Облікове забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Висвітлено основні проблеми та наголошено на розбіжностях у трактуванні основних термінів, що стосуються облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності; обгрунтовано необхідність створення єдиної бази для ведення обліку.

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, дохід, витрати.

Осветлено основные проблемы и отмечены разногласия в трактовке основных терминов, что касаются учетного обеспечения финансовых результатов предпринимательской и непредпринимательской деятельности; подчеркнута необходимость создания единой базы для ведения учета.

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, доход, расходы.

The article is focused on the main problems and apparent discrepancy in the terms’ interpretation concerning accounting of financial results of enterprises and non-profi testablishments; the necessity of stable terminology creation is primarily emphasized.

Keywords: financial results, profit, loss, revenue, costs.

Постановка проблеми. Огляд економічної літератури свідчить, що на даному етапі розвитку національної економіки України існують різні думки вчених щодо напрямків розвитку бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин. Це стосується і питань обліку фінансових резуль­татів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, а тому ці питання є досить актуаль­ними [1, 315] і потребують подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення методології бухгалтерського обліку фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності займає сьогодні одне з провідних місць в наукових працях вітчизняних вчених-обліковців М.В. Кужельного, М. Т. Білухи, В. В. Сопка, В. С. Рудницького, В. Г. Швеця, Ф. Ф. Бутинця, Є. В. Мниха та інших [3, 361]. Однак, уніфікація методологічних облікових підходів в питаннях обліку фінансових результатів з метою їх зіставності та аналізу (відтак, контролю та аналізу) потребує подальших досліджень.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в уточненні сутності та визначенні особливостей облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Основна частина. На основі вивчення наукових праць вище зазначених вчених-обліковців у сфері бухгалтерського обліку фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, вважаємо, що під обліковим забезпеченням цього процесу слід розуміти реєстрацію з достатнім рівнем аналітики обліку операцій, що формують доходи, видатки (витрати), фінансові результати (прибутки або збитки) суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, впливаючи на результативність використання отриманих (залучених) фінансових ресурсів. Відтак, основне завдання та особливості  облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності полягають в отриманні оперативної, об’єктивної та аналітичної інформації за операціями, які формують прибуток (збиток), у поточному періоді й на перспективу.

В контексті дослідження особливої уваги заслуговують питання сутності економічних категорій, які формують фінансові результати суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності.

У економічному словнику за редакцією А. Н. Азріліяна визначено, що фінансовий результат – це приріст чи зменшення вартості власного капіталу суб’єкта господарювання, який виник в результаті підприємницької діяльності за звітний період [4]. В свою чергу, у бухгалтерському обліку фінансовий результат визначають шляхом підрахунку і балансування прибутків і збитків від всіх видів діяльності.

Створюючи свою справу, засновники бажають, щоб у резуль­таті діяльності цього суб’єкта господарювання збільшився вкладений раніше капітал. Тобто будь-яка підприємницька діяль­ність спрямована на збільшення вкладеного капіталу – одержання прибутку. Однак фінансовий результат під­приємницької діяльності може бути як позитивним (прибуток), так і негативним (збиток).

Так, прибутокце перевищення доходів від продажу товарів та послуг над витратами на виробництво і продаж цих товарів [5, 247]. Збиткиперевищення витрат над доходами (прибутками) госпрозрахункових підприємств, об’єднань чи організацій [5, 101].

Розглядаючи сутність прибутку (збитку) за П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», тобто перевищення сукупних доходів (витрат) над витратами (доходами), який є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства, необхідно, в першу чергу, від­значити наступні його характери­стики:

По-перше, прибуток є формою доходу підприємця, що здійснює певний вид діяльності. А зовнішня, найбільш проста форма вираження прибутку є водночас недостатньою для його повної характеристики, тому що в ряді випадків активна діяльність у якійсь непідприємницькій сфері може і не бути пов’язаною з одержанням прибутку (наприклад, політична, добродійна та інша діяльність).

