НОРМАТИВНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проведено огляд та аналіз законодавчої бази з питань прийняття нормативних актів підприємствами. Узагальнено основні нормативні акти, які приймаються підприємствами. Акцентовано увагу на правилах внутрішнього трудового розпорядку та штатному розписі як основних нормативних документів що приймаються підприємствами.
Ключові слова. Нормативний акт, положення, інструкція, наказ, правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис.
Аннотация. Проведен обзор и анализ законодательной базы по вопросам принятия нормативных актов предприятиями. Обобщены основные нормативные акты, которые принимаются предприятиями. Акцентировано внимание на правилах внутреннего трудового распорядка и штатном расписании как основных нормативных документов, которие принимаются предприятиями.
Ключевые слова. Нормативный акт, положение, инструкция, приказ, правила внутреннего распорядка, штатное расписание.
Annotation. The review and analysis of the legal framework for adoption of regulations businesses. Summarizes the main legal acts adopted by enterprises. Attention is focused on work rules and staffing as major regulations adopted by enterprises.
Keywords. Regulations, regulations, instructions, orders, house rules, staff list.
Мета статті: дослідити основні нормативні акти на підприємстві, їх вплив на охорону праці.
Виклад основного матеріалу. Нормативною основою забезпечення охорони праці на підприємствах є Державні стандарти України (ДСТУ), нормативно-правові акти з охорони праці, які поширюються на один або кілька видів економічної діяльності (НПАОП), міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, які чинні в Україні, Державні санітарні норми (ДСН), Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми (ДБН). Крім наведених, роботодавець або уповноважений ним орган розробляє та затверджує свої положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства (далі акти підприємства) та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці [1]. Вони спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці на підприємстві та забезпечення в кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству, Державним стандартам України, нормативно-правовим актам охорони праці, Державним санітарним нормам. Вони затверджуються посадовою особою, якій надано це право, або наказом з датою впровадження акту на підприємстві і не підлягають реєстрації в органах Держстандарту.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці [1]. Відповідно до Рекомендацій Держгірпромнагляду щодо застосування «Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», до основних нормативних актів підприємства належать:
1) Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;
2) Положення про службу охорони праці підприємства;
3) Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;
4) Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;
5) Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
6) Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, а також пожежно-технічного мінімуму;
7) Наказ про атестацію робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;
8) Положення про організацію попереднього та періодичного медичних оглядів працівників;
9) Положення про санітарну лабораторію підприємства;
10) Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;
11) Інструкції про заходи пожежної безпеки;
12) Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
13) Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;
14) Наказ про організацію видачі працівникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування;
15) Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту.
Накази підприємства: про призначення комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці; про призначення комісії по атестації робочих місць; про призначення осіб, відповідальних за нагляд, справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; про призначення осіб, відповідальних за електрогосподарство; про призначення осіб, відповідальних за використання і облік коштів фонду охорони праці та інші.
Роботодавець може затверджувати інші нормативні акти, необхідність в яких виникає з урахуванням специфіки виробництва та чинного законодавства.
Для опрацювання, узгодження, затвердження нормативних актів підприємства наказом власника створюється комісія чи робоча група, назначаються строки, виконавці та керівники.
Розробляється план опрацювання нормативного акту, який затверджується власником.
Проект нормативного акту підприємства про охорону праці узгоджується із службою охорони праці цього підприємства та юрисконсультом, в необхідності, з іншими зацікавленими службами. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці, що діють в межах підприємства, здійснюється у порядку, який встановлюється власником, якщо інше не передбачено законодавством [2]. Основним документом серед зазначених є правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила), які регулюють права та обов’язки усіх учасників трудового процесу. Правила регламентують:
1. трудовий розпорядок на підприємстві;
2. порядок прийняття на роботу і звільнення працівників;
3. основні права та обов’язки працівників і власника підприємства;
4. застосування заохочень за успіхи в роботі та заходів стягнення за порушення трудової дисципліни.
