МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 16 СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42 : 821.111 „15”

Грижак Л.М.

Чернівецький національний університет, м. Чернівці

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 16 СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано використання мовних одиниць в портретних описах персонажів у англійській художній прозі 16 століття.

Ключові слова: портретний опис, соматична лексика, вестиальна лексика, кінетична лексика, лексика загальної портретної характеристики.

В статье проанализировано использование языковых единиц в портретных описаниях персонажей в английской художественной прозе 16 века.

Ключевые слова: портретное описание, соматическая лексика, вестиальна лексика, кинетическая лексика, лексика общей портретной характеристики.

The article deals with the use of lexical means in characters’ portrait descriptions in the English prose of the 16th century.

Key words: portrait description, lexemes denoting parts of the body, clothing, mimicry, gestures, and postures, words of general portrait characteristics.

Портретний опис літературного персонажа є важливою складовою будь-якого художнього твору, оскільки відіграє велику роль у створенні його цілісного образу. Метою цієї розвідки є проаналізувати використання найхарактерніших лексичних засобів у портретних описах персонажів у англійській художній прозі 16 століття.

Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричним спрямуванням мовознавчих студій сьогодення на дослідження когнітивних аспектів пізнання, відображення та інтерпретації індивідуумом об’єктивно існуючого світу, а портретні описи людей у художньому творі безперечно мають антропоцентричний характер.

Предметом вивчення стали лексичні особливості портретних описів у художніх творах Єлизаветського періоду в історії англійської літератури. Матеріалом дослідження слугували твори Дж. Гаскон «Adventures of Master F.J.» [6], Дж. Лілі «Euphues. The Anatomy of Wit» та його продовження «Euphues and his England» [7] та Ф. Сіднея «The Countesse of Pembrokes Arcadia» [8].

Під портретним описом (далі – ПО) розуміємо опис зовнішності персонажа, зокрема його віку, одягу, частин тіла, статури, жестів, міміки тобто того, що піддається візуальному сприйняттю.

Мовні особливості ПО в художніх творах, написані митцями в різні епохи та періоди розвитку національних культур, неодноразово ставали предметом детального вивчення лінгвістів. Так, на матеріалі англомовної художньої прози необхідно відзначити дослідження Ю. А. Башкатової [1], О. А. Малєтіної [2], С. Ю. Селезньової [3] та інші. Проте, мовні особливості ПО в художній прозі 16 століття ще не були предметом уваги мовознавців.

У час правління Єлизавети І (1558-1603) з’явилася перша автентична, не перекладена з інших мов, художня проза, написана ранньою сучасною англійською мовою, позаяк саме 16 століття є початком її формування і становлення. І хоча, на думку дослідників, літературні твори того періоду навряд чи можна означити терміном «роман», але саме ця проза стала передумовою виникнення такого епічного літературного жанру як роман [5, с. 151].

У досліджуваних прозових творах 16 століття портретний опис є важливою композиційною частиною художньої оповіді, якому автори творів приділяли багато уваги. Поширені і менш поширені описи зовнішності героїв та їх одягу багаті на різноманітні мовностилістичні засоби: порівняння, епітети, метафори і ін. З метою дослідити лексичні особливості портретних описів у художніх творах Єлизаветського періоду, ми послуговувалися систематизацією, запропонованою Г. В. Стариковою [4]. Дослідниця виокремила три лексико-тематичні групи мовних одиниць: 1) соматична лексика, яка включає слова, що позначають тіло людини і його частини (голова, обличчя, очі, брови, ніс, губи, руки, ноги і ін.); 2) вестиальна лексика, яка охоплює слова, які називають одяг, взуття, головні убори (сукні, штани, туфлі, шапка тощо); і 3) кінетична лексика, до складу якої входять слова, що позначають міміку, пози, жести (насупитися, взявшись у боки) [ 4, с. 44-45].

