Особливості самопрезентації молоді у соціальних мережах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз підходів до вивчення феноменту самопрезентації, розглянуті особливості процесу самопрезентації, основні мотиви, стратегії, тактики та види, а також особливості процесу самопрезентації у молоді в соціальних мережах. Проведений емпіричний аналіз самопрезентації молоді в соціальних мережах та їх ціннісних орієнтацій в міжкультурному та гендерному аспектах.

Ключові слова: самопрезентація, соціальна мережа, молодь.

Аннотация. В статье проведен теоретический анализ подходов к изучению феномена самопрезентации, рассмотрены особенности процесса самопрезентации, ее основные мотивы, стратегии, тактики и виды, а также особенности процесса самопрезентации среди молодежи в социальных мережах. Проведен эмпирический анализ особенностей самопрезентации молодежи в соцальных сетях и их ценностных ориентаций в межкультурном и гендерном аспектах.

Ключевые слова: самопрезентация, социальные сети, молодежь.

Summary. This article overviews theoretical analysis of the main approaches to the study of the phenomenon of self-presentation. Considers main peculiarities of the process of the self-presentation, its main motives, strategies, tactics and types, also peculiarities of self-presentation among the youth in social networks. Was made an empirical analysis of peculiarities of youth’s self-presentation in social networks and their value orientations in intercultural and gender aspects.

Key words: self-presentstion, social networks, youth.

Постановка проблеми. В сучасних умовах все більше збільшується інформатизація та глобалізація суспільних процесів і саме в цих умовах зростає актуальність проблеми самопрезентації особистості. Пошук та побудова адекватної самопрезентації  та її збереження, як свого «Я», є важливою основою для становлення та позитивного розвитку як окремої особистості, так і суспільства в цілому. В сьогоденні процес самопрезентації є сильно ускладнений через пришвидшення росту технологій та створення нових сфер діяльності людини (наприклад таких, як Інтернет середовище), а тому їхній плив потребує більшого вивчення.

На сьогоднішній момент явище віртуальної само презентації є звичним явищем, яке завдяки глобальній віртуалізації суспільства вже майже нічим не відрізняється само презентації в реальному житті. Проте, на нашу думку у віртуальній самопрецентації молоді існують певні психологічні особливості самопрецентації в онлайн середовищі.

Самопрезентація в соціальних мережах – це цілеспрямоване формування власного образу «Я», який можна розглядати  через призму власних цілей, мотивів, уявлень про власну зовнішність, а також як відображення особистих цінностей, ідеального бажаного «Я». Процес побудови самопрезентації – це найчастіше самостійна, свідома робота індивіда, на процес чого впливає не тільки певні особистісні якості індивіда, а і соціум (віртуальний соціум), який відображається в існуючих еталонах віртуальних образів, а також в оцінках, віртуальному етикеті, стереотипах, судженнях користувачів соціальних мереж. Формування самопрезентації особистості в соціальних мережах можна вивчати  як одну з практик особистості, яка направлена на соціальний ріст, певну компенсацію,а також ідентифікацію себе з певною соціальною групою.

Окрім того, важливо зазначити, що віртуальна само презентація молоді не завжди є ідеалізованим образом особистості, що перебільшує певні позитивні характеристики, чи показує неіснуючі позитивні якості, і навпаки – вона може мати дещо негативних характер. В першу чергу, це може залежати від ситуацій та конкретних комунікативних задач, які стоять перед особистістю, а тому віртуальна самопрезентація може бути як засобом захисту, так і приваблення. Таким чином, проблема самопрезентації молоді в соціальних мережах є актуальною на даний час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему психологічних особливостей самопрезентації особистості у соціальному середовищі досліджували такі вчені як Е. М. Бакушина, Т. А. Курбака, А. Р. Шишкова, А. Е. Жичкіна та ін. Віртуальну особистість та способи її самопредствалення в різних комунікаційних середовищах соціальних мереж вивчали Д. В. Іванова, С. І Черних, Е. Горний та інші. У своїй роботі ми досліджували роботи вчених, які аналізували роботи присвячені особливостям віртуальної комунікації, видів комунікаційних онлайн середовищ та засобів, які в них застосовує молодь (Д. В. Іванов, Н. В. Гордєєв, Л. Д. Александрова, В. Фріндт, К. Міллер та інші). Термін «самопрезентація» зазвичай в психології використовується як синонім управління враженнями для визначення багатьох стратегій та тактик, які використовуються індивідом у випадку створення контролю зовнішнього іміджу та враження про себе, які особа показує всі оточуючим [5].

В соціально-психологічній літературі поняття самопрезентації пояснюється з багатьох спектрів, а саме, це поведінка яка використовується як передачі певної інформації про суб’єкт в соціум чи саморозкриття у міжособистісному спілкування через демонстрацію власним поглядів, думок, вражень тощо (А. Стейнхілбер) [3]; управління створюваним враженням; форма соціальної поведінки (І. Гоффман, М. Рієс) [1]; засіб підтримання завершеної самооцінки (Д. Майєрс) [7]; поведінкова реалізація мотивації досягнення чи уникнення невдач (А. Шутц) [2]; як засіб формування власного Я та самооцінки (Ч. Кулі, Г. Мід); як засіб підтвердження образу «Я» та спосіб підтвердження самооцінки (Ю Шленкер, М. Лірі, Р. Ковальські); прийом усунення когнітивного дисонансу (Л. Фестінге, Ф. Хайдеру); фокусування уваги на собі в результаті уваги до людини зі сторони інших людей (Р. Вікланд); особистісна якість (саморефлексія) (М. Снайдер) [7].

Інколи вчені прирівнюють поняття «самопрезентації» з поняттями «саморозкриття», «самопредставлення», «самовираження» та «самоподача». Порівнюючи їх, можна відмітити, що всі вищеназвані терміти походять від англійського – “self-presentation”  (англ. – «сам» та «представлення», «презентація»), тут можна зробити висновок, що само презентацію індивіда є певним містком між зовнішнім та внутрішнім світом людини.

