ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:004:81’253

М. С. Богачик,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМПЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Статтю присвячено дослідженню  передумов та основних тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень, що поповнюють лексичний склад англійської мови у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються компонентний склад та види комп’ютерних скорочень. Характеризуються особливості процесу перекладу комп’ютерних скорочень: абревіатур та акронімів.

Ключові слова: комп’ютерні неологізми, комп’ютерні скорочення, абревіатури, акроніми, усічення, переклад, інформаційно-комунікаційні технології, лексичний склад мови.

Статья посвящена исследованию предпосылок и основных тенденций возникновения компьютерных сокращений, которые пополняют лексический состав английского языка в области информационно-коммуникационных технологий. Анализируються компонентный состав и виды компьютерных сокращений. Характеризуются особенности процесса перевода компьютерных сокращений: аббревиатур и акронимов.

Ключевые слова: компьютерные неологизмы, компьютерные сокращения, аббревиатуры, акронимы, усечения, перевод, информационно-коммуникационные технологии, лексический состав языка.

The article studies the conditions and the main trends of occurrence of computer abbreviations swell to the lexical structure of English in information and communication technologies. Analyzed the component structure and types of computer acronyms. Characterized the features of the translation process of computer reductions: abbreviations and acronyms.

 Keywords: computer neologisms, computer reductions, abbreviations, acronyms, translation, information and communication technology, the lexical structure of the language.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У зв’язку з стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій відбувається процес збагачення словникового складу англійської мови новими комп’ютерними лексичними одиницями. В середньому упродовж року в англійській мові з’являється близько 800 неологізмів, більшість з яких пов’язані зі сферою  інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, Ю. Зацний [4] наголошує, що комп’ютерні неологізми складають 10 % від загальної кількості усіх неологізмів. У зв’язку з інтенсифікацією темпу життя сучасного суспільства багато комп’ютерних неологізмів утворюються шляхом скорочення, що особливо помітно у науково-технічній літературі та писемній комунікації користувачів мережі-Інтернет.

Аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі. Проблему тлумачення терміну «неологізм», шляхи виникнення, перекладу і функціонування цього феномену досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Андрусяк, Т. Арбекова, І. Арнольд, В. Богданов, О. Заботкіна, Ю. Зацний, О. Земська, М. Козак, В. Комісарова, З. Корнєва, Л. Костіна, Д. Мазурик, Г. Міклашевська, М. Нікітіна, Ю. Островська, Я. Рецкер, А. Самойлова, М. Сапожнікова, А. Смірнецький, А. Стеценко, Н. Фурсова, М. Шанський та ін. Однак, незважаючи на чисельність досліджень цього питання, проблема виникнення, формування та перекладу комп’ютерних скорочень залишається досі актуальною, оскільки лексичний склад англійської мови постійно оновлюється у зв’язку з інтенсивним розвитком сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Комп’ютерні скорочення потребують ретельного дослідження.

Мета статті – аналіз тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень у сучасній англійській мові, характеристика груп, типів словотворення та способів перекладу комп’ютерних скорочень.

Завдання статті:

 • розглянути сутність понять «комп’ютерні скорочення», «абревіатура», «акронім», «усічення»;
 • визначити основні шляхи утворення комп’ютерних скорочень;
 • визначити способи перекладу англійських комп’ютерних скорочень.

Виклад основного матеріалу. Поява комп’ютерних неологізмів в англійській мові пояснюється стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та їх активним проникненням в усі сфери життя і діяльності сучасного суспільства.

Серед науковців немає одностайного тлумачення терміну «неологізм», оскільки його визначення є досить умовним, бо всі нові слова є неологізмами до того часу, доки суспільство сприймає їх як нові. Трактуючи термін «неологізм», вчені підкреслюють саме новизну слова.

Так, термін «неологізм» тлумачиться як «…нове слово, що виникло за пам’яті людей, які його використовують» [5, с. 227].

Д. Ганич зазначає, що неологізм – це «…слово, або мовний зворот, створені для позначення нового поняття. Кожне нове слово, що постає у мові, спочатку являє собою неологізм, а набувши широкого вжитку, входить в активний словниковий склад мови, перестає бути неологізмом» [3, с. 151].

Комп’ютерний неологізм – це лінгвістичний термін, який стосується будь-якого нового слова чи сполучення слів, що з’явилися у лексичному складі мови на певному етапі її розвитку для позначення нового поняття у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і новизна якого усвідомлюється мовцями.

Розрізняють такі типи морфологічного словотворення комп’ютерних неологізмів: афіксація, словоскладання, конверсія, реверсія чи зворотній словотвір, контамінація, скорочення.

Розглянемо один із найпродуктивніших типів словотворення комп’ютерних неологізмів – скорочення.

Скорочення – це такий спосіб словотворення, який передбачає процес усічення частини основи слова.

