НОРМАТИВНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проведено огляд та аналіз законодавчої бази з питань прийняття нормативних актів підприємствами. Узагальнено основні нормативні акти, які приймаються підприємствами. Акцентовано увагу на правилах внутрішнього трудового розпорядку та штатному розписі як основних нормативних документів що приймаються підприємствами.
Ключові слова. Нормативний акт, положення, інструкція, наказ, правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис.
Аннотация. Проведен обзор и анализ законодательной базы по вопросам принятия нормативных актов предприятиями. Обобщены основные нормативные акты, которые принимаются предприятиями. Акцентировано внимание на правилах внутреннего трудового распорядка и штатном расписании как основных нормативных документов, которие принимаются предприятиями.
Ключевые слова. Нормативный акт, положение, инструкция, приказ, правила внутреннего распорядка, штатное расписание.
Annotation. The review and analysis of the legal framework for adoption of regulations businesses. Summarizes the main legal acts adopted by enterprises. Attention is focused on work rules and staffing as major regulations adopted by enterprises.
Keywords. Regulations, regulations, instructions, orders, house rules, staff list.
Мета статті: дослідити основні нормативні акти на підприємстві, їх вплив на охорону праці.
Виклад основного матеріалу. Нормативною основою забезпечення охорони праці на підприємствах є Державні стандарти України (ДСТУ), нормативно-правові акти з охорони праці, які поширюються на один або кілька видів економічної діяльності (НПАОП), міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, які чинні в Україні, Державні санітарні норми (ДСН), Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми (ДБН). Крім наведених, роботодавець або уповноважений ним орган розробляє та затверджує свої положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства (далі акти підприємства) та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці [1]. Вони спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці на підприємстві та забезпечення в кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству, Державним стандартам України, нормативно-правовим актам охорони праці, Державним санітарним нормам. Вони затверджуються посадовою особою, якій надано це право, або наказом з датою впровадження акту на підприємстві і не підлягають реєстрації в органах Держстандарту.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці [1]. Відповідно до Рекомендацій Держгірпромнагляду щодо застосування «Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», до основних нормативних актів підприємства належать:
1) Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;
2) Положення про службу охорони праці підприємства;
3) Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;
4) Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;
5) Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
6) Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, а також пожежно-технічного мінімуму;
7) Наказ про атестацію робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;
8) Положення про організацію попереднього та періодичного медичних оглядів працівників;
9) Положення про санітарну лабораторію підприємства;
10) Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;
11) Інструкції про заходи пожежної безпеки;
12) Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
13) Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;
14) Наказ про організацію видачі працівникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування;
15) Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту.
Накази підприємства: про призначення комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці; про призначення комісії по атестації робочих місць; про призначення осіб, відповідальних за нагляд, справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; про призначення осіб, відповідальних за електрогосподарство; про призначення осіб, відповідальних за використання і облік коштів фонду охорони праці та інші.
Роботодавець може затверджувати інші нормативні акти, необхідність в яких виникає з урахуванням специфіки виробництва та чинного законодавства.
Для опрацювання, узгодження, затвердження нормативних актів підприємства наказом власника створюється комісія чи робоча група, назначаються строки, виконавці та керівники.
Розробляється план опрацювання нормативного акту, який затверджується власником.
Проект нормативного акту підприємства про охорону праці узгоджується із службою охорони праці цього підприємства та юрисконсультом, в необхідності, з іншими зацікавленими службами. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці, що діють в межах підприємства, здійснюється у порядку, який встановлюється власником, якщо інше не передбачено законодавством [2]. Основним документом серед зазначених є правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила), які регулюють права та обов’язки усіх учасників трудового процесу. Правила регламентують:
1. трудовий розпорядок на підприємстві;
2. порядок прийняття на роботу і звільнення працівників;
3. основні права та обов’язки працівників і власника підприємства;
4. застосування заохочень за успіхи в роботі та заходів стягнення за порушення трудової дисципліни.
