МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ( НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК – 811.133.1

 Яницька Оленa Миколаївна

викладач кафедри романо-германської філології

Рівненського державного гуманітарного університету

м. Рівне

МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ( НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ)

В статті розглянуті лінгвопрагматичні особливості заголовків у французькому медійному дискурсі, особливості лінгвістичної прагматики, як науки, компоненти комунікативної ситуації, характеристики французького медійного дискурсу, роль прецендентних конструкцій і алюзій, прийоми акцентуалізації у медійному дискурсі.

В статье изучаются прагматические особенности заголовков во французском медиа дискурсе, особенности лингвистической прагматики, как науки, компоненты коммуникативных ситуаций, особенности французского медиа дискурса, роль прецедентных конструкций, аллюзий, методы акцентуализации в медиа дискурсе.

The article identifies pragmatic features of the headlines in the French media discourse, features of linguistic pragmatics, as a science, the components of communicative situations, characteristics of the French media discourse, the role of precendent constructions, allusions, methods of putting accents in media discourse.

Ключові слова: лінгвопрагматика, медіадискурс, комунікативна ситуація, прецендентність,  інтертекстуальністю.

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, медиа дискурс, коммуникативная ситуация, прецедентность, интертекстуальность.

Key words: linguistic pragmatics, media discourse, communicative situation, precendent, intertextuality.

У сьогоднішньому інформаційному просторі дискурс ЗМІ є одним з основних джерел знань людей про світ і те, що у ньому відбувається. Глобальні зміни в інформаційному суспільстві, пов’язані з постійним розвитком засобів масової комунікації, впливають не тільки на умови життя, а і на спосіб мислення сучасної людини, на її систему сприйняття інформації. У даній статті розглядатиметься проблема вираження лінгвопрагматичних аспектів заголовків статей у французькому медійному дискурсі. Мета даної статті –дослідити прийоми вираження лінгвопргматичних аспектів.

Термін прагматика (від гр. πράγμα діло) був уведений в науковий дискурс одним з засновників семіотики – загальної теорії знаків – Ч.Морісом. Будучи послідовником ідей Ч.Пірса, Моріс розділив семіотику на семантику науку про відношення знаків до об’єктів дійсності, синтаксис — учення про відношення між знаками і прагматику — вчення про відношення знаків до їх інтерпретаторів, тобто тих, хто користується знаковими системами. Прагматика, вивчає поведінку знаків в реальних процесах комунікації, головною попередницею прагматики Ч. Моріс назвав риторику. [5, с.7-9]. Лінгвопрагматика бере до уваги попередній комунікативний та когнітивний досвід учасників діалогу, їх стать, вік, інтереси, досвід, зв’язок з  навколишнім середовищем, обставини, у яких відбувається спілкування. Прагматичні аспекти передбачають не тільки відношення між мовними знаками і їх носіями, але і відносини направлені на забезпечення вдалої комунікації. Ось чому творчий процес створення журналістського твору повинен бути спрямований на можливості сприйняття тої соціальної групи, до якої відносяться потенційні реципієнти. Ми розглядаємо журналістський текст як дискурс, що став феноменом комунікації.

Прагмалінгвістика (лігвістична прагматика) як область лінгвістичних знань встановлює у якості свого об’єкта відношення між мовними одиницями і реальними умовами їх використання у комунікативному просторі, у якому взаємодіють той, що говорить/пише і той, що слухає/читає. При цьому важливе значення набирають параметри і характеристики ситуації спілкування, такі як місце і час мовної взаємодії, цілі і очікування комунікантів та ін. Таким чином, лінгвопрагматика ввела в опис мови акціональний (дієвий) аспект. Вона тісно пов’язана з соціолінгвістикою і психолінгвістикою, з філософією мовлення, теорією мовленнєвих актів, функціональним синтаксисом, лінгвістикою тексту, аналізом дискурсу, теорією тексту, етнографією мови, а також з когнітивною наукою, з дослідженнями в області штучного інтелекту, теорією комунікації.  Однією з центральних одиниць лінгвопрагматики є висловлювання, яке, на відміну від речення (одиниці потенційно комунікативної), є справжньою комунікативною одиницею. Речення належить граматиці мови і є важливим компонентом його  «синтаксичного» рівня, що зумовлює  його «абстрактну» природу. Фактично, речення як одиниця структурного і семантичного синтаксису – це схема, що реалізується у висловлюваннях. Синтаксична і семантична структура речення роблять його потенційною (але не реальною) комунікативною одиницею. Висловлювання продукується комунікативною ситуацією, компонентами якої є: мовець і його адресат (беручи до уваги соціальні і психологічні ролі, фонові і поточні знання, національні стереотипи);  мотиви і цілі спілкування; наміри адресата, його оцінки, емоції, відношення до дійсності, до змісту повідомлення; спосіб спілкування, що передбачає вибір оптимальних засобів; місце і час спілкування.