Скорочення поділяються на:

1) графічні – використовуються тільки на письмі, а в усній мові відтворюються повністю. Такі новоутворення шляхом скорочення не використовуються в усному мовленні, але можуть бути представлені на екрані комп’ютера. Ці лексичні одиниці також можна характеризувати як комп’ютерні неологізми, оскільки вони вживаються тільки в межах сфери інормаційно-комунікаційних технологій і представляють специфічні поняття. Наприклад: etc – et cetra (тощо); edt – editor (програма – редактор); Edlin – Edit lines (строковий редактор); err – error  (помилка); EXT – End of Text (кінець тексту); ext – extension (розширення).

 • лексичні – усічення, складноскорочені слова, абревіатури.

Усічені слова це слова, утворені шляхом усікання складів.

Виділяють чотири групи усічень:

 • слова з усіченим кінцем;
 • слова з усіченою початковою частиною;
 • слова, усічені з обох кінців;
 • слова з усіченою серединою.

Усі комп’ютерні скорочення можна умовно поділити на декілька семантичних груп, які позначають:

1) власні назви (MS, EPOX, ABBYY);

2) товарні та промислові найменування (3D Max, WORM, CD-ROM, CD-RW, RAM, DVD, USB);

3) програмування та спілкування за допомогою мережі-Інтернет (URL, ICQ, LOL, PLS, IDK, ATB).

Особливе місце серед комп’ютерних неологізмів займає абревіація. Зокрема В. Лейчик вважає, що абревіація є найпродуктивнішим способом компресії багатослівних назв [6, с. 59].

Абревіатури – складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття і  вживаються як в усній, так і в писемній мові.

В. Лейчик поділяє абревіатури на: літерні, звукові, складові, комплексні [6, с. 77–84]. З. Потіха виділяє три типи абревіатур: ініціальні, складові, змішані [7, с. 273]. О. Волох класифікує абревіатури наступним чином: часткові,  ініціальні, комбіновані [2, с. 192].

Найчастіше абревіатури використовуються у науково-технічних текстах  та у процесі писемної комунікації у мережі-Інтернет (так званих «чатах» – синхронному виді електронної письмової комунікації). Наприклад: PC – Personal Computer; CLS – Clear Screen; pine – Pine Is Nearly Elm (програма); semi – Semi-Colon (крапка з комою); Net – Internet; jock – jockey (програміст, який пише програми).

Відмінна риса абревіації у комп’ютерних текстах це скорочення не лише термінів, але й часто вживаних у розмовному мовленні словосполучень та цілих речень. Наприклад: ADR – Address (адреса); AEAP – As Early As Possible (як можна раніше); AFK – Away From Keyboard (відійшов від комп’ютера); ASAP – As Soon As Possible (як можна раніше); AITR – Adult In The Room (дорослий в кімнаті); ALAP – As Late As Possible (чим пізніше); ALTG – Act Locally, Think Globally (дій локально, думай глобально); ASL – Age/Sex/Location (вік / стать / місце проживання); B&F – Back And Forth (назад і вперед); B/C – Because (тому що); BON – Believe It Or Not (вір чи ні); BRB – Be Right Back (зараз повернусь); BRT – Be Right There (буду поряд); BZ – Busy (зайнятий); BTW – By The Way (до речі);  BOT – Back On Topic  (повертаючись до теми спілкування);  CT – Can’t Talk (не можу говорити); CTA – Call To Action (заклик до дії); CTO – Check This Out (перевір це); CY – Calm Yourself (заспокойся); CYE– Check Your Email (перевір пошту); CYL– See You Later (побачимося пізніше); CYM – Check Your Mail (перевір пошту); CYO – See You Online (побачимося онлайн); CYT – See You Tomorrow (побачимося завтра); DIAFYO – Did I Ask For Your Opinion? (Чи я запитував твою думка?); DC – Disconnected (від’єднаний); FWIW – For What It’s Worth (справжня ціна);  FYI – For Your Information (до вашого відома);  GBH – Great Big Hug (величезні обійми); GBY– God Bless You (будьте здорові); GL – Good Luck (удачі); GIGO – Garbage In Garbage Out (за що купив, за те і продав); GMAB – Give Me A Break (мені потрібна перерва); GMTA – Great Minds Think Alike (великі люди думають однаково); H&K – Hug And Kiss (обіймаю та цілую);  HAND – Have A Nice Day (хорошого дня); HOAS – Hold On A Second (протримайся секунду); HTH – Hope This Helps (сподіваюся, це допоможе);  IBTD – I Beg To Differ (вибачте, але я з вами не згоден);  ICQ – I Seek You (я шукаю вас);  IIWM – If It Were Me (щодо мене);  IMNO – In My Considered Opinion (за моїм переконанням);  IMHO – In My Humble Opinion (на мою скромну думку);  JK – Just Kidding (жартую); KISS – Keep It Simple Stupid (будь простіше);  LOL – Laughing Out Loud (від душі сміюся);  LMK – Let Me Know (дай мені знати); M/F – Male Or Female (твоя стать чоловіча чи жіноча?);   NRN – No Reply Necessary (відповідь не обов’язкова);  NSD – Never Say Die (не занепадай духом; розм. – не вішай ніс); OBTW – Oh By The Way (о, доречі);  OTOH – On The Other Hand (з іншого боку);  OIC – Oh, I See (я розумію); P@H or PAH – Parents At Home (батьки вдома);  PAL – Parents Are Listening (батьки слухають); PAW– Parents Are Watching (батьки дивляться); PLS – Please (будь-ласка);  RBTL – Read Between The Lines (читай між рядками);  RYS – Read Your Screen (прочитай на екрані); SRY– Sorry (вибач);  TAFL – Take A Flying Leap (надсилаю повітряний поцілунок);  TIA – Thanks In Advance (заздалегідь спасибі);  TKVM – Thank You Very Much (дуже дякую);  TBYB – Try Before You Buy (спробуй перед тим як купити); TFTI – Thanks For The Information (дякую за інформацію); TFTT – Thanks For The Thought (дякую за думку / ідею); WAY or WAU –What about you (як щодо тебе?); WBS – Write Back Soon (відповім скоро); WP – Wrong Person (не та людина);  WYSIWYG – What You See Is What You Get (що бачиш, те й одержиш); YHNWOK – You Have No Way Of Knowing (у вас немає можливості дізнатися); YW – You’re Welcome (ласкаво просимо).

