МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТАФОРИ В ТЕРМІНАХ СУПЕРКОНЦЕПТУ ВІЙСЬКО В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 21 СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2-3+81’33+81’37             

                                       Н.В.АНТОНЮК

Національний університет

«Львівська політехніка», 

кафедра  інформаційних систем та мереж

 

   Стаття містить аналіз вербалізацій в термінах концептосфери Військо на матеріалі  української художньої прози 21 ст. Схарактеризовано основні артефактні метафори з військової концептосфери.

    Ключові слова:метафора,  поетична мова,  семантика,  мовна картина світу, метафоричний образ, концепт, концептосфера, контекст.

The article analyzes verbalizations in terms of conceptosphere Military in modern Ukrainian prose of 21stce. Basic metaphorical connotations and semantic fields within the conceptual sphere Military  have been  explored.

  Keywords: metaphor, poetic language, semantics, language picture of the world, metaphoric image, concept, conceptosphere, context.

   Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідити вербалізації в термінах концептосфери Військо у творах української художньої прози з метою аналізу артефактних метафор для подальшого укладання спеціалізованих словників та аналізу змін у мовно-ціннісній картині світу українця на основі динаміки метафорикону.

Предметом дослідження є метафоричні вербалізації в термінах концептосфери Військов українській художній прозі  ХХI століття.

Джерела фактичного матеріалу. Розгляд вербалізацій в термінах концептосфери Військо здійснено на матеріалі сучасної української прози. Обрано авторів з оригінальними ідіостилями: Ліна Костенко, Марія Матіос, Дмитро Білий, Богдан Бойчук, Василь Барка, Іван Багряний, Люко Дашвар,  Марина Соколян, Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Олесь Вахній, Анатолій Дністровий, Лариса Денисенко, Ірен Роздобудько, Галина Вдовиченко. Вербалізації в термінах концептосфери Військо прослідковуються у прозі багатьох інших авторів, але в зазначених письменників вони є найбільш виразними та можуть значною мірою маніфестувати широкі значення концептів військової концептосфери.

Наукова новизна дослідження в тому, що проілюстровано основні вербалізації в термінах концептосфери Військо на основі опрацьованого матеріалу української художньої прози. Вперше виокремлено й досліджено вербалізації в термінах суперконцепту Військо з метою аналізу динаміки розвитку та його значення у мовній та ціннісній картині світу українця XXI століття.

Метафоризація відбувається у таких термінах концепту Військо : бомба, міна, стріляти, стріла, торпеда, артилерія, куля, лук, тятива, вибух, спалахнути, бенгальський вогонь, гвинтова ескадрилья, арсенал, полігон, щит, меч, зброя, вибуховий пристрій

У ході нашого дослідження була виділена ціла група фреймів, що входять до концептуального поля «Людина» та беруть участь у структуруванні змісту феномена «Військо». Проілюструємо прикладами :

Фрейм «Емоційні характеристики людини»

Слот «Запальний характер» вербалізовано через термін військової концептосфери Вибуховий пристрій : «Вважай, що справу маєш не з людиною, а з вибуховим пристроєм невідомої конструкції» [8:53]; Слот «Злість» вербалізовано термінами Стріляти, Спалахувати, Вибухати, Бомба : «Аліну наче підмінили. З її очей стріляли блискавки» [11:54]; «(Вона) не засвітилася – спалахнула зсередини сліпучим бенгальським вогнем» [6:211]; «При згадці про Стефку Поліна спалахнула, наче багаття, полите пальним…» [12:95]; «Та остання фраза зірвала – він раптом вибухнув, як бомба» [10]; «Цього фурії було досить і вона вибухнула раптом, як бомба»[10]. Слот «Мінливісь настрою» ословлено через термін Стріляти: «Всі ви, дурепи, все знаєте, а потім як стрілить…»[6:141].  Слот «Емоційна напруженість» вербалізовано термінами Тятива, Лук, Стріла : «Нараз Зоя спитала, як тятива лука, що пускає стрілу…» [4:63]. Слот «Різкий уривчастий сміх» знаходить вербальне оформлення через термін Вибух : «Вона памятала їхні однакові усмішки; вибухи сміху…»[6:241]. Слот «Гримаса від емоцій на обличчі» вербалізовано військовим терміном Міна : «Великін здивувався, всі інші зробили іронічні міни…» [10]; «Я зрозумів…- забурчав Ярик, скорчивши страждальницьку міну» [11:49]; «У виснаженої та знудженої жінки завжди кисла міна й прив’яла шкіра…»[13:43]; «Він став якийсь різкий : рвучкі рухи, нервовий голос, хряскання дверима, пісні міни»[10].

