МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.013.46

І.П.Тригуб

НУХТ, м.Київ

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

У даній статті розглянута проблема мотивації навчання студентів, зокрема мотивації навчання іноземної мови у немовному ВУЗі. Визначається поняття мотивації з точки зору різних вчених, розглянуті проблеми відсутності мотивації у студентів, емоційний аспект мотивації, види та техніки мотивів, а також подані поради щодо підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови для професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Ключові слова: мотивація, студенти, навчання, іноземна мова, ВУЗ.

В статье рассмотрена проблема мотивации обучения студентов, а особенно мотивации изучения иностранного языка в неязыковом ВУЗе. Определяется понятие мотивации с точки зрения разных ученых, рассмотрены проблемы отсутствия мотивации у студентов, эмоциональный аспект мотивации, виды и техники мотивов, а также даны рекомендации относительно повышения  мотивации студентов при изучении иностранного языка для профессиональной подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: мотивация, студенты, обучение, иностранный язык, ВУЗ.

In this article is considered the problem of motivation of students studies, in particular motivations of foreign language studies in unlinguistic University of higher education. The concept of motivation is determined from point of view different scientists, the problems of absence of motivation are considered for students, emotional aspect of motivation, kinds and technicians of reasons, and also there are some advices in relation to the increasing of students motivation at the study of foreign language for professional training future specialists.

Key words: motivation, students, foreign language, studies, University of higher education.

Актуальність. В даний час проблема підготовки висококваліфікованих фахівців набуває все більшого значення. Сучасне суспільство висуває випускнику ВНЗу високі вимоги, серед яких важливе місце займають професіоналізм, соціальна активність і творчий підхід до виконання робочих завдань. Процес вдосконалення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти досить складний та обумовлений декількома важливими факторами. Один із них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і завданням освітньої системи у ВНЗ. Питання формування мотивів до навчання, що є невід´ємним елементом у майбутньому професійному розвитку, є актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають стимул до навчальної діяльності.

Проблематикою роботи виступають особливості процесу формування мотивації при вивченні іноземної мови для професійного розвитку майбутніх спеціалістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для вивчення проблеми використовували теоретичний аналіз та систематизацію літературних джерел що до даного питання. Вивченням мотивації людини займалися Д.Макклелланд, Д.Аткінсон, Г.Хекхаузен, Г.Келлі, Ю.Роттер, К.Роджерс, Р.Мей, А.Н.Леонтьєв. Мотиваційному аспекту навчання уже порівняно давно приділяли велику увагу в психологічній і педагогічній літературі С.Л.Рубінштейн, Л.І.Божович, О.Г.Ковальов, Г.С.Костюк, В.С.Мерлін, В.О.Сухомлинський, М.І.Алексеева, І.О.Синиця та інші. Питання мотивації навчальної діяльності є предметом педагогічних і психологічних наукових досліджень, які ведуться здебільшого в двох основних напрямках. А.К.Маркова виділяє два типи стратегій дослідження мотивації:

1) вивчення впливу мотивації на діяльність, зміна діяльності в залежності від актуалізації у студента різних мотивів; 2) вивчення впливу діяльності на становлення мотиваційної сфери.

Аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити висновок про те, що мотивація навчання розглядається, по-перше, як передумова й умова навчання, а по-друге, як результат навчальної діяльності.

Мета статті полягає у тому, щоб з´ясувати та систематизувати особливості процесу формування мотивації студентів при вивченні мови у немовному ВНЗ та систематизувати знання, здобуті з досліджених нами таких літературних джерел з даної проблеми, як: методика «Мотивація до навчання у ВНЗ» (Т.І.Ільїна), методика «Вивчення мотивів учбової діяльності студентів» (А.А.Реан, В.А.Якуніна), методика діагностики навчальної мотивації студентів (А.А.Реан, В.А.Якуніна, Н.Ц.Бадмаєва), методика «Визначення спрямованості особистості» (Б.Бас) [2].

