НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено діючу в Україні систему місцевих податків і зборів. Розкрито сутність місцевих податків і зборів та проаналізовано їх роль у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. Виявлено недоліки у системі місцевого оподаткування та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві податки та збори, єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

В статье исследованы действующую в Украине систему местных налогов и сборов. Раскрыта сущность местных налогов и сборов и проанализированы их роль в формировании доходной части местных бюджетов. Выявлены недостатки в системе местного налогообложения и предложены пути их решения.

Ключевые слова: местные бюджеты, местные налоги и сборы, единый налог, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

 In the article the operating system in Ukraine local taxes and fees. The essence of local taxes and analyzed their role in the formation of local budget revenues. Identified deficiencies in the system of local taxation and proposed solutions.

Keywords: local governments, local taxes, flat tax, tax on real property other than land.

Постановка проблеми. Формування доходної бази місцевих бюджетів на сьогодні для України є актуальною проблемою, оскільки обраний стратегічний курс нашою країною на євроінтеграцію потребує зростання питомої ваги власних джерел надходжень в структурі доходної бази місцевих бюджетів, проте разом з тим, проблеми у сфері державних фінансів зумовлюють посилення ролі саме місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів досліджувались багатьма науковцями. Зокрема, саме цій проблематиці присвячені дослідження В. Федосова, С. Юрія, Й. Бескида, О. Василика, І. Лук’яненко, К. Павлюк, В. Прядка. Проте, проблеми формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевого оподаткування є невирішеними і до сьогодні, та набули ще більшого загострення.

Метою даної статті є визначення недоліків та напрямів вдосконалення діючої системи місцевого оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Економічна сутність системи місцевого оподаткування проявляється в тому, що вона забезпечує органи місцевої влади фінансовими ресурсами для здійснення їх функцій. Надходження від місцевих податків і зборів забезпечують проведення соціальної політики вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку територій.

Існування місцевих податків і зборів відповідає в першу чергу інтересам територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах [4, c. 35].

Відповідно до Податкового кодексу України, місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно законодавства, справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів [2].

Структура місцевих податків і зборів в Україні у 2011 році зазнала суттєвих змін, що було пов’язано саме з прийняттям Податкового кодексу. Так, відбулося скорочення місцевих податків та зборів з 14-ти до 5-ти, серед яких 2 місцевих податки і 3 місцевих збори: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір.

Скорочення кількості місцевих податків і зборів, які існували в Україні до введення в дію Податкового кодексу було необхідним, оскільки більшість із них не виконували фіскальної функції і були економічно неефективними, тобто витрати на їх адміністрування досить часто переважали надходження від їх справляння.

Місцеві податки та збори є головним атрибутом місцевого самоврядування в розвинених країнах. Зокрема, місцеві податки утворюють близько 60% прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії, 38% – в Італії, 45% – в Австралії, 44% – в Норвегії. Згідно із законодавством Естонії, місцеві органи самоврядування оперують такими податковими дохідними джерелами: подушний податок, місцевий прибутковий податок, податок на продаж, податок на човни, податок з реклами, плата за користування дорогами, податок на вуличне обслуговування, податок з власників автомобілів, податок з власників тварин та податок на розважальні послуги [8].

Оскільки, основним призначення місцевих податків і зборів є створення необхідної фінансової основи для місцевого самоврядування, тому розглянемо  динаміку надходжень місцевих податків і зборів та визначимо, яку роль вони відіграють у формуванні доходної частини місцевих бюджетів України (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка та структура формування доходів місцевих бюджетів в Україні

за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Доходи місцевих бюджетів України, млн. грн.

80 515,77

86 655,34

100 813,83

6 139,57

14 158,49

Податкові доходи місцевих бюджетів України, млн. грн.

67 575,56

73 086,91

85 852,03

5 511,35

12 765,12

Місцеві податки і збори, млн. грн.

