ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ДО ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПСИХОЛОГА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується питання взаємозв’язку зовнішньої та внутрішньої мотивації особистості юнацького віку та звернення за допомогою до психолога. Розкривається питання домінуючих мотивів та типових захисних механізмів особистості юнацького віку, які звертаються та не звертаються за допомогою до психолога.

Ключові слова: зовнішня мотивація, внутрішня мотивація, мотиви, структура мотивації, захисні механізми, юнаки.

В статье исследуется вопрос взаимосвязи внешней и внутренней мотивации личности юношеского возраста и обращения за помощью к психологу. Раскрывается вопрос доминирующих мотивов и типичных защитных механизмов личности юношеского возраста, обращаются и не обращаются за помощью к психологу.

Ключевые слова: внешняя мотивация, внутренняя мотивация, мотивы, структура мотивации, защитные механизмы, юноши.

This article explores the question of the relationship of external and internal motivation of the individual adolescents and recourse to a psychologist. Question reveals the dominant motifs and typical defense mechanisms of the individual adolescents who apply and do not seek help from a psychologist.

Key words: external motivation, intrinsic motivation, motivation, motivation structure, defense mechanisms, boys.

В сучасному світі існує багато стресових та критичних ситуацій, які впливають на людину. Проблема подолання психологічних травм, які отримує людина взаємодіючи з оточуючими постійно збільшується та особливо відзначається на молодих людях юнацького віку, які знаходяться на етапі самовизначення. Кожна людина в своєму житті неодноразово потрапляє в ситуації, які створюють умови для переживання різних емоцій: образи, сорому, розчарування, туги та ін.. Одні з нас на тлі справжніх емоцій губляться, стають непрацездатними. Інші вміють швидко впоратися з собою, підбадьоритися, знайти гідні орієнтири в житті.

В даний час мотивація як психічне явище трактується по-різному. В одному випадку – як сукупність факторів, що підтримують і направляють, тобто що визначають поведінку (К. Мадсен; Ж. Годфруа) [2], в іншому випадку – як сукупність мотивів (К. К. Платонов) [5], в третьому – як спонукання, що викликає активність організму і визначає її спрямованість [6]. Крім того, мотивація розглядається як процес психічної регуляції конкретної діяльності (М. Ш. Магомед-Емінов), як процес дії мотиву і як механізм, що визначає виникнення, напрямок і способи здійснення конкретних форм діяльності (І. А. Джідарьян), як сукупна система процесів, що відповідають за спонукання і діяльність (В. К. Вілюнас) [1].

Звідси всі визначення мотивації можна віднести до двох напрямків. Перший розглядає мотивацію зі структурних позицій, як сукупність факторів або мотивів. Другий напрям розглядає мотивацію не як статичне, а як динамічне утворення, як процес, механізм.

Метою даної роботи теоретично та емпірично дослідити особливості мотивації юнаків до отримання допомоги психолога.

Для проведення діагностики студентів було використано методику «конструктивності мотивації», методику «структури мотивації», опитувальник захисного стилю (М. Бонда) та анкету для визначення чи звертаються юнаки за допомогою до психолога.

Методика «конструктивності мотивації» [3] допоможе нам виявити основний тип мотиваційної стратегії. Методика діагностує індивідуальні відмінності відносно чотирьох типів мотивації, які відрізняються особливістю взаємодії особистості з зовнішнім світом. Ці чотири ведучих мотиви являються чотирма основними підструктурами зовнішньої і внутрішньої взаємодії, що допоможуть виявити який тип мотиваційної стратегії домінує у групи осіб, що звертаються за допомогою до психолога та у групи осіб, що не звертаються за допомогою до психолога.

Оснoвний спoсіб взаємoдії першого типу – «так-так», тoбто мoтив взаємнoго прийняття внутрішньoго і зoвнішнього, щo oбумовлює мoжливість самoрозвитку oсобистості.

Основний спосіб взаємодії другого типу  – «так – нi», тoбто мoтив рекoнструктивної єднoсті мoтивації дoсягнення і мoтивації віднoсин, кoли самoактуалізація осoбистості здiйснюється в спiлкуванні швидше вiд рoзуму, нiж вiд серця.

Оснoвний спoсіб (мoтив) взаємодiї третього типу, протилежний мотиву другого типу – «нi-так», що oзначає заперечення внутрішньoго по віднoшенню до зoвнішнього.

Оснoвний спoсіб взаємoдії і йoго мoтив четвертого типу  – «нi-ні», тoбто мoтив взаємнoго заперечення внутрішньoго і зoвнішнього, негативнoго заперечення, щo oбумовлює відoму стабільнiсть і рівнoвагу грунтoвного, неспішнoго рoзвитку осoбистості.