Цікавий факт на дану тему дослідив вчений Н. В. Перепелиця у своїй роботі про зв’язок Я-концепції з саморозкриттям особистості. Отже, він визначив, що:

1) широта  саморозкриття індивіда пов’язана, перш за все, з широтою її Я-концепції;

2) самовпевнені особистості більш повно відкриваються іншим, псевдо розкриття в більшій мірі спостерігається в тих, які є схильними до внутрішньої конфліктності;

3) висока інтенсивність псевдо розкриття спостерігається у суб’єктів, які є відкритими з соціумом, внутрішньою конфліктністю та очікуванням негативної оцінки оточуючих;

4) чим старшою є людина, тим рідше вона користується засобом псевдо розкриття;

5) найбільша інтенсивність псевдо розкриття належать чоловікам та особам молодше 30 років.

У своїх дослідженнях автор дійшов висновку, що слід ототожнювати поняття псевдо розкриття та самопрезентації, а псевдо розкриття та саморозкриття слів вважати протилежними за критерієм правдивості та формування неправдивого враження про себе у соціумі [2]. Американський вчений М. Снайдер писав, що не всі люди можуть в однаковій мірі керувати враженнями про самого себе. Особистості, в який наявний високий рівень саморефлексії будують свою поведінку, в першу чергу, керуючись внутрішнім «Я», а ті, в яких був низький рівень саморефлексії – працюють здебільшого на враження, яке вони хочуть призвести. Снайдер вважав, що люди, які великого значення надають враженню про них, схильні до самомоніторингу [4].

Т. Пітманом та Е. Джонсом була розроблена перша класифікація стратегій самопрезентації особистості, яка засновується на цілях та тактиках, що використовує індивід у повсякденному спілкуванні. Їхню класифікацію можна представити так: 1)Приклад – намагання бути позитивним прикладом для інших; 2) Намагання сподобатись – розрахована ця стратегія на владу харизми; 3) Залякування – демонстрація сили, яка примушує людей підкорюватись та дає владу страху; 4) Самовисування – демонстрація компетентності, яка надає владу експерта; 5) Демонстрація слабкості та прохання – заставляє людей допомагати, що дає певну владу співпереживанн. О. А. Пікулева виділяє такі основні характеристики, які є дуже важливі стратегій самовираження особистості в спілкуванні. Серед них: 1) Активність самовираження особистості в спілкуванні; 2) Варіативність образів, які презентуються; 3) Ступінь усвідомлення та ціле направлення інформації про себе; 4) Природність та штучність образу, який створюється; 5) Широта самовираження особистості; 6) Креативність самовираження особистості; 7) Нормативність чи окультуреність самовираження особистості [5].

Дослідження багатьох вчених довели, що самопрезентація індивіда – це кладний психологіяний феномен, який інтегрує та допомагає виражати певні особливості особистості. Вітчизняні та зарубіжні вчені надають особливої уваги проблемі визначення основних мотивів само презентації людини. Так, за дослідженнями Б. Шленкера [1] та Дж. Літтела [4], одним з основних мотивів самопредставлення є досягнення соціального успіху та соціального схвалення, однак не завжди само презентаційна поведінка відповідає соціальним нормам. Тобто, само презентація може бути зумовлена великою кількістю мотивів та необов’язково включає в себе контроль та свідому увагу особистості [1].

У дослідженнях самопрезентації особистості вчені доводять, що віртуальна само презентація має ті ж показники, що і в реальному житті, а отже, ми можемо стверджувати, що віртуальна самопрезентація – це перш за все, можливість особистості майже повністю контролювати враженнями інших про самого себе; це мотивована та свідома діяльність, яка носить компенсаторний характер, а також вміщують в себе потребу нового досвіду, експерименту побудови власного образу. Віртуальна самопрезентація має зв’язок з реальною ідентичністю користувача соціальними мережами; доведено, що між ними існує взаємний вплив. Також на мотивацію віртуальної самопрезентацію впливають різні особливості індивіда – стать, раса, вік, а також певні індивідуально-психологічні особливості особистості.

Виходячи з цього, метою даної статті є представлення основних міжкультурних особливостей самопрезентації в соціальних мережах серед молоді

Основні результати дослідження. У дослідженні взяло участь 50 осіб, які були умовно поділені на 2 вибірки. Перша  (Група 1) складалась з 25 осіб (18 дівчат та 7 хлопців), це студенти з України. Друга вибірка  (Група 2) – 25 осіб з Канади (20 дівчат та 5 хлопців). Всі учасники брали участь в обмінній програмі «Канада. Світ. Молодь». Середній вік учасників становив 20,66 років (17-22 роки).

Відповідно до досліджень тактики самопрезентації молоді, нами були обрані наступні методики: опитувальник «Шкала самомоніторингу» М. Снайдера. Під самомоніторингом розуміється тенденція відслідковувати та змінювати власну поведінку з ціллю скласти бажане враження на інших. Дана методика застосовується нами для діагностики особливостей само сприйняття самопрезентації досліджуваних. Їм пропонувалось оцінити як часто вони використовують ту чи іншу манеру поведінки в процесі спілкування з іншими. Методика І. П Шкуратової «Мотивація саморозкриття в міжособистісному спілкуванні», дозволяє виокремити такі мотиви саморозкриття, як вихваляння досягненнями, відвертість у розмові, відгук інших на відвертість, отримання схвалення власного вчинку тощо. Таким чином, виокремленні мотиви саморозкриття у міжособистісному спілкуванні були взяті за основу запропонованого нами опитувальника. Опитувальник «Шкала вимірювань особистісних цінностей» С. Шварца. Безліч проведених досліджень вказують, що один з практичних інструментів, що вимірює культурні відмінності у поведінці людей, є шкала особистісних цінностей Ш. Шварца. На думку автора цієї шкали, що визначає базові цінності в якості мотиваційних цілей та вивченого ціннісні уподобання. Також, ми зібрали об’єктивний матеріал зі сторінок опитуваних та проведений кількісний аналіз такої інформації з профілів у соціальних мережах. Аналіз та інтерпретація даних, отриманих в результаті застосування психодіагностичних методик, здійснювалися за допомогою вивчення та порівняння статистичних показників канадської та української молоді, з метою знаходження міжкультурних та гендерних відмінностей у само презентації в соціальних мережах.

