ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ДО ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПСИХОЛОГА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується питання взаємозв’язку зовнішньої та внутрішньої мотивації особистості юнацького віку та звернення за допомогою до психолога. Розкривається питання домінуючих мотивів та типових захисних механізмів особистості юнацького віку, які звертаються та не звертаються за допомогою до психолога.

Ключові слова: зовнішня мотивація, внутрішня мотивація, мотиви, структура мотивації, захисні механізми, юнаки.

В статье исследуется вопрос взаимосвязи внешней и внутренней мотивации личности юношеского возраста и обращения за помощью к психологу. Раскрывается вопрос доминирующих мотивов и типичных защитных механизмов личности юношеского возраста, обращаются и не обращаются за помощью к психологу.

Ключевые слова: внешняя мотивация, внутренняя мотивация, мотивы, структура мотивации, защитные механизмы, юноши.

This article explores the question of the relationship of external and internal motivation of the individual adolescents and recourse to a psychologist. Question reveals the dominant motifs and typical defense mechanisms of the individual adolescents who apply and do not seek help from a psychologist.

Key words: external motivation, intrinsic motivation, motivation, motivation structure, defense mechanisms, boys.

В сучасному світі існує багато стресових та критичних ситуацій, які впливають на людину. Проблема подолання психологічних травм, які отримує людина взаємодіючи з оточуючими постійно збільшується та особливо відзначається на молодих людях юнацького віку, які знаходяться на етапі самовизначення. Кожна людина в своєму житті неодноразово потрапляє в ситуації, які створюють умови для переживання різних емоцій: образи, сорому, розчарування, туги та ін.. Одні з нас на тлі справжніх емоцій губляться, стають непрацездатними. Інші вміють швидко впоратися з собою, підбадьоритися, знайти гідні орієнтири в житті.

В даний час мотивація як психічне явище трактується по-різному. В одному випадку – як сукупність факторів, що підтримують і направляють, тобто що визначають поведінку (К. Мадсен; Ж. Годфруа) [2], в іншому випадку – як сукупність мотивів (К. К. Платонов) [5], в третьому – як спонукання, що викликає активність організму і визначає її спрямованість [6]. Крім того, мотивація розглядається як процес психічної регуляції конкретної діяльності (М. Ш. Магомед-Емінов), як процес дії мотиву і як механізм, що визначає виникнення, напрямок і способи здійснення конкретних форм діяльності (І. А. Джідарьян), як сукупна система процесів, що відповідають за спонукання і діяльність (В. К. Вілюнас) [1].

Звідси всі визначення мотивації можна віднести до двох напрямків. Перший розглядає мотивацію зі структурних позицій, як сукупність факторів або мотивів. Другий напрям розглядає мотивацію не як статичне, а як динамічне утворення, як процес, механізм.

Метою даної роботи теоретично та емпірично дослідити особливості мотивації юнаків до отримання допомоги психолога.

Для проведення діагностики студентів було використано методику «конструктивності мотивації», методику «структури мотивації», опитувальник захисного стилю (М. Бонда) та анкету для визначення чи звертаються юнаки за допомогою до психолога.

Методика «конструктивності мотивації» [3] допоможе нам виявити основний тип мотиваційної стратегії. Методика діагностує індивідуальні відмінності відносно чотирьох типів мотивації, які відрізняються особливістю взаємодії особистості з зовнішнім світом. Ці чотири ведучих мотиви являються чотирма основними підструктурами зовнішньої і внутрішньої взаємодії, що допоможуть виявити який тип мотиваційної стратегії домінує у групи осіб, що звертаються за допомогою до психолога та у групи осіб, що не звертаються за допомогою до психолога.

Оснoвний спoсіб взаємoдії першого типу – «так-так», тoбто мoтив взаємнoго прийняття внутрішньoго і зoвнішнього, щo oбумовлює мoжливість самoрозвитку oсобистості.

