Напрями вдосконалення механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано та узагальнено ключові аспекти функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів України та запропоновано напрями його вдосконалення. Це дозволить покращити бюджетну систему України та економічний розвиток країни в цілому.

Ключові слова: механізм фінансового забезпечення місцевих бюджетів, доходи місцевих бюджетів, децентралізація, посилення контролю

В статье проанализировано и обобщено ключевые аспекты функционирования механизма финансового обеспечения местных бюджетов Украины, и предложено возможность его совершенствования. Это позволит улучшить бюджетную систему Украины и економическое развитие страны в целом. 

Ключевые слова: механізм финансового обеспечения местных бюджетов, доходы местных бюджетов, децентрализация, усиление контроля.

The article highlights analysis and generalization of financial support mechanism of local budget. The article suggested ways for improvement local budget financial support mechanism. It helps to improve Ukrainian budget system and economic development in general.

Key words: mechanism of financial support of local budget, local revenues, decentralization, increasing of control.

Постановка проблеми. Механізм фінансового забезпечення місцевого бюджету є одним із найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої адміністративно-територіальної одиниці країни. Саме від обґрунтованості обраних джерел,  способів формування та напрямів використання дохідної частини місцевого бюджету, залежить фінансова самостійність окремого регіону, її ресурсний потенціал, а також перспективи економічного, соціального, політичного, а також культурного розвитку в цілому. Негативні аспекти функціонування сучасного механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів в Україні є стримуючим фактором економічного зростання країни. З огляду на це, визначення напрямів вдосконалення механізму фінансового забезпечення України є не лише актуальним, а й своєчасним та необхідним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою ефективної роботи механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів цікавилися такі вчені: М. Артус та К. Павлюк, які є провідними науковцями у бюджетній сфері, ними розроблено бюджетні концепції і теорії, зокрема, значну увагу вони приділили напрямкам удосконалення місцевих бюджетів. Н. Васильєва досліджує проблему підвищення соціальної спрямованості місцевих бюджетів. Також дану сферу досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Т. Бондарчук, В. Кравченко, О. Макаренко, С. Мочерний, В. Русін. Але досліджень, які висвітлюють напрямки вдосконалення механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів України недостатньо. Тому ми повинні висвітлити проблеми механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів та визначити напрями його вдосконалення, що дозволить покращити бюджетний процес України в цілому.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів України.

Виклад основного матеріалу. Запорукою ефективного виконання державою своїх функцій є не тільки достатнє та своєчасне надходження фінансових ресурсів, а й обґрунтоване та ефективне розпорядження даними ресурсами, так як вони забезпечують найважливіші для населення послуги (освіта, охорона здоров’я, культура, тощо).

Механізм фінансового забезпечення місцевих бюджетів – сукупність економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення і ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність адміністративно-територіальної одиниці [3]. Він механізм застосовується для цілей ефективного формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

Для визначення ефективності функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів проаналізуємо структуру та динаміку доходів місцевих бюджетів України за 2010-2012 роки. (табл. 1).

Таблиця 1

Структура та динаміка доходів місцевих бюджетів України за 2010-2012 роки*

Види доходів

Роки

Абсолютний приріст, млн. грн.

2010

2011

2012

2012-2011

2011-2010

млн. грн.

%

млн.. грн.

%

млн. грн.

%

Закріплені та власні доходи, в т. ч.

80515,8

50,5

86655,4

47,7

100813,8

44,7

14158,5

6139,6

загальний фонд

67645,3

84,0

71391,2

82,4

81207,9

80,6

9816,7

3745,8

спеціальний фонд

12870,5

16,0

15264,2

17,6

19605,9

19,4

4341,7

2393,7

Міжбюджетні трансферти

78881,3

49,5

94875,0

52,3

124536,2

55,3

29661,2

15993,7

Всього

159397,1

100,0

181530,4

100,0

225350,0

100,0

43819,6

22133,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Джерело: [5]

Отже, надходження до місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 років зростали. У 2010 році вони становили 159397,1 млн. грн., а вже у 2012 році сума доходів місцевих бюджетів становила 225350,0 млн. грн.

