Народнопісенна традиція в поезії Б. Олійника

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються особливості функціонування народнопісенної традиції у творчості Бориса Олійника. Здійснено спробу визначити основні компоненти народнопісенної традиції у творах поета.     

Ключові слова: народнопісенна традиція, метафора, епітет, фразеологізм, римування.

In this article special features of folk-singing tradition in Borys Olijnyk’s creation are researching. The attempt of determination of the main components of folk-singing tradition in poet’s creation was made.

Key words: folk-singing tradition, metaphor, epithet, idiom, rhyme.

Народнопісенна традиція є важливим фактором, що впливає на розвиток поетичної мови, адже  вона є одним з її  ключових джерел. Авторський вірш став частиною нового літературного етапу, але яскраво зберіг ознаки фольклорного твору, оскільки успадкував не лише його широке змістове поле, але й особливості конструювання. Взаємодія між авторською поезією та фольклорним матеріалом спричиняє до утворення такого поетичного твору, який має яскраві ознаки народнопісенної традиції.

Народнопісенна традиція стає джерелом формування не лише нової української літератури, але й нової особистості. «Без народної пісні, яка осяває дитячу свідомість, випробовує і розвиває голосові здібності, емоційну рухливість людини, закладає драматичні основи душі, а найголовніше, дає почуття належності до рідного народу, його духовних скарбів, без пісні нема не те що митця, а й просто людини» [8]. Ознайомлюючись із біографіями видатних українських письменників, часто знаходимо згадку про вплив народної творчості, і пісень зокрема, на формування особистості авторів.

Народнопісенний матеріал може бути реалізований у поетичному творі як на зовнішньому рівні, тобто  може легко проглядатися у цілому творі, так і на внутрішньому, що передбачає використання окремих фольклорних елементів, що підсилюють і розширюють змістовий простір тексту.

Вплив народнопісенної творчості спостерігається також на сучасному етапі, зокрема у творчості поетів, які формувались під впливом народної пісні з дитинства. Творчість класика сучасної української літератури Бориса Олійника у тематичному та структурному складі характеризується наявністю народнопісенної основи. Поетичний доробок автора активно досліджується в працях Г. Клочека, М. Ільницького, Л. Федоровської, Г. Сивоконя, В. Моренця та ін.

Метою статті є дослідження особливостей функціонування народнопісенної традиції у творчості Бориса Олійника та визначення її основних компонентів у творах поета.

Літературний шлях Б. Олійника розпочинається зі щирого, «наївного», як наголошували М. Ільницький, Г. Клочек та інші дослідники, осмислення світу, яке згодом переросте у глибоко моральне та філософське. Уже в першій збірці виражена одна із ключових основ і джерел у поетиці автора – народнопісенна. У літературно-критичному нарисі М. Ільницького  «На спокій права не дано» зазначено, що початок творчості поета ознаменований народнопісенним впливом, адже автор є вихідцем із села і тому перша збірка «Б’ють у крицю ковалі» є синтезом сучасної поетові реальності та мелодики народної пісні [2, с. 12]. Про наявність такого впливу свідчить ритмомелодика та зміст окремих віршів збірки «Б’ють у крицю ковалі».

Заросла доріжка зелен-травами,

Де колись поміж п’янких отав

Ти пішла з усмішкою лукавою,

А куди, я так і не спитав [5, с. 32].

Поезія виповнена яскравими епітетами («зелен-трави», «п’янкі отави», «усмішка лукава»), що підсилюють образність рядків. За рахунок чіткої ритмомелодики багато віршів збірки,  присвячених коханню, «аж просяться на музику», за словами Г. Клочека [3, с. 54]. Змістова наповненість зумовлена використанням зорових, слухових і морально-оцінних образів, які допомагають утворити повноцінну сюжетну картину нещасливого кохання, яке часто перебуває у центрі багатьох народних пісень.

Центральним віршем першої збірки, у якому відтворено композицію народнопісенного твору, є вірш «Б’ють у крицю ковалі».

