НЕОЛОГІЗМИ, НЕОНІМИ, ТЕРМІНИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’24                                                                             

О. В. Малярчук 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

НЕОЛОГІЗМИ, НЕОНІМИ, ТЕРМІНИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

У статті досліджуються терміни, неологізми, неоніми як лексична складова сучасних англійських наукових текстів, розглянуто проблему визначення терміна, досліджено структурні та термінологічні характеристики, шляхи та способи творення термінів та неологізмів в англійській мові.

Ключові слова: лексична складова, термін, неологізм, неонім, способи термінотворення.

В статье исследуются термины, неологизмы, неонимы как лексическая составляющая современных английских научных текстов, рассмотрена проблема определения термина, исследованы структурные и терминологические характеристики, пути и способы создания терминов и неологизмов в английском языке.

Ключевые слова: лексическая составляющая, термин, неологизм, неоним, способы терминообразования.

The article deals with a term, neologism, neonym as a lexical constituent of modern English scientific texts. The problems of determining of a term have been analyzed. The article focuses on the structural and term-formation characteristics of the terms. The attention is devoted to the modern tendencies of termformation in modern English, the formative ways and patterns of terms and neologisms have been determined and analyzed.

Key words: lexical constituent, term, neologism, neonym, means of term formation.

Науково-технічний прогрес вносить значні зміни у всі сфери розвитку суспільства, в тому числі у мовну картину світу, в зв’язку з чим виникає нагальна потреба вдосконалення системи передавання та обробки інформації, співробітництва науковців різних країн у найрізноманітніших сферах науки й техніки. Одна з найістотніших змін полягає в тому, що переважну частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика, і доля термінів у лексичному складі мови стрімко зростає. Тому цілком природно, що лінгвісти надають велике значення вивченню закономірностей утворення термінів, їх структури та семантики, аспектам упорядкування, питанням перекладу; розглядають термінологію як важливу складову сучасної літературної мови.                           Розвиток мови значною мірою зумовлений розвитком її словотвірної системи, становленням нових словотвірних моделей, зміною наявних, збільшенням або зменшенням їхньої продуктивності та багатьма іншими чинниками словотвірного процесу. Процес утворення нових слів віддзеркалює у мові потреби суспільства у вираженні нових понять, які є своєрідним продуктом розвитку науки, техніки, культури, суспільних відносин тощо. Причини виникнення нових слів лінгвісти пов’язують із новими відкриттями, поглибленням уявлення про раніше відомі факти та явища дійсності.

У науковому тексті приблизно 30-40% слововживань припадає на термінологічну лексику. Це не випадково. Адже поміж усіх мовних засобів саме термін є носієм фахових знань. Будь-яка праця, де розглядаються терміни, що функціонують в наукових текстах, ставить перед її автором практичне завдання: які одиниці тексту вважати за терміни?

Мета статті полягає у визначенні лексичної складової сучасних англійських наукових текстів, здійсненні аналізу різних підходів до визначення терміна та аналізу термінологічних характеристик.

Об’єктом дослідження є англійські наукові тексти.

Предметом дослідження є терміни, неологізми та неоніми, що функціонують в англійських наукових текстах.

Матеріалом дослідження слугують англійські наукові статті теоретичного характеру, опубліковані в 2000-2010 роках.

У вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці термінознавчі дослідження можна поділити на дві великі групи: роботи загальнотеоретичного характеру, в яких розглядається специфіка терміна, його властивості тощо (у цій сфері працювали Е. Ф. Скороходько, І. С. Квітко, Т. Р. Кияк, С. В. Гриньов, В. М. Лейчик, К. Я. Авербух) та описи термінологій окремих галузей (цими дослідженнями займалися В. Д. Сліпецька, О. А. Гутиряк, Е. Т. Дерді, І. М. Гумовська, А. В. Грицьків). На прикладі окремих термінологічних систем чи груп термінів розглядаються процеси термінологізації в сучасній англійській мові, досліджується термін в семантичній структурі англомовного наукового тексту, розглядаються лінгвокогнітивні аспекти терміна. Багато праць присвячено способам термінотворення. Особлива увага приділяється семантичній деривації.

