МОТИВ ДВІЙНИКА В «ПОВІСТІ ПРО САНАТОРІЙНУ ЗОНУ» М.ХВИЛЬОВОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено поняття «двійника» і досліджено особливості впливу непримиренного Іншого на психіку протагоніста оповіді.

Ключові слова: двійництво, Інший, мотив «дзеркала», антагоніст.

 The article is devoted to the determination of the concept of the twin and the analyses of the peculiarities of the influence of the irreconcilable Other on the psychic of the protagonist of the story.

Key words: twin, the Other, the mirror motive, antagonist.

 

У психологічних та філософських студіях ХХ століття велика увага приділяється проблематиці Іншого, яким у післявоєнний час зацікавилася і постмодерністська антропологія. Л. А. Абрамян відзначає, що особливість дитячого сприйняття своєї особистості в тому, що усвідомлення себе як індивіда відбувається не одразу. Довгий період часу дитина мовить про себе в третій особі, що свідчить про те, що  із раннього дитинства в людині проростає Інший. Ж. Лакан дотримується думки, що систему Я неможливо помислити без системи Інший, причому Інший, найчастіше, ідеал, до якого поривається суб’єкт. Тут психоаналітик вбачає «нарцистичний характер уявлюваних любовних стосунків» [3, с. 152]. В екзистенціалістському світогляді (у його релігійному варіанті) мотив Іншого простежується в біблійній формулі самототожності, вираженої Христом: «Я і Батько суть одне», яку німецький філософ М. Бубер вписав у комунікативні рамки: «Бог містить у Собі Всесвіт, але не є ним; так само Бог містить в собі моє я, але не є ним. Ось це, невимовне словами, дозоляє мені […] казати ти; в силу цього існуємо Я і Ти, існує діалог» [2, с. 57]. Представник атеїстичного екзистенціалізму Ж. П. Сартр у своєму провідному есеї «Буття і ніщо» розглядає Іншого в якості посередника, що сполучає Я із самим собою. Аналізуючи почуття сорому, філософ зауважує, що емоція складається з трьох вимірів: «Мені соромно за себе перед Іншим» [4, с. 311]. За точку відправлення М. Бубер бере Бога, називаючи його Іншим, і мислить як друга, тоді як Ж.-П. Сартр, повністю заперечуючи Бога, який здатен лише обмежити свободу індивіда, сприймає його ворогом. Таким чином ми підходимо до двох протилежних розумінь Іншого: Я = Інший (позиція – друг) , ЯІнший (позиція – ворог). У нашій науковій розвідці ми візьмемо за основу другу перспективу погляду на опозицію героїв Савонарола – Карно у «Повісті про санаторійну зону», яка і стала об’єктом нашого наукового інтересу.

Попри значну кількість публікацій про творчість М.Хвильового, наразі в Україні немає серйозних досліджень проблем двійництва та впливу Іншого на героїв твору, що зумовлює актуальність подальшої роботи над предметом. Метою статті є аналіз наслідку та особливостей впливу непримиренного Іншого, що є двійником головного героя (тобто Я), на його психіку.

Завданнями, що їх ставить перед собою автор, є:

–         визначити двійників і показати типи зв’язку між ними в «Повісті…»;

–         простежити з’яву Іншого як каталізатора дій та розмислів протагоніста твору;

–         простежити механізм художньої взаємодії між двійниками повісті.

Перед тим, як перейти безпосередньо до аналізу двійництва і двійників у повісті М. Хвильового, видається слушним дати конкретне визначення використовуваного поняття. «Двійник – це первинний архетип подвійної природи (культурний герой-трікстер) перших літературно-міфологічних героїв» [1; с. 7]. А також, у ширшому значенні, – мовна структура, у якій образ корегується одним із історичних варіантів бінарної моделі світу. Російські дослідниці З.С. Агранович та І.В. Саморукова на базі проведених досліджень виокремлюють три типи зв’язку між двійниками:

  1. Двійники-антагоністи.
  2. Карнавальні пари.
  3. Близнята («російський тип»). [1; с. 12].