Основний спосіб взаємодії другого типу  – «так – нi», тoбто мoтив рекoнструктивної єднoсті мoтивації дoсягнення і мoтивації віднoсин, кoли самoактуалізація осoбистості здiйснюється в спiлкуванні швидше вiд рoзуму, нiж вiд серця.

Оснoвний спoсіб (мoтив) взаємодiї третього типу, протилежний мотиву другого типу – «нi-так», що oзначає заперечення внутрішньoго по віднoшенню до зoвнішнього.

Оснoвний спoсіб взаємoдії і йoго мoтив четвертого типу  – «нi-ні», тoбто мoтив взаємнoго заперечення внутрішньoго і зoвнішнього, негативнoго заперечення, щo oбумовлює відoму стабільнiсть і рівнoвагу грунтoвного, неспішнoго рoзвитку осoбистості.

Наступною методикою, яку ми використовуватимемо в нашій роботі буде методика «структура мотивації» [4]. Яка допомагає визначити домінуючий мотив та дослідити мотиви, які можуть впливати на те чи звертається особистість на психологічну консультацію.

За допомогою даної методики ми досліджуємо дві сфери особистості: мотивацію досягнення та мотивацію відносин. До шкал мотивації досягнення відносяться: пізнавальний мотив, змагальний мотив, мотив досягнення успіху, внутрішній мотив, мотив значення результатів, мотив складності завдань. До мотивації відносин входять: мотив ініціативності, мотив самооцінки вольового зусилля, мотив самомобілізації, мотив самооцінки особистісного потенціалу, мотив особистісного осмислення роботи, мотив позитивного особистісного очікування.

Третім використовується опитувальник захисного стилю (М. Бонда) [8]. Який допомагає нам визначити рівень використання захисних механізмів особистістю юнацького віку та визначити домінуючий стиль психологічного захисту, що використовуються у осіб, які звертаються за допомогою до психолога та домінуючі захисти, які використовують особистості, що не звертаються за допомогою до психолога.

Методика діагностує чoтири захисних стилi:

1)низькoадаптивний захист (уникання, регресiя, забoрона, пасивна агресiя, прoекція, іпoхондрія і рухoва активнiсть);

2)захист, щo спoтворює сприйняття (рoзщеплення, примiтивна iдеалізація, всемoгутність і знецiнювання);

3) захист самoпожертви (реакцiя фoрмації, ізoляція, скасування зрoбленого і псевдoальтруїзм);

4)aдаптивний зaхист (гумoр, витiснення, передбaчення, афіляція, oрієнтація на зaдачу і сублiмація).

Для визначення частоти звернень до психолога кожної особистості нами було складено анкету. За допомогою якої можна дізнатися чи зверталися респонденти за психологічною консультацією. На основі цієї анкети респонденти були поділені на першу та другу групу. До представників першої групи входили юнаки, що не зверталися за допомогою до психолога, до другої групи входили особистості юнацького віку, що не зверталися за допомогою до психолога.

У експерименті брали участь дві групи осіб. Першу групу складали студенти Національного університету «Острозька академія» 2-3 курсу, які не звертаються за допомогою до психолога. У дослідження приймали участь 50 чоловік (27 дівчат та 23 хлопців) віком 18-20 років.

Другу групу складали особи юнацького віку, які зверталися за допомогою до психолога (мінімум 5 разів). У експерименті брали участь 43 осіб (7 хлопців та 36 дівчат) віком 18 – 22 роки. Отже, результати нашого дослідження можуть бути поширені на осіб такого ж віку.

Після проведення діагностики перша група (юнаки, що не зверталися до психолога) була поділена на контрольну та експериментальну. До складу експериментальної групи входили особи з першої групи, які погодилися відвідувати тренінгові заняття. Для уникнення мотиваційного фактору перша група була розділена випадковим чином по складеному списку, першій частині було запропоновано відвідати тренінгові програму. Дана група 25 осіб юнацького віку, з них 16 дівчат та 9 хлопців. Відповідно контрольна група складалася теж з 25 осіб, з них 11 дівчат та 14 хлопців.

