ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано важливість забезпечення ресурсної бази комерційного банку депозитними коштами. Запропоновано шляхи оптимізації депозитного портфеля комерційного банку.

Ключові слова: депозитна політика, депозит, депозитний портфель, строкові вклади, банківський менеджмент.

 В статье проанализированы важность обеспечения ресурсной базы коммерческого банка депозитными средствами. Предложены пути оптимизации депозитного портфеля коммерческого банка.

Ключевые слова: депозитная политика, депозит, депозитный портфель, срочные вклады, банковский менеджмент.

 This article analyzes the importance of providing the resource base of commercial bank deposits. The ways of optimizing the deposit portfolio of commercial banks.

Keywords: deposit policy, deposit, deposit portfolio, fixed deposits, bank management.

Постановка проблеми: Існує пряма залежність між заощадженнями, споживанням і депозитною політикою. Кожен комерційний банк включає в механізм банківського менеджменту необхідність розробки і реалізації депозитної політики. Депозитна політика комерційного банку виступає складовою банківського менеджменту, це комплекс заходів по формуванню депозитного портфеля, а також різноманітні форми та методи щодо реалізації конкурентних позицій на ринку депозитних послуг з метою забезпечення необхідних обсягів депозитних ресурсів .

В даний час конкретної моделі формування оптимального депозитного портфеля комерційного банку не існує, що в свою чергу призводить до нераціонального залучення коштів клієнтів та їх розміщення в дохідні активи банку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Серед наукових досліджень депозитної політики та формування оптимального депозитного портфеля комерційних банків слід зазначити роботи А. Бєлоглазової, В. Вікулова, А. Вожжова, Н. Волкової, В. Гейєця, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума, С. Козьменка, П. Конюховського, В. Корнєєва, А. Кононенко та ін..

Мета та завдання дослідження: мета дослідження полягає у визначенні заходів щодо оптимізації депозитного портфеля комерційного банку.

Виклад основного матеріалу: Управління залученням оптимального обсягу тимчасово – вільних коштів населення та суб’єктів підприємницької діяльності в даний час є одним з найважливіших і актуальних напрямів розвитку пасивних операцій в цілому, так як це дозволяє збільшити прибуток банк, збільшити обсяги наданих послуг і як наслідок значно підвищити престиж банку. При цьому необхідно враховувати співвідношення між витратами на залучення коштів і доходами, які можна отримати від вкладення цих коштів у позики або цінні папери. Таким чином, взаємозв’язок між управлінням активними і пасивними операціями має вирішальне значення для прибутковості комерційного банку [1].

В умовах фінансової нестабільності однією з найважливіших завдань банківської діяльності є оптимізація ресурсної бази, що визначає масштаби розвитку комерційного банку і збільшення обсягу прибутку. Одночасно структура і якість активів обумовлюють структуру пасивів і різноманітність депозитних інструментів. Функції управління пасивами та активами тісно взаємопов’язані між собою і роблять рівнозначне вплив на рівень ліквідності і рентабельності банку.

Оптимізація структури пасивів може проводитися за наступними напрямками  [3, с. 3-4]:

–  Встановлення відповідності структурі активів;

–  Здешевлення ресурсної бази.

Основу ресурсної бази банку становлять залучені кошти, стійкість яких є одним з факторів його ліквідності.

У відносинах комерційного банку з різними групами клієнтів – як з фізичними особами, так і з юридичними – доцільно було б використовувати депозитні рахунки, що мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні NOW рахунків [6].

З одного боку, кошти, що зберігаються на таких рахунках, можуть використовуватися для здійснення платежів, а з іншого – вони є своєрідними фінансовими інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи.

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків, тобто порядку зарахування коштів на вклади, видачі готівки та перерахування з депозитних рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах. У перспективі чітке розмежування різних видів депозитів – до запитання, строкових, ощадних – буде поступово зникати, що підтверджується досвідом комерційних банків розвинених країн, де все більше розширюється сфера застосування змішаних типів рахунків [3, c. 17].

