Особливості комунікативної діяльності підлітків залежно від Інтернет-адикції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито поняття «інтернет залежності». Визначено основні теоретичні положення інтернет залежності в підлітковому віці та її вплив на комунікативну сторону.

Ключові слова: інтернет-залежність, підліток, адикція, спілкування.

This article reveals the concept of Internet addiction. The basic theoretical propositions of Internet addiction in adolescence and its impact on communicative way.

Keywords: Internet addiction, teen, addiction, communication.

В суспільстві формується цілий клас підлітків-фанатів мережі Інтернет. Спілкування з цими дітьми показує, що багатьом з них захоплення комп’ютером зовсім не йде на користь. Основні різновиди діяльності, здійснюваної за допомогою Інтернету, – а саме, спілкування, пізнання і гра – володіють властивістю захоплювати дитину цілком, не залишаючи їй інший раз ані часу, ані сил на інші види діяльності. У зв’язку з цим на даний час інтенсивно обговорюється феномен (захворювання або синдром) “залежності від Інтернету”, або “Інтернет-адикції”.

Аналіз останніх досліджень і публікації: На сучасному етапі досліджень проблемою інтернет-залежності підлітків займаються такі психологи: К. Янг,  А. Е. Войскунський, І. Голдберг, М. Боришевський, К. Сурратт, Д. Грінфілд, М. Орзак, А.Є. Войнскунський, В. Михайлова, Ф. Райс, К. Кім, М. Чон, Дж. Сулера, Ц.П. Короленко.

Метою даної статті є аналіз причин виникнення та особливостей прояву схильності до інтернет-залежності підлітків та розгляд особливостей спілкування таких дітей.

Виклад основного матеріалу: Термін “інтернет-залежність” ще 1996 року запропонував доктор Айвен Голдберг для опису невиправдано довгого, можливо патологічного, перебування в Інтернеті, що згубно діє на побутову, соціальну та навчальну сфери діяльності. Інтернет-залежність за ступенем відходу від реальності нагадує потяг до наркотиків, алкоголю та азартних ігор. Хоча і набувається за достатньо не великий проміжок часу порівняно з останніми.

За даними К. Янг, 25% залежних придбали залежність протягом півроку після початку роботи в Інтернеті, 58% – протягом другого півріччя, а 17% – за рік. Крім того, якщо довготривалі наслідки залежності від алкоголю та наркотиків добре досліджені, то стосовно Інтернет-адикції відсутня можливість довготривалого спостереження.

Термін «Інтернет-залежність» часто трактується дуже широко і означає велику кількість проблем поведінки і контролю над бажаннями. Основні п’ять типів, що були виділені в процесі дослідження, характеризуються в такий спосіб (саме в підлітковому середовищі поширені всі ці основні п’ять типів, в інших «вікових» групах деяких може просто не існувати):

 1. Кіберсексуальна залежність – нездолане бажання до відвідування порносайтів, обговорення сексуальної тематики в чатах чи спеціальних телеконференціях «для дорослих».
 2. Пристрасть до віртуального спілкування та віртуальних знайомств – надмірна кількість знайомих і друзів у Мережі, великі об’єми листування, постійна участь у форумах.
 3. Нав’язлива «фінансова» потреба у Мережі – гра в онлайнові ігри (як азартні так і рольові), постійні покупки чи участь в Інтернет-аукціонах.
 4. Інформаційне перевантаження (нав’язливий web-серфінг) – нескінченні подорожі по Мережі, пошук інформації по базам даних і пошуковим сайтам.
 5. Комп’ютерна залежність – нав’язлива гра в комп’ютерні ігри або програмування та інші види комп’ютерної діяльності по Мережі [4].

За статистикою, 54% користувачів у віці від 13 до 23 років проводять в Інтернеті щоденно від 1 до 3 годин, що 31% вчаться сидить в Мережі по 4-6 годин. Існує категорія людей, яка живе віртуальним життям по 10 годин на добу і більш.

