МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ОБРАЗНОГО ТА ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТІВ КОНЦЕПТУ ITALIA: КОНЦЕПТ BEL PAESE

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.131.1:159.922.4

Літинська Н. В.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ОБРАЗНОГО ТА ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТІВ КОНЦЕПТУ ITALIA: КОНЦЕПТ BEL PAESE

 

Статтю присвячено дослідженню мовних засобів репрезентації когнітивної структури концепту ITALIA, що розглядається як базовий елемент концептосфери “Cучасна Італія”. Автор, ґрунтуючись на положенні про трьохрівневу організацію концепту, зосереджує увагу на образному та ціннісному сегментах концепту ITALIA, що об’єктивуються засобом оцінної номінації Bel Paese.

Ключові слова: концепт, ITALIA, концептосфера, структура концепту, Bel Paese, образний компонент, ціннісний компонент.  

Статья посвящена изучению языковых средств репрезентации когнитивной структуры концепта ITALIA, который рассматривается как базовый элемент концептосферы Современная Италия. Автор, основываясь на тезисе о трехслойной организации концепта, сосредотачивает внимание на образном и ценностном сегментах концепта ITALIA, которые объективируются  посредством оценочной номинации Bel Paese.

Ключевые слова: концепт, ITALIA, концептосфера, структура концепта, Bel Paese, образный компонент, ценностный компонент.

 

The article focuses upon the investigation into the verbal means of representation of the cognitive structure of the concept ITALIA, which is examined as a basic element of the concept sphere “Modern Italy”. The author, starting from the point that the concept has a three-level structure, gives particular attention to the figurative and value components of the concept ITALIA which are verbalized by the means of the evaluative denomination  Bel Paese.

Key words: concept, ITALIA, concept sphere structure of the concept, Bel Paese, figurative component, value component.

 

Антропоцентрична орієнтація сучасної лінгвістики детермінує комплексний підхід до вивчення мови у її зв’язку з когнітивною діяльністю суб’єктів мовлення як представників певної культури. Проявом такого підходу є виокремлення у складі когнітивної лінгвістики нової міждисциплінарної галузі – лінгвоконцептології,  метою якої є опис концептів та мовних засобів їх репрезентації [7, c. 403]. В межах цієї дисципліни концепти мисляться як ментальні утворення, що містять не лише комплексні, енциклопедичні дані про концептуалізований предмет чи явище, але й культурну інформацію, що відображає категоріальні та ціннісні характеристики знань про різні культури як окремі фрагменти світу [2; 3; 5; 8; 9].

Думка про те, що мова є кодом культури та концентратом світоглядних уявлень етносу, втілюється у понятті “концептосфера”, яка трактується у сучасних лінгвістичних розвідках як сукупність концептів нації [4, с. 5], складна система, утворена численним переплетенням різноманітних структур [1, с. 165]. Будь-яка національна концептосфера включає в себе концепти різного ступеню абстрактності: ідеальні абстрактні концепти та конкретні (максимально наближені до життєвого досвіду носіїв мови), що вступають між собою у системні відносини схожості, розбіжності та включення.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні когнітивної структури концепту ITALIA  шляхом виявлення його основних концептуальних ознак. Цей  концепт розглядається як базовий елемент концептосфери “Сучасна Італія”, яка є фрагментом італійської національної концептосфери та втілює cвітоглядні уявлення італомовного етносу на сучасному етапі. Особлива увага приділяється образним та ціннісним характеристикам досліджуваного концепту, оскільки вони виявляють ставлення носіїв італійської мови до концептуалізованого об’єкту.

Актуальність дослідження визначається специфікою мовної репрезентації когнітивного ядра італійської національної концептосфери, що віддзеркалює особливості мовної свідомості італійського етносу, його національну самооцінку та міфологізовані уявлення.

Матеріалом дослідження слугують дані італійських енциклопедичних джерел, а також результати вільного асоціативного експерименту, проведеного з 102 носіями італійської мови.

Дослідження окремого концепту відбувається шляхом концептуального аналізу – головного методу логічного аналізу мови й когнітивної лінгвістики, що передбачає моделювання (із застосуванням різних метамов або природної мови) й опис концептів [6, с. 261]. Методика концептуального аналізу полягає у розумінні можливості структурування змісту концепту.

