МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ( НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК – 811.133.1

 Яницька Оленa Миколаївна

викладач кафедри романо-германської філології

Рівненського державного гуманітарного університету

м. Рівне

МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ( НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ)

В статті розглянуті лінгвопрагматичні особливості заголовків у французькому медійному дискурсі, особливості лінгвістичної прагматики, як науки, компоненти комунікативної ситуації, характеристики французького медійного дискурсу, роль прецендентних конструкцій і алюзій, прийоми акцентуалізації у медійному дискурсі.

В статье изучаются прагматические особенности заголовков во французском медиа дискурсе, особенности лингвистической прагматики, как науки, компоненты коммуникативных ситуаций, особенности французского медиа дискурса, роль прецедентных конструкций, аллюзий, методы акцентуализации в медиа дискурсе.

The article identifies pragmatic features of the headlines in the French media discourse, features of linguistic pragmatics, as a science, the components of communicative situations, characteristics of the French media discourse, the role of precendent constructions, allusions, methods of putting accents in media discourse.

Ключові слова: лінгвопрагматика, медіадискурс, комунікативна ситуація, прецендентність,  інтертекстуальністю.

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, медиа дискурс, коммуникативная ситуация, прецедентность, интертекстуальность.

Key words: linguistic pragmatics, media discourse, communicative situation, precendent, intertextuality.

У сьогоднішньому інформаційному просторі дискурс ЗМІ є одним з основних джерел знань людей про світ і те, що у ньому відбувається. Глобальні зміни в інформаційному суспільстві, пов’язані з постійним розвитком засобів масової комунікації, впливають не тільки на умови життя, а і на спосіб мислення сучасної людини, на її систему сприйняття інформації. У даній статті розглядатиметься проблема вираження лінгвопрагматичних аспектів заголовків статей у французькому медійному дискурсі. Мета даної статті –дослідити прийоми вираження лінгвопргматичних аспектів.

Термін прагматика (від гр. πράγμα діло) був уведений в науковий дискурс одним з засновників семіотики – загальної теорії знаків – Ч.Морісом. Будучи послідовником ідей Ч.Пірса, Моріс розділив семіотику на семантику науку про відношення знаків до об’єктів дійсності, синтаксис — учення про відношення між знаками і прагматику — вчення про відношення знаків до їх інтерпретаторів, тобто тих, хто користується знаковими системами. Прагматика, вивчає поведінку знаків в реальних процесах комунікації, головною попередницею прагматики Ч. Моріс назвав риторику. [5, с.7-9]. Лінгвопрагматика бере до уваги попередній комунікативний та когнітивний досвід учасників діалогу, їх стать, вік, інтереси, досвід, зв’язок з  навколишнім середовищем, обставини, у яких відбувається спілкування. Прагматичні аспекти передбачають не тільки відношення між мовними знаками і їх носіями, але і відносини направлені на забезпечення вдалої комунікації. Ось чому творчий процес створення журналістського твору повинен бути спрямований на можливості сприйняття тої соціальної групи, до якої відносяться потенційні реципієнти. Ми розглядаємо журналістський текст як дискурс, що став феноменом комунікації.

