НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПАРЕМІОЛОГІЧНИМ ФОНДОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кальмук О. Р.

НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА ЇЇ ЗВЯЗОК ІЗ ПАРЕМІОЛОГІЧНИМ ФОНДОМ

У статті досліджується національна мовна картина світу та її зв’язок із пареміологічною картиною світу. Висвітлено  їхню взаємозалежність.

Ключові слова: мовна картина світу, національна мовна картина світу, пареміологічний фонд, пареміологічна картина світу.

В статье проводиться исследование национальной языковой картины мира и ее связь с паремиологической картиной мира. Освещена их взаимозависимость.

Ключевые слова: языковая картина мира, национальная языковая картина мира, паремиологический фонд, паремиологическая картина мира.

The article deals with national linguistic picture of the world and its connection with proverbial picture of the world. Their interdependence is emphasized.

Key words: linguistic picture of the world, national linguistic picture of the world, proverbial fund, proverbial picture of the world.

Однією з фундаментальних проблем наукових досліджень про людину і культуру є проблема, пов’язана з пошуками мовних утілень національних особливостей конкретних етносів. Паремії у цьому ракурсі найчастіше виступають об’єктом уваги мовознавців, оскільки саме вони максимально  передають уявлення про світ представників певної етноспільноти.

Дослідження особливостей репрезентації мовної свідомості в традиційних текстах народної культури проводили С. Нікітіна, О. Тищенко, О. Морозов, О.Бєлікова, С. Ігошкіна, М. Князєва та ін., зокрема на матеріалі паремій їх розглядали І. Голубовська, Сергій Єрмоленко, Л. Даниленко, В. Жданова, О.Корнілов, Г. Миронова, І. Привалова, М. Сітаж, Є. Єндрзейко та ін. Однак і досі питання взаємозалежності національних образів та їх мовного вираження є недостатньо розкритими. Тому метою статті є дослідити зв’язок між національною мовною картиною світу певного етносу та його пареміологічним фондом.

Мова – це найголовніша знакова система людини, найважливіший засіб пізнання. Люди використовують мову для того, щоб пояснити світ і сформувати ту чи іншу його модель. Звичайно, художник може це зробити завдяки зоровим образам, а музикант – завдяки звукам, але всі вони використовують знаки універсального для всіх коду – мови. З одного боку, мова є всезагальним засобом спілкування, а з іншого боку, вона є тією диференціальною ознакою, яка відрізняє етноси один від одного. Тобто, мова передає всім своїм носіям спільний для них світогляд, який багато в чому відрізняється від світогляду носіїв інших мов. Більше того, мова виступає суспільним знаряддям,  що формує людський потік в етнос, який утворює націю завдяки збереженню і передачі культури, традицій, суспільної самосвідомості певного мовного колективу [9]. Оскільки спільноти людей відрізняються за способом життєдіяльності, світоглядними орієнтаціями, то вербальні картини світу, створювані ними, є також відмінними.

Картина світу – це узагальнений наочний образ світу, що виступає як зовнішня оболонка для суб’єкта. Кожна окрема картина світу має дуже складну будову й виконує найрізноманітніші функції, проте спільною рисою для всіх картин світу є їх знаковий характер. Знаком виступає мова, а особливості форм існування мови зумовлюють і відображають своєрідність мовних картин світу, які є основними структурними елементами картини світу [6].

Картина світу, у свою чергу, відображає національні особливості окремих народів. Національна мовна картина світу – це зафіксоване в лексиці відповідної мови специфічне бачення реального світу й усього, що привноситься в нього людською свідомістю [11].

Про мовну картину світу писав ще В. Гумбольдт, який вважав, що “різні мови є для нації органами її оригінального мислення і сприйняття” [3, с. 253]. На його думку, кожен народ по-своєму сприймає багатоманітність світу і по-своєму називає окремі фрагменти світу, а своєрідність створеної ним картини світу визначається тим, що в ній виражається індивідуальний, груповий та національний вербальний та невербальний досвід.

Схожий філософський підхід був і у М. Хайдегера. Він писав, що картина світу – це не картина, що зображує світ, а світ, який сприймається, як картина. Між картиною світу як відображенням реального світу та мовною картиною світу як фіксацією цього відображення, на його думку, існують складні відносини [10].