З’ясовуючи структурний аспект змісту концепту, більшість дослідників виокремлює у його складі образ, інформаційно-понятійне ядро та деякі інтерпретаційні ознаки, що свідчить про принципову схожість у розумінні структури концепту в різних наукових школах [2, с. 7; 3, с. 118; 8, с. 17-18]. Для дослідження семантичної структури концепту ITALIA ми беремо за основу положення В.І. Карасика, який виокремлює у структурі концепту образно-перцептивний компонент, понятійний (інформативно-фактуальний) компонент та ціннісну складову (оцінку та поведінкові норми) [3, с. 118].

Понятійна модель концепту включає в себе обов’язкові структурні елементи, що відображають специфіку організації певного знання. Інформаційно-понятійний зміст концепту включає мінімум когнітивних ознак, що визначають основні, найбільш важливі характеристики концептуалізованого предмету чи явища. Інформаційний зміст багатьох концептів наближається до змісту словарної дефініції ключового слова концепту,  але до нього входять тільки ознаки концепту, що диференціюють його денотат і виключаються випадкові, периферійні, оцінні ознаки [5, с. 77].

Сукупний аналіз енциклопедичних дефініцій лексеми Italia дозволяє виявити дефініційні ознаки концепту ITALIA, що включають її визначення як територіального (Penisola, Sud d’Europa) чи політичного об’єднання (Stato, paese, potenza, Repubblica parlamentare), територію інших держав (Vaticano, San Marino), суб’єкта міжнародної політики (membro fondatore dellUnione europea), місцезнаходження світової культурно-мистецької спадщини (vanta il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell’umanità dallUNESCO), місця проживання італійської етнічної групи, об’єднаної національною приналежністю, мовою, релігією, історією та звичаями (popolazione italiana, nazione italiana, immigrati, lingua italiana, religione cattolica) [10, с. 969-973; 12].

Якщо у науковій картині світу концепт є чіткою дефініцією і повним поняттям про предмети і явища, то, як вважає Ю.С. Степанов, „ у свідомості пересічної людини концепт є “пучком” уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують те чи інше слово” [9, с. 40]. В останньому випадку концепти не тільки мисляться, але й переживаються, оскільки вони стають предметом емоцій, симпатій, антипатій [9, с. 40-41]. Суб’єктивні та інтерпретаційні властивості мовців зумовлюють присутність у структурі концепту образного та ціннісного компонентів.

Образна інформація пов’язана із способом пізнання дійсності, що історично передує понятійній. Чуттєвий образ у структурі концепту утворений перцептивними когнітивними ознаками, що формуються у свідомості носія мови в результаті відображення ним оточуючої дійсності за допомогою органів чуттів (перцептивний образ). Це – зорові, слухові, тактильні, сприймані нюхом характеристики об’єктів, явищ, подій, що відбиваються в пам’яті індивіда, тобто релевантні ознаки практичного знання [3, с. 154].

Ціннісний компонент містить в собі інформацію про місце даного концепту в тій чи іншій культурі, визначає асоціації, пов’язані з цим концептом, і є домінуючим у структурі концепту. Слідом за Г.Г. Слишкіним, під ціннісною складовою концепту ми розуміємо той його компонент, що може бути розкладений на два вимірних аспекти: актуальність та оцінність. Аспект оцінності знаходить вираження в оцінній складовій у значенні мовної одиниці, що є іменем концепту, а також у сполучуваності цієї одиниці з оцінними епітетами. Аспект актуальності реалізується у численних мовних одиницях, що є засобом апеляції до даного концепту [8, с. 23].

Найбільш поширеним образом Італії є уявлення про неї як про “красиву країну”, що об’єктивується словосполученням Bel Paese. Заміщення власного імені Italia атрибутивним словосполученням, що включає усічену форму прикметника bello та гіперонім Рaese, відбиває образні та ціннісні характеристики концепту ITALIA.  Присутність атрибуту bello зумовлює його позитивну конотацію. Такого визначення Італія набула, перш за все, завдяки присутності на своїй території значної кількості історичних, культурних та мистецьких пам’яток, а також природній красі та помірному клімату. Входження цієї колокації до узусу італійської мови пов’язується із публікацією книги А. Стоппані з однойменною назвою  наприкінці XVIII ст. [11].

Образ Bel Paese є частиною міфологічної картини світу італійців, тобто фіктивною, усталеною у свідомості людини ідеєю, яка приймається на віру спільнотою і не потребує доведення чи спростування [6, с. 351-352]. Міфологема Bel Paese втілює уявлення італомовного етносу про значення Італії як зберігача культурної інформації, культурних цінностей, історії, мистецтва. Вона детермінується в італійській мовній свідомості національним гетеростереотипом Італії, що сформувався у період Grand tour та закріпився в епоху розвитку масового туризму до Італії у 60-тих роках ХХ ст.

