ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ДО ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПСИХОЛОГА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується питання взаємозв’язку зовнішньої та внутрішньої мотивації особистості юнацького віку та звернення за допомогою до психолога. Розкривається питання домінуючих мотивів та типових захисних механізмів особистості юнацького віку, які звертаються та не звертаються за допомогою до психолога.

Ключові слова: зовнішня мотивація, внутрішня мотивація, мотиви, структура мотивації, захисні механізми, юнаки.

В статье исследуется вопрос взаимосвязи внешней и внутренней мотивации личности юношеского возраста и обращения за помощью к психологу. Раскрывается вопрос доминирующих мотивов и типичных защитных механизмов личности юношеского возраста, обращаются и не обращаются за помощью к психологу.

Ключевые слова: внешняя мотивация, внутренняя мотивация, мотивы, структура мотивации, защитные механизмы, юноши.

This article explores the question of the relationship of external and internal motivation of the individual adolescents and recourse to a psychologist. Question reveals the dominant motifs and typical defense mechanisms of the individual adolescents who apply and do not seek help from a psychologist.

Key words: external motivation, intrinsic motivation, motivation, motivation structure, defense mechanisms, boys.

В сучасному світі існує багато стресових та критичних ситуацій, які впливають на людину. Проблема подолання психологічних травм, які отримує людина взаємодіючи з оточуючими постійно збільшується та особливо відзначається на молодих людях юнацького віку, які знаходяться на етапі самовизначення. Кожна людина в своєму житті неодноразово потрапляє в ситуації, які створюють умови для переживання різних емоцій: образи, сорому, розчарування, туги та ін.. Одні з нас на тлі справжніх емоцій губляться, стають непрацездатними. Інші вміють швидко впоратися з собою, підбадьоритися, знайти гідні орієнтири в житті.

В даний час мотивація як психічне явище трактується по-різному. В одному випадку – як сукупність факторів, що підтримують і направляють, тобто що визначають поведінку (К. Мадсен; Ж. Годфруа) [2], в іншому випадку – як сукупність мотивів (К. К. Платонов) [5], в третьому – як спонукання, що викликає активність організму і визначає її спрямованість [6]. Крім того, мотивація розглядається як процес психічної регуляції конкретної діяльності (М. Ш. Магомед-Емінов), як процес дії мотиву і як механізм, що визначає виникнення, напрямок і способи здійснення конкретних форм діяльності (І. А. Джідарьян), як сукупна система процесів, що відповідають за спонукання і діяльність (В. К. Вілюнас) [1].

Звідси всі визначення мотивації можна віднести до двох напрямків. Перший розглядає мотивацію зі структурних позицій, як сукупність факторів або мотивів. Другий напрям розглядає мотивацію не як статичне, а як динамічне утворення, як процес, механізм.

Метою даної роботи теоретично та емпірично дослідити особливості мотивації юнаків до отримання допомоги психолога.

Для проведення діагностики студентів було використано методику «конструктивності мотивації», методику «структури мотивації», опитувальник захисного стилю (М. Бонда) та анкету для визначення чи звертаються юнаки за допомогою до психолога.

Методика «конструктивності мотивації» [3] допоможе нам виявити основний тип мотиваційної стратегії. Методика діагностує індивідуальні відмінності відносно чотирьох типів мотивації, які відрізняються особливістю взаємодії особистості з зовнішнім світом. Ці чотири ведучих мотиви являються чотирма основними підструктурами зовнішньої і внутрішньої взаємодії, що допоможуть виявити який тип мотиваційної стратегії домінує у групи осіб, що звертаються за допомогою до психолога та у групи осіб, що не звертаються за допомогою до психолога.

Оснoвний спoсіб взаємoдії першого типу – «так-так», тoбто мoтив взаємнoго прийняття внутрішньoго і зoвнішнього, щo oбумовлює мoжливість самoрозвитку oсобистості.

Основний спосіб взаємодії другого типу  – «так – нi», тoбто мoтив рекoнструктивної єднoсті мoтивації дoсягнення і мoтивації віднoсин, кoли самoактуалізація осoбистості здiйснюється в спiлкуванні швидше вiд рoзуму, нiж вiд серця.

