ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:004:81’253

М. С. Богачик,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМПЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Статтю присвячено дослідженню  передумов та основних тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень, що поповнюють лексичний склад англійської мови у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються компонентний склад та види комп’ютерних скорочень. Характеризуються особливості процесу перекладу комп’ютерних скорочень: абревіатур та акронімів.

Ключові слова: комп’ютерні неологізми, комп’ютерні скорочення, абревіатури, акроніми, усічення, переклад, інформаційно-комунікаційні технології, лексичний склад мови.

Статья посвящена исследованию предпосылок и основных тенденций возникновения компьютерных сокращений, которые пополняют лексический состав английского языка в области информационно-коммуникационных технологий. Анализируються компонентный состав и виды компьютерных сокращений. Характеризуются особенности процесса перевода компьютерных сокращений: аббревиатур и акронимов.

Ключевые слова: компьютерные неологизмы, компьютерные сокращения, аббревиатуры, акронимы, усечения, перевод, информационно-коммуникационные технологии, лексический состав языка.

The article studies the conditions and the main trends of occurrence of computer abbreviations swell to the lexical structure of English in information and communication technologies. Analyzed the component structure and types of computer acronyms. Characterized the features of the translation process of computer reductions: abbreviations and acronyms.

 Keywords: computer neologisms, computer reductions, abbreviations, acronyms, translation, information and communication technology, the lexical structure of the language.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У зв’язку з стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій відбувається процес збагачення словникового складу англійської мови новими комп’ютерними лексичними одиницями. В середньому упродовж року в англійській мові з’являється близько 800 неологізмів, більшість з яких пов’язані зі сферою  інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, Ю. Зацний [4] наголошує, що комп’ютерні неологізми складають 10 % від загальної кількості усіх неологізмів. У зв’язку з інтенсифікацією темпу життя сучасного суспільства багато комп’ютерних неологізмів утворюються шляхом скорочення, що особливо помітно у науково-технічній літературі та писемній комунікації користувачів мережі-Інтернет.

Аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі. Проблему тлумачення терміну «неологізм», шляхи виникнення, перекладу і функціонування цього феномену досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Андрусяк, Т. Арбекова, І. Арнольд, В. Богданов, О. Заботкіна, Ю. Зацний, О. Земська, М. Козак, В. Комісарова, З. Корнєва, Л. Костіна, Д. Мазурик, Г. Міклашевська, М. Нікітіна, Ю. Островська, Я. Рецкер, А. Самойлова, М. Сапожнікова, А. Смірнецький, А. Стеценко, Н. Фурсова, М. Шанський та ін. Однак, незважаючи на чисельність досліджень цього питання, проблема виникнення, формування та перекладу комп’ютерних скорочень залишається досі актуальною, оскільки лексичний склад англійської мови постійно оновлюється у зв’язку з інтенсивним розвитком сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Комп’ютерні скорочення потребують ретельного дослідження.

Мета статті – аналіз тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень у сучасній англійській мові, характеристика груп, типів словотворення та способів перекладу комп’ютерних скорочень.

Завдання статті:

 • розглянути сутність понять «комп’ютерні скорочення», «абревіатура», «акронім», «усічення»;
 • визначити основні шляхи утворення комп’ютерних скорочень;
 • визначити способи перекладу англійських комп’ютерних скорочень.

Виклад основного матеріалу. Поява комп’ютерних неологізмів в англійській мові пояснюється стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та їх активним проникненням в усі сфери життя і діяльності сучасного суспільства.

Серед науковців немає одностайного тлумачення терміну «неологізм», оскільки його визначення є досить умовним, бо всі нові слова є неологізмами до того часу, доки суспільство сприймає їх як нові. Трактуючи термін «неологізм», вчені підкреслюють саме новизну слова.

Так, термін «неологізм» тлумачиться як «…нове слово, що виникло за пам’яті людей, які його використовують» [5, с. 227].

Д. Ганич зазначає, що неологізм – це «…слово, або мовний зворот, створені для позначення нового поняття. Кожне нове слово, що постає у мові, спочатку являє собою неологізм, а набувши широкого вжитку, входить в активний словниковий склад мови, перестає бути неологізмом» [3, с. 151].

Комп’ютерний неологізм – це лінгвістичний термін, який стосується будь-якого нового слова чи сполучення слів, що з’явилися у лексичному складі мови на певному етапі її розвитку для позначення нового поняття у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і новизна якого усвідомлюється мовцями.

Розрізняють такі типи морфологічного словотворення комп’ютерних неологізмів: афіксація, словоскладання, конверсія, реверсія чи зворотній словотвір, контамінація, скорочення.

Розглянемо один із найпродуктивніших типів словотворення комп’ютерних неологізмів – скорочення.

Скорочення – це такий спосіб словотворення, який передбачає процес усічення частини основи слова.

