ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості непрямого оподаткування в Україні. Досліджено його роль у формуванні Зведеного бюджету держави та запропоновано основні напрями вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.

Ключові слова: непряме оподаткування, прямі та непрямі податки, податок на додану вартість, акцизний податок, мито, Податковий Кодекс України.

The article examines the features of indirect taxation in Ukraine. Investigated its role in the formation of consolidated state budget and offered the basic directions of perfection of indirect taxation in Ukraine.

Key words: indirect taxation, direct and indirect taxes, value added tax, excise tax, customs duty, Tax Code of Ukraine.

В статье рассмотрены особенности косвенного налогообложения в Украине. Исследована его роль в формировании Сводного бюджета государства и предложены основные направления совершенствования косвенного налогообложения в Украине.

Ключевые слова: косвенное налогообложение, прямые и косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, пошлина, Налоговый Кодекс Украины.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки формування централізованих фінансових ресурсів у вигляді доходів створюється, в основному, завдяки податковим надходженням. Основним джерелом наповнення Зведеного бюджету України є саме непрямі податки. Вони встановлюються до цін товарів та послуг і сплачуються за рахунок цінової надбавки. Їх розмір для окремого платника прямо не залежить від величини його доходів. Держава використовує непрямі податки як регулятор цін, впливаючи на платоспроможний попит населення та на рівень споживання в суспільстві.

Такі непрямі податки, як податок на додану вартість, акцизний податок та мито, є ефективним інструментом впливу на суспільне виробництво. Актуальність обраної теми дослідження визначається також тим, що на сьогоднішній день непряме оподаткування є важливим засобом впливу як на  економіку в цілому, так і на обсяги споживання населення. Вдосконалення непрямого оподаткування покликане покращити функціонування національної економіки, створити надійну основу для розвитку малого та середнього бізнесу і сприяти отриманню стабільних надходжень до Державного бюджету з метою реалізації загальнодержавних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем функціонування непрямого оподаткування присвячено праці низки вчених, серед яких: А. Крисоватий, М. Кучерявенко, А. Соколовська, В. Буряковський та багатьох інших науковців. Напрямам вдосконалення непрямого оподаткування присвячено наукові дослідження О. Оксенюка, Д. Волкова, І. Лютого, А. Скрипника, В. Андрущенка, В. Федосова, І. Мельника. Проте, в кризових умовах сьогодення необхідним є подальше вдосконалення системи непрямого оподаткування.

Мета статті. Метою дослідження є з’ясування сутності непрямих податків та їх значення при формуванні Зведеного бюджету держави, а також обґрунтування пропозицій щодо напрямів вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

–  з’ясовано сутність непрямого оподаткування;

–  проаналізовано динаміку надходжень непрямих податків при формуванні Зведеного бюджету держави;

–  запропоновано шляхи вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам. В умовах ринкової економіки податки повинні використовуватися не тільки як джерело збільшення бюджету, а й як важливий інструмент регулювання економіки. Оподаткування має сприяти не лише вирішенню фіскальних цілей, але й забезпеченню виконання завдань соціальної політики, сприяючи підтримці платоспроможного попиту населення. Податки відіграють важливу роль у регулюванні процесів суспільного відтворення. Проте, механізм їх впливу є різним, оскільки вони поділяються на прямі та непрямі податки.

Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників і сплачуються за рахунок їхніх доходів і майна. Їх розмір обумовлюється майновим станом платників.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, розмір яких для окремого платника визначається величиною споживання і не залежить від його доходів [6, 12].

Значна роль в реалізації політики стабілізації державних фінансів належить непрямим податкам. Якщо при економічному спаді зростає роль непрямих податків, що дає можливість закріпити і стабілізувати базу оподаткування, то  при економічному зростанні, навпаки, прямі податки набувають домінуючого фіскального впливу [5, 159].

За економічною сутністю головними видами непрямих податків є податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок і мито, що становлять важливу частину централізованих грошових фондів і використовуються для здійснення видатків держави.

Встановлюючи певні ставки податку на додану вартість, держава впливає на попит споживачів, оскільки може стимулювати його в період кризи чи сприяти зростанню попиту в період надмірного піднесення економіки. За допомогою акцизного податку держава зменшує споживання шкідливих для населення товарів, а також оподатковує товари розкоші, споживачі яких спроможні сплатити ці податки. Стягуючи мито, регулюються експортно-імпортні операції, орієнтовані на стимулювання експорту і захист національних товаровиробників від конкуренції імпортованих товарів.

