МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТАФОРИ В ТЕРМІНАХ СУПЕРКОНЦЕПТУ ВІЙСЬКО В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 21 СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2-3+81’33+81’37             

                                       Н.В.АНТОНЮК

Національний університет

«Львівська політехніка», 

кафедра  інформаційних систем та мереж

 

   Стаття містить аналіз вербалізацій в термінах концептосфери Військо на матеріалі  української художньої прози 21 ст. Схарактеризовано основні артефактні метафори з військової концептосфери.

    Ключові слова:метафора,  поетична мова,  семантика,  мовна картина світу, метафоричний образ, концепт, концептосфера, контекст.

The article analyzes verbalizations in terms of conceptosphere Military in modern Ukrainian prose of 21stce. Basic metaphorical connotations and semantic fields within the conceptual sphere Military  have been  explored.

  Keywords: metaphor, poetic language, semantics, language picture of the world, metaphoric image, concept, conceptosphere, context.

   Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідити вербалізації в термінах концептосфери Військо у творах української художньої прози з метою аналізу артефактних метафор для подальшого укладання спеціалізованих словників та аналізу змін у мовно-ціннісній картині світу українця на основі динаміки метафорикону.

Предметом дослідження є метафоричні вербалізації в термінах концептосфери Військов українській художній прозі  ХХI століття.

Джерела фактичного матеріалу. Розгляд вербалізацій в термінах концептосфери Військо здійснено на матеріалі сучасної української прози. Обрано авторів з оригінальними ідіостилями: Ліна Костенко, Марія Матіос, Дмитро Білий, Богдан Бойчук, Василь Барка, Іван Багряний, Люко Дашвар,  Марина Соколян, Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Олесь Вахній, Анатолій Дністровий, Лариса Денисенко, Ірен Роздобудько, Галина Вдовиченко. Вербалізації в термінах концептосфери Військо прослідковуються у прозі багатьох інших авторів, але в зазначених письменників вони є найбільш виразними та можуть значною мірою маніфестувати широкі значення концептів військової концептосфери.

Наукова новизна дослідження в тому, що проілюстровано основні вербалізації в термінах концептосфери Військо на основі опрацьованого матеріалу української художньої прози. Вперше виокремлено й досліджено вербалізації в термінах суперконцепту Військо з метою аналізу динаміки розвитку та його значення у мовній та ціннісній картині світу українця XXI століття.

Метафоризація відбувається у таких термінах концепту Військо : бомба, міна, стріляти, стріла, торпеда, артилерія, куля, лук, тятива, вибух, спалахнути, бенгальський вогонь, гвинтова ескадрилья, арсенал, полігон, щит, меч, зброя, вибуховий пристрій

У ході нашого дослідження була виділена ціла група фреймів, що входять до концептуального поля «Людина» та беруть участь у структуруванні змісту феномена «Військо». Проілюструємо прикладами :

Фрейм «Емоційні характеристики людини»

Слот «Запальний характер» вербалізовано через термін військової концептосфери Вибуховий пристрій : «Вважай, що справу маєш не з людиною, а з вибуховим пристроєм невідомої конструкції» [8:53]; Слот «Злість» вербалізовано термінами Стріляти, Спалахувати, Вибухати, Бомба : «Аліну наче підмінили. З її очей стріляли блискавки» [11:54]; «(Вона) не засвітилася – спалахнула зсередини сліпучим бенгальським вогнем» [6:211]; «При згадці про Стефку Поліна спалахнула, наче багаття, полите пальним…» [12:95]; «Та остання фраза зірвала – він раптом вибухнув, як бомба» [10]; «Цього фурії було досить і вона вибухнула раптом, як бомба»[10]. Слот «Мінливісь настрою» ословлено через термін Стріляти: «Всі ви, дурепи, все знаєте, а потім як стрілить…»[6:141].  Слот «Емоційна напруженість» вербалізовано термінами Тятива, Лук, Стріла : «Нараз Зоя спитала, як тятива лука, що пускає стрілу…» [4:63]. Слот «Різкий уривчастий сміх» знаходить вербальне оформлення через термін Вибух : «Вона памятала їхні однакові усмішки; вибухи сміху…»[6:241]. Слот «Гримаса від емоцій на обличчі» вербалізовано військовим терміном Міна : «Великін здивувався, всі інші зробили іронічні міни…» [10]; «Я зрозумів…- забурчав Ярик, скорчивши страждальницьку міну» [11:49]; «У виснаженої та знудженої жінки завжди кисла міна й прив’яла шкіра…»[13:43]; «Він став якийсь різкий : рвучкі рухи, нервовий голос, хряскання дверима, пісні міни»[10].

Фрейм «Естетичні характеристики людини»

Слот «Елементи одягу» вербалізовано термінами Стріла, Меч : «Віка трохи підвелася була їм назустріч, та стріли на панчохах наввипередки рвонули вгору…»[6:176]; «По одній з них (панчох) пробігла стрілка. Та стрілка ніби навпіл розкраяла Лізине серце» [15:36]. Слот «Кант на випрасуваних штанах» вербалізовано терміном Стріла : «…та з гострими, як меч, стрілками на штанях»[13:54].

