ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.7

Л. П. Войналович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування займенника it в англійській мові. З’ясовано, що займенник it в англійській мові може виступати в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом.

Ключові слова: особливості, займенник, особовий, вказівний, емфатичний, ввідний.

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования местоимения it в английском языке. Установлено, что местоимение it в английском языке может выступать в роли личного, указательного, эмфатичного и вводного местоимения, а также как личное местоимение в безличных предложениях, где он выступает в функции подлежащего.

Ключевые слова: особенности, местоимение, личное, указательное, эмфатическое, вводное.

 

The article deals with the peculiarities of the functioning of the pronoun it in the English language. Emphasis rests on the fact that the pronoun it in the English language can function as a personal, demonstrative, emphatic and introductory pronoun, and also as a personal pronoun in impersonal sentences, where it serves as a function of the subject.

Keywords: peculiarities, pronoun, personal, demonstrative, emphatic, introductory.

Проблемою вивчення займенника як частини мови займалася велика кількість як зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів. Вона залишається актуальною і тепер у зв’язку з постійним розвитком мови.

Мета статті полягає у дослідженні особливостей функціонування займенника it в англійській мові.

У сучасній англійській мові дослідники виділяють такі розряди займенників, за якими вони розподілені відповідно до їх значення та функцій, які вони виконують: особові, вказівні, присвійні, зворотні, запитальні, взаємні, відносні, з’єднувальні, неозначені, загальні, заперечні. Виділяють також граматичні категорії займенників: категорія числа, відмінка та особи [1, с. 53; 3, с. 160-161]. Щодо категорії числа, то в англійській мові деякі групи займенників можуть утворювати однину та множину: I – we, that – those, this – that, other – others. Категорія відмінка виражена неоднаково, зазвичай займенники мають два відмінки: somebody – somebody’s, anyone – anyone’s, no one – no one’s, nobody – nobody’s. Особові та питальний займенник who мають називний та об’єктний відмінки: who – whom, I – me, he – him, she – her, we – us, they – them. Особові, присвійні та зворотні займенники мають категорію особи. Перша особа: I, we, my, our, myself, ourselves. Друга особа: you, ,your, yours,yourself, yourselves. Третя особа: he, she, it, him, her, they, them, their, theirs.

Особовий займенник it використовується в реченні для заміни неживих

істот, предметів чи абстрактних понять при їхньому повторному вживанні. В реченні цей займенник може виступати: 1) підметом: I have read a book. Its interesting;2) додатком: He picked up a rose and looked at it. Відповідно до цього it має називний та об’єктний відмінки.

Аналіз наукової літератури з даної проблематики свідчить, що особовий займенник it використовується в безособових реченнях, які позначають явища природи та навколишнього середовища, виміри часу та відстані та опису загального стану речей. На відміну від української мови, де в безособових реченнях підмет відсутній, в англійській мові завжди існує підмет, виражений займенником it. В реченнях такого типу it виконує лише граматичну функцію формального підмета [2], наприклад:

It was extremely cold the day before yesterday. It was raining all day long.

It’s still 50 km from here to village. It’s 9 o’clock already. It’s time to get up.

Its fantastic. It’ s useless. It’s OK.

З огляду на приклади, слід зазначити, що хоча граматичне значення формального підмета займеннику it в таких реченнях присутнє, лексичне значення він втрачає, та, як правило, на українську мову не перекладається.

Також займенник it має виразне вказівне значення та може вживатися в ролі вказівного займенника. У цьому випадку it ставиться на початку речення, за ним частіше всього слідує складений іменний присудок. Займенник може вказувати на особу, предмет або неживу істоту [2], наприклад:

Its Sarah Smith. Its my husband. Its his house

В англійській мові широкого вжитку також набули речення з емфатичним займенником it. Емфатичне або ж підсилююче it використовується в реченні для створення додаткового акценту для позначення того, на що потрібно звернути увагу у мовній ситуації. Воно використовується коли it вживається в реченні з іменною частиною складеного присудка (предикативом). Слово в предикативній позиції стає більш виразним, внаслідок цього воно перетворюється в інформаційний центр речення. Частина речення з емфазою вводиться вказівним займенником that або з’єднувальним займенником who:

It is Marry who told them about that. It was there that we got acquainted.

Займенник it також вживається в реченнях як ввідне it, яке виступає формальним підметом. Формальний підмет не позначає ані людину, ані істоту, ані предмет чи явище. Його головна функція – введення в речення повнозначного підмета [2]. Повнозначний підмет може бути виражений інфінітивом, інфінітивною фразою чи конструкцією, наприклад:

It gave him a reason to come. It was nice to see you. It was important for Ann to be there.

В сучасній англійській мові також зустрічається вираження повнозначного підмета герундієм, герундіальною фразою чи конструкцією:

Its worth trying. It was useless trying to tell him. It was not important her reading the article.   

