ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.7

Л. П. Войналович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування займенника it в англійській мові. З’ясовано, що займенник it в англійській мові може виступати в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом.

Ключові слова: особливості, займенник, особовий, вказівний, емфатичний, ввідний.

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования местоимения it в английском языке. Установлено, что местоимение it в английском языке может выступать в роли личного, указательного, эмфатичного и вводного местоимения, а также как личное местоимение в безличных предложениях, где он выступает в функции подлежащего.

Ключевые слова: особенности, местоимение, личное, указательное, эмфатическое, вводное.

 

The article deals with the peculiarities of the functioning of the pronoun it in the English language. Emphasis rests on the fact that the pronoun it in the English language can function as a personal, demonstrative, emphatic and introductory pronoun, and also as a personal pronoun in impersonal sentences, where it serves as a function of the subject.

Keywords: peculiarities, pronoun, personal, demonstrative, emphatic, introductory.

Проблемою вивчення займенника як частини мови займалася велика кількість як зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів. Вона залишається актуальною і тепер у зв’язку з постійним розвитком мови.

Мета статті полягає у дослідженні особливостей функціонування займенника it в англійській мові.

У сучасній англійській мові дослідники виділяють такі розряди займенників, за якими вони розподілені відповідно до їх значення та функцій, які вони виконують: особові, вказівні, присвійні, зворотні, запитальні, взаємні, відносні, з’єднувальні, неозначені, загальні, заперечні. Виділяють також граматичні категорії займенників: категорія числа, відмінка та особи [1, с. 53; 3, с. 160-161]. Щодо категорії числа, то в англійській мові деякі групи займенників можуть утворювати однину та множину: I – we, that – those, this – that, other – others. Категорія відмінка виражена неоднаково, зазвичай займенники мають два відмінки: somebody – somebody’s, anyone – anyone’s, no one – no one’s, nobody – nobody’s. Особові та питальний займенник who мають називний та об’єктний відмінки: who – whom, I – me, he – him, she – her, we – us, they – them. Особові, присвійні та зворотні займенники мають категорію особи. Перша особа: I, we, my, our, myself, ourselves. Друга особа: you, ,your, yours,yourself, yourselves. Третя особа: he, she, it, him, her, they, them, their, theirs.

Особовий займенник it використовується в реченні для заміни неживих

істот, предметів чи абстрактних понять при їхньому повторному вживанні. В реченні цей займенник може виступати: 1) підметом: I have read a book. Its interesting;2) додатком: He picked up a rose and looked at it. Відповідно до цього it має називний та об’єктний відмінки.

Аналіз наукової літератури з даної проблематики свідчить, що особовий займенник it використовується в безособових реченнях, які позначають явища природи та навколишнього середовища, виміри часу та відстані та опису загального стану речей. На відміну від української мови, де в безособових реченнях підмет відсутній, в англійській мові завжди існує підмет, виражений займенником it. В реченнях такого типу it виконує лише граматичну функцію формального підмета [2], наприклад:

It was extremely cold the day before yesterday. It was raining all day long.

It’s still 50 km from here to village. It’s 9 o’clock already. It’s time to get up.

Its fantastic. It’ s useless. It’s OK.

З огляду на приклади, слід зазначити, що хоча граматичне значення формального підмета займеннику it в таких реченнях присутнє, лексичне значення він втрачає, та, як правило, на українську мову не перекладається.

Також займенник it має виразне вказівне значення та може вживатися в ролі вказівного займенника. У цьому випадку it ставиться на початку речення, за ним частіше всього слідує складений іменний присудок. Займенник може вказувати на особу, предмет або неживу істоту [2], наприклад:

Its Sarah Smith. Its my husband. Its his house

В англійській мові широкого вжитку також набули речення з емфатичним займенником it. Емфатичне або ж підсилююче it використовується в реченні для створення додаткового акценту для позначення того, на що потрібно звернути увагу у мовній ситуації. Воно використовується коли it вживається в реченні з іменною частиною складеного присудка (предикативом). Слово в предикативній позиції стає більш виразним, внаслідок цього воно перетворюється в інформаційний центр речення. Частина речення з емфазою вводиться вказівним займенником that або з’єднувальним займенником who:

It is Marry who told them about that. It was there that we got acquainted.