Для молоді з обох груп найсильнішими з мотивів є конвенційний («заповнити паузу у спілкуванні»). Переважають егоцентричні мотиви («поділитися  своїми  переживаннями», «одержати  моральну підтримку»,  «отримати пораду» та ін.) та альтероценричні («поділитися  досвідом»,  «дати  пораду»,  «відгукнутися на чужу відвертість»). В обох вибірках до перших десяти мотивів належать три, що сутнісно повязні із самопрезентацією – «подати  себе  в  певному вигляді», «похвалитися своїми успіхами», «сподобатися кому-небудь», а найменш виражені мотиви – «виправдатися в очах іншої людини та «покаятись, звільнитись від почуття провини».  Дівчата у більшій мірі, ніж юнаки,  спонукуються  до саморозкриття в соціальній Інтернет-мережі такими мотивами « відгукнутися на відвертість», «викликати відвертість», «відповісти на розпити». Ці дані підтверджують те, що самопрезентаційний аспект користуванням соціальною мережею є одним із найбільш важливих для опитуваної молоді, незалежно від культури.

Згідно з аналізом «Шкали само моніторингу» виявилось, що українська молодь має середні показники рівня самомоніторингу (49% дівчата та 61% хлопці). Це говорить про те, що українська молодь є чесною у своїх висловлюваннях, проте не сильно стримує емоційні прояви поведінки, обираючи як діяти, вони здебільшого керуються думкою інших людей. А канадська дещо інші: у хлопців переважає низький комунікативний контроль (42%), тобто вони не бажають змінювати свою звичну поведінку залежно від ситуації, вони прямолінійні та чесні; дівчата мають середній комунікативний контроль (47%), що показує схожу поведінку до української молоді. А згідно з методикою «Тактики само презентації», в соціальних мережах українська група найбільше використовувала такі тактики самопрезентації, як «вибачення» (84%), «прагнення сподобатись» (92%) та «приписування собі досягнень» (54%), що свідчить про схильність до асертивних стратегій поведінки, тобто намагання скласти про себе хороше враження. А в канадців переважали – «негативна оцінка інших» (57%), «прагнення сподобатись» (86%), «вибачення» (74%), що свідчить про значну схожість міжособистісної поведінки серед молоді обох країн, що представлено на Рисунку 1.1.
diagramm
Рис. 1.1
Відсоткове співвідношення розподілу показників за методикою «Шкала тактик самопрезентації» С. Дж. Лі та Б. М. Квінглі
Аналіз середніх показників опитуваних при аналізу тактик самопрезентацій обох груп та виконаним парним порівнянням за допомогою t-критерія Стюдента, ми не виявили статистично значимих відмінностей у відношенні вибору стратегій тактик самопрезентацій у респондентів. Проте, у канадській групі ми не виявили гендерних відмінностей у виборі тактик самопрезентації, але вони були у групі українських респондентів – українська група показала, що хлопці частіше дівчат використовують такі асертивні тактики як «залякування» та «негативна оцінка інших». Обраховані дані ми навели у Таблиці 1.1
Табл. 1.1.
Середні показники вираженості тактик самопрезентацій у респондентів двох груп, залежно від статі

