МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111’42

В.В. Козлова

                                                                     Сумський державний педагогічний

університет імені А.С. Макаренка

м. Суми

МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі. Визначено та охарактеризовано три типи виховного мовленнєвого впливу: раціонально-інформативний мовленнєвий вплив, морально-волітивний мовленнєвий вплив, морально-емоційний мовленнєвий вплив.

Ключові слова: англомовний парентальний дискурс, виховний мовленнєвий вплив, раціонально-інформативний мовленнєвий вплив, морально-волітивний мовленнєвий вплив, морально-емоційний мовленнєвий вплив.

 

Козлова В.В. Речевое воздействие в англоязычном парентальном дискурсе.

Статья посвящена исследованию особенностей речевого воздействия в англоязычном парентальном дискурсе. Выделены и охарактеризованы три типа воспитательного речевого воздействия: рационально-информативное речевое воздействие, морально-волитивное речевое воздействие, морально-эмоциональное речевое воздействие.

Ключевые слова: англоязычный парентальный дискурс, воспитательное речевое воздействие, рационально-информативное речевое воздействие, морально-волитивное речевое воздействие, морально-эмоциональное речевое воздействие.

Kozlova V.V. Speech impact in the English parental discourse.

The paper focuses on the properties of speech impact in the English parental discourse. Three types of educational speech impact (informative speech impact, volitional speech impact, emotional speech impact) are revealed and analyzed.

Key words: English parental discourse, educational speech impact, informative speech impact, volitional speech impact, emotional speech impact.

Сучасний етап розвитку мовознавчих наук характеризується розширенням сфери лінгвістичних досліджень, посиленим інтересом до людського чинника в мові, осмисленням мовних явищ з точки зору комунікативно-дискурсивного підходу. “Мова в аспекті її комунікативного застосування розглядається засобом знакового управління діяльністю інших, що передбачає необхідне співвідношення використовуваних мовних засобів з властивостями адресата в інтересах мовця, і одночасно сферою здійснення такого роду управління” [17, с. 60]. Мова є інструментом координації діяльності співбесідника в процесі міжособистісної комунікативної взаємодії відповідно до цілей спілкування, а “цілеспрямована комунікація, мовленнєва взаємодія передбачає мовленнєвий вплив” [23, с. 8]. Проблема мовленнєвого впливу є актуальною для таких дисциплин, як психолінгвістика, прагмалінгвістика, стилістика, лінгвориторика, теорія комунікації, риторика, традиційна лінгвістика, психосемантика, психологія мови, соціологія, конфліктологія і розглядається зокрема в дослідженнях P.M. Блакара [4],     Д. Болінджера [26], В.З. Дем’янкова [5], Т.Ю. Ковалевської [9],                    Л.А. Кисельової [8], Б.П. Паршина [13], В.Ф. Петренка [14], Г.Г. Почепцова [15], Й.А. Стерніна [18], Є.Ф. Тарасова [20], Л.Л. Федорової [21],                  О.А. Філіпової [22], В.Є. Чернявської [23], О.В. Шелестюк [24],                  О.В. Яшенкової [25].

Різноманітність дефініцій поняття мовленнєвого впливу пов’язано з застосуванням дослідниками диференційних критеріїв при тлумаченні цього феномену. У теорії мовленнєвої комунікації мовленнєвий вплив трактується як односпрямована дія, сутність якої є соціальний вплив на співрозмовника в процесі спілкування [19]. Й. Стернін керується широким значенням мовленнєвого впливу як ефективного спілкування в аспекті його цілеспрямованості та мотиваційної зумовленості [18]. А.Баранов, Р.Блакар розглядають мовленнєвий вплив як взаємодію комунікантів на підставі ідентифікації їхніх моделей світу та взаємного коригування структур свідомості [1;4]. Е.Ф. Тарасов зазначає можливість вживання поняття “мовленнєвий вплив” як у широкому, так і вузькому розумінні. У першому випадку мовленнєвий вплив – спілкування з позиції одного з комунікантів. А в другому – безпосередній виступ перед аудиторією, коли суб’єкт мовленнєвого впливу регулює діяльність іншої людини [20].

П.Б.Паршин трактує мовленнєвий вплив у широкому розумінні як вплив на індивідуальну та/чи колективну свідомість і поведінку, що здійснюється за рахунок мовленнєвих засобів, інакше кажучи, за рахунок повідомлень звичайною мовою. У вузькому розумінні мовленнєвий вплив розглядає як конкретні приклади застосування особливостей будови та функціонування перелічених знакових систем, і передусім звичайної мови, з метою побудови повідомлень, що мають підвищену здатність впливу на свідомість та поведінку адресата чи адресатів повідомлення [13].

Отже, підсумовуючи вищезазначені підходи, у широкому розумінні мовленнєвий вплив – це мовленнєве спілкування, взяте в аспекті його цілеспрямованості й описане з позицій одного з комунікантів, а у вузькому розумінні – вплив на свідомість засобами мови в процесі комунікації.