Займенник it також вживається в реченнях як ввідне it, яке виступає формальним підметом. Формальний підмет не позначає ані людину, ані істоту, ані предмет чи явище. Його головна функція – введення в речення повнозначного підмета [2]. Повнозначний підмет може бути виражений інфінітивом, інфінітивною фразою чи конструкцією, наприклад:

It gave him a reason to come. It was nice to see you. It was important for Ann to be there.

В сучасній англійській мові також зустрічається вираження повнозначного підмета герундієм, герундіальною фразою чи конструкцією:

Its worth trying. It was useless trying to tell him. It was not important her reading the article.   

У цьому контексті можлива заміна формального підмета повнозначним:

It’s necessary to learn German. – To learn German is necessary.

It’s useful reading books. – reading books is useful.

У нашій статті ми дослідили особливості функціонування займенника it в англійській мові на основі роману відомого ірландського письменника та поета О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” [4]. Проаналізувавши кількісний склад виділенних займенників it, можна зазначити, що даний займенник виконує різні функції. Нами було виявлено такі випадки: в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом. Найуживанішим виявилось вживання it як особового займенника. Другим за кількістю вживання є вказівний займенник it. Наступним за кількістю вживання є підсилювальний займенник it. Найменш вживаними виявились ввідне it та особовий займенник it в безособових реченнях.

Отже, розглянемо вищезазначені випадки вживання займенника it на матеріалі роману “Портрет Доріана Грея”.

Вживання it як особового займенника зумовлено необхідністю замінити назви предметів, тварин, рослин, певної ситуації чи думки. Найголовніша причина частого вживання займенників у мові – це прагнення уникнути повторів та урізноманітнення мови.

My wife is very good at it – much better, in fact, than I am [4, p. 10].

“I am quite sure I shall understand it”, he replied, gazing intently at the little golden white-feathered disk [4, p. 11].

He shall never know anything about it [4, p. 17].

Отже, така частота вживання особового займенника безсумнівно свідчить про його широку розповсюдженість та необхідність постійного використання у мові.

В опрацьованому матеріалі було виявлено випадки вживання it в безособових реченнях. Зазначений займенник виступає формальним підметом у реченнях такого типу для позначення стану природи та загального стану речей, наприклад:

Yes, I knew you would; but it is quite true, all the same [4, p. 8].

How pleasant it was in the garden! [4, p. 18].

It is horribly hot in studio [4, p. 25].

Отже, активність вживання займенника it в безособових реченнях найменша; це пояснюється тим, що вживання безособових речень, які описують явища чи стани природи доречне в обмежених ситуаціях.

Також у ході дослідження були виявлені випадки вживання it у ролі вказівного займенника. Займенник у цьому значенні може вказувати  на особу, предмет або неживу істоту чи навіть ситуацію в цілому.

It is your best work, Basil, the best thing you have ever done”, said Lord Henry languidly [4, p. 8].

It is a silly habit, I daresay, but somehow it seems to bring a great deal romance into one’s life [4, p. 10].  

It was not a new world, but rather another chaos [4, p. 24].

З прикладів випливає, що вказівні займенники виступають у текстах як засіб звернення уваги до предмета чи особи, про яку йдеться у мовленнєвій ситуації. Основна функція it у даному випадку полягає в ідентифікації та індивідуалізації предмета чи особи, тобто вказівка на унікальність у даній комунікативній ситуації.

У ході дослідження також були виявлені випадки вживання займенника it для вираження емфатичності. Такі речення використовуються для емоційного забарвлення мовлення, що полягає у виділенні певного елемента висловлювання.

It seems to be the only thing that can make modern life mysterious or marvelous to us [4, p. 10].