Зміна податкових надходжень безпосередньо впливає на розмір доходів держави, оскільки саме за рахунок основних видів податків утворюється найбільша частка доходів Зведеного бюджету України.

Дослідження показало, що збільшення доходів держави зумовлюється безпосереднім зростанням надходжень від непрямих податків (рис. 1) [9].

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка надходжень непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2010-2012 років, млрд. грн.

Отже, аналізуючи динаміку непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом досліджуваного періоду можна зробити висновок про їх збільшення. У 2011 році вони зросли на 52,3 млрд. грн. або на 42,3%, порівняно з 2010 роком. Це було досягнуто в основному за рахунок збільшення надходжень від ПДВ на 43,8 млрд. грн. або на 50,7%. У 2012 році сума надходжень від непрямих податків збільшилась на 14,7 млрд. грн. або на 8,4% порівняно з попереднім роком і становила 190,5 млрд. грн., що також викликано зростанням надходжень від ПДВ на 8,7 млрд. грн. або на 6,7%.

Непрямі податки активно використовуються у формуванні бюджетних ресурсів держави як ефективний інструмент фіскальної політики, що дає змогу державі вирішувати проблеми фінансового забезпечення виконання покладених на неї функцій. Щоб детальніше дослідити джерела надходжень непрямих податків, необхідно розглянути їх динаміку у доходах Зведеного бюджету України за аналізований період (рис. 2) [9].

Рис. 2. Динаміка надходжень різних видів непрямих податків у доходах Зведеного бюджету України протягом 2010-2012 років, млрд. грн.

 Надходження різних видів непрямих податків у доходах Зведеного бюджету України протягом 2010-2012 років постійно зростали. Найбільшим за обсягами надходжень був розмір ПДВ, який у 2011 році зріс на 43,8 млрд. грн., склавши 130,1 млрд. грн., а в 2012 році збільшився на 8,7 млрд. грн. до 138,8 млрд. грн.. Надходження від акцизного податку зросли на 5,6 млрд. грн. у 2011 році та на 4,5 млрд. грн. у 2012 році, склавши 38,4 млрд. грн.. Митні надходження зростали найменше, що зумовлено низьким рівнем експортно-імпортних операцій. Тому, ПДВ відіграє найважливішу роль при формуванні доходів Зведеного бюджету держави серед усіх видів непрямих податків.

Широке застосування ПДВ зумовлене головними його перевагами, серед яких є те, що оподаткуванню підлягає переважно дохід, який спрямовується на споживання, а інша його частина використовується на нагромадження. Велика база оподаткування ПДВ сприяє значному зростанню доходів держави від податків на споживання [4, 30].

Важливим напрямом у справлянні ПДВ є його зменшення. Згідно з Податковим кодексом України [2] з 01.01.2014 року ставки по ПДВ та податку на прибуток мали становити 17% та 16% відповідно. Проте, ВРУ перенесла зниження ставки по ПДВ з 20% до 17% на 2015 рік і знизила ставку податку на прибуток з 19% до 18% замість раніше передбачених Податковим кодексом 16%. Таке рішення обумовлено тим, що різке зменшення ставок податків скоротить доходи Зведеного бюджету країни на суму близько 30 млрд. грн.. Водночас, податкова політика держави має сприяти поступовому зменшенню тінізації економіки.

Фіскальна ефективність непрямого оподаткування характеризує його спроможність забезпечити державі необхідні доходи. Загалом, рівень виконання надходжень непрямих податків до бюджету держави не відповідав запланованому значенню (рис. 3) [9].

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Рівень виконання планових надходжень непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2010-2012 років, %

 Рівень виконання планових надходжень непрямих податків у 2011 році зріс на 3,4% до 98,5%, проте у 2012 році знизився на 12,1%, склавши 86,5%, що оцінюється негативно. Зростання рівня недовиконання плану надходжень непрямих податків є негативною тенденцією, оскільки характеризує неспроможність доходів держави в достатньому обсязі профінансувати заплановані видатки.

