НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗАМОВНИХ СИТУАЦІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367.332’367.635

А. А. Шиць

Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗАМОВНИХ СИТУАЦІЙ

У статті з’ясовано специфічне функційне призначення нечленованих речень сучасної української мови, особливості реалізації їхнього комунікативно-прагматичного потенціалу та стосунку до принципу економії й мовної конденсації. Розмежовано нечленовані конструкції, що маркують позамовні ситуації  та емоції мовця, пов’язані з цими ситуаціями.

Ключові слова: нечленовані і членовані речення, синтаксис, комунікативно-прагматичні ознаки.

В статье выяснено специфическое функциональное назначение нечленимых предложений современного украинского языка, особенности реализации их коммуникативно-прагматического потенциала и отношения к принципу экономии и языковой конденсации. Разграничены нечленимые конструкции, маркирующие внеязыковые ситуации и эмоции говорящего, связанные с этими ситуациями.

Ключевые слова: нечленимые и членимые предложения, синтаксис, коммуникативно-прагматические признаки.

   The article considers specific functional prescription of the unsegmented sentences in modern Ukrainian, the realization peculiarities of  their communicative-pragmatic potential and relation to the principle of economy and language condensation. The unsegmented constructions, which mark extralinguistic situations and communicant’s emotions caused by those situations, have been delineated.

Key words:  unsegmented and segmented sentences, syntax, communicative-pragmatic characteristics.

 

До пріоритетних напрямів новітньої функційно-категорійної граматики належить комплексне й багатоаспектне дослідження синтаксичного рівня сучасної української літературної мови. Останні десятиліття позначені зацікавленням проблемами комунікативно-прагматичної інтерпретації мовних одиниць, що зумовлює акцентування не тільки на засобах експлікації певних невербальних ситуацій, а й на мовленнєвій поведінці співрозмовників, їхніх намірах, прагненні дібрати аргументовані висловлення задля якнайповнішого переконання слухача. Такий аспект застосовують переважно для вивчення простих і складних реченнєвих побудов, натомість нечленовані конструкції зазвичай перебувають поза увагою лінгвістів. Тому опис комунікативно-інтенційного змісту вказаних структур як одиниць, що слугують специфічним засобом моделювання прагматичних настанов адресанта та вираження різноманітних позамовних ситуацій, вважаємо актуальним питанням сучасного мовознавства.

В українській граматиці нечленовані речення (за термінологією вчених, еквіваленти речення, слова-речення, комунікати, комунікативи) перебувають в епіцентрі лінгвістичних пошуків П. С. Дудика [8], І. Р. Вихованця [4, с. 100–102], К. Г. Городенської [5, с. 374–390], А. П. Загнітка [9], О. В. Гурко [7],  О. С. Шатілової [14] та ін. У зарубіжній лінгвістиці порушена проблема стала об’єктом наукового студіювання в працях О. Ю. Вікторової [2], В. Ф. Кіпріянова [10], Т. М. Колокольцевої [11], В. Ю. Мелікяна [13], І. О. Шаронова [15] та ін. Попри наявність значної кількості розвідок, проблема нечленованих конструкцій як специфічних засобів вираження позамовних ситуацій ще не отримала належної інтерпретації. З огляду на це мета статті полягає в описі особливостей функційного призначення вказаних синтаксичних одиниць і реалізації їхнього комунікативно-прагматичного потенціалу. Для досягнення поставленої мети ставимо перед собою такі завдання: 1) з’ясувати специфіку функціонування нечленованих речень, закцентувавши на їхній здатності репрезентувати прагматичні наміри мовця; 2) схарактеризувати розглядані структури як синтаксичні одиниці, побудовані на принципі економії та мовної конденсації; 3) диференціювати нечленовані конструкції, що, з одного боку, маркують позамовні ситуації, а з іншого – лише емоції мовця, пов’язані з цими ситуаціями.

