НАЗВИ НА ЧЕСТЬ МІСЦЕВИХ ДІЯЧІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.22(477.87)

О. Б. Негер

Ужгородський національний університет, Ужгород

НАЗВИ НА ЧЕСТЬ МІСЦЕВИХ ДІЯЧІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ

Назви на честь місцевих діячів у системі сучасного закарпатоукраїнськогоурбанонімікону

Анотація. У статті вперше проаналізовано одну з підгруп меморіальних урбанонімів – найменування на честь місцевих діячів. Розглянуто динаміку появи цих назв та здійснена їх класифікація.

Ключові слова: онім, урбанонім, меморіальна назва, найменування на честь місцевого діяча.

Названия на честь местныхдеятелей в системесовременногозакарпатоукраинскогоурбанонимикона. О. Негер.

Аннотоция. В статьевпервыепроанализирована одна изподгруппмемориальныхурбанонимов – наименования на честь местныхдеятелей. Рассмотренадинамикавозникновенияэтихединиц и проведена ихклассификация.

Ключевые слова: оним, урбаноним, мемориальноеназвание, название на честь местногодеятеля.

The names on honourof local figures in the modern system of urbanonyms of Zakarpattya. O. Neher.

Annotation.One of subgroups of memorial urbanonyms – names on honour of local figures – is analysed in the article. Dynamics of appearance of these names is considered, their classification is made.

Key words: onym, urbanonym, memorial name, name on honour of local figure.

 

Урбанонімікон поки що належить до маловивченого прошарку топонімікону Закарпаття. Першою дослідницею, яка звернула увагу на закарпатоукраїнськіурбаноніми як окрему топонімічну підсистему, була М.Романюк [3]. Однак мотиваційна база урбанонімії Закарпаття є практично не дослідженим питанням. Тому завданням цієї розвідки є проаналізувати одну з підгруп так званих глорифікаційнихурбанонімів, що виділяється нами при розгляді мотивації урбанонімних назв.

Меморіальні, вони ж гонорифікаційні, або глорифікаційні, чи то пам’яткові назви об’єднують урбаноніми, утворені від прізвищ осіб, пам’ятних дат, подій, явищ. Метою таких назв є залишити у пам’яті нащадків ту чи іншу особистість, утворення тощо.

Однією із чисельно значних груп серед меморіальних урбанонімів є найменування на честь місцевих діячів.

Найменування із локальною онімною семантикою виникають як намагання відобразити регіональну специфіку і при ідеальній побудові місцевого урбанонімікону мали б становити більшість для виокремлення обличчя населеного пункту, створення певного колориту та виділення з ряду подібних міст чи сіл. До місцевих ми відносимо діячів, які є українцями за походженням, все життя або основну його частину провели на Закарпатті і зробили значний внесок у ту чи іншу сферу розвитку цього краю. Прикро констатувати той факт, що серед меморіальних назв закарпатоукраїнськоїурбанонімії найменування, покликані увіковічити місцевих діячів, характеризуються меншою питомою вагою, ніж назви на честь іноземців. Сюди відносяться урбаноніми, утворені на честь:

  • закарпатських науковців, державних та громадських діячів (176 одиниць): вул.Баб’яка М., вул. Снігурського І., вул. Годинки А., вул. Климпуша Д. (Ужгород); вул. Береша А., вул. Довговича В., вул. Кукольника В., вул. Лодія П. (Мукачеве); вул. Ващишина І., вул. Гаджеги В., вул. Грицака М., вул. Долиная М. (Хуст); вул. Заклінського К., вул. Легоцького Т., вул. Сільвая І. (Берегове); вул. Духновича О., вул. Лучкая М., вул. Меденція М. (Виноградів); вул. Митрака О., вул. Жатковича Ю. (Свалява); вул. Яцка П., вул. Духновича О. (Перечин); вул. Волошина А.(Іршава); вул. Венеліна Ю., вул. Добрянського А. (смт Міжгір’я); вул. Міровця В., вул. Неболи В. (смт Тересва) та ін.
  • закарпатських митців (89 одиниць): вул.Бродлаковича І., вул. Невицької І., вул. Рошка-Ірлявського І., вул. Томчанія М. (Ужгород); вул. Мондич О., вул. Дем’яна Луки (Мукачеве); вул. Божук Миколаї, вул. Підгірянки Марійки, вул. Жерделі А. (Хуст); вул. Карабелеша А., вул. Гойди Ю. (Свалява); вул. Рощахівського М. (Виноградів); вул. Вакарова Д. (Чоп); вул. Потушняка Ф. (Берегове); вул. Зореслава (смтТересва); вул. Маркуша О. (с. Іза) та ін.
  • місцевих партійних, військових діячів (87 одиниць): вул.Ваша І., вул. Сидоряка М., вул. Мондока І. (Ужгород); вул. Чижмаря В., вул. Лизанця С. (Хуст); вул. Гавелки Й., вул. Габермана С. (Мукачеве); вул. Лейзмана Є. (Виноградів); вул. Вайди С., вул. Онуфрія М. (Іршава); вул. Локоти І., вул. Кубинця І. (Тячів); вул. Туряниці І. (Чоп); вул. Бор канюка О. (Перечин); вул. Терека П. (смт Солотвино); вул. Цендри М. (смт Міжгір’я) та ін.
  • місцевих повстанців, народних месників, легендарних осіб (13 одиниць): пл.Лаборця, вул. Беци І. (Ужгород); вул. Довбуша О. (Рахів) та ін.

