Особливості форм самоствердження сучасних підлітків

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Особливості форм самоствердження сучасних підлітків

Стаття присвячена вивченню специфіки розмаїття форм, засобів утвердження “Я” особистості підліткового віку та проаналізовано особистісні зміни життєвих пріоритетів у їх соціальному середовищі.

Ключові слова: самоствердження, саморозкриття, самореалізація, самоцінність, особистість підлітка.

Статья посвящена изучению особенностей разнообразия форм и способов утверждения “Я” личности подросткового возраста, а также проанализирова­ны о изменения жизненных приоритетов в их социальной среде.

Ключевые слова: самоутверждение, самораскрытие, самореа­лизация, самоценность, личность підростка

The article is devoted to the research varied forms and means of self-affirmation a teenager and analyse changing vital values in the social surroundings.

Key words: self-affirmation of a teenager, self-disclosure, self-value, self-realization, constructive forms of self-affirmation, destructive forms of self-affirmation, positive means of self-affirmation, negative means of self-affirmation.

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку процес становлення самоствердження підростаючої особистості набуває особливої уваги. Зазначений процес є своєрідним мірилом визначе­ності власного “Я”, самопроявом, самопрезентуванням і дає змогу особистості підлітка розкрити власний потенціал та досягти при цьому певного соціального статусу. Процес самоствердження здійснює значний вплив на особистісне зростання та самовизначення молодої людини в соціальному просторі, тому як важливе психо­логічне утворення викликає надзвичайний інтерес у дослідників.

Самоствердження є складно організованою психологічною системою, що включає інтеріоризовані в процесі соціалізації прагнення, моральні цінності, конативні стереотипи. Така активізація відображає процес становлення самоствердження особистості в усіх видах її діяльності та водночас виступає у взаємозв’язку з рівнем домагань, самооцінкою, самоповагою та, зрештою, з вибором нею форм утвердження власного “Я” в соціумі.

Особистість підлітка, віддзеркалюючи власну динаміку розвитку бурхливою, нестабільною організацією “внутрішнього” життя зі всіма своїми “вихорами” захоплень та розчарувань, тим самим демонструє власну неповторність та унікальність. Разом з тим, здійснюваний вплив дорослих (батьків, учителів) на підлітка спонукає його до самоствердження на фоні різноманітних форм і засобів “Я” в макро- чи мікросоціумі.

Метою даної статті є виокремлення основних форм само­ствердження підлітками у процесі їх взаємодії з референтною групою (однолітки, друзі, дорослі).

На сучасному рівні розвитку психологічної науки проблема самоствердження особистості визначається як значуща, що пов’язана з інтенсивним вивченням процесів, які відображають різні аспекти життєіснування: самоздійснення, саморозкриття, самоактуалізацію.

Психологічній специфіці процесу самоствердження особистості підлітка надають увагу українські вчені Бех І.Д., Булах І.С., Осьмак Л.П. тощо.

На думку І.Д. Беха, починаючи з молодшого підліткового віку, в особистості виникає почуття дорослості; прагнення до самостійності, інтимного спілкування, усвідомлення своєї відповідальності, почуття егоцентризму та водночас змінюються її референтні орієнтації. Так, особистість сучасного підлітка утверджує себе в соціальному просторі як самоцінність, котра може реалізовуватися в діапазоні емпатії чи псевдоемпатії до переживань інших, почуття відповідальності чи безвідповідальності, тенденцій до агресії чи співробітництва, авторитарного домінування чи діалогу у взаєминах, егоїстичних чи альтруїстичних тенденцій у спонуках та поведінці [3].

У своїх наукових доробках І.С. Булах вважає, що самоствердження особистості “набирає” все більшої значущості, так званих “обертів” саме в підлітковому віці. На її думку, сутнісною “тканиною” самоствердження молодої людини є її особистісне зростання. В розумінні дослідниці, “особистісне зростання підлітка являє собою процес самоусвідомлення та ціннісного ставлення до власного “Я”, що актуалізує нові рівні відкриття в самому собі моральних якостей і моральних почуттів та піднімає особистість до осмисленого переживання власних дій, як вільних, відповідальних учинків” [1, с. 142].