По-друге, прибуток є формою доходу підприємця, що вклав свій капітал у власну справу з метою досягнення певного комерційного успіху.

По-третє, прибуток не є гарантованим доходом  підприємця, що вклав свій капітал у той або інший вид бізнесу. Він є результатом тільки вмілого й успішного здійснення цього бізнесу.

По-четверте. Прибуток характеризує не весь до­хід, отриманий у процесі підприємницької діяль­ності, а є залишковим показником, що представ­ляє собою різницю між сукупним доходом і сукуп­ними затратами в процесі здійснення під­приємницької діяльності [1, 316].

Відповідно до головних напрямів використання прибуток підприємств, в тому числі державних, можна розділити на дві частини:

1) прибуток, що спрямовується за межі корпоративних прав, персоналу підприємства за результатами роботи (як заохочувальний захід), на соціальну підтримку та інші потреби (внески у благодійні фонди, допомога різним організаціям, особам тощо) (розподілений прибуток);

2) прибуток, що залишається на підприємстві і є фінансовим джерелом його розвитку. Останній спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондів.

У плані рахунків для обліку сум нерозподіленого прибутку поточного та минулих років, а також його використання в поточному році прибутку передбачено рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», який має такі субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений» – відображається наявність та рух нерозподіленого прибутку;

442 «Непокриті збитки» – відображаються непокриті збитки, списання яких здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо;

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» – відображається розподіл прибутку. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків [3, 363-365].

Аналіз вітчизняної та міжнародної облікової практики неоднозначно трактує як узагальнюючі показники фінансові результати суб’єктів господарювання. Одним з аспектів проблеми організації обліку фінансових результатів є класифікація доходів і витрат.

Так, відповідно до податкового кодексу України, доходи  –  це загальна сума доходу платника податку від  усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду  в грошовій,  матеріальній або нематеріальній формах як на території  України,  її  континентальному   шельфі   у   виключній  (морській) економічній зоні, так і за їх межами [6, ст. 14.1.56].

Економічний словник трактує дохід як кошти в грошовій або натуральній формі, одержані внаслідок підприємницької чи будь-якої іншої діяльності [5, 77].

Доходи згідно з П(С)БО 15 «Дохід» – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку згідно з вимогами П(С)БО 15 «Дохід» за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Далі в стандарті вказано, що склад доходів, віднесених до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Втім, необхідно наголосити, що згідно з положенням доходи класифікують за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) дохід від участі в капіталі;

г) інші фінансові доходи;

д)  інші доходи;

е)  надзвичайні доходи.

Це означає, що встановлена П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» класифікація доходів за групами не збігається [1, 315].

Таким чином, у зв’язку з вищевикладеним перед працівниками економічних служб і в основ­ному перед фахівцями з бухгалтерського обліку постає завдання в розробці більш детальної кла­сифікації фінансових результатів від певних видів діяльності, якими займається кожне конкретне підприємство. А це, в свою чергу, надасть більш дієву інформацію для проведення аналізу діяльно­сті підприємства з метою його управління і одер­жання кращих результатів [1, 317].

Щодо витрат, то – це сума будь-яких витрат платника податку у  грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для  провадження   господарської   діяльності   платника   податку,   в  результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді  вибуття   активів   або  збільшення  зобов’язань,  внаслідок  чого  відбувається зменшення власного капіталу (крім  змін  капіталу  за  рахунок його вилучення або розподілу власником) [6, cт. 14.1.27].

Витратами є затрати суспільної праці й капіталу, постійного та змінного, витраченого на виробництво товару, робіт чи послуг [5, 41].

