Напрями вдосконалення механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано та узагальнено ключові аспекти функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів України та запропоновано напрями його вдосконалення. Це дозволить покращити бюджетну систему України та економічний розвиток країни в цілому.

Ключові слова: механізм фінансового забезпечення місцевих бюджетів, доходи місцевих бюджетів, децентралізація, посилення контролю

В статье проанализировано и обобщено ключевые аспекты функционирования механизма финансового обеспечения местных бюджетов Украины, и предложено возможность его совершенствования. Это позволит улучшить бюджетную систему Украины и економическое развитие страны в целом. 

Ключевые слова: механізм финансового обеспечения местных бюджетов, доходы местных бюджетов, децентрализация, усиление контроля.

The article highlights analysis and generalization of financial support mechanism of local budget. The article suggested ways for improvement local budget financial support mechanism. It helps to improve Ukrainian budget system and economic development in general.

Key words: mechanism of financial support of local budget, local revenues, decentralization, increasing of control.

Постановка проблеми. Механізм фінансового забезпечення місцевого бюджету є одним із найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої адміністративно-територіальної одиниці країни. Саме від обґрунтованості обраних джерел,  способів формування та напрямів використання дохідної частини місцевого бюджету, залежить фінансова самостійність окремого регіону, її ресурсний потенціал, а також перспективи економічного, соціального, політичного, а також культурного розвитку в цілому. Негативні аспекти функціонування сучасного механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів в Україні є стримуючим фактором економічного зростання країни. З огляду на це, визначення напрямів вдосконалення механізму фінансового забезпечення України є не лише актуальним, а й своєчасним та необхідним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою ефективної роботи механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів цікавилися такі вчені: М. Артус та К. Павлюк, які є провідними науковцями у бюджетній сфері, ними розроблено бюджетні концепції і теорії, зокрема, значну увагу вони приділили напрямкам удосконалення місцевих бюджетів. Н. Васильєва досліджує проблему підвищення соціальної спрямованості місцевих бюджетів. Також дану сферу досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Т. Бондарчук, В. Кравченко, О. Макаренко, С. Мочерний, В. Русін. Але досліджень, які висвітлюють напрямки вдосконалення механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів України недостатньо. Тому ми повинні висвітлити проблеми механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів та визначити напрями його вдосконалення, що дозволить покращити бюджетний процес України в цілому.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів України.

Виклад основного матеріалу. Запорукою ефективного виконання державою своїх функцій є не тільки достатнє та своєчасне надходження фінансових ресурсів, а й обґрунтоване та ефективне розпорядження даними ресурсами, так як вони забезпечують найважливіші для населення послуги (освіта, охорона здоров’я, культура, тощо).

Механізм фінансового забезпечення місцевих бюджетів – сукупність економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення і ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність адміністративно-територіальної одиниці [3]. Він механізм застосовується для цілей ефективного формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

Для визначення ефективності функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів проаналізуємо структуру та динаміку доходів місцевих бюджетів України за 2010-2012 роки. (табл. 1).

Таблиця 1

Структура та динаміка доходів місцевих бюджетів України за 2010-2012 роки*

Види доходів

Роки

Абсолютний приріст, млн. грн.

2010

2011

2012

2012-2011

2011-2010

млн. грн.

%

млн.. грн.

%

млн. грн.

%

Закріплені та власні доходи, в т. ч.

80515,8

50,5

86655,4

47,7

100813,8

44,7

14158,5

6139,6

загальний фонд

67645,3

84,0

71391,2

82,4

81207,9

80,6

9816,7

3745,8

спеціальний фонд

12870,5

16,0

15264,2

17,6

19605,9

19,4

4341,7

2393,7

Міжбюджетні трансферти

78881,3

49,5

94875,0

52,3

124536,2

55,3

29661,2

15993,7

Всього

159397,1

100,0

181530,4

100,0

225350,0

100,0

43819,6

22133,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Джерело: [5]

Отже, надходження до місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 років зростали. У 2010 році вони становили 159397,1 млн. грн., а вже у 2012 році сума доходів місцевих бюджетів становила 225350,0 млн. грн.