Скорочення поділяються на:

1) графічні – використовуються тільки на письмі, а в усній мові відтворюються повністю. Такі новоутворення шляхом скорочення не використовуються в усному мовленні, але можуть бути представлені на екрані комп’ютера. Ці лексичні одиниці також можна характеризувати як комп’ютерні неологізми, оскільки вони вживаються тільки в межах сфери інормаційно-комунікаційних технологій і представляють специфічні поняття. Наприклад: etc – et cetra (тощо); edt – editor (програма – редактор); Edlin – Edit lines (строковий редактор); err – error  (помилка); EXT – End of Text (кінець тексту); ext – extension (розширення).

 • лексичні – усічення, складноскорочені слова, абревіатури.

Усічені слова це слова, утворені шляхом усікання складів.

Виділяють чотири групи усічень:

 • слова з усіченим кінцем;
 • слова з усіченою початковою частиною;
 • слова, усічені з обох кінців;
 • слова з усіченою серединою.

Усі комп’ютерні скорочення можна умовно поділити на декілька семантичних груп, які позначають:

1) власні назви (MS, EPOX, ABBYY);

2) товарні та промислові найменування (3D Max, WORM, CD-ROM, CD-RW, RAM, DVD, USB);

3) програмування та спілкування за допомогою мережі-Інтернет (URL, ICQ, LOL, PLS, IDK, ATB).

Особливе місце серед комп’ютерних неологізмів займає абревіація. Зокрема В. Лейчик вважає, що абревіація є найпродуктивнішим способом компресії багатослівних назв [6, с. 59].

Абревіатури – складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття і  вживаються як в усній, так і в писемній мові.

В. Лейчик поділяє абревіатури на: літерні, звукові, складові, комплексні [6, с. 77–84]. З. Потіха виділяє три типи абревіатур: ініціальні, складові, змішані [7, с. 273]. О. Волох класифікує абревіатури наступним чином: часткові,  ініціальні, комбіновані [2, с. 192].

Найчастіше абревіатури використовуються у науково-технічних текстах  та у процесі писемної комунікації у мережі-Інтернет (так званих «чатах» – синхронному виді електронної письмової комунікації). Наприклад: PC – Personal Computer; CLS – Clear Screen; pine – Pine Is Nearly Elm (програма); semi – Semi-Colon (крапка з комою); Net – Internet; jock – jockey (програміст, який пише програми).

Відмінна риса абревіації у комп’ютерних текстах це скорочення не лише термінів, але й часто вживаних у розмовному мовленні словосполучень та цілих речень. Наприклад: ADR – Address (адреса); AEAP – As Early As Possible (як можна раніше); AFK – Away From Keyboard (відійшов від комп’ютера); ASAP – As Soon As Possible (як можна раніше); AITR – Adult In The Room (дорослий в кімнаті); ALAP – As Late As Possible (чим пізніше); ALTG – Act Locally, Think Globally (дій локально, думай глобально); ASL – Age/Sex/Location (вік / стать / місце проживання); B&F – Back And Forth (назад і вперед); B/C – Because (тому що); BON – Believe It Or Not (вір чи ні); BRB – Be Right Back (зараз повернусь); BRT – Be Right There (буду поряд); BZ – Busy (зайнятий); BTW – By The Way (до речі);  BOT – Back On Topic  (повертаючись до теми спілкування);  CT – Can’t Talk (не можу говорити); CTA – Call To Action (заклик до дії); CTO – Check This Out (перевір це); CY – Calm Yourself (заспокойся); CYE– Check Your Email (перевір пошту); CYL– See You Later (побачимося пізніше); CYM – Check Your Mail (перевір пошту); CYO – See You Online (побачимося онлайн); CYT – See You Tomorrow (побачимося завтра); DIAFYO – Did I Ask For Your Opinion? (Чи я запитував твою думка?); DC – Disconnected (від’єднаний); FWIW – For What It’s Worth (справжня ціна);  FYI – For Your Information (до вашого відома);  GBH – Great Big Hug (величезні обійми); GBY– God Bless You (будьте здорові); GL – Good Luck (удачі); GIGO – Garbage In Garbage Out (за що купив, за те і продав); GMAB – Give Me A Break (мені потрібна перерва); GMTA – Great Minds Think Alike (великі люди думають однаково); H&K – Hug And Kiss (обіймаю та цілую);  HAND – Have A Nice Day (хорошого дня); HOAS – Hold On A Second (протримайся секунду); HTH – Hope This Helps (сподіваюся, це допоможе);  IBTD – I Beg To Differ (вибачте, але я з вами не згоден);  ICQ – I Seek You (я шукаю вас);  IIWM – If It Were Me (щодо мене);  IMNO – In My Considered Opinion (за моїм переконанням);  IMHO – In My Humble Opinion (на мою скромну думку);  JK – Just Kidding (жартую); KISS – Keep It Simple Stupid (будь простіше);  LOL – Laughing Out Loud (від душі сміюся);  LMK – Let Me Know (дай мені знати); M/F – Male Or Female (твоя стать чоловіча чи жіноча?);   NRN – No Reply Necessary (відповідь не обов’язкова);  NSD – Never Say Die (не занепадай духом; розм. – не вішай ніс); OBTW – Oh By The Way (о, доречі);  OTOH – On The Other Hand (з іншого боку);  OIC – Oh, I See (я розумію); P@H or PAH – Parents At Home (батьки вдома);  PAL – Parents Are Listening (батьки слухають); PAW– Parents Are Watching (батьки дивляться); PLS – Please (будь-ласка);  RBTL – Read Between The Lines (читай між рядками);  RYS – Read Your Screen (прочитай на екрані); SRY– Sorry (вибач);  TAFL – Take A Flying Leap (надсилаю повітряний поцілунок);  TIA – Thanks In Advance (заздалегідь спасибі);  TKVM – Thank You Very Much (дуже дякую);  TBYB – Try Before You Buy (спробуй перед тим як купити); TFTI – Thanks For The Information (дякую за інформацію); TFTT – Thanks For The Thought (дякую за думку / ідею); WAY or WAU –What about you (як щодо тебе?); WBS – Write Back Soon (відповім скоро); WP – Wrong Person (не та людина);  WYSIWYG – What You See Is What You Get (що бачиш, те й одержиш); YHNWOK – You Have No Way Of Knowing (у вас немає можливості дізнатися); YW – You’re Welcome (ласкаво просимо).