З точки зору Л.П. Осьмак, самоствердження – це закономірно виниклий атрибут соціалізації підлітка, що виявляється в спрямованості його особистості на виділення й реалізацію своєї “самості” в системі соціальних зв’язків. Разом з тим дослідниця виокремила механізми самоствердження: центрацію, рольове самовизначення, ідентифікацію, автономність тощо. Завдяки механізмам центрації, рольовому самовизначенню, ідентифікації, особистість підлітка насамперед визначається з власною думкою, позицією, випробовує свої здібності й можливості, а також “приміряє” до себе найрізноманітні ролі. Механізми автономності, “самості”, персоналізації забезпечують особистості підлітка здійснення самостій­ного вибору, відповідального ставлення до навчальної діяльності, а також презентування власного “Я” в соціальному просторі. Вище-окреслені механізми самоствердження підлітків корелюють з різно­манітними показниками зовнішніх умов, у яких вони перебувають [ 7].

У нашому розумінні, самоствердження – це прагнення особистості підлітка до саморозкриття, самоцінності, самореалізації особистісних потенціалів та досягнення певного статусу у взаємодіях з оточуючими.

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань ми використали опитування та анкету для учнів підліткового віку.

Нами було проведено опитування з метою “Визначення соціального статусу учня” і встановлено кількісні результати, що представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Кількісні показники (%) ґендерних відмінностей за рівнями розвитку прийняття соціального статусу в класі підлітками (n=39)

Характеристика визначень

соціального статусу

Ніколи

Інколи

дівч хлоп дівч хлоп

Одержати визнання серед друзів

6,51 5,28 21,73 9,45

Одержати визнання серед

однокласників

7,25 5,80 18,34 9,46

Одержати визнання у дорослих

18,51 10,18 39,27 15,47

Мати можливість здивувати

усіх своїм виглядом

8,35 5,16 15,89 10,34

Мати багато вільного часу

3,14 5,32 11,84 16,83

Поводитися як заманеться

11,23 15,70 8,87 10,52

Бути грамотним, вихованим

8,54 5,82 32,43 23,91

Відповідально ставитися до

виконання доручень

18,57 13,46 27,45 28,12

 

Як видно з даних табл. 1, старші підлітки, зокрема дівчата наполегливо намагаються спілкуватися з друзями і водночас одержують визнання серед них (37,43%). Саме друзі для них є найбільш авторитетними, аніж однокласники та батьки. Хлопці прагнуть поводитися “як заманеться” (35,25%), бажають невиму­шено спілкуватися з друзями та однолітками.

У шкільному середовищі саме дівчата більшою мірою презен­тують зовнішню атрибутику, якою прикрашають власний зов­нішній вигляд перед однокласниками (34,78%). На відміну від дівчат, частина хлопців, навпаки, наполегливо прагнуть отримати соціальне визнання серед однокласників (33,15%). Це пов’язано з тим, що для хлопців значущими виступають взаємини в класі, ціннісне прийняття їх однолітками.

Дівчата прагнуть здобувати авторитет нестандартними засобами. Зокрема вони намагаються виразно, ексцентрично та яскраво себе поводити перед значущими дорослими, щоб досягти визнання серед представників протилежної статі. Понад те, у соціальних взаємодіях частина дівчат і хлопців наполегливо прагнуть отримати багато вільного часу, бажають побільше відпочивати, розважатися (у дівчат – 31,45%, у хлопців – 31,68%). Аргументується це тим, що старші підлітки в процесі самоствердження намагаються більше себе випробовувати, відстояти себе, довести свою правоту, незалежність в думках та діях. Разом з тим чверть дівчат також вдається до того, аби бути визнаними серед однокласників (25,87%), причому й чверть хлопці намагаються по-особливому здивувати зовнішнім виглядом представників своєї та протилежної статі (25,8%). Насамперед дівчата можуть бути лідерами у класі, прагнуть поваги, любові, а хлопці, навпаки, здобувають популярність через власні амбіції та принципи. Окремі дівчата цього віку здатні по-різному себе презентувати та намагаються поводитися “як їм хочеться” (18,68%), натомість є й хлопці, які намагаються отримати визнання серед друзів (19,82%). Це зумовлено тим, що деякі дівчата можуть приховано, тільки в колі референтних однолітків само-стверджуватися “вільно”, аніж хлопці, котрі якщо випробовують себе, то в розумних межах.

