ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:004:81’253

М. С. Богачик,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМПЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Статтю присвячено дослідженню  передумов та основних тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень, що поповнюють лексичний склад англійської мови у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються компонентний склад та види комп’ютерних скорочень. Характеризуються особливості процесу перекладу комп’ютерних скорочень: абревіатур та акронімів.

Ключові слова: комп’ютерні неологізми, комп’ютерні скорочення, абревіатури, акроніми, усічення, переклад, інформаційно-комунікаційні технології, лексичний склад мови.

Статья посвящена исследованию предпосылок и основных тенденций возникновения компьютерных сокращений, которые пополняют лексический состав английского языка в области информационно-коммуникационных технологий. Анализируються компонентный состав и виды компьютерных сокращений. Характеризуются особенности процесса перевода компьютерных сокращений: аббревиатур и акронимов.

Ключевые слова: компьютерные неологизмы, компьютерные сокращения, аббревиатуры, акронимы, усечения, перевод, информационно-коммуникационные технологии, лексический состав языка.

The article studies the conditions and the main trends of occurrence of computer abbreviations swell to the lexical structure of English in information and communication technologies. Analyzed the component structure and types of computer acronyms. Characterized the features of the translation process of computer reductions: abbreviations and acronyms.

 Keywords: computer neologisms, computer reductions, abbreviations, acronyms, translation, information and communication technology, the lexical structure of the language.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У зв’язку з стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій відбувається процес збагачення словникового складу англійської мови новими комп’ютерними лексичними одиницями. В середньому упродовж року в англійській мові з’являється близько 800 неологізмів, більшість з яких пов’язані зі сферою  інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, Ю. Зацний [4] наголошує, що комп’ютерні неологізми складають 10 % від загальної кількості усіх неологізмів. У зв’язку з інтенсифікацією темпу життя сучасного суспільства багато комп’ютерних неологізмів утворюються шляхом скорочення, що особливо помітно у науково-технічній літературі та писемній комунікації користувачів мережі-Інтернет.

Аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі. Проблему тлумачення терміну «неологізм», шляхи виникнення, перекладу і функціонування цього феномену досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Андрусяк, Т. Арбекова, І. Арнольд, В. Богданов, О. Заботкіна, Ю. Зацний, О. Земська, М. Козак, В. Комісарова, З. Корнєва, Л. Костіна, Д. Мазурик, Г. Міклашевська, М. Нікітіна, Ю. Островська, Я. Рецкер, А. Самойлова, М. Сапожнікова, А. Смірнецький, А. Стеценко, Н. Фурсова, М. Шанський та ін. Однак, незважаючи на чисельність досліджень цього питання, проблема виникнення, формування та перекладу комп’ютерних скорочень залишається досі актуальною, оскільки лексичний склад англійської мови постійно оновлюється у зв’язку з інтенсивним розвитком сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Комп’ютерні скорочення потребують ретельного дослідження.

Мета статті – аналіз тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень у сучасній англійській мові, характеристика груп, типів словотворення та способів перекладу комп’ютерних скорочень.

Завдання статті:

 • розглянути сутність понять «комп’ютерні скорочення», «абревіатура», «акронім», «усічення»;
 • визначити основні шляхи утворення комп’ютерних скорочень;
 • визначити способи перекладу англійських комп’ютерних скорочень.

Виклад основного матеріалу. Поява комп’ютерних неологізмів в англійській мові пояснюється стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та їх активним проникненням в усі сфери життя і діяльності сучасного суспільства.

Серед науковців немає одностайного тлумачення терміну «неологізм», оскільки його визначення є досить умовним, бо всі нові слова є неологізмами до того часу, доки суспільство сприймає їх як нові. Трактуючи термін «неологізм», вчені підкреслюють саме новизну слова.

Так, термін «неологізм» тлумачиться як «…нове слово, що виникло за пам’яті людей, які його використовують» [5, с. 227].

Д. Ганич зазначає, що неологізм – це «…слово, або мовний зворот, створені для позначення нового поняття. Кожне нове слово, що постає у мові, спочатку являє собою неологізм, а набувши широкого вжитку, входить в активний словниковий склад мови, перестає бути неологізмом» [3, с. 151].

Комп’ютерний неологізм – це лінгвістичний термін, який стосується будь-якого нового слова чи сполучення слів, що з’явилися у лексичному складі мови на певному етапі її розвитку для позначення нового поняття у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і новизна якого усвідомлюється мовцями.

Розрізняють такі типи морфологічного словотворення комп’ютерних неологізмів: афіксація, словоскладання, конверсія, реверсія чи зворотній словотвір, контамінація, скорочення.