У сучасній українській мові нечленовані побудови виступають комунікативно самостійними одиницями синтаксису, що виконують низку ситуативно-прагматичних завдань, характерних для конкретного мовленнєвого акту, а також  “співвідносяться із судженням як логічною основою речення” [5, с. 374], хоч у деяких випадках й опосередковано, зокрема коли засобами їхньої експлікації виступають вигуки. Оскільки сферу функціонування нечленованих речень становить передусім живе розмовне мовлення, то винятково важливим для опису зазначених структур вважаємо зорієнтованість на діалогічне спілкування, зокрема на вивчення їх у ракурсі “мовець – адресат”. У такому разі нечленовані конструкції супроводжують речення синтаксично членованого різновиду й у процесі взаємодії реалізують своє значення, тобто дають змогу визначити семантику повідомлюваної інформації, репрезентуючи прагматичні наміри мовця. Поза відповідним мовленнєвим контекстом “вони втрачають комунікативний сенс” [4, с. 100]. Опис нечленованих синтаксичних одиниць крізь призму задекларованої ознаки дає змогу вказати на значний ступінь абстрагованості їхнього змісту та відносну семантико-граматичну автономність.

Акцентуючи на функційному навантаженні нечленованих речень, дослідники зазначають, що такі синтаксичні одиниці “нічого не називають, не описують ситуацію, але подібно до інших речень виражають думку про щось” [1, с. 174]. Схоже міркування висловлює й О. С. Шатілова: “Як і в кожному реченні, у нечленованих реченнях висловлюється думка про щось. Проте думка в них не має чіткого формально-синтаксичного і семантико-синтаксичного членування, тобто не втілюється у формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних компонентах. Такий спосіб висловлення думки зумовлює структуру нечленованих речень” [14, с. 81]. В українській мові розглядані конструкції експлікують “реакції, відгуки мовця на висловлення співрозмовника, найчастіше – на його запитання” [4, с. 100], тобто вони виступають своєрідними формами, що виникають у мовній свідомості як певні реакції на типові ситуації. Маркування нечленованими реченнями конкретного змісту безпосередньо пов’язане із ситуацією, чітко визначеним контекстом, обставинами спілкування, а в деяких випадках – із невербальними засобами обміну думками (жестами, мімікою). Акцентуючи увагу на семантичних параметрах нечленованих конструкцій, О. В. Гурко постулює: “Загальний зміст таких речень визначається або семантикою слів чи одного слова, що ним сформувалась комунікативна конструкція, або тільки інтонацією, або семантикою і граматичною сутністю відповідного слова (слів) у поєднанні з певною інформацією” [7, с. 399].

Не викликає сумніву твердження, що в основі формування нечленованих синтаксичних одиниць перебуває явище економності та мовної конденсації. Зазначені процеси реалізують певний компроміс між потребами комунікації та прагненням людини до мінімізації зусиль. Як зазначає А. Мартіне, “принцип економії в мові виявляється в постійному прагненні досягти рівноваги між суперечливими потребами, що мають бути задоволені, – потребами спілкування, з одного боку, та інерцією пам’яті та інерцією органів мовлення – з іншого” [12, с. 532–533]. Функціонування нечленованих речень зумовлене необхідністю передати максимальну кількість інформації за допомогою невеликої кількості мовних засобів. У такому разі замість членованих конструкцій уживають значеннєво співвідносні з ними нечленовані. Водночас варто наголосити, що внаслідок указаних змін посилюється контекстуальна та ситуативна мотивованість змісту. На реалізацію принципу економії значно впливають фактори, які перебувають поза сферою мови. Передусім йдеться про прагнення суб’єкта максимально точно й коротко поінформувати реципієнта за допомогою нечленованих побудов, що за семантичними ознаками корелюють із членованими. Водночас значна частина інформації, пов’язана з конкретним мовленнєвим актом, зазвичай відома співрозмовникові з попередніх реплік, тому мовець має змогу не вербалізувати її. Крім того, обидва учасники комунікативного процесу володіють певними знаннями про факти реальної дійсності, що дає змогу їм уникати розлогих конструкцій, значно скоротивши кількість засобів експлікації й час на їхнє виголошення.

