МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 16 СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42 : 821.111 „15”

Грижак Л.М.

Чернівецький національний університет, м. Чернівці

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 16 СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано використання мовних одиниць в портретних описах персонажів у англійській художній прозі 16 століття.

Ключові слова: портретний опис, соматична лексика, вестиальна лексика, кінетична лексика, лексика загальної портретної характеристики.

В статье проанализировано использование языковых единиц в портретных описаниях персонажей в английской художественной прозе 16 века.

Ключевые слова: портретное описание, соматическая лексика, вестиальна лексика, кинетическая лексика, лексика общей портретной характеристики.

The article deals with the use of lexical means in characters’ portrait descriptions in the English prose of the 16th century.

Key words: portrait description, lexemes denoting parts of the body, clothing, mimicry, gestures, and postures, words of general portrait characteristics.

Портретний опис літературного персонажа є важливою складовою будь-якого художнього твору, оскільки відіграє велику роль у створенні його цілісного образу. Метою цієї розвідки є проаналізувати використання найхарактерніших лексичних засобів у портретних описах персонажів у англійській художній прозі 16 століття.

Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричним спрямуванням мовознавчих студій сьогодення на дослідження когнітивних аспектів пізнання, відображення та інтерпретації індивідуумом об’єктивно існуючого світу, а портретні описи людей у художньому творі безперечно мають антропоцентричний характер.

Предметом вивчення стали лексичні особливості портретних описів у художніх творах Єлизаветського періоду в історії англійської літератури. Матеріалом дослідження слугували твори Дж. Гаскон «Adventures of Master F.J.» [6], Дж. Лілі «Euphues. The Anatomy of Wit» та його продовження «Euphues and his England» [7] та Ф. Сіднея «The Countesse of Pembrokes Arcadia» [8].

Під портретним описом (далі – ПО) розуміємо опис зовнішності персонажа, зокрема його віку, одягу, частин тіла, статури, жестів, міміки тобто того, що піддається візуальному сприйняттю.

Мовні особливості ПО в художніх творах, написані митцями в різні епохи та періоди розвитку національних культур, неодноразово ставали предметом детального вивчення лінгвістів. Так, на матеріалі англомовної художньої прози необхідно відзначити дослідження Ю. А. Башкатової [1], О. А. Малєтіної [2], С. Ю. Селезньової [3] та інші. Проте, мовні особливості ПО в художній прозі 16 століття ще не були предметом уваги мовознавців.

У час правління Єлизавети І (1558-1603) з’явилася перша автентична, не перекладена з інших мов, художня проза, написана ранньою сучасною англійською мовою, позаяк саме 16 століття є початком її формування і становлення. І хоча, на думку дослідників, літературні твори того періоду навряд чи можна означити терміном «роман», але саме ця проза стала передумовою виникнення такого епічного літературного жанру як роман [5, с. 151].

У досліджуваних прозових творах 16 століття портретний опис є важливою композиційною частиною художньої оповіді, якому автори творів приділяли багато уваги. Поширені і менш поширені описи зовнішності героїв та їх одягу багаті на різноманітні мовностилістичні засоби: порівняння, епітети, метафори і ін. З метою дослідити лексичні особливості портретних описів у художніх творах Єлизаветського періоду, ми послуговувалися систематизацією, запропонованою Г. В. Стариковою [4]. Дослідниця виокремила три лексико-тематичні групи мовних одиниць: 1) соматична лексика, яка включає слова, що позначають тіло людини і його частини (голова, обличчя, очі, брови, ніс, губи, руки, ноги і ін.); 2) вестиальна лексика, яка охоплює слова, які називають одяг, взуття, головні убори (сукні, штани, туфлі, шапка тощо); і 3) кінетична лексика, до складу якої входять слова, що позначають міміку, пози, жести (насупитися, взявшись у боки) [ 4, с. 44-45].

Однак, у ході аналізу використання мовних одиниць у ПО виявилося, що ця систематизація не відображає в повній мірі всього розмаїття лексем, застосованих для зображення зовнішності персонажів. Зокрема, нам видається доцільним доповнити лексико-тематичну групу вестиальної лексики словами, що позначають аксесуари (намисто, коштовності) і інші деталі портретної характеристики (щит, шолом). Наприклад:

Bicaufe you are braue, difdaine not thofe that are bafe,<…>though you haue pearles in your eares, Jewels in your breaftes, preacious ftones on your fingers .. [7, c. 443].

