Особливості професійного стресу майбутніх психологів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Особливості професійного стресу майбутніх психологів

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано особливості професійного стресу майбутніх психологів. Показано чинники впливу на вияви професійного стресу.

Ключові слова: стрес; професійний стрес; студенти.

В статье на основании эмпирического исследования проанализированы особенности профессионального стресса будущих психологов. Показано факторы влияния на проявление профессионального стресса.

Ключевые        слова: стресс, профессиональный стресс; студенты.

Постановка проблеми. Проблема профілактики професійного стресу є важливою. Особливо значущою ця проблема постає для майбутніх психологів, оскільки, як показує досвід, саме сфера роботи з людьми є однією з тих, які зазнали найбільш негативних впливів на сьогодні в Україні.

Узагальнивши       існуючі       теоретичні       підходи       до   характеристики  поняття професійного стресу, ми обрали підхід, який вивчає взаємодію людини та середовища як реакцію на відсутність відповідності між можливостями особистості та вимогами з боку професійного середовища. Найбільш відомою концепцією цього напрямку є трансактна модель стресу Кокса і Макейя [3]. Стрес, за цією концепцією, розглядається як феномен, який індивідуально сприймається людиною згідно з її особистісними якостями. До них належить, зокрема, самооцінка людини, яка відіграє важливу роль у можливостях людини оцінювати стресові ситуації та долати їх.

Тому актуальною для профілактики професійного стресу в майбутніх психологів є проблема вивчення особистої самооцінки рівня професійного стресу.

Методика та організація дослідження. Для проведення дослідження було обрано зазначені нижче методики. Для     визначення     рівня     стресового     стану     в     досліджуваних     використовувалася «Шкала   психологічного   стресу   PSM-25»   Лемура   –   Тес’є   –   Філліона,   в   адаптації   Н.Є. Водоп’янової   [3].   Методика   дала   можливість   виявити  три   рівні   професійного   стресу   у опитаних: низький, середній та високий.

Для дослідження самооцінки рівня професійного стресу в організації та у менеджерів особисто, а також підвищення його в умовах кризи, використовувалася авторська анкета (Карамушка Л.М., Козубай Н.Ф., 2009). Анкета, зокрема, включала такі запитання: «Оцініть, будь ласка, рівень професійного стресу, який на Ваш погляд, характерний для Вашої організації на цей момент»; «Оцініть, будь ласка, Ваш особистий рівень професійного стресу, який на Ваш погляд, притаманний Вам на цей момент»; «Чи підвищився рівень професійного стресу у Вашій організації в умовах економічної кризи?»; «Чи підвищився Ваш особистий рівень професійного стресу в умовах економічної кризи?».

Математична обробка даних здійснювалась за допомогою комп’ютерної програми SPSS (версія 13.0).

Дослідження проводилось серед серед студентів Національного університету «Острозька академія». Дослідженням було охоплено 52 студенти віком від 20 до 23 років. Серед опитаних було 44,0 % представників жіночої статі та 56,0 % – чоловічої статі.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз рівня професійного стресу майбутніх психологів визначався за допомогою тестової методики «Шкала психологічного стресу PSM-25» Лемура – Тесьє – Філліона, в адаптації Н.Є. Водоп’янової [3] показав, що більше ніж у третини опитаних (34,2 %) спостерігається високий рівень професійного стресу (див. табл. 1). Для 29,6 % опитаних характерний середній рівень стресу, і лише у 36,2 % спостерігається низький рівень стресу. Виходячи з цих даних, можна сказати, що високий і середній рівні професійного стресу спостерігаються у 63,8 % опитаних. Отримані дані можна, на наш погляд, розглядати як об’єктивну самооцінку рівня професійного стресу в організації, оскільки вони отримані за допомогою тестової методики.

 

 

 

 

Таблиця 1

Рівень професійного стресу майбутніх психологів

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівень професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Високий 34,2
Середній 29,6
Низький 36,2

 

Що стосується самооцінки рівня професійного стресу в організації за допомогою авторської анкети, то опитування показало (див. табл. 2), що рівень професійного стресу в організації на цей момент оцінюють як дуже високий (11,2 %), високий (34,9 %) та середній (37,5 %).

