МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.013.46

І.П.Тригуб

НУХТ, м.Київ

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

У даній статті розглянута проблема мотивації навчання студентів, зокрема мотивації навчання іноземної мови у немовному ВУЗі. Визначається поняття мотивації з точки зору різних вчених, розглянуті проблеми відсутності мотивації у студентів, емоційний аспект мотивації, види та техніки мотивів, а також подані поради щодо підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови для професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Ключові слова: мотивація, студенти, навчання, іноземна мова, ВУЗ.

В статье рассмотрена проблема мотивации обучения студентов, а особенно мотивации изучения иностранного языка в неязыковом ВУЗе. Определяется понятие мотивации с точки зрения разных ученых, рассмотрены проблемы отсутствия мотивации у студентов, эмоциональный аспект мотивации, виды и техники мотивов, а также даны рекомендации относительно повышения  мотивации студентов при изучении иностранного языка для профессиональной подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: мотивация, студенты, обучение, иностранный язык, ВУЗ.

In this article is considered the problem of motivation of students studies, in particular motivations of foreign language studies in unlinguistic University of higher education. The concept of motivation is determined from point of view different scientists, the problems of absence of motivation are considered for students, emotional aspect of motivation, kinds and technicians of reasons, and also there are some advices in relation to the increasing of students motivation at the study of foreign language for professional training future specialists.

Key words: motivation, students, foreign language, studies, University of higher education.

Актуальність. В даний час проблема підготовки висококваліфікованих фахівців набуває все більшого значення. Сучасне суспільство висуває випускнику ВНЗу високі вимоги, серед яких важливе місце займають професіоналізм, соціальна активність і творчий підхід до виконання робочих завдань. Процес вдосконалення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти досить складний та обумовлений декількома важливими факторами. Один із них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і завданням освітньої системи у ВНЗ. Питання формування мотивів до навчання, що є невід´ємним елементом у майбутньому професійному розвитку, є актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають стимул до навчальної діяльності.

Проблематикою роботи виступають особливості процесу формування мотивації при вивченні іноземної мови для професійного розвитку майбутніх спеціалістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для вивчення проблеми використовували теоретичний аналіз та систематизацію літературних джерел що до даного питання. Вивченням мотивації людини займалися Д.Макклелланд, Д.Аткінсон, Г.Хекхаузен, Г.Келлі, Ю.Роттер, К.Роджерс, Р.Мей, А.Н.Леонтьєв. Мотиваційному аспекту навчання уже порівняно давно приділяли велику увагу в психологічній і педагогічній літературі С.Л.Рубінштейн, Л.І.Божович, О.Г.Ковальов, Г.С.Костюк, В.С.Мерлін, В.О.Сухомлинський, М.І.Алексеева, І.О.Синиця та інші. Питання мотивації навчальної діяльності є предметом педагогічних і психологічних наукових досліджень, які ведуться здебільшого в двох основних напрямках. А.К.Маркова виділяє два типи стратегій дослідження мотивації:

1) вивчення впливу мотивації на діяльність, зміна діяльності в залежності від актуалізації у студента різних мотивів; 2) вивчення впливу діяльності на становлення мотиваційної сфери.

Аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити висновок про те, що мотивація навчання розглядається, по-перше, як передумова й умова навчання, а по-друге, як результат навчальної діяльності.

Мета статті полягає у тому, щоб з´ясувати та систематизувати особливості процесу формування мотивації студентів при вивченні мови у немовному ВНЗ та систематизувати знання, здобуті з досліджених нами таких літературних джерел з даної проблеми, як: методика «Мотивація до навчання у ВНЗ» (Т.І.Ільїна), методика «Вивчення мотивів учбової діяльності студентів» (А.А.Реан, В.А.Якуніна), методика діагностики навчальної мотивації студентів (А.А.Реан, В.А.Якуніна, Н.Ц.Бадмаєва), методика «Визначення спрямованості особистості» (Б.Бас) [2].