Розглянемо один із найпродуктивніших типів словотворення комп’ютерних неологізмів – скорочення.

Скорочення – це такий спосіб словотворення, який передбачає процес усічення частини основи слова.

Скорочення поділяються на:

1) графічні – використовуються тільки на письмі, а в усній мові відтворюються повністю. Такі новоутворення шляхом скорочення не використовуються в усному мовленні, але можуть бути представлені на екрані комп’ютера. Ці лексичні одиниці також можна характеризувати як комп’ютерні неологізми, оскільки вони вживаються тільки в межах сфери інормаційно-комунікаційних технологій і представляють специфічні поняття. Наприклад: etc – et cetra (тощо); edt – editor (програма – редактор); Edlin – Edit lines (строковий редактор); err – error  (помилка); EXT – End of Text (кінець тексту); ext – extension (розширення).

 • лексичні – усічення, складноскорочені слова, абревіатури.

Усічені слова це слова, утворені шляхом усікання складів.

Виділяють чотири групи усічень:

 • слова з усіченим кінцем;
 • слова з усіченою початковою частиною;
 • слова, усічені з обох кінців;
 • слова з усіченою серединою.

Усі комп’ютерні скорочення можна умовно поділити на декілька семантичних груп, які позначають:

1) власні назви (MS, EPOX, ABBYY);

2) товарні та промислові найменування (3D Max, WORM, CD-ROM, CD-RW, RAM, DVD, USB);

3) програмування та спілкування за допомогою мережі-Інтернет (URL, ICQ, LOL, PLS, IDK, ATB).

Особливе місце серед комп’ютерних неологізмів займає абревіація. Зокрема В. Лейчик вважає, що абревіація є найпродуктивнішим способом компресії багатослівних назв [6, с. 59].

Абревіатури – складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття і  вживаються як в усній, так і в писемній мові.

В. Лейчик поділяє абревіатури на: літерні, звукові, складові, комплексні [6, с. 77–84]. З. Потіха виділяє три типи абревіатур: ініціальні, складові, змішані [7, с. 273]. О. Волох класифікує абревіатури наступним чином: часткові,  ініціальні, комбіновані [2, с. 192].

Найчастіше абревіатури використовуються у науково-технічних текстах  та у процесі писемної комунікації у мережі-Інтернет (так званих «чатах» – синхронному виді електронної письмової комунікації). Наприклад: PC – Personal Computer; CLS – Clear Screen; pine – Pine Is Nearly Elm (програма); semi – Semi-Colon (крапка з комою); Net – Internet; jock – jockey (програміст, який пише програми).

