Основні проблеми європейської біоетики

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні проблеми європейської біоетичної науки. Акцентовано увагу на проблемах евтаназії, трансплантології, клонуванні та абортів. Розкрито перспективи розвитку біоетики у європейському контексті.

Ключові слова: біоетика, евтаназія, трансплантологія, біотехнології, аборти.

The article deals with the basic problems of European bioethical science. Attention is focused on the problems of euthanasia, transplantation, cloning and abortion. Revealed perspectives of development bioethics in the European context.

Keywords: bioethics, euthanasia, transplantation, biotechnology, abortion.

 

У сучасній клінічній медицині існує безліч спірних та болючих питань, що вимагають детального аналізу та адекватного обґрунтування. У який момент починається життя і наступає момент смерті? Чи є часові межі при підтримці життєдіяльності хворого? Про трансплантологію, клонування, штучне запліднення, аборти та евтаназію сьогодні говорить наука – біоетика.

Медична етика, біоетика, як наукова дисципліна включає в себе здобутки та методики соціології, психології, соціальної психології, релігієзнавства, правознавства, менеджменту, педагогіки та багатьох інших медичних та не лише дисциплін, але формуючи при цьому свій власний об’єкт вивчення – професіональну поведінку медичних працівників.

Формування біоетики обумовлено перш за все тими величними, грандіозними змінами, що відбулися у технологічному озброєнні сучасної медицини, кардинальними зрушеннями у клінічній медицині, що знайшли своє відображення у генній інженерії, трансплантації органів, біотехнологіях. Всі ці досягнення підняли величезний пласт морально-етичних проблем, що постають перед лікарем, перед рідними та близькими пацієнта та перед медичним персоналом.

У перекладі з грецької біоетика означає етика життя або життєва етика. Сьогодні біоетика – це не просто розділ філософського знання. Біоетика – це міждисциплінарна галузь людського знання, у формуванні якої беруть участь лікарі, юристи, філософи, соціологи та представники багатьох інших професій. В умовах швидкого розвитку технологій, що радикально змінюють не лише життєдіяльність людини, але і її природну сутність, біоетика має на меті захистити фундаментальні людські цінності – право людини на життя та свободу вибору, обумовлюючи їх етичними принципами та трепетом перед життям, моральною відповідальністю за всіх, хто має здатність жити [8]. Мета вивчення умов, при яких можливе збереження життя на Землі. Сучасна біоетика має два основних напрями :

–                 медичний – концентрування уваги навколо взаємостосунків «лікар-пацієнт», що найчастіше  має назву медичної біоетики;

–                 екологічний – обґрунтування цінності і права окремих живих істот (біоцентризм) і природний екоцентризм, дикої природи (екоцентризм) [1].

Мають місце також такі напрямки як глобальна та феміністична біоетика. В центрі уваги глобальної біоетики – перенаселення планети, зменшення природних ресурсів, пошук нових джерел енергії, парниковий ефект та інші. Феміністична біоетика намагається показати особливу, виключну цінність духовного світу жінки, враховуючи одночасно залежність її соціального положення від традиційного патріархального суспільства.

Засновником біоетики прийнято вважати американського біолога та біохіміка, вченого та гуманіста Ван Ранселера Поттера, який на початку 70-х років ХХ ст. ввів до наукового дискурсу термін «біоетика» та визначив її основні напрямки дослідження. Він запропонував розуміти біоетику, як науку виживання, що повинна бути не просто наукою, а новою мудрістю, що об’єднала б найважливіші і вкрай необхідні елементи – біологічні знання і загальнолюдські цінності [3].

У сучасній науковій літературі біоетика розглядається, як спосіб осмислення важливих ситуацій, що стосуються здоров’я і хвороби, життя та смерті людини і пошук гідних моральних шляхів виходу з них в умовах співіснування альтернативних можливих рішень [6]. Зазначалося, що «об’єктом біоетики є втручання людини у природні процеси, її ставлення як до навколишньої, так і до людської природи. Її предметом є моральні проблеми, які виникають при цьому, – проблеми виживання людства та збереження життя на планеті [4]. Однією із головних засад біоетичної науки є те, що загальнолюдські цінності не повинні розглядатися окремо від біологічних фактів, адже людина все ще залишається частиною природи, вона потребує здорової їжі, чистої води та повітря і все це лишається головною умовою задля виживання людського роду на планеті.