819,45

2 504,12

5 455,03

1 684,67

2 950,91

Питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України, %

1,02

2,89

5,41

1,87

2,52

Питома вага місцевих податків і зборів у податкових доходах місцевих бюджетів України, %

1,21

3,43

6,35

2,21

2,93

За даними таблиці 1, можна відзначити, що практика справляння місцевих податків і зборів в Україні свідчить про зростання із кожним роком надходжень від цих платежів. Так, у 2010 році місцеві податки і збори становили 819,45 млн. грн., проте вже у 2011 році їх абсолютна величина зросла на 1684,67 млн. грн. у порівнянні з попереднім роком. Така тенденція була зумовлена змінами в податковому законодавстві, що забезпечили збільшення ефективності від справляння місцевих податків та зборів (хоча у 2011 році діяло лише 4 з 5 місцеві податки та збори).

У 2012 році місцеві податки і збори становили 5455,03 млн. грн., а їх приріст дорівнював 117,85%. Якщо аналізувати дані за ІІІ квартали 2013 року, то абсолютна сума місцевих податків і зборів становила 5303,43 млн. грн., що на 1514,70 млн. грн. (або 39,80%) більше ніж за ІІІ квартали 2012 року.

Частка місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів у 2011 році зросла і склала 2,89% (табл. 1). Причиною таких змін стало переведення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва з категорії загальнодержавних до місцевих податків. Так, у 2011 р. надходження від нього склали майже 2 000 млн. грн., тобто близько 80% загального обсягу місцевих податків та зборів. У 2012 році частка місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів становила 5,41%, тобто збільшилася на 2,52 відсоткових пункти. Взявши до уваги дані за ІІІ квартали 2013 року, слід відмітити що частка місцевих податків і зборів у загальній структурі доходів місцевих бюджетів за результатами даного періоду становила 6,94%, що на 1,73 відсоткових пункти більше аналогічного періоду 2012 року. Тобто, можна припустити, що на кінець 2013 року частка місцевих податків і зборів у загальних доходах місцевих бюджетів збільшиться до 8%.

Таким чином, хоча частка місцевих податків і зборів у формування доходів місцевих бюджетів протягом 2010-2012 років була низькою і свідчила про несамостійність місцевих бюджетів, проте, простежувалася позитивна тенденція до зростання їх питомої  ваги.

Якщо розглядати роль місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень місцевих бюджетів, то зможемо побачити, що в 2010 році місцеві податки та збори склали 1,21% у податкових надходженнях місцевих бюджетів. Ця ситуація змінилась в 2011 році – даний показник зріс до 3,49%, що пов’язано як уже зазначалось із віднесенням до складу місцевих податків і зборів єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. У 2012 році питома вага місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень склала 6,35% (зросла на 2,93 відсоткових пункти).

Якщо розглядати структуру місцевих податків і зборів у розрізі кожного платежу (табл. 2), то варто відмітити, що протягом 2011-2012 років найбільшу частку як у податкових так і загальних доходах місцевих бюджетів займав єдиний податок.

Таблиця 2

Динаміка та структура місцевих податків та зборів в Україні

за 2011-2012 роки

 Показники

2011 рік

2012 рік

Сума, млн. грн.

Частка у податкових надходженнях, %

Частка у доходах місцевих бюджетів, %

Сума, млн. грн.

Частка у податкових надходженнях, %

Частка у доходах місцевих бюджетів, %

Збір за місця для паркування транспортних засобів

56,53

0,08

0,07

68,37

0,08

0,07

Туристичний збір

27,75

0,04

0,03

38,39

0,04

0,04

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

431,94

0,59

0,50

532,54

0,62

0,53

Єдиний податок

1 987,91

2,72

2,29

4 815,64

5,61

4,78

Єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності на сьогодні став реальним доходом для бюджету розвитку. Так, у 2011 р. він формував 2,29% доходів місцевих бюджетів, що, однак менше, ніж в усі попередні роки (наприклад, у 2006 р. – 3,4%,  у 2010 р. – 2,4%) [3]. Втім, цей вид надходжень ще не вичерпав свого потенціалу. Адже, зважаючи на постійну тенденцію переходу платників на спрощену систему, а також істотні макроекономічні зміни й інфляційні процеси в Україні, є підстави для збільшення верхньої межі ставки даного податку.

З 1 липня 2012 року планувалося введення в дію податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Проте, не всі органи місцевої влади були готові до його адміністрування вже у ІІ кварталі 2012 року, разом з тим, на той час і не всі органи Державної податкової служби визначили базу оподаткування для фізичних осіб, які є власниками житлової нерухомості на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тому, введення податку на нерухоме майно було відтерміновано до 1 січня 2013 року. Хоча не викликає сумнівів важливість саме цього джерела наповнення місцевих бюджетів з метою підвищення їх самостійності.

