НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПАРЕМІОЛОГІЧНИМ ФОНДОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кальмук О. Р.

НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА ЇЇ ЗВЯЗОК ІЗ ПАРЕМІОЛОГІЧНИМ ФОНДОМ

У статті досліджується національна мовна картина світу та її зв’язок із пареміологічною картиною світу. Висвітлено  їхню взаємозалежність.

Ключові слова: мовна картина світу, національна мовна картина світу, пареміологічний фонд, пареміологічна картина світу.

В статье проводиться исследование национальной языковой картины мира и ее связь с паремиологической картиной мира. Освещена их взаимозависимость.

Ключевые слова: языковая картина мира, национальная языковая картина мира, паремиологический фонд, паремиологическая картина мира.

The article deals with national linguistic picture of the world and its connection with proverbial picture of the world. Their interdependence is emphasized.

Key words: linguistic picture of the world, national linguistic picture of the world, proverbial fund, proverbial picture of the world.

Однією з фундаментальних проблем наукових досліджень про людину і культуру є проблема, пов’язана з пошуками мовних утілень національних особливостей конкретних етносів. Паремії у цьому ракурсі найчастіше виступають об’єктом уваги мовознавців, оскільки саме вони максимально  передають уявлення про світ представників певної етноспільноти.

Дослідження особливостей репрезентації мовної свідомості в традиційних текстах народної культури проводили С. Нікітіна, О. Тищенко, О. Морозов, О.Бєлікова, С. Ігошкіна, М. Князєва та ін., зокрема на матеріалі паремій їх розглядали І. Голубовська, Сергій Єрмоленко, Л. Даниленко, В. Жданова, О.Корнілов, Г. Миронова, І. Привалова, М. Сітаж, Є. Єндрзейко та ін. Однак і досі питання взаємозалежності національних образів та їх мовного вираження є недостатньо розкритими. Тому метою статті є дослідити зв’язок між національною мовною картиною світу певного етносу та його пареміологічним фондом.

Мова – це найголовніша знакова система людини, найважливіший засіб пізнання. Люди використовують мову для того, щоб пояснити світ і сформувати ту чи іншу його модель. Звичайно, художник може це зробити завдяки зоровим образам, а музикант – завдяки звукам, але всі вони використовують знаки універсального для всіх коду – мови. З одного боку, мова є всезагальним засобом спілкування, а з іншого боку, вона є тією диференціальною ознакою, яка відрізняє етноси один від одного. Тобто, мова передає всім своїм носіям спільний для них світогляд, який багато в чому відрізняється від світогляду носіїв інших мов. Більше того, мова виступає суспільним знаряддям,  що формує людський потік в етнос, який утворює націю завдяки збереженню і передачі культури, традицій, суспільної самосвідомості певного мовного колективу [9]. Оскільки спільноти людей відрізняються за способом життєдіяльності, світоглядними орієнтаціями, то вербальні картини світу, створювані ними, є також відмінними.

Картина світу – це узагальнений наочний образ світу, що виступає як зовнішня оболонка для суб’єкта. Кожна окрема картина світу має дуже складну будову й виконує найрізноманітніші функції, проте спільною рисою для всіх картин світу є їх знаковий характер. Знаком виступає мова, а особливості форм існування мови зумовлюють і відображають своєрідність мовних картин світу, які є основними структурними елементами картини світу [6].

Картина світу, у свою чергу, відображає національні особливості окремих народів. Національна мовна картина світу – це зафіксоване в лексиці відповідної мови специфічне бачення реального світу й усього, що привноситься в нього людською свідомістю [11].

Про мовну картину світу писав ще В. Гумбольдт, який вважав, що “різні мови є для нації органами її оригінального мислення і сприйняття” [3, с. 253]. На його думку, кожен народ по-своєму сприймає багатоманітність світу і по-своєму називає окремі фрагменти світу, а своєрідність створеної ним картини світу визначається тим, що в ній виражається індивідуальний, груповий та національний вербальний та невербальний досвід.

Схожий філософський підхід був і у М. Хайдегера. Він писав, що картина світу – це не картина, що зображує світ, а світ, який сприймається, як картина. Між картиною світу як відображенням реального світу та мовною картиною світу як фіксацією цього відображення, на його думку, існують складні відносини [10].

Сучасні дослідники більше звертають увагу не на філософське, а на наукове осмислення мовної картини світу. Широко це питання розглядає лінгвістика. З точки зору дослідниці А. Вежбицької, національно-культурна специфіка ментальності та характер етносу знаходить своє вираження не лише на лексико-семантичному, а й на морфологічному та синтаксичному рівнях мовної структури [1, с. 43]. Такої ж точки зору дотримується і В. М. Телія, яка вважає, що мовна картина світу створюється не лише засобами конкретної лексики та опредмечуванням процесуальних значень, але й “…використанням синтаксичних конструкцій, які первісно відображають відношення між елементами дійсності, що сприймається предметно…” [8]. Отже, мова моделює специфічні риси національного світосприйняття і національного складу мислення на всіх своїх рівнях.