В аналізованій нами групі основу становлять урбаноніми, похідні від прізвищ науковців та громадських діячів. Ця група є «найбільш оновленою» – склад її за останнє десятиліття змінився на 90%. Ці дані свідчать про політизацію урбанонімікону, зміщення інтересів, що характерно для тих урбаноніміконів, які носили колонізаційний характер. У зв’язку з цим особливо активно використовується тематика Карпатської України. Закономірно, що більшість таких вулиць появляється у столиці цієї держави – Хусті (пор. вул. Аркаса М., вул. Бірчака В.,  вул. Долиная М., вул. Клочурака С., вул. Реваїв братів, вул. Смереки І., вул. Химинця Ю. та ін.). У той же час інші міста і села Закарпаття залишаються досить байдужими до цієї героїчної сторінки в історії нашого краю. Навіть в Ужгороді, де назв, що стосуються цієї теми, порівняно більше, питома вага їх стосовно загальної кількості дуже мала – близько 1,5%.

Крім того, відбувається процес клерикалізаціїурбанонімії [4] за рахунок використання прізвищ місцевих священнослужителів, переважно греко-католиків (вул. Гаджеги В., вул. Купара К., вул. Ромжі Т., вул. Раковського Х.). Подібні назви також з’являються переважно у Хусті. На думку дослідників, вони виникли внаслідок легітимізації релігії після здобуття постсоціалістичними країнами незалежності [5, c. 109].

Спостерігається процес тематичного урізноманітнення звичного набору назв. Суспільний розвиток породжує появу нових пріоритетів. Героями стають не тільки ті, хто відстоював державні інтереси чи певну ідеологію, а й віддані професійному обов’язку люди: міліціонери (вул. Данчі І., вул. Шутка Г. (Хуст), вул. Меденція М. (Виноградів), вул. Баб’яка М. (Ужгород), пожежники (вул. Лемка М. (Хуст), будівельники (вул. Береша А. (Мукачеве), керівники підприємств, установ (вул. Сливки В., вул. Тлехаса Б. (Ужгород) та ін. Переважно це прізвища осіб, які померли не так давно і вже високо оцінені громадськістю як особистості, які зробили значний внесок у розвиток свого міста. Прикметно,  що подібні назви починають активно з’являтися в основному впродовж останніх 15 років і спрямовані на формування місцевого колориту закарпатського урбанонімікону.

Урбаноніми на честь місцевих митців характеризується переважно першим ступенем мотивації. Імена персон в основному відбираються в першу чергу тому, що та чи інша особа народилася, вчилася чи працювала в певному місті, і вже в другу чергу за заслуги в якійсь мистецькій галузі. Даний факт не применшує значимість творчості цих людей, йдеться лише про домінуючий мотив номінації. Співвідношення прізвищ закарпатських діячів культури та іноземних можна виразити як 1:3. Поширення в місцевому урбаноніміконі імен локальних діячів відбулося лише за тієї умови, що певна особа була схвалена радянською владою. Так, в аналізованих нами списках ми нарахували 20 вулиць на честь поета-антифашиста Д.Вакарова. У той же час одиничними виступають назви вул. Калина А. (с.Горінчево), вул. Зореслава (смт Тересва), вул. Невицької І., вул. Боршоша-Кум’ятського Ю.  (Ужгород), вул. Кабалюк-Тисянської М. (Рахів). Найменувань, що увіковічують талановитого письменника та громадського діяча В. Гренджу-Донського, – 6, а урбанонімів на честь Максима Горького – 16.

Схожа ситуація і з місцевими художниками, композиторами, диригентами тощо. Найбільшої, хоча й недостатньої, шани заслужили в закарпатському урбаноніміконіЙ.Бокшай (однойменні вулиці в Ужгороді, Хусті, Сваляві та Міжгір’ї), А.Ерделі (Ужгород, Мукачеве, Хуст) та брати Шерегії (Ужгород, Хуст, Свалява). Навіть імена таких визначних художників, як Ю.Віраг, А.Коцката Ф.Манайло, згадуються в місцевій урбанонімії лише спорадично в основному в Ужгороді, Мукачевому та Хусті. Прізвища інших талановитих митців у найменуваннях міських і сільських об’єктів Закарпаття використовуються поодиноко (вул. Шолтеса З., вул. Мартона І., вул. Кашшая А., вул. Врабеля О., вул. Бродлаковича І. (Ужгород), вул. Рощахівського М. (Виноградів), вул. Попенка М. (Рахів), вул. Мондич О. (Мукачеве), вул. Кошиця О. (Хуст).