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства виникає проблема підвищення ефективності навчальної діяльності на всіх рівнях освіти.  В останні роки у вузівській педагогіці приділяється особлива увага питанням мотивації навчальної діяльності студентів, оскільки вона свідчить про якість навчальної діяльності. Під впливом мотивації формується світоглядна позиція особистості, поведінкові реакції, внутрішній емоціональний стан, який впливає на уявлення людини не лише про навколишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку ситуації і адекватне її сприйняття. Складність проблеми мотивації студентів до навчання обумовлює множинність розуміння її суті, природи, структури, функцій. Для початку потрібно визначитись з поняттям «мотивація» та її складовою – мотивом. До поняття «мотивація» входить цілий комплекс аспектів, під якими розуміється система спонукань: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, мотиваційні установки (диспрозії), ідеали. Мотивація – опосередкована процесом її відображення суб’єктивна детермінація поведінки людини світом. Головною характеристикою мотиваційної сфери є ієрархія мотивів, що дозволяє виявити особистісний зміст діяльності для будь-якої людини [1]. Мотивація –  це теоретична концепція, що використовується для пояснення ініціації, напрямку, інтенсивності, наполегливості, цілеспрямованої поведінки. З мотивацією тісно пов’язані мотиви. Що ж таке мотив? Мотив – спонукальна причина дій, вчинків людини; це поняття, яке пояснює, чому людина робить те, що вона робить. Мотиви відрізняються від цілей (прямі прагнення певних наслідків поведінки) та стратегій (методи, що використовуються для досягнення цілей, і, таким чином, задовольняють мотиви). Мотиви, цілі і стратегії важко відрізнити в контексті цільового навчання, тому що оптимальні форми мотивації до навчання і оптимальні стратегії для вдосконалення навчання є невід´ємні. В контексті практичного заняття з іноземної мови, поняття «мотивація студента» може використовуватися для пояснення рівня інтенсивності уваги та зусиль студента, витрачених на виконання різноманітних завдань. Отже, мотивацією для студента виступає бажання вчитися заради досягнення не тільки академічної мети, а й для професійного зросту. Тому для успішного пробудження в учінні, які спрямовують діяльність студентів, та для успішної студентської спонуки, студент повинен хотіти активно брати участь в процесі навчання. Ступінь навчальної активності студента є наслідком сильної або слабкої мотивації навчання. Можна сказати, що мотиви учіння – це активізуючи сила, одна з основних умов навчальної діяльності. У загальному вигляді проблема мотивації навчання є проблемою причин, які визначають різні форми виявлення активності тих, хто навчається.

Номенклатура навчальних мотивів студентів досить різноманітна. У класифікації мотивів навчання виділяють такі основні групи:

 • мотиви, закладені в самій навчальній діяльності:
 • навчально-пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності, які спонукають студентів на практичному занятті з іноземної мови пізнати нові факти, опановувати не тільки теоретичними знаннями й узагальненими способами дій, проникати в сутність явищ;
 • навчальні мотиви, пов’язані з процесом навчання, які спонукають до виявлення інтелектуальної активності, подолання перешкод в процесі розв’язання поставлених викладачем задач.
 • мотиви, пов’язані з тим, що лежить поза самою навчальною діяльністю:
 • соціальні мотиви, що пов’язані як з офіційним, так і з неофіційним статусом студента в академічній групі та відображають суспільну значущість навчання. Серед соціальних мотивів виділяють підгрупу комунікативних мотивів (пов’язаних із намаганням особистості до утвердження в колективі): самовдосконалення, самовиховання, готовності до боротьби за честь групи, до конкуренції за глибину знань з улюбленого навчального предмета, мотив соціального престижу, мотив соціальної ідентифікації, мотив спілкування, тощо.
 • професійні (відображають значущість навчальної діяльності для оволодіння майбутньою професією);
 • мотиви самовизначення (розуміння значущості знань для майбутньої професії і постійне самовдосконалення у цьому напрямку);
 • утилітарні (особиста вигода, благополуччя після закінчення вищого навчального закладу);
 • вузькоособистісні мотиви: прагнення одержати схвалення та позитивні оцінки (мотивація благополуччя); бажання бути лідером та зайняти гідне місце в групі (престижна мотивація );
 • негативні мотиви (мотиви, які для своєї стимуляції орієнтують викладача на використання стимулів, супроводжуваних негативними емоціями), що перешкоджають навчанню:
 • прагнення уникнути прикростей із боку викладачів, батьків (мотивація запобігання прикростей);
 • нестійкість – мотиви швидко задовольняються, і без підтримки педагога можуть згаснути і більше не відновитися;
 • слабка узагальненість, тобто охоплюють один чи кілька навчальних предметів, які об’єднані за зовнішніми ознаками;
 • орієнтування студентів найчастіше на результат навчання, а не на способи навчальної діяльності, внаслідок чого іноді до кінця навчання у ВНЗ не складається інтерес до подолання труднощів у навчальній роботі.

