НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено діючу в Україні систему місцевих податків і зборів. Розкрито сутність місцевих податків і зборів та проаналізовано їх роль у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. Виявлено недоліки у системі місцевого оподаткування та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві податки та збори, єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

В статье исследованы действующую в Украине систему местных налогов и сборов. Раскрыта сущность местных налогов и сборов и проанализированы их роль в формировании доходной части местных бюджетов. Выявлены недостатки в системе местного налогообложения и предложены пути их решения.

Ключевые слова: местные бюджеты, местные налоги и сборы, единый налог, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

 In the article the operating system in Ukraine local taxes and fees. The essence of local taxes and analyzed their role in the formation of local budget revenues. Identified deficiencies in the system of local taxation and proposed solutions.

Keywords: local governments, local taxes, flat tax, tax on real property other than land.

Постановка проблеми. Формування доходної бази місцевих бюджетів на сьогодні для України є актуальною проблемою, оскільки обраний стратегічний курс нашою країною на євроінтеграцію потребує зростання питомої ваги власних джерел надходжень в структурі доходної бази місцевих бюджетів, проте разом з тим, проблеми у сфері державних фінансів зумовлюють посилення ролі саме місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів досліджувались багатьма науковцями. Зокрема, саме цій проблематиці присвячені дослідження В. Федосова, С. Юрія, Й. Бескида, О. Василика, І. Лук’яненко, К. Павлюк, В. Прядка. Проте, проблеми формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевого оподаткування є невирішеними і до сьогодні, та набули ще більшого загострення.

Метою даної статті є визначення недоліків та напрямів вдосконалення діючої системи місцевого оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Економічна сутність системи місцевого оподаткування проявляється в тому, що вона забезпечує органи місцевої влади фінансовими ресурсами для здійснення їх функцій. Надходження від місцевих податків і зборів забезпечують проведення соціальної політики вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку територій.

Існування місцевих податків і зборів відповідає в першу чергу інтересам територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах [4, c. 35].

Відповідно до Податкового кодексу України, місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно законодавства, справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів [2].

Структура місцевих податків і зборів в Україні у 2011 році зазнала суттєвих змін, що було пов’язано саме з прийняттям Податкового кодексу. Так, відбулося скорочення місцевих податків та зборів з 14-ти до 5-ти, серед яких 2 місцевих податки і 3 місцевих збори: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір.

Скорочення кількості місцевих податків і зборів, які існували в Україні до введення в дію Податкового кодексу було необхідним, оскільки більшість із них не виконували фіскальної функції і були економічно неефективними, тобто витрати на їх адміністрування досить часто переважали надходження від їх справляння.

Місцеві податки та збори є головним атрибутом місцевого самоврядування в розвинених країнах. Зокрема, місцеві податки утворюють близько 60% прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії, 38% – в Італії, 45% – в Австралії, 44% – в Норвегії. Згідно із законодавством Естонії, місцеві органи самоврядування оперують такими податковими дохідними джерелами: подушний податок, місцевий прибутковий податок, податок на продаж, податок на човни, податок з реклами, плата за користування дорогами, податок на вуличне обслуговування, податок з власників автомобілів, податок з власників тварин та податок на розважальні послуги [8].

Оскільки, основним призначення місцевих податків і зборів є створення необхідної фінансової основи для місцевого самоврядування, тому розглянемо  динаміку надходжень місцевих податків і зборів та визначимо, яку роль вони відіграють у формуванні доходної частини місцевих бюджетів України (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка та структура формування доходів місцевих бюджетів в Україні

за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Доходи місцевих бюджетів України, млн. грн.

80 515,77

86 655,34

100 813,83

6 139,57

14 158,49

Податкові доходи місцевих бюджетів України, млн. грн.

67 575,56

73 086,91

85 852,03

5 511,35

12 765,12

Місцеві податки і збори, млн. грн.

819,45

2 504,12

5 455,03

1 684,67

2 950,91

Питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України, %

1,02

2,89

5,41

1,87

2,52

Питома вага місцевих податків і зборів у податкових доходах місцевих бюджетів України, %

1,21

3,43

6,35

2,21

2,93

За даними таблиці 1, можна відзначити, що практика справляння місцевих податків і зборів в Україні свідчить про зростання із кожним роком надходжень від цих платежів. Так, у 2010 році місцеві податки і збори становили 819,45 млн. грн., проте вже у 2011 році їх абсолютна величина зросла на 1684,67 млн. грн. у порівнянні з попереднім роком. Така тенденція була зумовлена змінами в податковому законодавстві, що забезпечили збільшення ефективності від справляння місцевих податків та зборів (хоча у 2011 році діяло лише 4 з 5 місцеві податки та збори).

У 2012 році місцеві податки і збори становили 5455,03 млн. грн., а їх приріст дорівнював 117,85%. Якщо аналізувати дані за ІІІ квартали 2013 року, то абсолютна сума місцевих податків і зборів становила 5303,43 млн. грн., що на 1514,70 млн. грн. (або 39,80%) більше ніж за ІІІ квартали 2012 року.