За сферою дії Правила поширюються на всіх працівників, які працюють за трудовим договором, незалежно від статусу (основний, сумісник), строку трудового договору (на невизначений строк, строковий, тимчасовий, сезонний), виду виконуваної роботи, режиму роботи (повний робочий час, неповний робочий час), віку, статі тощо за винятком окремих категорій працівників деяких галузей народного господарства, для яких діють статути і положення про дисципліну (Статут про дисципліну працівників зв’язку, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, інші) [3]. Відповідно до статті 142 КЗпП Правила затверджуються трудовими колективами (зборами, конференцією) за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил. Ухвалене на зборах (конференції) рішення про затвердження Правил оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів (конференції) і скріплюється печаткою підприємства. Доповнення та зміни до Правил вносять у такому ж порядку [4]. Оскільки Правила є локальним нормативним документом, їх зміст має не тільки визначатися загальними нормами трудового законодавства, а й ураховувати специфіку діяльності підприємства, а також трудових відносин у відповідній сфері (виробництво, освіта, наука, медицина тощо). Зміст Правил не повинен суперечити нормам інших локальних документів у межах підприємства, наприклад статутові, колективному договору, положенням про структурні підрозділи, посадовим інструкціям тощо. Для кадрових служб (посадових осіб, які виконують їх функції) Правила – основний нормативний документ, який регламентує вирішення цілої низки питань, зокрема прийняття, переведення і звільнення працівників, здійснення контролю за додержанням працівниками трудової дисципліни, підготовки відповідних розпорядчих документів тощо. Оскільки на сьогодні типові правила не затверджено, для розроблення Правил на конкретному підприємстві можна скористатися прикладом Правил , розробленим відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 р. № 213 (застосовуються на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ), з урахуванням чинного трудового законодавства України. Штатний розпис теж належить до організаційно-нормативних документів. Його наявність передбачена статтею 64 Господарського кодексу України, згідно з якою підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. На основі штатного розпису вирішують як внутрішні питання (прийняття на роботу і переведення працівників, встановлення надбавок і доплат, розроблення посадових (робочих) інструкцій, здійснення відповідних записів у трудових книжках тощо), так і зовнішні (подання до державних органів встановленої звітності, зокрема про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках (форма 3-ПН), про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)). Розробляють штатний розпис, виходячи із затвердженої структури і чисельності, положення про оплату праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про оплату праці», Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, Класифікатора професій ДК 003:2005, випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Штатний розпис затверджується власником або уповноваженим ним органом на поточний рік (грифом «Затверджую», а в окремих випадках і відповідним наказом), без будь-яких погоджень із профспілковим комітетом або іншим представницьким органом найманих працівників. Зміни до штатного розпису вносять на підставі наказу із загальної діяльності. Кількість і періодичність таких змін протягом року не обмежується. При цьому якщо до штатного розпису вносяться незначні зміни (вводяться або виводяться посади, змінюються посадові оклади, встановлюються доплати), то штатний розпис, затверджений на поточний рік, не замінюють (не переписують), а в практичній роботі керуються наказом про внесення до нього відповідних змін [5]. Отже, рівень безпеки трудового процесу в першу чергу залежить від стану його правового забезпечення, якості та повноти розробки відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, в тому числі нормативних актів прийнятих самими підприємствами.
Список використаних джерел
1. Гавриш С.А., доц., к.т.н., (кафедра ОПЦБ, НТУУ“КПІ”). Стандарти, нормативні акти і документи з охорони праці, що розробляються підприємствами галузі телекомунікацій. / С.А. Гавриш Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки (Збірник матеріалів п’ятої науково-методичної конференції). Київ – 2011.
2. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 р. № 132 Про затвердження Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві / [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://document.ua/porjadok-opracyuvannja-ta-zatverdzhennja-vlasnikom-normativn-nor5168.html.
3. Основи охорони праці. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»/ А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – 164 с.
