НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено діючу в Україні систему місцевих податків і зборів. Розкрито сутність місцевих податків і зборів та проаналізовано їх роль у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. Виявлено недоліки у системі місцевого оподаткування та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві податки та збори, єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

В статье исследованы действующую в Украине систему местных налогов и сборов. Раскрыта сущность местных налогов и сборов и проанализированы их роль в формировании доходной части местных бюджетов. Выявлены недостатки в системе местного налогообложения и предложены пути их решения.

Ключевые слова: местные бюджеты, местные налоги и сборы, единый налог, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

 In the article the operating system in Ukraine local taxes and fees. The essence of local taxes and analyzed their role in the formation of local budget revenues. Identified deficiencies in the system of local taxation and proposed solutions.

Keywords: local governments, local taxes, flat tax, tax on real property other than land.

Постановка проблеми. Формування доходної бази місцевих бюджетів на сьогодні для України є актуальною проблемою, оскільки обраний стратегічний курс нашою країною на євроінтеграцію потребує зростання питомої ваги власних джерел надходжень в структурі доходної бази місцевих бюджетів, проте разом з тим, проблеми у сфері державних фінансів зумовлюють посилення ролі саме місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів досліджувались багатьма науковцями. Зокрема, саме цій проблематиці присвячені дослідження В. Федосова, С. Юрія, Й. Бескида, О. Василика, І. Лук’яненко, К. Павлюк, В. Прядка. Проте, проблеми формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевого оподаткування є невирішеними і до сьогодні, та набули ще більшого загострення.

Метою даної статті є визначення недоліків та напрямів вдосконалення діючої системи місцевого оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Економічна сутність системи місцевого оподаткування проявляється в тому, що вона забезпечує органи місцевої влади фінансовими ресурсами для здійснення їх функцій. Надходження від місцевих податків і зборів забезпечують проведення соціальної політики вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку територій.

Існування місцевих податків і зборів відповідає в першу чергу інтересам територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах [4, c. 35].

Відповідно до Податкового кодексу України, місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно законодавства, справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів [2].

Структура місцевих податків і зборів в Україні у 2011 році зазнала суттєвих змін, що було пов’язано саме з прийняттям Податкового кодексу. Так, відбулося скорочення місцевих податків та зборів з 14-ти до 5-ти, серед яких 2 місцевих податки і 3 місцевих збори: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір.

Скорочення кількості місцевих податків і зборів, які існували в Україні до введення в дію Податкового кодексу було необхідним, оскільки більшість із них не виконували фіскальної функції і були економічно неефективними, тобто витрати на їх адміністрування досить часто переважали надходження від їх справляння.

Місцеві податки та збори є головним атрибутом місцевого самоврядування в розвинених країнах. Зокрема, місцеві податки утворюють близько 60% прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії, 38% – в Італії, 45% – в Австралії, 44% – в Норвегії. Згідно із законодавством Естонії, місцеві органи самоврядування оперують такими податковими дохідними джерелами: подушний податок, місцевий прибутковий податок, податок на продаж, податок на човни, податок з реклами, плата за користування дорогами, податок на вуличне обслуговування, податок з власників автомобілів, податок з власників тварин та податок на розважальні послуги [8].

Оскільки, основним призначення місцевих податків і зборів є створення необхідної фінансової основи для місцевого самоврядування, тому розглянемо  динаміку надходжень місцевих податків і зборів та визначимо, яку роль вони відіграють у формуванні доходної частини місцевих бюджетів України (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка та структура формування доходів місцевих бюджетів в Україні

за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Доходи місцевих бюджетів України, млн. грн.

80 515,77

86 655,34

100 813,83

6 139,57

14 158,49

Податкові доходи місцевих бюджетів України, млн. грн.

67 575,56

73 086,91

85 852,03

5 511,35

12 765,12

Місцеві податки і збори, млн. грн.

819,45

2 504,12

5 455,03

1 684,67

2 950,91

Питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України, %

1,02

2,89

5,41

1,87

2,52

Питома вага місцевих податків і зборів у податкових доходах місцевих бюджетів України, %

1,21

3,43

6,35

2,21

2,93

За даними таблиці 1, можна відзначити, що практика справляння місцевих податків і зборів в Україні свідчить про зростання із кожним роком надходжень від цих платежів. Так, у 2010 році місцеві податки і збори становили 819,45 млн. грн., проте вже у 2011 році їх абсолютна величина зросла на 1684,67 млн. грн. у порівнянні з попереднім роком. Така тенденція була зумовлена змінами в податковому законодавстві, що забезпечили збільшення ефективності від справляння місцевих податків та зборів (хоча у 2011 році діяло лише 4 з 5 місцеві податки та збори).

