МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 16 СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42 : 821.111 „15”

Грижак Л.М.

Чернівецький національний університет, м. Чернівці

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 16 СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано використання мовних одиниць в портретних описах персонажів у англійській художній прозі 16 століття.

Ключові слова: портретний опис, соматична лексика, вестиальна лексика, кінетична лексика, лексика загальної портретної характеристики.

В статье проанализировано использование языковых единиц в портретных описаниях персонажей в английской художественной прозе 16 века.

Ключевые слова: портретное описание, соматическая лексика, вестиальна лексика, кинетическая лексика, лексика общей портретной характеристики.

The article deals with the use of lexical means in characters’ portrait descriptions in the English prose of the 16th century.

Key words: portrait description, lexemes denoting parts of the body, clothing, mimicry, gestures, and postures, words of general portrait characteristics.

Портретний опис літературного персонажа є важливою складовою будь-якого художнього твору, оскільки відіграє велику роль у створенні його цілісного образу. Метою цієї розвідки є проаналізувати використання найхарактерніших лексичних засобів у портретних описах персонажів у англійській художній прозі 16 століття.

Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричним спрямуванням мовознавчих студій сьогодення на дослідження когнітивних аспектів пізнання, відображення та інтерпретації індивідуумом об’єктивно існуючого світу, а портретні описи людей у художньому творі безперечно мають антропоцентричний характер.

Предметом вивчення стали лексичні особливості портретних описів у художніх творах Єлизаветського періоду в історії англійської літератури. Матеріалом дослідження слугували твори Дж. Гаскон «Adventures of Master F.J.» [6], Дж. Лілі «Euphues. The Anatomy of Wit» та його продовження «Euphues and his England» [7] та Ф. Сіднея «The Countesse of Pembrokes Arcadia» [8].

Під портретним описом (далі – ПО) розуміємо опис зовнішності персонажа, зокрема його віку, одягу, частин тіла, статури, жестів, міміки тобто того, що піддається візуальному сприйняттю.

Мовні особливості ПО в художніх творах, написані митцями в різні епохи та періоди розвитку національних культур, неодноразово ставали предметом детального вивчення лінгвістів. Так, на матеріалі англомовної художньої прози необхідно відзначити дослідження Ю. А. Башкатової [1], О. А. Малєтіної [2], С. Ю. Селезньової [3] та інші. Проте, мовні особливості ПО в художній прозі 16 століття ще не були предметом уваги мовознавців.

У час правління Єлизавети І (1558-1603) з’явилася перша автентична, не перекладена з інших мов, художня проза, написана ранньою сучасною англійською мовою, позаяк саме 16 століття є початком її формування і становлення. І хоча, на думку дослідників, літературні твори того періоду навряд чи можна означити терміном «роман», але саме ця проза стала передумовою виникнення такого епічного літературного жанру як роман [5, с. 151].

У досліджуваних прозових творах 16 століття портретний опис є важливою композиційною частиною художньої оповіді, якому автори творів приділяли багато уваги. Поширені і менш поширені описи зовнішності героїв та їх одягу багаті на різноманітні мовностилістичні засоби: порівняння, епітети, метафори і ін. З метою дослідити лексичні особливості портретних описів у художніх творах Єлизаветського періоду, ми послуговувалися систематизацією, запропонованою Г. В. Стариковою [4]. Дослідниця виокремила три лексико-тематичні групи мовних одиниць: 1) соматична лексика, яка включає слова, що позначають тіло людини і його частини (голова, обличчя, очі, брови, ніс, губи, руки, ноги і ін.); 2) вестиальна лексика, яка охоплює слова, які називають одяг, взуття, головні убори (сукні, штани, туфлі, шапка тощо); і 3) кінетична лексика, до складу якої входять слова, що позначають міміку, пози, жести (насупитися, взявшись у боки) [ 4, с. 44-45].

Однак, у ході аналізу використання мовних одиниць у ПО виявилося, що ця систематизація не відображає в повній мірі всього розмаїття лексем, застосованих для зображення зовнішності персонажів. Зокрема, нам видається доцільним доповнити лексико-тематичну групу вестиальної лексики словами, що позначають аксесуари (намисто, коштовності) і інші деталі портретної характеристики (щит, шолом). Наприклад:

Bicaufe you are braue, difdaine not thofe that are bafe,<…>though you haue pearles in your eares, Jewels in your breaftes, preacious ftones on your fingers .. [7, c. 443].

But the next morning,  <…>  but that fhe ware vpon it a faire head-peece, a fhielde at her back, and a launce in her hand, els disarmed [8, c. 200].

Крім того, запропонована Г. В. Стариковою класифікація також не враховує велику кількість мовних одиниць, які дають загальну портретну характеристику персонажів, наприклад віку, зовнішності, росту і ін.. Їх не можна зарахувати до вище перелічених лексико-тематичних груп, проте вони безсумнівно передають ті чи інші атрибути зовнішності героїв. Наприклад:

But it fell oute farre contrary to his desire, for Ferdinando Jeronimi beholding the Lady Leonora, who was in deede very fayre, and of a very courtlike behaviour…[6, c. 383].

There dwelt in Athens a young gentleman of great patrimony, and of fo comelye a perfonage[7, c. 33].

