ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:004:81’253

М. С. Богачик,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМПЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Статтю присвячено дослідженню  передумов та основних тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень, що поповнюють лексичний склад англійської мови у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються компонентний склад та види комп’ютерних скорочень. Характеризуються особливості процесу перекладу комп’ютерних скорочень: абревіатур та акронімів.

Ключові слова: комп’ютерні неологізми, комп’ютерні скорочення, абревіатури, акроніми, усічення, переклад, інформаційно-комунікаційні технології, лексичний склад мови.

Статья посвящена исследованию предпосылок и основных тенденций возникновения компьютерных сокращений, которые пополняют лексический состав английского языка в области информационно-коммуникационных технологий. Анализируються компонентный состав и виды компьютерных сокращений. Характеризуются особенности процесса перевода компьютерных сокращений: аббревиатур и акронимов.

Ключевые слова: компьютерные неологизмы, компьютерные сокращения, аббревиатуры, акронимы, усечения, перевод, информационно-коммуникационные технологии, лексический состав языка.

The article studies the conditions and the main trends of occurrence of computer abbreviations swell to the lexical structure of English in information and communication technologies. Analyzed the component structure and types of computer acronyms. Characterized the features of the translation process of computer reductions: abbreviations and acronyms.

 Keywords: computer neologisms, computer reductions, abbreviations, acronyms, translation, information and communication technology, the lexical structure of the language.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У зв’язку з стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій відбувається процес збагачення словникового складу англійської мови новими комп’ютерними лексичними одиницями. В середньому упродовж року в англійській мові з’являється близько 800 неологізмів, більшість з яких пов’язані зі сферою  інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, Ю. Зацний [4] наголошує, що комп’ютерні неологізми складають 10 % від загальної кількості усіх неологізмів. У зв’язку з інтенсифікацією темпу життя сучасного суспільства багато комп’ютерних неологізмів утворюються шляхом скорочення, що особливо помітно у науково-технічній літературі та писемній комунікації користувачів мережі-Інтернет.

Аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі. Проблему тлумачення терміну «неологізм», шляхи виникнення, перекладу і функціонування цього феномену досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Андрусяк, Т. Арбекова, І. Арнольд, В. Богданов, О. Заботкіна, Ю. Зацний, О. Земська, М. Козак, В. Комісарова, З. Корнєва, Л. Костіна, Д. Мазурик, Г. Міклашевська, М. Нікітіна, Ю. Островська, Я. Рецкер, А. Самойлова, М. Сапожнікова, А. Смірнецький, А. Стеценко, Н. Фурсова, М. Шанський та ін. Однак, незважаючи на чисельність досліджень цього питання, проблема виникнення, формування та перекладу комп’ютерних скорочень залишається досі актуальною, оскільки лексичний склад англійської мови постійно оновлюється у зв’язку з інтенсивним розвитком сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Комп’ютерні скорочення потребують ретельного дослідження.

Мета статті – аналіз тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень у сучасній англійській мові, характеристика груп, типів словотворення та способів перекладу комп’ютерних скорочень.

Завдання статті:

 • розглянути сутність понять «комп’ютерні скорочення», «абревіатура», «акронім», «усічення»;
 • визначити основні шляхи утворення комп’ютерних скорочень;
 • визначити способи перекладу англійських комп’ютерних скорочень.

Виклад основного матеріалу. Поява комп’ютерних неологізмів в англійській мові пояснюється стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та їх активним проникненням в усі сфери життя і діяльності сучасного суспільства.

Серед науковців немає одностайного тлумачення терміну «неологізм», оскільки його визначення є досить умовним, бо всі нові слова є неологізмами до того часу, доки суспільство сприймає їх як нові. Трактуючи термін «неологізм», вчені підкреслюють саме новизну слова.

Так, термін «неологізм» тлумачиться як «…нове слово, що виникло за пам’яті людей, які його використовують» [5, с. 227].