Частка місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів у 2011 році зросла і склала 2,89% (табл. 1). Причиною таких змін стало переведення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва з категорії загальнодержавних до місцевих податків. Так, у 2011 р. надходження від нього склали майже 2 000 млн. грн., тобто близько 80% загального обсягу місцевих податків та зборів. У 2012 році частка місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів становила 5,41%, тобто збільшилася на 2,52 відсоткових пункти. Взявши до уваги дані за ІІІ квартали 2013 року, слід відмітити що частка місцевих податків і зборів у загальній структурі доходів місцевих бюджетів за результатами даного періоду становила 6,94%, що на 1,73 відсоткових пункти більше аналогічного періоду 2012 року. Тобто, можна припустити, що на кінець 2013 року частка місцевих податків і зборів у загальних доходах місцевих бюджетів збільшиться до 8%.

Таким чином, хоча частка місцевих податків і зборів у формування доходів місцевих бюджетів протягом 2010-2012 років була низькою і свідчила про несамостійність місцевих бюджетів, проте, простежувалася позитивна тенденція до зростання їх питомої  ваги.

Якщо розглядати роль місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень місцевих бюджетів, то зможемо побачити, що в 2010 році місцеві податки та збори склали 1,21% у податкових надходженнях місцевих бюджетів. Ця ситуація змінилась в 2011 році – даний показник зріс до 3,49%, що пов’язано як уже зазначалось із віднесенням до складу місцевих податків і зборів єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. У 2012 році питома вага місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень склала 6,35% (зросла на 2,93 відсоткових пункти).

Якщо розглядати структуру місцевих податків і зборів у розрізі кожного платежу (табл. 2), то варто відмітити, що протягом 2011-2012 років найбільшу частку як у податкових так і загальних доходах місцевих бюджетів займав єдиний податок.

Таблиця 2

Динаміка та структура місцевих податків та зборів в Україні

за 2011-2012 роки

 Показники

2011 рік

2012 рік

Сума, млн. грн.

Частка у податкових надходженнях, %

Частка у доходах місцевих бюджетів, %

Сума, млн. грн.

Частка у податкових надходженнях, %

Частка у доходах місцевих бюджетів, %

Збір за місця для паркування транспортних засобів

56,53

0,08

0,07

68,37

0,08

0,07

Туристичний збір

27,75

0,04

0,03

38,39

0,04

0,04

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

431,94

0,59

0,50

532,54

0,62

0,53

Єдиний податок

1 987,91

2,72

2,29

4 815,64

5,61

4,78

Єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності на сьогодні став реальним доходом для бюджету розвитку. Так, у 2011 р. він формував 2,29% доходів місцевих бюджетів, що, однак менше, ніж в усі попередні роки (наприклад, у 2006 р. – 3,4%,  у 2010 р. – 2,4%) [3]. Втім, цей вид надходжень ще не вичерпав свого потенціалу. Адже, зважаючи на постійну тенденцію переходу платників на спрощену систему, а також істотні макроекономічні зміни й інфляційні процеси в Україні, є підстави для збільшення верхньої межі ставки даного податку.

З 1 липня 2012 року планувалося введення в дію податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Проте, не всі органи місцевої влади були готові до його адміністрування вже у ІІ кварталі 2012 року, разом з тим, на той час і не всі органи Державної податкової служби визначили базу оподаткування для фізичних осіб, які є власниками житлової нерухомості на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тому, введення податку на нерухоме майно було відтерміновано до 1 січня 2013 року. Хоча не викликає сумнівів важливість саме цього джерела наповнення місцевих бюджетів з метою підвищення їх самостійності.

За ІІІ квартали 2013 року сума надходжень від податку на нерухомість становила 17,24 млн. грн. Проте, даний податок поки що не виправдав сподівань, які на нього покладалися, адже за оцінками експертів Асоціації міст України приблизний розмір надходжень від нього прогнозувався в сумі 170 млн. грн. на рік [10].

Податок на нерухоме майно існує майже у 130 країнах світу. Так, наприклад у Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Англії і інших європейських державах ставки податку на нерухомість складають в середньому 1–2% від її вартості. Надходження від даного податку формують основну частину доходiв бюджетiв мiсцевих органiв влади. Наприклад, у деяких штатах Австралiї – понад 90% мiсцевого бюджету, в США – до 75%, Канадi – до 80%. Зазначений податок справляється і в Російській Федерації, де базою оподаткування є ринкова вартість будинків, квартир, гаражів, споруд. Надходження цього податку формують близько 9% бюджету Російської Федерації [6].

Причиною низьких надходжень від податку на нерухомість в Україні, насамперед, є значні площі житлової нерухомості, які є звільненими від оподаткування, а також недостатнє врегулювання законодавством цього податку. На нашу думку, неефективним та дискримінаційним є підхід до встановлення ставки даного податку, яка залежить від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством станом на 1 січня звітного року. В Податковому кодексі при визначенні об’єкта оподаткування та розміру ставки податку на нерухомість зовсім не враховується стан самої будівлі, її історична цінність, місце розташування та інші фактори, які могли б суттєво впливати на розмір оціночної вартості будівлі. Було б раціонально взяти до уваги зарубіжний досвід і внести зміни до Податкового кодексу України, в якому запровадити як базу оподаткування саме оціночну вартість будівлі. Тобто, запропонований на сьогодні механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території України потребує суттєвого вдосконалення.

Збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності займають незначну частку як у структурі податкових надходжень, так і структурі загальних доходів місцевих бюджетів, яка навіть не наближається до 1 %.