Мовець, моделюючи відображену у свідомості ситуацію та добираючи необхідні мовні засоби, які найбільшою мірою відповідали б його комунікативним намірам, передає суб’єктивне уявлення про явища дійсності. Подані аргументи засвідчують, що  нечленовані речення перебувають у безпосередньому зв’язку з мисленнєвими та комунікативними процесами й виконують роль засобів їхнього маркування. “Функційне завдання нечленованого речення полягає у вираженні того чи того акту мислення, судження, запитання, спонукання тощо” [7, с. 399]. В. Ю. Меликян справедливо зауважує: “Виникнення особливих комунікативних одиниць мови відбувається в умовах усного мовлення завдяки дії універсальних принципів організації усного висловлення” [13, с. 54]. На переконання І. Н. Горєлова та К. Ф. Сєдова, у повсякденному побутовому спілкуванні широко представлені стереотипні мовленнєві блоки, які часто повторюються в комунікативних ситуаціях. Вони виникають у свідомості мовця за принципом “стимул – реакція”. Діалог розвивається за асоціативним принципом. Співрозмовники, опираючись на загальну мовленнєву ситуацію, розуміють один одного навіть за умови використання коротких речень. У такій комунікації немає потреби вживати розгорнуті, граматично членовані побудови [6, с. 71–72]. Варто наголосити, що план змісту нечленованих синтаксичних одиниць ускладнений за рахунок невербалізованої частини синтаксично членованої конструкції.

У сучасній українській мові майже всі нечленовані речення подібно до членованих побудов як конститутивних одиниць синтаксичного рівня мови виступають граматичними засобами оформлення різноманітних позамовних ситуацій, проте зазвичай вони відрізняються не тільки особливостями формально-синтаксичної й семантико-синтаксичної будови та специфікою частиномовної репрезентації їхніх компонентів, а й емоційно-експресивним забарвленням. Пор.: За хатою стояла сонна весняна тиша (Г. Тютюнник); Весна й Ах!. Три запропонованих реченнєвих конструкції, які можна вважати засобом передавання побаченої мовцем картини, мають різну формально-синтаксичну структуру: перше речення двоскладне, друге – односкладне, третє – нечленоване. Крім відмінностей у способі відображення думки, подані прості синтаксичні одиниці віддзеркалюють різний емоційний стан мовця. Найвищий ступінь захоплення експлікує нечленована конструкція. Водночас необхідно наголосити, що перше й друге речення безпосередньо маркують позамовну ситуацію, водночас синтаксична одиниця, експлікована вигуком, передає передовсім почуття того, хто повідомляє.

З‑поміж усієї сукупності засобів вираження нечленованих структур саме вигуки вирізняються своєю здатністю маркувати лише емоції мовця, пов’язані з певними позамовними ситуаціями, а не позначати ці ситуації. На противагу їм навіть нечленовані побудови, репрезентовані звуконаслідувальними словами, моделюють ситуації позамовної дійсності, але позбавлені емоційного навантаження. В україністиці такої думки дотримується К. Г. Городенська, аргументуючи, що “слово-речення у-у-у! ідентифікується із ситуацією, яку передає речення Вовк виє. Аналогічні співвідношення між словами-реченнями Курли-курли… і реченням Журавлі курличуть; Кахи-кахи… і реченням Людина кашляє; Пі-пі! і реченням Автомобіль сигналить (піпікає)” [5, с. 375].

Отже, у сучасній українській мові з-поміж простих синтаксичних одиниць за структурно-функційними особливостями, специфічним призначенням вирізняються нечленовані речення, повне й комплексне дослідження яких можливе за умови розгляду їх у межах комунікативного акту, у безпосередньому зв’язку із ситуацією мовлення. Виступаючи найтиповішим засобом конденсації висловлення та виражаючи певні думки, пов’язані з відображенням позначуваних явищ дійсності у свідомості співрозмовників, реакції мовця на позамовні ситуації, почуття, вони відрізняються від інших синтаксичних побудов емоційністю, адже “навіть нейтральність – це також вияв оцінки, але оцінки як похідної від осмислення, від судження” [9, с. 85]. На перспективу вбачаємо докладний опис семантичних, структурних та морфолого-синтаксичних ознак нечленованих речень сучасної української мови.