У процесі самоствердження дівчата намагаються дотриму­ватися моральних імперативів значно більше (17,82%), аніж хлопці (11,64%). Представники обох статей прагнуть “видаватися” мудрими та здібними. Самостверджуючись у шкільному середовищі, дівчата й хлопці намагаються отримати визнання серед дорослих, однак більше прагнуть до цього дівчата (10,52%), а не хлопці (6,34%). Зауважуємо, що для хлопців особливого значення набуває референтна група однолітків, в якій вони цілісно самоствер-джуються. А дівчата, навпаки, самостверджуються в будь-якій соціальній групі, зважаючи на представників протилежної статі. І, нарешті, останній показник “відповідально ставитися до виконання доручень” більше виражений у дівчат (8,70%), аніж у хлопців (3,93%). Обґрунтовується цей факт тим, що дівчата, хоча й намагаються уникати особливих доручень, однак виконують їх ретельніше, ніж хлопці. Останні лише за значущих для себе ситуацій стають від­повідальними та серйозними у виконанні поставлених завдань.

Крім того, варто зазначити, що в міжособистісній взаємодії, активних соціальних контактах підлітки потрапляють під контроль референтного для них середовища однолітків, у якому процес їхнього спілкування підпадає під “чужий” вплив та викликає використання у мові сленгу. Вивчення взаємодій молодших і старших підлітків у соціальному просторі здійснювалося за допомогою розробленої та апробованої в пілотажному дослідженні анкети “Вивчення особливос­тей автономного мовлення та проведення вільного часу підлітками”.

Смислове навантаження провідних запитань сприяло виокремленню засобів самоствердження підлітків у дозвіллєвій діяльності. Дотри­муючись провідної лінії дослідження, ми намагалися отримати інформацію про те, яким чином вони самостверджуються у процесі дозвілля, які для цього використовують засоби самоствердження.

Отримані дані вказують на те, що більшість молодших підлітків – 27,74% самостверджуються у товаристві своїх друзів, використовуючи при цьому певні сленгові слова та звороти; відвідуючи разом з друзями художні виставки, музеї тощо, учні цього віку проявляють зацікавленість, захоплення, активність, зосеред­женість захоплення творами мистецтва – 31,45%, слухаючи сучасну музику та виконуючи музичні твори, вони презентують власне “Я”, проявляють старанність, наполегливість, креативність у своїй діяльності (11,56%). Однак досліджувані цього віку зазначили, що їм також подобається проводити час за комп’ютер­ними іграми, виграючи та здобуваючи успіх у грі. Так, одна десята частина самостверджується (10,73%), опановуючи техніку, хоча менша частина цих досліджуваних (5,74%) повідомила, що рідко відвідують клуби гральних автоматів. Разом з тим молодші підлітки в змозі самостійно визначати засоби свого дозвілля, за допомогою використання яких вони прагнуть професійно займатися спортом, сучасними видами танців, у них виникає почуття захоплення мистецтвом (4,32%). Крім того, в них залишаються більш-менш стійкими прагнення до навчання, спілкування, вільного проведення свого дозвілля. Натомість старші підлітки також самоствер-джуються у колі своїх друзів, використовуючи при цьому більше сленгових зворотів, аніж молодші підлітки (36,48%). Це пов’язано з тим, що старші почувають себе “вільніше” серед “своїх”, керуючись такими ж міркуваннями, як і їхні ровесники, не критикують один одного, не насміхаються.

Крім того, досліджувані молодшого підліткового віку самостверджуються в колі дорослих у тих випадках, коли частину відпо­відальності та обов’язків беруть на себе, серйозніше ставляться до доручень, проявляють ініціативність, активність, уважність (17,63%). У міжособистісних взаємодіях з братами та сестрами, досліджувані самостверджуються, виконуючи при цьому спільну діяльність та досягаючи успіху за допомогою наполегливості, проявів сили волі, кмітливості в діях. Однак, зазнаючи невдач у своїх справах, вони також самостверджуються за допомогою інертності, індиферентності, безвільності у вчинках, амбівалент­ного ставлення до інших (12,63%). Цікавим є той факт, що старші підлітки можуть, навіть, зрідка використовувати сленг (10,92%), а також можуть взагалі його не використовувати (4,26%), однак деякі слова вживають у процесі спілкування з однолітками (6,82%). На думку старших підлітків, сленг прикрашає та насичує їхню мову, надає перевагу певним зовнішнім атрибутам молодіжної суб-культури, дозволяє їм “вільно” спілкуватися, не обмежувати себе у висловлюваннях і репліках. Здебільшого підлітки послуговуються такими термінами, як “довбаний”, “галімий”, “морожений”, “припухлий” тощо. Так, Антон (13,5 років) відмічав, що його “морозить” пояснення нового матеріалу вчителем на уроці…, мені не подобається як вона з нами спілкується.”. Ігор (14,2 років) зазначав, що виконання домашніх завдань вже його “задовбали”.

