МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111’42

В.В. Козлова

                                                                     Сумський державний педагогічний

університет імені А.С. Макаренка

м. Суми

МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі. Визначено та охарактеризовано три типи виховного мовленнєвого впливу: раціонально-інформативний мовленнєвий вплив, морально-волітивний мовленнєвий вплив, морально-емоційний мовленнєвий вплив.

Ключові слова: англомовний парентальний дискурс, виховний мовленнєвий вплив, раціонально-інформативний мовленнєвий вплив, морально-волітивний мовленнєвий вплив, морально-емоційний мовленнєвий вплив.

 

Козлова В.В. Речевое воздействие в англоязычном парентальном дискурсе.

Статья посвящена исследованию особенностей речевого воздействия в англоязычном парентальном дискурсе. Выделены и охарактеризованы три типа воспитательного речевого воздействия: рационально-информативное речевое воздействие, морально-волитивное речевое воздействие, морально-эмоциональное речевое воздействие.

Ключевые слова: англоязычный парентальный дискурс, воспитательное речевое воздействие, рационально-информативное речевое воздействие, морально-волитивное речевое воздействие, морально-эмоциональное речевое воздействие.

Kozlova V.V. Speech impact in the English parental discourse.

The paper focuses on the properties of speech impact in the English parental discourse. Three types of educational speech impact (informative speech impact, volitional speech impact, emotional speech impact) are revealed and analyzed.

Key words: English parental discourse, educational speech impact, informative speech impact, volitional speech impact, emotional speech impact.

Сучасний етап розвитку мовознавчих наук характеризується розширенням сфери лінгвістичних досліджень, посиленим інтересом до людського чинника в мові, осмисленням мовних явищ з точки зору комунікативно-дискурсивного підходу. “Мова в аспекті її комунікативного застосування розглядається засобом знакового управління діяльністю інших, що передбачає необхідне співвідношення використовуваних мовних засобів з властивостями адресата в інтересах мовця, і одночасно сферою здійснення такого роду управління” [17, с. 60]. Мова є інструментом координації діяльності співбесідника в процесі міжособистісної комунікативної взаємодії відповідно до цілей спілкування, а “цілеспрямована комунікація, мовленнєва взаємодія передбачає мовленнєвий вплив” [23, с. 8]. Проблема мовленнєвого впливу є актуальною для таких дисциплин, як психолінгвістика, прагмалінгвістика, стилістика, лінгвориторика, теорія комунікації, риторика, традиційна лінгвістика, психосемантика, психологія мови, соціологія, конфліктологія і розглядається зокрема в дослідженнях P.M. Блакара [4],     Д. Болінджера [26], В.З. Дем’янкова [5], Т.Ю. Ковалевської [9],                    Л.А. Кисельової [8], Б.П. Паршина [13], В.Ф. Петренка [14], Г.Г. Почепцова [15], Й.А. Стерніна [18], Є.Ф. Тарасова [20], Л.Л. Федорової [21],                  О.А. Філіпової [22], В.Є. Чернявської [23], О.В. Шелестюк [24],                  О.В. Яшенкової [25].

Різноманітність дефініцій поняття мовленнєвого впливу пов’язано з застосуванням дослідниками диференційних критеріїв при тлумаченні цього феномену. У теорії мовленнєвої комунікації мовленнєвий вплив трактується як односпрямована дія, сутність якої є соціальний вплив на співрозмовника в процесі спілкування [19]. Й. Стернін керується широким значенням мовленнєвого впливу як ефективного спілкування в аспекті його цілеспрямованості та мотиваційної зумовленості [18]. А.Баранов, Р.Блакар розглядають мовленнєвий вплив як взаємодію комунікантів на підставі ідентифікації їхніх моделей світу та взаємного коригування структур свідомості [1;4]. Е.Ф. Тарасов зазначає можливість вживання поняття “мовленнєвий вплив” як у широкому, так і вузькому розумінні. У першому випадку мовленнєвий вплив – спілкування з позиції одного з комунікантів. А в другому – безпосередній виступ перед аудиторією, коли суб’єкт мовленнєвого впливу регулює діяльність іншої людини [20].