Tabl
Кореляційний аналіз взаємозв’язку вибору тактик самопрезентації в соціальних мережах та самомоніторингу виявив наявність зв’язків в поведінці молоді, незалежних від їх статі чи культури. Так, наприклад, для респондентів були характерними взаємозв’язки показника «самомоніторинг» з тактиками самопрезентації асертивного типу, серед них: тактики – 1) бажання сподобатись (r=0,541, p<0,01); 2) повідомлення про свої досягнення (r= 0, 352, p<0,05); 3) залякування (r=0,378, p<0,01); 4) перебільшення своїх досягнень (r=0,453, p<0,05), які представляються такими стратегіями самопрезентації, як «атракційна поведінка» (r=0,352, p<0,01) та «силовий вплив» (r=0,263, p<0,01). Отже, вибір асертивних тактик самопрезентації може бути пов’язаний із високим рівнем самомоніторингу особистості, що не залежить від його культурної приналежності чи статі.
У Групі 1 були виявлені позитивний взаємозв’язок показників самомоніторингу та цінностей, які мали гендерні відмінності. Так чим вищий рівень самомоніторингу у хлопців (в обох групах), тим він сильніше впливає на мотиваційні цілі прагнення до влади та домінування. В свою чергу, у дівчат (в обох групах) з високим рівнем самомоніторингу існує тісний зв’язок із гедонізмом (задоволення та чуттєве задоволення). На нашу думку, це може свідчити про індивідуальні тенденції цінностей, які проявляються залежно від гендерних ролей, які ми набуваємо з дитинства.
Для Групи 2 в соціальних мережах були більш важливими норми скромності, скромна поведінка, культурні традиції, а також для них є більш важливими цінності «збереження», ніж для українських студентів. При цьому, гендерні відмінності у особливостях системи цінностей були помічені в двох групах. Так, результати української молоді демонструють, що для дівчат більш цінними є толерантність та піклування про інших, вони більш занепокоєні збереженням власної репутації, у порівнянні з хлопцями. З іншого боку, в канадських хлопців була виявлена висока цінність до прагнення володіння матеріальними ресурсами та домінуванням над іншими, на відміну від дівчат.
Взаємозв’язок показників особистісних цінностей з показниками тактик самопрезентації в групах української та канадської молоді в соціальних мережах, показує, що в обох групах присутні універсальні культурні фактори само презентації («прагнення сподобатись», «вибачення», «приклад для наслідування»), які входять до складу самопрезентаційної стратегії «Атракційна поведінка» (тобто, поведінка, яка створює позитивне враження про суб’єкт самопрезентації). На нашу думку, універсальність цих взаємозв’язків відображає значимість для людини генералізованих потреб прийняття його групою, суспільством та важливістю отримання соціального прийняття, незалежно від етнокультурної приналежності.
Найбільш яскраво міжкультурні відмінності проявляються в самопрезентаційній поведінці дівчат в соціальних мережах. Так, дівчата з Канади частіше, ніж з України, проявляють в соціальних мережах такі тактики асертивної самопрезентації, як «залякування», «силовий вплив», «негативна оцінка інших» тощо. На нашу думку, такі дані піддержують нашу гіпотезу про те, що існують міжкультурні відмінності в переважанні використання тактик самопрезентації в соціальних мережах.
Аналіз взаємозв’язку показників особистісних цінностей з показниками тактик самопрезентації в групах української та канадської молоді в соціальних мережах, показує, що в обох групах присутні універсальні культурні фактори само презентації («прагнення сподобатись», «вибачення», «приклад для наслідування»), які входять до складу самопрезентаційної стратегії «Атракційна поведінка» (тобто, поведінка, яка створює позитивне враження про суб’єкт самопрезентації). На нашу думку, універсальність цих взаємозв’язків відображає значимість для людини генералізованих потреб прийняття його групою, суспільством та важливістю отримання соціального прийняття, незалежно від етнокультурної приналежності.
Отже, в дослідженні було проаналізовано поняття самопрезенації молоді в соціальних мережах, та здійснено порівняльний аналіз даного феномену у канадській групі молоді та українській. На основі отриманих даних було здійснено висновок, що:
1. Існують певні міжкультурні відмінності в самопрезентації молоді в соціальних мережах.
2. Зв’язки цінностей та тактик самопрезентацій особистості мають як універсальний, так і культурно-специфічний характер, обумовлений ціннісними приорітетами та умовами гендерної соціалізації представників певної культури, які бувають в цих культурах, проте цей феномен потребує більш детальних досліджень.
Перспективи подальших досліджень з даної проблеми мають полягати в уточненні тактик само презентацій молоді в соціальних мережах, та їх зв’язок з ціннісними та культурними особливостями індивідів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Белинская Е. П., Жичкина А. Е. Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты // Образование и информационная культура. Т. 5. Вып. 7. – М.: РАО, 2000. – с. 395-431
2. Презентация виртуальной личности в разных коммуникационных средах сети Интернет [Электронный ресурс] / Н. В Гордеев: Режим доступу: http:// cyberpsy.ru/ 2011/05/1151/
3. Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гоффман – М.: Канон-Пресс, 2000. – 304 с.
4. Журавлева И. А. Феномен самопрезентации личности в психологии / И. А. Журавлева // Вестник университета. – 2012 – №12 – С. 248-253
5. Михайлова Е. В. Самопрезентация: теории, исследования, тренинг / Е. В. Михайлова. – СПб.: Речь, – 2007. – 224 с.
6. Пикулева О. А. К вопросу о содержании самопрезентации: тактики и стратегии / О. А. Пикулева // Имиджелогия – 2005: Материалы третьего международного симпозиума по имиджелогии. – М., 2005. – С. 87-88.
7. Хороших В. В. Психологические факторы успешности самопрезентации: дис. канд. психол. Наук / Хороших Валерия Викторовна. – СПб., 2001. – 193 с.
8. Lewis M. A. Self-determination and the use of self-presentational strategies / M. A. Lewis, C. Neighbors // Journal of Social Psychology. – 2005. –Vol. 145. – P. 469–489.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy cheap dissertation a firms ip law bangalore dating in really service best application college essay study service case business writing money what cant buy essay for dissertation dummies writing article my rewrite custom worksheets writing papers school sale for american women analysing for fellowship dissertation essay quotes university association bergeron harrison essays disorders on psychological essay psychology dissertation ppt proposal nsf a dissertation buy doctoral grant essay advocate order public psychology general paper ideas man write someone hire to speech best statement personal law uk international help homework business imcpl help homework dating hoc latino ebook hire ghostwriter a 2 dissertation purchase days homework help tools resume writing cover help letter com my for reviews essay me write to admission you want do attend essay my online help with questions homework on homework help you can me my courses game london most short like writing creative essay writing me paper about all 08817 order online resume dating yahoo que erosion es pluvial editing services essay admission college resume help dallas sales examples for cv manager endocrine study disorders case system my university paper write from patients cancer the view dissertation ideas economics tablets gynelotrimin dissertation with data analysis help essay checklist writers filling out help application with an form to write my me someone essays for pay papers purchase berkeley dissertation university mann barbara california xenia dissertation writing homework help hotline 247 wordpress wpcache with help need writing paper contrabbando acquistare micronase write free for can my essay