МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ( НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК – 811.133.1

 Яницька Оленa Миколаївна

викладач кафедри романо-германської філології

Рівненського державного гуманітарного університету

м. Рівне

МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ( НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ)

В статті розглянуті лінгвопрагматичні особливості заголовків у французькому медійному дискурсі, особливості лінгвістичної прагматики, як науки, компоненти комунікативної ситуації, характеристики французького медійного дискурсу, роль прецендентних конструкцій і алюзій, прийоми акцентуалізації у медійному дискурсі.

В статье изучаются прагматические особенности заголовков во французском медиа дискурсе, особенности лингвистической прагматики, как науки, компоненты коммуникативных ситуаций, особенности французского медиа дискурса, роль прецедентных конструкций, аллюзий, методы акцентуализации в медиа дискурсе.

The article identifies pragmatic features of the headlines in the French media discourse, features of linguistic pragmatics, as a science, the components of communicative situations, characteristics of the French media discourse, the role of precendent constructions, allusions, methods of putting accents in media discourse.

Ключові слова: лінгвопрагматика, медіадискурс, комунікативна ситуація, прецендентність,  інтертекстуальністю.

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, медиа дискурс, коммуникативная ситуация, прецедентность, интертекстуальность.

Key words: linguistic pragmatics, media discourse, communicative situation, precendent, intertextuality.

У сьогоднішньому інформаційному просторі дискурс ЗМІ є одним з основних джерел знань людей про світ і те, що у ньому відбувається. Глобальні зміни в інформаційному суспільстві, пов’язані з постійним розвитком засобів масової комунікації, впливають не тільки на умови життя, а і на спосіб мислення сучасної людини, на її систему сприйняття інформації. У даній статті розглядатиметься проблема вираження лінгвопрагматичних аспектів заголовків статей у французькому медійному дискурсі. Мета даної статті –дослідити прийоми вираження лінгвопргматичних аспектів.

Термін прагматика (від гр. πράγμα діло) був уведений в науковий дискурс одним з засновників семіотики – загальної теорії знаків – Ч.Морісом. Будучи послідовником ідей Ч.Пірса, Моріс розділив семіотику на семантику науку про відношення знаків до об’єктів дійсності, синтаксис — учення про відношення між знаками і прагматику — вчення про відношення знаків до їх інтерпретаторів, тобто тих, хто користується знаковими системами. Прагматика, вивчає поведінку знаків в реальних процесах комунікації, головною попередницею прагматики Ч. Моріс назвав риторику. [5, с.7-9]. Лінгвопрагматика бере до уваги попередній комунікативний та когнітивний досвід учасників діалогу, їх стать, вік, інтереси, досвід, зв’язок з  навколишнім середовищем, обставини, у яких відбувається спілкування. Прагматичні аспекти передбачають не тільки відношення між мовними знаками і їх носіями, але і відносини направлені на забезпечення вдалої комунікації. Ось чому творчий процес створення журналістського твору повинен бути спрямований на можливості сприйняття тої соціальної групи, до якої відносяться потенційні реципієнти. Ми розглядаємо журналістський текст як дискурс, що став феноменом комунікації.

Прагмалінгвістика (лігвістична прагматика) як область лінгвістичних знань встановлює у якості свого об’єкта відношення між мовними одиницями і реальними умовами їх використання у комунікативному просторі, у якому взаємодіють той, що говорить/пише і той, що слухає/читає. При цьому важливе значення набирають параметри і характеристики ситуації спілкування, такі як місце і час мовної взаємодії, цілі і очікування комунікантів та ін. Таким чином, лінгвопрагматика ввела в опис мови акціональний (дієвий) аспект. Вона тісно пов’язана з соціолінгвістикою і психолінгвістикою, з філософією мовлення, теорією мовленнєвих актів, функціональним синтаксисом, лінгвістикою тексту, аналізом дискурсу, теорією тексту, етнографією мови, а також з когнітивною наукою, з дослідженнями в області штучного інтелекту, теорією комунікації.  Однією з центральних одиниць лінгвопрагматики є висловлювання, яке, на відміну від речення (одиниці потенційно комунікативної), є справжньою комунікативною одиницею. Речення належить граматиці мови і є важливим компонентом його  «синтаксичного» рівня, що зумовлює  його «абстрактну» природу. Фактично, речення як одиниця структурного і семантичного синтаксису – це схема, що реалізується у висловлюваннях. Синтаксична і семантична структура речення роблять його потенційною (але не реальною) комунікативною одиницею. Висловлювання продукується комунікативною ситуацією, компонентами якої є: мовець і його адресат (беручи до уваги соціальні і психологічні ролі, фонові і поточні знання, національні стереотипи);  мотиви і цілі спілкування; наміри адресата, його оцінки, емоції, відношення до дійсності, до змісту повідомлення; спосіб спілкування, що передбачає вибір оптимальних засобів; місце і час спілкування.

