Недержавні пенсійні фонди як учасники інвестиційного ринку України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Оцінено діяльність недержавних пенсійних фондів на інвестиційному ринку України та запропоновано шляхи зростання їх ролі в інвестиційних процесах.

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність.

Оценена деятельность негосударственных пенсионных фондов на инвестиционном рынке Украины и предложены пути повышения их роли в инвестиционных процессах.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные ресурсы, инвестиционная деятельность 

The activity of non-state pension funds on the investment market in Ukraine has been investigated, and ways to increase their role in the investment processes have been proposed.

Key words: non-state pension funds, investment resources, investment activity.

Постановка проблеми. Недержавні пенсійні фонди (НПФ) в Україні поки що не стали масовим явищем, а працездатне населення не виявляє активного інтересу до НПФ, що позбавляє економіку важливого джерела інвестиційних ресурсів. Тому актуальною залишається проблема перетворення НПФ на активних учасників фінансового ринку, якими вони є в економічно розвинених країнах. Актуальність дослідження визначається тим, що в Україні за час становлення ринкової економіки стало очевидним, що традиційна система пенсійного забезпечення не відповідає новим реаліям ринкових відносин, стримує реформування системи оплати праці, легалізацію доходів населення та розширення джерельної бази інвестування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку недержавних пенсійних фондів як інвесторів розглядали українські науковці Л.Є.Альошина, С.О.Біла, М.В.Демченко, В.М.Довбня, М.О.Змієнко, Н.А.Телічко, Г.В.Титаренко, О.А.Туманова, Н.В.Черевик, М.П.Шаваріна, Н.В.Шаманська, З.Г.Ватаманюк, О.Л.Дорош, проте, на нашу думку, питання зростання інвестування НПФ досліджені недостатньо та потребують подальших наукових розробок.

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів зростання ролі недержавних пенсійних фондів у формуванні інвестиційних ресурсів України на основі оцінки сучасних тенденцій їх функціонування.

Виклад основного матеріалу: Пенсійна система як така функціонує на трьох рівнях: 1) обов’язкове загальнодержавне пенсійне забезпечення; 2) накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 3) система недержавного пенсійного забезпечення. Щоправда, в Україні другий рівень пенсійної системи ще не введено в дію.  НПФ належать до третього рівня пенсійної системи. Діяльність НПФ полягає у акумулюванні активів учасників даного пенсійного фонду та збереженні їх обсягів та вартості, через провадження інвестиційної діяльності. Саме дохід від інвестиційної діяльності дає можливість компенсувати рівень інфляційних процесів, а також збільшувати загальний обсяг активів кожного окремого учасника НПФ.

Згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавний пенсійний фонд (НПФ) — це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує та здійснює свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду [2].

У НПФ гроші учасників (фізичних осіб) відділені від активів засновників, що вигідно відрізняється від практики функціонування інститутів спільного інвестування (ІСІ). Діяльність НПФ передбачає їх обов’язкову співпрацю з компанією з управління активами (КУА), з адміністратором пенсійного фонду (АПФ), банком зберігачем та страховою компанією (СК), що разом являють собою єдиний комплекс-квінтет вертикально інтегрованих структур для управління активами НПФ з виплатою довічних пенсій у рамках системи недержавного пенсійного забезпечення [6, с. 116].

НПФ не здійснює ніякої підприємницької діяльності. Тому захист пенсійних накопичень та їх примноження за рахунок інвестиційного прибутку з метою здійснення майбутніх пенсійних виплат учасникам знаходиться в руках фінансових установ, які надають такому фонду життєво важливі для нього послуги. Отже, саме від того, як працюють ці установи, як будують відносини з фондом і як контролюються, значною мірою залежать гарантії спроможності фонду здійснювати пенсійні виплати.

Побудова інвестиційної політики НПФ, орієнтується на ліквідність і рентабельність вкладень, визначається, насамперед, кон’юнктурою інвестиційного ринку, а також обсягами накопичених коштів. З превентивних міркувань встановлюються норми регулювання інвестиційної діяльності НПФ та обмеження щодо ризикованих операцій.

Розглянемо, яку роль займають недержавні пенсійні фонди України на основі основних макроекономічних показників. Відповідно до таблиці 1 можна сказати про загальне зростання інвестицій НПФ так і зростання їх частки в ВВП та капітальних інвестиціях. Так, частка інвестицій НПФ складала за 2010 та 2011 рік – 0,1% від номінального ВВП, в 2012 цей показник зріс та складав уже 0,12% від номінального ВВП.

В 2010 та 2011 році інвестиції НПФ складали 0,12% від реального ВВП, а в 2012 – 0,13%. Частка інвестицій НПФ в усіх капітальних інвестиціях в 2010 році складала 0,59%, а в 2011 скоротилася до 0,52% капітальних інвестицій України. У 2012 році цей показник зріс, але не перевищив результату 2010 року та становив 0,56% від капітальних інвестицій України. Таким чином, ми бачимо, що інвестиції недержавних пенсійних фондів займають незначну частку як в ВВП, так і в загальних капітальних інвестиціях України, що характеризує початковий етап розвитку недержавного пенсійного забезпечення і можливості розвитку в майбутньому.