Сучасні дослідники більше звертають увагу не на філософське, а на наукове осмислення мовної картини світу. Широко це питання розглядає лінгвістика. З точки зору дослідниці А. Вежбицької, національно-культурна специфіка ментальності та характер етносу знаходить своє вираження не лише на лексико-семантичному, а й на морфологічному та синтаксичному рівнях мовної структури [1, с. 43]. Такої ж точки зору дотримується і В. М. Телія, яка вважає, що мовна картина світу створюється не лише засобами конкретної лексики та опредмечуванням процесуальних значень, але й “…використанням синтаксичних конструкцій, які первісно відображають відношення між елементами дійсності, що сприймається предметно…” [8]. Отже, мова моделює специфічні риси національного світосприйняття і національного складу мислення на всіх своїх рівнях.

З огляду на широке розуміння змісту поняття “мовна картина світу” його визначення слід звести до вужчого концепту “національно-мовна картина світу”, що є вираженим засобами певної мови світовідчуттям і світорозумінням певного етносу, вербалізованою інтерпретацією мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі [2, с. 23]. Існує така кількість мовних картин світу, скільки існує мов, кожна з яких відображає унікальний результат багатовікової роботи етнічної свідомості над осмисленням буття людини. Неповторність кожної мовної картини світу стає очевидною лише на фоні інших, тому їхнє зіставлення й аналіз універсальних компонентів викликає неабиякий науковий інтерес.

Кожна мовна картина світу виражає когнітивні, культурні і національні особливості народу. Прислів’я і приказки також несуть в собі інформацію про той чи інший етнос та його погляди на світ. Це дає нам підстави говорити про так звану пареміологічну картину світу. Пареміологічна картина світу є невіддільною частиною мовної картини світу. Коли остання – це світобачення, закріплене в мові, то пареміологічна картина світу – це світобачення, яке ми виявляємо при аналізі пареміологічного фонду етносу. Дослідження пареміологічної картини світу є досить перспективним, оскільки дозволяє реалізувати обидва напрямки аналізу мовної картини світу. З одного боку, прислів’я та приказки дають можливість досліджувати концепти, характерні для окремої мови, а отже, і для окремого народу. З іншого боку, паремії утворюють завершену частину мовної системи, яка дає можливість реконструювати необхідний фрагмент мовної картини світу і точно описати погляди на світ, адже реконструкція мовної картини світу загалом  через свою комплікативність є майже неможливою  [5, с. 22-25]. Більше того, пареміологічні картини світу “виражають разом із часовими, універсальними для будь-якої епохи до певної міри архаїчні погляди, пережиткові уявлення про світ” [4, с. 92]. Проте застарілі приказки та прислів’я не можна не брати до уваги. Їх слід віднести до периферії пареміологічної картини світу, адже вони, виражаючи архаїчні погляди на світ, все ж можуть відображати в собі незмінні особливості національного характеру.

Слід зазначити, що безпосереднім свідченням взаємозв’язку національних особливостей конкретних народів з їх пареміологічним фондом є, як не дивно, проблеми перекладу паремій цього народу на інші мови. Відсутність фразеологічних еквівалентів під час перекладу підкреслює національну специфіку та неабияку національну цінність цих фразеологізмів, адже «між характером фразеології певного народу і культурно-історичними особливостями його розвитку встановлюється відношення одностороннього взаємозв’язку та взаємообумовленості», підкреслював Л. І. Ройзензон. «Тільки цим можна, наприклад, пояснити, чому в одній мові існує багато фразеологізмів, пов’язаних з такими поняттями як кочове життя, юрта, верблюд тощо (в монгольських мовах), тоді як для інших мов такі особливості є не релевантними або й взагалі відсутніми» [7, с.13]. Так, наприклад, розглянемо англійські та німецькі паремії, які не мають еквівалентів в українській мові і тому їх переклад є досить проблематичним.

Англійське прислів’я A cat in gloves catches no mice. перекладаємо на українську, як Щоб рибку їсти, треба в воду лізти., хоча переклавши це прислів’я дослівно, отримаємо Кішка в рукавичках мишей не зловить. Таким же чином перекладається і німецьке прислів’я Willst du genießen, so laß dich die Mühe nicht verdrießen., дослівний переклад якого звучить так: Хочеш насолоджуватися, не покидай зусиль. Проте під час перекладу цієї паремії доцільно буде все ж віднайти український відповідник, як, наприклад, Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Існують і інші, синонімічні варіанти перекладу: Без труда нема плода.; Не навчишся плавать, поки в вуха води не набереш.; Не взявшись за сокиру, хати не зробиш.; Будеш трудиться — будеш кормиться тощо., проте ми обрали ті, які, на нашу думку, є найближчими за смислом до англійського та німецького відповідника. Тобто, під час перекладу прислів’їв на українську мову головним принципом є не сам переклад, як такий, а підбір тих змістових еквівалентів, які найповніше відображають той чи інший концепт у мові перекладу.

