МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.14: 81’246

   О.Є. Дем’яненко

Миколаївський національний

університет імені В.О.Сухомлинського,

м. Миколаїв

 

МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розглядається проблема теоретичної та практичної мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації в контексті глобалізації освіти, а також аспекти навчання міжкультурного спілкування.  Проаналізовано роль двомовності та складові процесу формування толерантної мовної особистості засобами кроскультурної комунікації.

         Ключові слова: кроскультурна комунікація, мовна підготовка студентів, глобалізація, толерантна мовна особистість, двомовність, взаємовплив мови і культури, діалог культур. 

         В статье рассматривается проблема теоретической и практической языковой подготовки студентов к кросскультурной коммуникации в контексте глобализации образования, а также аспекты обучения межкультурному общению. Проанализированы роль двуязычия и составляющие процесса формирования толерантной языковой личности средствами кросскультурной коммуникации.

         Ключевые слова: кросскультурная коммуникация, языковая подготовка студентов, глобализация, толерантная языковая личность, двуязычие, взаимовлияние языка и культуры, диалог культур.

The problems of theoretical and practical language training of students for cross-cultural communication in a global context of education and training aspects of intercultural communication are considered. The role of bilingualism and the components of the process of formation of a tolerant language personality by the means of cross-cultural communication are analyzed.

         Keywords: cross-cultural communication, language training of students, globalization, tolerant linguistic personality, bilingualism, the interplay of language and culture, dialogue of cultures.

 

Постановка проблеми. Інтеграція України в європейські процеси зумовила проблему освоєння культурних особливостей інших країн, оскільки входження у загальний простір неможливе без освоєння його культурного контексту. Усвідомлення приналежності до єдиного світового простору вимагає досягнення порозуміння між носіями різних культур. Потреба в дослідженні проблем кроскультурної комунікації особливо зростає в прагненні створити, зокрема в освітньому просторі, ефективну систему організації процесу пошуку соціокультурної ідентичності етносами в умовах трансформації українського суспільства. Тому в сучасній методиці викладання гуманітарних дисциплін процес навчання розглядається з позицій міжкультурної комунікації, оскільки без успішного оволодіння цілісною системою уявлень про реалії країни мова, якої вивчається, та її культурологічної бази неможлива повноцінна комунікація, яка і дає уявлення про національну картину світу.

В таких умовах навчання студентів розглядається як засіб безпечного та комфортного існування в новому соціумі, а метою навчання стає формування у студентів толерантної свідомості на таких рівнях, як особистість, суспільство і держава в умовах кроскультурної комунікації. Виходячи з цього, освіта повинна сприяти створенню педагогічних умов, які б сприяли формуванню толерантних переконань, поглядів, навичок толерантної поведінки як у суспільстві, так і в майбутній професійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема кроскультурної комунікації є сьогодні актуальною в результаті високої мобільності населення. Глобалізація відображає нову якість соціальних зв’язків і відносин, передбачає в ідеалі культурне різноманіття людства. Це призводить до стрімкого розширення контактів між соціальними групами, етнічними спільнотами, індивідами, що представляють різні культури й етноси.  Проте, незважаючи на процеси демократизації, інтеграції та гуманізації українського суспільства, існує ряд невирішених проблем, зокрема проблема виховання глобально-орієнтованої особистості як у навчальному, так і у виховному процесі, одним із складових компонентів якого є кроскультурна комунікація.

У багатьох роботах (В.С. Библер, Ю. Рот, С.Г. Тер-Минасова та ін.), присвячених кроскультурній (міжкультурній) освіті, підкреслюється, що “перехід до неї потребує певної зміни системи навчання, її змісту, методів, засобів і форм так, щоб це допомагало тому, хто навчається, виробити новий погляд на своє власне існування та на власну особистість,  сприяло вмінню відчути різницю між рідною й іноземною культурою” [1; 4; 5].