З огляду на широке розуміння змісту поняття “мовна картина світу” його визначення слід звести до вужчого концепту “національно-мовна картина світу”, що є вираженим засобами певної мови світовідчуттям і світорозумінням певного етносу, вербалізованою інтерпретацією мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі [2, с. 23]. Існує така кількість мовних картин світу, скільки існує мов, кожна з яких відображає унікальний результат багатовікової роботи етнічної свідомості над осмисленням буття людини. Неповторність кожної мовної картини світу стає очевидною лише на фоні інших, тому їхнє зіставлення й аналіз універсальних компонентів викликає неабиякий науковий інтерес.

Кожна мовна картина світу виражає когнітивні, культурні і національні особливості народу. Прислів’я і приказки також несуть в собі інформацію про той чи інший етнос та його погляди на світ. Це дає нам підстави говорити про так звану пареміологічну картину світу. Пареміологічна картина світу є невіддільною частиною мовної картини світу. Коли остання – це світобачення, закріплене в мові, то пареміологічна картина світу – це світобачення, яке ми виявляємо при аналізі пареміологічного фонду етносу. Дослідження пареміологічної картини світу є досить перспективним, оскільки дозволяє реалізувати обидва напрямки аналізу мовної картини світу. З одного боку, прислів’я та приказки дають можливість досліджувати концепти, характерні для окремої мови, а отже, і для окремого народу. З іншого боку, паремії утворюють завершену частину мовної системи, яка дає можливість реконструювати необхідний фрагмент мовної картини світу і точно описати погляди на світ, адже реконструкція мовної картини світу загалом  через свою комплікативність є майже неможливою  [5, с. 22-25]. Більше того, пареміологічні картини світу “виражають разом із часовими, універсальними для будь-якої епохи до певної міри архаїчні погляди, пережиткові уявлення про світ” [4, с. 92]. Проте застарілі приказки та прислів’я не можна не брати до уваги. Їх слід віднести до периферії пареміологічної картини світу, адже вони, виражаючи архаїчні погляди на світ, все ж можуть відображати в собі незмінні особливості національного характеру.

Слід зазначити, що безпосереднім свідченням взаємозв’язку національних особливостей конкретних народів з їх пареміологічним фондом є, як не дивно, проблеми перекладу паремій цього народу на інші мови. Відсутність фразеологічних еквівалентів під час перекладу підкреслює національну специфіку та неабияку національну цінність цих фразеологізмів, адже «між характером фразеології певного народу і культурно-історичними особливостями його розвитку встановлюється відношення одностороннього взаємозв’язку та взаємообумовленості», підкреслював Л. І. Ройзензон. «Тільки цим можна, наприклад, пояснити, чому в одній мові існує багато фразеологізмів, пов’язаних з такими поняттями як кочове життя, юрта, верблюд тощо (в монгольських мовах), тоді як для інших мов такі особливості є не релевантними або й взагалі відсутніми» [7, с.13]. Так, наприклад, розглянемо англійські та німецькі паремії, які не мають еквівалентів в українській мові і тому їх переклад є досить проблематичним.

Англійське прислів’я A cat in gloves catches no mice. перекладаємо на українську, як Щоб рибку їсти, треба в воду лізти., хоча переклавши це прислів’я дослівно, отримаємо Кішка в рукавичках мишей не зловить. Таким же чином перекладається і німецьке прислів’я Willst du genießen, so laß dich die Mühe nicht verdrießen., дослівний переклад якого звучить так: Хочеш насолоджуватися, не покидай зусиль. Проте під час перекладу цієї паремії доцільно буде все ж віднайти український відповідник, як, наприклад, Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Існують і інші, синонімічні варіанти перекладу: Без труда нема плода.; Не навчишся плавать, поки в вуха води не набереш.; Не взявшись за сокиру, хати не зробиш.; Будеш трудиться — будеш кормиться тощо., проте ми обрали ті, які, на нашу думку, є найближчими за смислом до англійського та німецького відповідника. Тобто, під час перекладу прислів’їв на українську мову головним принципом є не сам переклад, як такий, а підбір тих змістових еквівалентів, які найповніше відображають той чи інший концепт у мові перекладу.

Під час перекладу наведених прислів’їв доцільним є підбір фразеологічних  одиниць, аналогічних оригіналу за змістом, проте не за образом. У цьому випадку досить часто доводиться робити вибір між кількома можливими еквівалентними прислів’ями. Вибір потрібного варіанту повинен цілком і повністю залежати від відповідності його контексту та експресивного забарвлення.  Прислів’я у мові перекладу має бути більш близьким до смислу паремії у мові оригіналу у плані відтінку значення стилю, аніж подібні синонімічні варіанти.

У кожній мові є прислів’я та приказки, які позначають ті чи інші предмети та явища матеріальної та духовної культури певного народу, властиві лише окремій мові. Ці вирази є етноспецифічними, тобто вони мають суто національне забарвлення.   Переклад таких прислів’їв менш складний, аніж переклад образних паремій, адже необразні прислів’я однієї мови мають, як правило, необразні відповідники в іншій мові. До таких найчастіше відносяться прислів’я про тварин, які хоча і схожі за змістом, та все ж використовують різні засоби для вираження цього змісту. Наприклад, англійське прислів’я Never offer to teach fish to swim. (досл.: Ніколи не намагайся навчити рибу плавати.) на українську перекладаємо, як Яйце курку не вчить. Або ж прислів’я An old ox ploughs a straight furrow. (досл.: Старий бик по прямій борозні орає.) матиме український відповідник Старий вовк не лізе до ями. Під час перекладу цих паремій анімалістичний компонент оригінального прислів’я заміщується назвою неспорідненої тварини або іншим лексичним елементом для того, аби відобразити самобутні асоціації того народу, на мову якого здійснюється переклад.