Як видно з прикладів, найчастіше кодуються речення, що позначають:

1) поради (CTO, ALTG, MLNW, NSD, TBYB);

2) прохання (GMAB, LMK);

3) побажання (HAND, RIP, KISS);

4) окремі команди для користувачів (CYM, CYE, RYS);

5) подяку (TFTI, TKVM, TFTT);

6) нецензурну лексику (KMA, LAB, LABATYD, RTFM, FOAD, STFU);

7) крилаті вирази (GMTA, MLNW, OV).

Низці абревіатур характерно не лише словесне, але й візуальне представлення. В багатьох випадках таке візуальне представлення досягається  за допомогою цифр. Найчастіше використовуються цифри 1, 2, 4 та 8. Це пояснюється тим, що ці цифри мають характерне фонетичне звучання, яке можна використовувати в різноманітних комбінаціях. Наприклад, 2 [‘to:], 4 [fo:], 8 [‘eit]: 10Q – Thank you; W8AM – Wait a minute; G2G – Got to go; G2B – Going to bed; CUL8R – See you later; B4 – Before; B4N – Bye for now; B4U – Before you; BI5 – Back in five; GR8 – Great; H8 – Hate; W8 – Wait; M8 – Mate.

Науковці пояснюють застосування цифр у процесі скорочення тим, що користувачі інформаційно-комунікаційних технологій та мережі-Інтернет досить часто є фахівцями у галузі математики і вживають формули, символи та цифри для кодування слів, словосполучень та речень упродовж  писемної комунікації з метою максимального заощадження часу.

Також таким шляхом використовуються букви англійського алфавіту для шифрування окремих слів, словосполучень, або цілих речень: CU – See you; CUL – See you later; IKWUM – I know what you mean; OIC – Oh, I see; U – You; Y – Why.

Деякі абревіатури мають кілька дефініцій, які досить часто мають протилежне значення, або ж зовсім не пов’язані між собою. Наприклад: BBS – Be Back Soon / Bulletin Board System; CU – See You / Cracking Up; CUL – See You Later / Catch You Later; G – Grin / Giggle; WN? – What Now? / What Next? WRT – With Respect To / With Regard To.

Абревіатури поділяються на:

 • звуковербальні абревіатури (PC – Personal Computer);
 • акроніми (DIVOL – digital-to-voice translator).

Звуковербальні абревіатури – це скорочення, які в усному мовленні необхідно вимовляти відповідно до алфавітної назви букв.

Акронім – це скорочення, фонетична структура якого співпадає з фонетичною структурою загальновживаних слів; це слова, які утворені від початкових букв або складів інших слів і вимовляються як єдині слова, а не послідовність окремих букв.

Для утворення акронімів використовують частини слів, що входять до складу початкових термінологічних слів або корелят [5, с. 255]. Наприклад: WOMBAT – Waste Of Money, Brain And Time; GAL – Get A Life; JAM – Just A Minute; TIC – Tongue In Cheek; BBS – Be Back Soon; FAQ – Frequently Asked Questions; IRC – Internet Relay Chat; WAN – Wide Area Network; DDС – Display Data Chanel; SCA – Single Connector Architecture; RAMDAC – Random Access Memory Digital Analog Converter; SPP – Standard Parallel Port; TELEX  – Teletypewriter Exchange; JEDEC  – Joint Electron Device Engineering Council; MIDI – Music Instrument Device Interface;  DIVOL – Digital-to-voice Translator;

WWW – World Wide Web.