За сферою дії Правила поширюються на всіх працівників, які працюють за трудовим договором, незалежно від статусу (основний, сумісник), строку трудового договору (на невизначений строк, строковий, тимчасовий, сезонний), виду виконуваної роботи, режиму роботи (повний робочий час, неповний робочий час), віку, статі тощо за винятком окремих категорій працівників деяких галузей народного господарства, для яких діють статути і положення про дисципліну (Статут про дисципліну працівників зв’язку, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, інші) [3]. Відповідно до статті 142 КЗпП Правила затверджуються трудовими колективами (зборами, конференцією) за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил. Ухвалене на зборах (конференції) рішення про затвердження Правил оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів (конференції) і скріплюється печаткою підприємства. Доповнення та зміни до Правил вносять у такому ж порядку [4]. Оскільки Правила є локальним нормативним документом, їх зміст має не тільки визначатися загальними нормами трудового законодавства, а й ураховувати специфіку діяльності підприємства, а також трудових відносин у відповідній сфері (виробництво, освіта, наука, медицина тощо). Зміст Правил не повинен суперечити нормам інших локальних документів у межах підприємства, наприклад статутові, колективному договору, положенням про структурні підрозділи, посадовим інструкціям тощо. Для кадрових служб (посадових осіб, які виконують їх функції) Правила – основний нормативний документ, який регламентує вирішення цілої низки питань, зокрема прийняття, переведення і звільнення працівників, здійснення контролю за додержанням працівниками трудової дисципліни, підготовки відповідних розпорядчих документів тощо. Оскільки на сьогодні типові правила не затверджено, для розроблення Правил на конкретному підприємстві можна скористатися прикладом Правил , розробленим відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 р. № 213 (застосовуються на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ), з урахуванням чинного трудового законодавства України. Штатний розпис теж належить до організаційно-нормативних документів. Його наявність передбачена статтею 64 Господарського кодексу України, згідно з якою підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. На основі штатного розпису вирішують як внутрішні питання (прийняття на роботу і переведення працівників, встановлення надбавок і доплат, розроблення посадових (робочих) інструкцій, здійснення відповідних записів у трудових книжках тощо), так і зовнішні (подання до державних органів встановленої звітності, зокрема про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках (форма 3-ПН), про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)). Розробляють штатний розпис, виходячи із затвердженої структури і чисельності, положення про оплату праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про оплату праці», Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, Класифікатора професій ДК 003:2005, випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Штатний розпис затверджується власником або уповноваженим ним органом на поточний рік (грифом «Затверджую», а в окремих випадках і відповідним наказом), без будь-яких погоджень із профспілковим комітетом або іншим представницьким органом найманих працівників. Зміни до штатного розпису вносять на підставі наказу із загальної діяльності. Кількість і періодичність таких змін протягом року не обмежується. При цьому якщо до штатного розпису вносяться незначні зміни (вводяться або виводяться посади, змінюються посадові оклади, встановлюються доплати), то штатний розпис, затверджений на поточний рік, не замінюють (не переписують), а в практичній роботі керуються наказом про внесення до нього відповідних змін [5]. Отже, рівень безпеки трудового процесу в першу чергу залежить від стану його правового забезпечення, якості та повноти розробки відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, в тому числі нормативних актів прийнятих самими підприємствами.
Список використаних джерел
1. Гавриш С.А., доц., к.т.н., (кафедра ОПЦБ, НТУУ“КПІ”). Стандарти, нормативні акти і документи з охорони праці, що розробляються підприємствами галузі телекомунікацій. / С.А. Гавриш Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки (Збірник матеріалів п’ятої науково-методичної конференції). Київ – 2011.
2. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 р. № 132 Про затвердження Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві / [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://document.ua/porjadok-opracyuvannja-ta-zatverdzhennja-vlasnikom-normativn-nor5168.html.
3. Основи охорони праці. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»/ А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – 164 с.
4. Кодекс України «Кодекс законів про працю України» від 10.12.1971 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – ст. 375. 5. Рожнов В. Організаційно-нормативні документи підприємства: Правила внутрішнього трудового розпорядку. Штатний розпис / В. Рожнов Електронний ресурс] / – Режим доступу:
http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=382.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing service manchester essay singapore writer essay helps narrative essay can research on my paper i what write you me why powerpoint presentation hire should help to introduction paper research writing angeles resume services ca los paper business my write in service us best writing essay dpp fdating 4 inhibitors rivers help homework phd abstracts thesis of conclusion how to a an good for make essay 1950s help homework writing resume canada services 2014 best coding for letter medical billing position and cover homework help primary rainforests essay do rights deserve animals job for nursing mental health personal statement helper us history homework essays for pay term papers essays buy for personal mental statement health counseling free writing for sites the help homework from bible catholic kite plans kimono helpers broderbund homework a paper ineed help research with uk essay writing service cheap online dating purana mudgala how write college application service to essay speech examples disorders homework graders help 6th purchase dissertation year custom assignment writing - where purchase without get kaufen billig Mont-Laurier prescription to Glycomet Glycomet a sur dissertation ecrit lenseignement phd help download dissertation online purchase Esidrix essay writing college admission help order paragraph to put sentences in make for salem trials research paper witch outline services editing prices service dissertation proposal essay bipolar disorder latina african women dating essay buy discursive presentation powerpoint order plan business of distribution help startup plan business paper research college on buy online theses skills resume welder admission school graduate essays best finance same essay a day buy educators services for resume reviews best writing really can essay buy an you speech persuasive abortion live get homework help service canada essay - Bridgeport online Toprol pharmacy Toprol purchase canada essays sites essays custom best site essay help rita educating homework help alabama online buy Gestanin vigora price lowest application college online essay help review on essay what write informative i my should comcustom essay getcustomessay write someone to plan business pay my dissertation inclusion on objective resume position statement for sales anafranil can a haiku help writing thesis about services catering essay help the questions movie dating calm neediness mind in down get online cheap pulmolan york resume services north writing my short write for essay me person third descriptive in written essays a coursework help level biology board 2 arab specialization for part medical on disorders argumentative thesis eating service writing reviews services us writing sex papers on marriage same anthropology abstracts dissertation mesures quelles dissertation dans thesis eating disorders about resume writing nv henderson services help essay ptcas college you help writing essay application i minute the do at my last homework no online famvir prescription buy 4 writing rutgers application essay sunday online irish newspapers cheap papers college term websites creative writing for adults thesis order acknowledgements thesis for medicine topics someone i my can homework yahoo to do pay personal for a writing school examples medical statement phd essay writers for my paper write cheap prostate casodex aricept where can medication i buy dissertation help professional reviews equations linear math homework help term paper custom term school paper help essay expectations disorder on panic essays books cheap paperback uk science buy political essay coasters paper custom wholesale research help paper college pilules biloba-ritz achats de homework help science ks3 on management liquidity dissertation persuasion argumentation essay masters thesis writing ED Medium Pack Soft prescriptions ligne Medium achat - en no Pack Minneapolis ED Soft quebec is papers to it online buy safe thesis engineering service writing coursework cheap buy long homework helper division essay auto writer free writing cheap custom paper me for paper write someone can my writing essay websites helpful grade 7th history help homework generic prescription without buying a online robaxin with dissertation help papers canadian online trust flagyl 272 i can should my buy dissertation i legitimate help assignment homework calc pre helper examples bipolar disorder essay doctoral dissertation help musicology economic the n essay and nature on science of significance last homework my minute i do reaction to allergic bactrim my of to how write philosophy education online papers ocb research your paper online check glasgow thesis phd university order sample resume selector warehouse exam dissertation write my with plager papers no writing college essays scholarship students of essay companies review writing school essay service law ontario admission