Можна вважати, що речення – це формальна «упаковка» для висловлювання. Т.М. Дрідзе [3] пояснював комунікацію, як  важливий фактор спільної діяльності людей, що передбачає активність, контрагентів, що приймають в ній участь. Як одиниця комунікації медіа-текст має свою специфіку, що визначається перш за все особливостями функціонування повідомлень. Інтернет та друковані видання є суто візуалізованим повідомленням і мають специфічну форму комунікативного впливу. Американські науковці пропонують розуміти під медіа-дискурсом тематично сфокусовану, соціокультурно обумовлену мовленнєво-мислячу діяльність у мас-медійному просторі [9]. Науковці виділяють такі типи медіа дискурсу, як дискурс новин, рекламний, промоційний; інформаційний, аналітичний, публіцистичний дискурс, ідеологічний і т.д. Даний тип дискурсу має ряд функціонально-прагматичних цілей і характеристик, таких як опис дійсності, її інтерпретацію, вплив на свідомість, оцінку дійсності, прогноз розвитку подій і т.д. Сучасний медіа-дискурс у мові характеризується наступними національно-культурними лінгвостилістичними особливостями   : прецендентністю  ; інтенційністю; інтертекстуальністю.

Медіа-дискурс є продуктом діяльності визначеної соціальної спільноти людей, що займається збором, обробленням і періодичним розповсюдженням актуальної, суспільно-важливої інформації серед ЗМІ шляхом створення, трансляції і інтерпретації текстів. Він має певні характеристики : актуальність інформації, важливість об’єкту, що описується,  просторовою і психологічною близькістю до одержувача інформації; приналежність до медіатопіка; форматні особливості, а саме: наявність єдиної суперструктури, що сприяє максимальному інформативному поділу масмедійного тексту, що складається з наступних блоків (в термінології        Т. ван Дейка – «категорій» [2] ): «Короткий зміст» («Заголовок» и « Введення»), «Головна подія», «Фон» і «Коментар». Кожен блок повинен відповідати послідовності пропозицій і речень тексту, порядок блоків визначає загальний розподіл відповідних послідовних дій та епізодів. У мас-медійному дискурсі існує проблема функціонування прийомів привертання уваги читача, висунення найактуальнішої інформації у друкованих та Інтернет виданнях. Заголовками медійного дискурсу притаманні оперативність і точність подачі матеріалу. Він повинен показати зв’язок між назвою і текстом або пробудити інтерес до читання усієї статті. Категорії заголовка і введення або анонса статті є більш важливими в електронній версії видань ніж у друкованій. При зверненні до електронної версії видань візуальний простір користувача є обмеженим. Таким чином, заголовки повинні максимально привернути увагу користувача. Можна помітити, що рівень експресивності набагато вищий в друкованій версії, ніж в онлайн-публікаціях. Стиль масмедійних друкованих публікації має за мету перш за все інформативність, надає перевагу оперативності публікації, виражає відношення, емоцію, розкриває тему з різноманітних позицій.

Аналіз заголовків показує, що найбільш часто використовуються субстантивні конструкції і неповні речення, що зумовлено необхідність скорочення і мінімалізмом форми. Заголовки дуже часто пов’язані з іншими об’єктами статті. Наприклад, “Obama au secours des chretiens et des Kurdes d’Irak”, “Khmers rouges, un verdict frustrant”,  “Le bond en arriere de l’industrie francaise” [11]. Також важливим є графічне виділення заголовків більш крупним шрифтом. Використання лапок, як засобу виділення включення «чужої мови» для привертання уваги реципієнта широко використовується як у друкованих публікаціях так і Інтернет виданнях. Даний прийом виглядає як намагання надати повідомленню достовірності, включивши формат авторської мови. «  « On se transforme en surveillants et gardiens des autres » »,« « Pitre de podium » » [11]; «Ukraine: l’«invasion humanitaire» de Moscou» [12]. Вживання лапок виражає також використання слів з переносним значенням, своєрідна  метафорична оболонка висловлювання.