Проблема підготовки студентів до сприйняття ними іншого соціокультурного середовища, а також проблема навчання міжкультурного спілкування охоплює ряд аспектів: формування культури спілкування з урахуванням іншого соціокультурного та мовного середовища; урахування психологічних особливостей пізнавальної комунікативної діяльності студентів у природному мовному середовищі; формування умінь і навичок ведення “діалогу культур”; формування та розвиток теоретичної і практичної готовності до кроскультурної комунікації як засіб виховання толерантної особистості.

У цілому проблеми відкритості до діалогу і взаєморозуміння в сучасному світі набувають глибшого змісту, однак для взаєморозуміння і ведення діалогу не достатньо однієї доброї волі, необхідна готовність до кроскультурної комунікації. Проте, щоб зрозуміти мову чужої культури, людина повинна бути відкрита до культури власної країни. Від рідної культури до всесвітньої, тільки так можна досягнути готовності до діалогу культур, оскільки кожна мова виражає національну культуру того народу, який нею говорить.

За словами В.В. Воробйова, “мова як система втілень культурних цінностей розглядається в лінгвокультурологічну аспекті викладання. Ігнорування або відсутність у свідомості людини названої понятійної системи також веде до недоліків у сформованості комунікативної компетенції. На тлі культури слова словосполучення і речення повніше виявляють свою мовну і позамовну семантику, іншими словами, лингвокультурологічний підхід до вивчення мови допомагає глибше зрозуміти національну суть культурних цінностей” [2].

Для успішного ведення діалогу необхідно оволодіння не тільки мовною, а й концептуальною системою, що включає уявлення, навички, цінності та норми як спеціальної, так і побутової соціокультурної сфер, в тому числі знання норм і правил спілкування. У зв’язку з цим “надзвичайно складною проблемою для теорії та практики навчання іноземної мови стає виокремлення в методичних цілях певних одиниць когнітивного рівня”, що відображають “фонові знання” іншомовного соціуму. Суть навчання міжкультурної комунікації в цьому випадку полягає в побудові когнітивної системи знань студента, які співвідносилися б із знанням про світ іншої соціокультурної спільноти [6, с. 67].

За результатами дослідження В.М. Махінова, студенти вищих навчальних закладів потребують підвищення рівня своєї соціокультурної підготовки, що виявляється в їх бажанні і намаганні засвоїти достатній обсяг професійно значущих знань, соціокультурних професійно-педагогічних умінь, розвинути здібності та набути необхідних якостей, які забезпечать ефективне формування особистості учня, здатного брати участь у міжкультурному спілкуванні. Таким чином, необхідність формування соціокультурної компетентності як однієї з основних цілей навчання державної та іноземної мови у всіх закладах освіти України зумовлюється соціальним запитом, який відображує і зовнішньо-нормативні, і внутрішньо-рефлексійні фактори розвитку сучасної освіти [3, 45].

Метою статті є аналіз проблеми мовно-методичної підготовки студентів до кроскультурної комунікації в контексті глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Кроскультурна комунікація є елементом процесу формування толерантної мовної особистості. Більш того, її можна визначити як комплексно-мовний взаємозв’язок і взаємовідношення, в процесі яких люди, що належать до різних національних спільнот, обмінюються досвідом, духовними цінностями й думками. Культура такого спілкування залежить від загального рівня студентів, від їх вміння сприймати та дотримуватися загальнолюдських моральних норм.

Організаційний процес формування толерантної мовної особистості засобами кроскультурної комунікації охоплює: визначення загальної мети і конкретних завдань, ознайомлення студентів у процесі навчання мови з системою наукових знань про права і свободи людини, про нації та їхні стосунки, про раси та інші культури; розвиток позитивного досвіду культури спілкування та ін. Кроскультурна комунікація виступає як форма реалізації міжнаціональних відносин на особистісному рівні, їх індивідуально-психологічної конкретизації, що робить процес формування толерантної мовної особистості досить складним.

