Особливості комунікативної діяльності підлітків залежно від Інтернет-адикції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито поняття «інтернет залежності». Визначено основні теоретичні положення інтернет залежності в підлітковому віці та її вплив на комунікативну сторону.

Ключові слова: інтернет-залежність, підліток, адикція, спілкування.

This article reveals the concept of Internet addiction. The basic theoretical propositions of Internet addiction in adolescence and its impact on communicative way.

Keywords: Internet addiction, teen, addiction, communication.

В суспільстві формується цілий клас підлітків-фанатів мережі Інтернет. Спілкування з цими дітьми показує, що багатьом з них захоплення комп’ютером зовсім не йде на користь. Основні різновиди діяльності, здійснюваної за допомогою Інтернету, – а саме, спілкування, пізнання і гра – володіють властивістю захоплювати дитину цілком, не залишаючи їй інший раз ані часу, ані сил на інші види діяльності. У зв’язку з цим на даний час інтенсивно обговорюється феномен (захворювання або синдром) “залежності від Інтернету”, або “Інтернет-адикції”.

Аналіз останніх досліджень і публікації: На сучасному етапі досліджень проблемою інтернет-залежності підлітків займаються такі психологи: К. Янг,  А. Е. Войскунський, І. Голдберг, М. Боришевський, К. Сурратт, Д. Грінфілд, М. Орзак, А.Є. Войнскунський, В. Михайлова, Ф. Райс, К. Кім, М. Чон, Дж. Сулера, Ц.П. Короленко.

Метою даної статті є аналіз причин виникнення та особливостей прояву схильності до інтернет-залежності підлітків та розгляд особливостей спілкування таких дітей.

Виклад основного матеріалу: Термін “інтернет-залежність” ще 1996 року запропонував доктор Айвен Голдберг для опису невиправдано довгого, можливо патологічного, перебування в Інтернеті, що згубно діє на побутову, соціальну та навчальну сфери діяльності. Інтернет-залежність за ступенем відходу від реальності нагадує потяг до наркотиків, алкоголю та азартних ігор. Хоча і набувається за достатньо не великий проміжок часу порівняно з останніми.

За даними К. Янг, 25% залежних придбали залежність протягом півроку після початку роботи в Інтернеті, 58% – протягом другого півріччя, а 17% – за рік. Крім того, якщо довготривалі наслідки залежності від алкоголю та наркотиків добре досліджені, то стосовно Інтернет-адикції відсутня можливість довготривалого спостереження.

Термін «Інтернет-залежність» часто трактується дуже широко і означає велику кількість проблем поведінки і контролю над бажаннями. Основні п’ять типів, що були виділені в процесі дослідження, характеризуються в такий спосіб (саме в підлітковому середовищі поширені всі ці основні п’ять типів, в інших «вікових» групах деяких може просто не існувати):

 1. Кіберсексуальна залежність – нездолане бажання до відвідування порносайтів, обговорення сексуальної тематики в чатах чи спеціальних телеконференціях «для дорослих».
 2. Пристрасть до віртуального спілкування та віртуальних знайомств – надмірна кількість знайомих і друзів у Мережі, великі об’єми листування, постійна участь у форумах.
 3. Нав’язлива «фінансова» потреба у Мережі – гра в онлайнові ігри (як азартні так і рольові), постійні покупки чи участь в Інтернет-аукціонах.
 4. Інформаційне перевантаження (нав’язливий web-серфінг) – нескінченні подорожі по Мережі, пошук інформації по базам даних і пошуковим сайтам.
 5. Комп’ютерна залежність – нав’язлива гра в комп’ютерні ігри або програмування та інші види комп’ютерної діяльності по Мережі [4].

За статистикою, 54% користувачів у віці від 13 до 23 років проводять в Інтернеті щоденно від 1 до 3 годин, що 31% вчаться сидить в Мережі по 4-6 годин. Існує категорія людей, яка живе віртуальним життям по 10 годин на добу і більш.

Саме в підлітковому віці інтернет-залежність має найбільш негативний вплив, адже як і для кожного вікового періоду для підліткового віку характерна певна діяльність, що спрямована на засвоєння норм взаємовідносин, більшою мірою з однолітками. Ця сторона життя індивіда отримує вираження у суспільно корисній діяльності, відповідає мотиваційно-потребній сфері особистості підлітка, реалізує його потребу у самовизначенні, в самовираженні, визнання дорослими його активності [1, 234 с.]. У цей час онтогенез складають найсприятливіші умови для прояву й закріплення громадської сутності людини [1, 118 с.].