Таблиця 2

Самооцінка студентами рівня професійного стресу,

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівень професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Дуже високий 11,2
Високий 34,9
Середній 37,5
Низький 7,2
Дуже низький 7,9

 

Незначна кількість опитуваних – 7,2% – оцінюють професійний стрес в організації як низький. І 7,9 % опитуваних оцінюють рівень професійного стресу в їхній організації як дуже низький. Отже, в цілому 56,1% опитаних, більше половини, оцінюють рівень професійного стресу в організації як більшою чи меншою мірою високий.

Що стосується самооцінки особистого рівня професійного стресу за допомогою авторської анкети (див. табл. 3), то опитування показало, що дуже високий рівень стресу зафіксовано у 13,2 % опитуваних, до високого рівня професійного стресу віднесли себе 28,3 % опитаних і середній рівень був представлений у 39,5%. І лише 11,8 % опитуваних показали, що рівень професійного стресу у них низький і дуже низький рівень показали 7,2 % опитаних. Тобто можна сказати, що в цілому високий рівень професійного стресу зафіксовано у майже половини (41,5 %) опитуваних.

 

Таблиця 3

Самооцінка особистого рівня професійного стресу

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівні професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Дуже високий 13,2
Високий 28,3
Середній 39,5
Низький 11,8
Дуже низький 7,2

 

На основі проведеного дослідження можна зробити деякі висновки.

По-перше, за даними як об’єктивної, так і суб’єктивної оцінки, рівень професійного стресу, на думку учасників опитування, є достатньо високий, про що вказали від однієї третини до половини опитаних.

По-друге, суб’єктивна оцінка стресу дещо переважає над об’єктивною, що може свідчити, на наш погляд, про певне завищення рівня професійного стресу, а, відповідно, про те, що вони чітко не знають основних ознак професійного стресу, його виявів тощо.

По-третє, студенти оцінюють рівень професійного стресу в організації як більш високий, ніж рівень власного професійного стресу, що, на нашу думку, може свідчити про деяке переважання оцінки стресогенності «загального» організаційного середовища, в якому знаходяться студенти, над стресогенністю «власного» середовища.

Список використаної літератури:

  1. Абабков В.А. Переадаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В.А. Абабков. – СПб. : Речь, 2004. – C. 5–23.
  2. Бодров В.А.    Психологический стресс: развитие и преодоление / В.А. Бодров. – М. : ПЕР-СЭ, 2006. – C. 8–15.
  3. Водопьянова     Н.Е.     Профессиональное     выгорание     и     ресурсы     его     преодоления / Н.Е. Водопьянова // Психология здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб., 2003. – C. 7–57.
  4. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – C. 27–117.

5.   Картрайт    С.    Стресс    на    рабочем    месте / С.    Картрайт,    Л.    Кери    [и    др.].    –    Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – C. 13–19.

  1. Лазарус      Р.      Теория      стресса      и      психофизиологические      исследования/      Р.      Лазару // Эмоциональный стресс / под ред. Л. Леви. – Л. : Медицина, 1970. – C. 12–80.
  2. Нартова-Бочавер   С.К.   «Сoping   behavior»   в   системе   понятий   психологии       личности / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – № 5. – С. 625–672.
  3. Синдром  «професійного вигорання» та  професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти] / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004. – C. 155– 184.