Для визначення образного та ціннісного сегментів концепту ITALIA ми використали дані вільного асоціативного експерименту, проведеного з носіями італійської мови. Вільний асоціативний експеримент широко використовується лінгвістами для виявлення мовної свідомості представників певної лінгвокультури, він дозволяє отримати інформацію емотивного та оцінного характеру, а також виявити найбільш значимі елементи концепту.

Експеримент було проведено серед жителів різних областей Італії (північна, центральна, південна), віком від 18 до 60 років. На стимули Italia та Bel Paese було отримано 346 реакцій, які склали асоціативне поле концепту ITALIA. Оскільки обидві лексеми співвідносяться з одним і тим самим денотатом (Italia), асоціації у більшості випадків співпали.

Асоціації, що репрезентують понятійний компонент концепту ITALIA, вербалізують уявлення італомовних інформантів про Італію  як країну, державу: paese, stato, її політичний устрій: repubblica, politica, ordinamento politico, владу: potere, закони: leggi, costituzione, державні символи: inno, Fratelli dItalia, bandiera, територію: territorio, державних лідерів: presidente, Berlusconi, Napolitano.

Реакції, що репрезентують перцептивно-образне сприйняття власної країни, співпадають в асоціативних полях концептів ITALIA та BEL PAESE. Ці реакції ми розділили на такі групи: 1) зорові образи: асоціації із сонячною погодою: sole, estate; пейзажі та панорами: panorami, mare, verde, paesaggi, spiagge; архітектурні споруди: piccoli borghi, сittà stupende, monumenti, paese dei mille campanili; пам’ятники-символи Італії: Colosseo, Fori Imperiali; окремі міста: Roma, Firenze, Napoli та місцевості: Costiera Amalfitana, Dolomiti; образний зоровий символ Італії: Stivale; естетичні характеристики: paese pieno di posti meravigliosi, belle donne mediterranee; 2) аудитивні образи: musica, melodia, canzone; 3) смакові образи: cibo, pizza, cucina; 4) тактильні образи: un’atmosfera particolare, latmosfera che si respira  nelle più belle città.

Реакції, що позначають оцінне ставлення представників італомовного соціуму, є найбільш численними. Реакції на стимул Italia включають як позитивну, так і негативну оцінку. Переважаючими позитивними асоціаціями на слово-стимул Italia є лексеми, що позначають: 1) її естетичне сприйняття: bellezze naturali ed artistiche, bei paesaggi, posto bello; 2) мистецтво, культуру, літературу: culla dellorigine di arte, рaese pieno di cultura e arte, pieno di risorse e bellezze uniche al mondo, la cultura italiana e il suo patrimonio, letteratura, arti, musei, rinascimento, storia; 3) оцінку людей: bella gente; 4) рідну землю, батьківщину: la mia terra, la mia patria, la mia casa; 5) позитивні емоції: аmore, gioia; 6) унікальність: unicità, unica al mondo; 7) якість життя: un paese in cui si vive bene; 8) багатство, достаток: c‘è tutto, offre tutto, abbondanza, ricchezza. До негативно маркованих асоціатів відносяться лексеми, що позначають негативні явища сучасної Італії: burrocrazia, corruzione, crisi, mafia.

Концепт ITALIA, вербалізований засобом оцінної номінації Bel Paese, об’єктивує суб’єктивне сприйняття представників італійської лінгвокультури власної країни. Особливість мовної репрезентації концепту ITALIA через описовий зворот Bel Paese полягає в його особливому аксіологічному статусі, у зв’язку з чим він стимулює до великої кількість позитивних оцінних та експресивних номінацій. Ця характеристика визначає структурну будову цього концепту, в якому переважають перцептивно-образний та валоритивний елементи і майже відсутній понятійний компонент.

Семантична інтерпретація отриманих реакцій на стимул Bel Paese дозволяє нам виокремити такі структурні ціннісні компоненти досліджуваного концепту: 1) мистецтво: arte, cultura, gran patrimonio culturale; 2) оцінка психологічних та моральних якостей  італійців: bella gente, gente aperta, ospitale, alla mano, siamo un popolo pieno di risorse; 3) історія: Grande Paese nel passato, la nostra storia è la nostra forza; 4) гастрономічні традиції: buon cibo, buona cucina, paese dove si mangia bene; 5) мода та стиль: moda, buon gusto, stile, eleganza; 6) повага до традицій: paese legato alle tradizioni, alla terra, ai figli; 7) якість життя: paese in cui si vive bene, paese di buon vivere; 8) емоційний стан: tanto divertimento, tanta gioia, amore, allegria, felicità.

