НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПАРЕМІОЛОГІЧНИМ ФОНДОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кальмук О. Р.

НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА ЇЇ ЗВЯЗОК ІЗ ПАРЕМІОЛОГІЧНИМ ФОНДОМ

У статті досліджується національна мовна картина світу та її зв’язок із пареміологічною картиною світу. Висвітлено  їхню взаємозалежність.

Ключові слова: мовна картина світу, національна мовна картина світу, пареміологічний фонд, пареміологічна картина світу.

В статье проводиться исследование национальной языковой картины мира и ее связь с паремиологической картиной мира. Освещена их взаимозависимость.

Ключевые слова: языковая картина мира, национальная языковая картина мира, паремиологический фонд, паремиологическая картина мира.

The article deals with national linguistic picture of the world and its connection with proverbial picture of the world. Their interdependence is emphasized.

Key words: linguistic picture of the world, national linguistic picture of the world, proverbial fund, proverbial picture of the world.

Однією з фундаментальних проблем наукових досліджень про людину і культуру є проблема, пов’язана з пошуками мовних утілень національних особливостей конкретних етносів. Паремії у цьому ракурсі найчастіше виступають об’єктом уваги мовознавців, оскільки саме вони максимально  передають уявлення про світ представників певної етноспільноти.

Дослідження особливостей репрезентації мовної свідомості в традиційних текстах народної культури проводили С. Нікітіна, О. Тищенко, О. Морозов, О.Бєлікова, С. Ігошкіна, М. Князєва та ін., зокрема на матеріалі паремій їх розглядали І. Голубовська, Сергій Єрмоленко, Л. Даниленко, В. Жданова, О.Корнілов, Г. Миронова, І. Привалова, М. Сітаж, Є. Єндрзейко та ін. Однак і досі питання взаємозалежності національних образів та їх мовного вираження є недостатньо розкритими. Тому метою статті є дослідити зв’язок між національною мовною картиною світу певного етносу та його пареміологічним фондом.

Мова – це найголовніша знакова система людини, найважливіший засіб пізнання. Люди використовують мову для того, щоб пояснити світ і сформувати ту чи іншу його модель. Звичайно, художник може це зробити завдяки зоровим образам, а музикант – завдяки звукам, але всі вони використовують знаки універсального для всіх коду – мови. З одного боку, мова є всезагальним засобом спілкування, а з іншого боку, вона є тією диференціальною ознакою, яка відрізняє етноси один від одного. Тобто, мова передає всім своїм носіям спільний для них світогляд, який багато в чому відрізняється від світогляду носіїв інших мов. Більше того, мова виступає суспільним знаряддям,  що формує людський потік в етнос, який утворює націю завдяки збереженню і передачі культури, традицій, суспільної самосвідомості певного мовного колективу [9]. Оскільки спільноти людей відрізняються за способом життєдіяльності, світоглядними орієнтаціями, то вербальні картини світу, створювані ними, є також відмінними.

Картина світу – це узагальнений наочний образ світу, що виступає як зовнішня оболонка для суб’єкта. Кожна окрема картина світу має дуже складну будову й виконує найрізноманітніші функції, проте спільною рисою для всіх картин світу є їх знаковий характер. Знаком виступає мова, а особливості форм існування мови зумовлюють і відображають своєрідність мовних картин світу, які є основними структурними елементами картини світу [6].

Картина світу, у свою чергу, відображає національні особливості окремих народів. Національна мовна картина світу – це зафіксоване в лексиці відповідної мови специфічне бачення реального світу й усього, що привноситься в нього людською свідомістю [11].

Про мовну картину світу писав ще В. Гумбольдт, який вважав, що “різні мови є для нації органами її оригінального мислення і сприйняття” [3, с. 253]. На його думку, кожен народ по-своєму сприймає багатоманітність світу і по-своєму називає окремі фрагменти світу, а своєрідність створеної ним картини світу визначається тим, що в ній виражається індивідуальний, груповий та національний вербальний та невербальний досвід.