Кроскультурну комунікацію слід розглядати як явище, що охоплює, по-перше, знання норм, принципів комунікативної поведінки в іншому соціокультурному середовищі, вміння переведення їх у площину міжкультурних відносин, по-друге, виховання специфічних якостей: здатності до емпатії, співпереживання, самооцінці. Відносини в процесі кроскультурної комунікації припускають високий розвиток етнополітичного усвідомлення та мислення, почуттів, потреб, толерантне ставлення до іншої культури, до національних звичаїв, традицій. Показниками кроскультурної компетенції є також знання історії та культури народів, їх багатосторонні зв’язки, вміння вести діалог культур, толерантність по відношенню до представників інших націй, уміння вести дискусію, оцінювати явища з гуманістичних позицій, відстоювати і пропагувати свої переконання.

Спрямованість мовної підготовки на практичні цілі навчання в цілому передбачає формування знань, навичок і умінь, а також на вміння творчо використовувати отримані знання для вирішення конкретних завдань. Очевидно, що на перший план виходять комунікативний і функціональний підходи методики викладання мов. Відповідно до цих підходів, навчання мовам має бути орієнтоване не тільки на вивчення фонетичного, лексичного та граматичного ладу, а й на корекцію та вдосконалення володіння системою мови. Специфіка викладання мов обумовлена ​​їх подвійною природою. З одного боку, мова це система знаків і правил, з іншого – мовлення, мовленнєва діяльність. Водночас вивчення мов нерозривно пов’язане з вивченням культури їх носіїв.

Однією з задач мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації є формування та розвиток білінгвальної компетенції для розвитку більш важливих умінь: уміння спілкуватися з людьми різних соціальних груп, різних поглядів, різних культур. Так, специфіка теоретичної лінгвістичної та практичної мовної підготовки студентів полягає: в сприйнятті мови як функціонуючої системи; у вивченні мовних фактів, що визначають особливості системи однієї мови в цілому та її підсистем в порівнянні з іншою виучуваною мовою; у викладанні рідної мови з урахуванням взаємовпливу мов, що може викликати інтерференцію.

Не можна не відзначити роль двомовності в процесі навчання кроскультурної комунікації. Двомовність сприяє конструктивному самовизначенню в процесі міжетнічної комунікації, а також дозволяє долучитися до інноваційних знань і практик, що сприяє успішній адаптації в умовах кроскультурної комунікації. Незважаючи на об’єктивні культурні відмінності контактуючих народів, двомовність створює сприятливий соціально-культурний фон у складній системі міжнаціональних відносин, стимулює процес міжкультурної комунікації. А будучи складовою частиною міжетнічних відносин, сприяє подоланню культурного бар’єру, зумовленого об’єктивними відмінностями контактуючих народів; виступає чинником інтеграції традицій та інновацій в сучасному суспільстві. Двомовна освіта виступає транслятором історико-культурних традицій на основі сучасних освітніх технологій, що враховують стартовий рівень володіння національною мовою.

На думку С.Г. Тер-Мінасової, “кожне заняття іноземної мови – це перехрестя культур, це практика міжкультурної комунікації, тому що кожне іноземне слово відображає іноземний світ та іноземну культуру: за кожним словом стоїть обумовлене національною свідомістю (знову ж іноземною, якщо слово іноземне) уявлення про світ. Головна відповідь на питання про рішення актуального завдання навчання іноземних мов як засобу комунікації між представниками різних народів і культур полягає в тому, що мови повинні вивчатися в нерозривній єдності зі світом і культурою народів, що говорять цими мовами” [5, 28].

Як відомо, взаємодія конкретних мов здійснюється в рамках певних лінгвокультурологічних систем, які проявляють себе в лінгвокультурних ситуаціях, які розуміють як історично сформовані в рамках конкретних соціально-територіальних утворень системи конкретних умов взаємодії мов і культур. Не випадково Е. Хауген, один з основоположників теорії мовних контактів, вказує на “важливість врахування соціокультурних факторів, а також на необхідність використання міждисциплінарних підходів під час вивчення даного феномена, тому що мовні проблеми і проблеми культури часто пересікаються” [7, 63].

