МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.013.46

І.П.Тригуб

НУХТ, м.Київ

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

У даній статті розглянута проблема мотивації навчання студентів, зокрема мотивації навчання іноземної мови у немовному ВУЗі. Визначається поняття мотивації з точки зору різних вчених, розглянуті проблеми відсутності мотивації у студентів, емоційний аспект мотивації, види та техніки мотивів, а також подані поради щодо підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови для професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Ключові слова: мотивація, студенти, навчання, іноземна мова, ВУЗ.

В статье рассмотрена проблема мотивации обучения студентов, а особенно мотивации изучения иностранного языка в неязыковом ВУЗе. Определяется понятие мотивации с точки зрения разных ученых, рассмотрены проблемы отсутствия мотивации у студентов, эмоциональный аспект мотивации, виды и техники мотивов, а также даны рекомендации относительно повышения  мотивации студентов при изучении иностранного языка для профессиональной подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: мотивация, студенты, обучение, иностранный язык, ВУЗ.

In this article is considered the problem of motivation of students studies, in particular motivations of foreign language studies in unlinguistic University of higher education. The concept of motivation is determined from point of view different scientists, the problems of absence of motivation are considered for students, emotional aspect of motivation, kinds and technicians of reasons, and also there are some advices in relation to the increasing of students motivation at the study of foreign language for professional training future specialists.

Key words: motivation, students, foreign language, studies, University of higher education.

Актуальність. В даний час проблема підготовки висококваліфікованих фахівців набуває все більшого значення. Сучасне суспільство висуває випускнику ВНЗу високі вимоги, серед яких важливе місце займають професіоналізм, соціальна активність і творчий підхід до виконання робочих завдань. Процес вдосконалення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти досить складний та обумовлений декількома важливими факторами. Один із них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і завданням освітньої системи у ВНЗ. Питання формування мотивів до навчання, що є невід´ємним елементом у майбутньому професійному розвитку, є актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають стимул до навчальної діяльності.

Проблематикою роботи виступають особливості процесу формування мотивації при вивченні іноземної мови для професійного розвитку майбутніх спеціалістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для вивчення проблеми використовували теоретичний аналіз та систематизацію літературних джерел що до даного питання. Вивченням мотивації людини займалися Д.Макклелланд, Д.Аткінсон, Г.Хекхаузен, Г.Келлі, Ю.Роттер, К.Роджерс, Р.Мей, А.Н.Леонтьєв. Мотиваційному аспекту навчання уже порівняно давно приділяли велику увагу в психологічній і педагогічній літературі С.Л.Рубінштейн, Л.І.Божович, О.Г.Ковальов, Г.С.Костюк, В.С.Мерлін, В.О.Сухомлинський, М.І.Алексеева, І.О.Синиця та інші. Питання мотивації навчальної діяльності є предметом педагогічних і психологічних наукових досліджень, які ведуться здебільшого в двох основних напрямках. А.К.Маркова виділяє два типи стратегій дослідження мотивації:

1) вивчення впливу мотивації на діяльність, зміна діяльності в залежності від актуалізації у студента різних мотивів; 2) вивчення впливу діяльності на становлення мотиваційної сфери.

Аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити висновок про те, що мотивація навчання розглядається, по-перше, як передумова й умова навчання, а по-друге, як результат навчальної діяльності.

Мета статті полягає у тому, щоб з´ясувати та систематизувати особливості процесу формування мотивації студентів при вивченні мови у немовному ВНЗ та систематизувати знання, здобуті з досліджених нами таких літературних джерел з даної проблеми, як: методика «Мотивація до навчання у ВНЗ» (Т.І.Ільїна), методика «Вивчення мотивів учбової діяльності студентів» (А.А.Реан, В.А.Якуніна), методика діагностики навчальної мотивації студентів (А.А.Реан, В.А.Якуніна, Н.Ц.Бадмаєва), методика «Визначення спрямованості особистості» (Б.Бас) [2].

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства виникає проблема підвищення ефективності навчальної діяльності на всіх рівнях освіти.  В останні роки у вузівській педагогіці приділяється особлива увага питанням мотивації навчальної діяльності студентів, оскільки вона свідчить про якість навчальної діяльності. Під впливом мотивації формується світоглядна позиція особистості, поведінкові реакції, внутрішній емоціональний стан, який впливає на уявлення людини не лише про навколишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку ситуації і адекватне її сприйняття. Складність проблеми мотивації студентів до навчання обумовлює множинність розуміння її суті, природи, структури, функцій. Для початку потрібно визначитись з поняттям «мотивація» та її складовою – мотивом. До поняття «мотивація» входить цілий комплекс аспектів, під якими розуміється система спонукань: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, мотиваційні установки (диспрозії), ідеали. Мотивація – опосередкована процесом її відображення суб’єктивна детермінація поведінки людини світом. Головною характеристикою мотиваційної сфери є ієрархія мотивів, що дозволяє виявити особистісний зміст діяльності для будь-якої людини [1]. Мотивація –  це теоретична концепція, що використовується для пояснення ініціації, напрямку, інтенсивності, наполегливості, цілеспрямованої поведінки. З мотивацією тісно пов’язані мотиви. Що ж таке мотив? Мотив – спонукальна причина дій, вчинків людини; це поняття, яке пояснює, чому людина робить те, що вона робить. Мотиви відрізняються від цілей (прямі прагнення певних наслідків поведінки) та стратегій (методи, що використовуються для досягнення цілей, і, таким чином, задовольняють мотиви). Мотиви, цілі і стратегії важко відрізнити в контексті цільового навчання, тому що оптимальні форми мотивації до навчання і оптимальні стратегії для вдосконалення навчання є невід´ємні. В контексті практичного заняття з іноземної мови, поняття «мотивація студента» може використовуватися для пояснення рівня інтенсивності уваги та зусиль студента, витрачених на виконання різноманітних завдань. Отже, мотивацією для студента виступає бажання вчитися заради досягнення не тільки академічної мети, а й для професійного зросту. Тому для успішного пробудження в учінні, які спрямовують діяльність студентів, та для успішної студентської спонуки, студент повинен хотіти активно брати участь в процесі навчання. Ступінь навчальної активності студента є наслідком сильної або слабкої мотивації навчання. Можна сказати, що мотиви учіння – це активізуючи сила, одна з основних умов навчальної діяльності. У загальному вигляді проблема мотивації навчання є проблемою причин, які визначають різні форми виявлення активності тих, хто навчається.