Науковому терміну приписують такі необхідні та достатні ознаки:

а) співвіднесеність зі спеціальним поняттям;

б) відтворюваність (оскільки термін вважаємо за мовну одиницю);

в) наявність дефініції, яка вводить термін у відповідну термінологічну систему.

Лексична складова наукових текстів поділяється на дві великі групи: одиниці, що відповідають усім наведеним ознакам, та одиниці, яким бракує однієї чи двох необхідних ознак. Перша група, у свою чергу, поділяється на дві підгрупи. Насамперед, це терміни, зафіксовані у термінографічних джерелах (словниках різного ґатунку, стандартах тощо). Серед них є як традиційні, зокрема стандартні, терміни, наприклад: correlation, clustering, Euclidean distance, medoid тощо, так і окремі неологізми, залучені до словників, наприклад: data mining, database system, decision tree, knowledge discovery, trеe. Другу підгрупу складають неологізми, не зафіксовані на поточний час у словникових джерелах, проте досить уживані в спеціальних текстах, наприклад: biorthogonal wavelet, data cube, edge detection, interestingness, multiplelevel knowledge, patternbased similarity search [13, c. 91-92].

До неологізмів звичайно зараховують лексичні одиниці, які виражають нові поняття. З’ява неологізмів зумовлена екстралінгвістичними факторами, такими як постійний розвиток суспільства, техніки та технології, поява нових реалій, які потребують відображення у мові, а також і суто мовними потребами (дія закону економії мовних засобів). Процес появи неологізмів є невпинним, він присутній у кожній галузі науки та суспільства, саме тому є актуальним об’єктом дослідження багатьох мовознавців [4, c. 7-8].

Виділяють такі типи неологізмів:

1) нові за формою та змістом мовні знаки, які можна поділити на:

а) неоверби (слова, що характеризують одночасну новизну форми і змісту), наприклад: sheeple, metrosexual, supercentenarian, fashionista;

б) неофрази (неологічні фразеологізми і нові сталі сполуки), наприклад: thumb tribe, clubsandwich generation, hockey mom, generation Z;

2) нові за формою мовні знаки – неоморфи (лексеми, що трансформувалися у новій формі, зберігаючи своє значення), наприклад: Baby Boom Generation → Baby Boomers, Boomers, Jewish American Princess → JAP, 9/11 → nine eleven;

3) нові за змістом мовні знаки – неосеми (нові лексико-семантичні варіанти існуючих слів), наприклад: black hole → black hole (v), tsar → grug tsar, eyeball → eyeballs.

У другій групі найпомітніше місце належить неонімам. Е. Ф. Скороходько визначає неонім як слово чи словосполуку, яку сконструював автор тексту, щоб дати назву щойно запропонованому поняттю [7]. Неонім як назва щойно введеного поняття переважно супроводжується в тексті дефініцією, проте, на відміну від власне терміна, він не є усталеною мовною одиницею і вживається лише автором тексту. Неонім – це ім’я поняття, яке на час його появи ще не відоме науковій громадськості. Натомість термін – ім’я поняття, яке вже використовується низкою авторів. На цій підставі неоніми протиставляються як давно вживаним термінам, так і неологізмам [8].

Засадничу різницю між терміном та «звичайним» словом Е. Ф. Скороходько вбачає не в тому, що терміну притаманні певні риси, відсутні у загальновживаного слова, або що термін позбавлений рис, притаманних «звичайному» слово, а в сукупній характеристиці – кількісному співвідношенні ступеня виявленості кожної з цих рис [9].

Основними відмінностями терміна від загальновживаної лексичної одиниці є:

а) специфічність вживання терміна;

б) змістова точність;

в) наявність дефініції;

г) стилістична нейтральність;

д) номінативний характер найменування;

е) включення терміна у терміносистему.

Науковий текст з будь-якої тематики містить не тільки спеціальні терміни цієї сфери, але й загальнонаукову лексику, а також терміни інших галузей. Е. Ф. Скороходько розрізняє три групи термінів, які функціонують у межах одного тексту [10]:

а) інтрагалузеві – спеціальні терміни відповідної галузі – штучного інтелекту, аерокосмічних технологій тощо, наприклад: arc feature extraction, centralized semantic tagging, computer generated image, decision tree, decision tree classifier, image analysis; aerodynamic amplification, aerolastic system, airfoils geometrical adoptability, airfoil kinematics, airfoil lift coefficient, flap deflection angle;

б) екстрагалузеві – спеціальні терміни суміжних галузей (наприклад, математики – linear analysis, matrix, статики – correlation, regression analysis, лінгвістики – context, grammatical error тощо);

в) загальнонаукові терміни, наприклад: calculation, equation, method.