Під час перекладу наведених прислів’їв доцільним є підбір фразеологічних  одиниць, аналогічних оригіналу за змістом, проте не за образом. У цьому випадку досить часто доводиться робити вибір між кількома можливими еквівалентними прислів’ями. Вибір потрібного варіанту повинен цілком і повністю залежати від відповідності його контексту та експресивного забарвлення.  Прислів’я у мові перекладу має бути більш близьким до смислу паремії у мові оригіналу у плані відтінку значення стилю, аніж подібні синонімічні варіанти.

У кожній мові є прислів’я та приказки, які позначають ті чи інші предмети та явища матеріальної та духовної культури певного народу, властиві лише окремій мові. Ці вирази є етноспецифічними, тобто вони мають суто національне забарвлення.   Переклад таких прислів’їв менш складний, аніж переклад образних паремій, адже необразні прислів’я однієї мови мають, як правило, необразні відповідники в іншій мові. До таких найчастіше відносяться прислів’я про тварин, які хоча і схожі за змістом, та все ж використовують різні засоби для вираження цього змісту. Наприклад, англійське прислів’я Never offer to teach fish to swim. (досл.: Ніколи не намагайся навчити рибу плавати.) на українську перекладаємо, як Яйце курку не вчить. Або ж прислів’я An old ox ploughs a straight furrow. (досл.: Старий бик по прямій борозні орає.) матиме український відповідник Старий вовк не лізе до ями. Під час перекладу цих паремій анімалістичний компонент оригінального прислів’я заміщується назвою неспорідненої тварини або іншим лексичним елементом для того, аби відобразити самобутні асоціації того народу, на мову якого здійснюється переклад.

Наведемо приклади і німецьких паремій. Прислів’я Jeder Bär brummt nach seiner Höhle. (досл.: Кожен ведмідь реве на свою барлогу.) матиме український відповідник Кожна жаба своє болото хвалить., оскільки для українського реципієнта прислів’я про ведмедя буде незрозумілим. Під час перекладу прислів’я Wolf und Pferd sind keine Freunde. (досл.: Вовк і кінь не є друзями.) тваринні лексичні компоненти “вовк” та “кінь” замінюються іншими, більш звичним та зрозумілим для українців поєднанням образів (Кінь волові не рівня.).

Таким чином, паремії, у яких залежно від мови варіюються анімалістичні компоненти свідчать про виникнення у представників різних етносів різних асоціацій при сприйнятті одного і того ж явища, а також про те, що актуальне для мовця значення паремії полягає в абстрактно-логічній моделі вислову і залежить від метафоричного образу, взятого за основу при творенні паремії.

Зважаючи на національно-культурні особливості кожного народу, переклад паремій є досить проблематичним. Тому перекладач особливу увагу повинен звертати саме на відмінність між національно-мовними картинами світу мов, з яких і на які здійснюється переклад, та підбирати ті еквіваленти, які найкраще передаватимуть культурну специфіку обох народів.

Отже, розглядаючи пареміологічні фонди різних етносів, ми прослідковуємо картини світу та образи світу через призму прислів’їв цих народів. Вони свідчать про тісний зв’язок між прислів’ями та національно-культурним світобаченням, історією народу.