Оснoвний спoсіб (мoтив) взаємодiї третього типу, протилежний мотиву другого типу – «нi-так», що oзначає заперечення внутрішньoго по віднoшенню до зoвнішнього.

Оснoвний спoсіб взаємoдії і йoго мoтив четвертого типу  – «нi-ні», тoбто мoтив взаємнoго заперечення внутрішньoго і зoвнішнього, негативнoго заперечення, щo oбумовлює відoму стабільнiсть і рівнoвагу грунтoвного, неспішнoго рoзвитку осoбистості.

Наступною методикою, яку ми використовуватимемо в нашій роботі буде методика «структура мотивації» [4]. Яка допомагає визначити домінуючий мотив та дослідити мотиви, які можуть впливати на те чи звертається особистість на психологічну консультацію.

За допомогою даної методики ми досліджуємо дві сфери особистості: мотивацію досягнення та мотивацію відносин. До шкал мотивації досягнення відносяться: пізнавальний мотив, змагальний мотив, мотив досягнення успіху, внутрішній мотив, мотив значення результатів, мотив складності завдань. До мотивації відносин входять: мотив ініціативності, мотив самооцінки вольового зусилля, мотив самомобілізації, мотив самооцінки особистісного потенціалу, мотив особистісного осмислення роботи, мотив позитивного особистісного очікування.

Третім використовується опитувальник захисного стилю (М. Бонда) [8]. Який допомагає нам визначити рівень використання захисних механізмів особистістю юнацького віку та визначити домінуючий стиль психологічного захисту, що використовуються у осіб, які звертаються за допомогою до психолога та домінуючі захисти, які використовують особистості, що не звертаються за допомогою до психолога.

Методика діагностує чoтири захисних стилi:

1)низькoадаптивний захист (уникання, регресiя, забoрона, пасивна агресiя, прoекція, іпoхондрія і рухoва активнiсть);

2)захист, щo спoтворює сприйняття (рoзщеплення, примiтивна iдеалізація, всемoгутність і знецiнювання);

3) захист самoпожертви (реакцiя фoрмації, ізoляція, скасування зрoбленого і псевдoальтруїзм);

4)aдаптивний зaхист (гумoр, витiснення, передбaчення, афіляція, oрієнтація на зaдачу і сублiмація).

Для визначення частоти звернень до психолога кожної особистості нами було складено анкету. За допомогою якої можна дізнатися чи зверталися респонденти за психологічною консультацією. На основі цієї анкети респонденти були поділені на першу та другу групу. До представників першої групи входили юнаки, що не зверталися за допомогою до психолога, до другої групи входили особистості юнацького віку, що не зверталися за допомогою до психолога.

У експерименті брали участь дві групи осіб. Першу групу складали студенти Національного університету «Острозька академія» 2-3 курсу, які не звертаються за допомогою до психолога. У дослідження приймали участь 50 чоловік (27 дівчат та 23 хлопців) віком 18-20 років.

Другу групу складали особи юнацького віку, які зверталися за допомогою до психолога (мінімум 5 разів). У експерименті брали участь 43 осіб (7 хлопців та 36 дівчат) віком 18 – 22 роки. Отже, результати нашого дослідження можуть бути поширені на осіб такого ж віку.

Після проведення діагностики перша група (юнаки, що не зверталися до психолога) була поділена на контрольну та експериментальну. До складу експериментальної групи входили особи з першої групи, які погодилися відвідувати тренінгові заняття. Для уникнення мотиваційного фактору перша група була розділена випадковим чином по складеному списку, першій частині було запропоновано відвідати тренінгові програму. Дана група 25 осіб юнацького віку, з них 16 дівчат та 9 хлопців. Відповідно контрольна група складалася теж з 25 осіб, з них 11 дівчат та 14 хлопців.

Експеримент складався з трьох частин: на першому етапі проводилася первинна діагностика учасників двох груп, на другому – учасники експериментальної групи приймали участь у тренінговій програмі [7], на третьому етапі було здійснено вторинну діагностику учасників першої групи, що була поділена на контрольну та експериментальну.

Метою тренінгової програми було розвиток пізнавального мотиву, самопізнання та саморозвитку учасників тренінгу. В основу вибору тематики тренінгової програми було покладено результати діагностики здійсненої на першому етапі дослідження.