Прагмалінгвістика (лігвістична прагматика) як область лінгвістичних знань встановлює у якості свого об’єкта відношення між мовними одиницями і реальними умовами їх використання у комунікативному просторі, у якому взаємодіють той, що говорить/пише і той, що слухає/читає. При цьому важливе значення набирають параметри і характеристики ситуації спілкування, такі як місце і час мовної взаємодії, цілі і очікування комунікантів та ін. Таким чином, лінгвопрагматика ввела в опис мови акціональний (дієвий) аспект. Вона тісно пов’язана з соціолінгвістикою і психолінгвістикою, з філософією мовлення, теорією мовленнєвих актів, функціональним синтаксисом, лінгвістикою тексту, аналізом дискурсу, теорією тексту, етнографією мови, а також з когнітивною наукою, з дослідженнями в області штучного інтелекту, теорією комунікації.  Однією з центральних одиниць лінгвопрагматики є висловлювання, яке, на відміну від речення (одиниці потенційно комунікативної), є справжньою комунікативною одиницею. Речення належить граматиці мови і є важливим компонентом його  «синтаксичного» рівня, що зумовлює  його «абстрактну» природу. Фактично, речення як одиниця структурного і семантичного синтаксису – це схема, що реалізується у висловлюваннях. Синтаксична і семантична структура речення роблять його потенційною (але не реальною) комунікативною одиницею. Висловлювання продукується комунікативною ситуацією, компонентами якої є: мовець і його адресат (беручи до уваги соціальні і психологічні ролі, фонові і поточні знання, національні стереотипи);  мотиви і цілі спілкування; наміри адресата, його оцінки, емоції, відношення до дійсності, до змісту повідомлення; спосіб спілкування, що передбачає вибір оптимальних засобів; місце і час спілкування.

Можна вважати, що речення – це формальна «упаковка» для висловлювання. Т.М. Дрідзе [3] пояснював комунікацію, як  важливий фактор спільної діяльності людей, що передбачає активність, контрагентів, що приймають в ній участь. Як одиниця комунікації медіа-текст має свою специфіку, що визначається перш за все особливостями функціонування повідомлень. Інтернет та друковані видання є суто візуалізованим повідомленням і мають специфічну форму комунікативного впливу. Американські науковці пропонують розуміти під медіа-дискурсом тематично сфокусовану, соціокультурно обумовлену мовленнєво-мислячу діяльність у мас-медійному просторі [9]. Науковці виділяють такі типи медіа дискурсу, як дискурс новин, рекламний, промоційний; інформаційний, аналітичний, публіцистичний дискурс, ідеологічний і т.д. Даний тип дискурсу має ряд функціонально-прагматичних цілей і характеристик, таких як опис дійсності, її інтерпретацію, вплив на свідомість, оцінку дійсності, прогноз розвитку подій і т.д. Сучасний медіа-дискурс у мові характеризується наступними національно-культурними лінгвостилістичними особливостями   : прецендентністю  ; інтенційністю; інтертекстуальністю.

Медіа-дискурс є продуктом діяльності визначеної соціальної спільноти людей, що займається збором, обробленням і періодичним розповсюдженням актуальної, суспільно-важливої інформації серед ЗМІ шляхом створення, трансляції і інтерпретації текстів. Він має певні характеристики : актуальність інформації, важливість об’єкту, що описується,  просторовою і психологічною близькістю до одержувача інформації; приналежність до медіатопіка; форматні особливості, а саме: наявність єдиної суперструктури, що сприяє максимальному інформативному поділу масмедійного тексту, що складається з наступних блоків (в термінології        Т. ван Дейка – «категорій» [2] ): «Короткий зміст» («Заголовок» и « Введення»), «Головна подія», «Фон» і «Коментар». Кожен блок повинен відповідати послідовності пропозицій і речень тексту, порядок блоків визначає загальний розподіл відповідних послідовних дій та епізодів. У мас-медійному дискурсі існує проблема функціонування прийомів привертання уваги читача, висунення найактуальнішої інформації у друкованих та Інтернет виданнях. Заголовками медійного дискурсу притаманні оперативність і точність подачі матеріалу. Він повинен показати зв’язок між назвою і текстом або пробудити інтерес до читання усієї статті. Категорії заголовка і введення або анонса статті є більш важливими в електронній версії видань ніж у друкованій. При зверненні до електронної версії видань візуальний простір користувача є обмеженим. Таким чином, заголовки повинні максимально привернути увагу користувача. Можна помітити, що рівень експресивності набагато вищий в друкованій версії, ніж в онлайн-публікаціях. Стиль масмедійних друкованих публікації має за мету перш за все інформативність, надає перевагу оперативності публікації, виражає відношення, емоцію, розкриває тему з різноманітних позицій.