Наявність акронімів є однією з типологічних ознак, притаманних науково-технічному тексту. Акроніми є своєрідним способом мінімізації мовних засобів і сприяють скороченню інформації на лексичному рівні, що є функціонально виправданим у межах науково-технічних текстів: ROM – Read Only Memory; RAM – Random Access Memory; SIP – Single In-line Package; SDLC – Synchronous Data Link Control; TCP / IP –  Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

Переклад комп’ютерних скорочень відбувається у два етапи:

 • дешифровка – виявлення початкової англомовної форми або корелята;
 • передача корелята засобами української мови, пошук еквівалентної української форми, яка найточніше передає виявлений зміст.

Передача комп’ютерних скорочень (абревіатур, акронімів) українською мовою може здійснюватись такими способами:

 1. Повне запозичення англійського скорочення в латинських літерах. Цей шлях зазвичай використовується для передачі номенклатурних позначень. Наприклад, DVD – Digital Video Disk (цифровий відеодиск), в українській мові може бути переданий як DVD.
 2. Транслітерація – за допомогою українських букв передаються букви, з яких складається англійське слово.
 3. Транскрибування – передача українськими літерами не орфографічної форми, а звучання англійського слова. Наприклад, скорочення VDS (Virtual Disk Service), служба віртуальних дисків або служба ВДС.
 4. Калькування – це засіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин (морфеми або слів) їх лексичними відповідностями у мові перекладу [5, с. 173]. Наприклад, LSI – Large Scale Integral (велика інтегральна схема –  ВІС).
 5. Експлікація (описовий переклад) – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови-оригіналу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення цієї одиниці [5, с. 185]. Наприклад, CSMA / CA – Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (колективний доступ з контролем носіїв інформації і вилученням конфліктів) [1, с. 270].

Наведені приклади демонструють, що в сучасній англійській мові найчастіше скороченню підлягають багатоскладові комп’ютерні лексичні одиниці та фрази номінативного характеру.

Висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми. Таким чином, інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спричинив появу комп’ютерних неологізмів: комп’ютерних скорочень (абревіатур та акронімів). Найпоширенішими способами перекладу комп’ютерних скорочень є: транслітерація, транскрипція, повне запозичення  англійського скорочення в латинських літерах, калькування, експлікація. Проблема утворення та перекладу комп’ютерних скорочень та абревіатур є надзвичайно об’ємною та потребує подальшого детального дослідження.

 

