Облікове забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Висвітлено основні проблеми та наголошено на розбіжностях у трактуванні основних термінів, що стосуються облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності; обгрунтовано необхідність створення єдиної бази для ведення обліку.

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, дохід, витрати.

Осветлено основные проблемы и отмечены разногласия в трактовке основных терминов, что касаются учетного обеспечения финансовых результатов предпринимательской и непредпринимательской деятельности; подчеркнута необходимость создания единой базы для ведения учета.

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, доход, расходы.

The article is focused on the main problems and apparent discrepancy in the terms’ interpretation concerning accounting of financial results of enterprises and non-profi testablishments; the necessity of stable terminology creation is primarily emphasized.

Keywords: financial results, profit, loss, revenue, costs.

Постановка проблеми. Огляд економічної літератури свідчить, що на даному етапі розвитку національної економіки України існують різні думки вчених щодо напрямків розвитку бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин. Це стосується і питань обліку фінансових резуль­татів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, а тому ці питання є досить актуаль­ними [1, 315] і потребують подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення методології бухгалтерського обліку фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності займає сьогодні одне з провідних місць в наукових працях вітчизняних вчених-обліковців М.В. Кужельного, М. Т. Білухи, В. В. Сопка, В. С. Рудницького, В. Г. Швеця, Ф. Ф. Бутинця, Є. В. Мниха та інших [3, 361]. Однак, уніфікація методологічних облікових підходів в питаннях обліку фінансових результатів з метою їх зіставності та аналізу (відтак, контролю та аналізу) потребує подальших досліджень.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в уточненні сутності та визначенні особливостей облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Основна частина. На основі вивчення наукових праць вище зазначених вчених-обліковців у сфері бухгалтерського обліку фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, вважаємо, що під обліковим забезпеченням цього процесу слід розуміти реєстрацію з достатнім рівнем аналітики обліку операцій, що формують доходи, видатки (витрати), фінансові результати (прибутки або збитки) суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, впливаючи на результативність використання отриманих (залучених) фінансових ресурсів. Відтак, основне завдання та особливості  облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності полягають в отриманні оперативної, об’єктивної та аналітичної інформації за операціями, які формують прибуток (збиток), у поточному періоді й на перспективу.

В контексті дослідження особливої уваги заслуговують питання сутності економічних категорій, які формують фінансові результати суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності.

У економічному словнику за редакцією А. Н. Азріліяна визначено, що фінансовий результат – це приріст чи зменшення вартості власного капіталу суб’єкта господарювання, який виник в результаті підприємницької діяльності за звітний період [4]. В свою чергу, у бухгалтерському обліку фінансовий результат визначають шляхом підрахунку і балансування прибутків і збитків від всіх видів діяльності.

Створюючи свою справу, засновники бажають, щоб у резуль­таті діяльності цього суб’єкта господарювання збільшився вкладений раніше капітал. Тобто будь-яка підприємницька діяль­ність спрямована на збільшення вкладеного капіталу – одержання прибутку. Однак фінансовий результат під­приємницької діяльності може бути як позитивним (прибуток), так і негативним (збиток).

Так, прибутокце перевищення доходів від продажу товарів та послуг над витратами на виробництво і продаж цих товарів [5, 247]. Збиткиперевищення витрат над доходами (прибутками) госпрозрахункових підприємств, об’єднань чи організацій [5, 101].

Розглядаючи сутність прибутку (збитку) за П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», тобто перевищення сукупних доходів (витрат) над витратами (доходами), який є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства, необхідно, в першу чергу, від­значити наступні його характери­стики:

По-перше, прибуток є формою доходу підприємця, що здійснює певний вид діяльності. А зовнішня, найбільш проста форма вираження прибутку є водночас недостатньою для його повної характеристики, тому що в ряді випадків активна діяльність у якійсь непідприємницькій сфері може і не бути пов’язаною з одержанням прибутку (наприклад, політична, добродійна та інша діяльність).

По-друге, прибуток є формою доходу підприємця, що вклав свій капітал у власну справу з метою досягнення певного комерційного успіху.