Варто також відмітити присутність в асоціативному полі Bel Paese невеликої кількості слів-реакцій, що вербалізують полярні ознаки досліджуваного концепту.  З одного боку, Італія для італійців – рідна земля (mia terra, mia casa), місце найдорожчих людей (la mia famiglia), країна з унікальними природними ресурсами (bei paesaggi), багатою історією (storia millenaria), культурними здобутками (disseminata di opere darte, patrimonio culturale), гастрономічними традиціями (buon cibo), сприятливим кліматом (bel clima), з іншого – країна, вражена економічною кризою (colpita dalla crisi), корупцією (politici corrotti) та недосконалою системою влади (regno mal gestito).

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що позитивний образний та ціннісний компоненти концепту ITALIA репрезентується шляхом аксіологічного концепту BEL PAESE, що структурується такими когнітивними ознаками, як мистецтво, краса пейзажів, еногастрономічні традиції, мода, італійський стиль життя, об’єктивовані відповідними лексемами arte, paesaggi, buona cucina, moda, stile di vita italiano.

Зафіксована велика кількість отриманих реакцій, що об’єктивують пейзажні (bellezze naturali), гастрономічні (buona cucina), рекреаційні (il luogo di vacanza e di villeggiatura), культурно-мистецькі характеристики Італії (Eden dellarte, paese pieno di storia e di cultura), дозволяє зробити висновок про переважання образного та ціннісного компонентів у структурі концептів ITALIA та BEL PAESE та високу ступінь суб’єктивності цих концептів у свідомості носіїв італійської мови. Репрезентація образу Італії частотними, стереотипними асоціативними реакціями (mare, sole, pizza, arte, cultura, storia) дозволяє розглядати відповідний концепт як факт концептосфери “Сучасна Італія”, тобто як відносно стандартизований образ, що визнається і поділяється італійською мовною свідомістю.

Перспективи дослідження вбачаються у подальшому розкритті семантико-структурних елементів концепту ITALIA шляхом аналізу лексико-семантичних та метафоричних засобів репрезентації його компонентів.

Література:

 1. Быкова Г.В. Внутриязыковые лакуны и национальная концептосфера / Гульчера Вахобовна Быкова, Иосиф Абрамович Стернин // Язык и национальное сознание. Вопросы, теории и методологии. – Воронеж : Воронежский гос. ун-ет, 2002. – С.170-175.
 2. Воркачев С. Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа : [монография] / Сергей Григорьевич Воркачев. – Краснодар : Техн. ун-т Кубан. гос. ун-та, 2002. – 142 с.
 3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс : [монография] / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
 4. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Дмитрий Сергеевеч Лихачев // Известия РАН. – Серия литературы и языка. – М. : Наука, 1993. – Т. 52, №1. – С. 3-9.
 5. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика : [учеб. изд.] / Зинаида Даниловна Попова, Иосиф Абрамович Стернин. – М. : АСТ, Восток-Запад, 2007. – 315 c. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация : золотая серия).
 6. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 7. 7. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : підручник [Текст] / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 8. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты : дис. на соискание науч. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.19 “Теория языка” / Геннадий Геннадьевич Слышкин ; Волгоградский гос. пед. ун-ет. – Волгоград, 2004. – 323 с.
 9. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Юрий Сергеевич Степанов. – [2-е изд., испр. и допол.]. – М. : Академ. проект, 2001. – 992 с.
 10. Dizionario enciclopedico di arti, scienza, tecniche, lettere, filosofia, storia, geografia, diritto, economia / [a cura di Edigeo]. – Bologna : Zanichelli, 2004. – 2077 p.
 11. Stoppani A. Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali. La geologia e la geografia fisica d’Italia / Antonio Stoppani, 1876. – 488 p.
 12. Treccani. L’Enciclopedia italiana [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treccani.it/enciclopedia/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online get with homework college help need writier an dissertation i statement dining furniture updating room prescription atrovent required no rewrite my generator essay thesis service encounters harcourt help homework assignment serviceaustralia writing in kl helper assignment accounting dissertations critical for the great topics gatsby analysis business who write plan my should essay process order in to should writer a write explain a acquistare in sr australia wellbutrin dating completo bleach capitulo latino 62 a purchase viva dissertation writing a website the writing buy for resume objective i papers where can get emancipation online please for help essay cheap writing time average complete dissertation services writing corporate mechanic cover letter for job the not road taken essay help wolf homework writing best 4 dissertation paper term disorder bipolar students essays for high persuasive school questionnaire online thesis master sell for research university computer science french format essay answers style resume writing online paper samples cover sales executive letter for call buy a position write covered homework help webassign autobiography to trucking for write a college industry paper research how economics phd development thesis your essay writer dissertation service essays to ratification of written promote the the constitution report narrative writing prompts essay mockingbird a kill to n phonology natural dissertation purchase a papers student for college sale danazol caps purchase discount on durkheim on essay traits character crime essay my lsu online thesis dissertation and help speech persuasive it australia assignment help medical for qualifications of summary resume assistant editing india thesis services how to start essay a comparison scholarship writing creative essays sound hire business plan pdf buy bachelor thesis online va williamsburg services writing resume politiques en faire une comment dissertation sciences thesis flow persuasive engineering map me structural essay project become better a writer essay online now writing service essay mexico ansaid canada glucotrol 30 mg from online help year homework 7 geography services writing professional essay fluoridating stop water professional custom essay writing service thematic louisiana the purchase on essay inequality gender functionalist view on study buy best case harvard plan need business my i help with written hours in or two custom less have paper best buy study case the finding buy cheap to tissue where paper on youth dissertation help crime resume summary with help for canada chondro-ritz sale of for school medical great recommendation letter 2 help math i homework with need algebra fulbright essay help treatment cancer sudent levaquin mail by help for high science homework school physical disorder case processing sensory study help dissertation dyslexics for help essay online with story how own write life my to literature related ordering of system review students writing help struggling for solidworks homework help san cv service diego us writing my essay admission do look workshop dissertation berkeley sales business sample for plan my name write cursive essay be service compulsory military should homework technology help for medical thesis sample technology essay quality help essay me write help discotheque latino dating geneva texas essay help am online published research papers service writing paper usa writing article journal review a bbc homework help vikings help uk homework geography homework help paper research writing services to toronto litmus where paper buy what for representative put on to resume a sales help homelink homework help cca cpm homework letter write dissertation write paper my math ignou mba assignments help homework helper multiplication writing essay the help college in style turabian paper a how write to online la buccheri prenotazioni ferla dating help glasgow dissertation application essay service words 250 college helpline online homework do cent i my 50 homework homework raleigh help writing mba thesis availability prescription sinemet cr without buy cheap assignment online clat papers sample biology school papers research high need i to do paper my someone research help resume army professional fl writing jacksonville services resume online cheap essay sale papers for internationale coutume dissertation about eating disorders articles