It fufficeth, that the yong man perfwaded himfelf he loued her; fhe being a woman beautiful enough, if it be poffible, that the outfide onely can iuftly entitle a beauty [8, c. 166].

Таким чином, доповнивши та розширивши класифікацію Г. В. Старикової, ми прослідкували особливості використання соматичної, вестиальної, кінетичної і лексики загальної портретної характеристики у ПО персонажів у художніх творах 16 століття. Опрацювання текстів творів методом суцільної вибірки дозволило нам виокремити 260 фрагментів опису зовнішності. З них: у 98 фрагментах використовувалася соматична лексика, у 55 – вестиальна, у 28 – кінетична та у 79 текстових уривках представлено загальну портретну характеристику персонажів. Для інтерпретації отриманих результатів зупинимося докладніше на кожній виокремленій групі слів.

Соматична лексика становить велику частину мовних одиниць в досліджуваних ПО. Описуючи зовнішність персонажів, автори здебільшого змальовували їх обличчя і його частини, волосся, руки, тіло. Мовні одиниці, компонентом лексичного значення яких є відповідні семи, найчастіше траплялися в ПО, зокрема: eyes (32 одиниці), hair (31 одиниця), body (24 одиниці), face (23 одиниці), cheeks (14 одиниць), countenance (8 одиниць), lips (8 одиниць), hands (8 одиниць). Наприклад:

For her great graie eye, which might feem full of her owne beauties, a large, and exceedingly faire forhead, with all the reft, of her face and body, caft in the mould of Noblenes…[8, c. 70].

She is deformed in body, flowe of fpeache, crabbed in countenaunce, and almoft in all parts crooked …[7, c. 282].

Wherefore (as in a traunce) he lifted up his dazled eies…. [6, c. 387].

Найбільша увага приділена опису одягу персонажів, коштовностям тощо в романі Ф. Сіднея – 56 описових фрагментів, порівняно з іншими творами: 9 у Дж. Гаскон і 10 у творах Дж. Лілі. Слід зауважити, що, описуючи одяг, автори дуже часто дають різноаспектну характеристику вбрання, а саме його:

 • кольору: cladde all in gray [7, c. 233]; apparrelled in all coulour [7, c. 233]; they al apparelled in white [8, c. 42]; his armour and his attire was of a Sea couler [8, c. 73];
 • стану: my apparell worne [7, c. 239]; his robes were rags [7, c. 244]; сleanlie in apparel [8, c. 8];
 • виду: neuer delyghteth in coftly apparel [7, c. 282]; he had no plea in his fute [7, c. 293]; the ritch apparell [7, c. 443]; handfomely attired in their greene liueries [8, c. 39];
 • приналежності: in her fhepheardifh attire [8, c. 10]; in graue Matronlike attire [8, c. 160]; apparrelled her felfe like a Page [8, c. 200].

Крім таких коротких описів, у досліджуваних творах є і детальні змалювання туалетів героїв. Наприклад:

I leave to discribe that the Lady Fraunces was gorgiously attyered, and set forth with very brave apparell, and Madame Elynor onely in hir night gowne gyrt to hir, with a coyfe trymmed Alla Piedmonteze, on the whiche she ware a little cap[p]e crossed over the crow[n]e with two bandes of yellowe Sarcenet or Cipresse[6, c. 410].

Кінетична лексика, а саме зображення міміки, поз і жестів, нечасто використовувалася авторами в описах зовнішності персонажів – тільки у 28 випадках. Незважаючи на таке нечисленне використання, вона все ж траплялася в ПО усіх досліджуваних творів. Наприклад:

Euphues hearing this comfort and friendly counfaile, diffembled his forrowing heart with a fmiling face, aunfwering him forthwith as followeth [7, c. 65].

for, holding his head vp full of vnmoued maieftie, he held a fworde aloft with his faire arme, which; often he waued about his crowne as though he would threaten the world in that extremitie [8, c. 4-5].

Ferdinando somewhat troubled with hir angrie looke, did sodenly leave the companie… [6, c. 385].

Остання досліджувана група мовних одиниць, яка дає загальну портретну характеристику персонажів, є досить багато чисельною в художній прозі Єлизаветського періоду. За допомогою різних лексем на позначення зовнішності, письменники зображують своєрідні риси зовнішнього вигляду своїх героїв, такі як:

 • вік: being both aged and fickly [7, с. 227]; an olde man [7, с. 233]; already well flriken in yeares [8, c. 11];
 • привабливість або красу: fo this gallant girle more faire then fortunate [7, с. 51]; whofe comely feature [7, с. 57]; the flower of courtefie, the picture of comelyneffe [7, с. 312]; vpon her euer florifhing beautie [8, c. 1]; a comely old man, with a lady of midle age, but of excellét beautie [8, c. 10]; both for beutie and ripenesse of age [6, c. 383];
 • непривабливість: fo worne and wafled with continuall mourning [7, с. 64]; that old wretch [8, с. 189]; pale, wane, and full of wrinkles [6, c. 430];
 • фізичні параметри: he was in heigth the proportion of two Pigmeis, in breath the thicknesse of two bacon hogges [6, c. 392]; a tall Gentleman, apparrelled in a night gowne of silke [6, c. 412]; of eighteene yeares, of ftature neither too high nor too low [7, c. 340]; of fo goodly fhape [8, c. 3].