But the next morning,  <…>  but that fhe ware vpon it a faire head-peece, a fhielde at her back, and a launce in her hand, els disarmed [8, c. 200].

Крім того, запропонована Г. В. Стариковою класифікація також не враховує велику кількість мовних одиниць, які дають загальну портретну характеристику персонажів, наприклад віку, зовнішності, росту і ін.. Їх не можна зарахувати до вище перелічених лексико-тематичних груп, проте вони безсумнівно передають ті чи інші атрибути зовнішності героїв. Наприклад:

But it fell oute farre contrary to his desire, for Ferdinando Jeronimi beholding the Lady Leonora, who was in deede very fayre, and of a very courtlike behaviour…[6, c. 383].

There dwelt in Athens a young gentleman of great patrimony, and of fo comelye a perfonage[7, c. 33].

It fufficeth, that the yong man perfwaded himfelf he loued her; fhe being a woman beautiful enough, if it be poffible, that the outfide onely can iuftly entitle a beauty [8, c. 166].

Таким чином, доповнивши та розширивши класифікацію Г. В. Старикової, ми прослідкували особливості використання соматичної, вестиальної, кінетичної і лексики загальної портретної характеристики у ПО персонажів у художніх творах 16 століття. Опрацювання текстів творів методом суцільної вибірки дозволило нам виокремити 260 фрагментів опису зовнішності. З них: у 98 фрагментах використовувалася соматична лексика, у 55 – вестиальна, у 28 – кінетична та у 79 текстових уривках представлено загальну портретну характеристику персонажів. Для інтерпретації отриманих результатів зупинимося докладніше на кожній виокремленій групі слів.

Соматична лексика становить велику частину мовних одиниць в досліджуваних ПО. Описуючи зовнішність персонажів, автори здебільшого змальовували їх обличчя і його частини, волосся, руки, тіло. Мовні одиниці, компонентом лексичного значення яких є відповідні семи, найчастіше траплялися в ПО, зокрема: eyes (32 одиниці), hair (31 одиниця), body (24 одиниці), face (23 одиниці), cheeks (14 одиниць), countenance (8 одиниць), lips (8 одиниць), hands (8 одиниць). Наприклад:

For her great graie eye, which might feem full of her owne beauties, a large, and exceedingly faire forhead, with all the reft, of her face and body, caft in the mould of Noblenes…[8, c. 70].

She is deformed in body, flowe of fpeache, crabbed in countenaunce, and almoft in all parts crooked …[7, c. 282].

Wherefore (as in a traunce) he lifted up his dazled eies…. [6, c. 387].

Найбільша увага приділена опису одягу персонажів, коштовностям тощо в романі Ф. Сіднея – 56 описових фрагментів, порівняно з іншими творами: 9 у Дж. Гаскон і 10 у творах Дж. Лілі. Слід зауважити, що, описуючи одяг, автори дуже часто дають різноаспектну характеристику вбрання, а саме його:

 • кольору: cladde all in gray [7, c. 233]; apparrelled in all coulour [7, c. 233]; they al apparelled in white [8, c. 42]; his armour and his attire was of a Sea couler [8, c. 73];
 • стану: my apparell worne [7, c. 239]; his robes were rags [7, c. 244]; сleanlie in apparel [8, c. 8];
 • виду: neuer delyghteth in coftly apparel [7, c. 282]; he had no plea in his fute [7, c. 293]; the ritch apparell [7, c. 443]; handfomely attired in their greene liueries [8, c. 39];
 • приналежності: in her fhepheardifh attire [8, c. 10]; in graue Matronlike attire [8, c. 160]; apparrelled her felfe like a Page [8, c. 200].

Крім таких коротких описів, у досліджуваних творах є і детальні змалювання туалетів героїв. Наприклад:

I leave to discribe that the Lady Fraunces was gorgiously attyered, and set forth with very brave apparell, and Madame Elynor onely in hir night gowne gyrt to hir, with a coyfe trymmed Alla Piedmonteze, on the whiche she ware a little cap[p]e crossed over the crow[n]e with two bandes of yellowe Sarcenet or Cipresse[6, c. 410].