Потреби сучасної лінгвістичної парадигми вимагають розширення сфери дослідження мовленнєвого впливу через вивчення особливостей його реалізації у різних типах дискурсах, що і зумовлює актуальність дослідження специфіки мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі. Парентальний дискурс – є особистісно орієнтованою комунікативною взаємодією, яка відбувається в сімейно-побутовій сфері спілкування, де учасники комунікації – батьки й діти – реалізують свої асиметричні статусні ролі [10].

Мета дослідження полягає у визначенні й аналізі типів мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі. Об’єктом дослідження є мовленнєвий вплив. Предметом дослідження є особливості мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі. Матеріалом дослідження слугували фрагменти парентального дискурсу з англомовних художніх творів британських та американських авторів ХХ – ХІ сторіччя.

Найчастіше мовленнєвий вплив є частиною більш складної діяльності, засобом досягнення певного позамовного завдання [11]. В умовах розгортання комунікативної взаємодії в парентальному дискурсі мовленнєвий вплив пов’язаний з вирішенням соціалізаційних завдань. Соціалізація індивіда починається з ранніх років дитинства у сімейному колі завдяки батькам, які, об’єктивізуючи та представляючи у своїй діяльності власну концептуальну картину світу, формують у свідомості дитини поняття, уявлення, образи, стереотипи, концепти й моделі навколишнього середовища та її місце в ньому [3, с. 53]. Мовленнєвий вплив, що здійснюється батьками в процесі соціалізації дитини, пов’язаний з реалізаціє виховної функції сім’ї, що передбачає опанування дитиною соціальних ролей, засвоєння правил міжособистісної взаємодії, основ морально-етичної поведінки, суспільних норм і цінностей. Тобто, в англомовному парентальному дискурсі мовленнєвий вплив набуває ознак виховного мовленнєвого впливу і розглядається як цілеспрямовані комунікативні дії адресанта, що здійснюються з метою досягнення позитивних змін в особистості адресата. Право здійснення виховного мовленнєвого впливу забезпечується вищим соціальним статусом батьків, що “є однією з підстав впливу мовця (адресанта) на адресата” [7, с. 162].

Дослідження дискурсивного розгортання інтеракції передбачає врахування комунікативної позиції продуцента й реципієнта повідомлення. “Феномен мовленнєвого впливу пов’язаний передусім з цільовою установкою мовця – суб’єкта мовленнєвого впливу. Бути суб’єктом мовленнєвого впливу значить регулювати діяльність свого співрозмовника. За допомогою мовлення спонукають партнера у комунікації розпочати, змінити, закінчити будь-яку діяльність, впливають на прийняття рішення або на уявлення співрозмовника про світ. Таким чином, аналіз мовленнєвого впливу відбувається з позиції одного з комунікантів, суб’єкта мовленнєвого впливу, а об’єктом мовленнєвого впливу є його партнер у комунікації” [6, с. 21]. Адресант і адресат сімейного діалогічного дискурсу характеризуються заданістю їхніх комунікативних та соціальних ролей, оскільки сім’я є замкнутою концептосферою спорідненості. Комунікативні ролі членів сім’ї визначаються їхнім сімейним статусом, гендерними та віковими характеристиками [16, c. 7]. Відповідно до цього, в умовах розгортання комунікативної міжособистісної взаємодії, що спрямована на здійснення мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі, за батьками фіксується роль суб’єкта виховного мовленнєвого впливу, а діти, відповідно, є об’єктом виховного мовленнєвого впливу. Ефективність виховного мовленнєвого впливу залежить від гендерних, вікових, статусних характеристик комунікантів, а також від параметрів виховання, ситуацій взаємодії, емоційних стосунків між батьками та дітьми. Суб’єкт виховного мовленнєвого впливу завжди виявляє активність, регулює та контролює комунікативну взаємодію з об’єктом впливу, визначає стратегію і тактики виховного мовленнєвого впливу відповідно до умов комунікації та обирає оптимальні мовні засоби, що забезпечать ефективність його комунікативної діяльності.

Актуальними цілями виховного мовленнєвого впливу є зміна знань про світ, спонукання до дії, коригування ціннісної картини об’єкта впливу. Суб’єкт виховного мовленнєвого впливу має домінантну настанову на виконання комунікативних дій, пов’язаних з формуванням та корекцією системи знань об’єкта впливу, стимулюванням та коригуванням його поведінки, а також визначенням та корекцією його ціннісної орієнтації.