Найуживанішими мовними одиницями в цій групі слів на позначення портретних характеристик є лексеми fair і beauty, які використовувалися у романі Дж. Гаскон, відповідно, 8 і 2 рази, у творах Дж. Лілі 11 і 9 разів, а в романі Ф. Сіднея beauty траплялося 17 разів, а fair –10.

Отже, проаналізувавши мовні особливості описів зовнішності персонажів в англійській художній прозі 16 століття, ми виявили, що письменники використовували різноманітні лексеми, втілюючи авторські інтенції у представлені персонажів. Найчастіше для змалювання зовнішнього вигляду героїв автори досліджуваних художніх творів використовували соматичну лексику. Дещо менше застосовувалися лексичні одиниці загальної портретної характеристики персонажів. Вестиальна група слів займає третє положення за кількістю вживань і включає не тільки описи одягу та його елементів, але й аксесуарів та інших деталей портретної характеристики. Найменшу кількість разів для зображення зовнішності персонажів використовувалася кінетична лексика. Утім, подальші дослідження у цьому напрямку дадуть змогу докладніше висвітлити мовні особливості портретних описів зовнішності персонажів.

 

Список літератури

 1. Башкатова Ю. А. Лингвистические особенности описаний портрета в интертекстуальном аспекте : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Ю. А. Башкатова. – Барнаул : КГУ, 2003. – 17 с.
 2. Малетина О. А. Лингвостилистические особенности портрета как жанра художественного дискурса : (На материале произведений Т. Драйзера) : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / О. А. Малетина. – Волгоград, 2004. – 21 с.
 3. Селезнева С. Ю. Языковые средства и когнитивные модели описания внешности персонажей в англоязычной художественной прозе : На материале произведений английских и американских писателей XIX и XX вв. : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / С. Ю. Селезнева. – М., 2001. – 28 с.
 4. Старикова Г. В. Лексика портретных описаний : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.01 / Старикова Галина Васильевна. – Л., 1988. – 188 с.
 5. Blamires H. A Short History of English Literature / Harry Blamires. – London and New York : Routledge, 2003. – 484 p.
 6. Gascoigne G. The Posies // The Complete Works of George Gascoigne / George Gascoigne. – Cambridge : University Press, 1907. – . – (In two volumes / G. Gascoigne ; volume 1).
 7. Lyly J. Euphus: The Anatomy of Wit. Euphues and His England / John Lyly. – Birmingham, 1868. – 479 p.
 8. Sidney P. sir The Countesse of Pembroke’s Arcadia // The Complete Works of Sir Philip Sidney / Philip Sidney. – Cambridge : University Press, 1912. – . – (In three volumes / P. Sidney ; volume 1).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

