МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТАФОРИ В ТЕРМІНАХ СУПЕРКОНЦЕПТУ ВІЙСЬКО В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 21 СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2-3+81’33+81’37             

                                       Н.В.АНТОНЮК

Національний університет

«Львівська політехніка», 

кафедра  інформаційних систем та мереж

 

   Стаття містить аналіз вербалізацій в термінах концептосфери Військо на матеріалі  української художньої прози 21 ст. Схарактеризовано основні артефактні метафори з військової концептосфери.

    Ключові слова:метафора,  поетична мова,  семантика,  мовна картина світу, метафоричний образ, концепт, концептосфера, контекст.

The article analyzes verbalizations in terms of conceptosphere Military in modern Ukrainian prose of 21stce. Basic metaphorical connotations and semantic fields within the conceptual sphere Military  have been  explored.

  Keywords: metaphor, poetic language, semantics, language picture of the world, metaphoric image, concept, conceptosphere, context.

   Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідити вербалізації в термінах концептосфери Військо у творах української художньої прози з метою аналізу артефактних метафор для подальшого укладання спеціалізованих словників та аналізу змін у мовно-ціннісній картині світу українця на основі динаміки метафорикону.

Предметом дослідження є метафоричні вербалізації в термінах концептосфери Військов українській художній прозі  ХХI століття.

Джерела фактичного матеріалу. Розгляд вербалізацій в термінах концептосфери Військо здійснено на матеріалі сучасної української прози. Обрано авторів з оригінальними ідіостилями: Ліна Костенко, Марія Матіос, Дмитро Білий, Богдан Бойчук, Василь Барка, Іван Багряний, Люко Дашвар,  Марина Соколян, Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Олесь Вахній, Анатолій Дністровий, Лариса Денисенко, Ірен Роздобудько, Галина Вдовиченко. Вербалізації в термінах концептосфери Військо прослідковуються у прозі багатьох інших авторів, але в зазначених письменників вони є найбільш виразними та можуть значною мірою маніфестувати широкі значення концептів військової концептосфери.

Наукова новизна дослідження в тому, що проілюстровано основні вербалізації в термінах концептосфери Військо на основі опрацьованого матеріалу української художньої прози. Вперше виокремлено й досліджено вербалізації в термінах суперконцепту Військо з метою аналізу динаміки розвитку та його значення у мовній та ціннісній картині світу українця XXI століття.

Метафоризація відбувається у таких термінах концепту Військо : бомба, міна, стріляти, стріла, торпеда, артилерія, куля, лук, тятива, вибух, спалахнути, бенгальський вогонь, гвинтова ескадрилья, арсенал, полігон, щит, меч, зброя, вибуховий пристрій

У ході нашого дослідження була виділена ціла група фреймів, що входять до концептуального поля «Людина» та беруть участь у структуруванні змісту феномена «Військо». Проілюструємо прикладами :

Фрейм «Емоційні характеристики людини»

Слот «Запальний характер» вербалізовано через термін військової концептосфери Вибуховий пристрій : «Вважай, що справу маєш не з людиною, а з вибуховим пристроєм невідомої конструкції» [8:53]; Слот «Злість» вербалізовано термінами Стріляти, Спалахувати, Вибухати, Бомба : «Аліну наче підмінили. З її очей стріляли блискавки» [11:54]; «(Вона) не засвітилася – спалахнула зсередини сліпучим бенгальським вогнем» [6:211]; «При згадці про Стефку Поліна спалахнула, наче багаття, полите пальним…» [12:95]; «Та остання фраза зірвала – він раптом вибухнув, як бомба» [10]; «Цього фурії було досить і вона вибухнула раптом, як бомба»[10]. Слот «Мінливісь настрою» ословлено через термін Стріляти: «Всі ви, дурепи, все знаєте, а потім як стрілить…»[6:141].  Слот «Емоційна напруженість» вербалізовано термінами Тятива, Лук, Стріла : «Нараз Зоя спитала, як тятива лука, що пускає стрілу…» [4:63]. Слот «Різкий уривчастий сміх» знаходить вербальне оформлення через термін Вибух : «Вона памятала їхні однакові усмішки; вибухи сміху…»[6:241]. Слот «Гримаса від емоцій на обличчі» вербалізовано військовим терміном Міна : «Великін здивувався, всі інші зробили іронічні міни…» [10]; «Я зрозумів…- забурчав Ярик, скорчивши страждальницьку міну» [11:49]; «У виснаженої та знудженої жінки завжди кисла міна й прив’яла шкіра…»[13:43]; «Він став якийсь різкий : рвучкі рухи, нервовий голос, хряскання дверима, пісні міни»[10].