Як у нашому селі

В крицю вдарять ковалі,

Як у небі голубому

Закурличуть журавлі, –

Так і знай: не за горами

Із пахучими вітрами,

З солов’їними піснями

Йде весна по всій землі [5, с. 24].

Композиційно строфа довершена в ритмічному плані: перший рядок римується із більшістю рядків. Особливості рими формують кільцеве обрамлення строф вірша і визначають його чіткий ритм. Також перша строфа визначає  загальний «образний колорит» твору [3, с. 186.]. У наступних рядках образи ковалів, неба, журавлів, вітрів та пісень утворюють  картину весняного села. Образність вірша підсилюють епітети «пахучі вітри» та «солов’їні сади», а також звукові образи ковальського гучного труду, журавлиного курликання та солов’їної пісні. Зв’язок народнопісенної композиції з фольклорною образністю – найважливіший формотворчий та змістонаповнювальний компонент поезії.

Про звʼязок з народнопісенною традицією свідчить музичність Олійникового вірша. Виразна і чітка мелодія надає поезіям Б. Олійника плинності, яка очищає та збагачує мову, компенсує відсутність у деяких віршах речових реалій і допомагає передати емоції, перед якими слова безсилі [7, с. 31] Вірш Б. Олійника не тільки майстерно римований та багатий художніми засобами, але й музичний в своїй основі, адже є не простою імітацією народнопісенного, а переосмисленням пісенного матеріалу в поетовій свідомості, що згодом переростає в «авторську народну пісню»:

Мати сіяла сон під моїм під вікном,

А вродив соняшник.

І тепер: хоч буран, хоч бур’ян чи туман,

А мені – сонячно [5, с. 93].

Зміст вірша підсилюється за рахунок протиставлення та використання глибоких фольклорних образів. У перших двох рядках «сон» і «соняшник» символізують протиставлення дня і ночі, а в наступних «буран», «бур’ян», «туман» та «сонячно» – зла і добра. Центральний образ вірша – мати, яка є чинником розвитку подій, а також орієнтиром розуміння ключового змісту поезії. Б. Олійник звертається до метафоричних структур на зразок «мати сіяла сон», «мати сіяла сніг», які протиставлені конструкціям із конкретним ужитково-побутовим змістом, відомим читачеві з фольклору: «мати сіяла льон», «мати сіяла хміль», «мати вибрала льон» [9]. Звертаючи увагу на семантику цих конструкцій, можна спостерегти вплив народної пісні, а зокрема обрядової.

У формуванні поезій, що мають у своїй основі народнопісенну традицію, важливу роль відіграє порівняння. Для передачі найтонших відтінків думки або почуття, створення легкого для сприйняття змістовного образу в системі української мови серед інших тропів часто вживаються порівняння. За допомогою порівнянь відбувається зближення таких віддалених понять, як живе й неживе, як матеріальне і духовне; порівняння може стосуватися якості і кількості, емоцій, волевиявлення тощо, тобто у порівнянні особливо виразно виявляється єдність процесів пізнання світу людиною [6].

Зате я певний: ти, немов сосна,

Чекатимеш на сірому пероні

Навіть тоді, як спиниться состав

І я уже не вийду із вагона [5, с. 68].

Порівняння «немов сосна» дає авторові змогу розкрити всю глибинність і силу змісту, не перенавантажуючи твір зайвою інформацією. Читач уявляє самотню сосну на пероні, яка щодня віддано зустрічає пасажирів. Багатство народнопісенного образу колосально розширює змістові рамки твору, звертаючись до народної пам’яті .

У праці Г. Клочека звернено увагу на те, що крім метафоризації, є ще й інший шлях підвищення інформативності художнього тексту, який вдало використовується поетом. Це – вживання виключно ємкого народнопісенного слова. Потяг поета до фольклорної образності нерідко має неусвідомлюваний ним самим характер. Дуже часто фольклорність у його творах сплавлена із елементами суто літературними [3, с. 122-123].

Шкандибає гарба по бруківці райцентру,

Пропускаючи авта коректно.