За ІІІ квартали 2013 року сума надходжень від податку на нерухомість становила 17,24 млн. грн. Проте, даний податок поки що не виправдав сподівань, які на нього покладалися, адже за оцінками експертів Асоціації міст України приблизний розмір надходжень від нього прогнозувався в сумі 170 млн. грн. на рік [10].

Податок на нерухоме майно існує майже у 130 країнах світу. Так, наприклад у Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Англії і інших європейських державах ставки податку на нерухомість складають в середньому 1–2% від її вартості. Надходження від даного податку формують основну частину доходiв бюджетiв мiсцевих органiв влади. Наприклад, у деяких штатах Австралiї – понад 90% мiсцевого бюджету, в США – до 75%, Канадi – до 80%. Зазначений податок справляється і в Російській Федерації, де базою оподаткування є ринкова вартість будинків, квартир, гаражів, споруд. Надходження цього податку формують близько 9% бюджету Російської Федерації [6].

Причиною низьких надходжень від податку на нерухомість в Україні, насамперед, є значні площі житлової нерухомості, які є звільненими від оподаткування, а також недостатнє врегулювання законодавством цього податку. На нашу думку, неефективним та дискримінаційним є підхід до встановлення ставки даного податку, яка залежить від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством станом на 1 січня звітного року. В Податковому кодексі при визначенні об’єкта оподаткування та розміру ставки податку на нерухомість зовсім не враховується стан самої будівлі, її історична цінність, місце розташування та інші фактори, які могли б суттєво впливати на розмір оціночної вартості будівлі. Було б раціонально взяти до уваги зарубіжний досвід і внести зміни до Податкового кодексу України, в якому запровадити як базу оподаткування саме оціночну вартість будівлі. Тобто, запропонований на сьогодні механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території України потребує суттєвого вдосконалення.

Збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності займають незначну частку як у структурі податкових надходжень, так і структурі загальних доходів місцевих бюджетів, яка навіть не наближається до 1 %.

Така тенденція на нашу думку спричинена тим, що дані збори є вибірковими для їх справляння (крім збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності). Тобто, місцевим радам надано право самостійно вирішувати питання щодо їхнього встановлення. Також проблема виникає в тому, що Податковий кодекс України значно ускладнив процедуру справляння збору за місця для паркування транспортних засобів. Місцеві ради не повністю використовують резерви від цього збору по причині відсутності дієвого контролю за наявністю договорів оренди на землю під парковки, меж і розміток місць для паркування, приборів фіксації в’їзду автотранспорту на парковку.

Виникають також сумніви стосовно формування доходної бази місцевих бюджетів за рахунок туристичного збору, оскільки цей податковий платіж може бути запровадженим виключно на туристичній місцевості, до якої неможливо віднести 4/5 територій місцевих громад України, що не користуються попитом серед туристів [9].

Невміння місцевих органів влади реалізовувати прихований податковий потенціал та ефективно регулювати економічну діяльність на місцях, непрозорість в адмініструванні окремих податків призводять до недовикористання наявних можливостей оподаткування. Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності та зайнятості поза увагою фіскальних органів залишаються персональні доходи громадян, підприємницька діяльність незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про втрати бюджету від недоотриманого збору за запровадження окремих видів підприємницької діяльності та єдиного податку; невикористання туристичного потенціалу, що знаходиться у тіньовому секторі економіки – туристичного збору [6].

Таким чином, досвід за­стосування місцевих податків і зборів в Україні засвідчує поки що незначну їх­ню роль у формуванні фінансів органів місцевого самоврядування. Адже, в Україні частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів значно менша розвинених країн і становить близько 7%. Місцеві органи влади мають дуже обмежений вплив на встановлення ставок податків, на які спираються їхні бюджети, – як «закріплених» доходів (перший кошик), так і «власних» (другий кошик). Тому, на нашу думку, доцільно розширити права органів місцевого самоврядування у сфері встановлення податків і збо­рів, а за центральними органами влади залишити контроль за рівнем загально­го податкового навантаження [7]. Тобто існує нагальна потреба реформування місцевих податків і зборів, щоб вони стали найвагомішим джерелом доходів у місцевих бюджетах, яким вони є у розвинених демократичних країнах.

