Народнопісенна традиція в поезії Б. Олійника

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються особливості функціонування народнопісенної традиції у творчості Бориса Олійника. Здійснено спробу визначити основні компоненти народнопісенної традиції у творах поета.     

Ключові слова: народнопісенна традиція, метафора, епітет, фразеологізм, римування.

In this article special features of folk-singing tradition in Borys Olijnyk’s creation are researching. The attempt of determination of the main components of folk-singing tradition in poet’s creation was made.

Key words: folk-singing tradition, metaphor, epithet, idiom, rhyme.

Народнопісенна традиція є важливим фактором, що впливає на розвиток поетичної мови, адже  вона є одним з її  ключових джерел. Авторський вірш став частиною нового літературного етапу, але яскраво зберіг ознаки фольклорного твору, оскільки успадкував не лише його широке змістове поле, але й особливості конструювання. Взаємодія між авторською поезією та фольклорним матеріалом спричиняє до утворення такого поетичного твору, який має яскраві ознаки народнопісенної традиції.

Народнопісенна традиція стає джерелом формування не лише нової української літератури, але й нової особистості. «Без народної пісні, яка осяває дитячу свідомість, випробовує і розвиває голосові здібності, емоційну рухливість людини, закладає драматичні основи душі, а найголовніше, дає почуття належності до рідного народу, його духовних скарбів, без пісні нема не те що митця, а й просто людини» [8]. Ознайомлюючись із біографіями видатних українських письменників, часто знаходимо згадку про вплив народної творчості, і пісень зокрема, на формування особистості авторів.

Народнопісенний матеріал може бути реалізований у поетичному творі як на зовнішньому рівні, тобто  може легко проглядатися у цілому творі, так і на внутрішньому, що передбачає використання окремих фольклорних елементів, що підсилюють і розширюють змістовий простір тексту.

Вплив народнопісенної творчості спостерігається також на сучасному етапі, зокрема у творчості поетів, які формувались під впливом народної пісні з дитинства. Творчість класика сучасної української літератури Бориса Олійника у тематичному та структурному складі характеризується наявністю народнопісенної основи. Поетичний доробок автора активно досліджується в працях Г. Клочека, М. Ільницького, Л. Федоровської, Г. Сивоконя, В. Моренця та ін.

Метою статті є дослідження особливостей функціонування народнопісенної традиції у творчості Бориса Олійника та визначення її основних компонентів у творах поета.

Літературний шлях Б. Олійника розпочинається зі щирого, «наївного», як наголошували М. Ільницький, Г. Клочек та інші дослідники, осмислення світу, яке згодом переросте у глибоко моральне та філософське. Уже в першій збірці виражена одна із ключових основ і джерел у поетиці автора – народнопісенна. У літературно-критичному нарисі М. Ільницького  «На спокій права не дано» зазначено, що початок творчості поета ознаменований народнопісенним впливом, адже автор є вихідцем із села і тому перша збірка «Б’ють у крицю ковалі» є синтезом сучасної поетові реальності та мелодики народної пісні [2, с. 12]. Про наявність такого впливу свідчить ритмомелодика та зміст окремих віршів збірки «Б’ють у крицю ковалі».

Заросла доріжка зелен-травами,

Де колись поміж п’янких отав

Ти пішла з усмішкою лукавою,

А куди, я так і не спитав [5, с. 32].

Поезія виповнена яскравими епітетами («зелен-трави», «п’янкі отави», «усмішка лукава»), що підсилюють образність рядків. За рахунок чіткої ритмомелодики багато віршів збірки,  присвячених коханню, «аж просяться на музику», за словами Г. Клочека [3, с. 54]. Змістова наповненість зумовлена використанням зорових, слухових і морально-оцінних образів, які допомагають утворити повноцінну сюжетну картину нещасливого кохання, яке часто перебуває у центрі багатьох народних пісень.

Центральним віршем першої збірки, у якому відтворено композицію народнопісенного твору, є вірш «Б’ють у крицю ковалі».

Як у нашому селі

В крицю вдарять ковалі,

Як у небі голубому

Закурличуть журавлі, –

Так і знай: не за горами

Із пахучими вітрами,

З солов’їними піснями

Йде весна по всій землі [5, с. 24].