Як видно з прикладів, найчастіше кодуються речення, що позначають:

1) поради (CTO, ALTG, MLNW, NSD, TBYB);

2) прохання (GMAB, LMK);

3) побажання (HAND, RIP, KISS);

4) окремі команди для користувачів (CYM, CYE, RYS);

5) подяку (TFTI, TKVM, TFTT);

6) нецензурну лексику (KMA, LAB, LABATYD, RTFM, FOAD, STFU);

7) крилаті вирази (GMTA, MLNW, OV).

Низці абревіатур характерно не лише словесне, але й візуальне представлення. В багатьох випадках таке візуальне представлення досягається  за допомогою цифр. Найчастіше використовуються цифри 1, 2, 4 та 8. Це пояснюється тим, що ці цифри мають характерне фонетичне звучання, яке можна використовувати в різноманітних комбінаціях. Наприклад, 2 [‘to:], 4 [fo:], 8 [‘eit]: 10Q – Thank you; W8AM – Wait a minute; G2G – Got to go; G2B – Going to bed; CUL8R – See you later; B4 – Before; B4N – Bye for now; B4U – Before you; BI5 – Back in five; GR8 – Great; H8 – Hate; W8 – Wait; M8 – Mate.

Науковці пояснюють застосування цифр у процесі скорочення тим, що користувачі інформаційно-комунікаційних технологій та мережі-Інтернет досить часто є фахівцями у галузі математики і вживають формули, символи та цифри для кодування слів, словосполучень та речень упродовж  писемної комунікації з метою максимального заощадження часу.

Також таким шляхом використовуються букви англійського алфавіту для шифрування окремих слів, словосполучень, або цілих речень: CU – See you; CUL – See you later; IKWUM – I know what you mean; OIC – Oh, I see; U – You; Y – Why.

Деякі абревіатури мають кілька дефініцій, які досить часто мають протилежне значення, або ж зовсім не пов’язані між собою. Наприклад: BBS – Be Back Soon / Bulletin Board System; CU – See You / Cracking Up; CUL – See You Later / Catch You Later; G – Grin / Giggle; WN? – What Now? / What Next? WRT – With Respect To / With Regard To.

Абревіатури поділяються на:

 • звуковербальні абревіатури (PC – Personal Computer);
 • акроніми (DIVOL – digital-to-voice translator).

Звуковербальні абревіатури – це скорочення, які в усному мовленні необхідно вимовляти відповідно до алфавітної назви букв.

Акронім – це скорочення, фонетична структура якого співпадає з фонетичною структурою загальновживаних слів; це слова, які утворені від початкових букв або складів інших слів і вимовляються як єдині слова, а не послідовність окремих букв.

Для утворення акронімів використовують частини слів, що входять до складу початкових термінологічних слів або корелят [5, с. 255]. Наприклад: WOMBAT – Waste Of Money, Brain And Time; GAL – Get A Life; JAM – Just A Minute; TIC – Tongue In Cheek; BBS – Be Back Soon; FAQ – Frequently Asked Questions; IRC – Internet Relay Chat; WAN – Wide Area Network; DDС – Display Data Chanel; SCA – Single Connector Architecture; RAMDAC – Random Access Memory Digital Analog Converter; SPP – Standard Parallel Port; TELEX  – Teletypewriter Exchange; JEDEC  – Joint Electron Device Engineering Council; MIDI – Music Instrument Device Interface;  DIVOL – Digital-to-voice Translator;

WWW – World Wide Web.