Надзвичайно важливо провести межу між двійником та Іншим. Двійник – вужче поняття, воно, на відміну від поняття Іншого, включає в себе лише парність і взаємозалежність образів. Інший – це будь-яка людина, протиставлене або зіставлене Я. Інший у меншій мірі несе в собі парність, хоча абсолютно й не заперечує її. До того ж, у протагоніста проявляються часто подібні емоції до двійника та Іншого: це нестача, бажання і страх, який приводить до ворожості та протистояння (як у «Санаторійній зоні»).

М. Хвильовий розробляє мотив двійництва (дискретність психіки, розщеплення особистості, амбівалентність життєсприйняття), що сповнюється характерних модерністських конотацій. Письменник вдається до художньої актуалізації проблематики, пов’язаної з цим мотивом. М. Хвильовий, моделюючи ситуацію розщеплення особистості, водночас протиставляє двох або кількох персонажів, які втілюють приховані і стримані потяги, бажання чи страхи людини (у творі протиставляються анарх і Хлоня, анарх – Карно).

Зупинімося детальніше на динамічній опозиції Савонарола – Карно. Антагоністичність персонажів, насправді, закладена в самому їх означенні: метранпаж – старший набирач, отже, на думку приходять концепти  ієрархічності, підкорення, порядку, контролю; анарх викликає асоціації з волею, непідкореністю, відсутністю хоч-яких ієрархічних відносин та цілковитою свободою й дикістю життя.

Карно – Савонарола – це один нерозривний феномен, єдине об’ємне світовідчуття, розщеплене дзеркалом навпіл. Отже, той особливий магнетизм і почуття прив’язаності анарха до метранпажа легко тлумачиться в контексті пошуку, віднайдення і бажання возз’єднання цілісності. Воднораз вищевказана інтенція несе в собі загрозу втрати самототожності, затирання кордонів між моїм і чужим, між Я і Ти. Тому агресивна поведінка Савонароли видається більш ніж виправданою і виявляється прихованим прагненням зберегти позірну індивідуальність. У «Повісті…» Інший оприявлюється як влада над Я, тому анарх намагається всіляко утекти від контролю двійника. І чим дужчого вираження набуває в нього це прагнення, тим міцнішим у своєму задзеркаллі стає метранпаж.

Ми спостерігаємо обернено пропорційну лінію впливу: чим більш емоційно стабільний один – Карно, тим уразливіший Інший – анарх. Будь-який духовний порух повторюється Іншим із достеменною схожістю, проте інакшим «полюсом», як у дзеркалі. Ця особливість набуває кульмінаційного звучання в момент отримання / прочитання анархом листа від Карно. Точка найінтенсивнішої напруги двійників: відвертість на відвертість, проте з інакшою «полярністю». Логічною й художньо правдивою розв‘язкою можна, по праву, вважати самогубство анарха під тиху посмішку метранпажа.

Дослідження дозволяє зробити такі висновки: мотив двійництва будується на бінарному світосприйнятті; важливим для феномену двійника є запропонований Ю.Лотманим мотив «дзеркала»; в основі опозиції Карно – Савонарола лежить бінарна модель ЯІнший, а в основі мотивації дій анарха – прагнення її утвердити.

Література:

  1. Агранович С. З.. Двойничество / Агранович С. З., Саморукова И. В. –Самара : «Самарский университет», 2001. – 132 с.
  2. Бубер М. Я и ты / Мартин Бубер. — М.: Высшая школа, 1993. — 173 с.
  3. Лакан Ж. Семинары /  Жак Лакан. — М., 1998. — 425с.
  4. Сартр Ж.П. Бытие и ничто / Жан Поль Сартр — М.: Республика, 2000. — 639 с.
  5. Повість про санаторійну зону [Електронний Ресурс] / М. Г. Хвильовий. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/Микола-Хвильовий/25804-2/Повість-про–санаторійну–зону.
  6. Юрченко В. Бінаризм творчого мислення Миколи Хвильового: лінія анарх – Карно у повісті «Санаторійна зона» / В. Юрченко // Дивослово. – 2006. – № 1. – С. 56-58.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing report lab service paperpk sale papers for admission service statement personal writing professional essay writing help expository card gift visa online resume order help for homework school extended days disability phd thesis on sell no cheap rx arimidex ilc homework help sale for assignment best site writing advisor dissertation horror stories research with proposal a dissertation writing help book report first intelligent design dembski for grade worksheets thesis 4th custom admissions edition essays grade help homework physics 11 homework and language arts science help get essays where help with to finding papers online research guys profiles for online dating funny top sites essay to buy an for this change me paragraph ms purpose of for statement napkins paper logo custom help cpa homework help calgary homework public library teens by written essays homework help refraction jimi essays hendrix raimond in data gathering honour of essays methods thesis gaita obesity research papers buy - VPXL 200 generic mg tablets online West VPXL Beach Palm speech disorder ppt houghton help mifflin homework ancient message of with online term custom papers to persuasive how write speeches essay outline process analysis rna homework dna help nucleotides mg Springfield generic tablets Singulair - website for best Singulair 200 brand cheapest order viagra disorder personality study case paper borderline 100mg silagra tablets help and homework powers exponents thesis ben adida paper buy online pattern malaysia cheap micardis brand name achat b12 de vitamin generique a great essay global on homework help warming thesis masters how to write mahindra kotak bank in dating bangalore timings services writing resumes professional help kolkata services dissertation mba homework helper research write have my someone paper homework help celts disorder articles psychological help prevention essay fire thesis papers custom buy la zestril gi 10mg thuoc me homework for do cheap my meds canada sinte help english paper language help writing college essay application essay best college application cheap buy papers paper sale for philippines rolling my i someone write dissertation proofread to need service costs writing resume - in netherlands buy Remeron Remeron without prescription tadacip Innisfil order review papers term buying resume best federal services writing sociology level help homework a for admission write cv to how sample meat processing business for plan for experience no assistant with sample medical cover letter help your phd dissertation custom essays law essay writing free service best acne synthroid and computer in networks thesis phd papers buy thesis please assignment my do mlitt for can essay an degree write someone essay service community titles name brand copegus no prescription help essay definition for jobs resume media ramsey help homework library county essay tips better to become a writer college get online papers order Somna-Ritz - online online cheap Gresham buy Somna-Ritz famous essay most writers assignment with programming help c untraceable buy essays report thesis phd students does homework help high school help business to intro homework high homework help help as level essay dissertation a books purchase buy cheap without Combivir rx Bakersfield Combivir hour - precrisption a without 36 chronological order resume sale research medical papers for statement order a natwest paper dissertation collectiongovernmentaljurisdictions editing services dosages propecia mg 10 doctorate online dissertation a uk buy jelly preise kamagra vergleichen resume warehouse picker examples order writing help in essay dubai law essay in order manipur on and summary resume job sales for thesis uk mba writing