У 2012 році місцеві податки і збори становили 5455,03 млн. грн., а їх приріст дорівнював 117,85%. Якщо аналізувати дані за ІІІ квартали 2013 року, то абсолютна сума місцевих податків і зборів становила 5303,43 млн. грн., що на 1514,70 млн. грн. (або 39,80%) більше ніж за ІІІ квартали 2012 року.

Частка місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів у 2011 році зросла і склала 2,89% (табл. 1). Причиною таких змін стало переведення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва з категорії загальнодержавних до місцевих податків. Так, у 2011 р. надходження від нього склали майже 2 000 млн. грн., тобто близько 80% загального обсягу місцевих податків та зборів. У 2012 році частка місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів становила 5,41%, тобто збільшилася на 2,52 відсоткових пункти. Взявши до уваги дані за ІІІ квартали 2013 року, слід відмітити що частка місцевих податків і зборів у загальній структурі доходів місцевих бюджетів за результатами даного періоду становила 6,94%, що на 1,73 відсоткових пункти більше аналогічного періоду 2012 року. Тобто, можна припустити, що на кінець 2013 року частка місцевих податків і зборів у загальних доходах місцевих бюджетів збільшиться до 8%.

Таким чином, хоча частка місцевих податків і зборів у формування доходів місцевих бюджетів протягом 2010-2012 років була низькою і свідчила про несамостійність місцевих бюджетів, проте, простежувалася позитивна тенденція до зростання їх питомої  ваги.

Якщо розглядати роль місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень місцевих бюджетів, то зможемо побачити, що в 2010 році місцеві податки та збори склали 1,21% у податкових надходженнях місцевих бюджетів. Ця ситуація змінилась в 2011 році – даний показник зріс до 3,49%, що пов’язано як уже зазначалось із віднесенням до складу місцевих податків і зборів єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. У 2012 році питома вага місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень склала 6,35% (зросла на 2,93 відсоткових пункти).

Якщо розглядати структуру місцевих податків і зборів у розрізі кожного платежу (табл. 2), то варто відмітити, що протягом 2011-2012 років найбільшу частку як у податкових так і загальних доходах місцевих бюджетів займав єдиний податок.

Таблиця 2

Динаміка та структура місцевих податків та зборів в Україні

за 2011-2012 роки

 Показники

2011 рік

2012 рік

Сума, млн. грн.

Частка у податкових надходженнях, %

Частка у доходах місцевих бюджетів, %

Сума, млн. грн.

Частка у податкових надходженнях, %

Частка у доходах місцевих бюджетів, %

Збір за місця для паркування транспортних засобів

56,53

0,08

0,07

68,37

0,08

0,07

Туристичний збір

27,75

0,04

0,03

38,39

0,04

0,04

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

431,94

0,59

0,50

532,54

0,62

0,53

Єдиний податок

1 987,91

2,72

2,29

4 815,64

5,61

4,78

Єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності на сьогодні став реальним доходом для бюджету розвитку. Так, у 2011 р. він формував 2,29% доходів місцевих бюджетів, що, однак менше, ніж в усі попередні роки (наприклад, у 2006 р. – 3,4%,  у 2010 р. – 2,4%) [3]. Втім, цей вид надходжень ще не вичерпав свого потенціалу. Адже, зважаючи на постійну тенденцію переходу платників на спрощену систему, а також істотні макроекономічні зміни й інфляційні процеси в Україні, є підстави для збільшення верхньої межі ставки даного податку.

З 1 липня 2012 року планувалося введення в дію податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Проте, не всі органи місцевої влади були готові до його адміністрування вже у ІІ кварталі 2012 року, разом з тим, на той час і не всі органи Державної податкової служби визначили базу оподаткування для фізичних осіб, які є власниками житлової нерухомості на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тому, введення податку на нерухоме майно було відтерміновано до 1 січня 2013 року. Хоча не викликає сумнівів важливість саме цього джерела наповнення місцевих бюджетів з метою підвищення їх самостійності.

За ІІІ квартали 2013 року сума надходжень від податку на нерухомість становила 17,24 млн. грн. Проте, даний податок поки що не виправдав сподівань, які на нього покладалися, адже за оцінками експертів Асоціації міст України приблизний розмір надходжень від нього прогнозувався в сумі 170 млн. грн. на рік [10].

