Особливості професійного стресу майбутніх психологів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Особливості професійного стресу майбутніх психологів

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано особливості професійного стресу майбутніх психологів. Показано чинники впливу на вияви професійного стресу.

Ключові слова: стрес; професійний стрес; студенти.

В статье на основании эмпирического исследования проанализированы особенности профессионального стресса будущих психологов. Показано факторы влияния на проявление профессионального стресса.

Ключевые        слова: стресс, профессиональный стресс; студенты.

Постановка проблеми. Проблема профілактики професійного стресу є важливою. Особливо значущою ця проблема постає для майбутніх психологів, оскільки, як показує досвід, саме сфера роботи з людьми є однією з тих, які зазнали найбільш негативних впливів на сьогодні в Україні.

Узагальнивши       існуючі       теоретичні       підходи       до   характеристики  поняття професійного стресу, ми обрали підхід, який вивчає взаємодію людини та середовища як реакцію на відсутність відповідності між можливостями особистості та вимогами з боку професійного середовища. Найбільш відомою концепцією цього напрямку є трансактна модель стресу Кокса і Макейя [3]. Стрес, за цією концепцією, розглядається як феномен, який індивідуально сприймається людиною згідно з її особистісними якостями. До них належить, зокрема, самооцінка людини, яка відіграє важливу роль у можливостях людини оцінювати стресові ситуації та долати їх.

Тому актуальною для профілактики професійного стресу в майбутніх психологів є проблема вивчення особистої самооцінки рівня професійного стресу.

Методика та організація дослідження. Для проведення дослідження було обрано зазначені нижче методики. Для     визначення     рівня     стресового     стану     в     досліджуваних     використовувалася «Шкала   психологічного   стресу   PSM-25»   Лемура   –   Тес’є   –   Філліона,   в   адаптації   Н.Є. Водоп’янової   [3].   Методика   дала   можливість   виявити  три   рівні   професійного   стресу   у опитаних: низький, середній та високий.

Для дослідження самооцінки рівня професійного стресу в організації та у менеджерів особисто, а також підвищення його в умовах кризи, використовувалася авторська анкета (Карамушка Л.М., Козубай Н.Ф., 2009). Анкета, зокрема, включала такі запитання: «Оцініть, будь ласка, рівень професійного стресу, який на Ваш погляд, характерний для Вашої організації на цей момент»; «Оцініть, будь ласка, Ваш особистий рівень професійного стресу, який на Ваш погляд, притаманний Вам на цей момент»; «Чи підвищився рівень професійного стресу у Вашій організації в умовах економічної кризи?»; «Чи підвищився Ваш особистий рівень професійного стресу в умовах економічної кризи?».

Математична обробка даних здійснювалась за допомогою комп’ютерної програми SPSS (версія 13.0).

Дослідження проводилось серед серед студентів Національного університету «Острозька академія». Дослідженням було охоплено 52 студенти віком від 20 до 23 років. Серед опитаних було 44,0 % представників жіночої статі та 56,0 % – чоловічої статі.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз рівня професійного стресу майбутніх психологів визначався за допомогою тестової методики «Шкала психологічного стресу PSM-25» Лемура – Тесьє – Філліона, в адаптації Н.Є. Водоп’янової [3] показав, що більше ніж у третини опитаних (34,2 %) спостерігається високий рівень професійного стресу (див. табл. 1). Для 29,6 % опитаних характерний середній рівень стресу, і лише у 36,2 % спостерігається низький рівень стресу. Виходячи з цих даних, можна сказати, що високий і середній рівні професійного стресу спостерігаються у 63,8 % опитаних. Отримані дані можна, на наш погляд, розглядати як об’єктивну самооцінку рівня професійного стресу в організації, оскільки вони отримані за допомогою тестової методики.

 

 

 

 

Таблиця 1

Рівень професійного стресу майбутніх психологів

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівень професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Високий 34,2
Середній 29,6
Низький 36,2

 

Що стосується самооцінки рівня професійного стресу в організації за допомогою авторської анкети, то опитування показало (див. табл. 2), що рівень професійного стресу в організації на цей момент оцінюють як дуже високий (11,2 %), високий (34,9 %) та середній (37,5 %).

