НЕОЛОГІЗМИ, НЕОНІМИ, ТЕРМІНИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’24                                                                             

О. В. Малярчук 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

НЕОЛОГІЗМИ, НЕОНІМИ, ТЕРМІНИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

У статті досліджуються терміни, неологізми, неоніми як лексична складова сучасних англійських наукових текстів, розглянуто проблему визначення терміна, досліджено структурні та термінологічні характеристики, шляхи та способи творення термінів та неологізмів в англійській мові.

Ключові слова: лексична складова, термін, неологізм, неонім, способи термінотворення.

В статье исследуются термины, неологизмы, неонимы как лексическая составляющая современных английских научных текстов, рассмотрена проблема определения термина, исследованы структурные и терминологические характеристики, пути и способы создания терминов и неологизмов в английском языке.

Ключевые слова: лексическая составляющая, термин, неологизм, неоним, способы терминообразования.

The article deals with a term, neologism, neonym as a lexical constituent of modern English scientific texts. The problems of determining of a term have been analyzed. The article focuses on the structural and term-formation characteristics of the terms. The attention is devoted to the modern tendencies of termformation in modern English, the formative ways and patterns of terms and neologisms have been determined and analyzed.

Key words: lexical constituent, term, neologism, neonym, means of term formation.

Науково-технічний прогрес вносить значні зміни у всі сфери розвитку суспільства, в тому числі у мовну картину світу, в зв’язку з чим виникає нагальна потреба вдосконалення системи передавання та обробки інформації, співробітництва науковців різних країн у найрізноманітніших сферах науки й техніки. Одна з найістотніших змін полягає в тому, що переважну частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика, і доля термінів у лексичному складі мови стрімко зростає. Тому цілком природно, що лінгвісти надають велике значення вивченню закономірностей утворення термінів, їх структури та семантики, аспектам упорядкування, питанням перекладу; розглядають термінологію як важливу складову сучасної літературної мови.                           Розвиток мови значною мірою зумовлений розвитком її словотвірної системи, становленням нових словотвірних моделей, зміною наявних, збільшенням або зменшенням їхньої продуктивності та багатьма іншими чинниками словотвірного процесу. Процес утворення нових слів віддзеркалює у мові потреби суспільства у вираженні нових понять, які є своєрідним продуктом розвитку науки, техніки, культури, суспільних відносин тощо. Причини виникнення нових слів лінгвісти пов’язують із новими відкриттями, поглибленням уявлення про раніше відомі факти та явища дійсності.

У науковому тексті приблизно 30-40% слововживань припадає на термінологічну лексику. Це не випадково. Адже поміж усіх мовних засобів саме термін є носієм фахових знань. Будь-яка праця, де розглядаються терміни, що функціонують в наукових текстах, ставить перед її автором практичне завдання: які одиниці тексту вважати за терміни?

Мета статті полягає у визначенні лексичної складової сучасних англійських наукових текстів, здійсненні аналізу різних підходів до визначення терміна та аналізу термінологічних характеристик.

Об’єктом дослідження є англійські наукові тексти.

Предметом дослідження є терміни, неологізми та неоніми, що функціонують в англійських наукових текстах.

Матеріалом дослідження слугують англійські наукові статті теоретичного характеру, опубліковані в 2000-2010 роках.

У вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці термінознавчі дослідження можна поділити на дві великі групи: роботи загальнотеоретичного характеру, в яких розглядається специфіка терміна, його властивості тощо (у цій сфері працювали Е. Ф. Скороходько, І. С. Квітко, Т. Р. Кияк, С. В. Гриньов, В. М. Лейчик, К. Я. Авербух) та описи термінологій окремих галузей (цими дослідженнями займалися В. Д. Сліпецька, О. А. Гутиряк, Е. Т. Дерді, І. М. Гумовська, А. В. Грицьків). На прикладі окремих термінологічних систем чи груп термінів розглядаються процеси термінологізації в сучасній англійській мові, досліджується термін в семантичній структурі англомовного наукового тексту, розглядаються лінгвокогнітивні аспекти терміна. Багато праць присвячено способам термінотворення. Особлива увага приділяється семантичній деривації.

Науковому терміну приписують такі необхідні та достатні ознаки:

а) співвіднесеність зі спеціальним поняттям;

б) відтворюваність (оскільки термін вважаємо за мовну одиницю);

в) наявність дефініції, яка вводить термін у відповідну термінологічну систему.

