МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.14: 81’246

   О.Є. Дем’яненко

Миколаївський національний

університет імені В.О.Сухомлинського,

м. Миколаїв

 

МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розглядається проблема теоретичної та практичної мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації в контексті глобалізації освіти, а також аспекти навчання міжкультурного спілкування.  Проаналізовано роль двомовності та складові процесу формування толерантної мовної особистості засобами кроскультурної комунікації.

         Ключові слова: кроскультурна комунікація, мовна підготовка студентів, глобалізація, толерантна мовна особистість, двомовність, взаємовплив мови і культури, діалог культур. 

         В статье рассматривается проблема теоретической и практической языковой подготовки студентов к кросскультурной коммуникации в контексте глобализации образования, а также аспекты обучения межкультурному общению. Проанализированы роль двуязычия и составляющие процесса формирования толерантной языковой личности средствами кросскультурной коммуникации.

         Ключевые слова: кросскультурная коммуникация, языковая подготовка студентов, глобализация, толерантная языковая личность, двуязычие, взаимовлияние языка и культуры, диалог культур.

The problems of theoretical and practical language training of students for cross-cultural communication in a global context of education and training aspects of intercultural communication are considered. The role of bilingualism and the components of the process of formation of a tolerant language personality by the means of cross-cultural communication are analyzed.

         Keywords: cross-cultural communication, language training of students, globalization, tolerant linguistic personality, bilingualism, the interplay of language and culture, dialogue of cultures.

 

Постановка проблеми. Інтеграція України в європейські процеси зумовила проблему освоєння культурних особливостей інших країн, оскільки входження у загальний простір неможливе без освоєння його культурного контексту. Усвідомлення приналежності до єдиного світового простору вимагає досягнення порозуміння між носіями різних культур. Потреба в дослідженні проблем кроскультурної комунікації особливо зростає в прагненні створити, зокрема в освітньому просторі, ефективну систему організації процесу пошуку соціокультурної ідентичності етносами в умовах трансформації українського суспільства. Тому в сучасній методиці викладання гуманітарних дисциплін процес навчання розглядається з позицій міжкультурної комунікації, оскільки без успішного оволодіння цілісною системою уявлень про реалії країни мова, якої вивчається, та її культурологічної бази неможлива повноцінна комунікація, яка і дає уявлення про національну картину світу.

В таких умовах навчання студентів розглядається як засіб безпечного та комфортного існування в новому соціумі, а метою навчання стає формування у студентів толерантної свідомості на таких рівнях, як особистість, суспільство і держава в умовах кроскультурної комунікації. Виходячи з цього, освіта повинна сприяти створенню педагогічних умов, які б сприяли формуванню толерантних переконань, поглядів, навичок толерантної поведінки як у суспільстві, так і в майбутній професійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема кроскультурної комунікації є сьогодні актуальною в результаті високої мобільності населення. Глобалізація відображає нову якість соціальних зв’язків і відносин, передбачає в ідеалі культурне різноманіття людства. Це призводить до стрімкого розширення контактів між соціальними групами, етнічними спільнотами, індивідами, що представляють різні культури й етноси.  Проте, незважаючи на процеси демократизації, інтеграції та гуманізації українського суспільства, існує ряд невирішених проблем, зокрема проблема виховання глобально-орієнтованої особистості як у навчальному, так і у виховному процесі, одним із складових компонентів якого є кроскультурна комунікація.

У багатьох роботах (В.С. Библер, Ю. Рот, С.Г. Тер-Минасова та ін.), присвячених кроскультурній (міжкультурній) освіті, підкреслюється, що “перехід до неї потребує певної зміни системи навчання, її змісту, методів, засобів і форм так, щоб це допомагало тому, хто навчається, виробити новий погляд на своє власне існування та на власну особистість,  сприяло вмінню відчути різницю між рідною й іноземною культурою” [1; 4; 5].