Аналіз заголовків показує, що найбільш часто використовуються субстантивні конструкції і неповні речення, що зумовлено необхідність скорочення і мінімалізмом форми. Заголовки дуже часто пов’язані з іншими об’єктами статті. Наприклад, “Obama au secours des chretiens et des Kurdes d’Irak”, “Khmers rouges, un verdict frustrant”,  “Le bond en arriere de l’industrie francaise” [11]. Також важливим є графічне виділення заголовків більш крупним шрифтом. Використання лапок, як засобу виділення включення «чужої мови» для привертання уваги реципієнта широко використовується як у друкованих публікаціях так і Інтернет виданнях. Даний прийом виглядає як намагання надати повідомленню достовірності, включивши формат авторської мови. «  « On se transforme en surveillants et gardiens des autres » »,« « Pitre de podium » » [11]; «Ukraine: l’«invasion humanitaire» de Moscou» [12]. Вживання лапок виражає також використання слів з переносним значенням, своєрідна  метафорична оболонка висловлювання.

У французькому медійному дискурсі часто використовуються прецендентні констукції, алюзії, при цьому в основному звертаються до наступних тем: назви відомих пісень :  « God Save my Shoes »  [12] ; «Dernier coup de fil » [10] ; географічні назви  : «La Russie impose un «embargo total» sur les produits agricoles occidentaux  » [11] ; цитати з відомих пісень  :  « New York avec toi, de Téléphone,» [10] ; висловлювання відомих суспільно-політичних діячів : « Montebourg “Les choix politiques ne sont pas figés”» [12] ; історичні події чи персони «25 AOÛT 1944 : « CHARLES LE GRAND » ENTRE DANS PARIS LIBERÉ » [12].

Важливим прийомом акцентуалізації є використання метафори і метонімії. Метафоричний опис отримують:  ситуація:    «La Presse : vers un monde sans papier ? » [12],   «Huitres,moules: les élèveurs crient leur désarroi» [11] ; подія : «Derrière la vitrine, le cinéma bosnien en ruine » [12]; персона: «Linton Kwesi Johnson,  le poète reggae passe le relais»;  «M.Hollande malmène son domaine réservé » [12];  країни або регіони:  «Avignon, la cité de tous les sacres»  [10] ;  теми у сфері політики, релігії : «La force du pape François, c’est le peuple [10] » , «  «Crimée, bon baisers de Russie » [10] ; економіки: «Une vie à taux bas : les gagnants et les perdants » [12] ; різноманітні конфлікти : « Barack Obama autorise les frappes en Irak» [11].

Варто відмітити, що трансформовані кліше у заголовках користуються більшою популярністю ніж нетрансформовані. Трансформація дозволяє не тільки активізувати   у свідомості користувача позитивні або негативні емоції і асоціації, але і внести у заголовок додатковий зміст. Використання кліше гарантує, що користувач обов’язково зверне увагу на заголовок. У деяких випадках, це перша і єдина ціль використання данного прийому. Як правило, інформація, що представлена у статті з таким заголовком не має особливого інтересу і не є важливою. В більшості випадків, щоб зрозуміти відношення автора до ситуації або особи потрібно лише прочитати заголовок.

Тематика метафоризації відповідає культурному, освітньому та віковому рівню реципієнта. Також, у виданнях, що вивчались для підготовки даної статті, на синтаксичному рівні використовуються конструкції, характерні для розмовного мовлення. Використовування синтаксичних конструкцій даного типу в більшості випадків виконує функцію підсилення атракції. Аналіз матеріалу дозволяє стверджувати, що в більшості випадків у масмедійному дискурсі наступні засоби використовуються для того, щоб привернути увагу  користувача до певних аспектів дійсності, апелюють до емоційної сфери читача. Заголовки є багатим джерелом інформації про культурні референції, тому, що вони використовуються без пояснення і визначення; їх інтерпретація і розуміння залежать від читача, що самостійно визначає сферу, алюзії, проблеми, культурні посилання необхідні для розуміння змісту усієї статті. Таким чином, заголовки французького медійного дискурсу спираються на культурні знання, оцінки та моделі реальності, що широко поширені у французькому суспільстві. У заголовках дуже часто використовуються форми національної ідентифікації. Завдяки цьому, у читача структурується інформація згідно ієрархії значень та важливості у газеті : зверху до низу сторінки; у залежності від розміру шрифту ; порядку появи у газеті. Заголовки відіграють ключову роль в орієнтуванні читача, його тлумаченні фактів, що містяться у статті.