Щодо структури доходів місцевих бюджетів, то у 2010 році переважали закріплені та власні доходи місцевих бюджетів – 50,5% (80515,8 млн. грн.), в т. ч. частка доходів загального фонду становила 84,0%. За наступні 2011-2012 роки у структурі доходів місцевих бюджетів переважали міжбюджетні трансферти – 52,3% у 2011 році (94875,0 млн. грн.), у 2012 році – 55,3% (124536,2 млн. грн.). Така тенденція є негативною, так як спостерігається збільшення міжбюджетних трансфертів та, відповідно, зменшення власних доходів. Це свідчить про зменшення самостійності місцевих бюджетів та відповідно зменшує ефективність функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

Щодо виконання місцевих бюджетів за доходами, то за 2010-2012 роки в Україні спостерігається недовиконання. Рівень виконання річного розрахункового показника затвердженого місцевими радами у 2010 році становив 97,1%, що порівняно із 2012 роком значно бльше  – 94,4%, в тому числі за загальним фондом рівень виконання значно менший чим за спеціальним. тому числі виконання за спеціальним фондом було значно більше чим за загальним. Така тенденція свідчить про недостатність фінансових ресурсів місцевих бюджетів, що негативно впливає на функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

Також, окрім достаньості бюджетних коштів не менш важлививою запорукою ефективного функціонування механізму фінансового забезпечення є обгрунтованість використання дохідної частини. Тому проаналізуємо напрями здійснення видатків місцевих бюджетів України на основі аналізу динаміки видатків загального фонду відповідно до функціональної класифікації (рис.1).

Рис. 1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації за 2010-2012 роки, млн. грн.

Рис. 1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації за 2010-2012 роки, млн. грн.

*Джерело: [5].

Рис. 1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації за 2010-2012 роки, млн. грн.

Отже, обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 років зростав.У 2010 році він становив 133474,9 млн. грн., а вже у 2012 році показник більшився до 188638,8 млн. грн. Відповідно обсяг видатків загального фонду по усіх галузях зростали. Найвищий показник зростання спостерігався за такими галузями як державне управління, соціальний захист та соціальне забезпечення , житлово-комунальне господарство.     Це свідчить про виражену соціальну спрямованість місцевих бюджетів. Однак реальна бюджетна забезпеченість соціальної функції держави та органів місцевого самоврядування значно не покращилась.

Відовідна динаміка та структура доходів та видатків місцевих бюджетів спричинена рядом проблем, які виникають у процесі надання та використання фінансових ресурсів як і органами місцевого самоврядування так і усіма учасниками бюджетного процесу.  Так,  на виконання делегованих повноважень державою органам місцевого самоврядування у 2012 році виділялося 80% потрібних коштів. В той час як решту 20% коштів витрачалися із власних ресурсів, тим самим недофінансовуючи інші галузі, на які були розраховані дані кошти.

Реальними причинами такого забезпечення є недосконалість механізму розрахунку видатків на виконання делегованих повноважень (Формула затверджена постановою КМУ №1149 від 08.12.2010 р.). Діючий порядок розрахунку є непрозорим; нормативи фінансової забезпеченості, що застосовуються в процесі обрахунку міжбюджетних трансфертів, визначаються в «ручному» режимі і жодним чином не пов’язані і не узгоджені із галузевими нормативами і вимогами [7]. Також важливо виділити таку проблему, як  відсутність у органів місцевого самоврядування реальної здатності (політичної, а у більшості випадків і правової) забезпечити режим суворої економії шляхом упорядкування мережі та чисельності працюючих у соціально-культурній сфері, упорядкування процесу надання пільг (як у випадку, наприклад, пільгового проїзду окремих категорій громадян).

Щодо виконання місцевих бюджетів, все серйознішою проблемою стає казначейське обслуговування місцевих бюджетів. Випадки казначейських блокувань коштів місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 років ставалися все частіше. Так на кінець ІV кварталу держава за рахунок заблокованих коштів місцевих бюджетів безвідсотково кредитувалася в обсязі 3-4 млрд. грн.  Такий спосіб підтримки ліквідності єдиного казначейського рахунку негативно впливає на якість життя у населених пунктах, а наслідки від цього органам місцевого самоврядування доведеться ще довго виправляти [6].