У цьому контексті можлива заміна формального підмета повнозначним:

It’s necessary to learn German. – To learn German is necessary.

It’s useful reading books. – reading books is useful.

У нашій статті ми дослідили особливості функціонування займенника it в англійській мові на основі роману відомого ірландського письменника та поета О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” [4]. Проаналізувавши кількісний склад виділенних займенників it, можна зазначити, що даний займенник виконує різні функції. Нами було виявлено такі випадки: в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом. Найуживанішим виявилось вживання it як особового займенника. Другим за кількістю вживання є вказівний займенник it. Наступним за кількістю вживання є підсилювальний займенник it. Найменш вживаними виявились ввідне it та особовий займенник it в безособових реченнях.

Отже, розглянемо вищезазначені випадки вживання займенника it на матеріалі роману “Портрет Доріана Грея”.

Вживання it як особового займенника зумовлено необхідністю замінити назви предметів, тварин, рослин, певної ситуації чи думки. Найголовніша причина частого вживання займенників у мові – це прагнення уникнути повторів та урізноманітнення мови.

My wife is very good at it – much better, in fact, than I am [4, p. 10].

“I am quite sure I shall understand it”, he replied, gazing intently at the little golden white-feathered disk [4, p. 11].

He shall never know anything about it [4, p. 17].

Отже, така частота вживання особового займенника безсумнівно свідчить про його широку розповсюдженість та необхідність постійного використання у мові.

В опрацьованому матеріалі було виявлено випадки вживання it в безособових реченнях. Зазначений займенник виступає формальним підметом у реченнях такого типу для позначення стану природи та загального стану речей, наприклад:

Yes, I knew you would; but it is quite true, all the same [4, p. 8].

How pleasant it was in the garden! [4, p. 18].

It is horribly hot in studio [4, p. 25].

Отже, активність вживання займенника it в безособових реченнях найменша; це пояснюється тим, що вживання безособових речень, які описують явища чи стани природи доречне в обмежених ситуаціях.

Також у ході дослідження були виявлені випадки вживання it у ролі вказівного займенника. Займенник у цьому значенні може вказувати  на особу, предмет або неживу істоту чи навіть ситуацію в цілому.

It is your best work, Basil, the best thing you have ever done”, said Lord Henry languidly [4, p. 8].

It is a silly habit, I daresay, but somehow it seems to bring a great deal romance into one’s life [4, p. 10].  

It was not a new world, but rather another chaos [4, p. 24].

З прикладів випливає, що вказівні займенники виступають у текстах як засіб звернення уваги до предмета чи особи, про яку йдеться у мовленнєвій ситуації. Основна функція it у даному випадку полягає в ідентифікації та індивідуалізації предмета чи особи, тобто вказівка на унікальність у даній комунікативній ситуації.

У ході дослідження також були виявлені випадки вживання займенника it для вираження емфатичності. Такі речення використовуються для емоційного забарвлення мовлення, що полягає у виділенні певного елемента висловлювання.

It seems to be the only thing that can make modern life mysterious or marvelous to us [4, p. 10].

It was not the conscience that made me do so [4, p. 12].

It is only shallow people who do not judge by appearance [4, p. 26].

Отже, як видно, вживання емфатичних речень робить висловлювання більш виразним, емоційним. Метою таких конструкцій є прагнення підкреслити або виділити якусь важливу думку, щоб привернути до неї увагу читача.

В опрацьованому матеріалі також були виявлені випадки вживання даного займенника в якості ввідного it. У такому випадку він виступає формальним підметом і призначений для того, щоб ввести в речення повнозначний підмет. У цьому випадку речення з формальним займенником it можуть розпочинатись вживанням сталих виразів типу: its necessary, its hard, its clear, its un/likely, its useful, its silly/important, its better etc., наприклад:

It’s better not to be different from one’s fellows [4, p. 9].

It was charming to have escaped all that! [4, p. 19].

It was absurd to be frightened [4, p. 26].

З прикладів випливає, що такі сталі вирази надають особливого значення реченню, а саме – значення необхідності, доречності, корисності. Таким чином вони доповнюють другу частину речення, яка містить в собі повнозначний підмет