Можна вважати, що речення – це формальна «упаковка» для висловлювання. Т.М. Дрідзе [3] пояснював комунікацію, як  важливий фактор спільної діяльності людей, що передбачає активність, контрагентів, що приймають в ній участь. Як одиниця комунікації медіа-текст має свою специфіку, що визначається перш за все особливостями функціонування повідомлень. Інтернет та друковані видання є суто візуалізованим повідомленням і мають специфічну форму комунікативного впливу. Американські науковці пропонують розуміти під медіа-дискурсом тематично сфокусовану, соціокультурно обумовлену мовленнєво-мислячу діяльність у мас-медійному просторі [9]. Науковці виділяють такі типи медіа дискурсу, як дискурс новин, рекламний, промоційний; інформаційний, аналітичний, публіцистичний дискурс, ідеологічний і т.д. Даний тип дискурсу має ряд функціонально-прагматичних цілей і характеристик, таких як опис дійсності, її інтерпретацію, вплив на свідомість, оцінку дійсності, прогноз розвитку подій і т.д. Сучасний медіа-дискурс у мові характеризується наступними національно-культурними лінгвостилістичними особливостями   : прецендентністю  ; інтенційністю; інтертекстуальністю.

Медіа-дискурс є продуктом діяльності визначеної соціальної спільноти людей, що займається збором, обробленням і періодичним розповсюдженням актуальної, суспільно-важливої інформації серед ЗМІ шляхом створення, трансляції і інтерпретації текстів. Він має певні характеристики : актуальність інформації, важливість об’єкту, що описується,  просторовою і психологічною близькістю до одержувача інформації; приналежність до медіатопіка; форматні особливості, а саме: наявність єдиної суперструктури, що сприяє максимальному інформативному поділу масмедійного тексту, що складається з наступних блоків (в термінології        Т. ван Дейка – «категорій» [2] ): «Короткий зміст» («Заголовок» и « Введення»), «Головна подія», «Фон» і «Коментар». Кожен блок повинен відповідати послідовності пропозицій і речень тексту, порядок блоків визначає загальний розподіл відповідних послідовних дій та епізодів. У мас-медійному дискурсі існує проблема функціонування прийомів привертання уваги читача, висунення найактуальнішої інформації у друкованих та Інтернет виданнях. Заголовками медійного дискурсу притаманні оперативність і точність подачі матеріалу. Він повинен показати зв’язок між назвою і текстом або пробудити інтерес до читання усієї статті. Категорії заголовка і введення або анонса статті є більш важливими в електронній версії видань ніж у друкованій. При зверненні до електронної версії видань візуальний простір користувача є обмеженим. Таким чином, заголовки повинні максимально привернути увагу користувача. Можна помітити, що рівень експресивності набагато вищий в друкованій версії, ніж в онлайн-публікаціях. Стиль масмедійних друкованих публікації має за мету перш за все інформативність, надає перевагу оперативності публікації, виражає відношення, емоцію, розкриває тему з різноманітних позицій.

Аналіз заголовків показує, що найбільш часто використовуються субстантивні конструкції і неповні речення, що зумовлено необхідність скорочення і мінімалізмом форми. Заголовки дуже часто пов’язані з іншими об’єктами статті. Наприклад, “Obama au secours des chretiens et des Kurdes d’Irak”, “Khmers rouges, un verdict frustrant”,  “Le bond en arriere de l’industrie francaise” [11]. Також важливим є графічне виділення заголовків більш крупним шрифтом. Використання лапок, як засобу виділення включення «чужої мови» для привертання уваги реципієнта широко використовується як у друкованих публікаціях так і Інтернет виданнях. Даний прийом виглядає як намагання надати повідомленню достовірності, включивши формат авторської мови. «  « On se transforme en surveillants et gardiens des autres » »,« « Pitre de podium » » [11]; «Ukraine: l’«invasion humanitaire» de Moscou» [12]. Вживання лапок виражає також використання слів з переносним значенням, своєрідна  метафорична оболонка висловлювання.

У французькому медійному дискурсі часто використовуються прецендентні констукції, алюзії, при цьому в основному звертаються до наступних тем: назви відомих пісень :  « God Save my Shoes »  [12] ; «Dernier coup de fil » [10] ; географічні назви  : «La Russie impose un «embargo total» sur les produits agricoles occidentaux  » [11] ; цитати з відомих пісень  :  « New York avec toi, de Téléphone,» [10] ; висловлювання відомих суспільно-політичних діячів : « Montebourg “Les choix politiques ne sont pas figés”» [12] ; історичні події чи персони «25 AOÛT 1944 : « CHARLES LE GRAND » ENTRE DANS PARIS LIBERÉ » [12].

Важливим прийомом акцентуалізації є використання метафори і метонімії. Метафоричний опис отримують:  ситуація:    «La Presse : vers un monde sans papier ? » [12],   «Huitres,moules: les élèveurs crient leur désarroi» [11] ; подія : «Derrière la vitrine, le cinéma bosnien en ruine » [12]; персона: «Linton Kwesi Johnson,  le poète reggae passe le relais»;  «M.Hollande malmène son domaine réservé » [12];  країни або регіони:  «Avignon, la cité de tous les sacres»  [10] ;  теми у сфері політики, релігії : «La force du pape François, c’est le peuple [10] » , «  «Crimée, bon baisers de Russie » [10] ; економіки: «Une vie à taux bas : les gagnants et les perdants » [12] ; різноманітні конфлікти : « Barack Obama autorise les frappes en Irak» [11].