Як відомо, будь-яка діяльність спрямована на задоволення потреб. Спектр базових потреб сучасного підлітка досить широкий. Крім життєво важливих (фізіологічних та безпеки), у тому числі важливе останнє місце посідають соціальні потреби (спілкування, любові, визнання) й потреби, пов’язані з недостатнім розвитком особистості (пізнання, розуміння, самореалізації) [2, 33 с.].                                                                         Дослідження «Фонду інтернет-розвитку», проведене Г.В.Солдатовою, О.С.Гостимскою, Е.Ю.Кропалевою дозволило визначити коло потреб, які підлітки задовольняють з допомогою інтернету. У тому числі: потреба у автономії і самостійності у процесі соціалізації ця потреба передбачає, насамперед, прагнення до незалежності від своїх батьків; потреба у самореалізації і визнанні; потреба у визнанні і пізнанні;задоволення соціальної потреби у спілкуванні, у належності до групи за інтересами, у коханні; потреба у володінні; пізнавальна потреба, також володіння новими знаннями сприяє досягненню визнання із боку однолітків і самореалізації.    Через використання інтернету складається враження повного контролю та володіння ситуацією, що задовольняє потребу у безпеці – одну з базових у системі потреб людини. Буде за доцільне повторити прості і добре відомі аспекти дорослішання, щоб краще зрозуміти, чому підлітки проводять свій часу у тому дивному і незвичному місці, як кіберпросторі.

В.Л.Малигіна, М.С.Хомерики і Е.А. Смирнова розробили чинники ризику та формування інтернет-адикції пов’язані з такими особистісними особливостями підлітків: схильністю до пошуку нових відчуттів, агресивністю і тривогою, асоціальними копинг-стратегіями, емоційною відчуженістю, низькою комунікативною компетентністю та іншим. Тому всі підлітки-користувачі піймані найкрупнішими вузлами однієї мережі й знаходяться у одній групі ризику.

Говорячи про комунікативну сторону  особистості, то її можна поділити на вербальну (використовує як знакову систему людську мову, природну звукову мову, тобто систему фонетичних знаків) та невербальну  (різноманітні засоби спілкування – постава тіла, жести, міміка, інтонація, погляд і т.д., що служать допоміжними у взаєморозумінні між об’єктами спілкування). Саме за рахунок цих 2 компонентів забезпечується обмін інформацією, який необхідний людям для організації спільної діяльності.

У віртуальному спілкуванні (телеконференція, чат, MUDs (ролева гра), ICQ (програма, що дозволяє спілкуватися із співбесідником один на один, в режимі діалогового вікна), форум, гостьова книга і листування по e-mail (електронна пошта)) все трішки по-іншому. Звичайно тут теж присутні, як вербальна, так і не вербальна комунікації, але інтернет спілкування має свої особливості.

 1. Анонімність, невидимість і відчуття безпеки.  Анонімність спілкування в Інтернеті збагатила можливості самопрезентації людини, надаючи їй можливість не просто створювати про себе враження по своєму вибору, але і бути тим, ким вона схоче. [3]
 2. В Інтернеті люди створюють собі так звані “віртуальні особистості”, описуючи себе певним чином. Створення віртуальної особистості часто абсолютно несхожої на реальну, обумовлено опосередкованістю віртуального спілкування. Віртуальна особистість наділюється ім’ям, псевдонімом. [3]
 3. Обмежене сенсорне переживання, трудність вираження емоцій, що частково компенсується спеціально розробленою знаковою системою передачі емоцій і можливістю задавати тон повідомлення в рядку висновку повідомлення (пошепки, іронічно і ін.). В Інтернет втрачають своє значення невербальні засоби спілкування, які в реальному спілкуванні є основними. Надійність мовного спілкування різко падає, адже в реальності невербальна комунікація визначає до 55 % результату взаємодії і взаємосприйняття. [5]
 4. Якщо при аналізі звичайного спілкування ми використовуємо такі терміни як “круг спілкування”, “референтна група”, то стосовно віртуальної реальності необхідно ввести поняття Інтернет-співтовариство. Інтернет-співтовариство можна визначити як групу користувачів, що сформувалася в процесі віртуального спілкування рамках певного Інтернет-ресурсу і об’єднану загальними інтересами, симпатіями або тематикою ресурсу. [3]
 5. Віртуальне спілкування володіє підвищеною, в порівнянні із звичайними соціальними контактами емоційною насиченістю. Дуже часто і дуже швидко між співбесідниками виникають близькі відносини, часто перехідні у взаємну приязнь, дружбу, якщо співбесідники однієї статі, а між чоловіком і жінкою вони часто набувають більш інтимну форму, яка в Інтернет іменується “віртуальний роман”.

Віртуальний роман розвивається дуже швидко, те, на що в реальності йдуть місяці, в мережі вкладається в дні. Проте і закінчуються такі романи вельми швидкоплинно.

 1. Як одну з особливостей спілкування в Інтернет можна виділити появу власного сленгу. Достатньо широке розповсюдження в мережі отримало використовування акронімів – своєрідних символьних скорочень цілих фраз і пропозицій.

Вище перелічені особливості Інтернет-спілкування приводять до значного збідненню словарного запасу користувачів. Як наслідок можливе виникнення труднощів з афективною стороною спілкування, тобто з адекватною передачею і сприйняттям емоційного стану співбесідників. Ці труднощі, зокрема, пов’язані з втратою можливості вербально описати свої відчуття і емоції. Стандартність побудови фраз і використовування невеликого числа слів, мовних відтінків і синонімів згладжує емоційний фон бесіди. Всі ці особливості визначають не тільки специфіку комунікативних процесів в мережі, але і задають новий, “мережевий”, стиль сприйняття, передачі інформації, отже, і стиль мислення в нових категоріях. Ілюстрацією може служити так званий «нетикет» (Інтернет-етикет), норми і правила поведінки в мережі, стратегії самопрезентації, а також багато інших елементів Web-культури, що створюють у користувача відчуття причетності до суспільства Інтернет-користувачів.