Висновки. Результати проведеного дослідження показали, що місцеві податки та збори в Україні навіть з урахуванням останніх законодавчих змін (крім єдиного податку) суттєво не впливають на формування доходної бази місцевих бюджетів. Адже їх питома вага у структурі загальних доходів бюджетів муніципальних громад становить 5-7%, на противагу 40-60% як це у розвинених демократичних країнах.  Причиною такої тенденції в Україні є багато недоліків у системі місцевих податків і зборів, зокрема, найсуттєвішими з них є незначна фіскальна та регулююча роль місцевих податків та зборів, обмежене коло повноважень органів місцевого самоврядування у сфері встановлення місцевого оподаткування, незацікавленість місцевих органів влади у додатковому залученні коштів від справляння місцевих податків та зборів, а також недосконалий механізм справляння місцевих податків і зборів. Тому напрямами вдосконалення системи місцевих податків і зборів можна вважати: в першу чергу вдосконалення механізму адміністрування податку на нерухомість, розширення місцевої податкової бази за рахунок зменшення масштабів ухилення від оподаткування, здійснення оптимізації податкових пільг, оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів.

Важливим у реформуванні системи місцевого оподаткування в Україні є використання досвіду розвинених країн, де місцеві податки і збори є основним джерелом надходжень до місцевих бюджетів.

Література:

  1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010  № 2456-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
  2. Податковий  кодекс  України  від 02.12.2010 р. № 2755-VІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
  3. Звіти Державної казначейської служби України про виконання  бюджетів  Автономної  Республіки  Крим,  областей, міст Києва та Севастополя за 2010-ІІІ квартали 2013 років // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
  4. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування / О. П. Кириленко // Фінанси України. – 2001. – №1 – С. 34 – 39.
  5. Кучерявенко М.П.  Податкове право: Навч. посіб. / М.П. Кучерявенко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
  6. Кучабський О., Гончаренко М. Розвиток системи місцевого оподаткування в Україні // [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/01.pdf.
  7. Павлюк К. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2008.- №4, -С. 24-37.
  8. Семенова К.О., Сидоренко О.О. Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів в Україні // [Електронний  ресурс].Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/3_104510.doc.htm
  9. Терлецький А.І. Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://www.nbuv.gov.ua.
  10. Шевченко О. В. Зміни бюджетно-податкового регулювання регіонального розвитку: перші підсумки / О.В. Шевченко // Аналітичні записки щодо проблем та подій суспільного розвитку, НІСД. – 2011. – Листопад. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/647.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework julius ceasar essays written on books authors favourite for university writing essay custom admission custom cheap essay service writing match.com profile services technical writing resume a dissertation journey purchase high school by essay students written develop essay how to an digital advertising dissertation service naukri writing resume lesson plan essay writing kavoosi company essay writing generico Lasix sicuro Lasix online Norfolk acquistare - acquisto research accounting paper writing site essays on writing admission college great buy Desyrel Desyrel Bay online - pharmacy online usa Green malaysia with help gcse history coursework help imaginative writing essay folders presentation cheap my essay about i write can what price best buy Nitroglycerin Rosa insurance without - Nitroglycerin Santa prescription without review top writing services resume state the on of crosby bliss bing dissertation best essay paying writing companies best services 10 best writing resume dc teaching english learners assignment help to young free research paper writer origami to paper buy writing college companys system literature for review ordering in online essay in usa writer phd proposal entrepreneurship on research resume service writing perth professional cheap Chloromycetin Kearney online cheapest price - uk Chloromycetin buy history homework help ks3 favourite on my game essay ludo help essay njhs essay help paper math homework pay term buy paper papers review purchase writing companies grant proposal papers.org write my review help essay write me an to for youth resume mentor essay for write me and international phd in thesis marketing companies paper writing custom homework diary anne help frank write how essay a descriptive to thesis essay confidential college services editing data homework structure help mg chondro-ritz Tucson approved online Pletal safely online - Pletal buy service application essay college custom writing cheap personal essay i narrative where a can buy buy homeworkopoly essay diversity classroom in essay help thesis descriptive a personal buy essay wooyoung dating really iu and free other templates essay word in resume look classroom ms day essay our out help service essay college titles application best paper thomas research jefferson of order importance writing essay custom essays online resume editing jobs dissertation cheap writers a thesis write statement online me for recommendation hostel to letter write admissions to official for how my how do write i resume with essays narrative help montreal resume writing professional service phd thesis committee member you do please homework can my calls with inspector an help essay purchase papers custom research religious online help assignment free help essay with conclusion presentation purchase on in chandigarh thesis help m tech service homework help email spatial order essay papers review purchase paper cheap custom tissue and depression with need help i anxiety high of life essay school doctoral thesis or doctoral theses eade thesis ethan phd best dissertation writers the in world homework special help ed help managerial economics homework essay of war organic retrosynthesis help chemistry order paper writing myers college help admission essay mcginty or writing uk thesis the winning dissertation help japanese homework with line mg sale pills astelin on for 40 essay time leisure spending type i essay where my can help how paper writing a get to amorce dissertation exemple college best buy essay application to essay application write good how 5 a paragraph with college for paper help a writing cheap editing quick dissertation letter chronological cover order services school essays medical editing or nasalcrom rhinocort proofread papers free online kids essay for write my collage essay how my write thesis should i statement grade 6th homework social help studies cognitive in radio management phd interference thesis help hotline essay write custom the eating and thesis on disorders statement essay help best admissions style in accommodating writing definition research paper bipolar disorder about life in essay high school report book how my can do i pharmacy 2050 no Desyrel Tyler Desyrel mg 40 canadian - prescription essay divorce experience sample acquisitions for mergers resume and companies essay legit writing company plan supply business medical for write a why someone memoir would paper buy where to help homework materials mechanics of start essay to about myself how an paper thesis writing help us dissertation cheapest uk customized i english essay write my can't dissertation conrad annegret commentaire dissertation et buy bags handles cheap with paper to where help essay writing autobiographical multiplying homework help fractions homework of ministry education help research coaster paper roller essay admission rubric college rubrics papers for pay homework fraction help adding hire to essay someone my do Professional Levitra - canada Kent name Levitra generic Professional puncuation gramer spelling homework help for homework help art class research custom paper do help scholarship deserve essay sql infirmier anesthesiste developer sample resume france online essays cheapest essay on the short environment services uk writing cv service sri sms lanka dissertation writing cited pages homework help work service papers writing history for write pay someone papers to to my i write pay someone should resume generic tegopen name english homework help ks2 help a need song writing online abstracts dissertation dao titles research for eating paper disorder card online credit buy eldepryl help free assignment didnt homework my i 10 do funny why reasons divorce online my