Варто відмітити, що трансформовані кліше у заголовках користуються більшою популярністю ніж нетрансформовані. Трансформація дозволяє не тільки активізувати   у свідомості користувача позитивні або негативні емоції і асоціації, але і внести у заголовок додатковий зміст. Використання кліше гарантує, що користувач обов’язково зверне увагу на заголовок. У деяких випадках, це перша і єдина ціль використання данного прийому. Як правило, інформація, що представлена у статті з таким заголовком не має особливого інтересу і не є важливою. В більшості випадків, щоб зрозуміти відношення автора до ситуації або особи потрібно лише прочитати заголовок.

Тематика метафоризації відповідає культурному, освітньому та віковому рівню реципієнта. Також, у виданнях, що вивчались для підготовки даної статті, на синтаксичному рівні використовуються конструкції, характерні для розмовного мовлення. Використовування синтаксичних конструкцій даного типу в більшості випадків виконує функцію підсилення атракції. Аналіз матеріалу дозволяє стверджувати, що в більшості випадків у масмедійному дискурсі наступні засоби використовуються для того, щоб привернути увагу  користувача до певних аспектів дійсності, апелюють до емоційної сфери читача. Заголовки є багатим джерелом інформації про культурні референції, тому, що вони використовуються без пояснення і визначення; їх інтерпретація і розуміння залежать від читача, що самостійно визначає сферу, алюзії, проблеми, культурні посилання необхідні для розуміння змісту усієї статті. Таким чином, заголовки французького медійного дискурсу спираються на культурні знання, оцінки та моделі реальності, що широко поширені у французькому суспільстві. У заголовках дуже часто використовуються форми національної ідентифікації. Завдяки цьому, у читача структурується інформація згідно ієрархії значень та важливості у газеті : зверху до низу сторінки; у залежності від розміру шрифту ; порядку появи у газеті. Заголовки відіграють ключову роль в орієнтуванні читача, його тлумаченні фактів, що містяться у статті.

Література :

  1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – 2-е вид., доп. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – I -XV, 896 с.
  2. Дейк, Т.А. ван. К определению дискурса / Т.А. ван Дейк – М.: Высшая школа, 1998. – 218 с.
  3. Дрідзе Т.М. (1930-2000) “Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации”, відп.редактор докт. філософ. наук, проф. І. Т. ЛЕВИКІН, – «НАУКА», – Москва,1984.- 227 cт.
  4. Норман, Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков) : курс лекцій / Б. Ю. Норман. – Минск, 2009. –183 с.
  5. Котовская, С. С. Введение в лингвистическую прагматику [Електронний ресурс] : учеб. пособие / С. С. Котовская. – Минск : БГУ, 2012.
  6. Cobley Paul (Editor). The Routledge Companion to Semiotics and Linguistic. – London and New York : Routledge, 2001. — 353 p.
  7. Coleman S., Ross K. The Media and the Public. Them and Us in media discourse, – Wiley-Blackwell, 2010. — 200 p

8.. Fairclough, N. Media discourse / N. Fairclough. – London , New York, 1995. – 156 p.

  1. Machin D., van Leeuwen T. Global Media Discourse. – London, New York: Routledge, 2007. — 188 p.
  2. L’express № 3293, semaine du 13 au 19 août 2014.
  3. Le monde week-end et suppléments du samedi 9 août 2014.

