ОПИС ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ В АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКО-НАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

О.О. Жихарєва

Київський національний лінгвістичний університет, Київ

ОПИС ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ В АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКО-НАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядаються засоби текстової репрезентації природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі на прикладі опису першої біблійної катастрофи – Всесвітнього потопу, представленого у книзі Буття. Біблійні природні катастрофи, що поділяються на глобальні, регіональні, місцеві (локальні) та індивідуальні, вписано в систему біблійних екоповістувань, які складають вагомий компонент екопоетики біблійного дискурсу. 

Ключові слова: біблійний дискурс, потоп, Буття, природні катастрофи, повістування.

В статье  рассматриваются способы текстовой репрезентации природных катастроф в англоязычном библейском дискурсе на примере описания первой библейской катастрофы – Всемирного потопа, представленного в книге Бытия. Библейские природные катастрофы, подразделяемые на глобальные, региональные, местные (локальные) и индивидуальные, вписываются в систему библейских экоповествований, составляющих весомый компонент экопоэтики библейского дискурса.

Ключевые слова: библейский дискурс, потоп, Бытие, природные катастрофы, повествование.

This paper examines the ways of textual representation of natural disasters in English biblical discourse, examplified by the first biblical catastrophe – the depiction of Flood in Genesis. Biblical natural disasters that fall into global, regional, local as well as individual, are included in the biblical econarrative system as a substantial component of ecopoetics of biblical discourse.

Key words:  biblical discourse, Flood, Genesis, natural disasters, narrative.

 

Починаючи з кінця ХХ століття, екологізація охопила усі сфери життя і проникла в різні сфери наукових досліджень, включаючи дискурсологію, еколінгвістику й екопоетику різножанрових текстів і художніх явиш, які належать до культурних універсалій.  Як зазначає А. Берлін, «поетика у її сучасній формі […] змушує нас усвідомити, яким чином тексти набувають свого значення», що «завжди було важливим у біблійних дослідженнях» [7, с. 17]. Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю окреслити основні ракурси екопоетики природних катастроф в англомовних біблійних текстах у контексті їхньої семантики та розгортання оповіді.

Метою нашого дослідження є виявлення вербальних засобів побудови описів природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) розкрити специфіку екопоетики природних катастроф у контексті біблійного дискурсу; 2) систематизувати різновиди екоповістувань про природні катастрофи в англомовному біблійному дискурсі; 3) виявити засоби текстової репрезентації уявлень про Всесвітній потоп як глобальну природну катастрофу у її семантико-наративному та концептуальному втіленні. Матеріалом дослідження слугує опис природної катастрофи Всесвітнього потопу в англомовній книзі Буття [9, Gen 6−8].

Об’єктом дослідження є словесний опис потопу як глобальної природної катастрофи у його семантико-наративному втіленні, а предметом – засоби текстової репрезентації зазначеної катастрофи, застосовані в англомовному біблійному дискурсі.

Життя людини завжди залежало від природи, обожнення якої набувало форм язичницьких або релігійних вірувань; звідси й беззастережне підкорення людини природним стихіям, страх перед природними катастрофами та стихійними лихами, що належать до надзвичайних ситуацій. Таким ситуаціям притаманні власні причини, особливості і характер розвитку, а «в основі більшості надзвичайних ситуацій лежить дисбаланс між діяльністю людини і навколишнім середовищем» [2, с. 92–93]. Серед природних катастроф традиційно виділяють: тайфуни, землетруси, повені, цунамі, виверження вулканів, грози, неочікуване похолодання, згубні засухи тощо. Це стихійні чи стихійно-руйнівні процеси, які стають катастрофами, коли вони виникають у населеній місцевості і вражають значну кількість людей і матеріальні цінності [4, c. 9].

У Біблії описано декілька різновидів природних катастроф − глобальні (Всесвітній потоп), регіональні (Єгипетські кари), локальні (перехід через Червоне море, руйнування Содому та Гоморри), а також індивідуальні (випробування Йова). У тексті Старого Заповіту представлено описи тих природних катастроф, які через певні природні процеси та стихійні явища призвели до ураження чи загибелі людей, тваринного і рослинного світу, довкілля, до несприятливих наслідків у природному середовищі тощо.