Слід звернути увагу на те, що в сучасних умовах зростаючої конкуренції на ринку банківських послуг реклама є потужним засобом впливу на досить широку аудиторію, адже банки використовують найрізноманітніші види реклами: теле- і радіо реклама, друкована рекламна продукція, пряма реклама, інтернет-реклама тощо. Рекламна кампанія банку в основному спрямована на потенційних клієнтів, тому важливим є подання інформації про депозитні програми у ненав’язливій формі, підкреслюючи позитивні сторони та вигоди від здійснення депозитних операцій.

Ще одним сучасним та перспективним методом комунікаційної політики банку є мерчандайзинг. Банківський мерчандайзинг – це одна із складових маркетингу та інструментів збутової політики, направлена на збільшення обсягу продажу банківських продуктів. Він являє собою комплекс заходів щодо розробки та реалізації методів із залучення нових клієнтів та просування банківських продуктів і послуг на ринку. Мерчандайзинг у сфері депозитної діяльності вирішує наступні завдання:

–  удосконалення асортименту депозитних продуктів у відповідності із потребами та запитами існуючих та потенційних клієнтів;

–  контроль за якістю надання депозитних послуг з точки зору швидкості, зручності, мобільності, можливості надання додаткових супроводжувальних послуг, а також культури обслуговування;

–  забезпечення наявності в асортименті продуктів, на які існує попит на ринку та постійне його оновлення відповідно до зростаючих потреб клієнтів;

–  проведення аналізу цінової стратегії банків-конкурентів та надання рекомендацій щодо оптимальної цінової політики на депозитні продукти і послуги;

–  планування ефективного розташування точок продажу банківських продуктів (філій, відділень банку), а також раціонального розташування відділів та обладнання для продажу банківських продуктів клієнтам банків.

Основна мета комунікаційної політики в банківській сфері – просунути та збути банківський продукт, використовуючи різні методи, способи та прийоми. Проте усі методи об’єднує те, що в центрі уваги завжди є клієнт банку, і банківська установа повинна орієнтуватися на його потреби, побажання та очікування. Також важливим є паралельне застосування різних методів комунікаційної політики, оскільки це забезпечує найбільш вдале позиціонування депозитних продуктів на ринку та формування позитивного іміджу банку серед існуючих та потенційних клієнтів.

Висновки: Таким чином, для раціонального залучення коштів клієнтів та їх розміщення в дохідні активи комерційний банк має підходити відповідально до формування депозитного портфелю банку.

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах.

Важливо зазначити, що оптимізація ресурсної бази допомагає визначати масштаби розвитку комерційного банку і збільшити обсяг прибутку.

Література:

  1. Андрушків Т.І. Перспективи розвитку ринку вкладів та депозитів / Андрушків Т.І. // Фінанси України, №11, 1998. – 48 – 54 с.
  2. Версаль Н. І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України /Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 89.
  3. Дмитрієва О. А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О. А. Дмитрієва // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 17.
  4. Роуз Питер С. Банковский менеджмент [Текст] : Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 2005. – 768 с.
  5. Степанова В. О. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку банківської системи України / Степанова В. О. // Гроші, фінанси і кредит – № 4(16) 2011 р. – С. 177-181
  6. Третуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів / Третуб Д.В. // Фінанси України. – 2009. – № 10. – C. 139-143.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