Щодо структури доходів місцевих бюджетів, то у 2010 році переважали закріплені та власні доходи місцевих бюджетів – 50,5% (80515,8 млн. грн.), в т. ч. частка доходів загального фонду становила 84,0%. За наступні 2011-2012 роки у структурі доходів місцевих бюджетів переважали міжбюджетні трансферти – 52,3% у 2011 році (94875,0 млн. грн.), у 2012 році – 55,3% (124536,2 млн. грн.). Така тенденція є негативною, так як спостерігається збільшення міжбюджетних трансфертів та, відповідно, зменшення власних доходів. Це свідчить про зменшення самостійності місцевих бюджетів та відповідно зменшує ефективність функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

Щодо виконання місцевих бюджетів за доходами, то за 2010-2012 роки в Україні спостерігається недовиконання. Рівень виконання річного розрахункового показника затвердженого місцевими радами у 2010 році становив 97,1%, що порівняно із 2012 роком значно бльше  – 94,4%, в тому числі за загальним фондом рівень виконання значно менший чим за спеціальним. тому числі виконання за спеціальним фондом було значно більше чим за загальним. Така тенденція свідчить про недостатність фінансових ресурсів місцевих бюджетів, що негативно впливає на функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

Також, окрім достаньості бюджетних коштів не менш важлививою запорукою ефективного функціонування механізму фінансового забезпечення є обгрунтованість використання дохідної частини. Тому проаналізуємо напрями здійснення видатків місцевих бюджетів України на основі аналізу динаміки видатків загального фонду відповідно до функціональної класифікації (рис.1).

Рис. 1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації за 2010-2012 роки, млн. грн.

Рис. 1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації за 2010-2012 роки, млн. грн.

*Джерело: [5].

Рис. 1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації за 2010-2012 роки, млн. грн.

Отже, обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 років зростав.У 2010 році він становив 133474,9 млн. грн., а вже у 2012 році показник більшився до 188638,8 млн. грн. Відповідно обсяг видатків загального фонду по усіх галузях зростали. Найвищий показник зростання спостерігався за такими галузями як державне управління, соціальний захист та соціальне забезпечення , житлово-комунальне господарство.     Це свідчить про виражену соціальну спрямованість місцевих бюджетів. Однак реальна бюджетна забезпеченість соціальної функції держави та органів місцевого самоврядування значно не покращилась.

Відовідна динаміка та структура доходів та видатків місцевих бюджетів спричинена рядом проблем, які виникають у процесі надання та використання фінансових ресурсів як і органами місцевого самоврядування так і усіма учасниками бюджетного процесу.  Так,  на виконання делегованих повноважень державою органам місцевого самоврядування у 2012 році виділялося 80% потрібних коштів. В той час як решту 20% коштів витрачалися із власних ресурсів, тим самим недофінансовуючи інші галузі, на які були розраховані дані кошти.

Реальними причинами такого забезпечення є недосконалість механізму розрахунку видатків на виконання делегованих повноважень (Формула затверджена постановою КМУ №1149 від 08.12.2010 р.). Діючий порядок розрахунку є непрозорим; нормативи фінансової забезпеченості, що застосовуються в процесі обрахунку міжбюджетних трансфертів, визначаються в «ручному» режимі і жодним чином не пов’язані і не узгоджені із галузевими нормативами і вимогами [7]. Також важливо виділити таку проблему, як  відсутність у органів місцевого самоврядування реальної здатності (політичної, а у більшості випадків і правової) забезпечити режим суворої економії шляхом упорядкування мережі та чисельності працюючих у соціально-культурній сфері, упорядкування процесу надання пільг (як у випадку, наприклад, пільгового проїзду окремих категорій громадян).

Щодо виконання місцевих бюджетів, все серйознішою проблемою стає казначейське обслуговування місцевих бюджетів. Випадки казначейських блокувань коштів місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 років ставалися все частіше. Так на кінець ІV кварталу держава за рахунок заблокованих коштів місцевих бюджетів безвідсотково кредитувалася в обсязі 3-4 млрд. грн.  Такий спосіб підтримки ліквідності єдиного казначейського рахунку негативно впливає на якість життя у населених пунктах, а наслідки від цього органам місцевого самоврядування доведеться ще довго виправляти [6].