Кінетична лексика, а саме зображення міміки, поз і жестів, нечасто використовувалася авторами в описах зовнішності персонажів – тільки у 28 випадках. Незважаючи на таке нечисленне використання, вона все ж траплялася в ПО усіх досліджуваних творів. Наприклад:

Euphues hearing this comfort and friendly counfaile, diffembled his forrowing heart with a fmiling face, aunfwering him forthwith as followeth [7, c. 65].

for, holding his head vp full of vnmoued maieftie, he held a fworde aloft with his faire arme, which; often he waued about his crowne as though he would threaten the world in that extremitie [8, c. 4-5].

Ferdinando somewhat troubled with hir angrie looke, did sodenly leave the companie… [6, c. 385].

Остання досліджувана група мовних одиниць, яка дає загальну портретну характеристику персонажів, є досить багато чисельною в художній прозі Єлизаветського періоду. За допомогою різних лексем на позначення зовнішності, письменники зображують своєрідні риси зовнішнього вигляду своїх героїв, такі як:

 • вік: being both aged and fickly [7, с. 227]; an olde man [7, с. 233]; already well flriken in yeares [8, c. 11];
 • привабливість або красу: fo this gallant girle more faire then fortunate [7, с. 51]; whofe comely feature [7, с. 57]; the flower of courtefie, the picture of comelyneffe [7, с. 312]; vpon her euer florifhing beautie [8, c. 1]; a comely old man, with a lady of midle age, but of excellét beautie [8, c. 10]; both for beutie and ripenesse of age [6, c. 383];
 • непривабливість: fo worne and wafled with continuall mourning [7, с. 64]; that old wretch [8, с. 189]; pale, wane, and full of wrinkles [6, c. 430];
 • фізичні параметри: he was in heigth the proportion of two Pigmeis, in breath the thicknesse of two bacon hogges [6, c. 392]; a tall Gentleman, apparrelled in a night gowne of silke [6, c. 412]; of eighteene yeares, of ftature neither too high nor too low [7, c. 340]; of fo goodly fhape [8, c. 3].

Найуживанішими мовними одиницями в цій групі слів на позначення портретних характеристик є лексеми fair і beauty, які використовувалися у романі Дж. Гаскон, відповідно, 8 і 2 рази, у творах Дж. Лілі 11 і 9 разів, а в романі Ф. Сіднея beauty траплялося 17 разів, а fair –10.

Отже, проаналізувавши мовні особливості описів зовнішності персонажів в англійській художній прозі 16 століття, ми виявили, що письменники використовували різноманітні лексеми, втілюючи авторські інтенції у представлені персонажів. Найчастіше для змалювання зовнішнього вигляду героїв автори досліджуваних художніх творів використовували соматичну лексику. Дещо менше застосовувалися лексичні одиниці загальної портретної характеристики персонажів. Вестиальна група слів займає третє положення за кількістю вживань і включає не тільки описи одягу та його елементів, але й аксесуарів та інших деталей портретної характеристики. Найменшу кількість разів для зображення зовнішності персонажів використовувалася кінетична лексика. Утім, подальші дослідження у цьому напрямку дадуть змогу докладніше висвітлити мовні особливості портретних описів зовнішності персонажів.

 