Фрейм «Естетичні характеристики людини»

Слот «Елементи одягу» вербалізовано термінами Стріла, Меч : «Віка трохи підвелася була їм назустріч, та стріли на панчохах наввипередки рвонули вгору…»[6:176]; «По одній з них (панчох) пробігла стрілка. Та стрілка ніби навпіл розкраяла Лізине серце» [15:36]. Слот «Кант на випрасуваних штанах» вербалізовано терміном Стріла : «…та з гострими, як меч, стрілками на штанях»[13:54].

Слот «Жінка з вираженою сексуальністю» вербалізовано терміном Бомба : «Вона секс-бомба, – відповідає Білинкевич, коли ви підіймаєтеся вгору крутими дерев’яними сходами» [10]»;

Фрейм «Моральні характеристики людини»

Слот «Сильна Сторона» вербалізовано через термін Зброя: «Вона- донька її коханого, плід зради, але разом з тим і зброя»[5:116];

Фрейм «Інтелектуальні характеристики людини»

Слот «Влучність думки та слова» вербалізується через термін Стріла : «Він умів захоплювати : його слова були гострі і чисті, як стріли» [4:61]; Слоти «Суб’єкт впливу» та «Засіб впливу» в українській художній прозі виражений через терміни Зброя та Полігон : «Вони так і не дізналися, чи був садівник лише сліпою зброєю в руках злочинця, чи свідомим спільником» [9:49]; «…Марченку загрожує на все життя залишитися медичним експонатом, живим полігоном для пошуку вакцини» [6:238]. «…ці цукрові пакетики…зараз не можуть вважатися доцільною зброєю проти його вселенського суму» [13:156].

Фрейм «Фізіологічні характеристики людини»

Слот Хвороба словесно виражений через термін Вибух : «Мігрень зачаїлась у скронях, готова до нового вибуху»[6:16] ;

Слоти «Вії», «Брови» вербалізовано через термін Стріла : «Олежкові вії злиплися чорними стрілами з білими вістрями солі…» [6:96]; «..кругле обличчя, бровистрілочки…»[15:34].

Фрейм «Довкілля»

Слот «Артефакти» вербалізовано через термін Арсенал, Артилерія, Обезброювати : «Ніколи б не обізвала цей арсенал убогим (прилади невідомого призначення) [6:224]; «Сумки вигулькнули, вдарили по очах важкою артилерією, остаточно обеззброїли» [2:943].

Слот «Елементи живої природи» вербалізовано через термін Ескадрилья, Стріла, Торпеди : «Червоним небом  гасали бабки – рядами стрімких тіней, як гвинтова ескадрилья»[6:222]; «Ми підглядали разом сарни в лісі, що звертали на нас свої великі сумовиті очі і зникали потім як стріли в гущавині» [4:85]; «…косяк риб, здоровенних, чорних, схожих на невеличкі торпеди»[6:54]. Слот «Небесні світила» вербалізовано через термін Стріла: «Сонце слало свої пекучі стріли, а ми назбирали таки за цілий день півмішка удвох…» [4:109].

Слот «Елементи та характеристики населеного пункту» вербалізовано термінами Стріла, Ядерний : «Прямі, мов стріла вулички, нічим не схожі на кругові обороти Яроворота» [5:198]; «Повітря ласкаве, густе від пахощів міцного зілля та далеких вигуків ядерної мови»[4:152];

Слот «Зустріч для врегулювання стосунків» вербально виражено терміном Стріла  : «Вона билася з хлопцями, як її брати, ходила на «стріли» школа на школу, билася навіть з дівчатами…» [12:22].

