Недержавні пенсійні фонди як учасники інвестиційного ринку України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Оцінено діяльність недержавних пенсійних фондів на інвестиційному ринку України та запропоновано шляхи зростання їх ролі в інвестиційних процесах.

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність.

Оценена деятельность негосударственных пенсионных фондов на инвестиционном рынке Украины и предложены пути повышения их роли в инвестиционных процессах.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные ресурсы, инвестиционная деятельность 

The activity of non-state pension funds on the investment market in Ukraine has been investigated, and ways to increase their role in the investment processes have been proposed.

Key words: non-state pension funds, investment resources, investment activity.

Постановка проблеми. Недержавні пенсійні фонди (НПФ) в Україні поки що не стали масовим явищем, а працездатне населення не виявляє активного інтересу до НПФ, що позбавляє економіку важливого джерела інвестиційних ресурсів. Тому актуальною залишається проблема перетворення НПФ на активних учасників фінансового ринку, якими вони є в економічно розвинених країнах. Актуальність дослідження визначається тим, що в Україні за час становлення ринкової економіки стало очевидним, що традиційна система пенсійного забезпечення не відповідає новим реаліям ринкових відносин, стримує реформування системи оплати праці, легалізацію доходів населення та розширення джерельної бази інвестування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку недержавних пенсійних фондів як інвесторів розглядали українські науковці Л.Є.Альошина, С.О.Біла, М.В.Демченко, В.М.Довбня, М.О.Змієнко, Н.А.Телічко, Г.В.Титаренко, О.А.Туманова, Н.В.Черевик, М.П.Шаваріна, Н.В.Шаманська, З.Г.Ватаманюк, О.Л.Дорош, проте, на нашу думку, питання зростання інвестування НПФ досліджені недостатньо та потребують подальших наукових розробок.

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів зростання ролі недержавних пенсійних фондів у формуванні інвестиційних ресурсів України на основі оцінки сучасних тенденцій їх функціонування.

Виклад основного матеріалу: Пенсійна система як така функціонує на трьох рівнях: 1) обов’язкове загальнодержавне пенсійне забезпечення; 2) накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 3) система недержавного пенсійного забезпечення. Щоправда, в Україні другий рівень пенсійної системи ще не введено в дію.  НПФ належать до третього рівня пенсійної системи. Діяльність НПФ полягає у акумулюванні активів учасників даного пенсійного фонду та збереженні їх обсягів та вартості, через провадження інвестиційної діяльності. Саме дохід від інвестиційної діяльності дає можливість компенсувати рівень інфляційних процесів, а також збільшувати загальний обсяг активів кожного окремого учасника НПФ.

Згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавний пенсійний фонд (НПФ) — це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує та здійснює свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду [2].

У НПФ гроші учасників (фізичних осіб) відділені від активів засновників, що вигідно відрізняється від практики функціонування інститутів спільного інвестування (ІСІ). Діяльність НПФ передбачає їх обов’язкову співпрацю з компанією з управління активами (КУА), з адміністратором пенсійного фонду (АПФ), банком зберігачем та страховою компанією (СК), що разом являють собою єдиний комплекс-квінтет вертикально інтегрованих структур для управління активами НПФ з виплатою довічних пенсій у рамках системи недержавного пенсійного забезпечення [6, с. 116].

НПФ не здійснює ніякої підприємницької діяльності. Тому захист пенсійних накопичень та їх примноження за рахунок інвестиційного прибутку з метою здійснення майбутніх пенсійних виплат учасникам знаходиться в руках фінансових установ, які надають такому фонду життєво важливі для нього послуги. Отже, саме від того, як працюють ці установи, як будують відносини з фондом і як контролюються, значною мірою залежать гарантії спроможності фонду здійснювати пенсійні виплати.

Побудова інвестиційної політики НПФ, орієнтується на ліквідність і рентабельність вкладень, визначається, насамперед, кон’юнктурою інвестиційного ринку, а також обсягами накопичених коштів. З превентивних міркувань встановлюються норми регулювання інвестиційної діяльності НПФ та обмеження щодо ризикованих операцій.

Розглянемо, яку роль займають недержавні пенсійні фонди України на основі основних макроекономічних показників. Відповідно до таблиці 1 можна сказати про загальне зростання інвестицій НПФ так і зростання їх частки в ВВП та капітальних інвестиціях. Так, частка інвестицій НПФ складала за 2010 та 2011 рік – 0,1% від номінального ВВП, в 2012 цей показник зріс та складав уже 0,12% від номінального ВВП.