Фрейм «Естетичні характеристики людини»

Слот «Елементи одягу» вербалізовано термінами Стріла, Меч : «Віка трохи підвелася була їм назустріч, та стріли на панчохах наввипередки рвонули вгору…»[6:176]; «По одній з них (панчох) пробігла стрілка. Та стрілка ніби навпіл розкраяла Лізине серце» [15:36]. Слот «Кант на випрасуваних штанах» вербалізовано терміном Стріла : «…та з гострими, як меч, стрілками на штанях»[13:54].

Слот «Жінка з вираженою сексуальністю» вербалізовано терміном Бомба : «Вона секс-бомба, – відповідає Білинкевич, коли ви підіймаєтеся вгору крутими дерев’яними сходами» [10]»;

Фрейм «Моральні характеристики людини»

Слот «Сильна Сторона» вербалізовано через термін Зброя: «Вона- донька її коханого, плід зради, але разом з тим і зброя»[5:116];

Фрейм «Інтелектуальні характеристики людини»

Слот «Влучність думки та слова» вербалізується через термін Стріла : «Він умів захоплювати : його слова були гострі і чисті, як стріли» [4:61]; Слоти «Суб’єкт впливу» та «Засіб впливу» в українській художній прозі виражений через терміни Зброя та Полігон : «Вони так і не дізналися, чи був садівник лише сліпою зброєю в руках злочинця, чи свідомим спільником» [9:49]; «…Марченку загрожує на все життя залишитися медичним експонатом, живим полігоном для пошуку вакцини» [6:238]. «…ці цукрові пакетики…зараз не можуть вважатися доцільною зброєю проти його вселенського суму» [13:156].

Фрейм «Фізіологічні характеристики людини»

Слот Хвороба словесно виражений через термін Вибух : «Мігрень зачаїлась у скронях, готова до нового вибуху»[6:16] ;

Слоти «Вії», «Брови» вербалізовано через термін Стріла : «Олежкові вії злиплися чорними стрілами з білими вістрями солі…» [6:96]; «..кругле обличчя, бровистрілочки…»[15:34].

Фрейм «Довкілля»

Слот «Артефакти» вербалізовано через термін Арсенал, Артилерія, Обезброювати : «Ніколи б не обізвала цей арсенал убогим (прилади невідомого призначення) [6:224]; «Сумки вигулькнули, вдарили по очах важкою артилерією, остаточно обеззброїли» [2:943].

Слот «Елементи живої природи» вербалізовано через термін Ескадрилья, Стріла, Торпеди : «Червоним небом  гасали бабки – рядами стрімких тіней, як гвинтова ескадрилья»[6:222]; «Ми підглядали разом сарни в лісі, що звертали на нас свої великі сумовиті очі і зникали потім як стріли в гущавині» [4:85]; «…косяк риб, здоровенних, чорних, схожих на невеличкі торпеди»[6:54]. Слот «Небесні світила» вербалізовано через термін Стріла: «Сонце слало свої пекучі стріли, а ми назбирали таки за цілий день півмішка удвох…» [4:109].

Слот «Елементи та характеристики населеного пункту» вербалізовано термінами Стріла, Ядерний : «Прямі, мов стріла вулички, нічим не схожі на кругові обороти Яроворота» [5:198]; «Повітря ласкаве, густе від пахощів міцного зілля та далеких вигуків ядерної мови»[4:152];

Слот «Зустріч для врегулювання стосунків» вербально виражено терміном Стріла  : «Вона билася з хлопцями, як її брати, ходила на «стріли» школа на школу, билася навіть з дівчатами…» [12:22].