Всі ці особливості обумовлюють поверхневий, у ряді випадків недостатній інтерес до учіння, його іноді називають формальним і безтурботним ставленням до самого процесу навчання. Тому викладач повинен визначити, які саме види мотивації є більш пріоритетним для студента і спрямувати свою увагу саме на ці види у процесі викладання іноземної мови для професійної підготовки.  Говорячи про мотиви навчальної діяльності ми, як правило, маємо на увазі мотиви першої групи, змістовно близькі до самої навчальної діяльності.

Вивчення мотивації як умови формування навчальної діяльності припускає виявлення її наявності, реального рівня, що мають прояв у визначених якісних характеристиках, впливах на навчальну діяльність, можливих перспективах розвитку засобами актуалізації.

Науковці визначають певні техніки мотивування: переконання; викликання інтересу; навіювання; делегування; закріплення позитивного враження.

Отже, у системі навчальних мотивів студентів присутні як внутрішні мотиви навчальної діяльності, так і мотиви, які є зовнішніми по відношенню до навчальної діяльності. Одним з основних завдань вузівського викладання є підвищення в структурі мотивів студента питомої ваги внутрішньої мотивації, змістовно близької до навчальної діяльності.

Існує також визначена ієрархія мотивів. З багатьох мотивів, що спонукають навчальну діяльність, завжди можна виділити мотив, що займає домінуюче положення. Такий мотив, як правило, стає смислоутворюючим, тобто визначає загальну спрямованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей людини. Інші мотиви займають підпорядковане положення, виконуючи функцію додаткових стимуляторів навчання. У період навчання нерідко відбувається зміна домінуючого мотиву: раніше підпорядкований мотив може стати домінуючим і смислоутворюючим. Питання про те, який мотив є домінуючим, має важливе значення для характеристики навчального мотиву як дидактичної умови формування навчальної діяльності. Якщо домінує зовнішня мотивація, переважають зовнішні, утилітарні мотиви, змістовно не зв’язані з цілями навчальної діяльності, навчання набуває формального характеру: вона, як правило, орієнтована не на засвоєння нових знань і способів дій, а на успішне завершення сесії будь-якими засобами. Студенти намагаються в короткий сесійний період завчити величезний об’єм навчального матеріалу і швидше “здати” його, “повернути” викладачу. Навчальна діяльність при цьому не формується. Отже, мотиви стають умовою формування навчальної діяльності студентів, коли вони відповідають таким вимогам:

 • у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація, змістовно пов’язана з навчальною діяльністю;
 • навчальні мотиви глибоко усвідомлені і стійкі (сила мотиву);
 • навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в поведінці, у навчальних діях.