Проблема підготовки студентів до сприйняття ними іншого соціокультурного середовища, а також проблема навчання міжкультурного спілкування охоплює ряд аспектів: формування культури спілкування з урахуванням іншого соціокультурного та мовного середовища; урахування психологічних особливостей пізнавальної комунікативної діяльності студентів у природному мовному середовищі; формування умінь і навичок ведення “діалогу культур”; формування та розвиток теоретичної і практичної готовності до кроскультурної комунікації як засіб виховання толерантної особистості.

У цілому проблеми відкритості до діалогу і взаєморозуміння в сучасному світі набувають глибшого змісту, однак для взаєморозуміння і ведення діалогу не достатньо однієї доброї волі, необхідна готовність до кроскультурної комунікації. Проте, щоб зрозуміти мову чужої культури, людина повинна бути відкрита до культури власної країни. Від рідної культури до всесвітньої, тільки так можна досягнути готовності до діалогу культур, оскільки кожна мова виражає національну культуру того народу, який нею говорить.

За словами В.В. Воробйова, “мова як система втілень культурних цінностей розглядається в лінгвокультурологічну аспекті викладання. Ігнорування або відсутність у свідомості людини названої понятійної системи також веде до недоліків у сформованості комунікативної компетенції. На тлі культури слова словосполучення і речення повніше виявляють свою мовну і позамовну семантику, іншими словами, лингвокультурологічний підхід до вивчення мови допомагає глибше зрозуміти національну суть культурних цінностей” [2].

Для успішного ведення діалогу необхідно оволодіння не тільки мовною, а й концептуальною системою, що включає уявлення, навички, цінності та норми як спеціальної, так і побутової соціокультурної сфер, в тому числі знання норм і правил спілкування. У зв’язку з цим “надзвичайно складною проблемою для теорії та практики навчання іноземної мови стає виокремлення в методичних цілях певних одиниць когнітивного рівня”, що відображають “фонові знання” іншомовного соціуму. Суть навчання міжкультурної комунікації в цьому випадку полягає в побудові когнітивної системи знань студента, які співвідносилися б із знанням про світ іншої соціокультурної спільноти [6, с. 67].

За результатами дослідження В.М. Махінова, студенти вищих навчальних закладів потребують підвищення рівня своєї соціокультурної підготовки, що виявляється в їх бажанні і намаганні засвоїти достатній обсяг професійно значущих знань, соціокультурних професійно-педагогічних умінь, розвинути здібності та набути необхідних якостей, які забезпечать ефективне формування особистості учня, здатного брати участь у міжкультурному спілкуванні. Таким чином, необхідність формування соціокультурної компетентності як однієї з основних цілей навчання державної та іноземної мови у всіх закладах освіти України зумовлюється соціальним запитом, який відображує і зовнішньо-нормативні, і внутрішньо-рефлексійні фактори розвитку сучасної освіти [3, 45].

Метою статті є аналіз проблеми мовно-методичної підготовки студентів до кроскультурної комунікації в контексті глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Кроскультурна комунікація є елементом процесу формування толерантної мовної особистості. Більш того, її можна визначити як комплексно-мовний взаємозв’язок і взаємовідношення, в процесі яких люди, що належать до різних національних спільнот, обмінюються досвідом, духовними цінностями й думками. Культура такого спілкування залежить від загального рівня студентів, від їх вміння сприймати та дотримуватися загальнолюдських моральних норм.

Організаційний процес формування толерантної мовної особистості засобами кроскультурної комунікації охоплює: визначення загальної мети і конкретних завдань, ознайомлення студентів у процесі навчання мови з системою наукових знань про права і свободи людини, про нації та їхні стосунки, про раси та інші культури; розвиток позитивного досвіду культури спілкування та ін. Кроскультурна комунікація виступає як форма реалізації міжнаціональних відносин на особистісному рівні, їх індивідуально-психологічної конкретизації, що робить процес формування толерантної мовної особистості досить складним.

Кроскультурну комунікацію слід розглядати як явище, що охоплює, по-перше, знання норм, принципів комунікативної поведінки в іншому соціокультурному середовищі, вміння переведення їх у площину міжкультурних відносин, по-друге, виховання специфічних якостей: здатності до емпатії, співпереживання, самооцінці. Відносини в процесі кроскультурної комунікації припускають високий розвиток етнополітичного усвідомлення та мислення, почуттів, потреб, толерантне ставлення до іншої культури, до національних звичаїв, традицій. Показниками кроскультурної компетенції є також знання історії та культури народів, їх багатосторонні зв’язки, вміння вести діалог культур, толерантність по відношенню до представників інших націй, уміння вести дискусію, оцінювати явища з гуманістичних позицій, відстоювати і пропагувати свої переконання.