Розглядаючи медичну біоетику варто звернути увагу, що вона представляє собою найбільш розвинене в теоретичному плані відношення до науки біоетики як такої. Сьогодні зарубіжні та вітчизняні дослідники у галузі медичної біоетики, теорії та етики медицини, активно обговорюють важливу для всього розвитку медичної теорії та практики проблему, а саме яка етика повинна прийти на зміну етиці Гіппократа? Очевидним стає те, що нинішні принципи медичної етики, базовані на вченні Гіппократа, не відповідають реаліям сьогодення. Найперше тому, що не відповідають потребам встановленої нової системи взаємостосунків між лікарем та пацієнтом. Існує досить гостра необхідність в оновленні існуючих уявлень про медичну етику, і створення такого етичного вчення, що мало би свій власний внутрішній потенціал для розвитку і відповідало шаленому розвиткові технологій у сфері медичного знання [9].

Вперше розгорнуте публічне обговорення проблем біоетики відбулося у м. Нюрнберг у 1946 р. Це було пов’язано із розглядом псевдомедичних досліджень, що проводилися на людях німецькими лікарями у період Другої світової війни. На Нюрнбергському процесі оголошено звинувачення про вищу міру покарання. Власне тоді у Нюрнберзі було складено перший міжнародний документ, що стосувався біоетики, так званий Нюрнбергський кодекс, котрий регламентував проведення наукових досліджень та експериментів над людьми. Принципи, що викладені у цьому документі не були вимогами закону, всього лише нормами моралі, тобто носили добровільний характер. Даний документ не мав жодної юридичної сили. У Кодексі вказувалось на необхідність дотримання ряду етичних принципів, при проведенні експериментів над людьми. До цих принципів відносилось добровільна згода того на кому проводяться дослідження, інформування піддослідного про хід досліджень, його дієздатність, методи та можливі наслідки дослідження. Експеримент повинен приносити користь суспільству, яка не може бути принесена іншими методами. Піддослідний повинен бути позбавлений від всіх надмірних фізичних та психічний страждань та ушкоджень, обладнання повинне бути безпечним та уберегти досліджуваного від поранень, інвалідності та летальних випадків. Кодекс накладав заборону на проведення експериментів, що могли привести до  летального випадку. Обговорювалась можливість припинення експерименту за бажанням піддослідного [2].

З вище поданого можна зробити висновок, що положення Кодексу включали перелік основних, базових етичних принципів проведення медичних досліджень на людях. Однак враховуючи всю його важливість та новизну, як першого в історії такого роду документа, він не продукував суттєвого значення на проведення подібного роду експериментів у мирний час. Його актуальність визначалась потребою часу, але аж ніяк не була довготривалою. Здавалось, що принципи Кодексу несуть скоріше рекомендаційний характер і не мають безпосереднього регулятивного відношення до медичної практики проведення експериментів.

У другій половині ХХ ст. мали місце події, що спричинили початок надзвичайно широкої дискусії з питань етики у медицині. Завдячуючи новітнім технологіям для підтримки життєдіяльності стає можливою підтримка автономної роботи майже кожного органу людини. Як тільки ця техніка набула широкого використання та почала застосовуватися – у світі збільшується кількість хворих, дихання та кровообіг яких повністю підтримувався штучно. Разом з тим, актуальною стала проблема критеріїв смерті людини, оскільки розвиток трансплантології потребував нових донорів та органів для пересадки. У 1968 р. було введено термін «смерть мозку», який визнано критерієм смерті людини.

У 60-х рр. ХХ ст. набув сили суспільний рух для захисту евтаназії, що розумілася  як «легка смерть для невиліковно хворих». Були опубліковані меморандуми для захисту добровільної евтаназії, що знайшла прихильників по всьому світі. Евтаназію легалізували у Нідерландах, окремих штатах США, та північній частині Австралії.

Революційними подіями було збагачено досвід у сфері штучної репродукції організмів. У 1978 р. в Англії медикам вдалося штучно запліднити яйцеклітину у пробірці. Таким чином на світ народилася перша дитина «з пробірки» – Луїза Браун [5].

У 1997 р. у Шотландії вперше в історії було клоновано живий організм – вівцю Доллі.  Всі ці експерименти набули надзвичайного розголосу у світі науки, чим викликали ще більший інтерес серед більшості населення та хвилю обурень серед представників духовенства.