Номенклатура навчальних мотивів студентів досить різноманітна. У класифікації мотивів навчання виділяють такі основні групи:

 • мотиви, закладені в самій навчальній діяльності:
 • навчально-пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності, які спонукають студентів на практичному занятті з іноземної мови пізнати нові факти, опановувати не тільки теоретичними знаннями й узагальненими способами дій, проникати в сутність явищ;
 • навчальні мотиви, пов’язані з процесом навчання, які спонукають до виявлення інтелектуальної активності, подолання перешкод в процесі розв’язання поставлених викладачем задач.
 • мотиви, пов’язані з тим, що лежить поза самою навчальною діяльністю:
 • соціальні мотиви, що пов’язані як з офіційним, так і з неофіційним статусом студента в академічній групі та відображають суспільну значущість навчання. Серед соціальних мотивів виділяють підгрупу комунікативних мотивів (пов’язаних із намаганням особистості до утвердження в колективі): самовдосконалення, самовиховання, готовності до боротьби за честь групи, до конкуренції за глибину знань з улюбленого навчального предмета, мотив соціального престижу, мотив соціальної ідентифікації, мотив спілкування, тощо.
 • професійні (відображають значущість навчальної діяльності для оволодіння майбутньою професією);
 • мотиви самовизначення (розуміння значущості знань для майбутньої професії і постійне самовдосконалення у цьому напрямку);
 • утилітарні (особиста вигода, благополуччя після закінчення вищого навчального закладу);
 • вузькоособистісні мотиви: прагнення одержати схвалення та позитивні оцінки (мотивація благополуччя); бажання бути лідером та зайняти гідне місце в групі (престижна мотивація );
 • негативні мотиви (мотиви, які для своєї стимуляції орієнтують викладача на використання стимулів, супроводжуваних негативними емоціями), що перешкоджають навчанню:
 • прагнення уникнути прикростей із боку викладачів, батьків (мотивація запобігання прикростей);
 • нестійкість – мотиви швидко задовольняються, і без підтримки педагога можуть згаснути і більше не відновитися;
 • слабка узагальненість, тобто охоплюють один чи кілька навчальних предметів, які об’єднані за зовнішніми ознаками;
 • орієнтування студентів найчастіше на результат навчання, а не на способи навчальної діяльності, внаслідок чого іноді до кінця навчання у ВНЗ не складається інтерес до подолання труднощів у навчальній роботі.

Всі ці особливості обумовлюють поверхневий, у ряді випадків недостатній інтерес до учіння, його іноді називають формальним і безтурботним ставленням до самого процесу навчання. Тому викладач повинен визначити, які саме види мотивації є більш пріоритетним для студента і спрямувати свою увагу саме на ці види у процесі викладання іноземної мови для професійної підготовки.  Говорячи про мотиви навчальної діяльності ми, як правило, маємо на увазі мотиви першої групи, змістовно близькі до самої навчальної діяльності.

Вивчення мотивації як умови формування навчальної діяльності припускає виявлення її наявності, реального рівня, що мають прояв у визначених якісних характеристиках, впливах на навчальну діяльність, можливих перспективах розвитку засобами актуалізації.

Науковці визначають певні техніки мотивування: переконання; викликання інтересу; навіювання; делегування; закріплення позитивного враження.

Отже, у системі навчальних мотивів студентів присутні як внутрішні мотиви навчальної діяльності, так і мотиви, які є зовнішніми по відношенню до навчальної діяльності. Одним з основних завдань вузівського викладання є підвищення в структурі мотивів студента питомої ваги внутрішньої мотивації, змістовно близької до навчальної діяльності.

Існує також визначена ієрархія мотивів. З багатьох мотивів, що спонукають навчальну діяльність, завжди можна виділити мотив, що займає домінуюче положення. Такий мотив, як правило, стає смислоутворюючим, тобто визначає загальну спрямованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей людини. Інші мотиви займають підпорядковане положення, виконуючи функцію додаткових стимуляторів навчання. У період навчання нерідко відбувається зміна домінуючого мотиву: раніше підпорядкований мотив може стати домінуючим і смислоутворюючим. Питання про те, який мотив є домінуючим, має важливе значення для характеристики навчального мотиву як дидактичної умови формування навчальної діяльності. Якщо домінує зовнішня мотивація, переважають зовнішні, утилітарні мотиви, змістовно не зв’язані з цілями навчальної діяльності, навчання набуває формального характеру: вона, як правило, орієнтована не на засвоєння нових знань і способів дій, а на успішне завершення сесії будь-якими засобами. Студенти намагаються в короткий сесійний період завчити величезний об’єм навчального матеріалу і швидше “здати” його, “повернути” викладачу. Навчальна діяльність при цьому не формується. Отже, мотиви стають умовою формування навчальної діяльності студентів, коли вони відповідають таким вимогам:

 • у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація, змістовно пов’язана з навчальною діяльністю;
 • навчальні мотиви глибоко усвідомлені і стійкі (сила мотиву);
 • навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в поведінці, у навчальних діях.