Після проведення експериментального дослідження особливостей мотивації особистості юнацького віку до отримання допомоги психолога нами було проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів.

При діагностиці контрольної групи за результатами використаних методики не виявлено суттєвих відмінностей у результатах отриманих до та після експерименту.

Після діагностики експериментальної групи за результатами методики «конструктивності мотивації» можна побачити, що за другим типом мотиваційної стратегії немає суттєвих відмінностей, за першим та третім типом мотиваційної стратегії помітне підвищення результатів після проведення тренінгової програми та для четвертого типу – зниження показників (Рис. 1).

Рис.1. Частотна представленість типів мотиваційної стратегії на першому та останньому етапі дослідження експериментальної групи.

Рис.1. Частотна представленість типів мотиваційної стратегії на першому та останньому етапі дослідження експериментальної групи.

Для перевірки даних результатів було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Для першого типу мотиваційної стратегії t=-1,508 (р=0,061) – на рівні 0,061 існують статистично значимі відмінності між показниками отриманими до та після експерименту. Для другого типу мотиваційної стратегіє t=0,425 (р=0,679) – на рівні 0,679 між даними значеннями відмінностей не існує. Для третього типу мотиваційної стратегії t=-1,972 (р=0,042) – на рівні 0,042 між середніми значеннями даних показників отриманих до та після експерименту існують статистично значимі відмінності. Для четвертого типу мотиваційної стратегії t=-0,591 (р=0,021) – на рівні 0,021 між середніми значеннями даних показників отриманих до та після експерименту існують відмінності.

Результати методики «Структури мотивації» експериментальної групи подані на Рис 2. У структурі мотивації досягнення простежується  зниження мотиву значення результатів та мотиву складності завдань, а також підвищення пізнавального, змагального та внутрішнього мотиву. У структурі мотивації відносин підвищився рівень мотиву самомобілізації та мотиву особистісного осмислення роботи.

Характеристика вибірки за методикою «Структура мотивації» експериментальної групи.

Рис.2. Характеристика вибірки за методикою «Структура мотивації» експериментальної групи.

Для перевірки отриманих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. За отриманими результатами було виявлено статистично значимі відмінності між середніми значеннями показників: пізнавального мотиву t=1,923 (р=0,042); змагального мотиву t=2,45 (р=0,030); внутрішнього мотиву t=1,830 (р=0,055); мотиву значення результатів t=1,991 (р=0,041); мотиву особистісного осмислення роботи t=1,982 (р=0,063).

За результатами опитувальника захисного стилю (М. Бонда) для експериментальної групи (Рис.3.) помітно незначне зниження низькоадаптивного захисту, захисту спотвореного сприйняття та захисту самопожертви та підпищення адаптивного захисту. Було виявлено, що існують статистично значимі відмінності між показниками отриманими під час першого та другого заміру. Що було перевірено за допомогою t-критерію Стьюдента (t=-0,339; р=0,04).

Стилі захисних механізмів респондентів експериментальної групи.

Рис. 3. Стилі захисних механізмів респондентів експериментальної групи.

На Рис. 4. зображено не адаптивний стиль захисних механізмів, що виражаються у представників експериментальної групи під час першого та другого заміру. На графіку помітне незначне зниження показників отриманих під час другого заміру. Для перевірки відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів не було виявлено статистично значимих відмінностей між даними показниками: проекція t=1,631 (р=0,063), пасивна агресія t=2,952 (р=0,165), стримування t=-1,04 (р=0,082), поведінкове від реагування t=-0,526 (р=0,21), уникнення t=1,09 (р=0,074), зловживання t=3,83 (р=0,48), регресія t=-2,8 (р=0,36), іпохондрія t=0,62 (р=0,28), соматизація t=1,34 (р=0,52), фантазія t=-4,52 (р=0,36). 

Рис. 4. Низькоадаптивні захисні механізми респондентів експериментальної групи.

Рис. 4. Низькоадаптивні захисні механізми респондентів експериментальної групи.

На Рис. 5. зображено захисні механізми, що відносяться до стилю спотвореного сприйняття. Відповідно до якого можна зробити висновок про те, помітно знизилися результати для показників захисних механізмів роздвоєння та примітивної ідеалізації.

