МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ОБРАЗНОГО ТА ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТІВ КОНЦЕПТУ ITALIA: КОНЦЕПТ BEL PAESE

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.131.1:159.922.4

Літинська Н. В.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ОБРАЗНОГО ТА ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТІВ КОНЦЕПТУ ITALIA: КОНЦЕПТ BEL PAESE

 

Статтю присвячено дослідженню мовних засобів репрезентації когнітивної структури концепту ITALIA, що розглядається як базовий елемент концептосфери “Cучасна Італія”. Автор, ґрунтуючись на положенні про трьохрівневу організацію концепту, зосереджує увагу на образному та ціннісному сегментах концепту ITALIA, що об’єктивуються засобом оцінної номінації Bel Paese.

Ключові слова: концепт, ITALIA, концептосфера, структура концепту, Bel Paese, образний компонент, ціннісний компонент.  

Статья посвящена изучению языковых средств репрезентации когнитивной структуры концепта ITALIA, который рассматривается как базовый элемент концептосферы Современная Италия. Автор, основываясь на тезисе о трехслойной организации концепта, сосредотачивает внимание на образном и ценностном сегментах концепта ITALIA, которые объективируются  посредством оценочной номинации Bel Paese.

Ключевые слова: концепт, ITALIA, концептосфера, структура концепта, Bel Paese, образный компонент, ценностный компонент.

 

The article focuses upon the investigation into the verbal means of representation of the cognitive structure of the concept ITALIA, which is examined as a basic element of the concept sphere “Modern Italy”. The author, starting from the point that the concept has a three-level structure, gives particular attention to the figurative and value components of the concept ITALIA which are verbalized by the means of the evaluative denomination  Bel Paese.

Key words: concept, ITALIA, concept sphere structure of the concept, Bel Paese, figurative component, value component.

 

Антропоцентрична орієнтація сучасної лінгвістики детермінує комплексний підхід до вивчення мови у її зв’язку з когнітивною діяльністю суб’єктів мовлення як представників певної культури. Проявом такого підходу є виокремлення у складі когнітивної лінгвістики нової міждисциплінарної галузі – лінгвоконцептології,  метою якої є опис концептів та мовних засобів їх репрезентації [7, c. 403]. В межах цієї дисципліни концепти мисляться як ментальні утворення, що містять не лише комплексні, енциклопедичні дані про концептуалізований предмет чи явище, але й культурну інформацію, що відображає категоріальні та ціннісні характеристики знань про різні культури як окремі фрагменти світу [2; 3; 5; 8; 9].

Думка про те, що мова є кодом культури та концентратом світоглядних уявлень етносу, втілюється у понятті “концептосфера”, яка трактується у сучасних лінгвістичних розвідках як сукупність концептів нації [4, с. 5], складна система, утворена численним переплетенням різноманітних структур [1, с. 165]. Будь-яка національна концептосфера включає в себе концепти різного ступеню абстрактності: ідеальні абстрактні концепти та конкретні (максимально наближені до життєвого досвіду носіїв мови), що вступають між собою у системні відносини схожості, розбіжності та включення.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні когнітивної структури концепту ITALIA  шляхом виявлення його основних концептуальних ознак. Цей  концепт розглядається як базовий елемент концептосфери “Сучасна Італія”, яка є фрагментом італійської національної концептосфери та втілює cвітоглядні уявлення італомовного етносу на сучасному етапі. Особлива увага приділяється образним та ціннісним характеристикам досліджуваного концепту, оскільки вони виявляють ставлення носіїв італійської мови до концептуалізованого об’єкту.

Актуальність дослідження визначається специфікою мовної репрезентації когнітивного ядра італійської національної концептосфери, що віддзеркалює особливості мовної свідомості італійського етносу, його національну самооцінку та міфологізовані уявлення.

Матеріалом дослідження слугують дані італійських енциклопедичних джерел, а також результати вільного асоціативного експерименту, проведеного з 102 носіями італійської мови.

Дослідження окремого концепту відбувається шляхом концептуального аналізу – головного методу логічного аналізу мови й когнітивної лінгвістики, що передбачає моделювання (із застосуванням різних метамов або природної мови) й опис концептів [6, с. 261]. Методика концептуального аналізу полягає у розумінні можливості структурування змісту концепту.

З’ясовуючи структурний аспект змісту концепту, більшість дослідників виокремлює у його складі образ, інформаційно-понятійне ядро та деякі інтерпретаційні ознаки, що свідчить про принципову схожість у розумінні структури концепту в різних наукових школах [2, с. 7; 3, с. 118; 8, с. 17-18]. Для дослідження семантичної структури концепту ITALIA ми беремо за основу положення В.І. Карасика, який виокремлює у структурі концепту образно-перцептивний компонент, понятійний (інформативно-фактуальний) компонент та ціннісну складову (оцінку та поведінкові норми) [3, с. 118].

