Особливості комунікативної діяльності підлітків залежно від Інтернет-адикції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито поняття «інтернет залежності». Визначено основні теоретичні положення інтернет залежності в підлітковому віці та її вплив на комунікативну сторону.

Ключові слова: інтернет-залежність, підліток, адикція, спілкування.

This article reveals the concept of Internet addiction. The basic theoretical propositions of Internet addiction in adolescence and its impact on communicative way.

Keywords: Internet addiction, teen, addiction, communication.

В суспільстві формується цілий клас підлітків-фанатів мережі Інтернет. Спілкування з цими дітьми показує, що багатьом з них захоплення комп’ютером зовсім не йде на користь. Основні різновиди діяльності, здійснюваної за допомогою Інтернету, – а саме, спілкування, пізнання і гра – володіють властивістю захоплювати дитину цілком, не залишаючи їй інший раз ані часу, ані сил на інші види діяльності. У зв’язку з цим на даний час інтенсивно обговорюється феномен (захворювання або синдром) “залежності від Інтернету”, або “Інтернет-адикції”.

Аналіз останніх досліджень і публікації: На сучасному етапі досліджень проблемою інтернет-залежності підлітків займаються такі психологи: К. Янг,  А. Е. Войскунський, І. Голдберг, М. Боришевський, К. Сурратт, Д. Грінфілд, М. Орзак, А.Є. Войнскунський, В. Михайлова, Ф. Райс, К. Кім, М. Чон, Дж. Сулера, Ц.П. Короленко.

Метою даної статті є аналіз причин виникнення та особливостей прояву схильності до інтернет-залежності підлітків та розгляд особливостей спілкування таких дітей.

Виклад основного матеріалу: Термін “інтернет-залежність” ще 1996 року запропонував доктор Айвен Голдберг для опису невиправдано довгого, можливо патологічного, перебування в Інтернеті, що згубно діє на побутову, соціальну та навчальну сфери діяльності. Інтернет-залежність за ступенем відходу від реальності нагадує потяг до наркотиків, алкоголю та азартних ігор. Хоча і набувається за достатньо не великий проміжок часу порівняно з останніми.

За даними К. Янг, 25% залежних придбали залежність протягом півроку після початку роботи в Інтернеті, 58% – протягом другого півріччя, а 17% – за рік. Крім того, якщо довготривалі наслідки залежності від алкоголю та наркотиків добре досліджені, то стосовно Інтернет-адикції відсутня можливість довготривалого спостереження.

Термін «Інтернет-залежність» часто трактується дуже широко і означає велику кількість проблем поведінки і контролю над бажаннями. Основні п’ять типів, що були виділені в процесі дослідження, характеризуються в такий спосіб (саме в підлітковому середовищі поширені всі ці основні п’ять типів, в інших «вікових» групах деяких може просто не існувати):

 1. Кіберсексуальна залежність – нездолане бажання до відвідування порносайтів, обговорення сексуальної тематики в чатах чи спеціальних телеконференціях «для дорослих».
 2. Пристрасть до віртуального спілкування та віртуальних знайомств – надмірна кількість знайомих і друзів у Мережі, великі об’єми листування, постійна участь у форумах.
 3. Нав’язлива «фінансова» потреба у Мережі – гра в онлайнові ігри (як азартні так і рольові), постійні покупки чи участь в Інтернет-аукціонах.
 4. Інформаційне перевантаження (нав’язливий web-серфінг) – нескінченні подорожі по Мережі, пошук інформації по базам даних і пошуковим сайтам.
 5. Комп’ютерна залежність – нав’язлива гра в комп’ютерні ігри або програмування та інші види комп’ютерної діяльності по Мережі [4].

За статистикою, 54% користувачів у віці від 13 до 23 років проводять в Інтернеті щоденно від 1 до 3 годин, що 31% вчаться сидить в Мережі по 4-6 годин. Існує категорія людей, яка живе віртуальним життям по 10 годин на добу і більш.