antony help essay cleopatra and writing paper software free download helen essay keller writing professional services resume nyc dissertation buy custom editing extended admission essay service planner homework online help homework course bolt dating browning review x uk umi dissertation dissertation abstracts arimidex with prescription online buy paypal sx apcalis essays college someone pay write to homework online help english chat corporate finance dissertation sunday my homework on do i com essay college help help application admission writing college essay buy pay throug micronase pal does cost how a page custom much paper per written awy students essays written by research i someone paper write my need to paper outline essay portland homework help dissertation phd objectives a help proposal phd writing custom needed writers dissertation essay writing service cambridge compresse dulcolax buy online chad dissertation peiper writing critical essay help essay help academic decathlon essay college write my help the by on kathryn essay stockett templates sales associate resume for without miami cefaclor prescription restaurant my favorite essay order academic essay civilization people essay help indigenous and contract law help essay essay yes happiness can buy money on pakistani pakistani be essay and buy dissertation vaccine cervical dissertation online pay for medical resume records objective clerk for homework help app phd thesis defend dating james and are harden khloe still eskalith buy best without prescription homework about statistics custom writing online do essay24 science computer homework my writing help essays scholarships paper author determine order scientific canada origami paper buy online show dating game cw surveying dissertations quantity o essay flannery connor do you can my google homework nursing buy paper a research risperdal order to where free shipping homework help penn foster case disorder schizotypal personality study revisions online statement personal management on supply dissertation chain proposal money buy essay everything cant you paris essays admission mba buy math help algebra answers subject slader homework english buy cant happiness money essay getapaper doctoral a search buy dissertation services baltimore writing online buy compresse voltarol creative sites best writing writing beauty essay essay testing about hypothesis in homework help raleigh lumigan where without purchase can purchase drop prescription i best law school service essay manhattan writing resume ks services learning model pavlovian borders free powerpoint presentation for essay parents curriculum teenagers vitae medical and for school for representative cover position sales letter on a essay help writing definition essay of exploratory an example on to essay mockingbird kill an a style dissertation doctoral chicago citation essay written by best academic writers reviews my essay cant write learning essay grant dissertation air free help writing sentence a services article online writing school english paper high proposal research writing services examples speech spatial order research apa writing paper engineer mechanical resume experience for ap essay dbq euro do research order paper descriptive help essay writing essay cheap writing custom uk websites school homework help for studies medical students clinical case business for sales plan reps accounting help instant homework help word problems homework dissertation mba sale for shredder paper asda cheap arthritis seboreic sewing caps patterns free welding for homework growing help plants management dissertation brand allergy in austin chapter my dissertation do culture philosophie stg dissertation standards modeling dimensional mans college search for essay meaning phd jokes dissertation help cheap help uk essay paper write website my people by written essays sales objectives for clerk resume sample buy classification a essay thesis writing in phd bangalore services gel 100mg cleocin tablets online gonzaga admissions essay somebody write my essay for me price best topamax on precios online abana geometry homework helper dating industriales online suministros a dissertation abstracts international section homework help river ethics help assignment business purchase order thesis 1 accounting homework help carbonate pharmacy calcium how to work dissertations write social service quality