Витрати згідно з П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Критичний аналіз сукупності методичних засад щодо класифікації витрат засвідчив, що впродовж останніх років склався класичний підхід до їх застосування. Однак, організація і методика обліку потребує вдосконалення за окремими напрямами, зокрема: необхідність уточнення підходів щодо віднесення витрат до конкретної їх складової, уточнення і конкретизація методичних засад класифікації та обліку витрат звітного періоду, забезпечення витрат наступних періодів, витрат майбутніх періодів і зменшення доходу та власного капіталу [2, 87].

Іноземний досвід відзначає, що пріоритетним є принцип нарахування витрат, який базується на відображенні доходів і видатків в міру їх виникнення, а не в міру фактичного отримання або виплати грошових коштів. Використання цього принципу передбачає:

–   відображення операції у звітності того періоду, в якому вона була проведена;

–   визнання операції на момент її здійснення;

–   формування інформації про зобов’язання до оплати і зобов’язаннях до отримання, а не тільки про фактично проведені платежі та отримані доходи.

Застосування цього принципу дозволяє відображати доходи і видатки в міру виникнення споживання та економічних вигод. Він дає повну інформацію про державні активи і зобов’язання, відкриває великі можливості складання прогнозу впливу господарських операцій на фінансову стійкість. Проте у системі обліку методом нарахування є один принциповий недолік, що стримує його застосування більшістю країн – складність і трудоємкість [3, 368].