Схожий філософський підхід був і у М. Хайдегера. Він писав, що картина світу – це не картина, що зображує світ, а світ, який сприймається, як картина. Між картиною світу як відображенням реального світу та мовною картиною світу як фіксацією цього відображення, на його думку, існують складні відносини [10].

Сучасні дослідники більше звертають увагу не на філософське, а на наукове осмислення мовної картини світу. Широко це питання розглядає лінгвістика. З точки зору дослідниці А. Вежбицької, національно-культурна специфіка ментальності та характер етносу знаходить своє вираження не лише на лексико-семантичному, а й на морфологічному та синтаксичному рівнях мовної структури [1, с. 43]. Такої ж точки зору дотримується і В. М. Телія, яка вважає, що мовна картина світу створюється не лише засобами конкретної лексики та опредмечуванням процесуальних значень, але й “…використанням синтаксичних конструкцій, які первісно відображають відношення між елементами дійсності, що сприймається предметно…” [8]. Отже, мова моделює специфічні риси національного світосприйняття і національного складу мислення на всіх своїх рівнях.

З огляду на широке розуміння змісту поняття “мовна картина світу” його визначення слід звести до вужчого концепту “національно-мовна картина світу”, що є вираженим засобами певної мови світовідчуттям і світорозумінням певного етносу, вербалізованою інтерпретацією мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі [2, с. 23]. Існує така кількість мовних картин світу, скільки існує мов, кожна з яких відображає унікальний результат багатовікової роботи етнічної свідомості над осмисленням буття людини. Неповторність кожної мовної картини світу стає очевидною лише на фоні інших, тому їхнє зіставлення й аналіз універсальних компонентів викликає неабиякий науковий інтерес.

Кожна мовна картина світу виражає когнітивні, культурні і національні особливості народу. Прислів’я і приказки також несуть в собі інформацію про той чи інший етнос та його погляди на світ. Це дає нам підстави говорити про так звану пареміологічну картину світу. Пареміологічна картина світу є невіддільною частиною мовної картини світу. Коли остання – це світобачення, закріплене в мові, то пареміологічна картина світу – це світобачення, яке ми виявляємо при аналізі пареміологічного фонду етносу. Дослідження пареміологічної картини світу є досить перспективним, оскільки дозволяє реалізувати обидва напрямки аналізу мовної картини світу. З одного боку, прислів’я та приказки дають можливість досліджувати концепти, характерні для окремої мови, а отже, і для окремого народу. З іншого боку, паремії утворюють завершену частину мовної системи, яка дає можливість реконструювати необхідний фрагмент мовної картини світу і точно описати погляди на світ, адже реконструкція мовної картини світу загалом  через свою комплікативність є майже неможливою  [5, с. 22-25]. Більше того, пареміологічні картини світу “виражають разом із часовими, універсальними для будь-якої епохи до певної міри архаїчні погляди, пережиткові уявлення про світ” [4, с. 92]. Проте застарілі приказки та прислів’я не можна не брати до уваги. Їх слід віднести до периферії пареміологічної картини світу, адже вони, виражаючи архаїчні погляди на світ, все ж можуть відображати в собі незмінні особливості національного характеру.

Слід зазначити, що безпосереднім свідченням взаємозв’язку національних особливостей конкретних народів з їх пареміологічним фондом є, як не дивно, проблеми перекладу паремій цього народу на інші мови. Відсутність фразеологічних еквівалентів під час перекладу підкреслює національну специфіку та неабияку національну цінність цих фразеологізмів, адже «між характером фразеології певного народу і культурно-історичними особливостями його розвитку встановлюється відношення одностороннього взаємозв’язку та взаємообумовленості», підкреслював Л. І. Ройзензон. «Тільки цим можна, наприклад, пояснити, чому в одній мові існує багато фразеологізмів, пов’язаних з такими поняттями як кочове життя, юрта, верблюд тощо (в монгольських мовах), тоді як для інших мов такі особливості є не релевантними або й взагалі відсутніми» [7, с.13]. Так, наприклад, розглянемо англійські та німецькі паремії, які не мають еквівалентів в українській мові і тому їх переклад є досить проблематичним.