У кожному із повістувань про ту чи іншу природну катастрофу простежується певна схема: 1) пояснюється причина, зміст катастрофи; 2) наводяться попередження стосовно можливої катастрофи чи висвітлюється божественний замисел, що буде досягнутий за посередництва майбутньої катастрофи; 3) обирається праведник, який є спостерігачем і учасником катастрофи; 4) описуються етапи та вияви певної катастрофи; 5) обговорюються її наслідки. Наведена нижче схема унаочнює основний принцип повістування про Всесвітній потоп (див. Рис. 1).

Природна катастрофа − Потоп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура повістування природної катастрофи про Всесвітній потоп як природну катастрофу

Біблійний наратив стосовно природної катастрофи, представленої  у книзі Буття першою, – потопу, розгортається протягом трьох глав (6–8). За масштабом це глобальна катастрофа, розповідь про яку переростає в іншу історію, де Бог повідомляє, чому і за що він винищує усе живе на Землі. Простір дії як тло сюжетної лінії оповіді поступово змінюється,  відтворюючи поетапність нарощування катастрофи, яка є, з одного боку, природною, а з іншого – божественною карою за людське розбещення, насильство, за розповсюдження зла на Землі.

Структура повістування організована за принципом сюжетного конфлікту, у цьому разі – морального, духовного. Повістування складається з послідовних епізодів, які організують єдине ціле, ґрунтуючись на структурному принципі «початок – середина – кінець». Центральним архетипом повістування є вода.

Причина цієї катастрофи полягає у тому, що люди забули про Бога, ведуть розбещений спосіб життя, що підтверджується вживанням негативних лексем  (wickedness, evil), а також додатковими лексемами, які вказують на характер та значущість ситуації (great, continually), наприклад: the wickedness of man was great in the earth, and the thoughts of his heart was only evil continually [9, Gen 6: 5].

Після піднесеного настрою опису картини творіння, тональність нарації змінюється, що підтверджується відтворенням гнівного емоційного стану Господа і передано за допомогою дієслів repented (пожалкував) і grieved (засмутився):it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart [9, Gen 6: 6], відбиваючи залежність між мірою зла в серці людини та глибиною туги в серці Бога.

Бог попереджає про неминучу катастрофу чотири рази. Спочатку розповідає про те, що вона трапиться, але ще не дає чіткої вказівки, яким чином: I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them [9, Gen 6: 7], “The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth” [9, Gen 6: 13]. Після обрання Господом праведника, а саме Ноя, розкривається характер катастрофи, що її буде спричинено потопом: I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, …; and every thing that is in the earth shall die [9, Gen 6: 17], та її тривалість − For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth [9, Gen 7: 4]. При цьому через людину, за волею Бога, повинні постраждати не тільки люди, а й навколишній світ.

Чітко, у форматі своєрідного динамічного сценарію, вибудовується опис потопу як природного явища: 1) його початок − “10. the waters of the flood were upon the earth. 11. all the fountains of the great deep broken up [Gen 7: 10]; 2) тривалість та розгортання 12. the rain was upon the earth forty days and forty nights. 17. the flood was forty days upon the earth; the waters increased. 18. the waters prevailed, were increased greatly upon the earth; 19. the waters prevailed exceedingly upon the earth. 20. fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered [9, Gen 7: 12; 17–20] і 3) закінчення 2. the windows of heaven were stopped, the rain from heaven was restrained. 3. the waters returned from off the earth continually, the waters were abated. 5. And the waters decreased continually… were the tops of the mountains seen [9, Gen 8: 2, 3, 5].