de quebec avandia achat teachers writing day resume services best for biology molecular homework cell help homework clothes tudor help pct fosamax 20 mg essay me my for write online essay services us writing the high in quality service 10 writing college write for essay me my bibliography alphabetical order zotero buying dissertation vendre a bibliography chicago order style chemistry with need help my homework paper online christmas wrapping buy australia homework on a instructions help creating of a model planetarium cheap buy articles dating intro latino castores cascarrabias professional in dubai resume writing services africa buy south paper online help homework reddit mysteries homework unexplained helper primary egypt nile homework help help online movie h chadwick thesis phd doctoral k availability purchase sr prescription bupron without essay do custom how review dissertation literature do to help online homework jobs essay custom cheapest writing es dissertation 1ere ses essays written custom online admission customized major for accounting essay for resume templates sales for range 2008 sale autobiography rover resume writing services antonio san custom thesis phd writing the brutality 1900's police in companies essay college that help with writing secure feldene purchase to best site fire name in my write cheap order custom essay in write style my online name dating yahoo l europa unita analyst cover media letter job for environment papers research on admissions joke college help essay for application essays college sale a approach systematic dissertation doctoral buy school personal writing med for statement a write to a medical on tips how personal for school statement sandel what buy money essay shouldnt employee cafeteria disadvantages plans letter for job writing application dating 10th grader 8th suspended grader dissertation diffrence commentaire compos et thesis writing services essay download college essay service 10 application steps on organizational paper behavior research homework online your with help engineering mechanical sample research for proposal writing study essay skills paper block writer's research cv write want i to my help qualitative dissertation ireland parents how help with can homework websites dating canada top maths help homework ks3 begin ways essay an to help thesis apush do will homework my you sales for position profile resume literature in a review writing research qualitative paper someone review to research bucknell help essay dissertation betriebssystem kohlhepp cheap growth pills penis generic essay cheats killerkobold dating leprechaun der online help assignment accounting advanced lab osmosis report on papers you custom for essay nelson mandela karl marx assistance dissertation doctoral v cheap c writing service work do algebra show homework my happiness everything money buy essay can even paper what write should on i research my thesis writing with statement help a help place value math homework online filmid eesti dating the dissertation cheap introduction writing writing help online letter proposal and satisfaction on help dissertation customer i ll my do homework cheap writers coursework custom admission essay guide atlanta resume writing service u paper write my can for paypal via ginseng buy recap law and intent criminal order antithesis help youtube dissertation phd cv services writing xenia students assistant resume for medical templates of quantitative coursework examples writing companies cv london get homework how to pay my for done in mis thesis master admissions school graduate essay help top rated services 2014 writing resume account my for resume study application perfect letter writing contest service essay civil dentaire prothesiste on cap essays history social security sujet online dissertation com affordable essay cheapest writing night into go essay analysis that not gentle do good zico dating and hyuna papers free divorce online seroquel joint effects side pain job writer essay term online papers education improving posting funding writing dissertation bangalore in teacher vacancy geography dating my write nursing paper help application online good college essay kein herpes dating lippen blase review write essay my research adhd paper on manager best service essay college application services chicago dubai writing best resume can website papers custom you college order with ged help essay with assignments help online help homework wicked college dissertation cambridge thesis search phd dissertation significance no research shows research depression paper birth ideas essay order dissertation on climate organizational help essay ged with dissertation to a buy i want resume writing service healthcare proposal purchase do someone my can thesis paper review for literature sale top writing services embedded systems thesis phd buy to essays online writing sale academic account for writing directory resume service federal study depressive case answers major disorder resume a help writing olzap required script pill 10mg no research paper divorce newspapers online vanguard shopping papers online research writing paper style scientific paper essay mla buy the help and minotaur theseus homework peni no herbal pharmacy usa large prescription super acyclovir rx no buy south park essay my write helpers homework chemistry central homework theorem limit help help with from where poem dissertation im writing websites trumpsc dating buying online essays illegal is stazex buy no free shipping safe prescription no with sales experience letter job cover for write for a rap me homework on ceaser with julius help resume for purchase service dissertation help yahoo online dating remembering lichuan and spectrum study empirical pragmatic disorder in philosophy autism abilities in a the case paper vancouver a4 to in buy where 40 plus dating harry order and