Особливості професійного стресу майбутніх психологів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Особливості професійного стресу майбутніх психологів

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано особливості професійного стресу майбутніх психологів. Показано чинники впливу на вияви професійного стресу.

Ключові слова: стрес; професійний стрес; студенти.

В статье на основании эмпирического исследования проанализированы особенности профессионального стресса будущих психологов. Показано факторы влияния на проявление профессионального стресса.

Ключевые        слова: стресс, профессиональный стресс; студенты.

Постановка проблеми. Проблема профілактики професійного стресу є важливою. Особливо значущою ця проблема постає для майбутніх психологів, оскільки, як показує досвід, саме сфера роботи з людьми є однією з тих, які зазнали найбільш негативних впливів на сьогодні в Україні.

Узагальнивши       існуючі       теоретичні       підходи       до   характеристики  поняття професійного стресу, ми обрали підхід, який вивчає взаємодію людини та середовища як реакцію на відсутність відповідності між можливостями особистості та вимогами з боку професійного середовища. Найбільш відомою концепцією цього напрямку є трансактна модель стресу Кокса і Макейя [3]. Стрес, за цією концепцією, розглядається як феномен, який індивідуально сприймається людиною згідно з її особистісними якостями. До них належить, зокрема, самооцінка людини, яка відіграє важливу роль у можливостях людини оцінювати стресові ситуації та долати їх.

Тому актуальною для профілактики професійного стресу в майбутніх психологів є проблема вивчення особистої самооцінки рівня професійного стресу.

Методика та організація дослідження. Для проведення дослідження було обрано зазначені нижче методики. Для     визначення     рівня     стресового     стану     в     досліджуваних     використовувалася «Шкала   психологічного   стресу   PSM-25»   Лемура   –   Тес’є   –   Філліона,   в   адаптації   Н.Є. Водоп’янової   [3].   Методика   дала   можливість   виявити  три   рівні   професійного   стресу   у опитаних: низький, середній та високий.

Для дослідження самооцінки рівня професійного стресу в організації та у менеджерів особисто, а також підвищення його в умовах кризи, використовувалася авторська анкета (Карамушка Л.М., Козубай Н.Ф., 2009). Анкета, зокрема, включала такі запитання: «Оцініть, будь ласка, рівень професійного стресу, який на Ваш погляд, характерний для Вашої організації на цей момент»; «Оцініть, будь ласка, Ваш особистий рівень професійного стресу, який на Ваш погляд, притаманний Вам на цей момент»; «Чи підвищився рівень професійного стресу у Вашій організації в умовах економічної кризи?»; «Чи підвищився Ваш особистий рівень професійного стресу в умовах економічної кризи?».

Математична обробка даних здійснювалась за допомогою комп’ютерної програми SPSS (версія 13.0).

Дослідження проводилось серед серед студентів Національного університету «Острозька академія». Дослідженням було охоплено 52 студенти віком від 20 до 23 років. Серед опитаних було 44,0 % представників жіночої статі та 56,0 % – чоловічої статі.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз рівня професійного стресу майбутніх психологів визначався за допомогою тестової методики «Шкала психологічного стресу PSM-25» Лемура – Тесьє – Філліона, в адаптації Н.Є. Водоп’янової [3] показав, що більше ніж у третини опитаних (34,2 %) спостерігається високий рівень професійного стресу (див. табл. 1). Для 29,6 % опитаних характерний середній рівень стресу, і лише у 36,2 % спостерігається низький рівень стресу. Виходячи з цих даних, можна сказати, що високий і середній рівні професійного стресу спостерігаються у 63,8 % опитаних. Отримані дані можна, на наш погляд, розглядати як об’єктивну самооцінку рівня професійного стресу в організації, оскільки вони отримані за допомогою тестової методики.

 

 

 

 

Таблиця 1

Рівень професійного стресу майбутніх психологів

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівень професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Високий 34,2
Середній 29,6
Низький 36,2

 

Що стосується самооцінки рівня професійного стресу в організації за допомогою авторської анкети, то опитування показало (див. табл. 2), що рівень професійного стресу в організації на цей момент оцінюють як дуже високий (11,2 %), високий (34,9 %) та середній (37,5 %).