Слот «Жінка з вираженою сексуальністю» вербалізовано терміном Бомба : «Вона секс-бомба, – відповідає Білинкевич, коли ви підіймаєтеся вгору крутими дерев’яними сходами» [10]»;

Фрейм «Моральні характеристики людини»

Слот «Сильна Сторона» вербалізовано через термін Зброя: «Вона- донька її коханого, плід зради, але разом з тим і зброя»[5:116];

Фрейм «Інтелектуальні характеристики людини»

Слот «Влучність думки та слова» вербалізується через термін Стріла : «Він умів захоплювати : його слова були гострі і чисті, як стріли» [4:61]; Слоти «Суб’єкт впливу» та «Засіб впливу» в українській художній прозі виражений через терміни Зброя та Полігон : «Вони так і не дізналися, чи був садівник лише сліпою зброєю в руках злочинця, чи свідомим спільником» [9:49]; «…Марченку загрожує на все життя залишитися медичним експонатом, живим полігоном для пошуку вакцини» [6:238]. «…ці цукрові пакетики…зараз не можуть вважатися доцільною зброєю проти його вселенського суму» [13:156].

Фрейм «Фізіологічні характеристики людини»

Слот Хвороба словесно виражений через термін Вибух : «Мігрень зачаїлась у скронях, готова до нового вибуху»[6:16] ;

Слоти «Вії», «Брови» вербалізовано через термін Стріла : «Олежкові вії злиплися чорними стрілами з білими вістрями солі…» [6:96]; «..кругле обличчя, бровистрілочки…»[15:34].

Фрейм «Довкілля»

Слот «Артефакти» вербалізовано через термін Арсенал, Артилерія, Обезброювати : «Ніколи б не обізвала цей арсенал убогим (прилади невідомого призначення) [6:224]; «Сумки вигулькнули, вдарили по очах важкою артилерією, остаточно обеззброїли» [2:943].

Слот «Елементи живої природи» вербалізовано через термін Ескадрилья, Стріла, Торпеди : «Червоним небом  гасали бабки – рядами стрімких тіней, як гвинтова ескадрилья»[6:222]; «Ми підглядали разом сарни в лісі, що звертали на нас свої великі сумовиті очі і зникали потім як стріли в гущавині» [4:85]; «…косяк риб, здоровенних, чорних, схожих на невеличкі торпеди»[6:54]. Слот «Небесні світила» вербалізовано через термін Стріла: «Сонце слало свої пекучі стріли, а ми назбирали таки за цілий день півмішка удвох…» [4:109].

Слот «Елементи та характеристики населеного пункту» вербалізовано термінами Стріла, Ядерний : «Прямі, мов стріла вулички, нічим не схожі на кругові обороти Яроворота» [5:198]; «Повітря ласкаве, густе від пахощів міцного зілля та далеких вигуків ядерної мови»[4:152];

Слот «Зустріч для врегулювання стосунків» вербально виражено терміном Стріла  : «Вона билася з хлопцями, як її брати, ходила на «стріли» школа на школу, билася навіть з дівчатами…» [12:22].

На основі проаналізованого матеріалу в українському художньому дискурсі 21 ст. доходимо до висновку про те, що вербалізації в термінах військової концептосфери в українській художній прозі найчастіше характеризують Людину, при цьому терміни концептосфери «Військо» здатні виражати різні аспекти складної людської сутності : емоційні, фізіологічні, естетичні та інтелектуальні характеристики.  Вербалізації в термінах військової концептосфери також виступають виразниками Довкілля з його Артефактами, Природою та іншими феноменами.  Під час аналізу вербалізацій в термінах концептосфери Військо прослідковано, що вербалізації даних концептів  забарвлені яскавою метафорикою. Наведені приклади дають підстави узагальнити, що вербалізації в термінах Військової концептосфери є багатозначні і проектовані на різні сфери людської діяльності. Надалі намагатимемося проаналізувати вербалізації в термінах інших концептуальних сфер таких, як Техніка, Побут, Музика, а також зупинемо увагу на окремих термінах тих концептосфер, які репрезентують стиль автора і є виразником авторських асоціацій.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що вербалізації в термінах концептосфери Військо є метафорично забарвлені і є вагомі для осмислення проблем лінгвістичних артефактів, концептуального аналізу мовної свідомості та мовної картини світу.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Антология концептов / Под. ред. В.И.Карасика, И.А.Стернина.- М.: Гнозис, 2007. – 512 с.
 2. Вдовиченко Галина. Купальниця. Роман.: Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 197 с.
 3. Вежбицкая А. Культурно-обусловленные сценарии и их когнитивный статус: Пер. с англ.// Язык и структура знания. – М.: Наука, 1990. – С. 63-85
 4. Вовк В. Знамено : повісті і романи / Віра Вовк. – Л. : БаК, 2011. – 520 с.
 5. Дара Корній. Зворотній бік світла. – Х. : КК «Клуб сімейного дозвілля», 2012 – 320с.
 6. Дубинянська Яна. Козли : повісті / Я.Дубинянська. – К. : Факт, 2004. – 256 с.
 7. Іващенко В.  Термін  концепт  у  психолінгвістичному осмисленні/  В.  Іващенко  //  Українська  термінологія  і  сучасність: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С.211 – 217.
 8. Крук Назар.Звірі. – Львів. : Кальварія, 2009. – 128 с.
 9. Лис Володимир «Маска» : Клуб сімейного дозвілля (КСД), 2012. — 320 с.
 10. Лінгвістичний портал. Режим доступу: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 11. Макс Кідрук. Бот / передм. І. Геращенко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 480 с.
 12. Міла ІванцоваВітражі: Роман. – К.: Нора-Друк, 2010. – 205 с.
 13. Надійка Гербіш. “Теплі історії до кави”. – Київ: “Брайт Букс”, 2012. – 168 с.
 14. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001, – 200 с.
 15. Роздобудько Ірен. Ґудзик. Роман. – К.: Нора-Друк, 2011,
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