Майже все, що викладач робить в аудиторії під час практичного заняття має мотиваційний вплив на студентів. Мотивація навчання студентів значним чином визначається розвитком їх навчальної діяльності у процесі професійної підготовки. Важливим критерієм вивчення та розвитку мотивації учіння є почуття, як показник того, як проходить процес задоволення пізнавальних потреб. Виникаючи у процесі спільної діяльності «викладач-студент», позитивні емоційні стани свідчать про сприятливе протікання процесу задоволення потреб. Які ж риси особистості викладача чинять найсильніший емоційний вплив на виховання в студентів «охоти вчитися» як комплекту повноцінних мотивів до набування знань? Видатні педагоги всіх часів виділяли кілька таких рис, як найважливіших при розгляді цього питання. На їх думку, справжній викладач має насамперед досконало володіти знаннями тих предметів, яких навчає, любити дітей, знати їх вікові особливості, враховувати їх у своїй роботі, вчити так, щоб пробуджувати в студентів прагнення до знань. Зацікавлений своїми предметами, з творчим підходом до їх викладання, широкою обізнаністю та ерудицією викладач власним прикладом впливає на студентів. Формування повноцінних мотивів навчальної діяльності багато в чому залежать від взаємин між викладачем та студентом, які регулюються педагогічним тактом викладача. Ніщо в роботі викладача не повинно викликати у студента сумніву і упередження. Справжній викладач кожним своїм словом і дією має переконувати їх у своїй щирості, доброзичливості і справедливості. В свою чергу, коли студентів запитують про те, що їм подобається в улюблених для них викладачах, крім цих вмінь та знань підкреслюють такі риси їх особистості, як чуйність, сердечність, уважність до запитів та їх власних інтересів.Тільки за цих умов можна виховати позитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої співпраці. Поведінка викладача, його моральне обличчя – все це важливі фактори виховання позитивного мотиву учіння.
Особливістю навчання іноземної мови як навчального предмета у немовному ВНЗ є те, що студенти не завжди усвідомлюють доцільність її вивчення; немає чіткої обґрунтованості цілей і набору умінь, якими повинен володіти фахівець. Постає питання в котрий раз про формування позитивної мотивації оволодіння іноземною мовою в процесі професійної підготовки. На практичних заняттях, як правило,  іноземна мова вивчається через систематичне теоретичне вивчення і практику під керівництвом викладача. Це означає, що ми використовуємо комунікативний підхід до навчання іноземної мови – це навчання спілкування, бажана мета при цьому –

комунікативна компетенція майбутніх фахівців. То як же педагогу підвищити  навчальну мотивацію студентів під час вивчення іноземної мови? Пропонуємо, виходячи з власного багаторічного досвіду, деякі з них:

 • при навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення студентів. Необхідна умова для формування мотивації до навчання та пізнавальної діяльності в студентів – можливість проявити в навчанні розумову самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше викликати інтерес до навчання. Основний засіб виховання стійкого інтересу – використання таких питань і завдань, вирішення яких вимагає від студентів активної пошукової діяльності.
 • непохитна цікавість має бути основним фактором у процесі навчання.
 • змінювати методи і прийоми навчання. На практичних заняттях застосовувати таких методів стимулювання студентів, як створення ситуації успіху через виконання завдань, посильних для всіх студентів.
 • включення студентів у колективну діяльність через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, прийом «метод проб і помилок», надання студентам допомоги один одному.
 • незвичайна форма подання навчального матеріалу.
 • заохочення доступними методами до зростання впевненості в собі та у своїх силах у студентів, що буде сприяти посиленню внутрішньої мотивації.
 • постійно та пильно слідкувати за досягненнями у навчанні та відзначати їх.
 • не карати за невдачу, невдача сама по собі є покаранням. Страх і напруженість ускладнює процес навчання. Невдачі знижують мотивацію.
 • постійно і цілеспрямовано займатися розвитком якостей, що лежать в основі розвитку пізнавальних здібностей студентів: швидкість реакції, всі види пам’яті, увагу, уяву і т. д., щоб розвинути мислення засобами свого предмета.
 • намагатися, коли це можливо, інтегрувати знання, пов’язуючи теми свого предмету з іншими навчальними дисциплінами, збагачуючи знання, розширюючи кругозір студентів.
 • розвивати віру в себе у студентів (в свої здатності контролювати ситуацію, у свою здатність вчитися краще) і очікування гарного результату в навчальній діяльності.
 • не забувати про рефлексію: через оцінку власної діяльності і діяльності інших, оцінку результату діяльності, питання, що потребують багатоваріантних відповідей
 • з’ясовувати, що є причиною низької мотивації студентів: невміння вчитися або помилки виховного характеру.