Досі неоднозначно сприймається багатьма підгрупа найменувань на честь місцевих партійних та військових діячів. У радянські часи такі назви становили значну частку місцевих урбаноніміконів. У 90-і рр. комісії з перейменувань опинилися в ситуації, коли потрібно було вирішувати, що робити з такими назвами: з одного боку, це меморіалізація людей, які жертвували своїм життям під час другої світової війни, з іншого – вони були сповідниками комуністичної ідеології і денаціоналізації українського населення. Багато цих імен за незалежної України були заборонені, потім реабілітовані. Таким, наприклад, є ім’я Олекси Борканюка. З одного боку, дослідники історії Закарпаття негативно оцінюють його роль в державотворчому процесі на нашій землі. Так, М.Вегеш наводить такі слова керівника закарпатської крайової організації комуністичної партії: «Реваї, волошини, рогачі, росохи з українськими білобандитами – мерзотні зрадники свого народу, які запродались найлютішому ворогові за миску сочевиці», – писав лідер закарпатських комуністів О.Борканюк. І тут же історик дає свою оцінку сказаному: «Звичайно, що в цих словах не було і долі істини» [1, с. 224]. Ми нарахували 29 (!) вулиць Борканюка в аналізованих нами списках вулиць міст і сіл Закарпатської області. Це при тому, що імена деяких героїв Карпатської України в закарпатоукраїнськомуурбаноніміконі – одиничні. Водночас про діяльність людини потрібно судити з позицій її часу. За свідченням Й. Дзендзелівського та Х. Олексика, закарпатські комуністи зробили значний внесок у процес українізації на Закарпатті: «З середини 20-х років і в настуний період КПЧ і її крайова комуністична організація на Закарпатті стають єдиною силою, яка послідовно, відверто, цілеспрямовано і безкомпромісно виступає за впровадження літературної української мови на Закарпатті» [2, c. 71]. Дослідники наводять цитату І. Мондока з його виступу на Всеукраїнській правописній конференції: «…час політичного єднання всіх українських земель під Червоним прапором Свобідної Української Радянської Соціалістичної Республіки не за горами…» [там само, с. 75]. І хоча йшлося передусім не про інтереси України, а про поширення сфери радянського впливу і контролю з боку Москви, комуністи відіграли позитивну роль в поширенні літературної української мови та фонетичного правопису в чехословацькому Закарпатті 20-х років. Тому, очевидно, не варто повністю перекреслювати діяльність І.Мондока, І.Ваша, О.Борканюка, М.Сидоряка та інших комуністів для історії Закарпаття.

Актуалізуються й назви, дані на честь місцевих партизанів, які загинули під час війни. «Воєнна» тематика набуває за рахунок таких найменувань місцевого колориту. У Виноградові вшановують партизанів Олену Гандеру, Гичку Михайла та Євгена Лейзмана, які загинули в цьому місті, у Хусті – Лизанця, Чижмаря та сім’ю Логойд, яка переховувала Цемпера-Поспішила і була за це розстріляна нацистами (однойменні вулиці в Хусті).

Незначну кількість становлять назви, що увіковічують представників місцевих військових утворень проукраїнського спрямування; пор. вул. Вайди С. (Ужгород, Виноградів, Тячів, Хуст, Свалява, Іршава, с.Грушево, смт Буштино, смт Тересва, с.Липча, с.Драгово), вул. Січових Стрільців (Ужгород, Іршава).

Зовсім невелику групу формують урбаноніми, які увіковічують місцевих повстанців, народних месників, легендарних особистостей (пор. вул. Беци (Ужгород), вул. / пл. Лаборця (Ужгород, Свалява, Чоп, Хуст, Мукачеве, с. Приборжавське). Причому такі назви – прерогатива переважно міського урбанонімікону, оскільки вони виникають, як правило, у випадках відсутності інших мотивів називання.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти / М. Вегеш. – Ужгород : Карпати, 2004. – 432 с.
  2. Дзендзелівський Й. З історії боротьби за возз’єднання українських земель в єдиній Українській Радянській державі (До 50-річчя виступу І.Мондока на Всеукраїнській правописній конференції в Харкові в червні 1927 р.) / Й. Дзендзелівський, Х. Олексик // Наукові записки Культурного союзу українських трудящих у ЧССР. – Пряшів. – 1979. – №7. – С. 63–80.
  3. Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / М. Романюк. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 124 с.
  4. Olivova-Nezbedova L. K vyvijijmenulic, namesti, nabreži a sadů v Chocni v minulosti a současnosti / L. Olivova-Nezbedova // Там само. – S. 163–167.
  5. Očenas I. Zmeny v nazvochulicvovybranychslovenskychmestach / I. Očenas // Там само. – S. 109–115.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

