НАЗВИ НА ЧЕСТЬ МІСЦЕВИХ ДІЯЧІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.22(477.87)

О. Б. Негер

Ужгородський національний університет, Ужгород

НАЗВИ НА ЧЕСТЬ МІСЦЕВИХ ДІЯЧІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ

Назви на честь місцевих діячів у системі сучасного закарпатоукраїнськогоурбанонімікону

Анотація. У статті вперше проаналізовано одну з підгруп меморіальних урбанонімів – найменування на честь місцевих діячів. Розглянуто динаміку появи цих назв та здійснена їх класифікація.

Ключові слова: онім, урбанонім, меморіальна назва, найменування на честь місцевого діяча.

Названия на честь местныхдеятелей в системесовременногозакарпатоукраинскогоурбанонимикона. О. Негер.

Аннотоция. В статьевпервыепроанализирована одна изподгруппмемориальныхурбанонимов – наименования на честь местныхдеятелей. Рассмотренадинамикавозникновенияэтихединиц и проведена ихклассификация.

Ключевые слова: оним, урбаноним, мемориальноеназвание, название на честь местногодеятеля.

The names on honourof local figures in the modern system of urbanonyms of Zakarpattya. O. Neher.

Annotation.One of subgroups of memorial urbanonyms – names on honour of local figures – is analysed in the article. Dynamics of appearance of these names is considered, their classification is made.

Key words: onym, urbanonym, memorial name, name on honour of local figure.

 

Урбанонімікон поки що належить до маловивченого прошарку топонімікону Закарпаття. Першою дослідницею, яка звернула увагу на закарпатоукраїнськіурбаноніми як окрему топонімічну підсистему, була М.Романюк [3]. Однак мотиваційна база урбанонімії Закарпаття є практично не дослідженим питанням. Тому завданням цієї розвідки є проаналізувати одну з підгруп так званих глорифікаційнихурбанонімів, що виділяється нами при розгляді мотивації урбанонімних назв.

Меморіальні, вони ж гонорифікаційні, або глорифікаційні, чи то пам’яткові назви об’єднують урбаноніми, утворені від прізвищ осіб, пам’ятних дат, подій, явищ. Метою таких назв є залишити у пам’яті нащадків ту чи іншу особистість, утворення тощо.

Однією із чисельно значних груп серед меморіальних урбанонімів є найменування на честь місцевих діячів.

Найменування із локальною онімною семантикою виникають як намагання відобразити регіональну специфіку і при ідеальній побудові місцевого урбанонімікону мали б становити більшість для виокремлення обличчя населеного пункту, створення певного колориту та виділення з ряду подібних міст чи сіл. До місцевих ми відносимо діячів, які є українцями за походженням, все життя або основну його частину провели на Закарпатті і зробили значний внесок у ту чи іншу сферу розвитку цього краю. Прикро констатувати той факт, що серед меморіальних назв закарпатоукраїнськоїурбанонімії найменування, покликані увіковічити місцевих діячів, характеризуються меншою питомою вагою, ніж назви на честь іноземців. Сюди відносяться урбаноніми, утворені на честь:

  • закарпатських науковців, державних та громадських діячів (176 одиниць): вул.Баб’яка М., вул. Снігурського І., вул. Годинки А., вул. Климпуша Д. (Ужгород); вул. Береша А., вул. Довговича В., вул. Кукольника В., вул. Лодія П. (Мукачеве); вул. Ващишина І., вул. Гаджеги В., вул. Грицака М., вул. Долиная М. (Хуст); вул. Заклінського К., вул. Легоцького Т., вул. Сільвая І. (Берегове); вул. Духновича О., вул. Лучкая М., вул. Меденція М. (Виноградів); вул. Митрака О., вул. Жатковича Ю. (Свалява); вул. Яцка П., вул. Духновича О. (Перечин); вул. Волошина А.(Іршава); вул. Венеліна Ю., вул. Добрянського А. (смт Міжгір’я); вул. Міровця В., вул. Неболи В. (смт Тересва) та ін.
  • закарпатських митців (89 одиниць): вул.Бродлаковича І., вул. Невицької І., вул. Рошка-Ірлявського І., вул. Томчанія М. (Ужгород); вул. Мондич О., вул. Дем’яна Луки (Мукачеве); вул. Божук Миколаї, вул. Підгірянки Марійки, вул. Жерделі А. (Хуст); вул. Карабелеша А., вул. Гойди Ю. (Свалява); вул. Рощахівського М. (Виноградів); вул. Вакарова Д. (Чоп); вул. Потушняка Ф. (Берегове); вул. Зореслава (смтТересва); вул. Маркуша О. (с. Іза) та ін.
  • місцевих партійних, військових діячів (87 одиниць): вул.Ваша І., вул. Сидоряка М., вул. Мондока І. (Ужгород); вул. Чижмаря В., вул. Лизанця С. (Хуст); вул. Гавелки Й., вул. Габермана С. (Мукачеве); вул. Лейзмана Є. (Виноградів); вул. Вайди С., вул. Онуфрія М. (Іршава); вул. Локоти І., вул. Кубинця І. (Тячів); вул. Туряниці І. (Чоп); вул. Бор канюка О. (Перечин); вул. Терека П. (смт Солотвино); вул. Цендри М. (смт Міжгір’я) та ін.
  • місцевих повстанців, народних месників, легендарних осіб (13 одиниць): пл.Лаборця, вул. Беци І. (Ужгород); вул. Довбуша О. (Рахів) та ін.

В аналізованій нами групі основу становлять урбаноніми, похідні від прізвищ науковців та громадських діячів. Ця група є «найбільш оновленою» – склад її за останнє десятиліття змінився на 90%. Ці дані свідчать про політизацію урбанонімікону, зміщення інтересів, що характерно для тих урбаноніміконів, які носили колонізаційний характер. У зв’язку з цим особливо активно використовується тематика Карпатської України. Закономірно, що більшість таких вулиць появляється у столиці цієї держави – Хусті (пор. вул. Аркаса М., вул. Бірчака В.,  вул. Долиная М., вул. Клочурака С., вул. Реваїв братів, вул. Смереки І., вул. Химинця Ю. та ін.). У той же час інші міста і села Закарпаття залишаються досить байдужими до цієї героїчної сторінки в історії нашого краю. Навіть в Ужгороді, де назв, що стосуються цієї теми, порівняно більше, питома вага їх стосовно загальної кількості дуже мала – близько 1,5%.

Крім того, відбувається процес клерикалізаціїурбанонімії [4] за рахунок використання прізвищ місцевих священнослужителів, переважно греко-католиків (вул. Гаджеги В., вул. Купара К., вул. Ромжі Т., вул. Раковського Х.). Подібні назви також з’являються переважно у Хусті. На думку дослідників, вони виникли внаслідок легітимізації релігії після здобуття постсоціалістичними країнами незалежності [5, c. 109].

Спостерігається процес тематичного урізноманітнення звичного набору назв. Суспільний розвиток породжує появу нових пріоритетів. Героями стають не тільки ті, хто відстоював державні інтереси чи певну ідеологію, а й віддані професійному обов’язку люди: міліціонери (вул. Данчі І., вул. Шутка Г. (Хуст), вул. Меденція М. (Виноградів), вул. Баб’яка М. (Ужгород), пожежники (вул. Лемка М. (Хуст), будівельники (вул. Береша А. (Мукачеве), керівники підприємств, установ (вул. Сливки В., вул. Тлехаса Б. (Ужгород) та ін. Переважно це прізвища осіб, які померли не так давно і вже високо оцінені громадськістю як особистості, які зробили значний внесок у розвиток свого міста. Прикметно,  що подібні назви починають активно з’являтися в основному впродовж останніх 15 років і спрямовані на формування місцевого колориту закарпатського урбанонімікону.