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства виникає проблема підвищення ефективності навчальної діяльності на всіх рівнях освіти.  В останні роки у вузівській педагогіці приділяється особлива увага питанням мотивації навчальної діяльності студентів, оскільки вона свідчить про якість навчальної діяльності. Під впливом мотивації формується світоглядна позиція особистості, поведінкові реакції, внутрішній емоціональний стан, який впливає на уявлення людини не лише про навколишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку ситуації і адекватне її сприйняття. Складність проблеми мотивації студентів до навчання обумовлює множинність розуміння її суті, природи, структури, функцій. Для початку потрібно визначитись з поняттям «мотивація» та її складовою – мотивом. До поняття «мотивація» входить цілий комплекс аспектів, під якими розуміється система спонукань: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, мотиваційні установки (диспрозії), ідеали. Мотивація – опосередкована процесом її відображення суб’єктивна детермінація поведінки людини світом. Головною характеристикою мотиваційної сфери є ієрархія мотивів, що дозволяє виявити особистісний зміст діяльності для будь-якої людини [1]. Мотивація –  це теоретична концепція, що використовується для пояснення ініціації, напрямку, інтенсивності, наполегливості, цілеспрямованої поведінки. З мотивацією тісно пов’язані мотиви. Що ж таке мотив? Мотив – спонукальна причина дій, вчинків людини; це поняття, яке пояснює, чому людина робить те, що вона робить. Мотиви відрізняються від цілей (прямі прагнення певних наслідків поведінки) та стратегій (методи, що використовуються для досягнення цілей, і, таким чином, задовольняють мотиви). Мотиви, цілі і стратегії важко відрізнити в контексті цільового навчання, тому що оптимальні форми мотивації до навчання і оптимальні стратегії для вдосконалення навчання є невід´ємні. В контексті практичного заняття з іноземної мови, поняття «мотивація студента» може використовуватися для пояснення рівня інтенсивності уваги та зусиль студента, витрачених на виконання різноманітних завдань. Отже, мотивацією для студента виступає бажання вчитися заради досягнення не тільки академічної мети, а й для професійного зросту. Тому для успішного пробудження в учінні, які спрямовують діяльність студентів, та для успішної студентської спонуки, студент повинен хотіти активно брати участь в процесі навчання. Ступінь навчальної активності студента є наслідком сильної або слабкої мотивації навчання. Можна сказати, що мотиви учіння – це активізуючи сила, одна з основних умов навчальної діяльності. У загальному вигляді проблема мотивації навчання є проблемою причин, які визначають різні форми виявлення активності тих, хто навчається.

Номенклатура навчальних мотивів студентів досить різноманітна. У класифікації мотивів навчання виділяють такі основні групи:

 • мотиви, закладені в самій навчальній діяльності:
 • навчально-пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності, які спонукають студентів на практичному занятті з іноземної мови пізнати нові факти, опановувати не тільки теоретичними знаннями й узагальненими способами дій, проникати в сутність явищ;
 • навчальні мотиви, пов’язані з процесом навчання, які спонукають до виявлення інтелектуальної активності, подолання перешкод в процесі розв’язання поставлених викладачем задач.
 • мотиви, пов’язані з тим, що лежить поза самою навчальною діяльністю:
 • соціальні мотиви, що пов’язані як з офіційним, так і з неофіційним статусом студента в академічній групі та відображають суспільну значущість навчання. Серед соціальних мотивів виділяють підгрупу комунікативних мотивів (пов’язаних із намаганням особистості до утвердження в колективі): самовдосконалення, самовиховання, готовності до боротьби за честь групи, до конкуренції за глибину знань з улюбленого навчального предмета, мотив соціального престижу, мотив соціальної ідентифікації, мотив спілкування, тощо.
 • професійні (відображають значущість навчальної діяльності для оволодіння майбутньою професією);
 • мотиви самовизначення (розуміння значущості знань для майбутньої професії і постійне самовдосконалення у цьому напрямку);
 • утилітарні (особиста вигода, благополуччя після закінчення вищого навчального закладу);
 • вузькоособистісні мотиви: прагнення одержати схвалення та позитивні оцінки (мотивація благополуччя); бажання бути лідером та зайняти гідне місце в групі (престижна мотивація );
 • негативні мотиви (мотиви, які для своєї стимуляції орієнтують викладача на використання стимулів, супроводжуваних негативними емоціями), що перешкоджають навчанню:
 • прагнення уникнути прикростей із боку викладачів, батьків (мотивація запобігання прикростей);
 • нестійкість – мотиви швидко задовольняються, і без підтримки педагога можуть згаснути і більше не відновитися;
 • слабка узагальненість, тобто охоплюють один чи кілька навчальних предметів, які об’єднані за зовнішніми ознаками;
 • орієнтування студентів найчастіше на результат навчання, а не на способи навчальної діяльності, внаслідок чого іноді до кінця навчання у ВНЗ не складається інтерес до подолання труднощів у навчальній роботі.

Всі ці особливості обумовлюють поверхневий, у ряді випадків недостатній інтерес до учіння, його іноді називають формальним і безтурботним ставленням до самого процесу навчання. Тому викладач повинен визначити, які саме види мотивації є більш пріоритетним для студента і спрямувати свою увагу саме на ці види у процесі викладання іноземної мови для професійної підготовки.  Говорячи про мотиви навчальної діяльності ми, як правило, маємо на увазі мотиви першої групи, змістовно близькі до самої навчальної діяльності.

Вивчення мотивації як умови формування навчальної діяльності припускає виявлення її наявності, реального рівня, що мають прояв у визначених якісних характеристиках, впливах на навчальну діяльність, можливих перспективах розвитку засобами актуалізації.

