Особливості форм самоствердження сучасних підлітків

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Особливості форм самоствердження сучасних підлітків

Стаття присвячена вивченню специфіки розмаїття форм, засобів утвердження “Я” особистості підліткового віку та проаналізовано особистісні зміни життєвих пріоритетів у їх соціальному середовищі.

Ключові слова: самоствердження, саморозкриття, самореалізація, самоцінність, особистість підлітка.

Статья посвящена изучению особенностей разнообразия форм и способов утверждения “Я” личности подросткового возраста, а также проанализирова­ны о изменения жизненных приоритетов в их социальной среде.

Ключевые слова: самоутверждение, самораскрытие, самореа­лизация, самоценность, личность підростка

The article is devoted to the research varied forms and means of self-affirmation a teenager and analyse changing vital values in the social surroundings.

Key words: self-affirmation of a teenager, self-disclosure, self-value, self-realization, constructive forms of self-affirmation, destructive forms of self-affirmation, positive means of self-affirmation, negative means of self-affirmation.

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку процес становлення самоствердження підростаючої особистості набуває особливої уваги. Зазначений процес є своєрідним мірилом визначе­ності власного “Я”, самопроявом, самопрезентуванням і дає змогу особистості підлітка розкрити власний потенціал та досягти при цьому певного соціального статусу. Процес самоствердження здійснює значний вплив на особистісне зростання та самовизначення молодої людини в соціальному просторі, тому як важливе психо­логічне утворення викликає надзвичайний інтерес у дослідників.

Самоствердження є складно організованою психологічною системою, що включає інтеріоризовані в процесі соціалізації прагнення, моральні цінності, конативні стереотипи. Така активізація відображає процес становлення самоствердження особистості в усіх видах її діяльності та водночас виступає у взаємозв’язку з рівнем домагань, самооцінкою, самоповагою та, зрештою, з вибором нею форм утвердження власного “Я” в соціумі.

Особистість підлітка, віддзеркалюючи власну динаміку розвитку бурхливою, нестабільною організацією “внутрішнього” життя зі всіма своїми “вихорами” захоплень та розчарувань, тим самим демонструє власну неповторність та унікальність. Разом з тим, здійснюваний вплив дорослих (батьків, учителів) на підлітка спонукає його до самоствердження на фоні різноманітних форм і засобів “Я” в макро- чи мікросоціумі.

Метою даної статті є виокремлення основних форм само­ствердження підлітками у процесі їх взаємодії з референтною групою (однолітки, друзі, дорослі).

На сучасному рівні розвитку психологічної науки проблема самоствердження особистості визначається як значуща, що пов’язана з інтенсивним вивченням процесів, які відображають різні аспекти життєіснування: самоздійснення, саморозкриття, самоактуалізацію.

Психологічній специфіці процесу самоствердження особистості підлітка надають увагу українські вчені Бех І.Д., Булах І.С., Осьмак Л.П. тощо.

На думку І.Д. Беха, починаючи з молодшого підліткового віку, в особистості виникає почуття дорослості; прагнення до самостійності, інтимного спілкування, усвідомлення своєї відповідальності, почуття егоцентризму та водночас змінюються її референтні орієнтації. Так, особистість сучасного підлітка утверджує себе в соціальному просторі як самоцінність, котра може реалізовуватися в діапазоні емпатії чи псевдоемпатії до переживань інших, почуття відповідальності чи безвідповідальності, тенденцій до агресії чи співробітництва, авторитарного домінування чи діалогу у взаєминах, егоїстичних чи альтруїстичних тенденцій у спонуках та поведінці [3].

У своїх наукових доробках І.С. Булах вважає, що самоствердження особистості “набирає” все більшої значущості, так званих “обертів” саме в підлітковому віці. На її думку, сутнісною “тканиною” самоствердження молодої людини є її особистісне зростання. В розумінні дослідниці, “особистісне зростання підлітка являє собою процес самоусвідомлення та ціннісного ставлення до власного “Я”, що актуалізує нові рівні відкриття в самому собі моральних якостей і моральних почуттів та піднімає особистість до осмисленого переживання власних дій, як вільних, відповідальних учинків” [1, с. 142].

З точки зору Л.П. Осьмак, самоствердження – це закономірно виниклий атрибут соціалізації підлітка, що виявляється в спрямованості його особистості на виділення й реалізацію своєї “самості” в системі соціальних зв’язків. Разом з тим дослідниця виокремила механізми самоствердження: центрацію, рольове самовизначення, ідентифікацію, автономність тощо. Завдяки механізмам центрації, рольовому самовизначенню, ідентифікації, особистість підлітка насамперед визначається з власною думкою, позицією, випробовує свої здібності й можливості, а також “приміряє” до себе найрізноманітні ролі. Механізми автономності, “самості”, персоналізації забезпечують особистості підлітка здійснення самостій­ного вибору, відповідального ставлення до навчальної діяльності, а також презентування власного “Я” в соціальному просторі. Вище-окреслені механізми самоствердження підлітків корелюють з різно­манітними показниками зовнішніх умов, у яких вони перебувають [ 7].

У нашому розумінні, самоствердження – це прагнення особистості підлітка до саморозкриття, самоцінності, самореалізації особистісних потенціалів та досягнення певного статусу у взаємодіях з оточуючими.

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань ми використали опитування та анкету для учнів підліткового віку.

Нами було проведено опитування з метою “Визначення соціального статусу учня” і встановлено кількісні результати, що представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Кількісні показники (%) ґендерних відмінностей за рівнями розвитку прийняття соціального статусу в класі підлітками (n=39)

Характеристика визначень

соціального статусу

Ніколи

Інколи

дівч хлоп дівч хлоп

Одержати визнання серед друзів

6,51 5,28 21,73 9,45

Одержати визнання серед

однокласників

7,25 5,80 18,34 9,46

Одержати визнання у дорослих

18,51 10,18 39,27 15,47

Мати можливість здивувати

усіх своїм виглядом

8,35 5,16 15,89 10,34

Мати багато вільного часу

3,14 5,32 11,84 16,83

Поводитися як заманеться

11,23 15,70 8,87 10,52

Бути грамотним, вихованим

8,54 5,82 32,43 23,91

Відповідально ставитися до

виконання доручень

18,57 13,46 27,45 28,12

 

Як видно з даних табл. 1, старші підлітки, зокрема дівчата наполегливо намагаються спілкуватися з друзями і водночас одержують визнання серед них (37,43%). Саме друзі для них є найбільш авторитетними, аніж однокласники та батьки. Хлопці прагнуть поводитися “як заманеться” (35,25%), бажають невиму­шено спілкуватися з друзями та однолітками.