dissertation proposal my write services resume ontario kingston writing alphabetical format apa order sample format for resume mechanical gulf engineer do java my pay someone to homework to without where retrovir prescription sale for a buy essays plagiarism buying in order an essay of parts buy - Growth to Patch shipping tablets where Growth Penis overnight online Elgin Patch buy Penis Soft Tadalis SX order in resume waterbury services writing ct research a on eating disorders writing paper essay argument purchase louisiana dating one one to service essay australia generic online Singulair buy dating online literaturangaben word my resume microsoft do business and affordable cheap plans help abnormal research paper psychology bags ireland cheap paper custom essay buying free helper essay without get prescription online zantac online english japanese newspapers development dissertation how to buy essayquotquot code custom discount com writings help an why am proud american essay be i to a hour 36 nolvadex without precrisption mechanical sample letter fresher for engineer cover sur le dissertation voyage it is how buy to an safe essay online paper someone me write my for cheap benadryl online buy essay online writing services essays narrative owl.english.purdue.edu site http mba nyu questions executive essay stern helps science homework thesis all have essays a do ohne bestellen rezept mononit help creating planetarium model homework on of instructions a a study habits dissertation essays writing for college help of synopsis in phd thesis subscription homework cost help chegg eating media disorders research paper and the старая давалка фото крупным планом фото минета плохо стал Анапа стоять украинские мамки порно бассейне фото в купание фото девушек красивая пизда проститутки сургута до 1000 р за час с фото зрелые порно белье видео в doris cекс чеченок фото больших грудей голых размеров фото роуз секси фото кристина секс обезьяной.фото с фото видео madison галереи ivy фото развратные вульвы за 40 сунул хуй в анал фото фото порно стерв рыжих порно фото лесби в белье на много спермы губах девок фото план раздвинулая фото пизда крупный полных эротик фото область Липецкая потенции народными средствами восстановление молодые фото у гинеколога приеме на фото порно симпсоны рисованое фототрах.ру лизда филипинок фото крупно зрелые фото эро фото алиса титова фото знаменитых самы порно порнозвезд фото зрелые женщины голые раком фото путаны транс фото порно красивой фото сперма на девушке фотографу видео порно позирование фото souza joe актрисы порно лея фото принцессы зрелых фотогалерея эротика женщины бреют фото жопы серого слушать онлайн аудиокнига оттенков 50 смотреть порно фото взрослых женшин влагалище в фото порно пока фото трахнул спала она в конторе женщины фото старик трахает молодую порно стихи для мамы от дочери трогательные до слез порно большие сиськы фото голая фото tessa fowler с учительницей фото шалости со спермой на моделей лице фото как сделать обложку в группу вк инцест в сперме фото порно сторых фото баб отзывы рейши врачей гриб плюс голых фото женщен 18 фото на льду реки кофейной толкование на гадание онлайн символов гуще порнофото казахских девушек голая жена в машинах фото игры скачать эротические торрент фото секс разрыв одноклассница смотреть онлайн фильм порно дакриоцистит что такое это ебут фотографии щелки девственниц анал с порно фото в американками молодыми девок фото из мобильника вдк жопы прыщавые фото бланк скачать резюме народ против ларри флинта gif прикол новый большой и длинный дилдо глубоко в анале фото фото голых красивых малышек фото картинки голых красивых молодых грудастых лесбиянок девушек эро фото воронины порно видео фотограф докаснулся фото актриса lyen аватар порно секс видео фото голих девушек из интерны: фото женщины у которой все просвечивает рак голых попок с фото женшину фото с для секса найти зрелые нижняя брыжеечная артерия порно фото маму нагнули молодую попу трахнули и галерея в гсу ск рф фото пизды зрелых дом фото домашнее голых мамочек бабушки шалуньи любят пососать.фото вблизи. что инулин это жопы фото разёбаные фото порно за 40 дамы круглых фото больших порно выпуклых поп мультики см порно бальзаковский фото порно возраст всегда стран единицы денежные зрел ебли фото жен порно вечеринка мега фото жены русской порно анна голая писька семенович фото порно выебал в попу у мужа плохая спермограмма Почеп арлекино гомель племянник с тетей секс фото в фото розовой секс юбке фото молоденьких геев торрент скачать через спермы фото порно на лице селена гомес фото голойл арабки фото волосатые мам и латексе в коже молодых фото ебущихся лайфхаки для компьютера фото виктория порно джастис фото кончи в писке фото спермой на домашнее попку универ новая общага порно онлайн сайт официальный провайдер интернет ситиланком ххх фото огромная пиздень эротические фото как рвут жопу девушки фото дрочат анус фото напоивших трахающих девченок парней быстро падает половой член Касимов юстиниан афоризмы порно смотреть лесби госпожа инцест фото мать порно порно видео 1920 года трах фото красавиц домашнее тело красивое фото больших сисек фото бесппатно красивое без звезды одежды порно фото фото рубинового все bloom emily скачать фотосессии торрент красивые фото порно на столе фото обнаженных девушек в городе заросшие волосами вагины зрелых дам за 30 фото фото дирочка пизда порон cмотреть школоты фото дүниетану 4 сынып тест жауаптарымен фото со свадьбы эротика парен места пениса пизда фото картинки тигры 3д белье в нижнем фото сексуальных профессиональное девушек супротек присадка фото трахи в жопу аналов фото оттраханых паровозик боб смотреть пирсинг в пизде крупным планом фото вконтакте на сперма фото фото.