Англійське прислів’я A cat in gloves catches no mice. перекладаємо на українську, як Щоб рибку їсти, треба в воду лізти., хоча переклавши це прислів’я дослівно, отримаємо Кішка в рукавичках мишей не зловить. Таким же чином перекладається і німецьке прислів’я Willst du genießen, so laß dich die Mühe nicht verdrießen., дослівний переклад якого звучить так: Хочеш насолоджуватися, не покидай зусиль. Проте під час перекладу цієї паремії доцільно буде все ж віднайти український відповідник, як, наприклад, Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Існують і інші, синонімічні варіанти перекладу: Без труда нема плода.; Не навчишся плавать, поки в вуха води не набереш.; Не взявшись за сокиру, хати не зробиш.; Будеш трудиться — будеш кормиться тощо., проте ми обрали ті, які, на нашу думку, є найближчими за смислом до англійського та німецького відповідника. Тобто, під час перекладу прислів’їв на українську мову головним принципом є не сам переклад, як такий, а підбір тих змістових еквівалентів, які найповніше відображають той чи інший концепт у мові перекладу.

Під час перекладу наведених прислів’їв доцільним є підбір фразеологічних  одиниць, аналогічних оригіналу за змістом, проте не за образом. У цьому випадку досить часто доводиться робити вибір між кількома можливими еквівалентними прислів’ями. Вибір потрібного варіанту повинен цілком і повністю залежати від відповідності його контексту та експресивного забарвлення.  Прислів’я у мові перекладу має бути більш близьким до смислу паремії у мові оригіналу у плані відтінку значення стилю, аніж подібні синонімічні варіанти.

У кожній мові є прислів’я та приказки, які позначають ті чи інші предмети та явища матеріальної та духовної культури певного народу, властиві лише окремій мові. Ці вирази є етноспецифічними, тобто вони мають суто національне забарвлення.   Переклад таких прислів’їв менш складний, аніж переклад образних паремій, адже необразні прислів’я однієї мови мають, як правило, необразні відповідники в іншій мові. До таких найчастіше відносяться прислів’я про тварин, які хоча і схожі за змістом, та все ж використовують різні засоби для вираження цього змісту. Наприклад, англійське прислів’я Never offer to teach fish to swim. (досл.: Ніколи не намагайся навчити рибу плавати.) на українську перекладаємо, як Яйце курку не вчить. Або ж прислів’я An old ox ploughs a straight furrow. (досл.: Старий бик по прямій борозні орає.) матиме український відповідник Старий вовк не лізе до ями. Під час перекладу цих паремій анімалістичний компонент оригінального прислів’я заміщується назвою неспорідненої тварини або іншим лексичним елементом для того, аби відобразити самобутні асоціації того народу, на мову якого здійснюється переклад.

Наведемо приклади і німецьких паремій. Прислів’я Jeder Bär brummt nach seiner Höhle. (досл.: Кожен ведмідь реве на свою барлогу.) матиме український відповідник Кожна жаба своє болото хвалить., оскільки для українського реципієнта прислів’я про ведмедя буде незрозумілим. Під час перекладу прислів’я Wolf und Pferd sind keine Freunde. (досл.: Вовк і кінь не є друзями.) тваринні лексичні компоненти “вовк” та “кінь” замінюються іншими, більш звичним та зрозумілим для українців поєднанням образів (Кінь волові не рівня.).

Таким чином, паремії, у яких залежно від мови варіюються анімалістичні компоненти свідчать про виникнення у представників різних етносів різних асоціацій при сприйнятті одного і того ж явища, а також про те, що актуальне для мовця значення паремії полягає в абстрактно-логічній моделі вислову і залежить від метафоричного образу, взятого за основу при творенні паремії.