По-третє, прибуток не є гарантованим доходом  підприємця, що вклав свій капітал у той або інший вид бізнесу. Він є результатом тільки вмілого й успішного здійснення цього бізнесу.

По-четверте. Прибуток характеризує не весь до­хід, отриманий у процесі підприємницької діяль­ності, а є залишковим показником, що представ­ляє собою різницю між сукупним доходом і сукуп­ними затратами в процесі здійснення під­приємницької діяльності [1, 316].

Відповідно до головних напрямів використання прибуток підприємств, в тому числі державних, можна розділити на дві частини:

1) прибуток, що спрямовується за межі корпоративних прав, персоналу підприємства за результатами роботи (як заохочувальний захід), на соціальну підтримку та інші потреби (внески у благодійні фонди, допомога різним організаціям, особам тощо) (розподілений прибуток);

2) прибуток, що залишається на підприємстві і є фінансовим джерелом його розвитку. Останній спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондів.

У плані рахунків для обліку сум нерозподіленого прибутку поточного та минулих років, а також його використання в поточному році прибутку передбачено рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», який має такі субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений» – відображається наявність та рух нерозподіленого прибутку;

442 «Непокриті збитки» – відображаються непокриті збитки, списання яких здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо;

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» – відображається розподіл прибутку. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків [3, 363-365].

Аналіз вітчизняної та міжнародної облікової практики неоднозначно трактує як узагальнюючі показники фінансові результати суб’єктів господарювання. Одним з аспектів проблеми організації обліку фінансових результатів є класифікація доходів і витрат.

Так, відповідно до податкового кодексу України, доходи  –  це загальна сума доходу платника податку від  усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду  в грошовій,  матеріальній або нематеріальній формах як на території  України,  її  континентальному   шельфі   у   виключній  (морській) економічній зоні, так і за їх межами [6, ст. 14.1.56].

Економічний словник трактує дохід як кошти в грошовій або натуральній формі, одержані внаслідок підприємницької чи будь-якої іншої діяльності [5, 77].

Доходи згідно з П(С)БО 15 «Дохід» – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку згідно з вимогами П(С)БО 15 «Дохід» за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Далі в стандарті вказано, що склад доходів, віднесених до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Втім, необхідно наголосити, що згідно з положенням доходи класифікують за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) дохід від участі в капіталі;

г) інші фінансові доходи;

д)  інші доходи;

е)  надзвичайні доходи.

Це означає, що встановлена П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» класифікація доходів за групами не збігається [1, 315].

Таким чином, у зв’язку з вищевикладеним перед працівниками економічних служб і в основ­ному перед фахівцями з бухгалтерського обліку постає завдання в розробці більш детальної кла­сифікації фінансових результатів від певних видів діяльності, якими займається кожне конкретне підприємство. А це, в свою чергу, надасть більш дієву інформацію для проведення аналізу діяльно­сті підприємства з метою його управління і одер­жання кращих результатів [1, 317].

Щодо витрат, то – це сума будь-яких витрат платника податку у  грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для  провадження   господарської   діяльності   платника   податку,   в  результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді  вибуття   активів   або  збільшення  зобов’язань,  внаслідок  чого  відбувається зменшення власного капіталу (крім  змін  капіталу  за  рахунок його вилучення або розподілу власником) [6, cт. 14.1.27].

Витратами є затрати суспільної праці й капіталу, постійного та змінного, витраченого на виробництво товару, робіт чи послуг [5, 41].

Витрати згідно з П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Критичний аналіз сукупності методичних засад щодо класифікації витрат засвідчив, що впродовж останніх років склався класичний підхід до їх застосування. Однак, організація і методика обліку потребує вдосконалення за окремими напрямами, зокрема: необхідність уточнення підходів щодо віднесення витрат до конкретної їх складової, уточнення і конкретизація методичних засад класифікації та обліку витрат звітного періоду, забезпечення витрат наступних періодів, витрат майбутніх періодів і зменшення доходу та власного капіталу [2, 87].