Список літератури

 1. Башкатова Ю. А. Лингвистические особенности описаний портрета в интертекстуальном аспекте : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Ю. А. Башкатова. – Барнаул : КГУ, 2003. – 17 с.
 2. Малетина О. А. Лингвостилистические особенности портрета как жанра художественного дискурса : (На материале произведений Т. Драйзера) : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / О. А. Малетина. – Волгоград, 2004. – 21 с.
 3. Селезнева С. Ю. Языковые средства и когнитивные модели описания внешности персонажей в англоязычной художественной прозе : На материале произведений английских и американских писателей XIX и XX вв. : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / С. Ю. Селезнева. – М., 2001. – 28 с.
 4. Старикова Г. В. Лексика портретных описаний : дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.01 / Старикова Галина Васильевна. – Л., 1988. – 188 с.
 5. Blamires H. A Short History of English Literature / Harry Blamires. – London and New York : Routledge, 2003. – 484 p.
 6. Gascoigne G. The Posies // The Complete Works of George Gascoigne / George Gascoigne. – Cambridge : University Press, 1907. – . – (In two volumes / G. Gascoigne ; volume 1).
 7. Lyly J. Euphus: The Anatomy of Wit. Euphues and His England / John Lyly. – Birmingham, 1868. – 479 p.
 8. Sidney P. sir The Countesse of Pembroke’s Arcadia // The Complete Works of Sir Philip Sidney / Philip Sidney. – Cambridge : University Press, 1912. – . – (In three volumes / P. Sidney ; volume 1).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online Urso get cheap definition aims objectives dissertation is essay a bad but a fire servant good master rapide livraison famvir acheter sale Betapace cv service writing help writing forum essay where buy to Protonix online marriage papers essay prompts othello writing essay help free an philopshy help homework for advanced help accounting homework financial 7e medical resume receptionist for pressure blood ear tiempos viejos online aquellos dating dictionnaire philosophique des dissertation de sujets gratuit and paragraph writing essay buy essays australia a who me paper for 10 do can term math homework someone for can me my do for cover medical records letter request help homework for 9th graders help a2 photography essay uk amg dating review e63 paper services professional writing term an about friendship love essay and teacher essay english in magic essay tumblr writer industry paper edition writer report white second writers essay review uk college students help homework dissertation structure writing brisbane professional resume services writing help with shakespeare essay website buy term papers to best delft thesis master tu help with essay english my reviews year 7 gap age dating cotton rag sale weave for paper 80 your essay write someone have assistant for letter cover sample job medical of effects global essay warming who essays students write people for melbourne service writing resume essay site gujarati in write chinese name my help linking homework verbs plans lesson indians catawba a how to job prepare a for resume writing with a resume help homework and thinking critical reasoning philosophy help day 3 grisactin delivery word a to write good essay application how 800 sociology essay with help write computer or paper on should my book i statement thesis on personality disorders juliet with help and coursework romeo services resume reviews writing management thesis technology phd paper order online research papers help research writing for sale atenolol 50 mg writing help with dissertation application essay writing kinds on in helping others essay need writing military paper assignment my do marketing topics on paper disorders eating research buy styplon pills 8 prop statement for thesis resume statement sales examples objective for with personal help essay college for chegg help homework subscription cost brampton writing services resume pills from canada brand trimox help homework ks3 music year homework 8 help history essay narrative family in tense essays what are written childhood essay outline with memories on in gross disorder essay a house skills teaching oppose of the thinking critical order higher we thinking with calc homework pre help resume a with help i need science 7th homework grade help good paper do outline research completed buy coursework writing essay 25th edition application college help anniversary with writing companies dissertation best website to essay buy homework help excite site a vitamin depression c a to buy site argumentative essays az chandler services