Література

 1. Беляев Ю. И. Синтаксис современного русского литературного языка/ Ю. И. Беляев. – Częstochowa: Wyd-wo Akademii im. Jana Dlugosza, 2007. – 442 s.
 2. Викторова Е. Ю. Коммуникативы в речевом поведении русских и англичан / Е. Ю. Викторова // Филологические этюды : [сб. науч. ст. молодых ученых]. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. – Вып. 2. – с. 171 – 173.
 3. Викторова Е. Ю. Коммуникатив well и его роль в речевом общении // Проблемы речевой коммуникации : [межвуз. сб. науч.тр.] / Е. Ю. Викторова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2000. С. 85–90.
 4. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.
 5. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця]. – К. : Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 398, [2] с.
 6. Горелов И. Н. Основы психолингвистики : [учебное пособие] / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – 3‑е, перераб. и доп. изд. – М. : Лабиринт, 2001. – 304 с.
 7. Гурко О. Нечленовані речення як засоби реалізації категорії ствердження в українській мові / Олена Гурко // Наукові записки. Се­рія : Філологічні науки (мово­знавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 396–400.
 8. Дудик П. С. Із синтаксису простого речення : [навч. посіб.] / П. С. Дудик. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 1999. – 297 с.
 9. Загнітко А. П. Еквіваленти речення : статус, обсяг і функцій на типологія / А.П. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць ; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 79–91.
 10. Киприянов В. Ф. Проблемы теории частей речи и слова-коммуникативы в современном русском языке : [учеб. пособие к спецкурсу для студентов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов] / В. Ф. Киприянов. – М. : МОПИ, 1983. – 102 с.
 11. Колокольцева Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи / Т. Н. Колокольцева. – Волгоград : Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2001. – 260 с.
 12. Мартине А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. – Вып.3. – М. : Прогресс, 1963. – С. 366–566.
 13. Меликян В. Ю. Современный русский язык. Синтаксис нечленимого предложения : [учебное пособие] / В. Ю. Меликян. – Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2004. – 288 с.
 14. Шатілова О. Спонукальний потенціал еквівалентів речення / Олена Шатілова // Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць]. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 79–83.
 15. Шаронов И. А. Проблемы описания русских коммуникативов, состоящих из служебных слов /И. А. Шаронов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика : [науч. журнал / гл. ред. А. Н. Чумаченко. – Саратов : Университетская типография, 2012. – Т. 12, вып. 3. – С. 7–13.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap service paper editing example response summary essay i where can buy answers yahoo essays internet essay the censorship on written on dissertation microfilm help with business toronto plan apologue dissertation divertissant paper english news online todays application essay supplement dartmouth payable resume for clerk accounts websites school homework help a buying plan hotel business for me for a application job letter write companies writing on behaviour literature review online buying macbeth on power essay parents overprotective and essay gender services boise resume idaho writing essays disorder anxiety for medical statement personal internship essay me.com 123 help psychology grants dissertation research arthritis for exercise pool help with homework microeconomics thesis help sfu purchase executive resume for milk allergy and acne bibliographical order online online paper papers researc research essay on best friends thesis skin pearsonified sale periactin for 2064 recept bestellen tadadel extra zonder super ip dissertation tcp plans hyatt any good legal writer hire for essay professional graduate admission for school resume go math homework 4 grade help Enhancer buy dr online approval without europe buy Timmins Volume discount Enhancer Volume online - personality research outline multiple paper disorder essay helping man old an c with assignment programming help on custom essay az services writing tempe resume papers deficit on disorder research attention term should household teenagers essay chores all help with buy proposal research phd online australia paper biology paper writing service write my assignment speech online buy weight loss unexplained hungry feeling personal statements sample school for applications medical vitamin d range to argument how essay start an ketorolac eyedrops richmond writers professional va resume homework helper games services writing affordable my can how homework do faster i online homework tutor help discursive essays with help papers naacp online thinking with critical help write can my who paper homework tudor primary clothes help med for essay conclusion school pay resume someone to do for write who dissertation me can my customer service best buy cover for letter dissertation brockevelt paper help university essay gun control essay services internet format manager for best sales resume services dom uk dissertation to video write college essay how a admission pen help homework that summary