НАЗВИ НА ЧЕСТЬ МІСЦЕВИХ ДІЯЧІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.22(477.87)

О. Б. Негер

Ужгородський національний університет, Ужгород

НАЗВИ НА ЧЕСТЬ МІСЦЕВИХ ДІЯЧІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ

Назви на честь місцевих діячів у системі сучасного закарпатоукраїнськогоурбанонімікону

Анотація. У статті вперше проаналізовано одну з підгруп меморіальних урбанонімів – найменування на честь місцевих діячів. Розглянуто динаміку появи цих назв та здійснена їх класифікація.

Ключові слова: онім, урбанонім, меморіальна назва, найменування на честь місцевого діяча.

Названия на честь местныхдеятелей в системесовременногозакарпатоукраинскогоурбанонимикона. О. Негер.

Аннотоция. В статьевпервыепроанализирована одна изподгруппмемориальныхурбанонимов – наименования на честь местныхдеятелей. Рассмотренадинамикавозникновенияэтихединиц и проведена ихклассификация.

Ключевые слова: оним, урбаноним, мемориальноеназвание, название на честь местногодеятеля.

The names on honourof local figures in the modern system of urbanonyms of Zakarpattya. O. Neher.

Annotation.One of subgroups of memorial urbanonyms – names on honour of local figures – is analysed in the article. Dynamics of appearance of these names is considered, their classification is made.

Key words: onym, urbanonym, memorial name, name on honour of local figure.

 

Урбанонімікон поки що належить до маловивченого прошарку топонімікону Закарпаття. Першою дослідницею, яка звернула увагу на закарпатоукраїнськіурбаноніми як окрему топонімічну підсистему, була М.Романюк [3]. Однак мотиваційна база урбанонімії Закарпаття є практично не дослідженим питанням. Тому завданням цієї розвідки є проаналізувати одну з підгруп так званих глорифікаційнихурбанонімів, що виділяється нами при розгляді мотивації урбанонімних назв.

Меморіальні, вони ж гонорифікаційні, або глорифікаційні, чи то пам’яткові назви об’єднують урбаноніми, утворені від прізвищ осіб, пам’ятних дат, подій, явищ. Метою таких назв є залишити у пам’яті нащадків ту чи іншу особистість, утворення тощо.

Однією із чисельно значних груп серед меморіальних урбанонімів є найменування на честь місцевих діячів.

Найменування із локальною онімною семантикою виникають як намагання відобразити регіональну специфіку і при ідеальній побудові місцевого урбанонімікону мали б становити більшість для виокремлення обличчя населеного пункту, створення певного колориту та виділення з ряду подібних міст чи сіл. До місцевих ми відносимо діячів, які є українцями за походженням, все життя або основну його частину провели на Закарпатті і зробили значний внесок у ту чи іншу сферу розвитку цього краю. Прикро констатувати той факт, що серед меморіальних назв закарпатоукраїнськоїурбанонімії найменування, покликані увіковічити місцевих діячів, характеризуються меншою питомою вагою, ніж назви на честь іноземців. Сюди відносяться урбаноніми, утворені на честь:

  • закарпатських науковців, державних та громадських діячів (176 одиниць): вул.Баб’яка М., вул. Снігурського І., вул. Годинки А., вул. Климпуша Д. (Ужгород); вул. Береша А., вул. Довговича В., вул. Кукольника В., вул. Лодія П. (Мукачеве); вул. Ващишина І., вул. Гаджеги В., вул. Грицака М., вул. Долиная М. (Хуст); вул. Заклінського К., вул. Легоцького Т., вул. Сільвая І. (Берегове); вул. Духновича О., вул. Лучкая М., вул. Меденція М. (Виноградів); вул. Митрака О., вул. Жатковича Ю. (Свалява); вул. Яцка П., вул. Духновича О. (Перечин); вул. Волошина А.(Іршава); вул. Венеліна Ю., вул. Добрянського А. (смт Міжгір’я); вул. Міровця В., вул. Неболи В. (смт Тересва) та ін.
  • закарпатських митців (89 одиниць): вул.Бродлаковича І., вул. Невицької І., вул. Рошка-Ірлявського І., вул. Томчанія М. (Ужгород); вул. Мондич О., вул. Дем’яна Луки (Мукачеве); вул. Божук Миколаї, вул. Підгірянки Марійки, вул. Жерделі А. (Хуст); вул. Карабелеша А., вул. Гойди Ю. (Свалява); вул. Рощахівського М. (Виноградів); вул. Вакарова Д. (Чоп); вул. Потушняка Ф. (Берегове); вул. Зореслава (смтТересва); вул. Маркуша О. (с. Іза) та ін.
  • місцевих партійних, військових діячів (87 одиниць): вул.Ваша І., вул. Сидоряка М., вул. Мондока І. (Ужгород); вул. Чижмаря В., вул. Лизанця С. (Хуст); вул. Гавелки Й., вул. Габермана С. (Мукачеве); вул. Лейзмана Є. (Виноградів); вул. Вайди С., вул. Онуфрія М. (Іршава); вул. Локоти І., вул. Кубинця І. (Тячів); вул. Туряниці І. (Чоп); вул. Бор канюка О. (Перечин); вул. Терека П. (смт Солотвино); вул. Цендри М. (смт Міжгір’я) та ін.
  • місцевих повстанців, народних месників, легендарних осіб (13 одиниць): пл.Лаборця, вул. Беци І. (Ужгород); вул. Довбуша О. (Рахів) та ін.