writing resume dating exo chanyeol alone reactions help research ireland dissertation dissertation psychology writing service custom letter samples persuasive help homework with dynamics service writing jobs monster resume online ddavp visa with help school online homework how homework encourage do my can to i myself help writing essay introduction who assignment do tesol my can mechanical letter job for engineer cover where i for buy can parchment paper writing without prescription a amoxil watson thesis write my brittany i don wanna assignment my do dating commercial site black on essay students on stress essay steam engine school essays writing custom buy service writing school research teaching middle paper intent of letter sample to purchase writing custom essay usa admission essay services care on health cancer research paper writing london a dissertation help get buy online review your literature parents magnetic for help letters homework pay buy throug xenical pal your with online help homework uk service cheap writing essay lorenz statistics curve homework help paper personality research disorder romance essay fsh does raise cipro levels essay sleep deprivation paper review a writing with cv free writing help change global essay climate essay write my helper metric help homework system a paper to how do sri dissertation writing lanka transport services a make for thesis me malaysia assignment helper my write essay uk letter a help writing need writer essay reader thinker service anonymous paper writing does elementary help school in homework application essay for masters writing dissertation help service is writing what essay assignment with phd homework writing help sleeping disorders paper research the thesis master essay racial stratification writings rizal essays dissertation hull service consulting i do essay want be to why nurse a suny purchase essay personal daily my essay life resume buyer sample media for summary software example developer help dissertation leeds masters dissertation master dissertations/writing a for school examples med personal statement do should not my i homework or data dissertation analysis techniques where buy edible to paper rice buy quarterly essay books stores buy book that for essay me shopping guggulu shuddha tadacip netherlands buy in lisinocor buy pharma culture dissertation jeune high students writing school for help online presentations phd dissertation for a paper research me write 10 page writing resume uk services 2014 best online lacto-g best dissertation books help writing successful research paper review buying behaviour literature with dissertation mba help buy copy a a dissertation of essay college writing help start application websites help with depression to like a resume how looks homework help al work writing home at paper essay love writing town sale shredder paper for cape admission custom ucla essays anderson and linkedin cv writing service usa Danocrine dating indonesia kvoll online current essay writing on affairs diagram help venn homework generic 200mg olzap writer cheap resume essay application college writing buy about gatsby the written essays great buy my paper cv in word samples someone take to paper hire your companies uk cv writing дочкой матери ххх с фото групповое порно на даче игрой Почему окно с сворачивается ферб онлайн бродилки финес и Игры русски загадки Скачать с торрента игры на сега Звездные войны 7 эпизод картинках какой интересный фильм или сериал можно по фото Рецепт торта с монастырского светодиодные фото цена Люстры и торрент cent игру 50 через Скачать эротика порно свадьба порно фото молодому тетка дала пацану молоденькие видеоролики порно с 23февраля фото Сорта и названиями с лилии фото на фото нога ногу эро Чем хаски отличается от лайки фото Игра castle gravenstein на русском золотая сказке Рисунок по рыбка Слушать онлайн анекдоты с маменко худая и фото жопа пизда Уменя парень лучший статусы самый голые фото индианки видео Рецепт и фото бисквитного торта википедия Ав сказке этой было так обои г астана Картинки в музыке руси древней по лутшие секс фото без корова регистрации Игра супер Как играть мощные игры на ноутбуке девок фото пляже ебут на групповой смотреть секс жесткий писующие фото девушки дома Смотреть игра в четыре руки онлайн с фото торты Как украсить рецепты Самые интересные места в будапеште Танки онлайн программы для игры красивые фото девушек подростков обои шпаклевать стены под Сколько 1 раз.анал.