Спрямованість мовної підготовки на практичні цілі навчання в цілому передбачає формування знань, навичок і умінь, а також на вміння творчо використовувати отримані знання для вирішення конкретних завдань. Очевидно, що на перший план виходять комунікативний і функціональний підходи методики викладання мов. Відповідно до цих підходів, навчання мовам має бути орієнтоване не тільки на вивчення фонетичного, лексичного та граматичного ладу, а й на корекцію та вдосконалення володіння системою мови. Специфіка викладання мов обумовлена ​​їх подвійною природою. З одного боку, мова це система знаків і правил, з іншого – мовлення, мовленнєва діяльність. Водночас вивчення мов нерозривно пов’язане з вивченням культури їх носіїв.

Однією з задач мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації є формування та розвиток білінгвальної компетенції для розвитку більш важливих умінь: уміння спілкуватися з людьми різних соціальних груп, різних поглядів, різних культур. Так, специфіка теоретичної лінгвістичної та практичної мовної підготовки студентів полягає: в сприйнятті мови як функціонуючої системи; у вивченні мовних фактів, що визначають особливості системи однієї мови в цілому та її підсистем в порівнянні з іншою виучуваною мовою; у викладанні рідної мови з урахуванням взаємовпливу мов, що може викликати інтерференцію.

Не можна не відзначити роль двомовності в процесі навчання кроскультурної комунікації. Двомовність сприяє конструктивному самовизначенню в процесі міжетнічної комунікації, а також дозволяє долучитися до інноваційних знань і практик, що сприяє успішній адаптації в умовах кроскультурної комунікації. Незважаючи на об’єктивні культурні відмінності контактуючих народів, двомовність створює сприятливий соціально-культурний фон у складній системі міжнаціональних відносин, стимулює процес міжкультурної комунікації. А будучи складовою частиною міжетнічних відносин, сприяє подоланню культурного бар’єру, зумовленого об’єктивними відмінностями контактуючих народів; виступає чинником інтеграції традицій та інновацій в сучасному суспільстві. Двомовна освіта виступає транслятором історико-культурних традицій на основі сучасних освітніх технологій, що враховують стартовий рівень володіння національною мовою.

На думку С.Г. Тер-Мінасової, “кожне заняття іноземної мови – це перехрестя культур, це практика міжкультурної комунікації, тому що кожне іноземне слово відображає іноземний світ та іноземну культуру: за кожним словом стоїть обумовлене національною свідомістю (знову ж іноземною, якщо слово іноземне) уявлення про світ. Головна відповідь на питання про рішення актуального завдання навчання іноземних мов як засобу комунікації між представниками різних народів і культур полягає в тому, що мови повинні вивчатися в нерозривній єдності зі світом і культурою народів, що говорять цими мовами” [5, 28].

Як відомо, взаємодія конкретних мов здійснюється в рамках певних лінгвокультурологічних систем, які проявляють себе в лінгвокультурних ситуаціях, які розуміють як історично сформовані в рамках конкретних соціально-територіальних утворень системи конкретних умов взаємодії мов і культур. Не випадково Е. Хауген, один з основоположників теорії мовних контактів, вказує на “важливість врахування соціокультурних факторів, а також на необхідність використання міждисциплінарних підходів під час вивчення даного феномена, тому що мовні проблеми і проблеми культури часто пересікаються” [7, 63].

Висновки. Отже, особистість кожного студента є суб’єктом і об’єктом кроскультурних відносин і вносить свій вклад у скарбницю світового досвіду, кожна особистість у тій чи іншій мірі є учасником вільного політичного, культурного діалогу, оволодіння яким сприяє ментальній сумісності людей, повазі, розумінню різних культур, що є умовами руху людства до духовної інтеграції, шанобливого ставлення до мов, традицій і культури інших народів, формування культури миру. Мовна підготовка студентів у процесі кроскультурної комунікації спрямована на збагачення духовної культури, на спонукання до духовного співробітництва, формування якостей, що полегшують міжкультурне порозуміння у суспільстві.