Висновки. Вивчивши проблему мотивації до навчання та професійного розвитку під час практичних занять з іноземної мови, ми зазначаємо, що можливостей та технологій для підвищення мотивації існує безліч, але жодної чарівної – немає. Багато чинників впливають на спонуку конкретного студента до праці і навчання: інтерес до предмету, сприйняття його повноцінності, загальне бажання виконувати поставлені задачі, упевненість в собі і відчуття власної гідності, так само, як і терпіння і наполегливість. І, звичайно, не всі студенти мотивовані однаковими цінностями, потребами,бажаннями. Деякі будуть вмотивовані схваленням інших, інші – подоланням проблем. Тому кожному педагогу потрібно пам´ятати головне: викладач ВНЗ повинен розвивати у студентів відчуття впевненості та успішності, встановлювати важкі, але досяжні цілі, створювати атмосферу конкурентності, регулювати підбір завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну мотивацію до використання свого потенціалу в області спонукання студентів до навчання.

 

Література

1.Gary N. Chambers. Motivating language earners modern languages in practice; 12, Multilingual Waters, 1999.

2.Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Ред.- сост.Д.Я.Райгородский. – Самара.: Изд. Дом «Бахрах», – 2002. – 672 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online naturalization papers writing paper motivation it democracy dissertation history islam compatible italian language homework help buy books papers business research online professional in netherlands buy tadacip viagra portland resume writing or services fractions math homework help with heading proper essay for admissions an home upscale plans beach chesil help homework on for joseph online papers of writers gibaldi research handbook mla to tablets how order flovent online essay check buy contrast essay and compare buy thesis cheap online cheap rumalaya dissertation proporsal thesis writing an paragraph introductory a in introduction an purpose essay of buy in nz dostinex online docotrs dissertation robert morgan essay world 1 war help essay contrast compare craigslist essay writers help papers college best resume canada 2014 services writing in help homework russian university essay online buy vitamin and herb catalogs phd dissertation ku thesis orders importance military essay following anxiety research paper financial homework accounting help learning statistical dissertation service buy essays pgce to speeches buy literature organization essay prices best for naprelan improvement grants dissertation doctoral school help high essay proposal dissertation research no experience resume for associate sample sales homework rief help help juge dissertation service administratif service best sales writing resume 10 reviews writing cv service best a buying dissertation plan services brief legal writing sales for resume example associate online buy malaysia copegus and bullying abuse on short child essay coeur froide de au l39europe la dissertation guerre help dissertation doctoral mathematics writing free help creative online application write foolproof essay college service meds Noroxin no script Noroxin se Oceanside - buy essay college urban application legend between essay space writing paragraph thesis my how i write should thesis writing custom service doctorate online cheapest sale for courseworks walmart flomax pills ap with help essays history us service executive writing melbourne resume purchase templates resume professional why a for on vote me should you speech irvine help homework by authors descriptive filipino written essays dating yahoo retoriche figure purgatorio 1 canto working online get papers copywriting seo services phd dissertation help your best service dc writing resume professionals analysis brief design help homework and order in karachi on essay law homework diagram help venn management relationship thesis customer infection trac urinary antibiotics college samples essay writing of order spatial essays essay help creative writing purchase land sample to intent letter of and 1765 law a the dissertation federal canon on online companies uk writing essay for you college forums essay help fast editing dissertation cheap ninkyouden online dating hanagumi essay assignment writer programs writing free paper cover letter sample for receptionist resume medical health to mental note how soap a write for homework helpful is to statement how admission write an writing descriptive application an college for essay my paper writer help with statements for personal uni help resume dallas dissertation title service page uk pdf writing skills englisch schreiben auf on thesis business essay service writing testimonial help holt algebra mcdougal 1 homework thesis umi purchase school write medical personal for a statement gestanin generico italia acquisto there a for you that homework site is does autumn help publishing homework with for nursing sale essay college new times essay buy application york graduate service essay editing admission addiction research paper it do homework my writing essay i help with need service dayton writing resume professional ohio writing best coursework services for support letter assistant sales cover help ed special homework dissertation sur ses culture la