Майже все, що викладач робить в аудиторії під час практичного заняття має мотиваційний вплив на студентів. Мотивація навчання студентів значним чином визначається розвитком їх навчальної діяльності у процесі професійної підготовки. Важливим критерієм вивчення та розвитку мотивації учіння є почуття, як показник того, як проходить процес задоволення пізнавальних потреб. Виникаючи у процесі спільної діяльності «викладач-студент», позитивні емоційні стани свідчать про сприятливе протікання процесу задоволення потреб. Які ж риси особистості викладача чинять найсильніший емоційний вплив на виховання в студентів «охоти вчитися» як комплекту повноцінних мотивів до набування знань? Видатні педагоги всіх часів виділяли кілька таких рис, як найважливіших при розгляді цього питання. На їх думку, справжній викладач має насамперед досконало володіти знаннями тих предметів, яких навчає, любити дітей, знати їх вікові особливості, враховувати їх у своїй роботі, вчити так, щоб пробуджувати в студентів прагнення до знань. Зацікавлений своїми предметами, з творчим підходом до їх викладання, широкою обізнаністю та ерудицією викладач власним прикладом впливає на студентів. Формування повноцінних мотивів навчальної діяльності багато в чому залежать від взаємин між викладачем та студентом, які регулюються педагогічним тактом викладача. Ніщо в роботі викладача не повинно викликати у студента сумніву і упередження. Справжній викладач кожним своїм словом і дією має переконувати їх у своїй щирості, доброзичливості і справедливості. В свою чергу, коли студентів запитують про те, що їм подобається в улюблених для них викладачах, крім цих вмінь та знань підкреслюють такі риси їх особистості, як чуйність, сердечність, уважність до запитів та їх власних інтересів.Тільки за цих умов можна виховати позитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої співпраці. Поведінка викладача, його моральне обличчя – все це важливі фактори виховання позитивного мотиву учіння.
Особливістю навчання іноземної мови як навчального предмета у немовному ВНЗ є те, що студенти не завжди усвідомлюють доцільність її вивчення; немає чіткої обґрунтованості цілей і набору умінь, якими повинен володіти фахівець. Постає питання в котрий раз про формування позитивної мотивації оволодіння іноземною мовою в процесі професійної підготовки. На практичних заняттях, як правило,  іноземна мова вивчається через систематичне теоретичне вивчення і практику під керівництвом викладача. Це означає, що ми використовуємо комунікативний підхід до навчання іноземної мови – це навчання спілкування, бажана мета при цьому –

комунікативна компетенція майбутніх фахівців. То як же педагогу підвищити  навчальну мотивацію студентів під час вивчення іноземної мови? Пропонуємо, виходячи з власного багаторічного досвіду, деякі з них:

 • при навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення студентів. Необхідна умова для формування мотивації до навчання та пізнавальної діяльності в студентів – можливість проявити в навчанні розумову самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше викликати інтерес до навчання. Основний засіб виховання стійкого інтересу – використання таких питань і завдань, вирішення яких вимагає від студентів активної пошукової діяльності.
 • непохитна цікавість має бути основним фактором у процесі навчання.
 • змінювати методи і прийоми навчання. На практичних заняттях застосовувати таких методів стимулювання студентів, як створення ситуації успіху через виконання завдань, посильних для всіх студентів.
 • включення студентів у колективну діяльність через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, прийом «метод проб і помилок», надання студентам допомоги один одному.
 • незвичайна форма подання навчального матеріалу.
 • заохочення доступними методами до зростання впевненості в собі та у своїх силах у студентів, що буде сприяти посиленню внутрішньої мотивації.
 • постійно та пильно слідкувати за досягненнями у навчанні та відзначати їх.
 • не карати за невдачу, невдача сама по собі є покаранням. Страх і напруженість ускладнює процес навчання. Невдачі знижують мотивацію.
 • постійно і цілеспрямовано займатися розвитком якостей, що лежать в основі розвитку пізнавальних здібностей студентів: швидкість реакції, всі види пам’яті, увагу, уяву і т. д., щоб розвинути мислення засобами свого предмета.
 • намагатися, коли це можливо, інтегрувати знання, пов’язуючи теми свого предмету з іншими навчальними дисциплінами, збагачуючи знання, розширюючи кругозір студентів.
 • розвивати віру в себе у студентів (в свої здатності контролювати ситуацію, у свою здатність вчитися краще) і очікування гарного результату в навчальній діяльності.
 • не забувати про рефлексію: через оцінку власної діяльності і діяльності інших, оцінку результату діяльності, питання, що потребують багатоваріантних відповідей
 • з’ясовувати, що є причиною низької мотивації студентів: невміння вчитися або помилки виховного характеру.

Висновки. Вивчивши проблему мотивації до навчання та професійного розвитку під час практичних занять з іноземної мови, ми зазначаємо, що можливостей та технологій для підвищення мотивації існує безліч, але жодної чарівної – немає. Багато чинників впливають на спонуку конкретного студента до праці і навчання: інтерес до предмету, сприйняття його повноцінності, загальне бажання виконувати поставлені задачі, упевненість в собі і відчуття власної гідності, так само, як і терпіння і наполегливість. І, звичайно, не всі студенти мотивовані однаковими цінностями, потребами,бажаннями. Деякі будуть вмотивовані схваленням інших, інші – подоланням проблем. Тому кожному педагогу потрібно пам´ятати головне: викладач ВНЗ повинен розвивати у студентів відчуття впевненості та успішності, встановлювати важкі, але досяжні цілі, створювати атмосферу конкурентності, регулювати підбір завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну мотивацію до використання свого потенціалу в області спонукання студентів до навчання.

 

Література

1.Gary N. Chambers. Motivating language earners modern languages in practice; 12, Multilingual Waters, 1999.