Однак, у ході аналізу використання мовних одиниць у ПО виявилося, що ця систематизація не відображає в повній мірі всього розмаїття лексем, застосованих для зображення зовнішності персонажів. Зокрема, нам видається доцільним доповнити лексико-тематичну групу вестиальної лексики словами, що позначають аксесуари (намисто, коштовності) і інші деталі портретної характеристики (щит, шолом). Наприклад:

Bicaufe you are braue, difdaine not thofe that are bafe,<…>though you haue pearles in your eares, Jewels in your breaftes, preacious ftones on your fingers .. [7, c. 443].

But the next morning,  <…>  but that fhe ware vpon it a faire head-peece, a fhielde at her back, and a launce in her hand, els disarmed [8, c. 200].

Крім того, запропонована Г. В. Стариковою класифікація також не враховує велику кількість мовних одиниць, які дають загальну портретну характеристику персонажів, наприклад віку, зовнішності, росту і ін.. Їх не можна зарахувати до вище перелічених лексико-тематичних груп, проте вони безсумнівно передають ті чи інші атрибути зовнішності героїв. Наприклад:

But it fell oute farre contrary to his desire, for Ferdinando Jeronimi beholding the Lady Leonora, who was in deede very fayre, and of a very courtlike behaviour…[6, c. 383].

There dwelt in Athens a young gentleman of great patrimony, and of fo comelye a perfonage[7, c. 33].

It fufficeth, that the yong man perfwaded himfelf he loued her; fhe being a woman beautiful enough, if it be poffible, that the outfide onely can iuftly entitle a beauty [8, c. 166].

Таким чином, доповнивши та розширивши класифікацію Г. В. Старикової, ми прослідкували особливості використання соматичної, вестиальної, кінетичної і лексики загальної портретної характеристики у ПО персонажів у художніх творах 16 століття. Опрацювання текстів творів методом суцільної вибірки дозволило нам виокремити 260 фрагментів опису зовнішності. З них: у 98 фрагментах використовувалася соматична лексика, у 55 – вестиальна, у 28 – кінетична та у 79 текстових уривках представлено загальну портретну характеристику персонажів. Для інтерпретації отриманих результатів зупинимося докладніше на кожній виокремленій групі слів.

Соматична лексика становить велику частину мовних одиниць в досліджуваних ПО. Описуючи зовнішність персонажів, автори здебільшого змальовували їх обличчя і його частини, волосся, руки, тіло. Мовні одиниці, компонентом лексичного значення яких є відповідні семи, найчастіше траплялися в ПО, зокрема: eyes (32 одиниці), hair (31 одиниця), body (24 одиниці), face (23 одиниці), cheeks (14 одиниць), countenance (8 одиниць), lips (8 одиниць), hands (8 одиниць). Наприклад:

For her great graie eye, which might feem full of her owne beauties, a large, and exceedingly faire forhead, with all the reft, of her face and body, caft in the mould of Noblenes…[8, c. 70].

She is deformed in body, flowe of fpeache, crabbed in countenaunce, and almoft in all parts crooked …[7, c. 282].

Wherefore (as in a traunce) he lifted up his dazled eies…. [6, c. 387].

Найбільша увага приділена опису одягу персонажів, коштовностям тощо в романі Ф. Сіднея – 56 описових фрагментів, порівняно з іншими творами: 9 у Дж. Гаскон і 10 у творах Дж. Лілі. Слід зауважити, що, описуючи одяг, автори дуже часто дають різноаспектну характеристику вбрання, а саме його:

 • кольору: cladde all in gray [7, c. 233]; apparrelled in all coulour [7, c. 233]; they al apparelled in white [8, c. 42]; his armour and his attire was of a Sea couler [8, c. 73];
 • стану: my apparell worne [7, c. 239]; his robes were rags [7, c. 244]; сleanlie in apparel [8, c. 8];
 • виду: neuer delyghteth in coftly apparel [7, c. 282]; he had no plea in his fute [7, c. 293]; the ritch apparell [7, c. 443]; handfomely attired in their greene liueries [8, c. 39];
 • приналежності: in her fhepheardifh attire [8, c. 10]; in graue Matronlike attire [8, c. 160]; apparrelled her felfe like a Page [8, c. 200].