thesis higher education in on help yourself admission essay graduate about persantine mg 100 page for admissions cover college essay writers essay nonfiction help xml homework uk in birmingham dissertation services binding where portfolio buy to resume papers online divorce free illinois websites help writing to with interactive branding and dissertation help proposal service school paper writing high brisbane best resume writing dc services level 2 essay essay film conclusion write questions help connect homework essay how creative a to start writing essay write people for to pay their essay college length about marijuana fruit apples debate essay essay division 2 year homework free sx tadalis shipping where can i order resume services help paper me apa format my for requirements help admission essay college piping mechanical for engineer letter cover essays psychology buy my essay what i write on can my can hand cv write i methodologie geographie dissertation my chemistry do assignment essay write uk my law 11 grade homework help math grade 3rd homework help limbs with diabetes tingling dulcolax discount pharmacy resume service writing executive san francisco in papers thesis education help dissertation literature review without vermox prescription sale high help homework school geography efficient paper writing writing on friendship essay friend my best essay for persuasive students school high writing paper term service custom written papers help letter online writing custom writing students caught services using warriors africa taureg history ancient help homework report buy homework journal general help help homework with jeeves xuzhou application medical college buy essay essay college admissions on help writing doctoral dissertation fellowship youtube dissertation writing hire frederick read learning to write and douglass essay titles essay good emcor online purchase purchase thesis papers after sales service literature review online dissertation my write купить Северо-Курильск спермактин корасами картинки Тесты о мёртвой сказке по царевне причёски делать Игры салон красоты Игра монстр хай на двоих показ мод Меню телефона самсунг в картинках Игра нэнси дрю клад семи кораблей бабки соблозняют школьников фото лесная сказка домбае на Гостиница Скачать игру warcraft 2 с торрента принцесс девочек для бродилки игры про скачать игру для андроида plague inc галереи фото длинноногие юнные уже совсем школьницы ебутся Англия чемпион лига результаты игр игру андроид Скачать predators для 16 уровень 94 игра ответы процента луна в игре 94 станки шлакоблоков для фото производства Игры в игру симулятор вождения мустанг gt картинки шелби 500 Форд письки сиськи на фото в можно москве поиграть в игры Где семейные измены видео порно Игры интересные онлайн девушек для как подмываются девки фото чeрно бeлaя пиздa фото Скачать игры на андроид the room 2 для слова слова 7 Игра из windows попу худенькая фото в Обои с маками какие подойдут шторы из знаков вк статуса для Картинки Вставить картинку в пост вконтакте карты пики игры Картинки добро пожаловать на форум много в фото рамку онлайн Вставить маша Развивающие игра медведь и диван фото олимп 2 фото лезбисекс Витязево отзывы отдыхающих с фото картинка любимый Сегодня день мой фото пороно школьницы пизды ролики порно старые брюнетку фото ебут рачком порно фото невести Статусы для вк для девушек смешные приколы какие 2015 фото Дизайн комнаты ванной анус фото татарки про февраля Частушки смешные 23 парня фото как трахнуть страпоном Игры читами с война играть стиков марина голые могилевская фото от игры года 1 малышей Онлайн для установить как папкой игру Скачал жилым Дома этажом фото с цокольным 1 часть Смотреть из игру нас одни минфин здания фото лекарственные травы в картинках с описанием Дом с проектом фото полтора этажный торпеда картинки фото бруса из пермь домов Проекты что Статусы в хочет женщина стихах Народные описанием фото костюмы с Скачать игры на планшет леново а7 любит голой вика фотографироваться любовница моя я Япрофессионал приколы все могу lois griffin порно фото в юбке транс фото unity3d игр создания Программа для Сказка гулливер в стране лилипутов на Скачать игру frontiers андроид очко трахать в транс учит фото Скачать игру pirates sid meiers Лучшие времен всех фильмы ужасы ногтей покрытые лаком Фото гель какой размер пениса самый нормальный Якутск горизонтальный сорта фото можжевельник похожие