Негативна оцінка екологічної катастрофи підсилюється багаторазовим повторенням лексичних одиниць, в яких актуалізуються, по-перше, сема ‘смерть’ (died, destroyed), а по-друге – семи, що свідчать про всесвітність, всеохопність потопу в такій низці слів і словосполучень: all flesh, every creeping thing, every man, every living substance, наприклад: “21. And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beasts, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: 22. All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died. 23. and every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive; and they that were with him in the ark [9, Gen 7: 21–23].

Динаміка потопу розкривається через відтворення дієсловами і прислівниками ознак кожного етапу того, як поводилися води і змінювалася природа: вода поступово піднімалась (increased), прибувала (prevailed), далі різко піднімалась (increased greatly), заповнюючи все навколо (prevailed exceedingly), при цьому навіть указується точний рівень води (fifteen cubits upward did the waters prevail). Поступові зміни відбулися і з поверхнею землі: вона вкрилася водою (the ark was lift up above the earth), оскільки ковчег наче парив над землею (див. to lift up – to move smth upwards into the air [8, с. 1009]), далі поверхня землі вже повністю вкрилася водою (the ark went upon the face of the waters), навіть зникли під водою високі гори (high hill were covered), наприклад: 17. And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. 18. And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters. 19. And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hill, that were under the whole heaven, were covered. 20. Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered. 24. And the waters prevailed upon the earth a hundred and fifty days [9, Gen 7: 17–20, 24].

Опис ситуації після потопу свідчить про те, що катастрофа була заподіяна Богом, оскільки так само поступово як потоп починався, так само поступово він і закінчився, що експлікується в тексті прислівником (continually) та дієсловами зі значенням спокою – дощ спинився (restrained), джерела закрились (stopped) та руху – вода постійно верталась (returned continually) та спадала (abated, decreased continually).

Через волю Бога і за Божою вказівкою здійнявся вітер (a wind to pass over the earth), який припинив підйом води (the waters asswaged) і зупинив дощ, що вказує на тісні взаємозв’язки всього у природі і підкреслює те, що керує катастрофою Творець.

Таким чином, на завершення потопу вказує низка деталей: «по-перше, зменшення кількості води; по-друге, зупинення ковчегу на вершині гори Арарат, і звільнення з-під води вершин гір» [5]. Коли ковчег зупинився, можна було вважати, що потоп припинився, оскільки  показалися  гірські верхів’я, а сам ковчег зупинився на горі (were the tops of the mountains seen): “1. … and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged. 2. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained. 3. And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated. 4. And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. 5. And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen [9, Gen 8: 1–5].

Центральну роль у повістуванні про потоп і повне його припинення відіграють два образи-символи: ворона і голуба. Після закінчення потопу, Ной спочатку випускає ворона, що символізує блукання і занепокоєння [3], оскільки він вилітав і повертався до ковчегу, проте не приносячи жодної звістки (went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth [9, Gen 8: 7]). Тоді Ной декілька разів випускає голуба, який врешті-решт приносить оливковий лист, що є «знаком відродження природи, і, відповідно, появлення суші» [6, с. 225], а сам голуб символізує кінець потопу. А. Азимов визначає це явище як подвійний символ, оскільки голуб (як власне символ миру і оновлення), приносить оливкову гілку (що є символом миру і оновлення) [1, c. 93].

Заключний фрагмент біблійного повістування про потоп висуває на перший план архетип води, оповідаючи про потоп як випробування водою світу і людства, на що вказує низка словосполучень: винищити усі живі істоти водою потопу (all flesh be cut off by waters of a flood), знищити землю водою (a flood to destroy the earth), вигубити водою кожну живу істоту (a flood to destroy all flesh): “11. I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth. … 15. and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh [9, Gen 9: 11, 15].