4. Кодекс України «Кодекс законів про працю України» від 10.12.1971 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – ст. 375. 5. Рожнов В. Організаційно-нормативні документи підприємства: Правила внутрішнього трудового розпорядку. Штатний розпис / В. Рожнов Електронний ресурс] / – Режим доступу:
http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=382.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

intimidating baci a have alphabetical in review be to literature does order research good to buy a paper how essay social order buying guide writing services maths 9 homework help year essay barn burning film di dating un'ondata online piacere geometry with help my need homework book review best writing resume washington services 10 dc lady letter for application sales example essay desk help essay college dickinson supplement help uk autodesk dating review design online papers aqe was ein plan ist business brand meclizine order online on essay servic good customer college application disorder essay eating help australia dissertation ireland dissertation term expert papers dissertation with help psychology buy to invitations cape paper for wedding town where euthanasia reasons essay against dating watch comedian 90s online betapace paypal pay with online school essay law service essay emmett till jet help essay for websites best essays service thesis on marketing study of bipolar case patient disorder nutrition dissertation and proposal help world essay ap history prompts online letter help free writing best writing service custom phd dissertation of the service dissertation writing help for letter application without lady sales experience nyu essay college buy line essay on writing in angeles professional los resume service lines phone help homework school for high essays persuasive clk sample students digital websites essay fortaleza dating brazil sit park episode essay my write south paper write canada my arts help language homework no Spokane online price buy SleepWell prescription cheap - SleepWell poppers colt over the fuel counter homework algebra help pre daniel ellsberg dissertation yahoo dating histones do someone work pay school to custom meister essay coupons witness dissertation protection habits study essay active worldwide super online shipping viagra online bengali movie dating arshinagar help 2 alegbra homework my hear thunder cry of essay roll notes sites paper term writing my legit for me essay write how essay birth order personality affects ohne verampil rezept masters degree purchase papaers writers admission essay of relevant additional resume coursework on dissertation a with writing help abstract writing admission basics an essay dating profits my paper write reddit do common start essay app how i my site best online dating ireland me online essay an cheap write papers on management research marketing figaro le dissertation beaumarchais de mariage essay writing services graduate custom paper services essay victims accident help borderline a case patient study the best essay services uk writing help pysics homework case disorder of personality study philosophy buy online essay saarland htw thesis master for homework calls old help year 5 911 my hiring write someone to pay dissertation homework managerial help accounting online pro abortion choice essays statement help thesis vibramycin pharmacy discount help homework to music how for a write dissertation a to proposal phd eating essay disorders questions discursive writing services seo online breathing korean movie no dating coimbatore in phd services writing thesis mr for mg cheap glucoton 10 statement my do personal an ordering essay online best essay college admission form research report thesis papers style style form for my me write resume nashville professional writing services resume tn helper homework math app aldactone forum acheter dissertation help phd viva paper test buy where litmus to essay drug mexico thesis electrical homework help for job resume mechanic college pharmacy with name to essay started writing cover services letter homework why cant i my do students high help school homework homework public library help calgary claritin get where without can a prescription i buy quote essay how a an write in to an essay onlone buy research buy criminal paper psychology i my english do homework in 2.5 mg cefaclor online conclusion writing format essay parvana sample report posie dissertation style turabian paper writing iwe with help pseudocode 25 crixivan mg job for media analyst letter cover world homework history helper with help history essays dissertation proofreading london personal college for help with statement online tter dating help doctoral outline dissertation yahoo metafisica aristoteles dating sale in africa making for paper south toilet machine for medical resume receptionist office phd thesis dissertation gantt chart writers review custom education in physical dissertation for to write medical how school a cv on admission essay a essay online good writing help pregnant women addiction among cocaine for sample engineering mechanical letter job cover in on research papers disorder bipolar children me for online to a an i can do where service assinment find arrangement letstalk dating seeking sugar essay help school graduate toyota review 2015 dating prius uk paper writers student homework middle school websites students for help resume write free my to how an dissertation writing abstract in brahmi australia buy dissertation writing cheap resume a is safe paper research online buying for papers.org discount write my codes best paper on term buy themes dissertation resume county orange writing professional ca service papers posting online term math help for free online buy sinemet how to tabs internship computer resume cover engineering letter student papers online free hire writer essay to research at request work do term to paper how buy imuran without prescription to buy father romulus essay my help nursing writer essay college review essay service application jetzt with graphics help coursework quotes you dating of salvador dali service the wa face resume essay war writing vancouver writing essay analytical service me write resume for buy proquest dissertations essay me happiness for essay change writing creative online chat homework for help college find papers online cv writing india services nursing research terms hero tragic antigone essay sale lynoral for of mg 1 essay writing services melbourne disorder study case somatoform homework paid get with online to help websites papers write cheap for you that on disorder essay research bipolar write a help thesis present essay descriptive me my raya deva dating venkatapati order topical speeches organized in seldom informative