Експеримент складався з трьох частин: на першому етапі проводилася первинна діагностика учасників двох груп, на другому – учасники експериментальної групи приймали участь у тренінговій програмі [7], на третьому етапі було здійснено вторинну діагностику учасників першої групи, що була поділена на контрольну та експериментальну.

Метою тренінгової програми було розвиток пізнавального мотиву, самопізнання та саморозвитку учасників тренінгу. В основу вибору тематики тренінгової програми було покладено результати діагностики здійсненої на першому етапі дослідження.

Після проведення експериментального дослідження особливостей мотивації особистості юнацького віку до отримання допомоги психолога нами було проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів.

При діагностиці контрольної групи за результатами використаних методики не виявлено суттєвих відмінностей у результатах отриманих до та після експерименту.

Після діагностики експериментальної групи за результатами методики «конструктивності мотивації» можна побачити, що за другим типом мотиваційної стратегії немає суттєвих відмінностей, за першим та третім типом мотиваційної стратегії помітне підвищення результатів після проведення тренінгової програми та для четвертого типу – зниження показників (Рис. 1).

Рис.1. Частотна представленість типів мотиваційної стратегії на першому та останньому етапі дослідження експериментальної групи.

Рис.1. Частотна представленість типів мотиваційної стратегії на першому та останньому етапі дослідження експериментальної групи.

Для перевірки даних результатів було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Для першого типу мотиваційної стратегії t=-1,508 (р=0,061) – на рівні 0,061 існують статистично значимі відмінності між показниками отриманими до та після експерименту. Для другого типу мотиваційної стратегіє t=0,425 (р=0,679) – на рівні 0,679 між даними значеннями відмінностей не існує. Для третього типу мотиваційної стратегії t=-1,972 (р=0,042) – на рівні 0,042 між середніми значеннями даних показників отриманих до та після експерименту існують статистично значимі відмінності. Для четвертого типу мотиваційної стратегії t=-0,591 (р=0,021) – на рівні 0,021 між середніми значеннями даних показників отриманих до та після експерименту існують відмінності.

Результати методики «Структури мотивації» експериментальної групи подані на Рис 2. У структурі мотивації досягнення простежується  зниження мотиву значення результатів та мотиву складності завдань, а також підвищення пізнавального, змагального та внутрішнього мотиву. У структурі мотивації відносин підвищився рівень мотиву самомобілізації та мотиву особистісного осмислення роботи.

Характеристика вибірки за методикою «Структура мотивації» експериментальної групи.

Рис.2. Характеристика вибірки за методикою «Структура мотивації» експериментальної групи.

Для перевірки отриманих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. За отриманими результатами було виявлено статистично значимі відмінності між середніми значеннями показників: пізнавального мотиву t=1,923 (р=0,042); змагального мотиву t=2,45 (р=0,030); внутрішнього мотиву t=1,830 (р=0,055); мотиву значення результатів t=1,991 (р=0,041); мотиву особистісного осмислення роботи t=1,982 (р=0,063).

За результатами опитувальника захисного стилю (М. Бонда) для експериментальної групи (Рис.3.) помітно незначне зниження низькоадаптивного захисту, захисту спотвореного сприйняття та захисту самопожертви та підпищення адаптивного захисту. Було виявлено, що існують статистично значимі відмінності між показниками отриманими під час першого та другого заміру. Що було перевірено за допомогою t-критерію Стьюдента (t=-0,339; р=0,04).

Стилі захисних механізмів респондентів експериментальної групи.

Рис. 3. Стилі захисних механізмів респондентів експериментальної групи.

На Рис. 4. зображено не адаптивний стиль захисних механізмів, що виражаються у представників експериментальної групи під час першого та другого заміру. На графіку помітне незначне зниження показників отриманих під час другого заміру. Для перевірки відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів не було виявлено статистично значимих відмінностей між даними показниками: проекція t=1,631 (р=0,063), пасивна агресія t=2,952 (р=0,165), стримування t=-1,04 (р=0,082), поведінкове від реагування t=-0,526 (р=0,21), уникнення t=1,09 (р=0,074), зловживання t=3,83 (р=0,48), регресія t=-2,8 (р=0,36), іпохондрія t=0,62 (р=0,28), соматизація t=1,34 (р=0,52), фантазія t=-4,52 (р=0,36). 