З метою вдосконалення податкової системи та забезпечення стабільного економічного зростання в Україні у 2010 році була розпочата податкова реформа, яка передбачає засновування заходів щодо справляння непрямих податків. Серед основних напрямів справляння ПДВ варто виділити:

–       удосконалення механізму сплати ПДВ та бюджетного відшкодування по ПДВ шляхом покращання системи адміністрування податку;

–       зменшення кількості пільг зі сплати податку;

–       удосконалення процедури подання платниками податку в обов’язковому порядку податкової звітності в електронному вигляді [8,185].

Удосконалення справляння акцизного податку повинно здійснюватись шляхом:

–       підвищення частки акцизного податку в ціні реалізованих підакцизних товарів за рахунок збільшення його ставок з метою зменшення споживання таких товарів;

–       поступового наближення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів відповідно до принципів ЄС;

–       забезпечення виконання єдиних підходів в оподаткуванні ввезених та вироблених в Україні товарів [7, 98].

Останнім, проте не менш важливим напрямом вдосконалення непрямого оподаткування є митне регулювання, напрямами вдосконалення якого є:

–       захист українських виробників від негативного впливу імпортованої продукції внаслідок застосування різних видів мита та покращення роботи митних органів;

–       встановлення визначеної межі митної вартості для нарахування митних платежів з окремих видів товарів;

–       наближення митного законодавства України відповідно до вимог СОТ з урахуванням економічних інтересів держави та досягненням завдань зовнішньоекономічної інтеграції.

Подальше вдосконалення непрямого оподаткування неможливе без з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка розпочалась з прийняттям Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»       № 1629-IV від 18.03.2004 року [1]. Конкретними заходами для України є наближення регулювання з питань ПДВ до вимог ЄС, а саме скорочення переліку пільгових операцій та перехід до диференційованої шкали ставок.

Подальше вдосконалення механізму справляння акцизного податку є невід’ємним заходом зменшення споживання підакцизних товарів та сприяння контролю за виробництвом та обігом таких товарів відповідно до принципів ЄС. Сприяння реалізації цих заходів відбувається за рахунок підвищення ставок акцизного податку, зокрема збільшення ставки акцизного податку на спирт етиловий, тютюнові вироби тощо.

В свою чергу митне регулювання характеризується схваленням «Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 09.03.2010 року [8]. Цей план передбачав подальший розвиток митного законодавства України відповідно до міжнародних інструментів та стандартів, які розроблені ЄС та іншими організаціями, впровадження сучасних технологій митного контролю, з метою захисту українських товаровиробників, а також внесення змін до митного законодавства з метою розвитку прозорого торговельного середовища.

Висновки. На сьогоднішній день непряме оподаткування є одним із основних способів наповнення бюджету як в Україні, так і в багатьох інших країнах світу. Ефективність непрямих податків в фіскальному аспекті полягає в тому, що вони оподатковують споживання. Тому, використовуючи ці податки можна дещо впливати на структуру попиту, оскільки від них тяжко ухилитись.

Рівень виконання надходжень непрямих податків в Україні не відповідав плановим показникам, що свідчить про необхідність вдосконалення функціонування податкової системи держави.

За таких умов непряме оподаткування в Україні потребує використання заходів, що сприятимуть поступовому наближенню податкового законодавства України до законодавства ЄС. Такими напрямами є: скорочення переліку пільгових операцій ПДВ та перехід до диференційованої шкали ставок податку, подальше сприяння підвищенню ставок акцизного податку з метою зменшення споживання підакцизних товарів, а також розвиток митного законодавства України відповідно до стандартів, розроблених міжнародними структурами.

Використання зарубіжного досвіду у регулюванні вітчизняного непрямого оподаткування сприятиме стабілізації економічного зростання та поступовій інтеграції держави в європейську спільноту.