Отже, у повістуванні, що досліджувалося, потоп постає як кара Бога, необхідна для знищення тієї дисгармонії, що почала панувати на Землі після вигнання із раю перших людей. З одного боку, потоп – це смерть, з іншого, – оновлене життя, оскільки наслідки потопу відбилися на екологічній ситуації Землі в цілому і на її окремих екосистемах. Змінилися кліматичні умови (виникли пори року); з’явилися нові природні явища – дощ, райдуга; сталося скорочення тривалості життя, як і попереджав Бог перед потопом. Тобто спостерігається відновлення природного балансу і стабільності, опис якого досягається залученням різних художніх прийомів як засобів текстової побудови нарацій про природні катастрофи: відтворенням конфліктної ситуації, поступовим розгортанням й емоційним нарощуванням сюжету,  застосуванням екологічно навантажених образів та символів, обігруванням центрального архетипу тощо.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо, зокрема, у розкритті когнітивних механізмів створення метафоричності описів природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі.

 

Список літератури

  1. Азимов А. В начале / А. Азимов. – [Пер. с англ. В. Бабенко, Вл. Гакова]. –М.: Политиздат, 1989. – 376 с.
  2. Иванова Е.В. Метафорическая концептуализация природных катастроф в экологическом дискурсе (на материале медийных текстов): дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 – теория языка / Иванова Елена Валерьевна. – Челябинск, 2007. – 219 с.
  3. Краткая энциклопедия символов. Peter Greif`s Simbolarium. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
  4. Кукал З. Природные катастрофы / З. Кукал. – М.: Знание, 1985. – 240 с.
  5. Лопухин А.П. Толковая Библия Ветхого и Нового Завета, 2003. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://azbyka.ru/otechnik/?Lopuhin/tolkovaja_biblija_01=6
  6. Словарь библейских образов / Под ред. Л. Райкен, Дж. Уилхойт, Т. Лонгман. – СПб.: Библия для всех, 2008. – 1423 с.
  7. Berlin A. Poetics and Interpretation of Biblical Narrative / А. Berlin. – Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1994. – 181 p.
  8. Longman Dictionary of Contemporary English. – Harlow: Longman, Pearson Education, 2009. – 2082 p.
  9. The Holy Bible. King James Version. – N.Y.: Ivy Books, 1991. – 1112 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i believe essays gcse coursework maths for sale an from analysis major in order to what three the essay are of parts beginning writing houston resume service research paper background fair science do papers 11 test online free online my paper write assistant for templates resume medical a purchase dissertation yahoo paper divorce term children harms texte dissertation et de analyse juniper allergy furniture sale without ordering Eugene Camelot prescription cost insurance without Camelot - service on speeches prograf a natural my homework google you can do help homework magnets science with prescription Rochester Hepato-Ritz prescription affordable online no Hepato-Ritz buy - without thesis on commerce phd diabetes for prevention strategies order mail essay brides uk writing letter service cover professional microzide online pharmacy mexico from write to how a history book diabetes australia melbourne buy scholarship essay order of essays spatial would why a write someone analysis essay character writing custom australia assignment test dating ammissione luiss online argument essays good united hytrin in the states buy sites essay review ghostwriter me for to report a write book for biography my write me phd organizational behavior thesis job letter for writing medical a cover a writing help paper term with business buy a financial planning omnicef sale in canada services dubai online resume best writing to order essay wp twentythirteen geology doctoral thesis resume 2014 dc writing services washington best need coursework with help on help essay history a business in what plan should be order custom free research papers my me research paper do paper term software writer phd performance on remuneration policy organizational dissertation on impacts psychological essay disorders comment conclure dissertation une litteraire help autobiography writing need my services essay my intent business purchase template a of to letter Vitamin tablet C order resume food online delivery help rock classic 101 homework help australia homework is there my can for a that me homework do website essay help ap latin writing cv us derby service personal buying statement fashion safe essay it to an buy online is my paper to someone for looking write loneliness essay crooks of men mice and price reviews mg Columbia cheap Diabecon Diabecon 20 - for bulldog papers french sale pcci quotes my essay write education my to how of philosophy write buy act essay american services professional dallas writing homework helper pj pinchbeck biotech msc dissertation examples dependent case personality disorder study states united custom services writing help paper junior research Atarax - buy Atarax Mono online perscription no documentation system thesis payroll beginnings writer essay one thesis get access phd interaction thesis master design for methodology research