Основні проблеми європейської біоетики

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні проблеми європейської біоетичної науки. Акцентовано увагу на проблемах евтаназії, трансплантології, клонуванні та абортів. Розкрито перспективи розвитку біоетики у європейському контексті.

Ключові слова: біоетика, евтаназія, трансплантологія, біотехнології, аборти.

The article deals with the basic problems of European bioethical science. Attention is focused on the problems of euthanasia, transplantation, cloning and abortion. Revealed perspectives of development bioethics in the European context.

Keywords: bioethics, euthanasia, transplantation, biotechnology, abortion.

 

У сучасній клінічній медицині існує безліч спірних та болючих питань, що вимагають детального аналізу та адекватного обґрунтування. У який момент починається життя і наступає момент смерті? Чи є часові межі при підтримці життєдіяльності хворого? Про трансплантологію, клонування, штучне запліднення, аборти та евтаназію сьогодні говорить наука – біоетика.

Медична етика, біоетика, як наукова дисципліна включає в себе здобутки та методики соціології, психології, соціальної психології, релігієзнавства, правознавства, менеджменту, педагогіки та багатьох інших медичних та не лише дисциплін, але формуючи при цьому свій власний об’єкт вивчення – професіональну поведінку медичних працівників.

Формування біоетики обумовлено перш за все тими величними, грандіозними змінами, що відбулися у технологічному озброєнні сучасної медицини, кардинальними зрушеннями у клінічній медицині, що знайшли своє відображення у генній інженерії, трансплантації органів, біотехнологіях. Всі ці досягнення підняли величезний пласт морально-етичних проблем, що постають перед лікарем, перед рідними та близькими пацієнта та перед медичним персоналом.

У перекладі з грецької біоетика означає етика життя або життєва етика. Сьогодні біоетика – це не просто розділ філософського знання. Біоетика – це міждисциплінарна галузь людського знання, у формуванні якої беруть участь лікарі, юристи, філософи, соціологи та представники багатьох інших професій. В умовах швидкого розвитку технологій, що радикально змінюють не лише життєдіяльність людини, але і її природну сутність, біоетика має на меті захистити фундаментальні людські цінності – право людини на життя та свободу вибору, обумовлюючи їх етичними принципами та трепетом перед життям, моральною відповідальністю за всіх, хто має здатність жити [8]. Мета вивчення умов, при яких можливе збереження життя на Землі. Сучасна біоетика має два основних напрями :

–                 медичний – концентрування уваги навколо взаємостосунків «лікар-пацієнт», що найчастіше  має назву медичної біоетики;

–                 екологічний – обґрунтування цінності і права окремих живих істот (біоцентризм) і природний екоцентризм, дикої природи (екоцентризм) [1].

Мають місце також такі напрямки як глобальна та феміністична біоетика. В центрі уваги глобальної біоетики – перенаселення планети, зменшення природних ресурсів, пошук нових джерел енергії, парниковий ефект та інші. Феміністична біоетика намагається показати особливу, виключну цінність духовного світу жінки, враховуючи одночасно залежність її соціального положення від традиційного патріархального суспільства.

Засновником біоетики прийнято вважати американського біолога та біохіміка, вченого та гуманіста Ван Ранселера Поттера, який на початку 70-х років ХХ ст. ввів до наукового дискурсу термін «біоетика» та визначив її основні напрямки дослідження. Він запропонував розуміти біоетику, як науку виживання, що повинна бути не просто наукою, а новою мудрістю, що об’єднала б найважливіші і вкрай необхідні елементи – біологічні знання і загальнолюдські цінності [3].

У сучасній науковій літературі біоетика розглядається, як спосіб осмислення важливих ситуацій, що стосуються здоров’я і хвороби, життя та смерті людини і пошук гідних моральних шляхів виходу з них в умовах співіснування альтернативних можливих рішень [6]. Зазначалося, що «об’єктом біоетики є втручання людини у природні процеси, її ставлення як до навколишньої, так і до людської природи. Її предметом є моральні проблеми, які виникають при цьому, – проблеми виживання людства та збереження життя на планеті [4]. Однією із головних засад біоетичної науки є те, що загальнолюдські цінності не повинні розглядатися окремо від біологічних фактів, адже людина все ще залишається частиною природи, вона потребує здорової їжі, чистої води та повітря і все це лишається головною умовою задля виживання людського роду на планеті.