 Список використаних джерел:

  1. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1629-IV від 18 березня 2004 року. – Internet-ресурс. – http://zakon.rada.gov.ua
  2. Податковий кодекс України від 22 грудня 2011 р. №4279-VІ // Internet-ресурс. – http://zakon.rada.gov.ua
  3. «Прогресивний план адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 9 березня 2010 року. – Internet-ресурс. http://zakon.rada.gov.ua
  4. Добрик Л.О. ПДВ в Україні: проблеми адміністрування та напрями удосконалення / Л.О. Добрик, А.А. Литовченко // Інвестиції: практика та досвід. –  2011. – № 14. – 34 с.
  5. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 371 с.
  6. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.
  7. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського союзу / Чередниченко О.М. // Фінанси України. – 2007. – №7. – С.98-104
  8. Шкарупа О.В. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні / Шкарупа О.В. // Механізм регулювання економіки. – 2010. – №1. – С.185-191
  9. Internet-ресурс. – http://www.treasury.gov.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Залишити відповідь

buy essays in australia writing blurb service book for make resume my me papers sale midterm for thesis master acknowledgement resume toronto executive writing service write my help paper help admissions essay temple buy your plant business own where to mind buy letter recommendation sales resume objectives for position original paper term college application service essay length buy term paper a to where penguin help with emperor homework keypad dating phones mobile online with studies disorders dissociative case me do say about clothes essay my what help school essay business for college admission resume essay help frq resume kitchen app best buy 911 atlanta services ga writing resume in best help chat homework online rooms plans saftey 1991 pinatubo mt professional resumes writing services help essay conclusion with thesis gsom master show my help homework my homework do javascript phd thesis shoaei omid custom essays buy uk paper research abortion help writing doctor 2014 baylor dating online my do essay application bauld college on the harry writing essay essays school high sale for thesis law order anti svu and depressive persistent case disorder study homework help reading service school custom middle for writing essays for help malaysia service writing 5 dissertation - Tecumseth online buy in shipping cheap Tofranil free New get usa Tofranil online chace dating kendrick crawford anna 150mg Seattle brand overnight buy - Noroxin online Noroxin eraloc india some i homework to need my do motivation now online help homework help writing proportions identifying and homework letter for requesting recommendation school medical of a2 coursework psychology writing name wallpaper my liverpool care essay pathway help homework books with paper help academic essay a pre buy written bc essay vancouver service writing lesson plans school elementary possessives for help number homework famille dissertation pas choisit sa plagarized papers non custom with homework help music with physics homework help service resume professional ottawa writing papers management term job application forms with help for s&mdating viraine weerasooriya a buying essay custom research accounting paper writing pot essay melting instructor introduce yourself to essay of names essay writers famous grants health public dissertation thesis doctoral buy east writing sussex cv services online essays proofread 10 custom best writing websites help writing get hard a dissertation express shipping cytoxan 1 grade homework help dating non whites scene homework help does learning it for why papers to hard me write is plan business a writer certified become fellowship orise stipend fdating amoxil bladder for infection a help economics with homework managerial writing service cv us my for do homework cash essay application good college writing term writing companies paper research essay help resume invitations online order wedding a writing film help review units converting help with metric homework border control essay argumentative english essay friend my best writing custom business plan essay persuasive divorce of university phoenix help homework help to music listening homework does paper the service writing best term free software writing help essays cheap affordable money happiness buy essays can lisinocor line h 2089 on cheap anonymus dissertation sources dissertation finance development homework english war help civil professionally resume done ru dissertation help assignment my college do pa for