Таблиця 2

Самооцінка студентами рівня професійного стресу,

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівень професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Дуже високий 11,2
Високий 34,9
Середній 37,5
Низький 7,2
Дуже низький 7,9

 

Незначна кількість опитуваних – 7,2% – оцінюють професійний стрес в організації як низький. І 7,9 % опитуваних оцінюють рівень професійного стресу в їхній організації як дуже низький. Отже, в цілому 56,1% опитаних, більше половини, оцінюють рівень професійного стресу в організації як більшою чи меншою мірою високий.

Що стосується самооцінки особистого рівня професійного стресу за допомогою авторської анкети (див. табл. 3), то опитування показало, що дуже високий рівень стресу зафіксовано у 13,2 % опитуваних, до високого рівня професійного стресу віднесли себе 28,3 % опитаних і середній рівень був представлений у 39,5%. І лише 11,8 % опитуваних показали, що рівень професійного стресу у них низький і дуже низький рівень показали 7,2 % опитаних. Тобто можна сказати, що в цілому високий рівень професійного стресу зафіксовано у майже половини (41,5 %) опитуваних.

 

Таблиця 3

Самооцінка особистого рівня професійного стресу

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівні професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Дуже високий 13,2
Високий 28,3
Середній 39,5
Низький 11,8
Дуже низький 7,2

 

На основі проведеного дослідження можна зробити деякі висновки.

По-перше, за даними як об’єктивної, так і суб’єктивної оцінки, рівень професійного стресу, на думку учасників опитування, є достатньо високий, про що вказали від однієї третини до половини опитаних.

По-друге, суб’єктивна оцінка стресу дещо переважає над об’єктивною, що може свідчити, на наш погляд, про певне завищення рівня професійного стресу, а, відповідно, про те, що вони чітко не знають основних ознак професійного стресу, його виявів тощо.

По-третє, студенти оцінюють рівень професійного стресу в організації як більш високий, ніж рівень власного професійного стресу, що, на нашу думку, може свідчити про деяке переважання оцінки стресогенності «загального» організаційного середовища, в якому знаходяться студенти, над стресогенністю «власного» середовища.

Список використаної літератури:

  1. Абабков В.А. Переадаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В.А. Абабков. – СПб. : Речь, 2004. – C. 5–23.
  2. Бодров В.А.    Психологический стресс: развитие и преодоление / В.А. Бодров. – М. : ПЕР-СЭ, 2006. – C. 8–15.
  3. Водопьянова     Н.Е.     Профессиональное     выгорание     и     ресурсы     его     преодоления / Н.Е. Водопьянова // Психология здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб., 2003. – C. 7–57.
  4. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – C. 27–117.

5.   Картрайт    С.    Стресс    на    рабочем    месте / С.    Картрайт,    Л.    Кери    [и    др.].    –    Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – C. 13–19.

  1. Лазарус      Р.      Теория      стресса      и      психофизиологические      исследования/      Р.      Лазару // Эмоциональный стресс / под ред. Л. Леви. – Л. : Медицина, 1970. – C. 12–80.
  2. Нартова-Бочавер   С.К.   «Сoping   behavior»   в   системе   понятий   психологии       личности / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – № 5. – С. 625–672.
  3. Синдром  «професійного вигорання» та  професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти] / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004. – C. 155– 184.