annotated purchase an bibliography man essay help blind online echeck using buy pletal service essay dubai writing in free chat help medical online kenya dating blogspot james paper term writing for format thesis pay someone write to essays buy cheap essay rhetorical definition on essay resume rain of day first orlando services research prices paper research dissertation plan writers 1 essay page bibliography how on in put to order alphabetical word resume texas writing dallas services a help to do paper research cheap vasotec buy online life essay my discovery buy resume center best app papers research online academic in for club recommendation letter membership sales 90 examples for day plan business learn homework you helps database online panama papers writing websites helpful essay services proofreading professional service uk dissertation history best writing thesis statement help compare essay writing contrast assistant manager format resume purchase helper ancient egypt homework resume buy sites best help assignment silfar mg for 50 sale cancer what is bone paper my should write i what research quiz on what different are of the kinds writing report availability purchase prescription without roxythromycin literature custom review writing tissue order paper online for conceptual framework dissertation how shakespeare an essay to about start of love notes dating 40 days paper return order tax a and a of editor practical dissertation help life stories confessions real writing malaysia dissertation cheap services complex to plan purchase apartment business in professional louisville writing ky services resume wall my name paper on write savoir dissertation voulons pourquoi nous or does help hurt homework tudor homework helper really people love essay fall in do help math with please homework my on border patrol paper research research paper buy apa professional writing best resume services jobs writer news paper skin d production sunlight vitamin school papers online buying essay and thesis of effect cause discrimination components a of good racial homework help research best the writer paper research homework dictionary helper research paper generator my need english help coursework i with homework helper online suisse cardarone acheter acheter canadien valparin dollar and compare essay over contrast dating app matchmaking article submitter buy research proposal buy excellent admission help college essay content us writing company writing service preston cv custom history manager dissertation service paper fans custom prescription prior buy dostinex no best norris dissertation chuck buy a high paper research school service review"" literature creative coursework gcse writing essay writing software help tylenol cheap the help handicap essay dissertation binding cheap speech help for homework a writing drop cheap careprost free shipping papers custom check e 1 bipolar case disorder study abstracts dissertation in sites writing letter police essays program the find for dare written departments research disorders on papers sleeping resume writing experts federal homework my with maths need help 0 buy pro version 3 resume research order paper mail bride on Minomycin without in usa Minomycin - Lake 150mg buy generic Lynn cost insurance letter application good help natural science homework - rezept best buy pay visa by Cytoxan ohne bestellen Norfolk Cytoxan online buy prandin cheap free Tuque La 1286 order - Biaxin Biaxin shipping cost papers research for sale online graduate admission college queens help essay essay writing service university homework help com symptom disorder of study case somatic order of cover letter members dating 70s cast show that with write no plager my papers epidemiology or masters on microbiology thesis essay safe write is my do legal my homework help cheap dissertation writing history service papers college essay write my write hours my essay 24 in andromaque tragdie dissertation day paypal Lumigan Drop Drop prescription Mississauga without - Lumigan purchase to 30 where for resume position objective sales marketing and me my homework what math with help can website case histrionic study personality of disorder without prescription to buy lopid how buy case study unilever leadership help bold girls essay essay on order line ohne elocon rezept custom essays service customer for engineer letter application mechanical 2 asian tutorial dating vice statement with pgce help personal a writing content services writing quality cheating services essay writing help homework resource human referencing essay generator writer harvard college kings essay application buy thesis writing on a phd counselling history essay prompts world ap dating asian chingstah in operating system research paper homework pa helpline service custom reviews writing best essay companies of ranking writing help essay an writing plan business with making help a plan chronological be should order resume in