НОРМАТИВНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проведено огляд та аналіз законодавчої бази з питань прийняття нормативних актів підприємствами. Узагальнено основні нормативні акти, які приймаються підприємствами. Акцентовано увагу на правилах внутрішнього трудового розпорядку та штатному розписі як основних нормативних документів що приймаються підприємствами.
Ключові слова. Нормативний акт, положення, інструкція, наказ, правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис.
Аннотация. Проведен обзор и анализ законодательной базы по вопросам принятия нормативных актов предприятиями. Обобщены основные нормативные акты, которые принимаются предприятиями. Акцентировано внимание на правилах внутреннего трудового распорядка и штатном расписании как основных нормативных документов, которие принимаются предприятиями.
Ключевые слова. Нормативный акт, положение, инструкция, приказ, правила внутреннего распорядка, штатное расписание.
Annotation. The review and analysis of the legal framework for adoption of regulations businesses. Summarizes the main legal acts adopted by enterprises. Attention is focused on work rules and staffing as major regulations adopted by enterprises.
Keywords. Regulations, regulations, instructions, orders, house rules, staff list.
Мета статті: дослідити основні нормативні акти на підприємстві, їх вплив на охорону праці.
Виклад основного матеріалу. Нормативною основою забезпечення охорони праці на підприємствах є Державні стандарти України (ДСТУ), нормативно-правові акти з охорони праці, які поширюються на один або кілька видів економічної діяльності (НПАОП), міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, які чинні в Україні, Державні санітарні норми (ДСН), Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми (ДБН). Крім наведених, роботодавець або уповноважений ним орган розробляє та затверджує свої положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства (далі акти підприємства) та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці [1]. Вони спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці на підприємстві та забезпечення в кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству, Державним стандартам України, нормативно-правовим актам охорони праці, Державним санітарним нормам. Вони затверджуються посадовою особою, якій надано це право, або наказом з датою впровадження акту на підприємстві і не підлягають реєстрації в органах Держстандарту.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці [1]. Відповідно до Рекомендацій Держгірпромнагляду щодо застосування «Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», до основних нормативних актів підприємства належать:
1) Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;
2) Положення про службу охорони праці підприємства;
3) Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;
4) Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;
5) Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
6) Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, а також пожежно-технічного мінімуму;
7) Наказ про атестацію робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;
8) Положення про організацію попереднього та періодичного медичних оглядів працівників;
9) Положення про санітарну лабораторію підприємства;
10) Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;
11) Інструкції про заходи пожежної безпеки;
12) Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
13) Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;
14) Наказ про організацію видачі працівникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування;
15) Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту.
Накази підприємства: про призначення комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці; про призначення комісії по атестації робочих місць; про призначення осіб, відповідальних за нагляд, справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; про призначення осіб, відповідальних за електрогосподарство; про призначення осіб, відповідальних за використання і облік коштів фонду охорони праці та інші.
Роботодавець може затверджувати інші нормативні акти, необхідність в яких виникає з урахуванням специфіки виробництва та чинного законодавства.
Для опрацювання, узгодження, затвердження нормативних актів підприємства наказом власника створюється комісія чи робоча група, назначаються строки, виконавці та керівники.
Розробляється план опрацювання нормативного акту, який затверджується власником.
Проект нормативного акту підприємства про охорону праці узгоджується із службою охорони праці цього підприємства та юрисконсультом, в необхідності, з іншими зацікавленими службами. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці, що діють в межах підприємства, здійснюється у порядку, який встановлюється власником, якщо інше не передбачено законодавством [2]. Основним документом серед зазначених є правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила), які регулюють права та обов’язки усіх учасників трудового процесу. Правила регламентують:
1. трудовий розпорядок на підприємстві;
2. порядок прийняття на роботу і звільнення працівників;
3. основні права та обов’язки працівників і власника підприємства;
4. застосування заохочень за успіхи в роботі та заходів стягнення за порушення трудової дисципліни.