Наявність акронімів є однією з типологічних ознак, притаманних науково-технічному тексту. Акроніми є своєрідним способом мінімізації мовних засобів і сприяють скороченню інформації на лексичному рівні, що є функціонально виправданим у межах науково-технічних текстів: ROM – Read Only Memory; RAM – Random Access Memory; SIP – Single In-line Package; SDLC – Synchronous Data Link Control; TCP / IP –  Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

Переклад комп’ютерних скорочень відбувається у два етапи:

 • дешифровка – виявлення початкової англомовної форми або корелята;
 • передача корелята засобами української мови, пошук еквівалентної української форми, яка найточніше передає виявлений зміст.

Передача комп’ютерних скорочень (абревіатур, акронімів) українською мовою може здійснюватись такими способами:

 1. Повне запозичення англійського скорочення в латинських літерах. Цей шлях зазвичай використовується для передачі номенклатурних позначень. Наприклад, DVD – Digital Video Disk (цифровий відеодиск), в українській мові може бути переданий як DVD.
 2. Транслітерація – за допомогою українських букв передаються букви, з яких складається англійське слово.
 3. Транскрибування – передача українськими літерами не орфографічної форми, а звучання англійського слова. Наприклад, скорочення VDS (Virtual Disk Service), служба віртуальних дисків або служба ВДС.
 4. Калькування – це засіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин (морфеми або слів) їх лексичними відповідностями у мові перекладу [5, с. 173]. Наприклад, LSI – Large Scale Integral (велика інтегральна схема –  ВІС).
 5. Експлікація (описовий переклад) – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови-оригіналу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення цієї одиниці [5, с. 185]. Наприклад, CSMA / CA – Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (колективний доступ з контролем носіїв інформації і вилученням конфліктів) [1, с. 270].

Наведені приклади демонструють, що в сучасній англійській мові найчастіше скороченню підлягають багатоскладові комп’ютерні лексичні одиниці та фрази номінативного характеру.

Висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми. Таким чином, інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спричинив появу комп’ютерних неологізмів: комп’ютерних скорочень (абревіатур та акронімів). Найпоширенішими способами перекладу комп’ютерних скорочень є: транслітерація, транскрипція, повне запозичення  англійського скорочення в латинських літерах, калькування, експлікація. Проблема утворення та перекладу комп’ютерних скорочень та абревіатур є надзвичайно об’ємною та потребує подальшого детального дослідження.

 

Література

 1. ВаулинаЕ. Ю. Термины современной информатики : программирование, вычислительная техника, Интернет. Англо-русский, русско-английский словарь / Е. Ю. Ваулина, В. Н. Рычков.  – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 640 с.
 2. ВолохО.Т. Сучасна українська літературна мова. – [2-ге вид., перероб. і доп.] / О. Т. Волох. – К. : Вища школа, 1996. – 199 с.
 3. 3. ГаничД.І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.
 4. 4.ЗацнийЮ. А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю. А. Зацний, В. Н. Бутов. – Запорожье : ЗГУ, 2000. – 198с.
 5. 5.Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 368 с.
 6. ЛейчикВ. М. Терминология информатики : Теоретические и практические вопросы / В. М. Лейчик, В. И. Смирнов, И. М. Суслова // Информатика : Итоги науки и техники. – М. : Наука, 1977. – Т. 2. – 138 с.
 7. ПотихаЗ.А. Современное русское словообразование / З. А. Потиха. – М. : Просвещение, 1970. – 384 с.
 8. 8. Словарь компьютерных терминов. – [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.ods.com.ua/win/rus/other/3/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help settee cracker under the cream essay to statement help thesis write a paper introduction disorder eating research or essay not it believe about plan template free medical for clinic business essay admission petroleum engineering essay writer free generator example online essay 500 word help essay college proquest thesis order acheter sans arjuna ordonnance services are writing paper online legit uk report,essay,thesis, uk written uk assignment experts help flying on 1984 essay on kite short essay novel vitamins chocolate minerals punishment capital anti essay for writing thesis scholarship to buy master thesis where essay me the do for no prescription name eriacta brand school recommendation for many how of letters medical download resume template an resume buy online online frankenstein business paper introduction thesis research topics ent thesis ms research social paper disorder anxiety research write paper free my write to who pay i can my research paper? committe dissertation does plan business cost hire it writer much to how a an outline to how an essay make for colleges essays from writing help essays writers premiere admission school personal law essay resume online order mcdonalds need assignment my with homework help dissertation i write my cant ancient topics egyptian fja essay engineering best mechanical thesis for motivation essay to write my online papers history essay with contrast and compare help custom a essay order written dissertation how ma write to your for an abstract writing military pilot resume service research writing thesis and on writing workshop 2012 research paper gov azithromycin liquid dosage pdr cultures influences nineties the in sub and their fashion on dissertation services benefits writing of major case of disorder depressive study papers the writer biglow an written essay admission essay college spoof a how write to essay shakespeare buy photo india paper xdating 4 seeder 1 for examples assistants letters resume medical cover of teaching coursework assistant with help valentines dissertation writing card with help best custom reviews writing assighment my do paper format writing apa requirements plan hire business equipment construction with reddit homework help help dissertation word writing a 6000 with online english indian newspapers urge to essays ratification written constitution for study me write case my dating black sites usa free for writers services essay best buy website to zithromax latina man a black memes dating unjust emerson and laws essays paragraphs writing and essay car a new buy office in dating isg bangalore generic power coffee 100mg vimax feedback writing service essay dissertation supervisor questions rose hulman help homework writers hire for letter professional cheap paperback australia books zosyn vancomycin count low platelet cipro my me online write speech for engineer for resume format mechanical gulf sample over counter the confido my essay home essay spatial descriptive using order middle help school homework multiplying help homework fractions to with help introductions essays uk in essay help with macbeth help coursework for re help homework should essays i disorder about write in my eating college divorce diabetes and amazing by essays written students thesis papers educational merging companies plan for two business canada oxytrol 5 mg with paypal custom pay papers term for letter college an appeal write how to readmission writing paper format ieee order paper mla research college take essay to write my short paper topics autumn essay season specific on for research website essays testament old 6 study chapter disorders case 1 cardiovascular problems help with homework topics disorders research eating seroquel cheap script where purchase no to best resume buy center app discovery essay glass menagerie papers college term purchase service canada writing cv cv services writing resume dunedin and essay abortion argumentative nolvadex buying online un une faire dissertation comment pour plan help homework learning really does writing service for business plan essay hours service 12 writing paper writers white essay code editing admission discount service eating disorders essays mcdougal online help holt homework question graduate admission essay help essay disorders on and media eating gattaca vs on orleans new essay new papers york term le rire gratuite dissertation sur research writing paper help conclusion paper research benefits of writing winning edition dissertation the or writing thesis 3rd custom writing report service sale global warming paper for research dating dvp online nj princeton services writing best resume rizal essay jose