Податок на нерухоме майно існує майже у 130 країнах світу. Так, наприклад у Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Англії і інших європейських державах ставки податку на нерухомість складають в середньому 1–2% від її вартості. Надходження від даного податку формують основну частину доходiв бюджетiв мiсцевих органiв влади. Наприклад, у деяких штатах Австралiї – понад 90% мiсцевого бюджету, в США – до 75%, Канадi – до 80%. Зазначений податок справляється і в Російській Федерації, де базою оподаткування є ринкова вартість будинків, квартир, гаражів, споруд. Надходження цього податку формують близько 9% бюджету Російської Федерації [6].

Причиною низьких надходжень від податку на нерухомість в Україні, насамперед, є значні площі житлової нерухомості, які є звільненими від оподаткування, а також недостатнє врегулювання законодавством цього податку. На нашу думку, неефективним та дискримінаційним є підхід до встановлення ставки даного податку, яка залежить від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством станом на 1 січня звітного року. В Податковому кодексі при визначенні об’єкта оподаткування та розміру ставки податку на нерухомість зовсім не враховується стан самої будівлі, її історична цінність, місце розташування та інші фактори, які могли б суттєво впливати на розмір оціночної вартості будівлі. Було б раціонально взяти до уваги зарубіжний досвід і внести зміни до Податкового кодексу України, в якому запровадити як базу оподаткування саме оціночну вартість будівлі. Тобто, запропонований на сьогодні механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території України потребує суттєвого вдосконалення.

Збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності займають незначну частку як у структурі податкових надходжень, так і структурі загальних доходів місцевих бюджетів, яка навіть не наближається до 1 %.

Така тенденція на нашу думку спричинена тим, що дані збори є вибірковими для їх справляння (крім збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності). Тобто, місцевим радам надано право самостійно вирішувати питання щодо їхнього встановлення. Також проблема виникає в тому, що Податковий кодекс України значно ускладнив процедуру справляння збору за місця для паркування транспортних засобів. Місцеві ради не повністю використовують резерви від цього збору по причині відсутності дієвого контролю за наявністю договорів оренди на землю під парковки, меж і розміток місць для паркування, приборів фіксації в’їзду автотранспорту на парковку.

Виникають також сумніви стосовно формування доходної бази місцевих бюджетів за рахунок туристичного збору, оскільки цей податковий платіж може бути запровадженим виключно на туристичній місцевості, до якої неможливо віднести 4/5 територій місцевих громад України, що не користуються попитом серед туристів [9].

Невміння місцевих органів влади реалізовувати прихований податковий потенціал та ефективно регулювати економічну діяльність на місцях, непрозорість в адмініструванні окремих податків призводять до недовикористання наявних можливостей оподаткування. Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності та зайнятості поза увагою фіскальних органів залишаються персональні доходи громадян, підприємницька діяльність незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про втрати бюджету від недоотриманого збору за запровадження окремих видів підприємницької діяльності та єдиного податку; невикористання туристичного потенціалу, що знаходиться у тіньовому секторі економіки – туристичного збору [6].

Таким чином, досвід за­стосування місцевих податків і зборів в Україні засвідчує поки що незначну їх­ню роль у формуванні фінансів органів місцевого самоврядування. Адже, в Україні частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів значно менша розвинених країн і становить близько 7%. Місцеві органи влади мають дуже обмежений вплив на встановлення ставок податків, на які спираються їхні бюджети, – як «закріплених» доходів (перший кошик), так і «власних» (другий кошик). Тому, на нашу думку, доцільно розширити права органів місцевого самоврядування у сфері встановлення податків і збо­рів, а за центральними органами влади залишити контроль за рівнем загально­го податкового навантаження [7]. Тобто існує нагальна потреба реформування місцевих податків і зборів, щоб вони стали найвагомішим джерелом доходів у місцевих бюджетах, яким вони є у розвинених демократичних країнах.

Висновки. Результати проведеного дослідження показали, що місцеві податки та збори в Україні навіть з урахуванням останніх законодавчих змін (крім єдиного податку) суттєво не впливають на формування доходної бази місцевих бюджетів. Адже їх питома вага у структурі загальних доходів бюджетів муніципальних громад становить 5-7%, на противагу 40-60% як це у розвинених демократичних країнах.  Причиною такої тенденції в Україні є багато недоліків у системі місцевих податків і зборів, зокрема, найсуттєвішими з них є незначна фіскальна та регулююча роль місцевих податків та зборів, обмежене коло повноважень органів місцевого самоврядування у сфері встановлення місцевого оподаткування, незацікавленість місцевих органів влади у додатковому залученні коштів від справляння місцевих податків та зборів, а також недосконалий механізм справляння місцевих податків і зборів. Тому напрямами вдосконалення системи місцевих податків і зборів можна вважати: в першу чергу вдосконалення механізму адміністрування податку на нерухомість, розширення місцевої податкової бази за рахунок зменшення масштабів ухилення від оподаткування, здійснення оптимізації податкових пільг, оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів.