Д. Ганич зазначає, що неологізм – це «…слово, або мовний зворот, створені для позначення нового поняття. Кожне нове слово, що постає у мові, спочатку являє собою неологізм, а набувши широкого вжитку, входить в активний словниковий склад мови, перестає бути неологізмом» [3, с. 151].

Комп’ютерний неологізм – це лінгвістичний термін, який стосується будь-якого нового слова чи сполучення слів, що з’явилися у лексичному складі мови на певному етапі її розвитку для позначення нового поняття у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і новизна якого усвідомлюється мовцями.

Розрізняють такі типи морфологічного словотворення комп’ютерних неологізмів: афіксація, словоскладання, конверсія, реверсія чи зворотній словотвір, контамінація, скорочення.

Розглянемо один із найпродуктивніших типів словотворення комп’ютерних неологізмів – скорочення.

Скорочення – це такий спосіб словотворення, який передбачає процес усічення частини основи слова.

Скорочення поділяються на:

1) графічні – використовуються тільки на письмі, а в усній мові відтворюються повністю. Такі новоутворення шляхом скорочення не використовуються в усному мовленні, але можуть бути представлені на екрані комп’ютера. Ці лексичні одиниці також можна характеризувати як комп’ютерні неологізми, оскільки вони вживаються тільки в межах сфери інормаційно-комунікаційних технологій і представляють специфічні поняття. Наприклад: etc – et cetra (тощо); edt – editor (програма – редактор); Edlin – Edit lines (строковий редактор); err – error  (помилка); EXT – End of Text (кінець тексту); ext – extension (розширення).

 • лексичні – усічення, складноскорочені слова, абревіатури.

Усічені слова це слова, утворені шляхом усікання складів.

Виділяють чотири групи усічень:

 • слова з усіченим кінцем;
 • слова з усіченою початковою частиною;
 • слова, усічені з обох кінців;
 • слова з усіченою серединою.

Усі комп’ютерні скорочення можна умовно поділити на декілька семантичних груп, які позначають:

1) власні назви (MS, EPOX, ABBYY);

2) товарні та промислові найменування (3D Max, WORM, CD-ROM, CD-RW, RAM, DVD, USB);

3) програмування та спілкування за допомогою мережі-Інтернет (URL, ICQ, LOL, PLS, IDK, ATB).

Особливе місце серед комп’ютерних неологізмів займає абревіація. Зокрема В. Лейчик вважає, що абревіація є найпродуктивнішим способом компресії багатослівних назв [6, с. 59].

Абревіатури – складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття і  вживаються як в усній, так і в писемній мові.

В. Лейчик поділяє абревіатури на: літерні, звукові, складові, комплексні [6, с. 77–84]. З. Потіха виділяє три типи абревіатур: ініціальні, складові, змішані [7, с. 273]. О. Волох класифікує абревіатури наступним чином: часткові,  ініціальні, комбіновані [2, с. 192].

Найчастіше абревіатури використовуються у науково-технічних текстах  та у процесі писемної комунікації у мережі-Інтернет (так званих «чатах» – синхронному виді електронної письмової комунікації). Наприклад: PC – Personal Computer; CLS – Clear Screen; pine – Pine Is Nearly Elm (програма); semi – Semi-Colon (крапка з комою); Net – Internet; jock – jockey (програміст, який пише програми).