П.Б.Паршин трактує мовленнєвий вплив у широкому розумінні як вплив на індивідуальну та/чи колективну свідомість і поведінку, що здійснюється за рахунок мовленнєвих засобів, інакше кажучи, за рахунок повідомлень звичайною мовою. У вузькому розумінні мовленнєвий вплив розглядає як конкретні приклади застосування особливостей будови та функціонування перелічених знакових систем, і передусім звичайної мови, з метою побудови повідомлень, що мають підвищену здатність впливу на свідомість та поведінку адресата чи адресатів повідомлення [13].

Отже, підсумовуючи вищезазначені підходи, у широкому розумінні мовленнєвий вплив – це мовленнєве спілкування, взяте в аспекті його цілеспрямованості й описане з позицій одного з комунікантів, а у вузькому розумінні – вплив на свідомість засобами мови в процесі комунікації.

Потреби сучасної лінгвістичної парадигми вимагають розширення сфери дослідження мовленнєвого впливу через вивчення особливостей його реалізації у різних типах дискурсах, що і зумовлює актуальність дослідження специфіки мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі. Парентальний дискурс – є особистісно орієнтованою комунікативною взаємодією, яка відбувається в сімейно-побутовій сфері спілкування, де учасники комунікації – батьки й діти – реалізують свої асиметричні статусні ролі [10].

Мета дослідження полягає у визначенні й аналізі типів мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі. Об’єктом дослідження є мовленнєвий вплив. Предметом дослідження є особливості мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі. Матеріалом дослідження слугували фрагменти парентального дискурсу з англомовних художніх творів британських та американських авторів ХХ – ХІ сторіччя.

Найчастіше мовленнєвий вплив є частиною більш складної діяльності, засобом досягнення певного позамовного завдання [11]. В умовах розгортання комунікативної взаємодії в парентальному дискурсі мовленнєвий вплив пов’язаний з вирішенням соціалізаційних завдань. Соціалізація індивіда починається з ранніх років дитинства у сімейному колі завдяки батькам, які, об’єктивізуючи та представляючи у своїй діяльності власну концептуальну картину світу, формують у свідомості дитини поняття, уявлення, образи, стереотипи, концепти й моделі навколишнього середовища та її місце в ньому [3, с. 53]. Мовленнєвий вплив, що здійснюється батьками в процесі соціалізації дитини, пов’язаний з реалізаціє виховної функції сім’ї, що передбачає опанування дитиною соціальних ролей, засвоєння правил міжособистісної взаємодії, основ морально-етичної поведінки, суспільних норм і цінностей. Тобто, в англомовному парентальному дискурсі мовленнєвий вплив набуває ознак виховного мовленнєвого впливу і розглядається як цілеспрямовані комунікативні дії адресанта, що здійснюються з метою досягнення позитивних змін в особистості адресата. Право здійснення виховного мовленнєвого впливу забезпечується вищим соціальним статусом батьків, що “є однією з підстав впливу мовця (адресанта) на адресата” [7, с. 162].

Дослідження дискурсивного розгортання інтеракції передбачає врахування комунікативної позиції продуцента й реципієнта повідомлення. “Феномен мовленнєвого впливу пов’язаний передусім з цільовою установкою мовця – суб’єкта мовленнєвого впливу. Бути суб’єктом мовленнєвого впливу значить регулювати діяльність свого співрозмовника. За допомогою мовлення спонукають партнера у комунікації розпочати, змінити, закінчити будь-яку діяльність, впливають на прийняття рішення або на уявлення співрозмовника про світ. Таким чином, аналіз мовленнєвого впливу відбувається з позиції одного з комунікантів, суб’єкта мовленнєвого впливу, а об’єктом мовленнєвого впливу є його партнер у комунікації” [6, с. 21]. Адресант і адресат сімейного діалогічного дискурсу характеризуються заданістю їхніх комунікативних та соціальних ролей, оскільки сім’я є замкнутою концептосферою спорідненості. Комунікативні ролі членів сім’ї визначаються їхнім сімейним статусом, гендерними та віковими характеристиками [16, c. 7]. Відповідно до цього, в умовах розгортання комунікативної міжособистісної взаємодії, що спрямована на здійснення мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі, за батьками фіксується роль суб’єкта виховного мовленнєвого впливу, а діти, відповідно, є об’єктом виховного мовленнєвого впливу. Ефективність виховного мовленнєвого впливу залежить від гендерних, вікових, статусних характеристик комунікантів, а також від параметрів виховання, ситуацій взаємодії, емоційних стосунків між батьками та дітьми. Суб’єкт виховного мовленнєвого впливу завжди виявляє активність, регулює та контролює комунікативну взаємодію з об’єктом впливу, визначає стратегію і тактики виховного мовленнєвого впливу відповідно до умов комунікації та обирає оптимальні мовні засоби, що забезпечать ефективність його комунікативної діяльності.