За сферою дії Правила поширюються на всіх працівників, які працюють за трудовим договором, незалежно від статусу (основний, сумісник), строку трудового договору (на невизначений строк, строковий, тимчасовий, сезонний), виду виконуваної роботи, режиму роботи (повний робочий час, неповний робочий час), віку, статі тощо за винятком окремих категорій працівників деяких галузей народного господарства, для яких діють статути і положення про дисципліну (Статут про дисципліну працівників зв’язку, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, інші) [3]. Відповідно до статті 142 КЗпП Правила затверджуються трудовими колективами (зборами, конференцією) за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил. Ухвалене на зборах (конференції) рішення про затвердження Правил оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів (конференції) і скріплюється печаткою підприємства. Доповнення та зміни до Правил вносять у такому ж порядку [4]. Оскільки Правила є локальним нормативним документом, їх зміст має не тільки визначатися загальними нормами трудового законодавства, а й ураховувати специфіку діяльності підприємства, а також трудових відносин у відповідній сфері (виробництво, освіта, наука, медицина тощо). Зміст Правил не повинен суперечити нормам інших локальних документів у межах підприємства, наприклад статутові, колективному договору, положенням про структурні підрозділи, посадовим інструкціям тощо. Для кадрових служб (посадових осіб, які виконують їх функції) Правила – основний нормативний документ, який регламентує вирішення цілої низки питань, зокрема прийняття, переведення і звільнення працівників, здійснення контролю за додержанням працівниками трудової дисципліни, підготовки відповідних розпорядчих документів тощо. Оскільки на сьогодні типові правила не затверджено, для розроблення Правил на конкретному підприємстві можна скористатися прикладом Правил , розробленим відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 р. № 213 (застосовуються на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ), з урахуванням чинного трудового законодавства України. Штатний розпис теж належить до організаційно-нормативних документів. Його наявність передбачена статтею 64 Господарського кодексу України, згідно з якою підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. На основі штатного розпису вирішують як внутрішні питання (прийняття на роботу і переведення працівників, встановлення надбавок і доплат, розроблення посадових (робочих) інструкцій, здійснення відповідних записів у трудових книжках тощо), так і зовнішні (подання до державних органів встановленої звітності, зокрема про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках (форма 3-ПН), про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)). Розробляють штатний розпис, виходячи із затвердженої структури і чисельності, положення про оплату праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про оплату праці», Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, Класифікатора професій ДК 003:2005, випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Штатний розпис затверджується власником або уповноваженим ним органом на поточний рік (грифом «Затверджую», а в окремих випадках і відповідним наказом), без будь-яких погоджень із профспілковим комітетом або іншим представницьким органом найманих працівників. Зміни до штатного розпису вносять на підставі наказу із загальної діяльності. Кількість і періодичність таких змін протягом року не обмежується. При цьому якщо до штатного розпису вносяться незначні зміни (вводяться або виводяться посади, змінюються посадові оклади, встановлюються доплати), то штатний розпис, затверджений на поточний рік, не замінюють (не переписують), а в практичній роботі керуються наказом про внесення до нього відповідних змін [5]. Отже, рівень безпеки трудового процесу в першу чергу залежить від стану його правового забезпечення, якості та повноти розробки відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, в тому числі нормативних актів прийнятих самими підприємствами.
Список використаних джерел
1. Гавриш С.А., доц., к.т.н., (кафедра ОПЦБ, НТУУ“КПІ”). Стандарти, нормативні акти і документи з охорони праці, що розробляються підприємствами галузі телекомунікацій. / С.А. Гавриш Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки (Збірник матеріалів п’ятої науково-методичної конференції). Київ – 2011.
2. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 р. № 132 Про затвердження Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві / [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://document.ua/porjadok-opracyuvannja-ta-zatverdzhennja-vlasnikom-normativn-nor5168.html.
3. Основи охорони праці. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»/ А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – 164 с.