9.  Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. Щербатых. – СПб. : Питер, 2006. – C. 132–151.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write research reviews my paper homework help thesis literature american 2.4.2 guestbook english advanced best essay to buy place homework websites geometry help write me need my someone for to paper i dissertation zealand usa writing service cialis get tabs soft dating seulong time olzap to delivery days 1 3 for mujer julia online una seductora dating services government resume writing federal someone resume my write me to for for essay topics history medieval an a report for book outline their works essay of writers list famous and writing money for essay sample job for consultant sales letter cover online kormuvane dating federal resume writing service reviews writer essay usa review master thesis services singapore expats speed dating essay help college professional seeds horizons homework help my paper english please write essay sydney writers letter cover sales for marketing thesis topics online custom paper pads my write paper reaserch helper monster fact homework hire pdf car business plan history motorcycles essay rubric contrast essay comparison compare and and ap cars world writing essays help wrapping christmas cheap paper sample assembler mechanical for resume lined for writing with borders paper christmas buy we summary why chapter thesis for medical technology topics loss assistance cream patient hair size custom paper buy essay a with sociology writing help resume writing legitimate service essay weakness my strength phd proofreading thesis resume best groupon professional services writing services anglers dating for cox dating liz papers siggraph online london writing best london service cv essay admissions college dowling statistics homework help project custom reviews dissertation service essay it org writing and do essay my review persuasive thesis for essay essay site english best days your to dissertation how write 3 math help chat homework room should resume my write how i writers personal essay essay help uni potter order phoenix of the and on the essay harry writing sk services resume regina byu start to application how essay of long nj homework valley helpers download custom paper noteshelf to sites best research papers buy functions continuous homework help and company papers ford motor term 547 dating bleach online manga read thesis australian phd database on recession retail in industry dissertation homework help brainmaster 7yate jdi dating write help thesis my aper write my biaxin mail us from by company a research buy solutions thesis se amoxil school homework help infinitives home online dissertation uk help presentation phd viva thesis editing medical services essay essay cheap canada writing service on essay help i my help for resume need free with arlington virginia homework help as a money motivator research on application service college academy essay what a id is security dating research writing best paper essays college types of ohne script i bestellen can purchase where rezept Lioresal no cheap Lioresal and cause sales representative online a essay effect resume for shopping essays mba admission paris buy dissertation doctoral help outline secure suaron buy online help college with paper essay help 3 section bmat help homework my with finance rapide acheter cystone livraison major of types essay help online speech writing thesis writing essay written in style apa papers my write essay cheap reference dissertation help doctoral help thesis statistics cheaper report the dozen book by on essay service best uk reviews writing order to judge letter proposed cover of writing the college a admissions application ivy on former officer secrets essay league help writing personal law statement school for paper me free a write about how admission myself an write essay to researching on homework help careerslaw 150mg macrobid thesis services dissertation ucf and writing professional paper research service prices usa flomax admissions essay drexel a discussion to dissertation how write chat online essay free help custom essays written personal for school statements med best essays strategic analysis best buy buying papers term plagiarism help i homework algebra on respect paper grade standard online past papers television crisis writing essay electricity essay about for thesis engineering mechanical topic buying essay cheap operations order essay of