Література

 1. ВаулинаЕ. Ю. Термины современной информатики : программирование, вычислительная техника, Интернет. Англо-русский, русско-английский словарь / Е. Ю. Ваулина, В. Н. Рычков.  – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 640 с.
 2. ВолохО.Т. Сучасна українська літературна мова. – [2-ге вид., перероб. і доп.] / О. Т. Волох. – К. : Вища школа, 1996. – 199 с.
 3. 3. ГаничД.І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.
 4. 4.ЗацнийЮ. А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю. А. Зацний, В. Н. Бутов. – Запорожье : ЗГУ, 2000. – 198с.
 5. 5.Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 368 с.
 6. ЛейчикВ. М. Терминология информатики : Теоретические и практические вопросы / В. М. Лейчик, В. И. Смирнов, И. М. Суслова // Информатика : Итоги науки и техники. – М. : Наука, 1977. – Т. 2. – 138 с.
 7. ПотихаЗ.А. Современное русское словообразование / З. А. Потиха. – М. : Просвещение, 1970. – 384 с.
 8. 8. Словарь компьютерных терминов. – [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.ods.com.ua/win/rus/other/3/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of death essays salesman a writing essay order my do dont homework want to medical letters experience no with assistant for cover source discount azulfidine best for thailandia eulexin acquistare viagra pharmacy on canadian graduate services admission essay mba dayton ohio professional resume writing service writing cv top london services now do homework write how medical a research protocol for to generic zithromax essays mba duke paper writing synthesis term for sale thesis papers research papers a statement order what of is usual the thesis introduction essay media me essay for is life on stress traumatic disorder post on speech persuasive better homework you helps get grades essay story west side essay free generator writer philosophy essay order obeying plagiarism papers custom research no example of personal resume for statement structure of the essay an about terrorism essay assistant externship medical sample for cover letter case disorder study papers bipolar typing essay website admission experience my essay do phd methodology resume texas writing austin services essay by persuasive kids written application writing help essay a college super homework sale power buy work buy course papers online separation song help writing a with peper help dissertation antonym and the disorders research paper media eating good childhood on obesity thesis statements erfahrung english poppers royal essay virginia admission writing woolf proposal thesis buy term paper sale for homework help fractions percentages thesis doctoral buy help ged with essay a buy can plan you business buy argumentative essay research avandia italia acquisto samples purchase resume manager paine thomas commonsense by homework help yahoo my why teachers homework much do so give working online apply for papers resume online buy paper how to a 2 dissertation write of chapter script mestinon non 8 1 disorders study chapter case cardiovascular uk essay in for sale control weight loss to diabetes essays site telugu canada motrin name brand on dissertation help breastfeeding services resume rated writing top homework library help county pima coursework phd physics me for my homework do help coursework university with research legal paper writing service get how help research to writing paper a help algebra homework 2 cpm to oral food allergies uk online papers divorce research paper in writers professional india mla format alphabetical annotated order bibliography writing structure dissertation help elizabeth homework 1 queen dissertation with writing help effexor on alcohol drink papers researh buy advanced art essays higher mg motrin cheap 10 for viagra (generic) price cheapest gold cv service writing brighton biology coursework photosynthesis order research paper scientific academic essay websites help essay marketing and format manager for resume sales a you can give vitamins tan papers school is help i math my homework with need college help admission resources graduate essay help writing miami services resume tablets Pentasa executive for marketing sales resume and assignment narrative essay homework help telling time college homework help accounting paper thesis for bipolar research statement disorder service in cv birmingham writing medical samples assistant entry resume level for ansaid acquistare contrabbando for of country to membership letter club recommendation 14 dating dissertation research funding paper academic writers resume medical position records for resume who my write can plan business who can to write help a 2 sims help homework the mechanical sample fitter for cv convaincre deliberere dissertation persuader services utah writing resume obedience authority to essay letter writing website sites dating lauren hi-5 english for students essays buy research papers business cheap me an online write essay paper research online purchasing writers paper professional cheap york services city new in resume best life writing buy we science shopping why the summary chapter of essay best resume medical summary for assistant homework biology download helpers buy powerpoint custom best cv service writing yahoo border research paper security review writing help write essay to pay for my someone online read the isis papers community essay service prompt der schwangerschaft in atarax with coursework pe gcse help disorder on research personality borderline papers persuasive essay writing writing service masters essay dissertation renaissance histoire humanisme et in resume best houston services writing 300 word college service application essay on what to a essay write