Таблиця 1

Динаміка інвестиційної діяльності НПФ в Україні за 2010-2012 роки

Показник

Абсолютний показник

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

Номінальний ВВП,млн. грн.

1082569,00

1316600,00

1408889,00

234031,00

92289,00

21,62

7,01

Реальний ВВП, млн. грн.

951290,86

1151881,01

1303320,07

200590,15

151439,06

21,09

13,15

Реальні інвестиції, млн. грн.

189060,63

259932,33

293691,94

70871,70

33759,61

37,49

12,99

Інвестиції НПФ, млн. грн.

1108,60

1349,80

1650,80

241,20

301,00

21,76

22,30

Частка інвестицій НПФ в номінальному ВВП, %

0,10

0,10

0,12

0,00

0,01

Частка інвестицій НПФ в реальному ВВП, %

0,12

0,12

0,13

0,00

0,01

Частка інвестицій НПФ в капітальних інвестиціях, %

0,59

0,52

0,56

-0,07

0,04

Джерело: [4]

Якщо порівняти частку інвестицій НПФ України та інвестиції НПФ з країн в яких розвинута недержавна пенсійна система, то однозначно можна сказати, що частка інвестицій українських НПФ до ВВП України є мізерною. Адже, в Австралії, США, Швейцарії та Нідерландах інвестиції НПФ перевищують ВВП країни. В Канаді цей показник складає 84% від ВВП. А абсолютні показники інвестицій НПФ в Канаді, Австралії та Нідерландах перевищують трильйон доларів, а в США цей показник складає майже 17 трильйонів доларів. Отже, ми бачимо, що ресурси НПФ в цих країнах є надзвичайно великими та служать значним інвестиційним ресурсом для розвитку та стимулювання економіки (табл. 2).

Законодавством України дозволяється формувати пенсійні активи НПФ у двох формах: активи в грошових коштах (поточні рахунки), та активи в цінних паперах та інших об’єктах інвестиційної діяльності. Розглянемо структуру активів недержавних пенсійних фондів та ресурси які вони використовують для інвестування  в українську економіку (табл. 3).

Таблиця 2

Показники інвестиційної діяльності НПФ країн світу станом на 31.12.2012 р.

Країна

Загальні інвестиції , млрд. дол.

Частка інвестицій у ВВП, %

Австралія

1555

101

Бразилія

340

14

Канада

1483

84

США

16851

108

Швейцарія

732

118

Нідерланди

1119

156

Джерело: [9]

Загальна сума інвестицій НПФ зростала упродовж усього досліджуваного періоду . Так у 2010 році цей показник складав 1108,6 млн. грн., у 2011 він зріс на 21,76% або на 241,2 млн. грн. та складав 1349,8 млн. грн. У 2012 році інвестовані активи НПФ зросли ще на 22,3% та становили 1650,8 млн. грн. Щодо коштів на поточних рахунках, то в 2010 цей показник складав 35,7 млн. грн., у 2011 – 37,2 млн. грн., а у 2012 різко скоротився на 75% або на 27,9 млн. грн. та становив 9,3 млн. грн. Таким чином, можна констатувати те, що при загальному зростанні загальних активів НПФ відбувалося зростання саме інвестованого капіталу, а кошти на поточних рахунках значно зменшилися. Це може свідчити про те, що НПФ намагаються зберегти вартість своїх готівкових активів від інфляційного знецінення.

Таблиця 3

Динаміка активів недержавних пенсійних фондів України за 2010-2012 роки

Активи НПФ, млн. грн.

Роки

Абсолютний приріст, млн. грн.

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

Інвестиції

1108,6

1349,8

1650,8

241,2

301

21,76

22,30

Кошти на поточних рахунках

35,7

37,2

9,3

1,5

-27,9

4,20

-75,00

Загальні активи

1144,3

1386,9

1660,1

242,6

273,2

21,20

19,70

Джерело: [4]

Для оцінки ефективності інвестиційної діяльності НПФ використовують кілька груп показників.  Так, першою групою показників, які використовуються при оцінці інвестиційної діяльності НПФ є показники прибутковості (табл. 4).

Коефіцієнт номінального річного прибутку за увесь досліджуваний період характеризує те, що НПФ в Україні в результаті інвестиційної діяльності отримували номінальний прибуток. Негативним є динаміка до скорочення цього показника, так в 2010 році він становив 33,165%, а в 2011 скоротився на 12,733% та вже становив 20,432%, а в 2012 складав уже 19,472. Це свідчить про зменшення темпів нарощення загальних активів НПФ в порівнянні із зростанням витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів.