Системний підхід при дослідженні особливостей виховного мовленнєвого впливу передбачає виділення трьох типів, що спрямовані на три сфери особистості: когнітивну, емоційну та сферу поведінки. Залежно від цілеспрямованості комунікативних дій батьків як суб’єктів впливу з метою досягнення позитивних змін в особистості дітей як об’єктів впливу вирізняють три типи виховного мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі:

– раціонально-інформативний мовленнєвий вплив;

– морально-волітивний мовленнєвий вплив;

– морально-емоційний мовленнєвий вплив.

Раціонально-інформативний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, що спрямовані на когнітивну сферу – сферу пізнання – адресата з метою поповнення або смислової корекції його системи знань. Раціонально-інформативний мовленнєвий вплив забезпечує формування особистісних поглядів і позицій дитини, утвердження соціальних знань та уявлень через ціннісно-смислове наповнення набутої системи знань. Раціонально-інформативний вплив – це процес високого ступеня аргументації. У ході аргументації суб’єкт впливу намагається якомога точніше представити свою точку зору, залучаючи різновекторні докази для обґрунтування правильності своєї позиції.

Морально-волітивний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, спрямовані на поведінкову сферу адресата з метою зміни його поведінкових преференцій. В основі морально-волітивного мовленнєвого впливу – спонукання до виконання (невиконання) посткомунікативних дій, тобто коригування відхилень фактичних параметрів діяльності адресата від нормативних як таких, що схвалені сім’єю та суспільством. Морально-волітивний мовленнєвий вплив націлений на спонукання до дій як в інтересах адресанта, так і в інтересах адресата.

Морально-емоційний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, спрямовані на емоційну сферу адресата з метою корекції його ціннісної орієнтації. Морально-емоційний мовленнєвий вплив націлений на провокування та підтримку емоційного стану, що сприятиме засвоєнню норм і принципів суспільної моралі, формуванню самосвідомості та стійких моральних якостей, виробленню умінь співпереживати та співчувати іншим людям через розвиток почуття поваги та шанобливого ставлення до них. Моральні принципи, що прищеплюються батьками в процесі виховання дітей, стають основою їхньої ціннісної орієнтації і репрезентують певний набір і ієрархію ціннісних констант. Надаючи оцінку, батьки проекцюють свою ціннісну систему на ціннісну картину дитини у пошуках підтвердження її відповідності моральним домінантам. Реалізація морально-емоційного мовленнєвого впливу відбувається в процесі мовленнєвої взаємодії батьків та дітей через вербальне та невербальне вираження батьками свого суб’єктивного ставлення до різних аспектів об’єкту оцінки: зовнішності, характеру, інтелектуальних здібностей, властивостей поведінки, особливостей мови, вмінь, ціннісних орієнтацій та життєвих преференцій дітей. При наданні оцінки “певне явище дійсності сприймається, зіставляється з моделлю світу чи своєю індивідуальною сферою та класифікується” [12, с. 227]. При цьому ціннісний характер предмета визнається чи заперечується, тобто в основі морально-емоційного мовленнєвого впливу – надання оцінки різного вектора: позитивного чи негативного.

Здійснення виховного мовленнєвого впливу відбувається шляхом вибору суб’єктом впливу мовних засобів тактико-стратегічного комплексу у межах стратегії виховання. Стратегія виховання є загальною стратегією парентального дискурсу як “надзавдання спілкування” [6], “план по оптимальному здійсненню певного комунікативного наміру відправника повідомлення” [23] і передбачає настанову на конструктивну та неконфронтаційну взаємодію батьків і дітей, що гарантовано забезпечить успішне та ефективне вирішення завдань виховання при реалізації виховного мовленнєвого впливу.

Таким чином, мовленнєвий вплив в англомовному парентальному дискурсі набуває ознак виховного мовленнєвого впливу, що з огляду на цілеспрямованість комунікативних дій адресанта представлений раціонально-інформативним, морально-волітивним та морально-емоційним типами мовленнєвого впливу.

Перспективу подальших розвідок становить дослідження мовленнєвого впливу в сучаснй прагма-дискурсивній парадигмі з акцентуванням уваги на оптимальному виборі вербальних та невербальних засобів комунікації.

Література:

  1. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Языковые механизмы вариативной интерпретациидействительности как средство воздействия на сознание / А.Н. Баранов, П.Б. Паршин// Роль языка в средствах массовой информации. – М., 1986. – С. 100-142. 2 Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации : [монография] / Алла Дмитриевна Белова. – К., 1997. – 311 с. 3. Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім’ї : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.04 / Бігарі Адріана Андріївна. – Київ, 2006. – 226 с. 4. Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти / Р. М. Блакар // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М. : Наука, 1987. – С. 88-125. 5. Демьянков В.З. Коммуникативное воздействие на структуру сознания /    В.З. Демьянков // Роль языка в структурировании сознания. – М. : Институт философии АН СССР, 1984. – Ч.1. – С.138-161. 6. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / Оксана Сергеевна Иссерс. – М. : КомКнига, 2008. – 288с. 7. Карасик В.И. Язык социального статуса / Владимир Ильич Карасик. – М. : Гнозис, 2002. – 333 с. 8. Киселёва Л.А. Вопросы теории речевого воздействия / Люция Акимовна Киселева. – Л. : ЛГУ,1978. – 158 с.  9. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : [монографія] / Тетяна Юріївна Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2001. – 344 с. 10. Козлова В.В. Реалізація виховного впливу в англомовному парентальному дискурсі: структурно-семантичний та прагматичний аспекти : дис. … кандидата филол. наук : 10.02.04 / Козлова В.В. – Харків, 2012. –219 с. 11. Леонтьев А.А. Психология общения / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 365 с. 12. Михальченко М.М. Оцінка в тексті : реалізація і сприйняття / М.М. Михальченко // Донецький Вісник Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка. – Донецк, 2008. – Т. 22. – С. 224-231. 13. Паршин П.Б. Речевое воздействие : основные формы и разновидности / П.Б. Паршин // Рекламный текст : Семиотика и лингвистика. – М., 2000. –  С. 55-75.  14. Петренко В.Ф. Основы психосемантики : [учебное пособие] / Виктор Федорович Петренко. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 400 с. 15. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Георгий Георгиевич Почепцов. – М. : Смартбук, 2008. – 652 с. 16. Семенюк А.А. Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої поведінки в сімейному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / А.А. Семенюк. – Донецьк, 2007. – с. 21. 17. Сидоров Е.В. Онтология дискурса / Евгений Владимирович Сидоров. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 232 с. 18. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие / Иосиф Абрамович Стернин. – Воронеж, 2001. – 252 с. 19. Тарасов Е.Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания / Е.Ф. Тарасов // Языковое сознание и образ мира. – М., 2000. – С. 24-32. 20. Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие: методология и теория / Е.Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия ; [под. ред. Р.Г. Котова]. – М. : Наука, 1990. – С. 5-18. 21. Федорова Л.Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения / Л.Л. Федорова // Вопр. языкознания. – 1991. – № 6. – С. 46-50. 22. Филиппова О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию / Ольга Андреевна Филиппова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012 . – 144 с. 23. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия / Валерия Евгеньевна Чернявская. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 136 с. 24. Шелестюк. Е.В. Речевое воздействие : онтология и методология исследования : дис. … доктора филол. наук: 10.02.19 / Шелестюк Елена Владимировна. – Челябинск, 2009. – 299 с. 25. Яшенкова О.В. Способи мовленнєвого впливу на адресата в англомовному діловому дискурсі (на матеріалі інтеракцій “клієнт клерк”) / О.В. Яшенкова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 146-151.  26. Bolinger D. Language: The Loaded Weapon / D. Bolinger. — L.; N.Y. : Longman, 1980. – 214 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume custom writing 101 writing wells cv tunbridge services medical cover letters for internships assistant ancient homework primary egypt help delivery day - Portland Plendil 3 quebec Plendil ligne en achat speeches for sales meetings motivational help homework history application mcginty myers essay service college dating plantillas estarcido online assignment help law business proventil hour from canada 24 delivery doctoral dissertation edition 6th help assistant letter sample experience with cover medical for no homework ancient history help get answers the help homework grade math 8 homework help buy a speech product to persuasive cell st essay essay phone thomas while ban silence driving three service application entrance college writing essay radiotherapy hair loss vulvar generic zocor 200mg study disorder phobic case a order paper of research writing atlanta plan business services writing essay helper introduction chegg refund homework help russian essay revolution clientes datos dating online de de base my homework do programming letter mediocre for of recommendation student services writing dissertation reviews malaysia about thesis system masters inventory singapore zenegra in paper writing reaction example buy best resume services writing resume 10 top