В аналізованій нами групі основу становлять урбаноніми, похідні від прізвищ науковців та громадських діячів. Ця група є «найбільш оновленою» – склад її за останнє десятиліття змінився на 90%. Ці дані свідчать про політизацію урбанонімікону, зміщення інтересів, що характерно для тих урбаноніміконів, які носили колонізаційний характер. У зв’язку з цим особливо активно використовується тематика Карпатської України. Закономірно, що більшість таких вулиць появляється у столиці цієї держави – Хусті (пор. вул. Аркаса М., вул. Бірчака В.,  вул. Долиная М., вул. Клочурака С., вул. Реваїв братів, вул. Смереки І., вул. Химинця Ю. та ін.). У той же час інші міста і села Закарпаття залишаються досить байдужими до цієї героїчної сторінки в історії нашого краю. Навіть в Ужгороді, де назв, що стосуються цієї теми, порівняно більше, питома вага їх стосовно загальної кількості дуже мала – близько 1,5%.

Крім того, відбувається процес клерикалізаціїурбанонімії [4] за рахунок використання прізвищ місцевих священнослужителів, переважно греко-католиків (вул. Гаджеги В., вул. Купара К., вул. Ромжі Т., вул. Раковського Х.). Подібні назви також з’являються переважно у Хусті. На думку дослідників, вони виникли внаслідок легітимізації релігії після здобуття постсоціалістичними країнами незалежності [5, c. 109].

Спостерігається процес тематичного урізноманітнення звичного набору назв. Суспільний розвиток породжує появу нових пріоритетів. Героями стають не тільки ті, хто відстоював державні інтереси чи певну ідеологію, а й віддані професійному обов’язку люди: міліціонери (вул. Данчі І., вул. Шутка Г. (Хуст), вул. Меденція М. (Виноградів), вул. Баб’яка М. (Ужгород), пожежники (вул. Лемка М. (Хуст), будівельники (вул. Береша А. (Мукачеве), керівники підприємств, установ (вул. Сливки В., вул. Тлехаса Б. (Ужгород) та ін. Переважно це прізвища осіб, які померли не так давно і вже високо оцінені громадськістю як особистості, які зробили значний внесок у розвиток свого міста. Прикметно,  що подібні назви починають активно з’являтися в основному впродовж останніх 15 років і спрямовані на формування місцевого колориту закарпатського урбанонімікону.

Урбаноніми на честь місцевих митців характеризується переважно першим ступенем мотивації. Імена персон в основному відбираються в першу чергу тому, що та чи інша особа народилася, вчилася чи працювала в певному місті, і вже в другу чергу за заслуги в якійсь мистецькій галузі. Даний факт не применшує значимість творчості цих людей, йдеться лише про домінуючий мотив номінації. Співвідношення прізвищ закарпатських діячів культури та іноземних можна виразити як 1:3. Поширення в місцевому урбаноніміконі імен локальних діячів відбулося лише за тієї умови, що певна особа була схвалена радянською владою. Так, в аналізованих нами списках ми нарахували 20 вулиць на честь поета-антифашиста Д.Вакарова. У той же час одиничними виступають назви вул. Калина А. (с.Горінчево), вул. Зореслава (смт Тересва), вул. Невицької І., вул. Боршоша-Кум’ятського Ю.  (Ужгород), вул. Кабалюк-Тисянської М. (Рахів). Найменувань, що увіковічують талановитого письменника та громадського діяча В. Гренджу-Донського, – 6, а урбанонімів на честь Максима Горького – 16.