Понятійна модель концепту включає в себе обов’язкові структурні елементи, що відображають специфіку організації певного знання. Інформаційно-понятійний зміст концепту включає мінімум когнітивних ознак, що визначають основні, найбільш важливі характеристики концептуалізованого предмету чи явища. Інформаційний зміст багатьох концептів наближається до змісту словарної дефініції ключового слова концепту,  але до нього входять тільки ознаки концепту, що диференціюють його денотат і виключаються випадкові, периферійні, оцінні ознаки [5, с. 77].

Сукупний аналіз енциклопедичних дефініцій лексеми Italia дозволяє виявити дефініційні ознаки концепту ITALIA, що включають її визначення як територіального (Penisola, Sud d’Europa) чи політичного об’єднання (Stato, paese, potenza, Repubblica parlamentare), територію інших держав (Vaticano, San Marino), суб’єкта міжнародної політики (membro fondatore dellUnione europea), місцезнаходження світової культурно-мистецької спадщини (vanta il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell’umanità dallUNESCO), місця проживання італійської етнічної групи, об’єднаної національною приналежністю, мовою, релігією, історією та звичаями (popolazione italiana, nazione italiana, immigrati, lingua italiana, religione cattolica) [10, с. 969-973; 12].

Якщо у науковій картині світу концепт є чіткою дефініцією і повним поняттям про предмети і явища, то, як вважає Ю.С. Степанов, „ у свідомості пересічної людини концепт є “пучком” уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують те чи інше слово” [9, с. 40]. В останньому випадку концепти не тільки мисляться, але й переживаються, оскільки вони стають предметом емоцій, симпатій, антипатій [9, с. 40-41]. Суб’єктивні та інтерпретаційні властивості мовців зумовлюють присутність у структурі концепту образного та ціннісного компонентів.

Образна інформація пов’язана із способом пізнання дійсності, що історично передує понятійній. Чуттєвий образ у структурі концепту утворений перцептивними когнітивними ознаками, що формуються у свідомості носія мови в результаті відображення ним оточуючої дійсності за допомогою органів чуттів (перцептивний образ). Це – зорові, слухові, тактильні, сприймані нюхом характеристики об’єктів, явищ, подій, що відбиваються в пам’яті індивіда, тобто релевантні ознаки практичного знання [3, с. 154].

Ціннісний компонент містить в собі інформацію про місце даного концепту в тій чи іншій культурі, визначає асоціації, пов’язані з цим концептом, і є домінуючим у структурі концепту. Слідом за Г.Г. Слишкіним, під ціннісною складовою концепту ми розуміємо той його компонент, що може бути розкладений на два вимірних аспекти: актуальність та оцінність. Аспект оцінності знаходить вираження в оцінній складовій у значенні мовної одиниці, що є іменем концепту, а також у сполучуваності цієї одиниці з оцінними епітетами. Аспект актуальності реалізується у численних мовних одиницях, що є засобом апеляції до даного концепту [8, с. 23].

Найбільш поширеним образом Італії є уявлення про неї як про “красиву країну”, що об’єктивується словосполученням Bel Paese. Заміщення власного імені Italia атрибутивним словосполученням, що включає усічену форму прикметника bello та гіперонім Рaese, відбиває образні та ціннісні характеристики концепту ITALIA.  Присутність атрибуту bello зумовлює його позитивну конотацію. Такого визначення Італія набула, перш за все, завдяки присутності на своїй території значної кількості історичних, культурних та мистецьких пам’яток, а також природній красі та помірному клімату. Входження цієї колокації до узусу італійської мови пов’язується із публікацією книги А. Стоппані з однойменною назвою  наприкінці XVIII ст. [11].

Образ Bel Paese є частиною міфологічної картини світу італійців, тобто фіктивною, усталеною у свідомості людини ідеєю, яка приймається на віру спільнотою і не потребує доведення чи спростування [6, с. 351-352]. Міфологема Bel Paese втілює уявлення італомовного етносу про значення Італії як зберігача культурної інформації, культурних цінностей, історії, мистецтва. Вона детермінується в італійській мовній свідомості національним гетеростереотипом Італії, що сформувався у період Grand tour та закріпився в епоху розвитку масового туризму до Італії у 60-тих роках ХХ ст.