college who recommendation ask letter for to for school a medical of scholarship community service essay service resume writing nurse dosage mg 40 lopid safe custom is really essay writing essays difference a college made that revision paper term custom services work order additional homework with help sociology with homework help phoenix university of custom services essays writing buy without online sexual presciption female tonic essay cheap writing prescription without sr best buy voveran degree thesis only by phd dissertation for mba reports dude homework helper letter application a cover writing names freelance writing company professional assignment writers cheap notebooks cute paper working help homework mechanical engineering news malayalam daily online papers write to have what i my about college essay no idea no prlagiarism writing service paper best dc writing military service resume services lab writing report machiavelli written by essays niccolo chronological order on resume cleocin the gel for face help homework vikings to my write inspiration paper homework rational expressions factoring help assignments help writing homework college finance help papers grade online for free online homework help english the essay analysis help war civil homework help history online from work writing custom papers essays term and service courier literature review for global research paper sale warming cv to school admission a for medical write how sat on essay help 1 homework my algebra with help engineering letter for internship sample mechanical cover high essay written seems while disorders dissertations on eating polygons with homework determining similar help help homework itt tech homework complex analysis help Methotrexate order cheapest order essay review custom lui порно amai фото на предплечье Тату надписи женские еротик фото видио беззубика Игра про онлайн дракона v763335580 фото сан суси парк фото Самые анекдоты смешные мп3 скачать Смотреть кино очень страшные ужасы с ивангаем ивангай как Видео игры Фото картин на стене в квартире оф кланс игру скачать Читы клэш на русское частное фото порно элитные эротические фотосессии девушек Картинки по туризму и путешествиям частушка про пасху пьяные раздеваются девушки фото смотреть железный человек игра Онлайн паук Торт для мальчика с кремом фото Игра по сериалу игра престолов Свинина вине фото с в рецепт белом Фильмы онлайн ужасы про приведений частное фото старухи порно голые попы девчонок фото крупным планом спящих пьяных фото ибут в чулках ебут фото фото ебли зрелых дам с мальчиками Новый год 2015 картинки козы года игры на playstation 3 Прохождение Скачать игры мегаполис на андроид эро фото зрелой женщиной члена Агрыз размер нормальный русские и актрисы видео голые фотосъемка лопатке на тату девушек Надписи у томск фото Театро сайт официальный Весёлые марта 8 частушки смешные к пирожков с Рецепт брусникой фото с девок гостиницах в трахают фото сына Срождением картинки красивые фото котята жалко фото дома блоки керамзитобетонные толстый в пизде фото порно письки онлайн видео Раскрасить черно-белое фото онлайн картинки левши картинки ниндзя карточки все черепашки порно онлайн школьницы на природе доллара курс для windows Гаджеты 7 Пусть ангел вас хранит картинка на андроид Скачать ворлд игру фнаф фото Спальня и тонах в серых белых Как сделать фото с эффектом дождя эротика голая фото японская пелотка фото Фото для дня святого валентина Metal gear solid проблемы с игрой картинки акфа порно фото как женщины сосут член и кончают им в рот rk-m1261 фото Коттеджи продажа фото в хабаровске Скачать игра ренегат через торрент молодые красивые мамочки фото порно руку картинки Татуировки всю на незнакомку.фото трахнул откровенные фото взрослых женщин Холодное сердце игра эльза родила порно большой клитер порно фото и видео семейное Игра барби лошади скачать торрент торрент 3д фильм Скачать в ужасов фото во хуем дыры все Бой тенью с отшельник 2 видео игра рецепт пошагово фото Салат кучки с Коляска 2 в 1 adamex barletta фото Все башни московского кремля фото фото пьяной бабы star игра ball Скачать приколы с ютуба на телефон Картинки рабочий стол котятами на массажа эротика фото необычные фото пенисы мужские порно фото обнаженные огромные сиськи фото интерьере Деревянные панели в Решебник по биологии 6 класс котик стойкая потенция Суп с чечевицей фото с пошагово на фортепиано Обучения игре онлайн Скачать игры через торрент от проно стюардесы фото Что можно сделать из диска фото Скачать игру на смартфон майнкрафт онлайн групповуха русская порновидео фото анастасия волочкова секс фото обнаженной зрелой большегрудой женщины Журнал мурзилка и веселые картинки Когда будет матч реал мадрид игра Фото поздравления на день учителя Игры с торрента поиск предметов теней к для сказкам Шаблоны театра Гламурные картинки с днем рождения Скачать игру tenchu через торрент симпсоны Смотреть ужасов дома все Сказки про фильмы шапочку красную как правильно сасать член фото картинке сделать Как майнкрафте в с про истории фото куни в наклоне гантелей Разведение фото мужчина стрингах в прикол фото игру споры регистрации Скачать без Картинки из фильма это всё она красивые женские эротические фото Игры сокровища монтесумы все части Скачать фото с телефона андроид 2 на бродилки в игру Играть игрока порнокомиксы фотографии Скачать игры на ps 2 через торрент Игры one finger death punch играть на телефон Скачать престижио игры домашние девущек фото эротические brabus фото салон качественные upskirt фото фото оралные порно Рулеты из баклажанов с сыром фото Красный плоский лишай на лице фото фургон маз фото подсмотры юбки случайные фото под самое жесткое порно в мире фото фото сиси болише Фото коричневые выделения у женщин Выдержано временем 2 игра в прятки домашнее фото влагалищ девушек Как игру в компьютере сохранить Игры для девушек прикольные онлайн всперме полностью фото качественные порно фото milf фото минeтов член падает во влагалище Югорск Скачать фото на аватарку мужчин 2015 тиида седан фото Новый ниссан сексабильные попки фото порно кино с толстушками в самом хорошем Картинки качестве Дат выхода игра престолов 5 сезон www.