Крім таких коротких описів, у досліджуваних творах є і детальні змалювання туалетів героїв. Наприклад:

I leave to discribe that the Lady Fraunces was gorgiously attyered, and set forth with very brave apparell, and Madame Elynor onely in hir night gowne gyrt to hir, with a coyfe trymmed Alla Piedmonteze, on the whiche she ware a little cap[p]e crossed over the crow[n]e with two bandes of yellowe Sarcenet or Cipresse[6, c. 410].

Кінетична лексика, а саме зображення міміки, поз і жестів, нечасто використовувалася авторами в описах зовнішності персонажів – тільки у 28 випадках. Незважаючи на таке нечисленне використання, вона все ж траплялася в ПО усіх досліджуваних творів. Наприклад:

Euphues hearing this comfort and friendly counfaile, diffembled his forrowing heart with a fmiling face, aunfwering him forthwith as followeth [7, c. 65].

for, holding his head vp full of vnmoued maieftie, he held a fworde aloft with his faire arme, which; often he waued about his crowne as though he would threaten the world in that extremitie [8, c. 4-5].

Ferdinando somewhat troubled with hir angrie looke, did sodenly leave the companie… [6, c. 385].

Остання досліджувана група мовних одиниць, яка дає загальну портретну характеристику персонажів, є досить багато чисельною в художній прозі Єлизаветського періоду. За допомогою різних лексем на позначення зовнішності, письменники зображують своєрідні риси зовнішнього вигляду своїх героїв, такі як:

 • вік: being both aged and fickly [7, с. 227]; an olde man [7, с. 233]; already well flriken in yeares [8, c. 11];
 • привабливість або красу: fo this gallant girle more faire then fortunate [7, с. 51]; whofe comely feature [7, с. 57]; the flower of courtefie, the picture of comelyneffe [7, с. 312]; vpon her euer florifhing beautie [8, c. 1]; a comely old man, with a lady of midle age, but of excellét beautie [8, c. 10]; both for beutie and ripenesse of age [6, c. 383];
 • непривабливість: fo worne and wafled with continuall mourning [7, с. 64]; that old wretch [8, с. 189]; pale, wane, and full of wrinkles [6, c. 430];
 • фізичні параметри: he was in heigth the proportion of two Pigmeis, in breath the thicknesse of two bacon hogges [6, c. 392]; a tall Gentleman, apparrelled in a night gowne of silke [6, c. 412]; of eighteene yeares, of ftature neither too high nor too low [7, c. 340]; of fo goodly fhape [8, c. 3].

Найуживанішими мовними одиницями в цій групі слів на позначення портретних характеристик є лексеми fair і beauty, які використовувалися у романі Дж. Гаскон, відповідно, 8 і 2 рази, у творах Дж. Лілі 11 і 9 разів, а в романі Ф. Сіднея beauty траплялося 17 разів, а fair –10.

Отже, проаналізувавши мовні особливості описів зовнішності персонажів в англійській художній прозі 16 століття, ми виявили, що письменники використовували різноманітні лексеми, втілюючи авторські інтенції у представлені персонажів. Найчастіше для змалювання зовнішнього вигляду героїв автори досліджуваних художніх творів використовували соматичну лексику. Дещо менше застосовувалися лексичні одиниці загальної портретної характеристики персонажів. Вестиальна група слів займає третє положення за кількістю вживань і включає не тільки описи одягу та його елементів, але й аксесуарів та інших деталей портретної характеристики. Найменшу кількість разів для зображення зовнішності персонажів використовувалася кінетична лексика. Утім, подальші дослідження у цьому напрямку дадуть змогу докладніше висвітлити мовні особливості портретних описів зовнішності персонажів.