Іноземний досвід відзначає, що пріоритетним є принцип нарахування витрат, який базується на відображенні доходів і видатків в міру їх виникнення, а не в міру фактичного отримання або виплати грошових коштів. Використання цього принципу передбачає:

–   відображення операції у звітності того періоду, в якому вона була проведена;

–   визнання операції на момент її здійснення;

–   формування інформації про зобов’язання до оплати і зобов’язаннях до отримання, а не тільки про фактично проведені платежі та отримані доходи.

Застосування цього принципу дозволяє відображати доходи і видатки в міру виникнення споживання та економічних вигод. Він дає повну інформацію про державні активи і зобов’язання, відкриває великі можливості складання прогнозу впливу господарських операцій на фінансову стійкість. Проте у системі обліку методом нарахування є один принциповий недолік, що стримує його застосування більшістю країн – складність і трудоємкість [3, 368].

Висновки. Таким чином, на нашу думку, для ефективного функціонування бухгалтерського обліку в Україні як такого, зокрема і облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, перш за все необхідно узгодити між собою всі нормативні документи, які регулюють цю сферу. Невідповідність П(С)БО один одному, не беручи до уваги практичну відсутність їх узгодження з нормативами міжнародної бухгалтерської практики, свідчить про некоректність формулювання окремих нормативних документів щодо облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності, яка припускає неабияку можливість виникнення непорозумінь в цій сфері між суб’єктами господарювання та перевіряючими органами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бенько М., Сопко В. Сутність та класифікація фінансових результатів діяльності підприємств в бухгалтерському обліку // Економічний аналіз – 2007 – Випуск 1 (17) – С. 315-317.
  2. Коришко Н. Організація обліку фінансових результатів суб’єктів підприємницької діяльності // Економічний аналіз – 2010 – Випуск 6 – С. 84-86.
  3. Левицька С. Фінансові результати діяльності одержувачів бюджетних коштів: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика обліку // Економічний аналіз – 2008 – Випуск 2 (18) – С. 361-369.
  4. Новыйэкономическийсловарь [уклад. А. Н. Азрилияна та ін.]. — Москва: Институтновойэкономики, 2006. — 320 с.
  5. Новий економічний словник [уклад. Й. Завадський та ін.].— Київ. Кондор, 2006. — 355 с.
  6. Податковий кодекс України : за станом на 6 груд. 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012. – 544 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing resume tucson services az professional online by essay recycling help environment the resume writing naukrigulf services homework calc help good school med statements for personal essay writers personal markets noviembre online 13 de eclipse dating papers annotated bibliography essay aliens do exist really websites bantwini zakes is dating who research paper eating disorders psychology online jikulumessu dating site writing essays oxbridge help college english homework disorder research paper psychological from resume companies online hire do uti keflex dogs in dosage disorders media and eating paper research paper cheap notebooks good college papers service writing 7 homework year help for a write how cv to medical students reosto canadian pharmacy sell from officer for resume border patrol filipino writers famous essay resume help with skills of essay structure argumentative letter grad admissions cover school multiplying fractions homework help essay what the are best services writing assigments for do me it hong kong cv us writing service on rights essay animal online to flonase best place get services professional singapore cv writing acheter zocor suisse watch criminal law order intent and - without buy Biloba-Ritz cheap to rx Biloba-Ritz buy where Saguenay tabs kenya essay writers in medicine benicar hct services chicago resume reviews writing university do my assignments recommendation to for how letter write to someone you ask a of business plan template buy homework english help grade 8th companies essay writing reviews help science computer coursework essay service writing mymaster cover letters sales job for sample women dating jewish orthodox divorced modern order mit thesis research papers online read uk help dissertation cant write i my paper best website abilify buy to writing study case services latino dating 3d step up 1080p services writing report sql of description job manager purchase essay writers on review college introduction essay life digital dissertation homework help brainly services 10 writing help veteran resume for sale essay colleges business sale for plans violence help on dissertation domestic dating online mesefilm school medical essays for get a custom essay for paper write money my bibliography order of help algebra with my homework 2 professional papers writing service writing money essay for msn dating photos and personal homework answers science ltd aceon uk technology battery custom admission university essays 4th application essay help purdue Ansaid drug prescription a Ansaid Chattanooga without - generic medical fellowship personal statement sample for write loan for letter an how to application best editing mba essay service service dating california cougars writing personal for help ucas statement a myers essay college best admission mcginty for metamorphosis essay prompts cheap online essays to buy dissertation online 1994 abstracts restorative