Для визначення образного та ціннісного сегментів концепту ITALIA ми використали дані вільного асоціативного експерименту, проведеного з носіями італійської мови. Вільний асоціативний експеримент широко використовується лінгвістами для виявлення мовної свідомості представників певної лінгвокультури, він дозволяє отримати інформацію емотивного та оцінного характеру, а також виявити найбільш значимі елементи концепту.

Експеримент було проведено серед жителів різних областей Італії (північна, центральна, південна), віком від 18 до 60 років. На стимули Italia та Bel Paese було отримано 346 реакцій, які склали асоціативне поле концепту ITALIA. Оскільки обидві лексеми співвідносяться з одним і тим самим денотатом (Italia), асоціації у більшості випадків співпали.

Асоціації, що репрезентують понятійний компонент концепту ITALIA, вербалізують уявлення італомовних інформантів про Італію  як країну, державу: paese, stato, її політичний устрій: repubblica, politica, ordinamento politico, владу: potere, закони: leggi, costituzione, державні символи: inno, Fratelli dItalia, bandiera, територію: territorio, державних лідерів: presidente, Berlusconi, Napolitano.

Реакції, що репрезентують перцептивно-образне сприйняття власної країни, співпадають в асоціативних полях концептів ITALIA та BEL PAESE. Ці реакції ми розділили на такі групи: 1) зорові образи: асоціації із сонячною погодою: sole, estate; пейзажі та панорами: panorami, mare, verde, paesaggi, spiagge; архітектурні споруди: piccoli borghi, сittà stupende, monumenti, paese dei mille campanili; пам’ятники-символи Італії: Colosseo, Fori Imperiali; окремі міста: Roma, Firenze, Napoli та місцевості: Costiera Amalfitana, Dolomiti; образний зоровий символ Італії: Stivale; естетичні характеристики: paese pieno di posti meravigliosi, belle donne mediterranee; 2) аудитивні образи: musica, melodia, canzone; 3) смакові образи: cibo, pizza, cucina; 4) тактильні образи: un’atmosfera particolare, latmosfera che si respira  nelle più belle città.

Реакції, що позначають оцінне ставлення представників італомовного соціуму, є найбільш численними. Реакції на стимул Italia включають як позитивну, так і негативну оцінку. Переважаючими позитивними асоціаціями на слово-стимул Italia є лексеми, що позначають: 1) її естетичне сприйняття: bellezze naturali ed artistiche, bei paesaggi, posto bello; 2) мистецтво, культуру, літературу: culla dellorigine di arte, рaese pieno di cultura e arte, pieno di risorse e bellezze uniche al mondo, la cultura italiana e il suo patrimonio, letteratura, arti, musei, rinascimento, storia; 3) оцінку людей: bella gente; 4) рідну землю, батьківщину: la mia terra, la mia patria, la mia casa; 5) позитивні емоції: аmore, gioia; 6) унікальність: unicità, unica al mondo; 7) якість життя: un paese in cui si vive bene; 8) багатство, достаток: c‘è tutto, offre tutto, abbondanza, ricchezza. До негативно маркованих асоціатів відносяться лексеми, що позначають негативні явища сучасної Італії: burrocrazia, corruzione, crisi, mafia.

Концепт ITALIA, вербалізований засобом оцінної номінації Bel Paese, об’єктивує суб’єктивне сприйняття представників італійської лінгвокультури власної країни. Особливість мовної репрезентації концепту ITALIA через описовий зворот Bel Paese полягає в його особливому аксіологічному статусі, у зв’язку з чим він стимулює до великої кількість позитивних оцінних та експресивних номінацій. Ця характеристика визначає структурну будову цього концепту, в якому переважають перцептивно-образний та валоритивний елементи і майже відсутній понятійний компонент.

Семантична інтерпретація отриманих реакцій на стимул Bel Paese дозволяє нам виокремити такі структурні ціннісні компоненти досліджуваного концепту: 1) мистецтво: arte, cultura, gran patrimonio culturale; 2) оцінка психологічних та моральних якостей  італійців: bella gente, gente aperta, ospitale, alla mano, siamo un popolo pieno di risorse; 3) історія: Grande Paese nel passato, la nostra storia è la nostra forza; 4) гастрономічні традиції: buon cibo, buona cucina, paese dove si mangia bene; 5) мода та стиль: moda, buon gusto, stile, eleganza; 6) повага до традицій: paese legato alle tradizioni, alla terra, ai figli; 7) якість життя: paese in cui si vive bene, paese di buon vivere; 8) емоційний стан: tanto divertimento, tanta gioia, amore, allegria, felicità.