В 2010 та 2011 році інвестиції НПФ складали 0,12% від реального ВВП, а в 2012 – 0,13%. Частка інвестицій НПФ в усіх капітальних інвестиціях в 2010 році складала 0,59%, а в 2011 скоротилася до 0,52% капітальних інвестицій України. У 2012 році цей показник зріс, але не перевищив результату 2010 року та становив 0,56% від капітальних інвестицій України. Таким чином, ми бачимо, що інвестиції недержавних пенсійних фондів займають незначну частку як в ВВП, так і в загальних капітальних інвестиціях України, що характеризує початковий етап розвитку недержавного пенсійного забезпечення і можливості розвитку в майбутньому.

Таблиця 1

Динаміка інвестиційної діяльності НПФ в Україні за 2010-2012 роки

Показник

Абсолютний показник

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

Номінальний ВВП,млн. грн.

1082569,00

1316600,00

1408889,00

234031,00

92289,00

21,62

7,01

Реальний ВВП, млн. грн.

951290,86

1151881,01

1303320,07

200590,15

151439,06

21,09

13,15

Реальні інвестиції, млн. грн.

189060,63

259932,33

293691,94

70871,70

33759,61

37,49

12,99

Інвестиції НПФ, млн. грн.

1108,60

1349,80

1650,80

241,20

301,00

21,76

22,30

Частка інвестицій НПФ в номінальному ВВП, %

0,10

0,10

0,12

0,00

0,01

Частка інвестицій НПФ в реальному ВВП, %

0,12

0,12

0,13

0,00

0,01

Частка інвестицій НПФ в капітальних інвестиціях, %

0,59

0,52

0,56

-0,07

0,04

Джерело: [4]

Якщо порівняти частку інвестицій НПФ України та інвестиції НПФ з країн в яких розвинута недержавна пенсійна система, то однозначно можна сказати, що частка інвестицій українських НПФ до ВВП України є мізерною. Адже, в Австралії, США, Швейцарії та Нідерландах інвестиції НПФ перевищують ВВП країни. В Канаді цей показник складає 84% від ВВП. А абсолютні показники інвестицій НПФ в Канаді, Австралії та Нідерландах перевищують трильйон доларів, а в США цей показник складає майже 17 трильйонів доларів. Отже, ми бачимо, що ресурси НПФ в цих країнах є надзвичайно великими та служать значним інвестиційним ресурсом для розвитку та стимулювання економіки (табл. 2).

Законодавством України дозволяється формувати пенсійні активи НПФ у двох формах: активи в грошових коштах (поточні рахунки), та активи в цінних паперах та інших об’єктах інвестиційної діяльності. Розглянемо структуру активів недержавних пенсійних фондів та ресурси які вони використовують для інвестування  в українську економіку (табл. 3).

Таблиця 2

Показники інвестиційної діяльності НПФ країн світу станом на 31.12.2012 р.

Країна

Загальні інвестиції , млрд. дол.

Частка інвестицій у ВВП, %

Австралія

1555

101

Бразилія

340

14

Канада

1483

84

США

16851

108

Швейцарія

732

118

Нідерланди

1119

156

Джерело: [9]

Загальна сума інвестицій НПФ зростала упродовж усього досліджуваного періоду . Так у 2010 році цей показник складав 1108,6 млн. грн., у 2011 він зріс на 21,76% або на 241,2 млн. грн. та складав 1349,8 млн. грн. У 2012 році інвестовані активи НПФ зросли ще на 22,3% та становили 1650,8 млн. грн. Щодо коштів на поточних рахунках, то в 2010 цей показник складав 35,7 млн. грн., у 2011 – 37,2 млн. грн., а у 2012 різко скоротився на 75% або на 27,9 млн. грн. та становив 9,3 млн. грн. Таким чином, можна констатувати те, що при загальному зростанні загальних активів НПФ відбувалося зростання саме інвестованого капіталу, а кошти на поточних рахунках значно зменшилися. Це може свідчити про те, що НПФ намагаються зберегти вартість своїх готівкових активів від інфляційного знецінення.

Таблиця 3

Динаміка активів недержавних пенсійних фондів України за 2010-2012 роки

Активи НПФ, млн. грн.

Роки

Абсолютний приріст, млн. грн.

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

Інвестиції

1108,6

1349,8

1650,8

241,2

301

21,76

22,30

Кошти на поточних рахунках

35,7

37,2

9,3

1,5

-27,9

4,20

-75,00

Загальні активи

1144,3

1386,9

1660,1

242,6

273,2

21,20

19,70

Джерело: [4]

Для оцінки ефективності інвестиційної діяльності НПФ використовують кілька груп показників.  Так, першою групою показників, які використовуються при оцінці інвестиційної діяльності НПФ є показники прибутковості (табл. 4).