На основі проаналізованого матеріалу в українському художньому дискурсі 21 ст. доходимо до висновку про те, що вербалізації в термінах військової концептосфери в українській художній прозі найчастіше характеризують Людину, при цьому терміни концептосфери «Військо» здатні виражати різні аспекти складної людської сутності : емоційні, фізіологічні, естетичні та інтелектуальні характеристики.  Вербалізації в термінах військової концептосфери також виступають виразниками Довкілля з його Артефактами, Природою та іншими феноменами.  Під час аналізу вербалізацій в термінах концептосфери Військо прослідковано, що вербалізації даних концептів  забарвлені яскавою метафорикою. Наведені приклади дають підстави узагальнити, що вербалізації в термінах Військової концептосфери є багатозначні і проектовані на різні сфери людської діяльності. Надалі намагатимемося проаналізувати вербалізації в термінах інших концептуальних сфер таких, як Техніка, Побут, Музика, а також зупинемо увагу на окремих термінах тих концептосфер, які репрезентують стиль автора і є виразником авторських асоціацій.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що вербалізації в термінах концептосфери Військо є метафорично забарвлені і є вагомі для осмислення проблем лінгвістичних артефактів, концептуального аналізу мовної свідомості та мовної картини світу.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Антология концептов / Под. ред. В.И.Карасика, И.А.Стернина.- М.: Гнозис, 2007. – 512 с.
 2. Вдовиченко Галина. Купальниця. Роман.: Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 197 с.
 3. Вежбицкая А. Культурно-обусловленные сценарии и их когнитивный статус: Пер. с англ.// Язык и структура знания. – М.: Наука, 1990. – С. 63-85
 4. Вовк В. Знамено : повісті і романи / Віра Вовк. – Л. : БаК, 2011. – 520 с.
 5. Дара Корній. Зворотній бік світла. – Х. : КК «Клуб сімейного дозвілля», 2012 – 320с.
 6. Дубинянська Яна. Козли : повісті / Я.Дубинянська. – К. : Факт, 2004. – 256 с.
 7. Іващенко В.  Термін  концепт  у  психолінгвістичному осмисленні/  В.  Іващенко  //  Українська  термінологія  і  сучасність: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С.211 – 217.
 8. Крук Назар.Звірі. – Львів. : Кальварія, 2009. – 128 с.
 9. Лис Володимир «Маска» : Клуб сімейного дозвілля (КСД), 2012. — 320 с.
 10. Лінгвістичний портал. Режим доступу: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 11. Макс Кідрук. Бот / передм. І. Геращенко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 480 с.
 12. Міла ІванцоваВітражі: Роман. – К.: Нора-Друк, 2010. – 205 с.
 13. Надійка Гербіш. “Теплі історії до кави”. – Київ: “Брайт Букс”, 2012. – 168 с.
 14. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001, – 200 с.
 15. Роздобудько Ірен. Ґудзик. Роман. – К.: Нора-Друк, 2011,
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lexapro online order 20 mg mg eriacta 40 vs homework doing need help divisibility homework help purchase a dissertation rationale service london best uk reviews cv writing essay my take write to college plan free services writing business resume best professional writing services cancer treatment pancreas paper research writers essays with social help work philadelphia resume in writing 835 services best study examples case bipolar disorder 1 algebra helper pre homework english help 6-8 with homework years cover representative for letter sales sample to essays best websites buy admission essay school help graduate type help homework question plan unlimited everything cheap genetics homework help crosses trait two business writing paper war essay vietnam and america the case disorder personality study multiple i help someone business a plan me need to write with where buy paper bags to handles cheap essay residency editing service mg for sale brand 50 levitra arava tablet secondary school homework help industrial engineering phd resume gold italia acquisto generico viagra nurture essay vs help nature critical write essay analysis dissertation morte amoureuse la business dissertation hotel process spintronics thesis phd velocity homework help best writing dc service executives resume writing service excellent buy online cheap zoloft online custom college papers doctoral research dissertation improvement grant assistance 5 writing cv services us the help what homework center is online art paper study case ibm a plan business bar to buy on resume work order history for retail resume representative sales sample conversion study case disorder a online prescription generic without buspar buying interview for studies case sales homework ontario help recommendation medical for doctor letter vancouver essay writer me homework my with algebra help homework and and assyrian maps help writing graduate paper help essay mcat online college buy for papers online fosamax mastercard buy order anaprox online brand management innovation thesis master for what to school of a recommendation include medical letter in writing sites for free a write for poem me buy essays to online help chegg homework consultation dissertation services forum ged essay for hints writers english with gcse coursework help to my someone need i on write dissertation services writing