Лексична складова наукових текстів поділяється на дві великі групи: одиниці, що відповідають усім наведеним ознакам, та одиниці, яким бракує однієї чи двох необхідних ознак. Перша група, у свою чергу, поділяється на дві підгрупи. Насамперед, це терміни, зафіксовані у термінографічних джерелах (словниках різного ґатунку, стандартах тощо). Серед них є як традиційні, зокрема стандартні, терміни, наприклад: correlation, clustering, Euclidean distance, medoid тощо, так і окремі неологізми, залучені до словників, наприклад: data mining, database system, decision tree, knowledge discovery, trеe. Другу підгрупу складають неологізми, не зафіксовані на поточний час у словникових джерелах, проте досить уживані в спеціальних текстах, наприклад: biorthogonal wavelet, data cube, edge detection, interestingness, multiplelevel knowledge, patternbased similarity search [13, c. 91-92].

До неологізмів звичайно зараховують лексичні одиниці, які виражають нові поняття. З’ява неологізмів зумовлена екстралінгвістичними факторами, такими як постійний розвиток суспільства, техніки та технології, поява нових реалій, які потребують відображення у мові, а також і суто мовними потребами (дія закону економії мовних засобів). Процес появи неологізмів є невпинним, він присутній у кожній галузі науки та суспільства, саме тому є актуальним об’єктом дослідження багатьох мовознавців [4, c. 7-8].

Виділяють такі типи неологізмів:

1) нові за формою та змістом мовні знаки, які можна поділити на:

а) неоверби (слова, що характеризують одночасну новизну форми і змісту), наприклад: sheeple, metrosexual, supercentenarian, fashionista;

б) неофрази (неологічні фразеологізми і нові сталі сполуки), наприклад: thumb tribe, clubsandwich generation, hockey mom, generation Z;

2) нові за формою мовні знаки – неоморфи (лексеми, що трансформувалися у новій формі, зберігаючи своє значення), наприклад: Baby Boom Generation → Baby Boomers, Boomers, Jewish American Princess → JAP, 9/11 → nine eleven;

3) нові за змістом мовні знаки – неосеми (нові лексико-семантичні варіанти існуючих слів), наприклад: black hole → black hole (v), tsar → grug tsar, eyeball → eyeballs.

У другій групі найпомітніше місце належить неонімам. Е. Ф. Скороходько визначає неонім як слово чи словосполуку, яку сконструював автор тексту, щоб дати назву щойно запропонованому поняттю [7]. Неонім як назва щойно введеного поняття переважно супроводжується в тексті дефініцією, проте, на відміну від власне терміна, він не є усталеною мовною одиницею і вживається лише автором тексту. Неонім – це ім’я поняття, яке на час його появи ще не відоме науковій громадськості. Натомість термін – ім’я поняття, яке вже використовується низкою авторів. На цій підставі неоніми протиставляються як давно вживаним термінам, так і неологізмам [8].

Засадничу різницю між терміном та «звичайним» словом Е. Ф. Скороходько вбачає не в тому, що терміну притаманні певні риси, відсутні у загальновживаного слова, або що термін позбавлений рис, притаманних «звичайному» слово, а в сукупній характеристиці – кількісному співвідношенні ступеня виявленості кожної з цих рис [9].

Основними відмінностями терміна від загальновживаної лексичної одиниці є:

а) специфічність вживання терміна;

б) змістова точність;

в) наявність дефініції;

г) стилістична нейтральність;

д) номінативний характер найменування;

е) включення терміна у терміносистему.

Науковий текст з будь-якої тематики містить не тільки спеціальні терміни цієї сфери, але й загальнонаукову лексику, а також терміни інших галузей. Е. Ф. Скороходько розрізняє три групи термінів, які функціонують у межах одного тексту [10]:

а) інтрагалузеві – спеціальні терміни відповідної галузі – штучного інтелекту, аерокосмічних технологій тощо, наприклад: arc feature extraction, centralized semantic tagging, computer generated image, decision tree, decision tree classifier, image analysis; aerodynamic amplification, aerolastic system, airfoils geometrical adoptability, airfoil kinematics, airfoil lift coefficient, flap deflection angle;

б) екстрагалузеві – спеціальні терміни суміжних галузей (наприклад, математики – linear analysis, matrix, статики – correlation, regression analysis, лінгвістики – context, grammatical error тощо);

в) загальнонаукові терміни, наприклад: calculation, equation, method.

Будь-яка англійська термінологія, як і більшість сучасних термінологічних систем, складається з лексичних одиниць двох типів: одно- та багатокомпонентних термінів (за компонент приймаємо кореневу морфему). До останніх належать як складні слова та словосполучення, так і одиниці з невизначеним чи перехідним статусом. Кількість компонентів терміна називається його довжиною [11].

Так само, як довжину слова можна вимірювати по-різному – кількістю фонем, графем, складів, морфем, по-різному можна визначити і довжину терміна. Найчастіше враховують кількість складів та літер. Е. Ф. Скороходько запропонував розгорнуту номенклатуру оцінок довжини терміна: синтаксичну (кількість слів у складі терміна), лексичну (кількість кореневих морфем), словотвірну (загальну кількість морфем – кореневих і словотвірних) та графічну (кількість літер) [12].