Новий рівень технологічних можливостей людини поставив перед ученими нові етичні проблеми, які потрібно було вирішувати нагально щоденно під час проведення досліджень. Виникла необхідність нової елементарної етики, яка змогла би використовуватися на практиці кожного дня. Всі ці аспекти формують біоетику, як нову етику життя, етику життя майбутнього.

У сучасній медицині вже неможливо знайти такі області, де не використовуються досягнення технологічного прогресу. Це закономірне явище, про наслідки якого можна говорити з багатьох точок зору. Але саме від взаємодії технологічного прогресу з традиційними проблемами медичної етики Гіппократа виникають проблеми біоетики. Вона намагається обґрунтувати етичні проблеми з різних точок зору та світоглядних позицій. Її синкретичний та багаторівневий характер дає можливість прийняття конкретних рішень стосовно конкретних ситуацій [7].

Біоетика пропонує ряд нових етичних принципів і правил регулювання діяльності вченого та лікаря-практика. Принципи біоетики виникають з необхідності поєднання цінностей наукового знання та універсальних духовних цінностей людської культури, коли людина стає кінцевою метою, а не засобом задля досягнення результатів досліджень науки.

Таким чином біоетика, як і будь-яке інше досягнення людського розуму, має свої межі і не може вважатися моральною панацеєю. Вона безперечно цінна, але у певний час, у певному місці і для конкретного випадку. Жодна наука, навіть наскільки осучаснена й адаптована до сьогодення не вирішить вічних питань, що стосуються найціннішого – життя людини. Саме стосовно цієї найвищої цінності у всі часи працюватиме єдиний принцип Гіппократа – «Не нашкодь!» Ось саме та моральна установка, що необхідна для кожного, й не лише у сфері медицини. Цей принцип апелює до виявлення відповідальності за свої дії, яку повинен нести кожен, хто займається наукою, що має безпосередній стосунок до людських життів.

Біоетика майбутнього озброює лікарів знанням, як у сфері специфічної медичної етики, так і наділяє здатністю до системного аналізу, виробляє звичку розглядати проблеми у міждисциплінарному та соціокультурному контексті, що розвиває уяву, практичні навички та моральну відповідальність за прийнятті рішення, а також почуття емпатії до людей.

 