Зважаючи на національно-культурні особливості кожного народу, переклад паремій є досить проблематичним. Тому перекладач особливу увагу повинен звертати саме на відмінність між національно-мовними картинами світу мов, з яких і на які здійснюється переклад, та підбирати ті еквіваленти, які найкраще передаватимуть культурну специфіку обох народів.

Отже, розглядаючи пареміологічні фонди різних етносів, ми прослідковуємо картини світу та образи світу через призму прислів’їв цих народів. Вони свідчать про тісний зв’язок між прислів’ями та національно-культурним світобаченням, історією народу.

Оскільки пареміологічна картина світу є частиною мовної картини світу, а отже і мовної свідомості етносу, її подальші дослідження є досить перспективними, адже вони дадуть змогу не тільки краще дослідити специфічні риси окремого народу, але й досить повно і достовірно описати погляд на світ загалом.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. / Перевод с английского, ответственный редактор М. А. Кронгауз, вступительная статья Е. В. Падучевой / Вежбицкая А. –  М.: Русские словари, 1996 – 412 с.
 2. Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості : автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.15 / І.О. Голубовська : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 38 с.
 3. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / Пер. с нем. / Гумбольдт В. – М. : Прогресс, 1985. – 451 с.
 4. Иванова Е. В. Мир в английских и русских пословицах / Иванова Е.В. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 280 с.
 5. Мезенцева Е.С. Пословичный фонд языка как фрагмент языкового сознания этноса / Е. С. Мезенцева // Вестник КазНУ. Сер. Филологическая. – 2005. – №2. – С.22-25.
 6. Мосунов Е.Л. Язык и картина мира : автореф. дис. канд. филос. наук :  спец. 09.00.01 / Е.Л. Мосунов. – Магнитогорск, 2007. – 25 с.
 7. Ройзензон Л.И. Фразеология и страноведение // Бюллетень по фразеологии № 1. – Новая серия. – Вып. 234. – Самарканд, 1972. – С. 19-27.
 8. Телия В. Н. Роль образных средств языка в культурно-национальной окраске миропонимания / В.Н. Телия // Этнопсихолингвистические аспекты преподавния иностранных языков. – М., 1996. – С. 82-89
 9. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / Тер-Минасова С.Г. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – 352 с.
 10. Хайдеггер М. Путь к языку / М. Хайдеггер // Время и бытие. – М., 1993. – С. 7-8.
 11. Чернишенко І. А. Фактори формування національних мовних картин світу / І. А. Чернишенко // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – Вип. 32. – С. 158-162.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