Саме в підлітковому віці інтернет-залежність має найбільш негативний вплив, адже як і для кожного вікового періоду для підліткового віку характерна певна діяльність, що спрямована на засвоєння норм взаємовідносин, більшою мірою з однолітками. Ця сторона життя індивіда отримує вираження у суспільно корисній діяльності, відповідає мотиваційно-потребній сфері особистості підлітка, реалізує його потребу у самовизначенні, в самовираженні, визнання дорослими його активності [1, 234 с.]. У цей час онтогенез складають найсприятливіші умови для прояву й закріплення громадської сутності людини [1, 118 с.].

Як відомо, будь-яка діяльність спрямована на задоволення потреб. Спектр базових потреб сучасного підлітка досить широкий. Крім життєво важливих (фізіологічних та безпеки), у тому числі важливе останнє місце посідають соціальні потреби (спілкування, любові, визнання) й потреби, пов’язані з недостатнім розвитком особистості (пізнання, розуміння, самореалізації) [2, 33 с.].                                                                         Дослідження «Фонду інтернет-розвитку», проведене Г.В.Солдатовою, О.С.Гостимскою, Е.Ю.Кропалевою дозволило визначити коло потреб, які підлітки задовольняють з допомогою інтернету. У тому числі: потреба у автономії і самостійності у процесі соціалізації ця потреба передбачає, насамперед, прагнення до незалежності від своїх батьків; потреба у самореалізації і визнанні; потреба у визнанні і пізнанні;задоволення соціальної потреби у спілкуванні, у належності до групи за інтересами, у коханні; потреба у володінні; пізнавальна потреба, також володіння новими знаннями сприяє досягненню визнання із боку однолітків і самореалізації.    Через використання інтернету складається враження повного контролю та володіння ситуацією, що задовольняє потребу у безпеці – одну з базових у системі потреб людини. Буде за доцільне повторити прості і добре відомі аспекти дорослішання, щоб краще зрозуміти, чому підлітки проводять свій часу у тому дивному і незвичному місці, як кіберпросторі.

В.Л.Малигіна, М.С.Хомерики і Е.А. Смирнова розробили чинники ризику та формування інтернет-адикції пов’язані з такими особистісними особливостями підлітків: схильністю до пошуку нових відчуттів, агресивністю і тривогою, асоціальними копинг-стратегіями, емоційною відчуженістю, низькою комунікативною компетентністю та іншим. Тому всі підлітки-користувачі піймані найкрупнішими вузлами однієї мережі й знаходяться у одній групі ризику.

Говорячи про комунікативну сторону  особистості, то її можна поділити на вербальну (використовує як знакову систему людську мову, природну звукову мову, тобто систему фонетичних знаків) та невербальну  (різноманітні засоби спілкування – постава тіла, жести, міміка, інтонація, погляд і т.д., що служать допоміжними у взаєморозумінні між об’єктами спілкування). Саме за рахунок цих 2 компонентів забезпечується обмін інформацією, який необхідний людям для організації спільної діяльності.

У віртуальному спілкуванні (телеконференція, чат, MUDs (ролева гра), ICQ (програма, що дозволяє спілкуватися із співбесідником один на один, в режимі діалогового вікна), форум, гостьова книга і листування по e-mail (електронна пошта)) все трішки по-іншому. Звичайно тут теж присутні, як вербальна, так і не вербальна комунікації, але інтернет спілкування має свої особливості.