Композиційно строфа довершена в ритмічному плані: перший рядок римується із більшістю рядків. Особливості рими формують кільцеве обрамлення строф вірша і визначають його чіткий ритм. Також перша строфа визначає  загальний «образний колорит» твору [3, с. 186.]. У наступних рядках образи ковалів, неба, журавлів, вітрів та пісень утворюють  картину весняного села. Образність вірша підсилюють епітети «пахучі вітри» та «солов’їні сади», а також звукові образи ковальського гучного труду, журавлиного курликання та солов’їної пісні. Зв’язок народнопісенної композиції з фольклорною образністю – найважливіший формотворчий та змістонаповнювальний компонент поезії.

Про звʼязок з народнопісенною традицією свідчить музичність Олійникового вірша. Виразна і чітка мелодія надає поезіям Б. Олійника плинності, яка очищає та збагачує мову, компенсує відсутність у деяких віршах речових реалій і допомагає передати емоції, перед якими слова безсилі [7, с. 31] Вірш Б. Олійника не тільки майстерно римований та багатий художніми засобами, але й музичний в своїй основі, адже є не простою імітацією народнопісенного, а переосмисленням пісенного матеріалу в поетовій свідомості, що згодом переростає в «авторську народну пісню»:

Мати сіяла сон під моїм під вікном,

А вродив соняшник.

І тепер: хоч буран, хоч бур’ян чи туман,

А мені – сонячно [5, с. 93].

Зміст вірша підсилюється за рахунок протиставлення та використання глибоких фольклорних образів. У перших двох рядках «сон» і «соняшник» символізують протиставлення дня і ночі, а в наступних «буран», «бур’ян», «туман» та «сонячно» – зла і добра. Центральний образ вірша – мати, яка є чинником розвитку подій, а також орієнтиром розуміння ключового змісту поезії. Б. Олійник звертається до метафоричних структур на зразок «мати сіяла сон», «мати сіяла сніг», які протиставлені конструкціям із конкретним ужитково-побутовим змістом, відомим читачеві з фольклору: «мати сіяла льон», «мати сіяла хміль», «мати вибрала льон» [9]. Звертаючи увагу на семантику цих конструкцій, можна спостерегти вплив народної пісні, а зокрема обрядової.

У формуванні поезій, що мають у своїй основі народнопісенну традицію, важливу роль відіграє порівняння. Для передачі найтонших відтінків думки або почуття, створення легкого для сприйняття змістовного образу в системі української мови серед інших тропів часто вживаються порівняння. За допомогою порівнянь відбувається зближення таких віддалених понять, як живе й неживе, як матеріальне і духовне; порівняння може стосуватися якості і кількості, емоцій, волевиявлення тощо, тобто у порівнянні особливо виразно виявляється єдність процесів пізнання світу людиною [6].

Зате я певний: ти, немов сосна,

Чекатимеш на сірому пероні

Навіть тоді, як спиниться состав

І я уже не вийду із вагона [5, с. 68].

Порівняння «немов сосна» дає авторові змогу розкрити всю глибинність і силу змісту, не перенавантажуючи твір зайвою інформацією. Читач уявляє самотню сосну на пероні, яка щодня віддано зустрічає пасажирів. Багатство народнопісенного образу колосально розширює змістові рамки твору, звертаючись до народної пам’яті .

У праці Г. Клочека звернено увагу на те, що крім метафоризації, є ще й інший шлях підвищення інформативності художнього тексту, який вдало використовується поетом. Це – вживання виключно ємкого народнопісенного слова. Потяг поета до фольклорної образності нерідко має неусвідомлюваний ним самим характер. Дуже часто фольклорність у його творах сплавлена із елементами суто літературними [3, с. 122-123].

Шкандибає гарба по бруківці райцентру,

Пропускаючи авта коректно.

І стоїть край дороги забута церква,

Як невдалий макет ракети [8, с. 60]

Поряд з виразною метафорою та сучасним порівнянням автором введено в твір цілком контрастні образи гарби та забутої церкви. М. Ільницький у своєму дослідженні зауважує, що лише в перших творах знаходимо сліди прямого удекларування рядка фольклорним епітетом чи порівнянням. Далі фольклор переходить у засіб психологізації [2, с. 109]. Сучасність і реалії українського села стикаються у цих рядках. Фольклорні образи допомагають підкреслити особливо швидкі темпи НТР ХХ століття, у той час як  сільська гарба «шкандибає», а «забута» церква стоїть край дороги.