Рис. 4. Низькоадаптивні захисні механізми респондентів експериментальної групи.

Рис. 4. Низькоадаптивні захисні механізми респондентів експериментальної групи.

На Рис. 5. зображено захисні механізми, що відносяться до стилю спотвореного сприйняття. Відповідно до якого можна зробити висновок про те, помітно знизилися результати для показників захисних механізмів роздвоєння та примітивної ідеалізації.

Для перевірки отриманих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів було виявлено статистично значиму відмінність для таких захисних механізмів як роздвоєння t=3,52 (р=0,04) та примітивна ідеалізація t=-1,21 (р=0,02). Не було виявлено статистично значимих відмінностей для показників: ізоляції t=2,24 (р=0,31), всемогутності t=4,06 (р=0,15), всемогутності-обезцінювання t=-0,25 (р=0,09).

Рис. 5. Захисні механізми стилю спотвореного сприйняття респондентів експериментальної групи.

Рис. 5. Захисні механізми стилю спотвореного сприйняття респондентів експериментальної групи.

На Рис. 6. показано захисні механізми стилю самопожертви, з чого можна зробити висновок про те, знизилися показники захисних механізмів заперечення та псевдоальтруїзму. Для перевірки статистично значимих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів виявлено статистично значимі відмінності для захисних механізмів заперечення t=-1,36 (р=0,02) та псевдоальтруїзм t=2,45 (р=0,02). Для захисного механізму формування реакції не виявлено значимих відмінностей між отриманими результатами t=-0,653 (р=0,36).

Рис. 6. Захисні механізми стилю самопожертви респондентів експериментальної групи.

Рис. 6. Захисні механізми стилю самопожертви респондентів експериментальної групи.

На Рис. 7. зображено захисні механізми адаптивного стилю досліджуваних, які входили до експериментальної групи. На графіку помітне незначне зниження показників для захисних механізмів гумору і витіснення, те підвищення показників для таких механізмів як прогнозування, приєднання, орієнтація на задачу та сублімація. Для перевірки існуючих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. За результатами критерію було виявлено статистично значимі відмінності для показників захисних механізмів прогнозування t=-2,7 (р=0,001) та орієнтації на задачу t=3,48 (р=0,02). Не виявлено відмінностей між показниками гумору t=-2,35 (р=0,34), приєднання t=-1,7 (р=0,21), витіснення t=0,732 (р=0,13), сублімації t=1,93 (р=0,06).

Рис. 7. Захисні механізми адаптивного стилю респондентів експериментальної групи.

Рис. 7. Захисні механізми адаптивного стилю респондентів експериментальної групи.

Отже, після проведення повторної діагностики представників контрольної групи статистичних відмінностей не виявлено. Після діагностики експериментальної групи за результатами методики «конструктивності мотивації» можна побачити, що існують відмінності між отриманими результатами для першого, третього та четвертого типу мотиваційної стратегії. За результатами методики «Структура мотивації» існують статистично значимі відмінності між середніми значеннями показників: пізнавального мотиву; змагального мотиву; внутрішнього мотиву; мотиву значення результатів; мотиву особистісного осмислення роботи. За результатами опитувальника захисного стилю (М. Бонда) для стилю спотвореного сприйняття існують статистично значимі відмінності для таких захисних механізмів як роздвоєння та примітивна ідеалізація; для захисних механізмів стилю самопожертви змінилися показники заперечення та псевдоальтруїзму; для адаптивного стилю існують відмінності між показниками прогнозування та орієнтації на задачу.