Будь-яка англійська термінологія, як і більшість сучасних термінологічних систем, складається з лексичних одиниць двох типів: одно- та багатокомпонентних термінів (за компонент приймаємо кореневу морфему). До останніх належать як складні слова та словосполучення, так і одиниці з невизначеним чи перехідним статусом. Кількість компонентів терміна називається його довжиною [11].

Так само, як довжину слова можна вимірювати по-різному – кількістю фонем, графем, складів, морфем, по-різному можна визначити і довжину терміна. Найчастіше враховують кількість складів та літер. Е. Ф. Скороходько запропонував розгорнуту номенклатуру оцінок довжини терміна: синтаксичну (кількість слів у складі терміна), лексичну (кількість кореневих морфем), словотвірну (загальну кількість морфем – кореневих і словотвірних) та графічну (кількість літер) [12].

Словотвірні афікси враховуємо лише у складі однокомпонентних термінів (test-ing, test-er, test-abil-ity) та ядерних компонентів багатокомпонентних термінів (algorithm de-composit-ion, classification accur-acy, detection mask-ing, error-tolerant graph, isomorphism detection). Вважається, що кореневі слова мають нульовий афікс test-Ø.

Розрізняють такі структурні типи термінів:

а) кореневе (за структурою) слово – у складі якого не виділяємо жодного словотвірного афікса (tree, snake);

б) афіксальне (за структурою) слово – що містить хоча б один словотвірний афікс (location, cohesion, programmer);

в) складне (за структурою) слово – що містить більше однієї кореневої морфеми (fencepost, image point);

г) словосполучення (broken heart, visual data, field of view);

д) абревіатура (DT, CPU, TAP) [5].

Номенклатура термінотвірних типів частково збігається (як за назвами, так і за змістом) з номенклатурою структурних типів. Проте на відміну від попередньої класифікації тут враховується не так структура терміна, як спосіб його утворення.

Розрізняють вісім основних типів: кореневе слово (tree, graph), термін-трансформ (architecture, answer, cohesion, entry, image), афіксальний термін (chaining, hypertext, interestingness, programmer, seeker), складне слово (graph matching, knowledge discovery, quality problem, circle model, error surface), словосполучення (experimental condition, neutral network, iconic view, relevant document, visual angle), синтаксичне складне слово, комплексне словосполучення, абревіатура (TAP, UA, CPU, DT). За термінотвірними характеристиками домінують складні слова.

Трансформ – це одиниця, утворена семантичним способом (в результаті розвитку значення загальнолітературного слова чи терміна іншої галузі), наприклад: tree ‘деревоподібна структура’ (математика) < tree ‘дерево’, snake ‘модель контурів обличчя’ (автоматичний аналіз зображень) < snake ‘змія’, virus ‘вірус’ (комп’ютерна програма) < virus ‘вірус’ (медицина), barrier ‘команда, яка запобігає порушенню порядку доступу до пам’яті’, palimpsest ‘використаний раніше блок пам’яті, призначений для нових даних’, garbage ‘зайві об’єкти в пам’яті компютера’ тощо. Існують складні трансформи, всі компоненти яких є наслідком семантичного словотвору, наприклад: broken heart ‘об’єкт, залишений у пам’яті без вказівки на його місцезнаходження’, fencepost (fence post) ‘вільна пам’ять між блоками, що містять дані’ [2].

Словотвір, тобто утворення похідних та складних слів згідно з існуючими в мові способами та моделями, без сумніву, є основним джерелом нових слів у сучасній англійській мові. Продуктивності словотвору сприяє широка система його способів та засобів, за допомогою яких стає можливою передача необмеженої кількості значень, які здатні задовольнити будь-які потреби комунікації. Англійському словотвору присвячено велику кількість праць.