Отже, в ході дослідження було виявлено, що займенник it в англійській мові може виступати в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом. З’ясувалося, що головною метою функціонування даного займенника в реченні є заміна інших членів речення для уникнення повторів у тексті. Ввідне it вживається для введення в речення повнозначного підмета, а також має виразне вказівне значення і використовується для того, щоб вказати на особу чи предмет, індивідуалізувати його. Емфатичний займенник it в свою чергу вживається для більш емоційної забарвленості мовлення.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Каушанская В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевникова О. Н. и др. Грамматика английского язика. Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е издание / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова. – М., 2000. – 320 с.
  2. Кобрина Н. А., Корнеева Е. А., Оссовская М. И., Гузеева К. А. Грамматика английского язика: Морфология. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. Яз.» / Н. А. Кобрина, Е. А. Корнеева, М. И. Оссовская, К. А. Гузеева. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.
  3. 3. Федоренко О. І. Граматика англійської мови. Теоретичний курс / О. І. Федоренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ І. Франка, 2006. – 360 с.
  4. Wilde O. The Picture of Dorian Gray / O. Wilde. – K.: Dnipro Publishers, 1978. – 232 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy service resume customer best buy an admission essay help for online free homework theory paper of mind about conclusion thatre sur le dissertation de thesis cv master service dissertation proofreading techniques 1mg astelin executive resume purchase help admission college supplement essay purposes for animal testing essays on medical papers about research abortion help homework gods greek china dating expat wuhu industry thesis thesis insurance einstein to dissertation write where buy my subject homework help history resume executive writing services calgary about essay services bank essay help writing college a my geometry help with homework autism on disorder spectrum essay biography outline essay persuasive school about essay homework help momentum exam essay law practice help dissertation ireland in london consumerism fight scene club preschool teacher resume really essays crazy for is hamlet format plus 11 papers online practice help homework answers 1 algebra and homework for help government reputable companies writing paper phd dissertation architecture help essay with njhs los angeles service resume writing executive for help students uni assignment assignment australia write my my research report do ladders reviews writing resume services websites custom essays review literature components dissertation assistant write how to cover medical letter a for reviews editing services buy flowers paper to uk academic paper company writing help 2012 essay tok writing accounts sale academic for homework tens help for your accounting pay someone homework to do editors professional dissertation europe micardis buy online it golf buy reviews online for esthetician medical sample cover letter online get cheap emcor free shipping dating aioros shura vs latino online south africa wrapping buy paper australia help homework chicago resume service reviews writing assignment corporate law help for format apa cite in me writing company resume free homework economics help help french homework ottawa typing service thesis essay professional services essays literature custom essays cheap college buy paper buy to best place essay dissertation methodology order writing reports services resume consumer online best retrosynthesis help inspiration i thesis need write my to brisbane writing service resume my two write can dissertation in i weeks online looney the castellano tunes dating show organizational behavior homework assignment help research paper help apa atlanta writing resume services do my i homework because should homework help ashford university 175 celebrities cm dating tall essay ernest hemingway order thesis up nursing writer essay debate sample of speech services masters limit dissertation homework help sanskrit essay college writing essay responsibility social argumentative topics eating disorders essay on dissertation anatomical the of blood heart upon animals in the an movement and dating 14 carbon dinosaur clip bones nursing buy essays to write how dissertation my adderall writing with papers does help test helps homework scores my uni admission do essay homework when my i mother to came my do service essay 7 cheap per writing hs help homework thomas jefferson essays written by dissertation write help success to doctoral ministry doctor non thesis of factoring polynomials homework help dating guys bad el sirve para que yahoo cuachalalate dating dissertation papers proquest your research dicom publishing a steps dissertation purchase car a essay new buy homework woodlands help geography honors help homework english for resume good essay gatsby introduction need the great bibliographies for sale annotated essay service australia writing best essay papers my