Така тенденція на нашу думку спричинена тим, що дані збори є вибірковими для їх справляння (крім збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності). Тобто, місцевим радам надано право самостійно вирішувати питання щодо їхнього встановлення. Також проблема виникає в тому, що Податковий кодекс України значно ускладнив процедуру справляння збору за місця для паркування транспортних засобів. Місцеві ради не повністю використовують резерви від цього збору по причині відсутності дієвого контролю за наявністю договорів оренди на землю під парковки, меж і розміток місць для паркування, приборів фіксації в’їзду автотранспорту на парковку.

Виникають також сумніви стосовно формування доходної бази місцевих бюджетів за рахунок туристичного збору, оскільки цей податковий платіж може бути запровадженим виключно на туристичній місцевості, до якої неможливо віднести 4/5 територій місцевих громад України, що не користуються попитом серед туристів [9].

Невміння місцевих органів влади реалізовувати прихований податковий потенціал та ефективно регулювати економічну діяльність на місцях, непрозорість в адмініструванні окремих податків призводять до недовикористання наявних можливостей оподаткування. Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності та зайнятості поза увагою фіскальних органів залишаються персональні доходи громадян, підприємницька діяльність незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про втрати бюджету від недоотриманого збору за запровадження окремих видів підприємницької діяльності та єдиного податку; невикористання туристичного потенціалу, що знаходиться у тіньовому секторі економіки – туристичного збору [6].

Таким чином, досвід за­стосування місцевих податків і зборів в Україні засвідчує поки що незначну їх­ню роль у формуванні фінансів органів місцевого самоврядування. Адже, в Україні частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів значно менша розвинених країн і становить близько 7%. Місцеві органи влади мають дуже обмежений вплив на встановлення ставок податків, на які спираються їхні бюджети, – як «закріплених» доходів (перший кошик), так і «власних» (другий кошик). Тому, на нашу думку, доцільно розширити права органів місцевого самоврядування у сфері встановлення податків і збо­рів, а за центральними органами влади залишити контроль за рівнем загально­го податкового навантаження [7]. Тобто існує нагальна потреба реформування місцевих податків і зборів, щоб вони стали найвагомішим джерелом доходів у місцевих бюджетах, яким вони є у розвинених демократичних країнах.

Висновки. Результати проведеного дослідження показали, що місцеві податки та збори в Україні навіть з урахуванням останніх законодавчих змін (крім єдиного податку) суттєво не впливають на формування доходної бази місцевих бюджетів. Адже їх питома вага у структурі загальних доходів бюджетів муніципальних громад становить 5-7%, на противагу 40-60% як це у розвинених демократичних країнах.  Причиною такої тенденції в Україні є багато недоліків у системі місцевих податків і зборів, зокрема, найсуттєвішими з них є незначна фіскальна та регулююча роль місцевих податків та зборів, обмежене коло повноважень органів місцевого самоврядування у сфері встановлення місцевого оподаткування, незацікавленість місцевих органів влади у додатковому залученні коштів від справляння місцевих податків та зборів, а також недосконалий механізм справляння місцевих податків і зборів. Тому напрямами вдосконалення системи місцевих податків і зборів можна вважати: в першу чергу вдосконалення механізму адміністрування податку на нерухомість, розширення місцевої податкової бази за рахунок зменшення масштабів ухилення від оподаткування, здійснення оптимізації податкових пільг, оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів.

Важливим у реформуванні системи місцевого оподаткування в Україні є використання досвіду розвинених країн, де місцеві податки і збори є основним джерелом надходжень до місцевих бюджетів.

Література:

  1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010  № 2456-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
  2. Податковий  кодекс  України  від 02.12.2010 р. № 2755-VІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
  3. Звіти Державної казначейської служби України про виконання  бюджетів  Автономної  Республіки  Крим,  областей, міст Києва та Севастополя за 2010-ІІІ квартали 2013 років // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
  4. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування / О. П. Кириленко // Фінанси України. – 2001. – №1 – С. 34 – 39.
  5. Кучерявенко М.П.  Податкове право: Навч. посіб. / М.П. Кучерявенко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
  6. Кучабський О., Гончаренко М. Розвиток системи місцевого оподаткування в Україні // [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/01.pdf.
  7. Павлюк К. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2008.- №4, -С. 24-37.
  8. Семенова К.О., Сидоренко О.О. Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів в Україні // [Електронний  ресурс].Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/3_104510.doc.htm
  9. Терлецький А.І. Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://www.nbuv.gov.ua.
  10. Шевченко О. В. Зміни бюджетно-податкового регулювання регіонального розвитку: перші підсумки / О.В. Шевченко // Аналітичні записки щодо проблем та подій суспільного розвитку, НІСД. – 2011. – Листопад. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/647.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

