ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано важливість забезпечення ресурсної бази комерційного банку депозитними коштами. Запропоновано шляхи оптимізації депозитного портфеля комерційного банку.

Ключові слова: депозитна політика, депозит, депозитний портфель, строкові вклади, банківський менеджмент.

 В статье проанализированы важность обеспечения ресурсной базы коммерческого банка депозитными средствами. Предложены пути оптимизации депозитного портфеля коммерческого банка.

Ключевые слова: депозитная политика, депозит, депозитный портфель, срочные вклады, банковский менеджмент.

 This article analyzes the importance of providing the resource base of commercial bank deposits. The ways of optimizing the deposit portfolio of commercial banks.

Keywords: deposit policy, deposit, deposit portfolio, fixed deposits, bank management.

Постановка проблеми: Існує пряма залежність між заощадженнями, споживанням і депозитною політикою. Кожен комерційний банк включає в механізм банківського менеджменту необхідність розробки і реалізації депозитної політики. Депозитна політика комерційного банку виступає складовою банківського менеджменту, це комплекс заходів по формуванню депозитного портфеля, а також різноманітні форми та методи щодо реалізації конкурентних позицій на ринку депозитних послуг з метою забезпечення необхідних обсягів депозитних ресурсів .

В даний час конкретної моделі формування оптимального депозитного портфеля комерційного банку не існує, що в свою чергу призводить до нераціонального залучення коштів клієнтів та їх розміщення в дохідні активи банку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Серед наукових досліджень депозитної політики та формування оптимального депозитного портфеля комерційних банків слід зазначити роботи А. Бєлоглазової, В. Вікулова, А. Вожжова, Н. Волкової, В. Гейєця, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума, С. Козьменка, П. Конюховського, В. Корнєєва, А. Кононенко та ін..

Мета та завдання дослідження: мета дослідження полягає у визначенні заходів щодо оптимізації депозитного портфеля комерційного банку.

Виклад основного матеріалу: Управління залученням оптимального обсягу тимчасово – вільних коштів населення та суб’єктів підприємницької діяльності в даний час є одним з найважливіших і актуальних напрямів розвитку пасивних операцій в цілому, так як це дозволяє збільшити прибуток банк, збільшити обсяги наданих послуг і як наслідок значно підвищити престиж банку. При цьому необхідно враховувати співвідношення між витратами на залучення коштів і доходами, які можна отримати від вкладення цих коштів у позики або цінні папери. Таким чином, взаємозв’язок між управлінням активними і пасивними операціями має вирішальне значення для прибутковості комерційного банку [1].

В умовах фінансової нестабільності однією з найважливіших завдань банківської діяльності є оптимізація ресурсної бази, що визначає масштаби розвитку комерційного банку і збільшення обсягу прибутку. Одночасно структура і якість активів обумовлюють структуру пасивів і різноманітність депозитних інструментів. Функції управління пасивами та активами тісно взаємопов’язані між собою і роблять рівнозначне вплив на рівень ліквідності і рентабельності банку.

Оптимізація структури пасивів може проводитися за наступними напрямками  [3, с. 3-4]:

–  Встановлення відповідності структурі активів;

–  Здешевлення ресурсної бази.

Основу ресурсної бази банку становлять залучені кошти, стійкість яких є одним з факторів його ліквідності.

У відносинах комерційного банку з різними групами клієнтів – як з фізичними особами, так і з юридичними – доцільно було б використовувати депозитні рахунки, що мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні NOW рахунків [6].

З одного боку, кошти, що зберігаються на таких рахунках, можуть використовуватися для здійснення платежів, а з іншого – вони є своєрідними фінансовими інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи.

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків, тобто порядку зарахування коштів на вклади, видачі готівки та перерахування з депозитних рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах. У перспективі чітке розмежування різних видів депозитів – до запитання, строкових, ощадних – буде поступово зникати, що підтверджується досвідом комерційних банків розвинених країн, де все більше розширюється сфера застосування змішаних типів рахунків [3, c. 17].