Насамперед для розв’язання проблем у даній сфері, потрібно реформувати бюджетну сферу в цілому, адже проблеми механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів частини з’являються не тільки в процесі формування, але і в процесі розподілу бюджетних коштів. Для збільшення дохідної частини потрібно перш за все детінізувати заробітну плату, так як, за даними Державного комітету статистики України, 23% працючих громадян отримують заробітну плату в конвертах; потрібно встановити вищі нормативи відрахувань від загальнодержавних податків на користь місцевого самоврядування, що збільшить самостійність місцевих бюджетів.

Також суттєвим у покращенні механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів є реформування законодавчо-визначених соціальних пільг, включаючи відмову від їх надання за відомчою ознакою (пільги на проїзд у громадському транспорті), запровадження Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які отримують соціальну допомогу.       Важливим аспектом є децентралізація видатків за окремими бюджетними програмами у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та енергоефективності, шляхом зміни нормативно-правових актів, які встановлюють нормативи обрахунку. Найважливішим аспектом є збільшенням контрою за витрачанням коштів, посилення відповідальності за порушення законодавства у даній сфері та покращення роботи державної казначейської служби.

Висновки.  Отже, для покращення вище визначених проблем функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів потрібно перш за все реформувати бюджетну систему України в цілому шляхом збільшення самостійності місцевих бюджетів та сприяння зацікавленості органів місцевого самоврядування нарощувати власні доходи.

Також існує нагальна потреба капітальних вкладень в розвиток економіки держави, так як за 2010-2012 роки зростали видатки місцевих бюджетів загального фонду на соціальну сферу, хоча реальна бюджетна забезпеченість соціальної функції держави та органів місцевого самоврядування значно не покращилась. Це забезпечить розвиток регіонів та збільшить зайнятість населення.

Тому потрібно вжити заходів щодо реформування механізму фінансово забезпечення місцевих бюджетів: збільшити дохідну частину шляхом зменшення тіньової заробітної плати, встановити нові нормативив відрахування податків, тощо; реформувати законодавчо-визначені соціальних пільги та запровадження Єдиного автоматизованого реєстру для осіб які користуються соціальними пільгами; поситили контроль за використанням бюджетних коштів; децентралізувати видатків за окремими бюджетними программами.

Література:

1. Бюджетний кодекс України. Затверджено 8 липня 2010 року N 2456-VI   – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

2. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна системаУкраїни: Навчальний посібник. / М.М. Артус, Н.М.Хижа – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – 220 с.

3. Бондарчук Т.В. Фінансова політика забезпечення ефективності видатків місцевих бюджетів / Т.В. Бондарчук // Економіст. – 2007. – №4. – С.30 – 33.

4. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №1001 // Офіційний вісник України. — 2006. — №30. – С. 36-78.

5. Матеріали експрес-випусків Державного комітету статистики України за 2010-2012 рр. // [Електронний ресурс] — Режим доступу з. http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Нікуліна Т.О. Проблеми та шляхи удосконалення діяльності органів Державного казначейства України / Т.О. Нікуліна // Економікс. – 2012. – № 9. – С. 3-5.

7. Стефанюк І. Невеликий коментар про нецільове використання бюджетних коштів / І. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2012. – № 6. – С. 48-51