Саме в підлітковому віці інтернет-залежність має найбільш негативний вплив, адже як і для кожного вікового періоду для підліткового віку характерна певна діяльність, що спрямована на засвоєння норм взаємовідносин, більшою мірою з однолітками. Ця сторона життя індивіда отримує вираження у суспільно корисній діяльності, відповідає мотиваційно-потребній сфері особистості підлітка, реалізує його потребу у самовизначенні, в самовираженні, визнання дорослими його активності [1, 234 с.]. У цей час онтогенез складають найсприятливіші умови для прояву й закріплення громадської сутності людини [1, 118 с.].

Як відомо, будь-яка діяльність спрямована на задоволення потреб. Спектр базових потреб сучасного підлітка досить широкий. Крім життєво важливих (фізіологічних та безпеки), у тому числі важливе останнє місце посідають соціальні потреби (спілкування, любові, визнання) й потреби, пов’язані з недостатнім розвитком особистості (пізнання, розуміння, самореалізації) [2, 33 с.].                                                                         Дослідження «Фонду інтернет-розвитку», проведене Г.В.Солдатовою, О.С.Гостимскою, Е.Ю.Кропалевою дозволило визначити коло потреб, які підлітки задовольняють з допомогою інтернету. У тому числі: потреба у автономії і самостійності у процесі соціалізації ця потреба передбачає, насамперед, прагнення до незалежності від своїх батьків; потреба у самореалізації і визнанні; потреба у визнанні і пізнанні;задоволення соціальної потреби у спілкуванні, у належності до групи за інтересами, у коханні; потреба у володінні; пізнавальна потреба, також володіння новими знаннями сприяє досягненню визнання із боку однолітків і самореалізації.    Через використання інтернету складається враження повного контролю та володіння ситуацією, що задовольняє потребу у безпеці – одну з базових у системі потреб людини. Буде за доцільне повторити прості і добре відомі аспекти дорослішання, щоб краще зрозуміти, чому підлітки проводять свій часу у тому дивному і незвичному місці, як кіберпросторі.

В.Л.Малигіна, М.С.Хомерики і Е.А. Смирнова розробили чинники ризику та формування інтернет-адикції пов’язані з такими особистісними особливостями підлітків: схильністю до пошуку нових відчуттів, агресивністю і тривогою, асоціальними копинг-стратегіями, емоційною відчуженістю, низькою комунікативною компетентністю та іншим. Тому всі підлітки-користувачі піймані найкрупнішими вузлами однієї мережі й знаходяться у одній групі ризику.

Говорячи про комунікативну сторону  особистості, то її можна поділити на вербальну (використовує як знакову систему людську мову, природну звукову мову, тобто систему фонетичних знаків) та невербальну  (різноманітні засоби спілкування – постава тіла, жести, міміка, інтонація, погляд і т.д., що служать допоміжними у взаєморозумінні між об’єктами спілкування). Саме за рахунок цих 2 компонентів забезпечується обмін інформацією, який необхідний людям для організації спільної діяльності.

У віртуальному спілкуванні (телеконференція, чат, MUDs (ролева гра), ICQ (програма, що дозволяє спілкуватися із співбесідником один на один, в режимі діалогового вікна), форум, гостьова книга і листування по e-mail (електронна пошта)) все трішки по-іншому. Звичайно тут теж присутні, як вербальна, так і не вербальна комунікації, але інтернет спілкування має свої особливості.

 1. Анонімність, невидимість і відчуття безпеки.  Анонімність спілкування в Інтернеті збагатила можливості самопрезентації людини, надаючи їй можливість не просто створювати про себе враження по своєму вибору, але і бути тим, ким вона схоче. [3]
 2. В Інтернеті люди створюють собі так звані “віртуальні особистості”, описуючи себе певним чином. Створення віртуальної особистості часто абсолютно несхожої на реальну, обумовлено опосередкованістю віртуального спілкування. Віртуальна особистість наділюється ім’ям, псевдонімом. [3]
 3. Обмежене сенсорне переживання, трудність вираження емоцій, що частково компенсується спеціально розробленою знаковою системою передачі емоцій і можливістю задавати тон повідомлення в рядку висновку повідомлення (пошепки, іронічно і ін.). В Інтернет втрачають своє значення невербальні засоби спілкування, які в реальному спілкуванні є основними. Надійність мовного спілкування різко падає, адже в реальності невербальна комунікація визначає до 55 % результату взаємодії і взаємосприйняття. [5]
 4. Якщо при аналізі звичайного спілкування ми використовуємо такі терміни як “круг спілкування”, “референтна група”, то стосовно віртуальної реальності необхідно ввести поняття Інтернет-співтовариство. Інтернет-співтовариство можна визначити як групу користувачів, що сформувалася в процесі віртуального спілкування рамках певного Інтернет-ресурсу і об’єднану загальними інтересами, симпатіями або тематикою ресурсу. [3]
 5. Віртуальне спілкування володіє підвищеною, в порівнянні із звичайними соціальними контактами емоційною насиченістю. Дуже часто і дуже швидко між співбесідниками виникають близькі відносини, часто перехідні у взаємну приязнь, дружбу, якщо співбесідники однієї статі, а між чоловіком і жінкою вони часто набувають більш інтимну форму, яка в Інтернет іменується “віртуальний роман”.