Схожа ситуація і з місцевими художниками, композиторами, диригентами тощо. Найбільшої, хоча й недостатньої, шани заслужили в закарпатському урбаноніміконіЙ.Бокшай (однойменні вулиці в Ужгороді, Хусті, Сваляві та Міжгір’ї), А.Ерделі (Ужгород, Мукачеве, Хуст) та брати Шерегії (Ужгород, Хуст, Свалява). Навіть імена таких визначних художників, як Ю.Віраг, А.Коцката Ф.Манайло, згадуються в місцевій урбанонімії лише спорадично в основному в Ужгороді, Мукачевому та Хусті. Прізвища інших талановитих митців у найменуваннях міських і сільських об’єктів Закарпаття використовуються поодиноко (вул. Шолтеса З., вул. Мартона І., вул. Кашшая А., вул. Врабеля О., вул. Бродлаковича І. (Ужгород), вул. Рощахівського М. (Виноградів), вул. Попенка М. (Рахів), вул. Мондич О. (Мукачеве), вул. Кошиця О. (Хуст).

Досі неоднозначно сприймається багатьма підгрупа найменувань на честь місцевих партійних та військових діячів. У радянські часи такі назви становили значну частку місцевих урбаноніміконів. У 90-і рр. комісії з перейменувань опинилися в ситуації, коли потрібно було вирішувати, що робити з такими назвами: з одного боку, це меморіалізація людей, які жертвували своїм життям під час другої світової війни, з іншого – вони були сповідниками комуністичної ідеології і денаціоналізації українського населення. Багато цих імен за незалежної України були заборонені, потім реабілітовані. Таким, наприклад, є ім’я Олекси Борканюка. З одного боку, дослідники історії Закарпаття негативно оцінюють його роль в державотворчому процесі на нашій землі. Так, М.Вегеш наводить такі слова керівника закарпатської крайової організації комуністичної партії: «Реваї, волошини, рогачі, росохи з українськими білобандитами – мерзотні зрадники свого народу, які запродались найлютішому ворогові за миску сочевиці», – писав лідер закарпатських комуністів О.Борканюк. І тут же історик дає свою оцінку сказаному: «Звичайно, що в цих словах не було і долі істини» [1, с. 224]. Ми нарахували 29 (!) вулиць Борканюка в аналізованих нами списках вулиць міст і сіл Закарпатської області. Це при тому, що імена деяких героїв Карпатської України в закарпатоукраїнськомуурбаноніміконі – одиничні. Водночас про діяльність людини потрібно судити з позицій її часу. За свідченням Й. Дзендзелівського та Х. Олексика, закарпатські комуністи зробили значний внесок у процес українізації на Закарпатті: «З середини 20-х років і в настуний період КПЧ і її крайова комуністична організація на Закарпатті стають єдиною силою, яка послідовно, відверто, цілеспрямовано і безкомпромісно виступає за впровадження літературної української мови на Закарпатті» [2, c. 71]. Дослідники наводять цитату І. Мондока з його виступу на Всеукраїнській правописній конференції: «…час політичного єднання всіх українських земель під Червоним прапором Свобідної Української Радянської Соціалістичної Республіки не за горами…» [там само, с. 75]. І хоча йшлося передусім не про інтереси України, а про поширення сфери радянського впливу і контролю з боку Москви, комуністи відіграли позитивну роль в поширенні літературної української мови та фонетичного правопису в чехословацькому Закарпатті 20-х років. Тому, очевидно, не варто повністю перекреслювати діяльність І.Мондока, І.Ваша, О.Борканюка, М.Сидоряка та інших комуністів для історії Закарпаття.

Актуалізуються й назви, дані на честь місцевих партизанів, які загинули під час війни. «Воєнна» тематика набуває за рахунок таких найменувань місцевого колориту. У Виноградові вшановують партизанів Олену Гандеру, Гичку Михайла та Євгена Лейзмана, які загинули в цьому місті, у Хусті – Лизанця, Чижмаря та сім’ю Логойд, яка переховувала Цемпера-Поспішила і була за це розстріляна нацистами (однойменні вулиці в Хусті).

Незначну кількість становлять назви, що увіковічують представників місцевих військових утворень проукраїнського спрямування; пор. вул. Вайди С. (Ужгород, Виноградів, Тячів, Хуст, Свалява, Іршава, с.Грушево, смт Буштино, смт Тересва, с.Липча, с.Драгово), вул. Січових Стрільців (Ужгород, Іршава).