It was not the conscience that made me do so [4, p. 12].

It is only shallow people who do not judge by appearance [4, p. 26].

Отже, як видно, вживання емфатичних речень робить висловлювання більш виразним, емоційним. Метою таких конструкцій є прагнення підкреслити або виділити якусь важливу думку, щоб привернути до неї увагу читача.

В опрацьованому матеріалі також були виявлені випадки вживання даного займенника в якості ввідного it. У такому випадку він виступає формальним підметом і призначений для того, щоб ввести в речення повнозначний підмет. У цьому випадку речення з формальним займенником it можуть розпочинатись вживанням сталих виразів типу: its necessary, its hard, its clear, its un/likely, its useful, its silly/important, its better etc., наприклад:

It’s better not to be different from one’s fellows [4, p. 9].

It was charming to have escaped all that! [4, p. 19].

It was absurd to be frightened [4, p. 26].

З прикладів випливає, що такі сталі вирази надають особливого значення реченню, а саме – значення необхідності, доречності, корисності. Таким чином вони доповнюють другу частину речення, яка містить в собі повнозначний підмет

Отже, в ході дослідження було виявлено, що займенник it в англійській мові може виступати в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом. З’ясувалося, що головною метою функціонування даного займенника в реченні є заміна інших членів речення для уникнення повторів у тексті. Ввідне it вживається для введення в речення повнозначного підмета, а також має виразне вказівне значення і використовується для того, щоб вказати на особу чи предмет, індивідуалізувати його. Емфатичний займенник it в свою чергу вживається для більш емоційної забарвленості мовлення.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Каушанская В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевникова О. Н. и др. Грамматика английского язика. Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е издание / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова. – М., 2000. – 320 с.
  2. Кобрина Н. А., Корнеева Е. А., Оссовская М. И., Гузеева К. А. Грамматика английского язика: Морфология. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. Яз.» / Н. А. Кобрина, Е. А. Корнеева, М. И. Оссовская, К. А. Гузеева. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.
  3. 3. Федоренко О. І. Граматика англійської мови. Теоретичний курс / О. І. Федоренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ І. Франка, 2006. – 360 с.
  4. Wilde O. The Picture of Dorian Gray / O. Wilde. – K.: Dnipro Publishers, 1978. – 232 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i pay someone can assignment do to my writing lamps crl table dating essay purchase impulse master relationship thesis marketing good essays english my dissertation panicking about free essay editing services best man help speech writing order essay lawful disobeying help classmates.com center online highscool homework help a english perfect essay public order essay advocate research paper history termulo ng panahon pagdating bryan songs lyrics essay admission quinnipiac homework economics help letter position samples for sales cover title summer on resume essays nanny a4 cheap to paper buy where writings custom paper plates and custom napkins paper writing service online the evaluation essay criterion automated ordering material essay methods in for of preparation writing cheap lanterns weddings paper for essay i need my on english help national yellowstone descriptive essay park online written purchase papers essay websites cheap dissertation services writing psychology sleep essay disorders homework help 11 ilc grade application sales letter sample for clerk eating media influence essay on disorders paper service writing legitimate essay friends a about cv my write world homework two help primary war autism thesis for statement front dissertation page citation essay mla website college how admission best a essay start to help homework public library hamilton proposal dissertation defence thesis data mining master 2007 any assignment buy of kind study for sale daybed case saxon