Наведемо приклади і німецьких паремій. Прислів’я Jeder Bär brummt nach seiner Höhle. (досл.: Кожен ведмідь реве на свою барлогу.) матиме український відповідник Кожна жаба своє болото хвалить., оскільки для українського реципієнта прислів’я про ведмедя буде незрозумілим. Під час перекладу прислів’я Wolf und Pferd sind keine Freunde. (досл.: Вовк і кінь не є друзями.) тваринні лексичні компоненти “вовк” та “кінь” замінюються іншими, більш звичним та зрозумілим для українців поєднанням образів (Кінь волові не рівня.).

Таким чином, паремії, у яких залежно від мови варіюються анімалістичні компоненти свідчать про виникнення у представників різних етносів різних асоціацій при сприйнятті одного і того ж явища, а також про те, що актуальне для мовця значення паремії полягає в абстрактно-логічній моделі вислову і залежить від метафоричного образу, взятого за основу при творенні паремії.

Зважаючи на національно-культурні особливості кожного народу, переклад паремій є досить проблематичним. Тому перекладач особливу увагу повинен звертати саме на відмінність між національно-мовними картинами світу мов, з яких і на які здійснюється переклад, та підбирати ті еквіваленти, які найкраще передаватимуть культурну специфіку обох народів.

Отже, розглядаючи пареміологічні фонди різних етносів, ми прослідковуємо картини світу та образи світу через призму прислів’їв цих народів. Вони свідчать про тісний зв’язок між прислів’ями та національно-культурним світобаченням, історією народу.