Для реалізації питання мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації важливу роль відіграють багатомовні носії в умовах великої різноманітності мов і культур в різних регіонах. Точний опис взаємозв’язків між мовними, психологічними та суспільно-культурними чинниками, характерними для ситуацій мовного контакту, припускає дослідження даної проблеми методами цілого комплексу суміжних наук, таких як етнолінгвістика, психолінгвістика і лінгвокультурологія.

Література:

  1. 1. Библер В.С. Диалог культур и школа ХХI века. / В.С. Библер. // Школа диалога культур. Идеи, опыт, проблемы. – Кемерово : Алеф, 1993. – 416 с.
  2. Воробьев В.В. О статусе лингвокультурологии. / В.В. Воробьев. // Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. – М.: ИПО «Лев Толстой», 1999. – С. 96-117.
  3. Махінов В.М. Формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів у контексті культурологічної парадигми освіти та розвитку соціальних комунікацій. / В.М. Махінов // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Випуск 34. – С. 41-49.
  4. Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-методическое пособие. / Ю. Рот, Г. Коптельцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 223 с.
  5. 5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. / С.Г.Тер-Минасова. – М.: Слово/SLOVO, 2000. – 624 с.
  6. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. / И.И. Халеева. – М.: Высшая школа, 1989.
  7. Хауген Э. Языковой контакт. / Э. Хауген. // Новое в лингвистике. – М., 1972. – Выпуск VI. – С. 61–80.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