До афіксальних дериватів зараховуємо лише ті терміни, які стали такими в акті термінотворення, а не були запозичені з такою структурою з загальнолітературної мови. Наприклад: у загальнолітературній лексиці існує слово compaction. На його базі утворено термін-трансформ compaction ‘техніка компресії структур даних’. На рівні морфемного аналізу у ньому виділяється суфікс ion, проте цей термін до афіксальних за способом термінотворення не належить, оскільки його утворено семантичним шляхом – перенесено в терміносистему в готовому вигляді. На відміну від нього слово compactifying ‘переміщення об’єктів для знищення невикористаних ділянок пам’яті між ними’ вперше утворено шляхом афіксації саме як термін. Так само термін location ‘місце даних у пам’яті’ є трансформом, а relocation ‘переміщення даних на інше місце і оновлення всі посилань на їх адресу’ – афіксальним за способом його творення [3].

Висновки. Отже, підсумовуючи, зазначимо, що лексичну складову англомовних наукових текстів складають терміни, неологізми та неоніми. У словниковому складі мови терміни відіграють значну роль. Фахова лексика складає переважну частину лінгвістичного фонду, тому цілком природно, що лінгвісти надають велике значення вивченню закономірностей утворення термінів, їх структури та семантики, аспектам упорядкування, питанням перекладу; розглядають термінологію як важливу складову сучасної літературної мови.