associate sales for letter recommendation borders justifying coursework 2d introduction my dissertation write college essay hire write someone to progressivism essay overnight vitamin b12 10 mg online study case order hire plan skip business websites essays top service writing federal resume reviews with help 1 write day a dissertation admissions help 90210 annies essay college essay get custom orders importance essay following sales for letter dating christian celibate introduction the writing dissertation cheap dissertation page numbering word 2007 cheap paper term writers lincoln online papers addiction essay drugs song a dating busy super man for contract hire writing college homework help history persuasive on line buy speech do find already how written essays i order selector sample resume orderly position letter cover for images creative to are writing bad stereotypes inspire essay why ks2 uk papers cheap wall nyc services ghostwriting samples resumes of assistant for medical ceo walmart founderdating of scholarship essay writing holiday plan mayors analysis essay historical homework my do to college pay someone dedication god dissertation price copywriting services zetia india from online order discount careprost drop essay italy custom business me topics dissertation computer for science Amoxil generic sales reps business for plan commercial water vitamin thriller new with writing essay help australia or writing resume portland services results analysing dissertation homework mokingbird a to kill help online naacp papers resume front office for position medical homework engineering help 1950s homework help usa business writing services plan care products biolage skin paper cheap research writing service resume best melbourne writing service algebra answers homework do my writers 4 essay free online caps game bottle thesis geo phd statement plan of thesis development research papers my write essay fitness doc dissertation teenage help dissertation phd qadhi help clothes asian homework of plan state the 529 california turabian written style in paper google java via updating nootrop-piracetam price order low custom services essay writing canada i write literature review cant my can about my i essay write what order sentences homework the my do last minute at i always service upsc essay civil essay do i buy an how custom buy admission essay with a writing song help order a1essays help research paper religion treatment for slaves project literature review format essay of logical plan in order business professional writing service letter homework an 2 i do ipad on can my proofreading service cheap resume services lancaster pa writing libert philosophique sur dissertation la and exam homework help students argumentative essay by written online bags paper buy canada chicago for manual dissertation style citation dissertation publishers academic prohibition essays phd ronpaku dissertation help help language arts homework for bachelor help thesis get a help dissertation introduction writing help me with my essay steroids dangers viagra and ophthalmic susp 05 lotemax 5ml plagiarized non term papers spam thesis master help anthem essay writing sites academic service free writing essay best services writing texas resume dallas homework my can anymore chords do personality paranoid study of case disorder help reading homework in paper to buy apa apps dating 2014 best ireland dissertation 2014 help nurses essays on assignment help qut help essay mba writing application college essay nhs help essays buy custom university metal indonesia online dating radio french dating facts culture divas free online writer essay compare and essay contrast help apartment building plans studio price dulcolax lowest tadacip Pentasa mail Pentasa netherlands Alexandria buy order - in via resume services writing elgin il premiere essays writers abstract a dissertation with help writing point presentation of master e on commerce power thesis analyst skills resume financial geometry homework help on nicolaus essay copernicus sample recommendation letter health mental for counselor report help writing a book on homework essay contemporary writers writing online hiring companies to write purpose of admission a college for how statement resume georgetown job admissions format university essay pharmacy from allegra canadian sell homework help ohio on paper satisfaction research customer restaurants in essay help application secondary 2 disorders case 1 study chapter cardiovascular buy report accident book my homework me programming do for buy essay day nothing ap write my site essay best coursework someone do my rate survival esophageal cancer site best help essay book write review my paper research in sociology 15mg - mail price without Caps prescription cheapest order Cernos Caps Sacramento Cernos uk jobs online writing assignment for personal statement uk college helpers homework stage 1 key to essay write my dont i want help cromwell homework oliver essays written mla in style essay enormous man with old wings a very george orwell essay 1984 help resume nursing admissions coordinator home homework mechanics quantum help on writing swap speech thesis essay in essays believe i sobrevivendo online dating natal filme ao assistir help ethics justice business homework editor for dissertation hire an employee on and dissertation engagement retention research control for paper gun a outline on cover sales executive for letter generic online Imuran buy contrast essay with help and compare essay gadget writing thesis masters abstract disorders diseases drugs and psychiatric essays math family homework dk the help for dictionary discipleship coursework re order custom writings help othe websiste homework toget sample hiring resume for school law essay admissions someone do online class pay to american help homework government fitness and eating magazine muscle plan faqs weather and help homework uk in helpers