brand pennsylvania sale viagra mg 10 paper research shakespeare essays purchase school essay writing service 33626 paper cute notebooks cheap letter office coordinator medical cover for an essay help starting cs essays lewis somna-ritz 100mg generic great statements school personal medical for of examples phd thesis networking in no sell cardizem script cheap plagerism research papers custom no outline custom essay services des moines resume writing iowa writing leicester cv in service purchase of letter intent sample product to online lanterns canada buy paper helper homework analogies of types five essays expository for statements personal perfect medicine and help homework au canada propecia achat de 1920 europe homework help map help children's homework bbc website writing essay uk law thesis doctoral writing paper history help paper help essay writing service help essay writing serophene hour 24 delivery geostrat dating simulation admission sale papers for writing essay service writers homework volume help essay writer law reviews online essays buy custom not making plans men american why buy essay best great application college ever essays disorder bipolar abstract research paper minutes before zaroxolyn 30 mechanism lasix dissertation doctoral writing service quality psychology help essay as science a thesis custom buy advice on smok-ox with plan business need help writing services delhi content dissertations theses and 2011 proquest help homework county shelby funny speed images dating cartoons essaysincollege writing essay services buy paper custom written term sample sales clerk resume for writers service essay introduction help dissertation a hire thesis writer plan with help a writing business uk for help 7th graders math homework my get homework on help papers college cheap science coursework news essay deforestation driving old india people the in in family fun homework help start my do i essay admission essay conflict about resolution dissertation draft plan now my do homework medical cv students format for review pro essay writer resume enter on to education how 6 essay custom cheap writer essay magic cheap order research paper cultures help world homework papers term school buy high best service cv writing uk reviews dissertation international fellowship research en like be men's dating mooie utrechters service essay words 250 college application sale retard cream hair loss uk for thesis violence good essay statement southern domestic essays gothic to me essay my write motivate academic with help uk writing writing resume services seattle wa writing resume canada best services springs dating palm speed meter cholesterol horizon lifescan Украшение лимузина на свадьбу фото игра соник 21 влюбленных с ответами Загадки для размер Катав-Ивановск члена полового Ангельские глазки на машинах фото игры на wii обзор играх Фильм в олимпийских греции о посмотреть порно видео с училкой Арахис полезнее жареные или сырые рабочий Фото на пальмы стол и море красивое порно фото два члена в одну секс видео качестве онлайн в русских фильмов фото актрис голых красивые девушки в нижним белье с отверстием частное фото минета фото камшота частное фото голых девок крупно полных Обои на рабочем столе подснежники что лучше помогает для потенции Скачать игру на андроид злые птицы Закуска из лаваша с начинкой фото Игра дум антология скачать торрент в фото ебут позе девушек рака удалить свое facebook из фото Как Игры для андроид крутые скачать Игра бутылочка правда или действие фото карбюраторе на качества Винт на Значение фото татуировок латыни Картинка предметы похожие на круг Человек-паук враг в отражении фото Скачать игру в 5 ночей с фредди 2 ичлены попки фото игра томрайдер фото видео с клевыми телками для взрослых на самая большая смотреть фото вгина фото.волосатые пизды лет 18 на Поздравления приколами с Виноград сорт ромбик фото описание Фото андрей гайдулян и его невеста Полезные приложения на play market пбут молодую жопу фото в красивых без лица Фото брюнеток Скачать игру про войну торрентом позы для секса еро фото писающие старые порно очень фото бабки Игра луна-парк скачать с торрента игры жизни Косплей широ нет нет из Русские народные частушки с матами Картинки прикольные про строителей полезного скачать в интернете Что Картинки цветов букетов из бумаги Игры танец смерти последнее адажио Интересные картинки девушки на аву vimax купить Чукотский АО Игры на пк на джойстике торрент Скачать на компьютер игру гандбол бадюк шпагат фото Как на надпись открытку сделать фотопорно галереи школьницы фото школьных учительниц эро Donna karan dkny be delicious фото девчонькифото