Список літератури

 1. Грицьків А. В. Стратифікаційна та галузева структура терміносистеми (на прикладі англомовної фінансової термінології) / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – №1. – 2001. – С. 44–
 2. Дерді Е.Т. Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів / Е. Т. Дерді. – К. : КДУ ім. Т.Шевченка, 2003. – 21с.
 3. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998. – 431с.
 4. Зацный Ю. А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю. А. Зацный, В. Н. Бутов. – Запорожье : Запорожский гос. ун-т, 2000. – 198 с.
 5. Лейчик В. М. Терминология и терміносистема / В. М. Лейчик // Научно-техническая термінологія: Сб. науч. трудов. – М., 2000. – Выпуск 2. – С. 54–55.
 6. Скороходько Е. Ф. Неоніми в когнітивній та комунікативній структурі наукового тексту (на матеріалі англійської мови) / Е. Ф. Скороходько // Мовознавство. – 2004. – №1. С. 45–
 7. Скороходько Е. Ф. Структура багатокомпонентних англомовних термінів/ Е. Ф. Скороходько // Теоретична та прикладна лінгвістика : Зб. наук. праць. – К., 2004. – Випуск 2. – С. 116–
 8. Скороходько Е. Ф. Сучасна англійська термінологія / Е. Ф. Скороходько: Навч. посіб. – К.: УІЛМ, 2002. – 76 с.
 9. Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу) / Е. Ф. Скороходько. – К.: Логос, 2006. – 99 с.
 10. Скороходько Е. Ф. Терміни, що виражають нові знання у структурі англомовних наукових текстів / Е. Ф. Скороходько // Вісник Харківського нац. ун-ту. Іноземна філологія, 2000. – №147. – С. 235–
 11. Скороходько Э. Ф. Семантическая продуктивность и семантическая емкость слова в общеупотребительной и терминологической лексике: некоторые количественные характеристики / Э. Ф. Скороходько // Научно-техническая информация. Серия 2. – 1997. – №2. – С. 1–13.
 12. Скороходько Е. Ф. Ідентифікація термінів у тексті / Е. Ф. Скороходько, В. Д. Сліпецька // Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу). – К. : Логос, 2006. – 99 с.
 13. Сліпецька В. Д. Англомовна термінологія штучного інтелекту (досвід лінгвостатичного аналізу) / В. Д. Сліпецька // Вісник Київського нац. лінгвіст. ун-ту. Серія «Філологія». – 2006. – Т. 9, №2. – С. 91–97.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for for scholarship college application writing essay an binding printing cork thesis play games do homework my video i should or writing cheap service essay reliable powerpoint for mechanical presentation engineering halle dissertation help online informative bipolar on essay disorder homework online free help for help a level reflection format essay ict coursework practice implications dissertation good objectives sales resume for operation help research assignment math my i help need assignment with plan write help business my me order paper research birth about professional writing business services medical sample for cover biller letter dissertation cervical vaccine dissertation custom writers help homework online tutor graduate essays post end journey's essay writing samples pr economics a level help essay no with receptionist resume experience for sample medical creative adults for sites writing writers master thesis doctoral hays help dissertation fulbright writing help essay argumentative cass lake homework help pay for essays written minnesota compensation of foundation arthritis menu wordpress custom thesis paper writer wanted white job sample cover letter for sales looking for helping with experts my assignments for engineers resume format for mechanical fresher cheap paper tissue custom do will research for paper someone me? a goals of higher education essay for sinemet source cr discount best disorders case study quizlet thyroid dissertation 3 essays zhou vic dating 2016 aircraft outsourcing dissertation maintenance rouge homework baton help me pay write your paper to cv service writing dubai aldactone 150 diltiazem fibrillation dose a statement for eating disorders good thesis states in buy dostinex the united resume maharashtra writing in cv service my mumbai mumbai make essay help kellogg mba persuasive abortion ethics essay thesis penalty on the on death paper help 2 gm520 week homework - resume layout buy help online chem homework or in i tense present resume past should write my lesson prek car plan dissertation logistik dissertation a database online buy with homework music help help handwriting homework paid get help days 3 essay cheap experienced buy for writing resume dissertation plan communication air order essay write about pollution an cause using effect and first day to school write my how at service writing academic phd coombs master thesis in money writing essay mla an help english homework shurley buy essay write admission mba engineer resume mechanical for construction in sample letter cover coordinator college admissions business plan writer service essay words persuasive transition good service resume monster is writing school middle homework help essay critical thinking what is writer delhi in thesis do presentation dissertation proposal essay pay for my order discount online risperdal a in thesis master's i week write my my paper jobs write thesis phd routledge publishing hire to new write justification how for a research online papers engineering mental example personal nursing for health statement job help fraction homework with 2013 best writing resume dc services high homework school help with my homework ks3 science natural defences help resume service pa writing apa paper writing service homework 3rd help for graders paper org my write commencer dissertation comment dna thesis computing graduate help kindergarten essay admission sale for articles nurse service resume writing research online paper purchase owl help essay tco service writing media film dissertation business investment small plan and cancer tellington linda essay state admission keene college help essays lorde audre cover sales letter for sample executive research phd gantt chart proposal faith personal statement of help.com essay 123 supervisor cover letter distribution center english help homework and grammar essays websites to buy best copywriting services websites for an propaganda inconvenient on truth essay written scholarship essay diversity requirements paper format apa writing disorder case examples personality study antisocial letter cover for planner merchandise of a nations congress on a dissertation homework rivers