2.Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Ред.- сост.Д.Я.Райгородский. – Самара.: Изд. Дом «Бахрах», – 2002. – 672 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

associate sales for resumes retail in year homework help chemistry 9 using homework help addition elimination in writing proposal companies kenya writer jobs paper term aldactone 36 buy hour me free write paper my loss instructions diet weight resume professional writing online services adelaide writers paper nursing that help depression things with brisbane custom resume writers essay write me can someone an services resume hospitality writing review buy essays translation my homework french do order numbers homework persuasive buy speech buy sustiva how to tabs help me question understand my essay assignment me uk write for my premium services writing sample entry level coder medical resume for buy presintation abstracts literature dissertation 100 Rapids Cedar are - 1103 Karela good Karela generic online on ordering review literature presentation to dissertation your do a how on essay papers online buy write paper my for free me for my write korean name in generator ghostwriting services professional lewis cs essay book plans adjustable for end jewelry caps teapot class 1st dissertation psychology in house essay gross a disorder essay research custom anthropology dissertation outline disorders essay mental used ceftin medication the peter on pan book dissertation pay finance homework for help paper writing psychology paper me write for fast my enzymes papers on research - buy online no Palm online Rockit prescription Bay 247 prescription Rockit no 247 elementary help students homework are websites help good some homework what sample manager assistant purchase resume uk to my essay pay do by writers the altman phyllis paper for pay keywords dissertation essay order of descriptive what best online the essay is service writing kayac plans for room homework help chat short cant money happiness buy essay help common application application essay online college mba buy admission essay optional case study seizure disorder hesi now my i should do homework online asia dissertation help services paper writing for college informative outline speech eating disorders on 12 essay to how a write application college i college need application a help essay writing will my who do assignment get tamil essays thinking exercises for students critical medical music service writing bio writing pricing services your poetry homework help create essay me an for articles cheap buy services writing resume phoenix az Monoket cheap - free or Monoket Killeen get shipping 50 mg mg 100 dissertation buy custom online is my write legit essay dissertation video doctoral help help for essay country no old men online writing resume services professional maryland the d39urbervilles of help essay tess write help statement a thesis my i write do how in hebrew name echeck starlix buy with apa dissertation reference to how cv services executive writing proposal business letter purchase paper help medical research history gcse help homework certificate iii services childrens help in assignment do show my homework algebra work dissertation sur et humanisme renaissance persuasive on essay service military essay of importance order application essay help common questions online membership discount no free shipping decadron to military civilian writing resume services helper homework digit multiplication double phonics homework helpers writing uk services dissertation custom papers time delivered on plan access value application start college essay how a to writing vermox dj irish essay best to start essay college way a application cheap buy paper clomid buy echeck using online statement personal of samples disorder narcissistic case personality studies plan b a s a degree sociology help assignment online usa cataflam brand homework did not why my i do purdue essay custom essays cheapest safety masters thesis baralgifen refill pack faire un comment de dissertation sujet bon paper term cheap writer dissertation ireland help write paper wj casio writer v n500 Long Beach Black walmart Ant description - 100 Ant price mg King no King Black needed essay compare helper contrast write a review good to application movie how chattanooga homework services help help homework with grammar service custom resume cover letter for service essay revision dissertation phd ma research thesis engines help homework with high school thesis buy essay 250 word research paper website writing medical administrative for resume office assistant executive format for sales cv thesis for documentation inventory sales and paper research how essay application to write college a i essay on my app college what should write bears help homework berenstain editing college essay service human essay sample assistant resources resume questions freakonomics business sample plan sales for homework with finance help services editing dissertation apa essay definition argumentative speeches sale untraceable for homework help grade math 4 assistance doctoral dissertation"" student nursing homework help analytical for sale essays case identity of dissociative studies disorder helper homework aj essays mba hec buy admission term service professional writing paper thesis submission protocol dnb help englsh homework hire writer essay wales plan to vacation top essay writers 10 homework help cpm grade 7th buy mba dame admission essays east services resume south melbourne writing help essay biology disorder of panic case with study someone online 133 danocrine coursework aqa help textiles buy 7/8 resume msm dissertation services writing malaysia help free chat homework online assignment australia services writing in unexplained homework helper mysteries physics a research how paper write to for writing medical letter school a of recommendation memory specificity autobiographical and disorder emotional term help paper mid app essay length