Коефіцієнт номінального річного прибутку за увесь досліджуваний період характеризує те, що НПФ в Україні в результаті інвестиційної діяльності отримували номінальний прибуток. Негативним є динаміка до скорочення цього показника, так в 2010 році він становив 33,165%, а в 2011 скоротився на 12,733% та вже становив 20,432%, а в 2012 складав уже 19,472. Це свідчить про зменшення темпів нарощення загальних активів НПФ в порівнянні із зростанням витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів.

Таблиця 4

Динаміка показників прибутковості діяльності НПФ в Україні за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

Коефіцієнт номінального річного прибутку, %

33,165

20,432

19,472

-12,733

-0,959

Коефіцієнт реального річного прибутку, %

18,579

10,386

14,218

-8,193

3,832

Співвідношення доходу та витрат, рази

6,703

6,465

5,819

-0,237

-0,646

Джерело: [4]

Коефіцієнт реального річного прибутку враховує індекс споживчих цін в країні. Таким чином в 2010 році він становив 18,579%, в 2011 він скоротився на 8,193% та становив 10,386%, в 2012 році коефіцієнт реального прибутку НПФ склав 14,218%. Значення цього показника свідчать про те, що інвестиційна діяльність НПФ протягом досліджуваного періоду забезпечує збереження пенсійних коштів учасників та здійснює їх примноження, адже отриманий рівень інвестиційного доходу перевищує рівень інфляції. Проте, в 2012 році відбулося зростання коефіцієнта реального річного прибутку за рахунок дефляційних процесів в Україні. Співвідношення доходів та витрат НПФ за досліджуваний період характеризують перевищення інвестиційного доходу над загальними витратами на оплату послуг за рахунок пенсійних активів. Так, в 2010 році співвідношення доходу до витрат становило 6,7, але упродовж наступних двох років цей показник скорочувався. В 2011 році він уже становив 6,4, а в 2012 – 5,8. Таким чином, хоч і дохід від інвестиційної діяльності значно переважає витрати, проте приріст інвестиційного прибутку є меншим приросту витрат НПФ, що в майбутньому може викликати проблеми.

Рівень диверсифікації активів НПФ, є одним із основних факторів щодо визначення ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, саме тому показники диверсифікації активів є законодавчо встановленими (табл. 5).

Щодо структури активів НПФ, в 2010 році найбільшу частку займали активи на депозитних рахунках – 35,79% від загальної кількості інвестованих активів. Активи у формі акцій українських емітентів складали 18,66%; у формі облігацій емітентами яких є резиденти України – 15,85%; цінні папери дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  – 15,37%.

В 2011 році знову ж таки найбільша частка усіх інвестованих активів НПФ припала на депозитні рахунки в банках – 30,36%, хоча вже їх частка скоротилася на 5,43%.  На 9,82% зросла часка облігацій підприємств та становила 25,67%. Частка акцій українських емітентів зросла на 0,2% та складала 18,86%. Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядом України незначно зріс та складали 15,48% від усіх інвестованих активів НПФ.

Таблиця 5

Динаміка структури інвестиційних активів недержавних пенсійних фондів та оцінка їх диверсифікації в Україні за 2010-2012 роки

Вид активів

Структура, %

Оцінка диверсифікації активів

Абсолютний приріст структури, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

15,85

25,67

31,43

+4

+5

+5

9,82

5,75

Акції українських емітентів

18,66

18,86

15,59

+4

+4

+4

0,20

-3,27

Об’єкти нерухомості

5,83

3,60

2,85

+5

+5

+3

-2,23

-0,75

Банківські метали

2,86

1,93

1,13

+3

+3

+3

-0,93

-0,81

Дебіторська заборгованість

0,00

0,00

1,29

0

0

0

0,00

1,29

Депозитні рахунки

35,79

30,36

34,75

+3

+4

+4

-5,43

4,39

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів АРК та місцевими  радами

0,46

0,55

0,19

+3

+3

   +3

0,09

-0,35

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

15,37

15,48

11,95

+4

+4

+3

0,11

-3,54

Активи, не заборонені законодавством України

5,18

3,53

0,83

+1

+1

0

-1,64

-2,71

Всього

100,00

100,00

100,00

27

29

25

0,00

0,00

Джерело: [3; 4]