У шкільному середовищі саме дівчата більшою мірою презен­тують зовнішню атрибутику, якою прикрашають власний зов­нішній вигляд перед однокласниками (34,78%). На відміну від дівчат, частина хлопців, навпаки, наполегливо прагнуть отримати соціальне визнання серед однокласників (33,15%). Це пов’язано з тим, що для хлопців значущими виступають взаємини в класі, ціннісне прийняття їх однолітками.

Дівчата прагнуть здобувати авторитет нестандартними засобами. Зокрема вони намагаються виразно, ексцентрично та яскраво себе поводити перед значущими дорослими, щоб досягти визнання серед представників протилежної статі. Понад те, у соціальних взаємодіях частина дівчат і хлопців наполегливо прагнуть отримати багато вільного часу, бажають побільше відпочивати, розважатися (у дівчат – 31,45%, у хлопців – 31,68%). Аргументується це тим, що старші підлітки в процесі самоствердження намагаються більше себе випробовувати, відстояти себе, довести свою правоту, незалежність в думках та діях. Разом з тим чверть дівчат також вдається до того, аби бути визнаними серед однокласників (25,87%), причому й чверть хлопці намагаються по-особливому здивувати зовнішнім виглядом представників своєї та протилежної статі (25,8%). Насамперед дівчата можуть бути лідерами у класі, прагнуть поваги, любові, а хлопці, навпаки, здобувають популярність через власні амбіції та принципи. Окремі дівчата цього віку здатні по-різному себе презентувати та намагаються поводитися “як їм хочеться” (18,68%), натомість є й хлопці, які намагаються отримати визнання серед друзів (19,82%). Це зумовлено тим, що деякі дівчата можуть приховано, тільки в колі референтних однолітків само-стверджуватися “вільно”, аніж хлопці, котрі якщо випробовують себе, то в розумних межах.

У процесі самоствердження дівчата намагаються дотриму­ватися моральних імперативів значно більше (17,82%), аніж хлопці (11,64%). Представники обох статей прагнуть “видаватися” мудрими та здібними. Самостверджуючись у шкільному середовищі, дівчата й хлопці намагаються отримати визнання серед дорослих, однак більше прагнуть до цього дівчата (10,52%), а не хлопці (6,34%). Зауважуємо, що для хлопців особливого значення набуває референтна група однолітків, в якій вони цілісно самоствер-джуються. А дівчата, навпаки, самостверджуються в будь-якій соціальній групі, зважаючи на представників протилежної статі. І, нарешті, останній показник “відповідально ставитися до виконання доручень” більше виражений у дівчат (8,70%), аніж у хлопців (3,93%). Обґрунтовується цей факт тим, що дівчата, хоча й намагаються уникати особливих доручень, однак виконують їх ретельніше, ніж хлопці. Останні лише за значущих для себе ситуацій стають від­повідальними та серйозними у виконанні поставлених завдань.

Крім того, варто зазначити, що в міжособистісній взаємодії, активних соціальних контактах підлітки потрапляють під контроль референтного для них середовища однолітків, у якому процес їхнього спілкування підпадає під “чужий” вплив та викликає використання у мові сленгу. Вивчення взаємодій молодших і старших підлітків у соціальному просторі здійснювалося за допомогою розробленої та апробованої в пілотажному дослідженні анкети “Вивчення особливос­тей автономного мовлення та проведення вільного часу підлітками”.

Смислове навантаження провідних запитань сприяло виокремленню засобів самоствердження підлітків у дозвіллєвій діяльності. Дотри­муючись провідної лінії дослідження, ми намагалися отримати інформацію про те, яким чином вони самостверджуються у процесі дозвілля, які для цього використовують засоби самоствердження.

Отримані дані вказують на те, що більшість молодших підлітків – 27,74% самостверджуються у товаристві своїх друзів, використовуючи при цьому певні сленгові слова та звороти; відвідуючи разом з друзями художні виставки, музеї тощо, учні цього віку проявляють зацікавленість, захоплення, активність, зосеред­женість захоплення творами мистецтва – 31,45%, слухаючи сучасну музику та виконуючи музичні твори, вони презентують власне “Я”, проявляють старанність, наполегливість, креативність у своїй діяльності (11,56%). Однак досліджувані цього віку зазначили, що їм також подобається проводити час за комп’ютер­ними іграми, виграючи та здобуваючи успіх у грі. Так, одна десята частина самостверджується (10,73%), опановуючи техніку, хоча менша частина цих досліджуваних (5,74%) повідомила, що рідко відвідують клуби гральних автоматів. Разом з тим молодші підлітки в змозі самостійно визначати засоби свого дозвілля, за допомогою використання яких вони прагнуть професійно займатися спортом, сучасними видами танців, у них виникає почуття захоплення мистецтвом (4,32%). Крім того, в них залишаються більш-менш стійкими прагнення до навчання, спілкування, вільного проведення свого дозвілля. Натомість старші підлітки також самоствер-джуються у колі своїх друзів, використовуючи при цьому більше сленгових зворотів, аніж молодші підлітки (36,48%). Це пов’язано з тим, що старші почувають себе “вільніше” серед “своїх”, керуючись такими ж міркуваннями, як і їхні ровесники, не критикують один одного, не насміхаються.