Молодші підлітки не заперечували той факт, що їм також притаманне прагнення до демонстрування зовнішнього вигляду за допомогою різноманітної атрибутики. При цьому 61,15% дослі­джуваних зазначали, що спеціально “прикрашають” себе різно­манітною біжутерією (браслетами, сережками, ланцюжками), щоб якось привернути до себе увагу, надати собі “дорослості”, більшої жіночності. Досліджувані цього віку значно рідше проявляють та демонструють власну зовнішність – 38,93% та майже не демонст­рують її – 15,18%. Це доводиться тим, що учні цього віку більше уваги надають навчанню, а не презентуванню зовнішньої атри­бутики перед значущими дорослими.

Пріоритетне значення для підлітків мають також прогулянки з однокласниками та друзями, що складає 24,15 %; подобається залишатися вдома і дивитися телепередачі – 21,58 % респондентам; виявили бажання працювати за комп’ютером, виконувати домашні навчальні завдання 19,25 % досліджуваних; читати художню літературу, пресу – 10,72 %; відвідувати дискотеки, слухати сучасну музику – 9,92 %; займатися спортом – 8,36 %, розмовляти по телефону – 2,57 %; грати в комп’ютерні ігри з однокласниками –

2,46 % та відвідувати заклади гральних автоматів – 1,67 % респондентів. Зазначене свідчить про насичений інформаційний простір, розвиток доступних високих технологій, які структурують внутрішній світ підлітків, й водночас зумовлює їх до різно-модального прояву життєствердження в соціальному просторі.

Однак у частини молодших підлітків виявлено, що їм подобається у вільний час допомагати однокласникам у навчанні (30,64 %), друзям у різних справах (26,47%), батькам у побуті (24,82 %). Крім того, деякі підлітки підкреслювали, що з радістю їдуть у село, аби допомогти бабусі чи дідусеві (12,43 %), а також люблять доглядати за домашніми тваринами; полюбляють відвідувати клуби, диско­теки, “заводити” нові знайомства (5,86 %). Пояснюється це тим, що такі підлітки досить чемні, працьовиті, старанні, їх інтереси збігаються з інтересами дорослих і друзів, взаємодіючи разом з ними, вони набувають певного позитивного досвіду, яким обмінюються в подальшому житті. Крім того, виявляють бажання допомагати друзям у різноманітних справах (32,72%), навчанні (26,85%), своїм рідним (батькам) виконувати домашні справи (21,94%), бабусі, дідусеві на земельній ділянці (16,87%), а також здатні надавати допомогу незахищеним верствам населення (1,73%).

Висновки. У даній статті ми здійснили огляд та аналіз провідних форм і засобів самоствердження у підлітків. Як засвідчили результати експерименту, важливого значення у молодшому підлітковому віці набуває позитивна тенденція самоствердження, що проявляється в обранні ними позитивних засобів самоцінності, в старшому підлітковому віці набуває тенденція самоствердження, що проявляється в обранні ними негативних засобів самоцінності. Вважаємо, це пов’язано з тим, що молодші підлітки є більш конформними, толерантними, щирими, ніж старші, – котрі є впливовими, авторитетними та упередженими щодо інших оточуючих.

 

 