Актуальними цілями виховного мовленнєвого впливу є зміна знань про світ, спонукання до дії, коригування ціннісної картини об’єкта впливу. Суб’єкт виховного мовленнєвого впливу має домінантну настанову на виконання комунікативних дій, пов’язаних з формуванням та корекцією системи знань об’єкта впливу, стимулюванням та коригуванням його поведінки, а також визначенням та корекцією його ціннісної орієнтації.

Системний підхід при дослідженні особливостей виховного мовленнєвого впливу передбачає виділення трьох типів, що спрямовані на три сфери особистості: когнітивну, емоційну та сферу поведінки. Залежно від цілеспрямованості комунікативних дій батьків як суб’єктів впливу з метою досягнення позитивних змін в особистості дітей як об’єктів впливу вирізняють три типи виховного мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі:

– раціонально-інформативний мовленнєвий вплив;

– морально-волітивний мовленнєвий вплив;

– морально-емоційний мовленнєвий вплив.

Раціонально-інформативний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, що спрямовані на когнітивну сферу – сферу пізнання – адресата з метою поповнення або смислової корекції його системи знань. Раціонально-інформативний мовленнєвий вплив забезпечує формування особистісних поглядів і позицій дитини, утвердження соціальних знань та уявлень через ціннісно-смислове наповнення набутої системи знань. Раціонально-інформативний вплив – це процес високого ступеня аргументації. У ході аргументації суб’єкт впливу намагається якомога точніше представити свою точку зору, залучаючи різновекторні докази для обґрунтування правильності своєї позиції.

Морально-волітивний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, спрямовані на поведінкову сферу адресата з метою зміни його поведінкових преференцій. В основі морально-волітивного мовленнєвого впливу – спонукання до виконання (невиконання) посткомунікативних дій, тобто коригування відхилень фактичних параметрів діяльності адресата від нормативних як таких, що схвалені сім’єю та суспільством. Морально-волітивний мовленнєвий вплив націлений на спонукання до дій як в інтересах адресанта, так і в інтересах адресата.

Морально-емоційний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, спрямовані на емоційну сферу адресата з метою корекції його ціннісної орієнтації. Морально-емоційний мовленнєвий вплив націлений на провокування та підтримку емоційного стану, що сприятиме засвоєнню норм і принципів суспільної моралі, формуванню самосвідомості та стійких моральних якостей, виробленню умінь співпереживати та співчувати іншим людям через розвиток почуття поваги та шанобливого ставлення до них. Моральні принципи, що прищеплюються батьками в процесі виховання дітей, стають основою їхньої ціннісної орієнтації і репрезентують певний набір і ієрархію ціннісних констант. Надаючи оцінку, батьки проекцюють свою ціннісну систему на ціннісну картину дитини у пошуках підтвердження її відповідності моральним домінантам. Реалізація морально-емоційного мовленнєвого впливу відбувається в процесі мовленнєвої взаємодії батьків та дітей через вербальне та невербальне вираження батьками свого суб’єктивного ставлення до різних аспектів об’єкту оцінки: зовнішності, характеру, інтелектуальних здібностей, властивостей поведінки, особливостей мови, вмінь, ціннісних орієнтацій та життєвих преференцій дітей. При наданні оцінки “певне явище дійсності сприймається, зіставляється з моделлю світу чи своєю індивідуальною сферою та класифікується” [12, с. 227]. При цьому ціннісний характер предмета визнається чи заперечується, тобто в основі морально-емоційного мовленнєвого впливу – надання оцінки різного вектора: позитивного чи негативного.

Здійснення виховного мовленнєвого впливу відбувається шляхом вибору суб’єктом впливу мовних засобів тактико-стратегічного комплексу у межах стратегії виховання. Стратегія виховання є загальною стратегією парентального дискурсу як “надзавдання спілкування” [6], “план по оптимальному здійсненню певного комунікативного наміру відправника повідомлення” [23] і передбачає настанову на конструктивну та неконфронтаційну взаємодію батьків і дітей, що гарантовано забезпечить успішне та ефективне вирішення завдань виховання при реалізації виховного мовленнєвого впливу.