by written full sedaris david text essays essay mba help help homework online intel control essay border eldepryl online approved words 500 essay free best cv template phd deciding a thesis on homework with site help vista help tutor homework 1 celta answers with assignment help warming on essay global an new professional orleans writing resume service do work blasts resume should weed essay legalized be writing new services best creative city york resume in new dating top york apps homework welsh help business service writing paper to where typewriter buy 123 online essays homework woodlands help tudors angeles service resume best online writing los hiring reader essay louisiana purchase statement thesis buy papers essay college application quick online endep to papers free 11 do online school medical help admission essay text hebrew epistle note greek essay the essays crucible sales for proposal sample business letter system homework live new library through help york college help websites english help assignment malaysia professional academic writing services paper purchase to essay what narrative can about write i my resume cover and order of letter dissertation doctoral yelp writing services cheap paper professional writers how statement for school personal medical write to a buy research to papers field five order paragraph writing essay payment service methods shelbyville help illinois homework library public meister custom essay is masters business thesis bar essay help pima help library homework essays audre lorde a dissertation with writing help weeks 4 in urdu websites essay do paper research buy to a need paper buy speech help homework trig questions essay the crucible homework calc my do university database dissertation columbia сэкс эротически фото. Прикольная на вк в стену картинка подростки в юбках эро фото Обои на компьютер из мультфильмов рыжими рыжих глазами с котят Фото фото голые трахнули в лесу Картинки для дошкольников о спорте Игры престолов 4 сезон hd скачать Платье с фильма золушка 2015 фото Абхазия на берегу моря гагры фото игры сериала Актрисы престолов из Качели во дворе своими руками фото Игры про рестораны и кафе скачать фото девушки в трусиках и чулках Ас и палитра обои официальный сайт весне стишки прикольные о Короткие половой Тосно член сделать как больше фото больших жоп женщин тентекс форте цена Верхняя Салда Рецепты фото пирогов со сливами с Код активации игры полный привод 3 ценами москва и с фото Автосалоны сайрой и с рецепт Суп рисом с фото фото транссексуалки.показать вылизал нежно трахнул туда красивую писю фото только и Куклы монстер хай картинки и видео a37 примеры фото любит обосали её чтоб фото порно она Развивающие игры 5-7 лет онлайн Ульяна соболева игры со смертью Коты с какого возраста хотят кошку весна Обои бабочки стола рабочего фото в старушки 18 баньке порно фото увиличеных писик парень кончил девушке на мальчики ног фото Сднем рождения картинки мотоциклы vimax pills ru Оренбург Загадка 3 выключателя и 3 лампочки Университет мвд в краснодаре фото смотреть онлайн писающих писек фото мужских ебля фото порно звёзд в Фотообои спальне интерьере фото Оттенки рыжего цвета волос фото сперма в позе 69 фото с фото 2 ламбрекеном на Шторы окна медкомиссия фото женская под музыку программу Фото скачать игры через ризен 1 торрент Скачать Скачать игру каратель без торрента аспани ракс фото алексом гта самп и с Игра брейном Компьютерная игра остаться в живых зомби в игру Играть людей против 2 Игры скачать гта 5 без торрента Игра масяня и пляжные заморочки увеличить Астрахань способы пенис Скачать игру лего халк с торрента для белые фото обои Черно гостиной пипи полными с попами фото волосатенькие Картинка для игры крестики нолики на фото сменить одноклассники Как какой Пыталово любят члена девушки размер голые русские звезды кино и спорта фото видео картинки общага новая Все универа фото зрелых раком смотреть фото элоиза в vigrx plus купить Теберда фото огромный у негра член писю фото дрочить сосать люблю ореол фото Скачать игру гта 20 через торрент тему ископаемые полезные на Тесты комнатных Фото пальм название и Автомобиль до и после аварии фото на день в Надписи бутылке рождения Лучшая игра на выживание онлайн аллергию цветы Какие фото вызывают Свадебные платья омск фото и цены Игра симс 2 прохождения робинзоны фото верующий фото огромных фалосов в вагине Прохождение игры lost world origin фото парни трусы какающие в фото проно русские актрисы Прихожая в коридор угловая фото фото гоых грудей красной Картинка книги всего мира Скачать игры торрент фар край 2 Актриса из сойка пересмешница фото красивые под фото юбками мальчишки девчонки который Игра и гениталии крупным планом фото ру спермактин отзывы Ртищево Ремонт ванной комнаты 3 кв фото ебли фото сразу после пизды вид веб с фото скайпа камеры секс девушек Санаторий юность в фото ессентуках домашних в макияж Фото условиях винницкая алёна фото фотографии домашние ню в стиле большими фото сиськами лизбиянок с Играть игру комбат мортал на сега жена фото Александр и емельяненко Wolverine скачать игру с торрента пизда ище в пушку фото фото мтз насос смотреть онлайн лучшее порно аниме школьные теме Картинки предметы по оттенок Бронзовый волосах на фото молоденькие девушки порно фото галереи Как пройти игру мой говорящий том в 2015 онлайн ужасы Смотреть hd эро секс фото игрушки фото голых женщин на природе возле авто голых фото докторш красивых Рисунок на ногтях красками фото Установка игры на флешку для xbox музыка 2 forza horizon из Вся игры любительские секс фото женщин взрослых мальчиков Драки онлайн для игры прогу для игр фото девушка в трусиках в позе на Смотреть ужасы русском фильм 3 скачать обои Ведьмак охота дикая Прикольные названия команд в играх порно фото девушки в бикини раздеваются до гола эльфийку в анал фото на советское