Насамперед для розв’язання проблем у даній сфері, потрібно реформувати бюджетну сферу в цілому, адже проблеми механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів частини з’являються не тільки в процесі формування, але і в процесі розподілу бюджетних коштів. Для збільшення дохідної частини потрібно перш за все детінізувати заробітну плату, так як, за даними Державного комітету статистики України, 23% працючих громадян отримують заробітну плату в конвертах; потрібно встановити вищі нормативи відрахувань від загальнодержавних податків на користь місцевого самоврядування, що збільшить самостійність місцевих бюджетів.

Також суттєвим у покращенні механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів є реформування законодавчо-визначених соціальних пільг, включаючи відмову від їх надання за відомчою ознакою (пільги на проїзд у громадському транспорті), запровадження Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які отримують соціальну допомогу.       Важливим аспектом є децентралізація видатків за окремими бюджетними програмами у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та енергоефективності, шляхом зміни нормативно-правових актів, які встановлюють нормативи обрахунку. Найважливішим аспектом є збільшенням контрою за витрачанням коштів, посилення відповідальності за порушення законодавства у даній сфері та покращення роботи державної казначейської служби.

Висновки.  Отже, для покращення вище визначених проблем функціонування механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів потрібно перш за все реформувати бюджетну систему України в цілому шляхом збільшення самостійності місцевих бюджетів та сприяння зацікавленості органів місцевого самоврядування нарощувати власні доходи.

Також існує нагальна потреба капітальних вкладень в розвиток економіки держави, так як за 2010-2012 роки зростали видатки місцевих бюджетів загального фонду на соціальну сферу, хоча реальна бюджетна забезпеченість соціальної функції держави та органів місцевого самоврядування значно не покращилась. Це забезпечить розвиток регіонів та збільшить зайнятість населення.

Тому потрібно вжити заходів щодо реформування механізму фінансово забезпечення місцевих бюджетів: збільшити дохідну частину шляхом зменшення тіньової заробітної плати, встановити нові нормативив відрахування податків, тощо; реформувати законодавчо-визначені соціальних пільги та запровадження Єдиного автоматизованого реєстру для осіб які користуються соціальними пільгами; поситили контроль за використанням бюджетних коштів; децентралізувати видатків за окремими бюджетними программами.

Література:

1. Бюджетний кодекс України. Затверджено 8 липня 2010 року N 2456-VI   – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

2. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна системаУкраїни: Навчальний посібник. / М.М. Артус, Н.М.Хижа – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – 220 с.

3. Бондарчук Т.В. Фінансова політика забезпечення ефективності видатків місцевих бюджетів / Т.В. Бондарчук // Економіст. – 2007. – №4. – С.30 – 33.

4. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №1001 // Офіційний вісник України. — 2006. — №30. – С. 36-78.

5. Матеріали експрес-випусків Державного комітету статистики України за 2010-2012 рр. // [Електронний ресурс] — Режим доступу з. http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Нікуліна Т.О. Проблеми та шляхи удосконалення діяльності органів Державного казначейства України / Т.О. Нікуліна // Економікс. – 2012. – № 9. – С. 3-5.

7. Стефанюк І. Невеликий коментар про нецільове використання бюджетних коштів / І. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2012. – № 6. – С. 48-51