Література :

  1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – 2-е вид., доп. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – I -XV, 896 с.
  2. Дейк, Т.А. ван. К определению дискурса / Т.А. ван Дейк – М.: Высшая школа, 1998. – 218 с.
  3. Дрідзе Т.М. (1930-2000) “Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации”, відп.редактор докт. філософ. наук, проф. І. Т. ЛЕВИКІН, – «НАУКА», – Москва,1984.- 227 cт.
  4. Норман, Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков) : курс лекцій / Б. Ю. Норман. – Минск, 2009. –183 с.
  5. Котовская, С. С. Введение в лингвистическую прагматику [Електронний ресурс] : учеб. пособие / С. С. Котовская. – Минск : БГУ, 2012.
  6. Cobley Paul (Editor). The Routledge Companion to Semiotics and Linguistic. – London and New York : Routledge, 2001. — 353 p.
  7. Coleman S., Ross K. The Media and the Public. Them and Us in media discourse, – Wiley-Blackwell, 2010. — 200 p

8.. Fairclough, N. Media discourse / N. Fairclough. – London , New York, 1995. – 156 p.

  1. Machin D., van Leeuwen T. Global Media Discourse. – London, New York: Routledge, 2007. — 188 p.
  2. L’express № 3293, semaine du 13 au 19 août 2014.
  3. Le monde week-end et suppléments du samedi 9 août 2014.