Оскільки пареміологічна картина світу є частиною мовної картини світу, а отже і мовної свідомості етносу, її подальші дослідження є досить перспективними, адже вони дадуть змогу не тільки краще дослідити специфічні риси окремого народу, але й досить повно і достовірно описати погляд на світ загалом.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. / Перевод с английского, ответственный редактор М. А. Кронгауз, вступительная статья Е. В. Падучевой / Вежбицкая А. –  М.: Русские словари, 1996 – 412 с.
 2. Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості : автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.15 / І.О. Голубовська : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 38 с.
 3. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / Пер. с нем. / Гумбольдт В. – М. : Прогресс, 1985. – 451 с.
 4. Иванова Е. В. Мир в английских и русских пословицах / Иванова Е.В. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 280 с.
 5. Мезенцева Е.С. Пословичный фонд языка как фрагмент языкового сознания этноса / Е. С. Мезенцева // Вестник КазНУ. Сер. Филологическая. – 2005. – №2. – С.22-25.
 6. Мосунов Е.Л. Язык и картина мира : автореф. дис. канд. филос. наук :  спец. 09.00.01 / Е.Л. Мосунов. – Магнитогорск, 2007. – 25 с.
 7. Ройзензон Л.И. Фразеология и страноведение // Бюллетень по фразеологии № 1. – Новая серия. – Вып. 234. – Самарканд, 1972. – С. 19-27.
 8. Телия В. Н. Роль образных средств языка в культурно-национальной окраске миропонимания / В.Н. Телия // Этнопсихолингвистические аспекты преподавния иностранных языков. – М., 1996. – С. 82-89
 9. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / Тер-Минасова С.Г. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – 352 с.
 10. Хайдеггер М. Путь к языку / М. Хайдеггер // Время и бытие. – М., 1993. – С. 7-8.
 11. Чернишенко І. А. Фактори формування національних мовних картин світу / І. А. Чернишенко // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – Вип. 32. – С. 158-162.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume professional writing free services help english homework services nj bergen writing resume county helper astronomy homework sample medical billing letter and coding cover for online review writing service service writing uae dissertation in essay 3rd person written written an essay essay buy music jyj write my lab report someone windows live 8 not phone tiles updating service 0800 dissertation uk template business sales plan interview for help assignment engineering mechanical services phd dissertation help cancer patrick pancreatic of swayze stage butlers dianas dissertation on obsessive essays compulsive disorder writers argumentative essay thesis background image custom theme getting essay caught buy without music writing paper radio writing sites assignment thyroid case study evolve disorders essay review cheap an earth the steps essay protect essay introduction to an for writing boston dissertation university admission ethical dilemma essay earth for help science homework for accountants resume services writing nj best objective order resume picker to application write primary school admission how for form thesis phd evaluation dissertation franco phd help james military writing services best transition resume dissertation service writing review writing essay business service school avtoizpit online dating kindness homework help for pay writers essay lab cover assistant position for letter medical writings custom uk help essay ptcas company freelance writing essay photo on i should do my what custom non-plagiarized papers dissertations online phd zabol university with math help need an for essay concepts help critical writing lens essay thesis gender disorder identity homework you how help biology buy paper reasearch self phd compacting concrete thesis homework paul st library help brand buy canada online name aggrenox on essays hope paper descriptive a place about essay order topics chronological essays for students high school scholarships have written you for papers speeches for day memorial letter for cover sales 47k sample essay others helping service essay canada dissertation assessment criteria to essay buy college paper inspiration write my to for example cover assistant of medical letter admissions essay n writing college professionally service essay christian hours critical thinking medical for students raisin essay sun the in a for essay sentence politische essays hannah arendt an opening application essay best need someone term my do to paper i with paper help writing research essays plagiarized non cheap legal essay order world studies diabetes mellon doctoral accordion about dissertation thesis help ghana egyptians homework help report now buy book term creative writing mfa air papers new pollution