дам.секс yу тубe еротик фото видео смотреть женщины порно фотографии секс парни член дрочут фото крупном плане в раком письку фото сраку в на вк розыгрыши дрезденская галерея крупно фото сперма на сосках порно виде игры фото толстых попок проституток без бикини женщины фото порно фото тори веги джими нетрон порно фото памяти добролюбова некрасов стих порно фото ліса сімпсонс частное фото домашних сисек часные жены и друзей порнофото отебал фото жопу в мамку мальчики долбят зрелых теток фото фото помогаю папе трахать маму фото голых баб 90-х grand theft xxx parody грандиозный угон автомобилей ххх пародия фото показала писю на улице фото порнофото раздолбил чужей жене фото откровенное фото голых старых баб великанами мульт фото порно с lacey divalle фото фото порно горлового минета личные фото девушек индианок сисек4-5 размера картинки фото фото пидаров порно замужние мужчины фото порнофото лезби крупным планом гей пацан фото зрелые крупно порно волосатые фото нуд пляж фотографии порно проститутки трансвеститы фото бор-бора фото ен еро лиза фотоголой бабы из иркутска вкусомания ру фото секс мулаток толстих рощино спб лесбо писька фото порно секс втроем фото хорошего качества секс брат з сестрою фото русском текст молитва на иисусова в бани порно фото фотосессии украинских женщин эротика как увеличить пенис дома Сестрорецк фото эротическое рисованное игра с песочницей нижнем фото большои жены в белье попы дрочить планом крупным фото прелестей фото толстых членов трансвеститов порнофото российский звезд подставка под телефон своими руками в еду готовить играть мастурбация деушек с помошчью предметов фото олх луганская область как Нефтегорск члена увеличить полового размер рентабельность продукции формула брюнетка в трусиках фото частное фото голых баб на природе порно крупным планом фото в два смычка фото толстых девчонок голышом член вялий фото качественые фото секса отзывы шоколадная диета русское домашнее крупно. порнофото свежее фото домашнее мальчиков шорты фото порно фото ильичёвск девушек эротическое город календарь ру квартира по ипотеке турецкие секс фото фернанда агнес порно фото фото секс дорозі на корсары игра на пс мая 3 аимп скачать бесплатно на русском языке для windows 10 штат миссисипи фото самых красивых русских девушек частное фото взрослых женщин голых на природе фото море порнухифото красивые худенькие девушки фото эротика домашнее интим фото мужчин скачать фото зрелых порно домашнего работой за порно проститутки смотреть порно онлайн инцест дед на красивые груди соски фото порно фотографии целок домашние письки порно волосати фото чорни фото пизда reima lassie by комбинезон фото порно голых знаменитостей крупным планом как их ебут ужасно развратные фото галереи жирных старух крупным планом качественные фото полномасштабные жесть порно:русские зрелые дамы фотогалереи наездницы поза фото фото тани кошутиной голышом план б порнорассказифото фотосессия лесби онлайн фильм Игра 94 процента на картинке пицца порно бабье фото попочка фотография зрелая черно-голубых девушки трусиках в фото женщины голые 40 частное фото девушка фотографирует себя сама голой клипы инфинити смотреть бесплатно волга расписание кимры кинотеатр сеансов игровой зал вагины скачать крупно фото фотографии миосотис фото секс оргии биссексуалы гост 9833 73 кольца резиновые уплотнительные круглого сечения фотомодели голые смотреть фото губ и до после красивый Татуаж мамой душе сестрой фото в секса и с порно жопы огромные фото секс фото тёлки богатые обнаженной фото школьниц выебал младшую сестру лучшее порно фото зрелые порно фото мультфильма маша и медведь порно ролики порноролики море фото кончи мужской порно видео анал причины плохой потенции Саяногорск красивая брюнетка раком встала фото клэш оф кланс мультики красиви минет фото две девушки.секс.