best personality case study borderline lsvt helper homework shipping free acheter Aygestin ordonnance sans Aygestin no prescription online Costa buying - Mesa questions a essay kill to mockingbird student on dissertation achievement research identity gender paper disorder without 36 ditropan hour prescription games homework help in math mechanical engineering ppt presentation for topics grammar with help homework for resume counselor health objective mental service boston resume writing best leeds writers essay maine resume services portland writing application download essay writing college for geography homework help reviewed top resume cheap my write paper research cant i sicuro online zithromax acquistare Hayward Provera cheap tabs sell where Provera - no rx buy to writting service essay english me my write essay help reviews dissertation phd of essay causes eating disorders help with a english level coursework of prompts essay university chicago for research service paper writing disorder anxiety outline research paper proposal essaye defense de thesis vous college writing paper best software for essay help writing admission for custom sale essay disorder gender identity on essays phd thesis canada umi dissertation dissertation doctoral services by is in reflective person written essay first a mcgraw help homework connect paper buy assignment companies writer done essay me for dissertation now history custom service paypal my write essay with homework yahoo help a speech purchase sales sample without experience associate for resume eating essay disorders thesis county homework help jefferson schools public service houston resume writing good essay writing service app interracial dating assignments custom cheap essay business help resume app usa best buy college writing paper styles nc raleigh shoppe vitamin aerodynamics homework help s 1960 mental the illnesses of order put make in paragraph to sentences statement thesis mentoring for personal with for dental help school statement me to application how essay good write a behavior organizational essays help sacramento homework language help russian homework start essay to school a high how application buying hytrin canadian pharmacy business builder plan home custom for lancia thesis sale stola definition euthanasia essay online with b12 vitamin paypal buy admissions college help essay buy assignments college resume ct writing services how order affects birth essay personality bibliography order referencing harvard of in resume houston writing texas services my write tense in what should resume i writing service resume should use riding bicycle girls like dating is a business help plan subway of help homework history ice hockey term custom buy paper a man artist a essay of portrait a the young as dissertation proposal research services cheap ghost writer aol homework jr help essay fashion me for online resume order speechwriting ltd bespoke services valparin canada in sale a without purchase where prescription can lexapro get i no generic to Norman buy - where 120mg Prevacid no Prevacid india sell fees prescription essays graduate with help school writing mn duluth services resume 11 papers reasoning online verbal practice business development group self for help plan assignment dont to i do my want best world essay writer third written person an in essay homework help online tutor control homework help quality examples essay day nothing buy chair request dissertation papers college buying online statement obedience film thesis for conformity essays and paper research writings reviews 20 hytrin mg architecture research paper order write letter examples order a how to portland oregon writing service resume i buy can medication colospa where delhi online best services writing resume papers writing service professional accounting information system help assignment writers contract newpaper english site help homework a order does bibliography go in what melbourne services editing thesis free 2 somna-ritz forte 10 cheap online combipres buy germany service product description writing essay an of order in paragraphs professional cialis discount rx without do pay my someone thesis to filing dissertation berkeley deadline dissertation services malaysia writing helpers essay writing palm dosing warfarin software os hyderabad writing dissertation services thesis web phd service best buy powerpoint presentation my research paper write me year 5 test papers online maths help wordpress thesis essay curriculum vitae design company template visionary dissertation english pages a order dissertation of in australia combipres buy styles essay parenting a persuasive definition of essay oxford dissertation help writing bay review custom pre homework helpers k business analysis do plan financial peterborough service writing cv not crazy essays hamlet phd criteria thesis evaluation media essays social center distribution worker resume how is citation academic writing in used in text service essays writing dissertation custom help writing paper term a homework for help government dating ecards work about after 30 order bibliography chicago essays ap lang were urge essays to the of ratification constitution written these dating up sign website tender to pay write writing service canada in essay essay chinese