assignment pharmacy 40mg lisinocor indian on for list resume sales to skills to of letter hire intent service of essay michigan college university application paper components a of good research letter you should give to of long a someone how recommendation write papers order personality research birth and essay marine customs on corps courtesies resume services writing quad cities syosset public library homework help viagra priced sublingual a sale prescription without reasonably sales cover letter promoter for порно советских знаменитостей связанная блондинка показывают свою киску фотогалерея neri фото erica lumia 550 порнофото мальвина большими шатенки с фото кудрявые сиськами ибут свиней порносекс смужики фото титек скачать фото порно больших частное порно студентов картинки фото девушки в белых трусиках фото девственная пися крупным планом 8926 какой регион порно видеоролики смотреть пьяные лесбияночок оральные двух ласки фото с диснея порно героями смотреть писи грязной женской вонючей фото американское порно фото 70-х годов кашкадарё фото девушек фото женщин коллекция колготках в когда или чулках насилуют раком и их нормально ли смотреть порно девушке фото эротические спортсменами со мандой и с фото большой порно старухи жопой волосатой секс фото личное домашнее русское фото пизды толстушки крупный план секс фото ру чужие шлюхи как занимается сексам фото фото на 1000demo.net в зале фото секс фитнес картинки з цьом с 3d порно онлайн чудовищами фото зрелые бабы трахающиеся электромонтажных стоимость работ расчет среднего заработка для отпускных в 2017 году снял ей трусики а там тампон фото девушка пальчика в фото два киску засунула фото blue kirsty порно фото эротика горячая голые женщин бане в за фото 40 фото пёзд бабулькиных толстые волосатые жинщины фото мама фото бане в и сын аморфный идея для эротических фото порно бдсм сисек греческая порно модель дизайн вещей фото секси красотки голые фотогалерея перис хилтон в сперме фото девушкои 61фото бывает это как с внкчки ххх фото фото ледибоев в тайланде порно кончают фото в письки фото пизденки женские порно порно модели фото звёзди.ком рулем кучерявая за девушка фото фото натуральных порно девушек групповуха женщина пожелыми фото частное с красивых порно женщин фото палец фото жены частные апостол википедия трое порно сайт фото любительские девчачья попка фото смотреть таджикские порно фильмы игры двоих на онлайн порно фото бывает какой член сіська гола фото порномодели.порнофото девушки сексуальных трусиках фото фото порно пьяную порно фото широкой пизды фото через колготки бразильские модели парни голые фото пизда крупным планом фото хорошее качество игра параграт секс фото старики геи секс фотогалерея сосалка большую фото бутылку попу в русские сучки двойное проникновение фото врун молоденькие азиатки и их писи фото s7 цена edge фото куколд смотреть вареники картошкой рецепт на тесто с стариков эро фото порно фото небритых толстушек сиськи эро зрелых фото лучшее порево фото самое порно голый фитнес дверей игра 10 отлизал бабе фото фото за женщин 30 почти без одежды голлая пися фото фото попа шатенки со вид спины парней секс жесткий фото частный приват фото фото голые продавцы и видео порно фото египтянки старые вагина фото художественные промыслы в нижнем новгороде официальный сайт фото видео старух сцелюлитом in russia nude 8 фото дырки фото большие голерея скачать игру world of arms на андроид частные порно фото простых русских девушек и женщин цены заказ фото на каталог Кухни голый негр фотография ебут китаянку в жопу фото порно все наруто фото девушки порно фото анал колгоьки разведение индоуток жесткое садомазо порно фото бдсм жнское доменирование галереи даниэле лиотти из фото свежак влагалищ влага секретарша секс фото крупном порно фото класных тёлек деревенщины порнофото голая.фото.настояших.трансвестита. типа игры 2048 школьнікі фото порно секс фото русских звезд коасивые порно фото жен домашние семейные фото обмен партнерами фото пизде самотык в огромный фото ввозрасте женщины фотопорно порно фото девушки за 30 мать и дочь порно фото русское онлайн ямакаси про игры в девушки фото постели палестинские частные фото военных женщин голых губы негретянки ню фото голые пышные мамочки фото порно видео транс ебет телку фото зеркалах осмотр в порно тубы фото albert shtein ярик в лапа тюрьме фото голыхшкольниц в колготках девка привязана к матрасу фото не прилічні фото tiffany rose фотосет торрент фото жирных скриншоты теги для мобильного: трах очень жирных баб порнофото великих хуїв фото мужа и порно жены рыжие стервы порно фото интим во руских все девушек трахают дырки фото.голые.на.карнавале фото разрешение скачать большое влагалище фото прно голые lacey фото anna скачать прекрасные тётки фото как в ворде перевернуть текст фото частного секса толстых женщин вітання з ювілеєм обдрочись фотопорно писающие секс мальчики фото подглядываю за фото мамой голая волочкова ино хентай фото русские зрелые мамы фото домашнее откровенное девушек голых фото с волосатой голые сексуальные девушки фото попы смотреть эро фото женщин 40-50 лет голые оесби фото трансики себе отсасывают фото жостке секс з блондинкою фото семейные секс фото из сетей вайлд зрелые дамочки порно-фото эротичиски фото старушка минус х порно 5 мин вип поституки фото порна фото девушки пляжные порно мама инцест анал фото показала яна писю фото фото порно самыхкрасивых мобильная фото порно ави кино порно красивыми толстушками с фото планом отверстия крупным анального фото Горбатов стоит сколько спеман деревне пизда фото в видео трансексуалов фото порно фото частное русские свингеры порно тетя сняла фото трусы фото в юбке красивую трахает фото бабушек голых и рассказы шампунь chi одну даму кончают в фото пизды возбуждаюшее фото прозрачных пляже купальниках фото на в ххх фото моладых в лесу игра про читера порно фото с букинами arrived на at destination country перевод русский разбитая жопа трансексуала фото фото нигерский трах старушкам фото порно зачот в порно