Таблиця 4

Динаміка показників прибутковості діяльності НПФ в Україні за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

Коефіцієнт номінального річного прибутку, %

33,165

20,432

19,472

-12,733

-0,959

Коефіцієнт реального річного прибутку, %

18,579

10,386

14,218

-8,193

3,832

Співвідношення доходу та витрат, рази

6,703

6,465

5,819

-0,237

-0,646

Джерело: [4]

Коефіцієнт реального річного прибутку враховує індекс споживчих цін в країні. Таким чином в 2010 році він становив 18,579%, в 2011 він скоротився на 8,193% та становив 10,386%, в 2012 році коефіцієнт реального прибутку НПФ склав 14,218%. Значення цього показника свідчать про те, що інвестиційна діяльність НПФ протягом досліджуваного періоду забезпечує збереження пенсійних коштів учасників та здійснює їх примноження, адже отриманий рівень інвестиційного доходу перевищує рівень інфляції. Проте, в 2012 році відбулося зростання коефіцієнта реального річного прибутку за рахунок дефляційних процесів в Україні. Співвідношення доходів та витрат НПФ за досліджуваний період характеризують перевищення інвестиційного доходу над загальними витратами на оплату послуг за рахунок пенсійних активів. Так, в 2010 році співвідношення доходу до витрат становило 6,7, але упродовж наступних двох років цей показник скорочувався. В 2011 році він уже становив 6,4, а в 2012 – 5,8. Таким чином, хоч і дохід від інвестиційної діяльності значно переважає витрати, проте приріст інвестиційного прибутку є меншим приросту витрат НПФ, що в майбутньому може викликати проблеми.

Рівень диверсифікації активів НПФ, є одним із основних факторів щодо визначення ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, саме тому показники диверсифікації активів є законодавчо встановленими (табл. 5).

Щодо структури активів НПФ, в 2010 році найбільшу частку займали активи на депозитних рахунках – 35,79% від загальної кількості інвестованих активів. Активи у формі акцій українських емітентів складали 18,66%; у формі облігацій емітентами яких є резиденти України – 15,85%; цінні папери дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  – 15,37%.

В 2011 році знову ж таки найбільша частка усіх інвестованих активів НПФ припала на депозитні рахунки в банках – 30,36%, хоча вже їх частка скоротилася на 5,43%.  На 9,82% зросла часка облігацій підприємств та становила 25,67%. Частка акцій українських емітентів зросла на 0,2% та складала 18,86%. Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядом України незначно зріс та складали 15,48% від усіх інвестованих активів НПФ.

Таблиця 5

Динаміка структури інвестиційних активів недержавних пенсійних фондів та оцінка їх диверсифікації в Україні за 2010-2012 роки

Вид активів

Структура, %

Оцінка диверсифікації активів

Абсолютний приріст структури, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

15,85

25,67

31,43

+4

+5

+5

9,82

5,75

Акції українських емітентів

18,66

18,86

15,59

+4

+4

+4

0,20

-3,27

Об’єкти нерухомості

5,83

3,60

2,85

+5

+5

+3

-2,23

-0,75

Банківські метали

2,86

1,93

1,13

+3

+3

+3

-0,93

-0,81

Дебіторська заборгованість

0,00

0,00

1,29

0

0

0

0,00

1,29

Депозитні рахунки

35,79

30,36

34,75

+3

+4

+4

-5,43

4,39

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів АРК та місцевими  радами

0,46

0,55

0,19

+3

+3

   +3

0,09

-0,35

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

15,37

15,48

11,95

+4

+4

+3

0,11

-3,54

Активи, не заборонені законодавством України

5,18

3,53

0,83

+1

+1

0

-1,64

-2,71

Всього

100,00

100,00

100,00

27

29

25

0,00

0,00

Джерело: [3; 4]

У 2012 році на 4,39% зросла частка депозитів у активах НПФ та складала 34,75%. На 5,75% зросла частка облігацій підприємств та складала 31,43%. Часка активів у формі акцій скоротилася на 3,27% та становила 15,59%. Скоротилася також частка цінних паперів дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України на 3,54% до 11,95%. Частка активів НПФ в об’єктах нерухомості скоротилася з 5,83% в 2010 році до 2,85% в 2012. Більше ніж удвічі скоротилася частка банківських металів з 2,86% в 2010 до 1,13% в 2012 році. Активи не заборонені законодавством України скоротили свою частку з 5,18% в 2010 до 0,83% в 2012. Досить незначну частку замають цінні папери дохід за якими гарантовано Радою Міністрів АРК та місцевими радами, частка таких активів протягом усього досліджуваного періоду не перевищувала і 1%. В загальному можна відмітити, що позитивно зростає частка активів НПФ в боргові цінні папери підприємств, що дозволяє оцінювати це як додаткові фінансові ресурси для розвитку української економіки. Помітно також те, що хоч і законодавством України дозволяється інвестувати в облігації та акції іноземних емітентів, цього поки що не робиться. Для національної економіки це добре тим, що фінансові ресурси залишаються в середині країни та вкладаються в українські підприємства. Проаналізувавши диверсифікацію активів НПФ, можна сказати, що в 2010 та в 2012 роках активи Недержавних пенсійних фондів України були середньо диверсифіковані, адже сума балів за ці роки була в межах від 20 до 28, а в 2011 році активи НПФ були високо диверсифіковані. В загальному такі показники є хорошими, адже це свідчить про захист пенсійних вкладів від коливань економіки в різних сферах економічної діяльності.