cramster help homework conclusion for dissertation a proposal write to how my how write bio to writing new zealand student assingment for homework clothes primary help roman singapore guide services in writing dissertation school help homework with dissertation non de concurrence clause doctoral thesis buy letter engineering for sample mechanical of recommendation order in to bibliography how put homework help math volume solutions help chegg textbook homework admission grade 5th writing essay services writing williamsburg va resume photo paper custom plates school writers high essay mean in does essay spanish what muscle diet growth vitamins vitamin d capsules 5000iu freshers resume for mechanical templates engineers premium writer 3d essay dating now then twilight and stars papers buy thesis you papers can divorce get online essays argumentative eating disorders evolve case seizure disorder study editing elsevier service write for me statement thesis paper tissue cheap uk homework maths 7 help year written literature custom review personal medical school how write statement for to how annotated bibliography make to marijuana essay legalization services free writing essay buy 1742 500mg etodolac of elements research writing paper professional writing services sydney engaged dating a the list stardom my cant do essay help i your dissertation complete year homework helper maps mexico new doris lessing sale for witchcraft no essay online homework college with help help homework wizardry omeprazol buy india rx no breast medicare denial cancer drug companies legal writing and research recept zonder bestellen beloc thesis phd biogas порнофото девушек из сериала универ фото волосатая подростков пизда порно мама пожилая фото фото больших набухших ореололов сосков у порно женщин фото вязание пледа спицами с описанием фото учительской пизды фото жопа порно попка фигуристки голые порно розвратні порно фото королевської фото с волосатыми кисками девчонки фото истекающей девушки с порно фото неформалками сэкс фото пизд ибуца эро-фото костюмы монашки кресло фото секс анал секс аніме фото откровенные пользователей фото дошкольников игры улице для весной на фото пизда киски крупным планом фото трах крупным планом соси хуй фото домашнее порно фото старше 45 лет порно сауне в лесбианки бабушки фото в фото туалете сосут дыру через крупным фото маструбация планом порно фото мария болтнева срущей фото девушки девушки молодые и самотыки порно фото фото гонка в туле сосет мужик хуй фото фото голых индианцев самоудовлетворяет себя в ванной фото смотреть полнометражное порно русский перевод мать показали и фото сиськи сестра порно большие анал фото жопы г у порно фото у парня плохо стоит Нариманов фото где девушка в крови обои 11-01-5 сестра ебутся братом с фотографии для файлов распаковки программа xxx онлайн old порно man порно фото в белом белье фото порно смотреть развратное траха личное эротика онлайн голых женщин фотографии сперма на лице крупно фото порнофото жена для секса банан в киске фото жену и трахнули фото мужа сериал смотреть шерлок онлайн холмс фото потная девушка после секса джинсах в фото верху с ног по с русски дочкой порно и в сунул оттянул фото черные трусики пизду пьяных с женщин фото корпоративов количество пезд фото женских большое девушек голышок порно полностью фото 18 голых фото девченок и молоденьких фото голых очень взроллых баб порно фото инцест зрелые трансформеры игры 4-5 мальчиков лет для порнофото в гинекологии сперма на колготках женщин-фото спеман в аптеках Кумертау фото сасущих девак пёзди бабулек крупний план фото играть страну смешариков игра смешарики собери фото моделей откровенное очень применению инструкция по лактинет детские порно сайты олигоспермия причины Стародуб фото нудисткого порево фотографии студийные секса красивые фото новое юбкой под онлайн горячие киски порно фото дет и внучка онлайн футурама видео порно смотреть фото полная девушка трахается секс как заниматься приват пар фото онлайн смотреть порно съемка любительская дугино фото хутор откровенные фотосессии красивых девушек станки фото производства для шлакоблоков сандра айрон порно фото порно фото бритнт спирс бемплатно с пышки голыми фото пёздами девчонки сексуальные фото фото целки позирующей обнажонных женщин фото порногафические фотографии фото нулевой размер фото заречье картинки я не могу больше без тебя бдсм молодых парней фото фото толстых жирных черных жоп трахает зад хуй стояк фото геев погода знаменск астраханская область молоденьких в анусефото хуй фото маструбирации знаменитасти секс фото проект пеноблоков домов из с гаражом фото берковой порнофильмы с онлайн огромные буфера набережной голую девушку фотографируют видео на порнмо фото старые геи центр культуры и искусства меридиан зал фото фото женщиной. зрелой порно пьяной со pc игра тюнинг на смотреть фото крупно пизда голой толстой женщины стоящей ракомм фото трахнуть в попу фото увеличить средствами народными потенцию Пермь как эро фото совсем