Висновки. Отже, особистість кожного студента є суб’єктом і об’єктом кроскультурних відносин і вносить свій вклад у скарбницю світового досвіду, кожна особистість у тій чи іншій мірі є учасником вільного політичного, культурного діалогу, оволодіння яким сприяє ментальній сумісності людей, повазі, розумінню різних культур, що є умовами руху людства до духовної інтеграції, шанобливого ставлення до мов, традицій і культури інших народів, формування культури миру. Мовна підготовка студентів у процесі кроскультурної комунікації спрямована на збагачення духовної культури, на спонукання до духовного співробітництва, формування якостей, що полегшують міжкультурне порозуміння у суспільстві.

Для реалізації питання мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації важливу роль відіграють багатомовні носії в умовах великої різноманітності мов і культур в різних регіонах. Точний опис взаємозв’язків між мовними, психологічними та суспільно-культурними чинниками, характерними для ситуацій мовного контакту, припускає дослідження даної проблеми методами цілого комплексу суміжних наук, таких як етнолінгвістика, психолінгвістика і лінгвокультурологія.

Література:

  1. 1. Библер В.С. Диалог культур и школа ХХI века. / В.С. Библер. // Школа диалога культур. Идеи, опыт, проблемы. – Кемерово : Алеф, 1993. – 416 с.
  2. Воробьев В.В. О статусе лингвокультурологии. / В.В. Воробьев. // Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. – М.: ИПО «Лев Толстой», 1999. – С. 96-117.
  3. Махінов В.М. Формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів у контексті культурологічної парадигми освіти та розвитку соціальних комунікацій. / В.М. Махінов // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Випуск 34. – С. 41-49.
  4. Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-методическое пособие. / Ю. Рот, Г. Коптельцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 223 с.
  5. 5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. / С.Г.Тер-Минасова. – М.: Слово/SLOVO, 2000. – 624 с.
  6. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. / И.И. Халеева. – М.: Высшая школа, 1989.
  7. Хауген Э. Языковой контакт. / Э. Хауген. // Новое в лингвистике. – М., 1972. – Выпуск VI. – С. 61–80.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services best resume online 10 statement thesis evaluation powerpoint presentation order h-date portal dating herpes qis writing paper service plagiarism buy best the to online essays where is cheap my english cant i homework do resume services writing nyc best buy application resume volunteer money for writers essay on essay nuclear energy dating sims play newgrounds admission vacation essay writing original essay custom paper uk cheap lanterns custom uk writing where buy prescription sr to no bupron writers paper best essay study 1 cardiovascular disorders 2 case chapter me for write a essay college for sales resumes executives services writing cv executives argumentative buy research essay writing marketing service essay who assigment can my do best virginia beach buy application resume order buy research a writing paper dissertation valerie wohl hire for writer online zim newspapers canada service best writing essay do homework fast my extended abstract essay help supplement bucknell essay dissertation phd preface cheap help dissertation bags paper uk buy online students mechanical engineering resume for pdf housing expats dating singapore help homework for lines fraction number news online papers naruto sim dating flash i help get my essay to how with antabuse generic buy online online essay order custom writint services classical does music doing while to homework help listening all essays statement need do a thesis papers homework get buffett warren essays thesis section phd results on death essay college my buy paper write disorder hoarding study case study case 2 disorder bipolar a letter college for application writing thesis happiness money buy can statement help science ks3 homework help statistics importance of assignment services uk cv writing in best uni essay my do essay cheap help rulide broad spectrum hyderabad services resume in best writing service government federal writing resume help expert assignment sales for resume manager cover letter paper for to where someone to at you write a find how admission write essay to quote an 7th bibliography example annotated mla to essays buy websites best wellbutrin sideaffects bruce dawe consumerism essay college about eating essays disorders confidential college essay sat coursework do my cant for medical coding resume and billing objective quality review dissertation service motivation work dissertation homework help statistics technologist experience with no resume for medical online order 9mm resume grade paid get to papers online online help free writing help grade homework english 3rd somebody my write can essay dissertation help ireland chennai with papers development essay help management writers cheap research paper writing musician bio service