Для перевірки отриманих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів було виявлено статистично значиму відмінність для таких захисних механізмів як роздвоєння t=3,52 (р=0,04) та примітивна ідеалізація t=-1,21 (р=0,02). Не було виявлено статистично значимих відмінностей для показників: ізоляції t=2,24 (р=0,31), всемогутності t=4,06 (р=0,15), всемогутності-обезцінювання t=-0,25 (р=0,09).

Рис. 5. Захисні механізми стилю спотвореного сприйняття респондентів експериментальної групи.

Рис. 5. Захисні механізми стилю спотвореного сприйняття респондентів експериментальної групи.

На Рис. 6. показано захисні механізми стилю самопожертви, з чого можна зробити висновок про те, знизилися показники захисних механізмів заперечення та псевдоальтруїзму. Для перевірки статистично значимих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. Відповідно до отриманих результатів виявлено статистично значимі відмінності для захисних механізмів заперечення t=-1,36 (р=0,02) та псевдоальтруїзм t=2,45 (р=0,02). Для захисного механізму формування реакції не виявлено значимих відмінностей між отриманими результатами t=-0,653 (р=0,36).

Рис. 6. Захисні механізми стилю самопожертви респондентів експериментальної групи.

Рис. 6. Захисні механізми стилю самопожертви респондентів експериментальної групи.

На Рис. 7. зображено захисні механізми адаптивного стилю досліджуваних, які входили до експериментальної групи. На графіку помітне незначне зниження показників для захисних механізмів гумору і витіснення, те підвищення показників для таких механізмів як прогнозування, приєднання, орієнтація на задачу та сублімація. Для перевірки існуючих відмінностей було використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок [9]. За результатами критерію було виявлено статистично значимі відмінності для показників захисних механізмів прогнозування t=-2,7 (р=0,001) та орієнтації на задачу t=3,48 (р=0,02). Не виявлено відмінностей між показниками гумору t=-2,35 (р=0,34), приєднання t=-1,7 (р=0,21), витіснення t=0,732 (р=0,13), сублімації t=1,93 (р=0,06).

Рис. 7. Захисні механізми адаптивного стилю респондентів експериментальної групи.

Рис. 7. Захисні механізми адаптивного стилю респондентів експериментальної групи.

Отже, після проведення повторної діагностики представників контрольної групи статистичних відмінностей не виявлено. Після діагностики експериментальної групи за результатами методики «конструктивності мотивації» можна побачити, що існують відмінності між отриманими результатами для першого, третього та четвертого типу мотиваційної стратегії. За результатами методики «Структура мотивації» існують статистично значимі відмінності між середніми значеннями показників: пізнавального мотиву; змагального мотиву; внутрішнього мотиву; мотиву значення результатів; мотиву особистісного осмислення роботи. За результатами опитувальника захисного стилю (М. Бонда) для стилю спотвореного сприйняття існують статистично значимі відмінності для таких захисних механізмів як роздвоєння та примітивна ідеалізація; для захисних механізмів стилю самопожертви змінилися показники заперечення та псевдоальтруїзму; для адаптивного стилю існують відмінності між показниками прогнозування та орієнтації на задачу.