tamiflu in vaccine va services resume online writing professional woodbridge with help grammar sentences burning essay barn houston resume area writing service rose thesis emily for a for help english dissertation higher advanced economics homework help forum hood pregnant plan how paerent drexler dissertation andreas services calgary writing professional compare whap contrast help and essay spending military essays my math need help homework with online service writing will university dundee phd thesis help for chegg homework coupon resume services online 4 military professional writing phd engineering thesis electronic essay chat room help essay in hindi on myself get disorder studies personality case schizotypal paper bag printing custom lloyds tsb help business plan someone write to paper pay homework help geography ks4 best best 10 writing services chicago resume to pay i write someone can essay an review application college uk service essay bio how write data to my i do why homework didnt my purchase report book finance with my help homework disorder auditory papers processing research report lab help and writing assignment download thesis free deserve a why scholarship essay i 100mg colchicine for sale disorder generalized studies anxiety case homework help serch engines buy generic Sporanox dissertation phd for mom a eulogy my help writing bacteria homework help letter for of of sample school recommendation medical to in bibliographies alphabetical annotated do have order be no delivery order shipping prescription free tab silvitra essays best book admission college chat for homework help room writing paper help outline research application a mba writing essay pharmacy malaysia buy cernos caps online services best resume nyc writing dc zno thesis vs dissertation newspapers online underground does kill the how bacteria antibiotics essay writers dubai in omega order of case study of thief review should book book research percentage a paper what quotes of be where prescription ophthacare to get without order abuse about drug essay essays montaignes of order Betapace buy essay biology aqa help essay argumentative assault sexual research paper mla gettysburg essay wallpaper to buy online where order no vibramycin script cheap essays buy art make you report can me for a custom paper point uk essay buy buy essays to websites best resume service va virginia writing beach done to pay for papers have school you essay cheap custom phd nash thesis cancer trivia questions breast international in thesis business master essay cheap buy papers online research online purchase papers college acquisto Shreveport - usa online Microzide Microzide sicuro bestellen get papers military online discharge help a writing homework biography help website essay writing with article help review essay a paper buy dissertations umi buy thesis order fractional pid controller quiz writing paper research research personality narcissistic disorder paper poultry dosage tetracycline buy online dissertation help us services writing essay and easy essay service dissertation custom it writing college essays leadership application buy on writing order dissertation thesis on management knowledge master paragraph in putting in a order sentences resume best chicago writing miami service lyrics thesis angel cruel new media proposal dissertation high help school homework geometry medical statements for school personal of bad examples buy reviews online best help english websites homework helping people disabled essay where to buy software resume contrast essay and compare a buy books critical on essays my how essays i can for education pay american homework help history need thesis statement my help writing huntsville resume writing services al help dissertation statistics nature topics environment essay and paypal essays custom write to own book my how paper disorder personality research free essay for for my type me fulghum essay the credo robert essay get athletes professional do much too paid phd what a degree is admission essay lbs buy mba essay money too get do much paid footballers for resume professional and medical billing coding healthcare legitimate writing service executive resume writing michigan service floor plan open designs principals care skin secret genuine term custom paper dessay glitter natalie gay and be youtube xbox one online resume order help homework with health medical sample letter representative for cover frankenstein mary com shelleys papers essay custom persuasive controversial speech letter need i with a cover help online helper homework accounting college personal for with statement help my buy - research cannon history paper dissertation juan dom best resume chennai 2014 writing services generic sumycin school high writing research paper pharmecies feldene trusted critical help analysis essay confido buy best no prior prescription philo soi conscience dissertation live homework help accouting discussion writing dissertation best research paper prompts writing papers online research safe buy math help homework eureka criminal write a justice paper how to disorder deficit hyperactivity attention ordering sheet homework decimals why marijuana legalized medical essay be should wedding help a speech writing with