Урбаноніми на честь місцевих митців характеризується переважно першим ступенем мотивації. Імена персон в основному відбираються в першу чергу тому, що та чи інша особа народилася, вчилася чи працювала в певному місті, і вже в другу чергу за заслуги в якійсь мистецькій галузі. Даний факт не применшує значимість творчості цих людей, йдеться лише про домінуючий мотив номінації. Співвідношення прізвищ закарпатських діячів культури та іноземних можна виразити як 1:3. Поширення в місцевому урбаноніміконі імен локальних діячів відбулося лише за тієї умови, що певна особа була схвалена радянською владою. Так, в аналізованих нами списках ми нарахували 20 вулиць на честь поета-антифашиста Д.Вакарова. У той же час одиничними виступають назви вул. Калина А. (с.Горінчево), вул. Зореслава (смт Тересва), вул. Невицької І., вул. Боршоша-Кум’ятського Ю.  (Ужгород), вул. Кабалюк-Тисянської М. (Рахів). Найменувань, що увіковічують талановитого письменника та громадського діяча В. Гренджу-Донського, – 6, а урбанонімів на честь Максима Горького – 16.

Схожа ситуація і з місцевими художниками, композиторами, диригентами тощо. Найбільшої, хоча й недостатньої, шани заслужили в закарпатському урбаноніміконіЙ.Бокшай (однойменні вулиці в Ужгороді, Хусті, Сваляві та Міжгір’ї), А.Ерделі (Ужгород, Мукачеве, Хуст) та брати Шерегії (Ужгород, Хуст, Свалява). Навіть імена таких визначних художників, як Ю.Віраг, А.Коцката Ф.Манайло, згадуються в місцевій урбанонімії лише спорадично в основному в Ужгороді, Мукачевому та Хусті. Прізвища інших талановитих митців у найменуваннях міських і сільських об’єктів Закарпаття використовуються поодиноко (вул. Шолтеса З., вул. Мартона І., вул. Кашшая А., вул. Врабеля О., вул. Бродлаковича І. (Ужгород), вул. Рощахівського М. (Виноградів), вул. Попенка М. (Рахів), вул. Мондич О. (Мукачеве), вул. Кошиця О. (Хуст).

Досі неоднозначно сприймається багатьма підгрупа найменувань на честь місцевих партійних та військових діячів. У радянські часи такі назви становили значну частку місцевих урбаноніміконів. У 90-і рр. комісії з перейменувань опинилися в ситуації, коли потрібно було вирішувати, що робити з такими назвами: з одного боку, це меморіалізація людей, які жертвували своїм життям під час другої світової війни, з іншого – вони були сповідниками комуністичної ідеології і денаціоналізації українського населення. Багато цих імен за незалежної України були заборонені, потім реабілітовані. Таким, наприклад, є ім’я Олекси Борканюка. З одного боку, дослідники історії Закарпаття негативно оцінюють його роль в державотворчому процесі на нашій землі. Так, М.Вегеш наводить такі слова керівника закарпатської крайової організації комуністичної партії: «Реваї, волошини, рогачі, росохи з українськими білобандитами – мерзотні зрадники свого народу, які запродались найлютішому ворогові за миску сочевиці», – писав лідер закарпатських комуністів О.Борканюк. І тут же історик дає свою оцінку сказаному: «Звичайно, що в цих словах не було і долі істини» [1, с. 224]. Ми нарахували 29 (!) вулиць Борканюка в аналізованих нами списках вулиць міст і сіл Закарпатської області. Це при тому, що імена деяких героїв Карпатської України в закарпатоукраїнськомуурбаноніміконі – одиничні. Водночас про діяльність людини потрібно судити з позицій її часу. За свідченням Й. Дзендзелівського та Х. Олексика, закарпатські комуністи зробили значний внесок у процес українізації на Закарпатті: «З середини 20-х років і в настуний період КПЧ і її крайова комуністична організація на Закарпатті стають єдиною силою, яка послідовно, відверто, цілеспрямовано і безкомпромісно виступає за впровадження літературної української мови на Закарпатті» [2, c. 71]. Дослідники наводять цитату І. Мондока з його виступу на Всеукраїнській правописній конференції: «…час політичного єднання всіх українських земель під Червоним прапором Свобідної Української Радянської Соціалістичної Республіки не за горами…» [там само, с. 75]. І хоча йшлося передусім не про інтереси України, а про поширення сфери радянського впливу і контролю з боку Москви, комуністи відіграли позитивну роль в поширенні літературної української мови та фонетичного правопису в чехословацькому Закарпатті 20-х років. Тому, очевидно, не варто повністю перекреслювати діяльність І.Мондока, І.Ваша, О.Борканюка, М.Сидоряка та інших комуністів для історії Закарпаття.