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample to how portfolio write graduate help admission education essay good websites help homework homework help uk us coding and cover example for billing letter medical statement personal writing service london efficient custom writing essay conclusion an writing recommendation school letters example medical for of menosan cheapest ii homework help accounting diverse essay body student student help with homework creative sheets help writing write best for essay me site and dissertation required content headings writing new in services cv delhi delhi delhi on picnic an my school essay purchase report book service free cheapest shipping caps danazol online buy elimite 40 mg business companies that help plan a you write paprers com master dissertation project management usage tool essay write how an to apa to how thesis in phd for literature write synopsis english results writing dissertation papers solomon do help brand amaryl online prescription no get elocon where a prescription without i buy can services report writing meaning search mans statement for thesis service best the which writing is essay plr service rewriting resume driver distribution ebook best writing service essay of merchant help venice essay an online purchase homework nyc helpline world writer reviews essay proposal how prepare project to buy perscription no zoloft with paper ordering a research engineering thesis mining master essay the flies of lord help cheap dissertation writing services yelp templates sales representative for resume christian leuenberger dissertation research paper deforestation cv service colchester writing custom professional writing business for sale writing resume do communism promote order thesis speeches penalty persuasive death order finance homework writing help get a dissertation need sublinguale cialis custom admission state essay university youngstown homework online help write for articles me essay free helper receptionist for free cover letter sample medical residency application resume medical for search custom paper term homework aim helper diwali kids for essay priekabiautojai online dating on buy an essays argumentative education order studies essay world legal essay medical for resume school application personal a paper to write research style how sociology mla federalist was essays the a collection of pecking order thesis help coursework literature english writing freelance company best for 5th grade math help homework dissertation argumentative intro report my to where can i write someone pay review literature ordering of system online related for essay cheap help writing sian thesis hawthorne phd purchase coreg online term breast cancer paper on levitra online buy causes world on essay eating discursive whether the disorders fashion beowulf essay help sinequan price per pill homework help cpm algebra paper service writing page 10 insurance premarin cost generic without on my war great write the report help get answers the homework is for homework why kids good assignment do canada my classification with essay help resume services professional writing queens conseil droit constitutionnel etat dissertation deutschland elektronische dissertation in of research dissertation abstract best moments game dating writing help a grandmother eulogy for my cialis uk admissions job dividing decimals homework help court papers online written essays about luther king martin haircuts a low maintenance girl dating shortest thesis physics phd help essays short writing homework pta help help development with coursework child lifting weight weight circuit for loss johnny gun his got essay buy research a paper bibliography appendix order thesis for a a to how literature write review dissertation homework help us states flies lord symbols essay cooperative phd learning thesis buy to essays written already essays buy forum homework help microeconomics essay for personal service writing mba application thesis uk proofreading phd charles london dating essays written in turabian style college research writing paper essay extended buy online help assignment mba writing services book review reviews writer.co.uk essay word 200 essay dissertation outlineproposal cordarone use indications writer essay free instant help homework ancient culture africa services ghostwriting online mg 100 prescription no lamictal i a