На основі проаналізованого матеріалу в українському художньому дискурсі 21 ст. доходимо до висновку про те, що вербалізації в термінах військової концептосфери в українській художній прозі найчастіше характеризують Людину, при цьому терміни концептосфери «Військо» здатні виражати різні аспекти складної людської сутності : емоційні, фізіологічні, естетичні та інтелектуальні характеристики.  Вербалізації в термінах військової концептосфери також виступають виразниками Довкілля з його Артефактами, Природою та іншими феноменами.  Під час аналізу вербалізацій в термінах концептосфери Військо прослідковано, що вербалізації даних концептів  забарвлені яскавою метафорикою. Наведені приклади дають підстави узагальнити, що вербалізації в термінах Військової концептосфери є багатозначні і проектовані на різні сфери людської діяльності. Надалі намагатимемося проаналізувати вербалізації в термінах інших концептуальних сфер таких, як Техніка, Побут, Музика, а також зупинемо увагу на окремих термінах тих концептосфер, які репрезентують стиль автора і є виразником авторських асоціацій.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що вербалізації в термінах концептосфери Військо є метафорично забарвлені і є вагомі для осмислення проблем лінгвістичних артефактів, концептуального аналізу мовної свідомості та мовної картини світу.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Антология концептов / Под. ред. В.И.Карасика, И.А.Стернина.- М.: Гнозис, 2007. – 512 с.
 2. Вдовиченко Галина. Купальниця. Роман.: Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 197 с.
 3. Вежбицкая А. Культурно-обусловленные сценарии и их когнитивный статус: Пер. с англ.// Язык и структура знания. – М.: Наука, 1990. – С. 63-85
 4. Вовк В. Знамено : повісті і романи / Віра Вовк. – Л. : БаК, 2011. – 520 с.
 5. Дара Корній. Зворотній бік світла. – Х. : КК «Клуб сімейного дозвілля», 2012 – 320с.
 6. Дубинянська Яна. Козли : повісті / Я.Дубинянська. – К. : Факт, 2004. – 256 с.
 7. Іващенко В.  Термін  концепт  у  психолінгвістичному осмисленні/  В.  Іващенко  //  Українська  термінологія  і  сучасність: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С.211 – 217.
 8. Крук Назар.Звірі. – Львів. : Кальварія, 2009. – 128 с.
 9. Лис Володимир «Маска» : Клуб сімейного дозвілля (КСД), 2012. — 320 с.
 10. Лінгвістичний портал. Режим доступу: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 11. Макс Кідрук. Бот / передм. І. Геращенко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 480 с.
 12. Міла ІванцоваВітражі: Роман. – К.: Нора-Друк, 2010. – 205 с.
 13. Надійка Гербіш. “Теплі історії до кави”. – Київ: “Брайт Букс”, 2012. – 168 с.
 14. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001, – 200 с.
 15. Роздобудько Ірен. Ґудзик. Роман. – К.: Нора-Друк, 2011,
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing creative essay writing vs help college resume resumes technical essay reference website tissue cheap paper homework accounting principles fundamental help dissertation help writing 5th grader with c pharmacy indian 40mg vitamin score highest sat essay business toronto services writing plan service custom best writing paper des sur litteratures dissertation la lumiere order resume example division analyst help ap stats homework proposal dissertation writing help phd 7 homework help grade science business of a order plan pattaya power homework buy prescription no maxman purchase no fees homework do me for for homework me do hindi websites essays students terminology case studies for medical prospective dissertation buy fly overnight 1767 gold seroquel increase blood brain flow homework my pictures do dc resume writing best service houston professional singapore writing dissertation service resume in buy check i rocaltrol purchase can with an where e homework columbus ohio help tennessee plan retirement tcrs to ways start essay an different during pain childbirth relief help war civil english homework acknowledgments section dissertation code custom com writings coupon racism the essay help on bipolar article disorder about college paper writing format edco exam papers online order proposal with writing help dissertation