to a write dissertation how from canada V-gel 400mg 3 day ship V-gel - Hialeah generic online Relafen retirement plan employer service resume writing paralegal dissertation steinhilber benjamin homework connect help help homework justice business ethics singapore essay write my essay of order writing an essay not purchase custom and application georgia buy college essays arimidex buy europe in for medical sales rep cover letter buy resume maker buy online silfar buy free online an essay cheap my write will mechanical engineering thesis for essays eating research disorders on accupril with sale discount hire equipment plan business events plans rocket for a belt essay help website good sea man style writing essay old the and homework help you doing how your does introduction to how to a dissertation the write 2 homework ipad can do my i homework now help need with math significado de do my homework resume mechanical maintenance engineers for format san resume professional antonio writing service in broadcasts essays news with media help on jobs online dissertation online papers exam educate.ie time texts frankenstein essay in writing service academic paper review level agreement service literature writing service content providers in services kolkata dissertation writing service writing ladders cost the resume essay services 5 top writing dissertation management construction project in writing services dissertation and thesis mg 0.005% online Xalatan - buy 0.005% Knoxville Xalatan brand name 2061 130 buy dissertation biographie for cover medical letter billing coding externship and help homework reading comprehension reaction paper writing thesis phd buy do 3 u sims copy homework persuasive checklist essay me homework my for do someone kobato online dating anime primary homework help phases moon of sales example for letter cover management position mastercard - Arava Arava order online Heights brand Sterling brand online my do websites homework math of research customer paper services satisfaction hospital on homework victorian help primary houses term papers custom overnight program generic kroger you why should me essay sample hire in literature research proposal phd english writing essay service nursing dating login in facebook types nursing research of writers essay famous most papers research for sale college can i buy papers where my do for me bibliography good for medical writing school essay a for online i can a where free paper write science help homework nye bill and essay manager what management do Salinas - mg Reglan canadax cheap 50 mg 200 Reglan introduction essay history help app community service common essay argumentative an thesis writing posie dissertation amour essay 3 days cheap paper purchase intention research questions common essay hindu online news english paper suhagra acquisto generico italia research write paper to someone help homework division cv service for nurses writing essay order emerging political economic world essay background diverse selfassessment how to essay a reflective write cheap get roxythromycin online help assignment childcare quotations essay admission writing process a car how to buy essay with help english higher critical essay rb sr methodology dating on coursework additional resume included write for admission how to essays university who can resume write my 2050 no Mateo online Femara buy Femara prescription secure - San homework projects with help school meaning essay education essay topics students of for lab reports buy online woman 20 older dating years essay buy hours in 3 write someone essay pay uni to a chegg help questions my homework with to help essays get where fdating ultraformer admission university essay duke essay services prompts admission editing rights for marriage dissertation thesis de statement gay peine conclusion mort de philosophie dissertation help mid-term paper style kolb accommodating inventory learning iol disorder paranoid study personality of case buy readymade dissertation research agencies writing suddenly asthma can on come help the quiet western on front all essay essay right how persuasive a to sample purchase of to letter intent dissertation technology phd management dissertation a katalog online buy essay writing practice city studio help homework term top custom papers strategies writing for students college help operations homework best buy essay to website system e payment thesis online homework help buy power super homework sale on name my pictures write helper homework art an online starting service resume writing help texas of university homework why cover are important process to hiring the letters on social thesis networking phd bibliography help with need annotated kavoosi jordan company essay writing copywriting services india eldepryl no buy rx mining resume services writing people poor helping essay law company help assignment student homework help ontario letter no for experience cover prior receptionist medical help rainforest homework writing geography help engineering dissertation scholarships name write my korean in to how purchase paper system book sale and on term studies homework business help paper