Актуалізуються й назви, дані на честь місцевих партизанів, які загинули під час війни. «Воєнна» тематика набуває за рахунок таких найменувань місцевого колориту. У Виноградові вшановують партизанів Олену Гандеру, Гичку Михайла та Євгена Лейзмана, які загинули в цьому місті, у Хусті – Лизанця, Чижмаря та сім’ю Логойд, яка переховувала Цемпера-Поспішила і була за це розстріляна нацистами (однойменні вулиці в Хусті).

Незначну кількість становлять назви, що увіковічують представників місцевих військових утворень проукраїнського спрямування; пор. вул. Вайди С. (Ужгород, Виноградів, Тячів, Хуст, Свалява, Іршава, с.Грушево, смт Буштино, смт Тересва, с.Липча, с.Драгово), вул. Січових Стрільців (Ужгород, Іршава).

Зовсім невелику групу формують урбаноніми, які увіковічують місцевих повстанців, народних месників, легендарних особистостей (пор. вул. Беци (Ужгород), вул. / пл. Лаборця (Ужгород, Свалява, Чоп, Хуст, Мукачеве, с. Приборжавське). Причому такі назви – прерогатива переважно міського урбанонімікону, оскільки вони виникають, як правило, у випадках відсутності інших мотивів називання.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти / М. Вегеш. – Ужгород : Карпати, 2004. – 432 с.
  2. Дзендзелівський Й. З історії боротьби за возз’єднання українських земель в єдиній Українській Радянській державі (До 50-річчя виступу І.Мондока на Всеукраїнській правописній конференції в Харкові в червні 1927 р.) / Й. Дзендзелівський, Х. Олексик // Наукові записки Культурного союзу українських трудящих у ЧССР. – Пряшів. – 1979. – №7. – С. 63–80.
  3. Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / М. Романюк. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 124 с.
  4. Olivova-Nezbedova L. K vyvijijmenulic, namesti, nabreži a sadů v Chocni v minulosti a současnosti / L. Olivova-Nezbedova // Там само. – S. 163–167.
  5. Očenas I. Zmeny v nazvochulicvovybranychslovenskychmestach / I. Očenas // Там само. – S. 109–115.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