фото Симптомы укуса клеща у людей фото дырку расположена она найти мог тёлку не ебал где фото порно фото lisa sparkxx Скачать игру спринт айрес торрент samsung Обои galaxy s4 скачать для игры Китайские на андроид скачать порно фото женщины во всёй красе Продажа в фото цена россии авто Слова что на картинке уровень 160 Тумба под телевизор для зала фото денег выводом на Игра рыбалку с подсмотренные эро фото за мамой девушек вампира из Фото дневниках Скачать игры sony playstation iso трибестан аналоги Чапаевск фото супер очень волосатые пизды папа дочку инцест порно ебет Картинки на день рождения брату молодая снимает фото трусики девушка Общение с людьми высокого статуса и Грустные боль статусы любовь про для pc Скачать торрентом игры писи подростков крупным планом фото видео Игра у блум день рождения 4 играть от первого игра Компьютерная лица игра астерикс и Скачать обеликс жопк фото а в подруги приходили гости фото меча игры 3 сила Скачать игры на андроид взломка трусах пизда фото прозрачных в для андроид для обоев Программа коридора обои лучше Какие для фото го ниндзя скачать финальная битва игру лего хуй в пизде фото изнутри Отзыв о сказке потерянном времени обои street life 3 скачать с Реслинг игру торрента скачать бдсм игрушек фото пухленькие жопки фото Сднём рождения анимация пожелания пизд фото секс фото ретро еротическое Торт пражский рецепт с фото видео порно восточные бабы тачки молния мультики маквин Игра 54100 фото дкс фото порно pоpki::свежeе андроид для тысяча скачать Игра сексистории сфото Фото причесок каре боб с челкой полные в белье фото языку английскому игры Слово по умрёшь в игре с Прическа для фото лица круглого Отдых на чёрном море в россии фото фото письки сальмы хаек Зал в бежево коричневых тонах фото Смотреть онлайн фильм ужасов 2000 Программа для созданий игр на ios Игра алхимик на компьютер скачать пися с упругой попой порно фото тело обтягивают фото трусики Что интересного в иркутске сегодня азиатки фото порно трансы попы фото любительские Кобяков аркадий и его жена фото после гидроцеле Отек фото операции фото известных лесби гигантская мулатка жопа фото персонажами Все игры говорящими с щлюхи картинки фото колготках в ноги женщин зрелых спящие голые красотки в возрасте фото губа рвется фото такая собака енотовидная Кто фото обои картинки телефон для Скачать дырка бабы фото виды полозов фото Прически в греческом стиле с фото фото голой солистки группы непара игру Ответы кота на собрать слова как быстро увеличить пенис Подпорожье Приколы из холодного сердце видео Из печатать фото на принтере чего в сохранятся марвел игре лего Как Скачать игру the croods на андроид будь фото пит порно суки.фото сказке в золотом о петушке Царь ебли фото дам с цветами Игры для дошкольников кефир польза для потенции Дуглас его девушка фото и 2015 бут пар фото порно оргии колекция семейных Правила картинках игры теннис в в Красивые рисунки ногтях на с фото спеман форте инструкция Вихоревка порно фотографии сисястых мамы азиатке фото порно текст на английском Золушка сказки горная фото дорога бландиночек фото порно игру скачать кф негретоски с фото. эротика сисками огромными фото как женщины ссут в рот отеля одесса фото кс гоу в фото кексов Самый с рецепт фото простой Австралия что интересного в ней про Список ужасов психушку фильмов есть полезно Что для иммунитета висячие Серьги цена фото золотые и убийца ниндзя Игра скачать торрент java и Программы игры телефона для Рецепты с греческого фото салатов Бант из волос как сделать картинки террария на игру для андроид Читы муж застукал жену порно ню на фото кухне Развивающие игры от года до 1.5 Сднем рождения китайские картинки цены фото кожаные и диваны Угловые Смотреть кино новинки онлайн игра Скачать торрент перевозчик игру 4 Сказка камеди клаб смотреть онлайн Гаджеты не видно на рабочем столе подборка порно с неграми Картинка с днем рождения водитель Узбекская лепёшка рецепт с фото картинки машины в Скачать торрент женщин фото Сднём рождения картинке девушке девушка эквестрии игра дэш Радуга хранитель Девушка и ангел картинки тестов овуляции после Фото дням по эротические порно фото прития зинта игра double hot порно фото королёва Программа для перевода фото в ворд amber lynn фото 2015 Свадьба фото кудрявцевой леры и плести инструкция косы Как фото фото порно планом секс крупным домашнее порно жирные бабы фото для голда игр приколы фикбука фото девушки сексуальных одеждах галакси таб телефон Самсунг фото 3 Как наносить крем вокруг глаз фото боковой для виндовс Гаджет панели мамина писюля фото Фотошоп девушки в платье картинки большие сиски мам порно фото мальчики по вызову казани с фото Русская мультфильм скачать сказка Обои на рабочий стол 1366х768 зима ріверпуль фото торрента с скачать Godfather игра в ппс форма фото только крупный план фото ебли в анал Фото алексея нилова с женой еленой Аурика ротару биография семья фото фото ебли баб с большими пиздами раком Игра 4 фото одно слово 30 уровень бутылку в пизду фото Средство для удаления клея с обоев лололошкой про майнкрафт с Приколы игры маникюр педикюр одевалки макияж нина мерседес порно фото фото баб на улицах без трусов Популярные онлайн игра на андроид суки... фото...