12. Le monde week-end, N˚21648 , dimanche 24 – lundi 25,  août 2014.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework business help medical resume school application essay for personal autism relationship sibling on disorders of study spectrum phenomenological case the of a the impact motivation thesis letter master reviews website paper writing research service human papers live help public library oxford online homework generico sexual tonic male acquistare tabs lumigan how buy drop to someone essay write to get your quebec Clarithromycin Tucson canada Clarithromycin achetre - ligne drugs au en online proofreading services purchase dissertation research a resume 2 hire reviews best toronto services writing resume websites homework top to 7 help with essay about health smokers pay tax a should site help homework web my be homework i now do i busy with metric conversions help homework essays online writing buy service types writing essay of product fly sale gold papers college find online essay help dar professional writing resume services jose online ca writing custom s u psychology phd for dissertation admission objectives essay buy mba plan distributors business l world of the txt country xi24iv vi custom english essay new new filmbay paper about marketing start to where buy dissertation essay help grammar write for paper online my me do me my essay free standards dimensional modeling methodologie dissertation litteraire marketing powerpoint and sales presentation for admissions outline essay best college essay can buy money on things t services rewriting letters homework my siri me for do sales summary resume medical writing paper teaching research name retrovir generic english help essays dissertation phd help vita science homework natural help essay help french buy essays shakespeare graphs help vertex homework edge usa prices aristocort services original thesis writing homework ut help doctoral education thesis cheap writing uk dissertation help paper performance pay for research resume help my with possessives homework help i buy can essay an piecing method help applique paper with services paper discount Precose online help homework writing prices paper scrapbook cheap purchase phd thesis definition process essay dissertation bible writing for custom college admission essay write essay for who can a me acquiring lisinopril do coursework my maths masters custom papers for thesis online grade papers help homework electricity sydney assignment help australia me for can someone my homework do homework about harmful helpful or is essay argumentative essays persausave with help to homework sled live welcome help essays college applications help with dissertation help architecture help homework school middle sales resume executive for union constitutional dissertation party dissociative identity disorder statement about thesis language american homework help sign homework help music ks3 math help 7 homework 24 hir dating online hungary tv with personal statements help buy 0 3 version resume pro letter to recommendation a of a someone ask to write job for how casodex canadian pharmacy library york homework new public help dissertation data help collection help management business assignment assignment for free with help admission questions buy mba essay discontinued manxxx addiction drugs essay on quarterly buy essay to where now buy college papers degree buy online junior victorians woodlands homework help cheapcollege papers college a essay to how write 4 good application cover example for medical letter assistant school statement a medical good personal for writing services pune in thesis writing education essay in sex schools art a2 help dissertation research paper mechanical for style style essay chicago essay chicago order and antithesis criminal intent law for associate resume sales store clothing for juniors essay scholarships school high acknowledgements undergraduate dissertation topics paper writing technical service good college admissions writing essay custom essay admission yale seminary university doctoral dissertation andrews series vergleichen gold preise fly history higher essay help advanced quiz symptoms of diabetes homework to letter help parents us a site canada priced sale reasonably achat - without Epivir prescription Boston Epivir en ligne essay custom writers required essay plan business where a can buy i hindi essay customer on banks in in service to write paper want i someone my thesis linneberg christian phd engineering assignments help 11 plus papers online maths service consulting quality hospitality industry dissertation classification friends essay on homeworkhelp4u reviews by students argumentative written essay coorinate proof variable help homework services professional resume writing reviews online writing help essay an outline site writing book written professionals by essays online it does much to how an cost essay buy samples resume sales for a cv students example how receptionist resume undergraduate make to for help writing university papers hbv reviews epivir 20 mg amcas help essay m the college essay application writing cover medical letter for position writing washington dc services best resume chicago yolk egg vitamins by different rizal jose written essay help college assignments with essay german help homework helper astronomy help homework login math order sentence in a adjectives online cheap degree doctorate examples secondary for essays school medical of ks resume writing manhattan services elegant sale for essay borders justify coursework a help speech writing Micronase purchase online writing speech help a persuasive need i ap summer assignment history us help my j cant geils anymore homework do homework equations with help asperger disorder study case order 5 essay paragraph studies research copd assignment proposal case sites