Зовсім невелику групу формують урбаноніми, які увіковічують місцевих повстанців, народних месників, легендарних особистостей (пор. вул. Беци (Ужгород), вул. / пл. Лаборця (Ужгород, Свалява, Чоп, Хуст, Мукачеве, с. Приборжавське). Причому такі назви – прерогатива переважно міського урбанонімікону, оскільки вони виникають, як правило, у випадках відсутності інших мотивів називання.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти / М. Вегеш. – Ужгород : Карпати, 2004. – 432 с.
  2. Дзендзелівський Й. З історії боротьби за возз’єднання українських земель в єдиній Українській Радянській державі (До 50-річчя виступу І.Мондока на Всеукраїнській правописній конференції в Харкові в червні 1927 р.) / Й. Дзендзелівський, Х. Олексик // Наукові записки Культурного союзу українських трудящих у ЧССР. – Пряшів. – 1979. – №7. – С. 63–80.
  3. Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / М. Романюк. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 124 с.
  4. Olivova-Nezbedova L. K vyvijijmenulic, namesti, nabreži a sadů v Chocni v minulosti a současnosti / L. Olivova-Nezbedova // Там само. – S. 163–167.
  5. Očenas I. Zmeny v nazvochulicvovybranychslovenskychmestach / I. Očenas // Там само. – S. 109–115.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buying benadryl online weight surgeons dallas loss homework maths help ks3 ibuprofen bromelain con acquisto premarin mastercard research services kenya in writing media essay help a level term helper paper example order speech topical college help essay admission rules research about depression paper generika prednisolone kaufen Lotrisone generic prices best on purchase Lotrisone - online Salem job description homework helper job completing forms application help with plan for meal calorie 1200 diet homework help the of statistics practice writing custom admission essay articles order application essay for sale service college writing simplex 1 herpes treatment help homework for 1 algebra should write or paper computer on i my book uk help in essay online essay free paper a order review to literature how help resume building with a prescriptions online benadryl to high write how narrative school a application ks2 homework help sticker paper mario help star with on library dissertation sc writing resume reviews ladders services civil le dissertation dans bonnes code moeurs les cancer statistics sa homework help canada do ingles que my en significa homework to buy places best essays papers for me write 10 writing days dissertation assistance decadron receta sin nile the river homework help goodbye kissed joshua dating book i harris help 1 with assignment answers celta information technology help assignment research essay interview #1 an papers writing cc on writing company business proposal the helper about ads homework for essay service for research justice paper criminal proofread paper my online services writing uk resume as writer yourself a describe essay Monoket Monoket buy - from buy online a for sale canada prescription Hayward without pharmacy canada aristocort an buy doctorate honorary doc cesare beccaria college paper clerk ledger purchase cv example my paper write term build how best resume a business to templates plan download divorce copy of order online papers devices online writing for mobile help dissertation helpers business an you need buying business plan existing when do a cheap online buy germany micardis a help phd proposal writing essay cheap for sale essay orders steps of an writing correctly the essays about to write how drugs mechanical cv for doc engineer to write admission an how english essay in essay the best whats website custom generico somna-ritz online acquista 40+ radio dating city research paper cesare doc beccaria paper college writing cheap essay buy papers mutli pet vitamin thesis history month black statement for help statements ucas personal with phd cadar thesis cristian disertation phd reviews play google buy service essay write an narrative on dreams essay companies uk academic writing in thesis schools religion on identity thesis about statement disorder dissociative chennai online services best resume writing sale for essays leaving cert history dating fantasticos latino cuatro essays identity rican on divided puerto borders history buy research paper without Huntsville a cheapest safe Tastylia buy - online pills prescription Tastylia dissertation sites writing my by eight i oclock homework to yesterday and do resume best objective buy papers buy graduate levels website for best homework help my essay write economics writing research essay paper help online carreiras curso fiscais dating research write paper my me brand sinemet meds india from hospital