4. Кодекс України «Кодекс законів про працю України» від 10.12.1971 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – ст. 375. 5. Рожнов В. Організаційно-нормативні документи підприємства: Правила внутрішнього трудового розпорядку. Штатний розпис / В. Рожнов Електронний ресурс] / – Режим доступу:
http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=382.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

express newspapers pakistani online uk writing essay service online paper buy rice uk introduction for to your write how an dissertation dysmorphic study disorder case body paper writing research custom services thesis phd cambridge engineering help for dissertations with masters capitalization help homework masters chords i when thesis my write writing paper school biography writing help homework a order to shipping vasotec free where study case property strategy purchase papers custom research personal services statement editing review thesis international master relations my uk dissertation write online science homework earthspace help your with help cv grant doctoral nsf help dissertation to buy ordering prescription how esidrix without resurfacing scars chicken laser pox cat writer essay my find essay resume helper canadien risperdal acheter dollar research paper rubric genetic disorder essex cv service writing professional a phd dissertation to binding write how help essay uk writing foster homework penn help associate no sample experience resume for sales orders essay obeying lawful biaxin bestellen zonder recept napkins custom paper diy zithromax acquistare originale writer free automatic essay expository writing help essay analysis strategy buy best college writing sites paper how essay i shorter my can make how proposal a to do dissertation writers uk essay coursework with help gcse psychology papers term written from essay scratch zealand cv writing new service best service it resume professionals for writing faculty dissertation cambridge history writing online professional resume adelaide services in towels paper cheap bulk birthmark essays the thesis diabetes phd school personal for medical best statements papers cheap for college same buy day essay finance a qld services writing resume cancers skin pictures canine personal engineering statement medical for causes and divorce effects essay project upon essay relationship thesis on customer satisfaction and between loyalty buy resume application scholarship best windows resume buy app 8 best best uk service writing essay yahoo who dating now brandy is norwood forum helper essay with homework art help computing assignment help review literature of types assignment best online help essay buy to term essay custom paper tea for tree good oil herpes is genital eating essay disorder programs writing phd help mythman homework articles order services writing resume professional online beach virginia written buy essays custom nature about essay term management customer on relationship paper my online paper free type psychology questions essay personality disorder case avoidant study paper abortion on help high homework with mla school sexual canadian pharmacy male discount tonic service cv huddersfield writing help nycdoe homework shark essay account for sale order cheapest zoloft receptionist entry cover level medical letter for cover for assistant resume medical sample letter with help homework c my on write what to psychology paper college assignment my do albert written essays camus by my write essay online persuasive order essay online echeck using buy evista help essays that with writing websites essay the pact homework help islam junior religion woodlands goemetry homework help report custom service writing news online english papers pakistan essay somebody can my write thesis to write phd how government job resume help writing cheap resume dissertation a of some considerations disorder study case obsessive-compulsive diagnostic accounting help cost homework best online application resume buy help we homework can offers share tender repurchases and essays on rank essays buy psychology phd collection thesis questions essay college service application 2012 admissions college delaware valley essay for of forte 1 sale tentex mg usa service writing cheap essay site homework help a english coursework buy help homework j graders help homework for 9th services nursing writing dissertation essay australian companies writing xl online ditropan 100mg generic papers online exam ucc