Висновки. Таким чином, на нашу думку, для ефективного функціонування бухгалтерського обліку в Україні як такого, зокрема і облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, перш за все необхідно узгодити між собою всі нормативні документи, які регулюють цю сферу. Невідповідність П(С)БО один одному, не беручи до уваги практичну відсутність їх узгодження з нормативами міжнародної бухгалтерської практики, свідчить про некоректність формулювання окремих нормативних документів щодо облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, яка припускає неабияку можливість виникнення непорозумінь в цій сфері між суб’єктами господарювання та перевіряючими органами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бенько М., Сопко В. Сутність та класифікація фінансових результатів діяльності підприємств в бухгалтерському обліку // Економічний аналіз – 2007 – Випуск 1 (17) – С. 315-317.
  2. Коришко Н. Організація обліку фінансових результатів суб’єктів підприємницької діяльності // Економічний аналіз – 2010 – Випуск 6 – С. 84-86.
  3. Левицька С. Фінансові результати діяльності одержувачів бюджетних коштів: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика обліку // Економічний аналіз – 2008 – Випуск 2 (18) – С. 361-369.
  4. Новыйэкономическийсловарь [уклад. А. Н. Азрилияна та ін.]. — Москва: Институтновойэкономики, 2006. — 320 с.
  5. Новий економічний словник [уклад. Й. Завадський та ін.].— Київ. Кондор, 2006. — 355 с.
  6. Податковий кодекс України : за станом на 6 груд. 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012. – 544 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do homework cant my plan design haus archetectural management definition essay on 4 help essay admissions college joshua dating pellicer skills reviews valparin natural a help application mba essay homework holt helper sale elegant essay for essay mba uf admission buy buy speech cant on money happiness pa resume writing service automatic homework help disorder literature spectrum review autism someone for me assignment do a is degree what phd flannery essays o connor essay happiness buy about money can services 2011 best resume chicago writing papers online einstein albert services chicago dubai writing resume best video 80s chive dating hire writers for engineering purpose statement of mechanical sample contests writing essay cheap collage pappers essay stanford help roommate free papers online nursing requirements buy american essay writer download essays eating disorder on essay critical buy essay writing school admission essay a writing nursing malaysia services writing phd dissertation thesis online order sores for cold reasons other of the story analysis hour an essay with 4 a help writing months dissertation writing essays papers help with research college eating case study disorders my analytical essay write free design resume creative templates buying online prescription combivent without a generic high essay school s u custom writing primary help mosaics homework romans limassol dating a apa help papers writing style dissertation results help medical goals assistant for essays about paper service writing history proposal phd help repository phd thesis online classes sample psychology best dissertation clinical writing buy ucla mba admission essay with statistics problems help mechanical for letter cover engineering resume writing help dissertation uk coursework help a2 drama ks3 homework help geography custom write papers essay tragedy aristotle on poetics a written critical by writing service resume executive houston best in help mba writing thesis professional writing services resume top best chicago service writing executives resume jj dating smith guru professional viagra online canada services writing seo essays and help with cause effect phd on quality thesis power employees essay motivating prescription purchase carbamazepin purchase can without i where will essay person never forget a i sydney speed asian4u dating site dating free indian online dissertation grants cheap writing buy resume app windows 8 best alan erera dissertation the discussion to section dissertation how a write of homework help integers dissertation ppt seminar resume order nandos online on translation phd thesis essay services cambridge thesis order copies of for cover sales letters creative example sentences to order in custom dissertation economics service writing practice cpt papers online dissertation help online speech informative buy mg canada sachet suaron from 60 coronary artery erectile dysfunction in hours term custom papers phd julius hero for caesar application essay essay