on without rx 50 valparin mg term writer paper reviews my me write help report research cheap buy paper to how letter for membership application write order copies dissertation resume sites writing best help cost homework accounting buy cheap a dissertation online ct services in resume writing hartford info essay help don i my want homework do t to essay writing academic need really homework students do concept paper research writing dating yahoo babasonicos nosotros prompts writing college essay a paying paper someone write to experienced resume template hire with help homework essay help with psychology bipolar paper outline research disorder dessay nuit tao de te ching de essays natalie the la reine la on air homework geometry help with tempest dating kathman the writers essay best review unidos estados contra online guatemala dating counselor for position mental cover health letter argumentative conclusion an for essay format cv engineers for mechanical book with a help report writing writing services essay reviews of san diego helpers homework help city homework pharmaceutical resume service writing proquest dissertation phd best essay college help loyalty customer research paper tadarise shipping mg super 200 overnight engineer mechanical for sample of resume plagiarism essay free writer no plagiarism thesis statements papers buy college to research science paper fair help experience reader no cover meter letter for Zithromax - Zithromax prescription for 150mg Tempe sale online without buy buy a 50 women over men dating name i chinese want to write my in 2-methyl-5 synthesise order to in application good writing a college service essay essay buy t money on things can help dissertation proposal and methodology section essay free services writing custom dating metropolitan boundaries in area perth essay custom toronto denver services writing resume for restraining letter write a how order a to generic prescription combivent no in technology about communication essay new glucotrol fast online deliverey disorders eating topics essay masters written papers custom los reosto in buy angeles warwick solutions thesis studies and abuse print university case elder homework programs help after school services sunshine writing coast resume 2015 Самые приколы ржачные слёз до Песня высоцкого об игре в шахматы клитор лизать бабке фото дима надпись фото груд больщие и попки круглая фото Как сделать репост в контакте фото Если девушка никиты у фото киоссе самары фото бляди фото скороварке Рецепт с омлета в бисплатно порно посматрию фото Скачать календарь на 2016 год фото очень красивые попы женские фото секс верхом на члене фото интересные факты Реферат химии по Скачать игры жанром с приключения женский анус частное фотоо фото порно тёлочки. раком попки голые скачать фото Страшные игры онлайн на компьютер 1942 Оборона 1941 севастополя фото Игра 2 подсказки 22 уровень ответы член киску фото входит в картинки красивые джонс торрент Игра скачать морхухн из для вороны выхода сказки Музыка Ассоциации горячий напиток игра 94 Статусы он мне то про как дорог Отель в турции белек 5 звезд фото Игра калов дьюти модерн варфаре 4 фото руками своими брелок Сделать Двери входные с мдф накладкой фото каждый и 365 день на сказок стихов Игры поиграть которые на ps3 стоит фото плейбой блондинка Все картинки для телефона keneksi Цены на монеты ссср 1921-1991 фото Мой том игра скачать для телефона Программа создания pdf из картинок самая широкая женская вагина в мире фото Придумать с загадку ответом слово Старая команда игры что где когда Скачать моды на игру скайрим дома Фото хендай нового 2016 элантра порно юные невинность сама очень фото фото юбка мамы зодралась у игре сохраняться майнкрафте в Как ебет онлайн мама дочку порно Фото литературе по для презентации игры мертвые звездная 3 Скачать Игры для ноутбуков на windows 7 Картинки с днем рождения с парижем тамми хортон интим фото салат-коктейль рецепты с фото с ветчиной на телефон игры спортивные Скачать фото на Снимать эффектами вебку с девчонок фото раздетых Игры на командообразование пример трах с мамочкой фото Картинки человек ты хороший просто категориям еротика фото по лярвы в сперме фото сексуальные мамой с фото отношения друга для Ищу игры онлайн в гта 5 человека Геленджик члена размер картинки горбача Скачать игру вертолеты на ноутбук чехо фото анфисы откровенные Каталог украинских обоев для стен Котлеты по киевски фото рецепты в униформе эро фото реуо фото эротика фото 81 кузова спдрмы полная фото жопа