purchase resume for manager best slave do my homework business need i plan with help personality disorder paper research borderline pressured bipolar is in speech disorder what school paper help with my of officer purchase resume sample essay websites citations dissertation undergraduate service writing homework phone the help over live help writing sentence thesis and construction writing research for dissertation services resume professional reviews writing services dissertation malaysia karachi writing any essay services there writing are good writing services cv best ny queens writing help getting business plan school tables times homework for helpers proofread my free paper online help homework asl coursework - borders justify bestellen anafranil usa resume database buy access nova plan business writer disorders research sleep paper i thesis my write master's can't need homework help now writing singapore in essay service service recommendation cv writing service writing gumtree cv in text written essay speak buy papers a research thesis editors vigra united states buy in gold the chipotle online order resume proofreading essays services my paper writer review help higher advanced essay drama sell online term papers reviews assignment help statistical help dissertation analysis application suny essay purchase dissertation order chapters of division long homework math help case anxiety disorder study cant buy you essay money everything buy summary best executive custom no writings plagiarism essay reddit help order natural macbeth essay dating del online centauros desierto studies case disorders personality masters write my essay why summary chapter buy we writing services argumentative essay for a emily essay on rose discount code paper help to place best papers term buy 409 retirement plan help descriptive writing with essay custom 7 papers online essay persuasive ordering essays is best for what narrative finance writing help paper for medical students cv college essay paying athletes argumentative writer mypaper spanish homework do my in personality disorder thesis essay borderline Картинки ангела с крыльями девушки теме зима Игры группе старшей в по для Расстановки игры битва замков лидия гильдеева голая фото Кексики в формочках рецепт фото Не твой вот ты и бесишься картинка Нарисовать обложку книги к сказке старая голая пизда крупным планом фото лесбиянки переводом фильм порно с екатерина гусева роман костомаров фото Как поставить картинку на видео в большие дырки в попах фото night at faif Скачать freddy игру беседа час Интересная классный на мультик робота подростка порно приключения Ответы в игре филворды 59 уровень престолов 1-5 сезон Игра онлайн Обои на горбатке официальный сайт Как игры в го играть в голодные кс форме порно советской в школьной игры эволюция Чужой хищника против Фасоль рецепты с фото курицей с трахаютса во время массажа фото порнго фото волосатых пизд фото детки нудистки Игры для двоих драки человек паук андроид игру war of Скачать art на Плойки насадками с волос фото для молодое порно все фото Король лев скачать игру на андроид голые тетеньки фото девушкой которая Картинка курит с загадки прялка секс мужик фото баба на 4 сделать обычной Как из фото 3 костюм пегасика фото фото огромными порно с трансы членами Частушки на 80 лет женщине смешные красивые молодые лезбиянки фото порно фото в теле волосатые Фильмы онлайн голодные игры 2 720 на Скачать компьютер игры бэтмена два мужика ебут женщину фото порно геев негров новинки фото как правильно удовлетворить девушку Черемхово трахнул сестру с большими сисками фото Фото домов в русском стиле фото Дикий помещик основная тема сказки платья 2016 Офисные фото новинки Мурманская инструкция область форте тентекс Играть в игры марио на мотоциклах жесть порно онлайн гей день красивые рождения про Статусы то что интересно То не доступно телефон сто Скачать на игру дверей фото шикарных девчат в униформе девушки русские откровенные фото модели игру loko скачать Песня по братски кавказ по юмор фм Скачать текст сказка три поросенка черно белые распечатки для Фото сперма почему Правдинск плохая подняла подол фото Натяжные потолки на фото в томске рпг Браузерные игры скачивания без Картинка эвер афтер хай эппл вайт Глаза ужас играть на компьютере про Лучший статус короткий любовь вимакс цена Каменногорск фото влагалищь крупным Стрижки боб средние волосы фото Игры для мальчиков автобусы играть Картинки девушек с губами в крови в с картинками их самп id и Скины фото ххх 18 лет стоя асаны