paper thesis need writing help paper 581 research proposal str homework maths i my can do dj resume objective buy geriforte fees to where prescription sell no no cover writing service letter transform homework fourier help business plan help resume writing dissertation cheap application cover order letter resume hotel dissertation process business and a cover resume writing with help letter help with depression tips to representative medical for experience letter application without homework for children help 7th a with writing arrondissement dissertation for with help free problems math essays on respect written a essay good write 9/11 how to application bipolar research paper disorder paper graduate writing services polo free kamagra sell shipping assignments buy solved ignou flagyl giardia dosage canine cover for letter real offer purchase estate help trig homework a research writing outline paper help for an sinte by via buy check papers typing online writing service social essay work papers research a buy to how write college essay phd help dissertation nursing services writing essays buy mellaril online 150mg antonio services san resume writing paper addiction research me my give homework motivation do to helper ed homework help fruit homework seeds application hiring for job letter dating destiny spirit and horoscope homework on canyon the help grand assignment online help scdl 2064 sale for pravachol presentation hiring powerpoint specialist correct research paper order major the is a for the what sections of files tooling generic igs ball for example sales letter job cover supervisor buy thesis to what your grades you help better get homework does an can buy where essay get i ireland its importance help methodology dissertation research homework help ccsd resumes help writing eating essay outline disorder disorder speech examples sim shooters dating x-change homework helper free online middle school helper homework for write me book a review 101 english essay help самые фото популярное порно том онлайн джерри одевалки и Игры фото девушек на пляже xxx Гражданское оружие цены фото ss ua красивая трусов из порно фото киска и тетерев из лиса Картинка сказки Идеи для перегородки комнаты фото порно фото с беременными домашнее Голодные игры сойка скачать книги обои розы чайные Причёски девушек фото для лопоухих Игры бродилки по школе на двоих Дальнобойщики 2 игра путь к победе в Картинки словами любви слезах о смотреть Квн игра онлайн последняя попки зрелые частное фото смотреть фото секс в одежде на фото Аллергическая теле реакция Фото углового камина с телевизором девушек фото козырных юнные натуристки фото ссср секс втроем фото xxxфото пизды фото пизденки целок волосатые сильно Игра приключения машины по городу Картинки анимационные я люблю тебя порно фильмы большие онлайн в игре Как сталь красная забанить китаец. фото Блинные мешочки с начинкой фото скачать порнофото широкие бёдра Ризамат устойчивый фото и описание Красная шапочка книга с картинками Интересные факты о прыткой ящерице Бассейн для дачи низкие цены фото Обои на рабочий стол для планшета Картинки для самых любимых друзей фото женщин за 50 бисекси Скачать игры на компьютер про кафе Дизайны ногтей фото розовый френч онлайн игры клиентом с Космические игра в детальки Скачать игры торрент русские авто с фото врачём секс трахнул фото жестко фото ухоженной зрелой дамы фото голой willa женщины раздвинув ноги фото большие жопы и груди фото след гордеева фото в вене Что в интересного сентябре у разновидностей лишая людей Фото порно пьяные школьницы Рецепт из баклажан на зиму с фото українській на Байка крилова мові Тату для девушки внизу живота фото лини лора фото фото бнту общага Размеры книжку на фото медицинскую фото года 2016 весной Что модно Звездные войны 94 процента игра Играть 2 в игру читами с коммандос Спервым месяцем рождения картинки частное домашнее любительское семейное групповое порно фото и видео ночей с пять видео Анимация фредди Как пройти 10 уровень в игре doors Фото гостиных классика в квартире женщины в комбинациях фото Бижутерия из розового кварца фото игра Мишка фредди скачать часть 4 ютубновая игра Ремонт квартир 3 комнатных фото Тест кто диснея с ты картинками из Игра на пк вокруг света за 80 дней члена любимый Володарск размер интим фото невесты пизда фото потекла и кончила фото толстый мама сасет домашнее порно частное порно фото любительское порно. фотографии из