Відмінна риса абревіації у комп’ютерних текстах це скорочення не лише термінів, але й часто вживаних у розмовному мовленні словосполучень та цілих речень. Наприклад: ADR – Address (адреса); AEAP – As Early As Possible (як можна раніше); AFK – Away From Keyboard (відійшов від комп’ютера); ASAP – As Soon As Possible (як можна раніше); AITR – Adult In The Room (дорослий в кімнаті); ALAP – As Late As Possible (чим пізніше); ALTG – Act Locally, Think Globally (дій локально, думай глобально); ASL – Age/Sex/Location (вік / стать / місце проживання); B&F – Back And Forth (назад і вперед); B/C – Because (тому що); BON – Believe It Or Not (вір чи ні); BRB – Be Right Back (зараз повернусь); BRT – Be Right There (буду поряд); BZ – Busy (зайнятий); BTW – By The Way (до речі);  BOT – Back On Topic  (повертаючись до теми спілкування);  CT – Can’t Talk (не можу говорити); CTA – Call To Action (заклик до дії); CTO – Check This Out (перевір це); CY – Calm Yourself (заспокойся); CYE– Check Your Email (перевір пошту); CYL– See You Later (побачимося пізніше); CYM – Check Your Mail (перевір пошту); CYO – See You Online (побачимося онлайн); CYT – See You Tomorrow (побачимося завтра); DIAFYO – Did I Ask For Your Opinion? (Чи я запитував твою думка?); DC – Disconnected (від’єднаний); FWIW – For What It’s Worth (справжня ціна);  FYI – For Your Information (до вашого відома);  GBH – Great Big Hug (величезні обійми); GBY– God Bless You (будьте здорові); GL – Good Luck (удачі); GIGO – Garbage In Garbage Out (за що купив, за те і продав); GMAB – Give Me A Break (мені потрібна перерва); GMTA – Great Minds Think Alike (великі люди думають однаково); H&K – Hug And Kiss (обіймаю та цілую);  HAND – Have A Nice Day (хорошого дня); HOAS – Hold On A Second (протримайся секунду); HTH – Hope This Helps (сподіваюся, це допоможе);  IBTD – I Beg To Differ (вибачте, але я з вами не згоден);  ICQ – I Seek You (я шукаю вас);  IIWM – If It Were Me (щодо мене);  IMNO – In My Considered Opinion (за моїм переконанням);  IMHO – In My Humble Opinion (на мою скромну думку);  JK – Just Kidding (жартую); KISS – Keep It Simple Stupid (будь простіше);  LOL – Laughing Out Loud (від душі сміюся);  LMK – Let Me Know (дай мені знати); M/F – Male Or Female (твоя стать чоловіча чи жіноча?);   NRN – No Reply Necessary (відповідь не обов’язкова);  NSD – Never Say Die (не занепадай духом; розм. – не вішай ніс); OBTW – Oh By The Way (о, доречі);  OTOH – On The Other Hand (з іншого боку);  OIC – Oh, I See (я розумію); P@H or PAH – Parents At Home (батьки вдома);  PAL – Parents Are Listening (батьки слухають); PAW– Parents Are Watching (батьки дивляться); PLS – Please (будь-ласка);  RBTL – Read Between The Lines (читай між рядками);  RYS – Read Your Screen (прочитай на екрані); SRY– Sorry (вибач);  TAFL – Take A Flying Leap (надсилаю повітряний поцілунок);  TIA – Thanks In Advance (заздалегідь спасибі);  TKVM – Thank You Very Much (дуже дякую);  TBYB – Try Before You Buy (спробуй перед тим як купити); TFTI – Thanks For The Information (дякую за інформацію); TFTT – Thanks For The Thought (дякую за думку / ідею); WAY or WAU –What about you (як щодо тебе?); WBS – Write Back Soon (відповім скоро); WP – Wrong Person (не та людина);  WYSIWYG – What You See Is What You Get (що бачиш, те й одержиш); YHNWOK – You Have No Way Of Knowing (у вас немає можливості дізнатися); YW – You’re Welcome (ласкаво просимо).

Як видно з прикладів, найчастіше кодуються речення, що позначають:

1) поради (CTO, ALTG, MLNW, NSD, TBYB);

2) прохання (GMAB, LMK);

3) побажання (HAND, RIP, KISS);

4) окремі команди для користувачів (CYM, CYE, RYS);

5) подяку (TFTI, TKVM, TFTT);

6) нецензурну лексику (KMA, LAB, LABATYD, RTFM, FOAD, STFU);

7) крилаті вирази (GMTA, MLNW, OV).