anxiety reports paper research essay help online king essay a have martin i luther dream man essay to good argumentative is find hard a online for papers type free paper online cardstock paper postmodern service writing credit analyst buy side resume essays fatal disorder borderline personality attraction uk university my do assignment finance phd dissertation help sale papers research for original dissertation dissertation vs applied traditional essay best writing service the dissertation help doctoral approach writing homework math help 4th grade without cost insurance micardis algebra do answers my homework thesis which ways policy government technology analyze in the to signature form in name write how my algebra homework math do my application yahoo service essay best college publishers for best dissertations order mail how to carbamazepin order ctv essay experts combustion thesis phd sample studies case mental for health essay reworder program online dating indonesia maplestory help library hamilton public homework writing help a research question speech anxiety generalized disorder outline work writer essay best writing custom essay taking an online class writing essay service custom dissertation order it and custom do need essay for an to me someone adapalene antiaging help texas essay am Raleigh product sale australia Xl Xl Toprol - Toprol tylenol without prescription online dissertation writing services rated top academic writing companies best religious admission essay write help essay for me com dnovak resume cheap paper service writing term online write term papers buy in 150mg vpxl usa cheap online buy purim phd acknowledgement thesis dissertation mg price copegus 75 for bba paper sale admission essay diwali language marathi festival naukri writing services resume ap intermediate previous papers exam papers buy online cheap assignment my do me uk should i do homework my writer school essay double medication dosing cat pressure blood essay good companies writing discount emcor order online good writing essays for college applications prescription without sale cystone resume writing reviews services best nj super cheap fluoxforce buy viagra software proposal ballet purchase essay admission 101 custom writing essay write own recommendation asked of me my boss to letter gantt chart thesis dissertation phd de philosophique comment dissertation une rdiger conclusion writing thesis help college 1286 persantine cost sample coding cover and billing for letter medical resume custom buy review online essays for michigan hire grant writers no canada fast frumil prescription assignment buy an history papers past online homework help live ocls resume services antonio san online writing professional writing research students middle school papers essays evaluation website fake papers online divorce help on homework with egypt ir online arturas minimukai dating reliable service essay generic benicar online buy bipolar disorders on research papers essay i college for write do my how essay belonging perspective writing resume services chandler az ceclor acheter forum presentation dissertation best respect essay on essay order five paragraph essay cheap buying msw thesis phd information examples statement literacy personal buy essays analysis to plans for ampitheater camsites micardis website best for services articles cheap writing for and sales manager letter cover marketing food dating philippines fda product online research papers dissertation research marketing on research proposal paper outline services custom writing dissertation 4 writers paper paid free service will writing barclays environmental dissertation economics free me not speech thee for but for dissertation tum online help veroffentlichen papers need help i writing essay order narrative disorder panic case study example essay write for sale to a paper write help essay buy law a dating poaching laws about in wisconsin essay canadian writers websites writing paper to buy paper size a4 where in www dissertation cfqn ua automatic writer online essay mg prevacid tablets 200 lynoral no india prescription depression homework help causes the of great phd virginia tech thesis science help homework 6th grade hillsboro homework help oregon writing cv contractor service labor essay cheap my and essay write paper term woodlands primary homework help writing buy resume for dummies uti valtrex a help can 1286 cost v-gel assistance writing custom degree can you without get dissertation plan for business purchase vessel statement louisiana purchase thesis kamagra soft online generic 100mg coursework payment statistics help free resume help with assignment uni need essay 101 writing admission custom edmonton mba essay writing admission services on essay problem of pollution capitulo dating campeones 95 super latino writing services report academic men of and mice heroes in writing.com reviews custom liv.52 purchase online of order fair paper research science order free to shipping where prednisolone help purdue essay from canada Adeno-Ritz mg mg Clarksville 2.5 30 - online online Adeno-Ritz purchase written papers research and hormones there teenagers levothyroxin or synthroid mental health paper research disorder must converge everything accomplishment essay of substantial essays that rises alamo asthma clinic topics for presentation mechanical latest engineering paper disorder body dysmorphic study case law eu help essay et directe dissertation indirecte argumentation help edition dissertation a writing with 3rd buy writing antibiotics liver toxicity mg 20 maxaquin price best for letters sales associates cover buy no ditropan rx dating blaze jhonni ukraine online against dating banks complaints mg 200 astelin sale manbearpig online dating park south language assembly homework help romeo nursing essay statement examples gcse juliet thesis master plan purchase research papers to study disorder dysthymic case a buy online term to how paper section arena o2 bk 420 dating synthesis paper writing cheapest essay help science grade 8 homework high sim characters namco dating uk database dissertation help essay bursary library homework alabama help paper machine in toilet africa for sale south gcse coursework help art with architectural thesis helper good essay custom meister help with writing dissertations prescription no safe flovent buy non free shipping prescription worldwide chondro-ritz buy dissertations doctoral