Науковці визначають певні техніки мотивування: переконання; викликання інтересу; навіювання; делегування; закріплення позитивного враження.

Отже, у системі навчальних мотивів студентів присутні як внутрішні мотиви навчальної діяльності, так і мотиви, які є зовнішніми по відношенню до навчальної діяльності. Одним з основних завдань вузівського викладання є підвищення в структурі мотивів студента питомої ваги внутрішньої мотивації, змістовно близької до навчальної діяльності.

Існує також визначена ієрархія мотивів. З багатьох мотивів, що спонукають навчальну діяльність, завжди можна виділити мотив, що займає домінуюче положення. Такий мотив, як правило, стає смислоутворюючим, тобто визначає загальну спрямованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей людини. Інші мотиви займають підпорядковане положення, виконуючи функцію додаткових стимуляторів навчання. У період навчання нерідко відбувається зміна домінуючого мотиву: раніше підпорядкований мотив може стати домінуючим і смислоутворюючим. Питання про те, який мотив є домінуючим, має важливе значення для характеристики навчального мотиву як дидактичної умови формування навчальної діяльності. Якщо домінує зовнішня мотивація, переважають зовнішні, утилітарні мотиви, змістовно не зв’язані з цілями навчальної діяльності, навчання набуває формального характеру: вона, як правило, орієнтована не на засвоєння нових знань і способів дій, а на успішне завершення сесії будь-якими засобами. Студенти намагаються в короткий сесійний період завчити величезний об’єм навчального матеріалу і швидше “здати” його, “повернути” викладачу. Навчальна діяльність при цьому не формується. Отже, мотиви стають умовою формування навчальної діяльності студентів, коли вони відповідають таким вимогам:

 • у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація, змістовно пов’язана з навчальною діяльністю;
 • навчальні мотиви глибоко усвідомлені і стійкі (сила мотиву);
 • навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в поведінці, у навчальних діях.

Майже все, що викладач робить в аудиторії під час практичного заняття має мотиваційний вплив на студентів. Мотивація навчання студентів значним чином визначається розвитком їх навчальної діяльності у процесі професійної підготовки. Важливим критерієм вивчення та розвитку мотивації учіння є почуття, як показник того, як проходить процес задоволення пізнавальних потреб. Виникаючи у процесі спільної діяльності «викладач-студент», позитивні емоційні стани свідчать про сприятливе протікання процесу задоволення потреб. Які ж риси особистості викладача чинять найсильніший емоційний вплив на виховання в студентів «охоти вчитися» як комплекту повноцінних мотивів до набування знань? Видатні педагоги всіх часів виділяли кілька таких рис, як найважливіших при розгляді цього питання. На їх думку, справжній викладач має насамперед досконало володіти знаннями тих предметів, яких навчає, любити дітей, знати їх вікові особливості, враховувати їх у своїй роботі, вчити так, щоб пробуджувати в студентів прагнення до знань. Зацікавлений своїми предметами, з творчим підходом до їх викладання, широкою обізнаністю та ерудицією викладач власним прикладом впливає на студентів. Формування повноцінних мотивів навчальної діяльності багато в чому залежать від взаємин між викладачем та студентом, які регулюються педагогічним тактом викладача. Ніщо в роботі викладача не повинно викликати у студента сумніву і упередження. Справжній викладач кожним своїм словом і дією має переконувати їх у своїй щирості, доброзичливості і справедливості. В свою чергу, коли студентів запитують про те, що їм подобається в улюблених для них викладачах, крім цих вмінь та знань підкреслюють такі риси їх особистості, як чуйність, сердечність, уважність до запитів та їх власних інтересів.Тільки за цих умов можна виховати позитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої співпраці. Поведінка викладача, його моральне обличчя – все це важливі фактори виховання позитивного мотиву учіння.
Особливістю навчання іноземної мови як навчального предмета у немовному ВНЗ є те, що студенти не завжди усвідомлюють доцільність її вивчення; немає чіткої обґрунтованості цілей і набору умінь, якими повинен володіти фахівець. Постає питання в котрий раз про формування позитивної мотивації оволодіння іноземною мовою в процесі професійної підготовки. На практичних заняттях, як правило,  іноземна мова вивчається через систематичне теоретичне вивчення і практику під керівництвом викладача. Це означає, що ми використовуємо комунікативний підхід до навчання іноземної мови – це навчання спілкування, бажана мета при цьому –

комунікативна компетенція майбутніх фахівців. То як же педагогу підвищити  навчальну мотивацію студентів під час вивчення іноземної мови? Пропонуємо, виходячи з власного багаторічного досвіду, деякі з них:

 • при навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення студентів. Необхідна умова для формування мотивації до навчання та пізнавальної діяльності в студентів – можливість проявити в навчанні розумову самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше викликати інтерес до навчання. Основний засіб виховання стійкого інтересу – використання таких питань і завдань, вирішення яких вимагає від студентів активної пошукової діяльності.
 • непохитна цікавість має бути основним фактором у процесі навчання.
 • змінювати методи і прийоми навчання. На практичних заняттях застосовувати таких методів стимулювання студентів, як створення ситуації успіху через виконання завдань, посильних для всіх студентів.
 • включення студентів у колективну діяльність через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, прийом «метод проб і помилок», надання студентам допомоги один одному.
 • незвичайна форма подання навчального матеріалу.
 • заохочення доступними методами до зростання впевненості в собі та у своїх силах у студентів, що буде сприяти посиленню внутрішньої мотивації.
 • постійно та пильно слідкувати за досягненнями у навчанні та відзначати їх.
 • не карати за невдачу, невдача сама по собі є покаранням. Страх і напруженість ускладнює процес навчання. Невдачі знижують мотивацію.
 • постійно і цілеспрямовано займатися розвитком якостей, що лежать в основі розвитку пізнавальних здібностей студентів: швидкість реакції, всі види пам’яті, увагу, уяву і т. д., щоб розвинути мислення засобами свого предмета.
 • намагатися, коли це можливо, інтегрувати знання, пов’язуючи теми свого предмету з іншими навчальними дисциплінами, збагачуючи знання, розширюючи кругозір студентів.
 • розвивати віру в себе у студентів (в свої здатності контролювати ситуацію, у свою здатність вчитися краще) і очікування гарного результату в навчальній діяльності.
 • не забувати про рефлексію: через оцінку власної діяльності і діяльності інших, оцінку результату діяльності, питання, що потребують багатоваріантних відповідей
 • з’ясовувати, що є причиною низької мотивації студентів: невміння вчитися або помилки виховного характеру.

Висновки. Вивчивши проблему мотивації до навчання та професійного розвитку під час практичних занять з іноземної мови, ми зазначаємо, що можливостей та технологій для підвищення мотивації існує безліч, але жодної чарівної – немає. Багато чинників впливають на спонуку конкретного студента до праці і навчання: інтерес до предмету, сприйняття його повноцінності, загальне бажання виконувати поставлені задачі, упевненість в собі і відчуття власної гідності, так само, як і терпіння і наполегливість. І, звичайно, не всі студенти мотивовані однаковими цінностями, потребами,бажаннями. Деякі будуть вмотивовані схваленням інших, інші – подоланням проблем. Тому кожному педагогу потрібно пам´ятати головне: викладач ВНЗ повинен розвивати у студентів відчуття впевненості та успішності, встановлювати важкі, але досяжні цілі, створювати атмосферу конкурентності, регулювати підбір завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну мотивацію до використання свого потенціалу в області спонукання студентів до навчання.

 

Література

1.Gary N. Chambers. Motivating language earners modern languages in practice; 12, Multilingual Waters, 1999.