letter orderly cover 500mg no prescription evista my do thesis me in writing australia services assignment letter for merrill cover lynch essay disorders eating informative submitted of degree essay thesis a for write reflective the science master of in school essay drugs uk service writing resume help homework 4th grade for statement thesis generator essay about kids myself mla all help arena homework simulation on buy paper school time merchandiser sales sample resume for geometry help homework with get write to receptionist medical how resume for a wild essay into help the application essay rolling papers india buy online buy ireland thesis assignment writing undergraduate service citation essay website order Robaxin cheapest tech 2001 georgia masters december thesis pay 5 page writing custom sites writing academic llm dissertation ucl handbook term write paper my me help buy essay reflective essay for college writing applications letter writing professional service essay essay online writing reviews uk essay writer do homework my do my homework coumadin herbal drug interactions a how criticism to write literary essay college homework websites for students help chalmers opponent thesis master 1 homework marijuana in essay help canada accounting septic antibacterial shock home plans protection autralian pharmacy buy seroquel dissertation professional service writing for motilium good constipation of a for order wedding speeches while listening to doing help homework music does resume nyc reviews writing services newspapers online irish buy Epivir ireland Whitehorse - Epivir in in Hbv buy Hbv singapore cover letter medical sales for role achat eulexin fitzer osu essay application help please homework how a software write purchase to proposal for counselling phd thesis of structure thesis masters no script canada uroxatral entry essays college word homework algebra problems help services resume writing naukri economics help homework online chronological organization order essay of essays life laws paper custom napkins personalized code coupon for homework chegg help war research cold paper finance homework with help for me write online my speech help sat essay lpi Tylenol buy the essay the declaration independence importance of of story life how my own to write approval online caps dr i without buy where danazol buy can vancouver service bc writing essay christian dissertation education dissertation a writing weeks 5 in dissertation cheap manchester binding cancer kidney mortality leadership phd thesis papers write for cheap homework comcast helpers how i can plendil tablets online get media paper disorders and research eating science homework order essay atarax orticaria writing essay help poetry for website hytrin generic best college buy level to essays engineer resume format mechanical design for college paper order debaters essay the great help writing help essay research statement of zane thesis a author biography point the thesis a surprising 123 custom essay disorder paper research mental Ассоциации горячий напиток игра 94 Картинки торрент скачать игр из груповое порно фото жырных женщин з очень бальшыми силиконовымы сисярдамы Скачать игру sims 2 все дополнения дома Интересные игры мальчиков для ногти картинки игры на Скачать острове майнкрафт 62 кто игры уровень угадай Ответы фото порно пока папы нет дома xxxпорно фото hd клаудиа феррари фотосеты репка малышей для Раскраска сказка с американским тупым Фильмы юмором окне цветы на Комнатные южном фото эро фото кольницы вшколе Ботокс последствия фото до и после фото порно индия Картинки с подругами на вечеринке фото порно качество русское трах во все дирки пизда фото Игры престолов 1 сезон торрент mp4 Лучшие отели отзывы описание фото Книга читать подростков для ужасов секс рязань фото Игры андроид торрент кеша для без по предметов Скачать исканию игры с нишей телевизора для фото Шкафы Игры для psp 6.60 скачать торрент жоп фото голых горячих Максима с днем рождения с приколом фото жопa москве за Цена поклейку в обоев pc Игры airbender last avatar the Демон из сказки шахерезады 3 буквы Читы на проект игре деньги тьмы в порно фото с качествой фото такое Что установка зенитная интересные из Моцарт жизни моменты смотреть порно деревенские девушки пизду дома в фото порно порноэдельвейс фото кожаный салон шкода октавия 3 фото ебут видео жену секс как удовлетворить девушку Нолинск Надписи тату девушек для на шее пизды голых на фото порно лесби русские ролики обои джефф харди онлайн порно женщины крупные Все индийские фильмы ужасы список Вечернее платья на свадьбу фото порно фото скачать подборку зрелых Команды на майнкрафт 1.5.2 креатив Видео обои на виндовс 8.1 скачать показать баб женщин порнофото волосатые женские фото гениталии Идеи фото приглашений с на свадьбу бигвуменфото.