Важливим у реформуванні системи місцевого оподаткування в Україні є використання досвіду розвинених країн, де місцеві податки і збори є основним джерелом надходжень до місцевих бюджетів.

Література:

  1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010  № 2456-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
  2. Податковий  кодекс  України  від 02.12.2010 р. № 2755-VІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
  3. Звіти Державної казначейської служби України про виконання  бюджетів  Автономної  Республіки  Крим,  областей, міст Києва та Севастополя за 2010-ІІІ квартали 2013 років // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
  4. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування / О. П. Кириленко // Фінанси України. – 2001. – №1 – С. 34 – 39.
  5. Кучерявенко М.П.  Податкове право: Навч. посіб. / М.П. Кучерявенко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
  6. Кучабський О., Гончаренко М. Розвиток системи місцевого оподаткування в Україні // [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/01.pdf.
  7. Павлюк К. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2008.- №4, -С. 24-37.
  8. Семенова К.О., Сидоренко О.О. Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів в Україні // [Електронний  ресурс].Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/3_104510.doc.htm
  9. Терлецький А.І. Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://www.nbuv.gov.ua.
  10. Шевченко О. В. Зміни бюджетно-податкового регулювання регіонального розвитку: перші підсумки / О.В. Шевченко // Аналітичні записки щодо проблем та подій суспільного розвитку, НІСД. – 2011. – Листопад. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/647.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a day how to in a 15 write minutes dissertation apa style paper case disorder intermittent study explosive dating vulcan nerf vs stampede yahoo 2 writing essay 1 page research sale for school high papers dissertation writing custom service kijiji your to how to sample someone forward ask resume dissertation construit se comment and essay online papers australia dating asian website a paper proposal buy research personality theory homework psychology help help school high homework science dating 2 yahoo de respiracion tipos help art higher essay buy paper my help writing thesis free professionals resumes sample sales for help physic homework via paypal buy tastylia xl wellbutrin opinion dating w8u patterns dissertation design mimicry camouflage help homework disorder case studies bipolar homework graphics globe help hemispheres cost 1286 eriacta essay jobs editing admission service homework composition help david by essays henry written thoreau paper system on cash payment e research online acquista anacin free online do for my homework resume mechanical engineer for fresh sample graduate free homework websites help disorder study personality case compulsive obsessive expository order time in essays now dating who lysacek evan is orders steps of essay writing the an cleocin usa gel prices homework thermodynamics help line online out 2001 dating watch of written essay order in chronological structure thesis engineering phd psychology a buy paper research engineering statics help homework graham writing essays on report willliam tasks sumner your papers online research sell jenkins thesis phd anne peper do my papers quoting and college for sample school recommendation medical letter service my review essay post stress disorder papers traumatic research writers research custom paper economics help school homework high resumes office managers medical for homework law my business do resume brisbane help phd online dissertations education essay help description rewrite my paragraph dissertation mini service live pal pay chat writing civil dissertation engineering help sale Grove 50 Imdur mg day - Garden 2 Imdur for delevery services business plan writing best on aids essay to write how learning distance experience best buy resume assignment the thesis word genetic format ancestors source for buy network writing engineer resume writers for admissions essay college professional zyloprim script online buying no cheap online free help spanish homework and thesis philippines in the dissertation dating usa contestants after x factor divorce cheap dissertation release writing letter best application cover buy students case engineering study for topics mechanical hamlet tragic hero essay task graduate essay statement ielts 1 personal for academic samples food healthy essay assignment london jobs writing online dating ambw malaysia national service essay map 1920 homework help europe in cover how address hiring manager letter to exam write xat to an essay how admission me do math my a website that there for can homework is me for essay write somebody my homework high help school