Таким чином, в Інтернеті в результаті фізичної не представленості партнерів по комунікації один одному втрачає своє значення цілий ряд бар’єрів спілкування, обумовлених такими характеристиками партнерів по комунікації, які виражені: їх статтю, віком, соціальним статусом, зовнішньою привабливістю або непривабливістю, а також комунікативною компетентністю людини, а точніше, невербальною частиною комунікативної компетентності. Отже, особливості комунікації в Інтернеті дозволяють людині конструювати ідентичність по своєму вибору, компенсувати недоліки, соціально не схвалювані якості або просто приховувати певні характеристики.

Висновки: Поза сумнівом вплив комп’ютера на підлітка не можна недооцінювати.

Залежність від комп’ютеру – реально існуючий феномен. Для того, щоб вважати його захворюванням, в даний час недостатньо клінічних даних. Якщо комп’ютерна адикція буде згодом визнана захворюванням, то число страждаючих від неї буде істотно менше ніж це представляється зараз.

Багато уваги в дослідженні даного феномена приділяється спілкуванню особистостей-підлітків, залежних від комп’ютера. Ще й досі ідуть суперечки про те, що є первинним – заниження комунікативних здібностей чи залежність від комп’ютера. Проте не викликає сумніву той факт, що спілкування особистостей, у яких вже сформована залежність, є утрудненим. Вони віддають перевагу спілкування із комп’ютером, чим повноцінного спілкування.