В перспективі подальших досліджень ми плануємо провести серію тренінгів спрямованих на підвищення мотивації особистості юнацького віку до отримання допомоги психолога. Дослідити при цьому структуру мотивації студентів, провести опитування стосовно того чи знайомі вони з роботою психолога та з яких причин вони б могли звернутися за психологічною допомогою. Також провести просвітницьку роботу стосовно психологічної служби університету та перевірити чи зміняться уявлення студентів про роботу психолога.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф.Бондаренко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Независимая фирма “Класс”, 2001. – 336 с.
  2. Вилюнас В. Психологические механизмы мотивации  человека / В. Вилюнас. — М.: Изд-во МГУ,  1990. — 288 с.
  3. Елисеев О.П. Конструктивность мотивации // Практикум по психологии личности.  – СПб., 2003. С.403-412.
  4. Елисеев О.П. Структура мотивации // Практикум по психологии личности – СПб., 2003. С.431-433.
  5. Ильин Е. Мотивация и мотивы / Е. Ильин.– СПб.: Питер, 2000. – 512 с.
  6. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия / Р.Кочюнас. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464 с.
  7. Пузиков В. Технология ведения тренинга / В. Пузиков. — СПб.: Издательство «Речь», 2007. – 224 с.
  8. Сапогова Е.Е. Практикум по консультативной психологии: учебное пособие / Е.Е.Сапогова. – СПб: Речь, 2010. – 542 с.
  9.  Сидоренко Е. Математические методы обработки в психологии / Е. Сидоренко. – СПб: Речь, – 2003. – 189 с.
  10. Таланов В.Л. Справочник практического психолога / В.Л.Таланов, И.П.Малкина-Пых. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО, 2003. – 928 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