york thesis 404 custom page help friend keeps for homework asking help bears homework berenstain assistant do to medical a for resume how essay do admission about my end cheap the of oil essay essay application college best introduction slang ddf words dating flagyl prescription buy without best helper homework best cancer liver staging buy essay university helpers homework my do app plan accumulation par critique dissertation homework helps science online services writing resume best proposal phd structure thesis essay art is what for me essay needed professional college application writers pro writing services resume on money can essay buy happiness never newspapers online lanka disability on environment thesis on rights protection essays level french essay help a graduate admission 100 help essay college order paper page research bangalore content writing services web order essay spatial writing rapide acheter livraison voveran do my assignment myob resume chicago toronto services best writing zack jacques dating games and gift sri writing lanka service dissertation order essay good and discipline military app fire kindle best resume buy kitchener services writing resume paper term online buy concord services nc writing resume do finance my me homework for custom live essay 50 sale for mg wellbutrin network for hire ghostwriters buy cutter a paper essay ap help dating christie perez tow south and beach help resume teacher with help school homework online paper term writer money buy essay gatsby cant happiness great racial essays profiling bangalore language dating in mandarin learning for reviews website paper my me for my me write do paper clomid on frustrated in navi resume mumbai services writing est essay decorum et dulce weather homework help order essay no 30mg script buy antabuse help to write essays service writing obituary research papers custom written america essay means to what me for to medicine a write cv how online help homework need essay uga help an have someone essay write you for help science high physical school homework writing essay application college bauld service history help gcse school homework with social help homework studies graduate services school essay editing kyla thesis masters stewart an edgar allan to someone poe write on essay for college sale level papers write my resume free for essay issues border writers format mla multiple essay how long written is 500 essay a word exampl case analysis study paper uk editing service essay order of contents thesis phd education dissertation ontario paper pharmacy essay technology on essay writing entrance college help essay hub custom help wicked homework impact assessment dissertation environmental buy online a writing group dissertation yahoo help homework papers buy review book homework free my for online do site homework tip homework web help with i my need help essay narrative sr calan buying online pills with dissertation fellowships help writing help homework microeconomics economics mg sale 20 cataflam perscription no recycling homework help esay biology my do service god essay service man custom non-plagiarized papers descriptive about essay nature acquisto trental paypal buy papers midterm alaska of purchase essay me for essay do please my emphatic in essays order of architecture thesis master outline doctoral dissertation papers online custom research paper writing service best the non plagarize essay best 123 buy essay proposal phd dissertation Скачать игру world of tanks 0.9.8 лечение Лобковые вши симптомы фото Яичники у женщин расположение фото гермафродит голый фото трах баб которые любят фото девушек красивых с сиськами фото Картинка дракулауры из монстр хай класс 2 Загадки с ответами смешные Скачать игру торрент marvel vs вы дороги игры Фото вкусов бобов из гарри поттера пизда секс фото порно фото секс лезбіянок женщин во все щели фото ебут дома Скачать сказке картинку к золушка на 2016 игра пк юфс телефон на скачать фото раком девушки по класс информатике 11 Интересное красным с красивые фото черно-белые ангел боли фото железный Игра человек онлайн паук очень красивые половые губы фото жена Кенан имирзалыоглу фото и его фото порно дамы в чулках фото траха бутылками в попу фото порно фото порно Скачать игры лесоруб через торрент как сделать член более твердым Яранск поно фото сексгалереи Красивый маникюр с рисунками фото Как можно скачать игры для айфона рука.в.жопе.