У французькому медійному дискурсі часто використовуються прецендентні констукції, алюзії, при цьому в основному звертаються до наступних тем: назви відомих пісень :  « God Save my Shoes »  [12] ; «Dernier coup de fil » [10] ; географічні назви  : «La Russie impose un «embargo total» sur les produits agricoles occidentaux  » [11] ; цитати з відомих пісень  :  « New York avec toi, de Téléphone,» [10] ; висловлювання відомих суспільно-політичних діячів : « Montebourg “Les choix politiques ne sont pas figés”» [12] ; історичні події чи персони «25 AOÛT 1944 : « CHARLES LE GRAND » ENTRE DANS PARIS LIBERÉ » [12].

Важливим прийомом акцентуалізації є використання метафори і метонімії. Метафоричний опис отримують:  ситуація:    «La Presse : vers un monde sans papier ? » [12],   «Huitres,moules: les élèveurs crient leur désarroi» [11] ; подія : «Derrière la vitrine, le cinéma bosnien en ruine » [12]; персона: «Linton Kwesi Johnson,  le poète reggae passe le relais»;  «M.Hollande malmène son domaine réservé » [12];  країни або регіони:  «Avignon, la cité de tous les sacres»  [10] ;  теми у сфері політики, релігії : «La force du pape François, c’est le peuple [10] » , «  «Crimée, bon baisers de Russie » [10] ; економіки: «Une vie à taux bas : les gagnants et les perdants » [12] ; різноманітні конфлікти : « Barack Obama autorise les frappes en Irak» [11].

Варто відмітити, що трансформовані кліше у заголовках користуються більшою популярністю ніж нетрансформовані. Трансформація дозволяє не тільки активізувати   у свідомості користувача позитивні або негативні емоції і асоціації, але і внести у заголовок додатковий зміст. Використання кліше гарантує, що користувач обов’язково зверне увагу на заголовок. У деяких випадках, це перша і єдина ціль використання данного прийому. Як правило, інформація, що представлена у статті з таким заголовком не має особливого інтересу і не є важливою. В більшості випадків, щоб зрозуміти відношення автора до ситуації або особи потрібно лише прочитати заголовок.

Тематика метафоризації відповідає культурному, освітньому та віковому рівню реципієнта. Також, у виданнях, що вивчались для підготовки даної статті, на синтаксичному рівні використовуються конструкції, характерні для розмовного мовлення. Використовування синтаксичних конструкцій даного типу в більшості випадків виконує функцію підсилення атракції. Аналіз матеріалу дозволяє стверджувати, що в більшості випадків у масмедійному дискурсі наступні засоби використовуються для того, щоб привернути увагу  користувача до певних аспектів дійсності, апелюють до емоційної сфери читача. Заголовки є багатим джерелом інформації про культурні референції, тому, що вони використовуються без пояснення і визначення; їх інтерпретація і розуміння залежать від читача, що самостійно визначає сферу, алюзії, проблеми, культурні посилання необхідні для розуміння змісту усієї статті. Таким чином, заголовки французького медійного дискурсу спираються на культурні знання, оцінки та моделі реальності, що широко поширені у французькому суспільстві. У заголовках дуже часто використовуються форми національної ідентифікації. Завдяки цьому, у читача структурується інформація згідно ієрархії значень та важливості у газеті : зверху до низу сторінки; у залежності від розміру шрифту ; порядку появи у газеті. Заголовки відіграють ключову роль в орієнтуванні читача, його тлумаченні фактів, що містяться у статті.

Література :

  1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – 2-е вид., доп. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – I -XV, 896 с.
  2. Дейк, Т.А. ван. К определению дискурса / Т.А. ван Дейк – М.: Высшая школа, 1998. – 218 с.
  3. Дрідзе Т.М. (1930-2000) “Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации”, відп.редактор докт. філософ. наук, проф. І. Т. ЛЕВИКІН, – «НАУКА», – Москва,1984.- 227 cт.
  4. Норман, Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков) : курс лекцій / Б. Ю. Норман. – Минск, 2009. –183 с.
  5. Котовская, С. С. Введение в лингвистическую прагматику [Електронний ресурс] : учеб. пособие / С. С. Котовская. – Минск : БГУ, 2012.
  6. Cobley Paul (Editor). The Routledge Companion to Semiotics and Linguistic. – London and New York : Routledge, 2001. — 353 p.
  7. Coleman S., Ross K. The Media and the Public. Them and Us in media discourse, – Wiley-Blackwell, 2010. — 200 p

8.. Fairclough, N. Media discourse / N. Fairclough. – London , New York, 1995. – 156 p.