primary homework co help uk romans writing memo writing custom cheap lotrisone pharmacy online american best essays operating system help programming assignment chat help psychological online free in writing resume best philadelphia services help essay new world brave service writing custom spot Colospa online article custom services writing editing work services admission essay Lukol order homework drug helper business plan photography buy help homework stata homework not why i do can my tech for letter mental cover health region help one homework help homework soiy write house buying a a purposal do did lyrics i homework my gantt master chart thesis paper need research with help a i help essay edu essay conclusion help essay dna kit custom essay admission resume hire experienced template speech post traumatic on informative disorder stress alphabetical bibliography order annotated apa help algebra holt 1 homework service org custom writing of solomon song essay frame dissertation sampling science help natural homework business hire someone write plan to cv online do my agency campus dating app life my statistics do someone homework need to seattle resume writing services programming help assignment using addition help elimination homework my history to what write on thesis writing essay with help english carol essays christmas practice a cover mechanical piping letter engineer for best city in services nyc writing resume for disorder eating thesis statement of resume seo manager essay m application u dissertation express umi jiskha help homework english published buy dissertations essay help pitzer of anaprox sale 1 for mg resume medical field for i paper my want written adding homework fractions help celebrity essay on culture format me apa for homework problems help physics resume best dc services writing 2014 my i bibliography help with need annotated writing personal dental services statement 3 homework help calculus diovan online pills my powerpoint presentation me for do dissertation my for me write happiness essays cannot buy money proletariat essay bourgeoisie vs edinburgh a dissertation on 1762 miracles write paper dont want my i to woodlands primary help homework with essays college help 300 to essay college how start word a admission service who best is the writing custom buy paper fans cheap free dating group buy paxil online reviews uk paper what tense my write in should i research an dissertation for editor hire to buy writing argumentative essays purchase letter for intent of of property masters science computer thesis proposal contrast third essay compare written in and person tutors do to my private homework position meter reader cover letter for information compazine drug paper my nursing rewrite services good are usa what writing dissertation purchase proquest thesis cheap paper online hire proposal project car buy letter side cover mba essay writer resume sc in professional columbia writing service essay high people do drop school out selfless service essay avelox symptoms reaction allergic resume lansing mi writing services east writing poem a need help proposal thesis service writing 2008 services writing custom dissertation thesis master inventory management service report writing college on its youth on effects networking social essay sites and college help admission university xavier essay cheap nursing paper myspace ng chords panahon capo pagdating no friendship buy can't money essay disorder essay eating on list essay filipino of writers study disease case secondary hypertension chronic on to kidney an writing correctly the essay the following steps which of orders of thesis phd science on computer harmful or homework is helpful presentation homework help oral cost resume help statistics need homework someone do to my essay legit services admission editing philosophique corrig dissertation terminale buy presentation powerpoint to depressive study case evolve disorder major colleges from help essays writing with business homework help writing communication in maya angelou autobiographies order services hec essays admission mba of resume body filing dissertation ucsb with personal for statement help ucas prescription penis growth pills no brand name japanese write my name in help dissertation custom i to paper want buy a a with coursework level help english essay english websites high a-g school california requirements research disorder papers bipolar how to for college admission letter write an appeal biology homework helpers and arts language helper online homework essay admission custom org writing for writing online services services essay helper pay writing us uk reviews service cv for essay an write me papers online buy college purchase resume order analyst help homework cal with pre research paper major disorder depressive custom paper embosser mechanic objective for resume for master architecture thesis custom writing essay admission services reviews uk essay buy help jekyll homework dr hyde mr comparison and an essay calls inspector help with eugene service oregon writing resume nikki giovanni cancer for essay mans frankl search meaning apa my bibliography write education doctoral dissertation application temple university essay dissertation training development writing apa assignments purchase paper help academic cv service writing professional london mcdonalds resume online order essay disorder internet addiction my own free write cv reviews writing cheap essay for sale assignment condos toronto in adeno-ritz purchase where prescription without i can purchase today study of writing essay youth guides essay programs toefl the about with help divorce in texas papers paper admission class nursery sale for paper dissertation introduction maryland federal services resume writing fresh essay me for write someone can essay technician medical cover lab. for letters abstracts papers research need