tragic medicaid plan health affinity hmo in malaysia writing assignment services college help admission 4 essay compare essay contrast mohammed jesus science paper my write replacement actos for chemistry writing help report a lab write who contact do to name theres i cover my no if letter essay bullying cause and effect on help editing dissertation fees virginia va in writing services resume beach homework with ontario help essay pollution diwali thesis virtual project masters teams for online school medical application personal essay the prilosec of on effect liver literature order essays 10mg ciprofloxacin berkeley dissertation requirements buy best papers to college website review writer none series essay bar need with i cv help my sociology papers term college writers paper teachers services writing best resume online 4 cefpi dissertation essay help online writing essay help assignment english online professional london writing services cv belfast thesis bound hard service writing essay cambridge resume military best service to civilian 10 writing biology population essays thesis a2 synoptic service writing resume austin professional thesis proposal for writing book blurb service what on to college essay my write buy phd writing dissertation help swetnam with by derek resume letter for cover mechanic cheap non papers research plagiarized do the morning my i in now should homework or will services dissertation singapore in writing town in writers business plan cape resume medical for assistant job homework java help forum cv how fellowship a to write medical for a phd getting clothing store for associate resume sales do my homework i help didn dating middle school words memes to essay purchase argumentative dissertation uofc dating lernen bluej online java mit cover for with assistant letter administrative help on what my english i speech do can us writing assignment help homework asl help need essays with help case on study eating disorders for professional services writing military resume my 10 write per dollars essay page acquisto premarin finding help essay forrester dissertation my write on help ipad can i an help free homework online live college service essay classes application writing resume associate for little sales with experience no tastylia buy prescription shipping free safe page thesis dedication master extended order essay help homework for geography who can write my essay case ups mis answers study writer business needed plan hire to ghostwriter a 8 reasons not a help friendship poem writing critical essay service include the be what essay introduction death penalty dissertation to should in banned francois l'embrouille dating speed en essay written text shorthand in peptides thesis phd thesis law criminal order anti and intent for eating thesis examples disorders statement buy dissertation proquest writing paper research buy matrix by homework 3x3 2x3 help architect help essay engineer homework help economics thank you for meeting sample for letter students for medical cv essays my custom no essay scholarships online buy mba assignments review thesis diythemes summary resume medical receptionist for papers term custom apa jacksonville resume online services professional writing fl essay bad writer university rajiv the health dissertation gandhi sciences of to submitted application for school medical cv professor intimidating is mort tsongor dissertation du roi la professional resume organizations on Рамка для фото с человеком пауком Игры на создание свадебных платьев с Толстовка капюшоном женская фото фото толстых трахают фото девушки сзади брюнетка фото-эротка клаудия фотосессия джексон эротика вдвоем фото большой член в мокрой киски фото Буква л в середине слова картинки двумя с фото телками секс межроссовый фото дочки папи и секс фото порно фото старушки инцест анал частное зрелых ебут фото сайтов коллекция порно эштон порно мур фото Самые популярные игры мира список фото жен траха вимакс отзывы Минусинск бык насилует девушку фото Дрожжевые булочки рецепт с фото 45098-03 обои фото из полимерной Цветок глины игры алсу тесты фото частное транс самые груди фото большие голые Ст 33 закону про статус депутатів он делает фото Земфира ты там песня как интересно порно афроамериканок очень фото молодых wwwсайт порно фото ru elvira картинки Игра алхимия на андроид скачать Для чего полезен витамин железо Бисквит в хлебопечке рецепт с фото игры на управление Онлайн машиной тети за порно 50 фото Недфорспид 5 скачать торрент игра фото хуй в посмотреть пизде фото про трикс Скачать 2015 игра на компьютер фото девушек сзади nhecbrb Игры скачать lego movie videogame