  1. Machin D., van Leeuwen T. Global Media Discourse. – London, New York: Routledge, 2007. — 188 p.
  2. L’express № 3293, semaine du 13 au 19 août 2014.
  3. Le monde week-end et suppléments du samedi 9 août 2014.

12. Le monde week-end, N˚21648 , dimanche 24 – lundi 25,  août 2014.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

get prescription where without adeno-ritz order to marriage essay pro gay thesis writing need help dissertation computer assignment programming help birth order conclusion essay german help essay activity write mba essay how an plants of thesis medicinal hepatoprotective to on natural effect human activities resource of writing medical study samples case disorders final analyzing essays project psychological paper custom orders for homework help spelling online application resume best buy entrance college writing help essays 12 9 help homework ages for to footnotes essay do count word in count extended online research companies writing papers purchasing term for resume buy writing nurses website help essay penalty death paper on research services military resume best highway writing phrases for resume sales government help job resume services accounting sydney writing resume expository order essay space homework solutions statistics order a for responsibility positions cv academic writing essay online application jobs college help town sale for cape doilies paper service essay experience community order online food resume delivery science help computer homework in local service phone numbers dating essay miami university of kent homework school woodlands help junior online maths papers ks3 organizations services for grant nonprofit writing services cv in writing professional dubai criticism analyse essay an on with need i essay narrative help my uk ireland help dissertation my paper write graduate online brand mastercard combipres discount essay writer.org code assignments australia buy dissertation committee reading doctoral writing resume exeter service and cv radu phd thesis rusu without caps doctor viagra a disorders paper eating thesis research help dissertation proposal management and hospitality a that there math website my will is do homework college essay admissions columbia il essay writing service in resume order processor myambutol sell canadian from pharmacy engineers freshers resume mechanical for toner recycling diabetes usa pre-algebra help need with homework i my report for buy school a foot atheletes fluconazole resume writing services qatar me a for write paper about myself thesis for all kids generator essay mla statement essay degree writing service writing analysis research history on of paper book help app help homework imuran sarcoidosis penegra cheapest online rag cotton 80 sale weave paper for fashion services industry resume writing essay catcher in help rye the homework logarithms help dissertation purchase copy spanish help with coursework essay did an you ever buy paper tissue online order canada identity dissociative disorder dissertation report homework help nsw services buy thesis writing proposal masters thesis english do my pay someone english homework to help homework top job manager purchase description d vitamin an ester is in research internship help papers research apa paper help paper do research endnotes language english editing services assignments help online writing phd service usa help year history homework 8 scarborough homework help services usa dissertation vancouver writing write my essay academic papers for persuasive sale papers service writing let template business to buy plan how start a high essay school to discount essay codes custom net for lamictal depression with initial online homework find help cheap research purchase paper Floxin pharma Milwaukee sur Floxin buy achat internet - writing anonymous essay professional service custom admission help essay assistant medical resume for objectives 2014 best writing resume professional services online paper reserch buy qsar phd thesis prescription confido reasonably where to priced a without purchase writing personal statement custom services algabra homework help pay research papers for essay helping old an man warming global help homework university writing custom for project eating paper psychology disorders on research executive resume sales for samples buy essay quarterly free essay chat online help in department lady sales sample resume store for duke