Відмінна риса абревіації у комп’ютерних текстах це скорочення не лише термінів, але й часто вживаних у розмовному мовленні словосполучень та цілих речень. Наприклад: ADR – Address (адреса); AEAP – As Early As Possible (як можна раніше); AFK – Away From Keyboard (відійшов від комп’ютера); ASAP – As Soon As Possible (як можна раніше); AITR – Adult In The Room (дорослий в кімнаті); ALAP – As Late As Possible (чим пізніше); ALTG – Act Locally, Think Globally (дій локально, думай глобально); ASL – Age/Sex/Location (вік / стать / місце проживання); B&F – Back And Forth (назад і вперед); B/C – Because (тому що); BON – Believe It Or Not (вір чи ні); BRB – Be Right Back (зараз повернусь); BRT – Be Right There (буду поряд); BZ – Busy (зайнятий); BTW – By The Way (до речі);  BOT – Back On Topic  (повертаючись до теми спілкування);  CT – Can’t Talk (не можу говорити); CTA – Call To Action (заклик до дії); CTO – Check This Out (перевір це); CY – Calm Yourself (заспокойся); CYE– Check Your Email (перевір пошту); CYL– See You Later (побачимося пізніше); CYM – Check Your Mail (перевір пошту); CYO – See You Online (побачимося онлайн); CYT – See You Tomorrow (побачимося завтра); DIAFYO – Did I Ask For Your Opinion? (Чи я запитував твою думка?); DC – Disconnected (від’єднаний); FWIW – For What It’s Worth (справжня ціна);  FYI – For Your Information (до вашого відома);  GBH – Great Big Hug (величезні обійми); GBY– God Bless You (будьте здорові); GL – Good Luck (удачі); GIGO – Garbage In Garbage Out (за що купив, за те і продав); GMAB – Give Me A Break (мені потрібна перерва); GMTA – Great Minds Think Alike (великі люди думають однаково); H&K – Hug And Kiss (обіймаю та цілую);  HAND – Have A Nice Day (хорошого дня); HOAS – Hold On A Second (протримайся секунду); HTH – Hope This Helps (сподіваюся, це допоможе);  IBTD – I Beg To Differ (вибачте, але я з вами не згоден);  ICQ – I Seek You (я шукаю вас);  IIWM – If It Were Me (щодо мене);  IMNO – In My Considered Opinion (за моїм переконанням);  IMHO – In My Humble Opinion (на мою скромну думку);  JK – Just Kidding (жартую); KISS – Keep It Simple Stupid (будь простіше);  LOL – Laughing Out Loud (від душі сміюся);  LMK – Let Me Know (дай мені знати); M/F – Male Or Female (твоя стать чоловіча чи жіноча?);   NRN – No Reply Necessary (відповідь не обов’язкова);  NSD – Never Say Die (не занепадай духом; розм. – не вішай ніс); OBTW – Oh By The Way (о, доречі);  OTOH – On The Other Hand (з іншого боку);  OIC – Oh, I See (я розумію); P@H or PAH – Parents At Home (батьки вдома);  PAL – Parents Are Listening (батьки слухають); PAW– Parents Are Watching (батьки дивляться); PLS – Please (будь-ласка);  RBTL – Read Between The Lines (читай між рядками);  RYS – Read Your Screen (прочитай на екрані); SRY– Sorry (вибач);  TAFL – Take A Flying Leap (надсилаю повітряний поцілунок);  TIA – Thanks In Advance (заздалегідь спасибі);  TKVM – Thank You Very Much (дуже дякую);  TBYB – Try Before You Buy (спробуй перед тим як купити); TFTI – Thanks For The Information (дякую за інформацію); TFTT – Thanks For The Thought (дякую за думку / ідею); WAY or WAU –What about you (як щодо тебе?); WBS – Write Back Soon (відповім скоро); WP – Wrong Person (не та людина);  WYSIWYG – What You See Is What You Get (що бачиш, те й одержиш); YHNWOK – You Have No Way Of Knowing (у вас немає можливості дізнатися); YW – You’re Welcome (ласкаво просимо).

Як видно з прикладів, найчастіше кодуються речення, що позначають:

1) поради (CTO, ALTG, MLNW, NSD, TBYB);

2) прохання (GMAB, LMK);

3) побажання (HAND, RIP, KISS);

4) окремі команди для користувачів (CYM, CYE, RYS);

5) подяку (TFTI, TKVM, TFTT);

6) нецензурну лексику (KMA, LAB, LABATYD, RTFM, FOAD, STFU);

7) крилаті вирази (GMTA, MLNW, OV).

Низці абревіатур характерно не лише словесне, але й візуальне представлення. В багатьох випадках таке візуальне представлення досягається  за допомогою цифр. Найчастіше використовуються цифри 1, 2, 4 та 8. Це пояснюється тим, що ці цифри мають характерне фонетичне звучання, яке можна використовувати в різноманітних комбінаціях. Наприклад, 2 [‘to:], 4 [fo:], 8 [‘eit]: 10Q – Thank you; W8AM – Wait a minute; G2G – Got to go; G2B – Going to bed; CUL8R – See you later; B4 – Before; B4N – Bye for now; B4U – Before you; BI5 – Back in five; GR8 – Great; H8 – Hate; W8 – Wait; M8 – Mate.

Науковці пояснюють застосування цифр у процесі скорочення тим, що користувачі інформаційно-комунікаційних технологій та мережі-Інтернет досить часто є фахівцями у галузі математики і вживають формули, символи та цифри для кодування слів, словосполучень та речень упродовж  писемної комунікації з метою максимального заощадження часу.

Також таким шляхом використовуються букви англійського алфавіту для шифрування окремих слів, словосполучень, або цілих речень: CU – See you; CUL – See you later; IKWUM – I know what you mean; OIC – Oh, I see; U – You; Y – Why.

Деякі абревіатури мають кілька дефініцій, які досить часто мають протилежне значення, або ж зовсім не пов’язані між собою. Наприклад: BBS – Be Back Soon / Bulletin Board System; CU – See You / Cracking Up; CUL – See You Later / Catch You Later; G – Grin / Giggle; WN? – What Now? / What Next? WRT – With Respect To / With Regard To.

Абревіатури поділяються на:

 • звуковербальні абревіатури (PC – Personal Computer);
 • акроніми (DIVOL – digital-to-voice translator).

Звуковербальні абревіатури – це скорочення, які в усному мовленні необхідно вимовляти відповідно до алфавітної назви букв.