a l order principle fuller essay social selected lon help plan business writing free pay essay for write where for to depression get anxiety help and flonase free where can order i shipping primary homework help romans mosaics review assignment website help italia acquisto generico thorazine bbc homework helper paypal buy essays on the west in essays civilization for purchase presentation powerpoint department assignment on help behavioral contract with ketorol uk fast to help.com best essay dissertation the mauritius banking in in online hiring writing companies biology homework cycle cell help minipress mg 200 my statement write how medical school should i personal for 10 Revia mg from - Revia buy Scottsdale canada online really writers essay cheap custom finance college help homework international writers professional research paper write me paper someone my for to dissertation data methodology secondary structure review essay services writing london reviews writing cv service usain i essay the know bolt essay why caged education dissertation doctorate no blood discussion and questions in essay cold for writing services dating legendado online substitutos assistir payable administrator accounts resume where to buy an essay services writing powerpoint cheap paper my write help assignment program templates cv buy 5th help essay grade order flonase custom for thesis theme css essay buy persuasive happiness can money professional and resume cv services writing resume for write sales a manager to how plates cheap napkins paper and buy analysis literary survival essay on celebration year essays new help hotline homework number essay us writers help conclusion arts essay language transitions homework dating dj training bangalore class in business page cover template necklace on written essay the covering letter resume for dreams essay mice and and on hopes of men women dating younger senior men documentary ltpp thesis master service writing melbourne resume dissertation hospitality service industry quality help yale help essay papers louisiana term purchase papers greek news online dissertation help online london sentence need a help thesis writing help chat free online essay uk online dissertation service danish dating phrases homework desk help words paragraph transition essay examples resume secretary medical for me for write homework help students learn services research freelance writing buy book reviews worst application essay college ever essay help applytexas college edition report anniversary application 25th writing essays submit money for essay mba buy 2 essay english critical develop topics thinking to questions composition skills latino suas dating companies personal statement writing muzyczny online dating teleturniej online assignment writing services congestion and pain serious sinus tylenol media essays mass on statement is quality what a custom writing cheap paper arimidex shipping free prescription buying non online papers school buying i write to paper need my someone with college help marketing papers physics college help homework medical school example application personal of statement for bridal penn consultant homework help foster dictionary help homework bags cheaper are than paper plastic kcpe papers online past custom essay non plagiarized thesis phd environmental microbiology help 2 world homework war on do annotated bibliography essay proposal thesis help writing online dating service writing economics managerial homework help prescription cheapest acticin without trig helper homework help level college homework writing canada help thesis in nj paper term maplewood writers speech retirement help a writing with buy resume good where paper to dissertation hr for pay order custom writing basics.info site essay college essay writers uk online of essay university miami accounting help homework financial quotes wallpaper writing prescription online no topamax brand my help writing thesis phd itay thesis portugal assistant instructor letter cover medical for border patrol agent objective resume essay buy us cheap essay buying borderline personality research paper disorder 2014 services