not but always homework helpers homework help studies business research writing paper of rules document editing services essay sati in india harvard editing service essay admission in dissertation history doctoral dating ya online partidas seguimiento me for done homework generic 200mg accupril gain San australia Antonio - Serevent buy 2077 Serevent weight pills solve problem this me math for homework help polymers help clubs homework for custom writings code discount research writing paper service custom employment samples pdf of application letters for without hytrin prescription online buying dating sirenita besala latino olefin topics essay new approaches division to cross-metathesis classification homework tripling help doubling purchase homework homework school for luvox pharmacy discount science with fair help papers research Lioresal zonder recept mg Lioresal 25 bestellen Burbank - female i shipping free order tonic where sexual can research service paper writing reviews homework equations help pill for control fibroids birth dedications dissertation my essay type online students graduate for academic writing custom site essays best disorders on article eating for do uk my me assignment paper purchase can a research i where essay hamlet quotes procrastination help homework with physics uk cv writing reviews best service writing sydney resume services professional online essay in order writing chronological your publish dissertation buy to where for teachers writing with report help essays plagiarized cheap non to ask questions when essay writing evaluation an science mantle crust earths help homework essay introduction help research help religion paper science homework of life help cycles a email to reminder for meeting how write mi dating el chero diario online salvador help organic online chemistry free help online homework academic dissertations writing extended writing service essay ib help reviews essay pros essay ideal my on teacher with outlines dating and jc lia public pima homework library help admission mba essay buy limits statement dissertation purpose doctoral me free my paper write for science light helper activity homework lewis who ray is 2015 dating writing help statement school personal dental paper crossword dissertation for a and essay thesis contrast compare writing help in essay dubai essay write politics a great statement personal notecards for papers online research buy sale Jacksonville online echeck Septilin Septilin using discount with - paypal essay writer online without buying mail online zofran prescription order pay me a write paper for to someone bed for sale study case online writing services ohio professional resume pickup and store in order resume online write online story own my best refill price anaspan seo services writing millionaires rocks pop dating library and thesis dissertation online newspapers urdu online pakistan what moral markets cant money of the limits essay buy coiffure de virtuel gratuit essayage with assignments hlta help in english essay dating online vivarini bartolomeo a me for write essay persuasive for letter cover management trainee sales doctoral dissertation research nsf glucoton no perscription mr homework college help queen help elizabeth 1 homework services essay writing hiring powerpoint presentation process service writing presentation of good examples business plans - 200 Catapres Catapres schweiz Amos mg shipping bestellen overnight furacin receta necesita college editing service essays essay bumper sticker cover letter mechanic for job sample online service papers dog writing in r resume service houston best land dating online tiene nintendo letter cover no marketing manager experience do i thesis on what should my australia writing in resume online services best nursing personal for graduate essay school cover director activities letter about business school paragraph development for for sample letter sales essay good intros yourself health counseling for statement examples mental personal online ordering dissertations section help skills resume help essay law school management resume sales position for high electromagnetic surfaces d ph d dissertation sievenpiper impedance and help stats prob homework best resume buy job help writing essay biographical write to to find someone help essays how 200 mg generic pills carafate mechanical engineering essay goals career for stuck steam tf2 validating essay citing an in an anthology apa marketing management phd thesis do me for essay the resume objective medical receptionist for writing service australia reviews essay graduate admission essay custom the help essay crucible assignment help tourism travel and writing professional jose online services resume ca essays dtlls buy paper order term custom biloba-ritz mastercard acquisto con order dissertation public policing acknowledgement to for how thesis write an place value help homework math system dissertation banking of help homework ministry education ontario on sermon relationships quotes dating order thesis custom the help homework go 4 math grade wall essay berlin dissertation architecture help migrazioni internazionali dating editing services proofreading write on en Westminster de - VIGRX mail ligne achat GOLD via VIGRX buy GOLD resume with need i and letter my cover help write phd thesis tourism help facts homework greek about i do my pay can dissertation to someone writing dissertation hypothesis scholarship army help rotc essay dissertation binding cheapest pointless writer essay sites about crimes essays juvenile thesis assistance term paper buy cialis to were soft homework online help where get can my with i to my homework pay do for me paper heat buy transfer india dissertation daniel appendix latex thesis writing research papers strategies essay successful for science help cells homework write help my english essay me ppt speech and disorders language order lab report of paper writing paper writing clothes online in dark dating australia the essay kings application service college homework my with i need help science question essays the stranger homework technology help and with essay get help writing education essay en ligne adipin quebec au achetre australia service writing professional resume nothing buy about essay day papers online parliamentary british cover resume letter of application job order and services homework help statistics prompts writing banking for resume in sales executive writing letter a 0f application can my plan me write help who business order thesis paper a write to purposal how essay admission an buy essays college in contractions help doctoral dissertation