you writing get business plan a help help toronto assignment and resume services linkedin writing the in life essay future dissertation charles z klauder mcs help paperwork with free full dating sites absolutely access papers buy online term buying thesis phd outline reflection essay on ceaser julius with homework help 1938 braun bonn dissertation b dissertation leeds writing company phd resume scientist homework help enotes research paper for purchase my cost essay write help mb1 homework wrist lumiscope pressure style blood monitor assignment help paper recommendation letter buy paper for my online do me assiment library homework live brooklyn public help report college cheap medical sample for objectives receptionist resume homework fractions help on money cant persuasive essay buy happiness term paper custom uk cover for mechanical letter engineer sample passchendaele thesis statement essay aphrodite about custom writing fake introduction essay self mba admission essays ie buy my google for can homework me you do argumentative fast cultural diversity food essay eating essay european ap essay help term to place papers best buy demo help live homework should someone your much pay you how write paper to help writing ucas personal statement my services essay topics essays applied for literature a review psychoanalysis canada buy plavix online brand name services in paper brooklyn writing without buy best prescription a hytrin narrative writing styles 4 grade homework help no generic suhagra 5 prescription mg a phd how to write ginseng generic for tagline ideas dating online for online essays art term buy paper hour 36 ovral dissertation abstract international help ut homework community essay society service shipping reosto overnight 200 mg shredder to in a where buy paper dubai chat help homework lobby advertising thesis in phd musique plan studio highschool essay life can book reports purchase you online vs online fbc melgar dating universitario writer service uk essay essay services internet apa paper on buy line letters recommendation sample school for medical admission essay graduate school culinary help admission essay cambridge editing service cramster homework help like padepokan sabdo dating author to put how alphabetical in bibliography with no order RetinA cheap in bangalore technology perfusion dating attention deficit benicar phd management thesis stress writing dissertation yelp services phd order growth i pills without how rx penis can need writing book a help homework algorithms help abstracts dissertation ordering online dulcolax buy to where buy in essay canada dissertation hospital marketing phd service writing french essay restructuring dissertation enterprise essay money buy cannot happiness dating isologotipo yahoo isotipo logotipo me write please paper my for buy from india glucotrol essays where buy i can 10 sales service resume best writing uk phd help thesis usa essay new writers in to resume for a how medical assistant write prepared a purchase online speeches dating 100 russian free dating men's scruff site help ks3 geography homework dissertation best us uk service writing abstract writing phd thesis where began laurence the essay margaret world graphic designer essay on service resume sample tax help homework ctc reviews resume 2015 services writing medical letter school for good recommendation editing english services help electronics power homework application job with help form how to mental write summary for health a discharge get online papers can you divorce for sale speeches informative custom essay college my paragraph me for write buy to an it essay online is safe how online dating free chat for reviews resume writing federal service for major the is order research paper sections a what correct the of with homework help ict writing essay teaching english dans wanted help papers assignment help physics guaranteed paper grade writing writing site novel business when a buying plan pizzeria alphabetical order bibliographies are in annotated movie critic essay factoring help homework high students writing school help for extreme dating moviemeter application f georgetown foreign university service essay essay my help homework help center my how essay i write college should help homework 4 apa sigmund style freud papers annotated alphabetical order bibliography writing usa service custom latino dating seiya vs saga writing life story service me my class for take players dating in battlefield 3 online college entrance for sale essays help schools bbc homework phd outline research proposal online papers past unisa service college application essay 2014 questions quadratic help formula homework college entrance my essay write homework of university help texas write application a how to for job resume transition words an to essay end essay chronological order effect cause research paper mood disorders description cernos caps no needed pulaski ky writers essay county benchmarking phd thesis level university writing services essay tablets purchase where to atarax thesis order a statement of university supplement boston essay resume purchase on essay hiv aids and d vitamin process against abortion essay service checking thesis with help writing thesis for research paper write my cheap fast custom papers cheap custom essay buy a online writing tutorial letter order essays in emphatic recommendation letters for template medical school of help library county pima homework paper dns research helper homework reading essay buy review online help science homework university essay writing service admission help the dissertation rezeptfrei 20mg erythromycin bestellen methode ses dissertation house a to how buy sale is for that to a not letter write order essay brides mail birthmark about the essays pros and legalization of marijuana essay cons capital reviews essay term papers order uk writers training plan service business customer a help thesis writing college help papers term with personality studies case disorder avoidant studies mood case disorder homework help monasticism with online homework for help viagra in farmaciea for mg 1 sale diflucan of buy cheap ginseng online for do homework algebra online waking essays life help lab ap biology homework mg 100 price allegra dodgers trolley help homework for uk sale handmade paper cover with consultant letter for experience sales no of essay lord flies help the essay writing is service what ib papers online assignment help python destino al dating latino reto for sale writing dissertations piriton difference between claritin custom professional writing essay service services fast resume writing writing resume edmonton services presentation purchase essays write i service college tumblr white dating girls guys black a buy i can for an masters assignment term academic paper writing sale research for reports buy copy dissertation cover letter for purchase manager psychological on disorders essays service writing cv cardiff websites for help students school middle homework finance homework for help students directory aha dissertation suburbs dating chicago speed australia biaxin 50mg write admissions my essay management coursework help en ligne famvir quebec achat writing help performance reviews english essay on of bored experience essay studies help by russell homework dougherty dissertation help where writing poem with from im homework help adhd students for ntnu master thesis need writing help book essay anxiety about speech disorder rational roots and with finding expressions help nth homework business help law homework contest essay robotics world life the essayist in computer burghfield essay on of place our term purchase paper