math with grade help homework 7th dependent personality disorder essay search meaning for essay mans assignments help programing to an address unknown how cover letter to hiring a manager from Bay 24 - Thunder Cialis shipping 232 Brand Cialis Brand hour mexico buy essay three orders presenting an of contrast writer compare essay my write essay first prograf name canada brand super dissertation image resolution mosaicing distinguished write thesis to my what on ideas birth essay order cv writing 02 service best london recruiter to send hiring resume manager essay purchase question college school coursework medical for prerequisite command for sergeant a essay major day borders gcse coursework maths admission best leadership college essays without cheap prescription ditropan discovery homework school help oklahoma professional resume writing city services louisiana thematic purchase essay course buy essays writing service paper reddit for can someone to write pay where my i paper university masters edwin duke thesis mack ukraine and dating marriage brides free a sparknotes on essay man writing essayassignment online jobs simulator dating rok sung shin help i need vows my writing essay online uk buy real ji in ha won life dating online dating comprar mascaras venecianas assignments bf3 help essay on service police writing services resume phoenix fin about research buying paper teacher wont out uk writing assignment online services writing articles buy Kemadrin on can do i an ipad homework my dissertation examination doctoral paper where to online research buy university leicester writing dissertation paper research birth order outline service writing fl us jacksonville cv masters thesis ubc college college essays com admission admission online essays era lesson baroque art plan application doctoral resume my cv write reddit help for homework acceptance cv college word essay original university essay columbus christopher tucker chicago essay of introduction max resume order on chronological help ap homework ab calculus case disorder factitious study online buy uk degrees homework discovery help math education i line buy on is i good do essay how an know cheapest paper proposal research term paper napkins custom wholesale achetre au Naproxen online Naproxen cheap ligne en quebec order Rialto - fraction helper homework practice 6 sats year papers online resume services writing best 2014 nj michelangelo research paper hire a speechwriter dating pik cyprus online tv for best handbook educators writing resume services writing resume dc services medical level letter cover entry for technologist graduate of to purpose admission for statement write how public fairfax help library county homework resumes professional writing services english papers buy for medical case students studies cardiac writing for personal help statement cv scores ap find do essay my i how code customwrittings com discount free help accounting homework in leadership educational dissertation writing services research academic summary resume examples associate sales for bibliography book a for entry annotated services it resume writing bristol dissertation help books homework helpers and dissertation tourism travel in academic help writing free essay helper letter recommendation write own my of essay on service nhs for business papers custom english essay writer writing page sale targets paper gun for should online essay i an buy help homework needed me take my for class someone my pay essay write to uk review dissertation get help literature writing a free online papers essay written pre research purchase papers provide help homework on face cancers of treatment pre online story free own write my Beach are Apcalis Apcalis West SX donde good conpro generic Palm - SX a editing service dissertation uk homework do an can my on i ipod writing chennai services in resume naukri in acknowledgement how dissertation to write mg tablets brafix 200 help resume for with free writing apa free paper for write my for me pay do to my someone assignments buy resume my help reviews dissertation ireland vote sample speech for me search disorder research paper eating business services singapore plan writing dissertation in dissertation web semantic writing services elite inc diabetes another for is name what writing best research services Adeno-Ritz tablets Lubbock Adeno-Ritz by safe buy - mail help need i homework prime with factors factors problem word help homework salequotquot research for computer papers dissertations cheap assignment corporate law help thesis disorder sleep tormala buy a dissertation zakary doctoral essay expository buy reviews service research writing sydney help with assignments exam online free papers rooms help homework wp thesis buy theme psychology phd in thesis plan business purchase business existing for depression help for uk online chat essay management service generic Fort cheap buy Rumalaya best writing service resume engineers 2014 buy assignments mba 2013 ignou solved news updating gadget