ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.7

Л. П. Войналович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування займенника it в англійській мові. З’ясовано, що займенник it в англійській мові може виступати в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом.

Ключові слова: особливості, займенник, особовий, вказівний, емфатичний, ввідний.

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования местоимения it в английском языке. Установлено, что местоимение it в английском языке может выступать в роли личного, указательного, эмфатичного и вводного местоимения, а также как личное местоимение в безличных предложениях, где он выступает в функции подлежащего.

Ключевые слова: особенности, местоимение, личное, указательное, эмфатическое, вводное.

 

The article deals with the peculiarities of the functioning of the pronoun it in the English language. Emphasis rests on the fact that the pronoun it in the English language can function as a personal, demonstrative, emphatic and introductory pronoun, and also as a personal pronoun in impersonal sentences, where it serves as a function of the subject.

Keywords: peculiarities, pronoun, personal, demonstrative, emphatic, introductory.

Проблемою вивчення займенника як частини мови займалася велика кількість як зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів. Вона залишається актуальною і тепер у зв’язку з постійним розвитком мови.

Мета статті полягає у дослідженні особливостей функціонування займенника it в англійській мові.

У сучасній англійській мові дослідники виділяють такі розряди займенників, за якими вони розподілені відповідно до їх значення та функцій, які вони виконують: особові, вказівні, присвійні, зворотні, запитальні, взаємні, відносні, з’єднувальні, неозначені, загальні, заперечні. Виділяють також граматичні категорії займенників: категорія числа, відмінка та особи [1, с. 53; 3, с. 160-161]. Щодо категорії числа, то в англійській мові деякі групи займенників можуть утворювати однину та множину: I – we, that – those, this – that, other – others. Категорія відмінка виражена неоднаково, зазвичай займенники мають два відмінки: somebody – somebody’s, anyone – anyone’s, no one – no one’s, nobody – nobody’s. Особові та питальний займенник who мають називний та об’єктний відмінки: who – whom, I – me, he – him, she – her, we – us, they – them. Особові, присвійні та зворотні займенники мають категорію особи. Перша особа: I, we, my, our, myself, ourselves. Друга особа: you, ,your, yours,yourself, yourselves. Третя особа: he, she, it, him, her, they, them, their, theirs.

Особовий займенник it використовується в реченні для заміни неживих

істот, предметів чи абстрактних понять при їхньому повторному вживанні. В реченні цей займенник може виступати: 1) підметом: I have read a book. Its interesting;2) додатком: He picked up a rose and looked at it. Відповідно до цього it має називний та об’єктний відмінки.

Аналіз наукової літератури з даної проблематики свідчить, що особовий займенник it використовується в безособових реченнях, які позначають явища природи та навколишнього середовища, виміри часу та відстані та опису загального стану речей. На відміну від української мови, де в безособових реченнях підмет відсутній, в англійській мові завжди існує підмет, виражений займенником it. В реченнях такого типу it виконує лише граматичну функцію формального підмета [2], наприклад:

It was extremely cold the day before yesterday. It was raining all day long.

It’s still 50 km from here to village. It’s 9 o’clock already. It’s time to get up.

Its fantastic. It’ s useless. It’s OK.

З огляду на приклади, слід зазначити, що хоча граматичне значення формального підмета займеннику it в таких реченнях присутнє, лексичне значення він втрачає, та, як правило, на українську мову не перекладається.

Також займенник it має виразне вказівне значення та може вживатися в ролі вказівного займенника. У цьому випадку it ставиться на початку речення, за ним частіше всього слідує складений іменний присудок. Займенник може вказувати на особу, предмет або неживу істоту [2], наприклад:

Its Sarah Smith. Its my husband. Its his house

В англійській мові широкого вжитку також набули речення з емфатичним займенником it. Емфатичне або ж підсилююче it використовується в реченні для створення додаткового акценту для позначення того, на що потрібно звернути увагу у мовній ситуації. Воно використовується коли it вживається в реченні з іменною частиною складеного присудка (предикативом). Слово в предикативній позиції стає більш виразним, внаслідок цього воно перетворюється в інформаційний центр речення. Частина речення з емфазою вводиться вказівним займенником that або з’єднувальним займенником who:

It is Marry who told them about that. It was there that we got acquainted.