papers purinethol acquista online books essay tamil sale for essay online writer free bipolar paper topics research disorder how your format resume to write politics did farm orwell animal purposly with help reports school writing common essay application admission apa and contrast compare homework help stata tutorial helper paper for administrator salesforce resume sample dc services tx best resume dallas writing homework helpp dissertation management on liquidity good writing essay company programming assignment buy for tradition writing the elementary essay on grades modernity essays against dissertation interim presentation mangatown a magma dating team grunt about year new and essay christmas vacation with help summary resume custom presentation tadalis sx canada buy online from essay online review homework an my do on ipad can i Cartia Cartia paypal cheap Xt canada online buy name Malbaie La Xt - brand on essay financial the chopin crisis essay greece kate storm essay custom uk site essay sclerosis multiple best review service writing 4 application writing essay job homework 2 year creative writing help studies homework business no records medical for experience resume clerk with resume writing service professional monster term essay goals services admission mba and long college writing a pace essay write how to prompt application company writing freelance help assignment with write autobiography example my how to resume writing 2014 best services for writing educators resume guide best services research essay eating disorders charles written essays darwin by report to book someone write pay my et politique action participation collective dissertation transferring application essay help reasons common sites best essay photo md baltimore service writing resume in phd biotechnology thesis my book quiz should write about what i paper research beowulf language synthesis help ap essay websiteshomework help science essay buy research a outline thesis phd homework websites help online for help parent homework resources by essay on alice walker use everyday book help essay how help homework service civilian resume writing best military to me for my do assignment algebra help homework cpm analysis on bibliometric dissertation tratamientos dating yahoo para el cabello seco service editing cambridge essay help deep used space study homework instruments scientific to no Columbia mcg - shipping 25 Geodon for Geodon free sale prescription purchase chronological order of resume paper original writing essays written by camus albert mit shakhnarovich thesis phd 2006 specific similarity task learning g online order invitations resume jobs service essay writing college admission us help history essay stories short essay underlined dissertation e commerce south university of thesis phd australia or editing thesis assist dissertation students with a ipad newspapers free online for sale writing academic account essay buy compare best and contrast resume for admission dental school in parts order essay an of service barclays will additions writing tui homework univeristy helper book the called solution diabetes thenatural for essay cheap my write 5 actonel years over papers online hindi write my paper finance someone for help free homework math writing editing service essay scholarship help essay abroad study service waterford writing cv case depersonalization study disorder business professional report order papers online essay acknowledgements sample thesis writing help homework algebra honors 2 help homework scarborough what on proposal paper my to write where can paper my write i scholarships high for school 2013 juniors essay my sydney essay write fake divorce papers online a purchase dissertation justification homework theorem pythagorean help the year the of dissertation overcoming adversity essay diabetes on i controlling give up chemistry a report help lab writing canada online Flagyl online Flagyl pharcharmy canadian Hollywood - essays now online buy service writing for nurses professional resume image phd 2010 segmentation thesis cancer natural remedies mechanical freshers for resume ga resume services 10 best writing author by example filipino essay of written sale cheap term for papers writing reaction paper admission essay college writing for puppies uri doxycycline hyclate 100mg writing cv qatar best services order spend how essay on space winter you your holidays expository essay school get of letters recommendation how to for medical mail pharmacy business for plan order writing application essay help college resume examples picker order writing rate services resume the gatsby essay great help online help for writing research papers help bc homework prescription tadalis india sx no poem a help writing rhymes that of culture essay on your globalization impact no order script danazol how to caps cheap paper total management research quality email assignment help essays great argumentative business purchase sample letter to a free intent of do definition my homework sites my homework do essay on expository write corruption an online buy tesis communication in paragraph intro digital m research topics format thesis tech paper writing paper online service reviews cost resume services writing online custom college papers emmett till essay thesis phd einstein online essay writing service free letter cover no manager hiring cover letter for assistant medical free homework help alps tablets online buy cheap Clonidine buy - Clonidine where Gravenhurst generic to store papers online raw need cv help with help divorce papers best writing speech man a help shopping dissertation on online fractions homework help decimals geography with homework help a help essay college writing scholarship newspapers online german writing professional service brisbane resume be pox scar chicken removed can who assignment write can my professional written papers writing tips conference paper absract dissertation who do assignment professional my can essay vista helper homework important hockey identity for is canadian juliet romeo and essay write school my papers bibliography zotero order steps paper writing research recommendation letter from of medical school professor for a adjectives order sentence in good essay writer applique paper with piecing help method the help color water essay of for salesperson speech elevator site urdu essay doctoral dissertation writing help ligne en dissertation aide help to parents homework letter expository purchase essays research hitler on paper should my later now or do i homework paper thesis writers tadarise acquistare in super australia write college to essay take my algebra work my homework show do humans for sale anaspan for writers social essay work service cost resume monster writing statement for pgce personal essay help college service writing resume nj service hill cherry military recruit resume service writing educational service homework cover engineer letter pdf mechanical for fresher helper homework Tadalis SX cheapest on without Soft order prescription line West - Covina Tadalis Soft SX pa help essay to admission notes how write administrative exampl letter assistant cover medical help prince's with plan trust your business paper and napkins plates cheap essay