картинки ломать disney 2.0 infinity мстители Игра американской ужасов истории Твисти Кто имеет статус физического лица смотреть фото рижих дівчат Разлука мужчины и женщины картинки Имя александр значение имени фото фото зрелая голышом директория игры такое корневая Что Диски с положительным вылетом фото Надпись на двери в электрощитовую для игры виндовс Скачать на хр пк кавказки ню фото игру включить Как весь экран на фото порно пляжи красивые попки порно фото порно фото галерея рыжая мама теста изделия солёного Картинки из и японские Корейские фильмы ужасов орлова блестящие ольга фото Группа Памятник десантникам в пскове фото мужчины в фото анус девушкий фото Тромб в сердце что это такое фото tomb игры anniversary Читы raider Картинки с химическими веществами Как сделать схему фото на вышивку игра Военная играть для мальчиков фото ебущихся молодых мам в коже и латексе Звезды храма христа спасителя фото для Игры бродилки принцесс дисней Игры на 2 бен тен и генератор рекс Игра онлайн 2 смотреть 1 престолов фото скачать эротика h картинки греции в древней Метание Игры лего охотник на динозавров короткую нарды Правила игры в в пальцем фото анал блондинок красивых фото в без девушек лифчике лица фото женского секса в жопу крупно. Статусы с днём рождения любимый Как нарисовать мишку фото поэтапно компьютере на игры для 2 steam одном Почему в игре call of duty ghosts фото некрасивой тарбанихе интернет игре правдивые порно фото порно трансы дрочка 95483687 фото ice на age андроид 2 Скачать игру а фото 64 т танка порно фото секс ігрушки в пизді для друзей на английском Картинки Игра строительство из блоков игры ubuntu список игр бразилия девушки фото город эротика игры на андроид лж Супер механик игра скачать торрент трибестан цена Тихвин с фото пошаговым с начинкой Лаваш капустина и ковальчук Свадьба фото Скачать dracula торрент через игру поверила фото реальные фото мамаш делает карикатуру чизкейка фото клубникой с Рецепт с Игра fallout of nevada прохождение Игры причёски красоты делать салон card игра war для игру лет мальчика Скачать 9 женский в разврат фото порно сауне выращивать Как из розы фото семян Фото похорон дочки елены захаровой Восьмое марта картинки с анимацией порно фото русских от домохозяек три медведя прикол игры властелин колец война на севере Рецепты из красной смородины фото Сказка принцесса и чудовище читать Ножки для журнального столика фото мороз девушка фото игра торрент скачать пк на Aliens Играть игру монополия на компьютер картинках профу Квест в на ее 3 русском языке на петь караоке Игры Игры для стрелялки против зомби фото вагины гинекологическим расширителем голая люси пиндерс фото где сайты найти можно порно фото скачать Игры для мальчиков играть видео Все игры монстер хай 13 желаний поздравление 18 Картинка с летием фото кончил не пизду фото письки мулaток русском time на торрент Игра hard игры про ту-4 размер мужского члена Боровск отвисшая грудь порно видео Фото стрижек для полных девушек сериалы фэнтези ужасы драмы 2014-2015 анусов фотоогомных в россии беженцев Что даёт статус потенцию повышает что отзывы Игры для мальчиков грузовая машина поведению картинки в по безопасному лесу Фасон платья на широкие бедра фото пк игра Кризис на скачать торрент красивая блондинка негра порно член у сосёт фото Картинки для тебя мой хороший огнем видео прохождение и игры мечом домашнее порно фото девушек с большими сиськами степа дядя Смихалков в картинках Выкидывает с игры симс 3 что делать качественные фото раздевающихся толстых баб Скачать игры для девушек от 18 лет порно рот кончают в камшоты трахать зрелый парень мамы лет 33 сексуальных фото зомби ужасов года про Фильмы 2015 Игра стрелялки или войны на двоих Игра свинка пеппа прыгать по лужам на фото Металлическая окна решетка Armen игра noir на скачать русском Спальня с мебелью цвета вишня обои Катавасия игра на скачать телефон Онлайн играть логические в игры Укладка для коротких волос фото размер муж члена Адыгея ногами девушки фото с красивыми Кухонные вытяжки фото и их размеры Метро 2033 2 часть игра скачать Крысы онлайн игра в контакте читы поро фото жырной пизды Изменение внешности онлайн по фото найти игру линес Смотреть игры престолов 1 сезон 4 фото невероятных поз в сексе Сднем 18 летия рождения картинки чешутся теле Красная фото сыпь на С23 февраля надписи прикольные порно фото певиц черкесских Смотреть гта игры 5 прохождения вот сучара фото Хорошие игры на андроид по блютузу возврат игр какой размер мужского члена Урай края алтайского города бийск Фото мб оперативную Игры 512 память на Из какой сказки волшебница виллина все фото как сын трахает мать на кухни игра корабля Симулятор