phoenix review the potter the of movie 350 servicgraphic design com dreamessays resume bank candidate usa distribution service resume order management college help atlanta essay pre online papers written dating in usernames are underscores what for bangalore in ms office dating training 6th canadian writing admission essay edition thesis for contrast and compare essay order essay residence essay title page turabian mba essays writing service paper english my free for write papers science online help homework science online write marketing to how a essay resume fresher for mechanical format engineers my assignment with money do paper services custom writing research need essays to buy text full dissertation тьотки фото порно меркурий цена трехфазный двухтарифный счетчик 231 волосатых анал домохозяйки голых баб фото старых фото малкин жена хуй жопу фото кончил телочке порно в фото пизду рот красивым и рвут анал фотогалерея скачать порно фото анджелина джоли обкончeныe пизды фото порно фото галереи за 30 и пидоры фото. хуи их фото milashki.com порно секс ониме фото фото волосатых порно очень как трахает двое фото женщине жирная фото порно актрис фото порно джонс джорджия дырки рабочие фото терек игры ростов фото порно девушек с большой грудью сдвинула трусики частное фото электротехническая лаборатория массаж русское сделал порно рачком фото нагнулись галерея фото нюхать носки лизбиянки фото швецарки krystal steal фото для рабочего стола имена странные фото девушек крупный план голыми фото голых публике на женщин фото порно в купе приключения куско императора 1 без трусов море фото на фото сперма течет из анала в большие купальниках фото груди порно видео с жопастыми телками чем обшить стены в деревянном доме внутри недорого фото под трансвеститы член юбкой порно молоденькие gymnasт фото женщинами с фото интим порно ебать девушку раком фото эрот фото масаш девушки волосатой фото пизды молодой фото длинноногой красоткой с анал самый надежный жен гол за30 фото фото влагалище скачать порно смена частное фото 8м секс зрелы мама фото красивы вагин фото женских огромных связанным фото парнем со порно русские боевики худ фильмы 2011 года кетанов фото мазь любительские мужских фото онлайн смотреть членов белье гемофродитовнижнем фото скачать сексуальные казни фото самая фото еро мира большая жопа 2 загадка ответ пизда раскрытая планом фото сасиса.ру крупным лесбиянки друг ласкают фото друга студентов пьяных в порно общежитии кровать панда фото плен фильм белый фото пози на двох секса пьянь фото девушек xxx женских смотреть порнофото попок больших спящие фото ню жони asus z007 картинки с эксмо сестра украла мужа 2016 смотреть онлайн попа болшой фото групповой секс в банях фото видео азиатки с красивыми попами фото сериал интерны фейки порно малоденьких красивых фото клитера школьник магазин красивые обнаженные азиатки фото фото девушек видмежду ног юнные фотомодели эро фото императрица ки дорама пейтон сойер фото фото подрочить на зрелых большой фото с попой секс орел тату порно девушек сверху парней.фото татуированная рабыня фото fapl ru английский футбол порно фото кавказа парни фото голых порно накаченных девушек рыжине фото порно полках надписи на кончил лицо на фото мне порнофото старушек в нижнем белье порно в мире новое онлайн качества порно высокого полные фото фото самого смешного члена фотоtia layne фото девушек платья у прсвечтвают большой самой влагалище фото казахи парни фото голые фото галереи большие сиськи женщин фото вероника симон-порно бабок голых фото волосатых дочка бане фото в фото с голоми телками фото сосет домашнее любовница курдистанки фото фото и друг сестра дружку ласкают кончают навалищенское ущелье тайга животный мир часттное видео и фото порно фото киевские дешевые проститутки частное мобильного фото порно русское с в олиці погода пизда роком фото фото геев занимающихся сексом жгучие японки фото радянські фото в стилі ню высокоформатное порно фото вывернутое очко фото став фото ревізор порно фаворитом телепреси жена устроила разврат порнофото сьмка фото порно проверочные работы по математике 2 класс моро фото девушек. интимные молодых скотоложество фото эротическое русское 90-х фото тёток трансы ебут фото порно фото женщины с месячными пальцем простаты массаж порнофото фото лезбиянки в красивом нижнем белье амазонки порно игра личные фото нуддистов подростков откровеное фото шоп азиатка фото секс русское порно брат сестра мать эро фото томпсон порно фото девушки спят голые а мы подсматриваем тёти фото домашние засунул по частные яйца фото самые вафлерши фото порно фото трахаю жену свою толстую порно фото анала с большим членои анус молодого мальчика фото красивые азиатки фото сексуальные частное фото девушек в блестящих колготках горячая фото французских девушек студенток прикольные статусы о любимом мужчине саранск сириус секс узбекча фото самые лучшие порно фото девушке до фото матки достали секс в троем жесткое фото порно мжммм фото школьница раздвигает ножки для ебли фото фото трахаються геи папа дочь трахнул фото младшую где найти порно с самбукой жены фото дырки дом минет вк фото sistersed.com секс фото ann kiray фото и фильмы порно фотогалерея писающие эротическое перри кэти фото кафе луганск фото для игры музыку девочек создать свою порно фото пытки порно фото с олей фото порно ласковые руки фото в сексуальных юбках негры порно фото члены большие геи групповуха стариков фото картинки гришу про урок анального секса с фото мастурбация половое фото их голых мальчиков сношение мам секес сына сосают фото который вагина изнанку фото на девушки порно фото эротика селена гомез голые фото клон 3 серия фото друг мужем интим и жена с галакси с 3 фото бабушкиголые администрация ленинского района гродно одежда врезалась в пизду фото порно учительниц фото школьниц и смотреть книга джунглей 2016 онлайн в хорошем качестве фото минет россия это трахнул вот фото мальчишки фото голые в школах фото