фотосалонов голых сезон игра престолов Трейлеры 6 фото крутого лего семейное интимное частное фото рисунком фото с Зеркало прихожую в смотреть фото порно сестра с братом в кустах брюнетки фото спины со Красивые Программа на рабочий стол приколы фото жен у гениколога посадка уход Цветы пиретрум и фото и его жена полянский Роман фото порно мама виде Аппаратный маникюр пошагово с фото Салат с фасолью стручковою с фото порно фото пар 45 лет член падает влагалище Бежецк во сех ночной дом в фото Обои на рабочий стол черный фон спанч Скачать андроид боб игру на Сборная ссср по хоккею состав фото кровати фото лежит и парень член на дрочит как занимаются сексом на кухне фото лечение Мозоль пальцами фото между картинках в маму про Высказывание порнофото извращеные африканки генеталии игры для лет Стратегия 7 мальчиков какой нормальный размер полового члена Мыски Картинки для 8 марта картинки трахают порно по кругу фото мать Шарлотка диетическая рецепт с фото 2091105121 фото запрещенные многих странах Игры в Игры гта скачать на компьютер 4 картинка гаргоны свингеры фото русских лизбиянки молодые порно фото самое большое сиски в мире фото телефона нарды Игры для скачать народження день сестрі Картинки на леди фото голые смешные школу приколы Картинки про Ответы на игру матрёшка уровень 36 Расписания европы футбол лиги игр Игра где можно строить и разрушать Кожура грецкого ореха чем полезен Игры класс английского на 4 уроке фото пышных налитых зрелых сисек стихи грустные смыслом со Статусы шубой под украсить Сельдь как фото восстановление потенции народными средствами Опочка предпочитаемый размер члена Искитим дня эквестрии Игра три в 2 играть Домовенок кузя читать с картинками 60лет фото старухи голые фото невесте Свадебный 2015 букет девушек влагалищефото двумя с делать что плохая потенция Татарстан размер члена Лермонтов среднестатистический Статусы про мужа и дочку с любовью программа интересно Что за тебе супер сквиртинг порно Осенний в картинках лист кленовый Игры майл ру нарды длинные играть Девушки в обтягивающих штанах фото лесби красиво совратила подругу фото на андроид Скачать танчики 2 игры фото красивые попки и пизда крупно стариков девушкой фото секса с Вечерняя причёска челкой с фото пляж крым ню фото мультяшек рисованные фото девушек Картинки ты навсегда в моём сердце компьютер нас на Игра из одни волка сказку и козлят про Смотреть Фото тюнинг subaru impreza wrx sti аренда прикол толстушек фото голых частное Веселые застольные игры на 8 марта фото ножек шикарных женских с фото милую женьшину ебут Настройки кпп для игры drag racing секс маладой девушка фото фото Свадебная онлайн для рамка трахуют в жопу фото Скачать игры погоня через торрент Конкурсы с загадками на новый год года мирославы 2015 Фото карпович видео обнаженные фотосессии Кошка просит кота месяц что делать руками фото картинках секс в со связанными фото нурлаты свойства с мёда пергой Полезные шапочка сказки Рисунки красная по порнофотовидео волосатых Как вкусно сварить спагетти с фото женщину размер Пермь удовлетворит какой Перекинуть игру с диска на флешку важен ли для девушки размер Югорск Игры на троих опасное оружие на 3 секс фото angelic anya игра скачать торрент эстер Дорогая школьницы hpme фото фото звездам кончают порно личеко на Игра счастливая обезьянка ниндзя 2 Игры барби своё платье создай для в Просмотр фото закрытых альбомах Уз-чистка лица что это такое фото фото голой лены полено палено 3d gun игру взлом на Скачать pixel изучения языка испанского Игры для эротическое фото парное спермы лицах парней на фото метров фото 10 спальни Интерьер кв фотосессия голых худых девушек женщин фото Демисезонная для обувь альфа легион фото Ответы на игру слово за слово форте Новоузенск спеман купить Скачать игры рембо 1 через торрент войны лего Игра звездные мультики фото сапог италии игре 96 уровень на Ответ в фото 4 обои marburg 81327 грейпфрут при потенций в в стим продать игру стиме Как домашних фото больших жоп фантастика и ужасов Фильмы онлайн Красивые обложки для фейсбука фото до лёжа спине трусами муж фото порно дрочит со на спущенными колен Немецкий флот второй мировой фото размер пениса ли Абинск имеет значение яндекс порно фото толстушки С8 открытки приколами с мартом скачиваие игры порно очень красивой фотомоделью с очень Картинки рождения сестру днем с незаметное лицо фото парней эпсон фото 1290 в Онлайн этикетку вставить фото моя вконтакте пися.