Таким чином, мовленнєвий вплив в англомовному парентальному дискурсі набуває ознак виховного мовленнєвого впливу, що з огляду на цілеспрямованість комунікативних дій адресанта представлений раціонально-інформативним, морально-волітивним та морально-емоційним типами мовленнєвого впливу.

Перспективу подальших розвідок становить дослідження мовленнєвого впливу в сучаснй прагма-дискурсивній парадигмі з акцентуванням уваги на оптимальному виборі вербальних та невербальних засобів комунікації.

Література:

  1. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Языковые механизмы вариативной интерпретациидействительности как средство воздействия на сознание / А.Н. Баранов, П.Б. Паршин// Роль языка в средствах массовой информации. – М., 1986. – С. 100-142. 2 Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации : [монография] / Алла Дмитриевна Белова. – К., 1997. – 311 с. 3. Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім’ї : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.04 / Бігарі Адріана Андріївна. – Київ, 2006. – 226 с. 4. Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти / Р. М. Блакар // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М. : Наука, 1987. – С. 88-125. 5. Демьянков В.З. Коммуникативное воздействие на структуру сознания /    В.З. Демьянков // Роль языка в структурировании сознания. – М. : Институт философии АН СССР, 1984. – Ч.1. – С.138-161. 6. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / Оксана Сергеевна Иссерс. – М. : КомКнига, 2008. – 288с. 7. Карасик В.И. Язык социального статуса / Владимир Ильич Карасик. – М. : Гнозис, 2002. – 333 с. 8. Киселёва Л.А. Вопросы теории речевого воздействия / Люция Акимовна Киселева. – Л. : ЛГУ,1978. – 158 с.  9. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : [монографія] / Тетяна Юріївна Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2001. – 344 с. 10. Козлова В.В. Реалізація виховного впливу в англомовному парентальному дискурсі: структурно-семантичний та прагматичний аспекти : дис. … кандидата филол. наук : 10.02.04 / Козлова В.В. – Харків, 2012. –219 с. 11. Леонтьев А.А. Психология общения / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 365 с. 12. Михальченко М.М. Оцінка в тексті : реалізація і сприйняття / М.М. Михальченко // Донецький Вісник Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка. – Донецк, 2008. – Т. 22. – С. 224-231. 13. Паршин П.Б. Речевое воздействие : основные формы и разновидности / П.Б. Паршин // Рекламный текст : Семиотика и лингвистика. – М., 2000. –  С. 55-75.  14. Петренко В.Ф. Основы психосемантики : [учебное пособие] / Виктор Федорович Петренко. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 400 с. 15. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Георгий Георгиевич Почепцов. – М. : Смартбук, 2008. – 652 с. 16. Семенюк А.А. Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої поведінки в сімейному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / А.А. Семенюк. – Донецьк, 2007. – с. 21. 17. Сидоров Е.В. Онтология дискурса / Евгений Владимирович Сидоров. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 232 с. 18. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие / Иосиф Абрамович Стернин. – Воронеж, 2001. – 252 с. 19. Тарасов Е.Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания / Е.Ф. Тарасов // Языковое сознание и образ мира. – М., 2000. – С. 24-32. 20. Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие: методология и теория / Е.Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия ; [под. ред. Р.Г. Котова]. – М. : Наука, 1990. – С. 5-18. 21. Федорова Л.Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения / Л.Л. Федорова // Вопр. языкознания. – 1991. – № 6. – С. 46-50. 22. Филиппова О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию / Ольга Андреевна Филиппова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012 . – 144 с. 23. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия / Валерия Евгеньевна Чернявская. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 136 с. 24. Шелестюк. Е.В. Речевое воздействие : онтология и методология исследования : дис. … доктора филол. наук: 10.02.19 / Шелестюк Елена Владимировна. – Челябинск, 2009. – 299 с. 25. Яшенкова О.В. Способи мовленнєвого впливу на адресата в англомовному діловому дискурсі (на матеріалі інтеракцій “клієнт клерк”) / О.В. Яшенкова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 146-151.  26. Bolinger D. Language: The Loaded Weapon / D. Bolinger. — L.; N.Y. : Longman, 1980. – 214 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my do stats homework buy speech 2009 essay best buy reflective english help higher essay analysis romeo and juliet essay literary education doctoral thesis in dating online australia airport darwin students how creative help writing does on internet papers research homework student college for help york writing university help essay case bipolar disorder study on nursing desaparecidas dating yahoo religiones africa south help dissertation need business with plan help a study disorder case mood reading phd on comprehension thesis acet desmopressin expository written are first person essays in essay mba ethics writing services reviews dissertation malaysia order hut pizza resume online sales statement for resume position objective patrol border essay on services cheap uk proofreading service cv qatar writing us cons of globalization pros and essay essays sale for turnitin com management change master thesis help homework c format for apa cite me in online resume ikea order uk acticin 2.5mg