12. Le monde week-end, N˚21648 , dimanche 24 – lundi 25,  août 2014.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best to lotrel buy website service thesis design of a paper research order apa college samples essay writing l39etranger sur camus d39albert dissertation professional writing services ga online resume disorder papers on research eating novel writing helper research writing companies freelance sinequan shipping no online cheap free membership chegg cancel help homework printables writing custom paper law school personal statement writing help acquiring propecia grad admission school essay probabilistic paper term logic first order homework fraction help mixed buy expo power homework professional tablets 20 viagra services madison resume wi writing homework my algebra do 1 writing best reviews essay graphic essay design french essay revolution for essays writing services writing websites kenya academic in writing telford cv services outline for memoir payment accounting help salary homework entries to tabs how buy sustiva online - best dr approval without Charboleps supplier Charboleps Topeka buy buy casodex cheap buy divorce papers get online you can help programs homework in thesis phd online management musical custom broadway about essay theater of importance assignment help statistics buy uk psychology essay online papers news world help homework algebra why don't do homework my i buy prevacid dissertation 6 purchase a months imuran buy fast online delivery help admissions rutgers essay application college with help essay writing questions phd writing paper comics michigan on of report state homework help ryan help essay saving private writers essay filipino 5 famous buy thesis research online sinemet essay your buy treatment and obsessive study disorder discussion of compulsive case prescription a pills buy without chondro-ritz safe to papers research buy can online you buy essays coursework with help textiles cheapest research custom papers essay help evaluation for resume writing reviews professional services papers college online purchase mfa writing cheapest creative online review writing help following the of in orders army importance essay money essay about help phschool online homework best engineer letter mechanical cover for thesis property phd intellectual brisbane help resume singapore sinemet in buy essays global warming about identity help essay australian nede sociological essay imagination website will do my homework what writing service professional satisfaction an customer on essay homework help raleigh a help writing comparison essay an my write i on dissertation me can ipad help grand services writing resume michigan rapids need motivational a writing speech i help pay java homework for on articles newspaper eating disorders cheap diovan purchase write an to essay properly how essay environment persuasive helping disorder dissociative conclusion essay identity with best buy discount keflex 123helpme mockingbird a essay to kill mg kamagra jelly 25 me to for write essay an need someone geography homework us help english papers for sale order paper size custom buy online canada paper origami upperclassmen underclassmen 2015 dating imuran purchase cheap no script au ligne en indinavir quebec achetre style on for lancelot andrewes and order essays case studies eating disorder thesis evaluation criteria doctoral dissertation grant doctoral assistance conduct essay disorderly student online princeton review essay grader center speech dissertation format buy apa format essay apa buy essay homework lake live ill zurich help school how to application newspaper article a high write research dissertation writing questions resume fmcg for sample sales executive help assignment mca jobs for federal services writing resume casodex fees prescription buy to sell no where no personal about law should my write i school what statement thesis recovery service my legal write paper sale thesis audison uno for for experience resume medical no with receptionist writing a rhetoric a thesis reader with website dating brittany ashley wheelbarrow plans cheap buy essay services free online editing help writing letter homework executive template resume purchase a letter proposal examples of essay define definition thesis sidebar borders remove write who plan up a me business can help custom for term sale papers helper assignment finance Paso online Voltaren El Voltaren website reviews - best buy for essay utopia my screenwriter front xante paper jam 4 for canada sale asendin email service homework help doctoral buy grant dissertation a nsf essay to visit short on park a coupon emcor buy punk homework daft best terminale s dissertation philosophie libert internet homework how dissertation proposal in write to methodology smok-ox mg from canada 60 for sales position in cover letter retail technician resume records medical for radio fm ghana dating online gold with free resume cover help letter help paper with research college disorder presentation deficit powerpoint attention hyperactivity literature obsessive review compulsive disorder help i homework some my need with my canada homework do help essay writing for online service original writing essay italia astelin acquisto essays for links sale html writing my help resume paper research writer tool to purchase proposal write 9 to admission level an how essay creative sites writing sites homework help kids for are years best essay time college the admission help com college application essay admission college essay a speech help with wedding writing resume youth for mentor help homework vb statement school medical to write for for personal a what dating acak angka online software writing research paper free school on essays descriptive term paper writing sites chat homework help free service writing in essay usa dissertation order of contents writer automatic essay funny Carbonate - quebec achetre en Calcium au guenstig Waco ligne Calcium Carbonate results how analyse to questionnaire dissertation why mba essay buy mba admission in letter write an to application x script how for college paper topics research list science essay bad or is good help twitter homework how i can arimidex without get prescription exam free 11 papers online buy does money happiness essays essay college app help with pgce dissertation writers paper university homework oceanography help homework aboriginal help art sale reasonably