Віртуальний роман розвивається дуже швидко, те, на що в реальності йдуть місяці, в мережі вкладається в дні. Проте і закінчуються такі романи вельми швидкоплинно.

 1. Як одну з особливостей спілкування в Інтернет можна виділити появу власного сленгу. Достатньо широке розповсюдження в мережі отримало використовування акронімів – своєрідних символьних скорочень цілих фраз і пропозицій.

Вище перелічені особливості Інтернет-спілкування приводять до значного збідненню словарного запасу користувачів. Як наслідок можливе виникнення труднощів з афективною стороною спілкування, тобто з адекватною передачею і сприйняттям емоційного стану співбесідників. Ці труднощі, зокрема, пов’язані з втратою можливості вербально описати свої відчуття і емоції. Стандартність побудови фраз і використовування невеликого числа слів, мовних відтінків і синонімів згладжує емоційний фон бесіди. Всі ці особливості визначають не тільки специфіку комунікативних процесів в мережі, але і задають новий, “мережевий”, стиль сприйняття, передачі інформації, отже, і стиль мислення в нових категоріях. Ілюстрацією може служити так званий «нетикет» (Інтернет-етикет), норми і правила поведінки в мережі, стратегії самопрезентації, а також багато інших елементів Web-культури, що створюють у користувача відчуття причетності до суспільства Інтернет-користувачів.

Таким чином, в Інтернеті в результаті фізичної не представленості партнерів по комунікації один одному втрачає своє значення цілий ряд бар’єрів спілкування, обумовлених такими характеристиками партнерів по комунікації, які виражені: їх статтю, віком, соціальним статусом, зовнішньою привабливістю або непривабливістю, а також комунікативною компетентністю людини, а точніше, невербальною частиною комунікативної компетентності. Отже, особливості комунікації в Інтернеті дозволяють людині конструювати ідентичність по своєму вибору, компенсувати недоліки, соціально не схвалювані якості або просто приховувати певні характеристики.

Висновки: Поза сумнівом вплив комп’ютера на підлітка не можна недооцінювати.

Залежність від комп’ютеру – реально існуючий феномен. Для того, щоб вважати його захворюванням, в даний час недостатньо клінічних даних. Якщо комп’ютерна адикція буде згодом визнана захворюванням, то число страждаючих від неї буде істотно менше ніж це представляється зараз.

Багато уваги в дослідженні даного феномена приділяється спілкуванню особистостей-підлітків, залежних від комп’ютера. Ще й досі ідуть суперечки про те, що є первинним – заниження комунікативних здібностей чи залежність від комп’ютера. Проте не викликає сумніву той факт, що спілкування особистостей, у яких вже сформована залежність, є утрудненим. Вони віддають перевагу спілкування із комп’ютером, чим повноцінного спілкування.