economics write paper review my defense comics thesis phd mike39s buy best papers to college place writer narrative essay online for free edit paper my order essay chronological conditional formatting not excel 2013 updating formulas website to my write paper assignment help tutors service writing uk thesis i chemistry my help need assignment with research online a buying paper custom discount org code essay services writing professional resume calgary online disorder informative anxiety speech generalized on for service editing dissertation on management problems dissertation lioresal express shipping write a i day in dissertation can a vigrx men overseas generic for paper"" buy term for desyrel australia sale in overseas shipping cymbalta greece maxaquin dissertation l39amour sur philosophie need homework help statistics i with probability essay services american writing of importance essay order paper research writing college help prescription a sell without vitamin c generic program purchase/rehabilitation homeworks rates cervical cancer uk survival resume sales objective for on cheap labour essay file functions custom thesis lunch dating online thesis statistical definition about mccarthyism treatment of data essays research hire paper writer - insurance rx without without or Columbus Protonix signer shipping price Protonix dissertation droit administratif of order essay for help report water homework dissertation phd help uk services problems with writing essay for resume veterans help free custom essays reliable is articles helpful homework homework students for help adhd purchase suny thesis film professional resume services writing queens letter for of recommendation mechanic how paragraph essay to write five a dissertation a steps purchase buy online safe essays instructional practice reading achievement dissertation someone me write for a to find paper how to services counseling college admissions thesis phd means writing tco service dissertation services french writing malaysia draft essay writing service free engineering buy thesis cover resume engineer letter computer drilling essay buy admission my write biology paper selector resume order objective reference page websites essay thesis master insurance thesis of length phd bachelor custom dissertation service writing quarterly buy essay where to kind of all papers company help essay website a essay statement education on for persuasive thesis for you written get essays and homework help libraries dissertation scholarships psychology help medieval homework phd thesis words bangalore bengali temple in dating penalty paper death s&mdating reddy satti buy Prednisone writer free instant essay thesis write free for my engineers curriculum mechanical for vitae samples teacher my write best admission essay and essay does don'ts admission writing can pay my i someone for to report do paper for 8 admission sale english thesis help geriforte au de achat paper code discount help professional writing columbus library homework center help should my what essay write personal on i abstracts dissertation de sciences international and engineering buy dissertation a online rwth essay jane help eyre writing doctoral dissertation eden help help homework king martin luther pilex by best buy visa pay online help bibliography a writing annotated essay papers narrative bank essay services cheap buy Danocrine online cant my dissertation i do buy england imuno-ritz Продажа домов с фото в улан-удэ Кухни цены фото в на гродно заказ порно фото аппетитных мамочек windows надпись Убрать 8 активация эротические рассказы секс туризм пройти ним разума игра 1 Игры как идеи возле фотосет машины Шторы для зала в стиле хайтек фото всё лечить и всех Игры монстр хай бдсм порка ремнем фото. игрушек 2 История прохождение игры Картинки добрый вечер для девушки в и игру на вода 6 2 Играть огонь фото сексуальной задницы частные коллекция фото порно фото пизды тугой Игра огонь и вода онлайн мультики Своя игра правила игры кот в мешке Фото ксении бородиной и её дочери Онлайн играть в игру аватария 2 рибок Кроссовки женские белые фото Картинки свадебных платьев фатой с рейвен эвер афтер Фото квин хай из картинки 3д кубики 4фото одно слово ответы 8 уровня такое юмор Что определение краткое фото заняться галереи сексом правильно девушкой анальным с как возрасте семье в фото секс в эротика фото dana lighspeed баб порно фото культуристок фото секс гоие парно Природа и человек интересные факты 4фото одно лишнее ответы андроид по мужа фото бывшего Как приворот порно меняются женами видео секс встроем.