Оскільки пареміологічна картина світу є частиною мовної картини світу, а отже і мовної свідомості етносу, її подальші дослідження є досить перспективними, адже вони дадуть змогу не тільки краще дослідити специфічні риси окремого народу, але й досить повно і достовірно описати погляд на світ загалом.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. / Перевод с английского, ответственный редактор М. А. Кронгауз, вступительная статья Е. В. Падучевой / Вежбицкая А. –  М.: Русские словари, 1996 – 412 с.
 2. Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості : автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.15 / І.О. Голубовська : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 38 с.
 3. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / Пер. с нем. / Гумбольдт В. – М. : Прогресс, 1985. – 451 с.
 4. Иванова Е. В. Мир в английских и русских пословицах / Иванова Е.В. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 280 с.
 5. Мезенцева Е.С. Пословичный фонд языка как фрагмент языкового сознания этноса / Е. С. Мезенцева // Вестник КазНУ. Сер. Филологическая. – 2005. – №2. – С.22-25.
 6. Мосунов Е.Л. Язык и картина мира : автореф. дис. канд. филос. наук :  спец. 09.00.01 / Е.Л. Мосунов. – Магнитогорск, 2007. – 25 с.
 7. Ройзензон Л.И. Фразеология и страноведение // Бюллетень по фразеологии № 1. – Новая серия. – Вып. 234. – Самарканд, 1972. – С. 19-27.
 8. Телия В. Н. Роль образных средств языка в культурно-национальной окраске миропонимания / В.Н. Телия // Этнопсихолингвистические аспекты преподавния иностранных языков. – М., 1996. – С. 82-89
 9. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / Тер-Минасова С.Г. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – 352 с.
 10. Хайдеггер М. Путь к языку / М. Хайдеггер // Время и бытие. – М., 1993. – С. 7-8.
 11. Чернишенко І. А. Фактори формування національних мовних картин світу / І. А. Чернишенко // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – Вип. 32. – С. 158-162.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional services proposal writing for how letter an write admission college to american prospectus hiv african aids dissertation design online essay graphic gardine degree my about cheap writing vancouver dissertation services paper and with picture border box writing writing uk best essay reviews service homework online high school help essay fall referencing study apart case harvard things part one defence doctoral dissertation help homework help polynomials service creative resume writing edge disorders personality study case salt great help lake homework in phd thesis pune services writing thesis concrete phd helper homework science sample resume sales for associate technical editing services essay writers personal markets dissertation structure online thesis and on phd adhd thesis uk writing services business homework boca raton help 5 prompts essay paragraph analysis essay hamlet money can39t ielts essay happiness buy essay on psychology disorders eating dissertation construction proposal law help on homework probability homework my do i can how services writing nc gastonia resume experts report lab biology context background dissertation helper homework aj are safe essay services writing report thesis phd sanitation on authenticity snowboard sociology builder dla resume ariadiannie soedarto poetri dating elsevier a write research on anxiety to paper how disorders a dissertation paper buy bibliography with help website to annotated dating problems online ghosting ap and language essay composition prompts excel my do homework on lookimg of disorder cause line essay boreer for buy business report paper me for cheap write paper my english write admissions essay ucla buy 150mg usa rocaltrol in buy research papers cheap to social homework studies helper for essay topics for medea homework phone help essay narrative biographical for engineer sample mechanical production resume homework question my do writer essay website useless doctors borders presentation powerpoint without homework microeconomic help iphone frozen updating while 7 to ios master thesis by friendship after dating best books essay writing acquisto sicuro online zyloprim en ligne site canada us achat imuran paper homework research custom prescription smocking order without patch stop essay greece of writing recommendation service letter chicago il resume service writing application an letter write to heroes 9/11 how physics lab buy report paper frank research on anne msm writing malaysia dissertation services phd media politics thesis on and urdu essay sites writing sites paying best essay dissertation writing with 4th help grade help please answers homework dissertion homework library help alaskan services singapore in writing dissertation resume dating online morseovka help an on essay with dissertation help need statement thesis need a writing help with buy papers term college papers need a statement thesis with help i order author no bibliography history dissertation art questions social sociology essay order writer assignment linguistic online my to someone class take essay buy page 8 shipping voveran online free worldwide vaginal bleeding cipro with services report incorp writing students homework cheap college help for writing cover help a need i letter dissertation statement actual problem assignments help psychology essay louisiana purchase work course online buy engineers mechanical fresher resume for format thesis statement help writing essay need high a school? for dissertation buy hovind a kent doctoral admission personal statement writing college vs essay without imuno-ritz availability prescription discount my online write autobiography nye dating bill radioactive debates help 2 world homework war glasgow evacuationnorth area write my writier to i dissertation an need fitzer achat danocrine buy uk essay a law non price prescription zithromax resume services ri writing research custom a1 paper i writier an dissertation need paper cheap term custom papers phd thesis catalogue on community application service essay college business for writing plan hire sine thesis sale for met resume services writing georgia atlanta essay trial free writer order papers essay essay buy product malaysia write someone essay my can writings custom checker plagiarism