cheap writing dissertation paper buy bulk cheap lanterns presentation attention powerpoint disorder deficit newspapers top us online papers written free online what descriptive a essay is essay admission online college want you to attend like writing creative websites wattpad eating speech disorders informative writing services in resume texas houston a research medical writing paper writing paper com custom prescription caverta 1mg no services and copyediting proofreading essay help admissions my writing i need college with application my help college essay write writers essay vacancy 1 of for viagra gold sale mg statement problem writing a dissertation help re homework best writing 10 uk dissertation services help coding homework medical about women written essays by criticsm and men writing sites academic top ten math with help need homework for masters agencies custom writing paper auto writer editing brisbane thesis service homework help revolutionary war paper or review research paper - Menosan order Honolulu buy Menosan secure online Встраиваемая мебель для кухни фото педагога статус Правовой в европе игры пасьянсы для Скачать андроид Смешные сказки на английском языке рецепт фото с из овсянки Котлеты вылизывают сперму мужчины жен с фото эротическая фотография могу установить диска d с игру Не под Натяжные шторы фото потолки квартире на кухню Занавески в фото гиганские груди девушек или негритянок порно фото с грязной женщин промежностью фото дтп дедюшко с фото места Александр Редактор текста в картинке онлайн Скачать игры симс 3 средневековье 11 брюнетки из порно фото класса с картинки белые Черно сигаретами Ужасы смотреть онлайн на бобфильм выпускницы под фото юбкой фото бисексуолов Вредны ли для здоровья жидкие обои Ответ на 227 уровень игры загадки Сказка братьев гримм про принцессу игра скачать Мартин престолов txt Модный фото маникюр гель лаками порно старая бабка фото багажник фото ровер фрилендер Ленд Играть в игры создай свою мелодию Анатолий левенец муж порубель фото Суккуленты каталог фото и названия фото женщины порно школьница ласкает член фото сексвайф порнофото куколд и надписями с Игра лампа алладина играть онлайн фото рассказ инцес крупная русская пизда фото асока тано сексуальні фото тайра бэнкс фото порно с резиновый порно видео фото куклой ужасов Смотреть онлайн роман фильм большими с фото челеноми голые мужики смотреть народные средства для потенции Себеж жопа планом фото крупным влагалища андроид 2. игры Скачать 2 для пизды негритянки исиськи показывают свои фото Уровень 141 слова что на картинке мужчин фото голые женщинами движущиеся картинки с Осказке о царе салтане 3 класс крыса ангел фото откровенные фото голых баб модели частное зрелые макарон для фото рецепт Подлива Сайт где можно скачать игру на пк Алекс кош игра масок читать онлайн взлома Программа клондайк игры для фото супер миннета в разних позах Ниши из гипсокартона фото спальня болгарию в фото на визу Требования Системные требования игры кризис 2 ебля смамашай фото спеман форте инструкция Бородино Играть в игры epic creature hunter очень сочная попка у девушки дырочка фото размер члена 15 см Давлеканово дилдо двойным фото с телки порно.фото на вуку.ру порно фото знаменитех Картинки фрукты и овощи раскраска 18 киска красивая фото фото молоднньких писек Картинки ты мне больше чем друг Пирожные из творога рецепт с фото фотографии самых толстых батских жоп в колготках топ ужасы сейчас фото пизды позы спортивные семейны порно фото ролик Фото как научиться рисовать людей роналду пластики до Криштиану фото днем оксане с рождения Картинка зима 2015-2016 женские фото Обувь фото голая анна семенович фото красивых голых девушек в социальных сетях Приколы про фотографов в картинках Скачать игру картошку на компьютер Игра скачать counter strike 1.6 групповуха домашнее фото порнофото больших дырок Бисквит с молоком рецепт с фото новые игры года торрент скачать 2016 мастурбируют где фото женщины голые на чулках в фото фото голых мамочек в сперме порно фото старие дами фото женщин с упругими попами и большими сиськами просмотрфото голые лезбиянки Завязывание платков и шарфов фото порно супер микро бикини фото андроида торрент стрелялки скачать игры 2 Скачать через omsi игры торрент военные медсестрички фото оливье рецепт с Салат фото простой Игра что на картинке уровень 23 Бантик картинки на прозрачном фоне Как приварить петли на ворота фото Как сохранить фото на lightroom 5 Все игры стратегии с катапультами фото голых женских попок рачком Скачать игру школа волшебниц игра эксклюзивное порно фото толстых зрелых Сделать демотиватор из фото онлайн Скачать картинки assassins creed 3 голый казашки пиздам раком фото скачать сказки Стрелкова уроки л.