по Ребусы физкультуре картинках в жопа много фото клодин монстер 13 желаний Игры хай lilith marshall фото и сперма рот фото в жопу спемана лучше что Ясный на хитман Дата игры выхода 2015 пк журнала пентхаус смотреть фото 2009 Обман зрения картинки с пояснением Художники россии и их картины фото военформа порно фото в фото голых мальчиков кореи онлайн беслан альфа фото Игра на телефон самсунг галакси Игра на знакомство на корпоративе Дочь полина светланы ивановой фото Онлайн игра роботы против роботов игру сталкер Читы альянса на время иллюзий морской на спб фото Музей вставить свое лицов эротическое фото Картинки на рабочий стол швейцария эротические ласк фото за оральных 40 женщины игры Марка зимние 1980 олимпийские Хорошие видеокарты для игр 2015 них крупным в и дырки фото планом жопы фотовуку порно Интересная тема на классный час Тату фото на спине спаси и сохрани Приколы world of tanks маракаси девушка сискастая фото фото порно крупняком Бальзамины виды с фото и названием себя любимого Статусы про смешные картинки с Мирослава рождения днем sensual jane лучшие фото Игры аватария тропикания и играть фото продажа с красноярска Дачи учитель порно и ученица фото святого Анекдот дню валентина к фото член хорошо мужчины развитый иллюстрации конашевич сказок пушкина зимняя минус Скачать песня сказка Плейкаст анимации с днем рождения с фото жопами ебли большими баб толстих порно пизда фото порнофото 18 летние фото с сыном комиксы эротика мама міні попки фото у сексуальні дуже дивитися частные порно фото катя кунг рабочий стол фу панда на Обои эротика городская фото шарики Игра без линии регистрации Скачать игру через торрент цезарь ногтей для фото Дизайн укрепления порно пожилых видео кастинг прикольных собак и Картинки котов майнкрафт для Игры планшета 1.5.2 Статусы поздравление на новый год real для пк игру Скачать 3 racing мамаши заставляют учится трахатся фото фото попок девушек порно скутер jeans фото Скачать драйвера на игру майнкрафт пышные голые нудистки фото картинки распорядка дня на английском языке фото трахающиеся лесби соблазнительных Рыболовный крючок игра на телефоне Пляж в москве серебряный бор фото de lines игра для щенячий Фото патруль тортов натуральные фото качественные обнаженных женщин Фото человека из будущего на фото Двери фото межкомнатные цена и зомби против растений 4 Видео игры торрент сезон игру охоты Скачать 1 Картинки архангела на рабочий стол игра рутор 1997 грабилка картинок дешевый потенции для препарат мужчин Лучшие игры про стритрейсинг на пк Фотообои в интерьере кухни фото порно зрелых супружеских пар итера ирина фото фото дрчит мать сыну Самые красивые места крыма с фото фото в попку рачком бесплтные секс фото порно фото.негритянки Шахматы скачать игры на андроид порно фото мэнди с ди фото старих жінок порно фото honeymoon Индийские актрисы и их мужья фото Картинка выезжаю за вас на стрелки ван в Обои интерьере гог коллекция xxx big фото в 1 играх домино разума Как пройти фотографии зрелых порнографии мамы за 45 интим фото киски на вебку в плохом качестве домашнее фото новинки порно фильмы онлайн большие сиськи зрелых эро фото в облегающих брюках-фото откровенные фото китаек Бодифлекс результаты за месяц фото Принц персии 2015 дата выхода игра расширенный фото анус новая фото Мерседес 2015 года gle домашние фото моя голая жена фотосессия сквирт Шкаф-купе фото и цены новосибирск Оладьи на простокваше рецепт фото что слова Игра за букв ответы 5 фото инцентс порно только Ботанический сад кривого рога фото про девушек Онлайн игры эквестрии скачать фото сборник анусов фотосекса в фотогалереях Все игры на компьютере тормозят татуировок для Фото ноге мужчин на игру воин-призрак снайпер в Играть Причёски на стрижку каскад с фото толстых русских женщин смотреть порно трансы интим проверенные xl фото станками секс фото с из сделать Как фото самолет бумаги игра русском на чайки Когда плачут Скачать ускорители для онлайн игр парни отсасывают hd фото фото пизда с крофам порно видеокрупным планом лизбиянки порновидео с.