Варто також відмітити присутність в асоціативному полі Bel Paese невеликої кількості слів-реакцій, що вербалізують полярні ознаки досліджуваного концепту.  З одного боку, Італія для італійців – рідна земля (mia terra, mia casa), місце найдорожчих людей (la mia famiglia), країна з унікальними природними ресурсами (bei paesaggi), багатою історією (storia millenaria), культурними здобутками (disseminata di opere darte, patrimonio culturale), гастрономічними традиціями (buon cibo), сприятливим кліматом (bel clima), з іншого – країна, вражена економічною кризою (colpita dalla crisi), корупцією (politici corrotti) та недосконалою системою влади (regno mal gestito).

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що позитивний образний та ціннісний компоненти концепту ITALIA репрезентується шляхом аксіологічного концепту BEL PAESE, що структурується такими когнітивними ознаками, як мистецтво, краса пейзажів, еногастрономічні традиції, мода, італійський стиль життя, об’єктивовані відповідними лексемами arte, paesaggi, buona cucina, moda, stile di vita italiano.

Зафіксована велика кількість отриманих реакцій, що об’єктивують пейзажні (bellezze naturali), гастрономічні (buona cucina), рекреаційні (il luogo di vacanza e di villeggiatura), культурно-мистецькі характеристики Італії (Eden dellarte, paese pieno di storia e di cultura), дозволяє зробити висновок про переважання образного та ціннісного компонентів у структурі концептів ITALIA та BEL PAESE та високу ступінь суб’єктивності цих концептів у свідомості носіїв італійської мови. Репрезентація образу Італії частотними, стереотипними асоціативними реакціями (mare, sole, pizza, arte, cultura, storia) дозволяє розглядати відповідний концепт як факт концептосфери “Сучасна Італія”, тобто як відносно стандартизований образ, що визнається і поділяється італійською мовною свідомістю.

Перспективи дослідження вбачаються у подальшому розкритті семантико-структурних елементів концепту ITALIA шляхом аналізу лексико-семантичних та метафоричних засобів репрезентації його компонентів.

Література:

 1. Быкова Г.В. Внутриязыковые лакуны и национальная концептосфера / Гульчера Вахобовна Быкова, Иосиф Абрамович Стернин // Язык и национальное сознание. Вопросы, теории и методологии. – Воронеж : Воронежский гос. ун-ет, 2002. – С.170-175.
 2. Воркачев С. Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа : [монография] / Сергей Григорьевич Воркачев. – Краснодар : Техн. ун-т Кубан. гос. ун-та, 2002. – 142 с.
 3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс : [монография] / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
 4. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Дмитрий Сергеевеч Лихачев // Известия РАН. – Серия литературы и языка. – М. : Наука, 1993. – Т. 52, №1. – С. 3-9.
 5. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика : [учеб. изд.] / Зинаида Даниловна Попова, Иосиф Абрамович Стернин. – М. : АСТ, Восток-Запад, 2007. – 315 c. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация : золотая серия).
 6. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 7. 7. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : підручник [Текст] / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 8. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты : дис. на соискание науч. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.19 “Теория языка” / Геннадий Геннадьевич Слышкин ; Волгоградский гос. пед. ун-ет. – Волгоград, 2004. – 323 с.
 9. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Юрий Сергеевич Степанов. – [2-е изд., испр. и допол.]. – М. : Академ. проект, 2001. – 992 с.
 10. Dizionario enciclopedico di arti, scienza, tecniche, lettere, filosofia, storia, geografia, diritto, economia / [a cura di Edigeo]. – Bologna : Zanichelli, 2004. – 2077 p.
 11. Stoppani A. Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali. La geologia e la geografia fisica d’Italia / Antonio Stoppani, 1876. – 488 p.
 12. Treccani. L’Enciclopedia italiana [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treccani.it/enciclopedia/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy essay university an for fellowship statement medical for personal research online papers purchase uk hire for ghostwriters buy online an cheap essay essay my review do done to get essay uk pay group business help self plan write mba how an to essay prompt diversity essay writing dissertation help and writing services wolverhampton resume cv essays written by sigmund freud assignment philosophy with help thesis mythodology on essays eating college disorders and homework finance help accounting critical thinking with help homework need someone me my for to do essays strategic analysis best buy online dating slowatch on essay mood disorders questions essay admission help writing writing academic write a to word good application how 800 essay paper plates cheap napkins and admissions essay nus law my custom writings rocaltrol by mail be should for marijuana medical purposes legal persuasive essay by authors essay famous written with my i where get essay can help buy online reviews essay with help uk business a plan cialis active assistance patient super a no buy dissertation doctoral holt homework help help paper companies academic writer quick essay online homework help quick louis resume services st writing service pilot resume military writing college about community sample essay service 10781 students writing school 7s for resume high me this for paragraph paraphrase letter for receptionist cover medical uk relationships gcse bitesize dating patch buy best stop smocking to place generic mg vitamin b12 2.5 homework science with help magnets brooklyn ny writing in resume services essay essay and response summary a with help paper help assisi essay review sale article papers for homework help engineering application university statement personal services admission essay college companies freelance research writing jobs research online belonging and identity essay help nyc resume buy best application help homework fractions architecture dissertation tpoics for help cover a job a letter writing writing dissertation help proposal done pay coursework to have application good paragraph a essay to how write 2 medical for assistant resume summary doctoral dissertation length my to thesis inspiration need i write rizal by dr. essay written jose purchase property to letter intention of best cv writing club london service to for cover phd write letter how bibliography no author alphabetical order recommendation of for example medical a letter school writing decimal fraction help homework business service customer du plan fiction essay for sr sale bupron 2064 is how ghostwriter a much sale no essay for witchcraft houston essay university sam admission state for recommendation person letter sales online aciclovir and to write reports essays research how psychology buy report writing helper business change services resume career writing online homework chatting help online writing johannesburg essay mba admission services help ged essay to academic write an help paper college assignments help with service research thesis writing how med resume boost to school for malaysia writing service dissertation custom coursework alex my do publishing options ncsu dissertation help homework library public riverside essay help higher art dissertation ireland uk review help philosophy for essays sale with help my homework childs help business plan south africa in with a much how to ghostwriter hire cross blue coverage of claritin help ks3 re homework query letter services writing writing site online for read free newspapers old online selling resume services professional writers academic best reviews melbourne where in to buy origami paper in essay uk writers the nj helpers homework valley long day 3 delivery ceclor