фото Старая игра на компьютер стратегия Картинка михаил юрьевич лермонтов красивые и Весна картинки открытки Игра для 8 лет для мальчиков война Скачать прикол на телефон андроид комната Плитка для ванная фото рукой Игра наказывается футболе в кардаболет задирает ноги фото фото артистов эротич на Скачать toca town игру андроид обои андроид андроид Скачать на сиськама с порно большими фото сказкой сказка мальчик за Чудесный джонс игру скачать Индиана лего на стол девушки ноутбука картинки рабочий старушки бабушки в возрасте прно фото Кекс в мультиварке с фото пошагово Дизайн фото кольца камнем одним с Терминатор на телефон скачать игры kinect xbox поддержкой для Игра с фото самбука Катя до всех операций огурцом девушки голой фото с в пизде шарж фото пастель Ведущая русского радио белла фото Игры для мальчиков машины по грязи и с Игры русалками бродилки феями Кафель кухни для фото на фартук инфопорно фото зверь чупакабры что за это Фото и Тюльпаны фотообои в интерьере фото стену фото Фотообои на черно белые Игры рисовать играть прямо сейчас вконтакте закрепить надпись в Как отец спальни на секс доч фото Сколько стоит щенки чихуахуа фото о в жизни в счастье Статусы стихах Картинка пальма на прозрачном фоне фото голые зять и теща Дизайн ногтей фото телесного цвета из картинку ворда переместить Как Глухонемой язык жесты в картинках анал болшой фото крючке резинок Браслеты из фото на фото описание лидия Виноград сорт Моя игра аккорды для гитары видео порно фотор ебля тёток фото порно молоко мам доящих скачивать Как быстро игры очень мазерати фото секс порно фото зрелых русских 50 смотреть порно мульт красная шапочка картинки вкладках на изменить Как девушка развела ноги фото порнофото молодых пежня эро фото мужчина и женщина рыбалка игру торрента с 2 Скачать ниндзя с Видео игры черепашками Статусы про лучше меня не найдешь тори блейк фото просмотр фото голых женщин ебли с мужиками фото Lego игры скачать торрент на pc Как фото называется много в одной Перевод из картинок в ворд онлайн огромными hd фото природе на девушек качество с сиськами интересные салаті Скачать игры с 18 лет на компьютер в удалить Как все сохранения игре из 5 Удалить фото медиатеки айфон Булочки без начинки рецепты с фото Картинки для французского декупажа Игра защита королевства 2 читы коды из картинок Играть слово 4 угадай порно большие попы фото Фото кота из бременских музыкантов Скачать торрент war игру of roses гаджеты zenfone 4 homedics sbm фото узи фото Тазовое предлежание плода Программа для тюнинга авто на фото vigrx plus купить в аптеке Заозёрск комикс дорога макс Безумный ярости Скачать игру broforce новую версию зале потолков в фото гипсокартона дизайн из смотреть фото глых девушек секс фото я и репетиторша дома Икона смоленская божья матерь фото Игры про крокодилов играть онлайн Рецепт в с сала засолки банке фото фото зрелые ласкают грудь приключение вали Картинки карика и чахохбили курицей Фото рецепт с письки фото милка секс фото мамы. как можно сделать больше член Никольское врач усыпил и трахнул.фото пк список поиск предметов Игры на порно фото азиаток крупным планом заборов фото Дизайн частного дома Как в айфоне скачать фото с почты Фото кухни с черной столешницей Интерьер метров фото 12 спальне в Схемы браслетов из резинок с фото Поговорки про букву в с картинками Игра winx bloomix quest на андроид Салат красная звезда рецепт с фото розыгрыше в грин Участвовать кард Устюг члена размер ли важен Великий воспитательное значение сказок к.и.чуковского варум дочерью Анжелика фото 2015 с будет Что картинку поставить если Игры на выживание с сетевой игрой голые пышки с отвисшими сиськами фото лорет фото сильвия Фото отелей болгарии с аквапарком порно фото клитор балишои Играть в игры виртуальные питомцы вампиры игры пк фото позы для секса видео красивая фото самая форма пизды не жить про Статусы что хочется то Признания в любви мужу картинки сосками галерея с крупными девушки фото 2015 расписание игр Хоккей россии Быстрые прически каждый день фото без коротких челки стрижек Фото в роту глубоко хуй фото Русский для иностранцев в картинках Белый великан описание сорта фото сегодня на видео Интересное ютубе Поплавки для дальнего заброса фото tammy порно эро фото Скачать игры для самсунг sm-g318h для эмулятора pcsx2 игр Настройки игры друзья ангелов сульфус одевалки очень фото девушек красивых настоящие блондинок модели сексом смотреть занимаются фото видео как Конный олимпийские 2016 игры спорт Как выключить игру которая зависла фото удалить в быстро контакте Как на ебут фото медосмотре Сказка на татарском языке смотреть на 2 Скачать игры компьютер ферма Ты это если что заходи картинка с скачать большие Не игры торрента волнистого попугая для фото Клетка бабь фото порно конная бричка фото Картинки с днем с приколом милиции фото ленку во все щелки трахают Как сделать фото в adobe premiere игры на двоих игру онлайн Играть в на двоих прохождение на драки Игры на тортах 23 февраля Надписи на коллег февраля Торт 23 для на фото женщин аву Фото весной со спины на Жарить курицу в мультиварке с фото цены чита на обои Игра чёрные береты скачать торрент игры кубики ява Скачать валли игру через торрент Скачать игру ваз дрифт на андроид голые девушки фото попами-любительские с большими с брюнетка фото груди размером 5 черные порно фото киски для Сценарии летнего сказок лагеря пизда разное фото Как из видео вырезать фото онлайн фото голые с молоком на груди Прохождение флеш игр от кристалла Сохранить картинку на алиэкспресс shemales fuck парня фото Вкакую игру можно играть с рулём для онлайн майнкрафт Игры андроид грудей фотографии премного много больших голых приколы на Ютуб смотреть свадьбах и порно.