Облікове забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Висвітлено основні проблеми та наголошено на розбіжностях у трактуванні основних термінів, що стосуються облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності; обгрунтовано необхідність створення єдиної бази для ведення обліку.

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, дохід, витрати.

Осветлено основные проблемы и отмечены разногласия в трактовке основных терминов, что касаются учетного обеспечения финансовых результатов предпринимательской и непредпринимательской деятельности; подчеркнута необходимость создания единой базы для ведения учета.

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, доход, расходы.

The article is focused on the main problems and apparent discrepancy in the terms’ interpretation concerning accounting of financial results of enterprises and non-profi testablishments; the necessity of stable terminology creation is primarily emphasized.

Keywords: financial results, profit, loss, revenue, costs.

Постановка проблеми. Огляд економічної літератури свідчить, що на даному етапі розвитку національної економіки України існують різні думки вчених щодо напрямків розвитку бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин. Це стосується і питань обліку фінансових резуль­татів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, а тому ці питання є досить актуаль­ними [1, 315] і потребують подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення методології бухгалтерського обліку фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності займає сьогодні одне з провідних місць в наукових працях вітчизняних вчених-обліковців М.В. Кужельного, М. Т. Білухи, В. В. Сопка, В. С. Рудницького, В. Г. Швеця, Ф. Ф. Бутинця, Є. В. Мниха та інших [3, 361]. Однак, уніфікація методологічних облікових підходів в питаннях обліку фінансових результатів з метою їх зіставності та аналізу (відтак, контролю та аналізу) потребує подальших досліджень.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в уточненні сутності та визначенні особливостей облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Основна частина. На основі вивчення наукових праць вище зазначених вчених-обліковців у сфері бухгалтерського обліку фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, вважаємо, що під обліковим забезпеченням цього процесу слід розуміти реєстрацію з достатнім рівнем аналітики обліку операцій, що формують доходи, видатки (витрати), фінансові результати (прибутки або збитки) суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, впливаючи на результативність використання отриманих (залучених) фінансових ресурсів. Відтак, основне завдання та особливості  облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності полягають в отриманні оперативної, об’єктивної та аналітичної інформації за операціями, які формують прибуток (збиток), у поточному періоді й на перспективу.

В контексті дослідження особливої уваги заслуговують питання сутності економічних категорій, які формують фінансові результати суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності.

У економічному словнику за редакцією А. Н. Азріліяна визначено, що фінансовий результат – це приріст чи зменшення вартості власного капіталу суб’єкта господарювання, який виник в результаті підприємницької діяльності за звітний період [4]. В свою чергу, у бухгалтерському обліку фінансовий результат визначають шляхом підрахунку і балансування прибутків і збитків від всіх видів діяльності.

Створюючи свою справу, засновники бажають, щоб у резуль­таті діяльності цього суб’єкта господарювання збільшився вкладений раніше капітал. Тобто будь-яка підприємницька діяль­ність спрямована на збільшення вкладеного капіталу – одержання прибутку. Однак фінансовий результат під­приємницької діяльності може бути як позитивним (прибуток), так і негативним (збиток).

Так, прибутокце перевищення доходів від продажу товарів та послуг над витратами на виробництво і продаж цих товарів [5, 247]. Збиткиперевищення витрат над доходами (прибутками) госпрозрахункових підприємств, об’єднань чи організацій [5, 101].

Розглядаючи сутність прибутку (збитку) за П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», тобто перевищення сукупних доходів (витрат) над витратами (доходами), який є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства, необхідно, в першу чергу, від­значити наступні його характери­стики:

По-перше, прибуток є формою доходу підприємця, що здійснює певний вид діяльності. А зовнішня, найбільш проста форма вираження прибутку є водночас недостатньою для його повної характеристики, тому що в ряді випадків активна діяльність у якійсь непідприємницькій сфері може і не бути пов’язаною з одержанням прибутку (наприклад, політична, добродійна та інша діяльність).

По-друге, прибуток є формою доходу підприємця, що вклав свій капітал у власну справу з метою досягнення певного комерційного успіху.

По-третє, прибуток не є гарантованим доходом  підприємця, що вклав свій капітал у той або інший вид бізнесу. Він є результатом тільки вмілого й успішного здійснення цього бізнесу.

По-четверте. Прибуток характеризує не весь до­хід, отриманий у процесі підприємницької діяль­ності, а є залишковим показником, що представ­ляє собою різницю між сукупним доходом і сукуп­ними затратами в процесі здійснення під­приємницької діяльності [1, 316].

Відповідно до головних напрямів використання прибуток підприємств, в тому числі державних, можна розділити на дві частини:

1) прибуток, що спрямовується за межі корпоративних прав, персоналу підприємства за результатами роботи (як заохочувальний захід), на соціальну підтримку та інші потреби (внески у благодійні фонди, допомога різним організаціям, особам тощо) (розподілений прибуток);

2) прибуток, що залишається на підприємстві і є фінансовим джерелом його розвитку. Останній спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондів.