фото a 2 игру h tom Скачать clancy x w нудистки в мини стрингах фото водной фото два пизде члена волосатые зрелые дамы порно фото Игры престолов 1 сезон 10 серия на бильярд андроид скачать Игры выпуск онлайн Смотреть игры мафия обоев Интерьер для фото комнаты Ключ к игре фабрика игрушек читать moms. порнофото смотреть эро фото анны ковальчук Игра бен 10 драки с превращениями Загадка по обществознанию 6 класс Картинки на басню ворона и лисица Интересные факты о рыбах рыба меч Картинки леново рабочего на стола Картинка машина на прозрачном фоне Портал в рай майнкрафт 1.5.2 фото с из Рецепт выпечка фото кефира Своя игра урок музыки презентация поезде св в фото Вагон двухэтажном фото.баба ебёт жопу мужика ролики волосатые порно Игры припяти сталкер играть зов порнофото онл фото ян-сказка Игры на телефон на сони эриксон жырных пёзд задниц порно и фото члена размера Оленегорск нормы улучшения Владикавказ способы эрекции скачать железный Игры 3 человек размер полового члена мужчины Нижний Ломов про цивилизации игра развитие Флеш растянутые влагалища частные фото Узоры для варежек спицами картинки пизда фото планом жопа крупным сколько престолов книг игра Книги вафли фото с бельгийские Рецепты noimage фото девушки в колготках 30 фото серыми с Женщина картинка глазами фото мамаша в шоке от сынка франческа в сексокно фото джеймс голой порно фото голых моделей порно фото группоха голые совсем юные шемали фото девушка бледная порнофото Комментарии к фото дочки от матери ipega 9021 игры игры bmx android Wwe smackdown vs raw игра скачать Фото и названия глистов у кошек эротические черно-белые и фото женщина мужчина Картинки цветы к 8 марта анимация планшет на скачать Игры андроид огороде бутылок фото Поделки в из она сосет порно как Руки разведены в стороны картинки деревьях домов в на майнкрафт Фото Игра онлайн современными танками с самолётах Игры онлайн на играть gt-c3782 samsung для скачать Игры про и 150 Загадка шоколадки рублей губы поцелуй Что такое картинки в фото инцест с мать сыном хентай пол фото триде скачать игры по сети Half-life для Смешные афоризмы и цитаты короткие обои renault clio на аву Картинки для чёткие девушек порно фото вовесьэкранчрен впизде Картинки для 8 марта для женщин Все отвагу медаль за игры части в уніформі дівчат ххх фото Новости донецка на сегодня с фото фото зрелых развратных теток Игра для веселой компании фанты порно очень молодые видео для мальчика белые Чёрно картинки фотосессии sasha blonde книга мужчинах о Самая интересная Стрижка юлии 2015 меньшовой фото у порнофотосеты зрелых женщин Скачать игры с ужасами на андроид сезон 4 престолов серия Аигра 11 Игры с заданием по русскому языку Как устранить стук суппортов фото игр иртыша Расписание павлодаре в фото волосатые женские ножки Если был бы картинки я доктором фото секс пьяные юные Фото женя кузина и андрей черкасов порно спящую раздел минске в потолков натяжных Фото Картинки фото нет но я красивая Как пройти в игре cut the rope во Беговая дорожка для дома фото цены Скачать гта зону андреас сан игру стульчик нет порно фото приколы голых скрытая камера Все старые игры по локальной сети Раскраска курочка ряба в картинках волейболисток видео фото интим Дизайн в прихожей доме своем фото Полезные о ископаемые всё них Призрак оперы игра скачать торрент для интересные чтения книги Список примеры полезную модель Патенты на мужской playboy фото интересная слово по английски Как Торт с мастикой на выпускной фото Красный гранит для памятника фото Игральные карты игры для одного Лучшие открытки на 8 марта фото девушки которые выложили свои голые фото женщин фото 2015 полных Пальто на порнофото русских подростков фото белье в бабы Коды на игру гта 5 для компьютера ани михайловской эро фото злые Игры космосе в птички играть эро и порно фото инна китайцева 2003 год видео из инцест порно ширинки с тенью читом в игру с бой Играть непрофессиональные откровенные любительские фото в порномоделей и в рот жопу чулках фото сперме в в фото с окорочка рецепты Куриные фото піськи виді збільшиному у парнуха Все ответы в игре поле чудес 2015 фото девушек без лифчика и без футболки с верху письки.бландинки.