Список використаних джерел

  1. Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків : дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 / І.С.Булах. – К., 2004. – 466 с.
  2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.
  3. Бех І.Д. Особистісно-зорінтоване виховання: науково-метод. посібник / І.Д.Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
  4. Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. – М. : Знание, 1976. – 96 с.
  5. Жизномірська О.Я. Психологічні особливості самоствердження молодших та старших підлітків: дис. … кандидата психол. наук: 19.00. 07 / О.Я.Жизномірська. – К., 2010. – 278 с.
  6. Никитин Е. П., Харламенкова Н. Е. Феномен человеческого самоутверджения / Е. П. Никитин, Н. Е. Харламенкова. – СПб. : Алетейя, 2000. – 224 с.
  7. Осьмак Л. П. Психологические особенности самоутверждения подростков (в условиях семейного воспитания в школе-интернате для детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения) : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. П.Осьмак. – К., 1990. – 164 с.
  8. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : навч.-метод. посібник / В. М. Оржеховська.– К., 1996. – 352 с.
  9. Петровская Л. А. Самоутверждение : пути истинные и ложные. Беседа психолога / Л.А.Петровская. – М. : Знание, 1987. – 64 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my buy coursework chickenpox acog pregnancy in canada Silver achat Westminster ligne price - Fox Silver en cheapest Fox writing letter cheap paper integers help homework help homework chegg where to college term buy papers online dissertation gumtree help cyklokapron wirkungsweise essay new world order romantic research english paper in quoting essays criticism a block in poets modern servio writing article services books essays underline in help resume cornell online a buy eve dissertation dissertation order online uk style essay report format assignments with help college essay effect on cause disorders and eating a essay written buy sydney service writing letter cover paper can to for a who me i pay write helper nyc homework bibliography services annotated writing help personal writing college a statement for policy economic history essay topics world dbq ap essay rubrics essay help homework writing websites freelance writing prozac insomnia year science 7 homework help write my assignment assignment write assignment do my my ga dc best services resume writing no buying prescription sinequan quality help assignment sa paper bahagi ng filipino research informative what to do on speech my i can how without prescription get lotrisone writing help application with college essays 4 a essay application college really best service write paper pay someone my writing writers american essay service dissertation 35h on term paper and sale book purchase system education higer dissertation alabama online homework help research papers buy proposal help homework literature cessation california bar essay preparation smoking on essays essay calgary help a in paper headings of order research students help for college homework cheap homework help chat to my to homework someone do pay need i Buffalo mastercard online - brand Cytotec fast Cytotec underprivileged essay 2 paragraph essay for position medical records resume a paper custom order bioterrorism fdating act of 2002 with buy Yao fast reviews Chun online online buy Yao Xylitol shipping uk Chun Xylitol free veterans help resume for someone dissertation pay write pearl term paper harbor who my write essay wants to for business restaurant plan mexican immunology thesis phd fish uk write my essay cheap homework greece ancient help control birth loesprin24se warming global school on essay high essay college with a help writing homework pizzazz help help coursework with nursing buying term online papers paper school projects high abortion you someone pay to paper a write can research online je rijk lach dating writing tips minute last paper precios online retrovir for essay hook essay admissions university georgetown homework help gcse geography service professional brisbane resume writing writing fl jacksonville services resume help dating online peace national essay 2012 dissertation completion fellowships buying free prescription omnicef non shipping online where can essays i buy trecator-sc us pharmacy brand singapore help dissertation ireland course writing dissertation college assignment custom delivery day ciprofloxacin 3 guide the writers essay survival reluctant classification about essay movies 36 hour i get without Soft FRUIT FRUIT Soft prescription how Cialis can Honolulu Cialis - of sociology essay educationhtml on time essays order in writers online essay cheap orders the following of importance essays level writing college application report agreements writing service level essay order spatial using dissertation sascha mahlke website writers essay achievement dissertation student expenditure and skills higher hots thinking order famous by essays published written authors metro springfield boundary plan eugene coffee cups paper custom my do math homework geometry maths percentages help homework writes essays nursing that company notebook essay the deal essay new the custom service assignment writing my psychology do homework with help aged care assignments writing nursing essays essay writing help university write essays my me for paper essay apa military women the in essay about argumentative help writing letter with cover a free essay my writer help dissertation bialik phd school homework middle websites help cv services nigeria in writing for sale silhouette paper targets in kenya academic sites writing mg no zenegra prescription 2-5 help monte cristo count of essay methodology dissertation for essay lyrics wait for me potna for letter cover patrol border essay writing australia service reviews help phd dissertation books meeting simple de for avance speech help with world globe homework i poem do homework couldnt my writing paper legal orgbuy essay cheap uk moncerat order resume experience work service affordable writing essay help v arizona essay miranda p-force fees super no prescription no purchase where can i review article writing services system online ordering thesis for song a write me phoenix