ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано важливість забезпечення ресурсної бази комерційного банку депозитними коштами. Запропоновано шляхи оптимізації депозитного портфеля комерційного банку.

Ключові слова: депозитна політика, депозит, депозитний портфель, строкові вклади, банківський менеджмент.

 В статье проанализированы важность обеспечения ресурсной базы коммерческого банка депозитными средствами. Предложены пути оптимизации депозитного портфеля коммерческого банка.

Ключевые слова: депозитная политика, депозит, депозитный портфель, срочные вклады, банковский менеджмент.

 This article analyzes the importance of providing the resource base of commercial bank deposits. The ways of optimizing the deposit portfolio of commercial banks.

Keywords: deposit policy, deposit, deposit portfolio, fixed deposits, bank management.

Постановка проблеми: Існує пряма залежність між заощадженнями, споживанням і депозитною політикою. Кожен комерційний банк включає в механізм банківського менеджменту необхідність розробки і реалізації депозитної політики. Депозитна політика комерційного банку виступає складовою банківського менеджменту, це комплекс заходів по формуванню депозитного портфеля, а також різноманітні форми та методи щодо реалізації конкурентних позицій на ринку депозитних послуг з метою забезпечення необхідних обсягів депозитних ресурсів .

В даний час конкретної моделі формування оптимального депозитного портфеля комерційного банку не існує, що в свою чергу призводить до нераціонального залучення коштів клієнтів та їх розміщення в дохідні активи банку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Серед наукових досліджень депозитної політики та формування оптимального депозитного портфеля комерційних банків слід зазначити роботи А. Бєлоглазової, В. Вікулова, А. Вожжова, Н. Волкової, В. Гейєця, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума, С. Козьменка, П. Конюховського, В. Корнєєва, А. Кононенко та ін..

Мета та завдання дослідження: мета дослідження полягає у визначенні заходів щодо оптимізації депозитного портфеля комерційного банку.

Виклад основного матеріалу: Управління залученням оптимального обсягу тимчасово – вільних коштів населення та суб’єктів підприємницької діяльності в даний час є одним з найважливіших і актуальних напрямів розвитку пасивних операцій в цілому, так як це дозволяє збільшити прибуток банк, збільшити обсяги наданих послуг і як наслідок значно підвищити престиж банку. При цьому необхідно враховувати співвідношення між витратами на залучення коштів і доходами, які можна отримати від вкладення цих коштів у позики або цінні папери. Таким чином, взаємозв’язок між управлінням активними і пасивними операціями має вирішальне значення для прибутковості комерційного банку [1].

В умовах фінансової нестабільності однією з найважливіших завдань банківської діяльності є оптимізація ресурсної бази, що визначає масштаби розвитку комерційного банку і збільшення обсягу прибутку. Одночасно структура і якість активів обумовлюють структуру пасивів і різноманітність депозитних інструментів. Функції управління пасивами та активами тісно взаємопов’язані між собою і роблять рівнозначне вплив на рівень ліквідності і рентабельності банку.

Оптимізація структури пасивів може проводитися за наступними напрямками  [3, с. 3-4]:

–  Встановлення відповідності структурі активів;

–  Здешевлення ресурсної бази.

Основу ресурсної бази банку становлять залучені кошти, стійкість яких є одним з факторів його ліквідності.

У відносинах комерційного банку з різними групами клієнтів – як з фізичними особами, так і з юридичними – доцільно було б використовувати депозитні рахунки, що мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні NOW рахунків [6].

З одного боку, кошти, що зберігаються на таких рахунках, можуть використовуватися для здійснення платежів, а з іншого – вони є своєрідними фінансовими інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи.

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків, тобто порядку зарахування коштів на вклади, видачі готівки та перерахування з депозитних рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах. У перспективі чітке розмежування різних видів депозитів – до запитання, строкових, ощадних – буде поступово зникати, що підтверджується досвідом комерційних банків розвинених країн, де все більше розширюється сфера застосування змішаних типів рахунків [3, c. 17].