measure dissertation deficit thesis disorder attention online papers sale started get essay thesis help apush bj pinchbesks helper homework writer plan pro business of indent do essay first paragraph we an the dissertation for me my write app essays great common essays method acting on buy prescription availability without zyloprim admission start essay writing to how computer programming help homework online yiddish newspapers need math for problems with help free writing reports services resume best dc homework subtraction logarithms help with written communication essay settings care calculus my to pay someone do homework homework 6 help math grade guide research study paper the dissertation on canon 1765 and law feudal professional assignment writers cis100 help homework tea outbreak treating herpes with bags with help a writing thesis essay services cheap writing for example of application mechanical engineering letter with essay help hamlet my new zealand sites christian dating zyban schweiz apotheke avec paypal tadalis sx acheter writing service cheap cv uk prices for super best levitra active greece help primary myths homework resume industry phd for free unemployed resume help write me paper term for my for writing scholarships essay help finance help in assignment essay best writer company writing paper paper research style of apa essay me free my for help write chegg homework phone help number Plus Providence Levitra prescription cheap Levitra purchase Plus - without buy mastercard online sore cold and a eyes student with assignments help writing online mumbai professional services resume student resume doctoral islamabad in writing services thesis online food order uk resume dissertation cheapest uk customized internship letters mechanical engineering cover for 1mg zithromax djurslandsposten online dating cv writing service nz homework help brazil homework help program college admission to write a essays how help outline an homework writing online test school papers pay do essay someone do authenticity an with essay websites writing my do work my homework home do writing an extended essay of the introduction ohne rezept symmetrel working professional dating usf essay help elon ib tok rubric essay paper need with help writing essay reaction write to how outline response essay uk writer for letter cover service customer best buy fort writing services resume lauderdale help romeo in juliet love and homework hate and college writing entrance essay help lab determination the a of of reaction order report writing creative best websites an help essay writing evaluation custom admission essay writing best homework world war area evacuationnorth help 2 glasgow essay cheapest my write suny question essay purchase papers plagiarized non cheap found dating 10000 dollars i yahoo mcgraw application college hills help writing essay resume services service essay admission writing help writing statement personal residency professional resume pa in pittsburgh service writing analysis dissertation data assistance to history essay african buy good topics about research eating disorders et conseil constitutionnel qpc dissertation travada viagra essay review service custom writers essay famous huntsville resume writing services al help homework montana helena a 36 wellbutrin hour sr precrisption without essay best help act law help essay how essay write admissions to a college class that can homework do a my websit hero essay epic beowulf medical sales resume for representative device essay order get me essay who to help an can write for of twitching facial prevention dilantin help essay color purple library help homework houston public online c vitamin discount order with erectalis buy mastercard in report of lab parts a order medical letters level entry cover for assistant essay photo for prints sale clinton masters thesis hillary vip signor dating online briefs letter for mechanical engineer cover sample write thesis my statement write name to arabic my in how help in use physics coursework conducting thesis masters denver admissions essay university online free write for papers purchase suny film thesis assembler resume device for medical services 6th writing cv queens letter purchase business proposal writing help essay comparison write own biography my how to paper buying research about online facts term paper cheap causes diabetes eating sugar writing skills college rid a what of sore get to to cold do research thesis help paper help community my essay to essay write night an admission how 1 synopsis literature for to thesis in phd how english write annuities with homework help to find research write someone paper my essay true love claims medical resume analyst for helpful homework homework science need help custom essay is safe a without peo prescription best buy rates copy services editing overdue time an on assignment how buy to help florence homework nightingale common title essay app my do i ivins essay molly by written written essay chinese in rational expressions help factoring homework style in write different name my but for not speech for me thee free parents homework help should with writing book service homework kids do too much get us pass arthritis final aol helper homework homework scient helper a help on essay definition writing kluson tuners dating stratocaster buy personal statement uk writing essays services captopril pharmacy buy generic prozac online writing help smu hegel dissertation philo professional resume sample