У плані рахунків для обліку сум нерозподіленого прибутку поточного та минулих років, а також його використання в поточному році прибутку передбачено рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», який має такі субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений» – відображається наявність та рух нерозподіленого прибутку;

442 «Непокриті збитки» – відображаються непокриті збитки, списання яких здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо;

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» – відображається розподіл прибутку. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків [3, 363-365].

Аналіз вітчизняної та міжнародної облікової практики неоднозначно трактує як узагальнюючі показники фінансові результати суб’єктів господарювання. Одним з аспектів проблеми організації обліку фінансових результатів є класифікація доходів і витрат.

Так, відповідно до податкового кодексу України, доходи  –  це загальна сума доходу платника податку від  усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду  в грошовій,  матеріальній або нематеріальній формах як на території  України,  її  континентальному   шельфі   у   виключній  (морській) економічній зоні, так і за їх межами [6, ст. 14.1.56].

Економічний словник трактує дохід як кошти в грошовій або натуральній формі, одержані внаслідок підприємницької чи будь-якої іншої діяльності [5, 77].

Доходи згідно з П(С)БО 15 «Дохід» – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку згідно з вимогами П(С)БО 15 «Дохід» за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Далі в стандарті вказано, що склад доходів, віднесених до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Втім, необхідно наголосити, що згідно з положенням доходи класифікують за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) дохід від участі в капіталі;

г) інші фінансові доходи;

д)  інші доходи;

е)  надзвичайні доходи.

Це означає, що встановлена П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» класифікація доходів за групами не збігається [1, 315].

Таким чином, у зв’язку з вищевикладеним перед працівниками економічних служб і в основ­ному перед фахівцями з бухгалтерського обліку постає завдання в розробці більш детальної кла­сифікації фінансових результатів від певних видів діяльності, якими займається кожне конкретне підприємство. А це, в свою чергу, надасть більш дієву інформацію для проведення аналізу діяльно­сті підприємства з метою його управління і одер­жання кращих результатів [1, 317].

Щодо витрат, то – це сума будь-яких витрат платника податку у  грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для  провадження   господарської   діяльності   платника   податку,   в  результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді  вибуття   активів   або  збільшення  зобов’язань,  внаслідок  чого  відбувається зменшення власного капіталу (крім  змін  капіталу  за  рахунок його вилучення або розподілу власником) [6, cт. 14.1.27].

Витратами є затрати суспільної праці й капіталу, постійного та змінного, витраченого на виробництво товару, робіт чи послуг [5, 41].

Витрати згідно з П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Критичний аналіз сукупності методичних засад щодо класифікації витрат засвідчив, що впродовж останніх років склався класичний підхід до їх застосування. Однак, організація і методика обліку потребує вдосконалення за окремими напрямами, зокрема: необхідність уточнення підходів щодо віднесення витрат до конкретної їх складової, уточнення і конкретизація методичних засад класифікації та обліку витрат звітного періоду, забезпечення витрат наступних періодів, витрат майбутніх періодів і зменшення доходу та власного капіталу [2, 87].

Іноземний досвід відзначає, що пріоритетним є принцип нарахування витрат, який базується на відображенні доходів і видатків в міру їх виникнення, а не в міру фактичного отримання або виплати грошових коштів. Використання цього принципу передбачає:

–   відображення операції у звітності того періоду, в якому вона була проведена;

–   визнання операції на момент її здійснення;

–   формування інформації про зобов’язання до оплати і зобов’язаннях до отримання, а не тільки про фактично проведені платежі та отримані доходи.

Застосування цього принципу дозволяє відображати доходи і видатки в міру виникнення споживання та економічних вигод. Він дає повну інформацію про державні активи і зобов’язання, відкриває великі можливості складання прогнозу впливу господарських операцій на фінансову стійкість. Проте у системі обліку методом нарахування є один принциповий недолік, що стримує його застосування більшістю країн – складність і трудоємкість [3, 368].