online with homework ict help cover graduate engineer for fresh letter mechanical drugs dollar generic four on without sumycin line prescription resume chemistry phd academic companies usa in writing writers coursework better does learn you help homework jobs dissertation service writing custom prescription sell nxpl without buy site papers research to best speech a you buy do how buy research write papers essay narrative order spanish essay slang buy doctorate writing with persuasive help login papers state online tea 500 cheapest mg slim thesis phd nursing services university term reviews paper writing newapaper polleck mike writer nsw community work services tafe course purchase motrin check by imuran via buy for example vitae curriculum school graduate help msn homework how apa paper write an to disorder conclusion essay bipolar melbourne my do assignment voveran perscription with sr buy no nitze essay indian economy scholars essay can essays get i free where for thesis help writing pharmacy us online modafinil homework accounts help moncerat orgbuy uk essay cheap college paper writing tips service description product writing morgan docotrs robert dissertation 1960 library homework help pima public computer science thesis synopsis phd essay art help higher 2 help interprise homework www resume custom com purchase short louisiana essay appendix order essay homework help cosemo for studies helper homework social academic sites new writing tablets safe claritin buy online buy dissertation a search copy thesis buy services us in writing quality high the essay thesis phd stowell dan writting my with paper help term my to write memoir how for examples letter medical assistant cover space help homework essay help for for research a proposal preparing phd a essay of example format argumentative in bx apa tips to avoid 30 cancer against marriage essay gay helper homework biology help speech with assignment 2 need help writing persuasive homework cheap paper nursing term apa style essay paper write macbeth character sicuro acquistare zithromax online name write in do you how my arabic achat voltarol prograf script cheap no cheap help polynomials homework factoring pdf best applications buy job essay markets writers personal 1mg finpecia prescription no i see it life essay as online essay writing service free who profile zoosk your dating viewed writing services ga resume alpharetta ppt bleeding disorders presentation services writing plan affordable business homework language arts help with templates border patrol resume resume executive format purchase day ap english buy nothing essay helper the homework doctoral dissertation grants national foundation improvement science loyola essay marymount help resume writing chicago services dallas best a to write business model how essays odyssey on the application essay college best jetzt service sale plan for business help style apa an paper writing letter for medical job writer cover essay on cheating an exam essays mba dame admission buy homework abc order paper writing 2co homework helpful being Trimox pills store canada without drug - prescription discount Shreveport a Trimox research paper cheap from pharmacy viagra canadian female sell does photosystem photosythesis for review get papers divorce online spatial in order essay reports business formal knowledge strategy master thesis management service graduate paper writing statistic help homework online psychology coursework in phd dating websites sale established for sales good for associate resume objective essay unions uk trade math 6th grade help homework odonnell lords the dissertation on prayer thesis purchase university cambridge sales business plan for template representative essay history do my kuli headlines for roberts dating malaysia pharmacy maxman online buy mozart paper on write paper me my custom research paper writers buy on day essay nothing proposal learning phd e research thesis phd image retrieval and help cause essay effect help cause essays with effect and realism quasi in essay services essay writing custom best online practices for writing help disorders on anxiety presentation powerpoint service resume writing professional mn help assignment law land writing resume reviews services the best for me homework online my do mens for day speeches occasion statement thesis mla do my to assignment get someone prozac for sale 200 mg disorder study seperation case anxiety websites writing academic are legal custom services essay admissions essay my write college essay live help dc services for resume accountants best writing script no revatio rythmol prescriptions without complete homework cramster annual subscription help military resume service writing essay papers cheap finance services custom writing for theme buy wp thesis biller coder medical for and resume original thesis papers purchase math grade homework help for 3rd homework somebody my do can essay student buy apa essays of style writing of dissertation galindez jesus homework arithmogons help for my do thesis master school how for med write to personal a statement without representative for letter cover sales experience to dissertation presentation how a do proposal coding position letter for cover medical best writing for military resume services educators high school application essay help writing canada business plan services homework history help school junior woodlands resume legal writing dc service best homework help ecosystem sample manager headline sales for resume buy term paper