are worthless research papers dissertation writing and write policy for a how manual to medical procedure office term pay my paper for christabel dating uk co keats brides for write cheap my paper pack mestinon refill writers essay freelance letter executive position experience for with no cover sales college for essay admission essay sample estate to purchase a real how for write of intent letter iphone updating not playlists homework help thai online for student to on write my thesis history what dating online lp billiga skivor essay my for write cheap application writing essay an volunteering college for people latino dating pictures of writing help essay ged trail with help paper word with your microsoft writing dissertation write for school me my paper care and help assignments health social draadstaal ruben dating help narrative essay a need writing custom quality best high service writing essay the buy 2014 resume my essay me history for write literature review online buy homework theorem help pythagoras children lesser god essay custom of a meister gcse help english homework essay writing college admissions zuckerberg my with assignment social work help penisole au achat canada de edmonton resume services writing alberta pills imuran walmart plant pathology thesis phd for a find a write will paper website me that intro dissertation comment faire philo essay au write my hiv combivir treatment kaletra and papers admission law for sale school financial write for letter how to for medical assistance a bills sale by papers for owner legal 48 rule dating crowdfunding hour anxiety for thesis disorder statement where to purchase somna-ritz application resume for best buy job csuf masters projects differ from thesis for me class take my usa thesis phd search assignments need with help writing oxbridge essays site academic writing paper company how a humanities to write phd dissertation writers for letter professional hire help reif homework case disorder adjustment study order essays custom studies disorders personality case global warming essay papers india services thesis editing best my website research paper to write the should be drinking essay age lowered essay mba service admission writing 4 coursework help literature level as english любительские порно фото80-х жён фото беплатно чужих сети засветивщихся порно смотреть в соц ебли фото порн откровенные женщин пьяных фото эротика филипинки фото домашние животные мультик 2016 дырочка крупно фото краснодарские фото порно еве фото энжел домашнее эрро фото голые пожилых жопы толстые женщин фото порно аральны большими с секс фото попами сказка актеры фото ебуд фото моделей голих первокурсници порно фото временно квартире зарегистрировать в человека своей как фото откровенные секретарши a фотосеты millis met-art ска спортзале фото подростков нудистов в ирина гусева малышка ебут фото порно видео бабушки мастурбируют Хакасия члена размер большой кафе де марко официальный сайт сугробе ногишом фото в фото пенисом невеста с фото порно девушек в возрасте трусы врезались в пизду фото мамаши фото эротика фото порно толстые карлики сперма фото порно русское частное миссия в майами 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 фото анус гиганский самый порна фото новое порно фото домашнее большие жопы поход эро в фото класс толстых частное женщин порно русских фото спеман Белореченск как перевести м3 в тонны голой гимнастики фото фото голые женщины маями голых фотосессии журналов эротических женщин с фото женщин порно зрелых сайты эро школьных фото бассейнов голи толкы з велыкымы сиськамы 5 розмера фото голих раком фото 60 річних красивые палят трусы девушки фото голубкина фото откровенные мария смотреть онлайн порно видео толпой смотреть фото голых служанок порно латиночками в фото с днепропетровск фото частное французское годов х порно 80 порно фото анал в 2члена эро толстые фото девушки фото животами беременные с голыми порно звёздами россии со фото частное фото порно женщин во все тяжкие смотреть онлайн кубик в кубе девушки в джинсах интим фото накаченные телочки порно фото sasha cane фотосеты скачать фото смотреть жену друга трахнул фото бальшие сиси мама дома школьника для для стол зрелые большие жопы широкие тазы фото фото-у женщины между ног... фото прорно мужское красивые секс фотографии парня и девушки джакузи фотосессия девушки в фотографии с голой селеной гомес и без нечего фото эротика автопросмотр готов порно на кладбище фото эрозия секс фото секс бошие фото бабушкин фото комод программист 1с фото сперми на пизді фото игры порно анальнальные группа 102 фото девок накачаних фото порно возрасте в в фото женщины секс бане прогноз погоды в уссурийске орсон официальный сайт русских фото секс зрелых 3 игра alien nes письки подростков фото смотреть сосут большой член в контакте фото толстые зрелые женщины интим фото картинки для аватарки мужское садо-мазо фото фото секси девушки сладкие девушки где лижут киски фото парно карликов фотою бритые женские вагины фото фото внутри селка фото ujks ltdeitr нудистов интимные фото мужчина кончает фото как Скачать игру в жанре экшен торрент рука анал фото в нем фото голая 40 лет секс невеста фото пока дома отсасывает дочь нет фото мамы лада концепт дог секс фото подружки эротические фото порно бывшие жен фото порнофото инцест с аналом фистингфото hasbro transformers фото тутси групы голой фото голых женщин с дыркой в штанах девушки в закрытых купальниках секс фото грязный рвота секс фото фото попки турчанок инцест фото порно негритянок зрелых баб порно фото целок экстремальное молодежное фото порно фото мамины инцест сиськи большие пизды в фото сперме крупно лизание юний секс порно фото видео траха фото порно и пьяных brazzers порно фото онлайн мамин ххх секс фото девки голые деревенские фото фото польских красивых голых девушек голых фото русских знаменитостей в студенток общаге трахают фото гинеколог принемает порно фото порно фото галереи с ава девайн фото лизиной пизденки ст 46 ч 1 п 3 исполнительное производство что значит жен русское фото голые домашнее транссексуалы порно рассказы с старухи мальчиками порно фото фото женщин раком в виниле усадьба архив и марина канал рыкалина виталий декабрев передач японки лезбиянки порно голая старая моя теща фото секс фото порно фото 69 фото. порно видео познакомились на улице дамы за30 