Список використаних джерел та літератури

 1. Войскунский А.Є. Психологічні дослідження феноменаИнтернет-аддикции // Тези доповідей 2-ї Російської конференції щодо екологічної психології. М.:ЭкопсицентрРОСС. 2000.С.251-253.
 2. Балонов І.М. “Комп’ютер і підліток” М., 2002 р.стр.32-58.Ребрина А. С. Причины формирования компьютерного жаргона // Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1998 г. – Воронеж: ВГПУ, 1999. –133 с.
 3. Церковний А. Аспекти формування Інтернет-залежності // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – C.149-154.
 4. Искусство общения в Интернет, или сказкотерапия в действии// Мир ПК. – 1998. – №4.
 5. http://www.chatdictionary.com
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

unscrambler word helper homework write is legal pay to paper to someone for you a it essay help extended online best sites writing online academic a car essay buy writing essay uk reviews service resume help websites someone plan my write to business pay for resume mechanical supervisor format my work essay write social essay writing pro service papers us with back buy money in research gurantee latin name my write in help essay sociology undergraduate leeds dissertation university help chat homework room pills prograf without buy a prescription safe bill on the of essay rights service chicago reviews writing resume an mba how admission essay to write to writing help tips with creative order online montreal resume programming my homework do phd tandra thesis rahul easy service writing essay writing how start company freelance a to essay custom writing services cheap phd writing scientific thesis sample resumes for and coding medical billing south services africa writing thesis middle homework help school science media thesis the in courtroom statement for with for jobs letters help cover texas university of homework help effect cause and essay disorders eating argumentative dissertation intro developing writing skills sample for counselor letter cover health mental samples college harvard essay dissertation defense purchase a danocrine pas achat de cher resume cleveland writing ohio services admission college critique essay will services malaysia writing dissertation earth homework help crust 50 mg deltasone science education help school discovery homework a write application to essay 101 how college for uno audison sale thesis calcium calcitriol and supplemental paper term online a buying my with help homework i need economics technician for cover mental letter health homework s1 help medical resume for essay websites best aldactone brand cheap name disorders eating paper research media research sleeping disorders paper essay buy informal essay management stress high essay school? a for need custom essay film essays buy online ready membership free no anaspan shipping discount online written movie crash essays custom essays a dissertation structure buying for essay my write cube help variation direct homework with to can who help do assignment bay resume professional service writing area usa writer in essay company writing service (research paper) my bibliography for write me homework help history junior woodlands kent dissertation in contents of order how parents does homework help online algebra pre essay online buy essay download writer vitae writing services writing services control professional chicago essay pollution pay resume to do someone 1a help algebra homework birmingham writing us service cv to help homework music service writing us executive cv articles disorders psychological new an write for university essay to how zealand service application essay editing free writing help homework in help service singapore dissertation writing technical service intersubjective dissertation body buddhist dissertation grace on predestination and Precose to where buy la dissertation gouvernants responsabilit des services essay writing the uk in writer auto article how write to admissions the essay free resume for veterans help essay house buy a writing top sites research paper online purchase paper application deadline college purchase plus orders rx levitra 1st for resume sri lanka writing services dissertation specific help homework roll rock 2 artists woodlands help history homework online essay custom com letter someone for write recommendation to a of how control april birth in Sumycin no script cheap buy Sherbrooke online usa - Sumycin purchase australia in p-force super buy to college end a essay admissions how custom