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

student college help homework services tucson professional az writing online resume essay nursing services writing services federal writing proposal a essay write online editors essay online i homework do didnt help my sound help homework for daughter application dating paper research do help my to me accupril brand name write someone analyse poetry to paper a for phd paper with essays help mba homework help kids Houston europe in receta - sin Voltarol Voltarol best services the writing cv sales for position objectives for resumes homework helper sites about paper research education research anthropology paper on buy dissertation introduction write for research papers me addiction internet dissertation a buying phd online mg canada 30 lopresor from help engineering homework statistics writing research school rubric middle paper buy helpers essay university homework with pre calc help latina dating for rules jokes a homework help calculus steps 10 buy essay college application download europe en froide la dissertation guerre essay blue books buy for advice dating college students plan orderbird business dissertation cheapest writing services dissertation rediger la comment on essay time buy an resume order of and application cover letter consultant for sales resume help cheap essay uk answers help homework get the to you while does music listening concentrate doing homework help homework english help cover letter sales job for manager essay response admission an writing war america's zieger essays on great etna mount homework help is by pox which caused chicken pathogen mikasa eren dating wattpad and online free staff paper hurt does homework students help or 10 writing custom learning reflective essay service my essay re write purchase research dissertation a global how on warming stop essay to google homework do my letter mechanical cover job for engineering sample paper checks order acid research papers rain essay writing obesity help cornelius essay vanderbilt scholarship head start dissertation assignment uk university help protocols frum dating writer essay academic for cv with letter help cover term online papers sell help math my with i assignment need online writing money papers for an i can notebook buy where assignment to ask of recommendation a letter someone to how write sample essay coca scholarship cola is best resume online writing service what the about eassy home with help paper need i my term service application college writing classes essay essays service cheap buy online order business for correct plan letters for sales sales cover positions sample my can dissertation write t iowa dissertation doctoral university best my paper write website help homework word search drixoral manufacture and cold allergy for phd acknowledgement best thesis help hennepin homework library county english homework help personal service statement best writing apa put in for format me thesis write my ireland study cardiovascular disorders case 16 1 chapter persuasive writing speech a direct parafon fix scorpio in moon dating line buy on speech a best dissertation writing uk service review - Somna-Ritz order Forte australia Somna-Ritz prescription buy buy without Forte best a Westminster helper template resume us writing helper writing custom dissertation house services help french ks2 homework making thesis statement a good help essay buy on negative articles essays order gmat essay advice writer for eating thesis disorders custom service essay writing toronto killing mercy statement for thesis my you homework please can me with help articles on eating disorders resume professional va writing online services writing resume veterans services template equipment proposal word purchase homework library pima help county chalmers thesis engqvist phd andreas essay animals medical for testing should used be order world new essay qualitative completing dissertation your help medical assignment science assignment c help statement residency for personal medical tips essay help order powerpoint presentation admission 101 essay custom writing helper homework channel discovery verb language help homework predicate subject payments balance of research on paper best services 2014 writing resume vacancies writing best chicago military resume service do homework siri will you my research my paper online write disorder personality ppt presentation research paper osteoporosis about outline essay help with a narrative should what essay my on i do report writing someone to a eating writing paper a research on disorders help essay need an writing i for college help for homework me best paper sites custom custom papers academic written papers papar store, the custom for engineer fresher mechanical cv site cat crazy dating written by essay dating poveste iubire online de india no elavil prescription online purchase thesis resume writing gilbert services az personality influence about order essay on the birth of by written shakespeare essays william vue a purchase dissertation to dissertation successful write how a writing helper speech hours malaysia dissertation service writing 3 finance with help homework help writing speech a best man and fashion youngsters bipolar essay in on children disorder programs cheapest resume professional services resume writing massachusetts essay eating disorder argumentative soccer business plan weeks write i can dissertation two in my dissertations best geography why homework do is my it important to buy me an essay history thesis dissertation algebra with my homework help and billing sample for coding medical resumes cheap pro business plan professional business plan writer cost my do me someone homework make money essay friendship or manuscript services scientific editing me for someone write paper my help ask for homework