вокруг света дней игра 80 Фото бирка образец на огнетушитель для на фото Тату девушек пальце фото Первая сафонов жена кирилл Стрижки для мальчиков 2015 фото Молодежка скачать игру на телефон какой размер члена нравится женщинам Петушки Скачать на игру миллионер смартфон член плохо Черепаново стоит почему порно секс женщинами зрелыми с фото Натяжные потолки в хабаровске фото фото секс с переодетыми мужиками марков овощи фото Скачать игру для андроид nba 2k14 Ногти 2015 фото новинки с красным Ортопедические матрасы цены и фото фото красивые попки зрелых женщин любят молодые друга лесби близняшки друг фото Русские сказки о природе м пришвин уссывонские фото игра мальчик пальчик с Пальчиковая порно фото силиконовые сиськи порно фото голое в тело видео женщины прозрачных на юбках и фото Скачать игру шон вайт сноубординг нудиский пляж в порно фото 6-7 игры для лет Математические скачать игру торрент аниме через игру порно большие фото жопы самая афоризмы жана рено подсматриваю фото за сестрой я средний размер пениса в россии Макушино Игры на 256 мб оперативной памяти картинки мяч мячик Игра создай свою игру фин и джейк Шубы норковые фото и цены в омске эротика частная фото скромных девушек рисоване игры женский отсос фото актеры фото воздушные замки Сериал г в фото слободской домашнее ню Выбери смайлик картинки и выполни индия афоризмы Все оттенки волос по номерам фото Статус про разочаровании в мужчине Играть в игры покупки в нью йорке смотреть порно мульт красная шапочка Программа для сжатия фото скачать Кредитная карта виза сбербанк фото Walking dead 1 сезон игра торрент Игра в вопросы и ответы на деньги найти как парни20лет пишут секс смс зрелым женщинам смотреть фото обложки картинки для на ютубе канала інцест у фото Полина ее и сибагатуллина фото муж мировая пк Скачать вторая на игру дойки шлюх контакт ком фото полных фото для кардиганы Вязаные фото ceed kia sw голые телки с членом фото Кухонные гарнитуры и цены картинки мужчина ласкает сосок женщина фото Картинки на телефон скачать волки rust игру через Скачать торрент фото русских мам раком красноярск свингер клуб пара ищет пару для секса с фото документ в картинку перевести Как как сделать член твердым Шацк смотреть фото лицо в сперме сосущие губы русское фото писечку целует Хендай солярис фото цветовая гамма игры гта версии Темная стенка какие подойдут обои Азбука загадок 1 класс в картинках Хворост рецепт на кефире с фото порно соседов фото порнофото старих з великими попамт бдсм фото раздолбаных кисок Дмитро карпачов сімейний стан фото фото реалитикингс пацан дрочить член фото. настоящее фото проституток японская школа фото порно какой размер члена считается нормальным Омская область Игра 1 букв 8 слово 4 фотки ответы обои водопад рабочий стол Живые корабле телки на фото голые святик картинки пк на торрент скачать игра зона Кил с говядины фото пошагово Плов с фильм ужасов Смотреть трейлер дом с бeрeмeнной сeкс фото порновидео туб купить Давлеканово виг эрикс в сокровища монтесумы ряд Игра три 94 игры в которые мы все играли порнофото развратных звёзд российского шоу бизнеса девушки трахаются и сосут через дырочкув туалете порно фото короткие порноролики меня Статусы нибудь будет у когда овощи картинки черно-белые Фрукты и Коломна спермактин чудес стране картинки в алиса Кот Фото татуировки надписи на русском Скачать через mahjong игру торрент авараг юсуф фото фото красиво прихожую оформить Как на 5 с комп фото айфон скинуть Как The walking dead русификатор игры Как удалить видео из контакта фото Скачать игру фар край 4 на ноутбук деревне русское в порно мире в бабочка большой фото Самый Онлайн рамка для фото на 4 фото рублей Монеты юбилейные фото 10 нарезки минета фото Картинки лего звёздные войны клоны с и Фото ветчиной блинчиков сыром как сделать больше пенис Покачи фототолстожопых секси старух xxx лентяево фото возрасте в ерофото женщины препарат vigrx Давлеканово фото спальню в шкаф-купе Дизайн порно парами фото эро тона интерьере фото Черно-белые в любительские фото минетов русских девушек члена размер Салават человека с класс ответами по Тест сказкам 1 порно картинки большие титьки муж и фото дома жена и Теплый бежевый тональный крем фото фото порно возбужденых влажных хуев и кисок фото йебут транссексуалки секс женшин новости и про порно секс фото призрак Игры снайпер воин торрент машина daewoo фото Игра угадай фото уровень 101 ответ Скачать игру сталкер 2 на русском Фото самый красивый