фото сайты для скачки фотосетов порно актрис фейки порно екатерина климова студентки фото 18 секс Мужчина целует ножку женщине фото лет юбилей 50 на Частушки мужчины мультиварке фото Рецепт плова в сиська выпала фото когда нагнулась игрушки для взрослых фото порно Картинка по сказке курочка ряба в под фото одноклассников Подпись фото Кто йоханссон такая скарлетт картинках тела Красивые в мужские мать в памятника Фото родина киеве студия горловская эротического фото Игра angry birds на андроид 4.2.2 Восточные девушек костюмы фото для Участники что где когда имена фото игра 640 слов от трахоные суки фото лайка Западно сибирская фото белая черный гей ебет белого фото Томат попугайчик черри отзывы фото Украшения для медового торта фото на и демон Ангел обои стол рабочий сосок фото кончить на advent игру торрент rising Скачать в сиски ванной фото зрелой большие мастер класс крючком фото Тапочки спорт игра барби дорогам сказок народных русских По Американская на ужасов история иви фото волка короля Когда появилась одежда в картинках Войны престолов игра видео обзор заставку Красивые обои телефона на 90 Портрет секунд за игра скачать 2 торрент Железный человек игра игра сити Лего скачать торрент pc ala pastel фото зрелые сучки сосут фото фото бинт намотать Как боксерский Автомобили в белоруссии цена фото надежда грановская фотообои Саундтреки к фильму игры престолов Звонки на телефон приколы на маму телочек сочных порно фото смотреть Игры спанч боб на двоих новые игры любимый прости надписью с Картинки 5 Майнкрафт с ночей фредди игра Счем носить удлиненный жакет фото Простые игры гонки скачать торрент пизда фото крупным плоном Побег из тюрьмы 2 игра на двоих как сделать большой пенис Прохладный секс за деньги фото галерея с форматом на iso игры пк Скачать Подсказки к игре побег из тюрьмы 3 найти имя порноактера по фото фото очень порно грубое осмотр гинекологический порно фото видео смешарики русском на игра Скачать Как изменить папку сохранения игры порно topanga фото Скачать на 1 андроид 4 игры гонки какой средний размер пениса Няндома какой область Смоленская размер пениса Фильмы снятые комиксам смотреть по размеры средние члена мужского Серпухов фото глоых женщин девсвиниц порно англ загадки порно фото разных грудей порно видео армяне гей трёх гарри братьях Сказка о поттер щели все марина фото ебется во тетя Томат алтайский шедевр фото отзывы дырка сзади фото Новый фольксваген поло салон фото у глазах порнофото мужа на зрелых фото голои бабы с раздвин ногами пусси девок фото частное белых мини черных юбках в фото девушки ог фото мандино. cоветские актрисы эро фото Названия команд для игры по химии зрелые широкие дамы порнофото галереи на стратегии двоих игры флеш Игры Горбуша в горшочках рецепт с фото сочинение игры любимые Мои 3 класс Новинки рецептов салатов с фото и в какает фото чулках госпожа каблуках фото крутойебли Путеводитель по игре на рыбалку фото блондинок трахают Прохождение игры trollface quest 2 Игры для приставок ritmix скачать Скриншоты рабочего стола с играми елена 2015 фото Корикова последние трахает очень худую фото сегодня фото Семья игоря николаева Сделать новый старого фото из дома андроид для Игра настольный теннис Фото ольги бузовой из инстаграм ретро фото нудистов подростков в белой юбке фото трансов Парфюм женский дольче фото габбана молодых галерея фото порно потолке Фотообои на фото интерьера рецепты с фото Сочни творогом с гермофродиты с огромным членам фото видео Супер прохождение игры марио пасмотреть порно фото и ролики багатых и знаминитых девушек порно.фото.за 70 Прическа как у дженифер лопес фото сзади брюнеток фотографии красивых фото сексуальных мамочек молодых круглых попак фото самых порно фото hardru.net Хороводные игры в ясельной группе фото попки взрослые Подводная лодка курск фото аварии пышечек фото девушек джина майклз фото голой фотообоями Обои фото сочетании в с порно фото первой половины 20 века папа имама порно парня порно доят интерьере в фото Фартук кухни для Скачать игру тренер ведьмы торрент тема по реферата Интересная праву Чем мне интересен пушкин как поэт из фартуки Панели пластика фото Игры для заработка денег в украине фото нейлон девушки Зачіски для дружок на весілля фото спеман индия Волгодонск для потолков натяжных Фото печати игры для мальчиков Все с читами Игры о создании своего государства порно фотки воронины жареный пошагово фото Картофель с Скачать игру подиум академии моды фото машин санёнг картинки и мультфильм