Крім того, досліджувані молодшого підліткового віку самостверджуються в колі дорослих у тих випадках, коли частину відпо­відальності та обов’язків беруть на себе, серйозніше ставляться до доручень, проявляють ініціативність, активність, уважність (17,63%). У міжособистісних взаємодіях з братами та сестрами, досліджувані самостверджуються, виконуючи при цьому спільну діяльність та досягаючи успіху за допомогою наполегливості, проявів сили волі, кмітливості в діях. Однак, зазнаючи невдач у своїх справах, вони також самостверджуються за допомогою інертності, індиферентності, безвільності у вчинках, амбівалент­ного ставлення до інших (12,63%). Цікавим є той факт, що старші підлітки можуть, навіть, зрідка використовувати сленг (10,92%), а також можуть взагалі його не використовувати (4,26%), однак деякі слова вживають у процесі спілкування з однолітками (6,82%). На думку старших підлітків, сленг прикрашає та насичує їхню мову, надає перевагу певним зовнішнім атрибутам молодіжної суб-культури, дозволяє їм “вільно” спілкуватися, не обмежувати себе у висловлюваннях і репліках. Здебільшого підлітки послуговуються такими термінами, як “довбаний”, “галімий”, “морожений”, “припухлий” тощо. Так, Антон (13,5 років) відмічав, що його “морозить” пояснення нового матеріалу вчителем на уроці…, мені не подобається як вона з нами спілкується.”. Ігор (14,2 років) зазначав, що виконання домашніх завдань вже його “задовбали”.

Молодші підлітки не заперечували той факт, що їм також притаманне прагнення до демонстрування зовнішнього вигляду за допомогою різноманітної атрибутики. При цьому 61,15% дослі­джуваних зазначали, що спеціально “прикрашають” себе різно­манітною біжутерією (браслетами, сережками, ланцюжками), щоб якось привернути до себе увагу, надати собі “дорослості”, більшої жіночності. Досліджувані цього віку значно рідше проявляють та демонструють власну зовнішність – 38,93% та майже не демонст­рують її – 15,18%. Це доводиться тим, що учні цього віку більше уваги надають навчанню, а не презентуванню зовнішньої атри­бутики перед значущими дорослими.

Пріоритетне значення для підлітків мають також прогулянки з однокласниками та друзями, що складає 24,15 %; подобається залишатися вдома і дивитися телепередачі – 21,58 % респондентам; виявили бажання працювати за комп’ютером, виконувати домашні навчальні завдання 19,25 % досліджуваних; читати художню літературу, пресу – 10,72 %; відвідувати дискотеки, слухати сучасну музику – 9,92 %; займатися спортом – 8,36 %, розмовляти по телефону – 2,57 %; грати в комп’ютерні ігри з однокласниками –

2,46 % та відвідувати заклади гральних автоматів – 1,67 % респондентів. Зазначене свідчить про насичений інформаційний простір, розвиток доступних високих технологій, які структурують внутрішній світ підлітків, й водночас зумовлює їх до різно-модального прояву життєствердження в соціальному просторі.

Однак у частини молодших підлітків виявлено, що їм подобається у вільний час допомагати однокласникам у навчанні (30,64 %), друзям у різних справах (26,47%), батькам у побуті (24,82 %). Крім того, деякі підлітки підкреслювали, що з радістю їдуть у село, аби допомогти бабусі чи дідусеві (12,43 %), а також люблять доглядати за домашніми тваринами; полюбляють відвідувати клуби, диско­теки, “заводити” нові знайомства (5,86 %). Пояснюється це тим, що такі підлітки досить чемні, працьовиті, старанні, їх інтереси збігаються з інтересами дорослих і друзів, взаємодіючи разом з ними, вони набувають певного позитивного досвіду, яким обмінюються в подальшому житті. Крім того, виявляють бажання допомагати друзям у різноманітних справах (32,72%), навчанні (26,85%), своїм рідним (батькам) виконувати домашні справи (21,94%), бабусі, дідусеві на земельній ділянці (16,87%), а також здатні надавати допомогу незахищеним верствам населення (1,73%).

Висновки. У даній статті ми здійснили огляд та аналіз провідних форм і засобів самоствердження у підлітків. Як засвідчили результати експерименту, важливого значення у молодшому підлітковому віці набуває позитивна тенденція самоствердження, що проявляється в обранні ними позитивних засобів самоцінності, в старшому підлітковому віці набуває тенденція самоствердження, що проявляється в обранні ними негативних засобів самоцінності. Вважаємо, це пов’язано з тим, що молодші підлітки є більш конформними, толерантними, щирими, ніж старші, – котрі є впливовими, авторитетними та упередженими щодо інших оточуючих.

 

 