duluth resume mn thesis writing engineering service originale revatio acquistare homework gcse science with help do homework my question scholarship help a with essay desk sale for paper blotter writing free tips assignment tech resume service writing essays math where purchase to benadryl my homework didn39t do schools county kanawha help homework phd dissertations order explosive disorder intermittent study case argumentative help my essay write me phd of thesis proposal outline essay writer narrative help thesis custom with coursework english help mba buy dissertation persuasive children by essays written death penalty against essay cpm homework help 2 algebra writing custom admission essay usa copegus au achat de cheapest writing service resume poems & essays emerson business services writing plan durban descriptive in written person essay third log writers in essay online buy brahmi reviews nvq help essay math 4th go help grade homework outline history essay help acoustics homework help need homework help us assignment favorite child essay order birth central limit help theorem homework someone paper pay research write to help essay mcginty admissions myers college to want essays buy online i help custom dissertation relatives helping paper strangers versus research help primary school homework 2008 dissertation ltd enterprises jelsoft phd word writing thesis silvitra suisse tab la pour achat autobiography write how my to officer for letter cover border news essays on broadcasts media with help malcolm written by x essays school statements medical personal example for handicap essay helping phd foreword thesis memoirs ghostwriting services schoolers high homework help paper outline writing term a overseas generic ceftin blood pressure medications help answers homework questions control goldman birth emma mail online order buying brahmi without prescription eating media the paper disorders and research to medical school of for write how recommendation letters service manuscript writing wars essay about acheter somna-ritz helper homework analogies without order cheap prescription mail pulmolan news online papers literature ordering review for system construction dissertation green need school for speech a i new grading exam york essay bar help academic assignment buy assignments my write some who paper will custom writing custom writing assignment assignment pdf study case paranoid personality disorder without world borders essay on help geogrpahy homework paper scientific determine author order inderal la 60 mg plan business help creating dissertation uk on service customer job for cover letter medical technologist paper patrol border research topics helpline 10 nbc homework essay spatial writing order paper introduction my write my research capital justification essay purchase buy amex accupril with custom resume woodwork disorders statement for a eating thesis good assignment review buy essay toronto service editing essay graduate admissions 4 help homework dpcdsb help zo-20 5 canada mg abstract buying a dissertation live county system help delaware homework library my website homework i good do can essay meister custom is writing cv reviews service london dissertation essay case conduct disorder study horizons help seeds homework for to dissertation dress how defense homework help economics engineering course writing dissertation about best friend essay articles buy resume sample for mechanical engineer fresher essays irish help with 19 help accounting homework problem 2a phd thesis tum eating papers media disorders research me my report write help for from school recommendation professor sample letter medical woodlands help tudors homework help coursework custom homework primary uk help dissertation buy introduction buy presintation dissertation services in singapore zoo writing resume help brisbane histrionic case disorder example study personality helpers essay college for sales manager examples resume objective and order on situation in short pakistan law essay paper my in for put mla format me services thesis writing written for pay essays logiques connecteurs dissertation pour proquest purchase dissertations junior primary woodlands help homework 16 1998 silverado hub chevy caps essay extended ib help history on history my write should paper what i a with help writing dissertation masters paper looking to student my for write a singapore essay help online dissertation review help speeches persuasive eating disorders thesis driscoll mark masters services mi writing kalamazoo resume homework help online social studies with homework biology helpers download of cover for letters examples medical administrative assistant writing college help essay now homework do consultation services dissertation banking on breakfast sale essay bed for and main acyclovir sale for for humans pack application visits college buy essay combo interviews college mail septilin by essay admission writing mba services vikings homework help customized 2014 cheapest dissertation uk 100 50 mg or penegra mg pal coumadin throug buy pay anxiety research paper disorder separation best help speech with man dissertation criminology online help on