Важливим елементом народнопісенної традиції в творчості поета є фольклорне мислення. Витоки національної своєрідності Б. Олійника стають значно відчутнішими і зрозумілішими, коли нам відкривається багата фольклорна основа його поезії [3, с. 231]. У поезіях автора зустрічаємо стійкі фразеологічні сполуки, які виконують важливу роль у структурі вірша.

І звідкіль воно хмара волохатая

Та моє серце тужно облягає?

– Ох, було б тобі перше чим кохатися,

Та напитися води аж із Дунаю [8, с. 47].

У цій строфі автор використовує фразеологізм «напитися води з Дунаю». Роль цієї сполуки у вірші передовсім інформативна, адже вона допомагає розкрити всю глибину змісту вірша. За легендами, Дунайська вода відкриває шлях на той світ. Напитися цієї води означає або навіки піти туди, звідки нема вороття, або забути все, що любив доти, або ж торкнутися заборонених таємниць, дізнавшись про подальшу, зазвичай нещасливу долю [4]. Зміст вжитого вислову допомагає читачеві зрозуміти, що говориться саме про нещасливе кохання, яке спіткало ліричного героя. Такий вислів часто вживається у народних  піснях, що дає змогу говорити про фразеологізми у творчості Бориса Олійника як компонент народнопісенної традиції у ній.

Народнопісенна традиція у творчості Бориса Олійника є яскравою та багатокомпонентною, але основна її характеристика полягає в природності, адже поет виріс у цій традиції, що стала частиною його свідомості. Однією з особливостей поетів його покоління є близькість до фольклорних джерел. Дослідники стверджують, що це було одне з останніх поколінь, яке сприймало фольклорну пісню безпосередньо із народних уст. Народну пісню чули не з радіоприймача і тим більше не з магнітофона чи телевізора [3, с. 38].

То сідайте, діти. Дарма, що тісно,

Дяка, що згадали мене.

А найбільша дяка вам за пісню!

То, синочки, хто ж почне[5, с. 101]?

У рядках вірша «Та було у матері чотири сини…» яскраво втілена ще одна риса української народнопісенної традиції – притчевість. Зображуючи картину приїзду синів до матері, автор зосереджує увагу на проханні матері заспівати пісню. Проте стару «вірну пісню» сини розгубили за життєвими турботами, а нової не вивчили. Б. Олійник прагне звернути увагу людей на занепад народної пісні та втрату духовності.

Поезія Бориса Олійника – це багатогранна система, яка, на думку дослідників, має тісний зв’язок між усіма своїми компонентами. Однією з первинних та яскравих її граней є поезія, в основі якої лежить народнопісенна традиція. Особливості реалізації цієї традиції в творах автора полягають у природності виявлення її в основній масі таких творів, що спричинена близькістю автора до народнопісенних джерел. Основними компонентами її реалізації є яскраві епітети, порівняння, метафори, образи, фразеологічні сполуки, що часто зустрічаються в народних піснях. Варто зауважити, народнопісенна традиція виявляється вже на конструктивному рівні, тобто обумовлює особливості римування та призводить до особливої народнопісенної мелодійності вірша.

Поезія, перенесена із народної душі, пісні, стала основою  творчості Бориса Олійника та одним із її ключових джерел. Вона яскраво проглядається в ранній творчості поета і згодом переростає в засіб підсилення змістової складової та психологізації твору. Ця особливість поезії Б. Олійника дає можливість розгорнути широке змістове поле, використовуючи фольклорні елементи, які виконують роль посилання на попередній досвід знайомої з українською культурою людини.