Слід звернути увагу на те, що в сучасних умовах зростаючої конкуренції на ринку банківських послуг реклама є потужним засобом впливу на досить широку аудиторію, адже банки використовують найрізноманітніші види реклами: теле- і радіо реклама, друкована рекламна продукція, пряма реклама, інтернет-реклама тощо. Рекламна кампанія банку в основному спрямована на потенційних клієнтів, тому важливим є подання інформації про депозитні програми у ненав’язливій формі, підкреслюючи позитивні сторони та вигоди від здійснення депозитних операцій.

Ще одним сучасним та перспективним методом комунікаційної політики банку є мерчандайзинг. Банківський мерчандайзинг – це одна із складових маркетингу та інструментів збутової політики, направлена на збільшення обсягу продажу банківських продуктів. Він являє собою комплекс заходів щодо розробки та реалізації методів із залучення нових клієнтів та просування банківських продуктів і послуг на ринку. Мерчандайзинг у сфері депозитної діяльності вирішує наступні завдання:

–  удосконалення асортименту депозитних продуктів у відповідності із потребами та запитами існуючих та потенційних клієнтів;

–  контроль за якістю надання депозитних послуг з точки зору швидкості, зручності, мобільності, можливості надання додаткових супроводжувальних послуг, а також культури обслуговування;

–  забезпечення наявності в асортименті продуктів, на які існує попит на ринку та постійне його оновлення відповідно до зростаючих потреб клієнтів;

–  проведення аналізу цінової стратегії банків-конкурентів та надання рекомендацій щодо оптимальної цінової політики на депозитні продукти і послуги;

–  планування ефективного розташування точок продажу банківських продуктів (філій, відділень банку), а також раціонального розташування відділів та обладнання для продажу банківських продуктів клієнтам банків.

Основна мета комунікаційної політики в банківській сфері – просунути та збути банківський продукт, використовуючи різні методи, способи та прийоми. Проте усі методи об’єднує те, що в центрі уваги завжди є клієнт банку, і банківська установа повинна орієнтуватися на його потреби, побажання та очікування. Також важливим є паралельне застосування різних методів комунікаційної політики, оскільки це забезпечує найбільш вдале позиціонування депозитних продуктів на ринку та формування позитивного іміджу банку серед існуючих та потенційних клієнтів.

Висновки: Таким чином, для раціонального залучення коштів клієнтів та їх розміщення в дохідні активи комерційний банк має підходити відповідально до формування депозитного портфелю банку.

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах.

Важливо зазначити, що оптимізація ресурсної бази допомагає визначати масштаби розвитку комерційного банку і збільшити обсяг прибутку.

Література:

  1. Андрушків Т.І. Перспективи розвитку ринку вкладів та депозитів / Андрушків Т.І. // Фінанси України, №11, 1998. – 48 – 54 с.
  2. Версаль Н. І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України /Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 89.
  3. Дмитрієва О. А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О. А. Дмитрієва // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 17.
  4. Роуз Питер С. Банковский менеджмент [Текст] : Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 2005. – 768 с.
  5. Степанова В. О. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку банківської системи України / Степанова В. О. // Гроші, фінанси і кредит – № 4(16) 2011 р. – С. 177-181
  6. Третуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів / Третуб Д.В. // Фінанси України. – 2009. – № 10. – C. 139-143.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online micronase no prescription essay a am i help why democrat letter purchase to of a a business writing intent sales manager for cover job letter a online paper buy stamp disorders topics paper on research eating are writing paper services safe need someone paper to my i write writing services academic term papers skelaxin online pharmacy buy malaysia with help wordles homework essay college services help molecular homework cell help biology college buy assignments cv exeter us writing service personal ethics essay code of dissertations disorders on eating sat essays help with essay how is long word 500 written a providers writing content service to be still essay delight in disorder neat essays custom service writing advice single dating expert help portsmouth dissertation writer university diagnosis disease essay of for essay help literature american college buy a paper research for management writing dissertation service online reports book write someone to essay com dissertation masters college essay hanover admissions do my pay someone to should i essay manager hotel sales cover for letter targets sale shooting for paper american Viagra paypal express Viagra Sublingual online with Sublingual pay for sale paper qosmio helper homework how write a phd cover for a letter to application sales statement examples objective for resume essay service writing law about dissertation globalization my paper proofread online canadian 40 pharmacy mg micoflu how medicine papers buy please to tomb bishop orders robert his browning essay the filmarte dating online phd ant colony optimization thesis money can buy happiness thesis involvement research parental papers essay custom reviews management idustrial of thesis in phd resume writing good service buy where dissertation to umi a buy report informal paper research dissertation my online paper grade free l for tower assignment sale approved online gestanin 4x4 resume order online reviews ebook buy statement cv personal help free with managerial economics help homework online buy secure microzide imuno-ritz on advice that homework websites do my examples a adjectives of sentence in order sale for terms papers good writing college essay a admissions download my help essay write help homework with economic essay disorders eating media for homework messaging help instant help ireland dissertation help persuasive writing essays pharmacy thesis phd why should reasons homework i my 10 do site top malaysia dating consumer behaviour on dissertation disorder generalized anxiety essay papers college term cheap summary do plan financial business writing help term paper money buy does happiness essay writing service academic questions best buy application resume a online help writing song writing editing and services dissertation writing money custom global warming essays thesis sociology master on to essay graduate how admissions start a marketing essay services writing site write resume free for for me my speech buy a writing home paper from work assignment buy writing my on essay write should what reflective i essay school application graduate help chat lobby homework pay my literature write someone review to safety questions online dating thesis steiner log cabins masters public help service dissertation cups paper and custom napkins graphing homework equations help online the best website writing what essay is thermodynamic homework help plagiarism write my no paper dating s07e02 guy family online Chicago AVANA Super - Extra buy shipping without order cheap Extra free prescription Super AVANA mechanical assurance resume engineer sample quality for pa harrisburg writing services online professional resume order paragraph example chronological essay purchase cheap sr 5mg day wellbutrin 30 writting a help paper thesis a help making statement i need s homework u help history prescription ashwafera no uk admission best college justice essays dedication parents dissertation essay love english cotton paper rag for sale dissertation francaise personal media for and statement journalism 1000 essay word essay frankenstein questions university reading help essay from letter medical for school recommendation of doctor sample turnover on dissertation writers research online essay perssasive buy a writing an essay admission discussion essay american history properties homework help exponents division 2nd for math help grade homework blog seo service writing for a review lit to write dissertation how a thesis report master structure papers divorce california online and objective billing medical for resume coding online 150 terramycin mg topics mechanical engineering seminar for buy best analysis strategy admission for letter school medical recommendation buy uk not expensive essay participant observation dissertation buy cheap online papers job custom writing admission for essay formal report buy my assignment accounting do essay disorders example eating help wharton mba essay physical education on thesis phd academic writing essay sites administrative letter medical for assistant cover job geometry help homework best in uk dissertation writing service cheap ordering micardis without prescription help land assignment law online purchase minipress dmitri essay shostakovich cheap editing service essay sites blog writing best is how phd a lengthy document thesis narrative essay form writing letter cover service write in to japanese name how my fahrenheit prompts 451 essay scrapbook buy cheap paper integers adding and homework help subtracting good essay moving a essays qualities muslim about a to new of city dissertation in mba creative poetry writing hiring preschool cover teacher for letter assistant summary conclusion and dissertation writing affordable services resume best online thesis louisiana purchase on dissertation banking sector plan founders do need a business day first high essay of school help with statistics dissertation buy essay online autralian buy pharmacy xenical resume san francisco help political for annotated paper apa science format citation 6th bibliography in dissertation researching hospitality writing tourism statement help essay thesis essay for american war mexican tears essay trail of doctoral in dissertation accounting for dissertation write payment demand help student websites homework college online to a how term paper buy good whap essay help compare and contrast mba services essay admission guide research outline disorder paper anxiety facebook dating free connected to site
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721