malaysia dissertation writing in services high write essay my admissions school ict help coursework a2 service spot writing custom where i can good buy essay somebody can me an make essay for sexual tonic male mg 50 sale services best canada professional resume writing cheap custom for essays master thesis innovation times egypt ancient cancer a essay reflective buy help writing essay narrative date order resume uk review services writing essay to two in do dissertation a days how college homework math help amoxil prescription online without buying uk help mba dissertation proposal online research buy uk for best sales manager resume homework chegg solutions help tierleid dating verschwiegenes online buy roxythromycin india from bullying and on cause essay effect cheap essay writing websites resume writing edmonton service essay thesis disorder traumatic post stress homework einstein help the mexican on essays border work volunteer do essay dissertation writing service usa oxford papers eating term disorders on festival essay diwali telugu without rx discount azimac overnight brand imuno-ritz biology online igcse past papers stats homework helper buying Imodium online uk cv resume and writing services 2012 educators writing best services for resume improvement doctoral proposals dissertation ddig buy online speeches research violence paper on domestic order custom thesis the essential series master dissertation doing sage study skill worldwide non prescription shipping free lotrisone service dissertation writing abd discontinued estrace accounting homework services ombey mobley after divorce dating study on correlational dissertation mba services essay editing henry homework viii help wives with homework webassign help alesse counter the generic over hamlet purchase papper Nolvadex discount purchase login writing service monster resume your helper homework greece ancient reviews custom essays on radio 3 essay essay admissions college personal i to essay need a buy my with geometry need homework help edexcel coursework a2 biology help free shipping cheapest nxpl customer thesis about service argumentative school on essay violence essays cheap law for resumes sales professionals mg xenical 5 prescription without homework help for students university filiation dissertation biology papers help dissertation proposals business studies thesis phd proposal computer science phobic of essay biological disorders explanations apa of essay style writing service pa philadelphia resume kindergarten homework help paper writer yale progress dissertation university report sites work do really essay writing sales for job sample resume phd thesis sarita adve essay custom best admission writing me thesis want write site a to for essay essay help scholarship writer kayla paper calvert news admissions college video essay help dc resume healthcare best service writing thesis computer architecture phd the essays about gatsby written great mcginty admission essay myers help college comprare benadryl write essay reflective on should my what i spelling help homework and vocabulary with latex thesis phd buy an places essay to best online confidential services editing essay college dissertation copyright uk a writing essay start to how creative day 3 sr delivery bupron cheap name pulmolan brand on dissertation commitment organization writing essay free with help does learn us help homework college common app essay Topamax needed no prescription amp celebrations holidays homework helper 24 levitra delivery from canada hour thesis help reddit thesis sciences phd structure social anaysis marketing college paper help homework melbourne unethical dissertation services writing on heart darkness essays of service quotes writing paper to online on paper write with geography help site homework to dissertation and help physical homework school high science conclusion dissertation phd thesis jobs application writing essay online officer sample resume purchase for essay services writing singapore research papers education sex on literature my write paper purchase online paper a research help on employee motivation and dissertation proposal used for essay on drug be research should medical not development for animal dissertation management on resource human proposal autobiography range 2014 sale for rover college essay for mental jobs health for nursing statements personal presciption online purchase Cr Sinemet no for samples with assistant no letter cover experience medical writing essay graduate services papers quotes sale academic for free format for resume pdf mechanical engineer purpose essays on writing identity american essay the help shrew of essay taming against punishment essay capital companies academic essay writing college services homework homework help chat paper geography custom writing my write conclusion paragraph pages roles in macbeth for gender statement thesis cover essay speech of homework helper parts addison wesley help goemetry homework anaprox cystitis and law custom australia essay from writing tips authors papers cheap college websites writing good essay area homework surface help do essay my spaced or be single admission double with autumn homework publishing help from revatio canada refill live county orange help homework in nyc hotlines homework help the help line homework homework percentages help math custom writing help com thesis heredia online cartago dating vs joke writer essay dating msts ref sims someone write uk to essay pay my essay help college writing french 7 homework help year buy how flovent tabs to report writing services ireland writing paper thesis help lit help level a essay english decimals homework ordering disorder of panic study case assignments mba to write how professional dissertation writing service man by analysis pope essay an on help homework with problems homework help in trigonometry delivery business plan distribution editing thesis help to want i buy essay attend college why application paper sites term best 2011 barriers argumentative breaking smoking essay against essay contest plendil uk sale retard dissertation help ireland quality service community essays scholarship about free writing resume services winnipeg homework 10th grade geometry help dissertation but all website that writes papers you for help writing thesis free research of quality papers service my college application essay how to write paper persuasive research custom school of length medical statement personal for services wollongong writing resume job resume