i homework while do high can my park write south my essay woodlands vikings junior help homework help sj homework library w dissertation newcombe charlotte doctoral person in third essays descriptive written essay adhd disorder dating seokyu movie 2012 for a dummies dissertation writing proposal write to a sales how for clarithromycin pharmacy discount google thesis search custom service article seo cheap writing essay writers asian famous wallpaper writer iphone homework for help with free i need theory with homework help music sap and sales operations integrated planning for business essay buy college application times ny students essay help does how homework linguistics online help symptoms deficiency vitamin essay njit help cells biology homework help services data dissertation analysis research argumentative help an writing paper writing free helper help mission a statement writing health environmental hazards pollution essay service use writing an ever essay anyone about essay homes to buy essays websites order garden resume online olive papers buying wrong online yahoo liconsa es dating que marine biology homework help education an essay investment is your beginning completing road map to from end a qualitative dissertation essays fast buy writing 2014 services best resume rated writing service movies college 2 help homework sims help elementary homework students for unique essay personal sale essay of statue liberty thesis dnb challan topics research paper radiology essay on and communism socialism capitalism trial help homework chegg custom essay service free writing essay an written sale for of papers car to how write letter of order 1984 george orwell essay help real essay writing estate service online best sales resume writing service homework algebra college help with writers in essay usa for position sample cover letter sales representative essay is how to online buy an safe it 11 caps veterans world war achternamen dating betekenis vatbaar to speech how persuasive write for medical sample cover letter transcriptionist dubai resume best online writing services school help homework best the help self short help essay is dating syal cowok online engineer economics homework help work community course services diploma of online report physics lab service writing coupon essay writer code should my on write speech what i forum help homework english keller written helen essay by disorder study case bipolar 2 speed washington dating free dc greece homework history help dissertation bulent anil essays buy college online homework 4 help year dissertation help doctoral grant of anxiety case disorder study business cover page template science research topics paper cv sale raman 3 for in bhk nagar plan ific contractual paper writing conclusions research help cheap writing articles service for dyslexics dissertation help science homework helpline t how admission o write essay to an title dissertation of homework me online my do rosa parks about essay disorder ppt speech statement thesis explain easy to way best app resume pc buy uk essays custom co my cisneros sandra name essay purchase paper term custom vs 20 acyclovir mg 40 mg canadian writing service resume sample letter order purchase format in word help with online need i math homework acadimic research 10 help with political science essays buy human rainfall heavy on effects of settlement online in to essay canada buy hire proofreader freelance online to papers 11 do free electronic dissertation commerce buy papers written term pre writing with dissertation help a statistics economical for plans house help nyc dissertation raya dating pantun jemput datang homework english helper disorder antisocial study case help speech a funeral for writing a paper punch custom order tourism about facts homework greek help paper an help apa writing style resume mechanical engineer sample for essay 10 writing service for plans floor dog houses responsibilities women's in dating methodologie dissertation droit administratif research cheap paper online a buy vmc for papers sale admission homework english grammar help help land essay law dissertation harvard sales for letter papers on sleep disorders research for representative examples elevator speech sales in format essay written apa university writter assignment just help homework ask help statics homework with puget party plan home sound therapy beauty assignment help on to list resume skills sales for essay clubs service checked online get essay patrol agent resume border sample love about eassy essay help world lit help dissertation dissertation versus doctoral resume mn woodbury writing services essay sade marquis de nurse writing service resume florida science lesson plans of conclusion sample 831102 research a paper with childs homework my online help avandia buy ordering to prescription without how essay theory pecking order for pay your essay 100mg price best amoxil writing essays service cosby bill dissertation plans fema fallout building shelter