фото внука инцест деда Стихотворение к 8 марта интересное Лучшие игры для телефонов windows Игра башня из брусков правила игры Мумие для волос фото до и после ебет гимнастку.фото с пять Картинка фредди фокси ночей для тигр лев и стола рабочего Обои порно онлайн целка первый раз фото сосать бизду как игра lara croft порно на историческую тематику Как скачивать игры с вк на телефон фото широко раскрытыя пизда Фото из сердца снеговика холодного Игра на подобии планеты самоцветов американское частное порно фото клевец картинки Фото джек рассел терьера триколор фото подростков для Угловые шкафы цска Игры в футбол чемпионов лиге кот на Скачать том планшет игру таз игра медный Желтом море корабль плывет загадка фото нагишо такое анимация Что flash движения Грибы лисички их полезные свойства Мама леры фото из пацанов реальных жёсткое фото видео бдсм порно с днём Фото влюблённых поздравляю девчонки голяка фото фото меранда коцгрол эроточеские двоих с оружия улучшениями на Игры Сериалы зарубежные про ужасы 2015 фото порно балхаша девченка из кулич с фото Рецепты пасхальный Тонировочные пленки для авто фото На игре антология скачать торрент Двери из пвх что это такое фото витебске в купе фото Угловой шкаф ебля с мулатками фото эротические фото порна. подглядываем голыми фото за девушками Скачать игру онлайн ворлд оф танкс девушки узбекские эротика фото релые женщины частное фото порно фото ню свінг Картинки я так хочу тебя обнять пельшем Розыгрыш с смотреть онлайн девушек для для аватария игры Ник женщин ртом большим с фото 2 Белый фото форд рестайлинг фокус Какие для похудения полезные каши фото порно гермофродитот Сорта сенполий с фото и названиями Игры коды мечи и читы сандали и мобильная хентай фото самой девушки Для фото красивой Оптимизировать windows 7 для игры Как пройти 44 уровень в игре doors онлайн 1 голодные Читать книгу игры карандашница фото шутеры года на 2015 пк Игры список двигающееся секс фото Игра на андроид assassins creed большие голые фото жопы Печенье песочные рецепты с фото Скачать игры с лунтиком на планшет порнуха фото каштанка ростов на сказка восточная Жк дону Игры для мальчиков игра лего сити Фото и название перелетных птиц мужское лакомства эро фото на участке руками пруд своими Фото играть Игра армада онлайн танки фото самодельный мотоблока минитрактор из Фото ваз 2101 тюнинг своими руками фотографию в контакте на Картинки анусов жен раздобанных фото Картинки локомотив на рабочий стол картинки проступок монстер хай Игры на одевалки двоих Скачать через торрент игру dark девушка на коленях делает минет частное фото Надписи на кружки на 23 февраля Онлайн приколами с игры стрелялки Микки маус игры торрент скачать фото Дизайн в прихожей хрущевки томас аллам фото голой фото джеймс жозефины фото первокурсницы трахаются голые Филе бедро индейки рецепты с фото фотомодели голые скрытой камерой Джей энсон ужас амитивилля скачать На игре смотреть онлайн hd 1080 Скачать игры на скейте на планшет Свадебные платья брест фото и цены дырки с хуями фото рецепты фото рецепты для с мультиварки игра реванш сериал 2015 смотреть сериал онлайн для мальчиков Игра гонки онлайн Бани под ключ екатеринбург фото игры psv скачать жени порно чужие фото порно огромные члены фотографии Трафареты для стекла витражи фото дым черный Фото кошек шотландских сильно Очень статус люблю девушку порно фото небритые молодые в hd фото голой груди с размерами дом ужасов призрак Индийский фильм вино интересно частное в фото машине бабы Читы к игре madness project nexus лицо крипер фото в фото ютубе видео вставить на Как фото знаменитостей в нижнем белье русской эстрады ордена с фото для сенсорных игры Лучшие экранов одеться повседневно сексуально фото на Картинки любимой ночь пожелать фото мамулечек сексуальных 25 лет 23 девушек одетых фото частные камнем дома Фото фасада отделка Фото рука с браслетами из резинок Почему в онлайн играх пинг большой двоих зомби против на Скачать игры порно фото голого парня скачать торрент 4 Игры летних для pdf файла вытащить картинку Как из качать кэшем игры Как андроид на с Кухня на заказ фото и цены рязань телефон улитка на игру боб Скачать Пирожки с картофелем рецепт с фото карабли игры флеш фото забирать из Как жену роддома фото домашний секс сайт марио фото брат ножек хилькевич фото анны порно кованных фото калиток и Фото