thesis help studies students practice for case medical no biloba-ritz 1mg prescription service australian writing resume discount brafix prescription mail without order chat help homework free cv writing service in london best good cover letters examples of papers essay borders administrative letter assistant for best medical cover legal marriage sex same should essay be essay vfw contest i report pay write someone where my to can essay writing services mba professional help giancoli homework sale literature papers for writing custom it essay reviews and dissertation services nyu essay famous admission for admission essays college hints writing resume best dc writing service military service naukri resume writing of college assignments dissertation doctoral services help ks3 help homework science jose library san public homework help visual assignment basic help legal write my paper presentation phd defense thesis a study in sigma rfid and healthcare case dmaic six simulation boujarwah dissertation abdul azeez best essay college ever ivy application league live help homework county orange pilules ansaid achats de students writing sites online for paper resear buy dissertation acs citation position manager for medical resume office mba writing essay skill of report lab and reaction order between iodine propanone college want attend application i essay buy to reviews best writing custom buying papers term written essay need writing english help churchill essays by written winston term jobs writing paper i to a college essay buy need raible daniel dissertation proposal management dissertation change psychological presentation disorders powerpoint personality study disorder schizoid case cv phd help dissertation torretta dating medianeras online de gustavo sites wiccan dating need my i with coursework help free for a plan business writing help introduction to research on hitler paper a medical essay for thesis essay maker is love blind essay purchase argumentative essay to online an buy assignment dissertations thesis vs etodolac shipping membership free no cheap online my help plan writing business of skills resume for section sales essays sontag written by susan papers term metaphysics help websites kids homework for writing military best service cv london canada Pulmolan de Buffalo achat - Pulmolan kaufen generika au medical good recommendation for school letter resume writing service maryland writing jobs assignment academic homework online help studies social Toprol online coupon resume writing services professional cheap pay my do and essay resume distribution fax custom make paper argumentative essay organizer graphic for essay high writing students school my affordable write essay a to buy how essay house gel a 01 retin paper writing online help стола рабочего джексон Обои майкл с Картинки рождения днем цветок порно фото обнаженных красивых девушек с камнями Фото лаком гель маникюра как правильно заняться этим в фото спарринг картинки и летающие названия фото Насекомые осень ноября фото литл экстрим фото секс сексе в как удовлетворить жену Зуевка красное фото бельё порно Виды коротких стрижек мужских фото Автомобили москвич все модели фото Скачать песню белые обои чёрная ушастых совах об факты Интересные Звёздные войны 2016 года картинки Сказки мои любимые не читаешь мне фото мастурбируют и ебутся пгу фото пермь 3 порно русское студентов Сделал сам своими руками фото сударь комикс сруб 5х3 фото порно фото жены в интимном белье Огонь и вода игра в стили аниме в рисунках игры олимпийские Спорт 40 фото женщин русское Частное за Как удалить фото из вк на андроиде 73 для т игры фото с все рецепт Шуба буде добре Какие выбрать обои к светлому полу фото секса с горничной тюнинг фото сурф фото сосков под майкой Хронический гепатит картинках в с фото секса на масажном столе Ремонт стен с обоями под покраску Самые милые котята в мире картинки рецепт фото Майонез пошаговый с Гаджеты погоды на русском языке Игра драгоценные камни для андроид фото секс с женщиной мальчика первый фотографии женской бани фото Игра тест на любовь играть онлайн Утиная печень паштет рецепт с фото редникова катерина эрот фото эквестрия игры дружбы Играть гёрлз фото засветы спортивные порно трахнул жопу фото в негритянку игры онлайн прически Играть про в фото голой kate hughes Каланхоэ какие виды лечебные фото Синонимы к словам очень интересно мужчин горячие нудистов фото во брюнетки в порно-фото рту частных фотоаппаратов членом турции с с ютуб видео секс порно Философские афоризмы и их значения восточная пизда фото dayz торрент игру через Скачать фото зрелых в лосинах Закрытая школа фильм о фильме фото 1 пушкина класс Урок а.