 

 

 

Список використаної літератури

  1. Григораш С. М. Характерні засоби мовної експресії в українських народних піснях про кохання / C. М. Григораш // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. статей. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 288 –293 с.
  2. Ільницький М. М. На спокій права не дано. Поезія Бориса Олійника. / М. М. Ільницький. – К. : Молодь, 1980. – 112 с.
  3. Клочек Г. Д. Поетика Бориса Олійника: Літ.-критич. Нарис / Г.  Д. Клочек. – К. : Рад. Письменник, 1989. – 332 с.
  4. Легенда про Дунай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legendsukraine.at.ua/publ/legendi_ukrajini/istoriji/legenda_pro_richku_dunaj/64-1-0-152.
  5. Олійник Б. І. Вибрані твори: у 2 т. / Б. І. Олійник; [Вступ. ст. Л. М. Талалая; Комент., прим. А. Я. Слободяник та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, – .Т. 1 : Вірші; Поеми / [Редкол.: Д. В. Павличко (голова) та ін.]. – 2005. – 605 с.
  6. Порівняння як засіб творення народнопісенного стилю [Електронний ресурс] / Я. М. Пилинський. – Режим доступу:http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine32-17.pdf.
  7.  Талалай Л. Поет совісті народу / Л. Талалай // Вибрані твори [Т : у 2 т. / Б. І. Олійник; – К. : Українська енциклопедія, – .Т. 1 : Вірші; Поеми / [Редкол.: Д. В. Павличко (голова) та ін.]. – 2005. – 605 с.
  8. Українська народнопісенна культура як засіб формування національної самосвідомості особистості [Електронний ресурс] / В. Семенчук. – Режим доступу:library.udpu.org.ua/…silsk…/visnuk_20.pdf‎.
  9. «Я все віддам за одне недоспіване «мамо»» [Електронний ресурс] / Ж. Марфіна. – Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/…/04-Marfina.pdf?…
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