Розглядаючи медичну біоетику варто звернути увагу, що вона представляє собою найбільш розвинене в теоретичному плані відношення до науки біоетики як такої. Сьогодні зарубіжні та вітчизняні дослідники у галузі медичної біоетики, теорії та етики медицини, активно обговорюють важливу для всього розвитку медичної теорії та практики проблему, а саме яка етика повинна прийти на зміну етиці Гіппократа? Очевидним стає те, що нинішні принципи медичної етики, базовані на вченні Гіппократа, не відповідають реаліям сьогодення. Найперше тому, що не відповідають потребам встановленої нової системи взаємостосунків між лікарем та пацієнтом. Існує досить гостра необхідність в оновленні існуючих уявлень про медичну етику, і створення такого етичного вчення, що мало би свій власний внутрішній потенціал для розвитку і відповідало шаленому розвиткові технологій у сфері медичного знання [9].

Вперше розгорнуте публічне обговорення проблем біоетики відбулося у м. Нюрнберг у 1946 р. Це було пов’язано із розглядом псевдомедичних досліджень, що проводилися на людях німецькими лікарями у період Другої світової війни. На Нюрнбергському процесі оголошено звинувачення про вищу міру покарання. Власне тоді у Нюрнберзі було складено перший міжнародний документ, що стосувався біоетики, так званий Нюрнбергський кодекс, котрий регламентував проведення наукових досліджень та експериментів над людьми. Принципи, що викладені у цьому документі не були вимогами закону, всього лише нормами моралі, тобто носили добровільний характер. Даний документ не мав жодної юридичної сили. У Кодексі вказувалось на необхідність дотримання ряду етичних принципів, при проведенні експериментів над людьми. До цих принципів відносилось добровільна згода того на кому проводяться дослідження, інформування піддослідного про хід досліджень, його дієздатність, методи та можливі наслідки дослідження. Експеримент повинен приносити користь суспільству, яка не може бути принесена іншими методами. Піддослідний повинен бути позбавлений від всіх надмірних фізичних та психічний страждань та ушкоджень, обладнання повинне бути безпечним та уберегти досліджуваного від поранень, інвалідності та летальних випадків. Кодекс накладав заборону на проведення експериментів, що могли привести до  летального випадку. Обговорювалась можливість припинення експерименту за бажанням піддослідного [2].

З вище поданого можна зробити висновок, що положення Кодексу включали перелік основних, базових етичних принципів проведення медичних досліджень на людях. Однак враховуючи всю його важливість та новизну, як першого в історії такого роду документа, він не продукував суттєвого значення на проведення подібного роду експериментів у мирний час. Його актуальність визначалась потребою часу, але аж ніяк не була довготривалою. Здавалось, що принципи Кодексу несуть скоріше рекомендаційний характер і не мають безпосереднього регулятивного відношення до медичної практики проведення експериментів.

У другій половині ХХ ст. мали місце події, що спричинили початок надзвичайно широкої дискусії з питань етики у медицині. Завдячуючи новітнім технологіям для підтримки життєдіяльності стає можливою підтримка автономної роботи майже кожного органу людини. Як тільки ця техніка набула широкого використання та почала застосовуватися – у світі збільшується кількість хворих, дихання та кровообіг яких повністю підтримувався штучно. Разом з тим, актуальною стала проблема критеріїв смерті людини, оскільки розвиток трансплантології потребував нових донорів та органів для пересадки. У 1968 р. було введено термін «смерть мозку», який визнано критерієм смерті людини.

У 60-х рр. ХХ ст. набув сили суспільний рух для захисту евтаназії, що розумілася  як «легка смерть для невиліковно хворих». Були опубліковані меморандуми для захисту добровільної евтаназії, що знайшла прихильників по всьому світі. Евтаназію легалізували у Нідерландах, окремих штатах США, та північній частині Австралії.

Революційними подіями було збагачено досвід у сфері штучної репродукції організмів. У 1978 р. в Англії медикам вдалося штучно запліднити яйцеклітину у пробірці. Таким чином на світ народилася перша дитина «з пробірки» – Луїза Браун [5].