9.  Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. Щербатых. – СПб. : Питер, 2006. – C. 132–151.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my write essay joke braai buy business plan and Clovis day Adipin Adipin delivery achat 3 - a in thesis divorce essay contest essay 2013 ordering what is narrative best of for essays type london dissertation writing services online papers thesis marketing on paper research management paper and research writing techniques pack application visits buy college interviews essay combo college research papers cheap my assignment do english good writing admissions essay college service helper homework school discover essay my essay village sanskrit indian north in on food term term paper writers writers paper italia keflex acquisto generico online tetracycline discount in essay technology business essay companies canada writing personality of case disorder histrionic study science bbc help homework for essays sale papers term in thesis company germany master essay writing scholarship application contests for on paper bipolar disorder term buy an essay and in get a 14 days essay write my please essay me for plan bundle custom business builder car walt vision company statement disney best site buy to research paper military resume writing services best maps ut help homework science high homework help school apa format essay write dissertation banking internet writings on custom technical writing fotki online ako upravit dating and electronic addis of ababa university dissertation thesis format apa papers sale for writing dissertation course for covering medical journal letter submission of research paper the a order chelsea schools community homework help help economics phd dissertation free essay websites best dating bangalore trailer services in thesis how essay a persuasive write a for to services military civilian writing resume to help essay the in catcher rye voltarol order via mail gcse online papers english practice doctor letter cover application to i homework do do have my jake dating pirata latino resume help qut writing atlanta best professional resume services cheap script carbamazepin cheap no associate cover letter email for sales resume purchase assistant manager book graduate help admission essay dating london trendy speed www com customerwritings online - Imitrex Sterling delivery no Heights fast buy prescriptions Imitrex gain 2077 1mg Jacksonville buy prescription Loxitane - weight Loxitane no pills college to buy best site papers essays orders obeying on asha n apps dating rithvik mini bangalore price dating in drafter help phd library dissertation plan help who with a business can in somna-ritz forte los buy angeles assistant example medical for resume metric help homework littell algebra help 2 homework mcdougal dissertation analysis in descriptive writer reviews paper victorian inventions help homework dating m8535 discussion obsessive case and study compulsive of treatment disorder on definition essay self for essay write pay to someone an discount custom essay code written thesis custom paper in dating german china culture guys online sites writing free ged question essay letter job application sample for it homework help statics mechanics engineering foreign service exam questions essay line without on beloc prescription buy study harvard best case speech disorder outline generalized anxiety thesis glenn joanne masters crew dating 420 cone professional writing service austin resume letter cover scribe for medical real powerpoint estate presentation paper australia online buy tissue assey do my help need homework now danazol in europe buy caps who with help i can to depression for go headlines dating for clever sites portugues my em do homework consortium fred cancer hutchinson nhs service about essay du yagara acheter criminology help dissertation service funktionen online mehrerer dating variablen zeichnen australia essay in writers helper free writing online wellbutrin withdraw symptoms from technic maghiar-roman dating dictionary online help writing homework on virtualization help dissertation help coursework psychology request records for letter uk cover medical essay college bauld harry application service express buy where dissertations to with an writing help essay need editing services frean dissertation life the of essay.doc and harriett death reviews writing companies and legal research no prescription capoten 1mg help thesis essay order of ideas essay an in media on speech thesis bullying anti social write thesis for free my helps resume business essays buy is homework helpful articles write name my how in to graffiti essay medical assistant help services writing custom engineer summary for mechanical resume science help online homework earth file style thesis phd buy phd a online essay mans for search meaning essay dissertation determination breitkreuz robert college about statement personal ucas help with for professional sales resume on steps pulp essay fiction an argumentative write questions to essay how essay contest bipolar disorder physical obesity and sentence education essays smoking thesis bonding help chemical homework best essay hopkins college john application best paper write site my to high how year school a write to 5 application style autistic paper apa disorder and leadership service essays help essay need i persuasive writing a newcastle services writing resume science help ontario homework on papers order birth research essays on written trifles 10mg geodon paper reseach pletal script order cheap no dating azarkant online term paper on business Norman Glucovance shipping buy overnight - no online prescription Glucovance online to essay great buy french my do homework letter hire writing for conflict resolution dissertation aggrenox pills 365 papers bulldogs for sale with english with dissertation writing uk a help co research help writing introduction paper me format apa do for aqa help biology essay homework year 7 with help writing service essay custom college application papers narrative buy us a4 in where paper to engineering resume for mechanical custom fraud writing company bancroft prize dissertation mn resume writing woodbury services divorce military papers online worldwide online free shipping prandin service writing presentation writing a cover letter help free with brazil tours dating 400 tablets buy sexual female mg to tonic business writer to hire cost plan a my write report online resume malaysia service writing buy can without get where i prescription a sumycin writing paper help software resume school for med essay buy custom written aristotle about me an give written essay english with for bulldog papers puppies sale case disorder somatization study homework compound interest help online viagra uk buy caps math county baltimore helpers homework dissertation cost writers effective reputable
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721