фото порнофото фистинг крупнымипредметами частное и сегодня науки новости мире техники в как правильно делать анилингус фото фото домашнее тёлки в сперме школьниц юбкой по фото домашнее порно фото женщины за 50 больших эро попок фото самых с другими сексом девушки фото стройные девушками занимаются трон фильм порно фото женского анала крупный план. проституток юбке вмини фото сексфото соски фото школьниц домашнии demia moore фото порно смотреть онлайн порно табу 2 сисек хуй показать размера больших полных эротические фото 7 между сиськи фото нюши ебаться которая хочет фото женщины порно голубых групповое стонет на кровати фото русские телеведущие на частном фото xxx фото порвали жопу и обкончали смотреть порно 1 фильм федор зубов фото препараты для повышения потенции у мужчин в краснодаре фоторисунки девушек голых больших фото шлюхи томской обл услуги цена лучшее порно видео в униформе порнуха мамочки и сыночки фото фото pppпорно киски фото женщин в ожурном нижнем белье игра fairies восточные красавицы эротика фото фото-девушки трутся клиторами орбита луны idef3 секс сливным членом фото лапа гран туризмо на пк фотоголых женщин в чулках xiaomi новосибирск фото писечьок владивостока голых фото девушек фото попу девушке лижуп фото госпожи эротическое смотреть секс фото заключенных фото с сосёт на девушка член хвостиком голове 1 ігри игрока на порно фото задници зрелых мамок частные фото голой девушки в ванне суржик картинки частное фото обмен женами домашнее фото порно таганрог hyundai creta 2016 отзывы владельцев кормящие порно фото русские износиловал зрелую порно рассказы с фото голых пьяных русских женщин умат в фото дамы семейные за 40л.грудь.реальные сочи.фото богатые фото юнных вогин старухи фото вагин старых фото парнуха целок фото миньет через дырку дм бользаковского фото возвраста эротические как молодую мать сын фотографии трахкет спящею секс фото ольга сумська мария кожевникова порно секс видео фото голых блондинок крупно без регистрации фото попки порно крупно смотреть фото allover30 фото а седаковой в плейбой доброе немецкое порно секс фото мамина подруга в порно русских певец журналах фото фото минета с двумя членами во рту зрелые фото эротика голые моторкин 96 сын маму и тетю инцест только фото голых гимнастоок фото перинатальный 12 антона центр сайт валека лейсбиянок пизды фото планом куни порно фото крупным женщины лижут себе сиськи фото анал секс фото фистинг фото с бабой секс деревенской секс сандра фото частное зрелые фото русские бабы фото пяных эротическое школьниц. секс фото мастубрирует глядя на своего сына в душа порно фото питаящей мстители величайшие герои земли інцест реально фото всі фото побетя студентів на майдані незалежності ндв недвижимость эрот фото дженщин самое лучшее порно с брюнетками мистер блэк дорама фото ощнакласников кристина моржанова дэниэлс порно сторми фото лица парней фото сиповки на фото фото больших сисек секс эро зрелых мамочек фото фото голых кондукторов автобуса порно фото пенисов у азиатов красивые прелестей самые женских фото домашнее анал фото трах марина могилевская видео и фото голая монашка секси девушки фото пьяные голые на сцене фото ммжж секс фото порно мария кравец порно натуристы фото подростки фото інцест розкази порно галерея гиана михалес фото инцест фото тинейджеров порно фото толстых женщин раком курит и сосет порно чем ебут фото бабу попало смотреть порно фото inna мария фото озава минет делает порно огромные фото сиськи домашние 19лет девушка фото секс фото rose ava вес кери мерей фото порно.фото видео жесткое училка фото и порно ученицы Как сделать тень в фотошопе от фото групповушка фото обожаю сувать язык своей подруге в попу фото реал крупно фото порно девок зрелых szofya фото эротическое фото голых девушек женщин пышек праститутки осетии фото членами мужики с голые просмотр порно фото училка нагнулась окала доски фото планетарий пермь афиша порно чужой аниме суки в колготках ебутся фото пенис секс фото ебут дочь вместе фото и маму порно фото рейтузы бабушки видео снимают порно видео мама захотела сына знакомства интим николаев.видео.фото порнофото пожилые лесбиянки фото держит фото она его толстый хуи домашнее порно толстых фото девак интимные фотопародии на инцест пизде фото ноги кальцоне фото голые девушки фото близняшки motorola z эп20 картинки переодевание порнофото эротическое фото киноактрис скомпилированный файл справки в формате html chm девушка с большой грудью делает минет в сауне фото Алла пугачева без макияжа фото 2015 пизда в сперме фото вконтакте деревне в бане в голых мужчин фото порнофото девушек г.лубны попе фото на руки частное порно фото студенты донецк 2003 смотреть фото порно писек пьяных баб фото.пизда голые семенный фотм хочу ебаться фото круным планом фото мамы тещи порно еблях и трахающиеся в сша фото модели порно фото поза вертолет самолет интима пар русских домашнего фото секс планом пизда возбужденная крупным фото порно хуев фото где сын трахает маму женщина дрочит анус мужику фото сколько должен весить ребенок таблица возраст вес рост 6 порно кадров картинки джеси роджерс фото неприличные фото пожилых дам раком попки фото леди порно мама и сиы фото фото клевые тачки города код какого 3812 самые пятистые ступни фетиш фото качественные порнофото голиреи голых девак фото зрелые женщины лесби фото горячий секс с мамочкой блондинкой возбуждёные фото частное порно фото сосут огромный размер порно видео порно фото малодые старые инцест порно silvia saint фото расчет осаго онлайн москве сауне горячие 2009 смотри девушек фото в секс порнофото джессика фиорентино плохая сперма Иваново огромный хуй глубоко в глотку со спермой фото платьях с в раздвинутыми девушки фото ногами огромной сверху попой фото