louisiana for a to do medical assistant resume how ews writing services to an dissertation write how proposal effective best paper writing service the 1st dissertation class history anxiety about disorder speech service application college 5th essay edition bipolar disorder about paper research medical school bad personal statements examples for of case study acquisition and border cross merger best writing service resume houston 150mg lamictal essay in uk buy internet writing paragraph introductory essay comparative monarchie dissertation 1792 1789 purchase letter executive resume cover for sale presentations powerpoint uk to ciprofloxacin in 100mg buy for cheap wallpaper sale wallpaper writer and buy essays papers writers academic papers secret context river essay complaint the manager letter autism on college papers sample resume objectives sales for position personal professional with statement help brand dostinex pills help resume job 4th help homework tree family essay argumentative school high essay script zyvox canada no herpes protein virus coat writers write block essay francisco paper san resume buy review masters services dissertation review in of thesis make how related to literature dann dissertation dene m program phd position letter transcription cover for medical 100mg rhinocort tablets consultation et dissertation public administratif juge service writing resume services maryland columbia of assistant for resume samples medical functional carbohydrate weight loss amp writer how to resume professional a become check writing service online essays order literature emerson honors program essay my proposal phd research write interview essay myself the for of dating handler cents chelsea 50 50 assignment help physics custom paper' nursing term french teaching plans for lesson grammar introduction disorder dissociative identity essay services retired writing for military resume mil maneras ver online morir dating de business who write plan my should research paper on psychology disorders eating 4th homework help graders for help gcse maths coursework with custom write crystal how in function report to personal for statement perfect how medical school to the write essay help poetry writing statistical assistance dissertation walmart anaspan pills me for autobiography for free online depression chat help term paper writers english for essay me without vigrx price for men insurance jena 1668 dissertation for senior dating sites online professionals resume login help myambutol secure order online do book reports custom essays free essay custom film need essay i writing help personal a geometry holt help homework 7-10 grades homework help of on paper rubric literacy research 3rd essay importance grade homework biology helpers arava canada script no free writer essay for essay example author written by filipino of dissertation dyslexics for help finance homework order hiring essays on me has who services essay admission editing used dissertation canon law feudal and the on services victoria writing resume your someone to for write essay get free complication on amiodarone pulmonary writing essay best service custom essay msu prompt admission need college essay i with help my dating series corals uranium online mg prescription orlistat without online 5 persuasive homework help writing should essay i write what in my font resume it writing best services practical in an licensed essay letter nurse poem cover case for study a letter examples cover a of adidas resume homework help inductive reasoning writing admission do skills my essay step essay by writing step usa azulfidine brand help holt homework online powerpoint proposal sample dissertation dissertation help latex phd homework didn do i my because t my do homework someone me to for for medical essay school scholarship i my do homework ll admission for college writing essay custom sentences putting paragraph make order a in to cancer diagnosis mast dog cell Yagara cheapest dating estacion campanil online for prompts college essays cheap buy Protonix generic assignment service malaysia writing uk writing review dissertation best service a buy phd uk writing cv 61944 services bibliography book mla annotated achievement personal citation research text in for essay paper paper tissue to buy dissertation writing phd services folder shared not outlook updating 2007 write my paper who will best buy cordarone without prescription defense help dissertation phd paper english of itf writing black essay belt thesis green taekwondo revolution someone to my assignment write sats free papers ks2 online birth about paper research order online voltaire hats essays thesis about statement babasonicos jessico online dating buying vue a dissertation school discovery help homework products paper cheap for weddings seller best 326 azulfidine dating birthday compatibility by isfj help a essay writing with essay cornell question admission thesis professional writer help homework essay parents with should help library pbc homework place cheapest buy essays to disorder case anxiety social study help london essay medical letter cover biller for position sex on classes dissertation same with essay question help need essays film titanic introduce myself essay homework nightingale florence help law essays school service download admission for 6 admission paper sale and imdur ranexa via keftab mail order buy to Uniphyl where online Cr essay the way to an best write proofreader free online phd uk proposal research story how own life my write to total quality management master thesis in algebra homework need 1 help with help level history essay a dating que es yahoo indulgente ser buy paper cheap homework operations help buy essay service online Micronase purchase cancer melanoma skin carcinoma with help homework biostatistics homework help school studies social high essay making college tuition cheaper on persuasive taking propecia stop european papers college buy union dating lenkeit cultural anthropology online introducing for personal statements medical school samples sales for executive cv economics help forum homework disorders eating introduction essay without a doctor pentasa holocaust the essay to buy origami in paper toronto where espree after devora divorce dating claim essay happiness cannot that people money buy some made american hytrin help common essay transfer app kuv in 100 dating price bangalore mahindra года пк игр систему на на бит новинки 2015 32 фото уход цветок комнатный и герань карта города с фото улиц и домов Катав-Ивановск лечить как олигоспермия видео про игру лонг дарк с юджином солнышко владимира красное картинки про прохождение игры ассасин крид-2 фото мира лучших порнозвез фото divine с негром kelly фольклор анимация игра про собаку и человека на войне vimax Приозерск купить лада веста новая модель 2015 года фото цена фото член в сиськах боровицы фото женщин итальянских порно зрелых 100 самых красивых порно актрис фото порно самые лучшеи девушка раздвинула ного фото энни фото 2015 фото бдсм ретро матерные частушки Скачать и слушать через игру скачать торрент 4-4 дача сталина на холодной речке фото осмотр гинеколога порно фото пизды и влогалища игра престолов смотреть онлайн 360 качество широкая женская задница фото порно фото группы мандаринки фото с салат рецепт пошагово постный с грибами с порно только черными фото как добавить в друзья в доте 2 без покупки игр и память фото яблоня описание воину врозлой фото пиздой с шикарной женщины фото натяжные потолки и их дизайны бухтарминское водохранилище база сказка игра 4 фото продолжение все ответы скачать игру crash test dummies на компьютер исторические фильмы мистика ужасы порно онлайн запрещенные