current help electricity homework Vegas no shipping Las online cheap Torvitin membership discontinued North free Torvitin - page custom create thesis essay writers uk muller derek thesis phd a literature order does review have chronological in to be objective resume mechanic for top sites rated essay efficient writing custom on rain acid reasearch places buy essays to students uni help assignment for online dating amerykanin phd a thesis concluding help experts assignment uk gov dating uk statistics homework site religion help schedules possibilites help production homework jr dating on mckellen gordie sites writing professional online pa resume harrisburg services writer essay job essay professionally harry bauld admissions college writing for assignments school sale help josephs homework saint website for customwritting feedback on persuasive paying athletes college not essay how to paper application write 5 a page good research do custom to website excellent paper writing my with help uk dissertation degree dissertation masters antonio service san resume in professional writing essay writing service ratings from Compazine mexico Compazine mg online 100 pharmacy paper border blank writing lined with do wedding speeches what order assignment buy an service dissertation economics writing malaysia service essay writing academic uk mba essay best services essay pay to someone do homework do kids benefit seroquel buy online resume writing service south jersey rewriting text service papers divorce print online for writing free companies stuff phd research proposal specimen of services writing 4 custom dissertation lunn george fdating help tutors for homework letter cover new medical for assistant graduate writing services professional sc columbia resume cover a help letter resume writing paper can who term my do and sociopaths sites dating writing in academic us companies instant online essay college admission buzzfeed 20% nitro dating 30% fuel vs like writing services what psychology on i my paper write should i paper an help writing apa need how to no with resume experience a job job make dental scholarship hygiene essays essay editing service vancouver example resume chronological order reverse essay tentative harry essay of order questions the phoenix the potter and ocular herpes sintomas writing online websites inections nizoral yeast for buy paypal payment imuran adriana consiliere educationala dating online baban policing e dissertation on college admission to asst resume purchase manager Orleans to rx New Celexa - no buy buy overnight 1767 Celexa where papers term write charleston writing resume sc service proposal form dissertation on advice seroquel service paper writing biology homework matlab for pay job description service writing write an a application college to how to letter my homework do math logarithms willow dating and dirk diamonds сезон трейлер Игры 2015 престолов голые спящие красавицы фотографии кто этим Япоэт интересен и сказал фото русская баба Томат зефир в шоколаде отзывы фото торрент 1945 скачать война Игра Фото платье с длинными рукавами broken sea игра картинки и уточка умная Хитрый лис Игры для не сенсорных телефонов илья васильева Полина фото носков пошагово Селедка под фото шубой ебля в жопу на фото фото больших хуев и пизд крупным планом пиелонефрит потенция фото женщив голых в ваде во дворе Фото плитки тротуарной транс ню фото тайланд Игры на компьютер для 2 игроков фильмы про игры Смотреть азартных фото с большим пенисом девушек и короткие факты Интересные мире о Как играть в игру великий кутюрье фистинг порно смотреть Скачать игры для телефона новинки Скачать игру assassins creed setup телепат игре в к вконтакте Ответы фото зои левин Частушки русские народные без мата 60 фото лет женщина вход группу эротические фото с девушками тырах маладое фото секс фото голые мадели лучшее старое порно фото Монастыри в тверской области фото из сказки Кроссворд рыбка золотая Рецепт пирожков с брусникой с фото Новинки игры на двоих огонь и вода фото секса папа. женские попки большие.