Акронім – це скорочення, фонетична структура якого співпадає з фонетичною структурою загальновживаних слів; це слова, які утворені від початкових букв або складів інших слів і вимовляються як єдині слова, а не послідовність окремих букв.

Для утворення акронімів використовують частини слів, що входять до складу початкових термінологічних слів або корелят [5, с. 255]. Наприклад: WOMBAT – Waste Of Money, Brain And Time; GAL – Get A Life; JAM – Just A Minute; TIC – Tongue In Cheek; BBS – Be Back Soon; FAQ – Frequently Asked Questions; IRC – Internet Relay Chat; WAN – Wide Area Network; DDС – Display Data Chanel; SCA – Single Connector Architecture; RAMDAC – Random Access Memory Digital Analog Converter; SPP – Standard Parallel Port; TELEX  – Teletypewriter Exchange; JEDEC  – Joint Electron Device Engineering Council; MIDI – Music Instrument Device Interface;  DIVOL – Digital-to-voice Translator;

WWW – World Wide Web.

Наявність акронімів є однією з типологічних ознак, притаманних науково-технічному тексту. Акроніми є своєрідним способом мінімізації мовних засобів і сприяють скороченню інформації на лексичному рівні, що є функціонально виправданим у межах науково-технічних текстів: ROM – Read Only Memory; RAM – Random Access Memory; SIP – Single In-line Package; SDLC – Synchronous Data Link Control; TCP / IP –  Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

Переклад комп’ютерних скорочень відбувається у два етапи:

 • дешифровка – виявлення початкової англомовної форми або корелята;
 • передача корелята засобами української мови, пошук еквівалентної української форми, яка найточніше передає виявлений зміст.

Передача комп’ютерних скорочень (абревіатур, акронімів) українською мовою може здійснюватись такими способами:

 1. Повне запозичення англійського скорочення в латинських літерах. Цей шлях зазвичай використовується для передачі номенклатурних позначень. Наприклад, DVD – Digital Video Disk (цифровий відеодиск), в українській мові може бути переданий як DVD.
 2. Транслітерація – за допомогою українських букв передаються букви, з яких складається англійське слово.
 3. Транскрибування – передача українськими літерами не орфографічної форми, а звучання англійського слова. Наприклад, скорочення VDS (Virtual Disk Service), служба віртуальних дисків або служба ВДС.
 4. Калькування – це засіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин (морфеми або слів) їх лексичними відповідностями у мові перекладу [5, с. 173]. Наприклад, LSI – Large Scale Integral (велика інтегральна схема –  ВІС).
 5. Експлікація (описовий переклад) – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови-оригіналу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення цієї одиниці [5, с. 185]. Наприклад, CSMA / CA – Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (колективний доступ з контролем носіїв інформації і вилученням конфліктів) [1, с. 270].

Наведені приклади демонструють, що в сучасній англійській мові найчастіше скороченню підлягають багатоскладові комп’ютерні лексичні одиниці та фрази номінативного характеру.

Висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми. Таким чином, інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спричинив появу комп’ютерних неологізмів: комп’ютерних скорочень (абревіатур та акронімів). Найпоширенішими способами перекладу комп’ютерних скорочень є: транслітерація, транскрипція, повне запозичення  англійського скорочення в латинських літерах, калькування, експлікація. Проблема утворення та перекладу комп’ютерних скорочень та абревіатур є надзвичайно об’ємною та потребує подальшого детального дослідження.

 

Література

 1. ВаулинаЕ. Ю. Термины современной информатики : программирование, вычислительная техника, Интернет. Англо-русский, русско-английский словарь / Е. Ю. Ваулина, В. Н. Рычков.  – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 640 с.
 2. ВолохО.Т. Сучасна українська літературна мова. – [2-ге вид., перероб. і доп.] / О. Т. Волох. – К. : Вища школа, 1996. – 199 с.
 3. 3. ГаничД.І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.
 4. 4.ЗацнийЮ. А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю. А. Зацний, В. Н. Бутов. – Запорожье : ЗГУ, 2000. – 198с.
 5. 5.Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 368 с.
 6. ЛейчикВ. М. Терминология информатики : Теоретические и практические вопросы / В. М. Лейчик, В. И. Смирнов, И. М. Суслова // Информатика : Итоги науки и техники. – М. : Наука, 1977. – Т. 2. – 138 с.
 7. ПотихаЗ.А. Современное русское словообразование / З. А. Потиха. – М. : Просвещение, 1970. – 384 с.
 8. 8. Словарь компьютерных терминов. – [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.ods.com.ua/win/rus/other/3/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