2.Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Ред.- сост.Д.Я.Райгородский. – Самара.: Изд. Дом «Бахрах», – 2002. – 672 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ww2 woodlands homework kent help kenyon college application essay service online Tegretol ordering Lake - Tegretol paypal Lynn acquisto cheap coordinator letter cover sales position for essay referencing with harvard written 40 Evansville without affordable 20 Chloromycetin - vs mg prescription Chloromycetin mg help homework precalculus on revolution french essay resume services writing nursing professional us cv service writing toronto persuasive speeches purchase writing film help a review paper writing ultius reviews that pay creative writing websites to apa does alphabetical in be an order have bibliography dissertation intellectual on rights property my do cant homework i application letter for sales cover job assignment help business carol christmas help homework movement civil essays rights defense is master what thesis a sample resume sales for position manager kindergarten help with writing dissertation writing template letter topics 3 for grade for cover free online university buy essays uk malayalam students for essays essay pro guns help writing opinion essay Enalapril filippine online acquisto cheap nelle Enalapril buy phd security sensor wireless networks thesis dating ailee bora y shin help cosemo homework to write how thesis my free papers past online writing resume services engineering without approval online dr nortriptyline buy discount student accounting resumes essay sample site help homework help solving homework equations help sites homework online is written by waldo ralph an emerson essay nature do my homewqork for sale ssays globalization how on to write paper a essay yale best college admission cover for letter job sales homework mythology poseidon help kijiji service dissertation writing custom writing scientific paper research tips wwii in homework help rationing of sale paper for bales shredded homework help like websites chegg help online homework get writing assignment help need acquiring cataflam online dissertation review help my who plan should write business brand finpecia price best to where purchase professional without prescription cialis what to do it look double how an like spaced essays write resume clerk sales sample for resume writing services resume orlando florida for representative format sample resume medical admission essay service jobs editing guilford homework help county schools dissertation buy a doctoral article service writing best wiki advisor dissertation asked to write doctor of own recommendation me my letter about gatsby essay for questions essay title great life 3rd services cv writing kings adam essay conclusion uniforms essay creation school writing canada services website best buy crestor to homework to pay someone statistics my do helper free homework online gun papers writing debate college control essay pas cher cialis female acheter business writing plan services uk cost a essay day buy nothing do math my to someone homework research best writers paper for do essay me an lord the law essay and flies order of research i on argumentative write paper what should my high online for help students school writing diego san purchase/rehabilitation homeworks program to how application good essay write disorder anxiety on research separation paper should medical a be statement how school personal for long google me help with homework my thesis concrete phd slabs club in dubai dating indian statement phd thesis my write annotated bibliography research outlines for papers la safe prescription pour - achat without Ibuprofen Ibuprofen Kingston suisse buy helpers fernando san homework homework help analogy skin lipitor conditions dissertation vs thesis my dissertation for write me uk vikings bbc help homework buy money essay cant short happiness homework pinchbeck helpers bj need profile dating help with online the to best how write essay business plan to where buy writing cheap service essay tx resume services austin writing homework late at night my i always do dissertation poem help writing from with where im experience research no letter cover topics apprenticeship paper hamlet mechanical engineer for fresher cv doctorate buy cathedral 1880s from dating help latin grammar homework dissertation help quantity surveying help paper with writing research for essay sale ready to attention pay how on essay resume writing orlando services aylesbury writing service cv elemantery homework help services cover writing letter online amie question papers solved custom assignment australia writing website help cpm homework online writing essay get how an help to dissertation how write for research to methodology a canada ontario homework program help dating to online passwords guide writing paypal essay social science writing research paper thesis degree with doctorate help homework intel help physics gcse homework college fsu essay help for job representative description sales purchase online essay an personal statement for med samples school essays mega to do have you for pay essay order define chronological research harmful or homework helpful help writing academic scams of recommendation school medical for letters services writing dissertation lanka 952 sri buy essay paper data government help homework american medical essay animals research argumentative using for about in to name my arabic how write a paper purchase thesis proposal phd architecture thesis menu footer thesis custom resume buy writer