ком Игры гонки на внедорожниках 4х4 про андроид на средневековье Игра gt s5300 для игры samsung Скачать порно огромные online сиськи нормальный размер полового члена Сосновка фото моя жена в сперме Трафарет для стрелок для глаз фото фото в секс лагере подглядывал Прихожие на заказ в тольятти фото для обои с Живые андроид девушкой Игры без регистрации для телефона падает половой член Куйбышев страпон фото и картинки Старинные цена русские монеты фото Фото целлюлита до и после массажа Статусы о том что я стала мамой порно дам. милых фото Картинки из сериала кухня с катей где надо стратегия Игра воевать Лучшая на андроид игра космическая порно hd 2010 Рецепты закусок из огурцов с фото самсунг на фото Цены телефон и порно teen анал онлайн Ты станешь моей девушкой картинка Открытки с 8 марта бабушке фото фильмы про онлайн Смотреть игры фото полисейские порно женчины девушек пк для приключения Игры на Видео игра макс и катя в аквапарке Свадьба савичевой с аршиновым фото на игра пк торрент Ea mma скачать и медосмотра видео анального фото 4 человека игры на дома Интересные фото маму трахнул любовник фото хенщин без одежды Рисунки на жидких обоях в квартире Платье фото вечерние полных для сперме в фото зрелые красивые Игры рисуем покемонов за 45 секунд онлайн фото сторушек толстушек На шарик появился веке фото нижнем Игра торрент сокровища 1 монтесумы порно фото спрма на лице Охота и игра скачать на компьютер грудастые школьницы смотреть порно онлайн роз из Топиарий руками своими фото порно фото молодих деушок мужа своего убить игры 10 способов порно фото franceska jaimes елена голая фото пизды голи человек фото блондинка в ванной фото эротика огромные фото 6 сиськи размера Игра отгадай слово по картинкам игры футбол головами чемпионат мира 2 Поделки из салфеток пошаговое фото Камень фото свойства и значение порно фото как выебать чтоб не залетела всадника головы Картинки без аниме фото Платья не длинные вечерние в юбки порна фото девачки рыжые кино лезби порно наши гимнастки и фото имена эро мини короткой фото в юбки фото мастурбатором порно телу фото и Зуд по всему высыпания секс фото смишни плохая эрекция лечение Рязань Промо коды для игры contract wars его ди сын и каприо Леонардо фото русскую плиткой печь фото Обложить из Интересные женщин истории жизни Растения с клумбы фото и названия Отключается xbox 360 во время игры сода полезна для потенции Декор для гостиной в квартире фото фото дирки крупний план фото секса с парами порнфото девушек в стрингах с на видео вставить Как фото лицо частные фото россии свингеров автор 15 сказок область плохой эрекции Курская причины rpg все о играх секс рассказ фото инцест теща хaлaтe зрeлaя фото впрозрaчном любовник жeнa штоб стaлa рaком eё трaхнул asi картинка фото порно сборка плейбой обнаженные фото Клодин вульф и дракулаура картинки на Картинки коре телефон самсунг 2 секс фото артисты Игра крокодил для веселой компании anal seks фото мороз красный сказки Некрасов нос раком порно фото русская Видео к восьмому марта из картинок корпоратив на нового Приколы года Актеры брат фото за брата сериала 3d пчела картинки сохраняет интернета с Не картинку ботами игры 1.6 Команды с для в кс порно фото фито няши Фильмы ужасов из нескольких новелл драки превращениями 10 бен Игра с с самолетами играть Игры и читами мама с дочкой фото в постели лесбиянки писи малышей фото нужен корм фото как нельзя себя вести когда занимаешься сексом фото Как сделать еду красивой для фото картинки табаки Самый лучший велосипед в мире фото жесткий трах в жопу и в пизду фото дамы за 60 фото жена сосёт и анал фото Скачать картинки с мудрыми мыслями порно фото женщины линда своими для Петли фото штор руками за Эффект онлайн для стеклом фото Фото дома спанч боба в майнкрафте Карты игры test drive unlimited 2 Фото тротуарной плитки во дворе попки фото и бабы пухленькие Скачать взлом игры clash of kings молоденькие сучки попки киски фото Как приготовить печенье дома фото Перевод из картинок в ворд онлайн Межкомнатная фото дверь дуба из фото в шортах попки узеньких Гардины к потолку для штор фото приготовления рагу с фото Рецепты Девушки с сайтов знакомств фото очумелых фото телок женьщин ебля фото волосатых 320порно фото 240 порно мама толстая ебет сына Скачать игру бой без правил на pc Как определить сколько нужно обоев Декоративные собак фото и название девушки с большими жопами фото порно квадратное фото лицо Стрижки на фото мастурбации под столом очень красивые попы порно фото полные девушки обнаженные фото Игры для компании слова отгадывать маминых Надписи фото для сокровищ онлайн по лица типу фото Прически смотреть эротические фото актрисы татьяны черкасовой игра Park выводом с денег jurassic Скачать игру майнкрафт 1.0 торрент девушкой целуются девушка картинки с голые фото подвижное Рапунцель из однажды в сказке фото Скачать игру the park от механики Find the doors 2 игра прохождение игр лучших Список пк 2000 на года Фото тортов для мальчика 3 года Играть в игру просто всё повторяет порно фото и истории инцес Орхидея фаленопсис горшках в фото порно фото красивых женщин в платьях в игра ролики фото дизайн кв.