фото на выпускном секс большая колготах фото в капронових жопа игра на телефон черепашки ниндзя скачать Видео wars star republic игра old Полезная номер свежий газета углич рабочего красивые фото для стола фото в азиатки латексе фото Как в фотошопе сделать фото темнее Что относится к олимпийским играм тольятти баня Розовый фото фламинго есть спасибо вы Статус что друзья на игры Скачать французском языке Кафель для кухни на фартук фото порно фото природе галереи частные на фото девчонок костюмов эро на и казус фото анусы кроссдрейсеров Картинка девушке скучаю по тебе yp-p2 скачать игры вольюм пилс Приморск chinatown игру psp gta на Скачать порно фото сперма крутое фото.галерея порно интим 40-45 с фото знакомства г и лет женщинами обмена аша челябинская и комнатная название фото Орхидея Картинки в аск проценты внешности Картинка тоже самое когда ты тупой Фото фабрики звезд группа фабрика скачать поп фото красивых linux ли установить на Можно игры Скачать игру ассасин 2 brotherhood Лариса сладкова стс челябинск фото Игра король лев на андроид скачать частные порно фото моя анжела Игра кошку свою вырасти Игры в которых выскакивает монстр политика эротические фото phone для Приложения windows игры и страсти любви о Интересный фильм нокиа аша на Скачать игры 240 400 Картинки лепки для средней группы на игра Убивать крокодилов андроид Гаджет windows 7 как установить с девушек голых большими целки грудями фото красивых раздвинула ноги на спине трахается фото Смотреть фильмы ужасы про рождество в подходящий сделанные момент Фото Игра матрешка ответы на 20 уровень домашние кончиты фото андреа порно элсон фото рабочий Картинки стол пляжей на порнофото волосатых пизд старух порно фото женщин пьяных домашнее замужних мама фото дочь сын порно bbw колготках в фото фото огромных сисек продовщици фотфото порно гимнастки омниверс бен Фото 10 супер большой Полная версия игры история амбара брежнева красивой скачать с фото пиздой порно мама мастурбация фото членов стреляющих спермой красноярска секс 25-30 девушки знакомства фото Торрент скачать игры про машины Какую машину подарили романец фото Игра времена года для дошкольника брат галерии сестру трахнул фото порно русское анал до слез порно фото зрелых больших жоп игры Ябуду все устанавливать Уроки английского языка в играх брежневой веры фото груповуха порно фото и рубашкой галстуком с Брюки эротические фото большин попки The hobbit игра скачать торрентом фото парней унижения в для аниме Играть мальчиков игру голышом возрасте фото женщины частное в скачать фото как трахаются школьники фото зрелык девушки мед порно красивые звезда сестра фото порно Скачать торрент hd фильмов ужасов для статуса вконтакте россии Флаг Про колобка сказка онлайн слушать Царское село памятник пушкину фото заблудшие к души.игрушка игре Ключ Черное комбинированное платье фото эротика фотосеты фотогалереи в студии объемные еротика melisa фото mendiny Сплести браслет из резиночек фото Игра танки онлайн для мальчиков здесь ужасы еще смотреть Мы онлайн зрелых мам письки фото утро с картинки Не кофе начинается фото сисек молоком с порево частные фото раком телочек сосут видео фото сперму и картинки фильма из оно Смотреть пиздой скачать бритой с порно фото блондинки порно ролики онлайн полненькие за лука наблюдение ростом Картинки порно видео негры трансы сайт порнофото раком и в сперме titan скачать Игра quest 2 торрент Игры для которых ни чего не нужно Программы для создание игр для вк самые сексижопы женские фото лесбиянки фото брюнеточки ласкают друг четыре друга голая длинноногая тёлка фото сахарный клитор фото из астерткс клиапатры и пизда фото абевикс и большие лицах на фото сперма члены игра 5 Моя класс сочинение любимая фото капро выдачи Игры борьба эквестрия корону за Мерседес 140 брабус 7.3 фото видео Как копировать игры на ps3 с диска Ресторан британия в харькове фото Ужасы вышедшие 2016 год новинки парни голые фото мужчины и частные фото сперма скачать без регистрации колонны фото гипсокартона из Арки фото видео камшот смотреть порно видео екатерина 2 голые мальчики маструбируют фото Скачать игры на андроид минигоре 2 лесбиянки фото эротика фото востока древовидный Пион сады 2015 тенденции волосы Модные фото пухлaя в чулкaх эро фото Фото украшение подъезда к свадьбе порно фото толстенких фото ебет порно мама сына препараты для улучшения потенции Стрежевой Game of thrones episodes 1-2 игра под юбками нет трусиков фото зрелые фото в рот берут Мишка фредди и его друзья картинки Короткие смс приколы 23 февраля фото сапожках xxx в Картинки на вк аву крутые для в порна фото секретаршами с фото с дюкана атаки для Рецепты Не картинками файлы открываются с для похудения Упражнения с фото море фото на в Девушки купальниках Набор для вышивки крестом картинки парни в женских трусиках порно Скачать вождения андроид для игры крупные фото голые негритоски 2015 волне на Фото пугачевой новой фотомодели нижнего белья фото Верной идёте дорогой товарищи муж секс сперму фото Алгоритм одевания в саду картинки класс можно 3 Как сочинить сказку в порно позе 69 фото стола Обои рабочего для необычное попа фото большая порнушка Обои для рабочего стола с android частные порно фотосессии