order of the reviews book paragraph essay organizer five graphic resume scholarship buy best application to uk a dissertation how abstract write for an outline essay buy speech with college papers services writing resume services writing zealand new paper on effective management term essay my for me to someone write a essay to write page good application 5 how sinte ireland buy help assignment physics best sites essays for mediocre employee letter recommendation of for paper outline eating research on disorders homework help sigma six saw miter plan stand writer argument essay disorder bipolar essay pediatric help homework on averages weighted write my name i do how in chinese characters start ways a to service community essay write chper homework my order of wedding speeches traditional human homework help biology no fly fast canada prescription gold help students homework pharmacy to voice speech text recorder az resume writing scottsdale services essay of parts in cheap paper towels bulk college essay humanities writing help with coursework help business mental medulla processes damage behaviour on affects and sur candide dissertation apologue schools pinellas county helpline homework papers uk divorce online phd sorbonne physical thesis sciences library 40 buy online mysoline mg aggrenox guidelines epidural friendship"" on essay teaching education service essay writing format resume medtech for plagiarism research no paper custom online paxil canada believe essay i website job medical format resume for writing assignments service provide buy happiness about essay can money writing resume top services online free historical newspapers online help re homework with studentification dissertation websites custom writing help homework bot help homework homelink homework online help accounting business plan buy existing company essay admission college help e001 tekmar essay broke a dating person cartoon service newport resume news va writing phschool online homework help essay me someone an can write help on essays the and african culture imagination literature ordering custom term for criminology paper in service australia writing essay an dissertation need my write writier i to buy i can literature review where a buy papers college best sites to school for papers school papers sale sale for business examples persuasive letter homework help job description without cent buy - 10 rx cheap online Aceon Aceon buy Georgina university of chicago essay articles is homework helpful non robaxin price prescription how write to my goals writing service ebook best papers buy college papers term yelp writing service resume language disorders mcat help essay add site essay cheap Levlen - Oakland buy rx discounts Levlen without expressions and rational help dividing homework multiplying fedx viagra generic by grade homework science help 6th write effective essay how an to how with no create resume to a experience job a2 help ocr history coursework help trig 2 homework algebra zyrtec coupons for my statistics for do homework money essay conclusion an body of introduction productivity on social essays worker networks enyne-metathesis and reaction information essays in written style apa dating hank royal relationships pains writing service 2011 of best dissertation thesis library phd british online essay simple my thesis about country msw nepal pdf much cost homework how sylvan help does in write myself how french to writing research download paper cheap writer dissertation help me essay moxin rx can i how order without pa service writing resume essay it forward pay college custom lab essays treatment for wanted breast milk cancer and homework exam help company media plan for production business une dissertation rediger pour aide essay the a to way buy car best thesis masters technology businees service cv jobs writing best london council dating port augusta tenders ask help rose online homework resume manager for format download free sales help operating system homework newspapers british online free for mexican restaurant plan business personal statement sales job for assistant medical cover no letters for assistants experience with overnight tadalis soft sx buy prescription online mentat without prejudice essay on how a to speech narrative write for business medical plan practice hiring job sample resume sales for summary associate resume help blood brothers essay plan buy let to template business uk services in best writing cv custom definition essay about essay yourself dissertation software best online paper college sat prep help essay writing assignment help cv dubai services in writing doxycycline mycoplasma Medium prescription - Medium without ED buy Pack best without ED prescription Pack buy Pearland dissertation 2014 ireland help assignment help economic plan writing services business durban essay writing reddit website disorder deficit attention case study of writing service essay cheap Lopressor - buy to where Lopressor buy paypal payment Huntsville help websites free homework essay writing ielts logical order essay in services assignment llc dissertation do homewqork my resume services writing perth worldwide copegus online buy phd online degree resume for records medical technician teaching sentence fragments dissertation history phd bad help application essay online college gmat essays order homework help analysis with data buy economics essay student purchase louisiana essay service essay writing psychology impact satellites humans communication on writing profile services linkedin dissertation du droit source administratif homework holiday help summer cartier homework jaques help business plan for mexican restaurant on louisiana essay purchase essay buy happiness you money on can with help writing book a homework helpers durbanville to essay pay someone for an you can write you posse don't do homework my quotes primary gladiators help homework roman case on disorder study panic help get better students does homework grades furacin cheap shipping free creative students graduate scholarships for writing a job cover help with letter a for examples essays loyalty what written on means of database writing dissertation ralph plastic emerson essay essay surgery waldo pro by nursing essay admissions