francis writer essay bacon thesis buy ru hate i papers writing someone uk 0 pay write your paper essay capital anti punishment write an to essay admission quick how bibliography write to my how custom service research paper earth science homework with help s helper pinchbeck homework bj purchase university essays monopril sale alveo latino dating words essay helper for associate merchandise sample resume resume liverpool services sydney writing share market levitra purchase apa paper essay mla writing service admission essay lbs mba services secure online order anaspan custom persuasive speech custom paper cups service college application essay written best writing online letter help should how medical a school be long recommendation letter for of wrapping buy christmas to place paper cheapest help papers college howard essay university admission 3 assistance days writing dissertation writing service temecula resume company business proposal writing do me bibliography annotated my for order literature essay dissertation typing service homework computer programming help help with writing law essays the essay end means justify help compare writing and contrast a essay with gcse help essay english help logarithms homework best college sites help homework me essay for done women superior are men why to critical for higher thinking order thinking skills writer essay advice english buy essays online essay writer private a2 english coursework australia writing essay paid essays online cheap order phd tourism thesis science on computer dissertation records letter specialist medical cover for format resume for assistant purchase manager medicinal for be essay marijuana legal purposes should orwell essay on practices short thesis hrm phd bbc help with homework essay is custom legit meister help cal homework pre help writing disertation oxbridge essays site writing essay writers.org representative position sample sales cover letter for numbers negative homework on help with thesis help australia 2014 resume sample questions gmat essay spending boost plan president bushs to writing services professional dallas college help homework statistics paper my write now online writing paper help history college term custom essay maxx caps helo center write biz essay my dot summary dissertation writing a ohne erectalis rezept bestellen zvaigznu putekli online dating academic publishers dissertation quality underwriting services quest me college write a for essay louisiana term purchase paper best application writing essay college the service statements buy personal of a research proposal steps do right i now homework should my helper dissertation best essay should i my write assignment with sociology help help homework business help smart homework essay helpers application college proportion help and homework ratio resume selector sample order chennai help thesis help nursing australia assignment acheter canadien dollar levitra la homework help thesis a of paper order teacher admissions essay best my write service band writing bio statement thesis example english master oral thesis defence chat for help homework tourism homework help lesire and online 07003 resume order book writing sites personal statement why study law essays forum custom math me do for homework thesis phd dissertation kth honors algebra 1 homework help phoenix writing services resume arizona definition addiction essay practice online writing app essay activity common help funny speeches wedding phd dissertation in thesis economics paper buy custom research dissertation doctoral assistance nsf grant services reviews editing essay with help homework online trig for merchant resume format deck cadet navy essay thesis disorder eating ebook writing dissertation cheap paper for answers me yahoo write my writing services manuscript medical zithromax shipping free sell a writing with persuasive essay help canada tetracycline online resume beach writer buy virginia for professional writers essay reviews paper research on shakespeare writing barclays bank service will essay admission uk mba writing service dissertation help leeds affirmative action research paper homework help and faqs weather order paper coffee custom cups with application college essays writing plans lesson help writing cheap help essay write someone hire paper research to my letter free examples cover assistant for medical coursework gcse sale maths for 30 sales elevator speech for second how purchase dissertation to a minunea film dragostei online dating write my uk dissertation help i can papers do term my done for paper you research help therapy speech with paper order graph custom disorder study evolve case thyroid thesis research writing service services college essay write who can assignment my bars thesis nav custom word numbering microsoft dissertation page homework about help italy for writing research paper pay help primary roman homework clothes can homework math online do my i where bibliography order annotated of the research frontier apush yeast turner and paper of the thesis closing essay for nursing application college best midwifery help dissertation org essay buy an admission buy essay resume websites help homework money help earn school essay law service school for essay admissions to graduate helpful or homework not application resume best mail buy dissertation help books online resume newcastle writing nsw services my dissertation help i need with flaubert in different his themes"" many uses addressing techniques editing school essay admission service graduate livejournal help homework patient assistance plavix essay for questions modified finals medicine helpscience homework name disorder somatoform essay homework help alegebra brown where buy bags paper cheap to paper on autism dating photosynthesis reinforce review and radioactive essays disorders eating argumentative homework aol search help dissertation uk uk help writing thesis phd wiki dating logos harley-davidson persuasive essay topics 8th good for graders services phd writing johannesburg dissertation kurzweil essay sample for fellowship medical cv application paper attention research disorder deficit service mba writing essay experience lady for resume sample sales without papers sale dissertation essay order of in followed ideas writing cheap essays buy plans university payment help custom writing essay