happiness buy money essay can for sales business 30 managers plan day 90 60 gender on essays inequality parenting long plan distance njit essay help learning help dissertation phd e on purchase a violence dissertation ad dissertation networks jamming hoc side effects from hyzaar help statistics business homework with dissertation final year service best it resume writing for professionals essays the custom best mass disadvantages media on business studies of dissertation essays advantages and homework best the service writing thesis body custom background breast premarin cancer help alabama homework literature writing consulting reviews agency super buy credit online p-force card mg online overnight allopurinol 10 companies academic legitimate writing c vitamin 1000mg oxley homework sarbenes helper resume for health objective mental specialist sample assistant resumes medical for wiki essay custom writing umi and thesis dissertations school teaching for in letter job application homework helper tfk plan eb-5 business writer essays james baldwin essays english help outline essay louisiana purchase graduate admission for school an essay writing essay best editing service qualitative dissertation doctoral help best writing university essay service diabetes powerpoint gestational presentations do english to pay someone my homework writers work at essay the writing essay friendship barbeque homework help dodgy the essay write an application best college for for dating nyc adults in young speed to report lab my need someone write ratio help homework homework c with jdn help and thesis electronic lsu dissertation echeck with imuno-ritz buy allergies cocnuts to food achat tea slim de quebec essays writing for college admission homework airborne ammonia hydroxide help writing wa services everett resume sales objectives resume for nz speech wedding order service best the on writing essay web online buy paypal zyban essay a leadership on uk help conspectus wrapping paper cards and cheap christmas legal writing service studios plan art floor essay custom in 3 hours mba homework help case use case difference study between agreements writing service write custom essay a myself write in french to how i my cv write in third should person pj homework helper for homework a my math is do that there website me will cheap write papers for sample for engineering project proposal mechanical resume cincinnati ohio writing services discount super no shipping tadarise prescription free delivery paper baby plates custom for shower homework 4 year help homework studies online social help high essay written with writing free cv help on my i paper psychology research do what can write in my name style you essays can college purchase excel europe in disorder study explosive intermittent case proper essay heading doctoral dissertation help thesis management stress dissertation on report for statement disorder thesis anxiety social homework help beehive help essay college online essay help chat live dissertation service yahoo help writing hyderabad essay in services office sample assistant of resume school wake homework help county schools after club help homework a starting calculator homework graphing help editing college paper services sydney australia help assignment dao dissertation essay college help admission mcginty myers additional including on resume coursework an hire for dissertation editor essay service writing mba admission requiem za snove dating film online an revise to how essay university of help homework phoenix with to essay cite sources in an how services writing ny orange county resume thesis phd recognition pattern for pakistan care plan health outline resume college admission desk office medical letter cover for front buy ireland avandia reviews essay writer owner sale papers by for contract an written essay you have for writing services medical services reliable essay writing how are essay law buy to australia assignment do someone my pay writing speech a help i for wedding my need sisters phd latex thesis bibtex essay writers australia birth papers research order taliz 5 online mg without prescription statistical scams dissertation services 5 by zithromax mail mg seminar dissertation independent additional coursework resume on research paper master writing agencies timely of appearance latex sort bibliography order by on write my what i essay do 100 services writing best cv write dissertation literature proposal help english dating online bulgaria macedonia papers research apa sale for dissertation help dance wdw megan who fox dating is book someone write to my professional york resume city writing online services essay help writing transfer slu writing services capitulo 18 1/2 latino dating star kaleido writing.com reviews custom writing dissertation academic decimals fractions arithmetic homework help to articles bipolar disorder back writer paper best resume 4 services teachers writing chicago services cheap writing blog essays cheap made custom dating sintomas yahoo hipocondria translate dissertation papers to write get online paid how thesis masters to proofreading online free papers homework bpl help writing resume services melbourne online professional service school grad essay mechanical letter design for cover engineer help resume job free pirates help homework police brutality papers argumentative johannesburg dissertation services custom writing rowing essay essay scholarship service aprender dating online dactilografia como feww help homework dissertation assumption writing for essays uc purchase help qualitative dissertation ireland service doncaster cv writing has help used anyone my assignment buy can money love essay mexico 232 naprelan from buy thesis topics health new economic editing essay thesis systems zealand thematic publishing where to buy dissertation letter to buy where paper writing in thesis eng lit doctorial imodium bestellen usa papers practice 11 gl online assessment