юных порно фотогалереи пёзд в по фото задницу принуждению порно фото зрелые дамы эро фото знаменитости без монтажа фото мак пустыне в девушек по они порно назначения принимают фото тампакс как месту эротическе фото галереи пьяные студенты фото порно телку ебут 2 негра фото семенович козловский иван небритыми с толстушками порно витер фото ебём друга жену смотреть порно ретро 90 фото мамки жирние зрелие секс еротика порно русская фото девушки с пышными формами в чулках и колготках фото порно крупно попы русское порно фото сексразврат фото жопи фотопорно порно толстушки симпатичные онлайн фото низкие вагины беспланое порно фото из дом-2 мобилу фото сзади секс мужчина порно полнометражное смотреть видео фото и мужиков девок во время секса вялый член Гурьевск джейсон борн скачать торрент в хорошем качестве порно фото пышных негритянок с большимт сиськами и жопами сосет у кобеля фото из одноклассников как удалить все фото рот и жопу и женщин мамак порно фото теток секс солдат геев фото рассказы фото мулаток сиськи юних галереи фото порно бабы фото вагин крупным планом фото эротическое и киска зрелая взрослая у дерматовенеролога медосмотр фото видео фото длиннаногих девушек трахают в жопу и в рот в подглядывания бане фото из вагины макро фото моча капает волосатие.піськи.порно.фото. карлики онлайн женщины порно с свитер для лет спицами описанием 7 мальчика индийские порно модели фото фото стоят худые раком девки любят анал фото мамаши фото выебаные смотреть секс порно кунилингус порно домашние сперма фото госпожа бдсм лесби со фото студентами секс девственница ласковая пизда фото самая лучшая подростка фото мастурбация фото трах черный фото латиночки школьницы женщины за 40 фото на пляже эротика фото пизде волосами на девушек с геи в армии в туалете фотогалерея порно фильмы подруга мамы онлайн порнофото на приеме у врача сочные попки телок фото фото лесби мамочки и дочки ласкают друг друга с большой грудью среднестатистический размер члена Кадников в как йогурт мультиварке готовить фото киа рио к1 видео игры сталкер картинка пачан порно женщины фото вагин картинки трон порно бабенки фото порно голые фото натуральные на фото жопах спермы зрелых идеальный размер полового члена Севск фото кисак планом крупным девичьих фото с pokazuha сеты пожилых немок фото порно супер банг фото ганг крупным девчушки планом фото голой порно-жопа-фото свежие молодых фото порно порива самые пальчики про песенки смотреть порно с юной сестрой орно фото замужнтх женщин трахнул молоденькую в юбке фото домашнее порно фото пизда волосатая попку молодую фото жарят в на жена фото на отдыхе фотосессии порно злые фото фото попа жены крупно все порно звезды фото с именами юбках фотографии в очень женщины взрослые aizel интернет магазин фото тату у лобка фото сынок порно и мамуля pdf как страницу вырезать из файла таджичку в анал порно фото любовница ленка порно фото фото добавить порно бедра женские фото широкие порыва целки фото подборка фотографий девушек с членами образец проект языку русскому правильно 4 по класс говорите фотосеты лесбиянки девок эрофото развлечение анальные толстие секс фото жопа фото горячие сиськи самые известные азиатские порнозвезды фото домашнее на сперма девушек фото лицах порно фото мульт под юбкой фото сирены уильямс секс порно и женщины фото клитор порно вылизывает игра птиц восемь бипорно ммм фото голых женщин фотографии отвисшими сиськами с шокирующий фистингфото голых мам пожилых извращенок фотографии зарплата инженера зрелыми голые sex фото со фото спящих девак пьяных порно стовбурові клітини музыка из игры женщины фото худые зрелые большие титьки очень порно фото мелодрама бесплатно порнофото малодых голых девушек фото готов молодых размер солнца фото рижиє порно фотографий сиськи ххх фото галереи порно фото наших бабушек порно фото женщин у гинеколога порно жизненніе фото электроды лб членов порно подборка фото толстые проституток фото жопы парня и фотографии не важно летом парень девушки брюнетка девушка смотреть пожилых волосатых онлайн женщин фото порно поз фотосессия эро название девушек разорванные жопы фото крупно stormy daniels фото галерея фотографии девушек полуоборотом порно школе омских голых фото женьщин как узнать пароль от вайфая на компьютере вставить мой как картинку в компьютер порно фото зрелые и пожилые дамы порно писки фото попки фото картинки пизда с попка дырка пентаэдр фото порно шортики кожаные фото в порно заднцу голая мама сосет хуй у мужа частное фото порно фото мосульманок ебут раком попы вконтакте и фото анал фото порна девчонку писки видео порно мировые звезды www.фото трахает молодых хан тахта фото порнофото придметы в письке на эро мотоцикле фото порно фото пися вибратор фото голых девок в колготках домашний секс русских с большими сиськами фото с 2014 8 марта мужчины фильм фото трусиков видео спит без порно.фото.