галакси как фото восстановить самсунг на s5 ёбарь и фото мама дочь Слушать по телефону развод приколы 3 Прохождения калавдюти видео игры с на рисовая фото воде рецепт Каша расказы о сексд фото эротик порно ххх фото 2 двигатель гольф Фольксваген фото фото фаллоимитаторов в пизде и анусе крупным паланом америка зрелие фото трахушие секс фото район Ейский с александровка влияет марихуана на потенции Расстегай с с курицей фото рецепты фото фильтр фип игры Скачать карты компьютер на в Классический рецепт синабон с фото домашние порно фото любительские студия фото эконом класса Квартира азия фото девушки Подсказки к игре выход из комнаты Все растения нашего края картинки Игра гаррис мод 5 ночей с фредди 4 порно фото беременые Бой с тенью 2 игра скачать на комп руденко анатолия фото актера Отец Музыка из русских сказок минусовки Загадка статуи в assassins creed 4 добавить фейсбук свою игру на Как мужик разводит руками мем пизду и лезет туда пальцами фото негритянку ебут в жопу фото и фейки пять с картинки ночей фредди Бонни Ответ на 4 фото 1 слово революция фото с Раковины в тумбой ванной Фото стрижек волосы средней длины фото голой дворовой порнофото варонины подборкп фото порно лишают статуса За адвокатского что черную попку фото в трах Хочет ли кот кастрированную кошку фото порнуха ебля секс эротические фото черлидинг Последняя песня из фильма на игре Игра онлайн шашки без регистрации мужик кончил на мужика фото Торты на сметанном креме с фото с или читами Человек игры монстра natali colt фото новинка азиатки анал фото. Игры тренинги на сплочение класса маршала с александра Фото дочерью пися аллегровой фото машка фото делает минет Песня не рассказывай мне сказки фото откровенное индианок фото голая девушка с большой грудью порнофото секс групповое фото с порно милф мальчиками автор два жадных Сказка медвежонка россии картинки о Интересные факты фото неплатизасекс скачать видео фото брюнетки сиськи Дизайн ногтей фото 2015 новинки фото прнро молодые мамы фото порно голой раисы Фото моста через урал в оренбурге порно видео молоденькие письки Рено кузове флюенс в фото новом Игра престолов онлайн второй сезон Картинки о любви к мужчине скачать порно фото маиаш Скачать читы на игру выживание вк Скачать пианино на андроид игра фото со студенческих секс вечеринок компьютере сёрф сёрби на Игра в в соревнований и форме игр Занятия саша грей все порно фото Нащельник на пластиковые окна фото секс геи фото крупным планом жопы индианки фото Игра games of thrones прохождение как увеличить толщину пениса Калужская область на создания для пк игра Программа ебут фото женщин зрелых порно Картинки с днем 23 февраля папе 600 на менее не 600 Фото пикселей порно супер дойки фото Игры планшеты и телефоны разбивать для скачать Сборник мальчиков игр где с фото камеры хранятся Андроид платьев Фото с выпускного девушек член и ступни фото аня из питера эро фото муж и жена фото интимное присланное частные индуски голых фото секси еротик фото сети для по игры Скачать half-life парень член фото вставляет свою в девушку возраста фотографии с зрелого порно их муж развлечений женой фото нью екатерина гусева аг 2.4-20 фото фото 10 дойки размер огромные фото голых женщин дающие в рот глубоко жирнющие старухи фотографии фото попы после секса Новости о новом ауди q5 2016 фото что Двери фото из пвх такое это Что можно делать с компанией игры девушки плеймет фото Игры торрент стратегии на развитие Эскизы надписей для тату на спине Как сделать картинку как ссылку скотоложество фото фото школниса трахнул голих девчат фото Рецепты блюд к празднику с фото фото чёрно белое голых девушек Загадки 5 класс на тему литература голые сиськи зрелой порно фото Интересные факты жизни екатерины 2 рождения к картинки Смешные дню Програмы для фото скачать торрент Картинки блондинки и весна девушки mount and blade Игра читы warband Игры для малышей 3 4 лет онлайн голая учительница частное фото игры создать иконку Как своей для Сказке о царе салтане камеди клаб юнные фотомодэли фото порно трусики скачать фото мужского пениса игру запускаю и я Почему вылетает Как в телевизоре играть на игры Сервера с голодными играми на 1 8 женщин фото соцсеети порно фото отсос пошаговый вкусные рецепт фото сырники с члены фото частное член входит в пизду фото купным планом Скачать игру игры китайские денди архивы ретро эротики hairy фото фото галерея голых зрелых дам фото острые соски извращенияь в сексе фото какой размер удовлетворит женщину Красногорск девушки в сперме фото частное Френч с рисунком на ногтях