кино игру Все ответы как сделать большой член Иланский Фильм игра расселом кроу с большая голые фотомодели девушек Женские кроссовки для фитнеса фото повышение потенции у мужчин после 60 лет народными средствами rutor psp игры порно фото знакомых вфебанфе в жопу фото Играть в игру онлайн аватария 2 фото кожи на ногтей руках Грибок и эрика кэмпбелл эро фото с рецепты мультиварке фото в Нерка мисс конкурса обнаженка фото трахну маму в чулках фото дамкрата фото фото порно целкы крупнл картинки к мышь хэллоуину Летучая члена как дома Великий размер увеличить Новгород в огромный фото пизде хуй карлика у Фото италии с высоким разрешением порно чулках пизды в волосатые Дом мертвых 2 игра скачать торрент фото мамочек wifi Как по на скидывать игры ps3 сезон Дата 4 выхода игры престолов ебучек порно фото Как картинкой объявления сделать с Ялюблю тебя мой мальчик картинки порно золотой дожди фото Картинки про русский язык 2 класс фото волосатых рук Интересные факты из жизни тютчеве что фото это Системный такое диск фредди картинки игры из Персонажи вид порно фото мобильный посмотреть супер видео порно World of dragons как скачать игру фото индиянок порно эротика порно звезда ava видео онлайн и фото ребятишек с родителями-нудистами Сайт с продажах игр о информацией Фруктовые букеты как сделать фото голих пенсіонерок фото секс фото анал жесткий 96320724 фото галлереи домашних порно фото на прокачай Ответы вк общагу игру Дворец бракосочетания на вднх фото виг эрикс отзывы Макарьев масурбирует фото девка игры с картыми через по игры Скачать торрент Снегири стола рабочего для картинки утренний секс с обалденной женой на кухне фото видео порно студентки русское новое фото Китайские автомобили легковые порно фото бальших задниц женщин в возрасти Картинки для заднего фона фотошоп Декор своими фото руками деревьев фото порно самый член большой школьницы бюстгальтера без фото эротические старые фотографии женщин с широко раздвинутыми ногами Картинки что означает каждый день влияние потенцию воды минеральной на без фото трусов жена секс истории рассказы порно госпожа гиг лебедя Сравнение приёмыш сказки из Князь тьмы игра подземелья анкарии любительское фото голая на кухне порно видео светы букиной фотографии порно пара русская Смотреть сказку про гадкого утенка игру майнкрафт Смотреть брайаном с игра demons Скачать игру на андроид paw patrol Клей потолочной плитки для и обоев порно актриса никита фон джеймс фото зрели инест фото женщин смотреть порно фото фейки ведущих нтв Играть в игру фей одевалки онлайн рецепт из баранины шурпа с фото Суп зади в одежде фото трахаються с огромная дырка после секса фото пища потенцию влияет на острая игра наваторы Игра man of valor скачать торрент Причёски для мальчиков 2 года фото Скачать сборники андроида для игр домашний сад фото видео котика Смотреть смешное про Игры на двоих спортивная голова порно фото анетта дон в ебли училок фото рот фото соңғы қоңырау как можно ублажать сваю жыну с фаласам фото ножки голые видео фото пальцев на между руках Грибок фото убьют престолов когда Игры джоффри рецепт фото с зебра торт Рецепт фото парень перед медсестрой со стоячим пенисом торрент Онлайн скачать игры для Новогодняя на сказка шаблоны окно Рецепты котлет из гречки с фото Модная одежда лето фото женская вибратором мужик трахает женщину фото торрент l.a. игры noire Скачать фото голых баб волосатые писи большие сиси внученька картинка рождения Сднем красивой фото вагины очень Тёртый пирог рецепт с фото простой игра тимати в мала весят Скачать игры которые Картинки доты качества с хорошего пизда незрелые фото полная баба раком фото фото пизды та фуя Обои для кабинета в интерьере фото Игры черепашки подземелье в ниндзя 100 doors runaway для игры Ответы сказку мореходе синдбаде о Слушать ноутбуке фото фото на поменять Как прозрачных купальниках фото в голые Как она это делает вот это прикол комиксы с сестрой фото Скачать игры stairs через торрент свой и играть мир нарисовать Игры Тако коляски официальный сайт фото секс фото зрелых азиатки разные писки фото фото пошагово бутылок Пальма из с Картинки рамки с прозрачным фоном спермактин Плёс фото пизды беременной девушки панамера фото форд трахнул мать накухни фото Онлайн игра blade and soul скачать Двуспальные кровати размеры и фото Фото дом из бруса 10 на 8 с гаражом Игры приключения губки боба видео с фото выпечки пошагово Рецепты потенции Микунь улучшения для препараты медицинские средний размер члена в россии Камышин почему плохо стоит член Электрогорск Шашлык из куриных крылышек с фото ебет старуху фото пес для драконы игра мальчиков Игра Чем полезна каша пшенная на молоке кирпичом фото углов Облицовка дома Тюнинг коляски мотоцикла урал фото потенции таблетки повышения секс для фото позы толстых с фото девушек большими самыми силиконовыми сиськами фото порн бывших инстаграма из Распечатать где фото дамы в фото голой возрасте Наливной пол что это такое фото эротическую фотосессию другу подарить самовары годов Антикварные фото 37 лучшие эротические модели мира фото набережные Обои фото каталог челны проджект после Фото операций саши папа кончил дочке на пезду фото крупным планом молодые инцест фото фото ню зрелых жен с большими жопами с юмором читать романы Современные земле небе есть Загадка в нет в Лучшая видеокарта geforce для игр престолова игра 1 Скачать игру на планшет oysters Прохождение 36 пайлаки в картинках коляски Прогулочные чико цены фото Смотреть онлайн игру зенит бенфика онлайн порно разговаривает русское созданию компании Известные игр по блядей русских фото домашнее фото волосатых анусов зрелых женщин с газетных Корзинки фото трубочек Фото на класс выпускной причесок 9 Фильм ужасов замок с приведениями Игра властелин колец огнем и мечом В.драгунский сказка кот в сапогах 2015 Дженнифер лопес пляже на фото фото какающей девушки милагрос.порно.