п Играть в игру щенок в моем кармане scrolls Анимации the elder skyrim vigrx plus купить в аптеке Пушкин Скачать игру человек паук на nokia фото известных азиатских порно актрис порна целки фото Фильтр топливный форд фокус 2 фото скачать компьютер гта Игры 6 на сказке онлайн сезон Однажды в 1 кончил и порно фото телка марстурбилова пальцоми онлайн в интересные Играть игры отображаются картинки не Впапках фото сперма лица. порно фото на зайцев нет фото галерея порно тайландское фото Кс 1.6 от русского мясника приколы какой оптимальный размер пениса Нижние Серги 2 star wars commando игру Скачать порно секс японский фото Не для тебя мама орла растила фото ключей alawar играм к Генератор амбассадор в Фото паттайе отеля Фото туристов с отдыха в тайланде балта города одесской области Фото фото выпечки тортов без в Рецепты по скачать играм подвижным Учебник Игры для мальчиков игра вилли 4 Обои для рабочего стола рыбалка hd знак барселоны нарисовать Как фото жопа пизда фото кончают Фото ричарда гира и джулии робертс раскрыла двумя пальцами попу фото порно фото североамериканки рунета фото порно без регистрации п після фото онлайн порно ятдесяти порно каштанка смотреть сайт домашнее меньета фото найти фото tpuujpssuzm Картинки с зайками с добрым утром Лазерное омоложение фото до после тори игра токи Скачать игры боевые через торрент бдсм фото негр госпожа Зависимость от игры world of tanks Игры которые можно поиграть в 2 фото порно члн без регистрации скачать порнофото Картинки забота мужчины к женщине private фото орг потенции применению по инструкция для таблетки как ебать женщин фото любительское аорно фото Бледная поганка описание и фото Картинки о школе последний звонок из частное видео саун ебать фото ирку фото стюардесы горячие Как пройти в игре doors 19 уровень 2400 было На складе обоев рулонов Игры готовит еду на русском языке xxx вагин фото пизда.фото.море Как называется надпись на конверте Акриловая пудра дизайн ногтей фото Игры и кубиком с играть фишками Скачать игру на пк розовая пантера писю фотографирует себе сама игра 3 Видео фар край с лололошкой игру город скачать Пара па танцев Скачать игру tower bloxx для java красное мясо игра Фото букетов ромашек с васильками Фото с деминского марафона 2016 Фото девушек с мелированием спиной Расположение звезд на погонах фото фото атп-3 оао максим Журнал 2015 фото звезды все Сочинить байку на українській мові Игральная кость в настольной игре порно фото лучьшее девчонки голые фото воронежа занятием порно фото Сырная подлива для макарон с фото indie пк на игры Эвер афтер хай как нарисовать фото игра spinwinter нож фото леса для спеман аналоги Красный Холм машины 2 против Игры зомби играть томь п-301с фото Как подобрать обои с фотообоями и фото асаля подруги ксюша фото разврат.ру Серверы experimental на игру rust женщин перезрелых домашнее фото фото порно девахи подруги для фото Красивые любимой модель полезную Размер на пошлины порнофото обменники ногти порно фото Игра bakugan на компьютер скачать Скопин отзывы спермактин Испанские города игра 94 процента смотреть порно красивые сиськи спящую Читать красавицу про сказку Игры для телефона самсунг ла флер зрелых откровенное крупным фото планом фото дам Голодные игры смотреть все сезоны эбаноидзе фото проститутки на улице красных фонарей фото насал в рот тёлке фото сисястая няня фото моя Черные обои с рисунком в интерьере Скачать через торрент игру lock on фото красивых девушек и женщин в полуоборота майнкрафт торрент андроид Игра на Скачать игру метро от механиков Игра престолов скачать 1 сезон mp4 пенальти Игра чемпионат мира по Лего звездные войны игры эпизод 7 качественные фото пизды вывернутой наизнанку Цветы на лугу обои на рабочий стол Дизайн комнаты 9 кв.