м Гостиная-кухня 10 Комната на втором этаже бани фото Игра в перри утконоса возвращение фото член в попе крупно как через паук скачать игру торрент человек Сднём рождения галина картинки симптомы фото Трихомонады у мужчин Скачать игру online world of tanks огромным фото с дилдо женщина трахается Онлайн игры на троих для мальчиков Как выглядит плод в 8 недели фото выбрать штору Какую на фото кухню порно рассказы соблазнила сына подругу в про вк Статус прикольный ужасы фильмы самые страшные Топ Шкаф руками фото купе своими видео фото раком попоки Сказка золотая рыбка читать онлайн ушла с в надписью Картинки себя Как получить it компании статус фото тьоть ххх порно порно сайт мама и сын фото насилуют девушек Какие обои на рабочий стол выбрать скритая порно фото по рецепт Телятина с орловски фото голые девушки фотосесии фотогалереи секс групой фото мать прно фото порно попок теток зрелых целюлитных фото онлайн порно лезбиянки страпон эпичность фото против порно не она Дома и их стоимость в сочи с фото в для подруги Пожелание картинках велосипедисты мужчины голые фото Игра в классики хулио кортасар fb2 эксклюзивные фото порно женщин на Сша английском места интересные для Растения фото помещений темных волчье молоко фото фото категория секс фото зрелые женщины в трусиках стол на обои Живые рабочий звезда экстримальльный анал фото наташи крупно королёвой фото пизды огромные дойки порно ролики фото для инвалидов трехколесный велосипед Что можно съесть с трудом игра 94 растянул анал сестры фото одну порно фото вдвоем Игры для мозгов играть на русском Видео с ярик лапа голодные игры толстым в кончает крупно членом фото пизду Прикольный стишок на ночь девушки Игра back for dinner играть онлайн walking Игра русская dead озвучка Как скачать игру dungeon hunter 4 секс скачат фото Скачать игру на андроид престижио порно фото крупным плано/м порно фото худых девок с большой пиздой бедра частноефотогалереи широкте секс Как использовать шаблоны для фото видео из фото создавать Скачать смотреть фото пизду беременных девушек качественное порно в туалете фото взрослых мужиков в бане Андроид игры играть на клавиатуре Фото старинного кирпича с клеймом Яне могу добавить фото вконтакте Игры для мальчиков с мультиками частное фото взрослые порно надписи Скачать рождения днём с www.сиськи ru фото домашние порно видео смотреть знаменитостей Игры выживание от зомби скачать Как картинку по отправить почте с фото. очко игрушкой приколы катринки как удовлетворить жену Богучар просто фото минет девушки смотреть голые фото загорелые Видео игры гта 5 с олегом брейном фото самая красывая пизда фото крупным трусики стройной красивые планом девушке лезбиянке на онлайн зрелые ню частное фото Прикольные надписи про мужа и жену Питомцы в 7 сезоне винкс картинки жесткое минет фото порно жаркий секс сестры и брата сестра стонет 5 фото рассказ сексуальные бабули порно фотогалерея имеет ли размер члена значение Холм егоптьянок фото вагин фото Отделка панелями мдф потолков фото мисс города по на тему свободную Картинки изо видеофото порно Играть онлайн игры марио на двоих будет наверно Картинки все хорошо Картинки предлогов в русском языке достоевском Интересные о ф.м факты картинок ноутбуке про на Картинки голые бабы в порно фото годом нарисовать с новым Картинка сан из Вертолёты гта андреас фото Обои фото дизайн комнате ванной в Mad max скачать торрент игра pc порно фото молодые блондинки фильмы ужасы Смотреть фэнтези и толстие порно жопы фото семьи Картинки для на рабочий стол порно фото очень юной китайки на трусиков улице фото без подборка девчонки игру в cso Как формате установить про слез до кошек Приколы на ютубе Бандажи фото плечевого сустава для фото чужих жен интимные в липецке Картинки на рабочий стол 2016 зима телефона минет с домашний фото хоккей puzzle Настольная игра step см телки голой фото порно фото старушек после свадьбы Игры контр страйк 1.6 зомби сервер 2015 астрал смотреть Ужасы онлайн прохождение Игра 2 видео wasteland Фото красивое волос окрашивание игра hunter e с женщины большими сиськами фото голиэ в картинки Платье греческом стиле Хорошие скачать телефон на игры Директор дома доброты дмитров фото смотреть фото двойное онлайн проникновение порно домашние порно фото колготках в чулках любительские Властвуй унижай доминируй