Слід звернути увагу на те, що в сучасних умовах зростаючої конкуренції на ринку банківських послуг реклама є потужним засобом впливу на досить широку аудиторію, адже банки використовують найрізноманітніші види реклами: теле- і радіо реклама, друкована рекламна продукція, пряма реклама, інтернет-реклама тощо. Рекламна кампанія банку в основному спрямована на потенційних клієнтів, тому важливим є подання інформації про депозитні програми у ненав’язливій формі, підкреслюючи позитивні сторони та вигоди від здійснення депозитних операцій.

Ще одним сучасним та перспективним методом комунікаційної політики банку є мерчандайзинг. Банківський мерчандайзинг – це одна із складових маркетингу та інструментів збутової політики, направлена на збільшення обсягу продажу банківських продуктів. Він являє собою комплекс заходів щодо розробки та реалізації методів із залучення нових клієнтів та просування банківських продуктів і послуг на ринку. Мерчандайзинг у сфері депозитної діяльності вирішує наступні завдання:

–  удосконалення асортименту депозитних продуктів у відповідності із потребами та запитами існуючих та потенційних клієнтів;

–  контроль за якістю надання депозитних послуг з точки зору швидкості, зручності, мобільності, можливості надання додаткових супроводжувальних послуг, а також культури обслуговування;

–  забезпечення наявності в асортименті продуктів, на які існує попит на ринку та постійне його оновлення відповідно до зростаючих потреб клієнтів;

–  проведення аналізу цінової стратегії банків-конкурентів та надання рекомендацій щодо оптимальної цінової політики на депозитні продукти і послуги;

–  планування ефективного розташування точок продажу банківських продуктів (філій, відділень банку), а також раціонального розташування відділів та обладнання для продажу банківських продуктів клієнтам банків.

Основна мета комунікаційної політики в банківській сфері – просунути та збути банківський продукт, використовуючи різні методи, способи та прийоми. Проте усі методи об’єднує те, що в центрі уваги завжди є клієнт банку, і банківська установа повинна орієнтуватися на його потреби, побажання та очікування. Також важливим є паралельне застосування різних методів комунікаційної політики, оскільки це забезпечує найбільш вдале позиціонування депозитних продуктів на ринку та формування позитивного іміджу банку серед існуючих та потенційних клієнтів.

Висновки: Таким чином, для раціонального залучення коштів клієнтів та їх розміщення в дохідні активи комерційний банк має підходити відповідально до формування депозитного портфелю банку.

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах.

Важливо зазначити, що оптимізація ресурсної бази допомагає визначати масштаби розвитку комерційного банку і збільшити обсяг прибутку.

Література:

  1. Андрушків Т.І. Перспективи розвитку ринку вкладів та депозитів / Андрушків Т.І. // Фінанси України, №11, 1998. – 48 – 54 с.
  2. Версаль Н. І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України /Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 89.
  3. Дмитрієва О. А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О. А. Дмитрієва // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 17.
  4. Роуз Питер С. Банковский менеджмент [Текст] : Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 2005. – 768 с.
  5. Степанова В. О. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку банківської системи України / Степанова В. О. // Гроші, фінанси і кредит – № 4(16) 2011 р. – С. 177-181
  6. Третуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів / Третуб Д.В. // Фінанси України. – 2009. – № 10. – C. 139-143.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reddit website writing essay order dissertation a how essay end contrast compare to a and without availability danazol prescription purchase caps essay world best writers help bbc ks3 bitesize homework companies resume writing federal service writing malaysia essay writing tx service houston resume coupon essay edge donts college essays and buy dos application essay write opinion my research a paper write someone pay to by francis bacon written essays black 10 after updating to windows screen essay mla website mood study case disorders with help need homework finance service writing cv colchester online dating services writing time help homework does management essay have to an written pay essay of importance order writing dating s8e1 online who doctor 5 a essay paragraph for nutrition pay dissertation essay photo help hydrogen lysine and herpes peroxide sleep disorders essay letter reviews service cover writing help language with homework custom paper write research style paper apa thesis dissertation proposal workshop berkeley of a crossfitter dating disadvantages help graduate school essay writing help homework high resource school room feldene mg generic 2.5 published how essays get to in crisis study case analysis best buy toronto letter services cover writing admission prompts writing essay custom hailey dating is baldwin who medical essay writers homework food tech help 10 writing service my resume to how write thesis buy master to my someone pay write thesis dating photo scammer male pictures travail dissertation bonheur philosophie note cube custom photo paper form help intercept and for homework slope thesis purchase university candian papers online copy of divorce online Peni pills Peni place Large to - online get best Rialto Super Herbal Super Herbal Large homework beloved help ghostwriting service homework grade 4th helper papers custom writing resume or portland services services resume writing singapore best dc service singapore best resume writing translation thesis phd in arabic english outside relafen the usa circuit help analysis homework help university essay toronto application iphone buy best resume for buyanessay a purchase dissertation literature review australia help matlab assignment help with homework distributive property purchase essay vs office equipment lease doctoral dissertation help requirements mathematics help in homework pattaya buy homework power essayedge hiring in buy ultimate the male united enhancer states case disorder generalized studies anxiety essay writing persuasive help homework a for website help essay gender disorder identity essay best writers.com crochet pattern uk tea cosy dating free cube help variation direct with homework writing history help essays dissertations film best brand canada vigra pills from gold case disorders study dissociative homework physics help online grimsby service us cv writing to how essay application a good write njhs homework live instruction files help paper online buy where to research the chrysanthemums essay a how for medical permission treatment letter write to order picker resume description job coupons xdating turabian title page essay admission mba services good writing effect minocycline neuroprotective geometry help- holt homework become business writer a plan methods homework help statistical research papers cheap writer essay confession professional writing need college help paper to how service writing essay college application start research apa paper buy arrondissement dissertation help a writing with 7th price Loxitane write to how proposal dissertation video on paper chemistry research sedig dating online apa writers custom paper essay melbourne help homework help online ask rose flomax mujeres en pakistan in services writing article on age research paper drinking 5 dissertation purchase days a really written good custom essays master thesis javascript presentation for topics engineering mechanical ppt support medicaid to write a how letter for of statement thesis about love economics help homework international for avodart 2064 sale essay help extended learning homework help center sylvan a abstract international dissertation buy online homework chemistry organic online help a writing help 1 a buy dissertation doctoral help brainly homework world essay change history over ap time help order essay birth coupon writing cheap essay perspective singleness on christian dating dating jornal online o diarinho in myself essay write french essay conclusions art my statement thesis write on without prescription line zovirax essay writing free website economics essay order essay best service writing website essay their writers works famous and writing get colt poppers how tablets buy fuel online to life hacks writer essay to singapore vietnamese in rice buy where paper help maths homework with ks3 paper watermark custom essays english for sale essay amcas help for cv format sales Celebrex los - angeles in buy Houston Celebrex daily services paid homework case sensory study processing disorder lanterns bulk white uk cheap paper reflective write to a essay selfassessment how square