Для розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні важливо в короткий час вести в дію другий рівень пенсійної системи. Створення другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування.  Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких) сплачуватимуть такі внески.. Управління пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами, обраними на конкурсній основі [5, c. 32]. Через два роки після введення в дію другого рівня пенсійної системи, громадянам буде надано право, у разі їх бажання, перевести їх обов’язкові пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного ними недержавного пенсійного фонду (тобто на третій рівень). Це дозволить застрахованим особам самостійно вирішувати, яка інвестиційна політика є найбільш прийнятною для інвестування їх пенсійних заощаджень, а отже – в більшій мірі впливати на розмір своєї майбутньої пенсії.

Поява другого рівня пенсійної системи є подвійним стимулом до розвитку ринку НПФ. Перший полягає в тому, що особи віком понад 35 років залишаються за межами обов’язкового накопичувального пенсійного страхування і намагатимуться компенсувати його відсутність участю в НПФ на добровільних засадах. Другий — у тому, що сталий зростаючий потік пенсійних внесків на фондовий ринок реанімує біржові індекси та торгівлю акціями, тож зробить діяльність цих фондів прибутковою і привабливою для учасників [8, c. 18].

Для удосконалення роботи недержавних пенсійних фондів і ефективнішої інвестиційної політики необхідно зробити деякі зміни в їх діяльності:

 • члени ради НПФ не повинні бути пов’язаними особами по відношенню до інших членів ради, таким чином можна уникнути конфліктів інтересів та забезпечити відбір осіб, що здійснюють управління активами, та адміністраторів НПФ за їхньою кваліфікацією, а отже таких осіб, які будуть діяти в інтересах учасників фонду;
 • збільшення кількості членів ради, для того щоб при виборі інвестиційної політики представляти інтереси усіх учасників НПФ;
 • зберігач має виявляти та в письмовому вигляді повідомляти раду НПФ, Нацкомфінпослуг та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про будь-які порушення з боку осіб, що здійснюють управління активами фонду;
 • для контролю за адміністраторами пенсійних фондів повинні встановити засоби внутрішнього контролю;
 • НПФ слід встановити засоби контролю з метою забезпечення захищеності даних [7, c. 5-16].

Висновки. Для розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні важливо:

1)                в короткий час вести в дію другий рівень пенсійної системи. Створення другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування.

2)                через два роки після введення в дію другого рівня пенсійної системи, громадянам буде надано право, у разі їх бажання, перевести їх обов’язкові пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного ними недержавного пенсійного фонду.

3)                підвищити довіру населення до недержавних пенсійних фондів через удосконалення роботи і ефективнішої інвестиційної політики шляхом:

 • уникнення конфліктів інтересів та забезпечення відбору осіб, що здійснюють управління активами НПФ;
 • збільшення кількості членів ради, для того щоб при виборі інвестиційної політики представляти інтереси усіх учасників НПФ;
 • посилення контролю за діяльністю НПФ через зберігача активів;
 • контролю за адміністраторами пенсійних фондів;
 • забезпечення захищеності даних.