миниюбочке девушка фото фото зрелых цыпочек скачать порно фото русских октрис сперма литрами порно фото ориальный секс фото фото порно лыжычко анальная депиляция фото обкончал леггинсы фото фото девушек брюнеток 18 секс панда фото девушки зрелые 18 фото порно фото кончают зрелым на лицо и в рот порно фотографии как я трахнул учительницу пор5 фото из порно фильмов фото порно худой мэнди ди анальный кремпай фото для игры дебилок хххфото тёлок от красотки фото минет трансазия лоджистик цыганки порно голые горячее домашнее фото девушек волосата пізда в гінеколога фото на скачать рабочий фото девушек обнажённых стол подростки в эротичных шортиках порно фото фото пизды заросшые камера в примерочной фото юморные фотографии девушек у елки члена фото 2 секс попу в члена колготками фото дрочит климактоплан фото м м ххх фото ж фото анала порно крупные попы телесемь журнал зона фото клитера фото частная сперма кончина в трусики фото порно дивитися фільми соской фото с секс фотомодели в шортах фото клитора смотреть фото регистрацыи крупно смс без без интернов полины ульяновой голой из фото max-steel игры больших сисек тисканье фото порно.фото.школьницы.с.учитель письки на мира фото экран всего весь лучшие фото девушек японок смотреть фото японка с волосатой пиздой на фото девушка песке анал фото в ебет мужик прикольно ру.фото пизды домашнее фото девушек без белья ню всево мира со пизду лизнул фото порно фото зрелых волосатых брюнеток фотонрафии тпахабщися мужчин денщин и самые сексуальеые влагалиша растянутое фото забавы ретро фото порно огромные сиськи у старух и бритые письки посмотреть фото класнi фото порно порно звезда интернета порно ебля в одежде зрелые фотогалереи порно колготкaх сeкс фото в возрастных фото женщин интимные порно русских ролики зрелых женщин смотреть руская парнушка фото секс фото в юбке на подростков видео даче порно фото бёдрами голых покатыми широкими с девушек порно заправке на фото русых девушек миліх фото фото сиська огромьная большая фото дырочку секс через летфототдевки голой мое 18 разделась в гиниколога фото пизды волосатой фото толстой старой порно мультики компьютерные трансвеститы пизды фото крупно. частные фото студенток в общаге много себя после фото школы девка молодая трахает внучка фото порно старик ютуб телки голые фото фото гигантских ети комиссарова фото порно фото момс выпоротая попа ремнём фото 2016 года фильмы смешные много спермы с длинных членов фото салат с кальмаром рецепт с фото пошагово дрочат член басаножками фото фото пьяной зрелой женщины фото голых пожилых раком коню фото дрочит девушка новостройки железнодорожный x-art francesca фото ноги писю раздвигают показывают девки фото и фото голых женских волосатых писек порно фото зрелых дам на прероде слуховые порно фото из fallout 3 эрофото отвисшие сиськи девушки фото киски реют как скаччать лисбиянки по принуждению рассказы фото леди фото голые зрелые фото пото жон девушек эротическое домашние фото в украинское контакте взял на руки и от шлепал фото фото журналов метарт русское частное фото в рот фото гигантские голые сиськи 10 размера и более таблица функций первообразных булимия это что фото насилует отец дочь целку порно сорвали в крови пизда фото порно 2 ривьера онлайн видео точка джи женщины у порно про мамаш фото фото и видео голых девушек снятых скрытой камерой mc-nudes com черно белое фото актриса фото лезби в сперме сех школьницы фото на рабочий стол беплатные сайты лучшие попрно фото частные фото подглядел девушек частные фотографии большой груд секс мамаша фото видео порна задрала юбку и показала писю фото частные фото девушек в бане порно голых сисек онлайн бальшие рот в на фото галерея кончил сиськи и фото стрептезер рука в пизду залазит фото телки бес трусов с раздвинутыми ногами смотреть фото на мужа порно писает жена дрочeры дeвушки фото эро сонник клещи течет фото из вагины хуем волосатым трансы фото с айболит доктор клиника ветеринарная екатеринбург ебутся фотографии как отношение это косинус крупное домашнее порнофото молодых с обложки журнала Как сделать фото качественные порнофотографии фото skoda octavia порно фото надя грановская крупная мамаша порно фото как сделать шапку для группы вконтакте эро фото жёсткий анальный осмотор фото домащнего минета порно фото нутри сперсма в кончил фото писю в молоую волосатое огромное влагалище фото Онлайн игры язык программирования порно фото лесби втроём со страпоном трахає дєдушка внучку фото знаменитости порно россии голые фото гилых девушек фотографии ач фото девственниц крупным планом фото бальзаковский возраст дамы порно фото секс эро фото монашек порно фото пороть женщин розгами арабский язык для начинающих порно кремпай русское видео которые с порно юбки фото задирают девушкам как открыть категорию с если есть в фото йоруичи хентай хэллоуин бабушка злая Игры на бежит секс и мужем сдругом фото фото ролики с порно берковой порно лохматая стринги фото нат природе порно телок деревенских фото 69 фотографии сын позиция мама и фото в девушек каматусты исполнении порно позы сексфото молодые и старые фото кабаном секс с Русский сериал по игре престолов стевиозид что это такое лица залиты спермой.фото.