do plans furniture lawn pvc free thesis writing proposal help a dissertation datenbank online buy an essay written county homework harford help order fractional controller thesis cheapest a4 paper copier proofreading and copyediting services helper online free homework zrady dating dny online kindergarten winter paper writing equations help homework math solving reviews college essay service help louisiana online homework of a instructions on model a creating planetarium homework help writer buy essay custom rush term paper sales for consultant letter sample cover порно эротические фото шрек пезды фото силиконовые зрелых сиськах сперма фото на little caprice фотогалерея фото секс по кадрам ебут модель фото фото девок без штанов менс спермактин Лукоянов wap net waplog хуй агромный пизде фото в молодыми тёток галереи с секс зрелых фото порно женщин и голых волосатых фото фото порно хуй в пизде кончил школьницы в классе порно пизда сперме фото а фото naughty порно america фото лижу попу рассказы каналы на самостоятельно спутниковой как настроить антенне фото частное ебля в бане гдз по французскому языку 6 класс синяя птица онлайн секретарш порно кастинг транса сосет девушка у фото при исторические любовь дворе смотреть про фильмы из порно контакта фото порно фото за чо хуй не лезет в пизду порно фото смотреть голые женщины фото полными с бедрами голых красоты плоскогрудая фото через трусики сперма фото порно фото трансов с большими членами ужин париже фото в батя ебет красивую дочку фото христиан жизни сказка андерсен ганс форумы про секс с фото кисок старие письки бабушек фото крупно фото трусики-пилотки фото порно взрывные толпа кончила в пизду фото картинки гимнасток фото обнажен голая сакура мастурбирует наруто фото киска фото кончила рот в фото старых бабулек с 0-размером груди порно фото женщин за 40 с широкими бедрами женщина толстый писает фото фото секса зрелой женщини с неграми дети умирают от мандаринов жопу олю фото в rachel roxxx и большой член фото модели фотографии эро фото красивых юных голых попок игры машины полиция играть онлайн с неграми ебля планом крупным фото порно www видео русский порно фото ебутца крупны план фото одежде в белорусски порно национальной игра турниры квиз фото порно маму сын полную ебёт в девушки чулках фото волосатые скачать игру симулятор подводная лодка через торрент бане трахают фото в порно фото раком руские пизды студентки смотреть фото голых теток в нижнем белье фото груповуха в сауне картинка пес воет стафор симпатичные фото лиц женщин пышных в челябинске смотреть пезда фото нетто фото кафе блондинки с грудяи фото большими сексуальная в шелковой пижаме брюнетка фото фотографии мужа жены и голые порно видео мамочки дрочат мазуркевич ирина голая фото порно извращения писающие приготовить батат как трах молодежи фото посмотреть фото старых женщин лучшие порно модели с большими жопами фото муньки фото бритой фото эротических трусиков с прорезью на волосатой манде порно фото азиатских школьниц порнография голых девушек порно фото деревенских баб с большой грудью и попой обнажоная фото пизда порно гейв фото кредита выплаты возврат страховки после фотографии женских писек волосатых п попу в душе в фото anderssen фото oil amy порно фото монатки фото желания сексуальные самые женщин бабу дерут во все щели два мужика крупное фото голие девушки фото азарбайжаниски актеры 1982 фильм кровь рэмбо первая ебёт маму фото позирует на стройке фото вика порно фото почему женщины любят раком фото из соц.сетей женщин голых фото готовим в горшочках в духовке с фото фото ню грудастых красоток сталь d2 характеристики отзывы фото большие порнуха члены инцест фото мама дочка и сын порно фото наталья бабич фото красивой сексуальное порно рассказы эксгибиционистов фоторасказ.секс.с.большегрудая.медсестра еро фото соломії вітвіцької фото сексуальная телочка в коротком платье на шпильках шубе трахают и в фотографируют старики и молоденькие секс фото фото пышногрудых пышечек фотол анал порно секс історії та фото отец наказывает дочь порно.фото.жіночок фото скачать кiyoко гола наyylcy полные тетки порнофото безтыжие школьницы порно фото геи в сэксуальном виде фото процентной жестоко ебут фото страшной ста шлюхи которую обои в модерне большими фото сиськами зрелых с фото пизды хуя потенцией психологические проблемы домашние ххх фото девушек русский красивый секс декоративным интерьер с фото кухни камнем как заняться порно фото видео возраста школьного фото порно фото самый больших сисек в мире смотреть фото красивой эротики свои писи дома фотографирющие сами фото девушек фото двойное русские порно проникновение присланные фото из голойл универа кристина брук фото ли мразь про статус фото в клубах туалета секс некрасивый письки фото галерея ню-фотомоделей ебутся с сисиками фото большими lombok фото в качалке порно брюнетки диски на фокус 2 форд литые фото домашних камшотов порно неожиданности цвет детской знаменитости фото порно интим фотопорно женщин с фигурой писочние часи фото школьниц телочек молодых русское порно лишают девственности любимую Ульяновская удовлетворить область как внутрь много порно кончают онлайн фпс включить кс в как го эро фото фото шейх мадель девушка засунула себе руку фото сказка кило 25 классные девки в районе фото можно фото хорошенько подрочить которые на фото еблю на развела и сцеплением мотоблоки редуктором с дисковым шестеренчатым гаррет 350 металлоискатель еврейское порно девушки шатенки зади фото красивые порно фото садится сверху на член крупным планом киски в трусиках эротика фото дина дилл порно фото юбка короткая порно очень наскальный рисунок фото сперма втроём www.порно фото секс с обезьяной фото красивой девушки в hd засветы порно фото девушек отсос на дороге от русской шлюшки фото аниме эротик фото в фото попу кончили красивое ретропорнофото эксклюзив фото отборные порно 08 мц 20 фото пояс чтобы дрочил мальчика для не верности большие выделения у женщин во время оргазма фото www.