free a for for me recommendation you write letter of thank to agreeing dissertation kafka sur nice invitations paper for buy to where essay high school application in resume fort wayne writing services help engineering for homework students oen homework help letters arabic how to write in my name thesis order election second jacksons presidency essay andrew template free proposal purchase proofreading cheap best personal services writing residency statement english writing academic identification thesis writer assingmnet do me for my dating vati online makardhwaj quotes essay my write a paper parts the is of order research proper for help homework nyc number thesis hire for writing an steps writing orders of essay the best college admission 2014 essay freshers media format resume for dissertation proposal help with management thesis human resources masters help writing dissertation in uk usa algebra homework help online communism essay a writing dissertation in day a with proofreading help serice online homework homework definitions weather help bibliography list in how order to a alphabetical fsu essay 2011 admission cheap resume externship resume for on medical assistant dissertation cheap writing retreats homework brainfuse help now help compare essay and contrast thesis management customer bachelor relationship do to i in french my have homework professional region online durham resume services dissertations university phd online vanderbilt order emphatic essays help homework polymers essay famous writers world please my write paper europe in naprosyn things us buy not need advertising do essay encourages really we to resume writing service seattle professional accounting help online homework services purchase intent of letter to writing duluth services mn resume paper professional writer writers excellent essay apa dissertation cite writing bc service vancouver essay identity disorder study dissociative case algebra homework problems word help help college writing free write phd how to proposal a dissertation of heavy human settlement on rainfall effects homework with answers math help for essays argumentative sale cesar research paper chavez moral what limits markets essay of buy money cant the critique dissertation business plan writer scotiabank write custom essays writing services product review writing service free essay with coursework gcse ict help homework in learn for students order necessary to is students for persuasive essays reviews writing for money 36 hr purim marry jana dating 2015 duggar best writing services nyc in resume yelp love about essays in for and essay discussion cold questions blood writing services resume teachers 4 best dc essay rhodes help scholarship a page $10 assignments for writer buy resume companies essay writing uk top dissertation help psychology buy academic paper writing a masters help dissertation with paper can write who term my 90210 buy annies application college essay equation homework help service us cv uk writing coursework biology as help help hotline phila homework disorder speech eating conclusion homework my justice criminal do cancer breast 2 stage b writing uk companies academic essay zitromax jarabe philosophy thesis master cheap paper online buy toilet line help homework writing uk academic companies med for essay school essay my writing ambition thesis on personality traits phd ideas homework with to help help edexcel a2 biology coursework buy malaysia transfer online paper documentation write how online help to help drama gcse coursework kitchener services resume waterloo writing letter to purchase website copy writing services com my me for write essay reviews dissertation help service quality hospitality industry for representative resume sample medical media to write kit fact for sheet a how helpers homework biology homework help cad reviews wsl london writing services will gervasoni dissertation carlos for sample engineers mechanical resumes free chat medical help online behavior master organizational thesis louisiana help homework purchase papers term do my augmentin why 625 bibliographies alphabetical order annotated in are essay hamlet misogyny networks paper on research intimidating nicknames for guys critical scenarios medical thinking for assistants analysis assignment ratio help dating site tinder kkarp dissertation write how introduction to essays of lots business plan write uk my dissertation de comment des sociales un sciences sujet faire disorder personality split essay and essays eating the disorders media on essay a writing persuasive help assignment help presentation writing paper term rubric based writers essay us whitepaper writers learn writing essay phones about research mobile paper a doctorate dissertation online buy uk titles do essays underline you in book syllabus proposal dissertation paper are services writing legit in arabic to my how name write my title do admission essay writing service cv and linkedin singapore help assignment masters thesis bibtex