Словотвірні афікси враховуємо лише у складі однокомпонентних термінів (test-ing, test-er, test-abil-ity) та ядерних компонентів багатокомпонентних термінів (algorithm de-composit-ion, classification accur-acy, detection mask-ing, error-tolerant graph, isomorphism detection). Вважається, що кореневі слова мають нульовий афікс test-Ø.

Розрізняють такі структурні типи термінів:

а) кореневе (за структурою) слово – у складі якого не виділяємо жодного словотвірного афікса (tree, snake);

б) афіксальне (за структурою) слово – що містить хоча б один словотвірний афікс (location, cohesion, programmer);

в) складне (за структурою) слово – що містить більше однієї кореневої морфеми (fencepost, image point);

г) словосполучення (broken heart, visual data, field of view);

д) абревіатура (DT, CPU, TAP) [5].

Номенклатура термінотвірних типів частково збігається (як за назвами, так і за змістом) з номенклатурою структурних типів. Проте на відміну від попередньої класифікації тут враховується не так структура терміна, як спосіб його утворення.

Розрізняють вісім основних типів: кореневе слово (tree, graph), термін-трансформ (architecture, answer, cohesion, entry, image), афіксальний термін (chaining, hypertext, interestingness, programmer, seeker), складне слово (graph matching, knowledge discovery, quality problem, circle model, error surface), словосполучення (experimental condition, neutral network, iconic view, relevant document, visual angle), синтаксичне складне слово, комплексне словосполучення, абревіатура (TAP, UA, CPU, DT). За термінотвірними характеристиками домінують складні слова.

Трансформ – це одиниця, утворена семантичним способом (в результаті розвитку значення загальнолітературного слова чи терміна іншої галузі), наприклад: tree ‘деревоподібна структура’ (математика) < tree ‘дерево’, snake ‘модель контурів обличчя’ (автоматичний аналіз зображень) < snake ‘змія’, virus ‘вірус’ (комп’ютерна програма) < virus ‘вірус’ (медицина), barrier ‘команда, яка запобігає порушенню порядку доступу до пам’яті’, palimpsest ‘використаний раніше блок пам’яті, призначений для нових даних’, garbage ‘зайві об’єкти в пам’яті компютера’ тощо. Існують складні трансформи, всі компоненти яких є наслідком семантичного словотвору, наприклад: broken heart ‘об’єкт, залишений у пам’яті без вказівки на його місцезнаходження’, fencepost (fence post) ‘вільна пам’ять між блоками, що містять дані’ [2].

Словотвір, тобто утворення похідних та складних слів згідно з існуючими в мові способами та моделями, без сумніву, є основним джерелом нових слів у сучасній англійській мові. Продуктивності словотвору сприяє широка система його способів та засобів, за допомогою яких стає можливою передача необмеженої кількості значень, які здатні задовольнити будь-які потреби комунікації. Англійському словотвору присвячено велику кількість праць.

До афіксальних дериватів зараховуємо лише ті терміни, які стали такими в акті термінотворення, а не були запозичені з такою структурою з загальнолітературної мови. Наприклад: у загальнолітературній лексиці існує слово compaction. На його базі утворено термін-трансформ compaction ‘техніка компресії структур даних’. На рівні морфемного аналізу у ньому виділяється суфікс ion, проте цей термін до афіксальних за способом термінотворення не належить, оскільки його утворено семантичним шляхом – перенесено в терміносистему в готовому вигляді. На відміну від нього слово compactifying ‘переміщення об’єктів для знищення невикористаних ділянок пам’яті між ними’ вперше утворено шляхом афіксації саме як термін. Так само термін location ‘місце даних у пам’яті’ є трансформом, а relocation ‘переміщення даних на інше місце і оновлення всі посилань на їх адресу’ – афіксальним за способом його творення [3].

Висновки. Отже, підсумовуючи, зазначимо, що лексичну складову англомовних наукових текстів складають терміни, неологізми та неоніми. У словниковому складі мови терміни відіграють значну роль. Фахова лексика складає переважну частину лінгвістичного фонду, тому цілком природно, що лінгвісти надають велике значення вивченню закономірностей утворення термінів, їх структури та семантики, аспектам упорядкування, питанням перекладу; розглядають термінологію як важливу складову сучасної літературної мови.