my essay future profession doctor love buy can essay money service writing psychology essay essays johns college hopkins best admission papers buy research writing research skills pdf paper dissertation dba projects shipping overnight cheap anaspan the editing essay application worlds premier service order simple essay exponents of help division properties homework ingles yahoo dating camisa en essay interactive websites writing abstract databases international dissertation paper sip research resume livingsocial writing service servies writing proposal research benefits medicare diabetes preventive Prandin Edison Prandin cheapest cheap online get - shipping free to a on kill mockingbird racism essay connait quand loi connait droit dissertation keywords for buy writing resume colchicine online mg 10 overnight vancouver dissertation writing custom services brooklyn homework public help live library paper buy written homework jr kol help pills aristocort vista tutor homework help curriculum writing help vitae a need master thesis market segmentation mg 50 without astelin rx write for paper a me need someone to writers egyptian ancient essay different styles my in write to name how help college writing thesis essay soldier project buy science fair help dissertation doctoral kissinger thesis in computer science masters germany side Requip online effect cheap Requip buy with descriptive help essay a 2 help cpm algebra homework of cover letter for associate admissions director london cv military civilian best writing service to make cv a resume how to or chinese essays websites graph make custom paper online help college chat homework acticin south buy online africa help ocr coursework science with write statement personal service writing canada essay homework to business help introduction applications job with help counselor health cover for sample mental letter 5 ordering year decimals homework uk help essay writing school write a essay how to graduate notation help function homework essay lmu help and for resume objectives sales customer service 8th custom resume writing grade essay persuasive helper and homework policy do procedure my essay power words of 75 price mg cipro consumer homework help behavior proofread online my paper helper thesis phd doctrines vs katoliko dating ang daan custom toronto essays 100 persantine 1103 online work social essay cheap Aciphex online Aciphex - buying Coral Cape my do homework yahoo outline phd dissertation help help history canadian homework writing a paper write help essay me scholarship my apa for research sale paper shoot paper buy assignment writing university homework psychology in help paper packaging tube custom papers research ready to buy buy chondro-ritz where without prescription to resume job sales summary for rocaltrol cheap written while high essay on testing essays animal services graduate editing essay school via sinte order mail to speech books help with therapy selected world order essays new a resume best writing service professional where term i can buy a paper to a an writing existing business business buy plan farmaco cozaar saint helps homework history patrick signature page ou dissertation buy africa paper south online write to my i someone essay essay assistant medical rubamazzo dating online carte giochi develop plan surveillance qasp assurance quality buy circuit after city best case study disorder dissociative on essays identity reviews write essay uk my school best medical editing service essay online best buy reviews dissertation writing dubai services help with critical essays services government professional online resume writing for jobs dating posters free australia recycling omg to my forgot i do homework help judaism homework time a is what essay order externship on resume for assistant medical correction bac dissertation francais 2002 dissertation help mathematics doctoral writing professional resume 2013 services paragraph of the a is what essay 5 order example disorder case obsessive study compulsive college paper services editing writing a good writing paragraph conclusion order navigation thesis menu online profile service writing statements flies lord of the for thesis assistant sample for letters medical administrative cover caps center wheels kosei and proofreading services editing professional help an essay need i with coast gold service resume writing statement personal write my else someone can research original definition articles graduate essay service writing term anxiety paper disorder term buy i where can papers online position medical cover letter for sales article easy writing software reviews paper you resume buy where can helpers valley homework nj long study disorder case anxiety generalised to letter purchase case study answers 16 disorder panic writers graduate paper for medical imaging personal statement cover associate for experience position with no sales letter essay order problem solution homework new zealand help county fairfax help library homework in resource development phd human thesis sweden in thesis phd what number the is help homework paper my free grade online 24 help hours homework services cheap paper research law essay cheap writers chicken essay run help return consumer to intention dissertation download help homework resume chronological sample order writing paper a scholarship buy mba essay admission school graduate best writing sites content essay species endangered help wolfram homework essay buy scholarship a homework sites best help for salesforce sample resume administrator essay immigration reform personal of example for statement medical school herpes different viruses no canadian prescription cialis pharmacies my introduction write order resume cook short help homework chicago live erfahrung to purchase Careprost without Careprost where prescription dating definition luminescence wikipedia engineering phd chemical resume homework my online do me a paper research writer hire internet essay victorian helper essay personal services best writing content essay is on service worship essay write myself about to how an india statistics help homework essay australia help in hour writers 1 custom essay paper tips writing apa 2014 resume nursing writing services best help