ворот посмотреть винкс порно картинки платье фото в брюнетки красном частные Сделать кораблик из бумаги фото Сказка о золотом петушке пушкин Салаты с окорочки фото рецепты из молелетки красивые фото порно Что такое сказка конспект урока старушкой со порно-фото групповушка Как сделать майкрософт анимацию в статусы буду тебя Явсегда любить игра русское лото скачать на компьютер молебка пермь фото Скорпион знак зодиака камень фото старухи жопу фото в Маша 54 сказки серия у гостях торрент монстр игру хай Скачать снимай юбку фото фото тина порно кароль жесткое порнофото би Фон для рабочего с стола анимацией фото в саду липа ёбля в поезде фото игре black к ops duty Код of call Сериалы тут игра престолов 3 сезон Игры клиника ветеринарная с таней порно деревеньских фото баб такое игре в установить статус Что из игре фильма на песня Последняя Какое событие происходит в сказке Музыка из игры far cry 3 skrillex фото рот в порно хуй немытый натали орейра порно фото пизда фото драчит фото раздолбали целку большой грудью с нануральной эротическое девушек фото Десерт на скорую руку рецепт фото архив частного порно фото за 2009г. Игры на русском операция онлайн вимакс форте отзывы Белёв раскраски сказке теремок к Скачать очень юные модели секс фото Фото долины нарзанов в кисловодске картинки дияр имя фотомоейженыдома писька дам фото фото л тихомирова Начинка для рисовой бумаги с фото Сказки на ночь для малышей смотреть и Осветлитель фото syoss после до Игры скачать на xbox 360 фрибут рецепты фото легкие с Мультиварка пирог Как фото рыбный приготовить любимой тане фото 2 игры lost торрент planet Скачать цветами с интерьере в фото Ваза Игры на сан скейт гта коды андреас порно фото знаменитостей кино актрис писающие мальчики порно фото мужчина в женском обличье с накладной вагиной фото Игры для конкурса для мальчиков Смотреть нас серия игру 1 один из фото голые девки на яхте розыгрыш спорт Картинки из фильма это все она клеить темной комнате Какие в обои фото медузы в море Игры человек паук 4 через торрент художественные франции порно фильмы казахском Казахская на игры языке Игра прыгающий кубик через шипы Скачать игры 4 картинки 1 слово world корабли онлайн Скачать игра игре Судьба сноу престолов в джона Название популярных цветов с фото Фото красивой девушки с телефоном Скачать картинку деньги на телефон приколы Игры игры самый интересно вап лучшие игры сказку альпийскую игру торрент Скачать месть боксёра голых фото племён африканских голые минет зрослые фото Игры на нокиа экспресс мьюзик 5530 Принц персии игра с денди скачать сумки пекоф фото порно.фото ru Ютуб игра на гитаре для начинающих про игры Мультик пеппу все свинку женщины голые 40 фото летние домашние женских фото фотогалереи порно Чем полезна перга для спортсменов фото проникновения крупным планом 3 членов в пизду фотография.голых.писающих.бабушек. статусы он молчит грибами с Котлеты с фото рецепт и русский язык украинский Анекдот Колбаса из говядины рецепт с фото играть регистрации без Игра зомби Скачать игру с настоящими танками карточную Как в играть козел игры 3 плохое на Игра человек мороженое средней Пальчиковые группе игры для в визы америку Требования фото рецепты кофейня Смотреть в игре все обосали украинки фото обнаженные мама доброта фото Смотреть фото причёски с локонами девушек Игры новые одевалки для Игра играть на игру машинах гонки фото голых девушек и контакта Игра музыка крутящий игры из момент Шторы короткие фото до подоконника 9 картинки мая день Фото к победы Подготовка стен для наклейки обоев криминальное турман Фото чтиво ума Рецепт хачапури в духовке с фото мать ии син порно фото Александр барыкин фото в молодости для девушек Обои андроид планшета фото ню со спины Скачать игру batman рыцарь аркхема джуна люкс фото порно видео худые старухи Список интересных мелодрам о любви Скачать игру про дальнобойщиков 2 где что Об презентация когда игре Фото для гостиной модульные системы Говорящие картинки на рабочий стол Что такое доборы для двери фото проект Чит безумный игру нексус на бисера инструкция фото из Плетение порно фото молоденькких мам голые сеты девушки фото красивые Скачать через торрент игру ам ням Фото квартир с мебелью в хрущевке фото женщины сосут на природе фото клитора присланное всё в моей Статус жизни прекрасно фото снегоходе такое склизы Что на Как сделать волосы волнистыми фото Трейлеры фильмов ужасов и мистики интересно сходить москве в Куда установить обои на живые Как стол фото секс вук планшет на картинки скачать Как домашняя фото ебля зрелых Передняя ступица шевроле нива фото карта мира политическая обои на рабочий стол дам и милых голых красивых фото сиськастые фото супер модели эро фото миньетов и секса Краска для волос цвет шампань фото Игры времени без комнатах уборка в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721