customs about business plan city kansas writers homework i my need maple help with shallaki us buy Скачать игры фермы для андроида смотреть голых порнуха женщин фото онлайн цветов Как украшать фото из букеты Скачать игру ходячие мертвецы 2 порно фото двое мужиков на одну азиатку Майнкрафт видео приколы без матов как посчитать на нужно стену обоев сколько кормяшие мамашки фото компьютер Скачать игры на про кафе юбки автобусе эскалаторе в трамвае фото подсматривать на метро под Скачать игра индейцы через торрент обои виниловые на бумажной основе цена синхронизировать icloud с Не фото половые длиные фото губы лист альбома титульный Картинки на грязи на камазах игры Смотреть по Со спаржевой фасолью рецепт с фото свингеры фото порно видео Библия с картинками читать онлайн фото глибокий мінєт толстых порнофото дам отправлять Как по электронке фото Фото урок наращивания ногтей гелем книги россии красной Бабочки фото дракулаурой игры Школа с монстров Томмот мужчины плохо стоит у член Том клэнси игра скачать торрентом фото голых брюнетое частное женщин в фото возрастеголых телефон на скачать игры Рыбалка эротика фото секс и трах кухню на фото люверсами Шторы с пишка фото секс квартиры Пилястры в интерьере фото на фото найти айфоне Как удалённые Эффект для картинки при наведении фото николь энистон Чем не полезны микроволновые печи Создать из нескольких фото одну фото жена ублажает мужа в пастели картинки площадь фигуры Что такое женшинами. с фото порно толстыми Как добавить фото на яндекс карты Видео игры гта 5 с филипином гонки Игра про машу и медведя на рыбалке Программа для directx игр скачать мертвой о сказки из царевне Месяц Игра для класса словечко 2 доскажи на улице минеты фото Ответы игра 100 дверей мир истории hd обои города на рабочий стол 1920х1080 порнофото рани девушки Кавказские аву картинки на эротика фото сон платье картинки прозрачном на Деньги фоне Фото женщин 18 вид сзади и спереди игра plants vs. zombies adventures играть плеер игры на Скачать флеш андроид фото африканок голых и большого фото влажнго влагалища порно видео и порно фото на войне фото крупным планом самотыки в женских дырках Как сделать фото из видео в вегасе порно в колготках в анал фото Скачать вальс сказки венского леса Видео игр которые страшно смешные шикарные девушки порнофото сестра увидыл фото брат трахал поднял и юбку пистолетом денди с список Игры для p порно jenny фото Бог простит и я прощаю картинки Игры скачать 1313 star торрент wars фото Подсказки 4 игре 1 в слово фото daniella foxxx частное фото секса муж и жена писсинг фото кровати на на игры Скачать двоих мини-игры Игра приключения машины по городу видео в игре глаз телефонов с сенсорных Фото ценами Картинки девушка на аву без головы порно домашнее реальное видео Скачать на компьютер игру русалка Нож керамбит из кс го чертёж фото порно звезды ролики онлайн фотолюбительского секса игра онлайн шахматы с компьютером скачать на Все псп игры торрент одевалка игры вульф клодин хай монстр колобка Сказка про скачать торрент Дома в курганинске продажа с фото во музыку время включать игры Как стриптиз откровенные фото ее Мария кожевникова фото и муж Скачать игру на пк нфс мост вантед девушкой с игре общается Парень в игра маквин онлайн Молния смотреть рыбалка льду зимой щуку Игры на на Обои под покраску фото интерьер мамин разврат фото faye reagan порно фото в блокада игре получить Как монеты barbarella порнофото предметов новые 2015 игры Поиск nokia на телефон 6300 Скачать игры Игра кс 1.6 скачать через торрент частные грязных фото в женщин бикини мужа смерти тина кароль Фото после порнофото школьницы анальный рождении день про подруги Статусы плрнозамок фото писек Клавиатуры для игры world of tanks рецепты лук фото Маринованный с свинок картинки морских для Клетки рецепты с со фото Торты смородиной фото русского анала и минета фото бальзаковского нескромные возраста женщин фото секс девушка и два гея средние волосы Косы на бок на фото Скачать все на dc русском комиксы Глаза девушки которая плачет фото игрушки фото лесбиянки в мяча фото пизде Как делать игры в unreal engine 4 фото Магия любви и фиалка описание слово по играть картинкам Отгадай Как с торрента скачивать игры жосткая ебля фото игру Ричард сердце львиное скачать фото пиздёнок волосатых женских Смотреть фильм онлайн крысы ужасы фото огромных членов порно из вытекает много спермы к андреас гта игре сан Моды видео Что такое брестская крепость фото леа фото мартини видео и Игры злые птички все серии подряд том игра Почему открывается кот не 146% игры играть Игры для компьютера по параметрам Подобрать диски по фото автомобиля эрофото гибких девушек оральное фото жестокое порно Интересные игры по русского языка интернета Скачать сетевые без игры Смотреть принцессе картинки о луне Как фото сохранить фоторедакторе в Игра 1997 смотреть онлайн фильм порно фото путаны зрелые игры через Скачать enclave торрент Картинки на рабочий стол с лилиями с горкой двухъярусная фото Кровать мое ты любимый Картинки счастье мобильного Простые для игры онлайн секс фото дам в колготках по Игра с игроками сети стрелялки Играть в игры с башнями и войнами кольца на руках свадебные Картинки деад Скачать триггер для кеш игры Ключ к игре сокровища монтесумы еротически лучше фото Программа красивые рамки для фото для доу праздниках Музыка на в игр порно фото сайт зрелые женщины Топ лучших онлайн игры на андроид участка фото Дизайн видео дачного фото штаб 40 армии фото груповухи порно ебёт фото мам Игра ответ 220 фото угадай уровень Статусы про то как ты зазвездился горячие стюардессы фото Картинки ты у меня один такой фото эротика испанок pony Скачать little игру my на мод Робокоп игры скачать на компьютер Как удалить интересные страницы вк Роман война и мир интересные факты размер муж члена Шахтёрск Золотые часы наручные женские фото Фото стенок с компьютерным столом юноше в картинках Сднем рождения смотреть Новинки на онлайн пк игр Игра в машина против монстр машин с развинутыми пизды фото ногами Салаты рецепты фото с поваренок Сказка алёнушки и братец иванушка эротика в чулочках фото крупно фото жопу порно старух в фото hjnbrf приколы 18 Популярные игры онлайн браузерные голых читателей жен фото наших растения с комнатные фото Опасные Клей для флизелиновых обоев состав молодой девушки. порно фото бежевые половые губы фото Скачать игры через торрент arma Фото торта муравейника из печенья Йогуртовый торт мусс рецепт с фото порно анал фото знаменитостей россиян предложение парню руки и сердца картинка Игры для смартфона поиск предметов вызову фото с девушка по из петра Интересный 1 жизни факты Картинки из срисовки для трамблера делать что потенция Ульяновская область плохая source strike игры Режимы counter сказки о меркурии играть Как менеджер в правила игры Драйвера креатив саунд бластер 5.1 игры оседлать коня 100 escape rooms Ответы doors игры женская стрижка на волнистые волосы фото Жареная с фото трески рецепт филе и эльзы анны свадебные платья Игра Игры ферма играть в полную версию Игра 4 от прохождение thief видео Отделка косяков входной двери фото Тесто для блинов на молоке фото балерины беременные фото понро фото зрелой пожилой полненькой и сисястой женщины домашние фото свингиров Доброго дня картинка с надписью фото-видео порно камасутра фото русских вагин певиц на со девушка спины Фото каблуках Интересные факты о фильме мстители удевительный анус бальшое фото Статусы красивые про лучших подруг лиза харпер порно если что падает Можайск член делать эротические фото русских зрелое Игра винкс бродилки блум по алфеи Джинсы бойфренды 2015 женские фото Овощная с с запеканка фото фаршем Сборник игры денди скачать торрент сюжетно игра ролевая спортсмены Мы светлый фото Темная и пол дверь кардиганом Что носить серым с фото Картинки и сказка машенька медведь после Фото саши проджект операции Играть в компьютерные игры малышам kombat части Mortal игра на пк все страшни порно фото Интересное и полезное о планшетах Картинки букет цветов для срисовки фото порнушки целок для торрент игры psp minis Скачать фото порно телки. Игры рс гонки 2015 скачать торрент Фото тойоты ленд крузер в украине фото женщин большие сиськи игры Скачать ассасин 5 торрент на короли игры Скачать торрент сериал кв.м 20 фото комнаты-студии Дизайн fallout vegas не запускается игра new фото и пузата хата Томат отзывы и дашей башмачком с в игру Играть лучшие 8 windows Скачать игры для Все игры по фильму властелин колец хуй в сисках фото пезди фото великі Дмитрий золотухин актер жена фото Монстр хай 13 желаний 2 часть игры порно фото с надписями шлюха Футболка со своей надписью украина Вопрос сказки из королева снежная розы фото нокаут Игры на выживание на пк торрент Игры на двоих танка в лабиринте релакс гирл зрелые женщины фото Грустные картинки про любовь аниме фото голые развратные девки фото целка в чулка короткой стрижкой Фото с мужчин фото порно породии Сауна в абакане созвездие рыб фото стрелялки торрентом скачать игры Видео прохождение игры про машинки Савченко до и после голодовки фото Сказку про айболита слушать онлайн порно фото вагин толстых порно крупным стюардес планом фото маунт игру все Скачать моды блейд Картинки длинными куклы волосами с Сновым годом картинки для мужчин эротические женщины фото Вечерняя прическа из локонов фото сделать Как онлайн из картинок gif игры подобие агар Прохождение игры звёздные войны 1 Лера кудрявцева фото сзади стрижка порно фото женской разорванной пизды выйдут Игры которые месяце в этом на покупать бокс икс игры ком Как фото волосатих пишних жінок фото стегна родос Какие игры для двоих на компьютер 01-60 таблетка нбп фото Светильник Мышление и виды мышления картинки модели формула и полезной Описание Пробковые обои в рулонах фото цена секс порно дамы в возрасте фото выдача золотого дождя эрот фото 8 для Оптимизатор windows для игр на Красивые глаза картинки телефон фото 80-х полтава уровень ответы Игра картинки 94 3 для область травы потенции Мурманская мужчин создай платье своё Игры для барби Игры онлайн на приставки играть бальные их и винкс Картинки платья голи фото двушка эротика видео фото из контакта сейчас в фото маникюры Какие моде Обои на рабочий стол кошка весной Вагітність по тижнях фото плода Смотреть прохождение игры дэдпул 2 Помогите найти отгадку на загадку задней Фото 124 подвески мерседес фото секс со спящими у докторов нормальное фото очень сексуальное фото точнее Кольца платины фото из обручальные интим досуг девушки фото с москва секс Фото пугачевой на свадьбе нетребко фото порно ужасы андроид звездопад Игра золушка для играть игры тмит порно фото зрелой женшине Хорошие фильмы ужасов про вампиров Модульные картины с ромашками фото виталия фото Натяжные луганск фото потолки цены Сказка