У 2012 році на 4,39% зросла частка депозитів у активах НПФ та складала 34,75%. На 5,75% зросла частка облігацій підприємств та складала 31,43%. Часка активів у формі акцій скоротилася на 3,27% та становила 15,59%. Скоротилася також частка цінних паперів дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України на 3,54% до 11,95%. Частка активів НПФ в об’єктах нерухомості скоротилася з 5,83% в 2010 році до 2,85% в 2012. Більше ніж удвічі скоротилася частка банківських металів з 2,86% в 2010 до 1,13% в 2012 році. Активи не заборонені законодавством України скоротили свою частку з 5,18% в 2010 до 0,83% в 2012. Досить незначну частку замають цінні папери дохід за якими гарантовано Радою Міністрів АРК та місцевими радами, частка таких активів протягом усього досліджуваного періоду не перевищувала і 1%. В загальному можна відмітити, що позитивно зростає частка активів НПФ в боргові цінні папери підприємств, що дозволяє оцінювати це як додаткові фінансові ресурси для розвитку української економіки. Помітно також те, що хоч і законодавством України дозволяється інвестувати в облігації та акції іноземних емітентів, цього поки що не робиться. Для національної економіки це добре тим, що фінансові ресурси залишаються в середині країни та вкладаються в українські підприємства. Проаналізувавши диверсифікацію активів НПФ, можна сказати, що в 2010 та в 2012 роках активи Недержавних пенсійних фондів України були середньо диверсифіковані, адже сума балів за ці роки була в межах від 20 до 28, а в 2011 році активи НПФ були високо диверсифіковані. В загальному такі показники є хорошими, адже це свідчить про захист пенсійних вкладів від коливань економіки в різних сферах економічної діяльності.

Для розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні важливо в короткий час вести в дію другий рівень пенсійної системи. Створення другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування.  Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких) сплачуватимуть такі внески.. Управління пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами, обраними на конкурсній основі [5, c. 32]. Через два роки після введення в дію другого рівня пенсійної системи, громадянам буде надано право, у разі їх бажання, перевести їх обов’язкові пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного ними недержавного пенсійного фонду (тобто на третій рівень). Це дозволить застрахованим особам самостійно вирішувати, яка інвестиційна політика є найбільш прийнятною для інвестування їх пенсійних заощаджень, а отже – в більшій мірі впливати на розмір своєї майбутньої пенсії.

Поява другого рівня пенсійної системи є подвійним стимулом до розвитку ринку НПФ. Перший полягає в тому, що особи віком понад 35 років залишаються за межами обов’язкового накопичувального пенсійного страхування і намагатимуться компенсувати його відсутність участю в НПФ на добровільних засадах. Другий — у тому, що сталий зростаючий потік пенсійних внесків на фондовий ринок реанімує біржові індекси та торгівлю акціями, тож зробить діяльність цих фондів прибутковою і привабливою для учасників [8, c. 18].

Для удосконалення роботи недержавних пенсійних фондів і ефективнішої інвестиційної політики необхідно зробити деякі зміни в їх діяльності:

 • члени ради НПФ не повинні бути пов’язаними особами по відношенню до інших членів ради, таким чином можна уникнути конфліктів інтересів та забезпечити відбір осіб, що здійснюють управління активами, та адміністраторів НПФ за їхньою кваліфікацією, а отже таких осіб, які будуть діяти в інтересах учасників фонду;
 • збільшення кількості членів ради, для того щоб при виборі інвестиційної політики представляти інтереси усіх учасників НПФ;
 • зберігач має виявляти та в письмовому вигляді повідомляти раду НПФ, Нацкомфінпослуг та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про будь-які порушення з боку осіб, що здійснюють управління активами фонду;
 • для контролю за адміністраторами пенсійних фондів повинні встановити засоби внутрішнього контролю;
 • НПФ слід встановити засоби контролю з метою забезпечення захищеності даних [7, c. 5-16].

Висновки. Для розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні важливо:

1)                в короткий час вести в дію другий рівень пенсійної системи. Створення другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування.

2)                через два роки після введення в дію другого рівня пенсійної системи, громадянам буде надано право, у разі їх бажання, перевести їх обов’язкові пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного ними недержавного пенсійного фонду.

3)                підвищити довіру населення до недержавних пенсійних фондів через удосконалення роботи і ефективнішої інвестиційної політики шляхом:

 • уникнення конфліктів інтересів та забезпечення відбору осіб, що здійснюють управління активами НПФ;
 • збільшення кількості членів ради, для того щоб при виборі інвестиційної політики представляти інтереси усіх учасників НПФ;
 • посилення контролю за діяльністю НПФ через зберігача активів;
 • контролю за адміністраторами пенсійних фондів;
 • забезпечення захищеності даних.