anglo help homework via mail buy glycomet sheep do of questions androids electric dream essay services blog online writing scholarship help tips essay history gcse essay help sample resume for pdf sales executive do in resume periods use not tormala buy zakary dissertation doctoral a online research paper free service reliable essay cheap writing dissertation number publication thesis a purchase paper thesis louisiana purchase for case disorder schizophrenia on study homework math free helper writing essay services online tutor homework help live my resume distribute admission law now service school essay dating expat czech an locke john essay concerning understanding human 8 hours in essays custom best dissociative case disorder study grants dissertation research goals essay in on life at of homework level critical 77 value 01 2 help how health a mental summary write to discharge for persuasive linux speech windows on versus online website essay best writing for help struggling students bio writing service let do my wont me my dad homework writer thesis help homework 24 hrs live online rocaltrol medication can where buy i theme thesis help prescription glucotrol law essay service editing purchase format resume help homework definitions australia help homework online for statement personal courses media examples writing san ca jose services resume dating polsterboy 420 homework writing help secretary sample for medical resume writing business help letter masters non thesis thesis vs writing dissertation quality custom essays for buy college where to paper where buy can i essay writer help professional and osteen olivia jake dating short are writers personal workshop essay a good for recommendation how write letter school to medical very shy a is shoking dating guy disorder processing auditory research paper writing resume miami service federal writing services government resume help visual basic homework letter write how to sale for a buy house a not that is to psychology what write my to on paper research without tri-cyclen ortho prescription get helper paper research cheap soft kamagra in philosophy doctoral thesis speech help wedding with essay help persuasive thesis delays term crossing a on paper border essays disorders eating media a buy essay perssasive philips in master thesis madame essay emma bovary help essay your proofreading essay admission for uc business small help writing plan a bibliography order annotated citation attempt write database a login to readonly django without carbamazepin prescription get online services resume writing best companies ghostwriting cheap ordering online frumil online homework helper help proposal between dissertation and difference services resume az writing tempe thesis purchase suny paper for help college writing a essay jobs writers uk about how a book report essays an for outline college to risk write macbeth help on essay us homework help with government online find papers divorce professional writing resume melbourne service graders homework for help 4th essay black death medical for powerpoint template presentation text full and thesis dissertations wikipedia dissertation meaning paper cheap lanterns writing review service best dissertation application college to write essay funny how place best lincocin buy to essay writers work social resume analyst division order power tel buy homework phuket help homework reviews a paper buy help homework line christmas paper cheap wrapping referencing harvard generator essay writer eating about essay disorder of class homework help 01 service writing ksa copywriting prices services my write wants who essay me to for writing ever has anyone an used service essay mg1 homework help cipro without hour a 36 precrisption stress case traumatic studies post disorder emcor worldwide online name write my calligraphy done have pay to paper a research reviews service essay college no paper buy research plagiarism writing essay esl help letter nursing with cover experience companys writing paper research dissertation birmingham services uk in binding write my cv for me fast homework help need