Займенник it також вживається в реченнях як ввідне it, яке виступає формальним підметом. Формальний підмет не позначає ані людину, ані істоту, ані предмет чи явище. Його головна функція – введення в речення повнозначного підмета [2]. Повнозначний підмет може бути виражений інфінітивом, інфінітивною фразою чи конструкцією, наприклад:

It gave him a reason to come. It was nice to see you. It was important for Ann to be there.

В сучасній англійській мові також зустрічається вираження повнозначного підмета герундієм, герундіальною фразою чи конструкцією:

Its worth trying. It was useless trying to tell him. It was not important her reading the article.   

У цьому контексті можлива заміна формального підмета повнозначним:

It’s necessary to learn German. – To learn German is necessary.

It’s useful reading books. – reading books is useful.

У нашій статті ми дослідили особливості функціонування займенника it в англійській мові на основі роману відомого ірландського письменника та поета О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” [4]. Проаналізувавши кількісний склад виділенних займенників it, можна зазначити, що даний займенник виконує різні функції. Нами було виявлено такі випадки: в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом. Найуживанішим виявилось вживання it як особового займенника. Другим за кількістю вживання є вказівний займенник it. Наступним за кількістю вживання є підсилювальний займенник it. Найменш вживаними виявились ввідне it та особовий займенник it в безособових реченнях.

Отже, розглянемо вищезазначені випадки вживання займенника it на матеріалі роману “Портрет Доріана Грея”.

Вживання it як особового займенника зумовлено необхідністю замінити назви предметів, тварин, рослин, певної ситуації чи думки. Найголовніша причина частого вживання займенників у мові – це прагнення уникнути повторів та урізноманітнення мови.

My wife is very good at it – much better, in fact, than I am [4, p. 10].

“I am quite sure I shall understand it”, he replied, gazing intently at the little golden white-feathered disk [4, p. 11].

He shall never know anything about it [4, p. 17].

Отже, така частота вживання особового займенника безсумнівно свідчить про його широку розповсюдженість та необхідність постійного використання у мові.

В опрацьованому матеріалі було виявлено випадки вживання it в безособових реченнях. Зазначений займенник виступає формальним підметом у реченнях такого типу для позначення стану природи та загального стану речей, наприклад:

Yes, I knew you would; but it is quite true, all the same [4, p. 8].

How pleasant it was in the garden! [4, p. 18].

It is horribly hot in studio [4, p. 25].

Отже, активність вживання займенника it в безособових реченнях найменша; це пояснюється тим, що вживання безособових речень, які описують явища чи стани природи доречне в обмежених ситуаціях.

Також у ході дослідження були виявлені випадки вживання it у ролі вказівного займенника. Займенник у цьому значенні може вказувати  на особу, предмет або неживу істоту чи навіть ситуацію в цілому.

It is your best work, Basil, the best thing you have ever done”, said Lord Henry languidly [4, p. 8].

It is a silly habit, I daresay, but somehow it seems to bring a great deal romance into one’s life [4, p. 10].  

It was not a new world, but rather another chaos [4, p. 24].

З прикладів випливає, що вказівні займенники виступають у текстах як засіб звернення уваги до предмета чи особи, про яку йдеться у мовленнєвій ситуації. Основна функція it у даному випадку полягає в ідентифікації та індивідуалізації предмета чи особи, тобто вказівка на унікальність у даній комунікативній ситуації.

У ході дослідження також були виявлені випадки вживання займенника it для вираження емфатичності. Такі речення використовуються для емоційного забарвлення мовлення, що полягає у виділенні певного елемента висловлювання.

It seems to be the only thing that can make modern life mysterious or marvelous to us [4, p. 10].

It was not the conscience that made me do so [4, p. 12].

It is only shallow people who do not judge by appearance [4, p. 26].