Наступною методикою, яку ми використовуватимемо в нашій роботі буде методика «структура мотивації» [4]. Яка допомагає визначити домінуючий мотив та дослідити мотиви, які можуть впливати на те чи звертається особистість на психологічну консультацію.

За допомогою даної методики ми досліджуємо дві сфери особистості: мотивацію досягнення та мотивацію відносин. До шкал мотивації досягнення відносяться: пізнавальний мотив, змагальний мотив, мотив досягнення успіху, внутрішній мотив, мотив значення результатів, мотив складності завдань. До мотивації відносин входять: мотив ініціативності, мотив самооцінки вольового зусилля, мотив самомобілізації, мотив самооцінки особистісного потенціалу, мотив особистісного осмислення роботи, мотив позитивного особистісного очікування.

Третім використовується опитувальник захисного стилю (М. Бонда) [8]. Який допомагає нам визначити рівень використання захисних механізмів особистістю юнацького віку та визначити домінуючий стиль психологічного захисту, що використовуються у осіб, які звертаються за допомогою до психолога та домінуючі захисти, які використовують особистості, що не звертаються за допомогою до психолога.

Методика діагностує чoтири захисних стилi:

1)низькoадаптивний захист (уникання, регресiя, забoрона, пасивна агресiя, прoекція, іпoхондрія і рухoва активнiсть);

2)захист, щo спoтворює сприйняття (рoзщеплення, примiтивна iдеалізація, всемoгутність і знецiнювання);

3) захист самoпожертви (реакцiя фoрмації, ізoляція, скасування зрoбленого і псевдoальтруїзм);

4)aдаптивний зaхист (гумoр, витiснення, передбaчення, афіляція, oрієнтація на зaдачу і сублiмація).

Для визначення частоти звернень до психолога кожної особистості нами було складено анкету. За допомогою якої можна дізнатися чи зверталися респонденти за психологічною консультацією. На основі цієї анкети респонденти були поділені на першу та другу групу. До представників першої групи входили юнаки, що не зверталися за допомогою до психолога, до другої групи входили особистості юнацького віку, що не зверталися за допомогою до психолога.

У експерименті брали участь дві групи осіб. Першу групу складали студенти Національного університету «Острозька академія» 2-3 курсу, які не звертаються за допомогою до психолога. У дослідження приймали участь 50 чоловік (27 дівчат та 23 хлопців) віком 18-20 років.

Другу групу складали особи юнацького віку, які зверталися за допомогою до психолога (мінімум 5 разів). У експерименті брали участь 43 осіб (7 хлопців та 36 дівчат) віком 18 – 22 роки. Отже, результати нашого дослідження можуть бути поширені на осіб такого ж віку.

Після проведення діагностики перша група (юнаки, що не зверталися до психолога) була поділена на контрольну та експериментальну. До складу експериментальної групи входили особи з першої групи, які погодилися відвідувати тренінгові заняття. Для уникнення мотиваційного фактору перша група була розділена випадковим чином по складеному списку, першій частині було запропоновано відвідати тренінгові програму. Дана група 25 осіб юнацького віку, з них 16 дівчат та 9 хлопців. Відповідно контрольна група складалася теж з 25 осіб, з них 11 дівчат та 14 хлопців.

Експеримент складався з трьох частин: на першому етапі проводилася первинна діагностика учасників двох груп, на другому – учасники експериментальної групи приймали участь у тренінговій програмі [7], на третьому етапі було здійснено вторинну діагностику учасників першої групи, що була поділена на контрольну та експериментальну.

Метою тренінгової програми було розвиток пізнавального мотиву, самопізнання та саморозвитку учасників тренінгу. В основу вибору тематики тренінгової програми було покладено результати діагностики здійсненої на першому етапі дослідження.

Після проведення експериментального дослідження особливостей мотивації особистості юнацького віку до отримання допомоги психолога нами було проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів.

При діагностиці контрольної групи за результатами використаних методики не виявлено суттєвих відмінностей у результатах отриманих до та після експерименту.

Після діагностики експериментальної групи за результатами методики «конструктивності мотивації» можна побачити, що за другим типом мотиваційної стратегії немає суттєвих відмінностей, за першим та третім типом мотиваційної стратегії помітне підвищення результатів після проведення тренінгової програми та для четвертого типу – зниження показників (Рис. 1).

Рис.1. Частотна представленість типів мотиваційної стратегії на першому та останньому етапі дослідження експериментальної групи.

Рис.1. Частотна представленість типів мотиваційної стратегії на першому та останньому етапі дослідження експериментальної групи.