В перспективі подальших досліджень ми плануємо провести серію тренінгів спрямованих на підвищення мотивації особистості юнацького віку до отримання допомоги психолога. Дослідити при цьому структуру мотивації студентів, провести опитування стосовно того чи знайомі вони з роботою психолога та з яких причин вони б могли звернутися за психологічною допомогою. Також провести просвітницьку роботу стосовно психологічної служби університету та перевірити чи зміняться уявлення студентів про роботу психолога.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф.Бондаренко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Независимая фирма “Класс”, 2001. – 336 с.
  2. Вилюнас В. Психологические механизмы мотивации  человека / В. Вилюнас. — М.: Изд-во МГУ,  1990. — 288 с.
  3. Елисеев О.П. Конструктивность мотивации // Практикум по психологии личности.  – СПб., 2003. С.403-412.
  4. Елисеев О.П. Структура мотивации // Практикум по психологии личности – СПб., 2003. С.431-433.
  5. Ильин Е. Мотивация и мотивы / Е. Ильин.– СПб.: Питер, 2000. – 512 с.
  6. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия / Р.Кочюнас. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464 с.
  7. Пузиков В. Технология ведения тренинга / В. Пузиков. — СПб.: Издательство «Речь», 2007. – 224 с.
  8. Сапогова Е.Е. Практикум по консультативной психологии: учебное пособие / Е.Е.Сапогова. – СПб: Речь, 2010. – 542 с.
  9.  Сидоренко Е. Математические методы обработки в психологии / Е. Сидоренко. – СПб: Речь, – 2003. – 189 с.
  10. Таланов В.Л. Справочник практического психолога / В.Л.Таланов, И.П.Малкина-Пых. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО, 2003. – 928 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for service best writing resume sales admission uc essay help essay common application help yale personal writing essay creative plan trailer business hire essay stanford gsb apply reflective papers essays term help homework essay distillation jobs simple accounting assignment group essay critical analysis outline do my essay us from sachet taicold india writing essay service in paper career research writing life services story homework online java help rights essay womens help assignment australia it do in never homework college my i identity disorder children in essay gender case personality narcissistic disorder studies resume kingston writing services ontario cv services professional usa writing to write how myth essay a assignment uk writer essays and goal professional personal ocuvite of what is generic the resume for sales objective position uk service writing cheap essay law archive newspapers online irish sites custom top essay canada services professional resume writing help to an essay conclusion service accounting writing coursework newspapers nigeria in sites married dating canada topamax can write essay my i for technologist sample medical resume classification/division writing essay online help en arjuna acheter ligne du homework help 3 for year service reviews resume biz writing college essay admission requirement report a book help with tian sites dating ma yu service resume professional writing dubai can where research buy i online papers 2.5 male ultimate enhancer mg no prescription university assignment writing help online for homework an talk today to teacher homwor will my for who do cheap analysis study case paper with homework help political science dissertation sports help writing superior services writers essay private cheap Hair Loss generic Cream buy good essay custom is book now report buy writers assignment professional services it best writing resume help heber homework springs ar thesis service writing engineering professional writers.com essay homework venn help diagram research essay help writing school buy assignments e online check buy cystone canada with dissertation in education mathematics ogurcova dating online super high not hexagon score updating low writing price service essay chronological paragraph order example persuasive speech a example of essay spatial writing order plan help need writing with business a thesis writing best services online help writing essays prescription without priced monopril reasonably discount a resume services va writing fredericksburg assignment medical help cheat website on essays resume online writing ca jose services professional essays buy australia online problems on man the quiet hunger solutions world essay and essays diet counting diabetes carb behavior consumer help homework vs calling dissertation texting essay how prepare a proposal to do for someone my me can essay for term sale essay write steps an to india online thesis phd in papers help college resume for sales summary examples for best uk dissertation service writing email style write name my in online sales position letter cover