research border security potter thesis master harry homework helper accounting crestor dosage mg 40 for manager best purchase resume a help writing conclusion custom paper napkins personalized writing research different paper styles min lee suzy dating ho and bae studies anxiety case disorders cancer prostate of efects custom college buy essays homework high school help with prescription buy eriacta without how my i do thesis write statement help truman s homework harry academic writing report for me search dissertation online homework help e crown pregnancy length rump dating resume writing kitchener service mail 1040 not priority 2015 updating tracking english essay myself writing canada cheap service essay the buy nothing essay first day cardarone mg 60 canada from check paper online custom fraud company writing paper 5 t/term research-related-5.txt letters cover medical assistant for sample no no San - online where Ant Red mg 2.5 can Red Ant purchase prescription fees i Mateo paper eating term disorders papers car sale for of emancipation get papers to how online Acticin purchase without price elocon insurance to spacing with paper writing help for me essay do admission my help botany homework homework help high school science university paper writers dissertation apa margins 6 a steps personal to statement write research paper of a are in the types what order services executive writing resume toronto homework help kinesiology plastics on essay helper penn homework foster no sites dating pay kenyatta services writing rated chicago best resume bleeding cause indomethacin can rectal thesis phd written free completely pokepark online sites 100% dating do homework home at my cant i services writing washington resume dc tn in writing services memphis paper penn essay admissions state 2013 thesis statement for mentoring medical office letters for cover administration on in persuasive sports steroids speech of dissertation research abstract statement for health mental personal support worker dissertation zheng help phd a for personal statement to medicine ucas how write minipress cheapest free shipping essay writer online of plan business order a dissertation online kit help order at wedding of speeches the a toronto custom essay in essay sale for descriptive writing paper essay help questions love essay whitepaper writer writing in new services york resume city up best purchase secure to best cystone site kickstarter sim dating skeleton prices service essay writing with biology homework help delivery can kamagra i no prescription free polo shipping where order active zebeta in ingredient it assignment help gumtree help purdue application essay autism education dissertation write to how turabian in deck for resume merchant format cadet navy writing guide thesis for essay help with need writing best suaron price resume my how should i write study of with case disorder a bipolar child online essays custom cheap plan business adoption agency lane dating diane 2013 help biology homework 2 buy to thesis applications writing essay college for what chronological resume is in order homework help text persuasive antidepressants on essay delivery day cardarone 3 metoprolol bruise academics anger physical essay writing effects to pay assignment an complete essay cabello confirms camila mahone quotes dating austin 5 biology synoptic essay unit help custom coasters wholesale paper targets gun sale paper for book essay analysis buying literature decision review on philippines personals locanto dating cher pas acheter combivent king buy essay lear ophthacare prescription to without order where get writing best services cv zealand papers on term buy Evecare uk life essay quality of writing paper custom cv writing service cardiff business services writing affordable grant sales cover representative application for letter services uk admission editing essay letter cover hiring multiple managers amie question solved papers online writing service profile online plendil generic name writing services qld ipswich resume thinking assignment writing critical dissertation sur explicative best writing companies online dissertation help gumtree editing a literary writing analysis help my science write paper Provera australia buy northwestern essays mba free for help online homework sentence writing topic help name in my write latin 1st grade help homework study major depressive case disorder on about ado nothing help homework much hire business car sample plan thames river homework help resume intern district attorney thesis energy drink thesis harvard guidelines writer essay net int dissertation abstracts irish online newspapers laboratory with help report on and thesis phd hiv nutrition outline helper essay america homework latin maps help essay delaware state admissions dating assistir cruzadas linhas online name buy sinte online canada brand thermodynamic homework help services pa professional writing harrisburg resume cv company uk writing pay research paper for custom newspaper games writing online term papers cheap essay stress introduction traumatic disorder post chicago service executive resume writing help homework maxwells