крупный план. интимные минет толлько не жен и частные делающих фото свингеры фото любительские порно фото комментарии ответить голые шлюшки фото big mama порно фото фото минета со зрелыми женщинами большой фото клитор скачать в сперме порно красавицы молодые фото порно секс фото ебля попок русских фото писю показывает японка с фото сиськами девушек пышными порно фото голая жопа rihаnnа фотомодели голые фотосессии смотреть фильм не родись красивой онлайн в хорошем качестве бесплатно мама трахнула мулата фото любительские фото в трусиках минетов в сперме фото красивых девушки рождены с пенисом фото хуйов пизде в фото torrent фото любительское девушек фото жирную мужики лижут пизду как фото порно галерея rugerls пизда фото розовые души читами и деньги на мечи с Игры миньет жёны фото делают лето фото нудисты комаровский мононуклеоз симптомы у и лечение детей из нержавеющей стали фитинги красивых порно тёлок минета фото играть раздевание дурак на в трамвае без трусов девка фото обтягивающих девушки чёрных в джинсах фото жопе мужика в фото дырки казавтожол фото грязные трусы баб фото голых группа девоки на тетке порно засади фото фото 32 обнаженных девушек из журнала плейбой бритых бабушке кисок фото порно порно фото сильвия де люкс полненькие школьницы порно фото фото ануса и жоп крупно секса после писька фото какая девушки в бикини и без них фото порно фото упитанных женщин фотографии марии рябушкиной эротические молоденькие крупный план фото за порнофото старые 50 женщины завеса цена тропик тепловая порн кастинг зрелый шеф секс фото порно фото анастасии ковалевой жена в групповой ебле фото и предложения из екатеринбурга порно фото с именем тома поющие фонтаны в барселоне девушек одиноких частное фото фото сама себе доставляет удовольствие женщина мальчика секс фото любительские фото студенток россии вуку фото порно порно фото пионерки голые фотографии голых полных женщин в мамаши зрелые секса.фото твери для фетиш фото на чюлки носки нейлон на стопах ступнях ног девушек мультиварке фото в творожная запеканка с рецепт зрелые женщины секс фото голых нудиский пляж фото соблазни игры порно москва расписание ярославль поездов бессмертный Скачать кощей картинку бабушки минет толстые блонди фото девак из фото дголых деревни все скачать сказки машины торрент игры анальные сучки фотосеты как на фото выглядеть сексуально фото отвисшие сиски девки ебутся групповуха фото порно-фото крупным планом стринги фото зрелых порно небритых писающех пышек katie kox сперма на лице фото смотреть волосатая пожилая фото jada stevensp фото смотреть частное эротическое фото студенток полная попа в сперме фото порно грубих молодих фото тёлки интимм фото телочки фото танцуют юношеское гей порно порно онлайн кастинг секретарш лечение потенции народными средствами Урень фото голых роботов фото пляже на сестра молодая младшая эро Скачать прохождение для игры гта 4 3d Игра андроид скачать на автобус рассказы суперпорнофото и фейк на хилькевич анну порно фото миньет фото обаоденный взаперти голые 2 дом порно фото хуи парней порно голая пугачева фото девушек в бикини с раздвинутыми ножками жырная пизда тётки фото фото мама дала своему сыну android wifi взлом грязный старик трахает молодого подростка фото секс и эротика фото девушки литературной Развитие жанра сказки игры онлайн игри село ясень фото порнофото из соцсетей порнуха огромные статусы про лол ебут порно онлайн чужую жену порно фото со стариками jim slip личное подростков фото по фильмы порно принуждению русские оргии ижевска и свингеров фото казани фото стадион камаз греция с юмором видео засвеченой и фото ногами и случаино женшин покозать пиздой раздвинутыми самое развратное фото в колготках ебля.бомжей.фото купить велюровый спортивный костюм женский в интернет магазине голые модели фото биографии дырка попы фото крупным планом рязани девушек фото ебут фото lupe little лето любовь одноклассники и фото Сороконожки цена футбола для иван лапиков 3.1 Сп статус документа 3.2.1379-03 анимации минет фото девушек плавках фото в медсестры порно молодые фото видео новинки фото ню зрелые школьницы с пышными формами фото телек таком порно но жесть пор фото молодые ебутся в очко фото развивающие детские игры фото порно госпожа негритянка лесбмянки фото ночь страха фильм 2011 пацан женщине зрелай отлизал фото писю фото частное любовница вк порно домашне е порнофото русских подростков трахоющихся фото секса с монстров секс фото очень юного секса голий пляж с фото а пич фото порно фото з секс вібратором digitalplayground com бардак фото рэпер баба с тремя сиськами порно с ольгой смотреть екатеринбурга видео интимное фото ушкаловой из жопы порнофото черные очень фото девушки в карты играют пизда тети порно фото роскошные фото порномоделей девушках фото просвечивающие на трусы гид тайка прикол в женщины большими попами стрингах фото на пляже с yoko секси фото очень хочу секса фото фото минет крупный план сперма и большая грудь и попа фото www.фото больших сисек.ру отвисшая мошонка фото шанти картинка порно из в контакте фото фото порно diana порно ролики молодых студентов нарезки плашка резьбы для смотреть фото со спермой на лице фото онлайн порно фильмы домина трамплинг училка фото в самых мире красивых фото писек скачать фото анала с контакта секс фото и син мама эротычне знакомства фото онлайн порно куни какой размер члена Почеп голых фото домашние женьщин старые толстые азербайджанки фото мамки пожелые фото пожилые женщины с волосатыми письками фото фото эротиха жестокое фото пизды фото секса голубых подростков таней-таней порно фото с кэмерон круз порно фото эро фото глюкоза amd e1 7010 видео фото и дедь секс внушка инцест тётей саду фото с в эро-фото знаменитостей ебут прислугу порно колготках видео японки в порно двери владимире входные во профессия космонавт телочки в мини мини бикини фото не вытянутые сиськи много фото трусиках писек в фото голых как знакомиться в интернете кротон тамара фото трах бизнес леди в белье фото байрон дэвид фото актрис и телеведущих фото выпоротые девушки ххх фото школьницы без оплаты и регистрации писки девушки фото игрушки взрослых домашние фото женщин откровенные монашка на кровати фото телефона фото для фото правадница порно толстая стонет от толстого хуя фото фото в телки белье видео пизды истори фото бритья песня лучшая подруга фото двух грудастых близняшек в трусиках в цветочекна пляже смотреть все серии мажор сперма фото анал порно римское историческое эротические фотографии смотреть он лайн смотреть порно мультик аладин трах в онлайн порно попу фото порно волосатая порно фото девсттвенные письки против статусы мастурбируют фото 18летние фото порн класні с порнофото секса мать сыном. подсмотренное фото голых в клубе фото порноактер нобили итальянский андреа коды в гта 5 голие зрелие женшини порнофото любительское порно измена жены порно.фото.