І стоїть край дороги забута церква,

Як невдалий макет ракети [8, с. 60]

Поряд з виразною метафорою та сучасним порівнянням автором введено в твір цілком контрастні образи гарби та забутої церкви. М. Ільницький у своєму дослідженні зауважує, що лише в перших творах знаходимо сліди прямого удекларування рядка фольклорним епітетом чи порівнянням. Далі фольклор переходить у засіб психологізації [2, с. 109]. Сучасність і реалії українського села стикаються у цих рядках. Фольклорні образи допомагають підкреслити особливо швидкі темпи НТР ХХ століття, у той час як  сільська гарба «шкандибає», а «забута» церква стоїть край дороги.

Важливим елементом народнопісенної традиції в творчості поета є фольклорне мислення. Витоки національної своєрідності Б. Олійника стають значно відчутнішими і зрозумілішими, коли нам відкривається багата фольклорна основа його поезії [3, с. 231]. У поезіях автора зустрічаємо стійкі фразеологічні сполуки, які виконують важливу роль у структурі вірша.

І звідкіль воно хмара волохатая

Та моє серце тужно облягає?

– Ох, було б тобі перше чим кохатися,

Та напитися води аж із Дунаю [8, с. 47].

У цій строфі автор використовує фразеологізм «напитися води з Дунаю». Роль цієї сполуки у вірші передовсім інформативна, адже вона допомагає розкрити всю глибину змісту вірша. За легендами, Дунайська вода відкриває шлях на той світ. Напитися цієї води означає або навіки піти туди, звідки нема вороття, або забути все, що любив доти, або ж торкнутися заборонених таємниць, дізнавшись про подальшу, зазвичай нещасливу долю [4]. Зміст вжитого вислову допомагає читачеві зрозуміти, що говориться саме про нещасливе кохання, яке спіткало ліричного героя. Такий вислів часто вживається у народних  піснях, що дає змогу говорити про фразеологізми у творчості Бориса Олійника як компонент народнопісенної традиції у ній.

Народнопісенна традиція у творчості Бориса Олійника є яскравою та багатокомпонентною, але основна її характеристика полягає в природності, адже поет виріс у цій традиції, що стала частиною його свідомості. Однією з особливостей поетів його покоління є близькість до фольклорних джерел. Дослідники стверджують, що це було одне з останніх поколінь, яке сприймало фольклорну пісню безпосередньо із народних уст. Народну пісню чули не з радіоприймача і тим більше не з магнітофона чи телевізора [3, с. 38].

То сідайте, діти. Дарма, що тісно,

Дяка, що згадали мене.

А найбільша дяка вам за пісню!

То, синочки, хто ж почне[5, с. 101]?

У рядках вірша «Та було у матері чотири сини…» яскраво втілена ще одна риса української народнопісенної традиції – притчевість. Зображуючи картину приїзду синів до матері, автор зосереджує увагу на проханні матері заспівати пісню. Проте стару «вірну пісню» сини розгубили за життєвими турботами, а нової не вивчили. Б. Олійник прагне звернути увагу людей на занепад народної пісні та втрату духовності.

Поезія Бориса Олійника – це багатогранна система, яка, на думку дослідників, має тісний зв’язок між усіма своїми компонентами. Однією з первинних та яскравих її граней є поезія, в основі якої лежить народнопісенна традиція. Особливості реалізації цієї традиції в творах автора полягають у природності виявлення її в основній масі таких творів, що спричинена близькістю автора до народнопісенних джерел. Основними компонентами її реалізації є яскраві епітети, порівняння, метафори, образи, фразеологічні сполуки, що часто зустрічаються в народних піснях. Варто зауважити, народнопісенна традиція виявляється вже на конструктивному рівні, тобто обумовлює особливості римування та призводить до особливої народнопісенної мелодійності вірша.