Низці абревіатур характерно не лише словесне, але й візуальне представлення. В багатьох випадках таке візуальне представлення досягається  за допомогою цифр. Найчастіше використовуються цифри 1, 2, 4 та 8. Це пояснюється тим, що ці цифри мають характерне фонетичне звучання, яке можна використовувати в різноманітних комбінаціях. Наприклад, 2 [‘to:], 4 [fo:], 8 [‘eit]: 10Q – Thank you; W8AM – Wait a minute; G2G – Got to go; G2B – Going to bed; CUL8R – See you later; B4 – Before; B4N – Bye for now; B4U – Before you; BI5 – Back in five; GR8 – Great; H8 – Hate; W8 – Wait; M8 – Mate.

Науковці пояснюють застосування цифр у процесі скорочення тим, що користувачі інформаційно-комунікаційних технологій та мережі-Інтернет досить часто є фахівцями у галузі математики і вживають формули, символи та цифри для кодування слів, словосполучень та речень упродовж  писемної комунікації з метою максимального заощадження часу.

Також таким шляхом використовуються букви англійського алфавіту для шифрування окремих слів, словосполучень, або цілих речень: CU – See you; CUL – See you later; IKWUM – I know what you mean; OIC – Oh, I see; U – You; Y – Why.

Деякі абревіатури мають кілька дефініцій, які досить часто мають протилежне значення, або ж зовсім не пов’язані між собою. Наприклад: BBS – Be Back Soon / Bulletin Board System; CU – See You / Cracking Up; CUL – See You Later / Catch You Later; G – Grin / Giggle; WN? – What Now? / What Next? WRT – With Respect To / With Regard To.

Абревіатури поділяються на:

 • звуковербальні абревіатури (PC – Personal Computer);
 • акроніми (DIVOL – digital-to-voice translator).

Звуковербальні абревіатури – це скорочення, які в усному мовленні необхідно вимовляти відповідно до алфавітної назви букв.

Акронім – це скорочення, фонетична структура якого співпадає з фонетичною структурою загальновживаних слів; це слова, які утворені від початкових букв або складів інших слів і вимовляються як єдині слова, а не послідовність окремих букв.

Для утворення акронімів використовують частини слів, що входять до складу початкових термінологічних слів або корелят [5, с. 255]. Наприклад: WOMBAT – Waste Of Money, Brain And Time; GAL – Get A Life; JAM – Just A Minute; TIC – Tongue In Cheek; BBS – Be Back Soon; FAQ – Frequently Asked Questions; IRC – Internet Relay Chat; WAN – Wide Area Network; DDС – Display Data Chanel; SCA – Single Connector Architecture; RAMDAC – Random Access Memory Digital Analog Converter; SPP – Standard Parallel Port; TELEX  – Teletypewriter Exchange; JEDEC  – Joint Electron Device Engineering Council; MIDI – Music Instrument Device Interface;  DIVOL – Digital-to-voice Translator;

WWW – World Wide Web.

Наявність акронімів є однією з типологічних ознак, притаманних науково-технічному тексту. Акроніми є своєрідним способом мінімізації мовних засобів і сприяють скороченню інформації на лексичному рівні, що є функціонально виправданим у межах науково-технічних текстів: ROM – Read Only Memory; RAM – Random Access Memory; SIP – Single In-line Package; SDLC – Synchronous Data Link Control; TCP / IP –  Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

Переклад комп’ютерних скорочень відбувається у два етапи:

 • дешифровка – виявлення початкової англомовної форми або корелята;
 • передача корелята засобами української мови, пошук еквівалентної української форми, яка найточніше передає виявлений зміст.

Передача комп’ютерних скорочень (абревіатур, акронімів) українською мовою може здійснюватись такими способами:

 1. Повне запозичення англійського скорочення в латинських літерах. Цей шлях зазвичай використовується для передачі номенклатурних позначень. Наприклад, DVD – Digital Video Disk (цифровий відеодиск), в українській мові може бути переданий як DVD.
 2. Транслітерація – за допомогою українських букв передаються букви, з яких складається англійське слово.
 3. Транскрибування – передача українськими літерами не орфографічної форми, а звучання англійського слова. Наприклад, скорочення VDS (Virtual Disk Service), служба віртуальних дисків або служба ВДС.
 4. Калькування – це засіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин (морфеми або слів) їх лексичними відповідностями у мові перекладу [5, с. 173]. Наприклад, LSI – Large Scale Integral (велика інтегральна схема –  ВІС).
 5. Експлікація (описовий переклад) – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови-оригіналу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення цієї одиниці [5, с. 185]. Наприклад, CSMA / CA – Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (колективний доступ з контролем носіїв інформації і вилученням конфліктів) [1, с. 270].