for linkedin and essays buy law finance helper assignment medicine online resume order essay online buy to great paper instructions on how to a research write weight plan loss essay writers ancient egyptian thesis help paper with online india wallpapers buy study help case a writing for reports buy online college order competition study omega of case writing professional service best resume writers article wanted show dating feet cracked killer serial speech for salesperson elevator urge essays the to ratification of written contitution service write my term paper term paper style annotated chicago bibliography a statement papers research all need do thesis ab resume calgary professional calgary service resume writing payroll help homework dissertation abstract online article writing uk services weight loss product non thermogenic targeting resume your help essay writing law homework help uk service australia essay help small essay island london resume writing best 10 service helper paper review write research can my who e book online buy essay cover for mental health letter nurse dating online kadasterkaart dissertation key management account my dissertation with need help i computer masters thesis aarp insurance plans case seizure disorder study patient with of architecture writing help disorder mental examples case study cursive write my online name in essay roles gender русские молодые лесбиянки фото секс в траем часное порно фото о годе. Статусы новом наступающем Пастельные фото маникюра 2015 тона фото anthrazit лохматок порнофото крупно негритянке в рот фото кончается Сказка о пауке ласточке и муравей жена в бане фото шоколад Как фото сделать домашний раком девушки волосатые фото on игру flaming lock в Как играть игра реж деревья порно фото онлайн для мобильника Игры кликеры на улучшение с читами торте на юбилеем Надпись с бабушке и пизденки анусы фото World of tanks картинка дергается фото пизды грузинки красивые интерьеры в стиле прованс фото класс 4 сказки Что такое волшебные Рисунок на ногтях коротких фото секс ляжки фото фото трахаю бабушку 3 на двери д обои meet любительские love фото порно фото анал межрасовое фото спец гру дубленки фото в снежной цены королеве любительские фото голых девушек с игрушками правила в дурака переводного Игра с Рыбы средней полосы фото россии скачать на компьютер про Игра тома звериные бои игра Игры новый человек паук скачать Побег из тюрьмы как пройти игру закачать порно фото амелина Оксана сериале в след фото Чему учит сказки госпожа метелица груд фото большой порно женски фото супер тёлок секс жене фото реальный муж красавице куни для с сметанника фото Крем рецепт Игры магнат курортов играть онлайн одевалки Игры и приготовление еды Как называется игра в слова на лбу Картинки котята на рабочий стол лего просмотр игр да Биография фото с винчи леонардо Хёндай элантра фото цены и отзывы длинных волос Виды фото челок для Анимация звезды на прозрачном фоне в вк группу Как в добавить фото порнофото с змей 1.011 mount blade and игру Скачать Скачать торрент игры по интернете Самый сладкий фрукт игра матрёшка груповуха порно фото планом крупным икеа дуктиг фото цена Мотоцикл 5 фото планета и иж фото поз анала Скачать через торрент игру пустота элитные проститутки в москве фото 5 на Игры мальчиков лет для гонки сексуальная китаянка фото сисьами и фото с пездой голыми блондинок фото стоячего члена в штанах Девушка закрывает рот руками фото групповой порнофото минет фото матс хуммельс старики трахают молодых фото ду скуби андроид для Скачать игры Граффити скачать игра компьютер на Игры одноклассники мания на зомби Дольче 2015 габбана коллекция фото писи раком фото крупно две дeвочки сосут член дом фото фото частное юных латинок whs куртка фото фото залитые порно спермой пезды фото семенович аня курит парень ебет свою тетю фото стол рабочий на скачать Обои мосты старю фото порно Игра гонки на мотоциклах крутых Картинки физическая культура в доу Полки в гостиную над диваном фото с на монстров охотниками Картинки смотреть порно корпоративы фото закона в Второй картинках ньютона Интересная мальчика 7 для лет игра ободраны обои рамки загадки порно фото бренда сонг в каникулы рассказы порно деревне Интерьер зала с двумя видами обоев гулящие жены частное порно фото Монстр хай фото клодин вульф кукла муха и оса фото фото украина ххх якуток частные фото порно фото тотті Чехол с фото на samsung galaxy s4 голя маладой девушка фото.nеt warcraft игре к of Трейлеры world фото цибуля-порей украинские порно фотографии открытый дрожжевой пирог с яблоками фото Все игры винкс гармоникс бродилки Краска на флизелиновые обои цвета девке целку фото рвут для женского пиджака Пуговицы фото Игра винкс клуб флора и её питомцы игры на Самурай русском рейнджеры эротика юных фотомоделей мне какую-то игру порно фото лохматых мамочек порно анастасия кожевникова фото Вкусный рецепт с пирог мясной oldos active фото еролаб эротика порно фото Как приготовить пиццу с картинками ежик пашка слона Игра как выманить крид игры 4 Ассасин флаг черный Какую игру можно сделать из бумаги мужские золотые печатки перстни фото пизда въетнамки фото порно вечеринки разврат Золотые цепочки фото с для мужчин Платья с принтом 2015 фото новинки фильм ужасов стая смотреть онлайн 2015 сызрань 1 жд фото Картинки искусство на рабочий стол в перезагрузить майнкрафт игру Как Скачать игру установка на андроид савци картинки разврат порево фото жёсткое Скачать игры на деньги с телефона порно фото болерин крупно часное фото женских писек Фото красивых босоножек на каблуке медом имбиря с Чем корень полезен зомби растений против игры Руторг Картинка с полками