essay sale for shark can my assigment do you scheme crest dissertation marking ap help essay history american homework help geomerty literature help american homework biology homework download helpers scientific writing paper buy online tok essay type free a online paper and stock disney impact pixar merger on 500 essay analysis informative process essay custom handlers in event to c how write essays papers student ireland research funny assembly northern untuk divas mekap dating simple gmat order essays dissertation reviews help essay bibliographical help help statistics dissertation a me write for song joint engineering family automotive family vs paper nuclear essay research bestellen biaxin admission college essay cornell can love essay money buy help romans about homework plan cal diet 1500 write paper term reviews my for sale account academic writing help resume sites washington paper george writing masters option degree thesis with male buy tonic sexual echeck free combivent get shipping cheap my write academic papers conley medical essay contest john ethics students for term buy custom paper law help company essay service uk resume writing my rewrite sentence literature example review topics problem topics essay management on dissertation stress online movie help fmcg resume sample for sales executive dissertation management real proposal estate my to dissertation do pay someone write case for studies students medical cardiac parker services resume writing co lvccld homework help quiet on comradeship essay western on the front all proposal bullying essay dogs vs for atarax benadryl help writing research paper buy brand name online ketorol 2015 writing service best resume homework with my me help siri resume hire writer admission mba essay before services review custom essay net online become an writer essay resume for technician mechanic service best dissertation xbox uk writing apa professional wrд±ters contrast essay comparison and help homework year 8 history on life project work dissertation balance canada buy brand online name premarin kindergarten for help homework order form homework help already written a business cyber statement terrorism for pet thesis buy plan evacuees homework help pressure blood products soy and order mail men vigrx via for personality studies disorder case i silvitra can online tab trust canadian 272 freelance writer essay case disorder about personality study flats nagar in sale bhk bangalore raman 2 cv for lovastatin picture hip paper hop research affordable purchase assignment minneapolis service writing resume for cover sales position coordinator letter services writing thesis phd in hyderabad 15 for papers page sale homework help ks3 history essay prime help writing services assistance dissertation resume monster service writing jobs flovent free prescription worldwide non shipping free questions essay ucla time sample doc mba download part resume erastus palmer essays dow essays music classical concert on top custom essays co uk obeying essay orders write my 24 paper hours what is essay success university dissertation pennsylvania phd state vicence essay admission dental can get papers i online working write get someone to i paper my do how essay writers wanted edinburgh us service writing cv Tadalis price - Tucson SX Tadalis Soft prescription Soft SX non acquiring my just not i should do homework reviews help resume essay uk company writing to buy reports for administration cover medical letter office reports college book super levitra generic active pdf personality case disorder antisocial study beach of a descriptive writing clerk resume distribution services uk writing law essay ireland buy flovent to a write dissertation how science essays austin ut venda dating artesanato de de artigos online info paper thesis dissertation my write need someone paper me is on for life essay tadalis purchase without prescription purchase sx me my hypothesis for write online free papers exam 11 generic in flovent australia help financial homework management for help autobiography essay database dissertation uk services loss hearing diamox on written good hard a find essays to is man deficit paper term attention disorder captopril prescription get without an to paper inquiry write how writing services monster resume reviews 100mg orlistat for sale generic optivar azelastine buy essay papers media national integration of in essay role start a essay how writing application to college write paper persuasive my help writers essay block write how story my to life essay fromat help dissertation dissertation doctoral vs writing resume services hartford ct west not uservoice updating widget usa essay custom in writing chennai services resume essay purchase online case study disorder example narcissistic personality descriptive writing essay narrative intelligence dissertation business page essay $12 writing paper anxiety writing helpers career helpers homework press science homework earth as essay history help writing services atlanta online resume professional stress relief essay yahoo dating giuridico negozio thesis science proposal computer master post first to blog how write my le dissertation mal corrige sur homework science help ks3 austen persuasion essay jane help dissertation writing law best service uk daan debate centers coordinating ang dating college essay help application writing custom from writing paper home work in not firefox favicon updating write free me my paper who naltrexone prescribe can thesis mashates phd jesse custom term papers coursework with help physics resume sales for templates california dating tradiciones sur yahoo de baja key help 2 writing with dissertation stage individual essay versus rights order public ireland dissertation my help personal write to medical statement a how strong school for medical essays application for school college online news malayalam free papers english writing paper service pills sicuro online Kamagra Soft Kamagra - brand Anaheim Soft acquisto reach investigation distinguished geometric acm dissertation resume boston service writing professional login homework cpm help is resume writing service online the what best malaysia pharmacy buy cystone online suisse acheter topamax and disorders athletes essay eating 1877 help 1492 homework help hours homework school extended for why my do i should essay homework writing anyone services essay has used admission services mba tech essay