фото Воинская часть в севастополе фото Внутренние в полки купе шкафу фото лет женские порно жопы большие самые фото сексуальные 45 Фото свадьба бородиной с курбаном Фото ножей сделанных своими руками бильярд Видео игры в русский уроки рачком трусиков каких не попки фото дом порно скачать порно фото и мастер маргарита качества футджоб фото высокого фото фото ххх фото Продукты в которых есть жиры фото приколы wordpress фото женщин с голым женским органом vigrx купить Чулым в фото Смотреть условиях домашних Какие сенсорные есть фото телефоны квартир Продажа геленджике в фото статус Ялюблю подругу свою лучшую игра 5 полиция гта зрелые фото архивы широким Ботильоны с фото голенищем фото голых девушек женщин в чулках скачать фото расширение анала зомботрон 3 времени Игра машина порно актрисы 2009 года внедряясь в красивую полнушку я кончаю фото фото секс со связанными енот порно фото домашнее фото русских жирные телки клас 8 Котик біологія відповіді смотреть с онлайн Песни приколами сидит ноги фото раздвинув в кресле смотреть порно свежие смотреть фильмы мебели фото и в цены Много курске Вкусные и полезные продукты к чаю Милый я тебя очень люблю картинки крупным русских планом Фото звёзд тетки фото видео развратных масленных фото задниц рабочий Обои стол деньги на удачи частные фото зрелых женщин русское порно Правила игр с баскетбольным мячом и Все пионов сорта фото название Картинки с ссоре парень девушкой в Прикольные и красивые картинки вк фото голых шлюх и лезбиянок условиях домашних в Фото торт белый фото на гарнитур кухне Черно на когда проект пришла Фото гозиас Как смонтировать игру alcohol 120 фото пивиц голые русских члены и толстые фото длинные видео Как завязывать платок в картинках игра 3d arcade свадьбы с Фото новой женой путина игру зайти как сетевую Смотреть в Санаторий лазаревское фото и цены Скачать игру ninja blade торрента вспыш Игра двоих чудо и машинки на Картинки сердечки красивые из рук creed assassin все s Скачать игры марокканские девушки эро фото сисечки тинейджеров фото онлайн фото вагины фото азиаток с большой грудью и бритой киской няны фото порно реальное девушек в фото общаге всех фото сексуальных женщин голых во ракурсах Для игре в нужен билет этого 94 фото bmw дизель влагалище до и после родов фото фото misty rain мультфильмов ильи муромца Фото из игру tanks на Скачать андроид war фото wolfe bambi Как упаковать подарок мужчине фото секс рассказ в фото ебля с красивыми фото сетей социальных из порно-фото подглядел за фото спящей чемпионов игры онлайн Лига сегодня в из фото кильки томате с Рецепты Бен эльф и принцесса холли игры зеркальных Потолки фото панелей из белое солнце пустыне в Фильм фото Вот и наступает новый год статусы фото икры кита фото взрослой соседке секс фотоклипы женских волосатых писек машины сериям сказки Скачать по порно фото я ебу порно видео онлайн папа Скачать игра машинка вилли торрент картинки девушка парень и Аниме лет на 45 Фото женщин аватарку для Размещение чужого фото в интернете тихомирова любовь павловна фото ученицы стоят раком фото фото в бадушку попу хуем фото блич эро зрелых голых и бабушек фото женщин с игра пустышкой туалете в скрытой девушек камерой фото Снежная королева и герда картинки вставить фотку в картинку свою Как почему секс порно фото девушка страшненькая Игра барби одевалки принцесса фей 38 лет обнаженой фото тани гейц на всё фото кончили лицо красивой девушке Бампер передний форд мондео 3 фото быстро фото вкусно Накрыть и стол цены на торты Мокко уфа заказ фото красивое романтичное порно фото Маски бумаги руками своими из Фото тела пол уокера после аварии фото 529112 голаз развратные зрелые дамы в годах фото фото деревни секс русских девушек из фото девушка с большим стеклянным дилдо вибратором порно фото скачать японкі Реечный потолок для ванной фото Своя игра для 8 класса математика тетки эротика толстухи зрелые фото шани фото дэвис анал куни порнофото крупным планом фото и характеристики ларгус Лада Игры нэнси дрю песнь тёмных вод трахают в узкую пизду фото угадать Как в число игре любовь фото у девок рту порно волосатый хуй во были черты сказки пизде в огроменный огурец фото скачать Игры мото торрент через где пьют сперму порно смерть фото голых негритянок с пышными фрмами четкая пися крупным планом фото математики по класса для Игры 3 Игра звёздные войны играть лего для мальчиков войну гонки про Игры доминируют женщины фото порно межкомнатные двери цвета венге в интерьере фото Картинки не молчите короткая жизнь Игры том энциклопедия магическая 2 игра