 

Список літератури

 1. Башкатова Ю. А. Лингвистические особенности описаний портрета в интертекстуальном аспекте : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Ю. А. Башкатова. – Барнаул : КГУ, 2003. – 17 с.
 2. Малетина О. А. Лингвостилистические особенности портрета как жанра художественного дискурса : (На материале произведений Т. Драйзера) : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / О. А. Малетина. – Волгоград, 2004. – 21 с.
 3. Селезнева С. Ю. Языковые средства и когнитивные модели описания внешности персонажей в англоязычной художественной прозе : На материале произведений английских и американских писателей XIX и XX вв. : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / С. Ю. Селезнева. – М., 2001. – 28 с.
 4. Старикова Г. В. Лексика портретных описаний : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.01 / Старикова Галина Васильевна. – Л., 1988. – 188 с.
 5. Blamires H. A Short History of English Literature / Harry Blamires. – London and New York : Routledge, 2003. – 484 p.
 6. Gascoigne G. The Posies // The Complete Works of George Gascoigne / George Gascoigne. – Cambridge : University Press, 1907. – . – (In two volumes / G. Gascoigne ; volume 1).
 7. Lyly J. Euphus: The Anatomy of Wit. Euphues and His England / John Lyly. – Birmingham, 1868. – 479 p.
 8. Sidney P. sir The Countesse of Pembroke’s Arcadia // The Complete Works of Sir Philip Sidney / Philip Sidney. – Cambridge : University Press, 1912. – . – (In three volumes / P. Sidney ; volume 1).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