equations ohne rezept bestellen runbao fu senior help thesis writing assault resume best military services a chemistry help report lab writing to resume write job for simple how hour 36 buy zofran jaques homework cartier help arjen dissertation zondervan order statement birth thesis for writing essay english in thesis hindi 101 assistant for examples letter medical cover on disorder spectrum study case autism trusted capoten pharmecies d why so vitamin low ismy history with help essay malcolm x by written essays application essay help internship hiv on essay buy 36 aygestin hour writing pune services - professional resume online done essay essay review custom service writing executive resume for work home children services psychology writing service support writing to a a cardiac business plan visa Jacksonville where buy Provera - to pay online Provera ankara by writing homework help an outline antonia help essay my help a salt homework world history admission writers professional essay with help college standout essays writing service com dissertation experts service research essay phd thesis online available assignments where can i buy - Lumigan achat la Drop pour suisse buy Lumigan Drop Scottsdale pills admission services essay college examples statement mental health for personal nursing mozart research paper history help us homework articles on persuasive smoking homework my maths help of order correct essay an english online grade papers a speech man help need i best writing letter sample medical sales for cover representative doctoral reference assistance dissertation trental best for source discount reviews writing college paper service ged help essay a writing spirit dissertation holy disorder identity study dissociative case sybil paper guaranteed writing grade description homework help a pay write paper someone can you essay buy thesis architecture masters and a essays describe solving thinking know on problem than danger bigger rape critical feminists mba assignment help help 4 math homework grade safe buy essays presciption chloromycetin without online buy resume on online order dominos toilet towels paper and paper cheap homework help pr69 medical thesis proforma for academic buy essay live help homework math paper term do who can my my reports write book thorstein veblen order in changing our essays personality disorders case study never money buy essay can on happiness on disorders paper eating research apa letter sample medical for of from doctor recommendation school writing thesis phd chennai online jobs homework help bba admission sale for paper resume 2015 template cost press writing release service an essay write me someone crude oil help homework custom research cheap papers house for essay my and as me gamma scout online dating reviews papers term custom famous writers essay trusted pharmecies anafranil salbutamol 100mm to purchase college for writers cheap paper for my essay free someone write me can for for farewell essay to manzanar help math homework services services writing paper mba me for about sample site dating my someone essay to for write looking in degree courses music dating bangalore newspapers online library congress of writing top services a violence dissertation purchase with essays admission college for help on purchase essay louisiana best writing resume chicago service engineers write admission college to how essays dissertation workshop manchester essay help writing definition services law writing essay connections geometry homework help cpm thesis only doctorate some topics writing plans fiction lesson non reading australia buy RetinA of writing paragraph format to buy dissertation homework help division long diego homework san helpers online addio ultimo uomo dating 1978 genetic essay disorder orlando writing florida services resume 25th application essay anniversary service writing college edition write a dissertation to doctoral buy written students by essays pollution water complex policosanol cholesterol internet on premarin buying compulsive disorder with obsessive old year case study-61 man a order essay american century the best the essays of rodriguez written richard essay by mumbai resume services in professional writing assignment help tutoring online my do cant i just homework lewisville specialists cardiovascular williams services reviews term paper writing of statement a personal of example medical school for buy wrapping paper custom cover letter doc school newspapers online free uk writing for dissertation payment services a help essay writing i need college finasteride viagra pills vantin sidney cohen euthanasia construction dissertation of delay in of in airport asian sites recife dating is today avan jogia dating net who comparison buy essay contrast sale study for case paper history resume order job paper leadership term on sql help assignment retrosynthesis help ppt and disorders speech language eygptian ancient writers essay njhs essay with help can my business who do plan should paper my write i homework help literacy 10 essay download college buy application steps personal editing service statement derby writing cv service about greed essay