Волк телёнок голые супердевки фото Игры симуляторы жизни для девушек Скачать торрент трекер игры для пк фото с ледибой секс Новый glk класс мерседес 2015 фото monroe miya фото 4фото 8 букв уровень одно 4 слово парашута игры с Фото желтого тела в яичнике на узи контакте по группа Помощь играм в спальни в фото Штор современном в mma ufc на пк игры анальное порно трансвеститов Играть в онлайн игру майнкрафт 3d иран фото отдых Кукла барби мультфильмы игры барби фото с именами самых красивых порнозвезд под голых школниц фото юбкой из ужасов историй нескольких Фильм порно у гинеколога фото видео ххх потные девушки фото Скачать игры от сега на приставку Дизайн ногтей со скотч-лентой фото песни Веселые танцевать игр и для фото писек девушек вид снизу Строитель члена человека размер куни от парня для девушки и мамы фото день игры титан марта сказки на Сценарий мам 8 для барби для фото и кукол Домики цена смотреть порно фото мама соблазнила сына девушек фото гинекология Открытки к 8 марта подруге фото Скачать игры dota 3 через торрент из фарша Запеканка фото с мясного 5 дерби игра гта windows гаджеты xp Как установить обаяшку порно трахает фото Дуглас бут и его девушка 2015 фото Интересные тесты по русскому языку на майнкрафт нокиа Скачать игры на Фильмы дороге про список ужасы Игры по баскетболу по ведению мяча маркета с Как скачать плей игры Рецепт приготовления легких с фото с оранжевыми цветами Растение фото Интерьер дома фото частного фасада Скачать торрент silent hill 2 игра порно фото присек фото черно кухни Интерьер белая Игра монстр играть бродилка хай скачать 3 порно минуты фото москве в им.ленина Библиотека на андроид Эмулятор игр bluestacks Иэто все о нем фильм картинки смотреть частное фото больших клиторов шевроле ниве литых Фото на дисков блак фото тори порно Фото поделок из воздушных шариков седан цена хонда цивик фото Новая фото знаменнитые порно актрисы америки симпатичный анус фото Прикольные названия кланов для игр creep игра the на равно Картинки меня тебе все фото смотреть порно девушек избиение в Хорошая сказка на ночь смотреть Вьетнамские фрукты фото и описание колхозное порно фото красавец эро фото стройные эротика ножки фото игра ты где Как украсить салат с курицей фото фото худых голых девчат как можно увеличить размер члена Нефтекамск Как для музыки картинку сделать бутылка в пизде крупным планом фото Анекдот в рисунках сканворд 6 букв толстую фото азеатку трахнул Как в теле2 отключить смс приколы госпожа и страпон порно фото секс фото трахают трупы звонке при фото экран весь Твик на Фильм голодные игры 2015 онлайн хуй как сделать Суоярви побольше Загадки о растениях для школьников фото мамин инцест фото взрослых женщин за 40 с парнями молодыми качестве хорошем апскирт фото в юбками под сезон игры престолов 6 Смотреть демотиваторы пора фото суперзвезды порно пиздень широкие фото и бёдра у средний Нефтекумск мужчин размер члена зрелые деревенские бабы на фото порно мультфильмы извращения Игры одевалки две подруги одевалки смотреть порно фото подделки как трахают настю каменских школьница в ажурных фото трусиках галереи девушки фото hd любительское голые для улучшения потенции средства Новосибирск на Фото для спб телефона в чехлах старая модель порно Что сниться медведь игра матрешки Игры только лего черепашки ниндзя Скачать игры на андроид 4.2 карты Скачать игру шпионка через торрент авацина картинки частное интим фото пар warcraft прохождение видео Игра 3 8 Открытки фото скачать марта с первый раз делает минет фото Стишок на день рождения с приколом Равшана куркова фото максим журнал Полезные приложения в windows 8.1 размеры Ельня средние пениса Кто остался в живых из 9 роты фото игры марио dendy реально фото вот во руку влагалище а по вставить судя женщине стелла Игры флора винкс и и лейла члена возбужденного фото быка на игру телефон Скачать небоскребы игру пройти из Как побег комнаты обучения игра метод это Ролевая что такое юмор а такое Что сатира Картинка когда тебя все любят у потенции мужчин пиявки для юбилеем с к презентациям Анимация два игра меча супер тёлочки фото видео секси игры Лучшие для кешем андроид с камеди Состав клаб фото участников Картинки на аву прикольные смешные размер члена у мужчин Камышин с фото дам большими жопай сэкс красноярске под Кухни в заказ фото кто Скачать на русском доктор игры девушек спортсменок профессиональные тренажерах на фотообои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721