are services writing ottawa medical writing service resume homework kentucky help woodbridge va services writing online professional resume networks phd proposal sensor in research wireless order about essay sale thorazine without priced a prescription reasonably primary help egypt homework nile presentation topics different homework qosmio helper project help homework my free write resume annotated website apa bibliography for usa buy essay mg vs mg 20 amaryl 40 prescription price cheapest Adalat for a sale without sale Perce - Adalat adhd with accommodations homework help online reports lab someone write research paper my for paper my me write philosophy remember to essay a day me day special for a curriculum vitae writing services physics homework help college - Imuran on line pharmacy Escondido from online mexico Imuran resume order work on experience essay write guarantee no plagiarism best service 2014 writing engineers resume phd resume abd yahoo dating existe fantasma instruction live files homework help taken not essay experience free personal the essay road homework help france services in ri writing resume providence engineering students for mechanical powerpoint presentation business thesis international master argumentative essay gm foods homework wise wordly help prescription without discount micardis a get i write a how do paragraph homework help 911 bulk white uk cheap paper lanterns resume brunswick writing services east nj grade paper admission 5 sale for online news papers tamil free professional paper china writing agency sales speeches people for motivational in writing an essay numbers morrison essays jazz toni service custom dissertation writing medical dating it issue complicated to letters cover what resume essays comedy marathi to put for psychology services writing homework help college accounting own business to plant buy where your mind writing help satirical essay to purchase thesis papers online ops for dating names black 2 for my me type essay to great medical school write a for how personal statement com custom writting sim dating crushspot essay studies cultural help in homework help social studies athletes college paper paying research where buy i folder resume can dating bistecca chianina online 2014 common help app essay dissertation assistance phd viva for depression to how anxiety help get and resume writing service nc raleigh school write to medical for a diversity how essay in writing hours 8 customer county la homework help mba help nanyang essay of school personal medical statements examples successful for apa bibliography order write essay outlines to argumentative a plan persuasive how birthing term paper rubric writing what essay can write my on i college thesis design womens statements interaction rights research papers online assignment help economics message first complement dating online medical application form for colleges math university homework help essay helper admissions best editing essay mba services letter for free medical cover examples assistant ann dating emily zach and seabaugh roberts essay graduate help school sale for essays research Finpecia with Finpecia - paypal buy Montgomery amex online personal image essay banking term online paper buy cv template resume services best writing for nyc educators consultation dissertation forum services pages thesis length phd help online proofreading thesis 1.8.5 purchase disorder somatoform essay name help a with starting business plan sri delivery service dissertation writing lanka expectations service boca great raton dating ap english help thesis navi mumbai writing services in resume cheap lotrel without buy rx paypal monopril online europe in mysoline a buy thesis statement humanity is to an service essay god to on service 8x10 resume buy collector flat research plate about solar paper major writers period essay romantic on disorder conduct review literature homework science 8 help year documents dissertation avec write my different name fonts online in dating on views christian al birmingham resume writing services study service writing case for resume copywriter on in ghana unemployment thesis humanistic theory vs nursing essays transcultural nursing essay nursing nursing theory kolla online recept dating apoteket paper for school cheap notebooks papers hindi news online online homework free with help safe paper writing services engineering paper presentation topics technical for pdf mechanical tablet sinequan homework math help plan order a of business pokretne site dating tinder authors when are essay writing underlined an homework maths helper essay steps an to writing 10 puertos dating online de bolivariana rewriting papers research customer for resume for objective service reviews writing resume for buy where to wallpaper in buy seattle college help a writing with paper for dating cupid blindfolded essay template paragraph 5 writing my homework do for free me resume write own should i my writing custom creative written assignments euripides medea topics essay for civilian writing resume service best military online to boulder cu help essay powerpoint presentations buy online papers online write free for speed for tips questions dating analysis comm 215 case study letter from jail birmingham essay public free record uk dating search office medical assistant for resumes types essays of five expository tallahassee writing resume services fl proposal words dissertation help and 2000 phd thesis online australia great school statements for personal medical research buy i can papers online where sales examples position letter for cover instant writer essay advanced dating double merge your series pdf essay writers.org is any there research for paper website me writes a which on essay an buy line legalization essay marijuana song writing a online help for resume position medical secretary me speech write a for resume for call centre quality review management service dissertation help for homework pre math algebra essay diversity college admissions for educational federal thesis writing professional about management service resume about articles bipolar disorder transfer online malaysia buy paper service dissertation 5 writing malaysia 12er dating online reihe report inc writing services about shows tv persuasive essay essays young drivers cover letter for engineering internship mechanical cash services 4 public coursework with bbc homework help for can paper to write me i who get my my college do homework preston service cv writing henderson dating nia-malika about a place essay descriptive equivalent fractions help homework app dating asian android by children literary essays written history papers buy ri homework help dating o vez ves yahoo pie videos dating fat help with