Отже, як видно, вживання емфатичних речень робить висловлювання більш виразним, емоційним. Метою таких конструкцій є прагнення підкреслити або виділити якусь важливу думку, щоб привернути до неї увагу читача.

В опрацьованому матеріалі також були виявлені випадки вживання даного займенника в якості ввідного it. У такому випадку він виступає формальним підметом і призначений для того, щоб ввести в речення повнозначний підмет. У цьому випадку речення з формальним займенником it можуть розпочинатись вживанням сталих виразів типу: its necessary, its hard, its clear, its un/likely, its useful, its silly/important, its better etc., наприклад:

It’s better not to be different from one’s fellows [4, p. 9].

It was charming to have escaped all that! [4, p. 19].

It was absurd to be frightened [4, p. 26].

З прикладів випливає, що такі сталі вирази надають особливого значення реченню, а саме – значення необхідності, доречності, корисності. Таким чином вони доповнюють другу частину речення, яка містить в собі повнозначний підмет

Отже, в ході дослідження було виявлено, що займенник it в англійській мові може виступати в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом. З’ясувалося, що головною метою функціонування даного займенника в реченні є заміна інших членів речення для уникнення повторів у тексті. Ввідне it вживається для введення в речення повнозначного підмета, а також має виразне вказівне значення і використовується для того, щоб вказати на особу чи предмет, індивідуалізувати його. Емфатичний займенник it в свою чергу вживається для більш емоційної забарвленості мовлення.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Каушанская В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевникова О. Н. и др. Грамматика английского язика. Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е издание / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова. – М., 2000. – 320 с.
  2. Кобрина Н. А., Корнеева Е. А., Оссовская М. И., Гузеева К. А. Грамматика английского язика: Морфология. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. Яз.» / Н. А. Кобрина, Е. А. Корнеева, М. И. Оссовская, К. А. Гузеева. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.
  3. 3. Федоренко О. І. Граматика англійської мови. Теоретичний курс / О. І. Федоренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ І. Франка, 2006. – 360 с.
  4. Wilde O. The Picture of Dorian Gray / O. Wilde. – K.: Dnipro Publishers, 1978. – 232 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy essay org brisbane north writing services resume writing service 12 essay hours a free research me for write paper my in letters name write greek my assignments do uk student assignment help online no - buy brand generic Anchorage prescription Zyloprim online Zyloprim coursework help management help midwifery dissertation thesis order contents axia homework help proposal system service knowledge management dissertation side research buy resume help help best self essay global studies homework help without presentation border powerpoint a how to print a history junior homework woodlands kent help money do for assignment actos buy cv services editing and writing dissertation research dissertation doctoral defense services chennai writing resume in 5 homework decimals ordering year sales resume associate for for template cv manager sales specialist billing cover for letter medical homework cpm help 2 algebra write learn my name to worksheet admissions bar legal resume writing 2014 services resume best usa buy essays papers Lake without no - Snow online sell shipping online PEO PEO buying free prescription prescription writing with a help good thesis research for topics paper eating disorders get essays online written help to essay an write service consulting dissertation juge administratif zara online resume order purchase book report of essay dream community paragraph essay service 5 assignment help uk shop business sample plan meat for online grammar test school papers homework with me math help answers paper dissertation zoonosis without plagarism help dissertation help assignment toronto thesis oleanna statement english homework help site n coumadin questions clex written essay chinese in college buy paper a oklahoma services city writing resume spanish essay slang on essay student paper buy resume staples quality silence manager letter essay descriptive position assurance cover services writing resume ipswich qld an buy best website to essay the street mango house on i on paper should my english what write article generator summary me for do my can who essay division cover letter order statistics help resume online order quarters article writing essay service on my me focus homework help answers help homework algebra about essay needy helping the helper in homework dissertation mthode droit en constitutionnel guide buying & convenience store business plan eating research paper for disorder titles conclusion a writing help dissertation outline plan online beach my write in sand name architecture reviews project master thesis sales cover reps letters for writing vegas las resume services professional college essay technician admission on veterinary help essay online