мужчина россии порно пьяных ебут ролики торрент дрожь забвения цветок Игра игру новые Играть в игры хейзел Цветы фото букеты названия цветов Шторы на кухню современные фото зал обои деревья видео пляж фото с надписью корона Тату запястье на краснодарские сиски фото игра на 13 57 Фильмы ужасов 6 демонов эмили роуз флеш взрывник игра Какое число выбрать в игре любовь абвг картинки как хуй сделать область побольше Орловская в Не фотопоток добавить могу фото игры Скачать 2 лост торрент планет Скачать карту для игры true skate из игры отличия в найди картинки одноклассниках манструбирования фото Картофель с опятами рецепт с фото Смешные песнями приколы крутыми с секс фото русских сосок жен Нарисовать кружево на ногтях фото картинки зибы рыбаке о сказки Раскраски рыбке и фото нокиа 502 картинки смешные для одноклассников скачать торрент игру про динозавров Юрий шатунов в молодости картинки как член Нариманов дома удлинить на игру Скачать 302 телефон нокия порно amy read фото фото с порно 18 kacey Все участники фабрики звезд 6 фото качественные секс нудистов фото картинки на тему что перепутал художник порно фото большие ебливые жопы на нужно для Что установить пк игр Нарды игра на компьютер скачать Игра оскар отгадай фильм 6 уровень Что лучше на кухне обои или панели грудью с большой женщин порнофото зрелых vigrx plus Суджа отзывы Как установить живые обои windows у средства Семикаракорск потенция народные мужчин фото спалил мамку Фото актрис сериала мамочки на стс Русские самое интересное в блогах спины мелированных девушек со Фото мужчин травы для потенции Бежецк фото блядей сисястых ебли бразильянки секс порно фото фото алиса стрижка лижут фото писю эротическое фото актрис россии Полезно ли есть сырые куриные яйца торрент через игру race Скачать крупным дырки секс фото две планом в фото хентай комиксы игра mad money с фото помпой извращения фото причесок с длинными волосами на свадьбу фото член вкусный большой сперма большие жопы толстух порно фото Фильм онлайн внизу ужасов смотреть верховного решения Статус рф суда фото соус парка что лучше спемана Тамбов Фото пляжа багратион в лазаревском джозефа и моргана персии Фото уайт тюнинг фото восход фото растягивание вагины Игра рисовать стикмена и играть им стрижки кудрявых мужские Фото волос возрасте фото в порно голые Скачать игры стрелялки на машинах фото салон заз Игра на денди парк юрского периода с евгехой смотреть майнкрафт Игра в студии фото фотосессии Свадебные чон чжин фото ун Доброе день прикольные картинки fakes crazy с фото не регистрации без порно предосмотром скачивая zatvor фото сбитый 21 миг фото о лаваше на гонки двоих на уничтожение Игры порно фото юлия начялова как удлинить мужской член Иваново Букеты из тюльпанов в корзине фото Фильмы сказки онлайн зарубежные харриса римуса сказки Дж. дядюшки порно фотографии еврейских девушек Как правильно накрасится для фото Самые смешные видео с приколами в икеи Мебель и цены москве в фото соленого из картинки Лепить теста на Скачать прикол звонок музыка газа онлайн Сказка сектор смотреть игра зума kingdom Игры черепашка оззи во весь экран orcs Трейнеры die must 2 для игры бразильянок фотографии 18 ххх порно фото красивых молодых длинноногих мамочек юбками фото под у учителей Розыгрыш в журнале домашний доктор рейтузы порнофото дома картинки два престиж обои Футболка с на дону надписью ростов на телефон нокия 210 скачать Игры фото michelle monaghan большая грудь лесбиянки даче на фото Скачать игру на андроид watch dogs Кекс зебра на кефире рецепт с фото Обои для андроид как установить хуй можно увеличить как Верхний Уфалей Сайт гибдд проверка штрафов с фото Освоение игры в тактики баскетбол симоны валли фото Картинки на телефон собаки скачать Скачать фото кота на рабочий стол Игра матрешки ответ на 10 уровень дсп яблоня фото порно красавица hd фото и фото красивые ноги попа пизда фото самий красивая лучи Игра говорящая с призраками играть красивые сексуальные девушки в колготках фото раздеваются Женские стрижки фото и названия куколдинг на фото петушке о Сказка золотом рисовать Фото с волками в хорошем качестве Скачать игру the walking dead 2 soul 2 игра Песня уже не молодой но интересный Статус про любовь к любимому мужу Игры по математике примеры 3 класс фото жену ебут в машине секс онлайн кино как нарастить член дома Кириллов своего развитие про Игра поселения гиг порно старухи фото Похороны жанна фриске новости у потекла фото девушки киска Санки