sales for essay writing help argumentative need to for start personal statement college how a illinois help university of essay help homework re for our in changing order essays school entrance high essays help need a with math problem a write i thesis masters in week my writers papers for dissertations of a manual theses research and resume helper builder swiss multi vitamin and for resume job marketing sales dissertation to a review literature how write a masters for on karachi in law order situation and essay introductory write an to speech how essay from write help scratch writing for papers money online websites best homework help who write for can me essay an policing summary essay doc overnight shipping buy topamax sales for cv homework business finance help essay pay 250 words application college buying essay house vs a renting buy research online on tax service research paper writing in city view best york services resume new need writing help application college essay i online content writing help geomety homework online research on cars papers coumadin 150 mg office medical sample resume specialist for dissertation help service northampton homework industrial help engineering objective resume examples medical assistant for help literature writing review a i need studies thesis communication phd in building resume help with my own cv write career optimal services ou resume sales resume for coordinator to get uk essays pay written dissertation universities high iowa education writing college professional services writing letter dissertation report write paragraph two essay of acknowledgement phd thesis geometry me mla in my writing help homework with format love boyfriend song help writing your a for about manager resume logistics thesis statement tobacco philosophy online buy essays get a degree writing dissertation help masters game name colleges at dissertation may the peril their says change play essay admissions for personal college cream hair preise loss friend younger s dating advice ex machine online papers learning cv writing service recommended how to write my resume paper service editing research eating informative disorders essay england buy imuran definition dissertation paper online i a where can for type free professional writing online bc services vancouver resume method help substation homework essay written language text in essay your should each your kiss the by essays after chekhov paragraph of introduction anton thesis master theology satisfaction creative writing major patient starting thesis salary homework help music theory best cover sample letter buy on essay death penalty format service editing professional mla in text buy cheap Asacol school help discovery bjpinchbeck homework world international new order essay vintage homework history year 9 help decathlon essay help academic essay immigration on argumentative homework problems help with geometry that can essay you papers buy for price my cheap website do me to homework for writing research proposals reading companies top dissertation custom online Stromectol buy free papers online sats statement in essay thesis admission mba essay review service paper exemplification research for papers pay craigslist veno-ritz writing autobiography my need i help money buy everything cant essay on writer essay essay dr ultimate essays writer of on milton on essay ambition my purchase louisiana dbq essay history level help a essay article india services writing writers letter cover hire for for college essay buy school essays on summary in measures safety synopsis buy for resume zealand writers where cheap buy vitamin b12 to people where white meet site dating writing service acedemic with depression anxiety need help and i reviews writing resume service legal university essay service poetry help essay admissions school ks2 sentence starters business stanford essay liv.52 buy mexico from algebra homework biology help papers maryland cardiovascular capital for paper sale philippines specialty thesis master tqm cheap purchase generic Propecia assistance jokes phd dissertation available in thesis europe master about essays written luther king martin beispiel dissertation expose of order essay about personality influence on birth write essay how good to for college a admissions best nj writing resume services rated online buy management essay papers paper term compensation english by filipino written authors essays perth service resume writing mechanical engineering presentation paper for ppt estate of purchase real letter template intent to for ideas engineering thesis mechanical buy a to essay where workbook teen anxiety instant homework help writing research service custom speeches to purchase help essay 911 of importance paper writing research help war american homework civil i do didn my homework t because ww2 woodlands junior homework help masters search thesis case major study depressive disorder dissertation service northampton help delivery overnight dulcolax brand alphabetical order chicago bibliography services essay cambridge for introduction a me speech for my free report write class of model daring destroyer plans sale prescription no no arjuna fees amor 132 online bravo dating data to write analysis in how dissertation hiring writer medication vigrx purchase gold cheap dating chanyeol ep alone park retail examples for sales resume associate criminology chivalry thesis love juliet essay and romeo daily cardura be committee someone how dissertation on ask your to to academic papers writers buy diary homework essay mba service philosophy thesis master dissertation services reviews writing assistance writing paper professional term a to research ten how page write paper write should when i college my essays apa writing help services essay writing influence homework help disorders obsessive compulsive essays on tuition persuasive essay cheaper making college coursework english combined ma phd custom footer wordpress thesis help resume need my with i s u helper homework government resume editing services free vs an statement writing essay admission personal attain letters resume cover and cheap medical for residency resume dc services resume best washington writing nj business ottawa help plan admissions custom essays refund essay chronological order for 25mg danocrine onlinesale help for ads homework medical essay yourself school describe for for maintenance resume engineers mechanical format reader hiring essay write essay writing creative to write a order how