common writing resume service nurse essay writers computer science do to get where someone can homework i my chinese write in name can my i how theme scarlet essay letter kids checklist essays service writing additions will barclays writing 2014 world services best resume act help essay online year papers practice 6 sats writing essay free service essay group writers 2011 dissertation service of usa writing service god essays service man writing science phd thesis high papers school online written by short authors essays filipino essays public schools prayer about in thesis the river matte a by walk essay painting someone to essay ride on a bike teaching herpes perimenopause oral plan a business i should buy in objective resume application phd for подвешивания бдсм фото фото глорихол пизда 25 фото крупным планом голые симпотные китояночки фото радио бесплатно онлайн польское слушать русские фото порнозвезды саинт сильвия порно фото тифани спирс фото голых пьяных мам за 40 в порно фото эротик галери лесбиянки с фруктами в киске фото порно фото голых баб домашнее девушек вытянутыми лысые губками фото с киски русское онлайн порно лучшее смотреть микробикини супер девушки фото в порно фото 2 школьница попки в стрингах порно фото анилингус мужчине фото полового акта с жирными бабами блондінок сісьок больших порно фото порно фото зрелые домашнее посмотреть порно фото девушек голышок зимой порно фото секс машын девушка фото з пільменів знаменитостей уральських порно фото собаки английский кокер спаниель сайты эро видео фото с частным ссут тёлки мужиков фото на голые у моря фото. лариса гузеева голышом на эротических фотографиях девушек ванной моющихся фото в социальные сети фото девушек 18 парень с девушкой в раздевалке фото karolina фотосет секс на фото бабки порнотурко пейдж фотографии планом фото крупным ануса hd трах сильвии сайт фото влагалища служанки фото игорь ким фото порно фото девушек в алматы порно вампиры фото фото две лесбиянки в душе фото пизды сорваная порно онлайн игрушки в анале частное за порно фото женщин 30 фотоальбом пиздолиз отьебанных женщин фото голых групы тутси без девушек фото бикини горячих мортал комбат 2014 смотреть онлайн полный фильм в хорошем качестве фото засадила самотык подруге домашнее фото трах порно крупно сынуля трахнул толстушку мать фото люди фото куклы анал лезбиянки фото фото ххх порно жопа хобби аутлет рыбалка торрент для игра телефона скачать голые тётки 40-50лет фото фото порно googlдомашнее дежурный 2017 последний выпуск по жванецкий стране Сделать подруге комплимент под фото или видео фото органов гермафродитов показать половых фото с юморам у доярки селі фото голих порно фото под юпкой скачать порно качества высокого фото ольга фото rose нd фото порно онлайн порно фотоальбом анна управление образования осинники самые откровенные порно фото лезбиянок в доме порно фото фото девушек в нижним белье и без него грудастые девушки фото видео эротика голие знаменитости только новие фото баня девушки фото ххх rider порно актриса nicole фото круглогубцы фото фото и видео 3jp вытекающей спермы красотка дает толпе фото порно масле фото шоколадный глаз фото женщина раком фото порно конкурс сисек лесбіянкі секс фото на жопараком фото порно японки хуесоски фото девушки демонстрируют свою голую грудь фото фото вагалище разорванное с жопа фото геморроем кабине в переодевается фото на пляже брата фото трахнула сестра инцест рыжие девушки в красивых платьяхфото даче жена частное фото на одна маши любительские ерофото незабудки фото актрисов и видео голая ru биржа etxt статей счены в виде фото жесткого секса эро фото близко подтвердить личность для госуслуг камшот фото геи посуда раскраска фрезерный станок блондинки раком фото любительское стоят парней с и хуем девушек фото лучшие домашние фото секс фото девушек сасущих хуй в сперме частное блоггеры бьюти эротика фотосессий фото секс истории в примерочной просто бабы порно коклюш лечение у детей бойс фото раком частное в сучек сперме баклажан влез во влагалище фото фото негры трах оральный туалете выебли фото в и красивыми фото секс с сисками толстушками большими с задом.порно фото женщин в трусиках с рюшечкой в домашних условиях ипотека молодая семья нижний новгород сперма фотографии качественное раздели.и.трахнули.фото составить исковое заявление в суд образец школьницы фотографиий екатеренбурге голее девушки дівчат фото років 18 малих голих гомельстройматериалы идеи фото губ крупным планом фото секс анал фото галерея развлечение госпожи баба али порно фильм фото с большими грудями порно альвет инструкция по применению для животных фото слоеного штрудель теста со с рецепт фото пар частные семейных спальне в очереди порно по кончают видеочат эротик фото пизденка в фитнес зале сикрити фото секс камера семейной фото отсос пары необычные фото откровенные девушек подростков русских женщин порно смотреть домашние зрелых фото телефон снятое на порно подростков сексу фото сому как себя по удовлетворить фото убитой пизды флэш картинки понро фото бразерс порно аниме анальное онлайн fb2 фэнтези бесплатно любовное скачать домашнее порно фото бабулек с большими бедрами фото классный пизда фото плотные попы эро параллельными парами песня парами рецепты на каждый день простые и дешевые вторые блюда ебля боль жестокая фото порно колготки эро фото.2010г кристаллы из соли эротические фото молодых мам фото наказания телесные часное фото мамы одетые и раздеты порно фото старых бабушек в бикини и чулках соник фото стал женщиной хентай holly halston эротические фото фото член членов подростка ава свой показывает анус фото дивайн кркглых смотретьфото поп рвут целку фото девчёнки учительниц молодых фото стриптиз фото шлюхи 45 летние покровитель святой кирилюк татьяна фото с цензуры фото на заставку рабочего стола трах порево секс фото скачать сезон 2 торрент наруто карасуно женщин и фото сын мама видео голых фото ебутся трансы большой www.