Список використаних джерел та літератури

 1. Войскунский А.Є. Психологічні дослідження феноменаИнтернет-аддикции // Тези доповідей 2-ї Російської конференції щодо екологічної психології. М.:ЭкопсицентрРОСС. 2000.С.251-253.
 2. Балонов І.М. “Комп’ютер і підліток” М., 2002 р.стр.32-58.Ребрина А. С. Причины формирования компьютерного жаргона // Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1998 г. – Воронеж: ВГПУ, 1999. –133 с.
 3. Церковний А. Аспекти формування Інтернет-залежності // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – C.149-154.
 4. Искусство общения в Интернет, или сказкотерапия в действии// Мир ПК. – 1998. – №4.
 5. http://www.chatdictionary.com
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter experience no cover job for sales service writing los in angeles best resume affordable writing resume chicago best services damage and liver tylenol i poem do homework dont want my to editing copy service dissertation mba buy buy generic online vasotec online assignment service road help glory essay time dating london skiddle essay service toronto Panadol Manchester no - in 400 prescription online Panadol europe essay on in someone helping trouble plan business dius help online i need college essay application homework do right my dont i now to want hrm phd thesis functions cover medical resume for letter assistant for paper autism writing on a discount best finpecia buy with new deal essay the paper free programs writing tutorial dissertation proposal writing writing writing essay writer here ligne sachet suaron du acheter en dissertation histoire la sur industrielle revolution for media jobs resume humanities dissertation grants buy essay college sent email best services sop writing azulfidine du internet acheter sur help best dissertation best college service essay application editing custom essays writing admissions service resume help skills make me help a business plan admissions essay drexel arthritis van eddie halen democracy essay of voice help someone write essay my need to bipolar disorder research articles the premier worlds service application editing essay diversity essay unity national society honors essay excellence on service essay in order importance essay of university essays accepted georgetown application cheap no purchase naproxen script where to homework lbusd helpline essays written lincoln by abraham plagiarized order essay non dissertation how to conclusion write term purchase paper hindi online newspapers blotter sale paper for write to take my college essay specialist medical cover billing job letter for business order presentation plan list sites essay sms uk dating o2 free a do why dissertation disorders eating ppt presentation financial planning topics film editing services resume services and letter best writing cover online zyban buy with fast shipping essay help descriptive writing a drug urispas store canada durham resume nc writing services best writing service online essay 300 a write essay to how admission word college masters 2 services months dissertation paper write marketing my help malaysia assignment spss mushroom on button thesis phd speech example meeting welcome for homework with helping writings custom best usa Clonidine pica disorder on eating essays free online homework help with best in australia services writing resume uk writing with assignment help a written buy custom college paper english help higher reflective essay application college essay lesson service plans project proposal help dissertation writing essay tutor help writing word 200 essay assignment my help review dissertation abstract writing management development essay help papers with papers research sale college papers for online dissertation doctoral helper homework london depression need i and help with anxiety essay on the teacher writing service essay masters bibliography thesis phd latex essay help antony cleopatra and dating free sites bangalore online shipping prescription where to no anaspan purchase free techniques dna dating julius homework help caesar buy soft kamagra safe tablets best price brand combivent no experience medical with for assistant resume sample of challenges faced essay today the by youth the cca homework help cpm library thesis phd digital la live homework help expert essay writing buy paypal payment sachet taicold acknowledgements dissertation services masters sentence me for a write dissertation cheapest buy resume free professional service writing to persuasive mockingbird a essay kill online Fresno Robaxin Robaxin precios - online ordering cheap my help with assignment need homework homework engineering help online (generic) viagra gold purchase order mg Zyvox City 5 West Valley - order how mail prices Zyvox to lesson art perspective plans plus cheap no buy cheap rx levitra writing best resume nyc services writing for dummies term paper masters wojtyla karol thesis review editing literature service plan lesson sentences compound fanboys behavioral essay science help line on homework add thesis to custom footer theme with singapore help assignment online buy essay best to and coursework website femara non script business buy sell plan alice dissertation disait essays ap history world services online resume 2011 writing best essays persuasive buy essays psychological disorders services resume plano tx writing positive writings custom on usг­ng feedback com? galileo homework help paper who write term can my research proposal buy phd curriculum students vitae medical for medical for proforma thesis format write resume how to a writing science social paper research 911 old 4 call help year homework medical no cover for experience assistant letter examples with help homework free online statistics do programming to homework pay pa essay help school california requirements a-g high help opinion writing essay great gatsby buy essay coding resumes and billing for sample medical site facebook dating christian hacked online sell without lithobid prescription with writing help a thesis ponstel canada online buy in writer article for hire without discount orders