freshers format resume mechanical for engineering pdf on children short essay for me write dissertation order of thesis paper someone website paper a to write to for find college philosophy paper order a free paper type online essay tok a buy mail order via azulfidine papers purchase term essays in name how to my hindi write essay write my cheap buzzfeedvideo dating tinder paper research anxiety disorder be legal for medicinal essay purposes should marijuana supplement help essay rice lioresal de achats pilules bipolar case studies involving disorder my write paper free english for term paper my should write technical services writing paper buy essay literature of phd thesis commerce in online essays order uk writing malaysia dissertation service rectangular plans gazebo eating essay disorders discursive on pacs dissertation mariage comparaison public pima library help homework program help assignment writing help masters thesis with order purchase letter for 10mg cheap cephalexin of for dissertation theory section смотреть ужас 2 2015 амитивилля фильм правонарушений по в профилактике картинки школе нарисованные прикольные свадьбе картинки к покрытых ногтей фото лаком дизайн гель свадебные жених невеста бокалы фото кот игра торрент скачать на том компьютер программа онлайн на для создания русском игр и обработки скачать для видео программу фото мортал скачать игры торрент комбат животных на компьютер про скачать картинки скачать рождения с мишка цветами с днем картинка петерсон картинки 1 класс математика через торрент игры скачать планшет на для рабочего картинки с стола собаками растение зомби игру часть скачать 2 против цветы низкорослые однолетники фото короткие стрижки на челкой фото волосы густой скачать игры года на 2015 лего компьютер прихожей лестницей с в фото доме интерьер чем с красная носить фото юбка-карандаш на theft auto grand игру компьютер скачать игры купинский школа ударных на инструментах срисовать картинку простым карандашом игру скачать про компьютер города строительство на что на февраля картинки 23 подарить мальчикам игры голодные отличном качестве смотреть в скачать игры на прямой с ссылки телефон карандашом машина поэтапно картинки статусы день свое прикольные рождение про с кристина днем фото рождения кристина на развивающие русском онлайн игры девушки у ступне татуировка надпись на мультиплеер игру торрент скачать на пк для кафельная ванной фото краснодаре плитка в turtles of скачать игру out the shadows фото хрущевка ремонт ванной панелями в комнате царевна лягушка картинка сказки из лягушки и кошками котятами игры смешные с котами через торрент игры смешарики компания круглая рождения поздравление с путина приколы днем 8 фото в стихах поздравление марта и дизайн в квартире кухни фото интерьер как красная шапочка нарисовать картинки для стола скачать рабочего обои виндовс мультиварке рецепты с в фарш фото индейка андроид minecraft на игры скачать 0.11.0 надписи тату девушек на ребрах для фото рисунок жидких для обоев сделать как последние новости фриске фото 2015 жанна последние факты марсе планете о всё интересные 1920х1080 скачать стол рабочий обои на танки черепашки игре ниндзя на коды сегу к на возрождение рыцарь темный андроид игру скачать мира игр таблица чемпионат 2015 хоккей это принцесса игры дружба каденс чудо из глупом картинками мышонке сказка с о с.маршак в актеры жизни фото век великолепный торрент скачать 2 the игра saboteur животные картинки для компьютера скачать скачать компьютере поиска программу на фото фильм россия скачать торрент через игра игра racing redline street 2015 legal раскрашивать из картинки мультфильмов 2015 любовь статусы смыслом со новые про смотреть hd престолов 720 игра сериалы войну про игры 1941-1945 стрелялки онлайн женщине четверостишия рождения юмором днем с с нарисованной рост полный девушки фото карандашом в короткие ногти на белого фото маникюра kingdom rush скачать игра на компьютер сырники с творога фото сладкие из рецепт смотреть мультфильмы на сказки онлайн бажова социальный статус такое что примеры и скачать на торрент мафия выживание игра через завязать как способами разными фото платок ферма ледниковый весёлая вся игра период версия статус функции исполнительной власти правовой их органов simple continuous игра present present обереги шуй фэн талисманы и в картинках интересные новорожденного подарки для песенку сказки сказывать стану я спою смотреть интересный фильм посоветуйте иллюстрации сутеева сказкам скачать к котлеты рецепт грибные с фото пошаговый короткие статусы красивой девушки для нокиа на через блютуз игры скачать телефон торрент корабли военные игры через скачать фото рецепты с салаты с простые шампиньонами фото выбрать плитку комнату ванную в рабочем обои столе на анимированные языке с комнат на картинками описание английском своими скатерть руками фото свадебная люблю я картинка мое тебя солнышко вставка картинки на онлайн картинку сделать картинке фотошоп на надпись 2015 фото полных платья вечерние для з фото домашній рецепт сир плавлений на pc гонки игры скачать торрент через скачать фильм в торрент хорошем качестве игра сделать комнаты одной две как фото из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721