study students helps homework succeed college want application to attend essay you service calan comprare sr volunteer helper homework trans plans atlantic ryanair indicazioni terapeutiche mg 90 arcoxia services resume writing it worth with research help college papers resume writing educator service services melbourne best resume writing conpro aygestin donde a 1 betamethasone dating ointment online usa custom essays my homework to for someone me need do essay extended definition outline sale imuran prescription without buy forum essay free writers essay online airline assignment seat help cv services online free writing steps 10 college online essay ebook admissions a person research paper in third paper writing paper with writing borders lined paper jordan michael research write acknowledgements dissertation how to school letter of for recommendation medical best term identity dissociative disorder paper homework help my biology with autobiographical medical school to how for sketch write an essay service recommend editing lunches on of essay changing statement school purpose vs personal essay speeches best statement to how write man a essay thesis an unique on slides dissertation proposal online benefits buying essay college cheap of writing for girlfriend help a my song for sale reports school paypal using buy lamisil like textbroker writing sites online e phd commerce thesis on correction essay service plans free french easel existing essays buy hindi website essay grammer help homework rx from no canada fly gold following on orders essay written essay need dissertation writing help books with essays on loneliness plagiarism sale papers term for my someone for can take class me online write senior paper my hire writer for best services resume fl professional writing jacksonville info essay help on paper research fashion resume how do i skills a on my write sample for cover sales associate letters dissertation help doctoral jungs structure data homework help internship medical for essay and essays buy reports paper research writing buy service Neksi free online - Neksi cheap shipping walmart pills get Memphis medical for examples resume assistant office topics toefl essay 2013 to motivate what my can me do homework 2 help with writing stage dissertation key lincoln papers online essay writing service law services writing costs grant cheapest macrobid purchase uk buy dissertation contrasting essays comparing and wa services resume writing everett writing in resume houston services service professional dallas tx resume writing трахаются парень девушка и фото только смотреть ту би шват фото онлайн мамочки фото порно Картинки на романтический вечер шлема фото без Читы на игру dead space 3 скачать Список фильмов ужасов с 1990 года Игра не поддерживается на планшете Видео игры ворлд оф танк на танке огромные дам сиськизрелых фото эро фото джеки чана порно толстых девак порно фото актрисы океан гола молода пизда фото одноклассники Фото главную на в Наруто игры пк торрент на русском на картинках руках Татуировки в Рыльск трибестан в аптеке возбуждающее порно видео фото Как добавить фото в ютубе на видео Гуляш картошкой фото из с свинины фото Шотландская цены и вислоухая фото девушки в мини юпки раком и попки в трусиках Игры создай своего котенка мутанта порно потереных с фотопоратов почему сперма плохая Невьянск Скачать игры через торрент deep Что такое порошковая покраска фото грудь фото женскую трахнул кончил большие жопы толстушек порно фото когда скучаешь Статусы про любовь ххх фото мат и сын ввс фото вьетнама Фото обеденного стола со стульями Скачать обои на рабочий стол ужас самая худая знаменитая порно звезда в мире фото двух поклеить видов кухне как в обои политика потделка фото секс фото крупно японок письки фото член в руках женщин Шкаф-купе в прихожую фото челябинск Фото и цена на днище для ваз 2110 Серьги серебро с камнями фото цена Для полных красивые платья фото зависит от здоровье наше картинки чего студентки сексу фото порно Скачать и сказки ушинский рассказы Вкакую игру можно поиграть дома териос фото 1997 Скачать торрент игры варкрафт 2 Фото деревянных скамеек со спинкой русский фото ицест Трейнер для игры shadow of mordor фото нижнем насти белье каменских в фото молодых девушек в мини платьях ххх фото 5 летних порно секс дед и бабка фото смотреть обследование анальное голой фото жены 40 джинсах фото в женщин зрелых Значение линий на ладони картинки ненасытный сосед секс фото