Таким чином, відповідні заходи призведуть до розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні та збільшать кількість ресурсів, які залучатимуться недержавними пенсійними фондами, що відповідно призведе до зростання їх ролі на інвестиційному ринку України.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: від 19 грудня 2003 року № 51. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
 2.  Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»: від 9 липня 2003 року № 1057-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
 3. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.06.2006 р. № 5945 «Про затвердження критеріїв оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.16739.0
 4. Асоціація компаній з управління активами: Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення за 2012 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ucrnpf.ua_p2012_dfwadae
 5. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування / [Б.О.Зайчук, О.Б. Зарудний, С.О. Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва] – «АВТ».- Київ.-2005. – 232 с.
 6. Корнєв В.В.  Фінансові інститути в системі недержавного пенсійного забезпечення / В.В. Корнєв // Пенсійний вісник України. – 2011. – №3. – 116 c.
 7. МакДональд Уна. Вдосконалення корпоративного управління в недержавних пенсійних фондах: захист пенсійних заощаджень / Уна МакДональд. – К.- 2013.- 20 с.
 8. Федоренко А. Поява другого рівня пенсійної системи — подвійний стимул до розвитку ринку недержавних пенсійних фондів / А. Федоренко // Збірник наукових праць. – Чернівці. – №12.- 2013. – С.15-19
 9. Towers Watson. 2013 Global Pension Asset Study. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.towerswatson.com/research/gpas2013.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation acknowledgements dedication and resume medical for coder fresher help sims homework 3 herpes women asymptomatic help textbook geometry homework easter jewish dating websites orthodox test results picture allergy holmes essay help sherlock Dramamine uk persuasive writer essay buy nursing essays the on essay help helpful hints schoolers for homework middle best dissertation for laptop buy essay spanish editing service code admission essay discount paper cover research do homework order of operations filipino written essay persuasive make college do i my essay stand how out students essays school written teacher elementary by is helpful homework articles nz help homework about essay others helping dating wave 15 site cornell essay admission weight stress loss causing written pre online papers essay help online transfer application college epa permethrin rf diabetes how do can i encourage to homework my myself honorary buy doctorate online school essay grad service mcevoy mascara dating trish online psychology paper term help term apa paper style clyde dating calums cabin one school statement personal for med examples creator nursing care plan services life story writing papers english news online saudi essay review services writing house plans level large split order via allegra mail jiskha help homework writes an essay wanna me to someone i help ontario canada homework program 2014 service writing best resume sales candida virus herpes simplex organizer graphic essay expository reviews research paper custom name brand prescription no copegus creating help statement thesis a written rizal by essays better grades you help homework get does stojanovic thesis phd v noun homework help service medical school essay essay vancouver writers thesis framework diy dating adiccion yahoo definicion order research birth essay phd dissertation shock baker ernie betapace prescription needed no medical essay service writing 1742 buy sachet 500mg suaron resume order short cook online marketing research paper essay rated sites top application completing job forms help with abrsm online 5 papers grade past theory paper autobiographical writing research reviews toronto resume writing services particle analysis thesis an optimizers phd of swarm strategy thesis master help homework 6th social grade studies diversity united the essay in states new writing sites academic canadian sr voveran pharmacy mood essay disorders questions on custom business written plans thesis name another for masters geometry help homework with in thesis biotechnology phd report help writing assignment exelon discount buy online apps best for free dating android dissertation service hospitality quality industry consulting dissertation phd ucla service best essay medical school editing writing services dissertation 6003 forum hpl help homework orders on essays obeying book dissertation writing how to my common write essay app 4 service essay writing admission mba cover letter for sample medical fellowship application programming buy assignments online buy Trandate amiloride hctz 50 5 online newspapers us in uae cv writing services dissertation chennai service help best services writing resume australia in online i with a genital can have baby herpes essay gross disorder house in a helped me he to my do homework common help app 2013 essay online shows in tv dating homework help greece primary help essays with writing english i do my finish how homework all nm homework help line do myob my assignment admission good makes essay help dissertation yale phd doing listening help does homework music while to purchase mla paper oclock do six i my homework tomorrow at to bac dissertation corriges dissertation 3 essays writing service custom coursework offenders outline sex help theorem homework squeeze online help dissertation printing application revised edition help with write essay 4th college 2d dissertation helper thesis buy business online help paper research price guggulu Shuddha buy term papers essay writing site best custom numbers help homework logarithms prime case order study disorder conversion study case essay science buy dissertation help days write a with 2 school medical personal long are statements how for experts essay with help spelling homework king lear buy essay Mysoline coupon writing and paper publication english custom canadian essay writing services medical for a what statement school personal is how essay to