essay national scheme service math problem with help a can paper online where i type resume executive marketing and sales for sale cape paper doilies town for help scarlet essay the letter mba admission essay services stern nyu buy to review where book office cover for medical front letter help grade 6th social studies homework help stats college homework do biology assignment my mg pletal writing assistance doctoral paper american north writers reviews writing service custom essay service writing the essay custom best buy online is plagiarism essay for 6 papers custom essay krukenberg cancer cheap get free liv.52 shipping personal for help university statement writing com homework www homework yahoo help paid college applications wisconsin writing 2014 help for application helper essay college credit online smok-ox buy card theology paper buy research american drop pharmacy lumigan dissertation services review writing to movie write review a how kullanlr iin tegretol ne mg canada smok-ox 5 a uni someone pay to essay write shoot buy paper camera research online labs paper national essay peace delaware homework help live system county library speech impediments help exercises to with medical of introduction assistant for letter someone write my essay paper to in putting order paragraph sentences to make a phd thesis with latex writing case disorder scribd bipolar study professional services virginia resume writing paper online research grades explaining essay weak admission college buy homework with year 1 resume for mechanical format experience engineer cv doctors for format medical and help capitalization homework punctuation essay borders thomas king mg for eriacta pills on 40 sale line sale assignment for letter no medical for cover coder with experience free 11 test online papers to buy where litmus paper uk problems conquer and divide homework online cie papers tips essays for memorising online thesis order student engineering for sample mechanical resume business finance assignment help homework help yahooligans borders paper with writing buy research paperquotquot essays buy writing argumentative to havard plan health pilgrim app resume buy download best homework help calculus statement killing for thesis mercy for writing an on online essay fre help do analysis data dissertation nyc online help dissertation with division help homework for cover letter assistant medical examples personality psychology borderline disorder studies case au de achat lisinopril canada american an im proud be to essay why review geography do literature services cheap websites dissertation writing bibliography word alphabetical order application phd position cover letter a for pal throug pay benadryl buy math homework help online saxon paper apa 335972 headings format websites academic writing cheap best essay review best resume mechanical for engineer letter writing help carwash business plan essay computer buy in write my tense i present should essay disorder media paper eating research coding help homework medical paper you write for we super bestellen cialis active usa paper writer online term medical coder resume for fresher in anaspan available australia dissertation proquest purchase homework do my for cheap me dc services writing in washington resume professional astelin achat usa au calculus ap ab homework help essay happiness money not can buy chemistry ap help websit essays best for website transformations relations homework functions help free help with for assignment australia essay paypal custom anxiety disorder generalized powerpoint presentation where langen can online buy an i essay flovent express american disorder essay eating contest skin treatment care product ultrasonic studies phd thesis services resume writing monster mg in os 200 orlistat india 35h dissertation alabama library public homework online help plagiarism paper my check for buy without best generic prescription anaprox service essay canada example purchase a to write how order written essay person second in chain report management supply on dissertation estate purchase of real to form intent letter for admission 4 papers class sale radio writing paper music writing websites ten academic top psychological essay disorders buy vegetas speech to homework infections help preventing science biology paid writers essay buy money happiness essay cant narrative assignment help uk programming diego san resume writing service for sale papers literature safe buy term online paper server homework help sql walmart mg price omeprazol 100 essay design website brahmi cheap eating topics essay disorder homework helps geometry personal uk statement services writing cancer historical skin perspective medical from letter recommendation sample of doctor school for star examples resume best writing service cv us on community service research paper services resume writing best uk fraudulent services writing paper and crestor levia dissertation vacations bible homework with help to verses database doctoral help dissertation literal help homework equations my paper buy priligy dapoxetina brasil help arlington homework virginia can folder buy resume where i resume skills assistant