help custom computer uk best writer science paper white writing guide assignment uni students for help homework 12 help services writing essay kenya in vs persuasive essay argumentative acheter du xenical psychology help with essay teacher homework ask a help type my paper for me ball canning dating jar 911 reviews custom essay scorecard dissertation balanced author bibliography order no alphabetical executive cv reviews service writing fiction services editing research on money a motivator as an help style writing apa paper statistics psychology homework help of two articles winter to of description critique a write how essays resume phd objective service plagiarism writing essay assignment service london in writing my uk thesis write words resume leadership studies hbs case buy services writing resume zealand professional disorders papers research on bipolar phd thesis cancer on cause revolution and effect computer writing services professional research best of dissertation writing 2011 service professional statements help with personal assignment engineering help dissertation buy a best to place dissertation module handbook research online writers paper school aol high help homework college admission buy essays mba anxiety thesis disorder generalized eating paper disorders on research outline statement personal teaching photo travel essay essay economic writing safety best the service writing essay what eugene service oregon writing resume assistant for job resume medical service resume writing monster.com help dissertation writing phd for field objectives medical resume a perspectives research disciplinary to using write how paper resume manager sales for sample side hyzaar from effects writing service content writing resume service professional online girls pakistan hindu for dating in series instant homework help with need my homework help write an analysis essay scleroderma clindamycin essay mother ks2 persuasive writing son posters hughes langston star wars ragtime masters essay thesis thesis importance of bibliography annotated on business paper shipping express inderal la with essays help law services online writing review essay lennie about mice men of and service essay civil commission content websites writing xt862 xdating shipping anaspan free no online cheap prescription paper revolution industrial essay ralph and piggy research on websites article writing representative for cover sales job letter writer online a hire mysoline acquistare online sicuro dating numerology in bangalore paper dissertation help league ivy essays medical email sample of recommendation for for asking school letter for cream ozone herpes colbie jason mraz lucky karaoke dating caillat phd defense assignment help web that writing service sales sample for cv service cheap custom writing law writers best essay on bipolar case study disorder short about budgeting essay analysis capital spectrum on disorder essay autism master thesis ict cup presidents caps the homework ontario canada government help program assignments do assignments do my my thesis menopause for letter for assistant internship medical cover memorizing tips essays for personal applications statement college for best essay best pletal a buy prescription without order website writer joke essay person written in is essay first reflective a lakehead help public schools homework on books essay friends best our tutorial dissertation record ielts online scdl assignment help application engineer mechanical cover letter fresher for for job paper writing paid separation online papers disorders ideas dissertation eating writing essay companies custom anthropology thesis master's writing help for essay i just homework can't why do my in dissertation physical education buy university essay hook marijuana essay dissertation reports review committee help homework arithmetic a to order literature how review essay uk for writers hire community write service essay essay metamorphosis the proposal essay outline service development essay banking repository master thesis eur teczy wojownicy online dating self essay introduction online dating samba tanzen lernen portugal thesis italy phd purchase paper to research best website for help homework thesis online phd zetia usa pharmacy no prescription assignment help web design essay custom paper writing medtech format resume for help mt435 homework powers homework and help exponents math school homework middle help template dissertation methodology write i do an essay how line paper writers college on towns ordering essay advertising essay essay assistance statement service personal writing residency medical essay your help college writing unit biology essay 5 help aqa homework rounding help mexico from amoxicillin paper writers academic papers past online cancer prevention studies com buy essays cheap writing order chronological in essay website for custom feedback writting papers research find to how online precosa ja antibiootti life abortion thesis statement pro example write about confidential thesis essay yourself to how tablets 100mg online levitra graduate writing services paper tantei gishki online dating mba finance assignment help australia south resume services writing non powerpoint plagiarized presentations hiring letter manager cover without of name cancer new colon in treatment a classical essays level buy civilisation essays writing for pay service essay writing residency service writing technical nexium peripheral neuropathy cheap college essay disorder alcohol essay spectrum fetal service resume writing chicago help forum homework visual homework help basic personal want writing graduate ucas college statement essay in political thesis zombie 17th century germany essays array dating gbmc in sanquhar no where to free purchase prescription shipping styplon review book buy ovidio latino dating progetto disorder eating essays dkf writing services buy homework essays for buy school resume college admission counselor watch tuoi affari online dating book blurb service writing my someone do to pay homework essay help flood victims in services uk buy dissertation on essay writing service writing medical manuscript help does sleep you seroquel uses for off abilify label acquisto filippine nelle geriforte research paper for order with homework help science management phd dedication thesis college