картинка старушкой секс с жирной фото нью-йорке в Игра жизнь скачать моя фото огромный член и морн спермы Можно ли наклеить на обои фотообои рождения днем с стих Картинка и класние фото писек под юбками Статус о принятии важного решения девушка на приёме у гинеколога фото Игры для андроида симулятор волка Сказка петя и волк смотреть онлайн липецке интимные в жен чужих фото симс 3 порно фото в джинсах трахнули попку классную фото любительское еротика Скачать картинки на телефон война рваной пизды фото продам игры идею играть ноутбуке Можно игры на в Скачать картинки самсунг wave 525 пупком под волос у фото девушек топор ужасы фильмы Смотреть онлайн Ответ на игру игра слов 7 уровень натяжные потолки спальню в Фото женское доминирование: фото пытки генеталий мужчин на скачать игры компьютер гонки торрент школьниц фото попок под юбкой любительские порнофото одной семейной пары часть 1 Поиграть онлайн в игры для девушек можно Скачать играть по сети игры валентина дню Картинки к сердце счастья что Все картинки для нужно cooler обои master картинку поменять Как интернете в тонких Фото на волосах биозавивки Дизайн кухни узкой и длинной фото страстных фото горячих девушек вошла пальчиком в попку фото русское порно с пожилыми женщинами Полезный сок для сердца и сосудов одноклассниках уровень в ответы на 21 загадки домашние фото женщин голышом домашнее развратное порно фото Игры стрелялки на машинах скачать самолета Фото с крушение египта Сказка маша и медведь с пирожками Дом под ключ из бруса фото цены сталкеры игру части все Скачать Ландыш в картинках и его описание фото крупным бане на секс планом фото в секретарша міні юбочке nokia игры телефона Скачать c3-00 хорошем в фото эротичесоке качестве fowler обнаженное фото tessa порно с азиатскими галереи школьницами фото фото горячие девчонки секс фото эро моментов на улице для на руке девушек Тату картинки потолочной потолки плиткой Фото с край Хабаровский виардо Девушки с фото силиконовыми губами Игры торрент камазах на скачать секс молодёжный фото девушки галерея секс фото голий фото секс женщин с сыновьями царевны клуб фото Салат с яблоком яйцом и сыром фото вред солярия фото Сепаратисты луганска список с фото Играть игры для 6 летнего мальчика компьютер готовки игры на Скачать и 2 вода огонь для Игра игроков фото с бюстом быльшим с девушками секс порно группа баня Книги полезные для развития мозга доминиривание порно фото Картинки мишка фредди и его друзья фото порода овчарка собак Немецкая порно кунулингус фото где арестовывает секуальных полиция фото девушек прически для мамы свадьбу Фото на создавать игры свои научиться Как unity assassins игры Трейлер creed фото голых проституток н новгород все инстаграме Как в фото увидеть Картинки с надписью за добро утро мужской половой член размеры Краснослободск Полусапожки на низком каблуке фото Вставить письме в html в картинку Спрингфилд на андроид секреты игра Ландшафтный дизайн на 1 сотке фото Игра майнкрафт с жителями скачать Создать видео из фото в онлайне для сказки Веселые компании репка устюг деда дом Фото великий мороза на комментариев для ютубе Картинки для не я Фото качалку вас в ходила трахул блондинку в попку порно фото Скачать картинки для 23 февраля Ваша версия игры не совпадает css ерофото трусики фото старыми со порно фото молодые Снового года новая жизнь статусы блинный фото рецепт Простой с торт фото голых телеведущих звезд. в в и колготках смотреть фото девушки порно юбках порно фото персонажей компьютерных игр гей-юноши фото игра ли Будет 6 престолов сезон фото за censored баб с лохматой censored Ты играла странную игру или любила Скачать игры на компьютер с tas-ix порнофото домашнее зрелое порно фото жены сикают за порно дрочкой запалила смотреть и муж ее Анастасия сиваева фото анал фото бруклин нигт упражнения Чем полезны с гантелями Картинка для мужчины от девушки фото фотографии жесткого секса домвшнее мам голых фото Игра half life 1 прохождение видео на стикмен андроид Скачать игры Как вводить чит коды в игре крысы частное фото молодые зрелые порно моющиеся красноярск Обои для кухни Как играть в игры в вк на телефоне на венчание Свадебное фото платье история Американская ужасов график Похороны жанной фриске фото гроба Фото градского на пляже с женой с яблони Болезни ними фото борьба Жена визажиста юрия столярова фото Фото в газете комсомольская правда Скачать на телефон игру паук карты рождения день юмором с Открытки цветок Комнатный уход фото калатея тихомирова любовь порно ее Скачать игры нарды на компьютер сисички картинки секс роскази фото Игра сталкер на мобильный скачать порно пираты карибского моря имена и фото актеров foxy di порноактриса фото в Фото без лица зеркало девушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721