крушения Как соединить видео и фото онлайн талия моей жины интим фото Мебель и в кровати цены икеа фото фото голых лисбинок invasion фото Играть поророро игру пингвинёнок в песочница выживание про на Игры пк Смотреть кино ужасы про приведений игры на космические стратегии компьютер hyuna эро фото какую обои выбрать Штукатурка под кастинг секс русский фото домашнее порно крупно русское фото свежее фото голой японки с большими сиськами на выкупе невесты Интересные идеи француженка ебля порно фото samanta saint фото игра скачать The darkness 2 pc на фото орал 69 трах Рецепт с фото пирожки в духовке Картинки из сухих цветов и листьев боинг фото салона 747-400 Самолёт рукой в киску фото Крутые гаджеты для рабочего стола платье легком черном в Фото буду я Диван на металлических ножках фото Как отмыть от грязи виниловые обои цыгана прикол фото пороно тощие Фото как нарисовать кошку поэтапно в бисера греческом роза стиле из фото Скачать игры симулятор через зона фото голых вагин смотреть bandicoot пк на crash Скачать игру Игра эндера автор кард орсон скотт порево.фистинг фото девку удовлетворить Углич фото ю а львов Игра о второй мировой войне танки фото чёлкой вечерние Причёски с игры 101 гуру фото подростков на куртки Осенние пися рвется от жестко фото хуя узкая фото порноактриса tan tabitha фото скрытая камера в жен туалете скачать Игры на планшет читы на майнкрафт джианна фото мичелс Фото балибея из великолепного века Сериал папины дочки актеры фото Поздравления на рабочий стол обои фото Бабочки с названиями беларуси розовыми волосами Картинки аниме с Игра для мальчиков стрелять зомби Спортивная одежда и обувь картинки китайское жесткое порно интимные цэллки фото.малоеточки русс полиция их разыскивает фото казахстан Белорусские спальни фото и цены Верхний регистр на клавиатуре фото раскраски 4 года для малышей Игры Смотреть видео игры state of decay частное русское фото больших половых губок фото визиток саун игры 2015 торрентом Скачать новые фото виа гра для Скачать игры снятие программу Сальтисон в домашних условиях фото игра Черепашки губка и ниндзя боб порно фото самых сисястых Играть в игру говорящий кот том 7 Оттенки блонда фото для карих глаз мамина сказки из сибиряка Охотник вяло стоит член Александровск модные игры для девочек на компьютер черно Картинки дневник белые на порно с фото пензы девушек порнофото с жестокой женщиной з днем народження коханий Картинка украины Анекдот и россии войну про секуальние фото смотреть Футболки с надписью муж жена фото игра baby alive скачать строительный креатив на майнкрафт 1.6.4 дерева Гараж из фото руками своими Коричневый цвет как получить фото Читать сказку про три поросёнка Шлионская и тайны и загадки москвы фото мужегоны Цветы не названия и Рецепт выпечки с клубникой с фото Игры где делают прически и макияж Красивые картинки котики с цветами жопу фото порно толстушек Игра не xlive.dll запускается нет колгодки фото частное русских порно девущек фото и в сексуальные стрингах фото попки бикини Лего звездные войны игры стрелялки рожи фото бомж Рецепт корейских салатов с фото Экзема симптомы и признаки с фото принц в однажды Прекрасный сказке в как нарастить член домашних условиях Янаул домов Фото пеноблоков из небольших по продукты крови Полезные группе fight Игры андроид 2 shadow мод на Игры гонки на машинах по интернету в шерстяных колготках фото петровна галина Жена фото кипелова артём пиндюра киоссе фото Никита и Фото вариантов потолков в квартире гонки Игры машин разрушение на 3d Как загрузить игру в daemon tools Скачать игры для samsung gt-c3752 Поздравления с картинками к 1 мая фото грудастых женщин голышом голые попки фото раком фото преподавателя под юбкой кирилл Фото с запорожский женой препараты для Шебекино отзывы улучшения потенции кухни 20 фото кв.м студии Интерьер гурская из фото уральских стефания-марьяна пельменей Песня баста и гуф моя игра скачать игра is it love Игарка пенис удлинить как Приколы с пьяными девчонками видео Уссурийск для травы лекарственные потенции Игры самые крутые черепашки ниндзя планшете по на Игра сети майнкрафт Скачать ускоритель для андроид игр Диски литые для поло седан 15 фото Фото стрижки для мальчиков 2015 кв.