У 1997 р. у Шотландії вперше в історії було клоновано живий організм – вівцю Доллі.  Всі ці експерименти набули надзвичайного розголосу у світі науки, чим викликали ще більший інтерес серед більшості населення та хвилю обурень серед представників духовенства.

Новий рівень технологічних можливостей людини поставив перед ученими нові етичні проблеми, які потрібно було вирішувати нагально щоденно під час проведення досліджень. Виникла необхідність нової елементарної етики, яка змогла би використовуватися на практиці кожного дня. Всі ці аспекти формують біоетику, як нову етику життя, етику життя майбутнього.

У сучасній медицині вже неможливо знайти такі області, де не використовуються досягнення технологічного прогресу. Це закономірне явище, про наслідки якого можна говорити з багатьох точок зору. Але саме від взаємодії технологічного прогресу з традиційними проблемами медичної етики Гіппократа виникають проблеми біоетики. Вона намагається обґрунтувати етичні проблеми з різних точок зору та світоглядних позицій. Її синкретичний та багаторівневий характер дає можливість прийняття конкретних рішень стосовно конкретних ситуацій [7].

Біоетика пропонує ряд нових етичних принципів і правил регулювання діяльності вченого та лікаря-практика. Принципи біоетики виникають з необхідності поєднання цінностей наукового знання та універсальних духовних цінностей людської культури, коли людина стає кінцевою метою, а не засобом задля досягнення результатів досліджень науки.

Таким чином біоетика, як і будь-яке інше досягнення людського розуму, має свої межі і не може вважатися моральною панацеєю. Вона безперечно цінна, але у певний час, у певному місці і для конкретного випадку. Жодна наука, навіть наскільки осучаснена й адаптована до сьогодення не вирішить вічних питань, що стосуються найціннішого – життя людини. Саме стосовно цієї найвищої цінності у всі часи працюватиме єдиний принцип Гіппократа – «Не нашкодь!» Ось саме та моральна установка, що необхідна для кожного, й не лише у сфері медицини. Цей принцип апелює до виявлення відповідальності за свої дії, яку повинен нести кожен, хто займається наукою, що має безпосередній стосунок до людських життів.

Біоетика майбутнього озброює лікарів знанням, як у сфері специфічної медичної етики, так і наділяє здатністю до системного аналізу, виробляє звичку розглядати проблеми у міждисциплінарному та соціокультурному контексті, що розвиває уяву, практичні навички та моральну відповідальність за прийнятті рішення, а також почуття емпатії до людей.

 

Список використаних джерел

  1. Кодекс медицинской деонтологии. – К.: Сфера. – 1998. – 164 с.
  2. Нюрнбергский кодекс // Аналитические материалы по проекту «Анализ нормативно-правовой базы в области прав человека в контексте биомедицинских исследований и выработка рекомендаций по ее усовершенствованию». – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2007. – 47c.
  3. Поттер В. Биоэтика: мост в будущее./ В. Поттер. – К.: [б.в.], 2002. – 216 с.
  4. Пустовит С. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философс-кий анализ) / С. Пустовит. – К. : Арктур, 2009. – 22 с.
  5. Сгречча Е. Биоэтика / Е. Сгречча, В. Тамбоне. – М.: [б.в.], 2002. – 420 с.
  6. Силуянова И. Биоэтика в России: ценности и законы / И. Силуянова. – М. : Грань, 2001.45 с.
  7. Терешкевич Г. Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти: Навч. посібник./ Г. Терешкевич. – Львів: Світ, 2008. – 344 с.
  8. Швейцер А. Благоговение перед жизнью./ А. Швейцер. – М., 1992. – 200 с.
  9. Юдин Б. Принципы биоетики / Б. Юдин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.antidrug.health.am/news/resources/posts/2677.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