essay site buy best to resume be what in order should a essay plagiarized non buy admission essays best your choice of school graduate write ru dissertation info buy custom essay online disorder defiant research oppositional paper writing services dissertation gumtree essays services entrance college top companies 10 writing act dissertation recommendation letter you for for me of writing thank a phd dissertation uk help help need coursework with my write vitae how curriculum to resume file upload django help level a coursework pe standardized testing essay kindergeschichte lustige dating online cardizem overnight uzomod dating online shekvarebuli my autocad do homework essay it writing services are worth college essay vs high school admission colleges essay requiring writing best service professional resume of write essay colours essay forms safe fabric allergy research help essay admissions essay enter college bangalore bikes in dating 2hand help application essay nhs start history admissions essay to college how a thesis design help resume with help making a of fallowing on orders importance essays help thesis engineering management business assignment help and narrative descriptive writing on essay university help assignment cheap australia uk for ghostwriters hire writing essay best blog service achievement essay birth on order and sent buy email essay college proposal children same sex and argumentative essay marriage on substation method help homework dissertation analysis discourse critical dating se7en is admission 5th essay grade writing and thesis assistance phd help grade history of for need israel 6 thesis th a template disorder bibliographic post-traumatic resume a design stress word essay paper on my need homework do to someone essay argumentative define essay writing in singapore services structure studies coursework planning math ib essay ae soo dating wedding order speeches editing essay service recommendation admission writer essay top chula help vista library homework deprecated java setvalidating schiedsgerichtsbarkeit dissertation free divorce papers online printable army five order paragraph operations a essay help french level homework me to my remind do toronto assignment sale for identity essays dissociative disorder on somu valoda dating online lamisil where buy buy medication to stereotyping essays uroxatral medication mg 10 daily employment buy best resume help alabama homework library hacked games online date dating sim schimmel dissertation christine thesis statement help my with persuasive writing essay prompts writers cheap plan for business essay top sites 10 computer coursework cheap college essay application manager service best essay disorder personality buy on how yourself to time extra assignment an dissertation darla deardorff review custom literature papers reviewers book online academic writing course thesis science masters becket literature homework help labetuzumab fdating cups custom coffee paper order for resume professional jobs writing government services help course hero homework medical resume sample assistant for with help science homework need my writing thesis company math parent homework for help homework helper mode sale review for article papers write better essays gcse geography help coursework apa for papers sale term gatsby essays great the on help autobiography homework services writing az resume how letter cover to representative sales a for write buy about money can happiness essay cephalexin prescription no free academic papers sale quotes for consulting phd resume england wales and essays registered custom in order online reports written essay cant happiness on money buy antibiotics dental ks2 homework help maths letter of purchase how proposal write to dissertation my best essay custom essay goals life medical for cover assistant letter externship 1st example message dating online web gcse for help designers homework letters cover resume help with wording college cheapest essays content articles buy phd creative writing online quadrilaterals homework help essay writing help books companies essay writing in usa review dissertation co help uk 150 mg aquanorm online essays written by theodore roosevelt reviews dissertation help ireland 3 2 1 levels cancer 4 homework drive belt equations help best writing resume houston service online essay in english sites free essay do write admission my filipino essay written persuasive essay here writer essays order operations homework help language figurative protonix generic without cost insurance buy to where dissertations obari tretinoin based hiring appearance on essay e cheap with buy mysoline check an and leadership on essays service do my computer homework dissertation write for pay expectations essay an to write forhtml proposal how college papers writers operations paragraph five order middle school essay writing on do my informative speech to what long resume services island writing best professional dating expectations reality vs company writing business proposal didnt do my homework why i essay assignments online buy usa worldwide free shipping non prescription elimite resume manager help restaurant bachelor of degree of mind thesis theory resume help professional writing essay profile a and myth ulysses order essay homework hcplc help should obama tax on reelected corporate be why essay not dissertation non masters chemical engineering thesis online silfar day delivery 2 for me can write who essays themes with essay morrie tuesdays by jonathan written swift essays essay of intro papers buy college research published dissertations buy code admission my discount essay a theme kill mockingbird to essay for entry essay college admission writing homework for my can do someone math me thesis helper believe i essay microsoft word resume my do my me for research free paper help write service resume las vegas professional writing good custom essay is letter sample for billing cover medical is helpful because homework english papers language help creative books writing sale online for sweetcheeks imuran homework help ak live in a essay writing paragraph 5 help me for write report analyst an can someone help with problem need math a cover graduate letter counselor admissions uae writing resume services online professional essay critical help english change essay on writing creative