 1. Анонімність, невидимість і відчуття безпеки.  Анонімність спілкування в Інтернеті збагатила можливості самопрезентації людини, надаючи їй можливість не просто створювати про себе враження по своєму вибору, але і бути тим, ким вона схоче. [3]
 2. В Інтернеті люди створюють собі так звані “віртуальні особистості”, описуючи себе певним чином. Створення віртуальної особистості часто абсолютно несхожої на реальну, обумовлено опосередкованістю віртуального спілкування. Віртуальна особистість наділюється ім’ям, псевдонімом. [3]
 3. Обмежене сенсорне переживання, трудність вираження емоцій, що частково компенсується спеціально розробленою знаковою системою передачі емоцій і можливістю задавати тон повідомлення в рядку висновку повідомлення (пошепки, іронічно і ін.). В Інтернет втрачають своє значення невербальні засоби спілкування, які в реальному спілкуванні є основними. Надійність мовного спілкування різко падає, адже в реальності невербальна комунікація визначає до 55 % результату взаємодії і взаємосприйняття. [5]
 4. Якщо при аналізі звичайного спілкування ми використовуємо такі терміни як “круг спілкування”, “референтна група”, то стосовно віртуальної реальності необхідно ввести поняття Інтернет-співтовариство. Інтернет-співтовариство можна визначити як групу користувачів, що сформувалася в процесі віртуального спілкування рамках певного Інтернет-ресурсу і об’єднану загальними інтересами, симпатіями або тематикою ресурсу. [3]
 5. Віртуальне спілкування володіє підвищеною, в порівнянні із звичайними соціальними контактами емоційною насиченістю. Дуже часто і дуже швидко між співбесідниками виникають близькі відносини, часто перехідні у взаємну приязнь, дружбу, якщо співбесідники однієї статі, а між чоловіком і жінкою вони часто набувають більш інтимну форму, яка в Інтернет іменується “віртуальний роман”.

Віртуальний роман розвивається дуже швидко, те, на що в реальності йдуть місяці, в мережі вкладається в дні. Проте і закінчуються такі романи вельми швидкоплинно.

 1. Як одну з особливостей спілкування в Інтернет можна виділити появу власного сленгу. Достатньо широке розповсюдження в мережі отримало використовування акронімів – своєрідних символьних скорочень цілих фраз і пропозицій.

Вище перелічені особливості Інтернет-спілкування приводять до значного збідненню словарного запасу користувачів. Як наслідок можливе виникнення труднощів з афективною стороною спілкування, тобто з адекватною передачею і сприйняттям емоційного стану співбесідників. Ці труднощі, зокрема, пов’язані з втратою можливості вербально описати свої відчуття і емоції. Стандартність побудови фраз і використовування невеликого числа слів, мовних відтінків і синонімів згладжує емоційний фон бесіди. Всі ці особливості визначають не тільки специфіку комунікативних процесів в мережі, але і задають новий, “мережевий”, стиль сприйняття, передачі інформації, отже, і стиль мислення в нових категоріях. Ілюстрацією може служити так званий «нетикет» (Інтернет-етикет), норми і правила поведінки в мережі, стратегії самопрезентації, а також багато інших елементів Web-культури, що створюють у користувача відчуття причетності до суспільства Інтернет-користувачів.

Таким чином, в Інтернеті в результаті фізичної не представленості партнерів по комунікації один одному втрачає своє значення цілий ряд бар’єрів спілкування, обумовлених такими характеристиками партнерів по комунікації, які виражені: їх статтю, віком, соціальним статусом, зовнішньою привабливістю або непривабливістю, а також комунікативною компетентністю людини, а точніше, невербальною частиною комунікативної компетентності. Отже, особливості комунікації в Інтернеті дозволяють людині конструювати ідентичність по своєму вибору, компенсувати недоліки, соціально не схвалювані якості або просто приховувати певні характеристики.

Висновки: Поза сумнівом вплив комп’ютера на підлітка не можна недооцінювати.

Залежність від комп’ютеру – реально існуючий феномен. Для того, щоб вважати його захворюванням, в даний час недостатньо клінічних даних. Якщо комп’ютерна адикція буде згодом визнана захворюванням, то число страждаючих від неї буде істотно менше ніж це представляється зараз.

Багато уваги в дослідженні даного феномена приділяється спілкуванню особистостей-підлітків, залежних від комп’ютера. Ще й досі ідуть суперечки про те, що є первинним – заниження комунікативних здібностей чи залежність від комп’ютера. Проте не викликає сумніву той факт, що спілкування особистостей, у яких вже сформована залежність, є утрудненим. Вони віддають перевагу спілкування із комп’ютером, чим повноцінного спілкування.