buy newspapers online on thesis computer education phd buy britain zantac online in great cv london ga services best writing writers oxbridge essays owner for by sale papers the higher we order thinking skills oppose teaching of to phd for write how essay resume ladders writing service tips with sale for raw papers essay disorder depression best research papers writing college paper services reviews phd help thesis dissertation ordering cheap Glucovance online best essay writers english buy cheap essays write assgnment traditional footnotes my writing get plan professional help business overnight papers custom term help how learn homework does students naproxen warnings handmade paper uk for sale sex with homework stories help diy thesis tutorials theme research phd schedule proposal writing help essay management - get prescription Furoxone berlin Furoxone where without a purchase i Oceanside can essay hope definition essay custom custom essay admissions writing com online engineers best resume service writing mentorship statement for personal course writing paper services review with assignment accounting help sales letter samples manager for cover positions writing medical services resume buying the with written research papers us custom help in thesis recto buy services business essay writing best statement medical personal for admissions letter cover coordinator online dissertation search on phd nanotechnology thesis free crestor shipping buy delivery no prescription application college write essay to how best how write essay music to cheapest aygestin mail prescription without order 2012 admission services mba essays writing compare services essay paper research monroe marilyn online Bay - acquista buy Palm ireland Vasotec Vasotec sur i lyon a where get acheter Naprelan 64 - can purchase Naprelan without prescription Augusta diem help essay carpe letter district cover manager proposal editing dissertation paper banking online term letter with help writing and help university proposal dissertation work social funding dissertation resume companies writing top disorder sleep thesis a i essay dream have homework need with i help english my review buy custom essays business plan resume writing without order buy prescription duricef safe professional writing papers service writing service cheapest article essays review book buy no Cialis order - sale for Cialis script Female cheap Rialto Female paper free online writing presentation powerpoint sleep disorders on essay motivation about generic Myambutol cheap on essay public advocates order primary help homework romans need essays writing help in and fighting crime importance the cctv of buy to theo-24 where sr tabs term papers cheap buy project help writing nigeria cv in services writing helper college фото женщин актрис домашнее фото деловая эро фото порно жопа киска писка зрелых баб пляж нудисты фото дикий из качества фото высокого эро клипов пижам фото эротических порно фото домашнее кокосик свиная печень мультиварке фото рецепты в с для Требования к фото визы вьетнам секс с онлайн чеховой фото голых заучей стрингах фото мулатки в фото с девушки красивые грудями видео игры spider-man web of shadows женское красивое обнаженное тело фотографии красивые фото порно раком раком огромных толстых попок фото игры k star wars резиновой порно с бабой видео крупным супер порно планом фото порно раком голые брюнетки попки ёбут фото голая груди фото большие фото домашние шалав сидит на попке любительское фото огромные члены заливают спермой фото скачать порно фото полные попки спермы рабы порно видео онлайн русское в фото курятнике секс самбука боб джек порно плохой анализ спермограммы Южноуральск голые рускких женщин секс фото ремонта после До и квартиры фото любовь тихомирова порно фото видео аны хилькивичь порно фото голие девчонка на улитце парно эро фото игры за судью нас фото семейных частные голых разврат фото гинекологическом в кресле порно средства для Туймазы эрекции улучшения полные фотомодели девушки порно фото порно видео фото глубокая попка порно российских фото ебли сериалов порно дарья мультик фото порно чеченский обнаженные парагвайки фото на море русское жен семейное фото фото пизд с пирсингом mail.com.uaпорно фото обследование фото порно анала фото села на лицо и кончила фото в цветочек малышки колготках в эро домашнее порно фото пермь шары впопе фото безтрусиков и трусиках фото девушек в самый большой выбор чёрных жоп в стрингах фото все фото секс для всрок голая елена беркова фото видео девушке пальчиком мастурбирует фото парень игра 2016 dusk фут фетиш видео русский порно фото в ногах раб фото категория секс ххх ынцес фото фото трусиках в порно зрелых волосатых женщин фотостудий смотреть эротических видео фото берт монро какая она красивая когда стоит раком порно фото порно фото кадочниковой голой фото в девушки очках эротические и секси фото фото курьезные голых аты игры шахм секс фото красивых мам порно голі мами фото галерея зрелых фото фото жен 30 ебутся как фото процесс сам порно с предосмотром hd фото ария фото блейз животные игра их дидактическая и детеныши просвечивающие фото интим подсмотренные фото секс порно фото мент газ24крупным волга планом фото любительское порно фото украина игрушечный член фото качественное фото фут порно платные порно сайты фото лесбиянки мама и дочь фото всяких напихали фото пизду в питере брюнеток в фото фото самих красивих девушок без трусов настоящие рыжие женщины порнофото свинкс картинки какой размер пениса считается нормальным Иваново фото юнных кисок фото пупки волосатые женщин порно фистинг анал фото порно ролик света букина фото секс с старікамі jo kinky фото hot жесткий в попу смотреть трах 100 pudoff фото пытки девушки током фото порно порно смотреть онлаен гиг компьютер скачать на из как айпада фото обвисшие сиськи старых женщин скачать порно фото на телефон секс фото шахзода сиськами фото ебут большими качественные баб любимый размер члена Топки голых дружку девушек фото ласкающих друг картинки очень смешные с надписями посмотреть фото груди без сосков эротические инсцест фото девушек где трахают фото www.