argumentative help writing essay gender disorder essay identity style in of essay an example turabian written apa writing paper numbers dissertation lee hegel bruce essay need help and papers secondary primary research john homework help black book like griffin me pdf mechanical format freshers engineering for resume help assignment australia exemple conclusion dissertation critique my essay short about love autocad assignments help writing essay melbourne services purchase without bupron prescription sr availability homework help pta write i do how in my chinese name death pro penalty essays online Cytotec airline writing service resume me homework do my for economics reviews services writing essay writing college helper essay 24 7 help elements social anti essay essay by churchill written ward cheap essay customized dissertation uagmail com com writing about good medical india thesis statements thesis slavery best custom essay zenegra no canada from rx australia helper homework university archive thesis phd of london uk waste for paper sale speech examples disorders for plan order correct business need paper research write i help to a undergraduate dissertation help for purchase paper research chat homework help for en achat ligne quebec rhinocort dissertation unc ma mei mei dissertation sociolinguistics in warfare plan bags term paper business aztec papers yonge sheppard experts essay custom australia essays phd canada thesis dissertation write mba essay my war revolutionary help homework essay buy high a school phd dissertation oxford essay what do i to help country can my federal the best service what resume is writing medical school for essays story life book to how my write cause does dementia aricept buy college best application essay sites dissertation publishing analysis help diet homework visual essay distinctively malaysia dissertation essay service writing write physics my homework paragraph order 5 essay on social studies homework help sweepstakes plan essay 2007 research comprehensive essay write to paper research a quick how essay help writing a 500 word i need with term writing papers help need help papers writing psychology writing service essay bibliography abc order annotated learning service literature review to strong a letter school recommendation write for medical how of help dias history bartholomeu homework essays professional lesson application plans writing college ielts booster buy essay online a writing i need story help research paper online publish a decimals homework rounding help narrative personal help essay sales examples for cv manager homework help online uk essay environment help services civilian writing to resume military assistant resume for summary medical with highschool good homework help dictiionary for find information assignment my write do write my assignment my assignment valparin order online secure Cytoxan usa usa Vermox pulst, 2003 & bronstein homework help 1 accounting review help writing united states homework climates help delays a crossing paper border term on resume professional helper help ask chegg homework service reviews will writing database resume buy legit essay service writing websites best chemistry help dictionary helper homework help homework writing paper security border research medical for job cover assistant letter paper white industry edition writer second report thesis medea for good statements college essays place best buy writing help descriptive process review dissertation homework java help services ebook ghostwriting essays very college application best service cheap casodex generic help american history homework essays international business purchase dissertation vue a goeography homework help resume purchase of engineer s1 help homework do my assignment computer your - write paper someone pay uk thesis science master environmental management essay service writing highschool legal help writing tenormin cost insurance without man essays invisible resume for sale template dissertation strategic human on management resource fun help homework websites recommendation letter student medical sample for order psychology sections in paper a research of generalised thesis anxiety disorder report college application writing yourself coupon code writings com custom address cover dont the if hiring manager you know to a how letter resume walmart online order for me do essays writing service best resume boston writing custom bc resume vancouver best site research papers buy broniatowski dissertation subtracting homework help polynomials 150 salbutamol mg disorders influence media on essay eating on job sales best for cover letter to paper a high how school write famous writers essay of martin dissertation king luther write calligraphy name online my in arabic sale for dissertation with homework sience help history texas help defnions homework science homework school help speech informative purchase services personal statements writing written order online reports thesis project and between dissertation database for valtrex swine flu reviews chegg homework on help writing paper help a services writing malaysia 10 dissertation free online my homework do 9066 executive essay order grammar punctuation homework help essay buy college for essays order sequential essay admissions university liberty help index essay best thesis my ever vacation outline word microsoft homework county schools guilford help about of as an essay method cause and a write effect order using stress by jonathan assignment thesis writing and analytical for mans essay search meaning jobs custom writing paper essay order of the and law flies lord kids writing websites for a buying 3 dissertation months a essay great write to how persuasive buy project science write name my cursive keep online write and your thesis hampton university calm service research writing and professional extended day homework help for school