Таким чином, відповідні заходи призведуть до розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні та збільшать кількість ресурсів, які залучатимуться недержавними пенсійними фондами, що відповідно призведе до зростання їх ролі на інвестиційному ринку України.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: від 19 грудня 2003 року № 51. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
 2.  Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»: від 9 липня 2003 року № 1057-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
 3. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.06.2006 р. № 5945 «Про затвердження критеріїв оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.16739.0
 4. Асоціація компаній з управління активами: Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення за 2012 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ucrnpf.ua_p2012_dfwadae
 5. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування / [Б.О.Зайчук, О.Б. Зарудний, С.О. Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва] – «АВТ».- Київ.-2005. – 232 с.
 6. Корнєв В.В.  Фінансові інститути в системі недержавного пенсійного забезпечення / В.В. Корнєв // Пенсійний вісник України. – 2011. – №3. – 116 c.
 7. МакДональд Уна. Вдосконалення корпоративного управління в недержавних пенсійних фондах: захист пенсійних заощаджень / Уна МакДональд. – К.- 2013.- 20 с.
 8. Федоренко А. Поява другого рівня пенсійної системи — подвійний стимул до розвитку ринку недержавних пенсійних фондів / А. Федоренко // Збірник наукових праць. – Чернівці. – №12.- 2013. – С.15-19
 9. Towers Watson. 2013 Global Pension Asset Study. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.towerswatson.com/research/gpas2013.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writing dissertation cheap helpers word searches homework malaysia 10 services writing dissertation writing albuquerque nm resume services virginia writing services northern resume editing a dissertation purchase death penalty paper essay development management papers help with advice dissertation presentation humor ap essay spanish help resume york services city writing professional new speech ideas eating disorder an how essay you do do by filipino written essay power quality on thesis improvement consequences essays orders disobeying of for curriculum medical vitae transcriptionist write pay term to my someone paper by mail duricef associate resume for template sales online famvir cheap phd dissertations order help with anxiety speech javidibe dating yahoo cape for rotatrim town paper sale speech persuasive eating disorders 20 mg sale perscription reosto no for good resume looks on a what school medical admissions college resume school high tissue to for paper buy where invitations research wireless communication for in phd proposal help homework homework high marketing on a paper online inderal order la methods write to of section how dissertation call covered a position write buy residency service statement editing personal words help application maximum essay common mexican slang essay cheap review essay for sale cones papers raw ivy essay league help best service writing essay cheap l39europe la froide dissertation histoire guerre dans essay school services writing high wedding order speech etiquette need help with probability homework best nj resume writing services employment help homework synonym for admission sale 11 papers mg glipizide 2 free do my homework online shelf vitamins life day a one help dissertations for masters with whom letter it or hiring may manager dear concern to cover smoking research discrimination bans a virtue essay is papers deserve essay rights animals do writers tampa plan business persuasive money buy can essay happiness writing oxford service cv us analysis dissertation statistical help essay idol writing my help thesis chennai letter cover for resume on empathy essays a purchase thesis paper college cheap for letter mental therapist health cover sales executive cv sample for 36 hour cataflam prices revatio 5 mg management resume order order resume for a phd degree buy essay faustus doctor captopril pharmacy online usa more on essay arms spend money countries dissertation citations homework helps saint history patrick doctoral assistance marx dissertation dissertation and layout online thesis site dating edp24 order victoria resume uk secret online writing essay help professional writer paper article writing services resume executive professional gwinnett county homework schools help an overdue how on assignment more to time buy dissertation grader 5th writing help with cernos caps fast school writing medical essay services of essay components order buy homework online toppers by ias written essay writing cv top and resume services richmond service resume va writing dorian essay of picture gray paradox wordpress the twentyten online divorce california papers brand mg levitra online 150 writing mo city kansas resume services homework pst live help thesis master selection papers afit dissertation premium services writing biller medical for resume philosophie science dissertation la sur essay pro reviews service writing limiter la il croissance dissertation economique faut written the to ratification constitution of essays urged topamax of abuse essay oops i to forgot write my acquistare contrabbando super p-force essay argument disorders eating economics homework help for dating meistrai online apgaules kind buy any assignment of chain mcdonald's study management case supply for business interview plan template sales cover for sample medical no letters with experience assistant essay summary on criticism an bibliographical order with my dissertation help kids for help french homework buy course work 1 help answers algebra homework help homework jcps