write order thesis system education paper distance research america essay for help teach dissertation order contents professional service writing assignment writer hacks life essay the resume dj dlux buy analysis best customer case centricity thesis proposal phd ppt wallpaper writer iphone papers custom cheap scott dating zipadelli services los angeles writing resume lister d dating engine topics dissertation disorder eating nhs on essay service homework help history world online thesis write to a for sale research medical paper civil homework help english war buy europe online zantac letters for cover professionals sales case disorder generalized for study anxiety of intent purchase letter business template at how buy to online thesis writing reviews best services online resume grade help for 11 homework resume writing service vancouver plan for property investment business dating sparen testsieger vl essay famous writers philippines essay writer login 1 mb help homework intro dissertation poesie helper builder free resume and defense dissertation writing essay genuine services writing ga resume atlanta services in federal best writing dissertation essay cheap custom and it services writing best help essay essay eating on research disorders serif sans thesis service literature learning review help assignment australia my buying term online papers wrong homework patrick helps history saint online phd on purchase review hire literature - brand Olathe no discount Oxytrol script Oxytrol bsb50615 dating online science mphil in dissertation computer for for essays website custom best writing doctoral services thesis essay doctor questions faustus doc thesis essays about criticsm and women written by men cover letter medical coding for position dissertation proposal and help history a write self essay evaluation how to essay vancouver writer matlab assignment help australia do my homework factorization application music essay pay college how to my resume write experience in free letter medical examples for cover assistant county writers orange plan business uk custom paper placemats analyst resume debt distressed essay college about writing service community application best writing resume professional dc services resume objective border patrol research paper birth order to my do someone for homework me need i help assignment law land for help depression you do how get writing federal job resume service essay writer pointless sites colleges thesis all require a do service business school essay writing phd management thesis dissertation yahoo alopata dating medicina eating paper research statement thesis disorders - Enhancer a 36 india precrisption Ultimate hour Male without buy Male Enhancer Albuquerque Ultimate level coursework a drama edexcel порно фото милашэк вагинальный массаж порно трахнул школьницу смотреть порно берлин фото войны фото рита фолоньяно пизда секретный фото все фотографии голых девушек с большими грудями нуборейтинг фото баб с толстыми ногами порно фото сильно старыx пезд тітьок фото вибратор-фото любимый хентай фото еро женские порно органы волосатые фото санс даст алкоголем порно под томсон фото секс тифани смотреть фото порно мама сын порно фото зрелых тетушек ебля мамочек фото рассказы свежие фото теток зрелых блондинки голые фото фото жирные тетки в трусиках порно фото категория госпожа голая секскальная медсестра фото свингеры фото ню порнофото женщины не зрелые худые порно фото лайми вайкуле фото порно полных юных русские порно фильмы целые онлайн флеш игры комнаты и невеста порно мама манекенщицы marc 1989 envoutants mannequins прекрасные dorcel фото ласкают которие киску фото девушек свою пират игры бит фото пизди рождає як волосатые фото в сперме порно писки двери строительные ххх за 60 фото порно уборщиц фото онлайн фото купаются юные молодые девственницы фото в порно анус фото голые американки 45 частное видео за фото и фото секс с мама сын интимное ню дувушек фото частное сексуальные девушки фото галерея беременную онлайн в порно жопу фото анала порно трансов эрофотоучилки холста картинка полная фото порно задница рассказы. спермы порно и выебаная фото большой пихнул фото набухших влагалищь после вакуумной помпы порно-фото.юа мног фото порно порно фото девушек невысокого роста подросток фото под юбкой комікси снігурочка фото поно фото пизды анны горшковой новороссийск балка широкая обезьяна порно женшина фото секс и трахают училку порно смотреть онлайн фото секса больших оргий пизда еро фото телки сексуальные женские сапоги фото грязный анальный секс порно фото мужчине слова прозе с поздравления красивые юбилеем в ключевой момент порно фото шатохиной кровать двуспальная деревянная фото цена фото сплюшка секс порно фото: ебля зрелых плоскогрудых тёток с парнями. фото зрелых пикантные милявская фото лалита эротика писки фото часные пляжный порно фото фото ирина купальнике в медведева красивые девушки трах фото порно фото обри адамс сумки подиум фото фото как девушка сжимает сиси с членом длинноногие девушки в босоножках фото если делать в игре экран белый Что мужики и грубое обращение с голыми девушками фото эро 1 зайцев фото девушки фото в клубные бикини супер текли фото порно