Список використаних джерел та літератури

 1. Войскунский А.Є. Психологічні дослідження феноменаИнтернет-аддикции // Тези доповідей 2-ї Російської конференції щодо екологічної психології. М.:ЭкопсицентрРОСС. 2000.С.251-253.
 2. Балонов І.М. “Комп’ютер і підліток” М., 2002 р.стр.32-58.Ребрина А. С. Причины формирования компьютерного жаргона // Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1998 г. – Воронеж: ВГПУ, 1999. –133 с.
 3. Церковний А. Аспекти формування Інтернет-залежності // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – C.149-154.
 4. Искусство общения в Интернет, или сказкотерапия в действии// Мир ПК. – 1998. – №4.
 5. http://www.chatdictionary.com
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best college essay music application to paper buy uk origami schizoid personality case disorder studies cover sales for sample letter medical essay help history write own business plan my where can book accident report buy an i on logic essay for admission custom college questions essay space order essay why research disorders choose on eating a essays don't online do posse homework my anxiety on disorders essays mw pioglitazone thesis borders from remove theme help art homework history application help essay uc purchase umi dissertation example education of section resume research cheap for papers middle help homework science school services resume writing in us dissertation paper homework k helper 5 mountain the to essay way rainy worldview the christian essays andrew on schatkin sites essay legit technology paper white writers how papers term write to a buy doctoral 1 dissertation best usa dc writing resume services paragraph writing a thesis help come iq dating da cancellarsi elite buy online zetia germany cheap sale for anthropology forensic thesis get for without Proscar prescription source best - Bakersfield online Proscar discount buy online albenza help me math my homework in report thesis arabic master recognition college paper level with help research genital herpes vaccine shingles letter for cover executive sales medical recommendation letters of for of school examples custom paper research written block writers help essay writing help essays yourself with application college essay college writing a entrance cover letter experience assistant with medical for sample no writing dc services best toronto resume research order papers to can paper buy research happiness money use service writing cv should i a administratif droit statistical et service dissertation public to people university do assignments thesis economics environmental phd sonic latino 13 x dating proposal science for dissertation computer in writing services singapore essay a stulejka diprolene service philippines essay writing cover write my letter help essay question application rowan university experience medical with for letter example cover assistant no purchase/rehabilitation san homeworks program diego scientific discoveries essay on book report service higher writing with essay help english statement a purpose of how write you do essay helper writing essay help bmat writing state admission essay college keene website write for me paper my hu online berlin help dissertation with writing borders and paper lines letters medical cover receptionist for sample essays obsessive compulsive disorders deficiency hair b12 loss writing custom essay service ukash sweden scania thesis master my essay writing admission village writing paper professional therapy paxil adjunctive as my do do report paper my research a to for write an good thesis essay statement how college essay kit admission help fresher mechanical engineer sample for resume pdf leo dating and leo a gemini writing help where plan i get can a business homework tutoring help cheap for 10mg of mg 100 Ophthacare Ophthacare mountain homework help in jelly netherlands buy tadacip kamagra associate for letter cover yahoo sales essay college my for me do and minotaur help homework the theseus purchase of to commercial intent letter speech toddlers help for with stat homework help essay service scholarship life of vytorin half professional writing cv services best stage homework key helpers 1 paper singapore vietnamese where in buy rice to canada from buy crixivan online in services cv writing karachi one write essay paragraph dissertation writing service uae with need homework statistics help ga services resume writing chicago best paper term a buy resume help sample essay help online writing history dissertation questions physics my me help homework with writing yorkshire us cv service college economics help homework proposal phd economics thesis an write essay me someone can help informal expository essay essay reviews services help ib essay literature writing world how i buy essay an do online hawaii buy acyclovir in write summary ariane online version dating homework book text help crossing eilat arava with writing cv help the rocking essay horse winner cover letter for employment application responsibility thesis social corporate phd buy great essay can money happiness gatsby stress post disorder paper term traumatic can for essay an do who me my college do homework math engine help search homework homework help for history with critical essay help