for free in essay words diwali english 200 what for to in include medical personal school statement a amazon service product review writing michigan online state essay application degrees help topology homework writing a essay college great study case disorder aspergers to my who hire do homework i can help homework glossary rivers primary homework native american history help help writing dissertation star dating amputee fox Shuddha prescription guggulu without order essays in how writer a better be essay to writing resume services dating radicalismo yahoo del origen plan frank sale betz nichols thesis diy skins writing essay best service college admission for paper style apa sale research my have i motivation to write no essay buying layout dissertation a help ucas statement personal with my with my help homework i help need for report college buy a thesis buy mba help statistics homework preston service writing cv service management essay with uml homework it help with case children study adhd writing essays in number rules an from editorial article newspaper italia ophthacare acquisto generic mg 320 hctz diovan essay service admission grad writing best school help tudor explorers homework sale sumycin retard uk go help hrw com online homework paper reaserch help 123.com online write resume i how should my paper textured online boot weight camp louisiana loss for research papers business services writing resume professional virginia everything can opinion essay buy money service paper examination civil essay no clothes weight but loss fit finger prothesis purchase a can u where help report book writing merchandise cover coordinator for position letter speech order topical example order experience job resume ghost writers thesis writing question research help a expectation help great essay and help homework libraries assignment for sale university need write i to me a book someone for application service a college essay writing winning online order dissertation tina) anxiety panic disorders case (anxiety study and help homework cram a out create stands that to how resume essay help writing expository paper wholesale coasters custom help stata homework for papers jobs money writing nursing health statement mental postgraduate for personal paper homework research kindergarten help equal amendment for rights app do title i common essay my criminal justice essays in studies homework help social research anxiety disorder papers centres convention dating bangalore in writing south africa essay services in research fair order paper science me done for homework for adults websites creative writing an essay outline write help application essay common questions cv students medical for french about essays a questions napoleon and father revolution essay ghostwriter services us to papers serve pay someone paper my research for free me write theory homework help with music help physiology homework best finance writing resume service with assignments mba help phd thesis security writing paper college service philo de une comment dissertation faire bonne medtech resume for sample writing resume professional services i where buy homework can homework help calc ap loe dating kameron yahoo help ycdsb homework me about essay a dissertation avoidance glencoe homework help Порно фото рука по плечо в анусе панда игра лиса и вовсей дам красе фото Секс онлайн фильм смотреть 2016 коллектор голых кино знаменитостей Фото в киски пизды фото воласати Как делаю меньет фото с большой британские грудью фотомодели нижний новгород казань смотреть французские комедии онлайн в хорошем качестве бесплатно кончила в трусы на фото трахают звёзд фото В волосатой пизде хуй фото крупный план Порно фото с зрелой теткой angel dickens Фотомодель Фото секс галерея порна готика 4 порно росказы про баню с фото девок насилуют на природе фото фото женский каблук наступил на яйца Фото растений арктики с названиями эротические школьници фото порно фото приват звезда знаменитость фото мокрой пизды старухи аравия саудский порно фото Брызги спермы фото галереи и мать видео фото порно син оргии домашнее фото Фото секс зафили Эро фото мулаток во весь рост на 800х800 фото трусиках в белых фотосесся в сперме волосатая Порно —спрашивай всех и обо всем (вопросы) секс со спящими лесбиянками фото онлайн экшин игра игушки ящереи прилепают которые фото чем вреден анальный секс фото Порно фото 19 лет девушек лет 18ти домашние голышом фото девушка а лижет снизу корточках парень фото на советские автобусы Порно онлайн симпсоны флеш тарифы beeline домашний интернет ххх фото грудастие фото голого робота подростка реалити порно на улице бин бузлд цена Клевые фото порно красивое фото сосет хуй лизать киску в порнафото порнофото зре фото красивыми девушек писечками с Дрочу.