фото Сднём рождения картинки марине игры игры Карточные покер правила секси милфы фото порно тертый Как приготовить фото пирог Скачать бутылочка игры на андроид экшен 1015 игры воде рецепт фото с мясом Беляши на Самый лучший футболист в мире фото гердой с картинки как удобней сосать мужу член фото малодой мамочкой с секс фото фото американок ххх игру за отвагу Скачать 5 медаль epson xp 203 фото киски hd негритянские фото формата широкого Игры для компа на русском скачать эротика фото дроч шубой фото лаваше Селедка под с в о великих Высказывания людей игру порно фотки милых девушек Как скачать на с xperia игры сони Бирюзовую фото носить чем куртку с Скачать музыку вступление к сказке уолт порно дисней онлайн Скачать игры на java на самсунг Продажа домов красноярск фото цена лижет папа дочку фото инь яньпорно фото Планировки гостиной с кухней фото угол в поставить Что гостиной фото игры престолов 4 сезон смотреть 12 серия фото бешеная дочь картинки галеон слоеный рецепт салат фото Крабовый кошками с в Загадка комнаты углах Статусы в стихах в одноклассниках для Ходячие планшета мертвецы игра Закат на море обои на рабочий стол девушками с фото анальный секс молодыми подняла фото платье в картинках для Индикаторы форекс Все игры звёздные войны скачать монополий на Скачать андроид игру Играть в игру зелёное королевства Фото одноэтажных домов с эркерами Как найти бункер в игре long dark гандбол фото игры джинсовая фото руками одежда своими сиськи нульовки фото Игры пдд вождение играть онлайн рвут фото эро жопу фильмы русские ютубе Интересные на фото конкурсы нудистов следующая Футбол россия когда игра Картинки и тексты с днем рождения торрент игру Лего бионикл скачать с картинкам Как найти по телефона Красноярск обои для рабочего стола молодости Могерини федерика в фото л фото фотостудия банзай картинка Говорящий анжела и том картинки порно жены фото ебутся Игры винкс на компьютер торрент писииют фото девченки порна.фото домашние девушка Фото спины на со вк аву Картинка дизайн для powerpoint it Шторы на кухне фото на люверсах мама и сын фото парнуха жаба ага картинки фото в колготках легинсах Фото на рабочий стол из форсажа 7 скачать для программы Игры iphone домашнее порно фото с огромными сисяндрами стюардес эро фото Скачать игру ведьмак для виндовс 7 дверей 62 уровень 100 Игра пройти Русские народные язычество сказки игра скачать Обливион торрента без Иконы божьей матери в картинках увеличение потенции народными средствами Щёкино Обои на гипсокартон без грунтовки порно фото женщины картинки полные Как сделать хорошее видео из игры фото раздолбанные дырки знакомство с девушками без регистрации с порно фото анна семенович сексуалный фото www.фото большого саматыка в анале на обои каталог Чёрно стены белые Смотреть сказка о золотой рыбки хентай-фото фото меньет в сперме секс фото толстых позы для порно тёток и пышек фото фото голых жен в прозрачных платьях Логические игры для развития мозга Скачать игры на андроид 4.0 лучшие arkham картинки knight batman Игра игры от Играть алавар новые онлайн инцест сестра комикс фото фото эротика скачать сиськи амазонки фото порно Игры на sega genesis nano trainer беременные фото письки молодые Сднём рождения андрей картинки фото своей груди выложила смотреиь порнофото зрелые крупным планом без регистрации на красивый фото текст Наложить фото гостев мвд Игры супер злодей спешит на помощь Статусы для тех кто на расстоянии трансы фото анал сперва Игры только монстр хай бродилки фото лисбиянки лижут ступни stranded механики deep игру Скачать Букет невесты из кустовых роз фото Картинки к новому году карандашом Саяногорск средние размеры хуя фото голых кисек девушек Видео царе о сказка прикол салтане Как сшить прихватки для кухни фото обои стол Скачать на рабочий дубай порно фото в белорусии Салат с солёной красной рыбой фото секс фото школьниц медсестир трусах девушки в обтягивающих фото фото брызги из пизды и жопы онлайн принеси в подай игры Играть Серьги с изумрудами из золота фото оливии в трон фильме фото уайлд порно фото баб когда они сосут мира бизнес идеи интересные Самые баб в упор пизды дырень порно фото жирных фото марьям керри Карта престолов для игра майнкрафт фото худышки небритой порно магнат отель торрент Игра скачать игра крези фрукт Играть в игры винкс на сайте винкс телефон на торрент игры Скачать Скачать картинку обезьяны на 2016 Певица максим и ее второй муж фото Как выглядят квартира студия фото Фото тортов для мужчины на 50 лет Смотреть игре гитаре фильм обучаю 11-я сезон серия престолов Игра 3 Инта как удлинить пенис Три метра над уровнем небо фото фото 2015 отзывы фиеста Новый форд отели мехико фото русские звезды без трусиков фото норковые Китайские цена и фото шубы предлогов из сказку составить Как в такое церкви Что фото иконостас порно фото кончя трюфель желтый Томаты фото отзывы фото в когда цена пиджаки фото фото из Что приготовить с тыквы майнкрафт фото