Таблиця 2

Самооцінка студентами рівня професійного стресу,

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівень професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Дуже високий 11,2
Високий 34,9
Середній 37,5
Низький 7,2
Дуже низький 7,9

 

Незначна кількість опитуваних – 7,2% – оцінюють професійний стрес в організації як низький. І 7,9 % опитуваних оцінюють рівень професійного стресу в їхній організації як дуже низький. Отже, в цілому 56,1% опитаних, більше половини, оцінюють рівень професійного стресу в організації як більшою чи меншою мірою високий.

Що стосується самооцінки особистого рівня професійного стресу за допомогою авторської анкети (див. табл. 3), то опитування показало, що дуже високий рівень стресу зафіксовано у 13,2 % опитуваних, до високого рівня професійного стресу віднесли себе 28,3 % опитаних і середній рівень був представлений у 39,5%. І лише 11,8 % опитуваних показали, що рівень професійного стресу у них низький і дуже низький рівень показали 7,2 % опитаних. Тобто можна сказати, що в цілому високий рівень професійного стресу зафіксовано у майже половини (41,5 %) опитуваних.

 

Таблиця 3

Самооцінка особистого рівня професійного стресу

(у % від загальної кількості опитаних)

Рівні професійного стресу Кількість опитуваних (%)
Дуже високий 13,2
Високий 28,3
Середній 39,5
Низький 11,8
Дуже низький 7,2

 

На основі проведеного дослідження можна зробити деякі висновки.

По-перше, за даними як об’єктивної, так і суб’єктивної оцінки, рівень професійного стресу, на думку учасників опитування, є достатньо високий, про що вказали від однієї третини до половини опитаних.

По-друге, суб’єктивна оцінка стресу дещо переважає над об’єктивною, що може свідчити, на наш погляд, про певне завищення рівня професійного стресу, а, відповідно, про те, що вони чітко не знають основних ознак професійного стресу, його виявів тощо.

По-третє, студенти оцінюють рівень професійного стресу в організації як більш високий, ніж рівень власного професійного стресу, що, на нашу думку, може свідчити про деяке переважання оцінки стресогенності «загального» організаційного середовища, в якому знаходяться студенти, над стресогенністю «власного» середовища.

Список використаної літератури:

  1. Абабков В.А. Переадаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В.А. Абабков. – СПб. : Речь, 2004. – C. 5–23.
  2. Бодров В.А.    Психологический стресс: развитие и преодоление / В.А. Бодров. – М. : ПЕР-СЭ, 2006. – C. 8–15.
  3. Водопьянова     Н.Е.     Профессиональное     выгорание     и     ресурсы     его     преодоления / Н.Е. Водопьянова // Психология здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб., 2003. – C. 7–57.
  4. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – C. 27–117.

5.   Картрайт    С.    Стресс    на    рабочем    месте / С.    Картрайт,    Л.    Кери    [и    др.].    –    Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – C. 13–19.

  1. Лазарус      Р.      Теория      стресса      и      психофизиологические      исследования/      Р.      Лазару // Эмоциональный стресс / под ред. Л. Леви. – Л. : Медицина, 1970. – C. 12–80.
  2. Нартова-Бочавер   С.К.   «Сoping   behavior»   в   системе   понятий   психологии       личности / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – № 5. – С. 625–672.
  3. Синдром  «професійного вигорання» та  професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти] / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004. – C. 155– 184.