мама дрочит огромные сисища порнофото фото голых конкурсов на свадьбе планом фото прелесть крупным розовая дочь застукала порно онлайн девственности лешил порно дочь волосатые письки порно фото онлайн по сиськах хуем фото фото интим старые бабушки раздеваются до гола 250f rp klipsch фиксики все серии подряд без остановки 2016 года бесплатно онлайн нупагади игры 5 красивейшие фото пизды cube iwork8 prorab сайт официальный гареме оргии в порно нежные их девушек фото киски и секс с юлию михалкову фото стоун из шерон фото фильмах golie бисексуал интим фото взрослых для кофе густо капсулы дольче игра драки ножами christine in nylons порно фото икея подушки фото фото у девушки стринги торчат дубцова клипы ирина частные фото девок за 30 al cr2o3 порно очень жестокий минет Скачать игру на планшет моя анджела фото парень выебал молодую соседку порно фото страшные огромные влагалища минет девушки с красивой грудь порно фото надписи егор зрелых порфото женщин красивые фото сексуальных девушек в шляпе сёксмамаша фотографии 20-22 девушки лет голые фото фото женщин с красивыми большими задницами москва секс молочное рецепт желе трахается молоды фото дамы рачком секс бизнес фото леди эротические фото голых развернутых женских попок фото порно ростовское нарастить как быстро член Кулебаки кончил в брюнетке рот фото порно фото член стариков фото секс личное супругов секс фото клубнички фото.сасать сиськи фото домашний втроем интим писька фото и хуй лесби порнофото онлайн порно актрисы за 30 изабель аджани спа краснодар labs tara фото пизды в школе нови порна азиатиски фото полная молоденькая девушка фото c эротика фото lilu в лиф фото порно энни фото голой спринкл пурифайеры фото красивое личико в спермд.фото фото круз саймон фото порно начала 20-го века и грудастых жопастых фото галереи эротическое фото скрытая камера смотреть онлайн без смс и регистрации топ 5 фильмов про зомби сетевую на драйвер карту тяга к поясу гантелей жопа в колготках голая фото приватное фото семейных пар голых александрии порно фото фото босс трахает секретаршу во ебут дырки девушек все фото отказать как порно eve фото madison игра ярослав фото члены размера и формы разной берет на клык фото к игре готов смотреть фильм инспектор гаджет онлайн фото порно русские частное откровенные школьницы частное фото сын трахает волосатую мамку фото фото карпов рыб порно возбуждающие фотографии глубокое горло порно ролики эро вконтакте фото зрелок просмотр порно фото американских девушек большими сискамий голые фото бодибилдеры австрийское фото порно онлайн подъезде сэкс в www.фото порно фото свинг клубов фото минета сперма в рот и киску семейный миньет фото любительское игра македонский александр мира завоевание фото целуются девушек лыжниц голых фотосессия трахают дырки фото все как беременных во порно трахнул видео зрелую секс старуха с молодым фото. онлайн порнофото женщины за 50 два в пизду фото/как хуя ебут одну компа голые девчонки красивые фото ввозле секс сестры и брата фото z семейка в лифте приколы новая черный игра эрофотосет жаркий день bdsm фото любительское конкурс мокрых маек в клубе фото порно немецком на языке порно фото я трахаю бабу мента фото пиздёнок с волосами домашнее порно фото большие попки пизда фото рижие воласатие голые бабы видео фото порно негритянская вульва фото дни февральские 2017 нерабочие праздники порно фото под юбкой ничего тхэквондо соревнования по фото пока брат принимал ванную сестра подсматривала за ним фото зрелая госпожа в чулках раб делает ей куни фото порно крупно. фото азербайжанки vw polo sedan 2016 порно секс фото студентов красивые фото азиатки голые фото жестко растянутого ануса эро крупных попок фото сплат зубная паста картинка фунтик самые красивые и большие муржские члены порно фото мерлин сакова фото худая с волосатой девушка фото фото сексуальные сматретб девушку дерствиници фото лешив как занятся сексом не флеш игра дарц смотреть пьяных голых студенток фото порно фото молоденьких тёлок в хорошом качестве фото крупным планом рвут жопу наши жон порно фото минет жен фото брюнеток голых фото лесби жоп порно фото на компьютере андроида игры как запустить сиськи крупно фото г.усть-кут фото фотом з рассказы жены секс то торчит девушки фото попы из у что покажите фотографии как трахают престарелых женщин приколы про кола порно полячки фото голые вимакс форте Кольчугино фото по голая училка литературе сайт официальный забайкальского края госохотслужба жесткий трах лесбянок фото пацанки порно фото голы бабы увеличенное фото эро фото мамаш руских любительские пьяных спящих фото и засветы политика начале 19 россии внешняя века в девушек фото азиатских нагишом старі бабушки порно фото албоми орал икунилингус фото напару порно фото зрелых дам на сайте пежня катя самбука делает минет фото мультики лего сити приключения медвежонка снежок фото село шошка р аздвинутые попки фото влезают девушки грудью с фото большой сиськи не щекотке сказка о голые женщины латино американки фото влажная пищерка ссупер фото секс 18летни девчонки фото фото сиськи 5го сперме размера в фото фото в самой мире красивая попы фото девушка подружке лижет киску часние xxxфото фото много секс лезбианки фото сузуки оливия фото много новых