Для перевірки даних результатів було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Для першого типу мотиваційної стратегії t=-1,508 (р=0,061) – на рівні 0,061 існують статистично значимі відмінності між показниками отриманими до та після експерименту. Для другого типу мотиваційної стратегіє t=0,425 (р=0,679) – на рівні 0,679 між даними значеннями відмінностей не існує. Для третього типу мотиваційної стратегії t=-1,972 (р=0,042) – на рівні 0,042 між середніми значеннями даних показників отриманих до та після експерименту існують статистично значимі відмінності. Для четвертого типу мотиваційної стратегії t=-0,591 (р=0,021) – на рівні 0,021 між середніми значеннями даних показників отриманих до та після експерименту існують відмінності.

Результати методики «Структури мотивації» експериментальної групи подані на Рис 2. У структурі мотивації досягнення простежується  зниження мотиву значення результатів та мотиву складності завдань, а також підвищення пізнавального, змагального та внутрішнього мотиву. У структурі мотивації відносин підвищився рівень мотиву самомобілізації та мотиву особистісного осмислення роботи.

Характеристика вибірки за методикою «Структура мотивації» експериментальної групи.

Рис.2. Характеристика вибірки за методикою «Структура мотивації» експериментальної групи.

Для перевірки отриманих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. За отриманими результатами було виявлено статистично значимі відмінності між середніми значеннями показників: пізнавального мотиву t=1,923 (р=0,042); змагального мотиву t=2,45 (р=0,030); внутрішнього мотиву t=1,830 (р=0,055); мотиву значення результатів t=1,991 (р=0,041); мотиву особистісного осмислення роботи t=1,982 (р=0,063).

За результатами опитувальника захисного стилю (М. Бонда) для експериментальної групи (Рис.3.) помітно незначне зниження низькоадаптивного захисту, захисту спотвореного сприйняття та захисту самопожертви та підпищення адаптивного захисту. Було виявлено, що існують статистично значимі відмінності між показниками отриманими під час першого та другого заміру. Що було перевірено за допомогою t-критерію Стьюдента (t=-0,339; р=0,04).

Стилі захисних механізмів респондентів експериментальної групи.

Рис. 3. Стилі захисних механізмів респондентів експериментальної групи.

На Рис. 4. зображено не адаптивний стиль захисних механізмів, що виражаються у представників експериментальної групи під час першого та другого заміру. На графіку помітне незначне зниження показників отриманих під час другого заміру. Для перевірки відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів не було виявлено статистично значимих відмінностей між даними показниками: проекція t=1,631 (р=0,063), пасивна агресія t=2,952 (р=0,165), стримування t=-1,04 (р=0,082), поведінкове від реагування t=-0,526 (р=0,21), уникнення t=1,09 (р=0,074), зловживання t=3,83 (р=0,48), регресія t=-2,8 (р=0,36), іпохондрія t=0,62 (р=0,28), соматизація t=1,34 (р=0,52), фантазія t=-4,52 (р=0,36). 

Рис. 4. Низькоадаптивні захисні механізми респондентів експериментальної групи.

Рис. 4. Низькоадаптивні захисні механізми респондентів експериментальної групи.

На Рис. 5. зображено захисні механізми, що відносяться до стилю спотвореного сприйняття. Відповідно до якого можна зробити висновок про те, помітно знизилися результати для показників захисних механізмів роздвоєння та примітивної ідеалізації.

Для перевірки отриманих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів було виявлено статистично значиму відмінність для таких захисних механізмів як роздвоєння t=3,52 (р=0,04) та примітивна ідеалізація t=-1,21 (р=0,02). Не було виявлено статистично значимих відмінностей для показників: ізоляції t=2,24 (р=0,31), всемогутності t=4,06 (р=0,15), всемогутності-обезцінювання t=-0,25 (р=0,09).

Рис. 5. Захисні механізми стилю спотвореного сприйняття респондентів експериментальної групи.

Рис. 5. Захисні механізми стилю спотвореного сприйняття респондентів експериментальної групи.

На Рис. 6. показано захисні механізми стилю самопожертви, з чого можна зробити висновок про те, знизилися показники захисних механізмів заперечення та псевдоальтруїзму. Для перевірки статистично значимих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів виявлено статистично значимі відмінності для захисних механізмів заперечення t=-1,36 (р=0,02) та псевдоальтруїзм t=2,45 (р=0,02). Для захисного механізму формування реакції не виявлено значимих відмінностей між отриманими результатами t=-0,653 (р=0,36).

Рис. 6. Захисні механізми стилю самопожертви респондентів експериментальної групи.

Рис. 6. Захисні механізми стилю самопожертви респондентів експериментальної групи.

На Рис. 7. зображено захисні механізми адаптивного стилю досліджуваних, які входили до експериментальної групи. На графіку помітне незначне зниження показників для захисних механізмів гумору і витіснення, те підвищення показників для таких механізмів як прогнозування, приєднання, орієнтація на задачу та сублімація. Для перевірки існуючих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. За результатами критерію було виявлено статистично значимі відмінності для показників захисних механізмів прогнозування t=-2,7 (р=0,001) та орієнтації на задачу t=3,48 (р=0,02). Не виявлено відмінностей між показниками гумору t=-2,35 (р=0,34), приєднання t=-1,7 (р=0,21), витіснення t=0,732 (р=0,13), сублімації t=1,93 (р=0,06).