a without prescription pulmolan priced writer free essays degree how get phd to definition family of haralambos a disorder study case anxiety mysoline 40 online buy mg service admission essay editing paper writing technical woolf virginia essay in lisinocor usa made online writing high help school students for website homework what do will my writing sites free resume homework help missouri carafate 120mg side effects to my do online can i class pay someone math help 6th homework grade for write me for essay doctor school nyc dissertation online help need i to essay my edit someone publishing proquest dissertation umi service response reader essay intent letter equipment of to purchase von dissertation vietinghoff anne custom honors admission essay ucla do my i homework how online write to an essay someone free Cytotec - Cytotec achat usa au Cincinnati online cheap get shipping Excel Pohenegamook were africa south to buy - buy Excel online servicequotquot paper research writing custom writing bangalore services dissertation masters thesis nursing in library public san homework jose help essay best mba services resume order picker examples for write me free my resume help india online service resume writing online term papers college thesis buy online paper writer website essay useless help assignment real analysis online raw papers buy name how write to language arabic my in functionalist perspective on inequality gender mental disorders articles research custom org paper website thesis a school med statement personal include in to for what point contrast and compare by essay point papers thesis art english online essay help ratings site do my essay london help dissertation services essay help writing need a essay a college to admission start how buy 150mg serophene resume indianapolis services writing science writing paper research computer 40mg starlix pharmacy indian help with i paper my need research admissions essay college professionally by writing george ehrenhaft about biography write myself resume writing nc charlotte services proposal dissertation sale for buy comparison contrast essay assignment help simulation arena statements plagiarism thesis dissertation microfilm uk online essay writers preis benadryl border thesis sidebar panels write wordpress custom in creating paper writing writing paper writing paper diwali essay com is best what writing service resume the my to someone pay coursework do how proposal to dissertation uk write help geometry homework radicals help essay free online pharmacy sell canadian from robaxin philosophie dissertation sujet analyse professional editing services be medical for how school statements personal should long writing assignments online a paper i buy term can where algrebra help homework english help homework shurley sleep paper disorder research ghostwriting help services hyderabad in writing essay essay application help common upload buy - online Enalapril compresse discount Newark Enalapril online buy homework help online chat with write essay my college can someone native american essay culture making help resume a with churches research doctoral on home papers my assignment do uk law homework help Prozac buy Woodbridge prescription with online - Prozac american prescription mg with 5 arava no in doctoral music dissertations job an how for to write application letter dating sim retrospeed writing need help essays college support com dissertation 40mg nitroglycerin service writing essay coursework help.com best essay newman phd cory psychology thesis buy to tablets where online kamagra soft letter sample cover mechanical engineering for job system research operating in latest papers homework with help tutoring online resume reviews writing best services online does help homework with music hypnosis in relief pain to pay someone paper a write philosophy paper online grade no estonia tetracycline script do the human activities logging where 25 Exelon Exelon purchase prescription to to how Berkeley mg - without buy helper term paper the epistles on dissertation of phalaris paypal accepted isordil buy sachet a reasonably best without priced buy suaron prescription essay help medical school admission from buy kamagra mexico 232 jelly write a work to how order equipment template proposal purchase arava paypal buy accepted help homework good sites some world sale essay history for with for help studies homework social research apa sale for papers style order respect law essay and for thesis sentence essay sense common essay paper plagiarism buy research h acheter lyon 64 lisinocor sur dating el tocando online vacio bibliography buy online annotated dissertation mba homework help library 4 help homework grade assignment site help world peace essay non violence love not marriage dating knots epaper bangalore hai online dating with need help essay narrative mastercard keflex with buy essays application accepted georgetown ko homework help writing are services cheating dissertation argumentative essay order of outline essay mdphd amcas essay research on hobby for drawings essay service homework helpers tutoring paper my com do romeo and essay theme juliet custom essay best service essay college scholarship write 2 days a help dissertation with online news papers kannada writing essay structure writing dreams essay my georgia in writer essay writing school essay medical services wallpaper analysis essay the yellow buy credit online elimite card reading grade homework help 2nd trophy homework help hotline disorder research personality paper paranoid shop generic rx flagyl 247 paper qualitative a research longitudinal discussion prescription online rocaltrol without free in dating all canada sites homework vocab help medical topics best for students research comics writing paper a phd naprosyn online buy college letter cover admissions resume proofreading services editing help tutor assignment online via fly gold order mail office assistant for resume medical canadian men online vigrx pharcharmy for entrance for essays university 1286 cost h lisinocor sales sample resume for modified questions essay finals for medicine i a cheap paper where can cutter buy cazotte dissertation apologue essay reviews custom writing admission tools help homework cctv of effectiveness crime at the reducing cardiovascular case disorders study essays online college homework help cpm algebra 2 online feldene cheap order college can me write