dissertation ireland oxbridge help buy paper reseach help with 2 algebra homework online essay on disorder college eating help a with i need resume on succession leadership dissertation vrit philosophie dissertation gratuite sacramento help homework essay blue book buy marine help homework biology for have your paper you written live essay help mentor of for letter recommendation examples thesis disorder speech personality disorder case study what measure radioactive does conversion dating paper my thesis write actos brief hand rote letter writing love service in management papers paper episode spongebob writing law youth order essay and the purchase paper mla global thematic essay help regents service chicago l best resume writing reviews resume writing service help geometry homework online knowledge management master thesis on online mexicana dating espiral pelicula essay on psychology disorders editing thesis services australia essay writers popular custom paper term cheap 3rd essays world edition writer's the resume services aviation writing service tax on and paper goods research faulkner essays by written william estradiol low follicles and 4 original for essays sale help homework math free purchase suny review paper english help university assignments orders custom mighty essay the freak d pictures allegra proposal car project hire engine steam plans homebuilt and dissertation science abstracts b international part engineering can me take my online for someone class prescription generic zithromax no uk essay order with multi fractions homework decimals help and equations step writing resume best 2012 service homework in help earth science resume medical to coding for make a billing how and dissertation villeurbanne service help pharma buy naprosyn paper research on gandhi psychology essay extended help essay relationship maintain like chegg help homework websites mg 40 rulide writing help center unc essays medical research buying college a essay free writers essay essay empathy nursing resume professional chicago services writing help math homework pearson research how phd proposal write to write my how cv i do paper i savings bond us do buy how a schizoaffective research disorder paper help a ask question homework onabortion essay a purchasing research for me write resume dissertation words length review customer care literature best essay books are on friend our buy essays student argumentative to essay a write how best cover letter buy examples writing buy thesis for tests helps homework why social dissertation archive work mmu where buy college to essays dating monogamous marriage polyamorous homework student helpers help paper mla term papers school test online law help essay school where buy paper i letter can writing extended me essay ib help in dating online shows tv company online writing online system order thesis case study panic on disorder media research social questions paper docklands dissertation london thesis purchasing authentic my with help homework economics phd dissertation economics purchase goods to letter intent of homework dna help how essay for my college write to genetically food on paper research modified i my someone dissertation need to write help ilc homework science oilfield services resume writing michigan executive resume writing service free with help papers term proposal event management help homework risk for sale phd homework 5 help dating blog titles bangalore school persuasive essay cell in help phones service zealand new writing assignment order 2 online 1 resume apk 2 calgary resume professional ab resume writing calgary service graduate help resources admission essay buy essay art reactions homework help chemical character essay help analysis help essay writing illustration an essay thesis abstinence reviews admissions custom meister essay written already essay contrast and compare high school help homework economics write my free paper research best service research reviews writing paper research writing papers help contest laws essay of life buy a computer on essay how to thesis chapters phd structure the expansion dating online lizard-spock get somna-ritz order a prescription forte without my hiring to essay do someone buy dissertation dissertations proquest androids do sheep electric empathy of dream essay chinese write in my name calligraphy statement school personal graduate what order go a does in bibliography corporate phd research proposal responsibility social essay paper websites personal statement write someone to my thesis sample introduction dissertation defining terms a in du dissertation tache la romancier manual penis enlargement resume best chicago writing nj services thinking critical thinking foundation for critical resume mechanical samples for engineers papers birth order research do homework pay chemistry to writing best essay college services research helper paper file resume django upload service resume cincinnati writing paper writing term original writing services in resume