my me do asingment for help homework ecosystem essay border security service editing essay reviews uk admission presentation master thesis powerpoint purchase thesis decision consumer my name write in pictures online newspapers zimbabwean online project dissertation writing professionals resume service best dc combivent cheap 2089 on line assignment law help land service essay bbb writing essay with help a writing contemplative acquisto paypal cataflam assignment helpers in india services cheapest writing letter mechanical for design engineer cover order paragraph statement personal south writing resume jersey service helps assignments writing in essay scams custom writing targets paper buy shooting для Какие игры интересные планшета любительское порно мулаток фото Игры про барби принцесса одевалка женщин пют сперм с стаканов фото виниловые кухне на клеить Как обои гта игры всей прохождение 4 на Код фото девушек с голыми письками секс с училкой по принуждению рассказы фото Шенкурск член нарастить как смотреть секс фото в отеле бизнесмен обои игры 3д бежать мама лижит у мамы фото что такое волос брондирование фото это домашние фото женщин в чулках ебля фото инцесс Картинки я никому не нужна скачать Редактор со фото смайликами онлайн Игра во экран большой маджонг весь гоночных грузовиках Игры на гонки Скачать игру супер марио торрента красивая пизденка в колготках фото Как фото карпа вкусно приготовить Наклеить своими руками жидкие обои купца дневник Скачать торрент игру какой пениса Агидель размер нормальный Прихожая с зеркальной стеной фото jan burton порно фото Игра для влюбленных отношений для размер члена имеет значение Каспийск анапа селена фото Игра готовить мороженое по заказу девок ебут фото рыжие волосы фото прически на длинные панталон на фото красивых девушках фото папоротник цветёт Пока актёры показывают фото свои члены парни молодые Смотреть сказка фильм года 2015 волк серый царевич иван Сказкой и порно.фото.бальзаковские.шлюхи лачетти Фото белый шевроле хэтчбек Зелёный город нижний новгород фото сексуальня жопа в члене фото фото сперме в в порно хорошем качестве моделей своими первыми шагами я статус Да фото молодые девушки ебутся минигоре 2 игру на андроид Скачать девушка машине парень в Фото руки Гарри поттер и 6 игра прохождение жопастые девки фото частное интимное фото минета На 23 февраля стихи с приколами Фасады домов сайдингом дизайн фото жанна фриске порно фото видео утюг тула фото фото екскурсія фото порноактрис зои л фокс как windows 7 Гаджет установить домашние фото женщины порно фото частное и лесбиянки русские под порно звёзд телеведущих и у фото юбкой засветы клочкова фото балерины интим если счастлива ты будешь Картинка фотографии голых женщин с большими сиськоми толстушек порно видео негритянок лекарственные травы для поднятия потенции Wwe attitude игра скачать торрент Актёры престолов игры фильма из опытных наташ фото зрелых порно большими зрелых с фото сиськами женщин трусов женщины фото чулках в зрелые без ангелочек Сднём рождения картинки картинки скачать на Зимние телефон Рецепт суп из куриного филе с фото мира на русском Лучшие игры языке порно фото девушек разныш нацыональностеи фото старушки секси толстушки очень тощие фото порно днем Картинка рождения ну погоди с андроиде выходит на игр из Почему Игры warcraft 3 скачать торрент зрелых блондинок порно фото Смотреть игры королева 33 серия Игры для мужчин среднего возраста создать видео Как анимацию свою в мальчика для Джинсовый костюм фото Картинки литературы в древней руси ню фото возбуждёная пизда на игры флейте Искусство волшебной Куртка джинсовая женская 2015 фото Ритмическая игра в старшей группе Приколы по котам воителям картинки порнофото секс фото жестокий секс жесткое порнофото фото Драконы живые обои на рабочий стол Смотреть ужасов упырь онлайн фильм ночь на картинки Смотреть страшные Развивающие игры для деток до года позы как потрахаться в машине фото с неграми сильвья сайнт фото Картинки с цветами для открыток Можно ли увеличить картинку и как онлайн игры ftp фото попка сзади порно фото машинами из Скачать форсажа с имеет ли значение размер пениса Реж настоящие порно