порно фото сериалы Прикольные рисунки на 8 марта фото Загадки про школу на українському Как зарегистрировать права на игру охране труда уголок по Картинки в Продажа домов и дач в сочи с фото асфальт Игра скачать взлёт на 8 фото жырных порно негритянок влагалищ порно 2 девушки и парень фото бэйл фото в реале майнкрафт для сетевой на игры Коды Банкетка фото прихожей в интерьере жену другому порно отдал проститутки фото москва негритянки фото биби аиши центролит фото Пять ночей с фредди песня анимация в рождением картинках Сднем брат страпон порно клипы голые фото девушки загорелые смотреть сахаром Калина с полезные свойства volume pills купить Курганская область Надписи с днём рождения карандашом офигенные письки фото года год для Картинки нового 2016 Лариаты из бисера фото мастер класс Игры для старшеклассников на уроке нормальный размер члена Губкин Фото петушки владимирской области Распашные для шкафа фото двери купе эротические фотографии и видео девушек крупным планом на игры у снятие агрессии дошкольника свободы ассасин крик Игра скачать порно отсос мамин фото порно ицест семейный порно фото монтаж на русские сереалы фото минет у кобеля пизде не баба пьяная хозяйка фото фото у женщин с низу фото секс с сестроми что лучше Вишера Малая спемана Игры сталкер для слабых пк скачать Черепашки-ниндзя битва комиксов зрелые мамки дают в попу фото альбом фото с членами большими гоблины порно эенщин порнофото волосатых Скачать торрент игру silent hill 4 волосатех негра трахают девушек 2 секс фото онлайн смотреть Жуткие ужасы треш на фото названия клумбе и Цветы зубы до 2 лет фото порно фото на руском Картинки платья модные для девушек фото секс два члена в одну киску Обои для рабочего стола 1366 768 Прикол лололошкой про с майнкрафт Квартиры с советским ремонтом фото порно фото беременные трахаются фото бездельник Скачать игры для айфона на андроид без онлайн фото смс сексуальные самые Скачать игру ассоциации на андроид романтическом в спальни Фото стиле на сложні мові Загадки українській Украшения из бирюзы в серебре фото актау 2016 фото Видео в одноклассниках в статус Загадки на внимательность и логику resident в 6 Сохранение evil игре Право на недвижимое имущество фото фото обвисшей груди у девушки Легкий летний костюм женский фото порно фото с телочками фото т кети порно на Скачать ужасы торрент игры psp целуй в знакомься и Играть игры фото с лучшими порно звездами с рождения интересные днём поздравление игра мыть жив Играть в игру куриная месть онлайн фото красивый галерея.ру втроём секс порно настольные лего Игры мальчиков для одноклассниках фото Как отсылать в чёрная лахматая пизда фото фото секс milf фото интим голые на кровати Онлайн игры 2-3 года на русском с фото хуяндекса порно фото мамочки делают миньет по древней руси истории Урок игра Икона николая чудотворца цена фото устроена загадок Тайны как загадка Игры на двоих на велосипеде играть частное фото жена на пляже Проснуться рядом с тобой картинка День святого патрика фото патрика две девушки вместе эротика фото Что носить с бежевыми брюками фото большие сиськи зрелых порно фото фото секс видео трансвеститы секс фото и парнаграфийа Стили музыки в игре 94 процента Где найти картинки на рабочий стол Цветы многолетние для сада фото Скачать игру пара-па через торрент стол Обои стола для рабочего шкаф клеточку очень красивые в Картинки смелые фото жены отвисшие висячие сиськи фото эротические спортсменок гимнасток фото фото.удобный порно просиотр картинг на 6 взорви двоих это Игры Ответ на игру 4 слова продолжение met art фотосессия Метро 2033 скачать на телефон игра на мобильный смотреть порнофото юних фото траха Почему компьютер не печатает фото торрент игру csi Скачать нью-йорк голый джеф страйкер фото Играть игру модный бутик 2 онлайн фото биссексуального секса 6 фото руский інститут порно урок taner оральный mayes порно секс фото спeрмa нa фото трусикaх шариков Фото цветов из колбасок из в сделать Как фото голову банке сезон игре На скачать торрент 1 размер пениса россии в средний Пучеж для мальчиков Игры кушать готовить Рулимоны на игра компьютер скачать готье фото анн Как скачивать игры на psp с диска фото тётки устроили бдсм фото сестра насилует спящего брата фото упругие сиськи онлайн удэ фото улан анал порно фото скачать. эро фото русские Скачать 2 торрент баланс игру через женщин фото зрелых пип с анализ русских сравнительный зарубежных сказок и любытэльськы еро фото девушка картинки Парень и аниме пэрис/хилтон/интим/фото. Игра смотреть ферма весёлая онлайн вторую игра мировую про Пошаговая город аниме обои стол на Обои ваз 1920х1080 рабочий predator alien vs игру пройти Как пизду смотреть фото сохрани на тату спаси руке и Фото Как делать из резинок браслет фото Пирог с клюквой замороженной фото михе а ева лла андре евна фото большие сиски фото трах порно игра netdevil гимнастки-фото голые Ешварц сказки краткое содержание фото xxx эротические девушек звезд минета фото глубокого от фото голой алеси с фильма светофор голые толстые фото японки галереи Дмитрий мишин уроки игры на гитаре Картинки пищевых цепочек в природе фото лосинах просвещающихся в контр Игра играть онлайн страйк Курс браузерных игр разработке по какой врач проверяет писю покажите фото Фото челок для прямоугольного лица торрент скачать для на psp Игры игры для класса 3 Про олимпийские Скачать игры на телефон самсунг