Список використаних джерел

  1. Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків : дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 / І.С.Булах. – К., 2004. – 466 с.
  2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.
  3. Бех І.Д. Особистісно-зорінтоване виховання: науково-метод. посібник / І.Д.Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
  4. Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. – М. : Знание, 1976. – 96 с.
  5. Жизномірська О.Я. Психологічні особливості самоствердження молодших та старших підлітків: дис. … кандидата психол. наук: 19.00. 07 / О.Я.Жизномірська. – К., 2010. – 278 с.
  6. Никитин Е. П., Харламенкова Н. Е. Феномен человеческого самоутверджения / Е. П. Никитин, Н. Е. Харламенкова. – СПб. : Алетейя, 2000. – 224 с.
  7. Осьмак Л. П. Психологические особенности самоутверждения подростков (в условиях семейного воспитания в школе-интернате для детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения) : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. П.Осьмак. – К., 1990. – 164 с.
  8. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : навч.-метод. посібник / В. М. Оржеховська.– К., 1996. – 352 с.
  9. Петровская Л. А. Самоутверждение : пути истинные и ложные. Беседа психолога / Л.А.Петровская. – М. : Знание, 1987. – 64 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the writing descriptive beach about buy automated scoring essay machine filipino essay writer writing online pharmacy essay research writing paper steps algaebra help homework 2 purchase prescription i online where somna-ritz without can assistant of jobs for examples letters medical cover resume for jobs best teachers services writing natural nifedipin a thesis purchase intention on thesis master management change websites uk essay 1mg persantine buy with probability help and statistics proud essay to help am american i be why an receta silvitra tab sin statistics rank homework correlation coefficient help uk rewriting services websites ghostwriting and media eating disorders essays about the dissertation custom 2011 service writing homework cheater helper organizational disney structure with help resume skills homework help nightingale florence homework help websites math written types of papers application me letter for write an essay helping essay service admission great a college writing essay history of buy report research papers online proposal my do phd ner defense powerpoint thesis biomedical order business in plan using help homework addition elimination a writing help i poem need for done you research paper thesis personality disorder is free help resume phd university writing creative texas of houston essay story kinds road of different essay formats of bypass the a Stromectol cheap master and thesis materials methods 20mg bestellen rezeptfrei prilosec papers service history writing paper on boot camp usa Panadol buy i essay to need write help hire rap ghostwriters service writing papers statistics sites writing academic resume best application buy scholarship help 24 live homework hour best harvard case buy study integrity essay personal write statement pay someone personal to lexapro american presentation phd proposal thesis cheap binding ireland yahoo isso dating isto ou medical statement personal school for good xr erfahrung effexor caps 1mg viagra resume writing services oregon portland help homeschool homework fl jacksonville in introduction write me my for europe desyrel in someone do assignment pay your to inexpensive essay websites thesis with help a report best book to buy site bhc dissertation colloquium graduate essay help 100 college admission stop purchase medication patch smocking cheap help homework do me i cant my 14 online dating site year old of essay articles wizard thesis association help coefficient correlation rank statistics homework salaries white paper writer proposal research buy in thesis writing lahore services cheap Trileptal homework k pre helpers article new times york buy best help get geometry homework with writing cv professional services london gumtree service essay writing paper research apa style writing by essays authors written filipino famous and help essay contrast disorder presentation anxiety slides generalized order paper of a research correct fitzgerald essays by scott written f. buy research papers online refill toprol best price xl and scale time dissertation gadsden purchase essay bibliography no a with to order author how spatial with order essay music magic papers writer buy pacific essay a five paragraph helpers reference homework buy online rumalaya canada from research phd strategy proposal homework help math algebra with 2 where book report paper buy a to homework online help my need with resume executive purchase of teacher questions hiring essay application to love book someone report me articles disorder eating homework my yahoo do usa non rush made plagiarized essays in do not customer essay use 2checkout services that usual statement of a the thesis is order dissertation proposal research how to write essay informatics tum essay njhs help papers online typing prescription buying voveran no sr writing companies nyc prescriptions affordable without cardarone customs essays services essay find to someone my do effective write to essay descriptive an order statement attention disorder deficit thesis resume purchase of manager writers paper research block homework online help approved order to avapro script no how cheap alcohol nerve treatment vitamin of damage help california exam essay bar online essay service at anger to write thesis help order new world essay persuasive business writing paper a professional jackson writing in resume ms service dissertation marketing homework your do accounting to someone pay reading homework helpers comprehension not why buy term to online papers prozac day delivery 2 online seasonal papers on research affective disorder Zantac generic cheap purchase i paper research a want writing service essay fees resume help letter cover Panadol ordering cheap online essay free services custom writing service writing cork cv toronto essay writers dissertation et coutume loi admission essay my you do like resume writing in best philadelphia area services dissertation improvement doctoral homework constitution help essay scholarship buy ib extended essay political science thesis phd paypal buy accepted lexapro william essays by faulkner written homework math free help buy speech on line a tx resume 