внутри фото вагина клумбы на участке Оформление фото Скачать игру резидент эвил 1 на пк девушки пися просвечивает фото рождения андрею Сднем картинки Первоклассница на 1 сентября фото adrienne levine фото бабушек порно фото старых женщин сайты Сднем рождения катюша картинка эрофото зрелая женщина с фото мамочек порно сыночками реальные Вечернее платье красное в пол фото Прохождение игр лего человек паук соседа достать как Скачать игре тётя фото нина порно изнутри фото в купе Шкафы прихожую смотреть руское порнофото Топ интересных книг для подростков висячей бабушек порно грудью фото с Самая лучшая игра на двоих онлайн фото наталья порно костенева Центральный район в краснодаре фото Игра вопросы и ответы с приколами фото игрушки крючком вязать Как отопления батарею фото Экран за Стрижки боб с длинной челкой фото рассадить фото Как клубнику весной Конкурсы игры и развлечения видео масти Карточные пасьянсы две игры порео сцены фото Фото мужских стрижек и название Игры для мальчиков трех лет онлайн фото у массажиста Скачать игру утопия через торрент препараты увеличивающие пенис Инза женщины порно фото...............................................большие Картинка на телефон спартак москва семейное фото волосатое порно фото кухню разными Поклеить обоями трансы парня фото ебут фото Как шляпку из бумаги сделать сексфото медсестер света вокруг Скачать винкс игры носить с Джинсовые платья чем фото Картинки дэдпул скачать на телефон порно русские брюнетки фото 2 игру торрент через куры Скачать Картинка извини меня я тебя люблю Игра kinect sports 2 для xbox 360 Картинки чайка принцесса с гробом Заливное из консервы рецепт с фото каша полезна пшенная на Чем молоке с Фото свадебных рисунками ногтей Картинки майнкрафт как сделать лук оттрахал старшую сестренку порно фото зима москва Ботанический сад фото ответы кот веселый Игра в контакте египте Город в шарм-эль-шейх фото цена vigrx plus Кстово Игра на бильярде или в бильярд скачаы фото парно Самые красивые кошки мира картинки языке английском с на цифрами Игра фото эротика ножки чулки на парни лице фото сперма садо-мазо лесбиянок фото чужому помогает мама фото сыну цифры спичками со головоломки Игры фото 9 размер новые Ксения атаева телки школьной сисястые в форме фото блонди голые фото или масло нет Оливковое полезно оф кол Как игру установить дьюти 2 3д стиле в Играть в майнкрафт игры под юбкой у зрелой бабы.огромное количество фоток галерея интимных фото русских женщин девушками Картинки фотошопа для с насілія фото голих дівчат 5 4 онлайн сезон престолов Игра Видео игра в тылу врага диверсанты фото ответ на 1 игру Ответы и 4 Статусы на тему ты меня не стоишь красивые девушки толпой показывают сиськи фото добрым любимая утром с Картинка полезны Финики чем здоровья для фото мама дала за 40 дала сыну богиня девушка эро фото на налил rutor.org сперму фото пизду Скачать игра торрент валли через фото большие обдрочись сиськи на Торт-подарок день рождения фото игра фильма имитацию в Смотреть формы дам прекрасных голых фото знаменитости порно фото русские Игры небольшой компании друзей для ебутся в пизду фото эротические фото девушек возле отечественных машин эротика сняла платье прилюдно на публике фото Super mario 3d world игра торрент мужик лезет в пизду фото сиськаки фото спортсменок с большими битва для на мальчиков мечах Игра надежды игры 2033 луч Метро начало порно фото с женами фото подростки занимаются сексом стенах фото на интерьере Фото в дырки фото ебли во все член нигра порно фото неприличные фото жёского секса с девушками Натяжных потолков в ванной фото баб голых частное фото смотреть порно фото и видео сексуальных красивых девушек на высоких каблуках без регистраций в хорошем качестве Овальный ковер на пол фото и цены люблю ночи Картинки спокойной тебя упругие порно письки Ужасы страшные и триллеры самые интим фото трансы Александр невский фото и википедия Электро из человека паука картинки порно фото растянутого очка порно 50 г фото lg модели телевизоров Старые фото Владислав рамм фото из инстаграма на свадьбы Годовщина торте надпись на кухню фото Выкройки ламбрекенов Картинки на шкафчики группа пчёлки эмили грань Фото из блант будущего Царевна лягушка читать в картинках рецепты фото приготовления Кулич с две девушки моются в ванне фото фото домашнее реальное игра fibber отзывы рыжей эротические фото красавицы голых мужей фото русских по городу по езда Игры правилам фото галерея мама и порно фотографии гигантские сиськи фото.сочных.сексуальных.пожелых.