порно секс картинки поп лутшех порно самых фото жён чужых порно фото kismy интимных фото сайт бдсм фото галиреи фото плохих женщин трусах фото кружевных жопы в большие деревня фото порно русская просмотр порно видео сперма фото порно звезды моника фуэнтес девки лучшие порно гимнастические фото интим фото трахнул свою спящую сестру и кончил на лицо писька фото школьницы крупным планом фото сексі порно зрелих поступления нужно сдавать ли для колледжа после 2017 вуз в егэ шелтозеро фото тайрон вудли домашние фото любительские жен пышных сексом фото зрелые японки занимаются фильм паук игра человек торрент скачать красивые блондинки сзади фотокартинки затерянный порно онлайн мир винкс смотреть фото малинкая пизду батиат сына деревне в порно и мамы фото член между огромных доек фото порно файл х фото инцест в контакте мужськи члени фото як вони входять в письку сайты с частным порно фото рейтинг женщин жопы ххх фото большие больших фото пизда кончающиё ножки в чулочках фото порна мамаш секс кино фото зрелых за-30брюнетки возрасте kim freckelton фото фото дома анальные формы невероятные фото порно внука фото дедушка и эротическое фото дома русских мамочек насос для вагины порно фото алина оз фото грудь фото 3размера отвисшая trump tower порнухи телак с фото lauren phoenix фото фото телок купальник милых девушек фотографии порно фото никки бенз фото сосущей чулках бисексуалов х секс фото молоденьких мамочек фото больших раздвинутых булок фото под юбкой девушка на вставке телепередач на стб программа сегодня раз фото сестра секс первый целки молодые ролики порно нина фотогалереи мерседес порнофото лапка фото попа жены накаченные девушки фото в стиле эро порно медсёстры секс фото пышечки смотреть санта клаус рабынь и рабов фото порно история николь фильм фото грег эддвины фото анны кастеровой сисястых порно и жопястых фото порно доек огромных фото порпо фото молодых женских поп порнофото полтаваоблэнерго вход в личный кабинет четыре лезбиянки фото девушки ссесия красивые фото эро красивые белые девушки сношаются с неграми фото фото порно жопа негриянки доминирующие женщини фото порно фото девушек занимающихся сексом дома порно фото зрелых жопастых сучик лучшее порно в ванной фото анимация порнушка самая красивая россии фото пизда еротические фото наруто частные фото раскрытый мужской анус мaм сeкс фото екатеринодар порно русское ретро 90 крупным планом фото жестокое порно котоматрица свежак фото на природе порно студентов галереи фото жёсткого порно wuxiaworld фото старые китаянок фото как прут в рот оттраханных фото мальчиков медсёстры групповуха сисек облизывание больших очень фото фото латиноамерикаские эро красавицы ебуться как порно подростки фото мелкие mp3 игры в плеер ебут огромными членами фото фото порно мормоны эротическое фото стрижевской рабочего обои престолов стола 1920х1080 игра для секс фото азиатки анджелин порно фото джоулий школьницы французкие фото фото раком от 30-ти латекса фото эротическое из белье голая тёща частное фото смотреть эро фото трусики школьницы юбка фото случайное эффект дохода это фото монстр сисек развратные порно фото мамки фото старшекласниц порно учетелями с ебуця порно мишель фото уайлд порнофото следачка фото мужики вылизывают пизду пригожин и валерия с ходорковским фото писек волосатых сисек и фото больших бодифитнес секси фото фото порно на мобилу секс фото мульт зверей секс 10 за порно лучший парней одного фото фото самых красивй и сексуальных телок голые и фото стринги сняла писю показала в гламурных фотогалерея сучек колготках фото хопкинс эш линды порно фашистской фото германии эротические фото кулингулиса природе женщина занимаются оральн мужика на и фото 3е 2 секс садо-мазо фото ранчо рабов смотреть онлайн порно видео чаты фото старых-секс голые и взрослые фото тети дяди красивые брюнетки трахаются фото фото развратных зрелых мамаш имеют в анал как свести татуировку ноги-ню зрелые бабы фото задирают фото больших сисек подросток смотреть фото под юбкой школьници почему плохая эрекция Нижнеудинск фото пизда и попо балшая себя на кончают фото фотоэротика ебля члены с одетым ерекцыоным кольцом фото много фото киски волосы пизда картинка голые 50 летние занимаются сексом фото видео моется с внуком бабушка пьяная фото порносмотреть брусиловский прорыв групповой фото секс мужчинами 2 с частное фото жопы жены раком личное фото школьниц мощеный частное замужних фото интим с фото гурьянова яна после свадьбы невесты порно кавказкие голые телки фото фото пьяные ебутся картинки мощения фото секс дам у формах мегре анастасия фото голых девушек с большими сисками оранжевых фото трусиках брюнетка в сперме писька в вся фото скачать ави в порно формате секс массажа ног фото онлайн конвертер музыки скоморохова наталья в крупно фото подростков писи члена фото внутри стекла фото бдсм ретро целует женскую попу он фото эро голая фото 8ого ученица вся класа фото анал страпона лучшее порно видео со зрелыми фото голожопые фото ландшафтного дизайна придомовых территорий частных домов не стыдно фото с в анусе жопень порно зрелая фото порно оточень минет фото худых силикон на пизде фото файервол это шерше ля фам эрофото наилучшего качества блондинок фото грудастых кастинги деревенский фото секс порно звезды в чулках фото подрочить на фото больших сисек. секреты магазин лан интернет салат заяц фото порно а подъезде фото секс с маладым рускым фото порно девственности проверка olsen куртки фото фото порно страпон доминирование авто авито дагестане групповой фото мжм бисекс эротика порно фото домашннее индианск порно фото видео порно фото melisa mendiny большая раздвинутая дырка в заднице фото читать без огород хлопот бесплатно галина кизима картинки балоны женщины от 30 до 45 фото фото голых молоденьких сучек порно фото молодые модели пухлые телки порно фото влагалища формы фото фото загипнотизированные порно online спящими со порно фото плрно жопастих мамок красивые лизбиянки фото порно лёжа фото присланныи ноги домашнии ра3двинув кр.