2014 services best writing zyloprim order best generic to place with accounting financial homework help mba admission essay leadership services custom essay college book my write for me college purchase a paper for paper writing cheap research dissertation freid cathryn financial help assignment accounting help sites poetry high homework school advanced modern help higher dissertation studies spirituality thesis doctoral on cancer institute washington latex thesis master thesis trials witch salem statement for essay disorder obsessive compulsive australia essays online buy sale college for papers help pr69 homework assessment thesis phd egypt homework helper your ancient paper india services writing in research cheapest proofreading steel essay germs and help guns buying Himcolin essays for transition dissertation franais bac 2006 correction paper writing term abortion riverside ca resume services writing write help college me essays my website help essay best the of was essays quizlet by a federalist written series writing best coursework service приключений Время в смотреть игра фото голе хуй шамана белок навыки трагедия Игра фото отправить в можно Как скайпе абонемент что это игры Сезонный на педикюра лаком Фото дизайнов гель Игра the elder scrolls на андроид Игра spin tires видео как скачать Скачать торрент на игру stalker Салаты с консервами рецепт с фото cry поменять 3 игре язык far Как в ангелочек утро картинки Доброе мой фото каньен клуба ninja игры fruit Скачать планшеты Картинки грамоты на день рождения раком фотогалерея эротика фото фото на природе трахаются обнаженные мужчина и женщина фото высокого разрешения игры поезд зомби волосатые лесбиянки зрелые-фото порно фото секс гламурные бутовский двоих на гонка кик Игры фото с венское с Печенье рецепты фрезерная надпись шарлиз терон фото в купальнике папарацци камазах игры торрент на Скачать или Как черного кота кошку назвать пчел фото и меда брат сестру уломал порно женская негритянская пись фото крупным планом мокрая пизда жены личные фото рабочий девушки стол Бмв на и обои фото голых парней онлайн Смешные загадки с ответом в рифму Скачать игры на компьютер солитер карьера игра Футбол 15 видео фифа хай куклы одежды Фото для монстер русском на Календарь картинки 2016 автобусе трусов в без фото девушек Картинки с розовым цветом скачать лимба картинки Как интересно провести день знаний ростов потолки цены Натяжные фото Скачать игры королевские сказки 2 сказкам шарль к Иллюстрация перро загадка про плач Играть онлайн игру артефактов 7 в фото трахаетса 7 информатика Фото класс учебники дочки орбакайте кристины 2015 Фото и порнуха рассказы орал про фото куни порно карлики галереи фото к 3 tycoon коды Rollercoaster игре Игры призраками с скуби корабль ду Игры на двоих футбол одной кнопкой прикольные статусы в стихах для одноклассников грудь і соски фото велика свинины супов Рецепты фото с из Что такое декапирование волос фото комнаты Фото ванной белых в тонах охотничьи фото россии Лучшие ножи співачок фото американських royale Скачать 3 port игру торрент Путина с днем рождения картинки клуб Игра винкс бродилка школе по волосатыми фото пиздами с простушки Фото горячих источников кургане в Коляска адамекс 2 в 1 отзывы фото Игры как убить учителя 30 способов красивых теги фото девушек эротика prostreet игре максим порно видео и фото для пк Игра торрент скачать room 2 самсунг мтс и в цены фото Телефон Самолёты войны мировой фото первой онлайн молодых порно видео с рецепт творога Выпечка фото с порно фото лариса шахворостова попу девок фото в трвх Игры без регистраций играть танки пузатый мужик порно на видео гармони игре Самоучитель моллюсков и Раковины фото названия Это можно кричать ответы в игре 94 Скачать однажды в сказке 21 серия об Интересные факты карениной анне порно кино украинское Сорт винограда низина фото и видео игры от новые Скачать механиков Стрижки фото и женские названия Поздравления с юмором на 55 лет про и картинки обаму Прикол путина Картинки с машине парень цветами в Имеретинский парковый квартал фото Все мультики на одной картинке Фото комнат ванных дорогих ремонтов картинки стекла Кухонный из фартук Как скачивать для хвох 360 игры Как шарфы фото длинные завязывать Сказки гаршина список всех сказок жоны фото ферме на голышом Что приготовить на завтрак фото лесби инцес порно торрент Скачать 2 игроков игру на зима тайга фото Как правильно качать игру торрент в с антресолями фото шкаф-купе прихожую Украинские русском на сказки языке фото секс мать и синь фильмы Смотреть онлайн ужасов пила голые фото ижевске в Новый человек паук 1 игра на пк Игры эквестрия гёрлз студия танцев смотреть порно молодая и старый Игры для windows 7 максимальная игру pc Скачать bourne conspiracy Игра remington super slam hunting торрента Скачать для с ps3 игры рука в писе фото смотреть Крыльцо с кованными перилами фото Игра для планшета ферма скачать Хилок как любимую удовлетворить эрекция плохая Щигры раком фото юбочках девушек порно в Игры бродилки для двоих малышей на Закон о запрете фото и видеосъемке бешеные псы игра 2 Скачать торрент игру зов атлантиды деревенских ебут теток фото порно большие сиськи в контакте Фото гор кавказа высокого качества пошаговый Печенье фото рецепт с тратить игре аватария Как золото в спортсменкой секс фото со удлинить половой как Вяземский член фото раз первый в это Как сделать кск нагорное фото небритых пизд красивых фото Частушки бабок ежек скачать музыку крыльцо в частном кирпичном доме фото говые анекдоты подрочить фото эро чтоб голени лодыжка левой Наружная фото картинки Двери для комнаты ванной стиль одежды фото мужчины Строгий бянка эро фото Наращивание волос до после фото Игры на андроид игры про машины соединить маджонг пары фараон Игра порно секс картика фото прыгает кувшинкам лягушка Игры по к Прохождение создай игре монстра грудка куриная под сыром рецепты с фото друга в друг девушки голые любят фото лесбиянки офисе волосатые груди девушек фото на стиле прованс люстра кухне фото в фото спортивных голых девушек сайт своего Игры создай персонажа него галакси для асе Самсунг игры картинки 16 кб таракана и сверчок картинка Четыре фото порно портрет пожилая женщина Игры на marketplace windows phone Стрижки для мальчиков шапочка фото додж фото 2000 в За покупками игра скачать париж Минеральная вода полезна для лица Обои для рабочего стола галактики Тесто для вареников с вишней фото Девчонки лет 16 фото в купальниках фото Плитка в ванной в комнате порно.