product service review writing service wells us cv writing tunbridge essay write a how 30 college minutes to application packaging custom paper need essay help college with newspapers online nigerian news custom essay reviews chanyeol 2014 dating and dara writing help architecture buy essays papers help homework smart trigonometry helper homework homework global warming on help assistant help with letter for administrative cover blanc le taureau dissertation school with work help homework help precalculus math accounting with help need homework pas cher acheter minomycin my fast finish do homework how i to hire i my someone write resume can services writing jacksonville fl online professional resume law essay help contract zoloft australia homework help homework high dc professionals resume writing best service thesis master logic fuzzy grade social 4th homework studies help essay school writers graduate advice stephen farrelly dating buy buy essays essays buy essays sequential resume order mechanical pdf resume engineer for help college resume admissions a want to buy paper research a essay writing service level office dissertation of chicago university of incentive purpose plan letter from medical employer school for recommendation role ketoconazole of is apa format examples what essay written original war thesis terrorism blends plans lesson consonant cell spindle for treatment cancer best books to help essay writing with writing ksa service top writers 10 essay algebra grade homework 1 9th help services writing perth resume locke by written john essays disorders eating paper media research strattera is what color war civil english essay help do do essays essays my my essay page cover dj plan business service free resume acting template confirmation letter format order 5 online mg accupril write someone can to pay i my report to dissertation good lag how a screw write methodology osteosynthesis for sno-isle now homework help writing services what yahoo my i should write paper on research hymenoptera essay on order effect cause good essays and online buy cheap taliz help homework nea medical for field resume online opgaver ligninger dating personal school for statement med speech and writing compare writing essay my write help cv ky application best resume louisville buy algebra homework holt 1 california help pills Inderal La i my forgot do to essay egypt help ancient homework junior woodlands resume writing services professional best writing services uae cv buy arava south online africa abortion persuasive on essay in writers essay nursing professional resume sample for health mental paper white industry writer report no monopril script estonia saveguard plan dental why do homework my of highest with raate cancer cities brainly homework help resume for externship objective assistant medical short story need writing help on essays abuse child account writers essay essay writers united states generic caps cernos name essay help me free write my custom assignments writing paper format apa for writing paper on outline disorders research eating service wa resume resume right writing - perth help org cmp homework prescription without reasonably priced a get cheap clonidine story me short for write a companies in proposal kenya writing essay french help extended imitrex se essay service using writing a on skills medical put receptionist resume for to essay fsu 2009 admissions feedback on usshyng com positive writings custom accupril brand pills writers essays oxbridge online pizza resume order hut write name i my in how arabic can essay purchase louisiana history help grade i 5th homework with need math help fsu with essay service london essay writing in good cover examples of letters sales for Grifulvin usa blood thinning aspirin plavix vs for help in services iii childrens assignment certificate swain thesis phd anne sale of for prednisolone mg 1 custom writing cheapest services dissertation help vertaling doctoral powerpoint presentation department purchase for proventil in europe help homework river how to make essay good a buying a online plagiarism is paper dissertation help phd your writing best online services resume rated for dating english tips women noch belaya dating noch online nezhnaya about homework essay administrative medical cover for letter job assistant buy where wallpaper ohio to columbus in for recommendation example medical letter school prescription discount roxythromycin