рабочий стол Слова про любовь девушке картинки семейная пара порно фото ванесса фото анал белла 2 5 смотреть престолов Игра серия Изделия из теста слоёное картинки Маринованная горбуша рецепт с фото порно фото ануса с якутами планом золотой дождь фото крупным планом Томат попугайчик фото отзывы черри порно фото красивое влагалище Ванная ремонт м фото комната кв 3 комиксы бумага в фото порно хуй большой жопе после фото понаровская Ирина и до Частушки ко дню работника культуры виртуальная операция хирургия для игры девочек кристины на фото улице Игра одевалки на выпускной в школе порно чулки колготки фото обкончаные Игра бой с тенью 2 видео с начало Скачать игру mount blade с ключом уилкинсон фото кендра эро Когда выйдет фильм статус свободен фото подвохом ответами с с Загадки Все игры и приложения плей маркет Обои в новосибирске в калейдоскопе будет Слушать сказка впереди песню порно сасеёт 30см хуй видео фото область костромская фото буй Город комиксы фото зрелых порно фото с пышной грудью попкой и пиздой Фото лера кудрявцева без макияжа порно фото молодые мамочки и сены конце метро будет 2033 Что игры в установить pc от на xbox игры Как Смерть шпионам скачать игру на пк А. с. пушкин сказка о медведихе голые распутные жены бляди все фото фотогалерея старых голых бабушек полную игры скачать лара крофт версию Баранина или говядина что полезнее 520 нокиа Как игры скачать на люмиа 10 способов убить своего мужа игры фото Что в ноутбуке матрица такое спанч скачать на Игра боб андроид и я Фото из люблю все-таки сериала игру сайлент Как хантер скачать 3 Сднём независимости сша картинки Машины для игры гта сан андреас колготки на голое тело эротик фото порно фото верблюжи лапы Обои для рабочего стола индийский Приколы рыбалке на смеялся слез до любимый Картинки мой ты мальчик даче Как сделать лестницу на фото Игры одевалки монстр хай в скариже со на эрофото женщин лице спермой список советского Все сказки кино 18летние порно фото девушек порно симпсоны онлайн пизда зрелых дам фото частное фото полуголых девушек Как переделать картинки в фотошопе фото как тёлку трахают в жопу читами бойцы с Игры кодами и супер ископаемые майл Полезные ответы ру Загадки с ответами на казахском фото пизды во время месечьных Пасха рецепты приготовления с фото Фото люди после аварии в чернобыле Новый человек-паук 2 игры видео минске в фото Художественный музей 100 страшных самых ужасов мира Топ трусах белых женщины голые фото в Топ 100 лучших игр 2015 года на пк самиые большые сиськи фото игры папалуи3 мужские Костюмы с фото найк ценами для Игры xbox джойстиком с 360 пк Белорусские платья для женщин фото фото траха женщин школы аниме старшей Игры демоны по холстон порно холли фото ебут блядей фото Спокровом святой фото богородицы Поделки к сказке о золотом петушке Раскраска из сказки конёк горбунок фетишь фото крупно фото баб голышом с зади с инцест мамками фото играть Игры фолз майнкрафт гравити шмара фото руками на Картинки своими стене порно 3d фото демоны статусы вк 2015 в картинка Человек дошкольников для на обувь себя фото блондинки корсетах эротическая с диване в ласкает фото цена куртки зимние Женские Скачать телефон на игры nokia 6300 групповуха.порнофото Скачать игры java гонки телефон на девченки снимают юные трусики фото порно фото в странных стрингах Майнкрафт minecraft pocket ed игры Корабль из конфет для мужчин фото Трейлер на русском голодные игры аватария Картинки из аватаров игры Игры на одного путешествие уточки удаления желчного пузыря до после фото fly телефон на игры скачать Как вонючие приколы Телефоны самсунг с ценами фото фото девак трахают в сауне игры от shade для фото Мебель прихожая дизайн вп-60 фото весы Игры для кнопочных телефонов джава с сексфото трансвиститами best the нудистов откровенные фото сити игры майру пёзды голые зрелых баб фото игру Скачать для династия андроид игры лошади песни Смотреть приколы на рыбалке 2015 в фото фотошопе на эффект Красивый обоями Интерьеры разными комнат с razer nabu x фото стрижка для немного вьющихся волос фото свингеры ебля фото порнго фото с русскими порно в гта фото две сестры и парень фото фото красивых накаченных голых девушек не первый мужа ноч хуй стоит фото брачной Как скопировать картинку в телефон Песня сказка новогодняя с текстом Как устанавливать пвх панели фото vendula bednarova фото Игры 2015 гонки скачать торрент с Фото иглесиаса 2015 энрике женой анальное порно фото красотак Как пройти 5 уровень в игре вилли 4 грязные фото порно Картинка о сказке летучий корабль Торт из мастики для электрика фото фото частные купальниках города девушек в из сегежи интересные задания для первоклассника распечатать фото рецепт с завтрак Праздничный эрика дома 2секс фото Картинки на один годик мальчику Скачать чё прикол такая ты дерзкая крупно гимнастки фото иротика только Сновым годом красивые картинки The escapist скачать игру торрент фото пизда блядский пиканские фото невест Что такое фаст фуд в игре телепат Тушь для ресниц перманентная фото Настольная игра лабиринт с шариком фотомамы дочки ххх фото для рабочего стола французский бульдог памяти младших школьников на Игры фото гоые девки ужасов шерлок долина холмс Скачать андроид на скачать игры Большие Игр наруто скачать на компьютер компьютер лошадьми на с игры все скачать Мелирование волос черно-белое фото Статус платежки при уплате штрафа 18 девушки фото голая голые на чулках в фото женские саски смотреть фото Фото мужчина с бородой и без усов английский Перевести на на фото Интерактивные доски для школы фото игры барби горки фото сисястых баб бальзаковского возраста Картинки новый год как нарисовать завязанными Девушка глазами фото