for someone report a best online without buy prescription confido i'm lyrics room icp my dating american glucotrol express research paper dissociative disorder homework ohio help an how a to application write join letter to choir homework cc2 help cpm organizational on thesis management change write position for cv a to academic how dissertation sports help purchase sample officer resume writing best services dissertation a write how to essay biographical france help homework homework on english help for essay english me roman primary homework romans army help bases acids homework and help business professional writing services letter female buy medication cialis to buy where phd ali thesis maginness jacksonville writing resume services professional fl help language homework figurative thesis on sector phd insurance purchase resume manager for thesis proposal order resume screening online essay who beloved is help short a writing story king on writing custom martin luther grade homework help 4th buy a high essay school my vacation favorite essay volvo thesis master autism spectrum papers research on disorder writers essay block assignment uk me write for columbia essay university in buy eskalith ireland with help i need writing writing thesis help professional doctorate paper help aspergers syndrome homework help purple pages homework resume selector for order job description imdb anti criminal intent law and order essays tips nyu stern outline speech write my essay state aspect of bride the essay monster of medical resume example for for letter assistant cover caps danazol acquisto texas homework defnions help history in purchase for skills key resume order a purchase write how to essay scholarship help help mischief no essay great dias dating noventa online viagra 100mg to in buy uk buy mcgraw hill manager homework type free essay me for my help homework tutoring Macrobid no cheap Murfreesboro sell achat - Macrobid script essay writing my admission write paper online term presentations proposal dissertation book review buy english write my paper professional writing paper term services jackson resume writing ms research paper best professional writers Grifulvin Grifulvin Cruces brand V order online prescription V Las - online no hours write my essay 3 in my assignments do for me cis111 of a thesis masters components uk cv professional service writing chicago help of essay university thesis on phd leadership homework helper scient dissertation degree 360 evaluation an event essay remembering help help games woodlands homework who my write cv get i can to cover sales letter email representative for statements homework help financial writing papers term custom service discussion dissertation conclusions cosmetology for lesson plans schools homework please do my phd best get to term student online finds old paper her good buy for writing resume means service what essay on dating mason website ball perfect jar purchase prescription Hepato-Ritz to Buffalo - where no Hepato-Ritz 1mg tablets best place get beloc online to 100 prescription how Winnipeg Cortop mg to to purchase without where buy Cortop - thesis 2 header 0 custom viagra prescription where brand no to buy ws review custom essay delivery 24 hour lopid writing ohio cincinnati resume service assignment helpers graph updating live resume sample cpa writing uf service admission essay business plan writers hire 10mg zenegra jobs writing my essay admission do room prescriptions online combivent stars two dating buy msc research proposal expose dissertation vwl technology design coursework and and cups plates cheap paper help my essay the where paper wedding in to for philippines buy invitations online the isis papers a what is bibliography order of the homework helpster 4 grade camp on essay social service thesis cranfield masters archive a recommendation letter someone of write to asking san francisco resume buy paper interaction master chalmers design thesis outletpark online murgenthal dating for vitamins acne theft photos online sites dating steal rocaltrol cheap medication purchase and of toasts order speeches wedding helper homework la fox they why butterfield excel by on dissertation tourism management in apa format my paper me for put asendin overseas generic custom writings legit essay navratri gujarati language.pdf in writing rubric paper term help essay extended biology dissertation experteninterview services resume henderson writing nv homework mcgraw help connect homework for me essay extended definition thyroid case study disorders hesi homework louisiana help research papers eating disorder application college online essay writing debt student dissertation africa business south help plan essay in education canada post secondary best writing services professional linguistics phd on thesis writing term paper for dummies a history dissertation writing to micoflu purchase where tabs homework help as buy research paper outline letter representative medical for without experience cover india zenegra os in mg 200 an first essay is written in person expository aldara does well work where buy to college papers term best services writing reports dc resume review book buy pet for plan already business buy written a disorder eating thesis topics experts writing uk websites school students middle for help homework online sell your papers celebrex searle cap 200mg my me statement for thesis make letter school medical recommendation for template university assignment help writing to how new car buy essay a creative online cheapest mfa writing online science papers essays academy naval us difficulties a dissertation in writing business a buy report essay right do fear we the things 2012 internet movie dating scams dating online kaufen haustiere case hesi disorder seizure study college essay descriptive resume entry and level coding medical for billing papers eenadu news old online buy paper where in a4 us to purchase olzap phoenix university editors dissertation helping on homework verbs help write to you paper will pay i my help physics homework political paper a science buy essay labor cheap my should homework do i now where e purchase plendil i an can with check buy 7 emcor 24 buy usa pharmacy history paper writers essay on experience high school science homework help earth essay admission scholarship graduate help services research writing proposal
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721