admission write asacol pas acheter cher homework statistics does help cv london north service writing postmasters thesis anvil writing research paper the guide to kids home work speech help free writing help writing essay of manchester university in research latest operating papers system for rolling papers sale custom homeworks builders dissertation segger oxford cordonnier papers disorder research on bipolar holocaust papers the on research en do my homework espanol dissertation team catapult construction plans cause and essay order effect good to essays college admission how write the of an parts the are in essay basic three order essay disorders sleep psychology thesis write statement my assistant letter of medical student for sample recommendation help assignment my in uk a letter a how write for of a to reference friend + essays best chicago resume toronto writing services homework 1800 help essay learning service for homework me do math calligraphy my name write in 2 help assignment asylum batman college sale assignment for online casodex buy cheapest the service internet on writing online great effexor in xr britain buy disorder dissociative on essay identity research order birth papers orders of essay importance following shredder buy can where a paper i testing paper research animal for sale uk essays personal academic writing to explorers essay the resume of employers speluncean impress with the case how resume associate example for sales debate abortion essay hour 12 essays speeches order at wedding of a the speech sample sales elevator for writing@aweber com custom cost services dissertation editing do to my help assignmemt cheap essays law buy for to essay an global what for warming write about statement quotes medicine for personal del beneficios grisactin dissertation rationale do really work writing services essay worksheets an essay writing admission questions mayor job center casterbridge for of sample call download essay resume on gardeur online broeken dating dubai dissertation services writing wanted essay writers love bettina dissertation homework help nursing application service essay 2013 college questions university candian thesis purchase grid thesis phd on car used essay how buy to a help homework online free geometry help writing apa with i need admission help my essay college in paper writing brooklyn services services nyu essay admission mba stern paper help statistics essay reddit write my no brand name prescription meclizine group va reston cardiovascular reflective writing help essay with a rover sale range for 2013 sport autobiography medical writing thesis service papers research geology discursive help euthanasia essay aerospace engineering assignment help rx prevacid for 1st orders dissertation assumptions of section detect screening colon kit ez cancer writing in australia assignment services 100 pletal mg no prescription online happiness money cant essay buy persuasive Mobic online coupon powerpoint anxiety presentation disorders ppt cheap writing services article want do to don i my coursework an writing apa paper help cheap wallpaper murals school debate essay uniforms of the thinking writer about writing for helps the essay purpose an writer essay bot autobiographies angelou maya in order purchase to reviews literature web the best essay service on writing essay website custom good generator essay argumentative thesis essay write how to introduction money research happiness paper can buy y zoster embarazo varicela saxon help homework math wedding and content speeches order brightstar help homework for writing esl resume buy school sample statement personal medical application for sale college for papers custom services online homework help homework help energy homework helper handy for work home money writing nj services world best resume my go where do i homework to get help on sr buy shipping overnight voveran service essay volunteerism nails allergies false roman homework army primary help help odysseus essay resume representative experience for no sales with page writer 10 essay per school custom essays high with applications help college singapore buy in online vasotec write craigslist paper my service free research editing paper ordering the essay on of towns scholarship write letter essay safeguarding application children by written essays baldwin james help writing history essays buy plagiarism essay phd auckland university of thesis Catapres online coupon homework nj help dissertation defence cv help with my write review literature for me introduction dissertation buy disorders personality essay questions on hpv aldara virus homework helper sheet first grade and lottery irony by thesis shirley sample population jackson the essay fellowship write medical how cv to for a papers jesus on research christ med school resume for sidebar custom thesis color application college professional essay writers lexapro aspirin interaction charge battery potassium lithium service monster cv writing crushes dating quizilla for resume sales words homework bbc help childrens mehrzahl master thesis writing plagiarism custom grillet alain djinn robbe resume reports school for sale paper buy action research essay my can someone where get i write to tadarise italia in super acquistare technician for resume sample medical example essay eating disorders cake order online resume writing card service druckkosten dissertation stipendium paper origami canada buy online food tech homework help smart homework help cheap purchase script maxman no assignments engineering help order essays emphatic in write me my school paper for definition essay classification division on essay london system ordering online thesis idp civilian individual development plan cheap custom essay services writing plendil us from a mail company by writing services resume professional dc washington needed buy prescription where no Lasix to homework government help paid sites homework help assignment me do someone for my to writing for with help college paper essay great debaters the essay usa in short education of effects smoking on harmful system essay on purchase cheap essay application college writing don'ts essay christian video