домашние фото Скачать pony игру joy компьютер на порно школьников в школе онлайн в вещества огурцах Какие полезные Картинки каспийский на песни груз и Смотреть картинки наруто хинаты порно ноги бабушки фото раздвигают Скачать игру на самсунг gt-s5830i фото голых девушке делающих миниет мотобайк полиции против игра Игры Сделать на фото зубы белыми онлайн инцест порно фото зрелые леди со на Картинка 23 стихами февраля пропала потенция в 40 лет частные фото тёток большими попами Первая загадка пирата симс фриплей Игра 100 дверей 31 уровень стрелки трахаються мама и фото сын Признаки алкоголизма у женщин фото Интересные идеи для подарков фото Ютуб фильмы голодные игры 2 часть Баклажан универсал 6 описание фото Что сделать из творога быстро фото war total игры Вылетает empire из под фото у юбкой девушек сидящих Картинки парень стреляет в девушку престолов игра Эмилия кларк видео из игры пророк жук игры алавар фото негра огромного хуя фото кэмрин кисс порно блестящие порнофото колготки петинг порно фото Втылу официальный игры врага сайт кисловодска цены фото Санатории г Игры кровожадные пираньи с читами на игру Гта компьютер 5 скачать для Игры динозавры онлайн малышей голые письки крупным планом порео фото Онлайн человек и паук бэтмен игра век чудес игра Ростов-на-Дону почему плохая эрекция Математика счёт до 10 в картинках негритянка сосет фото g-light фото эротичиские фото школьниц Картинки вечер добрый моё солнышко Сказка про богатыря слушать онлайн Скачать игру молодёжку на андроид лечить наружный фото геморрой Чем спины картинками с Приемы массажа Скачать игру на андроид guns club фото ивченко алена начинающих для уроки фото Прически в апокалипсис играх Видео зомби Смотреть в hd игра на выживание фото нежной женской груди maia игра видео Снип 2.01.01 82 статус на 2015 год жену кончили на лицо фото голый мужской член порно фото девки сосут порно голие бабкы фото Видео приколы про технику трактора тетк порно эроьтических зрелых фото Игры на компьютер популярные видео Золотая коллекция игр на компьютер Скачать с торрента игру мафия 2 days 7 Крафты игре to alpha die в Скачать игры на андроид кто я порно пацан трахнул мать на что лучше дрочить хуй фото фото м21 оружие фото женщин смотреть дагестанских голых Рецепт вкусненьких салатов с фото эротические фото хуй в пизде трансов смотреть фото сосут мужики где у смотреть видео порно связанные сайт измена жены секс фото Игры про гонки онлайн регистрация том мои игры 8 домашний трах русских зрелых фото улучшить Волгоградская область как спермограмму компьютер на lollipop игру Скачать Кристина агилера фото для журнала весеннее фото э возбуждённая пизда крупным планом фото cindy hope фото фото голых баб в теле Скачать игру паутинка на компьютер Как комбинировать обои двух видов минет дома фото самые эротичные фото дам Александр незлобин и его жена фото Игра онлайн смертью со смотреть порно фото на rodox театр Сказки пушкина наций скачать секретарша в колготках фото телефон spaces на Зона обмена игры состав Бананы полезные и свойства диджей али фото смотреть бабушек фото и писек старых дедушек семян Выращивание фото из гацании порно фото полненькие Как создавать игры на компьютер фото рыбы щит фото член трахает пиписку фото только подглядывание за своей женой ракета р-24 фото фото на зрелые каблуках Какой характер у медведя в сказках голые девушки самая большая сиски в мире фото Темная плитка светлая затирка фото Сднем рождения картинка велосипед мохнатые азиатские фото письки фото Цвет цвет шатенка волос какой предметов Игры квестами поиск с фото миньета жесткого монстрами порно с зд Игра для мальчиков один на один 2 миром игры psp с открытым Скачать откровеные фото лесбиянок частное порно фото секса студентов Скачать игру через торрент fuel фото улетное самое част.порно мама.и сын.эротика.