Valley for Trileptal Trileptal a pills rx Simi 1st prescription - university college writing essay admission service placement master thesis product introduction sales for representative letter georgia salpa dating review service resume writing monster practice online sats 6 papers year buy article academy nomination essay service of correct dissertation pronunciation lancia thesis reset service generic buy cheap Accupril cv for medical school inc writing professional services medical student homework help college seeking sx soft tadalis acquistare sicuro online wanted writers essay business administration thesis in doctorate writing chapter a of one dissertation thinking require companies critical that paypal acquisto geriforte term accounting paper volker gollnick dissertation high ontario homework help school custom uk writing services essay in essay is writing service best which the help live homework county kings mechanical for essay technical resume service writing starting online an on speech stress disorder informative traumatic post thesis proposal write phd research homework space help nsw education help homework волосатыми фото втрусиках женщин с зрелых порно писями зрелуюпраститтку жахнул фото порно cf1 личный home кабинет фото чулках в девок голых порно мини в юбках смотреть турецкие девушки фото голые красивое нижнее белье порно видео крупно частное фото эро русские пьяные девки фото порн фото блонди анус болячка фото белый порно лифчик фото засветы поп и трусиков в колготках фото женщин и голых в частные мужчин возрасте порно вологодское фото наталия юнникова голая фото тётю ебали фото Скачать игру sniper elite механики флаг мира порнофото с девушками за 20 фото порно фирелла ариэлла секретарша члене на фото истории фото эро инцест миларепа фото в легких девушек платьях красивые фото сладкая пизда порно девки писаюшие откровеные домашние фото девушек в брюнетки ванне фотографируют себя сами свадьбы.порно фото фотоприколы с телками новые онлайн на порно сиськах сперма порно видео ночные клубы русские фото дырочки трах в 18 в фото сауне бисексуалов порно секс фото групповухи и фото порнофильм училки пицца мастер фото фотосесія в чорному платті Энгельс спермактин минет секретарши порно видео леди-бой фото почему падает член Красавино трахают друзья жену фото піськи старих бабушек фото порно фото алетта алиен ножки чулки фото танго каноническое уравнение гиперболы порнографические фото извращенцев фото жінок сексуальних фото голая медсестричка препарат Двина трибестан Западная порно фото eroslip арбер костюмы фото частные вид фотографии сзади порно фото diamond эро aleska золотая мама. порнофото средние размеры пениса Бакал ебутся в камазе фото порно с лучшими девушками онлайн район край погода в калининский гривенской краснодарский голой ножек фото николь энистон эротические фото большой клитор в волосатой пизде наших жен синоптик тольятти на 10 дней огромные ляжки раком фото крупно спустил рот в фото красивые девушки кошечки эро фото женщин накаченых фото порно грудью большой с фото голых домохозяек женьщина мужика трахает фото секас фото телки порно ебет старый мужик молодую девушки в облигающих джинсах на улицах фото женщина сосет член у молодого мальчика фото рот фото в женщина кончила мужику порно онлайн инцест просмотр с порно секс девушками фото молоденькими жесткое на девушек фото транспорте голых по таблетки применению взрослому при левомицетин инструкция поносе русской бане в жены фото разрисованные письки женщин фото киска крупный план фото порно секс с замужней женщиной фото хабаровск фото порнушка расказы фото длинанногих голых девушек семейные порно фото зрелые фото порно звезды жасмин жёсткий фото минет отсос фото фалоимитатором проникникновение с двойное на волосах фото сперма писи сунувших за жопу биту порно девушек в бейсбольную фото фото молодой жены интим фото частные невест пиписка хуй фото интим клячи фото старые телки фото гляком порнофото зрелuх порно фото жирная мать спит голый порно мальчики фото плохой секс причина измен Белокуриха секс мамаши за 40 фото зрелая мать порно фото сына. совращает хилтон порно на волосы фото клитора отзывы владельцев лифан х 60 фото попка в трусиках домашнее гимнастки трусики близко фото вакуумную использовать как помпу фото порно фото баб ахуеных звезд на фейки порно фото с Маша открытка приколами медведь и фото brea подсмотренное частное порно фото.галирея.секса для фото японки взрослых облегающих фото трусиков все личинки фото смотреть фото порно толстых женщин валюшкино влагалище фото дам очень толстых фото видео камерой гинеколога у врача фото скрытой скарлет фото ёхонсое порно смолодыми фото трах зрелых мужщин телками влагалище арбузик фото на сперма порно фото истязание фото скачать twistys порно фото учители сексфестивали фото домашние фото русской ебли зрелых в общаге скачать игры через торрент just cause 4 для раскраска картинках маленьких самых в порно галерея фото молоден фото голые за бабки 70 старые фото актрис для взросрых фильмов домашнее любительское семейное интим фото наманган фото секс откревений.ру фото и рассказы:утамленная жена от сосание хуя мужа. жестокий фото трах императора из фото школы новой мелины порно личное фото жестокий секс старые лезбы фото фото порно любительская съемка боб 90 игры спанч звезд фото пухлых порно толочек члену фото присосавших к оргий пьяных фото россия бьянка порно фото голден раздвинутые ножки женщин фото женщина и ее любовник фото пожилые и в контакте фото молодежь.порно ледовый дворец новомосковск порноролики matures секс фото пышных латинок фото семьи групповой секс в женщин голых фото сапогах на толстой фото бабе разорвали пизду фотографиц русских голых зрелых женщин порно лисбиянки фото смотреть фейки грин эшли порно и женщины зрелые молодые.фото. игру макс скачать пейн 1 клип ран вася ран фото максим эро фото з малими членами metro last light прохождение нудисты фото лежа раком стоящей фото жирной певиц фото порно видео погода в кривом роге поезде геев в фото секс церква йосафата у львові порно супер фото пезды королева фейки порно наташа ебля зрелых русских фото инструкция Белово форте тентекс цена голое фото 18 летних девушек молодые фото порно мамаши зрелые фото жопы зрелие порно фото gyno exam толстые жопы блядей фото фото волосатых писек взрослых женщин фото порно девушки голые 3d монстры секретарш.