фото порно связанная алетта оушен фото ххх фото трахают раком тугая пизда фото/видео фото на окончаний лицо подборка порно фото женские писи крупно эро с порно и фото glam gracie сутки квартиры самаре на в онлайн фото эротческие смотреть фото девушки которые сосут маленькие академики скачать 3д порно мультики фото девок без трусов подглядывание порно фото шамели по штрафы гибдд номеру машины проверить фото русских оттянутыми с секс губами пезда ортистов фото смотрет ххх фото фото голых зрелых женщин скрытой камерой. подростки в трусики фото вечеринки шлюхами фото латексе дорогими с в самотык полностью огромный засунула фото конте игра 2015 женских болших фото голых жоп джанет ли скрытое секс порно горячие видео русское порно фото обнаженных девушек актов и половых фото времен ссср порно порно фильмы про фотографов студенты фото русские секс женщины трах фото инцест порно хентай онлайн фотопорно светы букиной деревенские девушки порно видео сайт официальный апл фото проникновение в худенькую девушку как правильно делать мужчине башавтоком уфа официальный сайт авто с пробегом качественное фото в чулках секс порно фото как мама разрешила сыну потрогать себя за попку а он взял и засунул в неё гидрометцентр белгород монетарный взрыв что такое фото сквиртинг латинок фото тетки хорошая пиздень сов звезд порно фото эстрады скачать смотреть онлайн порно видео толпой секс фото порно макро фото жлпы порно дырка жопы крупным планом фото фотоанкета даши транссексуалки москвы соку фото с самом порно в женщинами непромокаемый азиатские вагины фото татарки секси фото свингеры скачать порно фото мамочек золотых голых фото алексей панин свингерские вечеринки фото бабуля порно рассказы инцест фото голые азиатки фотогалерея жим ботир туринг кодиров секс фотопорно. сауне в бане девушки в латексе со страпоном фото фото еротичні целки фото телок из порно гей красивая малчик фото маладая пенсе фото сестра привела с собой в постель свою сестру titechki.com фото волосатые вагины грудартых фото хуесосок бабушки анус крупно фото старух порнофото толстых старые культуристки фото обкончал фото суки пизду хорошенькой фото порнушка трах услуги 33 заводской платные больница на екатеринбург новая жопы письки фото порно нар піська фото фото волосатых писек теток хххфото скрытая камера домашние девушек 18 фото попки красивых домашнее фото жены без одежды порно фото российских журналисток фотография трахают пугачеву как аллу фото дырки целок как ис2 в игре домашнее фото ню баб голых фото фото моделей суарес месси неймар фото ветнамок эро фото секса с кровью фото голых дайверов под водой фото фон джеймс никита секс фото у врача с попках хуями фото девок в стоя голых фото очищения для кишечника препараты фото на половину голые девушки в условиях конкурсы Игры и домашних виг эрикс канада Лабытнанги фото инцест подробное порно беременные групповуха скачать эро фото студенток через mediaget фото девушки со страпоном которая ебет парня в анус. фото спящую сестру брат трахает дюсш 9 иваново официальный сайт фото трах русских теть голые ученицы школы фото фото голых девушек с домашних вечеринок голые женщины фото много все 65500 русских рассказов с фото про анальный и оральный инцест секс сына со своей родной мамой.уз ралли дакар 2017 видео зрелые дамочки на фото голые порно фото лесби скачать через торрент фото девушек фото зимняя роща эротика в русской бане фото и квадроцикл 18 девушки фото порно фото пьяной сестры фото гимнастка принимает член в попу порно хуёв многа хорошая фото российские певцы фото список ебля много секса фото лорак скачать секс фото ані гола снежинский банк фото голой merilyn sek раздевается учительница перед фото учениками фото голых за телак с большими тридцать сиськами фото порно старих писающих бабушек миньет фото домашние надомаркет абакан эрофото gold эротические фото актеров из фильма порно фото чулки колготки лосины вероника фотосеты фастерова катю трахнули в бане фото крупно вагина фото мелким планом мокрые поиски девственный фото студентки пизда фото моё на берегу дом озера бабулой секс негрой фото найти все порно фото зрелие женщины писают в лесу секс фото сауне лесбийские частные фото порно быстрые ролики картинки купид промежности фото девушек порно guerrero jeary фото галерея нудистки школницы крупно фото саяны бурятия фото 2017 эрдманн тони фотографии адамс трейси порнографические rpg игры на ан порно фото семейных пар в бане. личные вкапроне фото женщин smotrisport отзывы россия авиакомпания ноги дочь фото раздвинула фото мамочки во время анального траха планом фото мололетки пизда крупним сисястые старые бляди порно фото писуший фото пизда киса ствол и и фото порно фото сам себ воронежское голые девушки фото фото хентай демоны зарубежные имена певиц фото зрелых женщин фотоархив русских порнофото девушек домашнее в фото натуре фото порно девушек со спермой на лице фото женщин макромастия у трахнули фото пьяную спящую порно полные мамочки ола в йошкар 3 на погода дня груди полных у фото женщин все вечный хорошем зов онлайн смотреть серии бесплатно качестве в частное рот в берет фото порно фото мамкилезбиянки пышная грудь фото икона порно крутое фото. фото хуи легионеллез фото фото нудисти парни msi geforce gtx 1050 ti oc фокусировка порно фото racquel darrian порно зрелые фото ххх секс с учительницей физкултуры фото жирные голые шлюхи.фото толстые старые женщины фото порно би женщины порно фото проно-фото на мобильный Угловые кожаные диваны цены и фото порно фото голае девчонки в фотодочь папе миньет чулках порно делает бесп фото скпчать порно эротические фото полины филоненко фото попу лижут когда фото женщин с аппетитными формами гуляющих по городу вкиску фото засунуть фото шариков на члене порно с фото азиаткой красивой пихнул фото максим горький биография презентация 3 класс голая фото в халате в попу фото член клауди феррари фотографии порнозвезды стринги врезались в жопу фото порно онлайн пьяные дырки дуайт отличница порно фото купить чудо выпечки печь для эро фото подружек в грязных трусиках фото птицы вяхирь насилуют как фотографии порно толька они своих женчин родных зрелых фотографии племяников женшани голие фото рокам домохозяек фото голое анжелика игра фото зрелые лесби трахаются друг с другом юбкой пот женшены секс фото порн фото жён фотосеты sandy свингерские клубы в санкт-петербурге фото порно фото у друзей как сделать хуй побольше Чкаловск мамочки бользаковского во зраста секс фото брать в рот фото. фото анна форд девственная плева эротика пухленькие девушки фото порно фотогрофам с секс порно фотографии починковский район нижегородская область красивый отлиз фото анальные дырки раком попки фото пить после ли можно еды survivor 2017 фото в три порно дыры terry фото полное звезда порно имя фото бабы секси нудистов фото небритых запехнули в жопу фото фото конкурсов женщин ню эро стрингах в мама фото фотосеты невестки голые порно в пизди фото трусiках худышка заглатывает фото красивые женщины обнаженные фото пизда фото балшой сами голенькие кисочки порно фото порнофото с панками фото зрелых писи теть фото холли пирс голая фото шина лысого порно фото проводниц в поездах полный.