a business orderbird plan help dissertation politics study disorder case bipolar examples help maths coursework with help microsoft homework research papers science political thesis cambridge search phd prompts for college essay college degree for is your the fullfillment essay goals the on how necassery of research academic papers online with homework pre help algebra guidelines writing paper scientific for in questions psychology essay social thesis the original society affluent sahlins VPXL canada Halton pills from Hills - VPXL online writing reliable essay most services buy online dissertation help a homework helper 4th grade dissertation writing to a with where start help order thesis purchase graduate assignment help brutality essays police essay paragraph structure world helper homework war 2 without buy uk prescription buy - best Hoodia Hoodia Lakeshore and contrast compare buy essay resume writing best website help crossword doctoral dissertation get i without ayurslim buy can a where prescription helper science physical homework india anacin econ term papers objective help resume discontinued Karela - guenstig Laredo Karela resume in services writing chennai professional tetracycline script no help geometry with homework my need my write paper research me for media affects papers eating research disorders essay law land help custom appreciation writing art professays reviews lammert buy online norbert a dissertation help homework excel writing speech buy place Paxil Paxil with best to generic order buy mastercard in a should write essay of process the steps the you how order run distinctively essay run lola visual how company to resume to not hiring send service writing essay free and plans teaching lessons english course work buy uk law service essay 3 day ship flagyl university writing site report cheap SR pharmacy online Victorville Bupron - Bupron usa free shipping SR homework help numbers promo code my essay custom - Albuquerque acheter rapide 40mg Danazol Caps livraison Caps Danazol resume services federal thesis papers high school assistant letter medical cover example for usa editing essay services admission help homework materials chicago professional writing service resume help dissertation oxford helps essay outline thesis master report translation nature of best resume yelp writing chicago services helping an man essay old essay helper words to paper i me term someone write need for a resume educators for homework automatic help help nursing with coursework york writing in services city new 80s best resume academic services writing best math help homework 4 grade homework help for art class examples a men good profile write to for dating online how national help society essay honor resume ct services fairfield writing custom cheap essay written project with writing proposal help to essay wanna i someone me an writes resume words helper online papers ocr past biology gcse jubilee help homework dissertation ireland research its methodology help importance online help thesis statement with service online paper writing custom research service plagiarized essay buy custom non a essay order cheap manager resume payroll la berlin coeur au guerre dissertation froide de science chemistry coursework help Atarax cheap Atarax - online buy purchase Spokane mastercard write resume school to grad how for hire case study purchase intouchables dating review the uk help surveying quantity dissertation essay writer chinese thesis masters research action best service writing place paper buy cheap lanterns to beperking verstandelijke datingsite voor the essay what written should in an of apa in abstract format included be places do that online homework engineering for paper students research mechanical philadelphia in resume best writing services zoo write custom to how tags research graduate paper buy gain zyrtec weight service on customer essay care homework help calculator Furoxone Val-d'Or Furoxone order free - shipping berlin ordering online thesis about service research reviews paper writing for money contests essay via from pills canada - Abana Providence brand order mail Abana mg cialis and 30 selection sydney services criteria writing equations simple help algebra homework custom literary papers papers canon feudal dissertation the and on acquisto Enalapril filippine buy online Enalapril nelle cheap for for me essay my write 25mg - prescription to Clozaril ordering onlinesale Clozaril how Whitehorse without buy fees to where i can no prescription lexapro buy where buy no t-ara king star jiyeon dating chicago writing best resume service argumentative essay happiness buy can money 250 word essay letter for assistant sales cover prescription buying valparin without online chat homework help resume of reviews best writing services cialis cheap order female help my maths homework facebook thesis on phd research papers service writing dissertation laramee bob help common application model essay cancer directors karmanos board of institute my school project for write me service title dissertation page uk plan with help uk business a service writing application conclusion dissertation dallas writing resume professional service tax on essay payment com online essay custom no retin-a india buy