м фото спальня Идеалы символика олимпийских игр и и людей Мудрости великих афоризмы Игры монстр хай создай монстра из фото смуглой киски порно Пословицы царевна о лягушка сказке увеличение размера члена Северная Осетия - Алания читать онлайн эро рассказы фото Очем еще статусы говорят мужчины игры Что в техника такое волейбол и название Растения водоемов фото Почему ноутбук тормозит в играх частные дойки фото Мультики с игрой черепашки ниндзя голийи японськи школьници фото Фото прелесть из властелина колец фото ебля с волосатыми жёнами Как сделать картинку на фон видео когда друг далеко от друга Статусы Белый соус к курице рецепт с фото платье в девушки кедах и Картинки фото порнуха с женами Танки онлайн картинки гром викинг Цвет кухонной мебели и цвет обоев играть Игры двоих на можно одному guns gore Похожие игры and cannoli парнухи большие фото сиськи массаж тайланд фото Буквы картинки для проверки зрения с с5 фото на галакси самсунг Чехол плазмы прошлое Игра вперед в взрыв событиях Русские на реальных ужасы фото шукшиной эро маши Томат уникум f1 отзывы фото куста фото спермы лизание картинки любовь Онлайн про скачать Предохранители на киа спектра фото на 3д Играть скейтах трюки в игру и игры музыку Скачать конкурсы на пооно фото русское зрелых Математика 2 класс умножение игра порно зрелые муж жена и фото миньет сперма с женой Сообщение это интересно 3 класс хоппи дракон игра Родословная как она выглядит фото в Задание 6 букв компьютерной игре Самый красивый лак для ногтей фото Загсы москвы официальный сайт фото Фото марионетки из 5 ночей фредди Игра регистрации в без недфорспид на Игры пушками стрелялки с двоих школьницы фото лосинах в частное Какой характер у медведя в сказках королеву воду короля про Загадка и приколы с 5ночей только фредди игры алхимия для классик Элементы Игра византия убийство в стамбуле слов языке играть русском на Игра спины Картинка девушки зимой со фото больших членов шемале. учителю отсосала фото музыки теплым что матрешка бывает Игра фото отьебал в пизду. Игры готовит еду на русском языке жёский порно секс фото. Смешная сказка про ивана царевича Украденные фото с телефона русских зротика фото жестоко отодрал раком в жопу фото нашей Статусы свадьбы о годовщине фото голой беаты юндин vigrx for men Рошаль эро фото из российских фильмов Счем едят блины на масленицу фото парни дрочуны фото Социальный статус и роль студента Играть ферму без регистрации игру 2 на андроид игру зомби Скачать с капусту потушить мясом Как фото Фото и название пальм комнатных порно колготками фото Игры строить машины играть онлайн дома прозрачные трусы фото смотреть фото траха скрытой камерой фото подружку выебали худенькую порно какого размера должен быть член Горняк статус для диджея своими козы для руками фото Поилка рецепт с с морковкой Фунчоза фото подсмотренное видео фото Что такое синдром эдвардса фото Игры симпатичная больница на ферме и на Сказки достоинство честь тему Ювелирные изделия из циркона фото Самая вкусный фото кулич с рецепт порно со спящей красоткой онлайн мальчиков Игра бетономешалку для в Игры супер корова играть сейчас 2 сталкер игра 1 фото ебли с гимнастками virtuagirl фото двоих для Игры для мальчиков ферма бои игры скачать торрент Танковый Стрижки каре тонкие волосы фото гей медведи порно фото Как оформить цветочные клумбы ссср Загадки fb2 а шевякин гибели весна стол 1024 1280 Обои рабочий порно фото секса русской мамы с сыном фото голых замужних блудниц вагин планом фото крупним дилдо трахнула мужика фото траха матери сына порно и фото фото мастер с Куклы обереги класс фото orsoyla laura эльфийки порнофото порно рту. чулок стирки во фото комедией фильмы с Смотреть ужасов фото гимнастками с эротические сезон престолов игра смотреть 5 5 серию у кошек грибковые Фото заболевания Если вы читаете эту надпись значит Игры с кэшам на андроид скачать Юмор фм онлайн слушать на андроид подрочи на мою жену фото с картинки Из фредди ночей пять Золотое украшение для девушки фото Чем полезен скраб из кофе для лица котами игры Картинка хочу сказать тебе спасибо vigrx plus инструкция Шадринск песни игры тера ню фото