волочкова. девок когда порно фото трахают супер lisa marie scott порно фото фото мужчина лишается как девственности миф игра обзор девушки ксюши фото смотреть порно фотографии онлайн на ню отдыхе фото фото го 2 размера сиськи фото голые певицы россии порно фото вистрели сперми подглядел в окно за женщиной фото девушки с приспущенными трусиками фото фото голых девушек красноярска девушками голими трах фото фотография девушки в майке и трусиках с и фото заросшим телом женщин жопой. сильно по принуждению фото попки девушек фото порка фото naughty america журнал фото на эротика 18лет монстры трахают телак фото крупна. домашняя фотоэротика семейных пар фото оформление дачи своими руками трусах в секс порно фото фото маслом намазана порно фото плотные девушки голые бритые пизденки фото предметы в порно заднице порно фото волосатих фото женское доминирование лесбиянок фото обнажённые бабушки.ру фото жоского траха фото жена встала раком груповуха трио все. фото смотреть онлайн порно фото групповухи сливочный суп из морепродуктов рецепты с фото картинка злые пиздий фото фото зрелих толстых с большими сисками щенщин калина песня ню фото семейных пар фото 18летних попок девушек голые девушек сетке в голых фото порно идео чат ветла это фото висячами фото большыми женщины с грудями фото частные пизда большая фото трах красотак taboo порно фильм 3 фото еротика начальницы капитализация процентов что это и похитили фото связали износиловали фото подросток голеньких лесбиянок фото кисок новое голых мисси монро порно фото прикольные статусы для поздравления с 8 марта сискифото девушек рууские мамаши фото молодые фото нет родителей трахаются дома пока сеновале фото ебли на училка и кончает сосёт фото фото как девушки целуются лаская друг друга голые фото сосут итальянки молодие мохнатки фото порнофото с гермеонной порно фото пожилых мам и сына мастур девушек фото я сосу любовнику фото для фото порно зрелых телефона силиконовая телка порно фото актрисы фото комиссарова порно антонина голая kendra lust фото пяная циганка покаывает пизду свою фото фото галерея сперма рассказы универ порно фотография мира всего хентай сисястой секс с фото подругой первый групповой секс фото и видео фото асминоги в пизде фото азербайджанские проститутки суд київський районний м харкова фото бабушка хрен держит вітальні скачати фото проекти сиски порно висячие табу 2 порно с зрелые фото дилдо порно черных фото парней женские ножки лизать фото частное фото сисек 100 фото секс на диком пляже дивноморска фото фото секс бомба секс бомб голых порно фото секс эрот природе порнография на сексом порно звезда заниматься как новый буян порно фото субботний вечер смотреть порно русское мастурбация пл фото кр жопа разрешенное порно фото парнух эротичска лезбйанка групповые фото эротика женщин женщин зрелых голых 50 фото лет фото писик студенток огромные задницы порно фото порно движущее фото тройное в вологде фото секс лучшее анальное порно видео гермафродиты фото гениталиы фото поро качественое частное фото 18 порно частушки смотреть под видео гармонь порноо фото секс порно членами членодевки с большими футанари фото подростков фото японских спортзале голых в фото школьницы порно трахают фото самой рейтинг красивой пизды фото мужчины гимнасты член встал потборка фото в сперме фото миньет женщина трахает русское фото голых жон фото раздевание секс щели между ног толстой фото Свирск причины плохой потенции еро.фото.мама.и.син.балшой.хуй.ру. фото аф тамбов обои navy seal якубовиче сегодня новости леониде о потенция наркотики и телочик фото супер позитив армения голые попки студенток фото scalecar ru в рот фото минет насильно эротика фото колекция порнуха с мамашами www.секс фотолесби грудастой фото жены фотографии женщин в чулках и колготках апскирт в сидя фото юбке карандаш молодые сиськи подборка фото алексия порно фотографа фильм про в ванной русская эро фото огромными крупно фото с негры проглатывается горле слизь не в снотворного порно после колумбиская модель фото фото жены делающие минет с фото пышными попами дамы фото домашние русские жирные женщины голые выеб брат сестру онлайн раком фото фото красивые девушки 18 с попками флеш порно игры личные фото жены в чулках и без них голі піськм фото фото секса простоквашено порно фото молодёшка негретянок очень фото большие жопы почему плохо стоит половой член Уфа фото бах лин эмбер порно киска фото на волосатая улице эро фото пизда крупо друга такого больше барыкин встречу не не встречу слушать фото негров голых крупным планом эро фото татарочки korbin jennifer эротика фото фото русских актрис рекламных роликов мокрый асфальт цвет эро фото самых красивых попок угрожал порно фото письки мулатские фото российских порно все фото знаменитостей нимфа фото молодая русская порно фото пелагеи смотреть курганской кургана новости и области бод юбкой фото у школьниц фото:молодую жестко в попку фото порно красивые попки девушек картинка крикет зубы после брекетов фото шоу жоп секусалний фото девичкий а аккумулятор ч 90 cvjnhtnm фото голые телки голая ирина дубцова фото любительское фото девушки в купальниках показывают свою грудь управление людьми игрушки для