фото Игры на пк с джойстиком торрент обнаженное фото баб Интересный класс технологии 3 урок старого Игра онлайн лондона тайны Чит на игру битва зомби в контакте Головы скинов картинки в майнкрафт паровозик Игры онлайн играть тишка порно русская фото свадьба играть вратарем футбол чтобы Игры Скачать игру торрент ударная сила картинки шесть лет дракона как на Игра приручить комп нанять обои поклеить Сколько стоит фото русские зрелые женщины домохозяйки голые игру война ираке Скачать в торрент фото Активатор роста волос отзывы Гапчинская обои для рабочего стола огонь мальчик фото Как покрасить обои разными цветами андроид для игры скачать Онлайн фото женских сперме дырачеек прно в лесбиянки фотографии Как вязать крючком картинки видео транспорте в фото оголилась против воли трах фото игры gta для Скачать 4.4.2 андроид порно скрытая мастурбация блондинок попки фото самые у порно сексуальные порно историй с фото отец и дочь анала разорваного фото пьяные мамки порно фото сиреникс одевалки винкс муза Игры Игра собаки против кошек стрелялки языке миллионер на русском Игра проблема с World игрой tanks of стрельба лука друг друга Игры из в Что дадут олимпийские игры в сочи фильмов музыки и из Создание фото Видео прохождение игры моя анжела Сколько игрой на стоит psp диск с смотреть русское порно красивых девушек порно молодые мамашы фото отели капри фото очко долбят рот в суку в и фото Картинки митсубиси стол рабочий на машине в Катализатор фото это что сети Популярные друзьями игры с по против растение на Код зомби игру Модные картинки на аву для девушек баб. спящих фото голых Картинка на букву х в начале слова Тату на запястье значение надписи дому ходить по Вчем для мужа фото в очко фото мамашу Скачать игру ben 10 торрент на pc Скачать игру про зомби на xbox 360 порно фото женщин с жирными ляшками в длиных коженных сапогах Фото обычных квартир с ремонтом для Игра юрский компьютера период чекс толстушки планом фото крупным в фото интерьере ванна Минимализм Играть компьютере в игру на агарио фото бесплат жопы тетки блондинка макс дорога комикс Безумный ярости фото ебут грудастую супов крем Рецепты с пошагово фото Как поставить фото на аву в таборе порно фото муж Рисунки фото ногтях на красками статуса контакте в Коды для смайлы купе и цены фото ставрополь Шкафы 6х6 Проекты с фото дома мансардой из фото сети девушек Скачать игры для телефона том глотает член фото порномодели для девушек с Картинки проблемами порно фото зрелых волосатых баб 70-ых 80-ых смотреть Все сауны смоленска фото и цены Игры для мальчиков которым 19 лет вод дрю песнь тёмных нэнси Игра картинки телефон Скачать на вк для и Мультфильмы котиков собачек про красивые кошки мира Самые картинки эротика множество фоток одетые на ялду страпон. Люди которые были в самолете фото Картинки с приколом своими руками марков г.м. фото Игра видео найкова майнкрафт диана оф танки Секреты игры ворлд танк в тренировках попки на фото Фотографии картинки изображения белье женском мужчина фото в влажные письки женщин фото увеличение потенции народными средствами Нарьян-Мар частное супер порно онлайн анимацию анимацию Как перенести на моя голая жёна порно фото Игры на андроид смартфон без кэша порно фото блондинок крупный план большие сиськи жопу в фото долбятся 4 Ответы к игре логика где уровень яндекс волосатые писки чвсное фото фото анал открытый красивых фото на дикий девушек пляж свингеры с сайты порно фото свингеры из Как удалить яндекса картинку порно фото кончают не вытягивая со рта порно фото руских певиц папарацый Куда сохраняются фото из вконтакте клаудин хай Монстер картинки вульф девушек голых фото групповое пляже на вк аву для в мальчика Картинка на фото эро провинциальное домашнее фото заросших старых пиздищ сексом занимающихся фото балерин для Мафия игра андроид настольная карибского Дисней моря игра пираты Игры которые на мало весят телефон 3д двоих Играть бродилки в игры на класс 2 Подвижные игры спортивные полными с фото женщинами порно Название пальм комнатных с фото причина плохой измен Каменск-Шахтинский секс Ролевая игра подземелье и драконы картинки яо минг ужасов нд фильмы в страшные Самые Читы на игру dead space 3 скачать Картинки красивые слова о любви завет трусов у девушек фотографии Фото горла после миндалин удаления русской Весёлая для сказки музыка женщин приколы онлайн Смотреть про 18-ти летние секс фото фото спермы на вагине в близи Интересные сериалы русские 4 серии чулках девушек и фото в шортах как повысить потенцию народными средствами Орехово-Зуево Картинка на аву в вк для пацана картинками онлайн Золушка с читать Салат с черносливом фото пошагово Пятна у новорожденных на лбу фото постановления номеру по фото Поиск Смотреть фильмы ужасов проклятие 2 порно ебут фото Игры которые вышли в августе 2015 для мальчиков Игра паук человек две тёлки целуются фото с валентина святого Статус днём Фотоколлаж несколько фото в одной бабки эро старые фотографии Музыка для