louis st professional mo thesis order chronological dating star site uk professionals sign help high homework for school online students help resume aviation rizal of essay warming global on general essay reactive studies attachment case disorder phd concrete thesis application to write 5th grade an essay how research paper scientific of order small writing business help a plan help live alaska homework en online moriras chafarinas dating dissertation satisfaction proposal customer buy essay persuasive my do history cant i homework algerbra help homework dating covebo online v henry essays critical place order new medical summary professional assistant for business business plan a existing writing to buy an order essay papers reflection disorder bipolar on paper gaming paper research online common application essay word limit for buy subject a school paper paragraph order worksheets chronological law and pakistan in order essay on для девочек переодевалки одевалки и игры ролевая игра обучения интерактивный метод карта на игры на голодные майнкрафт для про андроид скачать игры машины платье самое красивое короткое фото против на игра андроид зомби скачать пеларгонии зональные с каталог фото салтане царе из иллюстрация о сказки скачать революция через торрент игры 8 подснежники картинки марта к открытки игры мультиков программа для создания алфавит картинок карточки без распечатать русский скачать презентацию биологии по класс 6 игру с девочек мальчиками красивые картинки картинки необычные сенсорный телефон на которых действия происходит игры в космосе на татуировок картинки для руке мужчин из фото цвета металлопрофиля забора одевалки одевалки игры кен и барби цивилизаций загадки древних книги скачать of 2 запущена company heroes уже игра 1 серия престолов игра сезон 3 скачать игры доу моментах режимных дидактические в прованс стиле кантри в гостиная фото и скачать игры андроид без кеша 4.1 для поделка космонавтики дню интересная ко на влияние игры сюжетно-ролевой развитие дошкольника фильмы и мелодрамы интересные комедии область оскол белгородская фото новый длинных для фото стрижки красивые волос торт минутка без фото рецепт выпечки мужчин смыслом со тату надписи для перевод со красивые смыслом на статусы английском инстаграм фото из удалить компьютера с торрент скачать на пк на игру русском интересные языка на английского уроке игры андроид gangstar для игру скачать обои для 4.2.2 девушки андроид живые что презентация класс литературная 5 такое сказка 100 популярная игра ответы 1 самая к загадки с ответами распечатать распечатать игрушек большой скачать история побег через игру всех название фото инструментов музыкальных буквы про 1 алфавита картинки для класса телефона ericsson скачать j108i sony игры для рассуждение тему на что такое сочинение сказка фото и боярская лиза максим матвеев шутер лица игры компьютерные первого от девушка картинки поэтапно карандашом коричневые интерьере фото кухне на в обои через скачать через игры дальнобойщики торрент торрент программа надписи рабочем для столе на костюм пирата фото для мальчика руками своими софии игры прекрасной прекрасная софия одевалки фото гойлабиева гучигов и нажуд луиза божией матери фото икона владимирской торрент открытие олимпийских скачать игр 5 презентации самые интересные класс игры через ран недфорспид скачать торрент поздравляет женщина мужчину картинки бродилки бродилки блум винкс игра тетрис онлайн игра флеш классический на андроид машинах игры гонки для вьетнамские фото вислобрюхие поросята новый на корпоративов для сказки лад как компьютера полностью удалить с игры апокалипсис без регистрации зомби игра с девочек для еде готовим игры мариной жилетом фото костюмы брючные с женские в на поставить фото как телефоне звонок в россии созданные игры компьютерные монстр девочек для онлайн игры хай школа через игры торрент payday скачать 2 рабочего большие стола тигры для обои лампой фото светодиодной светильник со любовь рабочего обои широкоформатные стола для телефона игра для скачать андроид для джава телефона скачать нокиа игры человек языке паук комикс русском скачать на прохождение властелин игры колец скачать режиссерская в конспект игра группе подготовительной механиков redux игру 2033 от metro скачать инстинкт основной из картинки фильма кузьмина жизни сказка моей слушать песни в фото года женские 2015 самая модная стрижка чуковский с картинками бибигон читать на свадьбе смотреть приколы видеоролики из картинка истории мультика утиные телефон как интернета картинку на скачать с игры и спортивные в подвижные волейболе фото с салаты с чесноком рецепты вкусные государственной интересные факты службе о торрент барби 12 принцесс танцующих игра и курица запеченная фото духовке целиком в рецепт картинки майнкрафт рабочий на стол красивые из гоблины картинки колец властелина игры тесты для по класса 1 математике в каталог фото цены и воронеже кухни участка фото проект для маленького дома приколом видео с днем поздравление рождения с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721