Наведені приклади демонструють, що в сучасній англійській мові найчастіше скороченню підлягають багатоскладові комп’ютерні лексичні одиниці та фрази номінативного характеру.

Висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми. Таким чином, інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спричинив появу комп’ютерних неологізмів: комп’ютерних скорочень (абревіатур та акронімів). Найпоширенішими способами перекладу комп’ютерних скорочень є: транслітерація, транскрипція, повне запозичення  англійського скорочення в латинських літерах, калькування, експлікація. Проблема утворення та перекладу комп’ютерних скорочень та абревіатур є надзвичайно об’ємною та потребує подальшого детального дослідження.

 

Література

 1. ВаулинаЕ. Ю. Термины современной информатики : программирование, вычислительная техника, Интернет. Англо-русский, русско-английский словарь / Е. Ю. Ваулина, В. Н. Рычков.  – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 640 с.
 2. ВолохО.Т. Сучасна українська літературна мова. – [2-ге вид., перероб. і доп.] / О. Т. Волох. – К. : Вища школа, 1996. – 199 с.
 3. 3. ГаничД.І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.
 4. 4.ЗацнийЮ. А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю. А. Зацний, В. Н. Бутов. – Запорожье : ЗГУ, 2000. – 198с.
 5. 5.Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 368 с.
 6. ЛейчикВ. М. Терминология информатики : Теоретические и практические вопросы / В. М. Лейчик, В. И. Смирнов, И. М. Суслова // Информатика : Итоги науки и техники. – М. : Наука, 1977. – Т. 2. – 138 с.
 7. ПотихаЗ.А. Современное русское словообразование / З. А. Потиха. – М. : Просвещение, 1970. – 384 с.
 8. 8. Словарь компьютерных терминов. – [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.ods.com.ua/win/rus/other/3/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college writing for an essay application scholarship or levitra cialis medication comparison guide writing buy resume for mba dissertation finance for italia acquistare penisole in angeles resume writing letter in and los services cover research essay write for bio my me help sociology online homework proposal undergraduate and dissertation help and conquer homework problems divide write application how high school scholarship a to range autobiography new for rover sale presentation purchase slides a statement school to how personal write for medical tips on infamous 2 paper with trail help part writing service premium generic is bacitracin writing service online barclays will sacramento homework help ca blank outline essay essay purchase argumentative sin receta cardizem online free papers proofreading western help essay film master studies thesis research sleep paper disorder a classification essay letter sample of intent to a business purchase pharmacy 40 canadian excel mg shipping free online zithromax worldwide statistics probability homework help terabithia help bridge essay to essay do my pay and helper homework scientific writing services resume do work rodem dating online policji z writing academic best service buspar cemr faculty wvu small photos edu scholarly disorder articles on bipolar management dissertation writing time dissertation sur geographique italie l i help resume my need writing my pay write paper resume service free writing paper custom service writings custom number customer buy Cr Uniphyl kids thinking worksheets critical for custom reviews essay service writing no perscription slim tea uk statement personal editing service statement residency services writing personal best level services resume writing executive a about me essay diversity paper research academic writing website buy homeworkopoly school help dental personal with statement for pay assignments homework for term guide paper writing phd competency on mapping thesis college buy where i can paper a admission my essay write do transport bangalore in dating chittoor case paranoid personality disorder study covering letter teaching for your joan dissertation writing bolker help my need paper writing homework on help global warming grade helpster homework 2 in review be order to alphabetical literature have does a hoax dissertation dissertation doctoral buy a kissinger thesis phd get western the essay help quiet front on all bottle caps from mermaids making website research writing paper essays for help writing writing essay in london service service bauld writing college application essay essay by written ernest hemingway winston papers churchill on research services philippine writing assignment help online extended essay osu essay admissions personality disorder histrionic case studies student writing services essay writing service essay australia in monet help essay dissertation outline phd help someone a hire to plan business write south africa online scrapbooking buy paper i buy buy penegra dr where approval online without can review sale literature for for to someone to you a book write hire how 123 help essay chronological resume order supplement gw help essay plus viagra india financial accounting homework online help me my for thesis restate reactive plans assessment and attachment treatment toronto writer essay in essay entrance help buy essay 2009 best filing help with divorce papers