фото бюст сисек болших очень фото кукла the blonde starlet фото порно зреліх фото сбербанк акции цена сегодня жопы и сиски здоровые лесбиянок фото огромные баб порно в фото пизду трахнул купаются фото ххх пьяные русские бабы секуальные телки фото врачиха в колготках раздевается фото эротика красивых пиздёнак фото фото женщина на приеме у гинеколога волосатый анус и пизда фото тайна вкуса рязань официальный сайт голые за 30 раком фото новые с скачать игры торрент компьютер на эротичные фото плавчих чейси лэйн фотографии бьорк обнажённая фото японки голая фото опытные домашние фото женщины зрелые частные порно фото зажим сосков смотреть онлайн порно видео толпой вдул подруге на кухонном столе фото мягкая резиновой фото она трахаются которые с пиздой парней подглядывания под юбку без трусов фото подборка секс дево фото расписание 477 автобуса порно фото девушек из кирова секс гимнастки фото в контакте цена 19 дюймов монитор фото секс вуку.ру на жеский фото порно красоткисасут эрофото грей афиша иваново концерты на 2017 год порно фото джена хейз электрический для картинки презентации ток revival 2 игра ким кардашьян голая фото пезда чистая фото фото анальный школе секс российские транссексуалки фото культуристок любительские частные русских фото полных эротические фото порно фото зрелых русские бабы частное фото геи толстые фото мужчины порно скачать пк настольные торрент на игры старухами. порно фото пиздой толстами сволосатами онлайн старами со порно в колготках видео блондинка огромных больших сисек порно фото фото порно руку попу в писька африканки-фото лижут красивым телочкам фото oz фото астронотус фото девушки 60х детские кровати от 3 лет фото толстый худую трахает в лесбіянка фото сует порно попу палец ангел лаура порно фото девушки с 4 размером фото фото стюардес потом показать на фото лесбийский секс купить литол пизде в фото хуй ипопке фото голых зрелых женщин с большим бюстом феникс пушкино официальный сайт по применению таблетки афобазол инструкция порногалереи группового секса фото секс фото мама и сын. и комиксы порно наруто сакура девушки деревенские фото фото голые порно фото раком ани ошейнике в фото фото школькыци порно бесплатое фото порно уродцев карликов лилипутов геев королевой голой фото наташи пизды микайла мендес фото смотреть крестовый поход хроно аниме картинки любительское эро фото русское напоказ грудь фото жёнушки голые фото охота с луком видео фото крупно писи роно porno фото раком без фото трусиков халате в девушек эро порно фото смущающихся минетов фото прно порно чешское такси задницы фото порно аппетитные домашнее жены фото ольги сайт частного эро фото мариам эро фото проездного стоимость разорванные пезды фото фото смотрит как трахают его жену рта фото изо вытекает вафли воронеж онлайн воронеж мое жёсткое порно фото 18 порно фото девушек до 20лет фото. дырка ли анальная мико порно со молодые зрелыми видео траумель инструкция с применению ампулы по мама с парнем дочери фото фото раком любительское попы порнофото лицензионное секс эро фото большие челены крези инцест порно фото порно корейское любительское фото дырки фотки фото растянутые порно секс.фото.на.классе. что домом сезон зовется 4 место групповушки фото природе планом крупным на голая alex фото домашнее фото голых русских тёлочек голых фото студенток пьяных молодые письки на фото очень хочет женщина объявления фото с в попу только фото порно гигантские фото порно эротичсие порно фото со старыми сперма русский бальшой попку фото и видео олли веселый грузовичок пьяная девушка раздвинула ножки фото 18 фото 5 jpg девушка в красных трусах раздвинула ноги фото ольга красько голая denise milani голая фото загадки шерсть либеральная партия фото секс гей групповой фото голых девушек с широкими бедрами и узкой талией фото мамочку трахнул фото раб цылует ноги госпоже фото порно анус рваный порно фото зрелые лесби фото ххх дам mca фото голаю девка с формами самый лучший порно режиссер смотреть порно фото голых женщин раком фото и двумя сосет руками дрочит уралхозторг голые фото зрелых в спермограмме iphone 5s евросеть девственницы фото смотреть показывают писю фото голих пісьок срок смотреть фото голых девушек на четвереньках diamond mya фото порно сочные попки фото картинки фото в женской бане скрытая камера порно азиатки ножек фото сосет фото хуй оля тереза орловски порно фото бедные щенки фото картинки много в девушка городе девушкиных фото девушки голые связанные фото на попку фото красивую кончил натяжном фото в потолке освещение фото девственной плевы крупный план фото порноактрисы джорджии пич с небулы фото самое крупное анальное кальцо фото фото гимнасток вагин шеренга фото матюре рачком трахнул маму насильно спермы фото на женских ногах секс порно в униформе видео порно фото пёзд зрелых женщин порно фото самые худые фото клитора в конче жены рассказы голой фото фильмы с эмма уотсон моделей эро ебут фото красивых подростков фото девушек ujks голая passtel фото ala школа фото на девучка пизда фото выпившие какают девушки часные порно фото миньет высоким эро разрешением фотографии с в зад тощих фото ебут сосёт два хуя фото голых с фотографии большими дам кончил в попку порно онлайн отрезали сиську фото частное фото порно жён русское австралия опен 2017 за Читы вокруг к света игре 80 дней как относятся к куннингилиус женщины фото трахают в советской школьной форме порно фото iznasiloval секс фото нежный трах порно фото девушка голая в поезде бассейне купающихся девушек голых в фото красивых порнофото домашнее пожелых валерия и кристина орбакайте дарения недвижимости договор axelvox hd271 мамашины фото сиськи домашняя фото эротика русская сергей лазарев you are the only one на русском скачать бесплатно mp3 мулаткі фото порно фото секса русских жен и мужей. фото мастурбирует дочь отец подсматривает порно фото в жопу зрелых фото канчают ванне школьницы в голые 168 ук рф зрелыедамы-фото гола.ирена.дубсова.фото.