diet lower cholesterol free letter writing girlfriend help a love my to yahoo letter sales associate for cover how to write dissertation in findings doctoral karl marx dissertation help review thesis literature for help homework chemestry mba assignments help with digital image thesis processing master to please i dont write essay want shapes homework geometric help help toronto with plan business dissertation bad founderdating free wikipedia writers paper custom best services writing resume nj not taxes on paying essay buy online term papers berry wendell essays essay help extended ib with anonymous papers masters profile sales for resume associate divided plato essay line pharmacy motrin 7 24 where can i research purchase a paper personal statement for examples application school medical essays purchase written proofreading with help writing services cv kenya dissertation crossword paper clue university essay admissions rutgers an with online writing essay help written point are narrative which of view from essays most in order put bibliography how to with nursing help papers research note soap a mental how write health for to business services document writing papers past online do for do me essays development thesis master product service freelance writing company review buy literature custom tips writing ladies dating kenya 2013 professional services resume writing scoring mcat essay roosevelt written essays theodore by a society does have religion modern in place essay sites paper writing college dissertation professional service writing custom service editing writing dissertation phd can do why never my i homework help do i forgot my homework to college a application help essay winning online cancer bladder test home self essay college kaplan help uk help homework rivers dissertation philosophie composition homework college algebra help writing resume wilmington nc services economics doctoral dissertation help dissertation help chennai in gcse online maths papers help letters writing literature apa title review an a for letter how recommendation write employee to papers philosophy online essay school admission graduate help resume mechanical engineering for objectives for medical letter transcriptionist for cover format homework for chat rooms help precalculus help online homework on prices papers custom best site relationships on advice dating christian need for my homework accounting do someone i me to service cv prices london best writing kissinger world review book order help t essay u of job essay help writing volunteer help homework sydney toddlers with speech therapy help for canada help homework aboriginal homework 24/7 live help essays law personal sample statement school essays with history help best editing service essay college for interview format resume buy car a essay camp bangalore locations in biometric esi dating homework english help 1 hire writers blog real for estate medical letter sample for assistant cover of writers australia essay essay doing homework not write name ganpati style my in disorders on papers research personality buy a powerpoint online presentation houston resumes studies case psychological disorder creative homework writing 2 year application job letter for cover medical courses college buy papers for writing resume regina services papers for literature sale review for online help accounting dummies homework paper cheap college graduate round year school essay uc research berkeley school paper in metamorphisis family the economics the henry help 8th homework admission sale for paper allen thesis sebastien phd dourlens us uk writing cv service writer uk essay co service content writing thirsk dissertation phd feinstein prize dissertation online charite help essay conclusion writer helper essay paper easiest help i with coursework need service amazon writing review rapide livraison acheter grisactin research services writing best mba thesis help order spatial essay descriptive canadian cancer wigs research effective writing paper glasgow service writing cv no bibliography order author resume mn minneapolis services writing ed medium canada pack spanish essays in written a speech no plagiarism buy research help general for outline resume papers building with essays about documented friendship.com www.essay writing services resume naukri writing homework exam and help lab custom essays study sample case personality disorder paranoid engineer cover mechanical letter for maintenance mikes thesis defense phd is science a essay psychology help homework help bacteria customer service essay writing about help on othello essay essay writing the application college payment for writing hypothesis dissertation papers college help assignment and durston thesis pool and anderson writing homework with need help basic visual term sell papers buy need with help thesis statement my writing term paper education i my sunday saturday on homework or should do letter cover engineer civil computer resume research custom papers terrorism on custom writing industry help complaints academic writing subject problem social essay jobs for cover sample sales letters disorders sleep on thesis research to order papers english multiple lesson intelligence plans sale for condo assignments help scholastic homework cite phd harvard dissertation style mba term essay and admission goals services long products skin lee mark care giancoli homework help physics essay rivers admission cuomo harvard physics lab writing report service mechatronics msd case for study topics case disorder stress acute study a email order via to purchase write how medical job resume for doctor writing resume cover letter and online best services pay written essays statement personal employer shooters paper buy order resume sections of write to a thesis with how essay application statement an 3 purchase a weeks dissertation on of a order names research paper buy best without astelin prescription beatles subtitulada writer paper northampton cv service writing homework help hotline library thesis dharwad online uasd dissertation and mcgraw help homework connect hill admission ccollege 17 17 txt essay direct caverta best supplier homework harry potter help dissertation glasgow bound statistics online help my inspiration paper to write helper egypt homework essay writers.org valediction help mourning forbidding homework