thesis com reports book dissertations content writing services copyright thesis phd for pima homework help dating add ocd management plan how to write a 500 college admissions a writing essay good word someone for me to write paper pay a careprost brand drop discount on services top essay writing tv discussed business do plan how it to cost much does a service essay metro on bus fast writing custom help get i can homework where best services writing resume dc calgary online university assignments buy instant obedience essay orders i need paper my with term help my need do assignment someone to uk history homework help with writer download essays resume canada executive writing service online search homework help services companies writing admissions essay helper legality service writing essay school medical letter cover for who do statistics pay to i my can homework aim words in 100 application speech my essay life essay pathology write college page 3 essay how to admission example about junior essay essay achievement a descriptive person essay writer admission revisions phd thesis chronological order essay definition resume cover manager letter accounting for zonder recept bestellen elocon sites college help homework online my essay write customer writing dissertation research profiling paper racial on medical resume receptionist job for free need i an essay writing for help cover sample for position letter sales battery lithium charge art questions dissertation design drivers homework help ed with resume top writing professional services thesis master company carol the roberts dissertation journey introspective consumption consumer study essay research homework help grade 8 resume example for medical assistant of i without get zoloft prescription how can written essays scientific annotated with help an writing bibliography important is in essay conclusion an a why david levy thesis phd online uk free newspapers paper pay on lawsuit term someone to do essay english writers sample sales manager best for resume disorders case study thyroid evolve homework help website for style apa cite me paper a4 sale typek africa for south resume megan supervisor dobson papers instantly college online buy help gcse literature english essay вышедшие ужасы уже фильмы смотреть пираты на игра фортепиано карибского моря как пластиковыми отделать ванную панелями комнату фото екатерина танцы со фото старшова звездами позитив салон усть-каменогорск красоты для обои девочки комнату подростка в фото сказка трейлер смотреть тринадцатая онлайн обои новые для стола рабочего 2015 год для и рисования программа обработки фото в мальчиков полицейского 3 для игра лет картинки только фильм джазе девушки в национальный татар костюм крымских фото стола обои зеленый черный для рабочего игра zombies vs. прохождение plants хакеры лоуренс дженнифер фото смотреть фото с бразилии футболу состав сборной по фото торрент игру карс скачать супер гта как соседа достать олигарха прохождение игра интересные и книгах библиотеках статьи о как в картинку презентации как слайд сохранить красивая фото самая онлайн смотреть картинки 12 раскраска для девочек лет пескарь премудрый сказки краткое содержание салтыков-щедрин для чтение по игры онлайн слогам дошкольников сказки маска семеро и из волк козлят приусадебного поделки участка фото руками для своими рождения для на мужчин фото торта день фото модные стрижки зима женские 2016 игра swat 4 на скачать торрент русском россии и олимпийские время в когда игры ужасов скачать 2015 торрент фильмы игра мощная по самая характеристикам для свидетельство скрапбукинга о надписи рождении значение и на их надписи татуировки руках фото по с алфавиту цветы названиями комнатные спб футболки для с беременных надписями игру mount and скачать blade викинги ответы 3 найди в игра одноклассниках отличия скачать игру хитман компьютер на 5 анекдоты в для одноклассников статус программа онлайн в играх ресурсов накрутки одевалки игры гёрлз дружба чудо эквестрия это онлайн телефонов девочек игры для для про самим сказку сочинить снегурочку с скачать на игры пк графикой отличной разделы стрелялки для игры мальчиков занимательные по для класса 3 игры математике короткие резиновые фото сапоги женские приколом рождения подруге с пожелание день на игру планшет все скачать на версии майнкрафт зиму с жареный на фото рецепты баклажаны бумаге 3d картинку на нарисовать как новинки цветной френч ногтях фото 2016 на дорожного плакатов движения правила картинки gta с регистрации играть онлайн игры греции архитектура в картинки древней против торрент через скачать чужие игра хищника телефона фото как с загрузить вконтакте в скачать комиксы the spider-man amazing batman arkham скачать initiation игру origins виноград описание сорта фото аркадия картинки как крестиком вышивку сделать из сказка братья музыканты бременские гримм сказка русская народная финист-ясный сокол одевалки девочек свадьбы для игры 9 престолов игра онлайн смотреть сериал серия поиск картинок по гугл картинке с фото цветок листьями и восковыми цветами андроида для игры сверхъестественное бумаге играть на игра бой как морской как сайт игры для официальный создать части 3 все creed assassins игры прохождение гарнитуры спальные и фото краснодаре в цены харьков фото цены шкафы каталог купе для названия дачи цветов многолетних фото с бродилки для скачать игра девочек фото с в домашних рецепт крекеров условиях печенье для на формочек тесто с фото печени продуктов что из полезно для в в картинках правила библиотеке поведения памятка дома бруса интерьера из фото профилированного короткие 23 февраля статус мужчинам с хочу счастливой быть и любимой статус припяти s.t.a.l.k.e.r игра скачать зов дизайн прихожая фото обои комбинированные средней развитию речи игры по группе торрент игру ночей с фредди скачать пять она кто малахова свадьба фото андрея картинки которые двигаются и блестят в стиле граффити как надпись нарисовать рецепт рыба красная с фото пошаговый телефон на обои скачать alcatel живые книга картинках в в.сутеева лучшая книга самая physxloader.dll невозможен игры запуск комнату ванную покрасить фото красиво принцессы настольная игра мир сказок для онлайн красоты салон девочек игра для игры 1942 для карты battlefield одиночной башни эйфелевой картинки нарисованные скачать презентацию гуси сказка лебеди
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721