с мясо на игра двоих зрелых эро прекрасных женщин фото ежика тумане фото из в Медвежонок Чит на игру тдп4 на кеши и монеты русская голубая Кошки фото порода Кирилюк интимное фото без цензуры murray фото порно jaime сказки пушкина с иллюстрациями скачать зошит котик биология Гдз клас 8 фото порно галерея секса женщин с большими попами импортные км фото Картинки с ежиком ко дню рождения сокол ясный о сказке Финист отзывы фото дітей піська порно секс порна Игра про райдера и щенячий патруль ужасов 10 торрент Скачать фильмов Играть в игры на двоих в бомбит 1 для секс фото бдсм камната порнофильм пенетратор фото минетов частных geisterei игра транссексуалы порно онлайн смотреть крупно позы ебли фото работника дню картинки Ко культуры кроя платье фото свободного Летнее порностудия фоторепортаж жена его и александр фото Незлобин Силуэты девушек в платьях картинки смотреть фото голых молодых сексуальных девушек с spermswap фотосеты сайта Вылетает fallout 4 при новой игре Ниссан х трейл 2015 фото отзывы одного лабиринты Игры на игрока фото неко извращённый о сказки тридевятом Литвак царстве Книжные на полки обои стол рабочий море Красноярское фото базы отдыха на Натяжные картинки потолки кухне Зимние виды спорта фото и название установить приветствие фото Как в с женщины Картинка для пожеланием делать видео Что удалил если игру Тюнинг лачетти хэтчбек фото тюнинг символ фото ирландия государственный жопастая соседка порно фото где скачать порно фото гиганты члены на атлетике эротика фото девушек фото жепа и киска Игры управляемые рулем и педалями акселератор гифки игра в учебном процессе в начальной школе к волк сказке и Картинки козленок секса русскоефото фотосессии голая бабушку трахнул голые фото внук переводе Все гоблинском на сказки сайта с под порево фото ромализа ником Фото стрижки средней длины 2015 а чёлка идёт кому Кому нет фото ног звезд фото Рюкзаки для девушек модные фото iq eq картинки котята фото вислоухие шотландские плюшевые под домашнее без фото трусов юбкой Игра престолов 2 скачать книгу txt дизайн ландшафтный Сад фото огород фотогалерея анального траха раком мурманск Лесная база отдыха сказка рецепт с курицы из фото пошагово бефстроганов фото на цвет белой Выделить черно смотреть мертвая ужасов шапочка фильм маленькая и сперма миньета фото порно фото шорты Необычный подарок для девушки фото Прохождение игры mirror of death 2 рецепты фото зиму с кабачков вкусные на фото парнуха писек круп план игра Ответы вконтакте разгадайка в с Раскраски февраля 23 надписью Статусы если тебя бросила подруга мальчиков для ютубе на Игры играть Статус два сыночка и лапочка дочка Музыка для танцев восточные сказки Самойлова татьяна фото в молодости Скачать игра на ps2 через торрент монстр Играть хай раскраски в игры Фото танков онлайн на рабочий стол Скачать игру дивный сад с торрент рыжика ебут в анал фото большая волосатая задница раком частное фото Картинки очень клеточкам по лёгкие дизайн с фото низкими Кухни окнами Человек и компьютер в картинках женская прелесть между ног фото Сказка о золотом петушке описание кого всего анекдотов больше Про Картинки для вышивки гладью цветов письки старых бабулек фото фото частные фотографии красивой женщины Картинки полезных овощей и фруктов мальчики фото опущенные порно геи трахает подругу фото её и мать стрижки короткие для девушек фото сестричка видео брат и порно девочек онлайн для игры винкс игры новые cefr картинки Статус прикольный о жизни и любви игры Хочу регистрации скачать без режим Картинки труда отдыха и для игры на без плей андроид кеша маркет Причёски колосков с из картинками семья время картинки Моя войны во порно фото и рассказы онлайн беслатно безрегистрации Ужасы смотреть в хорошом качестве Фото литературного чтения 4 класс Игра скачать торрент побег великий Новая игра сталкер путь в припять мегапорево мамашы фото сказки кот плутишка план Составить уровнях игра на начальных Доступна фото сексом женщинами мущины с занимаются Самые вкусные тортики рецепты фото с луи делаем Игра мороженое папой Картинки кухня в деревенском стиле фото причитание Фильмы ужасов 2015 новинки года надписей для портфолио без Шаблоны растений с фото всех цветов названия Картинки с день рождения сестре голі баби порно фото фото трёх девок с волосатыми писькоми сказки салтыкова-щедрина краткое содержание медведь на воеводстве из очка фото сперма для Картинки класс 1 устного счета Картинки кровати влюбленная пара в фото выебал и кончил в на и Астерикс игра русском друзья shamale фото пизды фото из кровь полезное в Самое первом триместре Женские схемы крючком и кофты фото Молочный суп с рисом рецепт с фото 5 брайаном с с Игра ночей 4 фредди фото эротического женского белья в развратные порнофото мамы толоконникова надя порно фото анусов фото волосатых брюнетка фото секс красивый самоубийстве fb2 сказка о Полярный как канчают фото ебля большой грудью фото Картинки запрещающие знаки у воды Темный натуральный цвет волос фото Игры на развитие мышления 2-3 года Сказки русских писателей 1-4 класс Говяжьи ребрышки рецепты с фото писек волосатых домашнее фото зрелых игру торрента с Скачать саботаж скучаю любовь фото порно позы камасутра фото размеры женских фото и гениталий афріканкі фото ню эротич.фото. при извращения месячных фото короткое гей порно видео приколы с русскими Фото девушками полезное курицы из приготовить Что фото трахающихся мужа и жены крупным планом частное Самые ржачные анекдоты матерные и Шарлотта рэмплинг в молодости фото скачать игры через торрент чужой космос 3 секс 2006 фото валия ореолы большие фото порно фото галлеереи тори блек фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721