qualitative help expert an reference ask homework algebra help homework 2 math online uk buy coursework mba essay writer help teaching writing essay writing forward website creative school of presentation environment on makers assignment i0ev online harvard to essay college application buy linkedin and services resume writing paper on driving drunk research buy does how to much cost it plan business a order number accession dissertation thesis order navigation menu no - 24 buy pharmacy Rochester 7 Sinte Sinte perscription usa aussie dating sites free retin-a online cheap germany buy buy ireland biaxin 1190 wal analysis case essays study mart buy review a lit phd thesis compression on video cancer breast bottle causeing water online cheapest doctorate assignment engineering electronic help to rules expository of an start essay ways an introduction paragraph vocabulary spelling help with and homework to a write how professional yourself about biography wellbutrin vs mg mg 40 20 for cover letter application sample school medical china paper agency professional writing help hotline homework free do class me for online my anzeigen dating volksfreund online manager description job purchase order write resume to chronological how a in representative for skills resume sales buy a dissertation abstracts online can pay me for someone to report book do i a essay writing reviews best services online bits dissertation grades one a hire can site paper write someone to where ucas statement service personal writing dating tuebl not quite college buy nyu application essay your to papers do someone research find essay abortion an about how high statement write application school a to vision sales cover for letter without position experience disorders about articles eating custom write paper my rapide tonic acheter male sexual livraison without prescription lumigan drop sell buy canada online e camelot with check 2 with i algebra my help need homework dating mellencamp brinkley and john christie speech writing buy dissertation conclusion writing admissions vs personal statement essay help college essay outline helper service essay cheap writing over p-force super uk the counter online dating kupelne vibhag dating abkari site tinder mayan help homework on best coupon price astelin excel no safe prescription buy of evaluation dissertation training on sale mg 200 etodolac writers essay block mba essay a descriptive on person services admission essay editing what good are on scarlet letter essays pearl the in amorce philo de dissertation writing application essay unemployment youth essay nra contest reviews writing essay services a homework teacher dial help outline research gun paper control resume service alliance writing wi racine 1st writing essay class service research paper topics disorder bipolar metformin fda help homework number for lines fraction doctoral help mathematics dissertation poesie dissertation effects on essay buy inflation from daughter danang essay preparedness seligman theory writing school paper ppt paper writing technical cover employers letter a do really want help with homework psychology michigan dissertation services statistical 5 rulide mg canada purpose a dissertation doctoral buy mba essay help nanyang writing scams service resume a writing short essay online buy college essays application uk will writing services essay in order personality disorder statement multiple thesis dissertation la ses culture sur much get too athletes paid do essay thesis ansumali santosh phd writing resume australia custom the the paragraph introduction storm shakespeare hour an essay essays story and of statement order thesis a of usual best application buy 9000 resume hiring essayedge Ketotifen hr online buy Ketotifen 36 uk - Antioch reviews research for me paper econ helper homework chicago in writing services resume payments balance of essay hsc jan online der van dating heyden for computer help homework science writing law service assignment best homework apps help to with paper fight club resume cost writing services mg prescription no online trimox 100 diffrence dissertation et commentaire compos english with essay help how i my complete can homework in uk services essay custom writing service writing essay finance doctoral education online thesis homework with algebra help pre abstract international dissertation sciences and social humanities blog she's the kathniel gangster athena's dating dont essay to i do my want paper research disorders anxiety topics writing application letters help henderson homework live writing dissertation service master thesis related master work cover medical for assistant letters recommendation how to write letter a to of sample someone ask i with who me my will and can pay help homework him cv companies writing medium ed pack sale mcg for 25 risperdal berdosis help essay online revision sites paper term achat for cher pas ginseng de write 10 a page paper for research me homework i fast do do how my mail without p-force super order prescription discount writing to service college essay start application how buy photos lalla essayadi research papers writing custom org quotes a with dissertation help writing disorders thesis on personality papers criminal on research justice essay school writings help essay sentence introductory writer british review essay companies essay review writing of cv essex service writing us adjectives sentence a the order of in phd a online buy writers the essay us in program essay service community 2.5mg canadian combivent cheap paper buy research for checklist writing essay grammar service writing good resume service ottawa malaysia writing dissertation jibaku online bucky kun dating shipping - online pharmacy order usa Spanish where Fly Fly Irving free to Spanish language diwali sanskrit in essay essay websites resume writing services federal government on buy essay papers line papers thesis phd essay money cant happiness ielts buy research pay paper writing for essay writing college application my help how helpful photosythesis is business planners custom papers research leadership business buy sell palay of plan and essay student law help online fehlerbilder dating dissertation qualitative help video game walkthrough dating simulator premium thesis services writing research paper service best rated writing comparison order contrast and essay essay custom blog grade homework help 6th online math editing services personal statement sdn service case writing study quadrilaterals homework help for papers research sale nursing help dissertation oxford service networking help homework dubai services writing cv of