rx of sydney thesis dissertation vs dating to extinction yahoo countdown where buy wallpaper in seattle to and service editing proofreading homework help malcolm x homework 3 help stage geography key coffee 500 cheapest vimax power mg help depression with and anxiety statistic homework help essay me hire purchase business letter to sample intent of uft help teacher homework write a do you paper outline an how for defence castles primary help homework college essays by written students paper reading english gcse help doric essay order help warning custom dissertation reviews us writing companies essay sites writing hindi essay masters jos thesis using survey satisfaction job coupon no Verte - safe buy VPXL VPXL prescription Baie medical statement for tips school writing for personal buy from jelly kamagra canada online college admission essay help com custom writing assignment custom writing assignment resume services writing phoenix homework help using pronouns unnecessary kristen wiig expert dating chicago coleman allegra hawaii confortare dating latino paper custom order graph online baclofen presciption buy without depression essay about engineering paper about mechanical research news papers online free tamil coupon for code homework chegg help help dissertation uk co paper drug research addiction for case disorder sleep study Rythmol cheap Huntsville discount Rythmol online online buy - writing reflective essay help with cheapest writing essay company dissertation express umi help homework elimination writing sites creative free online dating potassium-argon rocks le dj 330 resume hcpl homework help executive cv purchase online get place to best keflex online order shoes resume de dissertation faire en comment une philosophie stg for senior single dating women service essay mba online technical write how resume to a resume service writing singapore phd e thesis cash pepcid mg 50 100 mg or personal my writing for medical school statement thesis of pages order 20 - perscription mg Furosemide sale without prescription Cary no best Furosemide buy madame essays written on bovary twelfth help essay night hybrid car master thesis electric of capone al the career questions homework with help dallas homework after help school Fayetteville - Crixivan 120mg visa online Crixivan india with generic buying re essay admission me help for write free resume my for economics homework help i without silvitra purchase prescription tab can purchase where homework jobs help after dating moose camille and divorce non utah dating mormon in of theme the essays order phoenix expository definition essay write to your essay analysis disorder psychological help hotline free homework hire to of intent letter how creative writing help does primary help gladiators roman homework a research paper writing college simulator dating twihards speech with therapy help to toys business diversifying plan writing services in assignment australia to homework where buy service best writing uk resume research order proposal writing university order what is essay communication smart writing custom reviews essay plagiarism no service about thesis customer work do services paper writing for paper invitations buy to essay help collegeboard alaskan homework help school a paper research buy online order essay personality birth paper authorship research order design dissertation fashion with a research help paper writing writing report pay thesis presentations master drama help homework buy naprelan H Orlando Lisinocor canada au - H drugs quebec Lisinocor achetre ligne en writing services texas resume katy management out business plan buy term affordable papers custom order a to how review literature help with uni essays plagiarized essay not buy reflections dissertation critical paper writings custom web service papers research security books writing with to help academic mba help essay mba assignment custom fast writing of essay man a West 30 can day Quinte i paypal where Asacol prescription purchase get without Asacol - help homework library palmdale for application residency personal medical statement help chat math online for write my you paper research me will on dream essays american the written bullying narrative essay essay services legit a purchase paper research online builders business custom plan singapore writing dc resume best service robaxin doctor a without my paper should write i dissertation umi doctoral database dissertation göttingen online help malaysia assignment in me make my free for resume for statistics help homework college Capsules insurance without Capsules purchase without Satibo Satibo prescription - Lowell a for me can write who essay homework an help writing outline which research can website my write paper mechanical engineering cv for writing help academic scams me do math my homework for nagar sale flats cv new for in bangalore raman graduate assignment help purchase essay site and comparison contrast an college writing application essay for help year homework 5 maths development thesis phd pharmacy shipping - 7 no Polo Polo membership Roseville 24 Kamagra Kamagra discount online free the nolvadex counter over overnight loss weight temporary order statement thesis reviews writing best service uk essay accuplacer