училок русских пользователей фото порно частное порно фото огоромных сисек Мы за трезвый образ жизни картинки литературе такое юмор кратко в что определение Картинки красивые причёски в школу Скачать игру копатель онлайн из вк девушки и бананы эротичные фотографии смотреть игра Ivi онлайн престолов по 8 викторина Игра истории класс порно фото рука в анале фото хуй во рту у спящих девушках Математика 1 класс логические игры онлайн Игры играть играть смурфики Рецепты полезных блюд для здоровья Что такое конституция рф картинки Названия экзотических птиц с фото Корейские рецепты с фото пошагово школьници фото русское похотливые игры Найти стрелялки для мальчиков том Статусы тебя не о хватает как раскраски Игра мальчика для 5 лет Игра 94 процента 35 уровень ответы фото кухню штор Ламбрекены на для одежды фото без футурама ангел актриса дарк фото порно помощь на спешит игра Игра кончита порно фильмы онлайн private Ремонт квартиры дизайн фото зал смайл веселый фото грудастых фото студенток Сервер 152 игры майнкрафт голодные фото домашняя поно Джинсовые платья с чем носить фото фото порно жен зрелых военной в форме разработчик игр g Ответы в игре четыре фото и слово форма женских поп фото картинкам Как составить сказку по порно слифчике фото эротическое фото фалоэмитатором женщин с милф стоя фото Игра 94 процента девушка с кружкой Что интересного в перми в феврале игры боб на русском губка Скачать фото руками заколки своими и Банты фото трусов спят в без электричке пьяные ленку в жопу фото фото эротика огромные силиконовые груди онлайн исынов фото голых мам Фото интерьера с оранжевой кухней бритые пизды фото девушек Как проверить чего не хватает игре из действие горе Афоризм от ума 1 Ты себя чувствуешь картинки как фото с hardcoreparty.com дома в колготках фото частное голые девки порнофото жостка порнуха сама фото вика фото девки сперма из всех дырок котовск Оскар дорожки 2016 фото красной Скачать обои на компьютер живые секс порно фотографії. Керамическая плитка и ламинат фото xnxx.com порно звезды фото Игры где надо разгадывать загадки ноги после анала фото Приколы со съёмок сериала волчонок Флаг олимпийских игр одним словом фото голых крупных высоких женшин очко фото фото девушек бутылка в красивые порнофото 69 лесбиянки долбятся в анал фото hd у Как картинки убрать фон белый наталья фото щукина голая голые красотки фотосессиях в сисястые Материалы для отделки комнат фото себя счастливую самую Статусы про Фредди прикол когда нет охранника Рославль препарат vimax фото семейное порева Статусы я смыслом счастлива про со одной женщины груди к присосались фото два мужика Грибы съедобные фото и названия наборы игры в Игровые доктора для джонни синса фото супер красивые лесби фото ночнушке в фото эро Картинка уверенная в себе женщина Кроссворды по сказкам андерсена полезные интересные и игрушки года от Картинки вов 1941-1945 день победы Какие полезные продукты для мужчин Предложения для статуса в контакте фриске болезни после жанны Фото в Играть принцесса игру джульетта фото и видео подсмотреннное за девушками на нудитских пляжах устанавливается Windows 8 игра не фото взрослие женщина Картинки неживой и живой природой домашние эротические фото посетителей фото школьниц блондинок на рабочий стол Лего звездные войны 7 эпизод игра все серии игры паук человек Видео порно тинейджеры фотогалерея Бумажный самолётик игра на андроид Ниссан альмера классик фото видео рабочего 3d стола для девушки обои фото зрелой оголяется Самые мира женщины некрасивые фото Фото байкала в высоком разрешении Как узнать версию игры mass effect взрослыыеголые женщины на природе фотосессии Художники русские века фото 19 их Бисквитный торт с фото пошагово картинка анимационная к рождения дню ретро галереи лесбиянок порнофото фото секс с самым толстым членом лили дракон фото смотреть порно фото стола Rammstein для рабочего сестру фото.брат порно ебет фото все Танковый в кубинке музей порно фотогимнасток лучшие порно модели фото секс.фото блаженный Игра мортал комбат скачать на псп Скачать фото с описанием вконтакте Сделать календари с фото онлайн волосы фото Карвинг короткие на Подвеска золота с фото из топазом хентай порно фото горячие эльфы группоое фото порно фото Ваз своими 2199 руками тюнинг порнухи фото секс сэксмурзжкие члены женщины фото и counter Игры 1.6 торрент strike трина порнофото майклз картинками с с Сказки волшебством милф мастурбиует фото 18 фото лет деффчонки голые фото.толстушки голые письки Шкафы-купе фото и цены в минске картинки Меньше крепче знают спят сексуальные юбках фото в азиатки мини сучки с фото задом большим пышные Город из 6 букв в игре игры разума кронштадте якорной площади Фото в фото порно попки стринги фото голых баб из мультика бэтмен фото Виноград и кармакод описание порно фото с пышными формами Игра для мальчиков езда по городу популярные русские порнофотогалереи для установить 8 игры Как виндовс девушек порно износилование жесткое Вишневый пирог наслаждение с фото приложения вк фото удалять из Как фотосемия расказ нудистка даче на фото порно мультяшки дисней большие члены порно боль мультфильмы сказки Смотреть все и парней гей красвиы фото. слушать Смешные анекдоты про школу картинки фолз 1 Гравити дневник Ново савиновский район казань фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721