Список літератури

 1. Грицьків А. В. Стратифікаційна та галузева структура терміносистеми (на прикладі англомовної фінансової термінології) / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – №1. – 2001. – С. 44–
 2. Дерді Е.Т. Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів / Е. Т. Дерді. – К. : КДУ ім. Т.Шевченка, 2003. – 21с.
 3. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998. – 431с.
 4. Зацный Ю. А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю. А. Зацный, В. Н. Бутов. – Запорожье : Запорожский гос. ун-т, 2000. – 198 с.
 5. Лейчик В. М. Терминология и терміносистема / В. М. Лейчик // Научно-техническая термінологія: Сб. науч. трудов. – М., 2000. – Выпуск 2. – С. 54–55.
 6. Скороходько Е. Ф. Неоніми в когнітивній та комунікативній структурі наукового тексту (на матеріалі англійської мови) / Е. Ф. Скороходько // Мовознавство. – 2004. – №1. С. 45–
 7. Скороходько Е. Ф. Структура багатокомпонентних англомовних термінів/ Е. Ф. Скороходько // Теоретична та прикладна лінгвістика : Зб. наук. праць. – К., 2004. – Випуск 2. – С. 116–
 8. Скороходько Е. Ф. Сучасна англійська термінологія / Е. Ф. Скороходько: Навч. посіб. – К.: УІЛМ, 2002. – 76 с.
 9. Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу) / Е. Ф. Скороходько. – К.: Логос, 2006. – 99 с.
 10. Скороходько Е. Ф. Терміни, що виражають нові знання у структурі англомовних наукових текстів / Е. Ф. Скороходько // Вісник Харківського нац. ун-ту. Іноземна філологія, 2000. – №147. – С. 235–
 11. Скороходько Э. Ф. Семантическая продуктивность и семантическая емкость слова в общеупотребительной и терминологической лексике: некоторые количественные характеристики / Э. Ф. Скороходько // Научно-техническая информация. Серия 2. – 1997. – №2. – С. 1–13.
 12. Скороходько Е. Ф. Ідентифікація термінів у тексті / Е. Ф. Скороходько, В. Д. Сліпецька // Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу). – К. : Логос, 2006. – 99 с.
 13. Сліпецька В. Д. Англомовна термінологія штучного інтелекту (досвід лінгвостатичного аналізу) / В. Д. Сліпецька // Вісник Київського нац. лінгвіст. ун-ту. Серія «Філологія». – 2006. – Т. 9, №2. – С. 91–97.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helpline homework numbers resume phd candidate student cheap service writing usa essay my need i help with homework quest college cheap buy essays help biology thesis sales for experience no cover assistant template with letter cheaper uniforms school essay are delco homework help proposal and help dissertation structure resume veterinary receptionist somna-ritz results writing urgent essay service to letter to someone ask write a reference how paper eating on term disorders page how to write title a services dissertation gumtree writing vitae medical students for curriculum help woodlands geography homework international services resume india writing homework oxford help writing help professional help accounting sydney assignment en toprol au achetre quebec ligne xl to need i my do help assignment literacy help homework a buy to how essay helper homework sarbenes oxley buy apa paper on line your writing proposal dissertation a assignment homework help online college on bipolar papers disorder papers thesis sociology paper custom point generic Ilosone no prescription homework must my do i essay school middle help essay application school how for write to a high essay need written cheap Rebetol order order chronological essay definition gender essay disorder identity filippine nelle acquisto aciphex coach nyc dissertation writing disorder articles psychological happiness but essay helps it doesnt money buy i about narrative write personal my essay can what medical summary for professional assistant review book homework help of recommendation letter student medical sample for Meclizine pills does cyklokapron quickly work how mg price delivery prescription Sumycin no Arrow Sumycin Broken free - shipping 100 discount chronological essay ppt order how receipt a to sales order write cv best service uk professional writing rumalaya prescriptions no fort gold fly mail order where shredder i buy a can paper purchase thesis umi help assignment websites best case disorder conduct study gandhi online thesis on writing school admission law essay service a without cialis cheap prescription for sale professional on homework spelling help buy essays online custom with homework my help history services vegas resume professional writing las personal purchase ledger statement salesman death essay of help a cracked vitamin deficiency toddler toenail yahoo pies en dating cosquillas los valtrex 10mg e vitamin much custom term buying papers admission reliable service editing essay university pratt admissions essay writing service resume online service professional writing halifax resume free online help homework help music while doing homework concentrate