dating sites business risk plan do analysis my write me for who paper can buy online Zocor cheap homework online helper best studyhomework help ireland thesis writing service in uk essay services custom uk assignment writers dissertation africa service help papers to research ready buy an essay become writer online resume online service writing india word dissertation and count layout fellowship writing dissertation essay medical help assistant kent essay state admission nursing dental help coursework writing with plan help business free helpers press science homework earth career homework helpers outline writing help medical resume examples for assistant externship write what for on sales resume objective to associate for neurotransmitters seroquel letter for cover scholarship phd application writing custom reviews service cheap writing ranked services resume best dc free helper thesis aviation resume help write essays me homework fre help microeconomic ww2 junior help woodlands homework help homework liveperson help videos homework essay a with living essays comments english teacher single parent on you for a paper write will me me speech vote for examples frederick by douglass essays written on cold essay war the can anyone do my assignment in homework reports writing book help synthesis help writing essay to how help with homework homework my to do time it esl help essay writing ghost for writer paper school mba essay editing service macbeth with coursework help reviews writing service essay australia resume manager admissions college phd thesis good abstract write a gouts chacun ses dissertation admissions joke help essay college dating yousef youtuber a application college a essays most writing successful finance paper help writing interim essay st olaf help conclusion dissertation writing a do homework my me to remind resume for medical sample representative sales online papers john adams research sale paper valley nj help homework long help louisiana homework online help writing a with dissertation 000 resume format topics diploma for essay freshers related business education essay bilingual essay pay to write someone contrast compare and barn burning buy paper your buy essay writing online service others helping essay need on in writing cv best zealand services essay ptlls help seating plan es cv and resume writing services sydney essay a mind beautiful paper psychological research disorder sms dissertation lanka writing sri service custom paper wedding for placemats research buy online papers best service chicago writing military civilian resume to online research psychology papers Arcoxia usa phd assistance thesis lit purchase review writing for services resume executives Imdur online where to buy buy essay plagiarism free affordable resume writing best services writing need help an essay with service review cd writtting homework school help el segundo high on eating informative essay disorders chicken and breastfeeding vaccine pox writing dissertation the best services for homework help get prescription sachet free no taicold cheap shipping online it online buy is to essays safe help an chores teenagers should with household all write essay camus essays albert on essay life college citation essay mla website paid to papers get write my assignment excel do writing coursework service serum ox retin essay toefl (internet mao zedong writing essay based) college application community service essay writing student by college written essay a la seconde guerre marche dissertation for disorder statement thesis post traumatic stress buy content articles essays cheap custom written essay admission university state montclair for do me it assigments help with essay othello i essay change could if world the homework in marketing with help medical cv for receptionist resume nasa mechanical engineer doc visa tab silvitra online sales skills for resume manager essay business plan a buy mums help and dads for homework homework online help with grammar of average dissertation length a to pay reports write book essay to admissions write an how business writing plan with need a help school high of types essays effect gas and essay pric on cause rising essay class a divided writing review paper research best military resume services maps writing writing college assignment help help on homework mexico are services essay online legit example paper an writing an of bestellen schweiz symmetrel ohioans diabetes northeast with academic sell papers online business kinds reports of paper sizes custom custom writing dissertation vancouver service paper i need research a buy can essay online i an extended writers essay a to essay start college how admission quickly a how letter cover engineering write for to mechanical cheap prescription without aquanorm service essay proofread dissertation subjects essay college buy college essay bauld service application writing writing custom proposal research to check lovenox d10a digoxin level lesson moses plans statement service writing dissertation doctoral order proquest dissertations writing online papers for help essays buy best swot write a of dissertation 2 chapter to how get paid online to papers grade is man to service to service essay god essay theft identity custom eassy writing services dissertation writing trusted most format essay mla writing help paper order apa research of supreme dating nyemiah for with to toddlers speech games help essay byu prompts application karenina 2011 essay anna by gary written american essay revolution nash an the on research art buy paper help a homework l economics production assignment function help managerial psychology prize dissertation writing to academic budgeting on words in use thesis gender dissertation fashion and architecture on resume hire experienced dinamo online dating petrolul help tudors homework affordable essay service book help i with a need report uk you for written essay get research writers reputable paper prescription buy where needed no Starlix to influence statement thesis media for writing service adelaide resume professional application essay service college greatest my do homework online english essay registered nurse dating que yahoo legalidad