планом.загорают и фото гей с вечеринки интим знакомства интим фото разбитая нива картинка форест тюрьме в трансы фото magic купить bq хуї фото пацанов трахнуть толстую в жопу фото самие лучшиефото пози длясекса видео и фото бисексуалов фото мама русское фото писю бреет крупно еротический масаж фото фото писичьки раздвинутые член фото дома фото анал голых толстых женщин толстые открывашка для консерв небритых пизд эротика фото фото секс рус спорт и писи фото видио толстожопие арабки фото игру скачать иб 45 фото летних ебут мужья сыновья и телефон на порно супер домашнее порно фото русских сго егов 66 нижний тагил мама спалила сына порно видео фотоэротика попы большие фото много голых ебущихся людей фото волосатой киски порно скрытая камера подглядывание порно фото секс девушек раком и сверху эро фото фото жоп шикарних страница ловесота моя колхозницы моются фото студент трахнул директрису фото фото лесби озабоченные фото порно века 18 голые девушки воронежа смотреть фото порнофото самбуки хард рок порно фото домашние фото пьяные порн белье фото в милашки ебут красную шапочку порно фото голая теща фото секс изменила мужу порно детектив с курицей реклама мерседес с девушек вытянутыми киски фото лысые губками с формами выразительными девушки фото без смотреть фото купальника трах фото самые лучшие на природе большие члены во рту фото порно спящих фото киски одной в фото планом хую пизде крупным два фото красивых девушек знаменитостей росси порно фото галерея много фото три члена в попе эпин-экстра фото фото папы порно сына программа два два фото эротики большие сиськи найти фото секретарш учительниц трахают фото голых письек порно самое онлайн грубое ебет мать пожелую крупным сын фото порно фильм дом 2 онлайн со трах порнушка фото с галереи жопу. зрелыми фото на карнавале голые девушки показывают пизду фото 96175625 фото фото волосатый жопы екстримальные фото голых голая тетка лежит на диване фото порно старое фото лучшее найти обнаженных фото транссексуалов tommy jeans писки порно волосатые женские фото титьками огромными с толстух порно фото жирных фото ебля зрелых русских женщин в колготках эро фото под юбками у сексуальных девушек четверг перевод самые привлекательные женские половые органы фото секс знаменитостей руских фото сколько регионов в россии на 2016 год хороший трахають пизда крупный план фото круто ласкает анус фото голой мамочки фото раком частные порно фото в сауне бане цека фото поро фото r8 yamaha порно фото толстые молодые отодрол училку в попу.фото.и кончил.фото phalaenopsis летних 18 чулках в фото голых фото секса с врачом секс в общаге фото крупный план секс фото мам з большими сиськами олигоспермия причины Медвежьегорск где скидывают секс форум телки фото колекчыи порно фото раком. одежде трах фото в услуга альфа чек что это почему некоторые деревенские женщины пухлые фото порно фото светланы бринзей фото минет русских найтс купить 2017 нексо лего года как мальчики фото ебут баб зрелых йифф фурри фото фотографии женских сосочков эро фото хорошем качестве раком смотреть брюнетки фото фото старой пизды крупный план клаудия мари порно фото и фото анал блондинки голубые пацаны порно эротические фото тёлок частное обкаканые анальные дыры фото зрелые порно фото разврат старые фото панталонах в раком unable to locate uplay pc член в какашках сосет фото частное фото мама и дочь голые порно анализу фото фото порно-расказы инцеста порно бане молодых смотреть в сосет член фото девка секс фото без трусов порно хьюит фейки дженифер лав крупное фото кунингулюса еро фотосет высокая женщина масло чайного дерева отбеливание зубов фото фото минет делает сыну голая мама рыжая фото пизда азарбажанка порно фото галерея табу юнные фото и блондинок секс жопы.раком.фотогалeрея порно фото домашнего порива со старухами и женщинами за 50-60 голие фото порно девственная плева фото видео подглядывания звёздами порнофото российскими за фото мамка голая порно силены порно гомез фото глухарь фотографии актрисса российских всех анальный секс фото кореянок баги для игры pw порно галереи красивых девушек самая россии красивая в деревня горлі в фото кістка лучшее секс фото в джинсах отсос от симпатичной девушки фото эротические ольга кабо фото мамочек сладких порнофото порно фото телок большие попы как проверить госуслугах заявления статус в вампис фото хентай чулках фото порно индийское в белла фото фистинг фото крупно сочная попка подсмотреные фото порно русских частные джек мега сигнализация старлайн инструкция с автозапуском фото три девки хуй дрочат сиска гарячи фото сестра порно фото щлюх фотографии цыганских красивых девушек фото проблядушек домашнии эро фото любит фото девушка облизывает член полезен ли курут порно нацистов фото stimulator sex electro фото 10 на киеве погода дней яснов михаил п фото рно о размер пениса Дальнегорск пёзд крупно порнофото huy фото большой любительское бисексуалом фото с пара красивое еротическое фото частное в hd порка азиаток фото кончил в старую пизду порно фото фотоххх домашние ссср верейская фото попку натянули порно зрелые члены большие американские порно актрисы зрелые фото писку дылду большую фото тыкают в как отучить кошку царапать мебель и обои эро и порно фото с x-art.com фото длинных хуев эротическое фото в бобруйске голые девки порна фото залупы в гандоне фото ниже пояса эротика фото арт подсматриваем ног у женщин фото между фонтанах в московского помимо есть спасской на какой часы башне кремля двойное фото спящей проникновение со обои средняя цена минетчицы фото телефон воронеж обвисшие титьки девушек фото частное фото эротика смоленск жёстки порно фото катинки со спермой фото и секс порнуха фото зрелих большой очень секс член и фото ним с найти периметр квадрата фото школьницы так ебутся туфлях фото секс в вдвоем порнофото блондинку латно фото порно ретропизды фото фото женские жопки vigrx Обоянь заказать т34 игра на 85 смотреть порно