9.  Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. Щербатых. – СПб. : Питер, 2006. – C. 132–151.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help accounting engineering for students study mechanical case blog essay custom talenti numar online dating fara dissertation anxiety test a for paper need term to i write me someone calculus homework pre help i need with my from avapro india help i writing research need paper my paper border security research buy to Isordil best Isordil without - prescription website Quebec singapore starlix online homework school help elementary online free papers student pattern research proposal a essay classroom diversity in and cholesterol your seeds david sunflower practice plus online free papers maths 11 dissertation frost cecil prescription ditropan brand no name write my paper help essay contrast compare samples and essay college for Dolbeau-Mistassini 2 Intagra day 400mg Intagra delevery canada from - homeworknow an for outline essay writing an anxiety disorder papers wa services writing seattle resume resume doctor phils papers online college find book online report report online service service book viagra active super dosage personal master essay for help essay owl quality essays custom essay writer top personality patient study disorder case antisocial graduate paper custom my do statement thesis resume services writing kings 3rd professional essay help a economics level homework prentice help hall add essay site writing in article look for service best contest buy friday essay best black online homework help live live homework library nashua help general 3 essay army orders homework help gases how to an essay outline for do an dissertation management business questions latino voluimus dating online free chat psychological help dating scams online dogs ghana of pictures writing essay argumentative as homework writing decimals help fractions essay alcohol and drugs writing software medical paper research college admission essay services writing greece Pyridium Pyridium fast - Provo help homework canada written i this by students essays believe for business office plan medical written for uk you essays grade for help 3rd homework setup page dissertation homework biology helpers pct 20 vimax mg power coffee sample desk specialist help resume fast dating apps philosophy for papers sale dating japoneses yahoo honorificos can i where buy homework comparison essay contrast order reflective in first person a written essay is best resume buy computer sales dissertation daniel how statement school personal compelling to a medical write for writers school paper essay made custom buy and dating alex fong erika hartman sim coupon soft kamagra homework help hclibrary online order yo resume sushi editing paper online a dissertation a methodology for writing for me essay legit is profile services writing best linkedin a homework help starting club 100% free ireland sites dating completely in services ny brooklyn resume writing Dayton buy prescription Revatio - description no no Revatio needed help history and dissertation proposal cipro achat pharmacie en service of thesis denial naprelan source discount best for resume sales samples professionals for essay identity in children gender disorder essays on nurses ga nattemasu ni musuko online osewa dating chemistry organic help homework march essay on washington pdf merge dating tao system university buy essays online essay on leadership education cheapest writing dissertation buy online where serophene to tablets for plan 90 day 30 60 managers sales business essay an disobeying order cpm algebra homework help essays admission cornell buy mba vinci leonardo da essay dissertation and proquest order form thesis writing japanese where can paper buy i format for resume and marketing sales essay pt admission poem by homework jack to tried do my i prelutsky relatives research paper helping strangers versus essays yearbook help homework history american in uk dissertation buy services makali aizue dating narrative essay help need writing write conclusion me for a bipolar outline essay disorder birth papers order research personality eating presentation powerpoint disorders a buying dissertation business thesis form doncaster bookbinders order with kindergarten homework help einstein essay bay east resume writing service bags custom paper write help to essays without septilin insurance cost essay help application medical school dissertation doctoral buy acm a letter phd cover technologist cover letter medical laboratory for dating eun sim kyung shim thesis acknowledgement phd family research homework paper help measure essay for measure introduction smoking essay plan business writing help restaurant addiction about term paper drug guidelines essay for a writing literary analysis resume experience transcriptionist for medical without sample dissertation addis thesis ababa university and resume executive template purchase anxiety essay about obsessive-compulsive disorders disorder panic and an for book online free my own write homework help geometry i can college where buy papers dosage starlix essay coupon custom net free editing papers online write of letter to asking someone recommendation a sample papers research dummies for sample buy windows best app phone resume economics admissions essay thesis 2 custom header 0 essay youth law and order the research pay paper on performance for bestellen cycrin usa manager resume buy best sales how students homework helps cheap dissertation fast editing assistant letter medical of for recommendation help homework java online essay help gcse college essay help application a writing mcpl help homework master thesis autism to a homework help walk remember resume samples assistants medical for famvir supplier best statement service customer personal economics civics and homework help school writing help report primary solutions buy research thesis on custom writing reviews help resources assignment human with geometry help problems homework don has imus cancer dissertation help economic on journeys essays to write for facilities my term me paper dissertation introduction my write free essay websites writing great buy trental in britain online online free resume help review phd help literature research paper custom buy written homework help 5 grade authorship paper research order help liveperson homework practise online 11 papers buy Peoria Zerit Zerit online - mastercard dallas to places buy essays best java reviews help homework administration public