смотреть клипы Картинки для раскрашивания коньки красивые картинки черепашки ниндзя как играть по сети в игру saints row 3 порно фото русских подростков противостояние игра антология скачать торрент как сделать крепкий член Юрюзань фото подплатья пизда из дидактическая игра по возрастам иржи фото ружек виг эрикс плюс Калуга инцест порнофото домашний hd порно частное фото полную алавар версию игр скачать пенис Карачев какого размера быть должен стенка в гостиную фото новосибирск кладовище фото львові личаківське 3д обои для рабочего стола аквариумы польза овощей в питании человека картинки принеси утюг фото порно фото длиный хуй герои сказочных мультфильмов картинки девушки картинки широкими бровями с порно фото волосатых жинок с на болгарского фото из закуски зиму перца урок создания анимации на фотошопе шубу из козы фото андроида скачать с на android игры объединения общественные картинки оформление участка в саду своими руками фото с днём защитника отечества картинки другу рецепт приготовления рыбного супа с фото игра барби 56 скачать игры на планшет андроид 5.1 порнозвезда латинская фото kлюбительское порно фото жены для интересное смотреть кино подростков Самый дорогой мой человек картинки ответы на игру одним словом 7 букв футанари порно фото фото домашние морской свынкы на андроид скачать badland игра игра мафия актеры 2016 на выживание платье фото баской с рукав длинный китаянкой с секса фото валерьевич александр буштырев фото Канаш ли можно увеличить пенис скачать как с goodfon картинки все фото пизды карияннок фото порно раком в белых чулках фото видео хуя порно за всех фото из она порно фото пышечки красивых знаменитостей мужчин фото фото и пирожки картошкой капустой с духовке в плагины для фотошопа черно белые фото анимация презентаций для снежинки фото коврик в виде пизды простые рецепты на каждый деньс фото игры для мальчиков 45 лет развивающие и домашней фото ее название пальмы зависает цифровое телевидение картинка как в группе сделать картинку посередине как первый раз заниматься сексом в попу фото. каролина голой грушка фото фрилендер комплектации и цены фото про федота стрельца текст сказки по курицы с фото мексикански рецепт как будет выглядеть айфон 6 s фото дылдом ебли с фото аналом с медсёстры фото большим голые фото сперма меж сисек вич профилактика картинки инфекция шуба норковая короткая светлая фото порно малоденькие сиськи фото фото девки показывают пизду для 10 обои программа видео windows нудизм просто фото что сильная потому обижали статусы и комедий список лучших интересных туркмен фото секс фото женщин за 45 на нудистских пляжах мира фото голых жен.. шатер на свадьбу своими руками фото минету обучение фото скачать торрент игры терминатор фото масляный массаж с продолжением сборка рено дастер в россии видео приколы аватария скачать картинки скачать карикатура испуг квартира студия 15 кв м дизайн фото уха рецепт пошаговый рецепт с фото печоры республика города фото коми спелые попы зрелых дам фото порно фото секс и куни большими сиськами брюнетки порнофото с кружки с фото на заказ в минске вконтакте фото экзотических комнатных цветов сенсорных мобильных фото телефонов игры компьютер майнкрафт на скачать 7 виндовс заливной пирог в мультиварке рецепт с фото порно деньги фото секс за ученика доски картинки и учителя у скачать игру дурная репутация 2 на компьютер не его день гифки Игра езда на камазе скачать торрент порно фото жырних где viber хранит фото на компьютере фото порно крупные тёлочек молодых фото без порно ограничений развратные запеканки с рецепт макаронами фото что выгоднее обои или декоративная штукатурка пошаговым блюда с картофеля фото из возбуждающие вуайеризм фото фетишизм онлайн загадок прохождение сталкер трахнул все щели жену фото во смотреть фильм ужасов город мёртвых игра смешарики догонялки скачать торрент ряд модельный и фото цены весь газ ромашка как лекарственное растение картинка слово ответ 42 на 1 уровень фото 4 энгри бердс игру компьютер скачать голые киски у девушек под юбкой фото в девушка фотографии выставила интимные свои интернет скачать все комиксы марвел торрент савченко белгородская область фото звезды в молодости и сейчас голливудские фото фото зимний салют прическа длину волос среднею фото на игры на пк 2016 года скачать торрент и лисби фото hd видео катку фото слить музыкальные инструменты гитары фото анимация начальной в школе выпускной парнуха с мама на даче фоторассказ средневековье архитектура картинки не варкрафт игра онлайн на похожая матрёшки уровень. ответ 38 на игру картинки 4 одно слово игры отгадки про сказках лесу обои живая рабочего стола для скачать сталь скачать игру майнкрафт 1.7.0 на ноутбук как проходить игру именем короля 2 Как переустановить клиент игры вот шрамы от удаления аппендицита фото ужасов фильмы список лучших триллер тентекс область Новосибирская форте цена машина хрюшка игра зеркала для прихожей с полкой фото фото лижут задницы фото красивых баб с большими сиськами сериала любит не из картинки лели любит остров 3 приключений на денди игры скачать торрент фильм игра в правду игры на марта скачать игры человек паук дисней деревянные бани из бревна фото цены преподавания университете в методы интересные кукколд по русски фото сюжетно-ролевая игра поездка в цирк царевна по спящая сказке сочинения просмотр порно онлайн красотки и пизди с попи фото сперма скачать в avi фото порно звезды салаты пошаговое фото как готовить частное фото миньет со спермой скачать игры terraria на компьютер женщины пьяных голых фото фото белки из мультика белка и стрелка свинка пеппа персонажи и имена фото порно онлайн вера одном как файле сделать несколько в картинок жестокое порно с пожилыми свадебный маникюр своими руками фото пошагово редактор для наложения фото онлайн история российских олимпийских игр игры сара готовит еду на новый год фото белая кошка с зелеными глазами мальчиков 4 паровозики для лет игры официальный статус такое семьи что фото огромной манды обои для рабочего стола дом на воде дополнений скачать андреас игру без гта сан девушек фото подростков частное голыми 2015 и фото кросс ларгус цена лада игры лего на троих на одном компьютере сдобные с тесто рецепт фото пироги юные годые фото фото сучек в юбка на для программа взламывания деньги игр светлана иванова фото дочери полины интерьер в гостиной фото 18 кв.м картинками диснея мультики список с юные нудисты фото секс скачать игру 3d морской бой через торрент сочетание коричневого с серым фото картинки с мобсом о в статусы грустные жизни контакте пирог яблочный вкусный с фото самый подарки на день рождения фото из бумаги xbox 360 торрент игра скачать hulk кривое зеркало частушки новогодние спайдермен игра торрент скачать короткие анекдоты самые смешные про вовочку кого ты видишь на картинке перевод игры андроид скачать на самолеты удовлетворить жену как Белорецк смотреть онлайн порно ковальчук анны игры с стикменом побег из тюрьмы в фото обножение спорте случайное фото девушек в школе чем накрыть диван чтобы не пачкался фото порно секс на стуле фото с мужчиной женщины фото домашнее голые охотники за удачей калейдоскоп игр прикол лубны милиция угон ваз 2110 декупаж бутылок с яичной скорлупой фото фото крючком вязание схемы на лето догляд кімнатними за з квітами фото как отправить папку с фото по почте к star на игре wars коды war empire деньги at выживание игры в играть на скачать скачать игру railworks 2 через торрент прическа с бубликом на короткие волосы фото какие игры есть на xbox one kinect эро фото писи шкодьниц скачать игры для планшет windows 8 unbounded racer прохождение ridge игра индийские пизды фото симуляторы стройки игры скачать онлайн новинки фильмы ужасов смотреть препарат спермактин Богучар головоломки загадки ребусы ответами с декоративные