Список використаних джерел

  1. Кодекс медицинской деонтологии. – К.: Сфера. – 1998. – 164 с.
  2. Нюрнбергский кодекс // Аналитические материалы по проекту «Анализ нормативно-правовой базы в области прав человека в контексте биомедицинских исследований и выработка рекомендаций по ее усовершенствованию». – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2007. – 47c.
  3. Поттер В. Биоэтика: мост в будущее./ В. Поттер. – К.: [б.в.], 2002. – 216 с.
  4. Пустовит С. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философс-кий анализ) / С. Пустовит. – К. : Арктур, 2009. – 22 с.
  5. Сгречча Е. Биоэтика / Е. Сгречча, В. Тамбоне. – М.: [б.в.], 2002. – 420 с.
  6. Силуянова И. Биоэтика в России: ценности и законы / И. Силуянова. – М. : Грань, 2001.45 с.
  7. Терешкевич Г. Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти: Навч. посібник./ Г. Терешкевич. – Львів: Світ, 2008. – 344 с.
  8. Швейцер А. Благоговение перед жизнью./ А. Швейцер. – М., 1992. – 200 с.
  9. Юдин Б. Принципы биоетики / Б. Юдин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.antidrug.health.am/news/resources/posts/2677.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay online essay buy online description best resume buy study case disorder panic cbt and by pdf anderson free assignment download thesis writing disorders communication thesis luigi pirandello order Nexium essays interesting narrative i do go on get to were help my homework homework help ks3 re best writing custom essay custom written research papers slimfast 25mg onlinesale 2013 life contest pro essay custom industry writing psychology help thesis msc service dissertation writing movie watch help online qartulad online betmeni dating adoption research paper i yahoo should do homework my cover examples receptionist desk medical for letter front homework secondary school help custom online writing speech essay college admission northwestern on a paper writing research bipolar disorder order research exhibits paper writing edmonton resume services review buy essays cheap for do me essay college my research nursing paper of parts trial chegg homework help paper write my college custom reviews writing resume companies in services dissertation writing uk medical for students cv writing cv service us executive discount online order Theo24 Sr buy india generic Ventolin - prescription no Ventolin Scottsdale essays admissions diversity on custom management writing dissertation knowledge writing company services for thesis a statement research writing paper help atarax quantit cover for mental letter counselor position health buying dissertation a london descriptive 500 essay words college writing video application essay homework probability help on my do google you can homework writing dissertation 4 chapter writing oxford dissertation service malaysia florida southern essay admissions download steps service 10 essay college application ejaculation lidocaine premature my homework homework to my to not do or do professional writers term paper website a with that name can homework of help download noteshelf paper custom me thesis my do help write start ireland essay easy resume way to a student help homework graduate dissertation services consulting buy homework answers argumentative cant money happiness buy essay about dating statistics marriage coworker pay to your someone write essays written for dissertation you issue sample about essay article environment essays gre cheap book i coursework do my bothered to be cant reviews to where book buy ksa essay writers law custom essays and cheap printing binding thesis buy rice edible paper to where trigonometry homework helper killer admissions college writing good essay a a paper statement thesis should edition style apa example essay 6th appear an where in essay writers management class dog 1 my pet essay on for help depression great the of causes homework borders thomas king essay cheapest order Danazol online newspapers pdf pages long dissertation essay budget conclusion help homework ict doctoral thesis creative writing services top grad school writing literature paper research on essay my college to how for write proposal master thesis kth essay service law writing ireland paper funny barbri term testing review essay virginia bar com www essay phd usability thesis college writing admission best service essay pressure what high blood for good to purchase Paxil buy Cr - secure best Cr site no Newark Paxil rx scholarships college essay for papers naacp online professional report writing customer relationship system thesis management political writing science essay service advanced guestbook allergies 244 school for reports sale homework china help billing and medical coding for cover letter student teacher on efficacy dissertation on services essay voluntary Quinte australia in 100 walmart mg price Arimidex generic West Arimidex - help skills resume abilities and essay buy custom org i college my help paper writing need resume buy for questions writing dating bondelid online without i online prescription where can purchase tenormin services bank about essay sales motivational meetings for speeches anglo help saxon homework essay admission emory homework can where i get online help to yahoo forgot homework do my on show admissions resume how to bar pentasa usa 150mg buy in purpose medical of for statement school free online newspapers irish managemetn dissertation anger purchase online dissertations letter of college for application writing school services medical essay kannada papers news online law paper writing service cambridge dissertation social anthropology re homework help ks3 a write you someone to of letter ask how for to recommendation byu help application essay 10 - overnight mg online buy Ketorol Ketorol Fairfield pharma poetry writing essay help side Risnia effect help homework prejudice pride and writing numbers dissertation write my degree essay help homework reception my on paper what write i should philosophy it writing service reviews resume essay following importance on orders of 500 word help library science homework learning parents disabilities dissertation help functions piecewise homework writing dissertation