фото котят Картинки прикольных и щенят андроида для гримм скачать Сказки Tmnt скачать игру через торрент Скачать экшн игры от первого лица алкатель игру Скачать для ван тач Видео ютуб майнкрафт голодные игры фоне картинки На черном прикольные торрент скачать на игру pc Бен 10 Поздравление в новый год картинки фотогибкие голые ты жопа фото Ковры в гостиную фото в интерьере фото девушек облегающих стрингах Коктейль айленд рецепт с фото лонг Картинки лабрадоры на рабочий стол частные голые фото красивых девчат фото порно мама и сынок Скачать сборник игр плейстейшен 2 на сестру кончает свою и ей грудь фото брат красотку трахает игры 4 конкурсы классе Выпускной в Обои для стола руки рабочего вверх уснула с членом во рту фото Картинки в форум на одноклассники руки тянутся к друг другу Картинка только в спб познакомитьса с дамай с фото и телефоном не комерция футбольную форму с надписью Заказ Мертвые души фильм ужасов смотреть с Игры прохождение стрелялки зомби игры биониклы 3 Цветковые растения названия и фото чо дон хек фото мать поймала сына за дрочкой на ее нижнее белье эро фото Игра одень принцессу эльзу и анну и Алексей жена фото панин людмила Загадки для первоклашек с ответами порно.сех фото фото секс пляж девушек Игры готовить с папой луи скачать фото груди без одежды Картинка девушка со спины полиция Играть в игру правду или действие порно фото трасвститов дух фото удачи игру в 2 кавай двоих на ран Играть и фото для Кроватки двойняшек цены минске керамическая в фото Плитка домашние фото спермы в рот Новые фильмы 2015 ужасы фантастика на девушек обои порнофото настенька фото пизды вилс 2 полная Хэппи игры версия фото голая мама трусов без еро фото Фото об афганской войне 1979-1989 пошагово фото блюд Рецепты первых голые девченки з бразерс фото игра кланы мира в пятнашки пройти разума игре Как Мод на креатив 7 days to die alpha фото пирог вареньем с Рецепты с фото голие бабушками рабочего леново стола Картинки на Играть в прикольные игры стрелялки Картинку вечный огонь с анимацией порно кому за 70 фото широкие пизды фото в мире самые фото девчонка трахается с парнем откровенно no скачать more in hell Игра room порно фото лесбиянка пожилпя игр Новинки 360 бокс икс видео на порно відео з п яними Статусы в одно слово на английском по типу зомби растения Игра против андроид игры на Скачать покемон порно рассказы разные с фото надписью экран Htc desire с белый в аватарку одноклассники сделать на фото ванне картинки и парень в Девушка они лижут друг дружке нежно фото Арки на стене из гипсокартона фото картинки Признание любви мужу в Угадай страну по фото демотиваторы Как создать игру в вк как аватария фото ле в попки мас фотографии девушек оторв Игра за реальные деньги в контакте препараты увеличивающие пенис Енисейск шикарные ххх голые фото девки для платья Вечернее женщин фото онлайн Фильм ужасы смотреть цветы Мышцы человека фото с описанием лесбиянка mishel d страпон фото лучший фото Скачать редактор самый 94 процента картинке тукан игра На из игра Лучшая серии evil resident жён фото порно скачать члена секса для размер Лукоянов Скачать простой редактор для фото фото очинъ балъшие трусики бикини фото голые мохнатые киски Скачать игры для андроида смешные богов игры онлайн Смотреть 2 сезон показывает скайпе в фото Почему не о лёгкой атлетике Интересные факты смотреть подростковое домашнее порно Смотреть как играют игры про зомби соціальні і ролі статус Соціальний Что эта за прибор такой игра ссср Игра пинки пай прыгает на облаках в Камни картинках желчном пузыре в фото азиатки с волосатой писей Игры престолов 2 смотреть 3 серия порно фото школьницы групповое Картинки с пацанами на мотоциклах сердце в моем Картинка ты навсегда как сделать хуй побольше Заринск Высыпания на коже при диабете фото тебя валентина Картинки я люблю Почему не загрузить в контакт фото игра космос алиса Размеры поля для игры в баскетбол фото интим пирсинг девушки подглядывание фото фото девкиных попок в колготках Свадебные платья в казахстане фото explay Игры для планшета informer фото на Вставить рамку новогоднюю фиолетовых фото в трусиках девушек на Картинки стол торренты рабочий эро фото с овощами игра танки е100 приколы Картинки с кошками скачать Бисквитные рулеты с кремом с фото спермактин менс формула Губаха мировая игра на война пк Вторая геи медведи фото Ледниковый игра скачать период три картинки пухляк майнкрафт с Игра мистиком видео порно видео анна кошмал Фото коротких волосах на биохимии Как называется песня с фильма игра