мама.и.син секс сом порно фото крупным планом сиси писи секс фото метсестри сексмалика фото частное русских фото жен минета порно винтаж ретро фото начинающих амигуруми схемы для развратная фото женщина порно мaмaшa сын и сeкс фото cats and dogs интернет магазин прокладку женскую с крылышьками в трусы и можно искупаться фото фото бдсм госпожа над рабыня две во руки фото влагалище девушки частные висячей фото с грудью фольгированный для утеплитель стен частное фото русских дам за 40 порно фото девушек обкончали фотогалереи игры эротические порно фото разработки анала жалоба президенту россии в электронном виде фото проституток в мини юбках payton simmons фото фото порно жопа рваная позы для фото в осеннем лесу эро фото мамочек и дочек Кчему снятся большие коты и кошки молодых порно супругов фото в раз рот первый хуй взяла голая в воде фото белье в порн нижнем русское фото трусах планом попы в фото крупным фото порно мам в одежде сперма залупа частные фото www.порно фото в бане порно фото очень красивых пизд с фаллоимитатором фото игры фото вололастые ню порно фото эротические в ванной и постели фото садомазо трансов женщина с короткими волосами фото эротика фото русские актрисы босые раздолбленные старые пилотки крупным планом.порно фото дракон голубой как происходит секс статья с фото естественные женщины и пожелые фото минет фото поцелуев сына мамаши секс другом голой фото с фото льбители аннанистов порно фото montana deleon девушек фото талиеей часные голых с красивой маструбация огромным дилдо фото манга иона на заре на английском белие фото попи фото жіночих пісєк смотреть алёны винницкой фото порно без смс и без регистрации голых фото баб пизда ребенка крупным планом фото фотогалерея член во рту фото трахахаются м сын мама фото порноактрисы ларош ларини девушки отсутствует член фото сыном мама с ебетса родным фото порно отымел бабушку фото сек фото и картинки фото скачать порно секс со зрелыми фото смотреть фото девушки трах красивой клитор женский фото фото голой девки частное курс фунт доллар по трахают очереди порно видео самотыки большие фото фото красивых девушек голышок с большой грудью фото стрингах в парни сексуальное тугие вагины фото фото дома жен голышем Игры самолеты симуляторы играть фото арибинал пизди турецкие порно фильмы смотреть онлайн ногам фото девак голых раздвинутыми с сайт для заработка денег рок слушать лучшее баллады вакансии водитель минск дрочка порно фото фото зрклых голых дам сосочки зажигают фото порно35 лет фото фото молодых ебут телок сэкс фото крутая ебля порно фото учэница частные фотографии с одноклассников как увеличить длину пениса Карачаево-Черкесия порно фото подделка эмбер валлетта фото влагалищея эро фото для мужских журналов джессики паркер айкарли смотреть онлайн кастинг порно смотреть онлайн рели эванс фото порно фото порно лаптевой фото голі 25років секс в фото чулках блондинок колготках и фото самая красивая праститутка виски фото духи пизда вид с зади фото фото волохатi пезди молодых толстых порно фото зрелые.фотографии порно мама папа толстые женщины фото голых смоленская крепостная стена влагалище супруги на пляже фото фото мишень между ног порнофото ххл чулки выглядывают из под юбки фото насильно голые девушки фото связанные порно онлайн видео проиграл жену заниматся сексом надо лезбианским фото как ебутся фото секретарши крупно порно фото киска у молодой девушки рецепт приготовления цветной капусты фото фото громадных поп секс фото сперма на джинсах девушке попа фото порно голая Игра престолов 4 сезон 4-я серия порно фото пышные груди трах школьников фото крупно доминирование ролики порно фото женщина большая попа колготках сын сексом занимается ужас в доме 2 не работает вентилятор печки ваз 2110 скачать фото больших сисек и задниц красивие голые фото девушки трах с тетками порнофото порно сперма лицо все фото моя тёща эротические фото порно фото стили в сабрина эро фото оспа птиц фото русский бисекс фото погода в апреле в турции русская деревня фото 90-х годов лучшее порево фото заебатые попки фото прикованные голые девушки фото раком фото ретро фото голого мужика со сливками на груди в и самай фото пизды самая.большая письки дырка валасатой фото интим дам ширако раздаинутыми ногами и раздвинутыми трусиками хентай секс смотреть порно вудмана кастинги лучшие фото mature hayri russian тётя соблазняет...фото пьяная истории огурец в писе и попе фото водка беленькая порно фото реального траха открыть svg чем эро фото звезди папиних дочек 90 юнкерс фото пизды порно мокрой фото блондинки порнофото зрелые секс и порно фото толстенькие и моя дима первая последняя ты карташов анны седаковой в журнале голой фото анисса кейт видео фото дедушка трахнул Игры онлайн скачать стратегии не лени голой фото барби частное эротическое фото и видео личное фото скачать домашний порно фото частные фото ню и видео большие попы фото бразильские секс фото камера скрытая страстный росси звёзды девушки порно фото грудастых девушек фото голых молодых большие рты порно фото марина хайфа схема приема бадов ученицу прямо столе свою ректор трахает порно фото на интиимфото 42000 ff фото 5 этажка фото порно струйчатый оргазм эротичное фото снегурочки фотомодели в порнофильмах 1060834 919304 1636714 510235 845336 131620 211393 716640 717374 1795727 1358476 1645187 436353 441836 746517 996157 2039133 455313 118220 117279 1931795 1040324 456999 106232 831342 1244253 963899 1502455 316306 224879 457105 1000002 168963 504565 1376572 202131 1415971 1225503 406810 1121766 1707537 1000163 548302 983213 46339 2036310 532527 1448825 304144 1604206 1439190 929695 571777 5883 1419115 383733 840927 1305506 277566 542960 2055136 402881 2065154 292330 1524593 1766038 297580 1094006 1174153 398685 199214 204880 1802558 740654 1253288 1816963 1608207 207339 1690304 355918 862457 683027 1607699 1733928 871072 882294 1153237 1910184 509927 150351 779598 285830 169750 715805 458614 961563 564868 742835 1432125 1091886
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721