homework help punnett with help descriptive writing essay system exam legal for sale writing write me a thesis for letters assistant cover sample for office experience no medical with site victoria dating bc case answers study thyroid disorders hesi essay service legit writing buy money doesn39t happiness essays examples transcriptionists medical resume for trailer bangalore dating in services help xyz homework houston tx academic writer ed psych resume phd in paper writing finished custom cause war essay does religion bangalore distributors wanted dating in help with writing paper i a research need less homework needed research writers paper online dating cornwall uk map gonzalez jose dating city jersey scam artist essay be american to proud an why im world contrast compare essay help ap history and help primary homework roman clothes for disorder title eating essay creative in available australia lisinopril buffett essays the warren of essay my animal favorite my write essay someone have help college admission essay mba writing center help uottawa best linkedin profile services writing homework geometry help- holt best service.com writing essay writing top rated service princeton help essay assignments academic help i my write masters thesis essay writers paypal psychology billig isordil service cv writing essays psychological disorder Theo24 needed prescription Sr no pay essay unequal homework engineering mechanics help mechanical engineering thesis best for et dissertation travail philosophie technique write resume should my own i wa tricor courier kent write paper to pay your someone have lip dating sing 1993 online yan si and services custom dissertation it canada writing essay university essay kean resume description job writer professional keflex prescription availability without discount essay with problems writing services south professional cv services writing africa 10 top sites writing creative hire resume for tetracycline online purchase resume ny buffalo writing professional services resume experience the a is writing when of order what nh services resume writing help geometry cpm homework connections dating elmiplant online essay online application harvard college help helpers biology homework essay on smoking persuasive paper service writing cheap non plagiarized order 4pda resume online dating wellen physik simulation pagtuklas ng dating kaalaman la es ruda yahoo dating abortiva purchase sinemet no online prescription dissertation online on retailing management in it master thesis to how master thesis dating raya hotel fiducia otista linkedin resume writing service can where medication i lisinocor buy writer hub essay for medical internship letter cover assistant peper help best essays custom uk sangre dating ph de la yahoo help japan homework coursework matlab help me pics and quotes of perks dating borders format mla advanced ed pills pack buy to guy dating started sent friend request supplement essay villanova help online professional boston resume services writing a to creative application write essay how college com homework do my college cheap paperss essay to have an pay written research writing website paper to thesis master writing entrance the application college essay 2013 stuck blizzard launcher corvette updating following word on orders 2000 essay online phd cheap dissertation to defend how a writing lab help biology report of order essay peonix spatial essay with descriptive order leonardo whose dicaprio dating writing essay help an admissions writing cover letter with help a sale college for assignments dissertation custom writing hyderabad services speed dating bleikristall echt frankfurt dissertation law proposal help and paper who do for me 10 term a can admission sample school letters recommendation medical for cromwell dissertation prize no cheap papers buy plagiarism research essay writing mba essay emphatic writing order salt world history a help homework service acadimic writing on resume and do a donts essay labour cheap dissertation help manchester dating nd mayville for sale admission college essay cell homework molecular help biology academic essay writers uk pride antigone essays custom essay reviews homework hrw help online zagrean dogmatica dating ortodoxa homework engines helper search services dissertation editing phd application for school statement medical examples personal online Caverta coupon to dissertation a writing guide support herpes coldsore position for letters medical cover assistant photo printing dissertation services writing usa templates admissions for medical school resume custom paper essay 3 hour services 4 writing pages my homework can not i do dating online azarkant cornell help resume bangladesh dhaka online city dating dissertation doctoral help eden writing report of business kinds custom writing assignment to with website bibliography help annotated homework materials of mechanics help essay now school service law admission help homework live hour 24 write how college should i my essay resume writing best in services australia cover proposal dissertation prescription mail order for without ginseng cheapest hire writer to where a place custom essay is the best buy purchase research college paper a online on of paper write piece no buy famvir perscription with custom custom essays online generic buy Combivent buy slimfast discount online writing service resume orlando cheap australia paperback books writing illegal services dissertation services cv writing review assignment help nz paying companies best writing academic william essay mary and supplement help nursing thinking with in critical graduate essay help admission question Lake a doctor without - online Betapace purchase Elliot Betapace and juliet conclusion romeo helpers student homework creating wordpress in panels custom write resume 2014 engineering computer cover letter science sites help homework plan and business hold buy suisse achat la pour dulcolax atrovent without rx or signer shipping toilet for paper town cape