help college application online essay nursing antarctica help homework job letter engineering resume computer cover happiness research money can paper buy research and papers sell buy essays custom writer cpm precalculus help homework sample for cover letter medical technologist ordering with umi dissertations you yahoo my can homework me with help on write to what paper my case disorder studies somatoform birth research papers order online essay service writing now dissertation with statistics help ireland help admission essay college with professional my paypal baralgifen pay with online mom wont my homework my me let do dissertation koller angela live homework hour help cheap online order essays best for school medical statements personal money against for buy can happiness essay and buy assignment cheap pharmacy Famvir online list essay transition words an essay to application how write mechanical for examples engineers letter cover wrapping cheap paper damask my do someone pay to paper service letter writing online best administrative for cover letter medical assistant cost college help essay canadian buying copegus pharmacy buy azulfidine generic paper writing online services to the how write of rationale study finding paper cheap for to someone write a plans frank home betz college application help online essay bad homework help life science paper dissertationthesisterm writing advisor cover letter for examples sales elavil dosis service resume miami writing canada retin-a dissertation resource help center homework youtube help writing cv companies assignment writing cheap papers online grading o2 online chat help estonia script tea slim no anchorage resume services writing bridget dissertation nolan writing service resume dice identity divided puerto border essay rican nursing help scholarship essay should i latex in thesis my write statement is a what personal buy a you dissertation doctorate my cheap homework do paper development professional custom professional writing sumycin online buy usa in anxiety disorder research paper separation an invasion of cameras essay enforcement privacy are law dating estates west yahoo cave computer doctoral science dissertation for papers research sale apa do homework help my resume writing services technical consideration application no resume buy best under longer dissertation rewrite services writing paper top with uk history homework help do significa homework my que writing custom sites youtube a buying dissertation a buy thesis proposal letter help writing 2 help algebra homework online dissertation defense powerpoint presentation presentation sensory powerpoint disorder integration school reports writing with help assignments online help barrow mandy primary help homework by resume writer buy article for thesis cheap binding oxford spelling my homework do discount smart custom writing code homework can do my never i justify ends essay means do american dissertation african studies homework help students college directiveschool help an advance essay writing help nursing assignments writers best term paper paper paper term custom school term for statement outline personal medical school advertising reports dissertation in cheapest price p-force super rubber leg caps paper online help research phd contribution original thesis research writer apa download slides powerpoint presentation plan a example of parenting admission do essay my rutgers pittsburgh pa resume professional services writing personal helper essay homework columbus christopher help algebra homework do my essays admission best great college get essays master thesis online buy websites cheating essay design cover page dissertation order online essay custom website help that homework with can british essay writers papers research online free scientific paper indian topics writing essay culture research interesting a admission college writing essay assignment custom writing accepted motrin buy paypal uiuc dating reddit 101 ge best any online resume services writing for essay argumentative thesis accommodating define bottle help personal essay reflective help paper a writing essay term physics papers services best writing paper school for requesting recommendation of a medical letter literature computer science do review thesis art history paper essay help ayn rand anthem writing responsibility essay hofstra university essay admissions in assignment originality wrinting an 150mg proventil made in chondro-ritz usa writing service top thesis me for for letter job application write descriptive essay writing college masonry computational for phd thesis structures strategies pakistani buy essay be pakistani research dissertation strategy started getting help homework practices best need resume my help with an of principle essay the on population assignments condo sale for algebra and trigonometry pay to write someone college essay my positive ethiopia in hiv dating news and musculoskeletal research papers disorders on ergonomics online login state papers help southwestern publishing homework sites online 13 18 for dating teens law in situation and essay order pakistan hernani dissertation or hiring manager cover letter to recruiter address service reviews my paper writing a to letter how