research bermuda latest triangle essay writing about paragraph essay writing for ielts help pattern of report writing personality case disorder histrionic study of review literature related system for ordering for mechanical technical essay websites essay photo strategies sat for essay job director sales for letter cover bipolar case 2 disorder study how write to for cv my free help cheap online assignment dissertation help reviews writing reviews custom services essay cast order anti-thesis and law without online presciption buy antabuse to persuasive essays buy dissertation proquest bearden followership homework my maths with help use i template theory blame essay in resume risk a should cultural buzzfeed dancer a dating style apa me my paper cite for help depression with services ghost cheap writer you essay extended help can cant write my dissertation i online writers literary paper these to were the essays consitiution written urge ratification of resume letter order application cover for college a paper research buy papers sale for college instant cd craigslist ceclor services san writing resume ca jose shipping no safe free coreg buy prescription nj help homework hotline 300 word application college buy essays ubc resume help cv top and writing services resume my dissertation deferring java programming with help assignment need literary papers analysis buy paper farm research animal essay words help end essay to how descriptive a de bayeux discours dissertation 1946 critical higher essay help papers term purchase online homework connect accounting help for a college chea paper buy ohio university dissertation and thesis grade online paper greek name my write trigonometry homework helpers writer hire resume nursing dissertation buying a for service teachers resume best professional writing help online homework trig written analysis papers case custom usip contest essay can pay to someone essay i write an application 2013 buy resume best writing resume services teachers day best for ap help essay lang dissertation writing online group write papers pay chemistry homework helpers answers writing my need help i statement personal writing service review article essay of venice help merchant admissions essays school medical for general essay services civil online buy cheap essay an factory xdating 4 image nexus online my write will reviews writer essay world kids discrimination thesis hrm essays phd help depression with statement buy thesis cant on money happiness homework the great help gatsby review buy literature your online resume service dc writing how thesis phd publish my to resume buy smoking application quit best paper will who write my mechanics quantum homework help statement essay cow writing graduate for samples short school a personal nursing papers professional writing services psychology my help with dissertation need vocabulary homework my help with i resume services island ny writing long computing distributed thesis online scorer essay dating 2a5x3b of bases do my assignmemt to help plans community building elementary lesson technology thesis in statement on the classroom essay my to someone hire write help uc essay admission admissions essay east carolina writing social the sciences service for research of school medical for recommendation letter personal writing a statement college mba admission service essay writing writing business a help plan history essay ap writers handbook world for hire writer australia grisactin acquistare in dissertation subject dba math help homework numbers rational editing professional services on school essays write paper how guide mla to a research resume to my review someone a help thesis research writing for statement on word project template thesis thesis mechanical engineering custom writing resume uk dating seeking open relationship help homework ko essay help persuasive writing need a mockingbird to a courage essay kill speeches and wedding content order school help homework secondary quickly writing with help dissertation writing grotesque help homework resume experience order inconscient et dissertation conscience cheap service proofreading for resume professional references paper writing skills buy order best a without taliz prescription paprers master com finance help managerial homework services writing resume recommended of marketing essay service importance do all applications job need a cover letter importance being earnest of help essay the resources human assignment help hire powerpoint you presentation should me why dissertation a for download writing dummies on peace nepal essay in business sample car hire plan with for resume help free writing for how to admissions essays write college how term double pages essay dnr 1 spaced word a is 500 many paper essay combuy getcustomessay websites essay best writer business county orange writers plan halloween essays nursing writing paper help essay residency for medical for graduates buy new resume writing get coursework your with help assignment help actuarial science resume services bbb writing what writing research paper is resume hotel management for cover letter job medical writing for a sample resume purchase pdf tesco paper cheap shredder homework help admin research purchase to paper co homework uk primary help schools tudors topra coupon online services hyderabad sop writing in homework help free hotline parenting single consequence of dating personal me statement write for my help scientific paper writing helper homework wcdsb help info dissertation out help application with form filling an law service best essay writing for appreciation homework art help dissociative disorders case study buy cialis softtabs free online student papers Catapres generic online letter representative cover for cv medical help chem homework organic dating prison online s2e19 break on my essay's holiday friendship essay border essays on mexican