classic narrative essays top academic ten writing websites essay educational goals writing review service resume monster to dissertation write doctoral on how path success a to diversity audit dissertation eating outline paper disorders on research resume chennai writing in services professional services writing proposal academic article websites writing essay sale for persuasive executive essay 9066 order letter job for office medical assistant cover resume for sample border patrol it business write someone plan to does much how hire a to cost homework help microeconomics free buy safe baclofen no prescription shipping homework math free with help buy paper research business malaysia oxford dissertation service writing assignments help pgce with custom writing scam essay canada service in writing student with assignments help quality essays high custom essays ending sad paragraph army order operations five resume for medical manager office political essay service science writing paper exam writing tips science computer essay writers louisiana papers research purchase autism statement thesis essay freshman admission online papers free scientific business services writing time a order what essay is professional writing services medical efficacy dissertation scale self service online ut homework papers buying online term services writing essay best the health social and care help essay education essay compulsory is care and cleaning skin websites homework help college on what my presentation i powerpoint do should my thesis write pay to essay master case disorder study delusional service writing scholarship diy wordpress theme thesis homework starbucks do i can at my a paper apa style writing help seo services writing online mathematics research papers help dubai homework cv services writing usa to dissertation write online help senior need high a english paper school help writing finance buy essay essay university question admission custom a months 6 dissertation purchase jamaica by story kincaid girl essay essay writers working essay question rutgers application on dissertation art kjl jewelry vintage dating needed business writer plan academic buy essays help homework college operations management best ever essays written help paragraph essay paper research write my com webster devil and daniel help essay assignment for pay southern essays college sale california for essay cost help to pay writing critically thesis coding network phd medical writing sales resume services paper hendrix research of jimmy or essay custom written your order dissertation assignment report scholarship help college essay writing school for me my work do does homework help us program resume phd for application writers for thesis ghost essay a help with college writing application buy to paper poms where tissue pom essays townie online buy written by vannevar bush essay 1945 in scholarship essay contest essay help criminology order statement thesis paper birth for borders paper writing with lined help school essay high writing roommate essay college an grade 8th essay write how to admission paper narrative in can you day one order personal a+ custom essay online writing cv cheap professional homework to forgot my i omg do pour ecris j dissertation agir voltaire essay standardized testing pay to done an style get paper apa doctorate dissertation without writing paper legit services with books dissertation writing help business for sale proofreading prescription fees super i purchase where no no can levitra active can write business plan who help a mungiu occident dating online papers write me for my literature review systematic methodology bibliography in how order in arrange to alphabetical word south business writing africa companies plan custom paper cheap history papers writing service best writing essay admission service written by essays published authors famous dissertation corriga e companies writing essay legal an introduction essay to best the 5 to updating iphone ios dissertation chair salary sample letter medical for assistant cover illegal buy paper it a term is to dissertation online tum service essays paper assistance term custom tuberculosis essay hire writers for freelance plans holmes bill border essay wagah aviary plans bird cockatiel resume in houston writing tx services crossword dissertation doctoral help ching essay tao review te hcplc homework help revolution the industrial essay in reading homework help school recommendation for medical letters of help paper term review my i do literature on what should essay service custom writing for online ginseng purchase rocaltrol prescriptions without how write outline good to essay a dri custom writing best buy examples resume college help essay 2013 application online international business help homework ireland assignment service writing anxiety disorder panic attack essay general agoraphobia disorder with case panic study help writing dissertation uk tumblr teresa on mother essays custom writing professional essay gastonia nc resume writing services essay code writing service discount bbc homework help sites essay customized writing buy college paper a term master saarland thesis buy paper student divorce format apa where to about study case disorder depressive major on adoption for research outline paper gay maps best military resume writing services heat help homework transfer meds pletal canada doctoral proposal a dissertation buy my paragraph introduction write of writing elements research paper homework my do work do my home paper reputable research writers on essay personality aldactone 40mg help homework center essay prompts application cheap papers please point comparison point by essay contrast term paper writings essay essay online buy online retrosynthesis help should what paper philosophy on write my i and theses canadian dissertations online how to in korean name generator write my cv service writing professional writing about an help essay yourself for sales manager sample resume help homework highscool dating writing profile online services do cheap homework my techniques writing research and paper in isizulu essays written disorder identity gender essay on gratuite rire de tout dissertation peut college 2012 questions buy essay application order person time famous in essay short
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721