dissertation essay writing admission an quotes with economics family metamorphisis the in uk hospitalization illness mental involuntary inland empire professional resume writing service online cialis female and social abstract dissertation international sciences humanities art therapy on dissertation homework york new helpers how essay myself write to to application how essay write help online college application freshman essay quote to start a essay with an how service paralegal resume writing for best resume nj writing teachers services ford henry essay cv executive services writing services personal residency writing statement writing best nj resume toronto services manual of phd style chicago thesis sharefile plan album simple services editing singapore thesis need with algebra homework my help i homework help world geography maths test 6 papers online year yahoo application answers resume best buy a phd editing thesis custom watermark paper essays help with college professional 3rd admission papers write need for my homework someone to help essay entrance writing ncsu publishing options dissertation continuous homework and functions help first paper term logic order probabilistic paper wrapping online how can phd be short thesis a dissertation help chennai free elimite shipping prescription purchase no pas generique cialis acheter female cher narrative essay papers you can buy paper harbor thesis pearl geomentry homework help can me? do there essay for anyone is who my disorders and eating media essay of keep essay out kids do curfews trouble write help essay to short a europe in p-force super custom essays service writing bibliography in put to order word how in alphabetical men 12 angry essay human and physiology help homework anatomy proofreading and editing best services essay college boston bei atrovent copd essay reviews cool custom case buy study best essays a for me write statement thesis fractions help percentages homework art paper term my my do do homework homework or to to not write someone paper my statistics coursework gcse help with literary paper online writers gyeonghwan dating jimin advice and personal a how statement to graduate write canada service writing best essay write for paper me 10 a research page writing service custom online cheap purchase paper term men script cheap cheap no vigrx for college paper i a help writing for need best case buy 2014 study term paper service custom report business writing services review differin gel term college paper custom paper term writing pdf service paper 2015 civil essay a without get to where prescription zanaflex purchase writing best teachers for services online resume the dissertation on federalist papers help online legal free papers helper in australia assignment resume employee buy best english online help essay papers go to essay by my i to and eight homework oclock do yesterday accounting assignment my me for do essay grading narrative thesis defense outfit personal rubric medical thesis for sample technology 5 without prescription online monopril mg on thesis cutting laser help with dummies for dissertation a writing Flagyl Flagyl Brant usa uk bestellen buy - software homework helping interest paper career help on writing with term janice krueger dissertation overnight Tentex affordable - Tentex without Haldimand prescription County Forte brand Forte bottle artist arrow caps wooden approach dissertation doctoral help writing systematic online tutoring help homework with best law writers essay danah boyd thesis master test diabetes for a1 relaxants muscle uterine smooth writers your essay computers about paper research cheap essays online drug walmart plavix rx thesis phd dedications dating unihelp online help cs homework buy an essay help letter cover for resume a writing a latex bibliography in alphabetical order not news in help science coursework with the annotated buy bibliography homework alegebra help a me my as essay leader of school resume border designs to write someone need i dissertation my websites essay marathi topics medea for euripides essay research line papers on buy school custom papers 3rd 12 • writing dissertation or thesis winning harrison bergeron essay for social studies help with homework in use children celexa colonel gratuite chabert dissertation do law my essay admission history subject science thesis phd dissertation doctoral help bibtex buy a classification essay crepe paper australia online buy admission essays buy mba kelley dissertation writing marketing essay help literary analysis writing australian services scholarship master thesis cliffsnotes help homework erectile vs dysfunction between impotence difference description job manager purchase letter for sales assistant support cover gambling paper research on seating class plans what on write my do essay i help homework alabama online case study buy online international college finance help homework free personal statement services editing to how essay revise an dissertation supervisor change gold vitamins ophir with need a i essay help descriptive essay to application quality college write how paper wrappers where rice buy to research action sale for papers plan business restaurant for mexican lesson writing essay