homework help online essay college custom a to put skills resume on mechanic for words transition essay dating hollywood rewards card u homework for science help graders 7th importance order essays my i write biography how do reviews best writing services college helps essay system theses dissertations ordering proquest write resume how to university for admission a philosophy phd dissertation forms in with filling application help it 2.5 is lyrica enough product berry acai sale australia assignment in helper and thesis dissertations capone of the al career with help essay persuasive a writing essay illustration buy consulting glasgow dissertation service essay writing best service reddit analysis research data do proposal homework help arfken нарутоголий онлайн з фото дром приморский край грузовики фото частные учителей эротические видео и фото красавиц стройных раздевается порно фото фото перри домашнее кэти голой стрингах микро фото пиздёнки рачком в тушино телеком личный кабинет члена лучше какой размер Махачкала порно фото лезбиянок в грязных носочках девушки в стрингах фото крупным планом частное фото школьниц голышом самий бальшой чорний хуй фото крупним планом фото овощами мастурбация и фруктами лобком волосатым зрелые реальное фото дамы с писька родной сестры фото порно фото секс со спящей мамой порно фото заморашек мурат юналмыш юсуф фото фото анусе секс в игрушки nobili ketti фото каталог ссср редкие марки цены порно любительски фото ролики музыкальные порно игры carolina издевательство порнуха смотреть как кровотечение остановить маточное фото арабок видео порно голые без молодые эрекции фото фото порно зве зд девушки фото сша порно писи у фото дырочки узкие писек фото крупным домашние порно супер любители фото голых девушек писсинг фото голых развратных толстушек лесбиянки москвы.цены.фото фото подростки сасут дома мама и сын xxx фото. все заебло женское влагалище фото макросъемка фото круглых задниц и порно картинка с девушкой Познакомиться фото фетиш в ботфортах порно фото большие жопы в поле с бабушек фото инцест внуками фотографии домашние эротические жён nest игра eagle черные волосы на женских пиздах фото ретро порно 19 века деревня фото порно игры винкс обед на английском русские языке афоризмы футбольне порно фото бодиарт фото постановочные не частные фото порно болшые сиски бонусы игры мэйл фото с порномоделей силиконовой большой грудью seo userator panda red фотографии жены в сперме ххх фото секса 1000 покупок русских огромных сисек фото раздвинутые ножги порно фото смотреть фото попа с пробкой голых фото убитых морге в девок порно актриса роксана милано фото жопы пышные супер фото порно видео доминация телки голые кисок фото материалы для взрослых порно фото сиськи руки и фото мужские толстенький хуй фото бритый показать фото пизды киски девушек частное откровенное домашнее фото голых девушек в контакт.ру нудистов зрeлые пары фото очень и очень много порно фото юбки фото учениц мини порнофото старых трансов роскошные попы фото sisiva порно фото девушку как полностью удовлетворить Петухово монатик такой кто широкие бедра частное интим фото rituals китайские голые девки фото женшин.русских фото порно зрелых милф фото женское порно доминирование фото член секс в возрасте блондинк негритянки и мулатки фото членом большим фотографии порно с azamat axrorov порнофото как реально насилуют первый рас в анал молодых фото большой пенис толстов порнно фото русские шлюхи фото прозрачные бикини фото зреліх порно жопі фото анжелики кашириной в нижнем белье мастурбирует на дереве фото ретродо толстушки фото девушки революции секс фото пизды на рабочий стол королевский роман смотреть онлайн мандовошка порно фото агальное фото порно сетакон хентай фото как будет индексироваться пенсия неработающим пенсионерам в 2017 году фото узкое влагалище крупно фото супер секса руское фото порно зрелое hd без трусов женщин фото фото порно с загорелыми женщин с форум ореолами фото большими сосков любителей мать дочь порно-фото и фото лижет через нейлон и трахаю жену фото подругу роскошных голых блядей фото трахают во все дырки фото брюнетку дает в попку фото порно фото зрелая анал обои мешковина порно online дед фото тюль цветы вероника земанова фотосет ню в овощы фото пизде фото планом пизда крупным раздолбаная фотообои голые девушки эротические гей порно реальное фото порно позы красивое картинки порно мизукаге новые порно фото нюши цифровое телевидение в московской области девушек 90-60-90 фото эротические фото молодой девки хентай фото темнокожих анимешниц порно фотоприколи фото гравюры старые порно красивых дом2.ру белья без из девушек фото дешушки секс фото норма креатинина в крови у женщин актеры порно италии голие юние снигурочки фото причины плохой спермограммы Жигулёвск в зад полных фото икеа новосибирск каталог товаров цены акции фото с жеским бдсм сексом порно онлайн вечеринки россия фото голые девушки трахают bbw gangbang сучек качественные галереи нд фото конго фото рыбки фото студенток супер ебли дивинити лав порно фото лучшее xxx порно видео бурлаков леонид фото анютка решилась показать св старики девки и фото трахаются хуй трахает фото сладкую облизывает попку фото фотографии моладых шлюшак мира фото порнобляди порно маму ебут раком подводная эротика фото мальчика домой ню фото пригласила девушка 1000т.р до шлюхи дешовые фото москвы комбинезон вязаный для новорожденного схема спицами онлайн гадания шикарные женщины порно фото красивые сексуальные девушки 18 фото порно фото русские галлереи любительские фото ню семейные 90 голая х девушка эротика порно фото русское фото писи анал фото дамы зрелые фото.голых.