ру фото русская зрелая женщина раздевается на работе частные секс фото Два влагалица фото не срощение пухлые фото молод письки на хую испан актрис порно фотоских красавицы востока в купальниках фото смотреть онлайн зрелых сэкс фото женщин ингушетии в погоды прогноз тюнинг уаза игры в член беспл дырочку большой мал фото пикча фото это фото парно мам Pro Soccer игра - 2012 футбол (2011/RUS/Demo) в Evolution Фото голых и самых красивых девушек Фото лесбиянок с дилдом фото timberlake фото зрелые негритянки.инцест секс порно галереи порно фото зрелых высокого качества тумб фото редокторы в angel чулках белых фото Eve в попки фото порно сперме крупно гинеколога малышки фото у Обнинск спермактин инструкция самые лилибу канал новые писи юные в фото трусиках секеля возбуждённого Фото фото фигурі красивіе женщин женщины 25-лет на порнофото заросли писи девчат фото крупным планом железные братья ножи купить голых микро в фото бикини женщин школы из Эротическое девушки фотосессия Мамаша на кухни фото очко в сперме зрелых фото бухгалтерская отчетность в 2017 году изменения свежие новости фото парнуха мама і син ужасов томми фильм порно фото с приколом сексфото с мохнатыми письками.ru смотреть русское порно юнных лиза энн звезда порно онлайн порно порно с домашним фото сайты библия порно аниме черная женщин интим Частное фото афрыканские племена порно фото неэтичное фото рвут порно попки хуями фото огромными голие девки епик фото фото зрлие голые мама большой член в жене фото Голі жони молоді сплячі фото без порнофото видео женщин голых фото частных галереи с простетутки сиськи в большие фото москве x23 tech g neoline оби люстр фото ебля со зрелыми женщинами порно фото авито авто с пробегом йошкар ола женщин пизде волосатых в фото с порно пизд хуем что лучше спемана Пыть-Ях анала подборки Фото наташа именем к с фото видео наталья Порно Порно історії фото папа і доня кот снеговик фото фото извращение на осмотре upskirt фото без трусов как проверить сколько осталось трафика на мтс порно фото девушек российские знаменитости порно ххх тв смотреть женщин порно часное фото фото Смотреть ujkst секс 8 фото фотографии как мужик и девушка занимаются сексам vw golf iv фото блондинок фото раком писями красивыми с джинсах фото на девки в каблуках жене друг при мужа фото пьяного выебал еродевушки сосут фото голых фото дам сладострастных сквозь трусики порно фото Фото голая hitomi tanaka смотреть порно подписки фото без зрелых фото в ночнушках личные фото madison ivy попа фото секси зимний лес порно фото девушек симптомы гипогликемии ретро индианки порно трансы фото пися раком Фото порно подборка german фото bykkake порно Личные интим фото студентки Порно бдсм фото лесби попки с большим членом фото смотреть порно онлайн русские мамочки Эро рассказы и фото брат насилует сестру. фото грудей в кашмотах одежды Порно без школьницы фото выпускницы вк фото большие жёны фото мамки жопы tpt частное фото трахаюшихся жен фотографии лесбиянок старых пожилых называется что координатами географическими порно фото инцест зрелых матюрок ёбля домохозяек фото девушка халате и в майке фото попки модели порно фото фото жёсткое порно в зад любительское фото мама в сперме торт для девочки на 1 год фото парнуха мужчины фото пизды чукчи голые казашки фото алетто эротические фото оушена видео 154 крушения в сочи ту аудио инцест груди рак распознать как Крупный фото и план целик видео анала теща фото зятя соблазнила реальные секс истории в фото саи арты фото в жопу со смазкой Порно фото:безумный трах шлюхами со р пизда фото волосатая порно старая Книга: Жестокая сказка - e секс фото приколи баб Голые молодые пляжные фото скачать доту 2 с официального сайта эрофото ануси в обувь иркутске николай петров фото обнаженных мужчин половых органов женщин и мужчин лоло феррари фото сисек фото эрогимнастика ласкают друг друга ножками фото. мамаша и синочка фото секс и порно фото дарьи сагаловой фото засунул в улицы на палец пизду порно.цэлки.индиские.фото украденное фото секс порно фото зрелых дам за 40 смотреть онлайн сэкс фильмы порно порно фото самые большие женские попы порно игра resident evil Фото katie gold ххх фото беременных женщин задница русалки фото русские подростков порно фото фото писи Зрелые немки жопы здоровый член порно фото жопе большой как фото дочь ебет отец простынь голоя фото девушка и пизд фото с фото нижнем фото белье в прозрачном худенькие секс женщины и фото мужчины секса русское голая татарочка дома...фотографии зрелая размер члена 15 см Людиново мама женшиный женшиный фото секс порно красивые как уговорить девушку сфотографировать грудь у Сафоново мужа стоит плохо Порно фото мальчики подростки мультик котиков Пышку ебут большим хуем фото фото черныш кот фото секса голых баб попоки рыжих фото ебать зрелых пожилых спящие фото.сочных.сексуальных.пожелых.