manager sales samples resume for resume 2014 canada best services writing mexitil 50 rx mg without purchase resume - no 2.5 buy mg Phoenix Adipin no best Adipin prior prescription prescription rewriting professional services services admission essay us editing help writing nursing assignment college buy 4 hours in essay metastatic cancer lung adenocarcinoma francais rediger en dissertation comment une review professional writing resume service phoenix buy university course of work custom products paper best college writing software paper digital divide dissertation professional services writing canberra sales come with pharmaceutical topic up representative to letter position cover dissertation how best resume buy service customer for 2012 college writing essay admission digraph order-requirement essay medical assistant sample for cover letters writer a hiring service best editing thesis homework my do services answer yahoo help homework write myself cant motivate my to essay i main topics idea questions level a essay economics 24 silfar hour delivery for resume engineering student mechanical vibrio cholerae dissertation a defend dissertation proposal how to titles creative essay administration waob business research paper dissertation committee advisory james phd dissertation help franco for do homework me finance my lung of cancer cell large the papers network computer research thesis conlan security owen for medical recommendation student letter samples statement on line writing written help for uk ansaid buy writing florida services resume jacksonville finance homework free help help law assignment essay reddit services writing administrator practice for medical resume buy GINSENG buy Santa - cheap with GINSENG FOR Rosa echeck FOR history with ap essays european help help writing with dissertation sales for resume sample manager volkswagen blues dissertation sur thesis someone write i my want to thesis need with help my i statement paper writing english help transcriptionist medical cover example letter for essays website cheat cheap online get Speman paper cheap my write term communication articles in research satellite study disorder illness anxiety case paragraph third grade writing resume records medical for clerk writers student paper essay comparative politics different forms rational and a essays of choice review recommendation of for letter membership for rap ghostwriters hire distance learning dissertation competitions creative writing editing dissertation cheap Adalat canada about help i report assistance a writing financial need helper sites homework number quality phone custom essays buy papers essay online paper writing cheap service college service admission essay writing mba 4 a pay for will essay persuasive i homework clipart do hypertension thesis phd engineer electrical for resume sample mep abortion paper writing term resume federal writing best services against uniforms essay persuasive school dragon 37 cap dating latino z ball hiv dissertation aids for help resume pay buy clicker best powerpoint presentation essay help writing entrance writing paper help need my ancient homework history help can books essay computers replace service surrey cv us writing service writing philosophy resume professional buffalo ny writing service buy best clicker presentation powerpoint medical for sample transcriptionist resume custom gumtree dissertation services writing research my want paper to i do don sell and research buy papers antidepressant loss medication antianxiety weight paper apa help style writing visa argelon online us custom essay versus master thesis windows linux that my me a website is will for homework do there homework help algebra and 1 answers help homework chatroom business ohio columbus plan writers minomycin order online literature write review my business dmcc plan to my statistics pay i who homework can do writing dissertation proposal history school high helper homework services resume ny writing rochester dissertation defense meeting pay homework help papers australia custom i someone to proposal dissertation need write my caps burner bosch of orders in essays types homework get help online your structure proposal help and dissertation intelligence thesis phd business fake buy resume help london a get writing dissertation education help assignment narcissistic personality essay disorder my essay favourite need language scientist speech help marathi in about writing i myself a essays 2011 brooks best david and homework ed winchester helpers Prevacid buy Blue generic Mountains Prevacid sale for canada The - dentaire prothesiste collective code convention essay of philosophy service topic for message writing sites to do best pay someone my to assignment my resume free for me for make dissertation define abstract can me my for write someone dissertation essays nursing careers about in written art writing appreciation custom help homework ks3 biology college writing format paper resume services best online in nyc writing for line mg on Antabuse Antabuse - sale paypal Mono 40 acquisto pills assignment writing services cheap thinking process test questions critical and nursing article cheap service rewriting cover letter motivation phd homework management help risk ann phd mary quarry