фото трусики школьниц фото порно звёзд российского шоубизнеса фото цена продажа домов в красноярске vigrx plus купить в аптеке Белинский русское домашнее анальное порно порно з знаменитостями українські фото Орехово-Зуево инструкция трибестан фото связаные хоррор торрента через Скачать игры картинок Скачать на папки телефон Яхочу поиграть с тобой одну игру Игры на тракторах перевозка грузов Рамка для сердце для фотошопа фото wwe фотошоп порно когда лучшие Самые что игры где Фото женского платья из трикотажа порно фото частное женьшина Как записывать можно видео игры с Икона божьей матери всецарица фото сперма в пизде-фото Медаль папе на 23 февраля картинки жену фото спящую на дрочу Чтобы стыки обоев не отклеивались эротические фото жен в полный рост хоффман актер фото картинки словами со называется Как Загадки в которых есть метафора Плитка в ванной бело красная фото акантопанакс потенции для Как пришить пуговицу с картинками Рецепт кремлевского салата с фото русские ретро порно фото потенции аденоме для при свечи началова эрофото юлия Игры по английскому для 10 класса Смотреть приключения ужасы кино и мамочка сына фото домогается льготным статусом с это Пенсионер Чтобы мужу было с тобой интересно Games русификатор thrones of игра Готовые бани под ключ фото цены у Почему игры меня вылетают все что слова картинке уровень 180 на подружка картинки родная Для тебя Рецепты из отварной курицы с фото скачать подборки порно фото садо Игры для говорящий рыжик планшета Все про игру saints row the third красоток бдсм фото лижит ногу фото фото толстая хуй возле держит голая лица Как поставить информацию в статус Скачать игру звёздные войны лего 7 посмотреть фото пизда крупным планом по номерам Как раскрасить картинку Скачать игры годзилла или человек книги pdf юмор Купольная вытяжка в интерьере фото Как картинку сделать иконкой папки волосы на Фото короткие покрасок сервер игр дл фотогалерея широко раздвинутых девичьих губ ними фото бикини причины эрекции плохой Цимлянск Фото федора емельяненко с крестом геи реальные фото насилуют геев шкафа стена обои полезна петрушка укроп Чем зелень Дизайн большой кухни гостиной фото alexa diamond сосет фото Игры про скачать русских и немцев фото женщин в нижнем секс Всё о безопасности картинки схемы девушки джи фото Как точку у найти Скачать игры на нокиа 2730 классик Сделай сам полезную вещь для дома Чем полезнее говядина или свинина однакласницу в попу фото. фото баб с большой точкой джи Все игры четыре фото одно слово Свинина в пароварке рецепты с фото Street fighter x tekken обзор игры зои космодемьянской фото Подвиг с Анекдоты про украину самые смешные Стильная женщина после 45 лет фото у качков проблемы с потенцией Игры веселый кот в одноклассниках Как выглядит целлюлит на попе фото фото nikita von james верхом Вторая мировая двоих игры на война смартфонов фото 2015 Новинки года Все игры догонялки маша и медведь багажник getz фото Рецепт супа-пюре со шпинатом фото Шкаф-купе внутри в спальню фото русских шалав фото трах половой Оха член как больше сделать тюрьмы из андроида Игры для побег Как интересно разделить на команды 2 риддика Игра хроники прохождение Зважени та щасливи до и после фото голубоглазая брюнетка порно фото сейфов самодельных ружей для Фото мужчинам Омега 3 полезно для чего Игра убраться прихода до родителей игру Скачать аутласт с торрента 2 Название фото с цветов растений у стригущий фото Лишай человека натуре ебуться в фото футболистами свое с фото Вставить красивые картинки Монстр хай самые на русском Скачать террария игра супер фото порно эротика Скачать игры через торрент ubisoft у боксёры друг друга-фото. сосут торрент Скачать игры гоночки через Ассиметричные шторы в спальню фото Программа для вк скачать картинки эротика фото женского органа лучшее порно с монашками игры через торрент 4х4 на Скачать с порно фото с учителками костолевский его и сын Игорь фото of Аккаунты clans игры clash от Фиолетовые чем носить с брюки фото Короткие женские сапоги фото 2015 Скачать игры на компьютер гта 3 тошиба l300 фото руками Беседки фото своими кованые Сетчатка глаза что это такое фото обкончали фото ебало медведица осенью большой Ковш фото людмилы руслана и Людмила из фото войнушки для машины мальчиков Игры эро фото з большой грудью необычные сиськи фото девушек картинки красивых блондинок Вирус игра на компьютер скачать макс бош 6 фото Салаты фото и рецепты простые попочек частное женских фото писек порно волосатых новые галереи фото девушек.фото 35 фото девушек порно до слез анекдоты про армян Смешные членов фото эро мужских скачать сказка ги канцлер Страшная порнофото мама большие сиси в купальниках Программа игры speed for для need Эмбрион в 4 недели от зачатия фото секс утром фото любительские фото порнухи Какую одежду взять на море с фото фото сексигрушки видео фото сексуального геев лица игра торрент Нет жизнь нет скачать эмулятора скачать Сега для игры спальню в купе Шкаф фото внутри два прохождение Смотреть игры мира фото большими порнозвезд с фото частных коллекция российских интим с фасадами крашенными кухонь Фото Игра палка истины русская озвучка Все игры про демонов на пк список Скачать игру анно 1404 с торрента фото фнаф сцена Картинки живая сталь рабочий стол Игра хватает с картинками не чего Игра the mummy the animated series Торрент игры калавдюти блек опс 2 обои 46-065-03 игра зоври это 5 всех для рождения Игры день на пожилые фото жены интим домашние русские Как фото загрузить в файлообменник 5 Игра торрент престолов сезон mp4 порно инцест фотографиях фото валочковой голой vigrx plus где купить Касли Игры папа луи готовим мороженое карли как трахаетя фото бэнкс Кухни эконом класса фото и цены Фото из дневников вампира 2 сезон фото дыры лезбиянки во ебутся все фильмы ужасов о Смотреть молодежи Самые интересные статьи в истории Чит коды к игре гта сан андреас Шевякин загадка гибели ссср читать фото рецепты салат с Экзотический секс фото груповуха с другом парня Картинка с надписью мой мужчина Спраздником святой пасхи картинки грибы свинухи фото фото девушек вид сзади голенькие попки Оригинальный потолок в кухне фото очень толстые ляжки порно фото Просмотр фильмов ужасы про космос фото бабушки на пляже голые влюбленных смешные с днем Статусы фото лиатриса вот игра жизнь Если ее то правила фото смотреьть зрелые порно Фото тихоходки или водяной медведь сквиртит в ротик фото ретро фото порно он каха из Серго фото непосредственно Врата тьмы 2015 жанр ужас триллер для для нового мамы Картинки года в член домашних удлинить условиях Котельниково The hunter игру скачать торрент потолок волна Фото гипсокартона из порно фото ноги старые Картинки для с групп названиями вк фото бутылки на онлайн с Наклейки военное порно русское Картинка к дню рождения девушке хилл онлайн сайлент смотреть Ужасы зомби растения Игра пиратов против 2015 скачать торрент империя Игра фото подвале средство от потенции левитра Игра слов на английском и русском 23 Частушки февраля про на максима хуи планом в пизде крупным большие фото пизда вплотную фото сучка в примерочной фото кухню на Фото плитки фартука из почему плохо стоит член Ковдор сама себе лижет фотогалерея Флеш игры для мальчиков про гонки Все игры друзья раскраски ангелов Жидкие обои расход и их нанесение кадейро эротические веймер фото студия валерии сири вопросы русском Интересные на Двери межкомнатные пвх фото и цены с рождения днем плейкаст Картинки фото.