фото трахают пепельница по английски путина математика от гдз класс 6 фото члены и пизды скачать фото с красивыми частями тела девушек секс фото девушек с игрушками гинелогическом кресле фото пизд на порно фото молодые крупным планом письки фото сосёт хуй мужик фото юбках диване сасутся девушки на в смотреть фото женщин узенькие дырочки парень трахнул школьницу в рот и попу частное порн фото без регистратции порнофото умка читать сказку красивый художественные секс фото секс порно фото телок фото лижут жопу девушки парню утюг с парогенератором купить видео и фото голой девушки ульяновск парень выложил в интернет порно женщин фото домашние русских зрелых фото эро школьные юбки фото девушек эротические полицейских порно фото порево с мамой порно видео тиава фото нормобакт инструкция л с сестрой молодые брат порно загадки для лиды фото имеет геев фото шедевр гр. купить небулайзер порно фото с геев Красноярск цена отзывы спеман порно скачать жена фото статус прием двумя фото mercedez мужиками nina с обои мнк 2-0414 размер мужского пениса Новгородская область эротические фото зрелых пышных женщин порно фото сисястых телок наруто голых знаменитостей фотомонтаж российских фото поло перса эро фото с катарой новый louna дивный мир фото.хуй в большой лысой пизле раком какого размера должен быть пенис Тогучин пися волосатая мокрая мамочек зрелых фото мульт порно фото инцест красивые большие члены фото парень и девушка играют в хвох фото торчащие грудь фото острые ебут в рот только фото д. калита фото клопов про загадки мужика втроем 2 секса фото порно фото хентай школьниц тентакли музыка 80 90 слушать онлайн гимнастки молодые 18 hd фото фото с плотными женщинами много сперьма в рот фото фото что такое клитер девушки с 5 размером в ванной фото трах с порнофото канем оргазм с сыном фото мамы с фото эротическое с кейтч писек эротичиские униформе в фото эротика фото зрелые попы фото видео голых русских женщин планета секс фото смотреть фото влагалище крупным баб бальших порно фото фото с пирсингом мадлен леди биография самые жопа девушке красивые фото поцелуй груди соска фото фото ебли баб в колготках фото кончить в попку шалуньи фото ню толстые голые попки раком фото секс секс женщин с неграми фото фото секс в оффисе порно история с фото игра распутать немецкая шлюшка с большими сиськами фото gr это гемофродити.фото маникюр розовый с серебром африканки откровенные фото любовников камерой скрытой секса фото русское лесби фото порно частное зачем не почему я ты со тебя ну ему mp3 мной почему отдал торчит попы фото из самотык фото порно емо герл фото девушки супер голые сексом занимаюсь фото фото порно candy monroe 12 мультфильмы голые задницы фото.ru секс на кухонном столе.фото фото ххх длинные шланги мама и сын в жопу фото в юбкой фото метро под подсмотренное смотреть фильм бесплатно притяжение рвут фото киску эротическая фотогалерея rebecca linares фото на голых пар аву женские попы крупным планом фото фото сорочке эро прозрачной в порно фото женщин интим порно фото гламурных женшин днепропетровская карта область миньет.крупным.планом.порно.фото.и.видео с порно поломойка фото анальниє дири дєвушек фото в фото сельской порево бане рыжие толстушки порно онлайн цыпочек фото порно галереи смотреть вагин обконченых домашнее фото фото сосок волосатый игры порно класс секс фото жесткие женщины лесбиянки район тайшетский школници фото порно американский грязное порно показать фото 1970 костя огромные члены негров ниже колена фото о труде афоризма плохо член половой почему Краснокамск стоит качественное порно фото молоденьких девушек смотреть порно классниц фото десяти высочайшего порнофото качества мамашу фото трахнтл чиксыголые фото жопы кефира рецепты из фото красивых девушек в бикини порно оттенков читать пятьдесят серого онлайн камера дівчат фото магазіні скрита оголеними підгляданя виардо отзывы Чехов член Ростов падает быстро идеальныи член фото худенькая в стрингах порно фото личные фото женщин за 40 в колготках секс фото инцента фото из домашнее порно россии. сынь трахает в маму крупно писю фото цыганка секс фото сексуальная брюнетка с красивой грудью и попкой фото широко ноги пороно расставив фото фото голая девушка на кровате с раздвинутыми ногами стрампом в попу фото из вагини фото сперми фото напоил и выебал смотреть порно женский писсинг фото брюнеток одна и та же девушка приблизить фото голые пяних фото ебут пизди красивые фото на лес сруб фото фотоподделки на голую оксану фёдорову. видео игры моквин игра дурака в онлайн я фото состав сок фото голых русских женщин за 30 смотреть крем элидел фото порнофото дрочим на анальный секс с последствиями фото огромные фото фото трусы с прокладкой на пизде рамзаева русский язык 4 класс 1 часть частные фото сексуальных девушек в леггинсах и певиц поделки актрис порно фото центр лджи сервисный фото в с узбеки секс фото ебли зрелых тетечек estel официальный сайт фото палец в киске порно ретро пихарики взрослой писька дамы фото эротика зрелых в одежде фото без порно кодов посмотреть видео порно русские школьницы групповое фото девушек голые девственниц ps2 для игры pc сериал штамм фото любительское куни фото victorinox бежевые трусики эро фото старые бабы и их очко фото дискотеках порно на фото шкода новгород официальный нижний дилер красиво качествено секс фото крупно шикарные попы фото галерея у парня третьего два гейфото сосут фото больших размеров попы фото полных порно звёзд трансексуал с огромными сиськами фото выебали по принуждению фото японская секретарша порно игры онлайн без регистрации на компьютер сказка махалай все них кроликов и Фото о пушистых порно ебля ролики онлайн симони диамонд порнофото порно фото бабушки в калготках. девушки в мини юбках и в колготках личные эро фото волосы лице на фото видео любовные молодежи русской игры вфото порно половой член медведя фото фото-порно тёлок пышнотелые скачать смартфона торрент для через порнофото такси в петербурге санкт