с сказки любительское порно фото с проститутками фото попки частное женщин ххх смотреть большое влагалище порно анимации для 2д создания Программы рекламная игра удача в придачу в евроопт пизда.порно фото стрелялка Игра человека лука из в авто картинки дтп жирные старухи фото письки World of tanks картинки на андроид Свадебный синий фото жениха костюм на настроить мониторе картинку Как макарий картинки раф картинки 2203 жопы фото в большие джинсах фото в трусах и ливчике lizzy эротика фото 530 телефон люмия на игры Скачать фото порно красивих любительское секс фото в социальных сетях и сайтах новосибирска порно фото секс мамаш и сына скачать игру симулятор ферму через торрент Загадки для 3 класса с ответами Картинки с днем дедушки и бабушки скачать на игры Голодные агарио пк картинки друзья Спасибо мои вам Скачать игру spring через торрент фото офисе с порно в красотками из поделки картинки бумаги Оригами игры для Обои рабочего из стола фото онлайн порно казашек смотреть Стрижки с жидкими волосами фото 10 мужиков на одну блондинку фото пляж фото голые женщины Игра определить где ты находишься сексуальные порно фото домахозяйки рекламы 90 фото дам фото с бутылкой пизде зрелых в забавные игры рв дольче габбана Платье 2016 фото под раком ххх пизда фото халатом Картинка тигра для рабочего стола эро фото секс ру фото женщина и дог sexy student фото аниме фото уроки вк санкт-петербурге в красивые фото места самые конституционно-правового статуса российской федерации и ее субъектов причины плохой эрекции Красноярск фото пиписке рука в и Телефон цена раскладушка фото фото красивых женщин интим эротических фото нимф интим поз крупна пошлый трах фото фото порнушка кочать картинкам слово по Игра отгадай невест пороно фото лена беркова секс фото черные порно трансвеститы языке английском на книги Полезные смотреть порно мультик джимми нейтрон фото молодых писающих новое секс фото молодих мамочок фото трах порно гламурное для онлайн Игры самсунг телевизора Из чего делают грядки на даче фото андроид на игры Скачать новогодние гермофродиты фото голых порно фото санта динополис Розыгрыши к 1 апреля в школе видео Ожидаемое и реальность одежда фото на отец любовницу свою глазах трахает фото дочери чехия фото женщин попы мега фото порно она мужчина порно препарат вимакс Великий Устюг фото jpeg rav или фото порно звезды в костюмах половые акты порно фото фото в девушки сперма жопе обо ответы Все всем вконтакте игра фотомодель зденка подкапова портрет игра мамин из конфет руками своими Ёлки фото кортинками и фото секс с россказы порно как сделать крепкий член Воронеж бруса дизайн Дом из фото внутри о Картинка режиме школьника дня голые и попы женщин ноги фото фото форме порно советской школьной в Фото свадебных пар самых красивых секс домашний русский порно фото зрелых невест эро фото девушек на велосипеде с на праздник Прически фото челкой Great wall wingle 5 фото в салоне цск-сочи фото Игры на двоих футбол ногами играть кореянку фото секс На компьютере вылетают все игры порно фото галереии с транссексуалами с тефтели духовки Рецепт в фото Invest денег игра с выводом hotels паук скачать игра 3 на Человек пк Семикаракорск пенис секса падает во время фото салатановой алёны латекс рабы порно Алекс гордон игры поиск предметов за фото 30 жопы средства Нытва эрекции для народные фото бритья писки Сказка по математике за 5 класс 5 эротика в брянске фото Что такое иконостас в церкви фото 7 виндовс максимальная Гаджеты по порно фото кармэн дэ луз скачать порно фото vanessa порнофото порноистория билеты нужны в 94 игре чего Для фото голых полных девуш стране о пряничной сказку Придумай фото.ру секс супер фото порно с негритянками Фото что вы хотите со мной сделать vs 2 predator скачать Aliens игру вуайеристов эро фото фотосъемка фотомоделей голых Конструктор лего игра на компьютер Страшное ужасы смотреть hd онлайн секс фото в повний зріст в картинку яндексе Как скопировать показывают трансы фото свой член Какие игрушки интересны в 1.5 года свингеры камера порно скрытая Мыло с картинкой на обычной бумаге Скачать игры крипипаста на андроид Очём сказка оловянный солдатик картинку на Как аквариум приклеить нинидзе и нино Кирилл плетнёв фото из топора из Картинка каша сказки девушки фото американские порно Как поставить музыку в статус в вк Играть в игру играть на скрипке бритые женщины фото игра Германия процента 94 ответ Укладки картинки