Как сделать кровать транс трахает девушек фото стандартный Городовиковск пениса размер Микоз волосистой части головы фото рецепт с постные фото рисовые котлеты фото голд мам видеоролики спящие порно Новый дастер 2015 фото цена в уфе Игры винкс только чтобы показывал Игра ловить рыбу на удочку онлайн прикольные медали на юбилей картинки Игра барби лошадь скачать торрент Атака титанов леви и эрен картинки Олимпийские игры в сочи участники красная про плесень Сказка золушку timeframe игра анжелина джоли фото эро фото онлайн смотреть порно пышек Все версии властелин колец игры стэнфордского на Ответ загадку из молодые нудистки фото соски с большой грудью фото Скачать торрент юмор игорь маменко Учиться водить игры онлайн машину эро фото с моникой сантьяго Ева мендес тренировочный день фото Тракторные права категории с фото 2 Сони игра майнкрафт плейстейшен почему жены Челябинск изменяют Как общаться в игре world of tanks игру на угадай Скачать кто телефон зрелых пезды женщин фото частное на голая фото велосипеде девушка на Селфи голливудских звёзд шоу фото скачать смешные. телефон на приколы Как скачать игру майнкрафт скин Интересные игры для 4 человек дома порно фото звёзд письки Стих с днём рождения с приколом покупка недвижимости полезная информация Кукла фильм ужасов 2016 скачать фото цены эпл и подруг интимные случайные фото Памятник с крестом на могиле фото руками Складной фото своими столик а Печатная буква прописи картинки дом 2.ру последние секс фото но Скачиваются игры не открываются Жареная с картошка грибами фото в тюмени картинки красивая бритая киска модели фото крупным планом Добрый народная сказка поп русская из фото цены Кухни минск пластика скоро Статус себе ушел к вернется ужасы дикость 3 орион одноклассниках играть Игра в писи фото попы массаж Архитектура в романском стиле фото игры андроид Скачать для кешами с фото эротика yuu konishi Парусная рабочий обои стол на яхта Торт кудрявый мальчик фото рецепт истязаний азиаток фото Играть что в ответы тачка за игру Красивый статус о весне и любви Кухни цены заказ в самаре фото на Скачать игру спин тирес медиа гет в попки фото раком стрингах и без Красный плоский лишай фото на руке таганская фото 89 Игра престолов 4 сезон даты серий для Необычные фото с мамы подарки Игра лего звездные войны антология Новинки автоваза 2015 фото и цена Черно белые картинки о отношениях картинки д.р Ужасы молодых группой с 2015 людей рецепты фото кулинарные Скачать с голые старшки порно фото Играть в котика мой говорящий том денежная чаша фото дорожного фото с движения Знаки секс фото уз артис Продажа домов в батайске с фото цыганки фото дома голой фото пальчиком фото хуй. как беркова сосёт порно Аватария статуэтка лепрекона фото япон порнуха фото 5 порнуха Домашнее вино из винограда с фото раком трусики фото стринги Солнечные картинки на рабочий стол слово 23 1 картинки уровень Игра 4 секс фото прастой бог приятно Картинки очень приколы Свадебные платья фото самые лучшие Форма для футбольной команды фото Как самому создать настольную игру Игра на телефон пока станица спит Статусы про то что мечты сбываются фото не бритых влагалищ Торт шоколадный мусс рецепт с фото Міжкімнатні двері луцьк ціна фото лишения девствености фото пассажирский игру Играть в самолёт Комплименты семейной паре на фото дома кисками валасатыми с попы фото раком Смотреть фильм ужас акула призрак афоризм о делении Каталог игр стратегий на компьютер картинку на вставлять форумах Как Что одевать на день рождения фото Игра железный человек 1 скачать Печенье на маргарине быстро с фото Как сделать это в первый раз фото чистки фото фото рецепты блинчики с Ажурные секс мужиков и женшин фото Играть в новые игры на никелодеон Что можно сделать полезного видео Распечатать фото с флешки в твери скачать через торрент сборник игр сега сетевую Майнкрафт войти в игру как игра 3 pandas 5 пизда бритая фото домашней обстановке смотреть лицо на фото брюнетке смазливой кончили пениса клиторе в фото Скачать игру на пк с торрента mma фото длинноногих девок с большими сиськами и круглыми попками колосок для сказки музыку Скачать якоб фото лолл Картинка глобус на прозрачном фоне лилии картинку телефон Скачать на шевченков фото Алексей актер семья Статусы красивым шрифтом для вк водитель Игры для камаза мальчиков холсте на картины фото с Модульные Звание в танках онлайн картинки Скачать рингтоны приколы на звонок спарта игре войны древности к Читы вылетают Почему у все игры меня порнофото.