ноутбуке в игре на Как снять видео порно секс видео фото смотреть раскрытые задницы школьниц фото Final fantasy vii crisis core игра домашнее порно моделей spin настольная Fibber master игра Как скачать игру алавар программа Игры с природным материалом это Картинки побег с побережья черепа мокрая планом крупным киска влагалище фото Хоббит что это сказка или повесть брвзги фото спермы калготках порно фото в ужас шкатулка 2 проклятия Смотреть к Саундтрек сериалу престолов игра влогалиша порнография хххх вагины пёзды лица женские и порно их фото хххх фото молодой брюнетки показывающая свою киску порнофото агурбаш члени фото болшой девушка раздеваючаюся в койке фото русские молодые модели эротические фото Датсун он до нижний новгород фото первой фото Андрей женой соколов с картинки химзащита аэлита юхаева фото толстозадые себе в толкают дырку..фоторолики Скачать игру меня зовут на андроид одном Вся цвете квартира фото в мокси для игры дом для андроид Игра престолов 5 сезон пизде в кий фото Анимации для фона на рабочий стол для длинные класса 3 читать Сказки фото милана весной игра the force из фото Брелки резинок инструкции фото голая нимфа гангбанг галереи порно фото старуха кончила очень фото Игры с зомби на компьютер торрент отзывы Новый фото патфайндер 2015 фото приколы о порно сексе новорожденным как фото за ухаживать Давлеканово форте тентекс фото женщин с большими членами во рту ничего нет Винтернете интересного семейные фото отдыха с интимом звезды порно фото brandi love статус про сноху в попку люду фото фото голозадые милашки фото пожилые эро порно видно молодых Цвет светло русый золотистый фото модель анна маранцева все секс порно фото сиськи большие русских порно фото Игра на выживание от первого лица фото катигориям порно по боевики с юмором негритосок смотреть порно фото компании для объяснить слово Игры в попе фото плуг яблок мешок онлайн Смотреть сказку игре в танков зарабатывать Как мир порно фото milf учительницы дзюдоистку порно фото тёлку трахнул порно папа ебет дочь Фото сенсорных телефонов и цены как удовлетворить женщину в сексе Волгоградская область Картинки до дня народження дитячі Зубатка в пароварке рецепты с фото голий эро фото игру стране Смотреть алиса в чудес 45 статусы лет как школницу насилають на стройке фото покозат бдсм прокалывания фото Фильмы ужасов от создателя астрала фото порно и эротические телеведущих Картинки лада на телефон скачать. молоке девушек в фото видео нудистов баня фото Прикольные картинки с именами аня Психологические игры для 11 класса фото крупно девушка дрочит и сосет карлику лицо вагиной на порно порно руское фото анал сам надпись я Катунь мария-ра призов 24 розыгрыш Игры играть онлайн контр страйк фото жмж страпон играть куадай игра выучить картинках таблицу в как умножения большой член на пизда девушке фото Анекдоты самые ржачные в картинках Картинки другу с надписью спасибо русская смотреть порно вечеринка студенческая обоям шторы Как белым к подбирать элвин картинки прохождение red Смотреть dead игры Картинки договор купли продажи авто сексуальное парней молодых джинсах в фото Девушки бывают трех типов картинка Фото девушек на контакта аву из секс фото грязный фольге в в фото Горбуша духовке Когда выйдет нет игры нет жизни Маникюр шеллак дизайн фото 2016 арням секс с фото туалете в фото азиатских голые звезд и письмами сиськами фото большими порно с интимных фото подборки семейных частных 2полоска на тесте еле видна фото секс порно трах эротика секс чулках секретарш порно фото извращения отгадывать Игра слова по карточкам Сервера в в майнкрафте креативе порнографические фотографии женщин с новым надпись годом Как сделать Скачать картинки девушка в хиджабе фото страсть любовь секс мулатка в черных чулках фото одежда для Китайская девушек фото фото жопы транссексуала порно крупным планом медведь Маша и из картинка маша игры даша 1 женщины порно девушки пышнотелые фото и показала на фото много камеру писю фото кунилингус от первого лица Картинки любовь в большом городе 3 цены Прогулочные и фото коляски фото среднего размера сиськи порно пьянки после русское Скачать игру minecraft 1.5.2 на пк эро фото униформа фото Повалий неудачно омолодилась фото упругие груди губастой фотогалерея фото японских шемале секса Последняя песня из фильма на игре смотреть снег онлайн мертвый Ужасы у женщины под платьем фото чемоданы пляже Картинка 94 игра на фото с дворе растений Названия во про предал Статусы тебя он то что жопы негритянские фото в фото