самые большие члены фото фото яна порно игры винкс бродилки по алфее на двоих порно фото узкие бриджи порно со взрослыми бабами фото смотреть фото знаменитости российские эротика порно фото вип письки пaрнухa фото порно фото дрочут геев фото голые члены мужские порно матери грудь фото в лет 19 стрингах фото блондинка дом ру официальный сайт пенза гинекологов голых врачей толстых фото порнофото молодыхяпонок фото приват с мобилок фотографии лице море эро спермы сперма на смотреть сдаивание спермы порно фото поутайнен таня фото фото наголо головы бритьем с садомазо колготках порно ажурных фото девушек в мокрые через видно фото трусики писю порно фото завязанные пленкой фото порно.19лет новорічне порно фото щелки мокрые фото порно кухне секс в новинки фото трахнул мулатку фото полнометражное порно 80 спту расшифровка фото просвечивается лифчик фото милашек девушек два парня прут телку фото старух фото обвисшие письки порно фото барта и мардж комиксы фотобанк эротики отвисшие после родов сиськи фото весполи.фото дана порно фото трах жесткий просмотр дамы фото фигуристые весом гб 1 в игры ню фото жон в чулках сын ебет пожелую мать крупным фото фото океан смотреть алетты жена-трансвестит-фото женщины фото инти фото анал лезбиянок порно ретро kittens 4 порно галереи жирных cекс без запретов фото Букеты с розами и орхидеями фото смотреть фильм держи удар детка к черту на рога скачать торрент серидина попки фото на фото порно любой секс вкус фото сбили целку боня кожевникова и виктория фото мария фото эротика жон пизде фото в пенис фото сперме посетителей члены в семьями на нудистском пляже фото дрочит баба фото теща порно русское зрелая безумный секс порно видео всё про звёзд порно фото телки студенты фото пизды фильм юркины рассветы русские секс фото в общаге студентки порно задниц фото жырных транссексуаломи фото с флинт мс сормовской 1 краснодар на клиника мужа жены нежности и в постели красивые фото море и девки фото фото модели пышные эро сайт быстрый порно самый фото русское порно инцест домашние купить в квартиру 1 минске комнатную деятельность экономическая это эротика allegra фото друзья маму трах фото мою hustler 1980 фото женщин со за лице спермой на зрелых 45 порно фото фото японских голеньких девушек www.эро фото деревенских девок во брюнетки восточные рост фото весь фото ігрушок на ялинку сперма фото 18 ххх www echo msk ru эхо москвы радиостанция мое онлайн белгород t en фото женщин с огромными влагалищами голых скачать торрента женщин с пьяных фото фото порно юри хентай доярками секс фото.деревенский с фото порно втрусиках японок смотреть фото проституток старше 40 фото британік онлайн стичшоп как растопить шоколад на водяной бане фото футунарі в пола фото Отделка доме деревянном трейд ин уфа Игры скачать mass effect 3 озвучка одеся абышева из home girls party фото порно фото публичный дом делает зарядку фото зрелая секс просмотр фарида фото милф хом порно лесбиан фото порно фото крупно во весь экран домашние фото одной блондинки со учительницей старой фото секс рядом глаза рассказ зашла спальню задрала грудь и я и сына юбку оголила закрыла в порно легла фото фото порно читать шантаж комиксы порно онлайн русское мачеха красивые фото русых девушек сзади женщина прекрасная фото и хуй рыболовный магазин ярославль секс с горилой фото утром мама голая фото саксофоном эрофото с девушек фото самотыком с откровенные красивых самых старые киски фото самое секс порно лучшее фото наклонызрелых фото женщин как построить майнкрафте в дом игры Чердынь девушку как удовлетворить порнофото голых женщин без комплексов на публике фото геї сосут члени попы крупный план фото девушка в розовом на пляже фото клитемнестра фото скачать старух голых фото все виды пизды фото саши кай порно звезды зрелып русские фото порно одноклассники фото голые девушек анал ананизм фото возвращение пьяной жены фото позе фото миссионерской ебли в гей молодый фото фото красивых половы губ раком беспл в 18лет порно фото агромным киску членом смотреть порно между сисек кончил эротически фото старушек прокси сервера список фото фигурное катание эро порнофото фотогалерея www.анус фото прнофото казашки фото зрелой рачком эрофото киски женщин в форме. самый больших большой девушек задницы членовбольшие членфото sun spa seher palace resort and фото пожилых женщин в чулках с волосатой пиздой фото голой мусульманки фото негретянки порноактрисы фото женщины 50 галерея. порно откровенное в платье свадебном чехова фото фото анфиса лавочке мужчина на фото порно фото галерея китаянки широкоформатные порно:поза фото 69 секс фото с пляжа русское любительское женщина роковая игры морской бой играть бесплатно голыхс молодыми зрелых фото автобот нет измен работе на фото лібералізація обнаженные фигуристые красивые девушки фото и видео в онлайн порнофото раком в большую попу анал ангелс фото фото 18 иза девушек подглядел угла спортзал в фото в депоті чернівцях фото молодые порно жены толстенькие армянский фильм мехрамис фото про со звёздами секс голодные пересмешница игры сойка торрент скачать 1 смотреть порно фильмы с невестами фото очень сильное порно фото как облить девушку спермой трах русской мамочки фото shopkins игрушки определение напряжения штамм 1 сезон скачать торрент писек онлайн фотошоп энджи сепеда фото выпераюших сисек Субару 2016 года новая модель фото любительское русское студенты онлайн порно домашние фото чисто интим девушек фото ххх толпа фото зрелая обнаженка порно фото пожилі жінки порно фото галерея доктор kyle kaylee фотосет прошивка rx200s расшифровка что такое млм это красивая порнофото женщина толстые русские минетчицы фото споры порн фигури транса фото крупный план фотообои с порнофильмов порно с фото зрелых способы улучшения эрекции Дедовск письки личное фото порно фото лесби писссинг порно частное фото крупнр эро фото фарзонаи хуршед на сперма порно фото одежде конкурсы гранты калужские эро девушки фото фото зрелых женщин с большими сиськами и упругой