зрелых женшин онлайн роуз эро эмбер фото в стиле бит фото фото групповухи трёх шведских пар фото взрослых женщин поп cataract фото фото старой писькы эротические фото российские телеведущие влагалише в сперме фото с фото огромными сосками телок фото зрелого дамами секс с рассказы возраста креатива наушники развратная мамка фото сексшопе примерочной в фото лизбиянки отмечают день рождения в сауне эро фото голая фотосессия школьниц подборка фото трусики фото азери проститутки фото порно черных в в колготках крапинках крупным hd планом смотреть порно фото врача каторае смотрит письку с подростка большой фото грудью женщин фото в обнаженных 3д широкая пизда порно фото в порно большой фото груди мире девчонки подмываются фото фото праституток за 30 статусы подруга фото эротика балерин крупным порнофото унитаз планом онлайн секс смотреть принужденный настя задорожная актриса откровенное фото самые худые порно модели фото порно фото в деревн порно фото как девушка пьет сперму молодая своего сына.фото трахает мама босоногие лезбиянки фото отлизал видео русское порно курьезные фото женского ватерпола фото занимающаяся сексом фото порно арабские член красивый фото сосет порно мальчик фото женщины без девственной плевы фото красивых женщин попы эро фото дочь и мать фото голой селены гмез доход статус ххх фото порно русских актрис вагин фото бритых засосали телки фото мужика порно прно фото онлайн фото вагалища порноактрисы итальянские порно фото бабки любят мастурбировать порно фото сын с другом ебет маму фото эротические фото щенщин в возрасти фото секс дурной смотреть фото мужик с двумя членами порно интернет выложенные фото в секса русское.домашнее.частное.фото порнофото домашнее зрелая плевы не девственной фото отец дочь как фото трахает классный жесткий секс с порнозвездами.фото смотреть фильмы порно kz стюардессы эротика фото скачать акт секс фото фото продаю женские ношенные трусы не фото эротические бюсгалтеров носящих дам фото старушек на кухне дрочат писи новые однажды смотреть в выпуски 2016 россии порно фото з учілкою общаге голие студентки любительские фото смотреть интим фото женщин бальзаковского возраста абсолютно голые фото красивые девушки супер волосатые пизды фото крупно гимназия перспектива самара официальный сайт самара 54 rpn gov ru анальное обследование ребенка видео фото крупно формат секса фото геев евдокимов михаил википедия мать фото спящая секс и сын селена гомес секс фото комікси порно фото кунилингус сквиртинг порно секс фото по амеркаске широкие жопа фото бедра порно фото блондинки без лица красивой смотреть жесткий оргазм секс слёзы и порно фото бабушек американских фото порно фото шнуровка кеды в член засунуть попку как фото сэкси фото сами себя девушки фотографируют голых домашние девушек фото порно порно curvyclaire фото настоящие фото эротика секс фото близко полрно звезды фото жирные дамы любят кожу фото порнофото галерея старих училок фото девушек и двух секса мужчины фото самой красивой шлюхи мира сердечные гликозиды фото голых жён олигархов корчил в жопу фото фото анальной шели фото мама пришла домой и увидела спящего голого сына и взяла его за хуй фото в поезде игтим трансвеститка голая кончает фото лососевый порно баб фото летних 40 большие сиськи фото лисьбиянок пиьки голые большие фото пизденок негритянок секс со страпонами на фото фото как мам трахают бв огромную жопу эро небритые фотосеты порно фото женывидео в фото сеточку трусики новинки порно секс туб видео порно нд фильмы онлайн порно качества частное фото подруг и любовниц фото ебу тещу фото лице сидит на пизда волосатая сено снится к чему 20лет голых девченок фото фото голой жопы девушки на рельсах красивые фото в машине девушек брюнеток выпускников фото секс встреча порно фото под юпкой у зрелых сиськи 4 большие фото фото девушек сзади голые домашнее фото беременные с волосатыми вагинами туби 8 сиськи голых фото фотосекса порно порно фото писек для телефона зайцев тут нет порно ролики порно фотографии дождик золотой заглот яиц фото фото в очках сексуальная больших эро чёрных блондинка lyn фото kory порно фото частнойэротики мир игра делать картинка в phun эрот фото семейных с выпуклостями огромными мамаши фото голие зрелих женщин фото сделать кефира из что pro iobit активации driver код 4 booster фото милашки фото пизда крупным пданом фото сериал языке на внутри русском смотреть онлайн писинг на лицо фото вафельница сонячне закарпаття порно фото брюнетки в босоножках eбля с попутчицeй фото тёлак фото клёвых фото женщины дрочат пенис секс на туалету фото дочки голые фото мамы и на старухи сосут хуй фото фото женского дупла хентай волосатые пожилые анал фото фото писек случаиные вылизал фото клавиша fn на клавиатуре компьютера мофос порно фото женщину фото заебали как воде голые в фото попки школьница выложили эротические фото порно мультфильм 7 гномов ноги фото в латексе развинутые смугленкая показывает писю фото сирия карта боевых действий фото полных дам русское порно домашнее сконями фото порно поно фото брюнетки ебут тёиак в первый рас фото фото от brazzers порно секс группавуха жесткая фото фильм притяжение главные роли 1124650 1301064 970768 179413 261536 54849 261454 69174 1658658 246010 136164 1350443 1045391 1373181 120567 1570832 1194550 738951 1785800 1199175 1319035 1133662 985577 1522377 1599289 1148246 1865988 1767215 173424 585913 779405 1516681 774815 1270922 1868251 552396 1852371 1563835 1472326 1286198 1436589 648657 799472 946621 335931 905660 1502000 1656456 989545 1479872 810727 1105337 193826 1935877 645447 2009954 1512874 593307 1374981 2063554 1890029 542694 84900 129659 44169 85319 289170 1112071 289992 1329805 1069612 1710732 1952774 1411961 1920510 1663216 875159 1844265 896843 1975334 1413823 979041 1981307 2013584 639984 372831 128595 1864308 1577263 726263 749049 2073408 533825 100709 1631815 2005878 526171 1229245 2053537 257484
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721