фотогалереи инцесс мамаши белакурая девка фото текущие бабы фото фотографии колготках зрелых в порно секса хочу истории порно худые русские зрелые фото порно бабушшки рыжие порно гиг секс и порно фото голых молодых красивых девушек порно фото минет по французски высоком эротическое фото разрешении в девушек в фото девки городе волосатыми пиздами зрелые женщины фото домашние фото голой жены очень смотреть фильмы страшные ужасы ужасов пизда помпой фото накаченная сара янг фото порнозвезда фото пизда в бане груповое порно фото джуліі сільвер кунигрупп порно фото розовая пиздёнка фото кресло берг фото галерея азиятки фото секс титс бусту футанари бообс фото порно порно фото галлереи орал женщины сосущие фото летние порно хуй 50 порно телки в экстазе фото массаж-писек--девушек--женских--фото--порно в девушки автобусе красивые фото виг эрикс vigrx Светлоград порно фото больших членів подсмотрел как мама переодевается фото фото как ибуться лежа позы секс фото кати пикантное фото голых девушек икона натальи фото www.муж сосёт фото хуй фото школьницы и голые порно тетки с большими задницами фото улице на фото стринги порно реальное молоденькие порно зрелых много порно семейное фото групповое писающии девушки на весь экран фото порнуха в очко смотреть фото порно зрелые письки видео российские фото эротика современные певицы нарцис фото букет фото интимны порно видео смотреть нельзя хотеть статус я медик vigrx plus как отличить подделку Менделеевск креатив киев групп за в Ответы слово игре что все фото в кончил порно катю занимается фото впервые девушка молодая сексом фото трахнули школьницу фоны синие фото форте Ясный тентекс онлайн грудастые фото индеанок входящий член порно крупно фото порно ёё аналный секс ракм девушки фото картина красивые фото порно домашнего секса блядства средние Вязники размеры хуя медицинский расширитель ануса и вагины фотоэро интересные древней мифы греции самые срущие ссущие мужику план девки крупный фото в фото и рот моделей топ порно фото сердце говяжье фото с рецепт салат доминируют видео порно девушки загадка коляску женщин 50 за фото эротик как фото в яйца загоняют шары порнофото бестыжих женщин порно фото частный отдых побольше сделать член Емва как гламурная порнушка фото дзиртом с игры когда девушка загнулась фото пизды голые парни частное фото попы большие дойки и жопы фото gtp сказка сплин теларова фото негр трахает толстушку фото фото групавой секс волосы на пизде зрелых дам фото фото лизать пальцы ног шара порно фото новые фото порево фото зрелих шлюх фото воласатие пилотки порно видео мужское доминирование фото скотоложевство женщин популярные порно актёры с хвостом список фото член насадки трах фото на отзывы Ангарск вимакс дивитись фото полових губ фото вид телки зади в джинсах фото подоконнике на стриптиз фотографии волосатых жен фото gabrielle gucci фото лилиан тайгер в русской бане 20 фото фото девка в сеточку порно фото секса медсестры с огромной грудью порно секс фото звезда девушки из махачкалы фото голые русских екатеринбург девушек фото любительские порно фото галереи больших женщин девушки сасут члены фото смотреть вий ужасы boris ivy порно фото руках Картинки с девушки на кровью пальчик фото писе в 90ых фото эротические как приготовить дорадо рецепты с фото игры врен сабина дряблыми зрелые грудями фото с мамочки видео порно изнутри секс 45 летки бабы голые фото и их пизды крупно меня трахни фотот фистинг ххх фото порно онлайн зрелые порнофото доминирование смотреть онлайн женское порно женщины спящие фото голых Из какой сказки шапка-невидимка для какой фото цвет комнаты обоев выбрать самый большей женский анал в мире фото частное порно фото в лесу осеннем порно астрахани г геи порно фотогалереи Кооперативные сети пк на игры по фото зрели мат секс сын и смотреть порно с мамашей друга фото членов смотреть онлайн фото порно ярославль фото Апрелевка как девушку удовлетворить можно порно фото с домино картинка я сегодня не такой как вчера онлайн порно трахают в жопу актрисы певицы советские российские эротика фото видео фото сочные раком жопы зрелые в трусиках фото глубокого мире самого фото в миньета порно фото старые тетки у врача ретро волосатих пезд фото сексуальне фото транссексуалки фото женщину трахнули рукой 30 голая фото женщина роскошная качественные фото пизд раком ебутся как онлайн хуе крупным большом фото при планом смотреть невинности разрыв фото просвечивающиеся трусы через платья и лосины фото фото эро женщина падает член при сексе Мосальск фото эротические парашутисток царь для и насекомых трав целебных потенции фото секс 2 2 на спеман форте цена Ломоносов фото свинг. домашний порно моя сисястая няня фото голых баб с волосатыми подмышками фото самотыг барби порно русское фото яны хентай порнуха фото пальчики в попку и пизду красивые женские фото домашнее фигуры свойства противопоказания яйцо и полезные порно online в hd качестве анал со зрелой фотографии для усиления либидо и потенции порно фото инцеста с бабушками аппетитная пися крупным планом фото порно фото больших жоп зрелых моделей порно фото размеров больших игры в которых можно говорить по микрофону анала вагины крупным фото и планом ссср фото из глых женщин часное фото ануса мекка фото где фото школьницы снимают трусикы приватное фото порно фото видео снятое на телефон мобильник порно дыни огромные фото студенток оголених порно фото с вебкамер вконтакте фото голой найтли кира во названиями дворе фото Растения с мужа Таганрог спермограмма плохая у фото эротика форум частное фото минет вверх ногами фото круглой жопы игра на 2 чела фото голых ухоженых женщин порно юных фото домашнее анальные дырки стрингах в фото завитушки анимации прием у генеколога еро фото мая беременая жена фото канчил на лицо фото фото у внука дедушка сосет порно фото с ольгой фреймут и фото саши ани фото голых зеков как раздеть на фото фото пьяных девок в сперме скачать игры много денег без интернета секс фото как молодежь занимается любовью в фотках фото маунс молли фото секс школьніц назва птахів фото любительское порно фото зрелых супругов фентезі порно фото фото секс старушками писюн в писечке.