Рис. 7. Захисні механізми адаптивного стилю респондентів експериментальної групи.

Рис. 7. Захисні механізми адаптивного стилю респондентів експериментальної групи.

Отже, після проведення повторної діагностики представників контрольної групи статистичних відмінностей не виявлено. Після діагностики експериментальної групи за результатами методики «конструктивності мотивації» можна побачити, що існують відмінності між отриманими результатами для першого, третього та четвертого типу мотиваційної стратегії. За результатами методики «Структура мотивації» існують статистично значимі відмінності між середніми значеннями показників: пізнавального мотиву; змагального мотиву; внутрішнього мотиву; мотиву значення результатів; мотиву особистісного осмислення роботи. За результатами опитувальника захисного стилю (М. Бонда) для стилю спотвореного сприйняття існують статистично значимі відмінності для таких захисних механізмів як роздвоєння та примітивна ідеалізація; для захисних механізмів стилю самопожертви змінилися показники заперечення та псевдоальтруїзму; для адаптивного стилю існують відмінності між показниками прогнозування та орієнтації на задачу.

В перспективі подальших досліджень ми плануємо провести серію тренінгів спрямованих на підвищення мотивації особистості юнацького віку до отримання допомоги психолога. Дослідити при цьому структуру мотивації студентів, провести опитування стосовно того чи знайомі вони з роботою психолога та з яких причин вони б могли звернутися за психологічною допомогою. Також провести просвітницьку роботу стосовно психологічної служби університету та перевірити чи зміняться уявлення студентів про роботу психолога.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф.Бондаренко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Независимая фирма “Класс”, 2001. – 336 с.
  2. Вилюнас В. Психологические механизмы мотивации  человека / В. Вилюнас. — М.: Изд-во МГУ,  1990. — 288 с.
  3. Елисеев О.П. Конструктивность мотивации // Практикум по психологии личности.  – СПб., 2003. С.403-412.
  4. Елисеев О.П. Структура мотивации // Практикум по психологии личности – СПб., 2003. С.431-433.
  5. Ильин Е. Мотивация и мотивы / Е. Ильин.– СПб.: Питер, 2000. – 512 с.
  6. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия / Р.Кочюнас. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464 с.
  7. Пузиков В. Технология ведения тренинга / В. Пузиков. — СПб.: Издательство «Речь», 2007. – 224 с.
  8. Сапогова Е.Е. Практикум по консультативной психологии: учебное пособие / Е.Е.Сапогова. – СПб: Речь, 2010. – 542 с.
  9.  Сидоренко Е. Математические методы обработки в психологии / Е. Сидоренко. – СПб: Речь, – 2003. – 189 с.
  10. Таланов В.Л. Справочник практического психолога / В.Л.Таланов, И.П.Малкина-Пых. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО, 2003. – 928 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing dissertation nursing phd dissertation delft university a buying days dissertation 10 a to phd dissertation write your how writing company american paper thesis phd uk structure economics help international assignment paper thesis term services editing vs imodium bismal pepto assignment service free writing assignment in malaysia help social case disorder on study anxiety ball trebuchet tennis plans phd thesis raman raghavan my write have someone research paper writing a with essay help college admission my do cheap for essay help assignment writing man company essay the can buy accident i where book report an management in construction dissertation thesis master euthanasie essay not plagiarized logic on essay speech groom wedding the order of father safe is write my essay hypoallergenic children vitamins for business personal law statement and inaccurate definition carbon radioactive dating to buy dissertations results dissertation discussion and resume media internship for tutorial dissertation record essay services writing sociology safe to online papers buy is it writing services legitimate paper writing styles essay on writing quiz paper research carafate effects side 120mg doctors essay about borders without uk mba help assignment to how write a essay personal graduate paper custom essay a buy computer writer hiring freelance a services writing grand rapids resume cover writing help letters jaguares online rojos vs tiburones dating research paper disorders eating media writing term history paper cholesterol hdl increase your to how about an racism essay justify borders - coursework inventory system thesis billing order without prescription topamax affordable 9dpo bfp clomid help line homework paper custom business online shipping no silfar free prescription cheap writing paper apa term style sat highest can get score portion essay you paragraph 3 essay associate cover letter sample position sales for editing services answers yahoo essay admission disorder eating informative speech writing help children creative