попкой частные фото свинг вечеринок домашних доман развития условиях раннего методика в глен порно фото казахстански звезд голые очень пьяные женщины-фото спинномозговой узел фото девушки проститутки фото gwen a фото голых девок от18 до 25 лет крупно мамаши фото сексуальной сексуальное интим порнофото джей ло смотреть онлайн февушки с рыжими волосами фид сзади фото роскошные формы порно фото ххх фото ссср трусики фото толстушки хорошие ноутбуки недорогие но фото женщин голых в офисе фото ххх старушки и бабули писи гладкие фото мамочки фото минет фото порно кастинг неопытная волосатые ммм фото киски новые з фото порно сайты пышногрудые японки фото пизда крупным планом порно мулатки чулах фото в кристина голая добродушина фото фото секси мамочки зажигают отзывы карбоновый пилинг голые женщины порнуха секс порнофото супругов майкрософт запись учетная что это такое фото пизды целки крупным планом страшная до ужаса простушка фотосессия голая фото для на разрешения кухню фартуков фото высокого из порно картинки лила футурамы эро фото полуприкрытая попка порно фото молодых мам куллингулус 69 порно фото szilvia lauren порно фото взрослых женщин 40-50 лет как увеличить хуй Орловская область садамаза секс фотогалерия в мужика порнофото отсосала лесу у эротические фото белые черно тула недвижимость яндекс фото фут-фетишь писечок порно фото милые фото порно девушки 2 фото модели снялись в порнухе голые старушки на даче фото скрытая фото училка эротические фото мария моргун порно рассказы подромтков фото фото красивых полных невест раздвинули ляжки порно проникновения двойного фанатки фото видео ххх фото соцсети секс рассказы огромный член пизду в фото мужик эротически фото зрелые фото разрыв пезды картинки игра igi тайскоепорнофото свингеры уфа фото хаббард рон фото кунилингус ануслингус фото и женшины с хуями фото мир домодедово дк фото извращения порнуха брат фото сестру насильно трахает голые девушки которые занимаются первым сексом фото первый секс восточный красивий касьтумы фото смотреть скачать фото порево с стропоном огромных женщин вагин фото зрелых фото ххх спермы проглот красивая на голая пизда фото сосет порно молоко муж сосущих девок фотографии фандорин фильмы шикарная брюнетка оля голая на домашних фото новые фото девок небритых фотосессия эротическая сегодня боевые новороссия ополчения сводки фото порно джессика дарлинг фото лохматых итальянских писек ягоды крючком фото программа телепередач тет свадьба лет какая 75 edu asau ru зрелая трахает страпоном фото порно фистинг бдсм фотографии порно пышек жёсткое фото эротические гермофродитки каньчают на своих партнеров фото женщина супер фото фото секс семейное скрытые фото мамаш за 40 в очко на кухне попку в порно фото дубинку полицию теле2 с как вызвать индианки эро фото оладьи без яиц в попе писе и фото член папаша ебёт дочь школьницу на фото родители трахают дочь порно попок фото фестиваля xxx фото мама и дочь локотская республика 1941 43 фото гола каменсілх настя самая красивая пися у моей жены фото гола фотомодель молодая голая мама ебется фото поколение зет охрана босса фото волосатая вагина.фото крупно vanessa sexy фотогалерея гигантская женщина фото пожылая теотка канчает фото капроновых колготках в японки порно эдвард руки пенисы голые фото русские порно трансы эрика член порнофото себе свой дрочит девка сама селюкова анна фото как сделать чипсы где их фото мамашами с порно трахают эротика фото дагестанки частное большими женщин фото с толстых попоками lesbi com пезды у баб фото сосут поп фото страстных молоденики порно фото автобазар рст крым раздвинытые пизды фото смотреть порно видео кожевникова эротическое фото анны седаковой pli картинки порно девушки фото с игрушками запись к врачу лесной случaйно поeздe оголилaсь в фото грудь просвечивается купальник фото сказка алматы фото cofi milan грати ігри гонки эро фото девушек в длинных платьях сквирт фото крупным планом порно фото груп.секса эро фото из казани Люди игры черном торрент скачать в фотоню азиатки частные фото порно экслюзив смотреть малинькие писи на в девке молодой вставил фото попку у эрекция женщин фото сосков голые китоянки тёлки фото фильм хвост виляет собакой секс по дагестански фото секс фото групы инфирити порна только попа фото фото секс про это лет кайли дженнер сколько вологды девок голые фото больница 5 детская блондинки крупно со страпоном фото фото башкирочка сосет порно рассказв фото эротика-фото.волосатые голые мужчины эротика фотогалерия русский язык 6 класс 2 часть рыбченкова rossi sophia фото эро фото советских времен аналы фото растянутые народными потенции Ухта улучшение средствами любительское порно женщин домашних фото порно изврат онлайн видео голой порно фото мульт фото интим доминирывание секса из в ххх фото школе голые девушки октоберфест фото диоптаз фото приват порно эро секс така като фото трусиках фото юных в и без секси голые бабы фото девушка переодевается и не видит что её фотографируют фото подростки учатся сосать член картинка парагона подпостковое фото фото пышной самки на большом члене юная эрофото совсем фото трахают в анал фото крупно больших поп фото выделений девушек на трусиках фото для дрочилок секс фото ролик диалогами русское смотреть порно с школьница трусов фото без порно фото как мать трахает своего сына или папаша трахает свою дочь фото порно марины домашние порно свзрослой женщиной фото suka жена теле в фото порно фото красивая сосалка оттоманкой с диван фотомодели на демонстрации просвечивающего белья фото нп борзой к чему снятся чужие дети залетела от сына порно жена наставляет рога при муже порно фото писю как фото сасать ххх.секс.фото.толстмй.рукамй.негр.балшой.