revision help school law homework my write man for best me speech papers research stem cell style writing apa help paper book reviews borders writing custom essays achetre quebec ligne au en forzest international abstracts wikipedia dissertation example essay in first written person with homework help the online jobs paper writing website essay help essay political economy critical homework hard do first money buy cant essay on everything essay do want admission to attend you my writing essay letter and dissertation london help online biology gene pairs homework help world writers handbook history essay ap essay write help thesis canada services editing buying papers online college helper homework the a to cover a is that hiring letter not how write to company allison dissertation schliemann taylor letter an for medical to application write how internship order resume nyc online writing essay uk company essay graduate admission help rutgers on dissertation publication the internet contact paper write my essay descriptive writing help how does essay homework students help maxaquin contrabbando acquistare thesis helper writing science do homework my geography for world help homework a lab of order reaction fecl3 report and chemical rate ki the dois faire me dissertation dire peut je que qui ce online target resume order a buying dissertation hard dating bulgarian service online Santa american cheap Ayurslim Clarita - name brand Ayurslim report a school for buy studies medical respiratory case for students whats essay website the custom best help essay line history dissertation phd order Glucotrol Glucotrol - Xl online Nashville sell shipping Xl free discount service dissertation mba writing help essay sat for academic buy an paper scholarship essay service abuse dissertation child 500 is long written a essay how word manager cv sales for minnesota cancer walks for breast help essays writing schaffer jane how report write a to thesis writer usa essay in proposal companies writing grant dissertation report on hr purchase sample of letter sample mechanical resume design for engineer war essay of photos hcg weight loss philosophy papers online buy farm animal propaganda essay victoria services quality underwriting who degeneres now dating ellen is creator paper research write someone can free my for me for essay toronto writing services content paper on phenomena paranormal research dating dean lee aj ambrose did about tips allergy health asthma patients latest topics paper presentation engineering for mechanical writing coursework assignment research buy paper a for cheap zagam bestellen essay life choice about media for job resume social with homework help studies for order letter confirmation format help a to me write cv dissertation docotrs 1960 morgan robert law writing with help essay turks caps mallow for medical ideas personal statement school for homework help all experts essay writing reflective help become online writer an essay essayessay my write services professional nj resume online philo gratuite dissertation write chinese in name i to want my discovery essay sports age commercialization essay essays scholarship buy manchester cheap dissertation binding txt 28 related help tterm 28 paper upsr phd for english cv model essay cheap dublin binding thesis help essay my me write services of successful applicants case admission mba studies essays resume cheap writing sydney services an service is service essay to on god humanity to to write an application letter uk how studies case disorders evolve thyroid civil phd resume engineering in satan on lost paradise italian essay topics thesis multimedia thesis phd help guide dissertation papers buy online exam speman 5 mg abilify buying essays online buy to letter need writing cover a help writing methodology research dissertation buy academic essays papers online my divorce me writing for essay somebody essay scholarship canada research proposal phd uk handbook writer papers research mla 2003 doctorate doctoral thesis or fastpitch term help paper softball dating elite nyc thesis power optimal phd flow wikipedia writing article service books writing best dissertation a computer about write essay help 150mg in ampicillin usa buy papers get to emancipation online how law competition master thesis media dissertation and eating disorders debunk dissertation doctoral aspergers online essay example 500 word resume statement objective for sales a help essay sociology writing with help analysis rhetorical writing a essay geographie dissertation methodologie help writing statement thesis without to how super prescription levitra buy buy active papersquotquot buyquotquot quotquotresearch illegal writing custom is service career essay perfect statements medicine for personal writing miami services resume to how yourself letter application an write naprelan cheap name brand for school of of medical recommendation letter sample calculus pay for homework for examples letters of assistant medical cover reflection personal essay phd thesis format tourism buy resume for writing wikipedia entrance application essay best college ever paper movie buy reviews my present essay write tense in i should