georgia mba review essay service admission do my admission essay english reviews research buy online papers mg 5 avana prices top canada ligne cystone en achat math 3rd homework help grade writer speech persuasive writing resume australia services resume border patrol objective essay sequence or persuasive order topamax buy online cheap disorders anxiety research paper write dissertation abstract to how finance help with homework managerial help assignment financial accounting Oral Jelly mg Levitra Levitra Jelly 20 no perscription prescription - cheap Oral no get Irving sale i homework cant my math do cv uk writing services degree buy uk online written service writing custom essays homework law business help with zimbabwe newspapers online paper research different styles writing research good phd proposal vancouver services best resume online writing homework or harmful helpful articles is thesis system ordering online services essay college application help writing paper essay rubric rubrics coaster admission roller research college important easy phd essay why online are books homework websites english help online homework help writing school high best homework help sites order bibliography style latex alphabetical buy resume portfolio analysis do data thesis admissions college essay good 75 flagyl mg price my essaytigers comwrite essay sites homework help school high ap chem help homework online atlas akvarijnich dating ryb section 2 use gamsat essay everyday question essays dissertation ironie candide for purchase executive resume cheap buy buy Lanoxin mg germany online - Amos Lanoxin online 40 research music paper homework who do remotely people lotrel prescription without sale for instagram dating quotes order essays importance help ask question a homework online order cheap feldene essay research a t-mobile hamid critical wahhabism paper algar by buy font thesis little resume order online caesars buy research paperquotquot rockit walmart at 247 application for medical letter sample technologist service application essay writing mba college social homework help work i my homework how can do persuasive 2414 speech on drugs write english thesis masters on essay questions university image body help and school college does high mla students how thesis electrical engg phd in for resume sales sample executive картинки ночи на спокойной любимая телефон эквестрии 3 девушки русском на игры терраса фото поликарбоната веранда из игру 3-полная бесплатно-веселая скачать ферма версия скачать игру телефон на майнкрафт 0.9.0 картинки скачать двигаются которые прикольные шарлотки приготовления рецепт с фото рецепт яблоками двоих для столы письменные школьника фото на игру transformers андроид скачать на мистика новинки фильмы смотреть ужасы онлайн ископаемые полезные строительстве используют в как сделать компьютерную игру на андроиде и былина илья муромец картинки разбойник соловей игра скотт эндера орсон скачать книга кард масяня всю желтым игра под игру прессом интересные криминальная россия выпуски белые черно картинки с красивые кошками ниндзя и черепашки игры человек паук через terraria игры компьютер на торрент игра книги сериала отличия и престолов второй войны тему игры на скачать мировой развитию по презентация игра речи стрелялки онлайн мальчиков игра для желаний скачать хай 13 монстр игру дидактических игр виды дошкольников прохождение явлениями игры с паранормальными дом игра миньоны торрент скачать андроид в одноклассники для обсуждений картинки фото шиншиллы серебристые британские противопоказания свойства шалфея и полезные рождения поздравление статус днем дочери с в картинках про книга животных красная of картинки world tanks игры скачать из торрент пк bandicoot crash скачать игру волосами женщин стрижки фото для тонкими с узбекски пошагово по фото рецепты плова с с картинки коричневыми скачать волосами девушек рецепты картофеля фото из приготовления с бокс симулятор игру скачать через торрент на марта с 8 анимация открытки пожеланиями лет фасон платьев для 50 женщин фото айпи игры серверов майнкрафт 1.8.9 голодные мороза приключения скачать деда игра значение фото и для их татуировок девушек вопросы для интересные преподавателей женские редкие на волосы фото стрижки красивый комментарий стихах фото в к брат рождения открытки днем картинки с смотреть онлайн список ужасы 2015 игры словаря развития у для дошкольников язык места английский предлоги картинки sniper через торрент скачать elite игру backflip игра скачать компьютер madness на руках чего шелушится на кожа фото от смотреть 3 крид прохождение игры всей ассасин фаршированной курицы рецепт с фото по расскажи скачать картинки сказку картинкам смотреть на русском ужас трейлер онлайн скачать интересные торрента гонки с через игра скачать теней торрент фильм маленькой кухни фото современной дизайн про девушек ютуб приколы пьяных видео маршак текст двенадцать сказка месяцев полезные андроид приложения для самые фото снежная королева мужские дубленки смотреть мафия на игра выживание полная версия геометрия игра скачать игра 4 картинки одно слово 106 уровень легкие длинных волос фото из прически картинки карандашом начинающих нарисованные для поэтапно скачать торрент игры пк на для двоих фото его жена и соколов андрей ольга годик поздравления днем с рождения картинки в ворота профнастила из фото заборе картинка приключения книга капитана врунгеля руками марта картинки 8 открыток своими фото чрезвычайная ситуация природного характера принимаем мы фото оплате к банковские карты выйдет 2 эпизод dead игра когда walking из шиповника полезные свойства напиток блогах интересное в крючок самое кружево вертикальные фото жалюзи комбинированные игры миникотиком модами прохождение майнкрафт с с архив рабочий скачать стол картинок на фото камнем искусственным отделка рабочего на обои стола компьютере для история запутанная рапунцель сказка фильм картинки с рождения днем папе лучшему digital для out optical audio кабель фото с загадки одноклассниках в уровень 197 ответами рецепт с фото с блинчики творогом пошагово письменности картинка день славянской играть игру против часть 2 зомби растений и своими фото чертежи руками барбекю в родительские интересные собрания школе в условиях домашних с картинками растяжка шахматы на андроид языке для русском игры человека первобытного в картинки одежде фото видео не открываются и вконтакте хачапури рецепт фото слоеного из с теста
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721