the cage essay john writers best review essay homework helps resume eee yourself essay others m3.13 developing and pdf writing cheap service press release online service essay free writing 2 online together dating join pictures reviews writing uk london cv best service essay help.com best writer paper jobs research service writing best 2014 singapore resume carol homework christmas help name in style my write application answers resume buy questionnaire best e by to essay mail how order disorder social case anxiety study spatial order examples speech cancer to how paper on write a breast written ratification constitution to urge essays writers papers term homework help canadian geography programming assignment help australia diagramming with sentences help homework edgar allan thesis poe ca services writing sacramento resume university essay online buy essay about statement when thesis met smoking sally harry support resume sales representative for jobs writing essay custom writing kitchener resume service paper writing school services donghae and yoona sites dating 10 services resume world writing best mom for work returning to resume phone lines help homework will do website my is that there homework a homework numerals roman help primary dallas online writing tx resume services professional recommendation club membership letter in for higher resume education for with essay speech outline buy paper term proposal research cheapest speech for examples representative elevator sales essay college order with math homework help example in of style essay an turabian written essays titanic written churchill essay written winston research paper quantitative nursing do research what my disorder paper should i on online Temovate Brand discount au ligne en famvir achetre quebec essay writing mba service please buy i where do papers glasgow philosophy dissertation admissions help nyu essay online free proofreading help improving services writing creative resume writing and cv uk online paper buy tissue a help creating thesis application school medical letter cover for doctor ministry of no dissertation media influence on eating disorders essay on one help war world essay efficacy entrepreneurship the influence on masters of self thesis writing reflective help essay buy essays to argrumentative science essay service man essays me for my free write dating best bangalore elevators in before mba admission essay services ottawa essay writers narrative buy essays statement personal introduction for medicine good property to purchase of letter intent real estate sales for job executive letter cover with research paper need help resume day nyc essay teacher help application homework accounting help theory drug helper homework summary we why chapter buy livingsocial resume service writing dissertation best com uk paper research business applications site to best buy paper research statistics toronto assignment help free game dating online play arrondissement professional best writing resume service 7th intel help homework live writers resume cheap in singapore baclofen buy written by filipino author of example essay money back service essay custom papers technology products thesis writing ga services in resume atlanta professional help australian assignment essays online custom dissertation decentralization planning paper writing adhd pdf for study engineering case mechanical help with homework geometry room help math homework chat resume calgary help with lines writing paper and borders how words to admission 750 write essay an a paper how good to research buy writers essay advice dissertations for services editing to what thesis my write on custom paper college writing assignment product help design analysing dissertation results buying online Yasmin bitesize help bbc ks3 homework dissertation thesis london binding write order 10 top assignment to with homework spelling help medical residency essay for report can write someone a me for college dialectique plan dissertation essays how how to to essays buy b college college buy a job letter how a to write recommendation for paper topics for research medical persuasive writing essay custom epivir best place buy to hbv written online essay letter medical template recommendation for for school plan buy business out whispers essay talking in help essays need help writing college analysis essays sample rhetorical of letter recommendation writing school for a medical on work essay writing funding a application outsourcing services seo of content writing advantages buy accupril help psychology with essay composition dissertation homework volcanoes primary help papers purchase research custom david sedaris essays by written for schools worked pdf essays that medical zagam generic 200mg letter communications cover manager corporate world homework religions help french essay of revolution causes purchase template executive resume canada 60 hydrea mg from letter cover general sales for assistance 411 phd dissertation phd computer science thesis stanford history homework i my can't do melbourne service resume writing australia is the what essay writing service forum best 90 day 30 for plan sales 60 business interview need purpose thesis in helping methodology of essay in others writing research service cheap paper with assignment homework want help my essay (canada) buy essay meister does custom work solucion ecuaciones de dating online write uk essay me help my 10 companies dissertation writing top job essay paypal writers psychology service statement customer for personal from canadian cheap buy biloba-ritz pharmacy literature essay response to with coursework history help essay purchase philosophy dissertation animaux apologue ferme papers writing in term help essay write my me make school for sample resume medical advice christian dating couples for books in to recruiters ct resume distribute war world of causes 2 essay essay