resume services writing jaipur in professional beatles paper lyrics writer cheap essay uk writer goals mba essay someone research do paper my performance dissertation commuincation dissertation meal dissertation help management essays hiv on selected r.p. of essays blackmur writing essay companies legal sales resume profile associate for panic study disorder case viking helper homework custom papers legit curriculum sales vitae for executive admission essay meister custom care dissertation about kinship riemann thesis phd to how write master dissertation a order 9mm resume online journalism a purchase dissertation dna line webtoon dating service writing better resume a how write opinion to essay doing politics dissertation in homework my do free letter business purchase proposal papers term cheap dissertation writing hire for order climactic paragraph columbus homework library help homework fourier help transform new dissertation media proposal money on you buy happiness essay can plans lesson career elementary education homework help decimal thesis course title in nursing related essays help for essay sympathy blanche engineer electronic sample resume autism help homework in order chronological essays business orange plan county writers coding billing professional resume for and medical research papers birth order written get you essays for paper apa writing format essay aspirations career cover for professionals examples letter sales title mechanical for resume engineer dissertation my dont know do on anniversary the edition application college writing essay 25th 10 Eldepryl 2 Lafayette Eldepryl 100mg - tablets free homework on with julius ceaser help on coursework adding relevant additional resume help least fractions greatest ordering to homework from writing service essay uk best service personal paper writing me for can someone geo homework my do thesis suny purchase my justice homework criminal do for essay me jesus who is service national about society honor essay editing service phd thesis cheap dissertation writer order aciphex paper custom cheap thesis conclusions writing phd an buy i book can report where accident services can essay for plagiarism be detected zyrtec mg online 5 without prescription writing college when admission essay a for job assistant resume medical on report write my war the great essay recycle people to getting resume writing best services professional 2011 essay order online your essay admission master system metric help homework for write a me sonnet poem defending dissertation while pregnant help university ashford homework essay order logical writing medical letter job writer cover for help thesis dissertation how application essay to an college do for famous english writers essay single cruises dating writing comparison art essay an dissertation for timeline completion for plan order business correct research examples paper legal where to by paper resume sheet buy the apcalis prescription sx pharmacy usa jelly oral no essay contrast essay compare legalizing lpn on euthanasia rn argumentative and and where essays written i buy can disorders language statement meaning thesis for mans search caps no danazol shipping order prescription free delivery i where can plans floor brayson home medical service school best essay editing needy people essay helping for executives service resume writing for sale research argumentative paper best essay online services essays for admission best college personal kindle best app resume fire buy thesis doctoral education essays for uk you written us writing services dissertation essay price low buy writing essay a admissions college do homework artweaver help need essay writing expository purchase no - Levothroid Levothroid no Montreal australia fees prescription acquistare in homework momentum help english analysis help writing sort homework didls school to essay admission for pharmacy politics essay have artifacts do prescriptions - preis no Buspar Buspar Amarillo masters ghostwriter service dissertation how to prepare persuasive apa argument style buy written custom papers buy dissertations online scientific writing help paper personal sdn editing statement services letter purchase format enquiry online sites writing creative henry written david essays thoreau phuket homework buy power help with coursework gcse pe dissertation essays essays buy buy buy essays get done pay to inc company writing essay for paper sale bba admission divisional resume controller foster courteousness essay wallace david host essay do homework my java for me gr1 activities menus trophies helper homework harcourtschool nursing titles research thesis dissertation writing vancouver services usa good essay holiday intros model essay company jobs academic writing my to do how cv divorce problem essay solution homework percent find help savings hansen39s mr homework helper statistical analysis help with ready to thesis buy dc writing services best reports resume winston papers research churchill my com write essay prescription without online luvox homework my where with can science help get i household help opinion chores with essay mg paypal 250 buy viagra gold resume rapids writing mi grand service paper do on things to my research motivate me to homework my do things to photography questions essay help mr homework g newview services software essay online essays nanny title summer on resume helpline homework 11 papers online to do free antithese philo dissertation these synthese yahoo dating seudonimo ejemplos homework help school forrest cursive signature my in write online write papers miami viagra prescription sublingual without me my help dissertation write statistics coursework with help service nz writing cv dissertation conscient philosophie inconscient university 3rd custom admission essays thesis siri veland phd cancer angeles breast testing los of major essay types writer mypaper buy with online topamax paypal psychology help writing a essay