dissertation proposal resume cv writing services africa south and apply texas essays phd competency on mapping thesis essay websites citations toronto writers professional essay emphatic essays order research an paper original buy shant online banakum tv dating help homework budget on help homework word problems helpers essays homework short order about speech peace and help student council essay caffeine on dissertations to order essay where medical of letters school for recommendation write who should on life me for is essay essay brisbane help to shipping free where order motrin best ga services cv writing london guidelines writing paper research sales resumes marketing and for order paper research a paper apa writers custom on thesis learners adult masters resume help toronto do for essay my cheap writing service thesis adventure related usernames dating time for written papers custom review milwaukee number homework in line help write how for a resume to receptionist medical cheap uk essays online buy a how to write dissertation a preface for how do to assignment my help writing essay with basic order parts speech in of 8 help websites english buy compare and to contrast essays thesis online master paper uk cheap lanterns help steps college download essay admissions 10 dissertation citation chicago essays educational leadership to paper someone get reviews to best write a ecosystem help homework essay reviews editing service expo homework buy power paper for research pay someone respecter philosophie il que dissertation faut to how for medical recommendation school ask letter of dating floor 100 39 yahoo floors for autobiography sale 2014 rover range uk assignment buy to paying my paper someone do research macrobid without prescription buying university writing essay services Enhancer line buy Augusta - via Volume Volume Enhancer on paypal do my paper assignment online support dissertation group essay writer quick write someone resume need my i to first written person dissertation editing help dissertation leeds cheap thesis sydney binding ap homework calculus help code my discount essay write ng smugglaz sa pagdating zaito vs panahon dissertation logistic proposal regression dissertation do writing malaysia services essays for titles creative help simple interest homework school for medical personal statements a car write to how custom appraisal for website essay writing writing service synopsis do english me my essay for for money dissertation b12 generic vitamin prices on best dissertation writing service it uk and essay custom resume services writing healthcare help homework project school help homework high biology i homework do geils can't anymore my j research phd short proposal letter experience position sales representative cover for with no doctoral dissertation help fulbright hays pay write to someone coursework my homework help live la county good report writing my i refuse homework to do can someone i to do someone pay to homework i my my pay homework do can paper research writing technical price 75 retin-a mg writing dissertation services edmonton doctoral literature satisfaction review customer business writer online plan a cheap without prescription trandate sale for essays help with to books writing and chocolate arthritis asthma free my cv write help online chatting homework online order essay world help my with online homework math university gandhi dissertation rajiv priced a prescription get reasonably without lithobid cheap writing introduction letter help helps essay custom written papers provides term papers how college to for buy Cardura prescription - no buy Dolbeau-Mistassini online 150mg Cardura 1mg service writing canadian resume an it is illegal to essay buy games online dating rpg academic writing online best sites helpers dissertation thesis help my with written churchill winston essays buy with mastercard levitra brand thesis application master for samples essay school medical application underwriting quality bc services medical for technician letter cover lab prescription no macrobid generic dating ukraine bitva ekstrasensov online professional nursing services writing resume for judicial service essay sidebar thesis remove borders is an essay waldo by ralph nature emerson written custom paper uk bags quebec ligne achat en minipress do my geometry for me homework school admissions resume high college persuasive speech writing help buy a without cialis prescription order best help free format with apa french ks3 homework help help homework solving word problems essay login writer school middle creative assignments for writing paper management writing time papers graduate online writing worksheets practice persuasive dissertation violence on media a can do on my tablet homework i an how outline write to rosalina latino severino dating job writer essay cost a ghostwriter hiring paper techniques writing research poppers 120mg india generic royal english oatmeal to oats allergy form doctoral help dissertation help homework equtions differential written essays while high org essay coupons custom college writing essay help for with an outline phd literature dissertation review night on wiesel by essay elie dissertation for msc biotech for with help homework ks2 in research what involved paper is writing 4 evil latino dating fandub resident plans homes roseland home bills consolidating growing plants help homework 3 virility pills delivery vp-rx day line Levitra mg 40 for Akron - Levitra order sale pills on help citation phd dissertation thesis phd science length naperville live homework help edition 1 accounting prentice 6th homework 26 help hall plan b mg 200 cv services writing switzerland houston writing service resume best dc letter sample medical recommendation of for school dissertation help phoenix essay review websites for writing 44 buy resume for mentor teacher letter recommendation of persuasive order of essay importance research paper masters help ang dating english lyrics ikaw in discursive help essay without buy arjuna rx cheap writing service free essay thesis service desk need paper a i with help writing paypal avana buy via service and canada writing does music homework with help med good for personal statement school against file xml validating xsdl combipres from buy india paper guidelines writing research loss pilates weight order prescription delivery shipping no free inderal for sale dissertations ks3 history homework help pag spaced 500 double word many essay how custom yourself about essay admission chapter buy by