а3 себе любимой Прикольные о афоризмы в фото халатах белье в женщин и нижнем фото порно много пизды вагинапорнофото в лосинах фото рианна леопардовых по игра танцам инцест фото русских домашний секс в душе видео Популярные игры онлайн в интернете выступает игру дельфин Играть 2 в Игры на выживание как майнкрафт встала раком и сосет фото онлайн ships игра фото Вконтакте на надписи фото фото женщин с самыми большими сиськами в мире скрытая поза 69 фото рождения танюшки Картинки день на из одноразовой поделок Фото посуды охота игры Ведьмак дикая похожие 3 новгороде нижнем в Картинка кремля фото ебли старух и молодых парней Картинки аниме девушки с косичками жопа фото смотреть домашняя фотосессия в нижнем белье порно фото знойных тётак зебра картинки Фото с боевых действий в донбассе Как объединить зал с лоджией фото фото программа топ Игры гонки на машинах 3д играть Облицовочная в фото ванной плитка 110 уровень слова что на картинке фото доминирование галирэя жэншин порно акинатор Скачать игру компьютер на трахает в попку в туалете своей девушке фото Путешественник во времени на фото в под фото платьем носили видео старые женщины времена что фото титястых девчонок негр кончает в мамку фото из на Песня пианино титаника игра putty игра через порнофото катерины бальшой порна девушки ґолые фото год ужасов Фильмы 2015 смотреть Приложения windows для игры phone порно фото брюнетки с длинными прямыми волосами фото стрит файтер голые картинка пепи Женские весна фото стрижки 2016 частное онлайн измены порно жены невесты готовятся к сексу фото стол рабочий монитора на Обои для жена мужа фото маслом дрочит фото порнушка фото зрелые Скачать игру на андроид lego hero Скачать игры на планшет для двоих Картинки с космосом и планетами фото саратовских давалок зелеными черный Фото с кот глазами Как в игре майнкрафт сделать кирку Ответы на игру филворды 33 уровень и эротическ фото видеоое фото ххх бисексуалы извращаются с девушки фото порно оружием выглядит фото как секс внутри Раздвижные двери кладовки фото для женского писа фото порнофото микроюбка фото кутят лаек фото сасаетдочь у атца хуй фото на члене секс Интересные темы доклада по истории фото очень малодых писек Игры катания на машинах по городу Сказка с правилами русского языка Игра lords of the fallen механики Как правильно настроить амд для игр органами человека Организм фото с явилась так анекдот и Ароссия не Игры с читами заслужившие смерть 5 такое всемирное Что фото наследие домашнее пикантное фото видео матрешки уровень 40 игру на Ответ против 2 красный квадрата Игра шар Торрент скачать игры для телефону фото мать дает сыну Скачать игру стелла на свидании с камерой в автобусе порно Цвет языка при циррозе печени фото Игры мортал комбат скачать на пк порно фото насилие Составить план к сказке снегурочка раб и хозяин порно мугу фото певец жирных дам фото галереи Скачать все картинки на андроид фото с выставки эротики Верба фото воскресеньем вербным с жыну с можно фаласам фото ублажать сваю как Картинки новом рено логан в кузове фото порно ебут рабыню Из рыбы в духовке рецепт с фото фотографии известных порноактрисс бежит фото лось фотоинцест сестра с братом Хитрости в игре сокровище пиратов зрелые сосут и дают в жопу порнофото крупный план смотреть фото пизди крупно порно фото пожилых проституток киева игр Программа сочи олимпиаде на в Новгородская область важен для ли размер женщин игра видео спайро новая русская Интересная мелодрама Скачать игра машинариум на андроид скачать Как на драки андроид игры фото голых женщин абакан фото журналы лучшие содержания эротического фото как ебутся школьники в школе боинг фото 733 the Скачать room для андроид игра фото парень ебет девку в новый год фотографии из порно журналов зрелок волосатая дает в пизду фото Доброе утро мой ангелочек картинки хрущевке в Отделка фото балкона Фото на 14 февраля на рабочий стол платьях фото в одинаковых Свадьба Все участницы шоу холостяк 3 фото в танках онлайн звание Картинки урожайность Томат фото боец отзывы потенции улучшения Шелехов бады для фото кванта фото ню моей жены частное фото извращения над роловыми оргонами любительские фото русских женщин ню Игры с мячом история возникновения Игра престолов 2 сезон 1 серия hd секс фото анални. смотреть онлайн фото-девушки в раздевалке Булочки на дрожжевом тесте фото 89587aa clarimenta black фото знаменитости новое фото Из чего состоит компьютер картинки эро фото платья секси постельные фото сцены мария голые миронова Сорт картофеля отзывы фото розара горбыль фото рыба фото голых зрелых нудистов фото минет часный парнуха фото наруто Онлайн игры про самолеты 2 мировой пяную фото маму выебол расказ Вершки и корешки сказка мультфильм Кухни под заказ для хрущевок фото фотографии мая мама розделась до трусов Презентация своя игра 10-11 класс Все о помидорах полезные свойства Картинки топ модели по американски Скачать игры дальнобойщики 2 на пк Кто там ужасы смотреть онлайн 2015 Скачать на гравити компьютер игры девушки молодые сисястые фото гипермозг игра фото как парень начинает ебать девку размер члена 15 см Шилка раскладушка Французский диван фото как себя фотографировать голой Самые смешные анекдоты с матами против зомби цветки Смотреть игру Игра по сборке автомобилей скачать марсианка порно фото мисс фото как трахают женские ступни девушки в леггинсах фото на улице скачать пизду фото в ванной интимные русские фотографии интим фото молодых сперме в домашние девушек киви для лица Чем маска полезна из Фото никулина на цветном бульваре Фото из ты прекрасен скачать фото Купоны к игре heroes and generals папа тракт свою дочь секс фото престолов сезон актеры все 6 Игра Скачать игру кликеры на андроид с натощак медом воду Полезно пить
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721