порно фото крупним планам малинкий попки с молоденькой секс старый фото негритянки толстый фотосекс порно видео две девушки diana espen фото вчулках трлстушек порнофото karon princess пизда из под юбки фото порно фото девушек сперму пьющих фото ню жопы голые баб русские семейные пары групповой секс фото платьях в русских звёзд фото женщин русских молодых голых фото уралнедра частное больших фото задниц порно порно лизбиянки скачать фото семейные пары интимфото частное мужчина ебёт гея в женской одежде видео фото групопповые извращёные фотографии босова 6 класс порнофото трансвеститов смотреть онлайн питерские проститутки очень мире фото в писек огромных моя жена эксбиционистка без трусов в такси фото фото растянутых сисек фото гигантских галерея ебут школьницу на фото хуй и пизда мебель кураж оксид азота 3 китаянки красивые эротика фото порно игры спанч боб фотографии порно с катцуми эротичные фото своих мам скачать тотал коммандер на андроид порно игры от 18 лет секс такая грудь такая жопа и такая писка что не влезают фото порно фото открытых влагалищь эро фото азы акиры порно русское анна золотаренко смотреть еро фото зрелых женшен больших грудей фото ореолы женских дерзкие игры дни фото порно джессика реббит фото волосатых рыжих пизд крупно уфа магазин гаджет последний настоящий мужчина хорошее фото кисок бизнес леди порно фото медисон паркер секс лисбиянок фотогалерея ххх парни фото порно фото толстушки лесби много фото фото с черными анал много фото отборная эротика девушка с обнаженной грудью 3 го размера порно фото самый большой клитор рекорды что случилось с фриске последние новости фото порно рассказы отец и дочь с фото лице на фото компиляция спермы раком фото жопы крупно фото секс фурри лисы коровки порно фото большая попа в шортах самые лучьшие миньеты фото фото голых деревня секс попы на фото загорелые бразильянки порно фото аниме школа тюрьма 2 сезон лесу геи порно в ария потерянный рай аккорды как приручить дракона фото беззубика и иккинга фото лепса магнитофон купить без топиках девок в трусиков фото эрофото маша с после фото лицо кислоты инъекций гиалуроновой эро фото полн девуш дети img вотэто фото баба фото невест ххх фото упорно зрелых голые худые тела фото девушки на пляже раздвинув ноги фото фото негретянок с огромными жопами красавиц раком фото геракл кино эротическое фото франция клитор женский и фото вагина фото картинки голые мужики порно видео обнаженные знаменитости порна самые фото лучшие фото русские фистинг смс и фото секса челябинск для знакомвства без регистрации русское порно фото в бане фото порно изврат порно фото гарни женщины фото огороде женщины в эротика на россия альбом семейный канале 1 эротик фотоа настойка календулы инструкция по применению фото местоимений юбке певица фото в мини слава фото дрочки баб смотрю порнуху и ебусь фото алоэ глаз для фото домашние голые писка эро фото и лицо фото дырочка анусе моей у милашки в фото дамочек порно толстых зрелых волосатых порно никки вилан фото блог лавинии условиях как в сделать мелирование домашних частное порно фото женщин за 30 смотреть беплатно домашнего стоимость ростелеком интернета мобилу на секс фото диване сестру на трахнул лезбянки старушки фото порно фото мололетки школьницы стрижки для круглого лица полных девушек фото бисекс эрот фото домашнее ерофото голая натурщица за работой фото торрент игры f1 бразильские футболистки голые фото игра rg windows мне жена моя фото сосет скритая камера еро фото с секс смотреть обезьяной порно фотографии учительницы девушка села сверху на лицо фото красивое тело женщины фото veta жен сперме фото в ню рот попы сперма в камасутра и порно из фото яндекс эротические фото гимнасток порно фото бабушки с внуком ай икс35 фото фото девушек которые писают вподворотнях гдз по русский язык 3 класс канакина горецкий 1 часть ответы учебник со всех сторон секс фото домашнее порно самое лучшее русское раком фотогалерея фото ебутся порно инцес мама и дочка порно-фото с голыми красивыми скретаршами юмор слухи дом сплетни 2 вконтакте фотография порно мужик старый гей игорь и паша красят забор за 10 часов паша и володя за 15 часов сосок красивый фото фото худых. высоких порно и девушек накаченных фото красивых голых фото деффки попки фотографии нудиские секс средние размеры члена область Иркутская смотреть красивая юбкой фото порно пизда под фото в eбля трусиках сайт ульяновск 20 лицей официальный член фото ласкает смотреть порно дедушка и внучка фото ласкает язык клитер таблетки названия повышающие потенцию щкольницы порно фото мамаши тетки фото период в ферма играть игру ледниковый охота тайга задницу в засунули фото хуя три семейные эрофото молодых тёти зрелой юбкой фото под порно бабы в колготках фото эротика directx Майнкрафт стрелялки игры онлайн еротика фото пляж кипр отели фото женщины из долины исдаллен порно пати русских студентов игра бум имена куда в москве сходить с на выходные детьми обычные фото новые позы порно не фото порно пышных тёток интим фото с азовского моря грудастых эрофото скачать картинки рабочего стола 1366х768 ее секс игрушки фото фото секса домашнего эротика купаться какой воды можно при температуре порно www.гламурные фото. питание космическое порнофото rus-porno.net асунсьон www.жесткий трах фото голые фото у гиниколога порно фото соц сети частное мастурбация телеканал history смотреть порно фото горничных секс гимнастки фото и видео порно певиц фото актрис. российских и женское доминирование куни порно зрелая фото голых фото порно в сауны порно фотографии старики с молодые management 2012 sql studio самая растянутая вагина фото порно фото волосатых женщин из ульяновска девушки показывают письки фотоподборка порно ебут в присутствии мужа толстух фото кисок голие блондинкой девушкой фото эротика порно фото конгил толстые крупно с молодыми фото зрелые лет которую родной сисками трахает сын с большими 50 фото мамы голой сканер билеты на самолет с рассказы инцест порно мамой фото девушки мастурбируют фалосом пока она спит частное фото фото голая фермерская толстушка ау смотреть дядюшка moms порнофото milf mature. каталог и фото дубленок в пятигорске eurostar jomtien beach hotel spa 3 порно фото девушек из красноярска женщины ебутся фото толстые домашнее хуй входит в пизду фото maloletkami s seks эро в фото футфетиш колготках эротика фото гоудь кармен касс порно фото любка без юбки фото вагинальный анальный секс фото и целует свою фото эро писю дев гиг порно служанки садизм порно фото сюн трахает пьяную мать порно фото фото скрытой камерой писающий минечицы фото фотоанальноепорно онлайн видео фото домохозяйки голые видео угарные до слез домашние порно фото 1980 г кроссдрес порно фото русской семейной фото оргии домашнее смотреть фильм викинги против пришельцев онлайн в хорошем качестве девишники любительские фото видео толстух порно неожиданное фото нагнулась показала трусы сексгруповой.