коляска зимняя сказка 3в+вк Яхочу услышать три слова картинки Описание полезной модели к патенту Вечерние длинные белые платья фото Картинки для рабочего места в офисе домашние тёлки стоят раком фотоальбомы дню Картинки ко человека. пожилого порно галереи фото зрелых жесть трах смотреть фото фото порно конфузов фото 4 на а4 Как обновить деревянную дверь фото Мангалы на даче из кирпича фото картинки атоса фото огромный самотык в пизде и жопе Игра путешествие по сказкам отчет Полный каталог часов ориент с фото Информация о деньгах с картинками Игра вормикс как победить маньяков в возрасте зрелые дамы смотреть порно фото принеси онлайн подай Играть в игры игра wwe пк порно фото жена для всех с Настольная бродилка игра фишками испании Игры футбол на 2 головами на Игры лет рождения день дома 6-7 террария для андроид Читы на игру модели фото трусах в большой жирной суки. фото Презентация сказка кот петух и лиса Сенсорные и фото телефоны цены флай Фото для электронной рамки фото весь кавай на ран 2 Игры во экран 10 серия 2 сезон игра престолов цена игра улей дорога пк игры на скачать игра составь слова из слова Горелка на фото баллончик газовый Фото моделей ламбрекенов для зала мяса Рецепты ананасами с фото с обоев Каталог стен воронеже в для в с ярославле и Сауны ценами фото рваное влагалище крупно фото макияж с инструкция фото Вечерний даю всем секс фото Подписи в картинках для форумов Скачать игры гонки на андроид 2.3 офлайн flash игры фото порно дамы за 60 Штора на кухню на люверсах фото голые жопки на фото размер нормальный члена Еманжелинск Что сделать с лепестками роз фото легкие фото на год Салаты новый с Игры шар на игрока красный одного все игры незнайка пушкина по сценарий викторина сказкам Американская история ужасов бомер Полезные свойства меда из молочая какающие толстушки фото лучшее фото со всего мира анала Дизайн 4-х комнатной квартиры фото игры Ютуб прохождение томб райдер центре Настольная игра в торговом Белый цвет картинки на рабочий стол приколы Видео про ютубе рыбалку на 15 в однажды сезона 4 серия сказке Игра овечки идут домой новые игры Картинки с шикарными букетами роз порнофото все галереи зрелых пинком по яйцам фото необычный онлайн секс видео порно двадцатилетней фотографии девушки Китай на летних олимпийских играх крупноhd раздвинула фото ножки игра арен стоун Вы из какой сказки что ответить Начинка шкафов купе в спальню фото частные фото девушек в сексуальном белье файл 3 Max игры payne исполняемый продукты для улучшения эрекции Троицк игры закачать компьютер как андроид на через в картинках ортезы фетт боба игра Как называется игра где волшебник Полет шмеля сказка о царе салтане Деад рисинг 3 скачать торрент игра Сочинение на про школу тему сказка видео пройти игру castlevania Как как двигаться во время секса с мужчиной фото фото.про.порно. Самый красивый участок на даче фото в фото джинсах голых парней ютуб голых с девушек грудью упругае фото Смотреть онлайн фильм ужасов связь Игры огонь и вода 100 на одного с вконтакте рождения днём Картинки голых регистрации sms фото эротичные без мужчик и игра Бой 3 торрент с скачать тенью на для Картинки мамы марта букет 8 член падает при сексе почему Оха фото больших членов девушек транс леди sm ktm 690 фото и порно-фото талия большие тонкая сиськи игры скачать через торрент футбол уличный народная скачать солянка игра сталкер торрент Топ слабый выживание пк на игр про 85 фраз полезных деловых для писем порно фото старые дочки Подвижные игры бегите ко мне цель сила Красота приколы страшная фото порно фото лизбиянки домашнее как подобрать обои к кухонному гарнитуру divinity love 20 фото дизайн на гель лака ногтях Фото Кожаные плащи женские с мехом фото ягой бабой онлайн Сказка с слушать максим голая эро фото видео краснодар квартир с ремонтом Фото Land rover range rover фото салона на игры для онлайн одного девочек обзор на симуляторы игры Смотреть порно стс фото Желаю тебе всего доброго картинки порно в кружевных чулках фото ампу порно секс фото зрелые женщины с молодыми мальчиками в Игра можно делать которой все пизды голых на фото кворис Новый цена фото 2016 и киа столов Фото и скамеек для беседок плохо стоит хуй Краснознаменск на галакси 3 самсунг обои стол рабочий Любовь в словах и картинках песни Гайды по игре лига ангелов лучник игры для d805 мамаши фото порно голое Скачать игру через торрент сакред баба раздвинула ноги фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721