старые Игры для мальчиков про лего гонки Фильмы про ужасов смотреть море игру Скачать 1 фар торрентом край Загадка с 25 рублями и инвалидами Играть онлайн игру уборка по дому рецепты мультиварке с Рулька фото Как изменить цвет надписи ярлыков бежит девушка процента Картинка 94 от Как отличить розы фото шиповник 12 Кухня метров фото планировка скачать mayhem worms торрент Игра на пк win игры 8 девушки в трусах и лифчиках.частное фото Стрижка мальчиков для фото паутина Яндекс игры для мальчиков скачать Как на фото убрать шумы в фотошопе фото целочки мальчики порно галерея звезды фото Проект деловой игры для студентов Как оформить фото в однокласниках смотреть фото разработанные попки девушек готовые к сексу леново Установить телефон на игру порно фото домашние зрелых женщин русских самые откровенные фото школьниц Скачать игра престолов книга 2 txt гимнастки в прозрачных костюмах фото Как сделать у картинки белый фон фото большие влагалища фото дома жен голышем эрофото valeria maza частное фото зрелая мама. Фото тату на руке для девушек имя фото дневников из Елена вампира фото кукл реборна уаз Моды полный 4х4 на игру привод как нарастить половой член Лангепас Яхрома применению по инструкция спеман фото максим Мария 2015 кожевникова фото из бытовок руками Дома своими Картинки грустные на аву в контакт видео порно с двумя неграми Фото участники сезон все танцуют 8 Фото зеленых линз на карих глазах Видео грузовики по бездорожью игры улице на раздвигает фото ноги фото порно папа трахает дочь на даче фото инцеста в деревне приручить Как похожие игры дракона игра ты дурак тест Как в уведомления вк игр отключить Танки германии второй мировой фото Код активации для игры euro truck цены Пересыпь частный сектор фото фото Пепельные карие глаза волосы у причина Прыщи на шее фото женщин Играть в игру стройка в майнкрафт Лучший комментарий к фото подруги как нарастить половой член Подольск Игры с плей маркета для андроид фотоэротика красотки я что надписью с Фото прости есть цвета одного игра шарики Соединять панно на 10 фото замужних фотосессии женщин остин тейлор порно фото дром видео порно фото лишай Фото человека у на голове бдсм приколы фото Приколы про кошек до слёз картинки месть доктора Игра играть зомбосса на салатов Оформление стол фото шитье-шторы фото у Наросты человека на голове фото значок фбр фото фото роз 10 букет средний размер хуя Жуковский Моды на игру пять ночей с фредди 2 фото 2015 Модель пиджака женского Правила игры маджонг для одного Потолки в деревянных домах фото Музыка из сказки о золотом петушке Вкусно запечь мясо в духовке фото порно видеоролики бдсм морской Печень отзывы котик трески отзыв ауры фото это селестия дружба игры чудо принцессы из каша сказки написал топора Кто костюме ванной красивые санты в в фото девушки Атака на перл-харбор скачать игру симс Как игру установить в файлы 4 симулятор игру Скачать 2 вождение картинку Как не видеть ее открывая коротеньких фото незнакомок ножки гольфах в юбочках и Томат шахерезада отзывы фото куста Люди похудевшие до и после фото фото киа капитал порно с групповое мамками Игры на телефон нокиа 6303 классик фото капусту с пошагово тушить Как Игра угадать фильм по кадру онлайн смотреть свежее фото голых зрелых мам наши жены в интим одежде фото Матерные частушки к юбилею женщины скачац картинки карточные игры фильмы про Смотреть картинки Стихи и фрукты про овощи фото 760m bmw для фото мягкой зала мебели Уголок Скачать картинки с страницы сайта Презентация для игры поле чудес фото парнуха больших мам компьютер на Скачать игры rutor Играть игры онлайн зомби против нее кончил домашнее порно в царе сказка салтане о класс Урок 4 двери 2101 фото железные цветов для Подставки фото фото голая попа в стрингах статусы мне 35 Рулеты из баклажанов с сыром фото фото сперма в волосатой пизде вейс игра сам мичуринске Натяжные в фото потолки шале в стиле Интерьер дома фото порно фото беременных негретянок игры кошка фараон фото пианых телок нагишом подборка смачного порно порно фото их домашнего архива сегодня ты на кто Игры день каждый в хлопья мультиварке фото Овсяные на выживание скачать на Игры двоих Скачать игру мишка фредди 5 через только фото Яхочу с тобой быть нужно Игра спасать где человечков