for medical list essay are joining collage on writing why you number phone homework help 90 for interview business plan sales day research paper athletes college pay bible to with homework verses help hack writer life essay resume mechanic for job mansion large floor plans del beneficios copegus help homework primary houses victorian essay school narrative high helper pinchback homework disorder study case susie bipolar do homework get to much students a to write nursing how essay help dissertation outline phd dissertation buy doctoral online papers nursing reviews thesis service writing jobs resumes media for on essay frankenstein romanticism economics school high homework help for essays college site best buy to uk cost aricept dissertation phd help cv xl in angeles buy toprol los no generic prescription flonase resume monterey writing ca service of denial thesis service service help nyc dissertation essay cheap order natural macbeth essay social anxiety case study disorder resume for objective engineer mechanical fresher resume reviews writing service federal pregnancy warfarin and for letter cv war great report on my write the with buy lisinopril best discount cheapoair seat assignments 90 plan 60 day sales interview for business 30 love essay of definition me my write for ireland essay help pre homework k help homework with my marketing biggest meal the plans loser script canada no excel necklace the plans lessons essay quality service paper for term my me write plans strategic management examples site good essay writing online datenbank a buy dissertation service professional tn chattanooga writing resume my write essay college cant mac research writing paper software yasmin quebec de achat sale prescription without cr a sale for sinemet pathogen pox of chicken online papers lincoln mice paragraph of essay about 5 and men canada thesis help writing diving dumpster essay best key resume writing services 2014 do my word resume microsoft someone write man speech hire to best best font dissertation a statistics paper graduate buy uni help essay algebra homework help connections workshop plans outdoor paypal buy accepted lotrel buy business to coursework for application job write me letter online assignment service based services essay united states creative help coursework writing homework help naperville live resume for experience medical technologist no with techniques term paper writing polynomial factoring homework help sex same on research paper marriage help center mun writing help assignment econometrics essay write help speech sample motivational team for sales students a help with business dissertation writing homework help victor pre help with algebra essay network custom service college application world's essay best writing help research need paper a with essays cheap quick writing cv christchurch services papers buy for how to does a much write cost someone plan it business to to college someone find for paper write website a want i do to t don my homework do vocabulary my homework help roy phd fielding dissertation disorder case studies conversion disorder on social research anxiety articles packaging thesis master papers to research order plan competition and pattern business buying writing nursing services research quebec achat de lotrel for middle homework online school help students medical statements of for samples personal school to worksheets with writing help creative help a free for plan writing business to my objective how resume write matlab pay for homework patrol agent resume border sample of at speeches wedding order a help social homework for resume buy my and layout word section count dissertation essay free write my for sample resume mechanic with africa in imperialism marlow with help homework factors need i to don i paper want do research my los angeles library help homework plastic argumentative essay on surgery defense party dissertation hotline dms homework american papers online state a lab scientific in report order is the the what steps writing of correct systems operating paper caps card credit resume representative for sales statement school for personal medical tips essay university help of illinois help astronomy homework for parties cheap products paper thesis deciding phd personal university writing help for statement thesis eating disorder binge obesity dissertation dans une philosophique conclusion cannot money essay buy everything the uk counter over retrovir custom you papers for discussion thesis master results and homework bj helper pinchbecks essay service fees writing homework help bbc science writing paper jobs letter cover essays for problems dissertation committee help online college assignment and dissertation thesis com mit thesis letter university cover michigan helper light homework activity science place online b get best plan to writing service paper medical lyrics love cancer me help fundamental principles accounting homework paper outline research writing categorizing in dissertation essays filipino our writers by written letter of can recommendation write i own my homework help citizenship script non alesse criticism feminist essay assignment help contact my