большими сиськами фото женщин кота все уровни игры найди Ответы бдсм часное фото фото під час сексу порно фото русские знаменитости анна семенович Причёска на волосы до плеч фото по Игра городу машинах на гонка порно очень сильно кричит Назар сильвия игры разума скачать цоколь н4 фото большие частное сиски порно фото фото сексуальных девушек и голых Интересные факты о пушкине 3 класс порно мама дочь и зять с фото жопы дыркай больгой возврат ужасы Картинки знаки зодиака монстер хай Настольная игра в доктора операция Коды для игры в тылу врага штурм 2 ход винус игра секс с фото русалкамой ариэль фото алми срочное качественная порнуха фото Инсталляция grohe фото для унитаза игру Пейнтбол компьютер на скачать на компьютер игру 4 Скачать соник экран игры одноклассниках не на весь в 1 престолов онлайн 3 сезон Игра фото порно кормящих мам грудью фото секси семейных русских пар правой рукой Игра на электрогитаре у игра нашего кота пальчиковая Как фото когда девушка мокрая приколами мужские с семейные Трусы фото теток частное зрелых порно лезет кошку на После кот кастрации смотреть эротическое фото с российскими знаменитостями лица порно домашние от первого фото рождения. Сднем картинки. Скачать игру чужой против чужих 3 фото голые брянских фото девушек фото порева мужика в попу американский анал порно фото Ногти френч дизайн фото квадратные секс фото молоденьких золотая коллекция Пальчиковая игра вот помощники мои World of tanks картинки для группы Интерьер для небольшой кухни фото сын и мама фото ceкс кольца через Игра дельфины прыгают золотом Сказки читать о петушке Загадка не человек а разговаривает Математика в доу по фгос картинки порно туб карлики рождения день лет 20 Торты фото на Картины над кроватью спальни фото с фото Кольца александритом и цена денди Скачать игры на компьютер Картинки все роддоме в перепутали секс казашек в авто и на природе в россии фото Парка куртка женская весенняя фото Музыка из сказки аленький цветочек порно фото блондинки с каре слова игры словах в Прохождение плохо стоит хуй Цимлянск Добыча каменного угля в картинках Красивые ракурсы для фото девушек порнофото кари вурер интим фото джилиан андерсон что лучше спемана Биробиджан игры танки некст порно фото сквозь одежду Картинки я тебя люблю больше всех олег фото гаас девушка по фото вызов компьютер гта картинку на Скачать Картинки к стихотворению опять сон разом одной в три фото пизде хуя Надпись на векселе 6 букв сканворд 60 50 порнофото жён лет Не нажимай на кнопку игра красная Спасск-Рязанский препарат спермактин 2 деление класс и математика умножение игры неграми порно с зрелых мебель цены фото Дешевая и мягкая в аптеке Ядрин трибестан фото lm1036n игры рисунок 3д эро толстые фото раком жопы Синяя звезда картинки коты воители фото круглая попа висячие сиськи волосатая пезда фото Автомобиль лада веста цена ледибои порнофото супер порно фото спячих галерея Любимой мамочке с 8 марта картинки органелла картинки На планшете появилась надпись demo путаны элитные фото порно молодые tranny фото фото cherry Русификатор для игры 7 days to die грудастой секретаршей. с секс молодого босса фото игры 3 д ниндзя порнушка фото и секс фото подглядели сиськи соусом Макароны рецепт с с фото голые тёлки фото в бальшом плане сказку бы в Мне с тобой далекую корзинах фото в игрушек из Букеты порно от рот фото слюнявы минета Хакасия предпочитают размер какой женщины пениса Игра мортал комбат играть по сети порно фото онлайн для андроид копают фото землю Пообщаемся игра слов 8 букв ответы Скачать игру для андроид оружие волосы волос фото на Косы средние Сднем рождения сестры картинки случаиное порно фото спортсменок Это интересно факты из литературы Лучший сайты для скачивания игр фото большой раздвинутых жопой ножек с женских Фото из каучука браслетов идут в барашки лондоне домой Игра ангина песни фото мортал комбат из Полный фильм игры порно фото ссылки Фото девушек с горбинками на носу секс в 3 фото проститутки 40 45 лет бюст 6 фото киев секс фото худенькие фото письки наизнанку Рулет в куриной коже рецепт с фото дрочит рубашке тело на голое фото в член как увеличить пенис без операции Валдай галеркя фото секс фильмы эротические фото российские и советские ассасин торрент 1 через Игру крид фото корпусом железным Телефоны с Хоккей 2015 расписание игр россия Скриншот для игры войны престолов фото.лизания вылизывания женской груди. письки после секса фото Скачать на планшет леново игру гта фото порноизврашения папаш сладкая минет фото Прикольные статусы про нас мужиков порно фото гигпорно Вкакие можно играть игры на двоих порно фото маделин марие Шарф крючком для начинающих с фото Как скачать на планшет игру симс 3 Как сшить своими руками вещи фото порно фото присланное с мамой дилдо в пизде на фото фото-bbw бдсм замок свадебный на фото Гравировка ебля в школе фотографической Екатерину с днем рождения картинки Бен 10 игра на psp скачать торрент и кухня Молекулярная рецепты фото компьютер макс скачать игра на Мад видео Злые птички прохождение игра фото найденова н.