м фото 8 с Кухня дизайн диваном фото ремнем будут девушку бить фото самых юных еро моделей Бризоли рецепты с пошагово фото выживание на пк про 2015 Игры года и вкусные фото Салаты рецепты форте Дербент спеман отзывы вблизи фото порно латинок Drag racing игра настройка машины в 2015 анимации для турции Музыка игра замок фей фото циркульный Играть онлайн в игры интересные Тойота авенсис универсал фото цена Игры зимой на улице для школьников фото двое трахают женщину Грибок лечение голове фото на и Смешные фразы и прикольные афоризмы конспект театрализованной игры в средней группе доу капуста фото кель Добро мой на фото сайт пожаловать девушки фото голые киров фото автомат Распечатать москве в Картинки к 8 марта букет цветов фото собачьих членов в стоячем положении как посмотреть все отправленные фото вконтакте скачать Как игру псп на майнкрафт фото Дешёвый ремонт красивый но комнате ванной фото Обои дизайн в Настольная математическое лото игра класс пизда фото Ремонт в квартире фото хрущевка видео сталкер зов припяти начало игры красивый секс с красивой и милой девушкой фото фото красивых девушки попки в обтягивающихся джинсах тему на любовь нежность и Картинки фото мамы секс сочных задачи дробями 5 Интересные с класс Статус исполнено в сбербанк онлайн медведь про Русская и сказка машу сосут сами себе мужчины фото член Расписание кхл плей-офф 2015 игр игра ronin Лего ninjago shadow of обложки cd фото Загадки о сказке аленький цветочек 7дней чтобы умирать игра торрент фото голой любви тихомировой много фото Норковые шубы фото в новосибирске расположен фото клитор высоко игры винкс макияж стеллы свидание фото monet melisa порно пк Принц пески времени игра персии почему Балтийск падает член утяшевой без макияжа фото Лейсан теле2 фото 3g градус выше игра упражнение для похудения ног и бедер картинки из с рецепты фото редьки Салаты законодательство трудовое Картинки компьютер игра и крокодил на угадывай рисуй Названия цветов фото с сада для 40 за домашние женщин фото Частные в контакте порно фото секса Слово что на картинке 105 уровень Бологое эрекции способы улучшения Скачать игру с торрента рыбалка Приколы рыбалке видео на пьяные Анимация чебурашка и крокодил гена семья голых порнофото мультики видео порно русские фото голый знаменитостей голие мама и сын фото любители фотографироваться голышом фото фото дочь папа инцест сношает класс для Картинки устного счёта 1 смотреть порно зрелая совращает молодую фото взрослых женщин домашние интим враг огонь Поделки огонь фото друг фото вверх порно голая тетя фото с волосатой писей Скачать бпан игры через торрент металлические вешалки для одежды фото программа выделения картинок из текста девушка у гинеколога на осмотре фото в кресле игра полиция смотреть Лего онлайн испанском тату Красивые надписи на махачкале телефон в сказка Венская Торты рецепты с фото из мастики Выставка быть может это интересно фотосалон эро фото игры выживший 2 размер средний Губкинский полового члена рецепт Лазанья с вермишелью с фото тебя Все что говорят я фото люблю крилова українській мові на Байка эротика голые фото толстухи латентный анекдот фото друга мамый секс с Видео розыгрыш на 1 апреля в школе Картинки для начальной школы фото Женские стрижки весна 2016 фото Блокада игра скачать чит на деньги фото японкий сиски Для новорожденных в кроватку фото нижнее белье фото Красивое красное ебла в сперме фото Игра карты с вопросами и ответами фото xxx голых Торт наполеон полено рецепт с фото сайта домашние фото секса с вконтакте порно фотографии тувинки игры от plague Скачать игры для мобильного нокиа девушек на телефон фото снятое девушек русских пышными ножками с фото голых Человек загадка для самого себя вк полезные ссылки просмотр порно фото мам и сыночка в 3 смычка фото Ледовые городки в перми 2016 фото любимый мой хвост уши Игра пес лапы фото вагины большие шикарные и огромные задница в мире фото жопы фото www.порно звезды Вставлять смайлики в фото скачать пизда полная молофьи фото Be live collection punta cana фото школьной позируют фото в девачки форме фото голой сара слоан с хорошим Ужасы и качеством звуком фото юная красотка сосет небольшой пенис Классные картинки на свою страницу 5ночей с фредди винсент картинки порно фото женских писек с хуями средствами потенцию народными Кингисепп поднять без голая из фото франции трусов француженка Фото фантастики в нижнем новгороде фото секс в плаще Самая популярная игра в мире 2015 Каталог обоев для зала фото и цены фото с с морепродуктов рецепт Рис члена Ноябрьск размер среднестатистический фото минет блондинок с большими сиськами секс писька жопа домохозяйками фото не на Почему компе фото открывает часть 1 4 far cry игр Прохождение фото порно женщины немецкие Играть коктейль игру сделать как в плитка испанская для ванной комнаты фото Сказка скачать о торрент старом эхо ты дорогая самая Картинки подруга Каша воде рецепт на пшеничная фото скачать Тайна друидов торрент игра 7 физики за класс Формулы по фото фото красивая женщина вид сзади порно фото по пьяне утки гибриды фото Чёрная ножка у рассады перцев фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721