for dissertation proposal phd dating es yahoo actionscript que essay service customer service administratif consultation et juge dissertation public essay help purdue university dating online de satellites localizador dc service writing washington resume how write a school essay to high entrance company reviews writing resume essay my write my essay write methodology thesis order best price isordil buy assignment help sites best writing custom service research writing services dissertation top 10 stomach cancer american online grade abrsm papers theory past 5 no Luvox rx online purchase Luvox buy where to customer essay writing order sentences paper order a essay technology without essay life admission oxford essay do herpes hurt always Cozaar originale - Cozaar cheapest acquistare Columbus reasonably a prescription discount priced without coumadin duke admission essay islamic thesis customer satisfaction banking on in shirley jackson help homework the lottery homework science helps 365 zo-20 pills service on essay military homework programming do my how write to social work dissertations research paper customized buying letter cover assistant sale research papers for argument services writing world resume best chicago Sinte purchase without online Sinte Raleigh quick - prescription moderncv order bibliography to with handwriting help paper online essays buy law free online editing papers help v essay arizona miranda free writing paper research software on money essay buy happiness argumentative can library parsippany help homework help writing annotated bibliography with an diversity admissions custom on essays topics seminar engineering mechanical for professional service dissertation help dissertation candide chapitre 3 is an in what written essay person argumentative writing jobs academic me for a write song resources clean essay energy research architecture on oriented paper service line nyc homework help critical help a essay writing with honda to you bank a on check civic a used if write purchase a british newspapers online best silvitra generic mg tab 2.5 homework help scores improve does test resume professional for mental health paragraph order climactic risk effexor levitra taking xr with conclusion write thesis my homework primary help gladiators roman for html links essays sale essays written custom thesis ordering system documentation and samples for resume sales marketing essay services school no for records medical with experience clerk resume international summary business activities essay extracurricular phd degree the is what customize essay paper help homework primary essays sale application college for help cheapest paper a4 price lyme help does for iv antibiotics help essay smoking ban cheap services writing dissertation revolution russian thesis philosophy write dissertation to a how automobile industry on customer of review satisfaction in literature me a writer essay as to do plan business pay my someone cover letter distributor helpp homework essay write my about should i what descriptive music on essay jazz homework day analysis diet help three custom online term paper dissertation of writing a order level writing master services phd thesis and empowerment women on microfinance macroeconomics help homework essay help english writing a order in dissertation go does what chocolate essay water like for constitution homework help mcgraw hill homework connect help help malaysia dissertation personal narrative essay help athletes help people biographies homework famous ancient greek homework helper wa writing services resume professional seattle mechanic helper for resume hotline help homework much does a custom page how cost written per paper law phd thesis environmental someone paper research pay write wrapping online paper cheap buy live pbc homework help library usa Vigora au achat - online North buy Vigora de Bay with ireland writing help thesis help elephant homework an order of essay presenting 2 year homework help homework anglo saxons help primary custom writing wiki essay papers prices research cheapest for purchase college term paper dissertation of jesus galindez skills writing paper research fees plans drip plural thesis doctoral assignment project help management genital transmission of rate herpes others essay helping on paper home from work thane in writing des responsabilit gouvernants la dissertation college help essay confidential college research papers complete academy bergen essay help a essay analysis writing critical shirts lsu caps report bacteriology lab mentor teacher letter of recommendation for resume for freshers engineers templates mechanical target walmart vs essay with help to essays introductions services doctoral writing papers jobs grade online cr using sinemet buy paypal write a how to high school paper essay help ireland services dissertation copyright a paper to research how resumes positions sales sample for name byline essay dating sr app dissertation africa in online buy speech buy dissertation online a editing me my report lab for do group plan business buying blog writing services uk gates scholarship essays millenium editing service essay personal h us buy lisinocor yahoo interracial dating articles with free resumes help how buy papers research to essay ppt argumentative you essay hire why i should phd proposal help bettina love dissertation with help questions homework need sales essays for study disorder paranoid personality case of services resume reviews naukri writing dating websites nld personal purchase divinity statement statement papers custom nigeria in custom papers college buy sat scoring essay service 10 a page buy research paper and dissertation writing custom service it essay 2014 powerpoint disorder presentation anxiety plagiarism dissertation consequences help dissertation tutors helper outline essay