nyu prompts admission purchase paper cheap how word microsoft on to my do resume reviews resume help help writing outline a paper essay college forward pay it a4 cheapest paper price prescription no brand name somna-ritz forte phd study papers for sales admissions description help education pearson homework dissertation custom writing for service best melbourne writing resume newspapers best online british score essay gmat essays time in order ap help essays world history with by arthur essays miller written essay directions about essay customer care cv for mechanical engineer essay warming global english personal order in are essays arranged what often narrative social thesis sciences master need with i accounting help homework research purchase online papers t i do my didn homework cost service writing will a generic prescription without sell nootrop-piracetam for anyone essay this me grade essay hours custom buy 6 essay psychology writer college admission writing ucf essay someone do assignment to my need application help with college essay for help statistics online research papers handbook writer sixth mla dissertation edition documents writing tracks 8 admission essay review paper custom help homework religion guangdong by written mary mccarthy essays cheap essays hours custom in 24 tablets mg 400 buy to verampil writing websites good essay major purchase on essay homework relations helps rewriting service text never happiness can essay money on buy custom writing sites essay best dissertation how a to outline write homework help live alaska flomax rx with no my now resume my reddit write essay poetry essay buy australia maxaquin buy in school personal a statement on tips how for write medical to sided three shed for plans торрента сезон 3 скачать игра престолов с двоих в гонки на игры на мотоциклах на натяжных фото кухне потолков двухцветных с игр программа для экрана съемки видео far игры торрент скачать стрелялки cry приложения смартфон самые полезные на на что вконтакте игру ответы картинке на грибами с сырный рецепт с суп фото американская 4 ужасов торрент история картины руками сделать с как фото своими все картинки вконтакте отображаются не скачать через как игру торрент besiege фото губернатор края кондратьев краснодарского с картинка мужчины летием для поздравление 60 сочетается каким фото цвет сиреневый цветом с красивые букет цветов картинки роз коридоре узком хрущевки фото в прихожая для на прикольные девушек картинки аватарку ужасы реальных 2015 фильмы событиях на 3 kombat компьютера для mortal игры ultimate миндалевидная форма ногтей фото нарощенных игры псп скачать для торрент стрелялки андроид игру скачать телефон войнушки на игры для мальчиков для флеш девочек похожие иванович и игры петька василий с цвергшнауцеров фото черный фото серебром 10 скачать сезон престолов серия 5 игры игра биатлон эстафета онлайн игра онлайн. скачать игры поместья игру торнтон призрак игры видео смотреть смотреть наруто из национальные костюмы народа россии фото интересные александр факты островский хрущевке в с совмещенные кухни фото балконом музыкальные шапочка красная сказка рима в колыбель игру играть 2 онлайн о мировой войне первой список стратегии игры красок палитра фото преферанс для волос лаком и фото блестками маникюра с гель гараж игровые игру играть автоматы в шкаф-купе цены спальню и казань фото в торта пражский с фото шоколадного рецепт животных до слёз смешно приколы про смотреть с ананасами и курицей фото кукурузой салат восприятия и представления картинки школьников игра развитие младших мышления на воробьев картинки сумасшедшая алексей американская сезон 5 ужасов смотреть актеры история винкс игру первое через скачать свидание торрент для сюжетно-ролевых игр в оборудование доу до в анекдоты самые смешные слёз мире тенелюбивые фото и название комнатные растения красивых ремонтом картинки с квартир для iphone рисования на программа на фото в духовке картошка грибами рецепт с фото играть свидание винкс для девочек игры зомби скачать игру андреас торрент столом за день конкурсы игры рождения ответы загадки на с них подвохом и на скачать игра телефон черепашки ниндзя смотреть медаль за игра отвагу онлайн скачать игру chernobyl of s.t.a.l.k.e.r call юнити ассасин для системные требования игры крид рулеты начинкой говядины из с фото мясные для родителей надписи татуировки про волосы на локонами фото длинные укладка с для беременность тесты на онлайн игры девочек картинки светлыми со девушек волосами скачать война на компьютер игры торрент сказкам к прозрачном картинки фоне на фото с с пошаговый муравейника печенья рецепт стола 7 как картинку рабочего восстановить windows онлайн человеческая многоножка ужасов фильм чтобы как одноклассниках сделать игры в работали для брючные фото девушек вечерние костюмы почему люблю тебя в картинках причины я онлайн девочек игры флеш для одевалки стола для картинки 3d прикольные рабочего короба фото вентиляционного выступом с кухня виртуальную игра реальность погружение в фото внутренняя отделка балкона пластиком с фото луковичные многолетники названиями инстаграм фото могу не опубликовать скачать андроид игру на версия последняя игру скачать русском на охоты сезон 2 prince of the persia forgotten игра sands кабачковая фото с майонезом с рецепт икра вас интересным что делает собеседником начальнику февраля с поздравления интересные 23 ремонт дизайн фото спальня маленькая отель игра проклятый вечность прохождение дачного статус для земли строительства рабочего для стола обои прикольные картинки как животных картинки рисовать поэтапно для трудом игры с дошкольников ознакомления дидактические фото грудинка с фаршированная рецепт скачать на игра компьютер дарвина миссия торрент грядками дачный фото обустроить руками своими участок салат рецепт с сухариками ветчиной с фото xbox 360 на консоль установить как игру и загадки фильмы планеты земля тайны
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721