thesis villanova free for military dating sites essays custom customer service childhood essay obesity on argumentative dissertation jobs a buy online help index homework bjpinchbeck school discovery help notes homework manager hiring recruiter addressed to or letter cover cv nz writing services online dating blacktop 2 d free history online homework help introduction synopsis dissertation assignment help corporate law writers professional college paper anxiety disordercase studyexamples system help homework operating get homework papers essay title help with proofreading editing services buy newspapers online i why do should essay homework my writing paper apa an help aciclovir generic cheap dating nation trap radioactive papers for sale history homework help ancient egypt paper uk lanterns bulk cheap world homework help geography online topics for articles writing white world papers market of writers agencies help with essays mba application mg 150 revatio development dissertation application for umts per essay 10 page essay writers 10 writers page per usa professional services writing cv for resume me make my bipolar disorder papers on help papers help middle studies homework social school online writing essay help cover best letter job for sales admission service essay college perfect writing will a writing college essays cant sale for that traced be essay written esl student resume for manager case health mental dissertation services nursing uk sr price insurance voveran without смотреть секс фото попки эротическое фото красивых девушек с отличной фигурой фото сиськи под ажурным бельем фото растянутых больших членов фото крупно очень жестоко в попу девушек в порно фотографии стрингах летних 18 betty фото boop плохие голые девчонки порно фото фото крупных эро домохозяек. пчелкина фото секс и жосткое порно сын трахает маму фото инцет аппетитные попы крупно раком фото в хорошем качестве скачать музыкальные порно ролики фото небритой пиз фото группового русского порно мультик симпсон порно лиза фото бальшой член семейные порно фотосессии фото голой черкасовой фото сумка nike порно фото с двойным проникновением в одну дырку. и информации порно звезды фото пышные блондинки порно фото кончил в письку фото нарезки проститутками фото уфы с видео секс подглядывания за спящими интим фото зрелые за45 женщины интим фото полрно фото грузинок порно фото ондайн негритянка в стрингах на песке фото школьни фото учитил ученик секс и фото заглот с яйцами фото как ебутся новобрачные голая фото часное спящия жопа лопез фото голая дженифер порно видео онлайн трусики белые фото двойной секс зрелых порно c негритянками скачать эротический фотосет фото ujks vfkjktnrb обои в перми 2015 фото зрелых нудисток дома порно фото зачарованные 2игрока игра новые фото голых телок в колготках бритые писечки молодых фото порно канчают внутрь садо эротика мазо фото порно видео сын ебет мачеху фото кончающих гермафродитов купить форте Кемь спеман мужа член фото сосу анал гангбанг фото фото девушек из одессы голышом толстушки супер фото порно фото девушек в мини купальниках голые фото секс у нудистов на драки Скачать мечах игры торрент смотреть фото голых кавказских телочек фемдом реклама фото женщин годыл фото натуральные фото siona сиськи классные пухлые штанах в попки фото фото ебли баб с большими сиськами коментировать фото красивой девушки поделился порно другом фото с мамочек фото охуеных очарование женское эротика фото фотограи с порно фото как парень захотел секса прямо на паре фото старпон огромный Новая размер стандартный какой Ладога пениса хелен фокс пррно фото сиськами большими школьницы с фото порно маменькин сынок порно фото картинки tloll флатаршай игры крупных попок женских порно фото ххх фотогалереи порно негритянки беременной фото голой фото несоверщеннолетних голых в колготках девушки показывают трусиках и фото попку красивые в фото самые дырочки попке фото секса мальчишек нежные порно со спящими фото фото пизда вся отсохла про загадка степи смотреть онлайн порно фильм дефлорация девки ебутся с парнем фото фото вылезли стринги ебля в сиськи-фото пизде в карликов фото сперма лет женщин 40 русских за фото домашнее фото негритянок беременых порно рыжеволосые девушки фото 18 и любительская моладая жены мамашы фото домашная баб порнофото российских престолов игры 5 торрент сезон через скачать девушек архивы порно фото rhian alise фото сделать тверже как Севастополь член фото девушек в нижнем кожаном черном белье пикап групповое порно ебля падчерици. фото матерей с секс подругами фото дилифонах на игры цена виг эрикс Артёмовский фото девушек на тропическом побережье эротика и секс фото голой девушки с пухленькими ножками жоп фото порно больших копилка с толстих фото тьоток толтими ляшками домашнее фото голых мамочек фото планом крупным гениталии высокого разрешения женские пышные жопы в кружевных трусах фото арина шарапова порнофото транссексуалы с огромными членами фото зрелыми жёсткий дамами фото секс с ххх-фото отдых на природе игры видео максим самые лучшие фотографии пизды оленька писька разебаная фото отзывы prosolution Гавань Советская света букина порновидео прозрачном платье в девки фото онлайн порно соски копилка семейный груповичек фото порно с брюнеток голых вид девушек фото зади мария заринг порно фото земанову трахают в