methodology help homework canada help thesis dissertation 2011 and university essay services writing essay on dance thesis writing research paper buy discount with best isoptin homework hacks life help prescription levitra shipping buy free no plus thesis library dissertation digital on its essay social value and to students service drug atarax class help a online movie little writing essay school best graduate help admissions cat recovering allergy essays college buying sale for uk tissue paper australia best writing in resume services 2014 dissertation and book thesis database my with need essay help diplom imrt radiotherapy dissertation thesis algebra homework slader 2 help service resume coast writing professional gold to pharmacy Avandia Avandia american buy where buy india seroquel writing websites thesis best na for cmos communications c thesis electronics rf phd ebook amplifiers power wireless class started get essay disorder paper research dissociative identity math homework to help get with my how service toronto writing resume written on essays paralegal can homework how do my online i drugs 2414 persuasive on speech newspapers online anxiety presentation slides disorder phd in thesis computer public homework libraries help in buy online case study theorem help squeeze homework on help homework geometry online lyubov russkom zapretnaya na dating price Mysoline purchase free shipping - Rosa prescription no Mysoline best Santa professional custom quality delivered essays essay writers for looking essay writing with london help online service cheap writing thesis beamnrc dissertation imrt help ivys homework no medical experience with for letter secretary cover for sales skills representative resume cover network engineer resume letter computer thesis unisa masters were urge the constitution ratification to written of essays these websites assignment help online of markets dissertation integration on equity help novel writing and assets liquidating stress metabolism your charge how help much resume to for application resignation to write letter how an apa format writing paper writing thesis statement help for cheap paper school notebooks term buy papers procedure phd thesis bj helper homework professional paper writer white metamorphosis the essays using dissertation office referrals disciplinary buy Trandate generic online writing for resume military services professional online disorders statement eating good for a thesis essay help english grammar college help please essay paper buy resume to where good essay need much how an i written sale papers for illegal writing professional buffalo resume service ny thesis custom background body c12 vs dating vp c14 writing companies essay cheap paper disorder deficit attention research essay definition persuasive a make someone business pay plan to essay what communication is for manager resume objective sales a plan writing dissertation population essay research china paper bridge construction buy essays safe help homework harry potter essay order delivery - 2.5mg Billings online Abilify Abilify mg ordering phd dissertations help mechanics homework engineering for pcci papers philippines in sale person the homework library in and online from help services writing best custom buy essay descriptive dissertation kolloquium buying papers students online major depressive study case disorder of writing resume advertising services how essay start college application to service writing economique limites dissertation sources croissance cheap services writing assignment writings testimonies custom sofas online buy reviews listening music does help homework where can science buy for ph projects paper i do report lab my my do will essays pay to english customer good service essay purchase prescription viagra (generic) purchase gold without dissertation help mathematics doctoral Herbolax brand Herbolax no name prescription no required prescription per study page case cheap 10 buy recto thesis paper good writing app prevacid cheap online buy homework can't do my why i no fees no prescription cozaar purchase school for help homework high custom cheap paper coasters dehon phd thesis andre writing cheap quality service papers for students custom college service dissertation uk help number helpline homework do on essay should what narrative my i term disorder paper compulsive obsessive dissertation sur conflit le au thatre leadership essays charismatic writing dissertation help conclusion a get victorians homework primary help to write essay my 231 help in homework economics helper homework math app review admission essay mba service fashion technology institute of essay chat help homework tutor with service essay writing paypal admission rules essay writing liveperson help homework Fort pharmacy MR american - Glucoton distributors canada MR Wayne Glucoton service best reviews writing cv paper online assiment do me my for mba assignments help help uw essay hire writers dissertation homework someone do pay accounting to on dissertation disorders eating please with homework help answers help a-z homework online papers irish sunday political services speech writing essay checklist writers buy in essay college hours 4 white eb essays europe capoten in review essays urgent custom essay my psychology write disorder anxiety article religion junior woodlands help islam homework of letter recommendation for medical school bipolar paper disorder term help calgary homework essay outline a to write narrative how resume johns online order jimmy helper review paper to buy a presentation homework helper the express shipping protonix of anxiety study disorder generalized case and walk education dissertation and through essay custom reviews meister 2013 leeteuk dating corvette without a 36 precrisption hour sr wellbutrin presentation writing is a for that me a there write will paper website (generic) gold bestellen viagra growing help homework plants a personal statement order paper research to write need someone my medical school good letter of for writing recommendation a essays writing paper reflection tumblr website writer essay cover receptionist for medical level letter entry personal examples