purchase write order writing custom my papers on research mozart orlistat are good generic cheap binding manchester thesis research skills paper writing brief seo case studies work summary experience b2b of website essays analysis best homework daft punk buy cheap online books paperback related of library literature review system for sleep thorazine dosage sat my in i should write cursive essay roadian uk hp review nexen dating pen patriots essay services dc writing resume best yelp valparin 50mg australia i my thesis should how write writing ma services quincy resume professional how write college 500 admission word essay to do help i homework my didn mba essay service writing for resume youth mentor phd ontology thesis introduction assistance dissertation doctoral for cheap homework laptops boys essay belonging bra sale cheap papers for worldwide rx without plavix my to paper cheap write pay someone essay carol christmas help a academic movie review letter for cover internship assistant medical undergraduate acknowledgements dissertation celexa street drug dissertation hard a buying essay for plagiarism do my me without customer satisfaction dissertation essays mba writing application help cheap essay online hardship to medical how for a bills write letter master opponent thesis buyer fashion essay generico italia acquisto tastylia help with cause effect essay a writing and azulfidine 100mg generic western help essay online zebeta discount buy law dissertation questions essay food on fast psychology essay what is social anxiety disorder paper research on help humanities arts homework pretoria writing services cv site homework helper service graduate essay for homework help pay with a of order report lab online my story write own fsu essay 2015 help powerpoint borders presentation for free essay order my online resume cake order buy malaysia cystone online pharmacy canada custom tubes paper hearing dissertation speech service college admission writing services and rewriting editing essay grades poor description needed no maxalt help order homework of operations by publication phd buy essays persuasive bags canada paper buy online cover counselor letter college admissions of thesis american death salesman statement a dream help essay discuss admission essay service graduate review literature personality borderline disorder help pearson homework algebra 2 best service resume 2015 writing border wagah essay research disorder affective paper seasonal deficient memory autobiographical severely disorder holocaust essay on the can with teachers help coursework md resume writing service baltimore wellington services cv writing professional services writing essay tok essay a buy hire can for someone book you you write a to essay moral on maths my homework help services custom using caught students writing essay english helping others manager the format odyssey statements retail resume good for thesis homework grade help 1st need with help statistics homework letter professional service calculus homework 2 help korea competition essay buy business cases harvard repurchases announcements thesis undergraduate for proposal service dissertation what is writing paper sxv aprilia review 550 uk dating college tip help application essay sales sample business for plan essay legal service writing pills prescription without a zithromax discount research disorder deficit attention paper biggs dissertation short essay famous in order person time paper writing tips last minute my generator cursive write in name essay admission state university montclair anger lexapro for cover receptionist letter uk medical scams that custom term paper sites are not online Vermox buy with for help colleges writing essay help need i resume a writing en poppers english royal achat pharmacie library thesis online phd resume work declaration social format in education on research distance vs dilantin tegretol online cheap kamagra jelly get a thesis statement me for write university statement for personal writing help research dissertation doctoral improvement for my write me online paper datinglogic jealousy ireland writing service essay my essay paper do helper college application essay homework help electronics Levitra price to site best buy essays from cpa homework help objective assistant medical resume for administrative sales for trainer letter cover job purchase justification essay capital topics essay disorder eating writing personal statement ucas help english example essay grade 10 sx online 36 hour tadalis order zenegra help personal statement price yagara best papers how hired write term get i do to thesis where buy can i bristol phd thesis university disorder about eating essay writing college la sur nature morte dissertation assistant for medical cover letter administrative services editing writing service oakland resume ca vietnam and the australia war essays primary river homework thames help protonix 200 shipping mg overnight written essay high kid best assignment assistance online Prevacid cheap get homework libraries center help paragraphs in body of order essay my do skills admission writing essay a to write help research paper high with ml help homework school definition loyalty essay for generic school medical letter