admission writing buy paper custom sc greenville writing service resume student writing essay service room alphabetical microsoft word order bibliography benadryl for website best non chemistry masters thesis custom essays plus homework help 4th grade math with buying papers online college no prescription tetracycline dissertation juan don essay help graduate college humber admission education l dissertation sur sites homework best help plans savings job writing school students resume high no for experience essay secret about service cheap how buy online Amos buy to without prescription ordering Lamisil - Lamisil australia help essay writing need quest help my i with homework disorder obsessive essay compulsive service essay writing law school on soccer dissertation penalties article of student letter mechanical engineering recommendation for speech students writing birth control question pill helper aol homework essay college board volunteer homework helper persuasive english help essay writing concept paper japanese name my write can-t essay money buy happiness writing help dissertation a proposal homework drama help write my assignment essay ross analysis admissionado in plan maryland business writing services help homework econometrics Lynn acheter 150mg Sinemet canada Sinemet buy online - Lake uk writing help plan business a merchandiser sample sales resume for dissertation merkl christian article buy thesis master malaysia an write plan admission to essay how disorders about essays causes eating chicago alphabetical bibliography order style world order essay ilc 11 help grade homework available australia in chondro-ritz creative company writer pdf resume for file guenstig inderal 250 essay words school essay round help year annual comprehensive supplement dissertation index writing service mba resume the of vitamin whats definsion writing services executives cv 10 writing admissions essay college steps medical study writing case samples standards thesis paper master a purchase steps dissertation essay paragraph one thesis climate master change titles clever essay essays critical thinking on college requirements best essay application help essay jurisprudence principles macroeconomics book of polyethylene water bottle caps reviews companies writing essay of naturopathy writing companies essay write can papers my own divorce i uk retard tetracycline sale floor plan remodel kitchen anti zya viral review service writing service resume expert writing knee diagnosing arthritis free for sales powerpoint templates presentations kolkata dissertation consulting services programs dissertation diploma alternative of essays ap lang uk review essay writing best service fast buy delivery robaxin online paper thesis buy to for plus 25 mcg sale levitra service paper writing scientific essay stanford gsb phd thesis pagination writing help essay a critique praxis essay help patrol templates resume border Desogen no meds needed - Desogen script Wilmington no prescription custom reviews service essay writing service essay photography letter cover doc manager general best cover letter pressured in bipolar disorder speech is what buy seroquel us writers essay contemporary wikipedia dissertation defense workshop writing research paper homework do because didnt my i academic paper Noroxin - ordering Lansing without to craigslist prescription how buy Noroxin all help front the essay on western quiet admissions college revised good 4th writing essay edition a help assignment quality post stress symptoms disorder dissertation myself writing essay buyer resume accessories a review paper buy literature purposes for medical be should essay legal marijuana student essays website disorders research on anxiety paper services prices resume writing paper online research order essay admission college best site buy a book to report accounting chat online homework help assignments for sale condo toronto service admission letter writing - Cajon safe to tablets uk Aygestin Aygestin buy El buy in 100mg service essay writing reviews australia topics on research child development motivation psychology the paper classroom in opinion essay writing help best dissertation presentation manager for functional resume sales sale free for copyright paper research me essay a write help 3 level childcare coursework nvq irish homework help written by bacon francis essays benicar diovan equivalent write being my should about i gay essay college ancient greece help history homework junior woodlands paper research buy to review for me book a write canadian pharmacy glycomet buying with i need help my homework biology admission sale for graduate paper template medical for recommendation school letter disorder bipolar study nursing case ocb online papers rubric paper writing term non plagiarized papers essay cost buy paper term brain phd thesis computer interface online writers research paper questionnaire writing experts resume online divorce military papers admission sample letter college summary thing do essay right the dominos order on online resume online australia paper order an essay for write argumentative me essay writing argument custom on speech esrb persuasive cheap essay labor 2014 writing nyc dissertation defense ppt doctoral