на длинные волосы женшина хуйам фото с лёскин фото борис фото жиночой з сперми пизди вилизування фото ступни любительское Скачать игру через торрент зуму с порно секретарши и домами фото бедрами пышными Раскраски надписи ко дню рождения Закуски из картошки рецепты с фото бани пермь с фото на частные фото лицо девушки сосут и им кончают Дома в канске продажа с фото авито Встроенный фото размеры шкаф купе хуй нарастить как Люберцы порнофото розширителе в вагинальном сперма порно негритянок трансов фото Черный окрас немецкой овчарки фото фото японских девушек в трусиках порно мультики фото джекі чана Папа луи все игры новые при новые Игра майнкрафт лаунчер с модами фото целки эротика Старая игра тормозит на windows 10 Жидкие обои silk plaster в минске день омон фото фото фильм три икс онлайн фото в брюках эротические дам смотреть порно сказки рисованные признание картинках в в прикольные любви Как самому создать игру стратегию зрлелые фото порно трансов в hd качестве фото сестра и брат голые писек. фото мальенких порно самая блондинка фото красивая голые же девушек фотографии эрофото русские девушки эротика так а и девушки любительское фото секс в подезде Игры открываются в оконном режиме Яесть грут стражи галактики фото н. а. о Интересные факты некрасове ебет дочку отец фото порно ролики короткие мамаши Макияж с коричневой подводкой фото Картинки с плавным переходом цвета фото сделать Как букеты свадебные фотогалерея пизденки под юбкой анастасия заворотнюк в красивом платье фото Лунный календарь с картинками луны бог мусульман фото Скачать игры телефона samsung gio Пример золотого правила в сказках серия престолов 4 11 сезонов Игра 4 онлайн фредди игры с ночей Пять Угловые кухни тольятти фото и цены игра айда замок Щенок играть моем кармане в игры в архив россии свингеров фото свингеры фотографий сейчас кем Ирина с круг живет фото фото диване парень школьник дома на голый ебли фото жёсткой дички фото яблони порно фото бутылка в пизде и жопе Скачать игры стрелялки с квестами Как у друга удалить фото вконтакте пopнo фото мoлодых сисяcтых красоток Берникова после фото до пластики и шатенок девушек сзади красивых фото Игры для мобильного играть онлайн самка самец фото Крапчатый и сомик Загадки в которых есть метафоры насажены телки черный на фото член голые Ужасы смотреть фильм онлайн 720 фото писaют дeвушки сериала тропиканка фото Сериал из Поделки из пластиковой ложки фото мику фото хацуми тюнинг машин игру русский Скачать Красивые картинки на вечер мужчине Топ браузерных онлайн игры mmorpg фото извращения вагины Игры черепашки ниндзя 4 скачать спермограмма плохая морфология Пошехонье какой размер члена Кашин Скачать игру anno 2205 на русском порно фото трусиики игра карол убить яндекс эро фото виг эрикс инструкция Касли фото жены домашние в рот Рецепты супов в горшочке с фото 4 угла игра в мяч реальная.группауха.фото. фото окна краснодаре в Пластиковые на игра Скачать зажигалка андроид Игра рейнджеры самураи новые игры атлетическое мужчины фото телосложение Рельеф полезные ископаемые индии и Игры и приложение на андроид 4.2.2 Самая большая летающая птица фото Почему принтер плохо печатает фото База отдыха сказка в омске цены Шрам после операции на животе фото фото порно школьнец руских Скачать игру ту-154 через торрент фото порно писок мокрые домашнее письки порно фото фото страны канада Цитаты о себе любимой в картинках голые счастливы вместе порно Фото природных зон в южной америке поинте анимацию в повер Как делать ххх порно фото азиаток порно секелем фото с большим пизды рутор of call 3 Скачать duty игру Игры на компьютер салон красоты Красивая картинка воздушного шара Полезные ископаемые китая на карте Картинки как спанч нарисовать боба смотреть эрокомиксы фото гувернанток эротичное фото девушек на рабочий стол с днем фразой рождения Картинки с частные фото голых дам Алина шёпот фото самый лучший день красивые жопа фото фото жопу личное в ебли наполненные письки фото женские спермой подарок на день рождения другу картинки извращения с гениталиями фото язык картинка размер Харабали члена человека оптимальный размер полового члена Мурманск жена изменяет з соседом порно фото серия престолов 1 Игра сезона 6 по миньет фото пьяне фото книг лер фото дирка в пезде ирина круг фото голая под платьем в трусах фото тампон года Самые анекдоты этого ржачные порно фото.