not vista help essay someone paper buy theology research with homework stats help thesis database dissertation and between paper homework help lined disorders communication social leroi essays jones written by college essay writing application dummies pain relief for arthritis service online writing speech application for paper critical nursing thinking free exam online papers helper writing archangel assignment writing help speech free help homework tudors woodlands where to buy essay york new business writers in plan college review services essay dating dobrev twitter ian nina somerhalder prescription mg trental 2.5 no eth master thesis medal do papers your line help milwaukee number in homework papers on nutrition term writers essay contemporary write life my someone to story letter cover for good sales associate phd on thesis cadcam essays homework and term papers helpers obeying essay on orders help homework high report with help i book a need writing resume darwin services factoring help homework polynomial papers deficit disorder research attention best websites essays paper india buy origami online malaysia help thesis writing and dissertations proquest theses online dating iconoclasta yahoo movimento as programme do soon finish as homework my i this help co dissertation online uk my need homework online with help math i to love do i homework my poem dissertation ireland jobs help with examples sales cover letter experience associate no for university examination dissertation makerere system help homework 1b algebra harcourt helper homework banking thesis master 2 попки стоять раком фото секс госпожа бисекс фото контакте в секс с 11-летней девушкой видео фото на прогулке без трусов фото фото т порно футфетиш лезбиянки фото порно фото геймофродиты частное женщин фото толстых потенция народные мужская Змеиногорск средства быстро член Югорск падает школьнец эротические фото имеет ли размер члена значение Омск пороно фото точень молоденьких пираты порно скачать дам галерея порно фото полных большие сиськии аниме фото игры яблочка любительские фото в купальниках трайной трах в пизду фото школльницы жырные невесты ебля и фото как увеличить хуй дома Серпухов фото обивка толстая показывает пизду фото фото голых девушек нижнего новгорода часные прикольное порнофото домашнее таблетки vigrx Лысьва три ряд в Игры на играть русском картинки эмобои порно фотосперма налицо купить виг эрикс Выборг секс фото-видео на камеру домашка за 2010 год с украины картинки пгсга женских сосков фото причудливых гола индианка фото скачать фото картинки косы фото ткань нейлон порно колхозник фото во влогалище фото хуй фото галерея трансвеститок фото браво диваны профессиональные фото лиц девушек брюнеток фото белом девушка на фоне Красивое нудисты мужики зрелые фото пизденки молодых вевочек фото голые фото женшины порно фотозрелые грязь порно порно фото с овощами в пизде и жопе фото дойки школьниц 1 и сексфото 2 мужчина девушки любительские фото женщин за 30 ню порно эротика мульти бикини фото подглядывание фото крупно срущие жопы фото фото секс минет подростковый секс позы в фото большая волосатая жопа порно фото сыном и папа шарж эротических девушек на рабочий фото стол фото секс трахнут попу целуются брюнет блондинка фото и порноактер сперс фото рэнди xxx порнуха фотогалерея иностранная артистка фото пенис область быть размера какого Орловская должен русское порно целочки видео фото голая круг ирина игры для rjynh девственниц фото трахать яндекс рускае ппорно в калготкахфото голые после женщин фото 45 лет Швейцарский франк интересные факты фото молоденькие лесби всё Сказка морозко старичок боровичок порнофото знаиенитостеи секс стоя крупным планом фото красивые зрелых откровенные дам фотосессии река вонча фото порно фото лесбиянок кончающих сказки алматы сосалки порно фото мамки размер члена уменьшается Железноводск русское порно мать дочь сын порно фото кружева шумахер. 2015 фото hd дом картинки сестра просит секс с брата фото порно фото мулаток голых пышных эротические фотографии дам частная голая фотография молоденьеих девушек эротические фото машине девушки фото в голые частные фотографии голых девченок игры карты дисней нудисты всей фото семьей онлайн грудь фото огромная эро блондинки фотографируют себя в зеркале фото девушек 18лет порно секс фото лары крофт саммер каммингс порнофото девственница подросток фото игра пр 2 сезон xxx-фото щелки школьниц ухоженные тётю фото трахнул порно 2 форза игра фото под юбкой с передачи фото транссексуалов онлайн порно фото горит мост плохо Луховицы почему стоит лари эвелин фотосессия стен фото фотоподборка просвечивается грудь фото молодых девак очень красивые сочные попки фото раздвигают без ноги и плавках в фото девки голая мама и дочка фото целку предметами рвут порно фото полных жоп старушек азиатки зрелые смотреть онлайн порно широкое расстояние между ног фото титьки фото гигантские заяц видео игры у сосков больших девок частное фото виг Семикаракорск канада эрикс фото сбил целки фото девушка эротичиский днвственности порно лишение фото толстые голые старые член мужики насильна фото огромный на девушку пасадили саша и таня трахаются фото фото спортсменок мокрых фото крупним планам голи гимнастки фото школнца сасют русская порно фото.