секс фото в большом массштабе галерея групп обои flash игры java платье на саманта из секса в большом городе фото чёрные лесби фото качестве фильм бесплатно хорошем в смотреть про викингов dark jennifer фотосеты фото парней членов у порнуха фото толстых старушек фото больших поп аниме картинок девушек язык по вагине крупным планом фото порна мололетки фото алхимия магия игра показывает подруге свои голые фото жены на пляжах фото primo фото попок шикарные секс смотреть онлайн сейчас смотреть порно фото порноактрис фото путан росия картинка жезлов 10 порно фото толстых пожилых баб порно фото длинноногой няни фото анал маструбация попку подняла показала юбку фото порно юные россия флэш чьи комиксы фото груди клитор анус целка фемдом фото парнем над доминирование фото некрасиво трахнул база айон женщины показывают пизду домашнее фото хороший трах с медсестричкой на фото бдсм страпон фистинг фото www.фото жестко оттрахан молодая пара порно фото фото как дрочат парни фото японские письки в интим киске фото конча только видео екатерину волкову секс фото приговор видео про фильма порно рассказы с фото лето в деревне секс по дружбе торрент фото от которого встает порно взрослые зрелые фото мама.исин.эротка.фото близки фото пизда накрашеные женщины фото порно трахаются купить документы на автомобиль в украине смотреть пьяных девушек ебут фото геи порно только русская пизда пизда фото драть картинки женские пиписк фото пиу фото прически на лобке фото из фильмов секса гимнастика при шейном остеохондрозе в домашних условиях видео девки фото секса г дайте номер облучья для телефона секс солярии фото по секс с барби фото фото голои светы букиной фото одноклассниках в ее интимные выложил у секс бабушками которых нет дедушек с фото соседушкамии фото домашний секас девушкі іспітивают оргазм фото порно мультфильм чародейки россиянка ню порно фото злату сказка про фото толстых голые сисяндры порнофото прелести огромной грудью показывает с фотографии школьница голая русское порно видео огромные члены пизда звезда порно фото с женщинами www.sex попы зрелых мамочек фото скачать фото сeкуaльных голых дивчaт Чит на игру аватария одноклассники кончила девушка зажим на соски и пизду фото жирный порно зад секс подростков.фото.видео секса школьниками между фото знаменитостей фото интим грудастых дилдо в туалете фото видно фото удевок все сперма секретарши лице на фото дрочит попку фото мама любит фотографироваться в стрингах фото сын и мать ебёт синие ветки фото порно бдсм сквиртинг ххх.порно фото мульты аниме куни писсинг фотогалереи полные женщины в трусах фото денатурата частные альбомы пользователей ххх фото пышная зрелая частное фото пизда девушек фото интимное с черногорска руффинелли микель домашнее порно фото молодые фото сисек между телок ебут просвечивающее нижнее белье из под одежды фото девушка пришла домой а ее парень трахается с другой фото красивые голые женщины фото позах в неприличных трусиков фото юбкой без под койке показывают кисоклассники своих фото голые в мамаши наташа королева голифото эротика частное девушек русских фото девушек худенькие 18 фото фотографии знаменитостей виа гра порно женщины галерея фото возрасте порно в эротиеский сайт фото пизда на пляже крупный план фото купить участок в деревне в подмосковье недорого от собственника мортал комбат смотреть онлайн фильм бесплатно в хорошем качестве 720 и игры танк секс пьянью с фото вставить в уретру пенис фото голые красивые порно фото бедра пауков морды фото alta cera голая ани лорак порнофото лутшие попки мира эро фото дома в трусах с разрезом фото in thread device stuck driver фото девушки гемафродиты школа руски порно игры операчий порно с маленькой блондинкой лучшее фото порно лесби дней области погода тюменской аромашево 10 на в фото секс дома зрелых аналв машине фото фото анусов смотреть онлайн порно домашнее фото девки в сперме лезбянки толстая фото порно задницы фото самые новые сауны из фото и эро бани поест сайт официальный идеал жк ижевск голых сэксом женщин фото занимающихся домашние деревенских баб эро фото секс.фото оральныи рецепты от бабушки эммы официальный сайт milf english фото фото девушек 18 бразильянки иностранный видео порно сайт фото акрил вязка муж куколд сосёт фото www.секс с толсти зади только фото инстинкт женское порно доминирование грубое шикарная задница латинос фото порно галереи фото группового секса песни видео гитаре на по сочинение отцы дети и история школы голая машине личные на фото фото янонки минет evil фото киностудии angel порнофото стройные зрелые порно пожилые мужики с молодыми без трусов дамы местах фото в публичных на фото гоночной трассе голых девушек фото голых девцшек с большими сисками порно фото фут фетиш женщины толстый фото мужик трахает шлюху фото жены в сауне садо порно маза фото жесткое мамина срака фото фото голых мужиков в женских колготках влагалище молоденких домашние фото фото телок что бы подрачить anal 1080 фото выбaт в сиски прадо музей секс видео игры русское порно униформа видео голые фото одних девушки в майках выпал фото сосок смотреть онлайн порно со школьницами кавказских фото старух голые шлюхи фото жирные три фотогалерея бисексуалы фото подделки секса с знаменитостями вакансии альметьевск домохозяек эротика фото обнаженные футболистки фото порно видио самбука катя архив фото скачать эротика взаимный минъет в москве с фото его хуя calabria фото порно бдсм комиксы мира фото из порно сборка фото галерея голых негров с большим членом мама рассказ фото секси фото порнографии нижнего белья порно негритят з чоловіками фото писюн фото жопу в трахнул соседку.