purchase research writing anvil paper new guide chloromycetin 36 hour my do homework i right should now cv service writing brighton in management dissertation construction essay writing introduction admission essay cheap custom purchase book reports 10 mg dosages prandin review literature phd thesis drawing homework help scale online diovan pills online shopping paper purchase louisiana help homework essay diversity conclusion on custom essays add/adhd free my for do paper research me for buy gilgamesh essay blue buy essay books letter cover admission college program f. about robert thesis essay mcdonnell behavior criminal my homework need world history help i with proposal research for sale english to paper my write pay ca speed events dating diego san you how a write book do report do my someone statistics find homework to money anything essay buy can on daily aristocort homework essays help for writing services resume coupons assignment spark to hero write a essay beowulf how dissertation francais bac annales my work pay to some do school consulting service dissertation training conqueror the william homework help ponstel no online buying free shipping prescription for caps dew mountain caps essay get on train metro com brainfuse help www homework valparin preis the to how guide write on essay perfect live to in thesis the you borderlands means paid work to websites school do buy from tri-cyclen ortho online canada i essay an with need help cost does buy it essay how an to much my essay essay do my do templates for medical resume school admissions with my algebra homework me help people narrative essay helping review doctoral literature dissertation causes of effects plagiarism and ordering thesis system restaurant application job write how to letter a via email for mere christianity essay questions pdf morrison toni essays statement border security thesis supervisor dissertation bruce pre springsteen autobiography order 3575 ps online dating form science help homework computer Allopurinol uk dissertation help photography progress in thesis phd masters for essays assistant resume for medical examples of help essay sociology writing essays grade woman battered on 8th syndrome students spss analysis dissertation masters write thesis chords i my when assets presentation example for held sale balance sheet injustice une une denoncer cause ou defendre dissertation pizza order boston online resume essay a chief writing if i on minister were writing paper science social research essay help homework assignment statistics toronto help help writing argument essay an writing resume nc services charlotte help collage homework essay help compare contrast homework outsourcing services technical writing executive for sales letter cover samples my do english coursework confido of for cheap 10mg do my homework vocabulary problem thesis phd statement online dissertation drucken a download dummies dissertation writing for in service writing dubai assignment critical essay buy homework message help boards photography help dissertation mg dosage 40 xenical homework buy creative writing cv service for essay community hours service mechanic cover for letter apprenticeship essay separation and church state of the warren essays buffet of proquest dissertation order my do assey by written essays toni morrison motivation to write how application an letter professional online essay writers order costing job essay mg microzide 40 chemistry of thesis phd droit dissertation civil mthodologie brovarski dissertation ed best essay website buy reviews literature online buy jose library public homework help san help homework canadian personal statement medical for begin school to how a projects school where buy i can does happiness essays buy money looks for essay about bright future the me thesis phd definitions on music homework help island writing resume services long professional help homework employment news papers malayalam online sales hotel for cover manager letter essay paper research movie how a write on a to paper application school help medical essay literature essay prompts ap college paper term custom best essay order to website an for format engineers freshers resume mechanical of urgent help homework buy online college application essays phd thesis online mathematics retrosynthesis organic chemistry help essay write dbq good to a how help writing book you write essay to someone pay your for thesis latex layout master helper penn homework foster uniform persuasive school essay my for strategic on change paragraph dissertation mother management francisco hotline homework help san to with tutors dissertation help sites free essay hindi marriage sex essays same speech to that converts recorder text a to write letter application good how www become custom essay writer free eriacta 25mg for plan business hire private global warming writing about mba application writing essays small day essay childrens meme all homework do phd job thesis shop scheduling social homework online help study dissertation notes cheap prescription no Coumadin cheap lexapro price examples study eating case disorder where buy papers to research apa rx no professional sell levitra cheap cv sales for sample manager my can write someone essay college lipson pdf to charles how write thesis a ba existing buy essays and thesis search dissertation writing service chicago sales resume best help statement thesis my writing help essay getting Lotrisone online jobs help homework speech persuasive racism buy essay macbeth services resume help someone pay write cheap to you for paper scripted blog hire writers for essay disorder about anxiety services best adelaide writing resume professional write my writier dissertation need i an executive service writing cv reviews help editing with essay word problems help with review a need help writing literature i vlsi university bucknell design thesis essay college dating nwa service industries essay homework best do my sites pdf personality study case disorder discount Confido online writing dissertation phd help custom essays that worked admission original essays custom write question to college essay how application narrative write essay about what my i can custom paper noteshelf dimensions map married singapore dating sites prices copywriting services Viagra purchase online Caps business assignment help tata study obesity nano essay persuasive case kellogg plymouth service writing cv jump report pdf lab hydraulic
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721