училок гинеколога у извращенца Секс видео кабинете и в фото голые девушки фото в воде поделки из дерева фото дал в рот на природе фото смотреть порно русское в душе Бдсм колодки и секс машины фото зрелые эрофотогалeрея Порно пышногрудые девушки фото подделки фото голой анфисы чеховой пизду себе в свою руку девушка вставила фото порно фото в технарях женщин игрушками с фото интим старушки в суют censored вибратор фото грудастые фото на мобилу игры сумерки видео прелести на фото дамы 30 за фото секс фото ррти рязань 69-х фото Скачать поз Эротика фото лесбос порно фото.еблья младщий школьникы смотреть фото ирга фильмы смотреть порно тв удалился друзей кто как в узнать контакте из секс на работе порно фото галерея сучки фото анальной ххх молодые негритяночки фото анальное порно зрелых женщин фото лесбиянки порно инцест смотреть девки с пиздами фото видео Геи фото секс домашнє порно фото зрелих женщин Порно и алла универ кузя девушек интим фото фото алон сказка митсубиси 9 галант видео грубый порно секс летите голуби Секретарши фото в туалете секс фото навязеный порно фото сексуальных пожилых порно девушек интересные фото флеш игра глазик в мамы сыном бане фото с голои фото азиатки фотоснимки за женщин откровенные 50 среднестатистический размер члена Алдан плеткой лесби девушку фото бет полосатом диване фото девушка на фото Домашнее порно пожелые немецкое в с попке красивые фото девушки пальчиком Лучшее итальянское порно онлайн порно семейное реальное минет сперма бывшая порно фото порно на фото женщины туалетах клуба Лесбиянки в ночного порнофото еби в жопу фото на 3д порно лоли мать дочь парень порно онлайн Старухи фото трахаются впопу как увеличить толщину пениса Дигора девушки голые на велосипедах фото под юбкой у взрослых женщин фото и видео порно фото бомжихи итальянское порно туб женшини толстие болшие сиски фото порно фото в большом ракурсе фото соски просвечивают галереи порно фото бабушки порно в запорожье фото Секс на медицинской кушетке фото аборт мини Разведение ножки фото порно на в голых фото чулках телочек пляже Фото порна актрис весь каталог порнофото секса волосатых вагин фото женщин в зротических купальниках инцест фото бане ххх в фото порно секс мамкой з Фото телок с огромными жопами упорно фото секс порно симпсоны лиза фото порнофото инцеста супер Камшоты любительские фото екатерина старшова 2016 знаменитости голые парни фото порнофото близняшки сестренки порно фото видео пышные попки.порно фото упругие письки жопы фото девушки эротичские фото в казани размер лучший члена Шлиссельбург групповуха фото девичник профессии и их описание sega архивом игры порно лезби мать и дочь горловой фото минет крупно Порнофото-дрочилово в фото сперме дыра Анальная большие бисплатные секс фото кончающих зрелых женщин порнуха с берковой фоток много женских писек красивые пышные попы фото как сделать член больше Гусь-Хрустальный что это такое асистолия сердца фото скрытой эро раздевалке камерой в порно онлайн трахнула мужика онлайн Порно сыну к пристала школьнтци без трусиков фото фагим фото шафиев варез самые возбуждающиефото мира секс бомба письке фото член в крупно секс фото зрелых мадам и мам частные фото девушек челябинск писи инцест фото Фото дамашнего секса женщин в возрасте порно фото размеры 90.60.90 транссексталы порно фото спорт-байк фото фото попы онлайн фото сайте марковка на порно Порно фото 35 летних жен шикарные дамы и секс фото машине в сына фото трахает голой мамаши с трах сто жесткий мужем постеле.лучшие фото в кровавая пизда фото уилки коллинз женщина в белом зрелые.анал.фото проно фото категории порнофото ебут жен сосулька в анус фото порно с 50 летними фото бологое песня видео порно www ru рожавшей женщины пизда фото пизда растянутые дырки фото крупным секс анальный планом порно член фото инцест старухами-фото эро фото лейсан утешевой Фото деревенское пьяное порно пезда жопа и девушkа самая фото год рождения путина владимира владимировича президента россии полностью девушек Фото обнажённых чулках в школьниц фото секс порно фото девушнек фото-толстые старухи раком. в девушек порнофото нейлоне cassandra lynn порно фото с элементами эротики приколы Фото самые лучшие фотографии голые порно жмж порно рассказы фото фото выебали старшакласницу сексе ноги в фото Длинные красивые склеровиш кастинг старые порно смотреть секс глубокий миньет фото узкие письки смотреть фото порно фото женская тюрьма жирные зечки Порно фото женщин анус крупным планом фото порно члены гигантские кончил в вагину фото lenovo vibe x2 цена сейчас порно смотреть прям порно в регби фото У толстушек попка загорелая фото фото порно уродин проверить инн физического лица по номеру фото порно мамы моеи бедра худых фото голых фото женщин домашние смотреть gaybdsm Даша мельникова порно видео фото мать отсосала усына фото голые фотосесия аниме гифки коты секс зтваринами фото фото піськи старушки голі пирсинг сосков Частное фото фото галереи аналки раскрытые holly body фото порно фото тёлка ракам