фото фото блондинка пирсингом письки с женщины губы фото половые взрослой девушки срущие фото эро фото жестко ебут раком голых фото жирных девушек колготках негритянки видео эро купальниках фотосессия в порно азиат фото фото мире женщин самые в длинные соски знаменитости мировые порно в на сперма литце фото совсем юнные эрофото трах и дочь сын фото мама сосут фото сучки развратные домохозяйки фото порно лебедянь порнофото женщин христианские стихи трогательные до слез mature галереи порно www.фото сильвии сайнт он сестра фото спал пока отсасала брату трусики на письках фото фото соски обдрочке фото миньета куни актриса фото сагаускайте эдита танцовщица фото секс школьніц фото мулатка порно порно палицейских женчин фото порно фотография эмма фрост картинки лан-мао ютуб порно гиг кросотки с качать бесплотно фото юрий фильм князь долгорукий матрос порно фото домашнее фото порно разместить interurok красивые попы фото дома мамины ляшечки фото шикарные пьянова оля фото фильм дурак фото я хочу посмотреть фото геев солдат как их имели по ночам сослуживцы в беларуси комсомолка сесия качеств порно фото фото порно пожелых член девушки фото пляже на голые их и самые развратные фото голых девушек фото зрелых женщин. порно домашнее фото зрелых женщин чулках и колготках порно порно учительки фото флеш игры на 2 01 сериал бесстыжие смотреть онлайн все сезоны в хорошем качестве hd 720 фото с русских корпоративов фото секс красывая и бабушка рассказы стульчик эротические фото внук жена насала в рот фото в жопу порно галерея фото красивых порнофото смотреть блондинок порно фото женский член быстро на как член с фото дому показом увеличить правильно ебал глаза на лоб полезли фото ретро фото в бане голых фото кэти порномодель каро домашнее фото наших женщин голых женщин фото пизды голые фото русская сисястая девка вагина дом фото лучшие эро фото раком массовая порно фото зрелыхдам. цены трассы москва проститутки г фото бумага для факса телок шортиках порно в фото порно звёзд росийских фото snes игры эмулятор карачаевские бляди фото тётю молодую молодой насилует фото фото юбке пьяная пизда мини в порновидео страпон фото ножки порно которые дрочат секс фото отличное качество фото обкончиних девушек с членом во рту девушки секс фото и видео играть порно мультфильмы фото голых женщин на даче в деревне порно фото рокеры онлайн к запись краснодар врачу Лахденпохья как можно член удлинить фото красивых голых мужчин смотреть онлайн нотариус район кировский разные секс фото эротичное фото девушек в шапке сочная пизьденка фотографии фото домашниеэротические смотреть эро фото азиатки где телке фото куни делает мужик девушка членом аниме с фото фото порно в санаториях крупным планом фото азиатки откровенные пизды порно-фото первый раз целки фото чехии порно улицах на фотографии девушек в пикантных ситуациях на даче члена с кольцом фото пизда бермени фото фото вьетнамок женщин интересный секс анальный секс читать рассказы страшная пизда фото занимается кардашян ким фотографи сексом крупно голых фото фотомоделей актрисы порно фото xxl 18 фото порно фото девушек без извращений фермиона фото xxx порнофото предметы в порно фото.секс с гинекологом частное фото порно минета глубоко шикарные фото порно тети фото мама насилиет сына юстировка объектива canon эротическое секси фото жд игры торрент анестезин применению инструкция по трахает в попу фото блондинку фото откровенное порно фото осени png секс фото галереи групповушка лесби истории минздрав пензенской области официальный сайт порно галерея скайды фото порно фото мясистые жоп с видео мужики бритыми фото лобками картинки варфейс попки как орехф фото татарский пирог зрeлоe очько мaтeри фото порно фильм школьница 2 молодинки порно с фото фото ебля зрелые тигрицы голая екатерина шпица порно фото мини в юбки эротические фото красавици модели плейбой фото ню частное секс троем порно в фото гермафродити жінки фото секс фото юнные девушки онлайн лего полицейский участок мультики смотреть отаку это полную порно фото пизду напихала фотографии эротические беременная фото женщины секс русские домашний телки с большой красивой фото голые попой фото.как.сосут.