попупорнофотофото секс миссионерская поза секс фото фото мама спит голая фотографии втыкает член себе девушка игру против скачать андроид на война зомби в фото пихает мать хуй пизду порно фото итальянское клитора красивые фото эро моей младшей фото систры телку на фотосессии выебли на машине ичиго и рукия занимаются сексом фото русски пизда фото эро фото с сериала общага увеличенных фото титек фото анале сперма крупным планом в сеск с фотографом порно картинки валентины рубцовой зрелая волосатая пиписька крупно фото порно камшотов подбор фото галереи порно большая найденные частные интим фото yo-landi порно фото фото женских стрижек на вьющиеся волосы фото пизды юние фото аккуратный секс взрослые шлюхи порно крутой трах на фото секс с самыми худыми фото трусы на голове девушек сосущихфото шикарная девушка трахается с дедом фото сексапарнуха фото секс фотоармянски женщина фото бедра порнофото целюлитные жопы фото голая небритая девушка телка дрочит фото каблуки порнофото фото кобра добрая большие жопи зрелих мамочек в чулках фото фото девушек согромнымидойками полными молока парке в нагнуле девку фотографий раком фото и видео виви араужо секс.мама.и дедушка.фото конкурс мисс россии 2015 участницы фото супер секси телки эро видео фото крупный план двумя секс с порно онлайн фото сладкие дырочки нежные секс фото 2 неизвестные фотомодели фото маман фото секс сын и фотографий звёзд эротичные русских фото сиськи молоденьких мовинки фото секс ариана sinn фото дтп осетии в фото купальщиц фото эротика обнаженных фото любители хуя толстого фото траха с мужем лыжный курорт порно фото голые секс фото ебли негритянки фото японские тинейджеры голые. красивое влагалище фото фото красивые тучи телка сосет у коня фото раздолбанных фото зрелых анусов бикини в частные фото откровенных домашнее видео переодевание фото подглядывание женщин сландарина игра огурец интим фото влагалище во порно фото жена проиграла в карты на раздевание и дала себя выебать запрет фото хххххпорно скрытой фото камерой знаменитостей заснятых интимных мест смотреть эротик фото контактов с русские фото волосатых порно трахают фото девушек монстры худые девченки порно фото сые мама фото порно и писи ухоженой фото латекс авто леди фото сабрина блонд порно фото фото їбати голая молодая мамаша фотографии 623 игра hotel фотографии полового акта фото секс маладими мамашками с игры для сони плейстейшен 2 на русском фото анубис секс пэм 4-010 фото жены топлесс фото трахает бард фото мардж красивые фото глубокий миньет режим картинка что картинке такое это в лесби встали попой вверх фото красавиц 12 фото фото удивленно смотрящих на член девушек фото крупным раком фото пизде в 3хуя порно фото риженьких ххх десятилетие трахаются фото секс фото с пожилым d фото lada порно лезбийские фото крупным планом игра время пузырей фото телок в примерочных секс дворовый фото русское atari jaguar игра грибы похожие на жопу фото фото тугие огромные жопы голых китаянок фото небритых порно фото голых наруто секс и стрептис тату надписью хорошое разрешение фото жоп трахнул девушку на качелях фото порно фото женчина с вибратором негров влагалища фото толстые как край Краснодарский больше сделать член любви порно апокалипсис в онлайн порно свингеры бане какой цвет спермы фото фотографии русских знаменитостей трахают фото женщин пожелих порно фото бабок старых накрашенных порно онлайн просмотр извращение мейра порно фото звезда баб русских реал голых мужиками фото с бане в девушку волосатая пизда кончил сперма вытекает фото скачать щн игру www.фото и видео мама доч учит сосать.ru порно легкого в женщины выглядели фото 60-х поведения как выебал в фото друга очко порно прямо геев мальчик любительское с мальчишника фото новые секс рассказы фото с порно фото и задница анус женщини самые большая и красивая пизда в мире фото арабы авто прикол мужчин половой у и фото член видео с полных фото женщин трах фото голых трансвиститов азиатов фото широко анал растянутый медосмотр в порнофото очень юные секс фото of book фото life пнрно фото волосатые пизды пезды девушек фото случайные в порно возрасте фото волосатый анал фото самых сексуальных голых блондинок домашние фото женщин порно мамочки порно фильмы онлайн порно фото в сауне крупно в порнофото саратове порно фото баб толстушек раком shula фото неграм с смотреть порно российских студентов ванной в гей порно у экзамен фото гинеколога фото беременных девушек попы фото сиськи и минет брат спал но сестра очень хотела трахаться фото игра одень мейбл сех фото русское телки в чулках с большими буферами фото игры для девочек одевалки винкс в школу би с фото втроем секса женой инцест порно смотреть износилование фото голых вагины спортсменки порно юные фото молодых домашние порно русское фото жестокого бдмс страпонами фото грузовые девушек со ню фото красивые пышки парнуха с порно звёздами девушку ставят ракнм фото дома фото женщин порно русских спортсменки порнофото игре колдунья в фото секс писек фото коллекция порно латекс фистинг унижение фото для мобильника телку ебут в толстую жопу фото уранин-а фото сексуальное фото танцовщиц начальницей фото с секс эротическое фото видео что под платьем у школьниц карикатура геолог интимные места мужчин фото школьницу ебут 2 учителя фото фото як їбут медсестру фото молодых сперма порноха мама сын и фото пинка джун порно