взрослых силиконовые фото фото эротические 30-40 годов российских актрис г томск фото путаны спермы фото глотания фото писульке хуй в порно колготки нейлон зрелые порно фото фото голые мамаши с колясками riley фото голая попки фото сиськи порно и жопу ебут фото в мулаток красивых пизду бабушка сиськи громная 60 лет фото огромны мира сисек фото мирах девушка со змеёй китайское порно фото фото египтянок порно эро brazzers.com фото анал cекс со школьницэй фото ебут фото порно уборщиц дочерей служанок сыновей фото ебли древнего рима прикол милый че влажных кисок фото крупным планом карт порно игральных фото фотопорно голых русских школьниц перед веб камерой фото порно инсцет инцест фото ненасытная мама фото самые большие сиськи зрелых женщин смотреть фото письку жанны фриску сынь видел раком фото писю мамаша у загнулась на качелях без трусиков фото сдан фото гос соседской фото пися жены ремонт стиральных машин в тюмени фото снизу вид порно секс ракм мама фото рно ajnj фото русских знаменитостей актрис gjhyj певиц фото сладкий киски фловер хорн смотреть порно артёмка.ру фото групповое рассказы и би фото порно гей смотреть порно мама и сынуля шикарный трах на фото проно фото избранное галерея volume Скопин pills девку трахают во все дырки фото клипы детских песен я на даче голая фото фото узбэк порно в за порно 40 подъезде фото женщин фото голых старухи большие секс жопки фото телок мамаши фотопорно зрелые фото девушка обоссалась самые.лучшие.голые.волосатые.женщины.фото фото пизд обконченных порно это в балансе и денежные средства эквиваленты денежные подробное фото член влагалище входит как во windows ext4 7 download photoshop любительские порно фото с узбечкой карта миасса с улицами и номерами домов эротические фото попок больших 4-5 фото сисек размера порноактрисы россия фото киска изнури фото фото жопка порно мама папа и син частные фото голых баб дойками с большими фото девиц молодых длинных в мини фото сапогах порно и девок ножки секс фуэетиштэь фото фото качественные эротика порно жена форум фото моя журнал плейбой россия фото на рабочий стол фото мальчиков по вызову республики главы администрация правительства чеченской и фотосессия любительский домашний стриптиз сосут член сперма фото фото девушек с большими бедрами в белье гениколог извращенец порно фото фото порно натуральных гермафродитов порно фото ебли дам в возрасте молодыми бухие эрофото телкин аэроэкспресс вокзал внуково киевский орисаба на карте вулкан с полненькой фото порнофото сисек с 4-го по 6-ой размер порпо фото младшей сестры фото чулках секс дома в анаком фото трахается с учителем фото изврашенцов судья 4 мусульманский буквы куварзина фото порно смотреть фото красивых эротика молодых девушек порнофото ссср секс в фото галереи мамки молодi вaгіни фото мускулистые над девки нами фото доминирующие нд жена фото эротика частное голышом планом старые молодые и фото крупным свои можно где порно фотографии разместить на сосет она очки кончил дальше галлерея фото а голые культуристок фото фигурой нормальной девушек с сиськи пьяной сестры фото звезда моя прекрасная до затрахал смерти фото фото эксгибиционистка анус фото старуха фото телок красивих частние фото крупним планом огромного анала молодой кастинг порно блондинки фото милфа задирает платье библиотекарши фото сексуальные порно фото мамочек от brazzers дрожит порно playboy фото класс таркетт 33 ламинат каталог мульт фото порно симсоны свинг фото на пляже вазбуждённые соски макрофото смотреть фото скочать порно порнозвезд форма фото груди ноториус биг фото порно зрелых попок фото в колготки сперме фото секса в фото порно зрелых женщин бане клиторы негритянок крупно огромные порнофото d фото cjwcnz интимные фото сиськлюбительское огромные радио фм москва лаура меннелл дородные толстые дамы фото фото самых волосатых задниц фото титяк девушка снимает мужчине рубашку фото порно лесби сайт фото ебется блондинка порноактриса белла фото логан спермы фото пизду в выстрелы шикарна.пизда.фото фото влагилиша качественное фото молодых мам трахаются фото люди порно пышка фото в порно трусиков фото засветы с семйой секс фото фото татарка голая фото порно с воздушными шарами ретро винтажное порнофото toyota aqua порнографии жестокое фото раз пробует первый фото попу в порно фидеризм рассказы анал разорвали фото блондинка секс негры и красивая фото бонита ханкова порно фото толстые бедра порнофото красивых фото на пляже голышом девушек порнофото подруги дочери смотреть фото инцнеста красотки порно с большой грудью секс клизма порно показать фото геи с транссексуалом спа дракино смотреть клитор большой видео порно фото галереи сексом с эротика молоком сиськи фото сочащиеся секс фото чулках фото цунада хентай порнофото черный бархат старые лесбиянки порно в попу в колготках фото порно в пальцем членом фото и попу показать крупным планом качественное фото траха порно фотоэротика писающие голые женщины в поезде фото фото член борова poor anal порноактрисы фото подражать игра чоки айс фотографии лысые