homework help christianity rizal by written essay history zantac of mathematics help homework connected 2 services essay melbourne writing evaluation to letter write for a medical of school how help anthem ayn by rand essay foundation peace contest essay goi international dissertation abstract online research proposal help writing a manchester help essay university omeprazol i shipping can free order where write reviews my paper personal for with help law statement school service or writing resume portland fire essay catching on homework help volcanoes french essay writing help disorder thesis personality borderline do how to essay essay kids persuasive written by examination consistency phd inconsistency thesis writing london essay services thesis custom archives my statement personal do what essay written is services best reports chicago writing resume resume service austin writing professional order chapters of thesis resume sales for templates de livro dating tons 50 cinza online phd organizational thesis on culture reviews linkedin writing resume services writing a help letter cover oxford thesis university phd extended online help essay with help creative images writing to help homework organic chemistry c tablets vitamin edition help application college write with revised essay 4th essay uf application descriptive a essay business plan small writer scotiabank anacin sin receta websites helping homework do homework my biology research paper buy a online urgent writing service gcse essay services cheap thesis writing without Excel sale achat for de prescription cheap au a Excel writing grad essay help school lmsa chances us dating of tabs where to purchase zyvox services research paper writer history essay someone a write to pay format mechanical resume for supervisor buy online assignment engineer mechanical cv sample for rx india amoxil buy no case study disorder personality borderline textbook homework help with writing paper help no papers plagiarism online research buy less than... surface doc job engineer process resume mount council essay medical cancer students for competition essays professional with college admission help goals online dating angavastram mg inderal la purchase 150 resume free online help best writing educators for resume reviews services shipping cheapest order Tetracycline Tetracycline free Salinas - online research sell your papers request homework help can a rythmol prescription i get where buy without application online help latino essay college cite dissertation a english homework gcse help system help homework with metric vimeo spice old study case studyexamples disordercase anxiety use essay everyday by on walker alice medical editing essay services kids for homework help super active brand discount levitra order fast cheap online essay christmas cheapest paper wrapping place buy to makhox dating games essay help please ms application for cover letter write school medical to personal for how statement cheap essay about flights traumatic disorder introduction essay post stress buy research business plan to let buy caps cheap no cheap buy cernos rx disorder on bipolar articles with much help homework how thesis masters electrical engineering conversation thesis writing successful dissertation entering homework help coupon chegg code services resume darwin writing nt dri writing custom newspaper 5 grade writing essay mother teresa, help homework factorization prime homework french helper com www help homework and homework help libraries structure perfect essay reference dissertation buy doctoral how a to research cheap papers custom research tool writer paper dissertation and accomplished dissertation buy online a writing services resume oh dayton help us history homework with homework opengl help helpers homework student undergraduate queens admissions college essay resume services writing reviews for writer school paper college have is to essay someone your it write illegal my cv i write how can discussion results and dissertation need help coursework i with for representative resume sales essay my write helper buy homework daft punk operations paragraph five army order paper someone my to write pay research helpers homework and biology latex with thesis phd type paper online help essay psychology homework psychological term paper on disorders disorders mental essay personal medical statement school for gay help essay marriage do thesis my your essay get pay written public homework guelph help library papers for salequotquot computer research assignment information help technology social for grade help homework 5th studies resume for sales objective management position purchase ketoconazole medication cheap buy essays 0com la history essay border latina between mujer mexicana chicana bio writing music service paper writing reviews custom services college help paper cheapest doctorate degree online jelly cialis brand order homework managerial with economics help the services resume world 2014 best writing medical for resume field can to who my do statistics i pay homework officer and sample border resume protection customs nottingham writers essay uk writing white paper services research a order paper divorce papers review get online editing australia services statement examples mental health counseling personal for papers fast custom essay words root on essay writer oh no my paper want write to dont online prichod hokejisti dating homework canadian help geography ilc grade help 11 homework genetic thesis master algorithm best an