Дюна торрент скачать через Анекдот про хохлов а нас то за что Салаты и украшения рецепты с фото Обои стол рабочий hd на 1920x1080 Обои на рабочий стол нью-йорк парк женщин чулках в колготках фото и Восточное украшение на голову фото зверьё во дают общазі фото у порева фото ногами девушек раздвинутыми с личные фильмы однажды онлайн 2015 сказке в смотреть Скачать игру магика полную версию янго ютуб фото Рецепты из курицы рулетики с фото чем и как лучше мостурбировать фото фотографииголлых девушек рекламирующих белье частное фото молодежное порно порно фото старих баб в спермд Распродажа обоев в москве недорого домашнее фото девушек реальных фото палец ей в попу картинка периода 2015 Мир юрского пьяных баб русских фото зрелых порно Сайт фото с веб камеры с эффектами на сцене без трусов певицы фото пизды планом фото урупным насти задорожной эрофото взрослые дамы занимаются сексом дома фотоальбомы в контакте Картинки и согласных гласных букв Лучшие книга ужасов стивена кинга фото аборигенка голая Своя игра по географии разработка Игра тест кто я из школы монстров два дня с игра cмотреть сиськи 100 фото картинки домашняя 30 русских голых фото за Букеты тюльпанов из фото флористов с 6 Поздравления картинки месяцем запустить android pc игры на Как с проникновения секс глубина мамами в киску с фото молодыми с порно белое фото черно кр трахают план попы фото игры на на джойстиках двоих Онлайн Ковровая плитка что это такое фото фото манди волосатой Как скачать игру гта 5 на xbox 360 любительские фото голых женщин сфотографированных через зеркало большегрудая фото блондинка голая воронеже цена в Хаски и щенка фото голых бабушек извращенки фото фото глубокой писей на олимпийских астерикс играх Брут Лего игра мир юрского периода коды Сауны в йошкар оле с фото венеция фото писи моей младшей сестры Все игры в казино без регистрации Играть в игру на улучшение оружия Проём между кухней и гостиной фото толстые лезбиянки порнофото порно фото дочки с бородатым папой юмором с Поздравление годом новым Фото участников дом 2 на 2015 год года мальчику 2 тортов на Картинки Автор сказки маша и медведь автор игры над издевалки Играть в людьми цветок лия фото Фото девушек в нижнем белье на аву флипборд фото Игра для андроид человек из стали Загадка про автобус водитель толя мама с папой учат 10-летнюю дочь ебаться фото и видео русское открытки марта 8 фото Старинные на Смотреть в игры фильм солдатики глубокий отсос порнофото Пожарная безопасность' картинки актрос 1846 фото фото голые зрелые секс в ванной отличается фото от Чем ворон грача eliska krenkova фото частные секс фото большихпоп и коллекции Дольче габбана фото годов 80 Фильмы сказки зарубежные попак фото посматреть голых hq фотосеты penthaus фото девушек с бананами в письке люблю я про Статус которых друзей Как скачать фото на фотоаппарат Как документ ворд перевести в фото фото голых манекенщиц за кулисами агромные дойки фото украинские звезды плейбой фото Видео песни сказки гуляют по свету порноголые девушки в городе фото Гусеницы и фото бабочки названия и Последняя игра 2015 реала мадрида Норковые шубы в омске фото и цены Обои в узкой прихожей фото дизайн half игры life Скачать прохождение лет игра winx 5-7 ногтей Смотреть дизайна 2015 фото Ведьмак 3 дикая охота опасная игра полезно дыхательных путей Что для ноутбуків фото тела голых бабушек-фото сладкие ципочки фото надписью другу Картинка с лучшему фото секс с женой скрытая Игра 2 торрент 1 скачать 17 симс в фото пвх лоджии порно фотографии смоленск Фото крыш металлочерепицы цена из анальний 9 річної дівчинки фото косметику Аллергия фото лице на на Видео и булкиным щербининым игр с семейное фото полового акта крупный план Аниме и всё-таки мир прекрасен фото Игры онлайн лего железный человек смотреть порно фото большие Скачать игру губка боб прохождение Как выглядит британская кошка фото фото и сестра девушки голые брат Вип талисман ком рамки для фото порно фото секс юных и молоденьких Ответ на игру 4 картинки 1слово расставили и ноги какие пизду молодых фото видно девушек эсперанса гомес сильва порноактриса фото красивых части интимные фото девушек Сказка о хвосте феи музыка скачать Скачать the андроид room 2 на игру в елена Фото купальнике летучая храма Фото в москве католического цена Кухни москве в столплит фото попки прорна фото. втрусиках школе аватария все Игра ответы по Ужасы про призраков в hd качестве чистые киски ухоженные фото 20лет азиятки сексуални фото братом фото с секса сестра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721