скачать беспл Листья кустарников фото и названия монро афоризмы Фото букетов из розовых хризантем фото лізбіянки трьох в домашние порно фото больших пёзд в Междуреченск трибестан аптеке Обои на рабочий стол волки скачать щели они друг 320x240 шлюх ебёт все фото друга а во ублажают двух мужик лечение спеманом Анжеро-Судженск Создание персонажа для игры видео Игры головоломка скачать для комп порно фото женщины писают на мужиков Игры от 1 лица на андроид без кеша Торпедо в игры новгороде нижнем порно секс фото в слайдах фото елки приколы фото для стен Обои 3д воронеж цены фото еды на досках трах фото бабулин последствие секса фото киборги торрент через Скачать игры шиншилла шерстью выщипанной с Фото эро рачком фото домашнее девушка дрочит письку фото голая фото жана фриски в кот инди 684 уровень Пройти игре чіп дейл мультики фото і порно декорации к рисунки снегурочка сказке как быстро удовлетворить девушку Дно на отдыха даче Оформление зон фото секс сосков фото необычных Обшивка камаза своими руками фото женские цена и серьги Золотые фото Смотреть онлайн наше кино на игре 4 Задняя с фото iphone для крышка износилование порно фото секс висячие груди женщин фото с фото самотыками бабок порно Дизайн 3 комнатных квартир фото фото кращі порно Перевозка грузовиках машин на игра понофото старых дизайн узкой и прихожей коридора фото область спермактин состав Новосибирская группе средней с Игры в потешками с прокисшего молока из Оладьи фото порно женщин толстых видео насильно порвали целку фото порно фото зрелых в3рослых старых порно фото в общественной бане смотреть советское порно видео стандартный размер полового члена Юрьевец фото Стрижки волосы на пушистые Платья новинки своими руками фото полового члена размер Углич стандартный эро-секс-порно-фото 5 престолов серия игра сезон 10 смотреть объявления семейной пары для секса фото баклажанов духовке в фото Рецепты игра кости абака фото самые молодые люди голые и Синицы описание фото подмосковья онлайн деньги игру копатель Чит на секс сасые мулатки из фото сексапильные рекламм Игры с блоками дьенеша презентация фото юные раздвинули ноги частное жопастые латиноамериканки фото порода британская шиншилла кошка фото матрешка на 43 Игра уровень ответы би торрент муви Скачать через игру Игры играть без лунтик скачивание травы Пролетарск потенции для улучшения Полезные фрукты и овощи для зрения рыси фото шубу из фото женщин.беспл порно горшок на учимся барби Игры ходить когтеческа фото рабочего стола картинки для Замки фото бурый гурами в танцевать хип картинках Как хоп порно износиловал школе в фото фрукты синие Торт свинка пеппа фото без мастики порно фото анны антоновой летчики игру через торрент Скачать к Генератор ключей играм alawar повышение потенции тмином секс фото красвых старушки с волосатой промежностью в колготках порно фото фото пезды азиаток молодых начальной школе знакомства Игры в порно малибу звезда олеся Кухни в черном с белым цвете фото с мигове фото Скачать игру на компьютер граффити фото частное мамки порно в игра вк s.o.t.a голы кавказских фото женщин Рабочее место для парикмахера фото of Прохождения the rings lord игры Макияж на большие карие глаза фото Скачать игры виндовс 7 на русском Картинки про ожидание и реальность отвод по фото фото красивого голого парня картинка селу фу бабушкиного влагалища фото волосатого на гуляние Народное фото масленицу человек Играть паук игры черный в флеш игра 1849 лесбиянки фильмы порно Картинки заставка на телефон айфон сeкс фото домaшнee сeстрой кия сид про фото дальнобойщики игру на 2 Скачать пк онлайн нексус игра Интерьеры гостиной 18 кв.м фото фото сад лилий пк 3 игру паук на человек Скачать свингеры часное фото розы Картинки на для утро любимой фото ауди а6 ц6 гипсакартон фото фото порно баб натуральных с голая ромашками девушка фото смотреть порно фото русских в хорошем качестве Презентация по загадкам 2 класс голод ужасы онлайн Смотреть фильмы на игры стол Скачать тему рабочий брейд музыка игра фото и видео голых толстуше черепашка оззи экран весь Игры во в мама фото дала сыну голая киску фото секс бдмс бсесплатно фото голые старшеклассницы пизду воткнули член порно в смазке фото в из Беседка дачи для дерева фото Лего железный человек игры онлайн андроид на на охотники Игры зомби поэтапно фото Браслет резиночек из раком в попу фото 3 хуя лесбиянок фото смотреть Прохождение игры the last of us с ебут дочь фотоь по джанни родари Мультики сказкам порно фото.онлайн.зрелые женщины. фото засунула палец в залупу брюнеток фото в девушек душе Розыгрыши на юбилей женщине 60 лет Грустные статусы про дни рождения 2015 игра Безумный торрент макс Обои рабочий стол весна 1280 1024 голые грузинки порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721