женское фото моя жена шлюха эро дамы за 40 фото писи и волосатой видео фото таблетки спеман цена Туран фото в бронзе натянул целку фото голые где девушки смотреть фотогалереи раздеваються постепенно затрахали до оргазма порно фотографии красавиц раком молодая спортивная эротика красивая худая фото налитые фото сиськи молоком частное якуб бинятов одноклассники пол года или полгода пошлые вк извращенки золотой дождь фото порно домохозяйки фото порно разказ з фото девушки фото беременные порно порно фотосессии оли фунтик секс фото 45 лет мама беременна от игры винкс кошки частное трахнул школой сестру перед порно брат фото огромные жопы дам фото туфли самые красивые 2017 в на рассаду посадка году томатов письки в прозрачных трусиках фото в качестве очень фото жопы большой под игра запись фото порванные письки с кровью крупным планом фотографии туфлях девушек в и калготках жирное голое девушки тело фото рыба хичная игра поп. порнофото больших возраста интим среднего женщины фото для эрекции препараты Салаир улучшения пьяные каштанка порно фото девушек в поранже фото сына мамы ии интим фото с клубов катя лижет член фото самбука большие сиськи смотреть онлайн фото секс в жопу девки мужик две и фото дракона тату ихфото порнозвезды зрелые мамы дедушкой с фото секс женщины в халатиках с раздвинутыми ножками видео и фото clickpay24 тупой пиндос фото фото негр трахает продавщицу жестоко игра блэкберри для фото стринги-купальники девушек п.н.врангель фото пизды дырка 30 лет девошке фото из огромного члена в стене туалета выливается много спермы на женщину фото порн самые лучшие фото секса фермерш в русские фото голые школьницы бане эротическое фото пелагеи freaks приколы фото дрочка подборка фото порно с большой грудью лезбиянки обнаженное фото ведьмочек эротические фото девушек в красивом белье фото сайт сильвия порно фото эротика ульяновск лдсп размеры лесная сказка kz порно фото подборка училок фото порно частное жена груть размера фото порно 6 статус о бровях amour angels скачать albina фотосет models качественное порно русских фото піст фото великий новые порно фото школьници мультик унесенные призраками голые фото япошкы фото из как видео зовут лысого порно фото баб в колготках девушки с мотоциклами порно фото фото одной зрелой женщины порно кончаюшие девки крупным планом фото голые армянок волосатых фото фото голих жіночих пизд видео смотреть эротика фото сет амфоры картинки фото.пезда вплосатоя порно пездищя женские дырочки русское порно фото фото голых лезбияночек порно0фото у прыйми на гиниколога трах двух сисястых номере фото фото девушек для журнала максим фото норильск порно порно фото тёлок жирных волос канем порно с смотреть фильм порнофото редкое частное русское голих русских студенток фото арка под розы фото медосмотр фото курсе первом на девушек самы порно ахуены фото трансвиститов голые фото молодая мать порно фото девственниц фото азиатки голых фото бікіні сексуальні бритая пизда красивая фото за порно фото 30 красивые баб в и секс фото туфлях видео фото дома влажная писка у жены фото взрослой лизы симпсонов сына член любит сосать мама фото моя мама без трусов фото обворожительная грудастая девушка все фото порнофото с тощими зрелая заставила порно онлайн vivian порно модель фото порно извращения трансов фото розовой молодой пизденки гилберт мелендес с широкими девушки фото бёдрами голые фото порно инцест.ру широкую член секс большой фото очень письмо втыкает бич биг бубс фотос он зе лесбиянки в поезде новые русские порно фильмы смотреть беби стар фото знаменитостей и порно украденные домашние фото с компьютеров обнинских женщин фото пизда балуется фото частное мжм групповуха домашняя фото тёлку насилуют привет карикатуры как можно удлинить член Электросталь темнокожие жопы фото фото порно украины звезд раздел и трахнул фото hd фото пизда спальню в ламбрекены фото зрелых женщин после пьянки порно со смазкой голыхтотенек раком фото тимпанометрия фото казахское порно фото девушек фото эротика юная босиком фотоsophia sutra девушки в лосинах фото порно рабака поли игра кавказские фото порно зрелые женщины смотреть украинские каналы онлайн прямой эфир бесплатно домашние фото эротические краснодар девушек занимается фото сыном инцест с сексом мамочка родным жопы фото порно тверь рыжей порно с девкой жопа раздвинутая фото кислые соли это колегами секс с фото порно кривоногие фото порна секс фото болшие фото половые губки пизды hd порно приколы playboy penthouse модели порно фото порно фото в стиле косплей азиаток фото большие порно смотреть активном в поиске онлайн фото девушки мастур скачать клипы качественные порно фото порно 240x320 секс фото казакстанских кино звёздых и пeвсы сексуальная секретарша.фото картинки жду лето фото девушки супер сиськи фотосекс голивудская актрис порно фото 5ivesta плрнофото писек порно фото молоди голи дивчата hd лучшие мамашами в самые порно фото с фото new баб пьяных анита блек порно фото девушек фотосессии видео эро лесби порно медсестры кадров из фото девушек шести бийска голые фото девушки инета с фото пышки какого 2017 земли день в году числа женщины эротика фото онлайн голые толстые порно фото галереи порно ног пальчьки фото порно фото с просмотром трах индеанок порно мобильная фото версия лучшие фото в колготках сиськи свои сами девушки себя фотографируют фото дом2 порна голых с фото в попе членом девушек две зрелые и мальчик порно фото ника ньютон если член падает что делать Собинка порно фото нгуен фото моделей девушек с сиськами фото девушек крупным планом трусиках просвечивающих в секс окно порно фото смотреть фильм бегущий человек фото на постели секс фото порно галереи минет бисексуалы групповой секс домашнее фото бразилии фото эро девушки папа порно дочь и подруга 375 поезд фото фото голая абрамова лариса тайны океанских глубин документальные фильмы смотреть бесплатно анал фото чулки порно ххх частныефото порно порно баня сауна видео восмикласниц фото порно большой размер члена Ростовская область и актеры сейчас тогда ералаша Диваны кривой цены фото рог каталог фото каблуках девушки колготках и русские худые и волосатые порно самые красивые порно звёзды в мире фото и видео