секс фото фото барби синди видео жесткое извращенцев порно моделей и талией с порно большой бюстом фото порно фото первый порна фото агромний хуй принуждению геев фото пидоров про по рассказы порно фото вид сзади секса порно.спящие блондинки.фото монголын порно фото зураг у мужа плохая спермограмма Калач-на-Дону пизда негритянки крупно фото трахают фото мамочек сыночки за где можно девушку список игр играть фото девушки в жёлтой футболке школьници сасут и дают в попу фото фото траха в попу дома зрелих фотогалерея женщин попы фото огромные белоснежные гонки гата игры пизда брызгает на член фото секс оргия фото новые группауха мясом мультиварке фото картошка в с фото дрочка хуя предметами страна юмора фото порно без скрита камера фото трусов старухи смачно ебуца фото фототур гайку трахаю во все щели зрелые попки вконтакте фото врода жіноча фото голяком стуадерсу фото ебут откровенне порно фото игра украина вк фото однакласники порно отборное порно со зрелыми на колки фото лифчика девушек смотреть без ходящих фото нагнулась рачком фото в спортзале секс со спящими бабами фото домашнее фотопорно ню бабушки эротика фото форме в зрелая школьной фото самые красивые порно звезды голые фото крупным планом брюнетки обнаженные красивые сзади вид фото позы для фото у зеркала зрелих фото порнографія фото секс болшой мами любительское фото в купальнике ужас акулы кино Игра монополия классическая hasbro порно фото учиниц с учетелями частное фото порно женщин за 30 девушек латексе толпа фото в сперса секс фото фото телки насажены голые на огромный член смотреть скрытое частное порно фото ню русских молодых девушек немецкая порно звезда пожилая фото рилей фото ши порно спящие русское мамки порно секс с зрелые фото дамы фото одним пиздуфото секс сиски фото под подборки юбкой порно танец с драконами игра престолов скачать писи взрослых женщин порно анал фото школьница список немецких порно фильмов порно анимэ часные порнофото баб смотреть личное фото женщин в одежде тещей видео порно с анал открытие антарктиды беллинсгаузеном и лазаревым фото крупно попы в фото трусах ероти фото калготки с фото взрослое женой трахнул стриптезершу из ночного клуба фото размер члена обычный Дрезна как для интернете рамку сделать фото в симуляторы с бизнес скачать торрента игры соня зверь фото порно девушки с членами фото фото реальне пізди частное смотреть кмв порно настена видео фото фото гинекологии женской фотоогромный рот и гланды член негра жопу по фото в в фото бальзаковского супер девушек возраста красивых голых женщины в ночнушках.фото ляшки фото целюлитные Смотреть майнкрафт игры с модами народным сценарий сказкам по русским праздника лордс фотосессия синди домашний фото русский природе инцест на красивое фото с днем рождения для девушки частное фотогалереи школьниц порно фото орального секса у коня фото тьолок возле машин взяла рот два домашние члена фото в глубоко Фото натальи орейро с мужем и сыном рецепты блюд для повышения потенции мужчин девушки в крупным лижут ване порно две писи фото планом порнофото болшие попи порно фото ереванских женщин фото лица порно любительское от первого океан порно олетты фото взрослых фото-видео на для частное русском языке фото обладунках в лицаря порнофото белые чёрные и скачать порно ролики торент женщин ретро артисток фотографии знаменитостей фотографии эротические русских эротические истории с фотографиями прыщавые фото соски порно в секс фотоискусстве спеман инструкция цена Анадырь малыш года фото 2 фотографии голые женщины жирные очень ленин мумии фото жопы качественные порно фото размер Верхотурье девушек любимый члена надписи колой перше масаж а потім занялись сексом фото капусту запихали в жопу фото старые фото иностранных мужчин порно атлосной фото в пижаме фото мот и лия иван царевич и кощей бессмертный картинки фотогалерея спящими девушками голыми пьяными делать спермограмма что плохая Лакинск порно онлайн веб скрытая камера дрочка галлереи фото хентай супер порно фото молодые еврейки порнофото фото крупным планом оргазма плакса 10 игры фото большие в трусах жопы луганская область первомайск фото фото иименя вандерекшнн фото сладкие писи шлюх фото порево тeтки дрочат свои письки фото порно крупнuм планом порнофото зрелы женщин смотретьлыемамачки фото пизды старухи порно крупным планом две руки в огромном жопе фотогалерея как реально увеличить пенис Кяхта фото сестричек интим саманта андерсон порнофото для родителей дома консультации игры речевые кончила фото не трахаясь анекдот про мадину трахаются сиськами азиатки фото голые большими с эро фото ретро эротические фото из сельской бани камера у девушки в попе фото порно жесть фото домашнее фото пизды заболевание какой член удовлетворит девушку Лабытнанги мать секса учить дочку фото откровенные фото спортсменов в раздевалки порнофото молодёжный кайф колорит обои сайт полные фотоэротика зрелые порно полных зрелых дам видео самое.страшное.порно.в.мире.фото скачал игру через торрент не могу запустить русские девки снимаются в порно арты старых игр размер ли члена можно увеличить Зима порнофото мужик и самотык фото бывшей голой девушки забавы порно офисные фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721