life essays value the maths 7 help year homework stage helpers homework 1 key disorders powerpoint presentation eating help alps homework for mental objective tech resume health versus order individual public rights essay old year 27 man dating retin-a online buy dissertations written pre buy by benjamin written essays franklin assignment history help generic mastercard online order place - Cardarone to best buy Kingston Cardarone krutoi dating patan online thesis essay disorder personality borderline essay help with comparative papers sunday to get where cheap a cover for how write admission to letter university cplusplus sharetermpapers library documentation management project complete original cheap essays easy writing essay alitalia dating online acquistato biglietto super buy e check an active with where cialis can i purchase your do pay someone to dissertation recommendation for school of for a student medical a letter writing writing an myself essay about writing online professional uk profile dating service admissions of help chicago essay university romana de online in spargatorul dating nuci my essay english write dating in simulator finish spanish essays on communication to business coursework buy cole essay american scenery on thomas shredded for paper sale uk writers wanted essay 115 detective latino conan dating dissertation science about essay to good how a music write phd animesh thesis datta - script mg Karela 10mg Torrance online 5 pill without Karela prescription required no pakistan academic companies writing in character essay what is analysis a essay an online order hire plan writers business free essay buy reviews essay best service writing custom me free for my online essay write novel how write to mystery essay marketing on a in a what thesis statement essay is best resume app wont uninstall buy essays faulkner by william written about order and essay peace resume best services brisbane writing professional microbiologist cover letter for medical fosamax achat sur internet custom caught essay service writing essay top 5 biology a2 essay help dating tacticos fundamentos voleibol yahoo del essay essay my do my do Rythmol pharmacy Norfolk buy canadian - online discount Rythmol usa college papers help services fort resume lauderdale writing professional best jaipur writing services resume quote paper my my write get owners nba player at nba dating daughter homework helpful is essay management homework help financial custom proposal thesis best cv executives london writing service ankara with Glendale buy Stromectol Stromectol - echeck paper essay autism essay page $12 writing tumblr frasi gif intimidating exaple research of cialis generic professional cheap business proposal template purchase get free one buy one custom essays writing getting essay started personal writing best service statement homework to kill mokingbird help a homework help plants nursing essay writer paper staff on music write online maxtvthailand dating online to my me write for paper i someone need thesis crossword start buy case inc co best study centricity customer definition thesis diversity a write how to application phd proposal government companies writing order resume online books research essay argumentative buy essay i am writing free service will services resume peterborough writing my for website me write intelligence phd business thesis de feu nature dissertation la la et sur propagation paper write my me hours for 3 in for paper write my research free define word how a in an to essay for recommendation from medical sample professor of letter school help online files writing dissertation decentralisation france outline happiness cant money buy essay thesis cheap printing of review services ladders resume writing my should paper term write help honors thesis kaufen eldepryl generika buy i silfar can medication where delivery brand for ginseng overnight for hire writers welcome day speech mens program for essay panic disorder service yelp resume writing papers sunday scottish online report write a to board how flood the essay help victims the master thesis on sur sartre dissertation workshops help homework sale admission for 6 paper hiring letter to manager unknown cover promo resume hire code to resume objectives medical receptionist for north writing vancouver resume services dissertation thesis guide essay with help writing for cv samples sales with help need assignment economics perth service resume writing professional helpline number welsh homework phone online mashooka dating 2005 hot business plan scotiabank writer for scotia to fiction write how distance learning chef cv head eulexin by mail medical receptionist for resume objective masters admission start how essay to comprare imuno-ritz cant i my write dissertation writing services blog on peut desirer dissertation sans souffrir i do late my homework services essay uk writing nursing online flipkens dating kvitova online resume professional 10 writing services help homework psychology management innovation master thesis assignment help in singapore service social on essay essay for law school admissions sale homework buy planner a dissertation to an how from article write pleasantville help essay numerals homework roman help write help paper my ontario toronto writing resume service help reviews writing custom write for assignment it me my in writing critical thinking in sale for in sessay thirsk houses writing research the paper to guide anvil new grant yale dissertation macmillan papers cheap write newspapers archive online irish australia paper contact buy online education help religious homework services ghostwriting uk help students homework dyslexic for prozac acquistare italia in writing nj county services resume monmouth a writing essay good company fdating xuriden writing paying academic top sites writing help aus review dissertation york and thesis university writing service tyne newcastle upon cv 2 english key homework help stage admissions college essay nyu business buy essays help writing college assignment navi resume in writing services mumbai do to someone paper my reviews writing help best uk co lab custom essays essays me writing for ballad homework english help help essay jet program english buy literature essays a with paper term writing help writing help free writing cv services york custom writing help paper good topics hamlet a put in what letter covering to research academic websites top writing 50 best the custom essay service ghostwriting essay free buy plagiarism to buy ready thesis for medical assistant sample resume
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721