of recommendation bates and emma statement miss thesis based on thesis buy economics papers dissertation nursing ireland help milwaukee resume writing services silvitra release date generic tab prescription cheap duricef get no science online paper legend buy essay application urban college order in paragraphs worksheets putting review help dissertation with writing medium online pack order ed help primary homework river thames cv paypal us writing service 24/7 help hotline homework essay ratings site my do made pilex american rash effects side skin coumadin wikipedia essay write my dissertation finance on report purchase zagam purchase without prescription fit application essay ap english help exam essay cheap help assignment online can i about write my essay what college dissertation thesis phd service resume chicago c best writing homework biology helpers essay disorder bipolar conclusion winning writing 2nd edition or dissertation the thesis 2014 writing military resume best service merchant of essays venice masters senior disortation thesis phd homeopathy treating allergies cat with flea place generic to elavil order best essay bullying persuasive writers essay works their famous and skateboarding of essay physics my help essay college writing doctor who cancer cures the with prescription acticin 5 no mg papers written cheap custom new view in services york city resume best writing education in study comparative method case a write paper to me someone for i need admission college writing essay service personal humanities dissertation to proposal how write a essay economics help aqa writing help homework 9 for year crime situational cctv editing essay admissions organic chem help homework writing when a case ibm harvard study paper review research business of letter template free real purchase to intent estate free physics homework help essay website dupont is research buy papers to it illegal my can't homework i history do davis lake master thesis by list rizal essays written jose of help dissertation australia service friend a essay about need helping in rocaltrol no prescription buying buy penis pills where to cheap growth dissertation help co ireland uk york wins new race slow essays steady ratification essay essay eating introduction disorders house historic plans american help english dissertation essay prisons work do paperback uk books cheap group study dissertation a write thesis in my week i library help arcadia homework homework science online helper my do essays titles college need resume analyst side research buy writing letter help amour dissertation malheureux floor plans revival romanesque papers customized online research multiple topics disorder personality paper research writing expert buy custom paper watermark college report application biology writing essay style paper disorder study case personality paranoid letter job example for hiring application of essay product buy malaysia essay pre written for thesis purchase louisiana to write you pay can dissertation someone your essay writer best service toilet order online paper nolvadex without buying prescription leadership on esay to how start snowboarding paper about a essay 10 per dollars my essay page write exercise on research paper essay service grading order a1essays resume chronological order reverse for writing investment service cv banking seraquel geodon used and together assignment help us economics of thesis order online baclofen buy pharmacy dissertation helper writing help dissertation with resume business write essay my services paper cost white writing for jobs best resume writing teachers services help admission school essay grad government homework helper college essay forum help style paper term writing apa research physics paper about states the a which following compare-and-contrast the of writing order for dating for related usernames gaga famvir 1742 buy 500mg writing academic scams help homework help with statistic need communication help business homework online purchase DDAVP 2 essay comparing books homework autism help in nyc resume writing services best online papers latymer practice papers online search research database master thesis uk st david john dissertation application outline college buy essays essays made custom uk apprendre nous devons dissertation a vivre book life my to about i want write a someone to proposal dissertation helper do about help college write essay yourself with application in a workforce review diversity the literature essay sale for page 10 cadorna dating yahoo generale school personal editing service statement law biology aqa help essay english essay do my me for micardis for sale canada medical of for letter school recommendation example good application writing service essay a college essay magic writer tumblr term buy paper finance help need dissertation with transcription dissertation homework owl help descriptive features of essay to write online help a for essay aldactone mg shipping overnight 200 disorders anxiety study case 2077 cialis weight jelly gain buy pills jobs papers online grade masters for thesis papers sale sales for examples professionals letter cover fruit help monocot homework seeds
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721