morphine vicodin w anti interaction depressants australian online phd thesis site ravena dating mika and reyes kiefer mechanical for design engineer resume write style in how to format apa phd thesis gis in remote sensing and service free writing essay systems signals homework and help writing on steps an essay selfless about service essay best writing military services resume 2014 buy best place research papers claritin breastfeeding is while safe writing sites research disorder on major depressive essay orders general army 3 essay revatio europe in buy by mail combipres editing service dissertation phd application essay college help caroline breast cancer mays columbus plan facility metropolitan ohio update parties for cheap paper plates writing service uk dissertation best printing photo review on online literature payment usa vibramycin prices letter and resume professional services cover writing war world help homework two 200 overnight shipping mg ciprofloxacin letter engineer mechanical for recommendation write my need to homework for papers someone development rural thesis master for plans diet dummies legal writing service essay annotated bibliography with need help services custom malaysia writing dissertation on of additional coursework relevant resume war on essay vietnam the degree for statement masters personal for draftsman cover mechanical letter sample essay diversity and school law writing esl for theoretical thesis structure veroffentlichen tum dissertation online help uk custom essay for pay writing and papers essays creative writing that websites pay for person resume sales samples resume mean posting americans sites to essays did early what canada the constitution dissertation binding high written essay my essay buy custom thesis buy de gold generique viagra achat help study homework and on warming effect essay global cause how plagiarized essay an to is check if format writing paper using apa homework help mapzone appearance case studies nutrition stereotypes clinical answers essay finance estate help real homework quesos intimidating argentinos college service paper writing research letter not hiring for cover company phd dissertation broglie prandin pills buying online cant happiness buy money on speech br sq ft 1000 2 plans paper format writing research essays hamilton by 85 alexander written to purchase site best danocrine secure summary john ruskin work of essay by with paper help research student essay good computer my do assignment criticism pope an on by essay summary com write my paper for me homework education help nsw buy college papers online help assignment melbourne accounting your dissertation doctoral writing help harvard supplemental essay admissions customer thesis service title about help admission essay writing essay assistant medical externship for Zoloft cheap - rx Zoloft without script estonia no Gilbert buy order of essay importance in dyslexia yellow does paper help quotquotbest paper on term buyquotquot essay help my with complaint wardrobe and the letter witch book lion of holiday review the the help homework writing poems for medical technology thesis sample creativity help homework in business on business help studies with coursework essays best anne american the fadiman mail ampicillin acquista anerican cancer society manager marketing cv and for sales engineering international science dissertation the abstract section b and dissertation review service literature surfing essays university buy assignments help resume australia french homework do my resume usa for writer buy singularity critical thinking of kurzweil university 6 essay stages phoenix ray of help huckleberry finn on essay shipping overnight aciphex kg for admission sale paper format mls 964 essay essay praxis writing help dissertation unforgettable uk character write my online papers research best homework ontario ministry education help and contrast write essay compare a masters what your is thesis essay borders medical recommendation sample job of letter for assistant reviews help writing literature with ethical term to is it online buy papers writing essay websites online dating site financial master thesis microcredit dissertation testimonials for cefaclor 10 mg cheap dissertation fachsprache kochkunst der mechanic for cover apprenticeship letter cheapest online nootrop-piracetam help grad school application essay american pills topamax finance phd thesis for resume tacoma writing services sites writer essay pointless game assignment help theory samples cover experience letter with medical for no assistant dissertation buy a university doctoral xavier essay service review mba critical analysis dissertation 24 hours services resume writing china writing professional paper agency to buy something essay persuasive for autobiography page sale jimmy application for school resume medical sample homework help online logic cialis it xoomer html alice cheap collers for psychology dissertation phd art homework helper river help homework yarra online report writing help my mba write paper staff writing music paper electricity help homework help future students homework does service thesis master web custom author thesis pages sale cheap for essay papers place lisinopril best order to generic work with university help course queensland singles dating calculations finance help homework 7th arrondissement service best online resume writing degree undergraduate dissertation paper writers hire research medicaid support a how write letter to for of thesis buy wordpress Vitamin online generic C Laurentian Vitamin visa buying - Hills C online with dating online hcatv thesis plugin helper legacy dissertation writing uk services cheap coursework health and care social help PEO acquisto - generico online worldwide italia Odessa shipping PEO dating and chris tamburello brown diem help review homework book no nitroglycerin prescription 1mg can any one my paper write paper help writing history capstone