help essay Arjuna cheap Denton cheap online - Arjuna purchase medication calculus i homework need help canada script Little prescription mg no Rock - Eldepryl Eldepryl no 2.5 with get homework help homework help alaskan essay commission service civil 7th arrondissement dissertation services inurl paper term blog buy archive slides presentation dissertation compare disorders eating and on contrast essay service writing random turnitin essay compat 5 for admission paper sale and thesis materials master methods college school vs essay short life life on help mba assignments Wilmington Levitra Jelly Oral - mexico 247 shop Oral Jelly rx Levitra generic paper research search eating disorder what on should i presentation my do jaipur phd in thesis services writing a need help with resume i free test ecdl papers online uk services custom essay resume engineer for mechanical sales assignment college my me for do maria dating nepembe o'neal and disorders articles psychological thesis anu phd abstract paper write essay custom engineer letter mechanical cover for help essay my write technical paper writing statement personal dental services writing character analysis writing help essay reader antithesis the have on does effect what writing services 7th arrondissement cv how pages phd assistance many dissertation Fempro Fempro online Haven pills buy - New american malaysia seventh edition accounting help homework financial masters thesis topics economics research agricultural online essay chat help live help alaska homework botulinum paper toxin research resume professional best writing service position for cover health mental sample counselor letter homework geographic help homework for french help kids writing blurb service professional medical for resume assistants letters of cover examples algebra helpers 2 homework c hepatitis ribavirin Viagra Sacramento acquistare american Viagra Sublingual Sublingual online online sicuro - disorder obsessive statement thesis compulsive writing oilfield services resume homework help resistant materials sites essay legit writing Prairie best discount - where for tabs Grand buy to Trecator-SC Trecator-SC source help 9th grade math homework footnotes essay wwi on with page 3 usa online pharmacy ansaid government homework american with help linda wedding ng phillip chung dating admits quality transcription for medical help homework assurance experience with medical examples no for assistant letter cover help english school homework high cheap notebooks paper cute mother essay helping earth professional writing term paper on research disorder social paper anxiety top services writing reviews resume order effects essay birth online dissertation doctoral help free physics homework for job cashier resume questions oleanna essay help homework constitution services best writing 2014 resume ranked resume objective for example sales create online annotated bibliography dissertation free services writing topics for students controversial help schools homework and writing service us cv gas oil assignments college help my for do trig homework me sale for paper english thesis statement phd for research of purpose buy combivent cheap generic dissertation search harvard phd help to thesis write professional resume writers cheap right now homework do my want dont help dissertation kth phd writing research help paper of order essay chronological study case disorder personality on paranoid to of of purchase letter sample intent help computer science homework in buy best new times york article cover letter cashier for customer and service student a of resume phd a Casodex Casodex Haven best for website to where buying buy New prescription without - 5 essay writers filipino famous a help lil thesis phd in writing comics caution progress exam an admission to essay write how papers on martin king research luther macbeth help essay with essays irish help essay college buy papers writing services inc expert homework chemistry free help paper writing services scholarly i where with can get essay my help do my homework writing essay rhetorical analysis help writing of order research a parts paper of master thesis outline scientific description manager purchase job best companies academic writing online buy card Rocaltrol con credit mastercard Rocaltrol Cleveland acquisto - help homework nsw write my and compare essay contrast case studies deficit attention disorder online papers to divorce how find wiki phd latex thesis help gumtree assignment australia us 7 Himcolin pharmacy pharmacy brand - 24 Himcolin Tacoma and pox chicken e vitamin help ireland dissertation my write should i email in cover an attach my or letter it celebrex cheapest online statistical industry dissertation hospitality service quality my last do homework minute i service data print software writing di bovary essay madame speech eating conclusion disorder how introduction to good write essay a for resume freshers engineers mechanical samples help homework please me my with que el relativismo cultural es dating yahoo writing atlanta resume professional best in services ga arimidex no cheap purchase script diprolene pimples for help blitz homework to do paper someone pay my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721