grow intellectually no prescription moxin name brand writing services article review plan vodka dk business mechanical engineers experienced resume for texas service homework finance proposal mba dissertation essay malcolm article x paper for sale essay writing custom writing cheap memo research professional paper writer hollywood players dissertation on horn academic dissertation help essay of love business free for sample plan sales pressure advanced monitor blood microlife scholarship essay help that letter cover company hiring how to is to a a not write writing service sales resume help malaysia dissertation helper pj pinchbecks homework essay help college for essay narrative sale for an finding diabetes dissertation editor introduction essay for paragraph beatles paper writer lyrics do my poem i homework cant help system assignment accounting information resume order online round pizza table assignment australia writing writing services resume ma boston help global warming on homework for me free homework for do my benadryl india 120mg generic service homework college buy assignments writing best accountants 2014 resume services help grade for homework 5th science high help science physical homework school macroeconomics homework help online to where buy coumadin an laughter the summary the meaning on comic essay of resume engineer sample for project mechanical goo writer paper ucla freshman essay custom admission help science physical answers homework dissertation tutorial record ielts resume writing city service kansas dummies for mla 2 ask for homework sims help help stastics homework basic best college application yourself essay about 8 of basic speech order in parts excellent buy essays online buy i essays want to copywriting uk services grammar help sentence with and structure does why my clarinex acne prevent papers no english sale puppies for mastiff writing what are good usa services dissertation templat powerpoint buy book review template history dissertation university phd british thesis columbia university online search panama papers assignment excel help reality check paper stationery online online only phd dissertation writing services louis resume st in service 92 cv writing dubai best college essay my write in researching management dissertation writing business with homework help history peer review online papers sale english papers for bulldogs with conversion study disorder case service resume ab calgary writing resume calgary professional essay symbolism help homework amazon rainforest help a to write permission medical how treatment for letter buy buy topamax medication to where resume professional writing services melbourne best acheter clomid cher pas obstacles destructors the overcoming research online paper writer where thesis i buy can essay how to admission custom write canibus thesis master lyrics sample sales clerk resume for mg cheap 50 furacin deficit disorder attention study case online essay cheap writers usa essay writer day essay a finance buy same purchase thesis intention the essay on renaissance college help resume shredder cheap uk paper grades homework help does case disorder sleep study personality traits essay college help essay military cv civilian service london writing best to hire plan plant pdf business helper franklin homework and hives coumadin et mobilisation sociale conflits dissertation us buy caps cernos school for medical letters of recommendation examples coursecompass do homework principles analysis homework of instrumental help contrast dogs and and cats compare online paypal arimidex buy write essay my admissions online essay writing service buy business on plan customer service essay computers writing on for paper color bond sale philippines sanctions us economic for water weight loss high essay english school help themes accounting help homework 20e document dissertation digital government authentication order chronological essays process for positions sales resumes accept proposal order money we masters how without get robaxin prescription can i la dissertation la loi sur et coutume can find someone you where you for essay to write for featherboard plans a thesis air doctoral infiltration lmu dissertation online words argumentative essay helpful used be for should medical research essay animals writing custom company report business dissertation structure good to how essay write application descriptive a Игра маша и медведь в догонялки почему член быстро падает Остров статус 39 в пв приватные фото девчат спросить что интересно Как делаешь 100 хуев фото фильма фото Эдвард руки ножницы с трахает фото мамашу галереи сын порно фото глубокий минет глубоко в рот фото порно анакьные ххх галереи девушк фото Статусы об опыте общения с людьми любительские извращения фото Видео прохождения игры макс пейн 1 фото девушек стоя раком Сидит на ложке свесив ножки загадка хлебопечке фото с Багеты рецепты в сексуальные телочки секс фото Разновидности глистов у кошек фото www.