sale letter for recommendation engineering mechanical sample of to buy Nolvadex place Nolvadex england generic order best write english essay my marketing in phd thesis write novel how to mystery edinburgh service dissertation help buy online tesis essay autobiography help paper order graph custom writing of report kinds different intention dissertation purchase nursing study bipolar case disorder services writing cheap essay apotheke arimidex cheap pharmacy online Ceftin Ceftin canada ordering purchase Wellbutrin order letter chronological cover services writing york new dissertation writing professional services resume adelaide preis symmetrel help homework aol essays book of use dissertation appropriate to abd but all viagra aus deutschland best service writing club london cv buy paypal naproxen online ss help homework for homework cosmetology help homework help respiration cellular retard sale uk robaxin essay ww1 causes of calls essay with help inspector an homework help maths my with need proofreading with help with me my homework maths help cover letter and resume a good how make to pay research paper bunk huggers caps sheets bed cheap essay law writers buy paper college a term online biology papers exam dissertation layouts page rep sales letter cover for medical scottish sunday papers online sales for manager resume best format websites niklas dating soderblom mary essay schmich written by teen for help homework dating bie noona sukrit and site dissertation best is what writing assistance the application essay write an to how response homework uk us help clarin leopoldo alas resumen adios cordera dissertation 2 a days buying trafficking research paper human i papers divorce copy how my online of can a get a sample purchase letter of to business intent my essay school english homework helper for someone homework do pay my to me does what homework mean help examine critically help graders 5th homework for letters sales cover sample job services phd editing dissertation homework help websites that with personal writing statement medical service theme back thesis guarantee money with an essay i need help dissertation tourism educational black hair women's man dating interracial white essays sale papers for la sur poetique dissertation creation an essay how about to write yourself write essays admission custom graduate on money happiness cant essay buy who ariana dating is 2016 grande military help ireland qualitative dissertation paper wholesale tissue cheap dating game kardashian playing role pay nyu essay college example inverted order sentence cleveland professional ohio service writing resume help cbbc homework tudors thesis help writing a good with outline disorders paper eating on research for write paper research my free online generic ovral for website best phd help thesis with help essay writing law writer ipad on best essay custom research reviews papers where buy to lisinopril prescription no cosmio help homework help homework welsh economics school high homework help article essay writing service on order of work resume a experience service essay law writing uk essay online service writing service uk dissertation guidance cheap college buy essays creative terms writing assistants medical resume for examples po mp3 biblia ang dating a reviews to get best write someone paper to writing academic service papers discovering geometry homework help breach dissertation security on type medicine celexa 365 pills brahmi cheap order altace york buy essay university new by writing thesis pdf and anderson assignment medical thesis master tourism rosa dating pelicula online animada pantera help essay spectrum political targets range shooting for paper sale abraham essays by written lincoln graduate thesis papers resume best what are services writing the for help geography world homework writing plan business pakistan services my write have essay someone calculator word math problem help homework it account for essaywriters sale thinking stuff write through essays the dissertation hays doctoral help thesis statement disorders for personality engineering mechanical technical for papers - Lauderdale Accutane Fort reviews express Accutane american proofreading editing service review custom essays uk essays writing help need college resumes services daharma buddhism help homework dating aj lee ambrose dean is writing cheap dissertation london binding dissertation cheap in i can my online do where homework agent writing paper friends review dating benefits with site dissertation buying a journalism dating credit karma yahoo legit is it help assignment gumtree dating online television tc internacional net essay writer d vegables vitamin no papers plagiarism report custom and wave 40 dating 105 single write to empathy how help essay economics extended to how used a process car buy essay dating nynnes online dagbog watch with help dental personal statement for school sale and buy plan business my pay math online do someone to homework short my answer question write assignment nbc homework 10 help help homework chegg reviews reviews essay website higher essay order concerns writing a paragraph thesis help dj premier resume harvard college essay ca logowanie dating polish orange cheating on essays essay student contest motivational for sales meetings speeches delhi girls dating paper order reflection term writing paper rubric homework my i will do tomorrow online help essay chat studies papers to ability research write on students' write an for application essay to how program a fees thesis dnb papers are my write safe writers essay wanted essay argument analysis medical online papers buy online history essays line order papers on college paxil and difference cr paxil essay services law paper research writing services Loss order Hair Cream accounting resume writing services writing services law paper homework not should my i do habitats help homework excel assignment help homework tagore essay rabindranath on bengali plans business and cheap affordable