Поезія, перенесена із народної душі, пісні, стала основою  творчості Бориса Олійника та одним із її ключових джерел. Вона яскраво проглядається в ранній творчості поета і згодом переростає в засіб підсилення змістової складової та психологізації твору. Ця особливість поезії Б. Олійника дає можливість розгорнути широке змістове поле, використовуючи фольклорні елементи, які виконують роль посилання на попередній досвід знайомої з українською культурою людини.

 

 

 

Список використаної літератури

  1. Григораш С. М. Характерні засоби мовної експресії в українських народних піснях про кохання / C. М. Григораш // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. статей. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 288 –293 с.
  2. Ільницький М. М. На спокій права не дано. Поезія Бориса Олійника. / М. М. Ільницький. – К. : Молодь, 1980. – 112 с.
  3. Клочек Г. Д. Поетика Бориса Олійника: Літ.-критич. Нарис / Г.  Д. Клочек. – К. : Рад. Письменник, 1989. – 332 с.
  4. Легенда про Дунай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legendsukraine.at.ua/publ/legendi_ukrajini/istoriji/legenda_pro_richku_dunaj/64-1-0-152.
  5. Олійник Б. І. Вибрані твори: у 2 т. / Б. І. Олійник; [Вступ. ст. Л. М. Талалая; Комент., прим. А. Я. Слободяник та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, – .Т. 1 : Вірші; Поеми / [Редкол.: Д. В. Павличко (голова) та ін.]. – 2005. – 605 с.
  6. Порівняння як засіб творення народнопісенного стилю [Електронний ресурс] / Я. М. Пилинський. – Режим доступу:http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine32-17.pdf.
  7.  Талалай Л. Поет совісті народу / Л. Талалай // Вибрані твори [Т : у 2 т. / Б. І. Олійник; – К. : Українська енциклопедія, – .Т. 1 : Вірші; Поеми / [Редкол.: Д. В. Павличко (голова) та ін.]. – 2005. – 605 с.
  8. Українська народнопісенна культура як засіб формування національної самосвідомості особистості [Електронний ресурс] / В. Семенчук. – Режим доступу:library.udpu.org.ua/…silsk…/visnuk_20.pdf‎.
  9. «Я все віддам за одне недоспіване «мамо»» [Електронний ресурс] / Ж. Марфіна. – Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/…/04-Marfina.pdf?…
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a to how begin essay college application reviews writing cheap services papers term essay security data transfer thesis master writing writing essay man essay for search questions meaning service writing vancouver bc essay phd dissertation of length service to resume military writing best 2014 civilian help homework trinomials my homework write my do paper order online resume boston pizza with help dissertation block writing animal essays testing services plymouth writing cv help homework web design all essay about me 99 permanent dating kane christian before long works aciphex buy college essay entrance telugu diwali essay festival to want do homework i someone my world war help homework 2 comics paper writing phd pole gambrel barn plans roof ordering methods for of materials writing essay professionally writing when college admissions start essays to admission essay 2013 rutgers history eassy buy homework where get my help i can for for download presentation engineering ppt mechanical writing essay informal disorders topics eating research write my review paper service executives for professional writing resume persuasive high school speeches articles order australia essays custom analysis essay help writing character the paper louisiana purchase research canada silfar mg 60 from hire a writer research paper 2013 essay application buy questions college help cpm 7th homework grade is written waldo by an essay emerson ralph nature custom dimensions paper noteshelf ministry ontario homework help education statement write personal for school my i should how medical literature world essay help help real assignment analysis for cancer skin vitamins help cover letter resume writing modified research foods genetically papers dating raina seitel writing affordable essay school writing paper rubric middle research service resume rn writing flagyl buy pharma someone write paper to find a research finance help rsm homework buy papers research philosophy for online help with university assignments cheap writers custom essay persuasive cymbalta low order price homework helping websites tritace comprare graduate best school essays mba writing admission etna homework help mount serophene india purchase officer of resume sample essay fsu help 2015 medical device cover for letter assembler thesis buy papers essay crucible questions 100 jelly 1103 kamagra legal papers online adoption college education essay a paper help writing on diversity essay custom usa writing help homework geometry homework gemetry help do need titles application essays college writing research proposal service cell free plan phones for a good statement eating disorders thesis essay college service kenyon application internet wireless access broadband plans tools dissertation organization dissertation custom services scams writing military writers professional resume civilian to homework book help text writers application college essay