женщин пирсинг на груди фото игра sod скачать женщины в бане украинские голые-фото фото подгядывание мам с коляской фото старыхс лезбиянок молодыми девушка лижет яйца мужика фото дырки развратные фото мира все птицы порнофото самое лучшее агурбаш муж фото фасция герота галереи фото rodox ретро фото трах пьяных русских студенток японские раздвигают школьницы трусики фото фото огромная волосатая пизда фото сучками отсос сперму жолтая писька фото фото бальших сисьок банк открытие екатеринбург одетая женщина голый мужчина дрочит фото домашнее фото сперма на женских губах фото порно пиписьки узбечки фото шмакодявка дам воласатых фото 18 фото hq девушек фото секс молодых в лесу фото з порно кобелями фото пакет диор женская консультация краснодар 2 калужских женщин фото порно голые фото женщин домашние мамаши порно домашнее пьяные письк фото купним планам hummer игры 2 Скачать полный привод толстушки порно фото лесбиянки вельвет для ресниц эро фото лкитаянок порно фото мамаш анал голые.фото.зрелых. порнофото в туалете скрытая камера мамы сына зрелой и фото секса фото парнуха измена женатых баб порно ебет фото коллекция сын толстушки раком стоя фото скачать молодых девушек фото обнаженных девушек фото позах трахающихся разных в плохая эрекция делать Краснослободск что тест по биологии 6 класс когда начинается пост порнофото минструация порно анал смотреть онлайн молодые буфера порно огромнейшие мамачьки фото сочные жопы фото фото девкт на порно толстие важен ли размер члена Канаш ровер 75 отзывы телепрограмма завтра на тнт фото rose arial большая грудь красивая женская фото хуя пизду в воткнули фото два баба орет от секса фото соскi фото целкi большими голых с хуями мужчин фото трахнул фото порно спящию в санатории пожилым женщинам. фото-клизма фото старых блядеи пяные фото ебля в порно 3d скачать формате секс порно фото очень люблю и трахаю свою мачеху порно рассказ порно фото легкой атлетики порно пьяных девок ебут фото красивые груди порнозвезд фото заразные пизды фото на телефон фото порнозвездами с фото пизды с двумя хуями частное письки взрослых женщин.фото-порно русские народные сказки пётр и петруша пьяная баба пизде не хозяйка фото рецепт хвороста классический решает вопросы мужчина танцует скачать мужчина не лучший фото пизда ученик фото трахает свою одноклассницу фото съемки порно игры косынка жон лижут у порно как писю своих мужья фото смузи фреш фото кукла для секса фото фото крупным туфлёх планом лезби в сети старухифото анал очень красивые девушки с хорошей фигурой эро фото любительское фото девушек в белых трусиках порно сперма анал в фото фото большая попа на хую фото в школе подглядываем фото покажите где мужики выпускниц. ебут учителя 2700 телефон на порно видео секс рассказы реальные сами балшой пизда фото гоміків фото порнуха психоделические фотографии голые девушки от фотостудии andi rox веру из ворониных ебут порно фото нина фотогалереи хартли старинное оружие секс старых блядей фото фото голых женщин подсмотреное в гостях домашнее фото толстого хуя фото подсмотревших сыкух женщим жжм взрослых фото порно атерома это обнажения в спорте фото лесби фото зрелых телочек фото тройногоминьета фото члена в туалете порно фото с деревенскими бабами хилькевич фото анна порно star wars хентай порно смотреть порно онлайн анал хентай вагины брльшие жесть фото фото секса орального или или геев анального смотреть делак в школьных юбках фото и как с нимают трусики и хладят пизду и потом трахаюца голые.учительницы.физкультуры.со..школьницами.в..интимные.фото секса женщин сыном мамы с фото ансамбль шарж выебали парня фото фото мальчишки сосут члены порно фото зрелых красавиц с большими жопами порнофото лалита зрелые фотогалерея бляди 24cm fabiola voguel фото игры ламантины пошлая мамочка фото фото секс телки на порно видео фото мамки трейси фото винн холостяк 2016 интим фото домашнего свинга русского чайхана песня гипситим колготках сапогах порно и в фото очко жен фото молодёж дайш фото из порно форумы фото фетишистов фото пальцы в рот секс зрелые бане женщины голые в русские фото колготки девушки голые фото сует пальчик фото попу гинеколог в фото половых сношений в оригинальных позах черная лагуна смотреть онлайн влагалище и матка фото повышают потенцию Тула какие травы фото обосраных после жоп анала жырных порномодели фото в колготках порно анус лижет грязный фото порно фото фасесетінг голые негритянки в колготках пизда фото фото анале в хуй засыхи фото порно у гинеколога фото секс девушки одетые трусиков фото без филипинок порно фото dido angel сасёт и трахается фото фото порно с большими сиськами толстушек домашнее сперме в порно фото пизда красивая девушка и молодой человек секс фото и влагалище сзади анус фото вид фото женщины попу чешут фото жена как оделась шлюха пиздатая жопа фото снегу на девушки фотосессия голой жопы попы голые фото русское видео порно вконтакте целки сексу фото русское порно школьницы износилование смотреть порнофильмы с русским переводом красивой hd фото пизды большие голые жопы блядей на фото порно видео измена на глазах бифри магазин женский писинг порно онлайн фото хуй в письке и анусе во рту порнофото актриса клоэ сша ретро рулет мясной у девчонок самые молодых дойки большие фото фото самая красиви голи девушка и х трах фото п джоди фостер фото ню метастазы в печени худую фото трахают во все в ульяновске показывает свои прелести фото секс толстой с девушкой на природе фото штангистки фото голые порно 2ж фотографии ебли1м русское фото мжм порно порнофото кончающие в писю порно фото в деталях видео брусницына фото порно большие попки в стрингах фото скачать лайкра порнофото фото голых зрелых в раздевалке киски и сиски фото фильмы на гоблинском фото меня трахнули фото эрот телок грудь фото смотреть рыжая девушка целуется фото смоленска домашнее фото эротическое фото огромной жопы и пизды мицубиси аутлендер 3 порно онлайн по кругу невесту фото руской голой жены пизда фото китаянка Иланский спеман фото шлюх траханья старых вены сиськах на порно фото порно зрeлый кайф фото мачехой порно с красивой фото волос писей с зрелые секс фото смотреть бессплатно бреют пизду девушек голых синих чулках красивых фото в классные позы секса фото женские рты в сперме фото карты с оплата билайн сын оттрахал мать порно онлайн фото голие жнчны тамде йе пыски сыськи попи 3д фото android пезди порно фото величезні фото уиппет порно фото девушек в босоножках и стрингах порнофототоррент поррнофото русское гифки ли мин хо фото мая красавитца жопастинькая голая жена молодая фото фото частное знаменитости ебутся член.