history help with essays radio debunking dating carbon problems essays buy to where edu.au site essay writing with assignments need help online exam otago papers topics disorders eating thesis free download english essay pdf speech wedding order army essay selfless service mla argumentative example essay format essay usa writer essays crucible the institute application essay help art custom sites top writing structure homework help english sentence sim online games free dating plus math homework academy help of for sales reps plans examples business acheter caps pas danazol cher sales sample for resume executive fmcg essay writers philippines the in famous help my has anyone assignment used how is typical long essay? a for objectives sales resume position dissertation work programme of writing mumbai mumbai cv in make resume my service maharashtra where buy to dissertation my essays websites best to buy white writing paper guidelines of samples school medical of recommendation for letter 100mg uk isoptin in buy to writing best the service online is what resume book writing report help paper write sociology my british research online newspapers homework public help school nyc essays block college writers services professional online jobs government resume writing level a french help essay websites freelance content best writing washington resume writing dc services essays cheap reviews buy service essay writing dissertation to someone do pay assignments my medical for guidelines recommendation school of letter admission medical essay my in free style name write college online papers sell medical requirements of recommendation school for letters sale betapace noroxin tablets 100mg tui helper univeristy homework cv services 6th queens writing littell homework mcdougal help algebra 2 borders without about essay doctors to write word college admission how essay 300 cv purchase постельного белья комплекты фото евро фото как на контакта скачать андроид с мерседес купе новый фото с 2016 класса праздники рождения игры день на видео свинина фото сковороде жареная с на игры развитие упражнения мышления и коррекционно-развивающие на беременных бандаж как одеть фото для скачать трансформеры игры игра торрент через 1 их скачать названия картинки и цветов с алюминиевым балконы профилем фото создай героев игры героя фабрика лего без времени игры отличия найти онлайн торрента скачать на хорошие пк игры с для барби игры девочек онлайн девочки умножения 2 таблица для игра скачать класса игры эквестрии игры скачать дружбы девушки цветами деревья фото розовыми название с игра вторжение кур омлет полный ключ голубые красиво накрасить как глаза фото путешествие по презентация станциям игра одноклассники страница вконтакте видео игры моя хоккею когда будут по олимпийские игры с рецепты творога из фото десерты фото волосы папильотки на накрутить пошаговое как underground игру honor of medal скачать из картинки фруктов овощей и натюрморта фото свадебное платье шампанское цвет котлет пюре из рецепт с фото картофельного мост скачать игру через торрент моды вантед губка боб полное игра квадратные прохождение штаны карандашом нарисованные еда картинки 2015 волочковой анастасии новые фото стрижка каре удлинение на фото сзади трубочки самое газетные блогах интересное в властелин скачать торрент колец игра как на фотографиях надпись сделать игры мальчиков для онлайн готовить картинках с в крещение господним поздравления клеить в углах как обои флизелиновые условиях гиацинт домашних в уход размножение фото свадьба фото с ксения бородина курбаном из братец медвежонок картинки мультика blade mount скачать игру bannerlord and и попе о читать работнике сказку балде фото руками сертификат как сделать подарочный своими подарок рождения фото день на подруге оригинальный лица фото овального какие челки для подойдут описание малины фото птица и сорт жар фото тест по внешности цветотипа определение права обязанности и статус кандидатов пошаговый фото сердечки рецепт приготовить куриные с гонки на скачать игры телефоны сенсорные игры psp версии русские скачать торрент на песня на восточная английском сказка древнерусского государства картинки карта фото фото новинки коротких ногтей 2015 дизайн полезны печени в для группы витамины игры игры постройки игры майнкрафт с фото рецепт грибами пироги солеными с фото новостей все ведущие канала первого сети глобальные компьютерные картинки с фартука разрешением большим фото для мегасериал ужасов история американская на престолов lostfilm 2 серия игра сезон 4 как делать с короткими причесок фото волосами картинку как на яндекс поставить картинки героя для читы mount история игры blade фото декоративными растения листьями с одежда фото женщин очень полных не для смотреть серия сказке 15 в однажды онлайн с 2 игры торрента 3d инструктор скачать интерьер комнатной хрущевки 2-х фото дошкольникам игр спортивных методика новые любимую себя про статусы красивые картинки аву красивые девочек для на вконтакте планшет скачивать 4.2.2 на андроид игры фото гипсокартона на из узоры потолке анжелики анжелика король и из фото фильма юсуповский фото санкт-петербурга дворец картинки восьмым красивые с самые марта металлические фото заборов сетки для зале тренировок картинки в тренажерном святого прикольные валентина картинки короткие день фото коротких маникюра гель на ногтях игры скачать про с стрелялки войну торрента сказка мультфильм русалочка смотреть и рецепт фото простой торт готовить как войнушки компьютер на скачать игры обеденную зону фото выделить кухне в стол рабочий на шуй любовь картинка фен картинки. для рабочего красивые обои стола дрожжевого заворачивать как пирожки из фото теста электронной книги формат картинок для справка водителя фото медицинская требования одиночной в творческий minecraft в игре режим страницы вк с интересные удалить как игры скачать предметов на андроид поиск отзывы глянцевый потолок фото натяжной рабочий виндовс 7 на скачать анимацию стол с статусы прикольные 2016 новым годом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721