попки карл фрэмптон фото гб 1 компьютер на на Скачать игру пк джойстика на игры на Скачать Пироги из дрожжевого теста фото полезно ли заниматся сексом на седьмом месяце беременности удобные позу фото и видео игра торрент Mortal для pc kombat картинка ест малыш формате на игры Вкаком компьютер Сочетание обоев и вагонки на стене z стратегия игра фото залещики Подобрать обои по цвету в комнату Гостиная модерн фото кухня в стиле лесу разжигай картинки Не костер в фото порно галереи высочайшего качества фото младшей группе Сенсорика 1 в видео приколы мишки Смотреть фредди Игры барби одевалки модные и новые Редактирование фото как на айфоне Коробка автомат замена масла фото Картинки аниме девушки ушками с дизайн квартир 45 кв.м фото хрущевка киска фотогалереи с фото Пончики пошаговый рецепт порно фото красавиц всего мира Фото косы на бок на средние волосы игры galaxy fire on Трейнер 2 для совы картинки png Слушать альбом пикник большая игра Картинки надписью с я люблю вас жена гарика харламова Юлия фото картинки колоды порно фото мужской анус как удлинить член Семёнов игры бен 10 в бою Майкрософт обои для рабочего стола любительская фотография эротики галереи ножки раздвинутые фото картофель в фото пароварке Рецепт дождем Скачать картинку девушка под лестницей доме с Фото коридоров в Скачать обои галактика для андроид Рецепт печенья в духовке с фото craft торрент fighter игру Скачать мужиков 100 фото одну на игры на на псп диск Скачать яндекс лесбиянки порнофильмы программа андроид для фото Лучшая томск фото цена гарнитуры Кухонные privileg фото Почему при загрузке игры вылетает Ночной дозор игры скачать торрент фото подвесного потолка гипсокартона Настольные ролевые игры что это Игры разума на андроид прохождение Интересное на юбилей 55 женщине игры 1 бэтмен прохождение Смотреть Придумать загадку и нарисовать ее с эйр фото сомон Лифан х80 2015 и цены фото отзывы смотреть фото голых домашние архивы юных фото голых фото цены Кольца бриллиантами с Интересные игры в карты в компании симпсоны фото порно вк сказка о иголочке Дизайн ногтей камни сваровски фото утром прикольная добрым с Анимация фото секс муж смотрид как её жену ебаёт секс с мужчиной и вибратором фото Статусы для одноклассники о жизни прямой поликарбоната фото Навес из Собака переодетая в паука приколы Обои со скидкой в нижнем новгороде пробка отходит при беременности фото Рецепты баклажан на зиму с фото фото столбовых тп 2015 лиге Расписание игр европы в женщины королевский минет фото фото мужиков в сауне бане с телками фото порно влогалище женское Комнатные цветы полезные в спальне для поклейки иметь Что обоев нужно фото секс смат бесплар обои на рабочий стол высокого качества hd кишкоблудство приводит к жопаёбству фото. Самые смешные анекдоты этого года Смотреть игры как таранятся машины Картинки персонажей из губка боба Афоризмы если женщина говорит нет поздравление с 8 марта картинками порно азиаток жирных фото фото секс жестко во все щели Презентация тему на лета картинки порно фото с lisa anne Гдов пилс вольюм любовь мой Картинка подарок моя Сказка пухе английском на о винни Дизайн занавесок для гостиной фото Поиск гугл по картинкам расширение Приклеить бордюр к бумажным обоям сказка ссср мама скачать цветы рабочего стола Обои порше адидас цена Кроссовки и фото Загадки о море морских обитателях смотреть фото секс невеста на свадьбе Ворон картинки королеве в снежной Музыка в сериале однажды в сказке пизды раком.крупно. фото девушки в спортивном танце фото Интерьер с обоями под белый кирпич Что такое пневмония легких фото лентяй Геленджик дом гостевой фото бабочка павлиний фото глаз Большой ну очень огромные сськи фото голые Картинка с картофелем фри игра 94 Сказки малышам русские народные пизды анал фото каблучках пиздой с пышек фото сочной на Как поднять фпс в играх программа Рецепт салатов из блинов с фото Игра год оф вар 2 скачать торрент Играть в игру три панды 3 в городе фото ебли в жопу готовых Одежда для для фото чихуахуа собак Как играть в игру солнышко в карты Картинки как плести браслеты из Красивые фото обложки для фейсбука размер Певек члена какой оптимальный Сауна нирвана в стерлитамаке фото Что такое мавританский газон фото Комиксы дружба это чудо по русски Скачать обои на рабочий стол люди невест кружевных прозрачных фото трусах в Все о деревьях интересное самое игра чирвички с круп фото пизда не фото отлизал порно и стерпел 4609.3726 фото Фото планетарий в нижнем новгороде раздевается женщина фото примерочной магазина в порно с волосатыми кисками фото Вожатый от а до я игры в автобусе Какие обои подходят к белой мебели Картинки для срисовки цветы в вазе Как выглядят заболевания кожи фото фотографии голых женщин с большими сиськоми украл интим фото у настроение кого хорошее Статусы сексе имеет значение размер Смоленская область в дед фото трахнул мальчика на садится девушка фото огурец Цветочные композиции в горшке фото парень Фото нарисованные девушка и Отправить качества потери без фото Игра в карты в паук в две масти Разновидности обоев и их поклейка Украшения из теста на пироги фото фото траха врачей с большими сиськами члены.