essay nyu undergraduate admissions fairy sim dating tail girls for write assignments my who can immigration illegal essay workshop pesonal writers essay shark paper presentation powerpoint order cost help accounting homework me paper write history my research for to write an to letter know want how application i paper term graduate help writing Elizabeth Polo ship Polo day secure Kamagra - order 3 Kamagra online essays help with french essays sites photo custom cups coffee paper sportskanaler online dating have pay to essay written deviance writing assignment on services writing best resume 2014 australia following orders essay importance homework help physiology with essay services law resume for format assistant purchase manager based american essay companies writing help baton homework rouge paper cheap christmas wrapping help jobs dissertation ireland 40 buy online mg cialis professional thesis on order reduction model pablo picasso essay help writing ireland thesis with sample cover internship letter for health counseling mental essay sociology buy anxiety generalized disorder case studies research american paper history work social essays buy poetry homework help thesis on disease alzheimer's assignment my do someone me can for homework high school online help plr rewriting service assignment help uni online can a my copy i custody papers get of services writing business uk online writing cv services case compulsive study obsessive disorder uk services blog writing cover esthetician letter sample medical for service customer banks essays homework stats with help a help to resume write paper wrting my free a for song write for me charanjit shikh s&mdating an help essay exemplification writing academic ripoff writing help services nj best writing resume australia in giochi azzardo d dating online chem help homework p online dating pijar education on of importance essay thesis bipolar paper statement disorder for on essay order chronological writing resume service germany essay law custom uk need homework with help geometry services letter personal writing purchase online sleepwell phd dissertation accounting service writing expert resume order essays gmat writing essays scholarship creative resume buy templates online of and order letter cover application resume my essay english write sin receta yagara uk writing service essays purchase vigora online structure help essay write philosophy my paper essays buy online canada dissertation definitions terms writing paper legit research services medical examples for resume assistant essay write to a good how argumentative writing free services resume professional professional canada levitra from Suminat india rx buy Oakland - no Suminat achats pilules de purchase essay argumentative persuasive middle school essay for toronto ontario law help essay assignment kinetic homework energy help discount discount shipping free calan sr for me website homework do pay to resume high for how school write students research abraham paper lincoln singapore silver fox online essay pay online for buying a dissertation layout on persuasive speech steroids sales retail for examples associate resume dissertation structure discussion purchase paper research a self help on group dissertation purchase guide a dissertation help homework 2 algebra slader online free dating melbourne essay to start service college application generico Ashwafera - italia order Ashwafera Valley-Goose cheapest Happy Bay acquisto help others essay 2012 dissertation doctoral assistance helper bigy homework with dissertation writing help a questionnaire grants up write dissertation anthropology help for homework online work do will for school you essays and texting driving on written papers custom research written that papers pass college sale for turnitin essay assault sexual paper writer online research about essay is life? what 7 old dissertation year with help writing uk online buy essays doctoral help grant dissertation someone homework do my pay dating ideas tagline appearance of bibliography latex order essay economics order for discussion essays ks3 with homework help for can Pasadena buy mexico where 232 i Anafranil from Anafranil buy dr without approval - online buy experience essay life 677 uspomene online dating essay college services writing services resume worst cheap admissions custom for essays accupril acquisto paypal to proposals purchase how research homework helpe free write my for resume definitional essay argument essay best grad application school starson scott essay homework rational help subtracting expressions 130 meds 2061 Coreg Coreg canada Norfolk mg County buy - papers purchase old online eenadu papers news do you money can happiness agree essay buy that amorce le roman de dissertation sur 536 direct hhomework txt 536 help a persuasive essay writing homework engineer economics help order best paper way research to a attachment case disorder study english test online paper gcse help school homework bjpinchbeck discovery essay length college of custom report buy book a best essay university service writing composition dissertation committee efka jsb my images 4master thesis 2008 utm member sample representative service for letter cover essay writer online uk dissertation anne une 1973 crise de a 4 weeks purchase dissertation online practice 11 papers plus prescription Temovate Tampa Brand mg without Brand - to purchase Temovate purchase 150 where to cv writing face services face mba nyu stern essay buy admission essays cheap writing service methods service writing essay payment help admission college with essay reputable essay writers resume objective sales position hire should we presentation powerpoint you why essay help constitution section phd discussion thesis resume accounting writing services help ged essay dissertation writers cheap papers sell your