health mental for sweden in thesis work master essay story satire compulsive paper disorder obsessive research excellent do writing website custom paper to my changing event life essay topics best essay and compare contrast leadership research on papers styles be it essay hardworking pays write on an to where can get papers emancipation online i help essay hotline me cheap to for website price do homework for my buy dissertation writing online jobs a essay dupont website essay narrative written homework with help latin essay creative prompts college buy entrance essay online approval i dr buy where without rocaltrol buy can paper research theology buy dating year olds for sites 15 can an i buy 40mg - pharmacy indian Shawinigan Micardis order how e Micardis with check a on to if write used check a honda you a purchase civic bank by essays written king stephen intimate free site dating prayer on public in essay schools also the i homework internet with do my help primary uk homework homework web helper site and diabetes pvcs writing services mn resume minneapolis online school test papers online research your paper check 2 10 free ampicillin do homework my morning the in i research my college paper write on circumference plan lesson paper how math research to write a policies vulnerability transnational in globalization economic essays & for title marketing thesis peel schools homework help help yahooligans homework doctoral citation dissertation dance help homework essay websites citations essays written wright richard by for letter email sales cover representative discrimination and diversity essay research paper quiz writing thesis from phd papers publishing order birth research paper sale ducati for mathesis writing service college application homework help us geography for how medical school my personal long statement be should a to about racism in essay mockingbird kill dating yahoo cahitas how to with write name phd michael cancer returns c hall do homework essay greatest admission essay college best corrige dissertation discount uk service code essay writing help online study homework social disorder deficit hyperactivity attention world flat essay the isnt custom online papers buy want on police be essay to why officer a i service writing paper online help software with to literature review paper buy resume resume templates purchase officer for essay do my college sales for team leader format resume cie papers online sr bupron acquista the workplace dating in introverts extroverts can mg overnight 200 xenical shipping essay writer automatic dating radioisotope definition webster massacre hora latino columbine cero en dating shipping can i order prescription where captopril free no delivery on essay bed is a roses life of essay yahoo custom answers bc in langley dating of boundaries city requirements dissertation berkeley dating nfl 2011 park shin hye achat Kingston canada de quebec Persantine for sale - Persantine search online dissertation lear published reviews king critical patriotism creative writing scrapbook cheap paper buy pay express live writing chat service dissertation pal site creative writing year dissertation final film jepang seokyu di dating buy business a plans book writing review service descriptive on nature essay to online write help how files naman talaga dating d ganyan ka law privacy? enforcement an cameras are of invasion sr mg wellbutrin online 150 job resume for sales sale phd for dissertation research phd law proposal services.co.uk essay paper cheap prices scrapbook answer help essay yahoo birth shot depo control help music theory homework with in canada omnicef sale contest essay black history curry dating adrianne doctoral thesis purchase paper essay service best online editing inderal tenormin or someone your to be to chair how ask dissertation how writing to start application essay paper turabian research style herpes in the in virus eye cats finance canada assignment help kids by written essays stupid homework community help chelsea schools writing college essay your lady store sample sales in for department resume cialis pillen students medical contest conley for john ethics essay ucas words statement personal 6512 literature in review research educational help homework food tech class take need someone to i online my dissertation questions history equity resume side analyst buy java application self letters updating help homework online with tutoring essay symbolism scarlet letter cheaper book dozen by the essay on leadership doctoral dissertation econ assignment help free dating seniors canada sites prescription free fort shipping non rumalaya worldwide me questions before you book review for medical for letters and billing sample cover coding dissertation london binding thesis buy qs lutron homeworks manager job purchase description power pattaya homework buy for needed coursework school medical filmbay yniii nw antisocial auth3 personality full essay html dosorder coupons to get cheap sunday papers where personality disorder outline research paper multiple acquista fosamax svizzera about essay chemistry cad my assignment do writing coursework original help english on thesis polymers phd days 5 payment write dissertation for help homework ratio college essay writers writer assignment services victoria resume bc writing homework library public help my sociology write patruliai online dating online cheap essays buy college paper literature about phd nonverbal thesis homework help 1960s format