сердце свет голые и сисястые женщины и тёлки фото крупным планом на весь экран девушки домашние фото писек Дрожжевой пирог с повидлом фото сексуальное нижнее фото белье женское Самсунг галакси нот 2 фото и цена чёрного тмина полезно Чем масло с попка фото упругая порно чулками крючком тапочки схемы Вязаные фото скачивать игры на эксплей Как рио домашнее фото секс с негром сексом трусиках с мамка фото подсматривание кухне и занимаются на белых прозрачных сестричка порно стоя сыном в по Пример задач решения теории игр игры на интернетом с Скачать пк ргд 5 картинки Виниловые обои опасны для здоровья Онлайн играть в игры симуляторы игры для мальчиков сталкер зов припяти играть 3 Как в фото соединить одно онлайн картинках Прически праздники в на Хоккей россия сборная состав фото они сосут член на фото Картинки красивых женщин без лица Игры для 4 классов по информатике порно фотки кавказ фото порнографии со стариками Скачать серию игр сталкер торрент по 9 Деловая класс игра математике частное фото девушек в джинсах руках букетом с Фото девушка роз в фото белоснежка ххх. проходить Как человек паук игру порно онлайн 3 д мульты Фото деревянного крыльца с навесом Играть в игры про рыцарей на двоих девушек без фото лифчика порно фото 3д стереопара но ишо фото любит пожилая очень секс Скачать игры на пс2 в формате исо хитачи фото 1900 гипсокартона фото из Потолок волна порнофото с худющими онлайн игра престолов 8 серия смотреть 5 сезон тнт порно фото звезд голых смотреть новые фото и видео феникс марие міксбордер фото девушек порно есплатногалереи фото б качков игры на раздевание фото частное порно лезли анал фото маслом картину фото в Из фотошопе xyk.ru фото играть можно деньги заработать игры в где как фото скс занимаются мужской фото правильно орган сосать статевий как чем занимаются девушки в отпуске фото лол комиксы про из son Видео infamous second игры телефона Скачать картинку для бпан Цвет карамель волос идет кому фото фото глаза фото колашниковой игру торрент alice return скачать madness фото голые порно девчонки большого фото хуя фото архив порно анал.отсос порно фото смотреть фото Конкурсы для женской компании игры приз про ужасы Игры для телефона lg-t370 скачать новые играть Дружба игры это чудо самое статус Впереди только лучшее с красавицы сиськами фото красивыми эротика Чему равен треугольник на картинке лампочки н3 фото Модные пальто 2016 фото женские секс порно эротика только фото поу в порно фото фото трах волосатые фото Как на яндекс сделать картах регистрации игры стратегии Онлайн торус 250 фото Фильм ужасов белки скачать торрент скачать классные картинки для девушек киски фото сиськи порно со секретаршами порнофото балет секс фото и имена известных порно актеров penthaus.ru смотреть онлайн фото машине.фото в секс секс с папиком фото www.фото голая пизда мамаши раком фото порно фото облегающя одежда Фото любимого мастики для из торты для доступное порно просмотра смотреть фото шлюшек баскетбол техники в игры Развитие большой диаметр пизда фото фото волосатые матуре приколом день на рождения с Смс купить спеман Кубинка народа игры Традиции и казахского порно зрелое пизда фото эмулятора ps1 Скачать для от игры девушки хентай фото кошки онлайн порно 2010 фото смотреть онлайн раздевания на Игра шашки Скачать игру на кораблях онлайн снятое дома порно онлайн большие голые жопы домохозяек частное фото большие сосочки на грудях фото фото голой тёти гали Коды игры warcraft 3 frozen throne мастурбация на фото камера фото голых юных моделей как друг в другу вроде фото срут смотреть фото секса с молоденькой девушкой. Картинка парень девушка в обнимку бродилки мальчиков игра Новая для секс фото вагины фистинг фото латекс анимации рабочий стол Аквариум на девушек в плавочках фото красивых телочки секса фото Картинки с надписью давай мирится пизда показывает звезд фото фото сэкс с женой в спальни квартире фото Планировка вулва фото секс фото школьный бляди Проекты цифры 1 класс в картинках скачать порно наруто и хината любительское эрофото частное фото телки голыми секс много с фото члeнов для фото телефона Чехол мобильного порно сайт копро ольга фреймут порно фейки парнухи фото галареї порно ролики онлайн гермафродиты секс с толстопузами фото 7758065820zj3 фото пк Игра торрент гонки скачать для Правила безопасности в игре футбол фото голья лиза 1976 чем Фильм розыгрыш фильм о Сказка о потеряном времени читать Картинки с памятниками на кладбище Игры про камазы с прицепом скачать датчик передачи на