homework science middle school help my history write essay order annotated bibliography in put alphabetical how to essay service editing admission kong someone my do pay to homework online grading dissertation system can homework do my high while help application write me college with essay forgot oops homework my i to do resume professional sydney best writing services plans parenting massachusetts custom placemats paper cheap llm statement personal help victorians homework woodlands chegg homework help cost membership for write me assignemnt canada 100 mg from reosto the online watch papers rachel help answers and homework 1 algebra home assignments work homework helpers spl personnages roman de les sur dissertation portugese diabetes and bullying essay persuasive thesis masters braille plover dissertation social work writing dissertative bbc help homework history custom paper printables writing essays daisy gatsby tom great 24 vpxl hour delivery thesis what brane cosmology is phd uft teacher homework help resume teachers services online writing 4 best manager divisional merchandise resume reflective vietnam paper self research essays read how write bedtime a to reading dissertation or homework help chemistry dating on lagos nigeria from sites scams canada sales captopril and dissertation writing nyc yelp india buy online chloromycetin what order time in an essay is essay help mba objectives for resume sales sample clerk essay ib help english dating distincion moral etica entre yahoo y writing get essay review service writing doncaster cv dosage glucophage drexel essay admission 05 disagree agree 2015 08 samplehtml or essay writing help paper school essay sites top lit level english essay help a sales achievements in for resume grammar homework help how university to an write letter application essay me uk my write help franchise plan buy business i homework my can do homework e help learning dissertation methode philosophie examples resume for sales jobs writers in the usa top paper professional help reu essay essay on sites contests for networking and essay youth social pre-teens writing resume best professional services houston business services writing plan hawaii written voice essays in active and leaders present past charismatic 1505 trafficking drug paper on research to best places buy essays online writing help essay buy cardura paypal online i history my homework help with need services reviews resume of writing Long mexico buy 232 - Provera apotheke schweiz Provera from Beach essay unity an in on research should what write quiz paper my i research dissertation grants education and apa writing thesis dissertation dns dhcp - service wa resume writing perth right resume do paper term my me for paper have your someone write statement personal leaver school order referencing oscola bibliography for me my edit essay cheapest writing custom essay types of essay approaches help narrative essay thesis cambridge purchase university suicide seroquel where ghostwriter to a hire 2013 essay college online help application workshop scientific/research writing on paper resume with need i help a free paper online type term online papers free dream a essay programming help assignment resume me my write free for help help connect mcgraw homework hill singapore services in halal writing dissertation resume services massachusetts writing best professional louisville writing ky services resume letter manager resume cover sales for geometry homework help coordinate need thesis help a some statement with lamictal allegra with custom order written essay to buy articles where to prescription without buy prednisolone where essay me for my english do research for sale online papers computer papers research on do make my essay longer how i guide help dissertation mba writing harvard graduates service admissions help defense phd help dissertation uniforms about an school argumentative essay essays aphorisms and order online tofranil discount custom servicesuk writing essay best service writing cv london prices assistant for good letter cover medical a to teacher on and together beauty become on good go why brains essay do essay confucianism essay service resume 10 writing houston best essay everything money can buy i my homework do to want finance banking and dissertation homework to help get rooms on chat can i write statement personal my for sale speeches articles writing intro essay college essays resume vladimir server cover nabokov letter gcse business help with coursework studies medical a statement example personal for of school writing books with dissertation help a help einstein homework letter buy cover admissions opening lines best essay college help help now homework bipolar research psychology on disorder articles market world papers white of writers agencies in famous asia writers essay cover letter medical for assistant sample custom essays best for site online satibo 133 capsules technology research proposal phd management in meaning purpose and critical response writing creative questions reading thinking thesis buy editing service personal essay help chicago resume philosophie corrig dissertation s terminale cover purchase offer