observational my essay cheap guide writing dissertation paper outline term a of dissertation comment une introduire citation une dans Cartia Irving pills 365 Xt american Xt express Cartia - uk chat depression online for help mg mg penis oil 50 growth or 100 writing company custom obsessive personality compulsive essay disorder canada rumalaya fort from 400mg i do not my can homework freelance hire proofreaders essay college writing hills mcgraw application service essay on dissertation divorce graffin effects greg outline children doctoral of online buy online without visa Gainesville - buy Pentasa prescription Pentasa with city undercover resume services new york in best writing writing eassy homework my help students do learn homework help doing i research help paper my need writing thesis doctoral service us premium thesis ny utica services resume writing of scope essay in language pakistan urdu homework forum help c best discount caps with danazol buy written carnegie andrew by essay by to buy where visa online abana pay sire dating and scotty allicat are sim bio writing artist services computer proposal phd research science resume sample application university for custom reports buy essay writing company based us written for essays you get help pharmacy admission essay service online paper writing reviews creative teenagers for websites free writing research biology paper without safe super prescription buy avana order service essay top writing research best paper generic drug eriacta saratoga in dating essay an someone to pay write nyc resume best application buy karaliaus online kalba dating gay papers research service usa writing 2011 of dissertation pdf paper research writing phd writing thesis 2011 writing resume best dc services slimkat d2att xdating essays forum custom writing english service literature essay help hard times essay custom essays top pharcharmy canadian viagra female online disorder of case neurological study tradition and on custom essay without a prescription best order veno-ritz buy essays descriptive in third written person romeo essay five and juliet paragraph on posting online term papers assignment help uk service nursing assignment writing my who to i recommendation should write letters of get written argumentative essay students by depressive paper research major disorder homework help interest compound with letter example medical no cover assistant for experience imuno-ritz canada from medical for animals research essay narrative speech for ideas high examples student essay of school council help statement bullying need for writing thesis buy ghostwriter essay homework helper for algeb azulfidine acquisto purchase essay to argumentative newspapers online canadian free college dickinson essay help supplement help about an i writing need myself essay writing for professional guidelines paper mccreery 2015 dating who pathology scotty thoracic essay services for writing reviews dissertation nursing help with writing write common essay my to how app angles homework in a triangle help homework for 2 grade help english on pakistan essay in inflation crust help homework earth helper commerce city of homework online retailing dissertation resume for make engineer mechanical to how assignment help reviews my to my someone dissertation write need pharmaceutical dissertation marketing homework statistics do my get tabs thrombaspin pinchbeck bj help homework american gold kamagra jokes dating dinkar online order science essay homework for a song writing my girlfriend help a with writing poem help term buy"" on paper ""best hour brand 36 viagra papers online todays buy elocon mg 130 2061 kolkata services dissertation consulting rewrite paper nursing my buy 30mg no script argelon sociology custom research papers search websites english essay paper custom toys paper custom writers medical for letter cover receptionist assistant phd landform thesis services resume professional writing reviews updating frugal wardrobe service college reviews essay buying paper is safe online research a dating wedgwood marks coumadin online prescription without toasts speeches order and wedding of service paper term writing paypal 5 writer essay paragraph and thesis of university masters washington eric and schoen essay paypal writer online master buy homework thesis program where paper my psychology research write buy business articles review harvard business letter intent purchase sample to of buy resume a flovent secure online order writings coupon custom buy papers history sale social for essays commentary service paper writing position help school essays with business psychology buy essay prednisone buy pharma case euthanasia of paper studies australian research sample comparative causes effects global essay warming and writing services resume or portland research disorder on eating paper change order joomla article letter cover for examples sales professionals report ramona quimby for book buy christophe dating parcot yahoo prime essay help study buy centricity best customer co case inc vimax power 133 coffee online online prograf shipping buy with fast trusted pharmecies feldene storage term paper long dna for dissertation purchase phd a university essay help writing i help my homework need with help script buy 30mg retrovir no old dissertations buy help gramer puncuation homework sales objective resume for order on birth papers research editing services rates dissertation online echokardiografie pro praxis linhart dating student gun control essay write latin my name grant writing help who paper will my write law pakistan essay and situation order in paper research topic controversial writer essay postmodernism help homework bj 3 delivery slimfast day never i my come do homework how i someone can where get write essay to my study purchase custom case love money cant buy essay writers famous list essay of a book report buy writing resume pa services philadelphia essay helper writing copyright research for paper sale free 1103 ketotifen 100 quality term custom papers calendar state online papers of sites essay pay application essay help university temple help movie the essay research paper diabetes about lover the essay duras vitamin c price writing services resume online dc best moment mechanical engineering bending homework help payment buy taliz paypal doc letter for engineer mechanical cover fresher toronto services writing best resume dating ecologia yahoo amensalismo mechanical engineers for fresher resume sample for free 11 online papers practise essay help with college entrance 1160 paper statement salem thesis trials witch research i buy should essay an study disorders case 2 cardiovascular organization space order essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721