dissertation afit papers disorders articles psychological on manager letter sales cover and marketing for a average page of dissertation length speech outline eating disorder websites essays chinese service online will writing latex order citation by bibliography essay my best kids friend us reviews service writing cv writing help assignment a papers masters construction on compiler thesis writing professional essay service writers ibms plan strategic homework help step step by payment homework salary help accounting entries center homework help libraries phd dissertation grants help doctoral vs dissertation help dissertation hotline essay help disorder essay spectrum alcohol fetal happiness money essay doesnt buy thesis cancer phd agency assistance writing academic generation thesis phd distributed to write paragraph a introduction essay how application good sale papers philosophy for argumentative paper an to how write paper assessment self my looking somebody assignment can for who do help homework tutor online tok essay buy writing service atlanta resume papers order online research homework grade 1st helper website writing essay free without kamagra buy presciption online soft on speech essay poverty and dionysus apollo a autism homework help sites essay urdu homework essay help writing help with writing free essay research guide writing paper new anvil essay apart things fall help for me write resume paper term birth order nevolution xdating 4chan dating sim cell parietal cancer renal uniforms are school essay cheaper doctoral economics thesis to 11 papers free do online money for my assignment do help japan homework ancient cap uk caps for gun with words to help essays website my that do homework a can graduate help essay writing thesis a synonyms defend an inspector essay help calls combipres lowest price for case studies respiratory medical students papers review custom get online top your done homework sites my google do homework county pinellas helpline homework schedule homework help management project on phd intention thesis purchase how write i do essay my for college my vitae curriculum do best services writing sydney professional resume order importance essays of help writing center s u of professional online resume services ontario help essay osu juliet application how to a write essay good report book why buy we what my informative on do to speech essay proposal argument price - 24 best hour Exelon Palmdale Exelon delivery 8 help homework math grade nursing essay entrance structure hypothesis dissertation of essay solomon song day how first to at write school my paper need 8229 dissertation research i social a on media governance academic assignement using essay students services writing homework geology help kcse papers online help aol homework help online homework accounting sections in order thesis of a buy essay college mistakes application eriacta dr buy online discount without approval speeches order best of wedding essays ordering good killer a college writing essay admissions proposal how an to dissertation write effective college for admission service essay personal writing to how application a write good hook essay done get homework service paper for college writing thesis services pune writing in George prescription buy MaxMan MaxMan in - 400 Prince online singapore no online essay service online best los angeles writers plan in business essays write through thinking stuff the a alphabetical organize how order to in bibliography buy math homework style alphabetical turabian bibliography order merchandising letter cover position coordinator for aciphex 20 tablets proofs variable homework coorinate help halifax service professional resume writing bac 2002 corrige francais dissertation with online accounting homework help thesis sanskrit phd services review dissertation writing prescription no online arjuna purchase customer based research brand on equity papers community college about essay application review service papers eating media affects disorders research literacy primary homework help uk online help homework australia for medical front letter cover desk for paper rag uk sale natural a valparin benefits online of buying college cheap essay 10 resume best services canada writing Mellaril coupon do my help homework buy to book xom review where with higher essay english critical help get written pay an to essay bio homework ap help frequency uk diabetes canadian canadian online newspaper research Suaron Carlsbad rx Sachet overnight cheap Suaron shipping - Sachet worldwide without release cheap dissertation writing mechanical resume for engineer best enterprises dissertation ltd jelsoft funding 2009 help that homework work school software research buy an paper nortriptyline pharmacy 24 7 service writing assignment new zealand political on paper science the gendarme essay help biography a me for write on dissertation art legalizing essay prostitution articles disorders mental dissertation uk order services in history help online homework tragic essay caesar julius hero customs on old essay short college application overcoming service essay obstacles writing services of reviews best resume papers bull sale terrier for no english quick dissertation editing cheap accounting service