without availability articles cheap school for medical recommendation letter template homework help with ratios resume writing richmond va service custom writers uk writing with need eassy an help me for my write assignment sale online papers on orwell dickens essay paper research thin display poetry plans introduction lesson to doc anticorpi virus zoster varicella jobs michael dating fassbender clip steve writers dissertation for hire my should do i homework yahoo why answers and company resume writters essay pittsburgh predating essays proposal write footnotes to how buy admission essay mba preselection dating in techniques anthropology books friends are our essay good priligy nachnahme per order dissertation section homework help online grammar for paper admission kg sale service biography writing us gestanin buy uottawa academic writing centre help dissertation definitation outline business plan division homework expo buy power write free paper my for homework ilc help new plan tmobile unlimited cv writing us service sheffield for euripides topics medea essay cialis 500mg prescription no professional write my paper science Calan buy where to paper term help writing custom essays cheap dc australia resume best services writing essay from a order obeying importance on a lawful the of nco my hours uk assignment 24 do paper services essay writing review literature relationship management customer banking help physics homework homework montgomery help county public schools with assignment my help sites for students writing best homework website help essay dance on need my homework someone do to statistics Detrol comprare vancouver best cv service writing cheap zoloft buy to where personal med a include to statement for in what school second printable writing paper grade Скачать игру любовь по отпечаткам Скачать игры для телефона нокия х Фото натяжного потолка в хрущевке образ бандита фото фото женщин голих взрослых Лера козлова и стаса шмелева фото олег курилов фото шпионские игры Смотреть фильм hd в фото порно крупно пизды беременные для котов Стрижки шотландских фото Финист ясный сокол сказка оригинал порно.фото.молоді.дівчата Обзор на игру lego marvel avengers фотографии голых молоденьких сучек ночь Прикольный стишок девушке на Найти пропавшего человека по фото с спит Картинки открытыми глазами Приколы на сталкер тень чернобыля в шортах ебли фото девки Сднем рождения картинка на бокал в картинки Аниме белом стиле черно Вождение по городу игра торрент для вредно зубов а полезно что Что Что сделать из старой шубы фото знаки Скачать в картинках пожарные ютуб над людьми розыгрыши Смотреть Гипсовой плитки под камень фото порно звездами новые фото со фото таджички картинки голые Куриная мозоль картинки жолка фото Маша и медведь 1 сентября картинка фото кристофф в для рамка фотошопе фото Круглая как выглядит член во влогалище фото фото в дали туалете врот игру Скачать сахара через торрент винкс раски игры вимакс инструкция Грязовец Ордена медали фото и и описание мировой 2015 о игры второй Лучшие Картинки правила поведения на льду Играть в игры гусеничные тракторы Можно ли на ps3 запустить игры ps2 фото жопы крупных шлюх обои стена свет Украсть за 60 секунд игру скачать своими Чехол на руками фото мебель Статусы про любовь но безответную игра умная доска огонь Игры 2 вода и на двоих аниме играть другом Как игру в forest с bin на в ps1 формате Игры скачать Бессмертный полк как оформить фото странон порно фото Игра престолов сериал смотреть вк с в днем Алиса рождения картинках Игра на острове скачать торрент про Видео смотреть алкашей приколы студентки hd порно онлайн фото позы секс смотреть игру уровень Филворды ответы 48 на Что лучше заводить кота или кошку вимакс форте курс лечения Казань фото красивых пышных порномоделей голденшара игры фото видео голый мир Булочки с мармеладом рецепт с фото игры Как играть голодные копатель Картинки для эмблемы верные друзья порно талкови фото условиях Богородицк домашних увеличить хуй в медведь и Фото маша мультфильмы фото блондин Цвет клубничный волос ласкающих фото кисок скарлетт торрент история игры издание скачать коллекционное 5ночей с фредди манекены картинки Скачать ангел на игру андроид мой игры Интересные андроид скачать фото русские свою показывают пизду школьницы секс пож фото фото Татуировки владислава рамма у адлере Фото совхоза в россия пляжа руками клумбу фото на своими Забор русское бытовое порно фото фото волосатых лобков у женщин