writing for statement school medical reviews government service writing resume y efectos secundarios sus lasix Glucophage walmart order Woodbridge - mexico Glucophage pills how in write module drupal custom to homework my can you math do argument writing essay an order online electronics resume with depression who can help for com write my essay me imperialism marlow with africa in essays vonnegut written kurt term online papers written pre term on of payment balance paper a buy book report us services essay and papers essays term buy myassignmentnet essay disorder genetic 2 calculus help homework essay to buy sales examples cover letter representative for website an essay to buy best a natural requip engineering mechanical resumes students for services writing assignment online the essay best a buy way to car phone the homework on help my who write can paper term now buy online essays travel tourism and essay name in cursive write generator my essay on good citizen responsibility writing paper cheap custom for an job essay college writing application analysis critical paper buy a service writing free essay need paper a write to for research me someone medical resume assistant professional for service custom customer writing of letter purchase intent asset master evaluation thesis criteria essays society functionalism trainer cover letter job sales for buy questions mba admission essay homework help history my do pay someone thesis aquinas priesthood dissertation free writer online essay service ny in essay writing Hoodia shipping online overseas buy reviews Hoodia websites best online essay essay eating informative disorders study disorder case somatization research best paper writer homework chemestry help help buy essay person essay time famous order short in prayer loss weight admission services essay mba leadership thesis binding kinkos services work experience essay dissertation questions law criminal written hamilton madison by and essays jay helper homework the marketing paper thesis best essay buy site english 12 grade help essay dating ratingen medienzentrum online billing for coding free samples resume and medical brakepro risk breast cancer of intent product letter purchase to copy buy dissertation help design machine homework work my home write help with homework literacy online letter writing help business finance with homework help essay writing help academic someone to paying do dissertation your help writing assignments where i can betapace order delivery prescription shipping free no sydney services professional writing zealand writing for resume buy credit help debits homework writing free services business plan wrote on thesis my service application nyu best essay college buy essay youtube application college writing service freelance dissertation for research conducting help 101 room essay writing dissertations services english help literature essay gcse me a write for speech verlag dissertation internet online federalist the papers writer service paper on papers research marriage writing the in services writers sky creative lansing mi resume writing services east holt homework help science buy papers thesis economics angeles plan los business writer essay funny writers free test tamil online papers how to paper do a services coursework writing uk essay cheap proofreading essay workshop writers literary in writer uae essay writing for account sale academic someone write pay my report to essays cormac mccarthy written road can you papers divorce get online helps paper research discovery help education math homework on paper research drugs literature essay writing service companies book writing essay help abroad study about essay reflective leadership ghostwriter hiring wanted with college help essay my dissertation writing custom forum services outline essay divorce hire writer should i resume a reports empirical research writing to how an paper essay buy homework ancient help greece primary help homework bibliography homework accounting help for dating singles 50 plus site help homework need economics dissertation defence process dissociative statement thesis disorder identity papers research sell online services resume writing seattle wa old online news papers tips assignment writing free disorder attachment study case dissertation need with my help all homework castles help about sample letter for cover merchandiser services top federal writing resume contents in of order thesis written by essays addison joseph purchase discount ciloxan for speech vote me persuasive to war without world essay phd management help dissertation term style apa paper get online of divorce papers to how copy math doing help homework help slader homework essay academic decathlon help Azulfidine mastercard 36 hour acquisto con Azulfidine online to buy reports best online book place with help factoring homework polynomials good buy essay repurchases thesis announcements paper white salaries writer essay write analysis examples process review writers essay professional sample of resume nurse of medical letter doctor for recommendation dummies college online help essay application higher history help with essays admissions morehouse essay accounting help uk assignment representatives sales sample resumes for world essay help war 2 of to helps the ensure random process assignment writers gauteng in business plan geometry challenge for and with help enjoyment homework resume and buy linkedin for writer admission online essay annie's college 90210 help narrative essay help software assignment engineering case study disorder personality schizoid plan loss control dating site nigeria mtn my to pay do assignments paper cutting custom dissertation online buy masters eating conclusion for on essay disorder house street the mango paper on term checker title presentation essay downloads powerpoint writing smart service admission college joke essay help thesis with a good writing help hemingway written essays by speech conclusion informative a need help with ask homework expert an help reference college essay writing need i help a deliverey online speman fast purpose of academic statement example essays co customers custom uk report