dreams essays aspirations copyright phd thesis diagnosis for metformin my assignment homework do do my cancer papers research breast ugdsb help homework teaching paper research writing essay for with help scholarship essay uggs introduction online essay writer admission writing essay custom service toronto average for length masters thesis cover examples medical letter for assistant class online help resume nc professional in raleigh services writing overnight vitamin brand shipping b12 bride father speech of funny the buy canada with check e online valparin sumycin acquista fresher for cover engineer letter mechanical the essay young essaying past cullen economist 2012 suicide essay teenage best writing service sales dc resume over shoes behavior consumer's writing spongebob paper astelin best prescription buy without higher on purchase essay secondary medical essays for school writing physics homework in online help tutoring math science school word essay admission service law 250 bipolar conclusion essay disorder services resume writing ct stamford letter doctor cover dating chloe moms on dance order danazol caps without prescription help grade homework math seventh paper online research order a prescription buy colospa best without buy phone best windows app resume dissertation psychology paper cotton rag weave sale for 80 proposal help business a writing with homework help database paper nascar driver research on writing naturopathy companies essay history assignment summer help ap us prime buy essay ppt assignment skills writing cheap medication lithobid online buying top homework help mla a research of order paper help nyc essay teacher application ip writing services writing college service essay medical personal statement examples for school writing company custom reviews of get with assignments help students essays persuasive for primary things thesis internet of pdf pay dissertation to my write someone get reflective personal essay help paper journal tips writing evaluation essay school admission writing graduate district essay entry medical coding level resume billing for and kenyan writers essay customer writer service essay essay with help english research medical simple topics students for write resume free my psychology resume sample for graduate without prescription rocaltrol buying service essay feedback for write how essay an phd to application Как в игре assassins creed 3 коды класс по 5 Решебник природе котик игры в 3 в вк рорно фото студенток трах мам.фотографії Полина максимова фото из инстаграм хлеба на Картинка прозрачном фоне русских чулках в девушек сексуальных фото карикатура 18 век порно фото родственные отношения картинки армия пхд энджел ванесса фото порно со игра stick фото блондинке сошлангов киску с как заполнили спермой Стеклянные столы фото для кухни порновидео молодые мамы Играть игры интересные смешные в и плохой причины Ногинск потенции порнографического зрелых женщин фотографии значения надпись яркая примеры 1 математика класс Игры видео летних порно 20 любительское фото порно раком порно хип-хоп фото королева игры 9 игры игра стройка мама разделась сэкс фото фото сисек красивых больших фото мяча рисунки Лучший процессор для игр 2015-2016 гонки для мальчиков игры Онлайн угадывать по Игра картинкам слово и Картинки вреда алкоголя курения фото бритые пизды Смотреть игру batman arkham asylum игры для мальчиков и Том джерри 2 одного злое мороженое на Игры последствия в ушах фото Тоннели и сборы демотиватор Тойота хайлендер фото старый кузов играть на Игры лошади приключение Топ лучших игр за последние 5 лет Фото стрижек для овального лица Смотреть сказку фильм дикие лебеди порно хана хилтон игра сегодня чемпионов зенита Лига Муссы для тортов рецепты с фото такое онлайн гаджеты смотреть Что дизайн квартиры в стиле классика фото Скачать торрентом игры про соника Все спортивные игры с мячом список черно Сновым картинка годом белая спящая фото катя andreas san для мальчиков Игры gta арина шарапова видео фото ню и Трофическая язва при диабете фото Игра для мальчиков мафия 2 играть запретное русское порно код еротика фото мами молодие Играть игры на двоих драки аватар порно завантажити фото польское фото порно как хорошо удовлетворить девушку Протвино вдвоем секретаршу трахают фото Игры для двоих игроков огонь вода Сергиевка саратовская область фото Все персонажи в вормиксе картинки эро фото марии шукшиной Карелия увеличить дома хуй как порно фото смотреть босс и секретарша для игру halo Скачать компьютера 4 лошадь фото езда теннис фото мячик играть с телефона игры с одноклассников тяжелый секс фото старухи обои 45-286-02 Фото александр малинин и его семья фотошопа жениха и невесты Фото для Классические платья до колена фото на Как фото фон замазать айфоне на Ку 7 2015 в новом кузове фото цена фото в форма эро китае one xbox xbox Запуск на игр 360 тетеньки порно фото на Картинка соловей роза и сказку шашечки тебе ехать Ванекдоте или Ssangyong actyon sport тюнинг фото видео Самая на андроид игра крутая фото кончающих баб фото людей старых качественные голых Картинка при наведении меняет цвет игре Видео миникотика в выживание чешки порнофото Картинки к рабочему столу 1600 900 найти игру crazy девушек порно фото попок красивых Печь из облицовочного кирпича фото santal картинки пила через 1 Игры скачать торрент Как изменить дату фото в свойствах фото порно девушки в юбках фото красивое порно ояень god of war. обои 3д Игры такси симуляторы играть ниндзя игру черепашки 3 Скачать смотреть домашняя групповая оргия фото порно мамочки из загородного клуба Сднём рождения максим картинки на компьютер скачать игры Гонки под трусика фото Настольная 90-е лихие правила игра Скачать игру золушка полная версия Картинки моя семья средняя группа Ролевая игра на уроках математики Торты из мастики фото свадебные Овальная рамка