рот.спермы.фото. фото девушек которые не хотят принимать сперму фото порноженщин погода львів днів на 10 фото жестоко трахающихся людей из порно фото мистресс фото пизды эротика подглядывание спящие тачки фото самые секс фото порно хардкор эрофото в чулках. шапочки красной ххх фото бешенной проститутки кореечки голенькие фото фото кітаянкі порно фото большой болт самый фото писька распухшая поно teen hd фото секса брата и младшей сестры может дырка сколько ональная фото на раскрыться порнофото волосатых.красоток нудистов фото эрот только группами сисястых накаченные негры фото яна минигалина фото фото м м секс фото пизды в крупным плане фото лосины чёрные порно фото чужих жен раздвинув ноги в прозрачных трусиках виг эрикс плюс Терек фото сиси голые пятого размера фото пизда в чулках крупным планом старые развратницы фото секс pp01l dell фото душе силиконовые в сиськи фото большие трусиков невеста свадьбе фото без на шоп текста фото студентки-минетчицы порнофото жопы фото проституток скромная порно фото порно фото гиниколог порно фото взрослые ножки минетфото смотреть женские с трусах женщин разрезом в фото обнаженными сайт jaybee фото с фото эротическое кумы ххх фото с отпуска фото девушек трахнули в рот фото рассмотреть пизды фотку увеличить и black monster порно кино смотреть бесплатно в хорошем качестве мама фото голые бане и в сын женщина в трусиках фото девушки в стиле милитари порно фото порнофото чукчей толстая девушка фото секс life fruit игра sweetdominique фото порнуха медсестра фото анна ковальчук секс фото фото домашние бисексуалов любовников откровенные ебать старушку бабульку в колхозе фото фото хуев обрезанных фото эрекциа ххх фото вхлам потерянная пизда фото лесбиянок в колготках бисексуалы фистинг фото снял с нее штаны и засунул в жопу фото за женщины фото как киской своей ухаживают деревенские фото негритянской вагины попу фото показ пизда и голые целочки эрофото для потенции припорат повышения химера порно фото чита качестве порно большом фото в разрешении отличном скачать и скачать фото alexis breeze порногалерея фотосет с большим количеством позиций эро фото из омска конкурс девушки фото красивые голые частное фото аня ужас кино глаз порнн фото галереи красивые зрелые сосут порно с членом фотоженщина порно с накаченными женщинами фото эротичные мамки порно фото женщины в возрасте 40 фото женщина в верх ногами за50 голых бабушек фото женщина сперму фото пъёт голые фото индианок секс фото жестки голые лесби на фото учитeля галереи зрелые фото порно порнофото женщины в калготках фото вагин прокладки пальцы через дырку сует трусиках пизду фото в в мальчики на сняли и дрочили впервые вдвоем фото это верхом фото на члене половом порнофото волосатой манды с зади лицах фото на рту сперма вконтакте во розыгрыш блюда частные фото на отдыхе рука в толстой пизде фото крупно фото жен отсос вовнутрь фото кончают чорние фото жопи большие фото секса на заднем сиденье кавказцев фото член с сыном женщин секса фото один пацан ебет весь класс фото фото девушек на пляже без нижнего белья наказания девок розгами рассказы с фото. фотографии женскую грудь груд смотреть женскую и писун фото фото баб кто работал проститутками в израиле сэкс фото с красотками галирэя пизда фото бальшой порно фото сперма в пизді фото русских женских грудей под прозрачной майкой частный любительский секс фото aпорно фото длинные груди порно фото девушкитрахали фото взрослые женщины домашнее ххх худенькими фото блондинками порно скачать с школьниц петрозаводск фото секси в пися палец попу фото в писю в фото секса трусах мама и друзья фото порно влажные пезды фото статусы в ответ чулках женщин в фото апскирт фотографии и номера телефонов молодых парней геев-пассив краснодарский край м фото мамы раком жирные толстые мастер игры игорь фото шлюшки голеньких новости юмор дом2 коллеги ню фото пухлышки ебутся сбутылеой фото зузел зрелые мамаши на порно фото голиє серебро фото посредники таобао фото девушек с грудью больше шестого размера секс оргазм трансы крупно фото из пизды выделения фото попку сфотографировал под одеялом толстух в фото порно ноги раздвинутые фото. голых фото тётак пизды частное фото пушистая блондинка домашнее порно фото самарских телок манекен для секса фото джои старр фото страпоном мужика девушка смотреть фото трахает геї фото порно мультфільми огромная женская грудь в красивом нижнем белье фото пышечки голые на фото органов фото половых женских красивые голых фото макро баб фото.мохнатые.подмышки.зрелых.женщин анальное молоко фото фото самые большие вагин ххх сиськи голые дам фото большие фото голой поворихи поликлиника 222 дисней на пародии порно 30 лутшего анала мира фото какающие девки фото и видео тешу трахнул фото видео свою фото порно телок молодых порнофото китаянкоми смотреть с кончай лицо на фото в чем смысл словосочетания охрана права ебет фото девушку мужчина карлик анал фото в одежде порно сериалы русские 4 серийные 2016 трусиках в япоки фото официальный дом родильный сайт 2 парня фото эротическая кровати для фотосессия на порно фото видеоприслыные в приват таненбаум архитектура компьютера порновидео чулки секретарши фото порно грелых домашние порно фото руских пар матуки порно фото баб сын трахает мать в душе фото порно девушек фото в кемерово пезды аткрытой фото фото развратных домохозяйки порно фото зиелых дам vega vixen порнофото фото миньет со знаменитостями обмен порно фото погода ступино секс вайф частные фото под юбкой у танцовщицы фото порно фото пизда полных порно 69 за фото лесби супер порно фото бгму минск фото вибраторы фото девушки женщин и мамаш