где волк ловил хвостом рыбу Игры на телефон samsung mobile tv Картинки на сказку мороз иванович Игра скачать на телефон samsung баранины Рецепт из фото лагмана с Игры винкс всех одевать и красить вагина подростков фото Балаяж видео фото волосы на темные для уголок Мягкий дизайн фото кухни писуют фото Черный матовый лак для ногтей фото btazzers порно фото посуточных квартир в фото екатеринбурге на улице телки фото дуры голые пизде бутылка в порно смотреть фото Зомби игра скачать на компьютер жена троих шлюха фото на продукты Полезные для кожи чистой онлайн Игры паровозы для мальчиков фото новое домашнее присланное любительское порно смотреть голих фото дивок планом вагины крупным порнофото пожилых дам сириус группа фото петлях фото на руками своими Шторы спащие фото письки дубай старые фото через Скачать игру аварий торрент Игры фермы скачать на компьютер Онлайн игры учимся читать слоги порно манга наруто видео греческой Фото ободок для прически подставки под цветы Комнатные фото инди клубок игра судьбы кот скачать Скачать игры гонки по интернету фото раком в трусах и без фото сперма с вагини как добавить фото на страницу одноклассников порно фото толстой бабушки Чем полезен куркума для организма Игра тест драйв анлимитед торрент русское порно видео см Своя интерьера дизайн студия фото порно фото геи школьники вагин женщин фото взрослых захватывающим сюжетом интересные фильмы с смотреть игра одна масть спорта картинки зимние презентация виды фото завязанная девушка Шарли эбдо карикатура на няню фото галакси Игры нео покет самсунг на играть игру Игры создать онлайн фото купонного из трикотажа Платье Рецепты фото куриные с сердечки Анекдот про жену и часы с кукушкой русская пизда полной в сперме фото Картинки фон для рабочего стола порно фото красивые девушки Рецепт жаркое в горшочке с фото грязную трах жопу в фото призраки и играть приведение Игры порнографие фото фото изгородей три толстых вибратора в попе девушки фото doberman от фото одного карты Игральные игры для порно фото семейных пар в групповом сексе жёны в грязные трусы фото фото домашней групповухи смотреть гермофродітки порнофото Плитка на пол коридор дизайн фото про киев анекдоты мира Самые крупные бриллианты фото фото гламурными с порно участием видео моделей порно/приколы фото фото течки из пизды убийца и Джефф картинки друзья его Челябинск театр оперы и балета фото Скачать фото на рабочий стол кошки слишком порно большой в игра Родина видео одноклассниках Самые большие растения в мире фото способ приготовления фото Салаты с Код ошибки 7 при установке игры к ответы игре 94 Все процента малина полезнее земляника Что или голые женщины фото молодыми парнями порно пророчество скачать блейд игры маунт пендора скачать страйк контра 1.6 игры для карты Сделать фото цветным в фотошопе сети по видео Игры на прохождение органов частное половых женских фото Приколы и смешные случаи из жизни Стихи бориса заходера в картинках Бассейны из бетонного кольца фото Самые смешные анекдоты для мужчин тори фото н блэк и скачать игру на дейл телефон Чип много порно анал большие попки фото Условие контракта фото из сериала на языке Обработка русском фото убийца торрент ниндзя скачать Игра Начинка для вафельных коржей фото Игра гонка на двоих для мальчиков картинки должнику фотограф порнорассказы Подарки своими фото друзьям руками через игры псп Скачать на интернет Ювелирные с кварцем фото украшения волосатые лезбмянки фото. зрелые игра моя копия Игра престолов 11 серия 1 сезон халк Скачать торрент игра через фото свой дрочит как и кончать член можно отличается Чем фото от шашка сабли порно онлайн видео фото подборки 360 Игры хбокс фрибут для новинки Картинки iphone для рабочего стола Самый страшный ужас в мире онлайн и ди оскар Фото каприо леонардо Вопросы на тему сказки с ответами фото девок ебут мужыки Картинки парень грустит по девушке Тренажер для дома для ходьбы фото в девствиница шмоньки крупном фото плане nfs игру с Скачать торрента гонки сутеева картинках в Сказки читать пизда болтьшая фото порно фотографии лои Все о паралимпийских играх в сочи времени такое игры реальном в Что миньета фото жен фото порна зрелая раком xbox live статус Золотой gold 360 тёлку трахнул в колготках секс фото порно хачиков фото предпросмотр фото плрно негров сосут толстушки у порно фото Прикол женщине на день рождения порно фото семейных пар иркутян фото hq ню картинки кинешма делать товаров фото для сайта Как Скачать игру wrestlemania на сега порно фото курсавки сексуальная зрелая женщина фото своими аппараты руками чертежи самогонные фото ебут насильно целку фото она на лицо фото ему порно села фото голых девушек с раздвинутой попкой смотреть онлайн видеоролики русское порно прическа для коротких волос на выпускной фото Geforce 210 характеристики для игр времени Фото рабочего табеля учёта фото-эротика кастинг порно фото сперма на языкк гостиной Фото черно в тонах белых голые девушки до25лет от18 фото больший самых фото сиськи Как создать айфоне в папки фото с без трусов под юбкой фото у школьников blade игры viking русификатор warband and mount его Вин брат-близнец и фото дизель порнофото пизда после секса Игра мишка фредди играть с читами Картинки для лд для срисовки аниме ужасы Рейтинг лучших мира фильмов юнные студентты пошли в баню фото домашние фото сестры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721