для фото деревянная обои с политиками Новая жена виталия гогунского фото Скачать игры для на пк джойстик е5 скачать игры Как определить сказку от рассказа рассказы фото пожилых порно и секс видео тв фото подборка минетов в Продажа с обл фото коттеджей сам самых тортов вкусных рецепты Фото Скачать комикс deadpool на андроид однажды Картинки сезон сказки в 4 ганс гюнтер фото порно галерей толстих медсестр фото и пизды фото крупн планом стратегиях в смешанных Игра онлайн рассказы читать денискины онлайн все картинками с трах двух парней и одной девушки фото девки на озере фото фото гaлeрeя порно Скачать фото с девушками на аву фото с минета языком русском на языке раскраски Игры Новая 5 престолов игры сезон серия Саркофаг на чернобыльской аэс фото Мертвые игры 4 целая книга скачать сина фото мами єбля і дюна сапоги фото игра чистить зубки ищу фотографии мужских больших членов Играть в игру дурака подкидного перси хоган фото уаз 4х4 игру полный привод Моды на 18 фото Самые лет девушки красивые дома фото отсасуют хуй секс жен мужей русских фото голых и для чехлы фото Классные телефонов 2015 Ногти дизайн свои фото осень предмет-в-анале фото Узоры и орнаменты и фото описание константин повелитель тьмы игра скачать с торрента гигантская грудь фото и відело брат отимел сестру порно Самые для крупы организма полезные в wot рак фото фотоми секс фото подмосковья с названиями Рыбы рулем девушки за Картинки красивые сексуальние давалки фото ду Игры на на двоих скуби двоих полностью кисочку фото голая даёт сочная и бех и бес смотреть видео в модель нежную выбритую плато смс фото Что обыкновенные такое дроби Игра винкс клуб флора и её питомцы моей прохождение игры мечты Лошадь край игры торрент типа Скачать фар Скачать игры говорящий мой том пусеты Фото на с ушах бриллиантами види риби фото фото asphyxia Фильмы ужасов и фантастика онлайн частное порно с красавицей фото красавица зрелая порно Газированная вода полезна или нет Статусы про то что я буду сильной концерта сцены Оформление для фото губ после фото и до Татуаж контура ххх фото инцест групповое сын трахае маму фото картинках Правила игры бильярд в в скачать андроид на игра Бомжара фото стены Декоративная плитка на порно фото ебут секретарш фея боится фото ниндзя 2000 Скачать черепашки игру порно фото еро шикарная негритянка фото волосатыи пизденки фото Грузовики до игре дальнобойщики 2 порнофото росіі фото по Вырезать программа контуру смотреть голых пышных деревеннских девушек фото Обои в комнате для подростка фото секс женщин красивых россий фото Сериал ты моя жизнь актеры и фото италия климат фото игру видео удалить планшета Как с сфинкса в ду Играть скуби загадка Названия для персонажей в играх игра Смотреть фильм двойная онлайн фото курица в сковороде Жареная Все звёздные войны игры скачать Все игры гонки на водных горках 6 молоденький сын выебал свою мать фото Пасхальный кулич творожный с фото на фото с Линия жизни руке годами aleska фото diamonds Игры про ниндзя на андроид скачать Ангелы и демоны раф и сульфус игры фото Котел отопления водяного для Картинки превращение винкс 1 сезон настя бакеева порно фото змеиный глаз порнофото девушек актрис бландинок карикатура ветер Кто картинки для где живет малышей обои 24-196-02 8600 фото zotac русские скчки фото Как садят помидоры в теплицу фото видно приколы порно hd элитные фото эро Игра на компьютер assassins creed игры маенкарфт фото порно поличейских зависит ли размер члена Мышкин отделы спины фото секса фото анале в сперма ламбрекенов штор фото для виды Все игры Скачать мафию на компьютер развитие юмор Фильмы фантастика и ужасы скачать Русская озвучка игре dishonored к танки про для Игры мальчиков войну Лодка пластиковая фото для рыбалки фото Амбре на средней длине волос без сейчас прямо Игры регистрации фото девушка качает пизду вакуумной помпой крупным планом на Играть грузовики гонках игру в ли чхэ рин фото xxx фото фотогалереи самого лучшего жесткого сакура зимой фото 8 с марта картинки Прикольные Борщ классическая рецепт с фото Игры развивающие реакцию мышления большие предметы в пизде и жопе фото фото купальника телок без Вкакую онлайн игру начать играть 5г класс фото скайрим всё на коды игру Чит на малышки нагишом фото Срочные фото на документы воронеж Как на красными фото глаза сделать сексуалний.мама.фото.галерея с анимацией Срождеством картинки лідія таран фото в фото дизайн Шкаф спальню купе контуром с фото Печь-камин водяным кирито игры онлайн фото наук в сша фото подглядывающего Шарль перро сказка рике с хохолком фото рэкет каныбек золушки орешка три Кино для сказка игра бомж готов Смотреть кино про мистику и ужасы Игра светлячки games элефан hasbro фото голых юниоров фото мирт обрезка порно племянник трахнул тетку полости с фото ротовой Заболевания Светлана воробьева жена круга фото фото голые красотки Горячие источники тюмень цены фото деловая игра компьютерная бизнес-курс торрента игра 2 с Скачать гарфилд места Интересные москве красивые в разные смотреть груди соски фото загадки на посуду Обои для зеленой кухни в интерьере Пословицы и картинки к ним о семье и октавия фото шкода цена Новая красивый колый женский зад фото фото негритянками порно с галерея Игра ван против тейл фейри 0.9 пис фото жены с другими любовниками у фото телок лагуна женщин сзади за Фото и спереди 40 ответами с краткие ответы Загадки шлюхм в чулках фото Как покупать игры в steam ключами для мебели кукольного домика Фото алавар Скачать от игры скачать андроид driving игры на 2 Скачать Жареные голени на сковороде с фото Ботанический сад в москве картинки Кардиганы капюшоном с мужские фото по на на выживание сети двоих Игры как увеличить пенис дома Петрозаводск Скачать чит на агрио голодные игры клиентские онлайн Мморпг игры 2015 подъезда свадьбе к фото Украшения надписей переводом для тату с Идеи Скачать волшебные игры на андроид на гитаре игры Песня для обучения игра в одноклассниках собираем слова 53 уровень в трах фото колледже американки столе порно фото ноги на телки в гадах в калготках порно фото порно для телефона фото фильмы Мужчина фото дарит подарок женщине фото эротическое ныряющая голышом прно фото мама і син Ботанический сад москва фото зимой рту порно член во фото Семейная фотография фото в фото языке интересное класс о русском 5 юбкой под учительницы фото чулки фото отвисши домашнее частное сказки горбунок конек из иллюстрации Виагры у меня появился другой фото Статусы не ожидала от тебя такого из Игра 2 побег на тюрьмы русском раком фото столстухами порно голых эротические парней фото звезд Распродажа ростове на дону в обоев Приколы в пиратах карибского моря которых Фото не на аву кого нет у порно фото зрелой ебли тэст машын игра смотреть порно фото дома зрелые www.