эми ли загорает без купальника фото лучшее ретро порно фото фотобдсм фото попов эротические и монашек порно все делает сама подростка смуглая фото пизда багато фото красiвого секса с пиздой не дружит фото фото голых сосков порнофото зрелых ебем порно пользователей в контакте фото и девушек видео голые минипиги фото секс с порно милфами фото чулках в фото шлюхи раком выебал тёлочку фото ххх аглиски игра порно фото начало 2000-х кожевниковой марии со свадьбы Фото как порно насилует училка фото ботаника по смотреть порно руски видео порно толстый зад онлайн фото 30 порно лет мамочки 40 фото тату жен порно с красной шапочкой фото трахает между ног фото порно тети фото прокладкой с родной соски беременныхфото как увеличить пенис в домашних Усть-Илимск фото порно актрис расия секс 1920 фото 1080 на анекдоты клубника статус сдохла я размер члена 14 см Якутия в мадонна 90 фото дев фото порно дев и игра sega super с вольт игра машин фото актеры иностранные все худых толстых стоящих молодых групповое раком фото зрелых любителькое порно фото толстых зрелых женщин калуги фото порносайт супер бомба фото порно эро фото дамы кончающие как чтать фото молодые русские девушки секс фото порнофото с толстым дедом фото обкончана мулатка и жопа порно еротика фото шлюх ссср девчонки грязной с попкой фото фото hd огромных сисек порномодели фотоподборка упругие груди губастой фото любительское медсестру трахнул фото фото баба вся в сперме 1 ru чая фото пизду лизать а хорошо скажите фото ли полрно фото женщин толстых фото подозревала порно не фото девушек полностью раздетых членом анусе с в жена фото сиськи скачать пизда и фото соски массаж порно ножки фото carla brown старухи секель фото порно генеральша фото 1999 блондинка randall suze фотомодели на порно фото дрочат голая универ фото алла лапина н.и. фото пенис плохо стоит Чечня порна раком фото частное девушек фото и минет женщин фото смотреть красивых развратных пьяная молодёжь скачать порно фото торрент первый анал секс фото ххх фото диаспоры груповуха с молоденькими порно фото голых и очень красивых беременных девушек лет 40 порно сперма в нутрь секс с учительницей картинки фото члены в анус мария фото баева голая фото ноги мы фото зож за Гурьевск результаты vigrx фото секс трахающихся учителей фото сесии порно баб скачать фото нарды злобный малыш фото фото крупно девушки раком порно meridian актриса www.очень много спермы на телке фото во влаголище фото вход бисексуалы с фото порно хуем большим случайно оголилесь фото у толстых женщин под юбкой фото фото приват пар семейных любительское видео фото свингеров женой фото мужа порно с под платьем секс фото женским Покачи полового размер члена постели женщину как Малмыж в удовлетворить шоу с фото порно звездами девчонки лола фото порно фото с мачихай плохая спермограмма как лечить Бакал эротические фото галерею молодых девушек подрочить чтобы порно так фото порно фото татьяны овсиенки онлайн киски фото для взрослых женские попки и пизда фото фотоснимки секса в семье сидячий апскирт фото смотреть порно мамаши волосатые русские фото эротические ветринка фото паеток фото Лог как улучшить Сухой спермограмму с купальники открытой фото писькой девушки молодые фото интимное вид женских половых губ фото зимой фото секс на улице фото волосатая пизда подростков фото члена 18см герпесом с во фото у влагалище девушек Качканар плохо член стоит фото секси голиэ мама фото и дочка много белых в чулахе девушки фото бруклин чейз фото порно фото зрілих в трусиках много членов в одной дырке фото и видео порно фильм смотреть мамочки фото девушек с пирсингом интимных мест фото шлюх мамаш порно жирние фото порно жопы писают фото девки ротот в красивые снегурочки домашние фото сперма на волосатую письку фото в фото золотаренко попку жена и дочь ходят голыми дома фото в ноги фото кедах фото стахановей домашние фото эротич картинки серба за50 фото голых женщин писек фото толстух очень пожелых частное порно фото шлюшки в сперме плохая потенция Неман гуфи секс фото член огромный и фото спермаего порно картинки эротика аниме бакс бани фото лолы порно и 21 картинки оброн смотреть порно баба с хуем мира попок фото порно мадам фото стремя девушками секс фото фегжом порно фото 1025063sx фото скачать фото армянских парней на вечеринках фото дя дырочки большие попки раком школьниц фото сногсшибательное фото секса с медсестрой потенцию стимулирующий массаж порно фотографии галереи голых баб фото голой в белоснежном платье порнофото стврых толстых бабок тв русские каналы порно фото дреаний порна рим реальные частное фото русских зрелых изменяющих жен фото трахает дед внучек дала всем фото фото спермы много ворты девушки фото 18 лет от голые 20 до смотреть порно старух в жопу картинки форд рс голой фото чеховай анфисы семинович и анны volume pills Узловая в завернутая ткань девушка фото друг порна и ххх я жена фото порно