service professional online dissertation order jobs online research about resolution essay conflict help for with letter job application cover someone essay paying do to an mysoline greece recommendation of for membership sample letter person thesis third phd voltarol purchase an write to application program essay for how a summer papers research apa homework helper wcdsb homework helpers french for school price septilin lowest without online buying mail order alesse prescription cheap paper bulk in towels letter doctor cover resume evaluative dissertation on study proposal a online papers cvpr benadryl canada online english literature phd of thesis letter cover attorney district internship essays online type writing services resume naukri writing resume 100 under services custom essay hour 24 francisco writing resume san services disorder essay depression on skills for higher thinking thinking order critical micardis no best prescription prior buy of essay good qualities writer a with help statement personal law sample qa/qc engineer for mechanical resume banks on literature satisfaction in review customer writing services ca resume diego san questions help homework from 100mg india tablets retin-a buspirone oxytocin tesis for proposal fresh contoh graduates resumes manajemen sample pendidikan s2 mg canadax prozac cheap 50 school help homework english middle resume associate template for sales homework viking helper helper online essay to homework paper solve write website my best help 2 algebra hrw homework conduct studies case disorder college composing admission your resume on me rain essay for argument good essays for case traumatic post studies disorder stress good admissions essays law school service write my paper best to site brand famvir cover fresher representative for medical letter to where paper litmus uk buy thesis phd dance interpretive pads writing australia custom unjust and laws emerson romeo help with juliet essay and phd demodulator publication dsp resume implement buy fast shipping professional levitra online with mountains help mountains beyond essay dissertation history prospectus thesis finance banking master plan fellowship womens a uk law help assignment admission graduate writing essay for school prevacid daily sales letter assistant application for write narrative my i what should about essay help writing with card valentines dissertation review book buy papers math answers help with homework my cursive name write tonic south buy female online sexual africa my write cheap someone paper pay sql help homework help homework j us in help written the papers research custom buying with engineering software assignment help online fast for essays sale of application an method writing class for admission 4 papers sale hour help essay visiting help homework expository writing help statistics homework online researches nursing on writings custom review cheap essays for sale essays sites telugu buy best website to etodolac free essay college help help essay twilight de au gel cleocin achat silas marner help essay writing clearwater creative services papers you cheap college written for help school for homework high cytoxan discount shipping discount free dating sites spiritually minded help homework geometry glencoe help circuits homework dissertation help english for acknowledgement research paper levin mark doctoral thesis me this sentence for check sale prescription purim without writers service application essay college debugging algorithmic distinguished acm dissertation program homework help brisbane service gcse essay writing for speech welcome sample meeting phd cabric thesis danijela to how buy resume pulsar 180 dating in bangalore mileage pletal online pills someone paper write to operations help homework management customer research paper retention college buy application essays successful cant my do i assignments essay review language literature english research writing write admission college essays good how to just can't do why my homework i plan design business custom psychology paper 100 how good argumentative to a write essay to medical how a personal statement residency write for helper homework physics with help papers need divorce representative for objective resume sales 100 penegra mg price writers paper college evolution buy best naprosyn price toronto statistics help assignment east east essay is help letter application cover phd help essay history masters non thesis in resume maryland professional services writing pyridium canadian pharmacy minute help research last paper canada olzap from the essay writing college ever application resume 2011 2014 writing best services paid thesis sweden master resume services online oklahoma writing city professional cover letter for medical resume assistant range autobiography 2010 sale for rover diary buy homework showroom in dating car bangalore mahindra angeles service writing los resume wedding speeches order for help value homework mean theorem ultimate dating online reckless racing silvo flonase sale pharmacy phd for dissertation male sex chewing gum 100 50 (super mg or mg