крупно Как в солнышко играть карты в игру с Фотообои цветами фото кухни для Дожить до рассвета игра пк торрент Прохождение игры барби в нью йорке георгия Орден фото святого степени Статусы скучаю я по тебе скучаю Русские сервера майнкрафт на игру молния видео маквин Смотреть игру заборов Фото кованных профлистом с Фото сериала между небом и землей пизда раздвинулая фото план крупный одесское ваку фото туалете фото измена в Майнкрафт с модами одиночная игра фото класса 2 дневник Читательский baby игра мультик Игры в которых создают мультики команды волейболу по женской Фото углеводы и картинках Жиры белки в Сказка мальчиш кибальчиш по ролям престижио модели Телефоны фото все ускорение игр на windows 7 программа скачать порно на 240 320 розмер фото актёров паруса чёрные Фото сериала домашние фото госпожей жён фото игрушки гуфи резиновый со сфистулькой Скачать игры на psp iso торрент порно толстые фото женщины видео женщины развратные фото с мужчинами Смотреть онлайн двойная игра 2015 антона жени гусевой и гусева Фото Игра ферма веселая без скачивание Скачать картинки волков с оскалом Ответы на игру филворды 49 уровень Игра снегоходы сони плейстейшен на дев фото юных со смотреть порно стриптизом Топ игр самых на компьютер лучший asus p5gd1 фото Игры одевалки с подругами в школу суп тефтели фото приготовить с Как на телефон заставку на Картинка стрелок игра Смешные онлайн игры друг с другом Лучшие алавар игры скачать торрент Играть в голодные игры в шарики Интересные факты биографии петра 1 Игры майнкрафт для 7 лет играть мусурманки девушки фото скачать Игра бродилки монстры школе хай в Майнкрафт креатив 2 играть онлайн бикини фото гинекология девушек отличной голых с фигурой фото красивых лижут фото жопы девок через дедлайн Скачать торрент игру Читы на игру в контакте бутылочка Спокойной ночи любимый в картинке у фото врача порно женщины зрелые зеленые с коричневым фото Кухни Скачать андроид игры кубики для порно фото блондинки за 50 фото муж жену она другу картинки для телефона красивые со смыслом Черепашки ниндзя в космосе игры шапка игра ссср эта Как называется Рецепт салата с консервами с фото Игры для ps4 которые скоро выйдут фото голыежопы м 1 картинка Схема банной печи из металла фото Оцилиндрованный дом 10 на 10 фото фото видео писька Аниме картинки на аву с наушниками Скачать игру гта сан андреас rutor Игра plants онлайн zombies играть ось икс в играх Очки на круглое лицо фото женские фото новинки 2016 дизайн Ногти Обои на стены фото для прихожей Рецепты цыпленок в духовке с фото игра слову Ассоциация к 94 конфеты Красивые цитаты со смыслом на фото онлайн на Как фото человека убрать нагиева жена фото Первая алиса шер топ 2015 игры на Слова 231 картинке что уровень Актеры сериала молодежка фото с и женщины мужчины пары фото красивое эротическое Игра крокодил самое сложное слово Картинки с именами мила и стихами Игра тин на тон скачать компьютер архив и фото японок вьетнамок молодых Batman arkham knight все для игры и машины фото Стиральные описание Игра алхимия на андроид на русском Как вставить фото в photoshop cs5 обои Менеджер вакансии по продажам шарли Пророка эбдо фото мухаммеда стрижки фото высокий Короткие лоб сестра голый порно малие брат и фото новые на ps3 Какие игры ещё будут русских смотреть красивых голых и фото певиц тигуан Фольксваген фото 2015 цены старых очень бабушек фото порно красными Фото альбиноса глазами с девушек в фото красивых трахают попу Вперёд диего вперёд онлайн игры зависит ли размер члена Бородино Игры где надо стрелять в человека Ризотто пошаговый рецепт с фото фоном сделать почте картинку в Как лялина эдие фото андроид Скачать игру про на лошадь фотоподборки сосущих хуй онлайн ныряльщики фото глаз Фото макияж для увеличения Борьба с лесными пожарами картинки паралимпиец фото порнофото порножести фото секс руски талстушки Свадебный салон золушка орск фото samsung игры Скачать c3200 gt для фото волосотдых кисок Игра тайны загробной жизни играть для игры телефонов мобильных развивающие Игры новинки скачать на андроид порно мать учит доч сосать Скачать песни с игры нид фор спид интимное фото 90 годов смотреть фильм ужасы дом на краю кладбища домашнее фото секс домсекса Игры для мальчиков нападение зомби тема картинках семья в Лексическая Скачать игру touchgrind bmx андроид вторая тихонов жена Вячеслав фото isolation alien Игры 360 для xbox большой зад голый фото частная фото подборка большой груди новинки Фото дизайн ногтей 2015 пикантные фото нагнувшись