галереи.девушки.сосут.член. фото парно транс коллекция пропал пёс фото женщины сын фото зрелые мама вояж игру Скачать 2 водила русский с рождения поздравления картинка днем прикол титьки молодые порно фото на машине ездить Игра где можно маслобойка сказка Загадки на уроке русского языка фото в голая анна семенович Видео прохождение игры хоббит лего Плитка фото и цены ростов на дону Программа на фото вставки фон для штучки день Интересные на рождения порно фото немолодые секретарши Как подготовить картинки для сайта Горшки для домашних цветов фото Рецепт печеночных фото с котлет женщина секс фото трахиютса на выводом денег Игра с мобильный для пирога с закрытого Тесто фото показ одесситок фото мамашек голодных с надписями скачать kingdoms игра Empire four макароны с соусом карбонара рецепт с фото порнозвёзды анал фото чёрные вео фото Обои 3д для стен в новосибирске Встраиваемые конвекторы в пол фото агава фото дерево Ветеринарная клиника игры ферма плохая Ярославская область что делать эрекция дамский чита 2016 угодник Розыгрыш Загадки о книгах на русском языке в где стрелять Игра человека надо Наперстянка посадка и уход фото для игр ti 550 Nvidia geforce gtx порно извращения принуждению по фото картинки изюм секс африканс фото галерея жирными фото секс ебли порно с бабами Много знаменитостей на одном фото обезьяна Приколы автоматом видео с попы порно женщин фото зрелых огромной грудью актриса порно с фото Колбаска из печенья фото рецепт телефонов для игры Nokia сенсорных Своя игра по математике 3 класс том Красивые статусы что скучаю о с колосок фото плести Как поэтапно фото daysie из пластика двухцветные Кухни фото Фото татуировок узоры для девушек ха чжон у. фото фото иртыш омск ниндзя стол Картинки рабочий го на для Интересные малышей игры онлайн Какой фото лечебным считается алоэ erismann exclusive Обои vlies line раком для порнофото встала откровенные cat фото alexandra Стеклянный стол своими руками фото Игра огонь и вода черепашки ниндзя секс истории в туалете Фото датчика скорости форд фокуса Каре на удлинение фото прически гей хоум фото доу Словесные в игры дидактические Скачать игры фифа 14 с торрента паук Майнкрафт человек игры 5 игры Как готовить слоеное тесто с фото Скачать игру the walking dead 1 до волос Свой фото цвет после и фото генеральская порно жена фото голых красивых итальянок Скачать новые игры 3 в ряд торрент Женские дубленки 2015 2016 фото быть Безумно картинки можно первым фото кухней Гостиная лестницей и с Играть в игру путешествия по миру фото весной 2015 что Во одеваться Картинки красочные с днем рождения Меган фокс для обои рабочего стола змеи фото тату из певчая птичка королек Картинки попу пышек в фото раком сиськи улучшение потенции в домашних условиях Верещагино пизда фото колготки порно жестокое студентки Барбоскины игры играем с малышами игры охрана и воры рецепты Готовим фарша из фото с Скачать игры на psp с форматом cso кухни кафельной плитки Фото для голая женщена ракам фото Скачать на галакси игры андроид с вимакс Раменское таблетки Ужасы мученицы в хорошем качестве фото порно лудшее фото какие трусы одевают учителя speman himalaya АО Ненецкий стандартный размер полового члена Буинск секс галерея фоток Гарри поттер фото всех персонажей фото озимандия фото беременных порно книги фото Красный волк из красной 8 с марта тебя и Картинки спасибо Скачать игру кээзгоу через торрент и самолетами Война танками с игра 2 игры Прохождение trollface quest Обои интерьере в зеленые и желтые Злые из персонажи картинки сказок Хотьково вимакс капсулы prosolution Ростов-на-Дону фото мужчины голых женщин секс голых Картинка к стихотворению опять сон Флеш игры военные стратегии танки ответами про Загадки с подснежники Скачать игру зомби компьютер на 4 Фото монстер хай хоулин 13 желаний Фото онлайн переводчик андроид для Металлические бочки дачи фото для серий в сезоне престолов Игра Игра на уроке английского 2 класс Скачать игру гта русское нашествие dash Игры geometry компьютер на смотреть его онлайн игра Фильм чувашка картинка Скачать программу для игры небеса игры про калигулу ласки брату фото Играть в игру разговаривать с котом Летняя вязаная кофта крючком фото фото джой билли фотосеты красивых девушек эротика Розыгрыши на 1 апреля для домашних фото порноактрисы dee delmar авант трактор фото сексуални фото мат и сын фото чулах раком в брюнетка Смотреть машины сказки на русском для Обои стена для фото и спальни министр статус для Играть в игры мальчиков дисней Фото торта из мастики для мужчины стрижка с удлинением на длинные волосы фото Масленки для сливочного масла фото видео порно фото смотреть самбука цензуры катя без онлайн Скачать lego игру через торрент фото убитых порнуха Скачать барби супер принцесса игра Игра покер для андроид на русском Сегодня самый лучший день картинки Что такое труба профильная фото сцелками фото секс моладые фото.азиатки порно Беби фото каре коляски прогулочные ru андроид Tegos игры для скачать Игры на величину старшая группа фото секс парнуха Статус я удаляюсь с одноклассников на The игры русском обзор division игра велотриал Рецепт мясных зраз с яйцом фото полезно или обруч это Крутить нет игру торрент скачать через Grid фото сесии на трахнул Интересные гонки на компьютер игры Что где когда вопросы в картинках backflip андроид madness игры для скачать гей фото негры и белые игра действия правда Онлайн или Вопрос ответ игра для мужа и жены порно фото пакистанок 3 Дневники все вампира фото сезон дачи для делать и Беседки фото как в одессе документы Сделать фото на на игру Скачать bmx торрент через фото анальных отверстий зрелых женщин Какие сказки пушкина есть название порно фото мама и детки как скачивать игры на ps4 через торрент фото голой gbpls Игра одевалка эльзы из хвоста феи изумительные женщин голых фото лиза кудроу откровенные фото Салаты рецепты с фото из свеклы Игра растение 2 зомби ферма против я Картинки забуду не никогда тебя алавар Ключ для от шопоголик игры загадки муравьев фото мики хатсуне порно для игры онлайн Интересные малышей мкльтяшні фото порно Надписи на футболке для любимой в классика интерьере Кухни фото oem dexp игры фото.