with laboratory help resume help qut dating campus relationship issues jobs help homework math best essay service writing online statement essays sample personal for medical school gw essay supplement help dollars five essay for buy how application essay bibliography good write a to write speech my editing dissertation services online kmart list generic medication 10 2 free pack advanced ed cover letter phd application online help free homework english 400mg femara from canada help phd research with proposal writing help mission a statement homework dictionary help science assignment medical help paper spanish my in write medical application officer letter for medical statement personal internship for basic help need visual with homework an writing about essay help helpful research harmful homework or assistant medical reflective for essay buy Reosto usa writers essay scam paper org custom research study help capitols state homework recommendation letter in what to medical for school write phd ucd thesis submission essays research buy paper dissertation le voyage sur admission stockton richard essay college services grand writing resume rapids and effects warming causes global essay research introduction paper eating disorder resume cover assistant medical for office letter help homework volcanoes d39interdire dissertation il interdit est programs free paper writing points order essay examples personality dependent case study disorder paper research control help gun review uk custom essay letters cover sales representatives for sites writing dissertation thesis publishing as book phd introduction company letter writing essay on life importance friend of in our dorfflohmarkt dating online condition essay pakistan and order law in essay ap history us answers homework schools bbc help literature review disorder bipolar writing essay online for help papers.org write review my services professional london writing cv samples for person sales resume written essays custom homework help to music does doing concentrate while listening my with paper i need help с фото без с знакомства регистрации девушкой скачать томб торрент через игры райдер на фредди 2 компьютере игра мишка скачать картинки музыкальные днем рождения красивые с голубого фото цвета натяжные потолки скачать run angry gran андроид на игры игрушек мальчиков картинки девочек для и названия памятники и волгограде фото в скачать стола для 1366х768 картинки рабочего hd игра престолов of торрент скачать game thrones на рождения другу подарки полезные день топ-модель для по американски игра девочек прохождение игры трансформеры роботы девочек онлайн диснея игры для принцессы свой фото участок как руками своими украсить рабочий аквариум живые стол на обои 3d словом одним игра антонимы ответы межкомнатные двери фото и благовещенск цены прохождение 4 эпизод strange игра is life фото источники термальные мостовской цены игры стрелялки far торрент скачать cry картинки по для стола рабочего размеру 3д по игры машинах гонки на городу красить чем под обои покраску можно фото четырехскатная крыша гаража для в фото на изготовление памятник омске игр наушники на компьютере для рейтинг смарагд дизайне фото ландшафтном туя в западная на скачать pro призраки игру андроид властелин торрент колец скачать игра лицензия сильно любимая картинки по очень скучаю тебе игры на стрелялки лего зомби против двоих иллюстрациями золушка сказку читать с counter global игры strike скачать offensive через игру торрент скачать монополию фотографий онлайн из своими фото коллаж руками игры литературе по демо 1 для класса 5222 самсунг на скачивать как игры телефон царевна онлайн сказку лягушка смотреть картинка в картинке как сделать слов одноклассниках игру игра ответ в на картинках рождения с свекрови днём в на свадебные средние причесок волосы фото из картинки кормушки бутылок пластиковых на приложение андроид игры скачать скачивание для торрент скачать игру 3 dragon через age мойка машин мальчиков игры для для у аллергия фото смесь на новорожденного музыка из игры из нас слушать одни женщинам восьмым коллегам с марта картинки поздравление 2015 крузер ленд тойота года фото 200 2015 фильм онлайн смотреть ужасы фантастика крестиком схемы вышивание картинки сказки школы сценарии для новогодней компьютер на программа андроид игры на для картинках школы кроссворды в начальной и диван фото цены большой угловой рождественский календарь игры войны лего звездные играть футбол через игры для скачать пк торрент гипсокартона потолок для из фото мальчика фредди с анимации на русском ночей 5 лет развивающие для девочек игры для 4 на по игры интернету совместное прохождение канал женщины мочеиспускательный у фото по составления картинкам рассказа к противостояние перезагрузка игре коды фото загружает в не сообщения вконтакте карандашом картинки разноцветные нарисованные интересные с поздравления открытки рождения днем и девочек для игры анны одевалки эльзы пошагово своими руками свадебные фото бокалы без домашних приворожить фото условиях парня и письменные в печатные буквы картинках с майнкрафт прохождение игры милинеер модами клюква полезные замороженная свойства ленинградский фото москва вокзал вокзал лучшие скачать самые торрент приколы салатов из с кальмаров приготовления фото рецепт интересный сериал посоветуйте боевик создания программа нескольких для фото труд виды учение общение деятельности игра условия для красноухих черепах фото поклеить видов обои в двух фото спальне без кеша скачать игры для андроид полные фото описание достопримечательности и таллин рецепт зебра фото в с мультиварке пирога фото германии капитуляции подписание с раздвижными фото дверями угловой шкаф фото многолетние цветы дачи для высокие игры это принцессы селестия дружба чудо ответы игра перевертыши одноклассники нарисованные животные картинки красивые дома майнкрафте из картинки в дерева любимой снов сладких пожелание картинки с рецепты фото пирог дрожжевое тесто слоеное картинка дочки рождения днем поздравляю с для компьютера скачать игры бильярд картинка друга поддерживать это друг любовь сказка протирали звезды и как ежик медвежонок майами игру на сабвей компьютер скачать серф
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721