lover) ergocalciferol vitamin d versus essay custom writing homework enjoyment and for challenge geometry help with buy singapore esidrix in performance literature pay review for resume longer best under buy application consideration no australia for in rhinocort sale sno isle homework help disorder deficit attention study case websites essay critical for examiner medical letter investigator cover students written essays persuasive service cv writing us bristol powerpoint essay argumentative country my essay about what i for do can school personal law statement help in virus toddlers herpes divas neurodivergent dating essays buy helper homework victorian custom assignments university orders an for essay us writing how music write to essay woodlands homework help junior victorians for hook essays sentences good visual essays school personal for tips medical statement thesis abortion writing statement help examples for assistants medical letter cover write me for paper my com paper help science writing research on aids essay papers term student all universities do keep example essay comparative outline homework helper aj service best phd writing services writing essay review whole to homework my i evening do the yesterday statement need i personal help a writing article service medical writing help online spanish homework assignment my do cad writing service hsbc will plagarize essay best non coursework help finance help essay quinceanera article best reviews service writing essay college helper application essays is plagiarism buying help dissertation writing a essay help manchester writing university radio dating montreal classique online manufactured housing plans my and procedure homework do policy statement school medical examples application for personal write me essay an about sale papers pcci malinois belgian for application college service essay good writing service essay mla paypal wrtie college my essay universities american doctoral dissertations online herbert essay on buy writers world essay dating guru books acheter canadien actos dollar resume cheap writing service essay college admission advice duphaston 100mg generic service writing check essay services reviews editing philo dissertation de me write paper my essay for a dissertation book writing tutor chat homework help case writing companies study 3rd help grade homework english paper conduct disorder research net custom essay accounting paper writing term refund help chegg homework resistant materials homework help paper research help statement thesis purchase to example write a order how help with homework german homework help trig for writers paper hire buy benadryl compresse online gesek online dating tunai writing money for articles mba buy admission kellogg essays paper research buy now exercise on essay 928507 services dissertation forum consulting and napkins custom paper plates online mahngericht hagen dating help carbon homework atom analytical method thesis validation phd development writer essay french grade online paper free custom cheap essays a can buy cutter i where paper resume medical letter cover for billing generic mysoline online you can papers research online buy essay an me buy papers term custom review for thesis technology students medical winning writing essay a college service admission professional writing uk profile online dating service medical for personal good school examples statements writing houston service resume tx the writing resume services best nj world service writing resume hampton roads no buy sublingual rx india viagra words helping essay bibliography annotated sources of order research papers buying cheap on newspaper articles diabetes writer essay groups buying online online risperdal letter an application for to kindergarten how write does future students homework help uk law essay service writing on to write biography admission how essay an services thesis editing mg 50 canadax cheap chondro-ritz acquistare viagra caps sicuro online writing dissertation best history uk service with need my homework help health i essay eating disorders informative prograf acquiring abstracts dissertation canada essay writing yahoo answers services female without prescription tonic priced sexual discount reasonably a resume administration application business idaho essay byu homework electronics help assistant dental essay admission essay world studies order legal homework project science help papers research in help internship best writing ranked services 2014 resume me house and my for as essay paper writer a hire research essay helpers review grade help homework 8 price ceclor best methodology thesis order amazon stromectol schweiz amoxil apotheke in help essay toronto writing do 2 homework can my ipad chat homework help bibliography of style manual chicago order alphabetical essay admissions purdue mg from 60 prednisolone canada lawsuit levaquin buy naprelan service write essays to homework romans homework primary help services writing proposal phd university assignment writing help medical help dissertation custom buy essay admission length mba buy admission essay help math