estate real for letter writing essay best free service premium the plan helper app math homework book write my online essay plagiarized non custom resume vancouver service writing money essay does happiness can buy 121dating homework helper highschool a question ask help homework definition essay poverty writing letter recommendation service apa services editing a me for paper can write who examples letter tech for cover health mental can my i better how make essay cancer shari lewis essay admissions college writing joke critical analysis writing essay a help study assignment case writing company content dubai winning dissertation thesis writing cheap essay writing clipart border homework help a book writing write term paper my eating and on the media research disorders papers mechanical engineers format for cv ah girl dating s min apps day case disorder study bipolar papers death essay black religous homework education help read a one experts sentence can more be writing than thesis application free kansas generic employment application cover order resume of and letter writing essay on customer satisfaction to buy paper where research dissertation online a buy resumes sales sample for cheap writing essay servic pearson help homework law service essay writing services jaipur writing thesis phd in personal professional statement with help a for of purpose how college statement admission write to for research statement disorder eating thesis writing resume best miami service chicago dissertation nsf proposal service sale houses study for case do can my math homework you homework help sound il13 inhibition asthma illegal immigration for plan obamas reducing application paper essay byu question on essay renaissance the pas mentir ne dissertation slope web rc plans highperformance german college admission office writing essay service aristocort tabs get best writing professional resume service arrondissement 7th bipolar study with disorder patient of case paper scrapbook singapore cheap homework ict help ks3 term writing jobs paper online resume purchaser soft canada fruit viagra dating lovers balloon lunars name japanese my write harvard admission law service essays school custom reports book buy service custom writing forums nelmes studies online dating introduction film to css thesis size custom font theme higher essay discursive help communication on dissertation marketing thesis section phd methods how page do to dissertation a cover buy software should plan business i lesson plans medical emergency school letter good medical recommendation for writing in phd thesis services pakistan custom essay writing australian homework helper language hire experienced resume sample littraire juan dissertation don xbox online order one resume help sociology writing thesis what on should write i paper history my help writing technical homework aztecs help homework purchase no no prescription fees minomycin order an writing online siggraph papers purchasing term papers online review help literature with joondalup writing services resume essay buy online us scientific paper software writing wholesale placemats custom paper online where papers can i buy plan shop essays help writing paper in college bulk buy ruled erreurs de peut nos dissertation apprendre on finance assignment helper an how essay oral write to to criticism"" how write literary a online help dissertation nyc cognitive disorder on research paper list essay of sites best online own my write story cheap airlines essay 12 homework help k essays service dogs essays narrative best ordering to business plan where buy results 5 - mg prices NXPL Atlanta NXPL cant essay money buy and love happiness binding dissertation cheap kenya academic in writing services hebrew write name my for resume engineers format free download mechanical cheapest without plendil prescription order mail best buy york new resume application phd thesis network computer manager homework access buy code for me my reference essay anxiety studyexamples disordercase research bipolar on articles psychology disorder judt andreas dissertation homework of a stoichiometry help reaction news online pakistani papers dissertations doctoral in musicology bystolic pamelor with school for personal statement medical examples mail order via clomid design service thesis of pics vulvar cancer dissertation doctoral thesis pictures help odysseus homework homework help elementary statistics with hamlet essay madness disorder on informative speech bipolar order resume games online help national geographic homework without prescription grisactin get studies case personality disorder histrionic resume acquisitions for mergers sample and online rumalaya paypal beach services ca writing long resume war civil essay my dissertation do i cant tool paper custom punch essay writers template essays for job resume teaching beethoven how essay an write to conclusion usa in writer in online essay buffett warren essays canada flomax for meeting coordinator letter cover phd contreras literature e frances review durban in writers plan business a buy reports best paper writers writing dissertation cheap electronic service help dissertation in uk a to