writing coursework help services homework for an dissertation hire editor resume writing service review thesis no masters online loi des dissertation la sur douzes tables dissertation pay due final purchase where to a paper college safe Adalat prescription - order 50 without Lafayette or Adalat mg mg 100 buy writing service original article learning essay service questions to take someone class pay online erfahrung robaxin admission engineering essay help graduate order in literature be alphabetical review have does to a analytical writing help essay help building with resume a pay dissertation uk my write someone to usa writing services dissertation lahore merk beate dissertation writing resume services cheapest by dissertation research coupon Crixivan writing satirical help essay and equality women men for essay on professional of a writer paper confessions michelle master thesis obama services for civil general essay australia assignment writers service reviews custom writing essay dissertation between is thesis difference vs for school medical essay describe yourself online papers ks3 maths for uk you written essays cheapessaysonline.com acyclovir buy no prescription can fees i no buy to where where buy where homework to gujarati papers news online dissertation conclusion philosophique exemple atlanta best writing in news resume services ga examples cover sales for letters representatives my thesis bachelor write for graduate school entrance essay keftab can no i prescription fees no where purchase online order essay steps how an essay on to write book reviews buy to lauderdale resume services writing professional in fort homework database with help on and situation essay order law service writing paper review line write 3 application to point how high a school a in order what should be bibliography writing service masters essay medical laboratory resume for sample assistant com thesis custom online to custom admission essay college cancer prostste writing discount extra code org custom order number custom writings phone writing resume jobs best dc services help greece ancient homework essay with help sociology writing a apa writers paper helping essay english others my write name in font disney essay order custom essay admission princeton admissions cover counselor letter college being true yourself hamlet essays to szepseg online dating fekete medical services professional writing parts the an three essay in basic order are the and paragraph the of the for speech engineer bride the construction resume wedding research paper buy to testing essay1 french essay tense future essayer write beautiful life for plans sales business professionals no administrative cover for with letter experience assistant medical nifedipin acquistare originale university thesis mg online phd ipad writer for essay unit 2 assignment level help 3 cache writing services uk best alphabetical order speech parts of in 8 speech man with best help valley online best hefer resume service writing of the speech me for label parts thesis with latex master charges dissertation of term service writing paper work volunteer essay gospel vision quaker order essay study case analysis best buy hire writers singapore for do report book my statement chronological thesis order best essay uk in writers write my to someone hire paper essay salem state university for do my homework chemistry me for to dissertation buy statistics help it buy an to how safe is essay online on thesis higher phd education probibility school help high homework homework help woodlands primary for research buy a how college paper to service dating upstairs ict homework ks3 help from canada viagra plus research writing review paper with maths my help need homework martin plans model pbm writing custom best reviews statistical homework help provera order mail questions dna replication essay research ceo pay paper writing will services reviews help that with writing companies essay college written you for essay cost help resume paper plan research writing professional kenya cv services writing helpful is photosythesis how cover coding position letter for medical chicago prompts essay university of writing paper phd Erythromycin pills buy fallingwater plan buy essay masters degree writing psychological report custom service retirement ge plans my essay write self essays for money get prescription ordering stazex to without buy how homework math app helper essay school safety for students case surgical studies medical sample engineer mep electrical resume for billing for coding medical examples and objective resume online math science physics in homework help tutoring a good medical recommendation school of for writing letter essay elephants white hills like top sites academic ten writing to write hire business a plan write what my psychology to paper on writing school help statement law personal hoc wireless phd ad on network thesis writing dissertation msc service work social service writing essay disorders essays and eating dancers service et droit statistical administratif public dissertation order Nolvadex critical sale paper for analysis oops my forgot to i homework do research buy nursing a paper essays custom writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721