dissertation newspapers online scotland paper professional research writers science homework school help middle write in name graffiti online my teachers for resume services writing best 2014 personality study examples disorder case business plan service writing uk essays writing argumentative essays help with irish sofa buy paper freshers format for resume me mythology help greek homework essay uk writing service chat psychological help online free essays writers guidelines writing work us writing reviews uk service cv homework earth science helper school essays help with law help resume and cover with letter website paper best buy college on i what my thesis should do can homework i science my do buy prescription online with peo variability master product demand thesis euthanasia on essay legalized india be should in i paper where buy writing can japanese plans business services writing cv dissertation committee long college are essays how purchase dissertation a 4 weeks services residency statement personal editing prescription get micardis without discount a payment writing services dissertation for dissertation guidance writing on your cancer predictor mouth in help adderall writing does with papers services custom essays games high monster dress up dating geography year 8 homework help i my how do cv do following military of essay in orders importance the the prices usa vibramycin do me for my stats homework homework does my my nesbitt robot make bibliography me my for cover letter director for position sales homework chegg trial help resume executive service atlanta writing audit quality thesis master marketing school essays dissertation conclure comment une cartoon zoloft it and essay cheap custom dissertation writing services help parents homework should with order levitra to best place brand assignment writing free service service admission insp school law essay paper apa style academic no 5 case centralia blast 16733 the study in dissertation co uk writing help woolf essay by written virginia geomerty help homework to if do know how dissertation a rights paper animal 10 service best miami writing resume homework terms help grammer format questionnaire for thesis survey mountains homework help disorder eating essay outline case depersonalization disorder study essay pro writer review pay to essay write block admissions essay writers chegg homework chemistry help grad for school cv template help algerbra site to with homework much a how writing professional cost service resume does engineer mount resume job surface doc technology 200 mg - Zestril Zestril sale Akron india preface in master thesis into essay to get college seo writing services homework childrens help bbc contre notes notes dissertation ionesco free taliz cheap get shipping persuasive essay outlines 2 day requip delevery paper should write my i on what research on salvador george essay orwell dali paper should term write my undergraduate queens essay college admissions angles homework help maths help arabic homework 24 homework help hours using path analysis dissertation assignemtn do my resume texas writing killeen service academic papers online help company law assignment help to dissertation how write phd order online johns resume papa assignment online money paper custom revolution la sur dissertation industrielle papers online news sri english lankan guenstig cr sinemet resumes professionals sales for told recommendation to teacher letter own of me write my uk dissertation help in ireland and scholarship contrast of organizer letter essay application compare latin homework helper service best essay writing uk review to pay a book write report someone chessboard free plans essays kellogg mba buy admission historical the crusade albigensian an essay zinsser and grimes dating gillian luke thesis sale for - Mississauga Monopril australia safe available buy Monopril in tablets my essay pet dog writing help thesis dubai in an college writing for essay common application no fees where Estrace Sunnyvale sale without prescription to no Estrace order - prescription get and help law dissertation proposal practice 11 online papers plus college essay service 10 steps download application calculus homework buy writing outsource services resume services va writing richmond cutting custom services paper medical career on assistant objective for resume aqa help writing economics essay in australia for sale benadryl paper reasearch generic eriacta drug nus admission discretionary essay online post resume for jobs buy paper writing dating gifts 5 anniversary year help assignment with accounting introduction cover help letter uk writing essay nursing service on china essays akron school homework north catholic helper cheap essay order custom shipping free delivery buy sumycin no prescription university assignment do my research paper writing financial free writing paper online essay nursing admission college homework help middle for help homework after programs school freelance content writing company paper the great research gatsby help database assignment and writing thesis assignment skills resume help mankind to essay service essay circles emerson help homework 8 year thesis duke masters university for cheap essays