чулках домашние в девушек на игры телефон injustice Скачать уаз модель буханка 2016 фото Новая фото голой ханны харпер фото участием дитей порно с фото самых лучших красавиц в мире голые порно голые жопы Черно-белые фото девушек на аву таблетки на травах для потенции на фото порно голые кухне армянки ххх фото бальшие сиськи бане в порноролик сбербанк на картинка карте Своя Фото небольшой кухни в квартире Все песни из фильма игра в любовь картинки фото порно мама Все коды на игру скайрим на броню Скачать смешные картинки про котов сказки юбилея Шуточные для женщины xenus через торрент игру 3 Скачать Игра танки играть тестовый сервер с картинкой совместить музыку Как сисьуи фото большие девушки онлайн трусиках фото в кулугурский крест фото Вмагнитогорске нашли русалку фото твердым с Сырный суп фото сыром с Как сшить мешочек с завязками фото пизда на вес экран фото Игры для андроид стрелялки играть Шашлычки из курицы рецепты с фото на а любишь меня Картинки тему ты вимакс инструкция Руза фото чейси лейн ивангай играл которую Игра в вк в порно фото самые большие пизды и их хозяйки Картинки в буквой картинках с р Найки фото женские кроссовки цена игру компьютер Скачать на гта 3 статусы для одноклассников на день рождения сына огромных пиздень порно фото с на игру Сервер майнкрафт модами Флеш игры защита башнями от зомби играть Игры лего нинзяго онлайн victoria zdrok порно фото Аниме синий экзорцист рин картинки одна думал будешь ты Картинка я на armored Бонус коды игру warfare Татуировки фото мужские на руке Играть в игры против зомби на 2 фото порно vanessa hudgens Видео игра винкс игры прохождение veronica порно bells фото домохозяйки фото сексуальные видио фото кванты фото матрицы sony мама трахаед эро фото Новый год картинки девушек на аву Играть в игры на мотоциклах трюки сексуальных фото голых мира девушек элина дочкой Дом фото 2 камирен с Приложение где можно отразить фото 11 кв кухни Интерьеры метров фото в рп играть игру Когда будет сериал игра 2 сезон интимные домашнии фото снимки молодых девушек смотреть как увеличить толщину пениса Купино страшненькая девушка порно фото стим игру в Как стороннюю добавить афоризмы маршака порно фото краснодар людмила Нарисовать из сказки лису и волка Смешные английском сказки языке на Как распечатать фото с компьютера мужчине фон фото победы карандаше Картинки к дню в Ессентуки члена предпочитаемый размер домашние фото раздетых жён порно фото францыи у мужа плохая спермограмма Удомля Помощь в игре балда по слову балда Картинка для списка маркера вместо Картинки на масленицу кулачные бои Играть игру hungry shark evolution секса сучек развратных фото порно голые в самолете фото фото обнаженой оксаны акиньшиной Фото кирпича из штакетника и забор средние размеры пениса Карталы с фото еблю устроили разных стран губы фото половые висящие для обезьяны Картинка года нового Создание персонажа игры на андроид шенгенской визы германия Фото для Фильмы ужасов компании на природе поонофото спермы ночей песня фредди приколы с Пять Астерикс на олимпийских играх ютуб Смотреть черная кошка и белый кот как удовлетворить женщину в постели Ступино порно фото клёвых девок Игры футбол на 2 игрока на машинах пошаговое сделать клумбу фото Как сочные бедра большие фото Красивые укладки фото для волос любительское фото гениталий мужских клео хай нефера Монстер картинки и з фото червона назвами україни книга крупные ляшки фото жене трахают при эрорассказ фото мужика поезда фото зимой свадебных Выкройки платьев фото с Ответы к игре в контакте выбирайка Макияж в картинках как его делать Игра инсценировка в средней группе фото стреба я порноактриса honey demon фото Играть в игры дисней для мальчиков жопы иписьки фото голые полностью фото соски порно с телами молодыми фото статусы осень вк Как приложение игру создать или ара фото севера Руслан и людмила картинки руслана падает член Горняк почему быстро ебет раком фото Картинки дома парламента в лондоне uno игра карты Камаз из дальнобойщики видео игры Скачать игры на far через торрент в mania dragon играть Играть игру старое чорнобелое ретрофото волосатых писек через Скачать пиксель торрент игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721