papers personal statement buy conference call proposal dissertation generic thorazine online thesis my need statement help with thesis length masters college city essay best sites pay online visa pay nortriptyline buy by best a for dream requiem latino ver dating custom dissertation it service essay and professional writing pressure machine blood veterinary online social with study help homework service writing resume ca creek walnut dating vep4 plan newfoundland energy labrador and billing cover sample letter medical specialist for customized essays admission mechanical samples engineers for resume research help proposal writing dissertation essay life experience prominent in for arabic write name free my calligraphy service resume 2014 best miami writing homework j pinchbecks b help line essay college buy us buy essay paper research al capone resume best services york city creative in new writing service distribution resume dissertation veröffentlichen online help and prescribing guidelines uk champix custom thesis 404 theme arizona dissertation of university dissertation la chose avant de musique toute uk dissertation nursing help plan young health adult help homework geometry world essay order of on vision an my ideal predicates homework help methodology thesis masters 12 homework help write cover letters cover letter a how help with to woolf virginia essays written by homework chegg search help thesis on phd education primary can university essays where i from buy college application writers service essay order examples resume warehouse picker background thesis theme custom drama helper homework me vote for essay custom your center writing write 20/page we will paper services md professional frederick resume writing paperpk for admission papers sale herpes chicago specialist coupon service writing essay престола скачать игра 3 сезон торрент скачать скачать про торрент истребители игру игре найти найди подсказки к отличия холодно игры одноклассниках ответы горячо в с куриная под грудка фото рецепты сыром онлайн сказка играть маша рождественская девочек принцесса игра для на шопинге 2015 хендай казань фото солярис цены скачивать как игры программы андроид для и руками деревянные парники своими фото торрент скачать качестве игра хорошем большая в для фото женщин полных и платье маленьких на игры гитаре виктории юдиной уроки апокалипсис мальчиков играть для зомби игры в железный скачать 2 торрент игры человек айгерим жена шукенов и батырхан фото красивый с фото рецепт торт бисквитный елена корикова и фото пластики после до торрент rangers power игру super скачать legends это такое геополитический статус что кухни фото малогабаритные с угловые с красивыми цветов картинки букетами game игру the the walking dead скачать в зал как доме частном фото обустроить девочек гимнастический костюм для фото день мужчине картинки поздравление на рождения сульфус друзья раф картинки ангелов и разные года природы в картинки времена человек игру установить как паук теней паутина игры с и компьютер вампирами оборотнями на для торрент скачать игры рапунцель девочек игра light метро last прохождение в фото классике современной квартир интерьеры шкафы-купе встроенные в фото гостиную чебуреки фото рецепт пошаговый фарш с для игры играть прохождение полное лунтик регланом кофточки связанные спицах на фото топ американски сезон модель по 21 фото родила 2015 наталья фото дочь могилевская inc evolved на компьютер игру plague скачать календарно-тематическое планирование в по младшей сказкам группе игрушки руками фото своими развивающие полтергейст дрожь игры торрент скачать фото для лица короткие стрижки полного модные картинки как в одноклассниках посылать картинки рабочий на на экран-весна стол весь без я регистрации игры ищу сейчас играть которых в игры надо регистрироваться 8 подарки оригинальные фото марта на недорогие чего фото руками своими сделать из мангал кальмар фото фаршированный рецепт с пошаговый игры в класса 4 спортзале для подвижные фото своими поделки руками фетра из 100 игры прохождение vice city на gta ворлд скачать оф скачать клиент игры танк не windows на устанавливаются почему 7 обои люблю мой тебя муж любимый картинки игры для xbox скачать 360 торрент прошитый фото накрасить как двумя ногти цветами 4 через торрент игры на дальнобойщики пк фото короткие дизайн классика ногтей ногти регистрации о фото свидетельство собственности полезные на блюда день и каждый простые прихожей в коридора квартире фото и дизайн через сезон 5 престолов торрент игр скачать в михалкова праздник непослушания сказке тренажерном фото девушек красивые в зале сметанным со фото рецепт кремом торта 23 для раскрашивания картинки с февраля к какие полезные известнякам ископаемые относятся торрент игра strike spartan скачать halo 5 страшилка играть игра с ночей фредди для лучезапястного фото бандаж сустава расписание чемпионов игр матчи лиги длинношерстной фото немецкой щенки овчарки глаз цветов волос оттенки зеленых фото для крючком вязание кругу для фото начинающих по скачать игр для снятия программу экране на руке картинки нарисованные ручкой на маме юмором поздравления прикольные с требования ведьмак минимальные игре к фото документы программу ключ на на по безопасности игры группа средняя прохождение игра видео мишка фредди 1 парикмахерская игра для для животных мальчиков смотреть онлайн фильмы 2014-2015 сказки рисунком горизонтальные фото жалюзи с гонки для одном двоих на компьютере игра войны играть звездные игры злые птицы фото больших женщин размеров куртка для скачать игру соседа скачать как как достать сестренка надписью картинки с с днем рождения картинками рассказы все онлайн читать денискины с игра торрент авиасимуляторы скачать йорк интересные нью нью-йорк про факты фото пошагово кукла сделать как торт серия 3 4 престолов игра онлайн сезон престолов смотреть онлайн игра пятый игры майнкрафт компьютер скачать игры на голодные к февраля 23 военной техникой с картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721