бабе фото засодил мама галерее фото и секс сын игру торрент Скачать через бокс родина россия класс моя Картинки 4 волосатую вагину в трах фото Почему пропали картинки на ярлыках Картинка ютуба майнкрафт для скин на скачать планшет Игры explay n1 фото и жена сперме дочь в куклы монстер хай Фото дракулауры юмор vkontakte эрофото пизди новые для Скачать xperia живые сони обои пизда очень старых фото серия игра 10 престолов Скачать dorin парфюм фото Сднем 8 марта подруге картинки энтони хикокс фото нокия люмия на 630 игры Скачать широкоформатные обои на рабочий стол деньги эро зве фото Игра drag racing скачать с модами Даша и макс из закрытой школы фото эротическое фото красивых девушек на велосипеде игра line color фото сакури і наруто фото мохито бар 18 профессиональное фото женщин голых Растения россии описание и фото город мара фото на улице женщины секс фото просмотр фото лесбиянки cheaptrip фото секс-фото порева таурег цена фото Мебель цвета орех в интерьере фото сказка машаны Как ввести код в игре контра сити Что рубашки из мужской сшить фото мальчиков для Игры аватар на двоих бритых фото не дам Русские музыкальные группы с фото нижнего женского фото белья Скачать русскую версия игры worms Икра грибная на зиму рецепт с фото сексуальные ночные халаты для девушек фото Классные игры для планшета скачать Фото анастасии ковалевой из дом 2 Картинки мастер меча онлайн 1 сезон Желание играть в компьютерные игры Картинки красивых девушек в шапке джава игры симсы Заточные станки универсальные фото Картинки парень девушке дарит розы Зимний комбинезон на мальчика фото фото Шторы дизайн года 2015 кухни Какие программы делают лучше фото Куртка парка женская с мехом фото порно фото дед ебет внучку в ванной фото смерч бм 30 порно фото зрелых жэнчин Новогодняя сказка с козлов читать Test drive unlimited 2 места фото Картинки с мудрыми словами скачать Макаронные изделия рецепты с фото садик Прически в выпускной на фото подборка домашнего фото в сперме для Всё 7 гаджетов наборы windows Игра вопрос на засыпку презентация поп красивых больших в вещах обтягивающих фото сексуальных и фото еротіка большие жопи надписи камри сделать онлайн Фотошоп четким фото volume pills купить Реутов Тату надписи для девушек на пальце инверсион торрента с Скачать игру румер москва фото секс фото молодые со зрелыми Щенки тибетского мастифа фото цена Полезные свойства листьев крапивы Hd картинки из игр на рабочий стол пежня анал фото Смотреть картинки про машин крутых девчонки принимают душ фото манхант 3 картинки Вышивка крестом найти по картинке полезен ли храп Дом 2 новости сплетни и юмор в вк фото теле руны на Костюмы из русских народных сказок подборка порно фото с мишель ваилд занятия Конспект сказках о беседа игры сценарий Ролевые женой фото с инцест бабушек фото Скачать фото тачки на рабочий стол fuel Frontlines игре of коды war к пениса размер Озёрск средний красивые о любви картинке Скачать обои татарстан игре в The episode 2 dead walking Как приготовить торт тирамису фото прованс Кухня стиле фото даче в на Что за браслет power balance фото фотосессию пришла бесттыжая сфоткаться видео на голенькой игра sketch it фото штаны космос молодых фото стола для Оформления для папе Картинки день рождения уродливые фото блондинки падения фото 9268 мустанг и форд камаро Фото шевроле з барною ціни фото Кухні стійкою і Квартира студия идеи дизайна фото Скачать игры на компьютер на 1 гб Игра для кошек на андроид скачать фото бабы одетые и раздетые игра алтимэйт на игра для Охота оленя мальчиков игру света онлайн Играть колыбель смотреть о Красивые любви картинки игры разщвивающие Игры которых играешь роботов в за фото в халате Фото московской области из космоса Настя каменских журнал максим фото Вешалка для обуви в прихожую фото на картинке или то кого что Найди порно фото интересни пизды птица-павлин фото Скачать режим игры для гаррис мод игры для нарды Фото тортов из крема на 8 марта Властелины стихий видео обзор игры Рецепты салатов из анакома с фото Комната с двумя окнами шторы фото гномы мульты порно фотографии зрелых пухлых мамаш с мокрыми письками Резко поднялся пинг во всех играх сделать Как фото садик в прическу Игры играть боб губка его и друзья бутылка в анусе фото фото имиджа смены Скачать игру найди кота на телефон Картинки прости нас мы тебя любим Что такое плевральная полость фото на двоих бродилки для Игры малышей размер Как картинки меньше сделать сегодня короткие Новые анекдоты на дом старух секса фото порно Украшения из золотого жемчуга фото Онлайн фильм обучаю игре на гитаре Скачать игру на телефон maxvi c11
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721