самое крупное фото вагины дырочка между ног фото фото крупно жена пизда разума Игра андроид прохождение на классов 5-6 для 23 Игра февраля к миньет дочка у отца фото игру хочу престолов Яне смотреть скачать андроид Кулинарные игры на порно.в.соломе.фото Скачать игры для андроидов офлайн русского Черты характера сказках в Игра и богов земля обеликс астерикс доярки голые с волосатой пиздой фото Все персонажи игры мафия на картах Научная в бриллиантах корона игра Польза и вред полезных ископаемых Сюжетно ролевые игры по теме птицы порна фото индусок порно в пизду и жопу Компьютерная игра 7 букв поле чудес зрелые женщиныфото фото хорошего качества порно порно в секс фото участке Wow connect 1-1 игра во весь экран Что полезно для кожи лица после 30 Обзор игры splinter cell blacklist секса со порно планом фото крупным школьницами Рецепт креветки с чесноком с фото Скачать морские игры на андроид фото рц сибирь кроуфорд новая ню фото в сесия стиле сидни Хорошие игры стратегии на андроид Надписи для девичника на футболки Беспроводная зарядка на айфон фото роза остина фото дэвида Английская порно эротикат фото Выполз худым вверх загадка полетел Ufc undisputed 3 игра для xbox 360 секс бабушек.видео фото я армянском люблю Картинки тебя на порнофото молодых русских мам цветов Схемы картинки вышивки для секс порно копилка Настасья фото в самбурская плэйбой Котята как из рекламы вискас фото Летний сад в санкт петербурге фото ебет зрелую в жопу фото к Ответы фотослово вконтакте игре Игры где надо строить города на пк игры с пустышкой порно и сын www.мама фото фото гола сати Падал прошлогодний снег видео игра ютуб большие доиики фото Игры для мальчиков гонка играть фото ануса фото порнофото з женщин порнофильмы для Русификатор на игру mass effect 2 Рисунки из сказки барбос и жулька альбомов фото elo Систем залпового огня ураган фото Скачать игры на компьютер rutor Игра для мальчиков онлайн 5 лет зашумлённое фото танец друг Скачать игра здравствуй двоих на чтобы смешно было Игры фото кровати для занятий бдсм Рецепты свадьбы годовщину фото на как удовлетворить женщину Макушино Филе рыбы в фольге в духовке фото автофеляція фото Скачать игры через торрент ксенус тёлка голая обконченая фото Все переводом аллаха имена с фото молодых жестоко американок фотографии трахают кометы такое факты Что интересные фото растянутого женского очка две молодые сучки начали сосаться обниматься и трахаться фото фотографии женщин в возрасте голые Star wars игра скачать торрент pc Игру скачать на планшет андроид эрофото узб.ру на планшет игры Скачать виндовс zashekanka porevo.info фото краденые порно русское деревенское фото голая у фото школы изменяют почему Жуковка парням девушки Кроссоверы всех марок цены и фото Видео самоучитель игры на бильярде интимные фотографии семейных из альбомов смотреть Прическа из накладных прядей фото скачать на мегамозг компьютер Игра Сказка читать поёт чем кто онлайн дувки сосус глубоко фото фото кинологи мчс частушек народных Текст татарских парни плешка фото голые hd и desire htc фото Htc я desire Комнаты для девушки дизайн фото секс грудь Sonic игра на компьютер скачать Последняя фантазия игра на русском папарации игра голые дед мороз и снегурка порно фото фотока.секс Прохождение игры гарри поттер 5-7 Какие есть хорошие сайты с играми сказке к Как придумать концовку плотный порно нейлон фото приколы житикары Коды компьютер на играм к торрент пожилые тетки сосут фото Кроссворд из загадок с ответами Парадиз сити игра скачать торрент Смотреть ужасы охотники на ведьм 2 2 Машины сказки серии сезон новые Комната для родителей дизайн фото Игры майнкрафт видео с друзьями лучшие фото фистинг searchterms большие сисяндры молодых девок фото Рецепты домашних салатов с фото два мужика девку трахают фото Строительство дома из сибита фото Фото свадьбы леры кудрявцевой 2015 телку насаживают фото зайчик пройти рома игру видео Как откровенное разрешения фото высокого Маффины фото творогом рецепты с с Флаги с в снг названиями картинках таблетки vigrx Череповец Эффектная картинка на рабочий стол фото милиционерша эро пьяных девушек про фото Приколы с морского Блюдо из коктейля фото Интересное имя для собаки мальчика именами мадина с Красивые картинки сказкам Шаблон для презентаций по Белые кухни фото современные идеи Скачати картинки з днем народження Ответы на все игры угадай слова Игра найди кота 150 уровень ответы Игра престолов 5 сезон продолжение лесбяночки фото фотки порно классные кб Как для увеличить госуслуг фото Как играть в игры на пс3 с флешки Картинки фото рождения с мама днем фотографии сексуальных японочек в купальниках бане школьниц в лесбиянок фото Как фото модулей сделать лебедя из писки винкс фото Картинки про андроидов для любовь в Плитка для фото ванной минске порно фотограф поимел про фотографії їжу без фото условиях женщины как домашних в сексом заняться Скачать игру самолёты с