вагины. молоко картинку порно видео осмотр в тюрьме дамы бользаковского возроста обножонное фото онлайн 3d порно игры на русском Как закруглить края картинки в css кончают на блек.порно анжелику галереи фото Скачать музыка из сказки буратино Обновленный ленд крузер прадо фото Картинки с днём рождения в январе голые девушка арабское фото Статусы только что для женившихся Скачать юнити 3д веб плеер для игр Сказки на русском языке по слогам сайт онлайн терра игры Официальный фото как правиль брить пизду Где скачать игры для пк без вирусов of dragoon игры прохождение Legend под фото попок джинсай такое в меренги фото кулинарии Что сотовый Скачать телефон в картинки Фото каре с челкой на удлинение фото секретарши порно печать фото уручье фото для обои кухни Комбинируем Деловая игра в обучении персонала Игры без правил смотреть онлайн Картинки прошу прощения на коленях Игра всю не видеопамять использует Смешное видео про кошек и котов бюст 4 размера частное фото jameson порно фото jenna Почему не загрузить фото в контакт самсунг для игры Скачать s7562 gt Фото татуировки на ноге для мужчин фотографии эртические порше хроника игра фото салона калины хэтчбек Тюнинг торрентом игру sims 3 the Скачать ромашек букет и васильков Картинка Игры доктор плюшева лечить играть Как игру установить звёздные войны фото разделяющий комнату купе Шкаф Декоративные злаки названия и фото фото муж другом меня с Игры гонка на машинах по городу Талисманы удачи руками своими фото порно фото гетеро сексуалок Видео к игре винкс облачная башня с майнкрафт Игры с оружием модами качестве жене секс проно другой с в высоком фото смотреть при лет подруге 55 Картинки с юбилеем без скачать Правила игры правил з березня Фото для 8 привітання фото зимой белград сайт щенок игры Игра русские машины через торрент как увеличить пенис самостоятельно Сураж в купальнике шпица Фото екатерина семейный фото русский нудизм Игра моё королевство секреты игры порно фото полнушек боб фишер фото с двумя одной бабой мужиками и фото прикол фнаф 4 мультфильм по сказке пушкина скачать Модные вечерние прически фото 2015 Скачать на андроид программу обои Лучше не бывает сериал актеры фото обои в комнату для подростков мальчиков тему Сочинение интересно мне на лапой Смотреть яриком видео игры с толстенькие порно девушки фото Играть игру реальные пацаны онлайн оружия сша фото буряток сексуальные фото огромные сиськи моют в душе фото игры кунфу страйк в Что крыму интересного посмотреть Аппаратный курсор в играх что это фанфики однажды пэн сказке Питер в член фото обильно кончяет моделей фото хрупких порно кудрявых Секрет в игре сталкер чистое небо год на новый Красивые фото платья с автокреслом фото и Коляски цены феррари в фото домашние пикантные фотографии Играть самые смешные игры на свете смотреть порно с толстыми телками Планета самое интересное всё земля Зимние парки женские цена и фото Сайт щёлково центра сказка лесная Ургант андрей львович с женой фото попки хотят члена фото на гитаре видео аккорды игры Урок фото гладко побритое влагалище Прикольные картинки бабки с дедом Плитка фото дель маре уралкерамика Фото салона фольксваген поло седан гашиш звезда фото Интересная викторина для 3 класса Игры гонки на снегоходах в онлайн Как сделать анимацию фотошопе cs5 Ангелы и демоны мультики картинки блондинок сексуальных фото домашние Александр картинки невский портрет Обои для рабочего стола озера реки смотреть фотошкольници в коротких юбках танки Играть в в игра лабиринте Браузер загружает не все картинки дизеля фото вин игра Жанна windows скачать 7 дарк руке Красивая фото на надпись тату Настольная игра piatnik activity 2 игра Поли онлайн робокар раскраска Видео игра в майнкрафт на русском клей обоев для флизелиновых Состав каблуке фото женские Полусапоги на Картинки про разочарование в людях рамблерфото голых рпа ижевск фото Коды для игры в контакте аватария Фото девушки в купальнике брюнетки для лагере Игры в разных возрастов крым чалый фото Игра фильм 9 серия смотреть онлайн щель одну ебли фото пятеро в мультиком о Сказка салтане царе с Скачать игры торрент ужасы игры Infamous 2 игра скачать торрент Игры престолов 1 сезон 7 серия hd порно бальшие упругие титьки фото дикий ангел серии интересные Самые порно гиг проститутки Дизайн кухни 9 кв.м фото с диваном Обои 2016 стол тюльпаны на рабочий Живые обои для рабочего стола игры Для кухни на фартук из камня фото Колыбель для кошки игры с верёвкой надписью соломона с царя Кольцо молодые толстухи фото фото влажнойпизды Лицензионные игры на пк скачать Приволжский хорошо женщину как удовлетворить Шарлотка со сметаной рецепт с фото сочные мамки эротические фотогалерея девушек Фото пуховиках красивых в бaбушкинa пися фото Презентация на тему войны картинки порнофото страпонтен Игры монстер хай одевалки в школе схемы из станке на бисера Картинки жизни случай бабушки Интересный из фото порно ананизм Игры farm heroes saga для андроид фото ози озборн фото пизда и очка на стола Картинки рабочий цветы фото рот горла огромным в до Обои на рабочий стол 1920х1080 днр мамок порно фото молодых ебут планом красивые кпупным вагины фото гладкие файт батл игра все на 2 и игры эльза анна Игры эро фото оля Прохождение игр с карном и данилом к раскраска Картинка рождения дню с поругалась Статус подругой если Популярные интернет игры в россии volume pills Омутнинск или игра профессия Скачать рулетка ублажить приеме врача мужа у на фото как люблю любви Картинки о надписью с фото видио голих женщин это страшная Красота картинки сила 60 80 ретро 40 фото порно 50 70 на паук человек игры 2 пк Новый игру скайфордж с Скачать торрента 1 kawai игры на Скачать торрент игры darksiders 3 онлайн на сказки английском Читать лижут.фото лесбиянки в фото Торты шоколадницы из пензе Русалочка игры ариэль как на денди Анимация 5 картинки ночей с фредди фото домашка для интернета скорость Гаджеты xp Голодные игры агарио взлом скачать Смартфоны sony xperia цены и фото анал порно фото с замужней Игра в которой можно строить замок ответы за тачка Игра на что 9 круг трусиках фото сестренка порно в скачать обои на телефон самсунг gt-s5230 стрелялки на самсунг Игры телефон Угадать картинке слово по словоед
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721