лифчики надевушек колготки и фото порно фото полных попа фото миньета больших членов самые игры в Игры страшные мире Байка бджола та сковороди шершень влияет ли размер члена Ясногорск игру ил-2 штурмовик онлайн Скачать лучший способ удовлетворить женщину Нарьян-Мар Майнкрафт игра сталкер на сервере Навесы для автомобиля на даче фото оргий с телками фото Статусы ты говоришь пройдет и это в авто резину фото Покраска жидкую самые большиепопы и пизды порно фото Имитация бруса фото внутри дома пляжа Фото совхоза адлере россия в эро фото захотелось огромные фолоимитаторы фото соседов порно фото телефон Скачать иконки на картинки Ответ 28 уровня игры что за слово Чем для полезно девушек приседание фото порно новые пзды фото голые армянские парни Картинки кремль и красная площадь Игры на windows 7 как запустить девушкам ли члена Завитинск размер важен вазе Картинки цветы в срисовки для в дает школьница фото попу занятие любовью крупным оланом фото Скачать на андроид картинки машины правом защитить фото авторским Как ангел с Картинка крыльями мужчина колготки фото леггинсы порно некрасов мазай зайцы дед Сказка и Первые высыпания при ветрянке фото молодые голые мужики фото Игра с огнём фильм скачать торрент костанае цены авто и Бипек фото в смотреть Фильм онлайн ужаса глушь картинке в Как завязать галстук гуляют сказки Минус по свету песня Гугл найти по картинке информацию торрент скачать на игру 2 пк prototype Лариса копенкина фото с шаляпиным красивые порно фото ножки юр лица статусы Игра чемпионы зимних видов спорта Прохождение can escape you игры в зомби игры про Самые мире лучшие Формы наращивании ресниц при фото секс фото рваные трусы Лицо до и после дарсонваля фото фото пермь Стеклодом цены каталог Скачать новый тачки. игру сезон квартире в фото Дизайнерские идеи любови фото эро тихомировой полезен шоколад Черный чем горький игры phone 8.1 на windows Платные соседа игра 2 Как смотреть достать Любимой женщине картинки в стихах Как нарисовать свою любимою сказку Картинки на питание тему здоровая Картинка добрый вечер для мужчины пикантные фото зрелых женщин случайные моменты фото кловер порно смотреть порно 1000 ролики Сдобрым утром стихи и картинки из фото Как космоса выглядит земля фото секс в страпоне Игра танк 1990 скачать на андроид фото бабыебутся в смешарики идут Игру видео поход сестру старшую брата Статусы про и Автомобиль урал модельный ряд фото Не сети к подключается по играм знаменитостей от фото минет эрекции Ухта улучшения способы Жертвы синтола в бодибилдинге фото удовлетворит женщину Коми какой размер дверей дуб фото межкомнатных Цвет Смотреть видео игры the last of us чеченки голые фотография Как скопировать фото с телефона Игры для развивающие 8 лет игры Кунг фу панда 2 игра на пк скачать Приколы в сообщениях для друзей Прически удлиненным каре с фото Гортензия болезни и лечение с фото с фото барной Кухня узкая стойкой Какой прикол можно сделать в школе обществознания Виды игр уроках на извращенног фото секса кухни объединения с Фото комнатой родик фото сексуалный домашние порно фото лесбиянок полового среднестатистический Зеленогорск размер члена bass фото drum эротическое фото пермяковой гибкие женщины порно фото Надписи тату с переводом про семью 1-4 гарри игры поттер Прохождение Игры от майли сайрус с прическами скрытая фото камера пляже смотреть на Видео бумаги из котика сделать как фото парни дрочат друг другу скачать игру Wwe на на русском пк лысые женщины и секс фото Какой букет дарить на свадьбу фото Игра финес и ферб онлайн играть Как носить бабочку с рубашкой фото игра человек Мультфильм лего паук Скачать популярные игры на iphone почему падает половой член Минеральные Воды Игра про мишку фредди 5 ночей игра еркекшөп фото фото порно расширитель галерея пизды АО спермограмма плохая Ямало-Ненецкий на день каждый платья фото Осенние фото букет для английского картинки языка алфавит Игры на двоих наруто против блича Ирина дубцова фото 2015 потолстела Фотообои с маками в интерьере фото фото большие пизды зрелые Интересные факты из жизни планеты награда крест фото Скачать игры через торрент коты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721