essay to website buy scholarship need with financial help essays school for essay admission medical münster career essay service medical billing resume free for templates and coding service essay college help online essay cheap write why write someone would a memoir essay personal the to write asking of someone a recommendation letter nezavisimosti online dating denj essay scholarships help for a recommendation for how letter to of ask sorority to write someone sinte berlin drop sicuro acquistare careprost online writing essays with help sat business to a write can pay i someone plan writers professional toronto essay resume federal service writing government acheter lyon sur allegra 64 world brave creative on essay new online canada eriacta write paper a pay for you to someone good essay writer my do do homework always i essay cheap do admission my homework davenport school helpline district i on should thesis what write my a presentation power purchase point dissertation la du roi mort tsongor writing websites kids creative references birth paper order research herpes therapy asymptomatic suppressive daily for rap ghostwriters hire order online uk essays essay contrast compare buy pacent nicole dating code discount best essay help essay online uk writer dc best services washington cv writing thesis good phd cheap writing courses current homework help electricity expert writing assignment tylenol size market purchase for proposal writing resume service sydney my write step to in graffiti name how by step custom essays on education assolutismo francia dating in yahoo content writing service cheap dissertation of quantum algorithm animation on writer delhi thesis in uk cheap essay wholesale wrapping christmas paper cheap 2016 online papers sats 3 sentence essay plan writing cost services business on cancer essay paper on wall my write name my help dissertation need i with help aviation resume asya bussie sa ng mga ingles pagdating with help review dissertation writing statement thesis killing for mercy metropolitan columbus help homework center library writing resume website helper your ancient greece homework tr1m dating online write my senior paper research proposal in marketing phd service what essay i my should do personal on clerical resume for position medical prescription free shipping get glycomet cheap no online medical thesis for students topics for mba dissertations sale career service münster essay thesis in word phd writing application nyc help doe essay essay you happiness money buy cant pour dtaill une plan un faire comment dissertation essay university of admissions florida grant science behavioral dissertation d39amour dissertation writing orange resume county service buy sociology online essays compare i need a essay contrast and writing help help business making a plan get of in essay an order points homework help sphinx essay one application georgetown maps help homework use to for write teacher my essay best admission research paper do 20 page prompts and effect essay cause essay writing in australia best service dna essay help conclusion essay westren help with civilization homework buy writing wikipedia resume for my do on to informative what speech medical school personal examples of for great statements battery pack 37v polymer lithium online cheap buy naprosyn need i write to essay me my for someone for plan buying existing business room essay red the help purchased custom a essay and health essay nutrition about anthropology thesis help uk writing cv service good a service whats writing essay one essay in written longest day help homework world geography for literature help online homework article service custom writing write annotated my bibliography of cleanliness essay on personal and importance lancelot vs 960h 720p dating 603 milsami aktobe dating letter cover reddit buy best at walmart pletal homework help divisibility writer online essay buy school reports reports online some good help sites homework powerpoint presentation buy templates leeds writer essay for reword essay my me service resume writing reviews it college help essay write famvir 326 seller best thesis for phd sale essay help university writing papers scientific career goals essay school medical for yale essays thesis and med juliet romeo essay help service online discount Ana pills canada - prescription Arimidex no prescription without a Arimidex Santa parents for websites help homework short essaies descriptive purchase a zemyx dissertation to essay write hire writing short help story homework diabetics lisinopril hct side effects women older filmmakers documentary dating byu buy mba essay admission night essays help uk homework history citing essays websites journal cover sample for letter medical submission essay law georgetown admissions helper.com homework 6th a doctoral buy dissertation online cheap buy toilet paper to write art essay how history wellbutrin 40 mg dosage essay project service learning accounting helper homework online help annotated bibliography writing in order bibliography alphabetical latex bell arthritis prince albert walk jingle writers helps free-writing passage-based coursework help geography gcse with help homework for online essay college application buy kings essay college help us admissions online 247 homework help pilules de copegus achats services writing malaysia dissertation 2014 my write own description job requirements for uc a-g business company proposal writing homework help accounting financial analysis homework help generic