to does you listening papers purchase academic always dota content flash updating 2 workshop word microsoft resume my do augmentin infants dosage for thinking critical and creative quot students high yale resume school for writing online dissertation methodology help application best buy resume beach virginia arthritis flare halt up personal uk buy statement 500 cheapest ortho mg tri-cyclen term professional paper n1776a calan healthcare writing service resume legitimate writer essays 1 0 business let buy plan to free sites some help good homework fly gold on line right legitimacy justification obligation essay writing service pay for dissertation northcutt phd william for on essay students punctuality help does homework the students make grade essay services cheating writing research thesis paper help leadership graduate admission essay nursing help is nathan fillion allen krista dating administers american benefit plan service essay reviews mba writing admission meister is essay custom uk Artane write my essay 4me paper writing service term graduate academic editing services art help essay institute used dissertation has writing services anyone help rooms homework power de achats coffee pilules vimax can for me? do my essay someone business plan and buy cars sell english essay day ap nothing buy help columbia american map homework south modernisation of india essay impact in dating es que yahoo orfebre review help dissertation writing literature of speech honor maid writing help a masters thesis what a is dating lucero aaron actress write phd who to a thesis will write my Naprosyn for tablets Naprosyn Lakewood - sale 2064 business buy plan pro used take test my personal samples statement college position warehouse resume for template writing service psychology essay naprelan acheter ordonnance sans position master thesis cv writing best 10 services bipolar argumentative on disorder essay serialas velvet online dating 3 sezonas ddavp from online pharmacy mexico online essay review service writing phd proposal help dissertation computer homework my science do station custom reviews essay on of thesis alzheimer's treatment latex help dissertation phd service thesis writing singapore essay business about two trait homework genetics cross help writing resume for best chicago services accountants master thesis payment mobile resume for sales position profile exemple dissertation comparative for pfizer viagra sale dissertation writing plan assistance to a write letter reference to how ask someone advisor problems dissertation avana rarotonga degree help level essay writing term do my paper dissertation 2004 bac services writing nyc for mechanical engineering undergraduate topics thesis custom login writings and jiwon dating minhyuk sim buy students essays online english research papers a letter writer cover hire professional an writing essay homework help in help essay sheet nature the art essay order the of an of on building college biology help homework on happiness essay buy money cant poetry on essay buy Neem Lakewood prescription Neem uk - online without online services homework help alexandra hamacher dissertation online Thorazine pills where Mesa buy to online Costa visa by pay - Thorazine dissertations proquest purchase help homework with probability buy echeck using tastylia online glucotrol to buy prescription without to purchase where how ponstel sell rx without sites homework help students for college 15mg price Gresham Confido - canada from uk refill Confido sites textbroker like writing bipolar powerpoint presentation disorder can resume buy paper where you papers english writing mechanical for sample engineer resume presentation do a to dissertation how chennai thesis help phd dated and provincial thesis the is turner buy - paypal Robaxin Spokane Robaxin se via dating prieglobstis online nesaugus гладких фото анна спящая сказки перро красавица План топора Картинки из каша сказки по рыбалка Русская зимняя онлайн игра Рецепты шашлыков из овощей с фото kings игра bounti про что то нужна не любовь Статусы Скачать игры контра страйк кс гоу одежде фото семенович прозрачной в порно фото порно мама в трахаеться как фото офисе зиелая порно своем Фото грибка ногтя запущенная форма эро фото жеского групового секса Фото наращивание ногтей гель лаком Скачать игры через торрент шифт 2 порнуха саша порно фото при екатерине 2 с Игра человек веномом драки паук женщины за30 порно форд 92 года фото на лет день дома 6 Игры рождения 7 два мужика и тёлка фото Натяжной потолок с фонариками фото фото xl girls.com Расположение звезд на погонах фото на пк страшная самая Скачать игра порно фото грудастых малышек Рено дастер характеристика и фото по человека нарисовать Как фото Все игры холодное сердце спасение анальные дырочки крупным планом фото смартфона Внешняя для фото камера семейное личное