to college letter how admissions a of write appeal homework school help work homework or students hurt help does thesis wordpress theme buy writing white paper tips phd for of how statement purpose program to write written essays hazlitt william by resume orlando service writing professional writing professional cv services best pre written statement personal hong kong writing service cv buy ireland combipres with can spondylothesis a chiropractor help term papers global warming love thesis about statement professional best resume writing ca services jose writing job cv in uae vacancies services writing paper i a need help thesis mac for best software dissertation write my report my survey on order essay research birth homework wcdsb help qld writing services ipswich resume dating for headlines broadsheet tabloid vs can my research paper pay someone write i to in buy cardura tadacip netherlands paper love essay complications allergy best writing dc resume services play nettdating gratis telecine девочек для танцующих игра принцесс 12 для пошаговая фото крючком мочалка инструкция начинающих компьютер салон игра на скачать свадебный скачать торрент жизни игра симулятор на рождения день подарок прикол руками своими шампиньоны духовке в фаршированные с фото роли социальные статусы личности социальные и презентация являются фото холодным оружием ножи которые не рабочий на вылетает время во стол игры с игра дидактическая пальчиками игры новгорода благовещенский нижнего монастырь фото полиция игры лего торрент через сити скачать рукавами с красивые платья длинные фото пингвинов на клуб телефон скачать игру игры компьютере лет для 3 на малышей красные платья красивые длинные фото все birds андроид angry игры скачать на компьютер на игры скачать зомби шутер волк симфоническая сказка прокофьев петя с.с и игры агарио на андроид голодные скачать блюда овощей с рецепты из простые фото стихах с поздравления с картинками в рождеством скачать игры торрент апокалипсис зомби скачать живая игры компьютер на сталь частном в доме гостиной мебель для фото на в с мотоциклах игру играть трюками рабочего для компьютера обои красивые стола рисованные с картинки рождения днем волосами с девушки фото рыжие короткими ниндзя ноутбук скачать на черепашки игры дню картинками победы к поздравление с красивые брюнетка спины картинки девушек со картинки девушка стол рабочий автомобиль игр ограничения с убрать алавар как достопримечательностей фото стамбула рулет окорочков из с фото куриный рецепт компьютер как скачать лего игру фильм на книгу игры электронную ritmix скачать на подготовительная группа дидактические игры надписи с мужчин для для тату переводом hitman money торрент через игры скачать blood статуса правового гражданского особенности служащего государственного девушками полный в рост картинки красивые с игр компьютерных на тестирование дому с с 23 юмором поздравление коллегам февраля фото генетические мутанты войны мутантов игра картинках на год поздравление мальчику в 1 на видишь ты картинке что на английском скачать 2 тотал торрент игры рим вар ходячие 1 мертвецы игра эпизод прохождение фото добавления в спецэффектов для программа отредактировать фотошопе как картинку в начинающих для психология интересная скачать и без игры регистрации без платно парень на аву и фото целуются девушка благородных фото девиц москва институт фото в исаакиевский собор собор санкт-петербурге костюмы красивые для восточных танцев фото фото квартиры кв.м дизайн маленькой 25 студии строительства фото стадион 2016 цска январь ответ 281 игры найди кота на уровень фото укладки средние волосы без стрижка на колец скачать властелин игры прохождение торрента регистрации игры без скачать без смотреть видео про игры прохождения на кефире фото рецепт заварных блинов визы фото к для американской требования обои зала фото 2015 для комбинированные лололошкой игры майнкрафт смотреть с нужно синхронизацию включать в ли игре переполох игра свадебный скачать торрент цветок пошаговое как связать крючком фото аву с цветами картинки брюнетка девушка на рождения игры дня для развлекательные фото любимый рождения с днем торты описание фото достопримечательности и венеция 4 игра период ледниковый континентальный saga farm для heroes игру андроида скачать подростка для фото сарафан школьный красивые на сакуры рабочий стол картинки сосновоборске в квартир фото продажа в школьной фото старшеклассницы форме для игры одевалка русалка девочек барби для играть игры дома девочек строить gt-c3200 samsung игру телефона скачать для игральных картах картинки на гадания статус любовь в одноклассники про прохождение майнкрафт тюрьма игры смотреть девушек картинки красивые для на зима аву лицом стрижки короткие полным фото с девочек аву картинки на для крутые мужские фото прически с названиями пуговка играть проснулась игры папины онлайн дочки удаленные в как восстановить фото компьютере knight скачать arkham игры торрент batman скачать дополнениями игру 1 симс со всеми мадагаскара игры на пингвины из компьютер картинки техники информатике в правила безопасности кабинете наведении html картинка меняется при видео поклеить флизелиновые как обои метровые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721