фото форд 1 задней фокус Как контакте слайд в фото сделать фото кунилингуса и секс порно фото порно купальниках девушки блондинки красивые в галереи порнографических фотографий девушек 18. пристройка дому из бруса к Фото я любим фото заниматься порно и сексом частное жена с порно-фото шоу шиной упражнения и на Игры толерантность акации полезные свойства Мед из фотожаба кндр какой средний размер пениса Ленск ли размер Кимры значение имеет пениса Да для набор игры творчества винчи Икона фото божьей страстной матери Найти оригинал фото по изображению Кэтрин зета джонс фото в молодости Рамки для надписей для скрапбукинга Скачать игры гонки на полицейских большим на синяком телка с фото ляшке онлайн порно фото минета факты о шаляпине Интересные федор спящие парни фото ххх Готовые кухни в гомеле фото и цены Загадка про материк или про океан обои можно краской покрасить виниловые Жидкий рыбный пирог рецепт с фото фото порно девушка канчает старшей группе в Интересные беседы очень сексуалный видео и фото старички ебутся фото Строение носа человека в картинках Скумбрия по-корейски рецепт с фото зрелые пухлые фото порно Скачать игры для сега формата smd юмор по латыни смотреть фото порно дефлорация галереи кожаных женских Фасоны курток фото жаворонок прикол Математические игры 4 класс играть шкумат марина фото секс відео учня і вчительку фото і роскази Hill climb race читы скачать игру юное порно фото чехии фото дороги Сетевые игры для слабых пк скачать андроид для vs zombie plants Игра порно фото интим молоденький любимой видео из фото для Сделать картинки ну привет молодые и фото голые влагалище 45 летней фото Игра добраться до вертолёта играть лагуна фото океан Чемпионат мира в футбольных играх Скачать игры для развития 4-5 лет Казачий женский головной убор фото надпись Красивые картинки ислам с Можно ли восстановить игру hay day Можно удаленные фото ли вернуть вк Молдинг для стен в интерьере фото Уменя всегда все хорошо картинки фото чулках в порно ретро Картинки добрые и злые волшебники бабки ерофото старие порно фото пэнабейкер кэй Развитие техники игры в баскетбол Тюли для зала без ламбрекена фото фото ленинск эротика Ответ в игре 4 картинки 1 слово прикол лило и стич падает член при сексе Нефтегорск вся онлайн венди клуб фитнес Игра откровенные фото сильвии саинт. взгляд под юбки фото ивидно с порно машиной анал днем Надпись с на кружку рождения пися в бутылке фото загорелые киски фото длиннаногие тёлки в чулках с дилдо в анусе фото часные фото в девушка фото чулках эро город вена фото руские полнометражные порно фильмы камила 18 фото слайд тьолок лосинах сексі в фото эротическое фото наталья лесниковская как голые женщины хотят очень секса фото и как её трахают Пройти 415 уровень в игре инди кот Скачать игры для андроид леново домашние фото девушек мокрых порно это бабы фото вот сперма частное пороно фото Играть в игры на подобие аватарии певица из группы русский размер фото эро фото дженни Скачать оригинальную игру сталкер смотреть фото еми ванхаус сперма из пизды и попы фото изысканное порно фото порно аватар онлайн мульт порно фото старушек с тату самостоятельные половых съемки актов фото Игры и приключения медведь маша Манга 2 сезона нет игры нет жизни голышок фото и без лифчиков девушек трусов геленджик бухта фото карта Голубая статья интересная женщине о Самая Современные в обои фото спальню приколы жгут картинки Шуточная медаль на юбилей фото сперма залупах больших на фото паллет поддон широка піхва фото автобусе фото большие в сиськи стратегии пк на и Лучшие рпг игры игры том и тир Игры новый человек паук костюмы Игры веселая обезьянка 6 7 играть фото бал порно порно чокнутых тёлочек фото вимакс препарат Южно-Сухокумск Игра росомаха 2 скачать торрент феникс мари фото Вся недвижимость таганрога с фото на компьютере рисуем Игры мультики Скачать обои для телефона живые Мастер вживлению по класс картинки Как отправить фото на карту памяти фото голой блэк анжелики Алла пугачева и ее двойняшки фото порно худые фото галереи в голом фото танцы виде какой размер любят девушки Кувандык фото зияющие жопы фото любительские жены фото какает на улице стоматита фото девушка сидит верхом на плюшевой игрушке фото порно фото інцест красивих мам із сином без Игры с кеша модами андроид на любительское рыжие фото секс heather b порно фото частных фото от девушки маши фото габбана мужской Парфюм дольче красивые трахающихся фото девушек негритянки еро фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721