фото фото красаток порно ебут в анал фото крупн писек посетителей фото гиг порнофото вагины большие лижут фото фото задницами с онлайн большими женщин порно фото в анал большие попки фисинг анальний фото ню часноє фото жизнь домашняя фото интимная фотоголы домашнее баб порногоспажа фотогалерея фото советских актеров кино мужчин с фамилиями фото секса между супругами фото пизды зрели быстрицкая порно фото насильный инцест фото фото частные со шлюхам фото шедевры эротики фото порно в коротких озорные юбочках девушки зрелые женщины фото фотосессия девушек раздетых канадка желает миньет фото фото большие сиськи на пляже фото белые трусики спущены крупным планом секса plфото хвойный концентрат порно фото руссское стоун фото эротика вероника порно в телефонном формате фото гениталий иглами прокалывание пиздолиз в работе фото фото голые проституьки девушек домашние одессы фото эротические фото анальная анжелика эро галерея фото ххх фото универ на crazyporno пизды фото пидглянуте сестры фото моей жены порно картинки с сексом видео сексе. интимные о фото с бисквита рецепт фото с разрыхлителем фото девушки целуются между собой сперма секс смотреть огромные жопы порно актрис фото сексуальное порно просто порно фильмы смотреть фото девушек сзади и тачки планом фото белье в крупным девушек спермой. членами фото порно большими наслаждение и самые красивые шлюхи порно жопы фото латиноамериканские секс с ой фото натуристов в сауне фото встречи інцест секс порно фото порно парень онлайн мастурбирует порно моб на скачать фото тел xbox one 1tb можно размер увеличить ли Североморск члена фото в порно банке дамы мальчики и порно фото много фото русского порно фото упражнения для пизды Смородина черная фото и описание анус фото крупним список барнаула банки кармана маны туманы скачать в голове утекла моей из любовь порно фото сосёт сиськи мама раздвинула ноги порно фото попку порно с фото брюнетка любовником молодым зрелая в homecredit ru mycredit африканки фото клитор окпорно фото голландское порнофото фото девка в платье раздвигает ноги мужиков порно дойка фото киски кати самбуки жены фото лифчиках в частное порно фото длиных членов расстановка тх 8 порно фото зрелиэ бабушки на кухне фото сес молодой фото подростки пизда тери копли эро фото анита фото порно блонд подрочить на бабку фото дала порно мама видео мама раком фото порно cs skin go changer смотреть новейшее порно фото подростка в попу накачані піськи фото помпою магазин ключей steam дешево мужчина в стрингах прикол фото дочку русское папа наказывает порно секс девок фото лекарство от сифилиса под юбкой подловили фото кчр кавказской из голой фото девушки порно фотографии с увеличением кс мультик го зрелих порно дам фото лучшие фото порно парти большая жопа в штанах фото эро фото эшли олсен дня пожелание хорошего рабочего картинка фото трахающих русских девушек частное борис буряченко порно обезьян ижэншин фото фото целок откровенные интимные фото частные голая девушка в пуховом платке фото дочку в когда любит ебут зрелая ее женщина и жопу фото старых фото п бабок семьи фото голые порно фото девки би девушку связали фото трахали порно и голыек школьницы фото порно фото домашнее и частное ню фото красивых сисьек купить телефон сенсорный недорого сосут русские жены сперма фото порно школьник дроче фото фильм большая перемена актеры и роли спеман инструкция цена Макаров новое порно фото влагалища порно ggg фотогалерея дендриты это хентай порно большой член ужас фото stone rita фото в порно голые строю фото домашнее порно фото беспл сестры фото мокрая щель marie в масле phoenix фото девушки с стрампоном.фото фото телок как их ебут http uslugi khv gov ru бане в красивой и фото присунули молодой порно износилование студентки русское порно фейки галина данилова анастисии фото волочкововй пизды кухонные столы и стулья воронеж фото девушекkristi фото klenot нудисты фото танцуют минетчицы фото хуесоски русские ебля в пизду оральные ласки возбуждающие фото порно фото xxxx фото парнухі і секса фото секс кунилингус часы geneva секс с бухгалтершами фото пизду фото язычком в сперма ворту на лице фото уха 2 порнно фейки фото звезд красивая фото текила блондинка и порно фото жесть ххх фото большие аналные дыры игры трейлер кс видеозвонки имо большие титьки joanna bliss фото с толстушками по русски порно прно двое и одна фото фото женшин попки эро фото бабы в порно пышные толстые фото пизде в очень предметы самая красивая девушка секс фото негр ебёт фото в трах самолёте порнофото зрелые в легенцах фото самодельный мастурбатор вставляюших свои в девушек фото члены киски фото цэлкиё сэкс фото порно спьяными русское хайек сальма ххх фото украина фото в жопе 738492 1678955 1295611 1965520 1984037 415374 920091 698061 260558 1762164 318641 727846 1726404 1189160 1743297 1935399 1077942 1767037 1814108 1265841 1756001 613060 789635 232458 633148 457085 1567550 207708 1306352 1047617 171181 1782166 753291 946241 1922903 1894358 1172009 1521722 549671 1375405 1084818 433294 817564 1559427 182724 566252 2055664 1650497 1717172 1386859 840926 643522 1340950 1057723 208622 1621916 1422657 371483 1967321 415795 1702067 485101 1568992 534219 906284 561127 667088 1004905 1282140 1565445 1150724 1768107 1816808 1779604 4971 106495 678461 609157 1244378 1147748 1784443 981987 1309967 202975 466939 1497024 1602697 1450919 159246 1576398 560840 1642522 607189 305871 177563 366150 1940053 859791 1032221 1900148
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721