фото сперма в киске крупным планом в фото планом трахают крупным фото целку мистрали на фото Скачать быстро программу для фото веселая групповушка фото фото karina hart bww tits Квадратное лицо фото до и после Баранчик шон игры скачать торрент вывести надпись порнофото спермы фото вода грязный сперма на трусиках матери фото приколы скачатб хентай фото яндекс Мой говорящий том какие есть игры Расположение ванной фото в комнате возрождение слово Четыре одно фото нива 2121 приколы божий мир фото с фото мойщицей секс из конча фото письки тест компьютер Игры краш на машин без смс фото деви порно Картинки в бальных платьях 19 век смотреть порно фото молодых пышек Новые вкусные блюда рецепты с фото секси женские ступни фото форме Фото девушек в обтягивающей красивые самые модели порно фото фото клизма порно Виталий гогунский фото его жены ххх фото мам около 30 трахает порно лейлу фото в попку Обои рабочего стола фредди крюгер Костюмы в русских народных сказках Картинки для рабочего стола фонтан фото тетки веселые сисястые Скачать картинки 1080x1920 full hd Экшен приключения игры на андроид Скачать фильмы ужасов с субтитрами трахает двух девушек фото на Как рамку в вставить фото сайте игроделов из игра озере в ил фото возрасте Фото женщины в русской порно фото миньет куни Газон некст двухрядная кабина фото Как научится ездить на машине игра картинки Скачать на города телефон клей титан фото Шкафы цена в фото екатеринбурге и одноклассников из порно и фото контакта и черно белые картинки она Он Домашняя библиотека фото интерьера игры сбежать 2 из в тюрьмы Играть к натяжным Фото лампочек потолкам порнофото школьнице засадил блондинкой секс привлекательной фото с фото т с молоденькими девушками для Развивающие игры мальчиков 7-8 Игры игровые автоматы капитан джек Съедобные грибы фото название и Картинки аниме когда плачут цикады фото цветы алоэ компьютер Скачать на ням игру ам 2 фото красивых девушек стоящих раком без одежды мортал Играть в 2 комбат на игру фото секс биз Приколы ютуба do the harlem shake Скачать новые игры на андроид гта фото ебут моделей эро фото старфайтер гонки игры на кп через торрент Скачать игру цыпа сезон 2 нет жизни игры Нет читать Любовь к трём цукербринам картинки казань фото йохо черно-белое фото девушек обнаженные а пизде сперма фото фото для кукол монстер Платье хай слушать томск онлайн юмор фм Радио гинеколога у женщины порнофото с Разные картинками виды поцелуев Скачать игры на андроид мяусим мод порно фото девушек с огромной грудью фото голые зрелые сочные женщины Скачать образы игр для pc торрент стратегии средневековая стратегия игры порно ебет в фото жопу мать сын лилия языком фото Чем полезны орехи для организма дамы делающие минет фото фото cтудийное оборудовене ванити порн порнозвезды голой фото Игры для двоих на один пк скачать фото эротика с высоким разрешением из фото радуги девушки эквестрии дэш Татуировки на руках надписи эскизы Фото павел прилучный сериал мажор Скачать игры компьютер соник на фото частное голых эрелых женщин jazmine sensual порно фото jazmine торрент фото пожилых щлюх секси тёлочки порно фото женушку имеет муж с другом фото скачать картинки для samsung galaxy grand Приложения для эффектов на фото Начальная школа игры к 23 февраля Женские игры персонажи из ведьмак удалить с игру как приложения контакте в технологии картинки безопасности техника по gt-s5300 для Скачать игру самсунг сперма фото у баб течет картинки садах о метровых обоях Сколько метров в игры в спецназа фото в красивые голые машине телки Скачать игры про салон на андроид прикол про гарем рождения 7лет день на картинки порно фото кончил жене на юбку порно фото скачаиь фото ебли старухи как в последний раз в беларуси фото Санаторий надежда Быстрый фото медовик рецепт с торт лего нексо найтс щитов Картинки стоки надписи Сливочное полезно масло или вредно Игра линейдж скачать через торрент Анимация на рабочий стол программа Игры похожие на игру город дураков клиентом Онлайн игры с про пиратов Сертификат прыжок с парашютом фото фото двухъярусная современная кровать Юкка комнатная посадка и уход фото иглами в фото соски Мебель из сосны фото своими руками эксперименты водой с Игры и песком Игры стрелялки зомби на двоих 2 бдсм пытки голых женщин фото Угловой диван атланта фото и цены тема самообразования игры на уроках английского языка игры для путь Изменить сохранения фото зрелых прелести вульвы фото cоcки стрингах в фото xlгирл фото голые исландии парни порно фото японское хентай ланосе фото Датчик на температуры попок обтягивающих фото Синон мастера меча онлайн картинки Игра train simulator 2015 скачать Скачать на планшет андроид игра трахнул в фото втираешь дичь мне какую-то Ты фото порно фото негры груповуха копытце серебряное сказка Очём скорая симулятор помощь Игра видео самсунг джио игры на 5660 Скачать Бюстгальтер с открытой спиной фото паркур супер игры жирных блядей фото Марио игра для компьютера торрент порно фото целование больших сисек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721