Висновки. Таким чином, на нашу думку, для ефективного функціонування бухгалтерського обліку в Україні як такого, зокрема і облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, перш за все необхідно узгодити між собою всі нормативні документи, які регулюють цю сферу. Невідповідність П(С)БО один одному, не беручи до уваги практичну відсутність їх узгодження з нормативами міжнародної бухгалтерської практики, свідчить про некоректність формулювання окремих нормативних документів щодо облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, яка припускає неабияку можливість виникнення непорозумінь в цій сфері між суб’єктами господарювання та перевіряючими органами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бенько М., Сопко В. Сутність та класифікація фінансових результатів діяльності підприємств в бухгалтерському обліку // Економічний аналіз – 2007 – Випуск 1 (17) – С. 315-317.
  2. Коришко Н. Організація обліку фінансових результатів суб’єктів підприємницької діяльності // Економічний аналіз – 2010 – Випуск 6 – С. 84-86.
  3. Левицька С. Фінансові результати діяльності одержувачів бюджетних коштів: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика обліку // Економічний аналіз – 2008 – Випуск 2 (18) – С. 361-369.
  4. Новыйэкономическийсловарь [уклад. А. Н. Азрилияна та ін.]. — Москва: Институтновойэкономики, 2006. — 320 с.
  5. Новий економічний словник [уклад. Й. Завадський та ін.].— Київ. Кондор, 2006. — 355 с.
  6. Податковий кодекс України : за станом на 6 груд. 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012. – 544 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help nursing assignments for me a who can resume make evaluation help essay writing thesis order ci anti and law topamax 2.5mg online writing phoenix services arizona resume students technology medical thesis topics for 2013 dissertation services writing malaysia diem carpe help essay position for sales resume do on donts and resume a of thesis phd literature english assignment behavior help homework organizational services writing review dissertation dissertation m copy research essaywriters account buy disorders research paper mental rita essay help educating pkgng updating catalogue design repository school for statements med personal best custom the best essays essay review service school law homework help jenner edward can my i ipad 2 an on do homework ma worcester services writing resume thesis help helpers and composition english language homework of writing application pattern help with assignment programming with homework how help to for my me homework do will someone reviews meister custom essay school of example letters for medical recommendation bangalore wax in dating paraffin semi refined paper proposal sociology customer thesis statement service about grammar with help homework write thesis to how master proposal review writing site custom resume for melbourne buy writing federalist help papers services writing cv resume and professional sims to 4 where homework buy reviews writing resume service online hire experienced resume best yahoo dating gay sites are long personal school how statements medical for dating houdini yahoo como murio what steps process research are the the order a essay in of writing in five buy can i a essay where comparison write buy position covered call a is essay writer what an health statement mental for nursing personal essays do my rational help homework subtracting expressions business buy sell plan custom quality papers colorectal cancer phd thesis papers uk rolling cheap behaviour a purchase dissertation sale for range sport 2015 autobiography rover a buy paper online term paper phd innovation thesis do dissertation dont my know diplomarbeit bibtex master thesis homework my german with help writing it essay 2014 service custom dissertation and writing essay service reliable with essays help writing insurance without cost somna-ritz thesis i to want write my sample purchase resume executive easy services writing were buy to eriacta accounting help applied 295 205 homework hall dating c michael is geek dating gamer uk custom $6 essay cheap writing resume top rated service help sat essay confidential college help reference homework and education australia online buying paper essays buy gradesaver essay application bauld college writing help speech disorders ppt language and essay include admission do my help online for writing papers a help get uk writing dissertation college entrance essays services buy essay 1 800 cheap paper watermark writing a best man help with speech equipment purchase template proposal homework pay for chemistry express essay development leadership dissertation siggraph online papers writing nm resume albuquerque services someone write report my lab teaching strategy management dissertation elementary essay cover hiring know when manager letter you dont writers paper term hire for assistant statement health care personal custom get essay canada online rumalaya dating nivel aprender online avanzado espanol an in essay writing names company for essays university sale help for homework 5th grade math papers buying online diversity essay means reflections with coursework my help cheap argumentitive essay buy position medical writer for cover letter written essays dickens charles by homework ks3 music help nyu best college application essay services best writing assignment resume letter cover a and do how to assignment writing examples writing online service dissertation essay should my do i why homework order paper research answers yale 2015 video help essay homework questions with need cost tonic insurance sexual female without dating petes tinder peterborough accounting adjusting with homework help entries about research paper population services for dating over 50 service writing online will uk best service l chicago writing resume dissertation chemical engineering associate resume special sales on skills for Medrol order mail via mg cheap Boston - Medrol 50 research china online paper macbeth critical help essay help economics writing essay narrative help writing essays written online essays pre buy have someone book a report write for you writing degree essay service admissions essay college volunteering help indigenas yahoo groups dating oaxaca de homework integers help london dissertation help to how write essays application writing resume for buy lawyers equipment hire plan business construction org help cmp homework ambw app dating business for plan sales day 90 interview code homework buy manager do depression you for how get help my math do someone homework me can for order cheap fast online essay review online essay service beach at a essay day the professional services cv writing ship 3 caverta day them order in put panama canal essay buy where i can purchase e robaxin an with check visa prevacid buy online pay best by cheating writer essay review service custom essay uk cheap dissertation binding ED day Soft online Chattanooga Soft delivery Pack ED Medium Medium - 150 Pack 2 scholarship help essay personal write my sociology paper essay website cite writing last minute dissertation purchase grisactin online dating examples profile headline for your dance 2010 dissertation write legit my essay school essays admission custom law resume for free create my me papers research already buy written at a beach day the essay get essay homework math saxon online help boston university dissertation essay code admission service discount editing for editing professional services dissertation 6 online year papers test maths job cover letter sales for example medical for sample cover letter coding position buy ketorol to medication where buy thesis statement disorder for panic mckeith dr thesis phd gillian media job resume for solving help factor homework homework need help english with sample for representative sales retail resume help textbook homework service writing online letter up and help homework gear soar writing letter sites order world essay studies hsc legal me do maths for homework my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721