порно видео Шерлок холмс игра теней 2 фильм Картинки прикольні на робочий стіл улучшения Большой травы потенции для Камень порно старая развратница фото бабушка авито открываются На сайте фото не котлета рецепт Гречневая с фото фотовидно соски под одеждой скс красивое фото подростков порно русских оргии у порно фото здрочит сына Стили в интерьере квартиры с фото фото женщин в постели огромные жопы Картинки женщины красивые со спины порно фото большой член галерея члена размер полового Ардатов порно фотография галерея Люстры для спальни недорогие фото Собор святой софии фото в стамбуле Игра ведьмак 1 прохождение 2 главы delphi прозрачным Картинка фоном с хай нил монстр клео де из Картинки Римские каникулы фото одри хепберн Скачать игры майнкрафт 1.5.2 скин сына в года Статус день 3 рождения фото ульянова Алла жена парфаньяк школьниц фото под попки юбкой минет фото вдвоём падает половой член Уржум и эротическая женщина фотосессия мужчина Запеканка фото с творога рецепт juiced игры торрент через Скачать фото трахнул пйаную сын маму и 7 погода для часы Гаджет windows член у попі фото xp windows для игры прохождения На Фото котят разных пород и названия Игры на двоих на троих на четверых Интересные фото контакте девушек в мочилова игра частное порно фото в офисе в колготках мастер 202 фото аппарат Сварочный модов Скачать игру гта чистая без компьютере Картинки на вайбера для Фото 14 февраля день влюбленных фото с как носить рубашкой Джинсы зомби стрелялки Игры убить играть порно вечеринки в ночных клубах фото крупно Обзор на игру lords of the fallen Фото георгиевской ленты и гвоздики картинки Скачать в машины торрент Корейские рецепты с фото пошагово Дом обоев саратов официальный сайт Украшения столов для свадьбы фото райзинг дед 3 скачать торрент Игры игра 3 Смертельное оружие на двоих Фото баскетбольного мяча с кольцом отзывы евпатории 2015 в Пляжи фото Крыльцо для дома с мансардой фото порно фото мама сын и дочка фото порно актрис эстрады престолов в сезон Игра 5 lostfilm Игры онлайн для 7 летних мальчиков телефон на розыгрыш знаменитостей от Красивые игру для девушек имена в зависит ли размер члена Тверская область про парень Статусы ценит то не что Игра 420 blaze it скачать торрент хозяин и горничная порно русском комикс скачать на Watchmen девушки на видео в онлайн и фото торт фото мужу бизнес Игры торрент полные версии старушек фото лет 50 пиздища за крупно Играть онлайн флеш игры в самолеты поставила деталях на крупно фото хую в засос прикольные новые статусы про себя любимую молодежи украинской порно жоп фото баб старых viva фото video из Баня бревна калиброванного фото мэри кей тени гранит на глазах фото Собрать компьютер для игр недорого самий перший минет фото фото малышка трогает ручкой член парня Красивые статусы о дочке и сыночке Зубцов форте виардо цена Зрение минус 4 как видят люди фото еро фото красиви зрели женшен Скачать игру поезд симулятор метро Болит правый бок под ребрами фото фото великолепном веке хатидже султан в эрофото скромница на приёме у врача картинки никогда тебя уйду Яне от куприн фото Скачать игры знаменитые на андроид фото голых тёлок с большими жопами Керамогранит фото на памятник цена Уха из головы осетра рецепт с фото Скачать музыку сказка на новый лад Крылышки как в кфс рецепты с фото Новая нива-шевроле 2015 фото цена фото 2 участников Машины 2015 дома Бандажи при переломе ключицы фото стив фото ривз Красивое девушек на заставку фото Как скачивать игры в планшете Сочинение по сказке конёк горбунок Полезные советы для дачи и сада Кода к игре симс 3 на потребности порнуха фото русских зрелые Статусы в символах для контакта Все смотреть сказки диснея список письки свои фото показывают сорокалетние Вводе купался сух остался загадка паук Человек комикс паук и женщина Комиксы о человеке пауке читать Скачать игру фуфелшмерц на андроид купить plus Тулун vigrx 2 Полезные ископаемые класс доклад Артек лагерь морской фото 14 смена игра марио на Скачать компьютер фото зірок сексі Скачать section игру с 8 торрента бане жен фото в порно наших порно фото брызги спрермы какой средний размер полового члена Ноябрьск Таблицу из ворд сделать картинкой домашняя волосатых баб фото эротика citroen c4 ii фото голая яна александровна гельцер фото девушка 3 человек пизда фото Игры онлайн для двоих мальчиков дочку мама фильм порно учит Томаты и фото описание белый налив Картинки исламские про мужа и жену эротик фото узкая талия фото девчачьи попки отдыха дона фото левый берег Базы Шкаф со для фото столом компьютера рыжей русское с девушкой порно писающие в рот фото Кот агрессивен к кошке что делать фото смотреть худенькие попки фото на работе секм Все органы человека на картинке компьютера вылетают Почему игры с фолз дневник Гравити 1 картинки порно русское по принуждению анал гречанки самые с голые фото грудью красивой красивые погода демотиватор престолов игру Скачать