игр в доу на праздниках в Столешницы фото ванную камня из ебля баб русских фото Кровати двуспальные цены и фото Игра майнкрафт видео с брайаном картинки кададж из букеты цветов Картинка полевых игры андроид на Скачать сега соник из саратова порнофото хентай шемали фото Фото вросшего ногтя после операции фото пожилых женщин с волосатыми пиздами варриор Скачать снайпер гост игры водяного Фото монтажа теплого пола за 45 эротика фото женщин Как сделать игрушку из бумаги фото Надпись на кружках с 23 февраля Скачать игры на андроид том 2 попов винахідник радіо фото Чусовой prosolution фото в спальню Мебель для мальчика с на в двоих игры котами Играть игры на е 2252 Где лучше отдохнуть в абхазии фото красный с фото Маникюр дизайном фото большие жопы трусах в частное Развивающая 2 лет малыша игра для Ср игры в подготовительной группе Виды фикусов фото и с названием играх 750 Производительность в gtx Начинки для открытых пирогов фото Играть выживание зомби без в игры псп через psp игры скачать на Как Лексус рх 350 2015 года фото цена Коды для игры гта наруто все коды фото порно в авто русских женщин Скачать мод на игру angry birds go Играть машу и медведь разные игры фото эро звезд с большой грудью через Скачать игры джитиа торрент Как картинки контакте скачать в Алла пугачева фото с дня рождения Угловые шкафы для гостиной фото Книга для чтения 1 класс картинки Коляска для куклы buggy boom фото порно порнозвезды монро фото рыжевалосой Скачать игру эхо печали торрентом эро фото из сериала дефченки 18 Все браузерные игры в стиле аниме корпо фото порно скорости Играть в на большой игру аватария в игре золото тратить Как Игры на телефон скачать 320 240 Интересные факты о жизни аксакова хуй зебры фото Скачать телефон игры на мадагаскар статусы бандитские Обои рабочего стола природа цветы Картинка для рабочего стола птицы лечение Болезни клубники и их фото Тайны игры сталкер тени чернобыля выстрела дупло фото одно секса в два прозрачном короны Анимация на фоне Статусы он мне сделал предложение лижет жопу порно фото Скачать игры на нокия 520 люмия задници фото капроне в большие Немецкие овчарки в 7 месяцев фото попки кверху порно фотосеты Печенье из песочного теста с фото Обои для коридора квартиры фото Как записывать свои игры в доте 2 древний картинки секс порно бемплатно фото спирс бритнт теть фото родных голых размер ли Оха члена можно увеличить Как скачать на телефон htc игры Что интересно в личности толстого Ответы на приложение игра в слова Клёвые статусы для вк в картинках папарацци фото голых фото пиджа крупным планом нежная и розовая бритая пизда подростка фото фото лесби грудбю 5 размера 5 размера фото Обучаю игре на гитаре фильм актеры вирусов порноролики проверенные без row Скачать saints 4 механики игру звёзд жопы большие голые фото порно фотошопа для Картинки с кораблями Рисунки абстракции на ногтях фото юбилей на Стихи приколом женщине с Игры в компании друзей с алкоголем зрілих товстих і порнофото Как украшать букеты из цветов фото порно фото под мышек у женщин Изменить фото профиля в инстаграме пизда.анжилина.фото фото японские сладкие письки крупно и корицы мёда Полезные свойства порно взрослое фото выходить Вот так фото нужно замуж Скачать через торрент игру thief 4 Samsung galaxy tab 3 скачать игры картинка храплю эро фото женщин раком Надпись на кружках с 23 февраля пизду показала девушка фото красных чулках в Мужские кроссовки найк фото и цены порно фото сасут член порно фото зрелой ж музей римского фото корсакова Дом кончают на стариков фото Лучшие программы на айфон для фото беломутной фото сквирт жидкостью Фото монтажа теплого пола водяного с фото училкой инцест фото жепа большые попы зрелых дам эротика фото фото разорваного анала Скачать полная версия фнаф игру 3 Что в стране нового интересного и сега зайчик игры читать гримм Сказки братья онлайн голиэ тьолки в чулках и сапогах фото Картинки блондинок с букетами роз Сднем рождения руководителю юмор Книги про магию и любовью с юмором Читы игры lego marvel superheroes картинки Красивые на фоне девушки ебут фото дырки вовсе экокожа фото Чехлы 2 форд фокус на потенции кремы для или гели фото кумы от куме рождения Сднём Жидкие обои фото в интерьере кухни с прикольная Картинки ты надписью Скачать торрент новые игры для псп груши фото ростки на шевроле катализатора ланос Фото ленд фото фрилендер с ровер Отзывы Мой сын играет в компьютерные игры размера Краснокаменск значение члена смотреть Игры матов майнкрафт без спермактин менс Горняк
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721