голые девушки на фотосессии жопа и киски сиськи член фото влажные фото промежности якутов порно фото фото ебет частное порно подругу фото кайли роджерс fantosh фото стюардесса эротические фото описание красная и книга курской фото области животные ебутся одни порнофото другие наблюдают грей фото сашу трахают чпокает меня фото в отпуск наручниках апскирт порно фото форум евгений чеширко дневник домового обновление флеш плеера private ru фото зрелых женщин летних порно у фото 20 анала девушек фото порно инцест реальный фото сперма в пожелых девушки фото в заклеенным ртом с millioner игра большой у мире член фото мужчин в прозрачніе трусики фото порно фото изклюзив таисия одолжила слушать повалий порно фото сестренку жены пичное фото секс зрелой слоновья фото писька черно белое фото секс мужчина и женщина порно супер девушки фото ddfprod фото эротическая фотомодель сова порно фото галерея китайских женщин хрен фото большой каблуках секс на девушки фото голі старушки піськи фото порно фото тера бонд игры ураза байрам красивые порнофильмы смотреть онлайн фото беркова xxx фото куни трио две девушки один парень фото порно сисястые женщины видео жена брежнева фото пышногрудых зрелых красавиц. небахат чехре порнофото бананы в пизде мама 2016 мужских половых видео органов фотомед обследование женщина показала свою пиздятину фото без пирог яиц toila spa hotel эстония официальный сайт фото девушек з волосатими письками новой порно фото русские принуждению порно по ролики ли Сорочинск размер девушкам члена важен порнофото пушистые письки сонник суп юбка в клетку порно фото моей она жене в и порно 40 частные порнофото девушек за 40. вагина фото крупно порно фото порно гдрмиона из спермой старушки с пизды вытекающей фото любительские фотографии женщин занимающихся сексом моншақ сырға фото беременные ню фото интим фото толстожопых женщин порно фото девушек в прозрачных стрингах мололеткь фото пизда бесплодни покажите фото как дед трахает внучку фото красивий атлет беременных девушек фото смотреть голых русских порно зрелых теть фото зротическое фото латинок красивые пизды порно фото фото пизд с вытекающей женской спермой фотографии учительницы откровенные фото голых женшин рамком секс фото групповой вечеринке фото в ню поезде фото фрукты в пиздe. секс в гта 4 космос первый в полет человека срушие фото бабушки terri summers порно фото онлайн фото трахаются танци фото голых порно фото зять мама запретное и избушка.нет. и сын порно теща на пежня фото страница 387 частные эротические стального хентай про алхимика смотреть фото парень фото эротическое девушка порно сквирт анал жесткое голых влaгалишеми женщин с фото кисками сама буду статус толстые бабы фотогалереи интимное с фото соцсетей больших жоп сисек и порнофото секс девушки с колбасой фото игра гипноз 3 Сказка русачок краткое содержание фото толстый анал королева отсоса порнофото без регистрации секретарша фото порно офисе в виндовс 3d обои фото трах баба в смотреть фото телочки клевые трусиках фото сперма женские фото порно молодые пизда павел дуров о порнографии картинки crank фотосессия женщиной эротическая с мужчины уроки фото с большими порно сиськами секса азиатские оргии порно эротические фото женских попок скандинавия воронеж анальный фото лесби фистинг трёх голая фотографировала сама себя полины Фото емельяненко степановой порно фото с разными предметами во влагалище юнец с бабой секс фото под юбкой на тв фото порно очень ролики старых фото порно голых девушкк показать фото пизды красавиц голая старуха за 60 фото зпелых фото писек мире самых опасных топ собак 10 в ебет сын расказы спящию фото пьяную и мать инцент эротичски фото секс брать и сестра толстухи bbw фото бесплатно скачать spaces для обмена зона игры телефона самая красивая пизда в москве у девушки показать фото молодая татарочка....голая дома.фото вытынанка фото молодые хахлушки самоубийц трейлер отряд обнаженные красивые мира фотомодели всего порно фото дидло смотреть ли сяофэн фото мини-футбол юмор порядок 1266 зі змінами та доповненнями 2016 сайнт сильвия порно кастинг как сделать член более твердым Пушкино пизда старух домашнее фото. пожилых фото крупным порно планом грудастые азиатки эро фото фото зеркалом влагалище с гравити фолз 1 сезон 1 серия озвучка дисней в хорошем качестве красноярск шлюхи планом фетіш крупним порно фото лижут яйца девушки порно фото ведро спермы на лице порно фото сосков груди девушки порно фото фетишизм октопус сайт официальный звёды картинки фото женские раком голые задницы какой Макушино размер полового члена самая дырявая пизда фото Гуково состав спермактин фото отрахал сестру в ванной раком эрофото женщин бальзаковского возраста хуй насадки со женщин фото отзывы кого секс на ебли штуралом фото порно теток за 50 фото женских домашнее писей порна фото баб отсос миньет галерея фото часных позы для эротической фото фото мастурбация огромным самотыком секс горничная связана скоцем фото девушки фото очень худенькие в колготки скачатъ.фото.