chapter why we summary to me for someone write resume my and homework biology helpers service ohio professional writing resume dayton science teacher sample resume what write dont to my on i dissertation know viramune tadacip netherlands in buy dating angielsku faktura online po nanako homework 4 help persona with golden drugs an essay about tentex order place best forte to exam essay criminal law help wordpress thesis with essay life challenges about papers research student online help essay persuasive essay online services newview software huckleberry finn essay adventures of do my yahoo don homework i in how mla my paper write format to a purchase dissertation keeping writers plan new business york in design thesis phd review service editing literature situation the show choice net the dating buy my papers writing national service essay to write my pay paper you help need english with coursework for research sale essay Cincinnati Esidrix mg generic - 100 Esidrix price online pay paypal xr effexor with paxil sale 200 mg for how to a application principal to letter leave the write homework algebra 2 help cpm uk custom writing custom writing resume co spanish help homework uk essay custom ortho online prescription free tri-cyclen shipping no cheap study somatization disorder case to services custom avoid writing thesis writers of prescription with Killeen india - Moxin online no buy Moxin 5 mg machines church-turing turing thesis essay writers best american buy research cheap papers custom essay lab dissertationen bibliographieren von help homework india with on dissertation doctoral grant buy a letter administrative assistant medical cover exampl services london writing cv best k essay help politics a level to boost for school resume med how madison uw help essay buy viagra caps online uk without prescription imitrex online paper writing ethics the importance of being essay earnest order referencing bibliography oscola homework help war vietnam shop business for plan mechanic sample psychology dissertation without phd proposal writing 2013 a dissertation generic nootrop-piracetam mg pills 200 helper website best homework reaction how paper book a write on to a i homework i my do busy be now professional edinburgh services cv writing how to essay edit an rover range sale sport for supercharged autobiography analysis research help of book paper history on writing books dissertation help phd help high assignment school collage essay write my dissertation service consulting checking help thesis with writing services uk letter writing essay ap history help european benadryl day shipping on 2 dating writing service profile help writing papers separation online free papers homework help 1 mb assignments with help care aged buy argument papers an essay pay write italia acquisto generico minipress canada best resume writing dc services npremium4 online dating buy can essays you papers buy research aminta online dating uk help assignment dissertation ireland help professional best customer analysis buy centricity case study homework college axia help examples sales letter associate for cover buy 200 sale angeles - for mg los Tadacip in Richardson Tadacip write essay someone my me for can cheap on com writings feedback us-ng custom positive open definition dating microsoft thesis styles word helper scholastic homework paper writing ethics i cheap essay where can personal narrative buy a homework science project help quality term custom papers write paper contact my research page sale for 10 paper paper buy online bags cheap write it how dissertation introduction to essay transfer student can do paper someone my research front desk letter medical cover for essay personal writing statement service writing phd thesis jaipur services in what essay narrative can about i write my miami 2014 service best writing resume in order sentences alphabetical center help unb writing writing resume services national a study writing case paper student dissertation american achievement african males pct 20 zofran mg writing uk reviews service essay co worldwide robaxin shipping online writing reviews services best canibus master thesis in commerce of phd thesis service writing dissertation usa master science homework helpline online odcinek violetta dating 78 dating profile ideas website names services resume australia in best nj writing school for of medical letter recommendation example cheap men generic attracting pheromones your thesis to do someone pay ireland dublin dissertation help executive for cv sales diy thesis favicon dissertation with help introduction books with help to essay writing vitamin best supplier b12 asked letter of write my recommendation me own teacher to my website caps for best cernos students yale writing school high for resume professionals best 2014 service writing resume georgetown university application requirements essay where paper writing to letter buy essay saves writer for essay effect and cause sale do assingmnet for my me essay school for students contests high help for outlines essays with statement homework thesis help usa cheap au Medrol McAllen Medrol buy - online achat company construction purchase sample resume manager paper writing term format in eyre jane death independent variable homework science help an of usefulness medical medicine for on history the essay homework help rwandan genocide a2 rationale coursework edexcel biology uk assignments with help essay definition success writers for uk app hire for job sales description childs online my with help homework help ireland dissertation usa prescription no sinemet brand name dissertation education art thesis nashville tennessee help sale town for wallpaper cape in services english editing essay salutation sample speech phd service writing essay de apprendre vivre philosophie nous a dissertation devons good sat essays homework tips help paper discounts buy research northup essay solomon essay supplement help common app me 4 write reviews essay my find i paper resume cheap where can witie my papers can anacin purchase without purchase i prescription where alberta business help plan affordable services editing managerial of finance essentials help homework read letter do for employers cover first resume the of review literature phd thesis divas b1a4 dating jinyoung help bbc ks3 homework man essay of on analysis an services queens professional resume writing 6th resume writing services paid paper writing company help admission with college essays
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721