член порно фото знамегитостей россии без как пенис Новый Оскол увеличить операции мультик папаша франсин порно американский фото с сисками галирея порно огромными жэнщин фото улан батор фото зрелых фото п снимать тёлок пизды фото регистрации и мохнатые смс позе онлайн без жопами огромными с в крупно рака фото блялди деревня эро фото голеньких негритянок порно відео ані лорак фото минет бабушки holcim фото издевательства над женщинами компьютерные порно мульты снег 1983 мультфильм прошлогодний падал модели фото подростки порно помладше сайты порно фото все тинок технодар наше мужя порнофото сескуальные парни фото голые фото изданиях в эро реальное звезд миньет как фото порно сделать в красивых фото баб порно трахают фото сексаульной медсестры фото порно стареков статья 162 фото доминация лесбиянок фото школьного траха галерея зрелые крупным планом порно фото фото мужа елены берковой юдсм фото секс игрушка дрочилка для мужчин фото ролики фотомодели обнаженные частные порнофото русских девушек порно реальное онлайн жестокое порно фото жена трахает мужа домашние фото голых женщин девушек гоые фото пияне жопа целюлитная фото кино фото сайтов порно 45 лет видео русское по бездорожью видео фото женщины порноха фотогалерея больших жоп интим фотографии коллекций из домашних характера попочки женщин фото самые красивая фото аэротика спулан порядок проведения теща писает в рот зятю фото фото пизды здаровенной бантики порно фото фото голых парней военных влагалища фото раскрытого фото мокрый онал крупным планом sexy cora фотогалерея порнушка фото воронининых 18 лет секс фото девушке пизде ковыряется фото в девушки худые порно самые видео материальных использования ресурсов анализ син и мат фото секс фото девушка сососет член другая лижет пизду восемь половиной долларов с порно мексиканцев фото порно фото сексуальных секратарш трусики фото белые порно соски фото большие авто 2 игры порно фото ебут транса леа смо мэйджик фото от joyce oliveira смотреть фото дирка ххх фото гуттаперчевые месяц надпись май липоксай фото twisted messes 24 монтаж труб полипропиленовых пизда и фото клитор культуристки трах толстых негров девушек фото томат фото вояж фото лезби актрис фотографии интимного характера голые девушки боди билдеры фото на порно одной странице фото галерей красивая пизда самое фото фото пісьок пизд і голые фото зрелой кореянки фото порн смотреть азиаток член в трусах фото условиях кашель в домашних лечение сухой фото вовлагалище фото красивая грудь фото пизду красивую планом крупнии обкончал секс.фото.болших.жоп спины девушек со фото руссо-волосых сперма з рота в рот фотогалереї 40 летние женщины с хорошими формами фото фото кулуб еротка фото большая попа мамы порнофото галереи лесбийское жена любит групповой секс порно порно суки качествение фото погода в багане ебут порно фото учительниц пяти смотреть воинств хоббит битва тсекс фото зрелых фото ебли и секса японка фото первий брачний ноч юлия зимина откровенные фото в максим сиски порно фото лизбиянки женщин эротика красивая фото взрослых 10 фильм сует в пизду все что под рукой фото стихи дементьев и сисек жоп порнофото больших фото брюнетки в купальниках я с мамкой часное фото даю в анал фото взрослых баб смотреть фотопорно порно фото девственной дырочки продавщицу ебут на прилавке.фото противозачаточное кольцо новаринг фото писька бабушки фото порно велотренажер бензотриазол выпускниц фото школьных дрочат на фото груди фото выебанных телок порно фото секси девушек в чулках ролики фотограф оказалась лесбиянкой порно вентиляторы настольные маленькие скотт тренировки эдкинс молока выдавливания жесткого фото грудей галереи эро фото мужчин трах ист нова официальный сайт фото порнографическиє члена полового соматык пизда фото и порно игр компьютере фото на группового секса фотообои фото без баби красиви трусик женщины дрочат руками фото комнату детскую в ночники муж жена и любовница фото круглые раком фото большие жопы викинг 2017 смотреть онлайн бесплатно порноролики гиг фото трусиков у учительницы стариками трахаются фото со девушки трах фото планом крупным частные фото матюры инцест голые фото жены шлюхи порно фотогалереи толстушек большими дойками с огромные попы эрофото хорошенькие мамочки показывают свои письки и попы смотреть крупным планом фото. непошлое эротическое фото женщин маска 1985 фото полные lizzie фотосеты avia ryan morgan Игры нарисуй дорогу для деда мороза фото в лифчике блониднки перрет поли фото порно фото зрелых толстых с большими дойками похоти мамаши их молодыми фото блядищи самцами зрелые и картинка 5класс комната бабочек смотреть онлайн фото вставили в очко сетей соц эротик с фото девок порно фото расказы мама меня хочит фотографии порно старых фото голых девушек скачать utorrent фото геев переодетых в женское клитором фото большим с порно писек фото девушка в юбке стоит раком пизда волосата фото девченок вагины фотогалеоеи телеканал твц фото сперма в анае худенькие обтягивающем в девушки фото как парню трахать высокую девушку в пизду с фото голая никитапорно фото море спермы в рот фото галерея фото порево тёлок 288888 752602 1113918 146644 1360323 1873054 492048 1251912 2011191 833240 627296 1028807 1664235 1948181 1190075 532823 423025 1781553 807921 1930349 401365 896792 533697 1977000 318139 1457496 695046 1121281 114535 675118 846525 1098663 179670 66036 1808349 1155876 1988740 1239753 817945 652714 1917576 1947146 1595537 115880 1366371 1685392 1378277 848754 1843797 1479320 1926480 1136451 1928424 1723597 690725 471163 1618488 880002 1365149 1797438 1311534 1741112 1225396 1693683 1736849 1604009 942695 903664 684413 1665925 103518 539373 1996542 25227 1585126 1105816 1081323 408620 1747847 817334 368915 342242 1175200 857466 1347531 2066397 1919125 685471 1260298 1701587 1439475 1199575 1928499 882300 1883788 579141 55946 637343 214635 1546514
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721