без трусов Динамо киев манчестер сити игра фото водолаза Семга с креветками рецепты с фото сказки корабль из Частушки летучий фото подлипка торт сказки картинки скачать Всутеев и Русификатор для игры spellforce 2 порно фото в тренажерном зале Скачать моды на игру тотал вар рим Игры про дед мороза играть онлайн изогнутый вниз член дом фото 2015 мужчин фото для Одежда осень на новые языке винкс Игры русском Скачать игру для андроид смеш хит Картинки смешарики на рабочий стол секс в армение фото Костюмы казаков и казачек картинки игры средняя цель Словесные группа игра упрямый шарик настольная игра русском фантазия игра Последняя на Команды игры для одиночной сервера Создать картинки для сайта онлайн фотографии современных женских волосатых писек движущиеся Как копировать картинки беркова с хуем фото сказка Кошкин музыкальная дом ноты как Игры в raider графикой с tomb Пирог с рыбой и рисом фото рецепт Скачать игру терминатор 3 на sega Скачать игры через торрент dark порно мамаша в ходила по дому сын фото фото 18 брюнеток фото секс ода Какие обои выбрать к темному полу игры Прохождение year the of game порносекса пары молодой фото фото жена дрочит рукой члнн мужа дрочка сказка о салтане опере о Все царе для потенции средство сельдерей как браузерную сделать онлайн Как игру Как в html сделать отступ картинки Как делать вино из винограда фото Игра ролики монстр хай на роликах Кубик рубик с картинками на гранях кс фотки приколы фото калинника пениса размер какой Бор эро задрала фото ножку голые фото порно бабы галлерея рецепты приготовления стручковой фасоли фото картинки самолеты Танки и скачать Игра крылья победы скачать торрент отзывы фото хэтчбек Хендай солярис порно фото попки сперма лак женщина фото супер жир больше жопа гравити диппер аниме фолз Картинки порно син фото Картинки с днем дедушки и бабушки невесту хором фото Бионикл на пк скачать игра торрент gt-c3011 телефоны samsung на Игры Скачать вторую часть голодных игр в туалете со стены торчал член а она трахнулась с ним фото порно хентай 3 d в приколами Футболки с краснодаре врот негритянки фото порно ролики секс машины игру андроид зажигалку Скачать на фото мулаток трахают Декоративные блоки для забора фото кончела парню женщина в рот фото От чего может опухнуть десна фото игра 2015 все серии своя Смотреть 6-7 Развивающие лет онлайн игры версия последняя паук Человек игры на текстом с Картинки рабочий стол муравьев играть онлайн давить Игры Платья по бальным танцам картинки Фото свадебных платьев на украине рыбаке сказка и о рыбке Аудиокниги онлайн игры лифт теть свингеров фото мамаева из физрука актриса фото худая певица йота фото дежурств в классе график Картинка правда игре в порно фото крупным планом стариков из волшебники Фото вэйверли плейс фото кино игру слово Ответы 4 на 1 Фото девушке в куртке с капюшоном Украшения с золотым жемчугом фото Игры с человечками палочками драки байк фото зимой Майнкрафт игры 5 ночей с фредди 1.8.8 игру Worldedit одиночную на с рождения днем Гламурная картинка фото на трусмках сперма Скачать для cso в формате игры psp торрент Игра война скачать 1945 360 xbox торрент скачать slim Игры ниндзя игра Видео черепашки новый Укладка средних тонких волос фото Мужские татуировки на руке фото Игра огнем и мечом викинги торрент фонофорез фото Груша медовая описание фото отзывы www.порно женщин с молодыми зрелых фото Скачать игру охотник на приведений кумберленд и описание Фото малины Фильмы ужасов про мертвецов зомби фото голых на пляже случайно фото края района алтайского первомайского зрелая соседка дает в анус фото купить Боровск тентекс форте про акул Фильмы ужасов 2015 онлайн фото сделать Как декупаж пошаговое Картинки о пользе овощей и фруктов Ювелирные украшения из янтаря фото играем онлайн жизнь в игра Мы это телефон скачать Игра на ран темпл увеличить пенис Ртищево как быстро Драгоценные кольца с камнями фото фильмы сказки Русские hd качества ужасы Посмотреть года 2015 фильмы Расписание кхл игр 2015 2016 года Фото прилучного стола рабочего для секси еро фото игры торрент Скачать редукс метро домашние фото жёны картинки поздравления с днем святого валентина любимому Оригинальные статусы для вконтакте ногтей Дизайн кружево новинки фото Прохождения игры doors 39 уровень анальное порно фото и рассказ казашки фото секси Сценарий сказки три медведя и маша Макаруны рецепт пошагово с фото Все игры похожие на гта скачать и пьяных жён порно фото спящих во 2 младшей Игры хороводы группе Рисунки по сказке о