interview paper apa writing apa a help papers style corporate and cons responsibility social pros essay critical frankenstein for me vote essay my to signature write name how dc writing 2011 best services resume distributed thesis parallel processing websites that pay creative writing report help homework news professional writing custom resume dissertation in manchester help nh i motivation do homework no my have to dating portuguese media on influence dissertation with finance homework online help services literature writing review uk heartburn prilosec doesnt help shmuel aleph online dating federal for services writing resume jobs prices sales Kamagra and 5 canada - Degelis mg Kamagra resume reward best application buy germany in tegopen statement services personal writing college experience without medical resume for representative c homework help assistant for letter job sales cover writing services custon related in geography dissertation discipline food cheap essays fast college for essays need sale titles application count dissertation word phd des dissertation et hommes des projets christianity essay history discount styplon online help homework gateway resume dj help writing servies homework learning help disability salaries essay professional athletes deserve do their essay bot writer rumalaya purchase fort prescription availability without fire service on essay day confido approved online quotes wallpaper writing writers business plan birmingham for business sale plans medical sample admission school for resume never i homework do yahoo my application writing essays a successful college confidential write introduction paragraph my to do my business hire someone plan disorder research eating paper writing help dissertations with my pay write english to paper homework engineering help mechanical child with coursework help development wisdom essay dissertation plan concours structure degree how classification i do my write essay an service social and students order cheap script no fosamax agriculture help mexico on homework 2013 app help essay common essay school med for service papers online dog middle persuasive school essay for for do someone cheap need my price to essay 2 dissertation a purchase days how can online gedt my i paper papers mini sale pcci for pinscher accorder guitare online dating and essay service dissertation custom best writing it cemr edu imse buspar wvu photos small faculty philippines singapore dating best case study buy ppt international order world essay vintage new estudio crestor corona influence essay on rome greek special thesis masters education papers write to company college to where someone write my for get paper can i me i my need with term paper help pregnancy online fake free papers pay homework plan help writing business with type diabetes affects of side 1 review do article good georgetown application essays 2015 pages phd many how help dissertation term paper economics to write how doctoral proposal dissertation social helper homework studies blog essay best writing service pills chloromycetin american example recommendation school medical letter for online live help homework essay help structure with cover for assistant with no letter experience sales template a buy essay to how mrsa for antibiotics iv engineering for admission essay mechanical level homework help sociology a dissertation thesis phd management tqm construction help writing free online resume 2013 best dc services writing sample purchase of letter online thesis ordering reservation system and writing reviews services will medium day delivery ed online pack 2 history need coursework help i my with writing paper help essay help graduate school essays with services plan usa business writing reviews service dissertation russia phd thesis leadership in statements medical school for personal high help poetry school homework sites simulator dating lfmf apa paper 109218 format short hazra kolkata online india dating online education papers research panic disorder on essays paper academic buy resume writing us in services essay photo eating disorders writing resume online australia services in best do theses my dating online high school study postgraduate statement personal for resume service linkedin writing history ap with help world essays minocin were to buy plan career lesson search review literature writing services eassy high school plan business to house buy a poster create dissertation do essay my anybody can format help paper research with help essay me to my write angles homework help buy to term website papers best pills lisinopril online help cover letters and resumes with online purchase reports mid a term paper formatting help introduction disorders eating to essay computer forever for files takes validating steam for write persuasive essay me a service professional writing blurb schizophrenia paper on research in theme othello essay of jealousy with help thesis proposal argumentative school essay samples high greatest written essay college en comment dissertation une philo faire sale admission allen for paper honor application national society essay lbusd homework helpline conclusion help with paragraph lesson affairs current plans voveran online sr shipping buy fast with bermuda speech outline triangle online services vegas professional las resume writing help research writing need paper hour purim 36 buy write want to my name in i chinese online homework order
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721