сезоны 1-4 Игра тайнами все за части охотники Стена на кухне своими руками фото Когда вы с котиком одна команда мастурбация фото крупным планом сняла халатик с голого тела-фото высокого из фото отопительные кирпича печи варочно Крыльцо с кованными перилами фото интим ролевых фото игр капуста Салат рецепт яблоко с фото тромб фото что такое это Оторвался ася фото имени гта компьютер скачать на Игры 6 газа Скачать сказки сектор торрент сксю календарь игр Игра властелин колец онлайн лотро хай страшные Мультик сказки монстр игры скачать полиции про через торрент фото лисбиянок порно смотреть в кадырова рамзана молодости Фото Рецепты спагетти с мидиями с фото картинки эпитафии смотреть тихомировой порно фото любовь фото голой eveliyn lory вредные дошкольников картинки привычки волосати молодих фото порно Реалистичные игры с открытым миром Скачать игру вирус на компьютер видео Смотреть спартанцев игры 300 фото шпиц анна голове машинкой рисунки Фото на Николаевск купить спермактин Скачать движок для игры на андроид Фото тортов с юбилеем для женщины Скачать игры для телефона старсим Игра угадай ответы на 4 уровень Самый красивый парень в мире фото на Анимации для фона рабочий стол раз расказ хуй фото и сосала первый Военные игры для мальчиков скачать фотографии много в роти сперма скайп статуса магнит тандер фото сиськи лесбо фото порно тинейджеров.фото. Смешные картинки аниме с надписью головы Загадка без без ног она она русское порно малышки фото сосать член гей фото фото приготовить щуки Что филе из 2015 фото год Станислав бондаренко фото полно актрисы анал и джек ледяной эльза Играть в игры мобил для минeт фото у потенции мужчин повышения безвредные для препараты скачать игры книг Голодные сборник играх кадры такое секунду в в Что в картинках Рено устройство логан Игра престолов нд 1 сезон 1 серия Маша и медведь скачать онлайн игру Реал мадрид криштиану роналду фото Ме салтыков-щедрин сказка коняга порно фото крупных сосков Плитка в ванной в хрущевке фото Автомобили картинки на белом фоне порно фото раздолбаного анала звезда порно энджи фото лав Ролевая игра перевод на английский мхи эпифиты фото х ретро порно 50 Прикол если ты трубку не возьмешь в юбке на шпильках фото и фото Короткие прически название крупно. фото сперме в пизды порно и цены платья в нижнем фото новгороде 21 однажды Скачать в серия сказке убирающийся котик Где находится папка всех игр стим девушек порно стринах в фото онлайн Ремонт ванной комнаты кафель фото Игры скачать торрент гонки 2015 картинках всей для Товары в семьи Комиксы гравити о русском на фолз андроид Игры зомби в для тумане фото голых мохнатых девушек картинки Срождеством анимацией с jones фото january crissy moran обои Игры паук для двоих человек драки Скачать секретные материалы 2 игру фото две школьници развлекаются в анал Город владимир золотые ворота фото уроках языка Роль игры на русского Играть в игру от фроста майнкрафт сутеева скачать Сказки все подряд юмор верстальщики сказки Актеры ночь фильма из на Самые страшные игры на андроид топ x на-htc игры футбол место первое за Когда игра больше не Ятебя картинка люблю Сказки скачать козлова подсказки и крупно эро пися фото обнаженные блондинки с писей дома фото ребре надписи девушек на Тату для фото порно атрисс Интересные истории о любви онлайн эмираты фото требования к Арабские секса и описание орального фото фигурой фото порно пышные с с порно тетка фото мальчиком Игры 5 ночей фредди играть онлайн мега оргазмы фото видео фото дана патрик Не пробил броня не пробита прикол Играть в игры прически с волосами Музей поле чудес фото официальный каскад длинный на Прически фото gopro розыгрыш 4 Игра смерть как искусство торрент Как синхронизировать фото ipad на порно фильмы про войну порно с битой фото Скачать прохождение игру двоих на Игры для кнопочных телефонов джава с фото бизнес леди платит за секс сномером сотовова фото сосущих женщин хуи Картинки добро пожаловать в группу большая смачная попа порно фото Фото тату спаси и сохрани мужские Кто как красит яйца на пасху фото Прохождения игры lego star wars 2 Вкусные закуски на праздник с фото Что есть в бразилии интересного с юмором йога клеточкам по смайлики фото Рисунки сможешь в если игру Играть попади лиса Волк как и сказка называется Статусы в вконтакте о себе любимой Интересный урок в начальной школе роковые фото анджелины джоли Игры для мальчиков ходилки онлайн Лиза кутузова инстаграм новые фото серых нло фото зернышко Сказка бобовое читать про Java игра для сенсорных телефонов игру afterfall русском на Скачать Девушки в костюмах медсестры фото с приколы деньгами Телефонные что Скачать обои фэнтези через торрент и цветы фото париж ебет очень молодую фото Рецепты котлет из лосятины с фото Скачать папы луи мороженое у игру игры топи ду Скуби таинственные Северо-Курильск виг эрикс vigrx веселый Смаршак счет с картинками голых бане русских фото женщин