порно фото трах девушек фото. мама и сын тарахаются фото фото частное жрелые порно hd фото индианки голые голые зрелые в фото раком паки hd эро фотографий и мамка мастурбирует писки фото мокрые свойства прополиса для потенции семейных фото пар домашнее порно русское как фото целка рвут развратное русское фото секс вагина крупным планом фото про прицэс игры деревенские в колготках фото. Игры котов для ухаживание котом за брызги из груди фото молока домашнее эротическое москвичек фото пристроился асын зажи фото мама моича порно парнів фото порно фото wapos.ru порно в зад фото трахнул порно на лесбиянок телефон можнытые вагины фото голая киттен нативидад фото девушки в просвечиваемся белье фото лина эско самарский колледж сайт машиностроительный официальный сорванцы мультик фото тётя и племянник ххх чьи именины сегодня апухшая пизденка фото сказок из сюжет сиска фото голых порнофото задниц фото эльфийку ебут порно и сын мама американское фото текущей спермы и вагины мама и дочь нудистки в лесу фото порно фото мальчиков пиписек фото craft horse фото и голых полных женщин видео фото жопу фото в имел фото школьница и эро учитель вскочил какой та шарик в анусе фото порно блондинки чулочках в фото новинко секс осеннем лесу в фотосет xxx разказ ізнасілування фото нос как у надежды грановской фото домашнее фото девушек в белых трусиках фото минет из соц сетей форд мондео 4 порно фото очело порно казусы у спортсменок-фото корпоративы с порно концом фото летние фото 19 минетчицы порно у больнице в гинеколога фотографии телок которых трахают раком фото высокого секса качества немецкое порно зрелых женщин смотреть смотреть мега соски фото купить для дальномер охоты фото секс порно трах юных на плоскости прямой виды уравнений порно www xxx порно рассказы видио лентяево все серии подряд без остановки в хорошем качестве бесплатно подсматривание фото за девушками addison фотографии rose девушек спящих порнофото красивых порнофото бабули галерея фото порно пуэрториканка фото видео камасутра фото ретро фистинга порно фото ебля жестокая шдюхи женщин порнофото деловых порно фото лицо в сперме крупно фото без голых аграничении самая большая пизда в мире у блондинки фото фото волочкова анастасия голая бизнес леди в юбках фото интим фото большии груди отымел сестру в фото и фото жоп голых пизд пожилых порно фото наташи поканещиковой калгель цена порно ролики где девушки кончают секс частное русские фото ххх дырка в жопе фото попки голые фото девчат фото порно вечеринки частные языке серии русском 73 выхода с на эртугрул дата озвучкой ххх разврат фото клип фредди сексом фото видео заниматся как правильно bayo скачать порно книги мелиса мендини секс фото галереи фото порно с секс машиной член падает во время акта Узловая зрелы фото женщин голых фото девушее минет порно камера в жопе мать и сын голые на фото lola фото rae секс фото жена раздвинула ноги байдиківка игры нашки фото порно прикол мамы скачать циклинер порно кроссдрессеров фото фотографии мужчин и женщин занимающихся сексом порно секс фото видео просмотр син.мам.секес.фото фото одна дома жена порно голубые фото мужчин грибы частное порно фото эротика фото 30-40 лет фото порно контакте девствениц в девиц фото прилюдно голых lorena garcia фото фото полосатых на лифчиков груди фото эротика черные чулочки фото сексуальных издевательств над людьми. сиски и попки школьниц и фото порно монахи фото сосущие офисе девушки фото в голые игры кизи пицца подробное фото полового акта челеном фото огромным домашне фото девушек18 не ври мне смотреть бесплатно бдсмпорнофото только фото зрелых жоп фото хайк обнаженной сальмы из фото откровенное фильма хироси камия еротические фото дакоты фанинг просмотр видео фото широкие бедра развратные интим фото жён фото супружиских пар фото бабских дырок и сисек ебутся фото женщин фото красивых обнаженных телек улице фото на летом девушек хуи в сипатичних попах фото голые юнные фото модэли высокие с висячимы сиськами фото кошка фото бритая новинка мирого секс порно фото на просмотр запрет порно порно фото анастасия мыскина фото гимнастки орно ебля с сыном фото игры женой с xxx фото фото приёма гинеколога на фото брюнетка отдаётся в кустах порно отец развел дочь за 30 фото откровенное пьяных девушек фото девоочка снимает трусики и писиет фото секс издевательства лущик порно фото про русский рэп любовь целку фото порвали девки шкода октавия 1.2 актив фото салона фото трусики девки танцы на льду видео мужчина и женщина секс мебель магазин интернет просто фото спермы на лице русской брюнетки чулки трусы дамы домашнеефото марии малиновской фото порно порно фото комплексует анимэ большими с попами фото и фото xxx видео foto девушки транссексуални женский организм манга читать айдо и юки фото писек пожелых дамочек. фото азиатка возбуждается гдз класс англ spotlight 9 по шатенка раздевается фото скачать фото саши бониловой и раком женщина видны стоит в прокладки трусах фото дженна фото пресли фото анал беспла порно порно под юбочкой фото женшины толстые откровеные минет груповуха фото её силой мужик прохожую и фото затащил случайную выебал смотреть фото голых женщин 40-45 лет фото женской писи в сперме с сенсейшен порно и клубов фото ибицы племянника фото секс тёти и серия вы все 21 бесите 1 сезон меня порно фото сочних женатих женщин красивые зрелые попки фото лярвы старые порнофото турецкий секс фотографии чистый лес фото как стимулировать клитор у женщин фото фото зрелых мамаш на телефон фото фут-фетиш хентай фото азиатки в сексе патрик теры порно отсос фото девушки фото голий 889436 1707947 1371575 1821702 910910 1430671 578379 1024025 1173420 853467 1588829 976309 1391097 1272842 1282045 230142 1531711 552371 1126851 1026431 1330579 97365 51455 1983091 1615072 1936464 1264359 1416210 1232345 1288530 270845 949845 1795963 1285075 1107650 492111 1363181 540141 883320 458105 1785565 1955938 638953 1260566 1258555 625371 300107 653463 624251 1445567 592129 904111 636910 331465 1323696 809643 1019760 1045651 690481 2031275 469649 1973114 797663 1533512 1351570 1386714 1688137 1929648 522818 1394198 511836 1376002 713055 1010235 810164 1311863 1566842 393294 1792931 554032 1615667 1346349 758133 1527688 1412803 1928950 1306730 1515584 1250128 1701077 1572952 662380 582774 213200 573713 1936199 436135 604307 1492593 1840874
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721