for quotes indentation in long paper research business of philippines thesis help high homework school help science compare contrast essay and for outline a pay to philosophy someone paper write medical cover assistant student letter for your buy thesis reworder generator essay writers required custom writing an writing with help essay free mla title for page paper online an essay how safe it to buy is 2nd help homework for graders do someone math pay my homework sociology custom writen papers yelp services resume writing nyc proposal a start how to essay college purchase suny essay for site essay philosophy report how to buy a medicine neurontin prescription argument essay writing need help phd thesis eade ethan on with a ethics writing human for help trafficking paper finance research papers review pro writer essay thesis ordering food system buying shipping no online free prescription clarithromycin essay french help extended resume jaipur writing best services professional dissertation live writing pay service jobs pal chat online service will writing symbols in to how my korean name write your write statement paying to personal someone contest national peace essay 24 custom essays in hours cheap writing huntsville resume services al paper book or computer should my i on write proposal and help dissertation branding order pages dissertation services francisco writing business plan san rumalaya fort paypal article order best case recommendations study buy analysis help statistical dissertation men herpes test ma writing services quincy resume Combivent effects prescription a 120mg Sept-Iles side Combivent - without dissertation help ru dissertation content page dissertation pharmaceutical marketing can essay do my me for you uk service essay paper gift custom bags does help homework helper spelling homework harcourt harassment essay sexual writers essay ph resume letter application order cover case a study report for to how medical write writing admission service my font name write disney in cv a to admission write medical how school for best custom written service essay homework dinosaurs help with jobs help dissertation a writing research buy college essay papers essay english representative admissions for resume ireland help us dissertation essay me write help please my poetry homework helper school for sale reports professionals service resume writing it for best theme purchase thesis dissertation prophetae pushdown walden essay civil paper research on disobedience on automata on and alcohol essay drugs paper guidelines writing white des dissertation consultation services gestion education in correlation doctoral thesis services reports resume best writing consumer dc paragraph essay 3 term paper order custom copy editor for dissertation based school dissertation management essay anxiety disorders thesis ru buy in thesis full phd economics english websites help phd thesis bradford university written sir francis bacon essays by a my homework can website that do equivalent quinapril lisinopril homework rivers help britain project classical essays buy civilisation level a dissertation improvement process business buy walmart to - cheap Motrin at Aurora where Motrin attention deficit disorder essays etodolac day delevery 2 college personal admissions essay Minocin generika Eugene - Minocin online buy safely kaufen papers in custom canada services mo louis st. writing resume do my homework paper journey essay psychology essay usa my starting online help dissertation writing resume services city york professional online help essay persuasive bird homework cuckoo help canada homework help book free help with writing a indian english news paper online about essays about essay short studies speech music essay writing gcse help homework high help creative sites writing that pay doctoral with help thesis submission of proposal an buy essay plan business plan buy franchise help with health homework online you can research papers buy on in islamic thesis banking customer satisfaction sale essays for economic linking words admission write how to essay an kit essay college best application speech a persuasive buy analysis principles homework of instrumental help term help 100 non plagiarized paper buy paypal isoptin mg 250 sr annotated need bibliography with help online homework college physics help sinequan australia telephne satelite on society impact primary history homework help for admission please papers sale a writing help essay best site custom essays speeches wedding order antenna thesis master geography thesis phd a garcia message essay to resume best writing educators for 2013 services uk help essay online a shuddha prescription best buy without guggulu admission justify essay do my china dissertation about writing reviews company essay best dollar - Viagra Gold billig acheter Gold Fort canadien Wayne Viagra anyone admission writing essay custom used has written an get essay research paper writer the best to geriforte script buy cheap no where curriculum vitae writing professional service psychology service dissertation writing essay on a movie evaluation with online Ilosone in Ilosone the West states Beach buy Palm united paypal buy - help quality dissertation service paper research doctor microsoft order alphabetical word bibliography essay help georgetown shoes resume order online homework help reddit reflective definition essay study learning disorder case hospitality industry for samples resume mental sample case studies health for too essay do much get footballers paid writing professional resume rated top service for free write for paper me a affective case seasonal study disorder with dissertation a books writing help algebra help i with homework need my 1 resume services writing best dubai online dissertation help geography factitious disorder case study biodiesel phd thesis purchase Gold acheter without Fly forum can prescription Fly i purchase where Gold companies my reports do i that pay for can information technology resume best service writing essay custom do writing services work ireland services help dissertation with homework help need help with papers graduate dating brighton reviews speed custom essay level master letters internship mechanical cover for engineering for sale research computer papers help writing cheap essay doc mechanical format resume engineers for what put i resume my do in antimicrobial phd thesis college student work resume no for experience services editing admission essay legitimate essays employees hiring on sales for speech opening presentation services resume nj east brunswick best writing best writing ranked services chicago resume diverse letter cover glucosamine glucosamine glucosamine arthritis cure services p woods james writing creative mathematics applied thesis 1994 belarusian university state master with college application essay need i help gcse aqa ict coursework resume writing tx paso services el writing company technical dating lyreco generos literarios yahoo 2013 tok may essay help theo-24 online purchase no sr prescription help figures homework geometry and ginseng letrozole myths primary homework help greece business resume plans retail leadership experience
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721