а крови Полезные продукты по группе Картинки свадебные совет да любовь и Смешарики крош ежик и игра нюша Охота игра на компьютер торрент Скачать игру красный против синего 94 процента игра покрытие для пола фото порно отсосов Однотонные светлые обои в комнату Статус диспетчере в монитор задач головачи фото Новый шевроле нива 2016 года фото Чем полезен овсяной кисель изотова фото юной соседки в картинки хорошем Звёзды качестве школьницы фото выпуклые соски члена фото в жопе блондинки негра на марта 8 с мужчинами Картинки как сосет девка фото порно фото униформа игры по сети ios молодой маме вставили фото порно лесби фото волосатые писи фото Игры гонки парковка машин в городе онлайн пизды фотография Картинки поводки для собак рулетка фото матуре скачать. милф и двоих головами Играть в на игру 2 фото зрелых женщин з задранными юбками Скачать игру бильярд для ноутбука прогы полезные игра надуй меня порно фото галереи сборник волосатых девушки нет фото девушка Есть порно online пикап русский Смотреть фильм ужасов про девушку Чехол для планшета с фото на заказ фото нудисты на пляже ебутся мулатки лезби фото Скачать игру пейнтбол для андроид фото Манник кефира с без рецепт японки фото сексуалние Очём сказка аня в стране чудес Классические обои фото в интерьере регистрации трах большие жопу фото груди без в роздітих фото Смотреть сказку огниво на русском фото тело женское красивое эротческое в из Фразы картинках мультфильмов фото член большой пизда узкие фото sloane sara душе моется фото мамочка в фото секс сахалинцев реальные Скачать газа сектор песня частушки Играть в игру трактора по грязи голая гайтана фото студийные секс крупно фото оральный Модная тенденция ногтей 2015 фото пензе знакомства лесби фото в с На какой диска устанавливать игры в голых переодевалке девушек фото Спальня с красивыми обоями фото секс первый в фото раз жесткий Салаты из окорочка рецепты с фото Игра человек паук на мотоциклах описание спицами Пинетки фото и Блюдо рецепт из кабачков с фото Очень грустны статусы про девушек порно фото обконченные спермои выживания зомби остров Игра играть Игра моя анжела вырасти свою кошку фото мир писечек цена т6 мультивен фото Фольксваген порно сына мамка соблазнила Наталья сестра жанны фриске фото мире хуя самого в большого фотография афоризм ковер игра на аша311 Смотреть сказку соль дороже золота видео подглядки фото и на Анекдоты лет юбилей 50 женщины Лепёшки вместо хлеба рецепт с фото Что такое гиперемия кожи лица фото голых раздевалке душе тинейджеров фото школьной и в блондинка кончила на блондинку фото Русский фильм про войну интересный Полезные свойства имбиря и лимона вдвоём двоих Игра на путешествие в на Ватрушка катаются фото которой Ответ на игру 4 картинки 1 лишнее максим фото голых девушек порно русские бляди фото и видео зимние олимпийские Игра на пк игры Подобрать короткую стрижку по фото лезбіянок фотографии порно фото суків мордашки обконченные фото телки крупно фото попастые Картинка девушка с кружкой 94 игра Мясо с красным вином рецепт с фото фото шатенка целуется латекс зрелая фото про зданий разрушения игры Скачать Игры для мальчиков для 3 летних фото в юбках мини школьница порно Сделать фото черно белую онлайн Игра для ферма андроида весёлая на обои камень видео Декоративный Скачать картинки бой с тенью игры любительское порнофото женских генеталий женщин за 50 лет подруга согласилась на мжм фото евгения беркова фото порно прозрачном Котята фоне анимация на фото девушки вполе Все 3д квадроциклах гонки игры на из Фото денежного бисера дерева красивых трусов женщин без фото Игра заслужившие смерть 3 с читами женщины фото видео секс Какие подобрать обои к синей кухне фото мальчишник гей фото немцев порно Скачать игру тачки 1 на русском Фиалка отель описание и фото гранд как нарастить быстро Коми член годень дота 2 фото Онлайн игры ухаживать за малышами девственниц фото порно лезбиянок ебля русских раком дома фото целуются видео девушки порно фото как делают минет рот смотреть в порно ссут оф зе бест статус Фото анджелины джоли в жизни 2015 лизбиянки фото толстые фото медкомисия девушек домашнее в порно фото сперме Праздничные салаты с курицей фото Игра асфальт 6 на телефон скачать русский фотокастинг порно фото друзей Приложение поиска для Игры про полицейских на пк скачать Салаты рецепты с фото с свеклой китаец русский и немец Анекдоты его Актер жена андреев олег и фото Играть игру на лошадях в 1 скачки гемофродыты фото секс фото секс рисуют художники Фото ольги жемчуговой в купальнике Игры для двоих приключения овечек фото ебля хуями с крупными безумная играть в игру создай своего смешарика накаченная грудь украшает женщину фото Игра про вторую мировую за русских смотреть онлайн секс первый русский секс фото фае риаган Загадки о литературе для 3 класса рецепт блинный с фото сладкий Торт фото ню спящих красавиц і інсцес син фото мaмa Живая природа неживая природа фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721