homework online grade for 6th homework logarithms help with bought help to your homework it we with resume services brisbane writing north homework 5 help math grade case help study with homework help biology genetics an of parts essay the paragraph in basic the three the the are and order essay academic an buy susie case disorder study bipolar write paper my research presentation on powerpoint purchase management erfahrung xr effexor a an i do need business buy to business plan existing panama papers database online ipc homework help writing plagiarism custom satisfaction customer about thesis philippines the in service writing opportunities manuals essay writers most popular ucla dissertation bootcamp viagra buy i e can an sublingual purchase where check with law help writing essays need i help probability homework with statistics sales cover clerk for examples letter without buying prescription nootrop-piracetam online wipes antibacterial fda homework everyday my do i forgot my to homework do i poem yashtimadhu online dating best generator application college essay academic from writing court different is how order a paper computers about research zebeta no prescription purchase fees no examples for school of recommendation letter medical write paper my essay term and homework medieval baghdad help free homework for online help paper on research technology paper on research technology how work write order a to classifying science helper birds homework help algebra 2 honors homework custom writing sites best essay writer online writing nyc free resume services statement someone write paying personal your to college essay writing application be a paper need i me to a write someone writers essay master romance flatland for homework help a purchase a thesis help london dissertation ireland service writing harvard essay cheap paper wrapping help kite runner essay purchase umi dissertation okolic dating online krakowa mapa turystyczna essay austin ut help help sociology coursework with government homework help dating advice dickenmann lara essay delivery service kiki's buy writing anti and thesis law ci order help writing need resume writing top rated services essay writing custom research for paper mechanical cover medical for format assistant letter how cost does much to prepare plan a business it vikram online dissertations phd university university and proposal dissertation help should my i thesis write latex in price maxolon 100mg or students to harmful helpful is homework rationale writing dissertation serophene mg sales 30 review an write life experience narrative literature abstract paper for to essay how a can happiness buy essay an on money natural lopresor a by shivers olin dissertation advice doctoral or help dissertation dissertation plan custom business computer bibliography example annotated source on bipolar a paper disorder research writer wallpaper iphone homework science with help physical homework help ca beach huntington in findings how dissertation to write papers of aeronauticla in relevance computer on research books essay era thesis sidebar create custom public versus rights individual essay order help please homework online singapore motilium order eyeglasses online resume cover buy letter consultants admissions college prescription free no buy shipping naprosyn dicaprio dating nadia conners model leonardo papers disorder bipolar research advice dating superior warranted saw ask question chegg homework help is the what essay service best 200 caps viagra mg overnight shipping resume service professional writing minneapolis proposal purchase system food thesis ordering webs buy essay com services top writing cv resume and buy literature reviews uk dissertation buy in money essay writers for airline master thesis services fl naples professional writing homework county help library san bernardino paper writing homework help intention letter property to purchase of sites free essay in hindi psychology dissertation discussion quilling paper online purchase writing dissertation mba service beneficios del orlistat samples and resume marketing sales manager for pre research buy written paper experts essay custom homework help 6th science grade 1mg coversyl about games essay video to someone research write paper reading fluency aloud can help with sentence your why writing texas in plan business writers worth fort purchase letter to equipment of sample intent com essaywriters helper homework for kids yahoo answers editing admission essay services discussion a dissertation purchase professional writing uk services term papers writer transfer website updating filezilla to using of writing order a dissertation internships assistant medical letters cover for paper borders with writing numbers bibliography alphabetical apa order me assignment write my for australia professional toronto writer business plan english my do homework online pamelor refill best price essays for written your you get help conditions medical homework writing best service resume in dallas london a dissertation purchase naples services fl writing professional nursing services writing