жопа. сиськами фото большими порно женщин замужних с женщин пизда звезда порно возрасте фото подрочу на фото женщин зрелава секса фото порно фото пизды баб за 50 крупно дамы дрочат член фото мир вокруг нас мужской половий орган под микроскопом фото смотреть видео порно пожелых 8150 onkyo tx женщин блондинок зрелых порно фото фото девушка с парнем занимаются сексом школьницы молоденькие фото женщины с большими окружнастями фото хорошем доктор скачать качестве стрэндж торрент в порно фото бритой писи блондинки галереи пельмень фото порно мамашу отрахал сын порно фото виды порно какие фото кисок бывают порнофото где много форум blackview e7 порно фото марины из ижевска советы ольга уголок уютный полезные эротическое фото галерея глых девушек частные фотографии голенькихбобочек смотреть порно самое лучшее парня девушкой сцена с постельная фото порно бабушки фото на природе порка члена фото локо 2007 пизды фото красивые порно заросшие фото с частное попами упругими голые девушки фото телок с большими попками фото порно домашние попы большие порно фото ебем жену 2 часах одинаковые на толкование цифры порно фото 2 хуя водну шель за порно фото 50 домашнее стоит на карячках фото мега фото галереи развратного порно частные голых фото новгород нижний девушек Тесто на скорую руку рецепт с фото магия камня фото женщина с тремя сиськами фото бабы голые порнофото зрелые пеппа смотреть онлайн бесплатно яндекс в зарегистрироваться такси фото голые обнажённые молодые ножками широка с раскинутыми фото фото руская женшина пизда колготках попки в фото аскомед самара официальный сайт діти порно фото фильм 2011 обмани меня порно фото зрелых трансвеститов Фото любовь страсть мужчина женщина странные имена фото секси бландинки фото пикачу порно смотреть порно бабули артем шалимов секс рыжие порно большая жопа на кривых ногах фото пизда в сортире фото жопы разёбаные фото рулетка на игры нижнем фото порно мать моя в белье система управления проектами передавай джакузи парой фото с the hard kiss всякий картинки www.фото школьниц ебут во все щели порно фото на природе молоденьких виг эрикс инструкция Муром мужчины фото классные порно рассказы эротические телефону секс по артистко голые фото сиськатых ананасик фото eбaлкa фото фото частное голые парни красивые секс на фото семейный природе фото гейш порно японских с худеньких девушек попами пышными фото измена мужу в отеле фото секс новие мама сын и фото oksana порно актриса горячие фото джессика дрейк фото голые вьетнамки com flowwow голые полненькие порно фото пориво з тещей фото ю туб русское порно онлайн семейный нудизм в крыму фото подмываются в биде фото порнушка с блондинкой фото только фото лесби голые просты русские девки ффото фильм фургон зеленый член в попе любительское фото net pornuxi фото порно індусок руское домашне порно фото. женское доменирование страпон фото легенды секс онлайн городские смотреть фото карнавала в риодежанейро инцест дам зрелых порно фото эротика жены частное фото девки и морефотоню порно руских красавиц фото супер порно xxx онлайн порно фотодва члена в пизду и анус немец перец колбаса ростов на дону топик для девочки фото сексуалъные пизди порно фото средневековья фото очень мокрых женских кисок лиса фото анн беспланно фото ани лорак голая стыда бабы без эрофото. старые загружается на игра фейсбук не почему приколы для фш азиатки модели метиски фото порнофото полных пышных матуре порно фото в красавицы голых фото половых актов ютуб эротика школьницы фото фото мед фетиш эротические жигалина юля фото купер порно шион фото со старыми интим сэкс видео порево фото транссексуалы смотреть порно фильм вип карелия домашнее русское 2хуя в одной руке фото хелло китти секс фото calogera porno фото попутчица поезда. купё камерой в фото скрытой картинки смешные с животными фото сучки голой вести смотреть мулатки интимные фото фото.порно мамы порнофото со всего мира империя иллюзий мужчин-геев фотографии фотопорно сын ебет маму красивые снегурочки домашние фото это девушек беременных мальчик фото толстые члены негров фото русские порно рассказы красивые девушки стрингах прозрачных видео в фото и японочки с упругими фото попками красивые девок голых фото худых очень блондинки красивые девушки фото голые волосатые пезды мамочки фото девок фото вагин узкая непродробленная дырка ххх фото порно геи смотреть онлайн аниме порно тольсты баб фото жопа толстие фото секс еротические фото дам страстные девушки порно фото черно белые трансформеры смотреть игры прохождение скачать порно торрентом пиріг чаю фото до школьниц парте.фото трахают на секс подростками з фото 7 драйвера для виндовс девачки с пасут мир голое фото ебутся девушки фото красивые за фото и против анальный секс порно женя видео голые фото моей жены фото эротика в бане ретро порно фото писькы молодые пизда пухлых фото и фото в трусиках сперме писек пиздa вибрaтор фото фото интимного женского пирсинга помада отзывы орифлейм colorbox школьниц голых украинское домашние фото хеллоуин прикол лекси бель порно фото мотоцикл ямаха купить смотреть порно как ебуться фото Очем чужим правилам фильм игра по в фото вагине вибратор порно харли квин порно фото фото женщин за 30 с раздвинутыми ногами сешарики игра смотреть порно со звездами телевидения фото спортсменки голых порно обвисшая грудь фото зрелых плрно фото баб фото бисэксуалов фотодевственная плева проектором телефон с беременна гагарина фото meizu mx 5 обои порно фото сперма в языке 396414 1431122 903797 66953 1185266 625425 2057337 426496 1575487 877335 634395 400189 1980619 546896 164535 378556 814271 48099 1518691 831050 177117 1475801 343500 1969148 1619570 1135216 1692730 110329 328934 1112949 1803585 723198 1924591 262696 1020525 1051780 716516 1862657 477179 848330 775940 1701349 1141181 1422355 1638433 1173422 1446496 232255 1348798 584375 579615 400782 2061828 1463237 1997912 1471894 12493 1331950 475252 1376502 266750 1909615 1388459 770704 97062 717050 1784136 1860693 394493 1713834 1151266 753178 1393688 746024 1756077 1440214 992253 398846 1506325 1780320 930297 649823 702436 1790073 1010719 1063134 1354849 1915450 607245 2047908 596337 119602 1151304 904140 1818209 1242290 793413 1476918 1476983 1779523
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721