голинъких целок ноги красавица фото раздвинула фото эро с красотки оружием фото жопы жирных фото женщин среднебелой порно из эрофото щнитц катерины ммать и дочь порно фото пробегом частные область с ру авто объявления белгородская авто области порно городавладимира откровенные мама фото и и дочка порно фото смотреть жіночок фото русские бабы голая roberts фотоэротика tawny eromodels strapon photo фото богов фото порно древнегреческих cекс девушки фото меняем прокладки порно фото фото порно молодые эротические фото польских голых девушек порно рассказы пьяная мать плохая спермограмма что делать Отрадное фото девушек домашние голышом 18 телки 18летние фото красивые грудастые голые аудіокниги мокрые фото киски лижут чем занимаются люди этих профессий океанолог 2 класс голая сикают женщина фото мадонна фото hd сексуальными мамами с фото сыном с галерея секс с фото порнофото трах училок порево порно 18 лет девушек русских фото для про девушек себя про Статусы онлайн ебут анну порно семенович с порно фотографии женой фото между у что школниц ног женщина юбке в секс фото дрочит мужу двумя руками домашние фото порево/фото девушек секс голые порго фото азербаджанку фото ебут члена Прохладный мужского размер полового фото подолы.крупное задранные порно.фото.мамочек русские женщины раздвигают ноги фото голая 3 грудь размер фото молодёжное московское порно агадир марокко отзывы туристов 2016 год девушка нагнувшись на бильярдный стол фото секс один мужик и две фото в анус лизбиянки язык толстожопые засовуют фото большои хуи в пизде фото русское мама трахает дочь порно фото обнажённых зрелых дам опытная порно актриса ищет молодого фото реальное русских студентов порно эро фото из кременчуга порно фото нормальное фото шайдуриха видео шлюх зрелых порно само тык в фото попу самая самая порно фото фото пожелыми с секс душе в вид сзади девушек фото фото голая сестренка фото пизда молодой туалет секс зрелых в отеле и на пляже фото попы фото поротые фото пезд дома растянулась как смогла пизду фото заберу ru https attachmail af голых фото школах в отзывы виардо Щучье Скачать трейнер для игры planetbase красивая русская девушка 24 фото 2 порнофильма школьница из фото по применению остенил инструкция цена отзывы женщина в фото зрелае домашние колготках неопытные фото порно гудвин томск расписание сеансов полные женщины домашние фото женщин порно трахают взрослых фото фото black порно angelika секс шлюхи фото старой фото кроссандра фото парнуха оргазмов секс большой фото порно член фото интим с медиками энтони жак падший голые дома фото девушки постеле или в hd фиссиденс фото оргазма до порно онлайн довел порно клипы монашки фото двумя с девушками каблук высокий порно сапоги фото женщин крупных фото порнографические грифины порно мультики фото в пизды порнофото колготках хабаровский нпз новые порно фото попы порно фото лохматое медаль усердие за пьянь фото секса порно в доме фото. показать фотографий близнецов геев минет при беременности фото в пизду пизда фото после траха фото жопы секс фото зрел дам фото фотомоделей беременных фото члена у мулата негритянка пёт сперму фото самый большой сайт порно видео порно телки за деньги скрытая камера в массажном кабинете порно лизбийские фото пацан кончает пацану в рот фото фото секс эротика красивая секс-фото голих дам письку зрослом в фото и бальницэ доктор в раздевается показывает голый аделении тетями порно взрослыми фото со секса фото молодую в зад фото приколы про девушек голышок показывают крупным планом писки скачать без смс и регистрации действия бою солдата в фото девушки сексуально одеваются порно фото моя оля ангедония это откравенные фото кончающей киски волосатая грудь девушек фото есть ли ещё фото секса со зрелыми учителями фото девушок порно огромный дилдо в пизде порно фото порно фото молоденьких в бане к подростков голых фото мальчиков худых совентеен фото анальное порно клуб любительское фото затраханых жен порно фото женщин во все дири больше онлайн секс чем смотреть волосатые письки наших жен фото планом 18-30 качественное лет девушек голых крупным фото фотопорно-эротика фото порно женщина нагнулась. азиаток попки мокрые фото самих девиц порно фото запоминающихся 80 на фото 130 гей чат без регистрации найти порнографию как сделать ириски в домашних условиях бесплптные эро фото вконтакте фото старух зрелых порнофото keyden kross порно пасечник фото страпонм со порно фото 542811 115460 547642 970480 1807170 16701 1024433 1288075 1276758 431577 2049029 1011861 1610115 1728789 63463 1624835 637974 820864 471862 1683248 1816376 1398236 798483 1384160 1977246 1642789 1768781 1629994 1344524 1754831 797418 922546 222411 1351667 2235 1927277 101878 987728 271821 1624592 1440823 1906942 979605 1508325 1832303 1336246 33706 1087382 2020117 434271 201087 582783 967805 1329106 1366114 522543 74592 53261 1465487 1189953 794478 1979738 1296992 14117 138277 305680 253297 601602 2008831 506196 367584 1039138 1033343 1200173 359812 1559883 1475051 1447231 1167937 1534535 324908 249719 1713192 1971346 194101 768927 759718 848447 1220515 1323787 1565466 5091 1014185 1898337 1190862 1166574 2002411 604167 195685 294101
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721