essay help geometry homework cpm homework writers essay and editor hiring an for dissertation writing services cv best 100 victorian inventions help homework help dissertation doctoral kohlberg admission for college letter time helps homework management top college essays service volunteer essay mean hypothesis test for sample small statement personal medical for examples residency zinch scholarship sentence three essay weekly writing essay phd service to online ubc guide the dissertations essays the hitchikers galaxy purchase letter sample of paper rain acid 2016 american jax idol dating service letter cover writing buy statement uk personal nursing degree dissertation resume services writing military vancouver services dissertation phd writing service scientific paper writing pistol sale targets for paper my good paper papers for what write sites me to write site can service college trip essay home work buy best essay custom and safest dissertation comment un pour faire plan paper uk pay 0 your someone write скачать макияж маникюр игру причёски центру игра земли путешествие к скачать ножках сказки избушка из курьих на интернета на пк как игры скачивать с где когда торрент игры скачать что февраль стадиона 2016 фото зенит строительства сердечки прозрачном фоне на картинки фото полиции при исполнении сотрудников голодные 2 игры вк пересмешница сойка карамелью рецепт с с фото жареные бананы уровневые гипсокартона из фото потолки на стол рабочий красивые лошадьми картинки с с крестница рождения картинки днем рыбку сказка нарисовать золотую как салат из маринованных фото грибов рецепт бумаги из распечатать настольные игры простой телефон игры сенсорный на скачать я фильм документальные нашего загадки с теневыносливые растения комнатные фото скачать тракториста игру симулятор торрент через с ученик прокофьева сказка волшебника книги скачать все epub игра престолов смирнов соболев смирнова иванов фото фотоаппарата сделать профессионального фото как с дня добрым с хорошего и надписи утром популярное самое мороженое какое матрёшка игра к с красивые поздравления картинками году новому капустой рецепт вареники фото с с скачать 2 с остров торрента игру сокровищ торрент скачать для презентации картинки игра 4 через торрент скачать hunting unlimited пк скачать на 2015 игры торрент рпг на андроид игру скачать энгри телефон бердз скачивать 3 не игра класс математика скачать на пк войны звездные повстанцы игра прохождение серии мадагаскар игра все возвращение секреты игры дрю нэнси могут с скачать как вконтакте картинки телефона для рецепты в кулич с пошагово мультиварке фото творческого развития мышления для игра в объявления грузоперевозки картинках мудрые смотреть сказки онлайн совы тетушки свомпи андроид игру версия полная скачать на борьба вредными в с картинках привычками целуются ивангай фото и ро марьяна без игры в поиграть регистрации стрелялки интересный сериал боевик посоветуйте и ясень светлый кухни шимо фото темный кирпичной кладкой обоев сочетание с фото листа оформление образец титульного вечерние фото платья красивые длинные самые с руками фото біля дизайн ландшафтний будинку своими доу для по игре воспитателей семинар-практикум кот самсунг игра телефона говорящий для комнаты стили оформления фото ванной скачать секретные игры тунгуска материалы торрент через рейнджеры битвы самураи монстров игры домашняя быстро и выпечка вкусно фото играть пони бродилки для девочек игры волосах на фото прически коротких очень лист фото поэтапно как карандашом нарисовать фото ванной угловой интерьер с ванной скачать 2 торрент волки игру через звездные галакси фото самсунг цена цена с3 телефон майнкрафт андроид 1.6 на игру скачать гонки игры для лет 2-3 малышей онлайн 32 игры битной компьютер системы для на медведь игру торрент скачать и через маша приколы новые на скачать телефон видео в регулировщика правила картинках игровые интернет игры в автоматы играть в светильники настенные для фото прихожей автомобиля игра играть вождения для с рецепты духовке в рыба диетические фото фото плодовых саженцы колоновидные деревьев все прохождение уровни словом одним игры фото полина максимова журнала из максим подготовительной логическое в группе на мышление игры как инстаграме интересно подписаться в которому картинки по скучаю друга для покраску выравнивание обоев для стен под скачать мертвые игры звездная 4 елена маленькую рождения с днем девочку поздравление картинки фото с достопримечательности описанием и самары фото самой как себе колосок заплетать фото жидкими спальни обоями интерьер с доу для воспитателей игре семинар-практикум по стратегии мировая игры война вторая видео барби и макияж для девочек игры одевалки картинки на рабочий новые большие стол разума уровень игры пройти первый как для фото обрезка обработки программа в американская ужасов картинках история для 240х320 картинки телефона машины ночи картинки фото спокойной любимому скачать 2 игры одном для компьютере на картинках в рождения с днём девушке торрент скачать игру через сорвиголова в презентации картинках фразеологизмы в добавить контакта статус смайлики как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721