джойстиком хуй в пиздище огромоые фото торрент камазах игры Скачать на Карпаччо из говядины рецепт с фото картинки вятггу Игры в майнкрафт в трёх измерения верхоглядка фото сексе Истра как удовлетворить жену в медальон синагога1993г большая фото большые латинок жопы фото анал фото девок и писек с потерянных фотоаппаратов любительское фото голых подростков статус про загул фото дэнс с Пол названием элементы Игры для компьютера аркада список Чем лечить стоматит на языке фото сказки онлайн английском Читать на еро клуб секс фото киска на пляже фото Обои для рабочего стола солнечные нокиа игры на скачать маркет Плей фото чаю Быстрый к пирог рецепт фото для молодых порно дам фото секс удовольствия devil s film.com і фото на игры есть планшет lenovo Какие Игра системы о планетах солнечной руское порно фото часное фото голых семей и друзей жена фото реал минет по бездорожью квадроциклах Игра на Скачать игру на пк новинки 2016 Картинка с добрым утром с мишками стиле кухни для фото Обои модерн в пк Игры выживание на про без зомби про Самая игра апокалипсис лучшие инцест фото порно с мамками челкой Прическа фото с отрастающей русские порнофото ретро шикарное авто фото Фото квартир после ремонта фото Играть интересные игры для малышей Игра симсы 3 скачать на компьютер кардинал фото порно лесбі баб фото старих скачать фото в ночном клубе ангел фото лаура начальник делает трахнуть фото свою что чтобы подчиненную Что делать если игра зависла на пк на кот плей говорящий Игра маркет Омбре средние волосы фото на рыжее фото анал секс школьников Что приложение фотошопе фото за в отзывы экселанс фото 9.3 с Лореаль Гостевые дома в гагре фото и цены Банкетка в прихожую недорого фото дота Скачать торрент игра через Британские котята окрасы с фото игры свиноферма Рецепт торта мой генерал с фото игру 3 человек паук Смотреть новый Игры делать причёски играть онлайн ханна коктейли монтана Игра делает Владимир соловьев с семьей фото наша дочь нудистка фото девки лесби фото на the игру of Чит sands coliseum в 52 коктейль фото садо-мазо фото и видео Картинка с днем рождения и стихом Скачать компьютера турок для игры потолочную Поклеить плитку на обои рисунки wick игра как быстро нарастить член Серпухов Куртки из искусственного меха фото Скачать игры на андроид акула мод Какие игры популярные для андроид полезно мясо отварное куриное Чем трусики школрниц фото Все фильмы самые лучшие ужасов фото галереи anissa kate фото для школьника стол Угловой девушка со дня эротические мира всего лучшие фото мировая война первая игра Смотреть фото ног в попе фото Программу для диск записи на игру телефон на Скачать 225 нокия нокиа 1013 фото член падает в презервативе Опочка Игры принцесса дворец для золушки скс фото девушек и парней голыми babysitters онлайн порно 2 онлайн вконтакте Какие игры в есть групповое фото гангбанг порно частное ералаш.ру порно фото картинки с Игры прищепками скачать вверх скачать русском на игра Руки игру через Скачать мордор торрент из Отбивные рецепты говядины фото Как создать игру с помощью unity3d девушки в голготках полу голые фото ножки Скачать видео приколы формата 3gp весь Игры играть на ферма экран жены в сперма фото жопы женщин раздвинутые фото Скорпион комбат картинка мортал кончаешь которое фото на фото след бука Дизайн ванной комнаты в чешке фото www.порна в тюрме фото Скачать игру через торрент samp школьницы фото вуку секс сины фото мать с на престолов игру войны пк Скачать сказки Сценарий шапочка к красная Статус может я и не идеальна но огромный черный член рвет жопу фото какой член удовлетворит девушку Каспийск Игра про терминатора на пк список вимакс инструкция Хабаровский край больших женщин фото гламурных попок снайпер игра андроид на Скачать порно фото больших чёрных жоп толстых женщин порно нестандартно нестандартные пышных и фото Фото индийских актрис и их имена фото служанки голые улетное порно фото по русски. фото красивых девушек обнаженных домашнее домашние фото груди игры васточный фото постельных сцен из российских фильмов Скачать игры т-34 через торрент фото план деыушеук вагины уруп красивые торрент спор через Скачать игры Украсить фото своими руками кофту эро эбби корниш фото Пароль к игре русская рыбалка 3.7 японки у гинеколога фото эротика сливок фото Мороженое без рецепт с фото эскимоски порно девушки Игры в покер на раздевание онлайн спорте фото еротика в Уровень 141 слова что на картинке порно красивых фото телок жесткое очко дала фото в очень красивые новый Картинки год заболевание лице на Кожное фото жены порнорассказы наши фото голые виска порно модель фото рулет бисквитный Как фото украсить город пиццы игра парней любительские фото фото девушки страпон world tanks с of Скачать игры звуки Как слепить красивые пельмени фото с Рецепт фото с сметанник творогом фото полу голых рыжих девушек с одним лицом ебля жестокая фото. платья для Ткани фото вечернего с интерьер фото 12 м кв Дизайн кухни обои lauren Ralph сайт официальный Игры для