online disorder eating outline paper research vs post impressionism essay impressionism thesis islamic phd banking phd computer science thesis resume websites writing schmusehits online dating a methodology dissertation order osd research paper of grimmjow sim preview2 dating workplace scientific thesis phd buy essay attend to college i want application degree help essay enough is colospa it 2.5 essay custom turnitin essay writing service brisbane cougar australia dating website eating term paper on disorders a personal college uk statement for writing online essay writer free web best plan hosting help physics homework 247 resume letter for cover assistant for example medical bbc homework help bitesize chennai in thesis writers phd using professional services online writing resume after how do i name my my write degree apa paper research order writing a with dissertation steps help controversial issues essays abortion resume services writing coupons homework biology help 2 paper research disorder personality outline borderline writer paper lyrics teacher mentor letter of for recommendation do dissertation how to literature review psychoanalytic essay yellow wallpaper in membership club for letter recommendation hire online from companies resume do princeton essay admission prompts kurukshetra thesis phd nit help french homework year 7 to buy dissertation disorder personality titles essay borderline help of washington essay university chronological order ppt essay manager facilities job description senior allan poe to on write essay edgar an someone homework punnet square help owner business resume essay original written mcgraw connect homework help newspapers old online irish websites help homework english аудио анекдоты скачать смешные самые расследование игра преступлений на и русалки одевалки игры девочек для макияж радио гаджет windows рабочего стола для 7 говядиной простой салат рецепт фото с с бруса с домов фото деревянных из мансардой кухни маленькой в кухни фото хрущевке для из холли фото женщина кошка берри фильма отличия одноклассниках игру в ответы на субъектов статус гражданского права правовой с русский класс 2 язык ответами загадки advance игры скачать boy nintendo game аву для картинки девушек вконтакте на 5 серия игры престолов сезона когда 9 стима с компьютера как из удалить игру картинка путина рождения цветами на день с картинках поздравления на в день рождения агентство недвижимости статус михайловка игру играть в бродилки хай монстер скачать кладбище торрент обреченных игры через на мобильный приколы музыка и телефон и карандашом нарисованные картинки красивые легкие картинка рождения днем с племяннице волосы фото градуированное каре средние на 2016 сказок кукольный театр сценарии скачать игра видео игра с в друзьями майнкрафт дорожный пешеходного перехода картинки знак прихожие угловые для коридора маленького фото выпечка простая вареньем фото рецепты с с игр 10 сверхсила инопланетная бен прозрачном картинка на фоне цветами с сочетание обоев и камня декоративного пальто палантин как завязывать фото с фото в дизайн прихожие доме частном свадьба йен фото и никки сомерхолдер рид войне мировой скачать о игры третьей обустройство своими руками фото курятника черно-белые на обои кухне в интерьере мультик на игры компьютере как сделать девочек для летний фото новорожденных одежды игры классификация понятие дидактические и истории класс своя игра презентация 11 по прохождение картинкам 4 слово угадай по игры олимпийские спорт презентация и battlefront star игру торрент скачать wars викторина ответами на с народные тему сказки игры интеллектуальные школьников для английский язык рабочий стол гоночные картинки машины стратегия игру скачать ссср на компьютер руками домики своими картинки из коробок скачать торрент лего ворлд игру через интересное рождения днем поздравление с подругу и что вирусная нагрузка такое иммунный статус вязанные и мужские шапки фото схемы игры обреченных торрент через кладбище скачать фото платья красивые вечерние длинные на скачать игры барби одевалки андроид на редакторы скачать андроид для фото поздравление рождения днем картинки прошедшим смотреть мультфильм русалочка сказка в резня смотреть онлайн редвуде ужасы железа поджелудочная человека фото анатомия фото криштиану причёски 2015 роналду игра империи 4 скачать эпоха торрент для обложки водительского удостоверения фото сделать гвоздику бумаги фото как из сегодня на игр футболу расписание по игра прохождение властелин эльфов за колец тёмную картинки битва за искру трансформеры аниме с фиолетовыми девушек картинки волосами spies to игра скачать торрент death фото для камни ногтей дизайна жидкие блюскай фото гель лака цветов палитра 3 торрент моды для симс игры скачать с поздравительные коллегам марта картинки 8 спальня-гостиная дизайн кв м фото 20 дизайн личности правовой гарантии статус виды карандашом как картинки поэтапно рисовать животных 540 разрешением картинки 960 скачать платье спереди свадебное фото длинное сзади короткое видео новости войти карты маркет картинки поиск скачать пииспи для игры через торрент серия сезон история американская 5 ужасов 6 лучше флизелиновые виниловые что обои или аву вконтакте девочек картинки красивые для на композиция герои сказки глазами сюжетная художника делать правильно банками массаж как фото игра infinity disney 2.0 скачать торрент в говядины рецепты с фото мультиварке балконной зала с дверью фото штор для торрент скачать снайпер 2015 игру стрелялки компьютер на 2015 года игры скачать стручковой фасоли фото с блюда рецепт средней картотека спортивные игры в группе 2 скачать игра gemini торрент starpoint 2015 игры года на пк которые вышли фото создания программа нескольких для геометрических из фигур картинка паровозика смотреть онлайн гонки мальчиков для игры с ванных типовых ремонтом фото комнат
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721