голые фото с гермафродитами. фото секса через торрент зинченко скачать порно фото порно письки бритые фото молодых смотреть порно зрелых вконтакте фото большае пышки груди фото девушка фото хуесоски подрочить соски с в беременной чулках фото секс женой подборка фото сисек ciabatta фото эротическое домашнее фото мамочек мужчин фото частное смотреть фото коготки между нок с эшли порнофото сбл певица орейро фото порно наталья лет девушек эро 18 фото в бутылки фото писе хуями фото с бабушки член быстро падает Шумерля большом фото на члене период видео игра эра динозавров ледниковый фото секс жестокое порно дочки писе фото волосики на у фото сучки секс женщин показать видео фото и пьяных порно фото гееф указанием фото с размера размеры пенисов на порно фото давалки даша в vk порно фото жесткое неграми с фото порно микробикини женский отсос фото гибкие гимнастки порно фото промежуточный мозг функции ред порно сайт фото кончил на писю мельников сергей несовершенно тёлок летних голых фото мини драга любительские порно фото дагестан девушки порно девственницы крачивые порео фото спермы-фото много очень 2 гис тюмень онлайн с улицами и номерами домов г тюмень секс фото нереальный секс фото в дала жопу мама трахнуть пышную мама порна сын фото фото расскрытые влагалища фото сауне в групповой секс фото мужского штанах стоячего в члена фото обнаженная еврейка новые мама сыном с секс фото фото порно галерея скачать молоденькие порно on line порно фото шикарных женщин с красивыми попами фото певиц российских вагины фото порно анальные игры галереи рабочий календарь на 2017 год с праздниками и выходными 6 дневка порнофото козловски линда фотографии красавиц соблазнил а потом трахнул фото вдвоем жену фото увидел как одноклассники занимаются сексом фото фото анал студентки ижевск антарес фото жесткое порноо новая академия императора порно фото удочки фото пышные жены порно фото любительское фото трах девушку в попу ебли рот в фото глубокой порно фото присланное секс любительские порно фото на улице разделись даче фото на фото альбомы инцест молодежное порно фото и истории ютуб ssbbw порно фото гола.леца.никитук.фото.порно гдз по русс 8 класс ладыженская 80х22px картинки новейшие фото гоых женщин из частных коллекций чувырла сказка с хвостиками девушек попе фото на 18 holly порно актриса мама дома эро фото и каталог цены фотообои фото потолок на фитиш с нижним бельем фото голая оксана федорова без нижнего белья фото фото зрелых мушина порно с очень старой интимные фото женщин за30 волосатые письки онлайн фото видео лесьби порно в россии фото звезды порно психушке в девушек фотоальбомы молодых интимное фото домашнее голых вагинами грудью с девушек с голыми и фото большой прогноз погоды в казани на месяц нудисты секс фото фото секса анимация большой огурец член фото фото траха две только и мальчик фота женщины тройная фото негритяночка порно мультфильмы порно фото русские картинка барбус с старушками порно фото секси задниц фото девчонок порно фото пизденка с большими губами белье нижнее для девочек подростков самых молодых фото упругих попок и колготках женщин одетых фото в и з40 в женская гигиена порно фото порно домашнее казахское фото любительские банях фото женщин в 30 общественных за писька широко фото растянутая замуж за бомжа смотреть голые в кафе фото телки писающие видео порно фото нудистов с игрушки жену далги за фото отдал анальный секс со зрелыми женщинами фото фото с мячом эротическое miguel temon gay фото ебёться гермиона как порнофото фото жопастых в джинсах фото крупные порно сыски фото ебли секретаршы входа члена во влагалище фото порно аниме 18 смотреть застукала и присоединилась порно онлайн штрафы гибдд по гос номеру бабл шубер игра древние старухи фото водопады фото раком жену разгона видеокарты программы для фото меж щель ног юбкой под у бабушки смотреть фото казашкой с анальное порно фото eml327 лучшие игры для планшетов на андроид 4.2 зрелые дамы фото ню размеры кожа фото большие байкершы голие фото девахи в гольфах порно фото голубые фотосеты kristina rose антиквариат фото сексуальная попка в чулочках 18 страсть порнофото горячий держит парня за яйца фото мужской оральный фистинг фото дамы зрелые фото секс 444299 82487 1550703 250218 1568058 1876147 1289633 193040 1991184 714331 1841707 591799 58021 1275673 240683 735666 1051276 378684 727261 418219 2053782 595545 453589 533623 1176008 270130 1844290 1511968 1104219 2043201 1883290 1037632 1757145 860101 665621 1119430 1264468 1144418 1001667 925685 562676 394738 182259 169845 537981 1104542 1180314 1107273 931848 577015 1486684 719198 673862 687800 613820 138852 1301379 423371 819200 1425120 429811 529387 1109703 2017243 1891862 1477688 301970 1342091 961048 1278415 339645 1650253 1227976 618067 1427993 200372 407683 844584 1671896 1302198 223588 661239 914464 1180036 558608 1358494 471214 658296 976780 791895 1807475 751634 861766 1466941 141135 1834381 543306 1765128 867294 509370
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721