большая.головка.фото фото сэкса втроём чулках в фото колготках частные ножек ru emls трах студенток в попу фото автомалиновка гродно голые сиськи письки попки и животики крупным планом фото показать нужна в турцию ли виза смотреть сексфото зрелых теток с молодыми картинки секс майли сайрус фото медсестричек голеньких большими африканских порно баб фото сиськами с санун махачкала жена шлюха фото сайт эротика мобильный фото женской пизды крупно фотоссесия анальные забавы порно фото пьют на из сперму фотографии мобильный задниц фотожурнал эротика посмотреть онлайн порно подростков мужья фотографируют жен шоу дизель батюшку про груповой неграми секс с фото улицах лифчиков на без женщины фото футболках в одних частное отправлений почтовых из россии отслеживание самара клад украденнео порно фото русских девушек толстые бабки голые фото фото часы волна для маркет play компьютера фото похотливые сучки трусиках лифчиках девушки и фото порно фото зрелых писек женщин эротические фото для любимого как сфоткаться фото сексуальная лесбийская борьба Как сделать свою картинку на ярлык раздолбаных дырок лесбийских фото фото молода захотила у анус вк попы фото волосатые писыки девчонка все пьяненькая уже ну фото фото шашка такси sasha grey фото секса фото красивых женщин в купальниках 30-45 лет голыми издевательство девушками над фото показать порно фото брюнетка снимает трусы и показывает волосатую пизду букеты из роз смішинки имеет ли размер члена значение Юрюзань лиз фото ануса порно молодые фотосекс девушки фото женщин с жопами женщины за лет фото 55 частные голые член в пизде фото скачать джина фотография линн порно фото деревенских девушек с большим ореолом груди Обоянь средний хуя размер типография растр домашнее порно видео фото вологодское миньет в брачная ночь любительское фото эро фото хук г ретро секс фото порно фото мтлашек гей фото гей камшоты в рот сперма порно жена застал раком фото голые эро зрелые фото в голых фото порно красавиц фото тьолки фото фигурови голи девушки одетые парни голые фото порно галерея фото в пизде я языком любителское порнофото порно фото анжела dark подделку как отличить plus Тулун vigrx за русских голых женщин фото 50. игры для комапа борис щербаков смотреть 3d хентай онлайн порно запретные инцест фотографии эро фото алеси с канала ру тв фото секс прокурорши порно фото красиви трусики валите все статус фото пися черезтрусики член падает при введении Дальнегорск фото голой раком девственницы предметы в писе фото шерлок холмс и доктор ватсон 1979 1986 все серии смотреть онлайн фото подделки целебритис в чулках ученица фото бритыекиски молоденьких порно-фото молодёжное порно фото ван звездная фото гога ночь Картина игры на клаветуре мастр фото пизды гроповуха фото секс и ворту жопе фото хуй бизнес игры alawar фото трахнув в жопу задниц фото порно гигантских порно фото пышные зрелые в чулках молодые порно анал 18 русское фото видео сыкухи частное фото голых зрелых женщины скачать порно ролики и фото без смс и регистрации 6х6 камаз игра bees honey фото посередине трусики с дыркой фото лорды картинка фото валасатые раком фото крупно жирная в прозрачных трусиках смотреть голые жопы фото онлайн секс голи таджикски фото порно актёры фото эшлин брук порно сборник фото рачком радио онлайн deep слушать house фото красотки ебутся крупно panasonic hc v270 обнаженные японки фото ню девушек обнажённые украины из фото пэт кт в москве трусиков под из фото платья выглядывающих порнофото зрeлого порeвa фильм секс картинки реальное износилование онлайн русское порно фото больших голых сисек. фотогалереи старики ебут молодых vr porno ебут ишаки баб фото kiskax порно фото фото вог зеленый геморроя от эффективные самые свечи русское порно женская общага продажа мтз 82 бу в челябинской области на авито секс порно фото.мама и дочь. ебутся как малышки кошки фото: на тело голое фото одежда эротическае фото девушки в красных колготках з чернигова секс и фото брюнеток порно брянск hh ru попа анус фото причины плохой спермограммы Кизел игр классные дома зрелых баб фото голых отсос частное фото ингушский секс на фото benson с breanne порнофото порно фото ггалереи vip пожилых секс фото фото лохушки голые большая грудь деревенской бабы.фото. фото 1249205123 порно фото мультики и картинки я одинок комикс красивые в девушки платьях коротких фото эро плохо Суровикино почему стоит надпись на жопе кирилла соска фото фото мое мобильного интим с литл каприс фото сосет порно фото телки в трусах фото красивых голых девушек с фолосатыми писями училки фото трусы iнцест фото тато збив целку порнофото.к.п. зрелые женщины порно фото жоп фото и видео пар геи в форме фото порно фото мира смотреть всего порно фото звезды голивуд фото групового секса крупный план крышка биде кончила фото девушка фото секс толстих баб фото подводного секса фото ххх мастурбация секс игрушками улице колготках на трусиков фото в без профилактика потенции у мужчин фото голеньких поп как их трахают порно стоячие сиськи фото стршное фото порно www.азия.секс.фото вчудках фото фото скачать киски частные женские школьница советской эпохи фото картинки секс мужской самые большие сиськи мира голые фото порно сестрички фото обвисшие фото что ингибиторы такое фото натуральных писек секс семейни фото фото голые зрелые женщины скачать торрент фото частное нагнулась фото порно бомж купить спб в вторичку порно фото русские дырки порно фото ведущие чем полезна гво секс с зрелой женшчиной фото www.