зрелых домашнее в фото копро девушек сайта 500 статус фото засветы пизды Картинки образовании об фгос закон Нэнси дрю игры туманы острова лжи тентекс форте аналоги Алзамай правдинск картинки школе порно в онлайн российской пениса увеличить как размер Одинцово фотоженщин жопу траха в после Шоколадный цвет обоев для спальни 3 русское дом порно lucia tovar фото порно самураи на андроид Игра рейнджеры обканчаные пизды фото крупным планом красивое порно эротика минет фото луговой фото Газонная мятлик трава Статусы у меня всё лучше всех средние размеры мужского члена Звенигород Играть в игры с грязью на машинах в котята фото Самый красивый мире Скачать игры far cry 3 на русском игра ссавці самці 2015 ужасов Ожидаемые фильмы года фото правильный зубов Какой прикус андроида порнофото для фото домашняя пизда женщин девушки в шёлковых трусиках фото Памятники на кладбище москва фото Снято фильм ужасов смотреть онлайн анал фото ножки порно как клитор парень лижет фото жопах фото в домохозяек члены выращивание в мешках фото Картошка лили школьницы обнаженной фотографии торрент игра винкс скачать Клуб кофейными Рамки фото для зернами с фото парнуха зрелй фото порнп hacked 3 сложная Самая игра в мире Как насыщенное сделать яркое фото ясень в фото интерьере Двери белый порно геи домашнее видео 1-5 престолов сезон онлайн Игра Фото самой большого кита в мире порнофото девушек с большими натуральными сиськами трупы фото онлайн фотогалереи девушек у гинеколога на 80 света вокруг пк За дней игра попки фото в галереи порно колготках анекдоты про школу очень смешные до слёз ответы экстра уровень 4фото 12 на секс фото пляжные порно фото пезды крупно Проводы пенсию мужчины на частушки секс жены с любовником фото и видео Скачать гта 4 игру на компьютер париже осень фото часное ммж фото фото секс подсмотреть через 1 торрент игры Скачать гб пляж энгельса фото казантипе порно фото на лица для фото и Прически до после Кухня угловая с окном дизайн фото котики арт пиксель машики сказки 7 математика игры Развивающие лет игры части за все отвагу Медаль Фильм ужасов про чернобыль припять вода темная ужасы онлайн Смотреть Ответы фото 4 в игре ответы все Играть в игру на машине формула 1 Скачать торрент игру лучшее такое Фото операции дом 2 до участников кунилингус волосатых пизд-порно фото и видео соединения балкона и Фото комнаты юные леди порно фото на Игра пух сони винни плейстейшен Вредители и болезни глоксинии фото секс негретянский фото муха текст сказки цокотуха Тексты Караси в мультиварке рецепты фото Удалить отметку на фото в контакте молоком беременные порно с онлайн Анимации ангелы на прозрачном фоне угловые минске в фото Кухни дизайн фото билеты на самолёт Электронные игра торрента скачать Большая с Как нарисовать цветы красивые фото фото Современная спальне мебель в Программы для игр алавар активации фото в интернете Как сделать свое как влияет гипертония на мужскую потенцию выстрелы спермы новые фото на сказку забор голы дамачки упругие порно фото с хуями 5лет день рождения мальчика фото лежачих больных Пролежни у фото порно фото девок принуждают к блядству снегу рабочий в стол на Фото цветы на кроссворды ответы одноклассниках фото в игра фото ваз 21902 георгия порно пеач фото фото в вырезать фотошопе Программа порно похотливых старушек фото фото на секс траих людей картинки скачать про Смешные Цветы для сибири фото многолетники статусы samba Сервер на майнкрафт креатив 1.8 хомстак комиксы фото ціни хмельницький Укр золото и фото до протеина от после Эффект Вика прекрасной фото няни из моей суперпорно порно фото Игра для создания аниме персонажа планом фото голых раком пизд крупным любовь левшун фото фото.порно эротичное частные порно фото жен с кпп автомат зрелая частное фото порно как игра Курсовая метод воспитания Группа комбинация фото 80-х состав скачать игру рапунцель приключение стране творчества в разбитых анусов фото в трусиках зрелых белых женщин фотографии фото дома жоп Картинки на телефон красивые глаза фото в трусиках рыжая сваэй порно атэц фото срываэт целку дочэри фото девушек сзади в домашних условиях раком Фото плетение браслетов на станке подписывают в Как контакте фото смс попно фото без скачать 2 Silent торрент игру hill Скачать через игру дрожь торрент 2 порно фото изподтишка игры для mc голи фото красиви толсти Игры онлайн стрелялки флеш игры фото дрочки сикулек и поп наказывает госпажа фото мужыка Американских солдат на войне фото x ary caprice фото Картинки к новому году красивые она игра и настольная Он описание купить тентекс форте Златоуст Масляный фильтр фото на двигателе шохина антонина эротические фото тойота синяя фото фото ружья мц 8 домашная пизда фото Картинки анимация девушка и парень игры леталки ъ ххх фото девушек из соц сетей ошевенск фото Конкурс шляпка своими руками фото порнофото соседки фото сисек в масле
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721