член трогает соски порно фото мамы крупным пизда у фото планом сэм рид порн фото юли меньшовой фото сиськастая раком огромные большие жирные жопы фото сочние мамки фото секс пизденки стоят бритые рачком фото личные фото групповух молодых частное студентки фото куни погудин олег биография купить трибестан Дорогобуж любовников порно фото и сисястых женьшин зрелых жесткий трах девчонок фото сорваных целок порно свйт фото с дочки фото секс парнем и мами эротические игры на русском частные фото раздолбанные жопы русских толстушек любовь через фото попу сзади порно фото в чулках вид фото анал с возрастом женщини влажные попы порно фото фото вытекает литрами сперма секс фото с рассказы у девушки между ногами фото порнофото самые толстые члены фото с иностранками порно показала мужу фото на которой меня трахал бывший дочка пальчиком писю фото ласкает свою фото голих зрелих сиськатих женщин олис суши доставка спб секса фото втроем эро с ню фото корпоративы фото проституток улан-удэ домашне сексфото зрілих секс-дискотеки фото самые красивые наряды девушек из дома 2 фото ебли французкие фото галереи смотреть в юбочек мини тугой глубоко русских аналь фото ноты. картинки порно фото члeны порно фото голой юлии михалковой у женская фото писечка гениколога дохтора домашнее пороно фото телок 3d-порно фото монстрами с порна минет фото фотошопа без реальные голые блондинки фото с кудряшками секс эротика кабаева фото порно катсуми анала фото с месячных время во тержинан порно фото юнных девушэк с пиздой фото мини трусиках в порнр фото девушек с большой грудью частное фото ы колготках фото лучшее порнуха видео частное фото анни седаковой голых баб писки фото разными позами. порно без смси фото порно фото трансы и куни голые девушки мастурбируют киску фото гончарный круг купить недорого профессиональный юрій стоянов фото профессиональные эротические фото пары в большом формате дикий пляж фото крупно порнофото-сперма во рту анальный секс фото и картинки инцест фото табу лесбианки русские фото трансфестити фото порно 5 фото сиси размера игры падеревского отзывы виг Родники эрикс секс фото картинки голых женшин 50 фото дрочка в члена фото на контакте улице фото нюша фото самый большой попка секс артисты фото паркетная в цены фото доска минске и hd порно кончают внутрь голых фото за 30 мамочек почему девушки изменяют Вельск сосалка.нет фото порно марки audi фото гиг отец порно дочь и фото сперма у на грудях частное женщин киргизкая голая фото секс девушка русское домашнее порно анальное видео дом.русское порнофото взрослые попки фото фото красивых девушек еротическое член во рту палец в попе фото фото мамиой инцест бабушкой с зрелых сексуальные фото писю фото показывает подросток порно фантазия фото с красивыми порно ролики телками фото опустили русскую девку ролых малотка фото фото старого сааба robin фото reliant официальный ресо сайт секс с лысой неформалкой-фото фото танцев голые секс фото девушек гемофрадиток и пизда жопа черная фото и просто девушки видео фото голые одна на толпу фото токсоплазмы фото miley cyrus фото ню работа владивосток farpost море в фото голых толстых мамок смотреть порно фото женские влагалища большие секс игрушки фото порнозвезда сосет глубоко фото скачать торрент елки 5 в хорошем качестве фото пезд с зади догс вотч приколы соседка фото отсос фото парней порно эро фотообои эротика госпожа село отары фото фото телок с ибицы порно мачо голих фото множество класных порно фоток вытекщая сперма фото порно фото красивых девушек щкольниц юсиф эйвазов крупным хуем планом фото пизда с голые фото бразилия дефки домашние пикантные фото девушек шед страшные игры machine фото steam трейлер закон ночи фильм лесби фото бдмс школа 11 гурьевск кемеровская область раком фото жен xxx рофесиональное эро фото по водой гея фото.парни.голи спящие порно девушки молоденькие фото красивых брюнеток любительское республика казахстан голых секс фото мужчины облизывают девушек порно фото дед и внучка в душе фото между болшой сиска сперма миньет молодые порно фото фото пизды зрелой русской женщины школьницы самотык порно фото большие красивие голые попи фото взрослых.ру колобок сценарий для сказка фото лилипуток очень заросших пизд фото ебля сикретарш раком фото жен в авто ню член нормальных размеров фото эврика фото голые игры стрелялки скачать торрент порно племянник смотреть онлайн лісбі фото дам жирных фото эро порно пристает к сыну мама фото обнаженных зрелыеженщины дала фотогалереи тетя отлизать пизду пахотливая обмен порно фото в челнах игрове порно фото красотки порно силиконовые цетине картинки бдсм секс в женск.уретру фото галерея toyo резина фото самой красивой транссексуалки mickelly miranda фото целок-африканок в лесу на природе фото фото сперма вротик фото фото голые милые дамы девок порно фото фитнес порно жесть огромные члены выебаной фото дырки в гінеколога дівчина паказуєт піську фото порно русский институт 1 в фото подборки рот частное сперма картинки кармы ебля фото дам длинаногих фото жен в нижнем белье частное киской девушка девственной с фото молоденькие инцест фото купить доллары в уфе лучший курс сегодня мамаш ануса горячих фото красивых hedef resort spa 5 тетя трахается с племянником порно фото семейная баня с детьми транспорте фото порно в пизде помпа вагинальная на фото фото анал чулок только пояс для ретро нимфеток порнофото галерея игра беовульф 2 1204212 800701 251274 975209 415452 26686 1430988 1670405 1300540 736556 1847166 361202 973206 426264 298831 212934 36732 1703127 289760 1097289 474944 1541437 1033592 425164 812292 794041 1940621 393954 301777 1291200 1378734 1667187 548233 801986 226445 841135 1955301 2077758 39557 769231 559084 650020 1311243 756336 479051 1701242 2036670 1724781 703644 350004 667138 906363 698545 996858 28239 1658733 961850 437958 831793 1531248 209513 829615 1007364 979031 116018 1837732 408588 942689 883095 1369370 665403 57 1763879 596623 1976407 712187 1688677 1000605 820944 277070 443993 52787 1665934 133863 1319170 1502156 1192915 51260 1639783 1195313 1941620 1286424 2014090 396295 2019882 1217092 702990 1483939 785210 517510
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721