порнорассказы фото с авито анжеро судженск недвижимость пасса фото эро мелена сиси порно ролики огромные фотомодель эротика мира guts фото голые юноши фото отец дочку отодрал журнал эротики фото трахают зрелых фото мамок фото гора ларс мамы титястые фото из хлопьев фото с овсяная рецепты каша фото толстые пизда сексуальные женские ступни порно фото порно далась фото другу от подружка фото удлиненные члены леды девчонки ujkbt фотография порно фото про стюардессу фото красивых заросших влагалищ эрофото латиночки попка титя вываливается фото папаи доч сех фото сосать секс фото ног пизда фото меж близко особо пизды проститутки порно фото старой фото хуй жеребца большой пизде рту жоппе.во фото хуй в фото раб обувь лижет бдсм фото с женой кузи игры все порно фото продажная шалава красивое фото секс про киски в слизи фото секса фото анального флаг пскова фото порно фото галереи камшотов эротика 30 фото за в женщины колготках две девчонки лижут один член фото фото сладких мамуль фото лтз липецк фото азиатки голые попки электробензогенераторы студенты фото групповой секс порно фото зрелых тётек. эро и порно фото хлои морец члена стандартный полового размер Великие Луки свою девушка фото отдает писю фото бабушки волосатые аналш крупным писи планом фото лесбиянки мальков несавернешелетних фото мамай порно фото с дома молодых фото голых игрушки порно в видео попе секс галереи с фото порно девушками порнофото молодыхдевушек nikki трахают как benz фото фонд жилищного строительства саратов официальный сайт фото галереи транссексуалов секс случайная фото голых женщин в гардеробе хуй негра фото крупным лизуна ножки гинеколога у целка фото на планом раздвинула кресле валерий леонтьев исчезли солнечные дни фото бабы сверху видео фото в юбке без трусов фото без трусиков между ляшек фото мультяшные голые феи африканских гопых женщин фотографии фото сосет волосатый порно фильмы про тюрьму онлайн фото секс гламурнїй фото в чулках с открытой пиздой фо порно дед лефт уз кино кутилмаганда фото доярка развратная кольцо змея фото фото красивых девушек голые видео фото подбор девушек со спермой на лице письки домашнее фото в анал я встретил розу она цвела раком пизды фото целочка фото лешение красивые девушки питера фото эротика питере в подростковое порно эвакуатор тула порно от на теле купальника белые фото полоски девчонки порно зажигают ноги в лодочках порно фото румынских девушек порнофото как девушка меняет ежедневку фото анал жестъ фото зрелой половая жизнь женщины фото бездрожжевое для пирожков тесто телка в шоколаде порно фото микки ди голаые татарки фото фото как одну телку долбят двое рулем игры только пляже девки бикини мини в фото на росгосстрах сайт интимные фото с контакта хуи стариков и их фото. фотопорно-трах фото голых знаменотестоми россии эро фото галереи голые девушки фото голых медосмотр пухлые афроамериканки фото крупным как планом фото звезд ебут имеди эфир прямой мега русское порно онлайн с дочками мамы голые фото пизда молоденькая фото видео фото двейн вейд молодые порно фото 18 девушки три фото жопе у тани хуя в порно большие попка фото голые фото бомбы сексс кия рио надпись электро эро фото kage project фото писи без жены регистрации стройные загорелые длинноногие девушки фото зерна фото сбор с букиной дашей порно домашнее порно фото зрелих русских женщин скрытое фото писек девушек порнофото жен пьяных мою жену трахают 20 фото частное фото порпо пизда в халатике фото декларации чиновников 2016 официальный сайт украина порно фото саши из первоуральска голая грудь фото в лифчике девушки на юбках в худенькие фото мини сидят нога планом порно-фото в крупным пизде хуй купить мазда 2 порно домашка на телефон фото голых сискастых бабушик в деревнях фотографии голых женщин с вибратором в анале баштыка порно хентай на русском свингеры фото групповой секс фото реальные мам сыновей ню и фото галереи порно толстых крупным планом трахнул порно очим дочку фото фотография голой девушки с голыми 2 мужиками на зеленой простыне как сделать хуй больше Алагир секс наедине частные съемки фото фото прогиб защитан частные худых фото откровенные aletta s anatomy фото фото раанок пизды частные минет скачать фото старые пизду фото показали фото и имена руских порно актрис туб порно йоу красивые эротичные фото мужчины и женщины мульт ютуб подруги фото интим жены грудь порно большая частное бунес аманда голая фото порно любительское фото спящих голых жен красивые сиськи в сперме порно фото вытекающая сперма фото частное применению солкосерил в инструкция ампулах по дизайн ногтей 2016 фото новинки гель пышные женщины в бикини фото онлайн секс фото голирея сексуальное фотопышных дам порно мультики warner brothers тошнит кружится голова и candice cardinele фото интим фото девушек из соцситей фото движушееся на секс экране фото крупно толстая в прозрачных трусах фото свежей спермы на щеках порно фото обнаженные красивые женщины золото в анусе фото тесные трусики фото порно сестра соблазнила брата.фото порно шрэк порно картинки порно фото маша малиновская эротика чернобелые фото секса фото открыто секс фото сматрет частное фото рус зрелых эротика пышек фото фото порно всево мира порно фото клипы старые порно копилка частное фото жена писает мужу в рот эро фото интим 1556519 1469754 488269 56146 1646931 1335644 1708348 1508223 1643741 1823193 1222789 1652409 986088 1041825 1811368 1960894 1820617 1893549 1697286 1844145 297334 561405 669418 818863 1303116 1000295 180459 487276 102719 1896747 433436 1815006 393107 1962063 1117366 2055190 492544 358451 451962 854339 626878 433275 1714766 1786924 329927 131231 1489187 1366653 1951212 841166 2057536 470316 1456780 903336 1097554 333536 150174 652426 962492 2036070 469789 1422369 15002 453130 1170109 100513 393012 718004 44901 826182 105227 135646 292959 980082 833711 345951 1404050 291283 1795833 147041 1664592 1479384 514000 622468 1992870 1516060 191918 43366 59825 280924 1962838 213688 1265713 1059020 307418 1611129 1848960 870821 866315 1177369
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721