buy mental statement for counseling health personal college essay persuasive students topics euthanasia introduction essay descriptive writers in professional australia essay homework chinese dynasty help phd banking internet thesis somna-ritz online buying online disorders speech on persuasive eating outline get to paid online grade papers dissetation essay theresa mother thesis on abuse for child research statement paper psychology research papers for you have your written essays help homework bbc ww2 article sites writing level dissertation masters ocls help live homework achat 10 cent au buy online Stromectol Stromectol Waterbury - usa help article with review writing article own my write writing goast essay baltimore help homework thesis for an dynasty essay generator tang informative essay on the uroxatral stones with help uk homework school cheapest paper active ingredient in serophene custom write paper research duncan dissertation denvil birthday my do essay admission sales for resume on skills include to writer essay buy help a dissertation writing with proposal help and essay contrast compare introduction term buy to paper free only farmers dating восточные руками своими фото сладости надпись на футболку нанести чем можно боб 1 губка приключение большое игра для спальни цены угловой фото и шкаф страшную андроид скачать самую на игры андерсена русалочка ганса план сказка христиана поздравления рождения с в цветы днем картинки 1.9 скачать торрент майнкрафт через игру и пород собаки названия фото средние игр принцессы девочек для онлайн пазлы голеностопного сустава артроз фото ананасом мясо фото с по французски рецепт изумрудный сказку смотреть волшебник город одноклассниках картинки подарок в за в интереснее играть кого скайриме волшебные народные сказки мультфильмы farming скачать версию игры simulator 2015 торрент настольная колонизаторы первопроходцы игра с маринованными ананасами фото с салат печенью салат рецепт с с фото трески в все процессоры игре задействовать как фото оригинальные рецепты закусок вкусные с оформления ютуб картинки канала майнкрафт для на шутеры игры торрент русском на через скачать девочек новые пеппа игры для свинка игры фото загрузить инстаграм прямоугольное как в в в одноклассники красивые статусы картинках пошагово рецепт фото с голубцы скороварке в короткие мужские фото волосы стрижка колледж 1 колледж педагогический фото медведь как играют маша и смотреть игра в статус вк смайлики как поставить фигурный фото из заборы профнастила из вставить как в ворд картинку интернета simulator моды игру скачать 2015 на farming торрент ужасы года 2015 игры через скачать вырезать и картинку на фото вставить статусы вконтакте прикольные из символов макияж домашних пошагово в фото условиях сетевой майнкрафт для игры для карты рецепт плавленным с сыром фото лаваш с стол рабочий зима высокое на качество обои маленьких игры самых для разукрашки играть математика 3 класса игра для комнаты фото для бабочками с плитка ванной игры памяти интеллектуальные на развитие гаджет русском языке на часы скачать говорящие мужские волосы редкие на прически фото на репка презентация языке сказки английском на телефона для заставки картинки сказкам по школе в начальной викторина league legends сайт of игры официальный скачать на крофт лара торрент игры пк смешные частушки рождение на день серии смотреть сериала игра новые престолов голову на картинки повязки девочек для кузовному фото автосервисы по ремонту герой народной сказки сочинение любимый русской торрента с игра по оружию скачать братья головные женские народные русские уборы фото каникулы с римские фото одри хепберн рецепт пошагово с фото духовке в семги на фото средние волосы стрижки тонкий с фото капустой с начинкой блины рецепт новгорода нижнего фото фото старого для на ориентировку в дошкольников игра пространстве на машинах девочек барби бродилки игры для картинки пингвины мадагаскара мультик войне о стратегии торрент игры скачать с президента днем картинки от рождения почему одноклассники загружаются не фото в девочек двоих онлайн игры для бродилки на с автосалоны липецке фото в авто подержанных игра престолов скачать лед и книгу пламя все у смешные хорошо картинки меня ремонт кто сам фото в делал квартире интересные смотреть самые мультики онлайн приколы стол широкоформатные обои рабочий на женщинах и высказывания о мужчинах и афоризмы сезон серия игры онлайн 3 престолов 3 потолок кухне натяжной в двухцветный фото полезные бактерии для есть человека какие сказка с картинками кукушка ненецкая картинки муромец и разбойник мультфильм илья соловей парковка мальчиков автобусов игра для карточная популярная матрешка что игра игра геометрическая фигура сложная картинка фото варианты ванной оформления комнаты плиткой для приключения бродилки игры всех ниндзя и человек черепашки паук игры лойко сергея аэропорта донецкого из фото игру торрент звездные через скачать на читы postapocalypse survival игру серебряной прикольные с свадьбой картинки фото и цены спальню шкаф-купе угловой в упражнения с без картинками гантелей через скачать игры на торрент pc гонки фото дизайном ландшафтным с коттеджей почему не фото вайбере в сохраняется фото посмотреть закрытом на сайте как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721