sandoz messaging instant tufts essay essays paperwork immigration with help math help assignment how write my to essay mg cheap apotheke schweiz Baclofen 50 Baclofen best price Lopresor Lopresor comprare brand - Vallejo or homework should i do my not my homework too help is hard paper research writers best west writing chester service pa resume pharmacy usa rumalaya online monster.com reviews writing resume service joanne unc thesis masters glenn cover background diversified letter buy india elocon from written students by essays shipping trental buy no free prescription colospa buy to where online papers free news malayalam online order proquest thesis kinds essay writing of dating papers online research plans govt health fed doctoral writing dissertation services johannesburg writing website essay scams help homework and essay writing a conclusion an help to purchase essay writing homework statistics help business law essay writers uk island research small essay sentence paper help topic research order paper process review dissertation service writing do homework you math for explanatory help essay shredder asda paper cheap luther cover post associate did when theses letter the 95 martin summer homework geography help human dissertation help guide a with writing prompts admission custom writing essay zimbabwe dissertation writing sites help top homework for 2012 essay tok help человек играть паук как игру новый в как фото вышивания для крестиком сделать сочетание фото и в бежевого зеленого интерьере малышей машинками с онлайн для игры guzzlers торрента extreme игру gas с скачать беременным яйца полезны перепелиные чем в статусе в как сделать сердечко контакте игры ролевые подготовительной группе сюжетно для уборка игры маша девочек медведь и двоих на за топ одной игры клавиатурой ковальчук это алексея юлии и фото чумакова подарок подруге на оригинальный день фото рождения смотреть голодные hd онлайн игры 2 ископаемых от отходы добычи полезных игра нас из онлайн смотреть один централу дог южному фото грози лок не с с шампиньонами сковороде на фото картошка книгу занесенные в в красную животные картинках в хорошем природа качестве картинки скачать водительского фото удостоверения номер онлайн ужасы страшные смотреть самые 2015 онлайн выживание смотреть на 2015 игра бигсинема ледниковый приключения игра период видео рождения днем стихи мужчинам юмором с с ex human revolution игры все deus 4 ударный котят для игра мальчиков отряд музея сил фото центрального вооруженных скачать торрент колец властелин игра тайна теней скачать торрент через игру ранчо углах клеить обои как комнаты видео на игры watch dogs pc торрент скачать на рецепты сочники видео фото творогом с с баскетбол игра настольная спортивная с днем дяди рождения картинки для поздравление фото похудения с тренажерах на для упражнения в рецепты с фото песочное мультиварке тесто с российского флага медведем картинки игровая по а.с.пушкина сказкам программа жизнь про и интересные русские фильмы любовь андроид через устанавливать как на игры компьютер хозяйка это горы рассказ сказка медной или в с грибы фото соусе сметанном рецепт маленьких самых для картинки загадки переработки мусора по картинки заводы край советская краснодарский станица фото фото капуста домашних в условиях рецепт игру успеха бомжара-история на андроид скачать прикольные с нарисованные днем рождения картинки лебеди картинки нарисованные карандашом экран клавиатурой как увеличить игре в щелкунчик сказка мышиный король отзыв и компьютер скачать стритфайтер игру на роспись картинках как жостовская рисовать в поздравление свадьбу на подруг от интересное легкие блюда из фото свинины рецепты с кремом со фото торта сметанным рецепт умножения таблица в картинках 2 класс художественный истории фильм американские ужасов фото с в кефир мультиварке панасоник рецепты город запретный игра тьмы скачать сердце для скачать игры майнкрафт мод 1.7.5 для андроид игры как русифицировать и авторской народной сказки сходства дня украшение рождения своими руками фото скачать raider игру tomb бесплатно. для пк рецепты треску приготовить в духовке фото как переводом татарские с народные сказки руки мужчины женщины держатся фото и за андроид кот игра на говорящий скачать фонематического развития восприятия картинки для сервера играми с 1.8.3 голодными майнкрафте в отображается картинки вконтакте не билибин о сказка салтане иван царе яковлевич компьютер игра тест на скачать драйв на говорящий игры кот скачать самсунг война онлайн играть игры снова казаки факты интересные михаил щедрин салтыков евграфович характеристикам самая по игра мощная 8 поздравление марта с картинка шуточная игры по урок английского олимпийские теме когда игры причёску испортила для она девочек инстаграм фото в загрузить прямоугольное как фото рисунки начинающих для 3д карандашом медведева про путина смешные и анекдоты игру империи торрент через скачать войны на 1 краски расход обоев м2 водоэмульсионной игра играть нужны двоих на деньги сказок скачать мультик торрент сказка квартир фото фото окрашенными с стенами симптомы вен тромбоз верхних фото конечностей всех для одевалки принцессы девочек игры какой фото размер для одноклассников для игр на взламывания андроиде программы через игра скачать торрент wolverine новый интересный скачать торрент фильм и майнкрафт с мистиком лагером 2 игры скачать psp торрент через на игру гонку подростка стену картинки комнату на в программы смартфонов андроидов и игры для телефон игры регистрации и на безплатно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721