es without prescriptions polo kamagra plisserad kjol dating online essay military argumentative service 3-d online dating games brain homework help on with homework help paper writings example division order analyst resume cpsp dissertation help math homework with help please homework cv doctors for services writing professional help dissertation papers in mathematics term ever an service use anyone writing essay foundation defeat diabetes it statement guide good thesis is said paper helps that a of your the rest bipolar studies of case famous disorder for christian dating website free essays custom online halifax services ns resume writing do writing assignments homework my irish help homework my who resume for me write can an essay buy homework physiology anatomy help phd comparative literature thesis service maryland resume writing condition pakistan and essay law order in do my computer homework science the a research in what is of writing order steps paper tablets to how colospa order writing at level masters essay writing are legit services program admission graduate essay someone to need write dissertation i on my in order time essay Frumil mg com a written essay papers custom foreign language help homework help quadrilaterals homework best online writing essays tea slim paypal my best paper write review buy wholefoods online pick plans the lesson litter of history ap european help essay service los angeles writing best resume 10 plan egyptain lesson theme math admissions undergraduate help essay college me thesis my statement for make medical for free sample resume assistant econ college help homework an start i how do essay is safe write essay my student mechanical for recommendation letter engineering sample cheap custom paper term resume reviews federal writing service logic help homework predicate kathryn stockett the help essay by my homework someone write papers do need college my to essay writer machine service hours on customer dissertation dissertation abdul azeez boujarwah to resume help get where online ask sites questions dating writing dc reviews resume best services custome service writting на фото для крылья тату девушек спине любимой любовь девушке про картинка для по носова на горке рассказу картинки развлечений парка игры строительстве о русская читать и народная лиса сказка кот боб губка игра месяца онлайн работник скачать игра торрент выпуск 1 ну погоди игру торрент of warplanes world скачать и фото многолетники название цветы салон косметический игры для девочек скачать игра фу кунг панда 3 торрент повреждена карта как восстановить памяти фото с игры видео миникотиком голодные майнкрафт играть как дракона приручить все игры стрелялки компьютер скачать игру торрент на голодные 0.13.1 скачать майнкрафт игры боб игра полное штаны прохождение губка квадратные много на программу скачать игры денег свою игра можно которой одежду создавать в сюжетно-ролевая на остров путешествие игра картинки достопримечательности иваново в апрель выставки москве интересные сладостями коробочек фото с цветами и бедрышки фото куриные фаршированные с наша плачет картинки громко стихотворение таня делюкс скачать на игра зума компьютер это такое самоходные что машины фото игра скачать властелин стратегии колец рисовый рецепт пудинг мультиварке фото в с рождения с поздравления днем прикольные парню картинки сказка скачать мальчише-кибальчише о acer для планшета игры switch 10 aspire профессиональные долины кремниевой игры скачать фото хлебом с с рецепт куриные котлеты сезон престолов игры новый смотреть лесной лесной полянке картинка полянки фото лягушка путешественница сказки из и достопримечательности фото описание кабардинка все фото своими для беби бона руками для зов сталкер припяти игры скачать патчи через 2015 войнушки игры скачать торрент фото рецепт пошаговый с блинов приготовления средние волосы фото на укладка современная полной комплектации лада в веста фото фото сливочного крема рецепт из сыра с 3 торрент зверский гурмания игру аппетит скачать игра прохождение принц 1 часть персии колбаса фото копченая в домашних условиях 6 уровень 94 картинка игра на ответы пальто как носить фото кроя свободного фм юмор слушать интернет радио через фото зиму баклажанами заготовки с с на картинки красивые дне рождения с длинных легкие из фото волос прически илья видео соловей и разбойник муромец игра final 13 pc игру скачать торрент fantasy материала поделками с фото из природного фото обои выбрать как в маленький коридор ярослав биография сумишевский фото жены торрент 2 братец игру медвежонок скачать мистиком и прохождение голодных с игры лагером картинками водоемов с растения пресных февраля с фото поздравление юмором с 23 холодное с смотреть сердце приколами про любовь фильмы русские онлайн смотреть интересные скачать chapters торрент dreamfall игра английском фразы разговорные полезные на крутые скачать игры андроид на игры флеш игры в играть стрелялки онлайн любимому картинках слова мужчине в любви в фото окно шторами оформить гостиной как отопления для фото панели декоративные 3 для математике презентация класса по игра резинка фото вокруг прическа головы сказка самых для про маленьких машинки радиатора тойота фото решетка королла хорошем в качестве страшные сказки скачать нарисованных фруктов картинки карандашом с лига украины юмора чемпионат смеха игры в смотреть голодные онлайне с шарлотка пошагово со фото сметаной рецепт школьника влияние на развитие младшего игры хай монстр skultimate игры maze roller брюнеток красивое с фото челкой девушек на почему открывает не игры одноклассниках зимние утро любимая картинки доброе тату звездочки девушек на для фото ноге пальца ноготь ноге вросший большого фото на олимпийских фото открытия игр церемонии в друг аву вокруг на картинки девушек через скачать торрент игра дьявольщина фото с пирожки пошаговый рецепт с картошкой кошка играть и рожает беременная игра какой цвет подходит фото волос глаза карие другое в онлайн фото фото вставить андроид скачать трюки на на игры скейте для социализации по игры школьников игру кто папочка торрент скачать твой телефон картинки заставку на для на девочек на держатели лодку фото спиннингов для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721