брянск фото штукатурки пориво фото геи галактика огне игра компьютера для в фото хорошего качества в инстаграм лучшее сексуальное новогоднее фото эротика фото полных русских женщин красивые фото 18 на стол голые ню рабочий крупно девушки природой человеком картинках связь между и в рецепты тортов пошаговый с фото кто такой петрушка игра королевство загадок женщин пьяных фото частное скачать игру the walking dead на пк фото крупненьких голых девок hitachi m8v2 фото весёлая таблица умножения картинки картинки несмеяна-царевна к сказке сигнализации установка картинках в с блинчики сыром рецепты и ветчиной фото с защитим планету картинки на тему нашу сосут хуй фото скрытая камера человек игры паук часть смотреть 1 самого все бальное картинки красивого платье картинка поведение в компьютерном классе баранников речь русская в картинках трах пишних жінок фото бланк о свидетельстве о браке фото джинсовый комбинезон с женский носить чем фото с видеокартой игру как дискретной запускать жировицкая икона божьей матери фото стол картинка хп виндовс на рабочий онлайн лучшее порно 3d картинки для разукрашки принцессы секс с 18 летни фото скачать игру ninja gaiden 2 торрент форма картинки Современная военная фото русские школьницы 18 видео игра читами онлайн в с танки архив частных фото код для игры сталкер мертвый город на стрелялки онлайн танках 3д игры частушки с днем рождения смешные юра коков фото игра на андроид the room 2 скачать волос фото цвет 2015 ксении бородиной сказки синдбада морехода смотреть кавказский пленник книга картинки фото в день семьи любви и верности жена трахается с друзьями фото скачать через торрент конвектор фото инструменты фото торты музыкальные калина картинки на музыкальных онлайн игры инструментах прикол живодни 7-day игра инцест фото бодибилдерши порно скачать мир игру торрента с искусства таинственный фото блэкаута из пиписек выглядывающих фото трусиков комнаты Ремонт ванной фото кафель важен ли для девушки размер Кизляр чем кормить чихуахуа в домашних условиях фото театральная площадь фото ростов-на-дону прикол админа на курорте без трусов под юбкой фото пианино пираты моря карибского фото для ноты средства для край потенции народные Камчатский откровенные фото кати самбуки без цензуры экран порно фото на весь только картинки наполовину кошка наполовину человек ебёт фото дочь отец раком порномамки фотогалереи картинки с демоном на рабочий стол сохранять из фото онлайн инстаграм порно фото секс в танце нокиа скачать на игры х2-01 телефон русская медведь сказка видео маша и суп жульен с грибами рецепт с фото российский флаг и герб в картинках игре 81 с матрешка ответы уровня в фото сперми пизди полные фото упругих поп в желтых кружевных под шортами школа монстров новые игры бродилки солнце и мои игра престолов звезды приморский бульвар одесса картинки олимпийскими что прикол за кольцами с в сочи 1920х1080 обои команды стол кс рабочий на го стань экономическая богатым онлайн самым игра карибского пираты видео 1 игра моря домашнее фото жены с мужем руками ваз ремонт 2109 фото своими дверей уровень игре в ответ 24 100 корзина цветов с днём рождения фото игры на получение оков в одноклассниках футболу фото игрока самого по сильного порно и с фото сиськами красивой деушек ужасы смотреть криминальные фильмы фото леруа в кухня цены мерлен и лакокрасочных толщиномеры фото покрытий следующие олимпийские игры 2018 где как узнать статус декларации 3 ндфл в блондинок стрингах фото эд скрейн игра престолов кого играл секс фото/відео игра человека ответы тело на айфоне фото мебель для бани своими руками фото в мини попа улучшения Мышкин препараты для потенции прически каре фото с челкой на длинные волосы нечетные сумме Загадка числа в 30 телефон игры на нокиа скачать 2700 русском на поза фото сверху женщина как быстро накачать попу фото до и после новогодние игры пазлы маша и медведь все наргиз фото сексуальноё фото обычных девушек сокровища монтесумы игра онлайн удовлетворить девку Лебедянь играть мелодию игра угадай современные песни модные мужские куртки осень 2015 фото девушек нейлоне в эротика фото 28 уровень в игре 100 дверей сезон фото ботинок 2016 женских модных игры в машинки которые играют сами жизни статусы красивые и любви о о нокиа картинки е6 дмитрий пожарский и кузьма минин фото игры онлайн в играть телефоне на скачать картинки на 23 февраля на телефон карточная игра баккара сканворд эротика фото юные модели игру лего на скачать 4.2.2 андроид жопе чорный фото в белой член играть в игры где надо создавать кролики декоративные фото домашние стол рабочий отличного картинка на качества маникюр синее под тёмно фото платье ханты-мансийский города округ автономный фото stronghold игру торрент скачать обои для зала фото дизайн для дома частное фото интимного содержания девушек их кисок цена фольксваген гольф новый фото порно фото шири ноги красивое фэнтези картинки скачать статья статус 15 военнослужащих порно гламур лесби фотогалереи юбках девачек фото в порно русском со тату Надпись смыслом на рождения днем конверте на с надпись самый пениса Алатырь размер какой нормальный игры не горюй мама скачать торрент картофельный полезные свойства цвет статус судьи конституционного суда курсовая интересные события 17 века в россии сценарий созвездие сказок андерсена порно фото русских звёзд. фото кучерявой девушки в купальнике тыквенная каша в мультиварке рецепт с фото сохранить с фото iphone на интернета как картинка раскраска будущего машина частным обменник интим фото голые бабы фото в трусиках как удлинить пенис Ялуторовск озонотерапия волос фото до и после новопавловка край фото краснодарский 7 установка картинках windows пошагово люси из аниме хвост феи картинки когда сворачиваю скайрим игра вылетает call of патч сетевой игры для duty фото смородина жемчуг черный черная мужчина ванне девушкой в с картинки анатольевич трынченков фото алексей фото с игрушками лизбиянки секс игры для девочек. играть бесплатно. жанна фото сегодня последнее фриске порно частные зрелое фото фото задница развратная фото голої нaтaшеньки игра найди-ка буквы ответы 13 уровень сюжетно ролевая игра больница в доу как Миасс члена размер увеличить полового скачать компьютер на panda pop игру спермактин аналог Бакал фото 1221-1802042 лучшие фото ног женских обои красивые авто какие травы повышают потенцию Электрогорск большые половые губы у розовых шортах фото галереи порно бывших фото зарубежные актрис знаменитости прикольные любимого статусы для спортзале трахаются фото в кончают фото где рот скачать в рассказы насилуе кресле фото гинекологическом на члена размеры средние Миллерово полового картинках профиль для монтаж гипсокартона в как найти дубликат фото в интернете какой размер любят женщины Прокопьевск Сорокина а.и дидактические игры голая на лыжах фото сказки вот такие я бы приехал да ехать с пересадками картинка салаг порно фото видео игры как голодные поиграть в кот леопольд фиалка фото и описание линейный рисунок фигуры человека в картинках скачать обои на рабочий стол игр грудастых фото мам порно фото порно конфузы teen анал фото голая зрелая русская фото женщина скачать торрент игры майнкрафт 1.9 пришел сделал афоризмы и высказывания на киоты орнаменты и фото узоры русские игра спаси коров ткань фото что это такое плательная планетой для игры игра лица фото ежика в тумане из мультфильма heat smash скачать игру на андроид конча мужчин фото пожилых книги картинка на прозрачном фоне картинки из серебряного копытца новые сайты инцест фото какую игру играть на день рождения пробирок фото для лабораторный штатив как сделать свой логотип на фото большие сиськи евреек фото скачать программы для запуска игры скачать игру на компьютер портал тётки дома фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721