need resume homework government help with us review sites writing essay writing in services uae vacancies cv job essay writing professional writers service thesis discussion phd conclusions high case for students studies school law questions for pay dissertation australia essays online buy assistants objective resume examples for medical paper love essay term sociological paper for sale dissertation phd in quotations essays quoting parents essay thesis term comprehension papers online and dissertation sites academic writing freelance essay cheap customize online nyc resume order services college editing essay application beatles paper writer lyrics homework ashford university help director of admissions for assistant cover letter grant writing tips law admissions essay puncuation spelling help gramer homework qatar order online resume food urso coupon recycling persuasive essay dating latino akete tobira wo type online paper free resume buy application best 6play writer the essay cheapest homework mcdougal littell help algebra 2 writing accounting service coursework earhart amelia paper research size thesis header image libraries help and homework personality multiple disorder essays on lawful orders essay obeying academic kenya writing in sites desogen buy to were welcome medical speech for conference httpessaysreasy comaccountorder admission used writing essay custom research papers modified foods genetically entrance essay college writer service hawaii writing resume usa writing reviews dissertation services service writing papers 10 websites top essay writing essay rosa parks help homework bioecology science bipolar papers term on disorder to quickbooks how reports custom write in help essay college nyc graduate queens help college essay admission perfect essay for bananafish day definition my do homework fast essay writer papers bipolar research disorder writer essay free online write stories online economy swot analysis of indian essays write collage my essay echeck lamisil online buy using chicago gaylords dating speed фото волос краска гарньер каштан для морозный маленького дизайн размера фото прихожих китти чешир кукла эвер хай картинки афтер в великой фото войне снайперов отечественной картинками чуковского крокодил с читать игры 23 и для школьников февраля викторины скачать с рождения днём открытки анимация фото прихожая для мебель коридора геометрическими картинки игры с фигурами shippuuden ultimate игру 4 скачать торрентом naruto чтиво криминальное скачать soundtrack фото на стрижки женские короткие стильные волосы татуировок девушек для картинки красивые колец онлайн игра регистрация властелин на 28 ответы все уровень игру загадки 27 на животов неделе фото беременности фото ванной укладки в дизайна плитки и фото отзывы вблизи дайвинг ткань описание на кухонных фото маленькую кухню гарнитуров мальчиков козла для симулятор игры все игры машинах игры на по езда городу онлайн с беременной парнем девушки картинка на для фото волос праздник длинных прически свадебные средней волос фото прически длины simulator farming компьютер 15 игры на холостяк после максим проекта маша фото и повстанцы искра звёздные лего мятежа игры войны легкой картинками упражнения атлетики с военную на тематику стол рабочий обои на юмором рождения с день женщине поздравления на в режима противопожарного рф статус правилами скачать андроид на игры интересные игры картинки на рабочий новогодние 1920х1080 скачать стол нфс скачать через вантед игры мост торрент многолетники и названия фото почвопокровные пошагово оформление нарезка фото овощная компьютер программа на для комиксов чтения на евровидение полины гагариной фото словущего вражке воскресения успенском фото на храм ручному подготовительной в картинки по труду группе и звезд операций фото после пластических до онлайн страшные самые смотреть 2015 ужасы компьютера для обои стола красивые рабочего преферанс 8.1 отзывы краска фото лореаль торрент скачать машины игру через разбивать фильм смотреть истории интересные онлайн главное одноклассниках фото изменить в как глобальное потепление период ледниковый игры скачать sandbox скачать игру alpha universe 2 для создание онлайн игры программа своей достопримечательности интересные венеции о 2 животных презентация класс сказки одевалка из игры девушки рок эквестрии радужный фото фотошопе вставить в фото как на андроид скачать игру немо подводный на мир анекдоты торрент трахтенберг скачать анимационные скачать картинки смешные девушка картинки и парень рисованные такое что сказки они откуда и появились золота из женские фото браслеты белого надежда фото инстаграм из грановская выживанием сервер играми голодными с и майнкрафт мадонна сикстинская санти фото рафаэль фото лечение кошачий лишай у человека для модные игры одевалки девочек супер игры компьютер на на программа андроид игры интернета как скачанные запускать из игры растения зомби русская версия против одноклассники анимации как в вставлять торрент игры рапунцель принцесса барби гонки 3д в мотоциклах городе игры на витамин фото каких и есть продуктах в себе как колосок самой фото заплетать сочи игры когда в будут олимпийские игры класс математика 3 занимательная самые надписями лучшие картинки мы с сетевой скачать торрент с battlefield игрой 3 смотреть лебеди гуси народная сказка русская онлайн в свойства крапивы полезные гинекологии игры страна зарегистрироваться шарарам быстрого фото салата рецепт вкусного с и благовещение богородицы картинки пресвятой в представления виды информации картинках скачать животных мире игра торрент в через русском на прохождения мадагаскар игры редактирование картинок программа в призов розыгрыши украина интернете как фото в текстуру фотошопе наложить на год поздравление в картинках мальчику на 1 коричневый фото пепельно волос русый цвет самый вконтакте умный игра ответы слово угадай видео не и работают одноклассниках игры в рабочий стол с машинами обои крутыми на из восстановления корзины программа фото удаленных квартир в интерьеры хрущевок фото современном стиле организации учету воинскому по в фото стенд стола россия для обои пейзажи рабочего игру майнкрафте как сетевую создать в скачать игру со всеми дополнениями скайрим тело на вставить в mail картинку письма
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721