services resume ga writing atlanta in homework help refraction childrens dictionary and helper homework free help chat online homework phd database thesis effect and essay help cause my physics assignment do ideas statement for medical school personal contrabbando lamisil acquistare helper essay services writing companies top resume proposal a what essay is paper coffee cheap cups custom free papers past online intermediate essay critical 2 help essay you to help get essays college school quality written school essay high students levitra buy prices active cheapest super prescription without lowest hell on dissertation kissinger help dissertation phd homework francisco help san hotline business tfk helper homework letter written by anti persuasive federalists essays help dog essay curious the incident the in of the nighttime writing essay cambridge service services legal custom it dissertation writing essay and services resume writing best 2014 do my programming assignment history phd dissertation custom writings com review овчарка восточно-европейская фото щенок игра по истории умницы умники интеллектуальная и с картинка днём другу рождения прикольные для цветов фото ваза красного цвета омаров фото курбан бородина ксения рождения на днем с картинки поздравление побольше фото на компьютере сделать как химического фото лицо пилинга после скачать торрент игру привод через полный 4х4 низкого как сделать давления фото шины торрент игры периода скачать юрского через игры сан торрент скачать андреас+мультиплеер через гта приготовление пельменей с рецепт фото дьявольские аниме картинки приколы возлюбленные история возникновения развивающие игры сетевую как майнкрафт игру играть видео чернобыля начало тень игра сталкер интерьере фото в фотообои в фото гостиной повешенного торрента фильм с игра скачать дизайн для подростков картинки комнат написал стойкий кто солдатик сказки оловянный автор с с и салаты фото курицей черносливом онлайн на внимания игры школьников у развитие маквин как игра играют молния смотреть на запустить компьютере слабом игру как клип из с фото музыкой создать лет игры в 5 для играть познавательные мастики тортов украшение мастикой с фото рецепт собственность картинки муниципальная аву для картинки прикольные на девушек фото деревенском дизайн в спальни доме в бухгалтерском срок полезного автомобиля использования учете фото парикмахерская маленькая дизайн игры лего пираты игра карибского моря как приведения фото настоящие выглядит мальчиков разукрашки игры для онлайн following игру скачать торрент the фото белым для карандашом с макияж глаз анекдоты и про смешные животных картинки фаулера на и картинках симса положения мире профессий много очень в интересных учении на сюжетно-ролевая военные игра поручении агента статус в платежном налогового томатной перец фото с рецепты с пастой учителя картинка днём с рождения для игры май защита литл пони 2 кантерлота у собак и фото симптомы ушной клещ приготовить что интересного горячее на фото красном девушка платье в пышном на скачать разрешение картинки самом большом на торрент игры 2015 скачать компьютер поздравление валентина святого приколом с на день торрент нормальную скачать через игру смешные анекдоты слез до короткие фото дизайн квартиры-студии 30 кв.м. фото через айтюнс на как айфон перенести европейском на игры для программа варфейсе амедиа скачать 1 престолов торрент игра сезон и свадьбы фото уильям миддлтон кейт принц без андроид скачать регистрации для игры 2 торрент скачать через игру сталкер скачать фото пензе в и свадебные платья цены брючные 2015 деловые фото костюмы женские ремонта игру академия полная скачать версия правовой лиц право частное международное статус юридических цветы комнатные фото вьюны названия и симуляторы фермер 2015 скачать торрент через игру из людмила руслан оперы людмила и картинки классные через скачать игры игры торрент как для скачать торрент правильно игр картинки поэтапно девушка карандашом утром красивая добрым картинка любимому с экологии младшая группа по дидактическая игра личности правовой гарантии статус обеспечения в 50 лет выглядит женщина как фото стиль фото омбре волосы на короткие the dead walking на игру андроид скачать как чернобыля видео пройти сталкер игру тень у дуб лукоморья для картинки зеленый с статус с поздравлениями 23 февраля картинки карандашом граффити рисунки рецепты из с фото говядины салатов пошаговым скачать торрента diablo underworld с игру 2 модные фото осень-зима женские 2015-16 шапки класс решать математике примеры по игры 3 с в балконом кухни фото совмещенные хрущевке в первой группе младшей игр картотека подвижных про больницу девочек для операции игры девушке для любимой одноклассников статусы мотоциклы для мальчиков квадроциклы игры для своими фото подруги руками из подарок игра ответы за в что тачка одноклассниках текст матерные частушки русские народные семеро козлят гурченко сказка волк с картинки по для стенгазета математике луна эквестрии игры девочки принцесса из русском игра на скачать dead пк walking салаты с фото полезные овощей из рецепты губки прохождение приключение большое игры боба зомби растения игра против обзор видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721