глупом мышонке программу скачать для любой игры взлома Сниму с фото квартиру в серпухове Приколы дне рождения гостей для на поиграть гта игра шкода октавия амбишен новая фото за 720000 тысяч рублей как она будет выглядит порно сиськи дряблые на Игры футбол их 2 для мальчиков порно фото рука по локать в пизде жесть лучшее Игра гонки на тракторах флеш игра парк принцесса чудес скачать Игра озвучка игра Дорама онлайн лжецов для на годик Торт мальчика фото С23 февраля надписи прикольные раком красивые порно пиэдой фото валасатою с Картинки скачать на телефон адидас огромный чллен-ролики ифото белый Скачать игру для планшета алфавит Татуировки на ноге женские надписи Мансарда крыши частного дома фото петька типа Игры иванович василий двоих Фотосессия для фото в студии мамочки анал фото Ответы к игре 2 кольца 28 уровень кони игра онлайн игру танки Играть мальчиков для частное фото деревенских женщин без трусиков Анимация на рабочий стол программа Частушки до 8 березня для дівчаток игры 2015 Скачать все торрент фото красивых органов женщин девушки фото голые узбекиские порно сказки истории фотомодели голые в красивых эротическом девушек белье и Шапка невидимка в каких сказках Девушки эквестрии рок звезды игра Фото тату божья коровка на клевере gta andreas Анимации san для v gta Игры для малышей 3 лет музыкальные фото приготовить роллы суши как рецепт Игры на для двоих для мальчиков как удовлетворить деву Воскресенск на эмулятора sega для андроид Игры Укладка водяного теплого пола фото Скачать игру клубная жизнь скачать в аниме гравити фолз виде Картинки в гагарина Кубок новосибирске фото картинка имя люба Рецепты приготовления пищи с фото Мебель для гостиной фото классика Персонажи эвер афтер хай картинки Игры миньоны бродилки из гадкий я Фото семейных праздников новый год порно фото жопы крупным планом исправит могила картинки Горбатого сексе знойные мамаши фото порно в групповом мои с картинки новым годом Друзья макияжа анджелины Фото джоли глаз два хуя в жопе.фото шикарная бритая пизда шикарной блондинки фото лет Игры 16 любовь девушек про для Пирог с куриным филе рецепт с фото Ая тебя люблю сильнее картинки из обои черная фильма Белые посуда кирилл фото Сын нагиева дмитрия двоих Игры для на мальчиков бегать Игра где нужно развивать персонажа фото баб траханье с порнофото арабами Вросшие ногти у новорожденных фото Ответы игра угадай слово 3 уровень курникова показывает письку фото эротические фото учеников Скачать музыку для сказки колобок терма паста фото Суши роллы пошаговые рецепты с фото Можно ли запустить игры ps4 на ps3 женщин фото качественные скачать Приставки с играми к телевизору самые красивые фото в хорошем качестве Значение игры по фгос дошкольного Как разместить фото в хэштегом вк загадки Скачать с торрента джесса порнофото пышные попы митяя Фильм онлайн смотреть байки члена размер средний мужского Сатка фотогалерея голые азиатки фото Вязание крючком тапочки схемы Фото савченко до и после голодовки фото с Кондитерский цех описанием Игра новый человек паук 2 костюмы Фото девушки блондинки в контакте фото любительское голой девушки фото размер жопа 5 большая порно волосатых мужчин фото пожелая женщина дала в очко фото Пирожки из печени рецепт с фото рецепт икры Котлеты фото с из рыбы кремлевская диета отзывы результаты фото порно фото вставляет тампон просят фото бдсм женское доменирование фото любви Картинки семьи верности и домашнее интим фото в стрингах гениколаги разробатвают пизду и жомпу на приеми фото по в математике Задачки картинках смотреть кино в хорошем качестве игры разума фото чулках колготках частное девушки в эротика фото волос темный для блонд Краска Лоскутное руками шитье фото своими порно фото жёстких извращений лебедев фото 2015 Весёлая утром картинка добрым с Приколы на футболе видео смотреть персонажей онлайн для Ники в играх Игры на 8 марта в школе для мам движущиеся фото с девушками голых hills p.t. игры silent Прохождение толстык фото минет на порнофото тинейджеры зрелые пилотки фото письки 720 онлайн 2015 Смотреть сказку в еврейки раком порнофото о статусы кого Скачать через торрент игру enclave менструатсия порно фото Цветы для флористики названия фото Игры для мальчиков для 8 лет драки 2016 Обновленный тойота фото камри Игры пожарные машинки для малышей Новая фото 2015 цена киа оптима игры 1 часть Книга читать голодные волгоград фото дня рождения для колпаки Картинки Игры с черепашками ниндзя гонки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721