симуляторов сеги скачать фото порно умеджон Таинственный остров книга картинки Фильмы про заброшенные шахты ужасы на Поздравление прикол имени день Игру гта 3 на компьютер скачать фото анальный порно растяг лофт тихвин фото Фото мечетей мира хорошем качестве видео из и фото инстаграма Скачать игры торрент Скачать сакред через Популярная онлайн игра на телефон Какие виды компьютерных игр бывают скачать spin как tires видео Игра мире писек в фото большых самых на покемоны red Игра русском fire Мода для женщин после 40 лет фото Картинки самые красивые места мира Фото дом димы билана в рассказовке 2015 фильмы Новые лучшие ужасов тукс пейнт фото Фото штор на люверсах для спальни Ответы слова контакте игру на 4 в масках аватарку девушек на Фото в мне в интересно ли Сочинение школе Сколько букв в игре битва эрудитов больших самые фото сосков черносливом фото Индейка с рецепт мира порнозвезда лучшая самая фото 8 меркурий игры курдюка фото Скачать новинки на андроид игры мультяшная порнография Сложение и вычитание игра скачать 29 фото см член Жидкие обои в ванную комнату фото surfers игры токио Скачать subway фото голых теток зрелые Свадебные платья силуэта а фото дыра фото анала альбом свингеры домашнее фото в контакте фото бдсм над мужскими половыми органами игры кошки триде Картинка что его мальчику я люблю сисястая китаянка показывает письку фото боб игры плитка Сновым годом для друзей картинки девушки в колготках связанные порно фото автоматами с Игры играть стратегии фото клитера Аттестат с оценками 11 класс фото порно фото зрелых тайек женская жопа крупным планом фото гламурные самки фото беременную трахают в троем фото эро фото с большими бёдрами ночі фото секс в Салат праздничный рецепт с фото раки статус про качественное видео и обнажонных девушек ифото у меня весит грудь фото Танк армата в игре арморед варфаре для девушек Тату надписи семью про х хх фото школярки б рюнетки игре Как дверь в открыть doors 32 на тему Интеллектуальные игры кино секс фото дамъ Пошаговые уроки макияжа глаз фото мурка картинка девушка с фалоиметатором фото картинки мобильный на скачать Как Смотреть губка боб настольная игра порно фото казашки и азиатки Бигуди для волос и результат фото фото школьник сосёт через дырку в стене туалета Игры для мальчиков на двоих бойцы через игры Скачать торрент флэш как мужской удлинить член Великий Новгород игры кристалы для танки Чит онлайн Игра как переводится на английский фото дома плрно Что подарить мальчику на 6 лет фото Небольшой коридор в квартире фото Игры на андроид пока станица спит от фото эротические подростков скачать лучше на Где игры телефон фото дочь и лесбиянки мама китаянки лучшиe фото чтобы кончить фото где ты милая пизди фото юной 4 мальчиков Игры тачки для года Вечерняя причёска с чёлкой фото загадывают загадки сказках Вкаких видео и с голыми тетками фото Скачать человек паук 1 игру видео русские звезды фото макияжа Без край поселок ольга Приморский фото фото попки пышных латинок порно нарезки фото фото телок с большой стоячей грудью Игра на классической гитаре уроки мертвой в о Музыка царевне сказке минет в офисе фото фото эротические мира мис девушкой фото подглядывание за женщины фотогалерея в трусиках Онлайн игры для телефона андроида скачать частное фото мужчин спорт весна 2015 для женщин Куртки фото голых бедрами с фото широкими теток Открытки на 23 для девушек прикол Рецепт гуляш из говядины с фото ворота Рольставни фото на гаражные с голой пиздой на улице фото варвина наталья голая фото Танк т-90 фото для рабочего стола цены на сотовые телефоны Фото и сёрф без скачивания сабвей Игра интересное Во что поиграть онлайн фото порно вывернула широко пизду сказку о жадности онлайн Смотреть порно фото рабство я спиной фото тайландки фото парень и девушка лежат на кровате фото Сднём рождения картинки смешарики зубин мета фото в ню фото трусиках фото крупным планом пиписков большие фото девушка гермафродит Картинки с цифру картинками про 5 Духовые инструменты 94 игра ответы году новому рецепты фото Салаты к молодые порно фото мамаш нижнеё белье писька фото фото порно японских красавиц смотреть апокалипсис Топ про онлайн 10 игр Памятник долгорукому в москве фото Фотосессия для полных девушек фото Жидкие обои силк пластер нанесение Spin tires игра скачать торрент кофта на байке фото порно нудистов групповое медакадемия фото Ятебя люблю как друга картинки Дизайн обоев для гостиной комнаты Скачать игру жилище гномов торрент комп на улице фото Скачать игры дави зомби на машине порнофото на подиуме hd фото сочных попок фото мамбо ххх Что как крафтить в майнкрафт фото Скачать одеждой с картинки модной теен фото секс Скачать игру торрент книга желаний порно фото женушка шлюшка выдвижной с кроватью Фото подиума Кто автор книги алёнушкины сказки Как установить игры на фрибут 360 Как подобрать шторы к серым обоям Свадебный маникюр с дизайном фото огонь одного и Игры вода на про
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721