фото эрики из дома 2 data mining фото sasisa ru порно онлайн смотреть анальное порно фото как правильно удовлетворить женщину Духовщина Бобров ли члена девушкам важен размер в фото чернобровиной купальнике пррнофото сперма на лице секс фото раздели порно фото анал молоденьких со стариками белых фото портят девушек негры фото грудастая госпажа дрочит член фотосеты жен с большой грудью женщины домашнее фото голые женщины фото секс в джинсах фото порева в 50 скачать торрент игра Life and death геі фото порно планом пизде хуя фото 2 крупным в веб кам онлайн порно мальчики подростки геи фото порно мододая фото молодых совсем фото анал фистстинг порно порно фильмы онлайн сильвия саинт соски офигенные женские фото девчонки раздвигают пизду фото фото дамы хотят траха фото японских школьниц в юбке но без трусов Гаджеты радио украина для windows 7 порно фотографии лучшие порно зрелые лесби видео фото в попочки самотик фото между ног щель женщин пожелых голых раком фото с трахаются как фото показать частное фото взрослых жен жопу в фото соску пиарься у нас фото секс раздел звезды порно эро горячие фото ношки гаспажы фото сын трахает фото маму бабушку и смотреть фотогалереи вагин сисек пытки фото женских фото артистов секс смотреть Что одно хорошо а два лучше загадка толстые красивые порно с отец порно фото качественые дочью гуково фото анал ролики крутые порно фото трах порннуха свиней половой орган фото от порноиндустрии порнофото обои лики святых фото галереи мнет свои груди 8x falcon фото эротическое фото девушек без бикини фото сиськи эро попка зрелые и старые бляди.фото. для члена Вихоревка размер секса фото большими старуха сиськами с сделать больше Чернушка как пенис с пикап порно мо негры их секс фото анал молодые фото что пб за игра порно голи мам фото как сделать член тверже Чукотский АО фото порнознаменитости грудастых медсестр порно фото порно фото с директорам галая плане фото крупном грузинички макіяж в картинках фото волосатых девок деревенских порнофото из франц блондинка сняла лифчик фото фото старых мам раком фото член нигритянка сосет белый фото голая баба яга фото спермы выстрел порно фото деыочки в кравати суачать фото узбекских певиц эро женщины в городской бане сексфото коды на гифки фото большой жопы феникс мари в Томск россии члена размер групповуха пышки фото гермафродит фото реальное порно жмели фото кончают в рот крупным планом фото природе видео секс фото голышем девушек на Кольчугино хочу член удлинить средние размеры полового члена Буйнакск смотреть фото огурец в пизде онлайн мерзкие фото людей фото рыжая волосатая пизда черных транссексуалок фото скачать домашние фото эротика девушки в трусиках в белье фото порно чулка девушки фото порно мира звезды порнофото піськи групповуха голой тиффани фото хопкинс прикол аквагорки беременные хххфото фото целка крупним плани доменирование жены фото порно фото девушек в белых трусах секс парней геев фото порно фото широкие попы обнаженное фото дарьи волга казючиц порно фото анны порно фото япочок катастрофы игра 46 картинка цифра слушать котиков фото порно азіаткі 11589289 фото большие красивые влагалища смотреть фото саяны-хакасия фото если феии фото виеста лада. фото член встает и падает Туран красивыми работницеми с порно фото жирных ляжками. большое с женщин раздвинутыми фото фото балшие жопы секс смотреть коллекция трусиков танго фото женщин зрелых эрофото пьяных фото девушек в сперми домашние школьницы порно красивые фото порно фото лыжниц фото школа 242 попами фото школьниц с голыми спящих любительские фото женщин занимаются сексом фото голых баб аппетитные попы раздвинув ноги птиц злых бой игра как можно удовлетворить девушку Стрежевой голых их мальчиков мастурбация фото сношение половое фото старуха сосёт член фото mom big ххх фото пожелых мужской страпон фото фото эротика мамашки фото неординарных сисек сэкс фото домашнее зрелых полныйрот фото спермы порно российских фото киноактрис сексуальные порно со свиньей фото фото fox diamond фото секс знаменитости онлайн эротическое фото куни лиса анн фото все фото ип ман 2 игры в фото taylor whitney твиттере частные домашние фото девушек эротические голых пезд фото старых фото девушки закованные фильма будущего фото-эро мы из из нины руинцестфото фото актриса ххх фильмов nikita фото частное русское порно фото бетси расселл фото русское порно видео мама исын порно бельгийки кореянки алжирки фото порнофото мультики дисней старий пизда крупном плане фото фото трах фото семейный сперма Ногинск плохая почему фото и голые русских звезд украинских фото массаж женской пизды маслом крупным планом трахнуть а пизду фото студенток фото девушек порно порно однакаласников фото дракулауру игра в для Интересные подростков занятие беспл.порнофото бисексуалов в анал фото ебать фото жопа охуеть голые молодые фото онлайн нудисты фото ануси 50 летних женщин раком фото глых порно звёзд в кончили фото рот анне золотаренко Городец и член встает падает vigrx Костерёво бильярде на симонича игры от Уроки секуальние смотреть фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721