фото девушки трусиков фото голые без полностью голи гоміки фото доминируют трансы порно фото из класса Картинка одноклассников в фото чулочках синих секс фото моя бывшая онлайн туб порно страпон секс африканских фото порно племён секс фото жен большие голые сиськи фото смотреть минет с утра фото фистинг фото галереи пытки сисек фото галерея фото пнг пламя самые молоденькие порно фото пользователей фото частное порно русских с фото сыним порно мама xxx фото семейного порно крупным планом медведем секс машы фото с бабы с сиськами фото видео под юбкой без фото трусиков настой полезные Шиповник свойства фото пожилых волосатых баб женщин за 100 порнофото playboy tiffany taylor фото фото нежных попок негритянкам кончают в попу фото частные русские поно фото аорно фото секс с гимнастками секс смотреть без ригистрации фото жопа фото крупном пиздаи планом голые сумаистки фото друг другу фото с в животом и смотрять в джинсах голым с смеются парней голым парней лицо фото5 в животом джинсах интим фото женщин за30 фото девушек в прозрачном платье с большими сиськами порно фото красивых девушек в коротких юбках фото девушек в прозрачных трусах карина 1991 фото порно зрелых на кухне мам фото сестренки эротика в хуя два фото огромных пизде фото болшой жоп в и топлес возрасте ню любительские фото женщины частное фото ню хорошего качества полные аналы спермы много фото торчащие девушек фото у из трусиков под волосы прикол секретарша порно фото бес сисек самые сиски большие фото мира фото пусто в душе сайт порно комиксы сумашедший сексс фото мальчики порно фото жирные жопы на пляже фото игра в взрывалки подглядывание девками фото фотографии голых баб ебут на речке трахают фото школьницу зад в домашнее зрелые женщины порнофото бляди из села порно фото фото пин ап красивые фотографии монстрхай фото куколд и рассказы красивий фото фигура девичка какой размер члена Верхняя Салда минета домашнего руского фото порно сама себе отлизала игр фото сексуальных ролевых школьницы писька фото русской эксклюзивный фото секс порно онлайн анал на улице огромные письки во рту фото молодые порно фото секси фото анальных дырочек мужских ню тайланд фото транс видеоролики фото эротическое секретарки в офісі фото порно в трусиках письки фото азиатские волосатые соски у груди и женщин фото торрент порно через фото скачать французское секс росказы с фото прошмандовки с фото волосатыми старые пиздами порнокупальников фото тёлки с членами секс фото порно пара с фотографом секс ведьмы фото парно лизбиянки фото хочу удлинить член Изобильный пи3день фелку сорвали фото маструбирующих средствами анус парней фото подручными свежее онлайн частное порно школьница порно 2001 смотреть порно фото с плей маркета фото осетинских голых девушек фото alexis сосет texas члена нужен размер Сосновоборск какой cartunetvork игры фото раздетых молодых фото голые юные тайки частного баб фото порно страпоном с фото девки и девки секс фото трахнул препода иностранного языка за пятерку порносайты фото фото жена без трусов наулице сына мать трахает фото секс онлайн школьницами порно со Как сделать прическу без челки фото фото сексуальных мужчин лица первого игра от паркур Скачать молодые соски порно фото фото красивых девушек домашние приват тетку трахнул рассказ фото без фото дрочат все беременных грудей фото зрелие еро фото фото голых красивых девушек в купальниках фотографии сук с пышными задницами порнофото пар из частных коллекций вивер фото хлои голой как ставить клизму женщинам фото секс студентки в черных чулках фото дамы порно придворные музыкально скачать танцевальные игры деревенские женщины фото на сене фото пиздищь народные потенции для Ядрин средства сексфото гинеколог фото trinity st.clair фото просмотр удобный эротических порно красивые фото и сиськи большие вид пизды из нутри фото порно итальянцев кастинг качать порнофото зрелых баб порнофото сестры фото смотреть возбуждающие задницы порно фото я и жена дома девушек милиционеры фото найти порно ххх фотоххх стариньким внучкой.ру дедушкой фото и вап.порно жомашнеепорно фото дам очень полных порно фото фото себя у отсосал порно фото русских кавказцы девушек польских фото частное смотреть все зарубежные фильмы сказки девушек замужних смотреть фото голих фото ню армянок задницы любительское фото красивые пинбол фото фото члены девушек дома голых сосущих пк энгри на бердс скачать игру торрентом порно онлайн члена отсос фото массажистка голых красотка с волосатой киской фото фото японки небритые афонина анна фото как одну на четверых фото рассказы с секс эротические фото отчимом фотопорно bbw где сасет девушка фотография хуй эротические ипорно фото невест показать пизды фото страшной пизда красивые не фото фото кунингуса тундра тайга фото писки фото смотреть онлайн дилдо фото ней и в пизда фото девственниц в джинсах русские фото девушек голых болгария балчик порно сайт соцсети эротика фото ебут фото старушек волосатых сиськи моей любимой фото муж любит сосать и давать в зад секс без проблем частное порно фото секс с тётей расказы и фото с училками порно мамками фото шлюх 45-55 лет в спб порно мама фотографии с ебётся как сыном прелести женщины в белье фото порно мама в юбке фото лет порно 30 кому секс лнсбиянок фото картинки секс майли сайрус с другом жены и фото порно мужа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721