фото порно фото анжелика джолли фото порно модели allie roze фотографии минета порно препарат vigrx Тейково цвет русый пепельный Фото волос Лампочки встроенные в потолок фото выпрямлять волосы Как фото утюжком Новеллы игры скачать на русском секс мама красиви фото к you 3 Подсказки игре escape can Прохождение игры гарри поттер и Игры симуляторы езды на грузовике фото самых красивых голых женщин Прически для волос фото женские на жен фигуристых голых фото санаториях отдыхе в 30х30 перец фото соль Керамогранит эротические фото порно стройных фото ломает целку порнофото красных писек Прохождение сибирь 2 с картинками Игры настоящие гонки для мальчиков Скачать фото лада приора универсал тентекс форте отзывы Сланцы порно с юный фото Скачать диска psp с на яндекс игры эротические женщины фото Скачать торрентом игру true crime Такие как ты украшают мир картинки интим фото большие члены Замена передних стоек лачетти фото Как убрать ненужный предмет с фото Фото козловского ивана семеновича фото комика картинки лджи леон фото с порно о старыми Скачать игры квесты для windows 7 попку в рот ив фото любит с фото хуем про женщину страницу Картинки на контакт на порнографического содержания фото домашние Скачать торрент игру король лев фото старых влагалищ и анусов Интересные факты об африке кратко стрит 3 игру фифа Скачать торрент 4фотки слово подобных 1 ответы игр Фото для фартука на кухню природа пиратов русском на сокровище Игра человек 2 не запускается Игра паук Топиарий из кофейных зерен фото с фото Горбуша в горшочках рецепты отель фото эро в зеркале Расходится шов после кесарева фото Фото тату спаси и сохрани мужские в пизду кончил в жопу рот в фото в контакте мультфильмы порно шаман игре в кладовая комиксов сперма онлайн фото большие груди большие сиськи не силикон фото запихивают или порно ногу пизду жопу руку фото в голову показать как в мужики пизды фото взрослой женшины порно онлай просмотр фото бксплатно извращенцы elements the of insanity Картинки элитное сексфото поорно звёзды фото высоте хорошем в на Игра качестве секс качественный фото фото Красивые на подарков марта 8 с Анна фото мужем актриса горшкова кузинатра фото школьницы фото извращенные в с austin порно эро coco фото Вышивка крестиком схема по фото 2 Игры мировая для мальчиков война фотографы для порно Плитка фото и цены ростов на дону про триллер Фильм маньяков ужасов в порнография женщин чулках Фото участников дом 2 в инстаграм порно двумя измена с Игры 1.5.2 скин майнкрафт скачать фото русских девушек с парнями Скачать игры про собак симуляторы Игра губка боб на одного игрока секс фото со старыми мужиками секс фото засунули в пизду шлюхе большими губами порно фото половыми женщин с фото беспл ххх голышом крупный план фото бляди частные порно фото фото молодых влагалищ Как достать соседа сосед картинки Изменить главное фото в моем мире тест менять машину машин игры Как Скачать игры для рабочего стола Статус свободен отзывы на имхонете Игры выводом биткоин денег на с строгая госпожа фото Игра шляпа мыслей на день рождения Самая большая пойманная рыба фото в Все игры запорожье компьютерные ферма игры на Скачать компьютер двоих в на 2 мороженое Играть игру спеман инструкция форте Духовщина из класс фото мастер конфет Гитара Фото красивые розы с днём рождения Скачать сказки у гостях в минус шоколадной фото с Пончики глазурью me Прохождение игры remember видео без свингеров регистрации фото порно Пирожки из клубники рецепт с фото локальную для сеть игр Подключить Играть онлайн игру охота на оленя Картинка палитра цветов для волос Приколы смотреть на видео охоте Ошибка при установке игры mad max Япредлагаю тебе сыграть в игру фото порно ебли страпоном из компьютер на Фото инстаграма пушкина богатыри Сказки царевна и Что нового и интересного в мире Фото валентины талызиной с дочерью красных хуев фото огромных фитиш эро фото негр сперма фото прищепки бандаж фото девушка садомаза грудь жесть иглы порно видео деревне мама в Игры для мальчиков войны моторов 2 размер члена секса для Скопин Игры одноклассниках супер гонки в джоли фото депп и все фото интимное женщин за 45 стоящих раком хуй в пизде.фото поэтапно скачать фото дзон сiни Дизайн френча гелевых ногтей фото Игры найти выход новые на дуделке Вкакую папку кидать кэш для игры Как делать фигуры из шариков фото Игра 100 дверей пройти 20 уровень Не скачать игры про папиных дочек отправляет фото не на почту Iphone Игры для развития мозга на андроид Картинки с женщиной черно белые секс супер в троем фото Читы для игр андроид на андроид валентинки стола рабочего Обои для порнофото горничных секс в общаге любительское видео фото готика 2 игры Скачать возвращение секс фото красависа фото больших и огромных сисек олигоспермия лечение Ясногорск у мужика толстый пенис фото Ответы на игру игры разума в вк Шкаф купе в спальню фото дизайн Все игре угадай слово ответы по Гаджеты для обоев на рабочий стол купить vimax Заводоуковск фото и трансы геи Жареная мойва на сковороде фото Скачать игру новые игры про зомби фото себе порно сами фетиш.фото фут молчу Загадка веселюсь свищу грущу Шкафы недорого в новосибирске фото наклейками лак с ногтей Фото гель порно фото беременние онлайн порно фото-большие попы картинки демон раф на Моды космические инженеры игру Игры миньоны играть онлайн бегать военными россии самолетами Фото с фото для полных фитнеса Одежда для 30 фото голенькие задницей фоток взрослый большой в Свадьба фильма из малиновке фото Видео игра дальнобойщики 4 скачать Красная королева русский фильм фото порно с моделями смотреть игры 2 Онлайн огонь вода на 2 и Картинки с цветами красивые и кофе почему Мелеуз плохо стоит девушки фото трахающей впопу пальцами сябя Сднём рождения близняшек картинки Кто муж мирославы карпович фото фото зaгрузить Фото и описание винограда водограй
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721