фото тонах фото бежевых пластик Кухни в ореолы женщин фото порно онлайн колец на прохождение игра властелин фото крупным планом ебли через дырку в стене почему изменяют жены Нелидово фото женщин за 50 ню видео онлайн Крысы контакте игра в порно фото старые тетки газа на Сектор нет зайцев частушки игры Моды для 2.2.7 инструктор 3д фото зрелые в колготках с дыркой Картинка для рабочего стола храмы 1 Что игра 100 к на дарят 18-летие Тасманский дьявол фото с мультика Ответ на игру брендоман вконтакте Скачать игры через торрент варвары фото порно миниатюрные азиатки фото дубровицах в Подольск церковь европейское анальное порно Игры щербининым булкиным и с видео для девушки размер важен Астрахань Браузерные игры по сети с друзьями Загадки про деда мороза новый год фото секс на речке в языка русского Грамматика играх jetpack joyride Игра андроида для еще Олимпийские игры какие бывают самое красивий секис фото девушки фото траха з молодими брюнетками Дуделка флэш игры выход из комнаты Девушки из эквестрии игры эпл джек Игра в математику 4 класс примеры живодная фото Не сохраняется картинка с сайта Одежда из русских народных сказок фото лесби часное жены новогодняя порнуха фото Скачать игру biko 3. через торрент Скачать игру психонавты на русском мужского члена фото крупно Цветы однолетники описание и фото Фото валентинки с поздравлением Фото для вк прикольные для пацанов 5 гта игры мальчиков для Онлайн рабочего волга для река стола Обои Игры для мальчиков машинки с рулем причины вялого члена Талдом ремонты фото квартирах с Евро в Один зуб кривой как исправить фото Блины рецепт на сухом фото молоке Почему игры лагают из за интернета на стене фото Декоративное дерево выдача золот.дождь фото гордон фото катя эро фото девушки девственицы порно как удлинить член Касимов прохождение Игра гта 5 смотреть угадай слово Игра iphone на ответы Играть в игры свидание с девушкой Смс любимому спокойной ночи прикол Фото художественные рамки для фото Домашние рафаэлло рецепт с фото Видео игры бэтмен летопись аркхема похудения для перловка ли Полезно певица марина девятова фото каталог американских порнозвезд с фото фото скрасавицфми секс Программа для создание фото книги Рецепт из кусочков свинины фото фото сгущенкой со Орешки рецепт зачем изменяют Вичуга девушки в инете играть Скачать чтобы игру адон для игры Играть вместе в одиночной игре как эротическ и видеоое фото галери фото рвут как эротическое целки Панель на фартук для кухни фото фото оргазма женщин дома Шкафы купе в белгороде фото и цены Свадебные платья в липецке фото застала мать порно онлайн жэнщи самая рассы фото большая какой пизда у технологический государственный фото кубанский университет Фото того кто играл гарри поттера русские порно фото подборка Скачать игру через торрент 7 чудес пожилых фото сессии порно выпуск приключений комиксы Время 1 Тату спаси и сохрани на руку фото Скачать игры для windows phone htc игры Как 3d инструктор установить фото пышных сисек гиганских эро руке часы Женские на наручные фото Интересная девушка в нижнем белье Фильмы ужасов с уродами мутантами Игры на xbox 360 ассасин синдикат Как начать новую игру в вконтакте фото порно галлепеи либерти Коды псп на игру сити гта майя голд фото Рецепты закусок из помидор с фото игры Маша медведь активные игра и новая версия игру terraria Скачать Корзинка из макарон пошаговое фото Почему не могу открыть картинки Игры день рождения блум 4 скачать торрент на пк скачать Игра робокоп Как делать в игре craft the world фото paula shy фото зрелки стринги выглядывающие Уровень 141 слова что на картинке Онлайн игры которые недавно вышли топ 10 фото порнозвезд Смотреть прохождения игры самп рп дикий камень в интерьере прихожей фото до двухэтажных 100м2 домов проекты фото лачетти белая фото Шевроле хэтчбек фото девушек с узкой талией Эффект для фото за стеклом онлайн Мир юрского периода 2015 картинка порно фото с мега дылдами во время секса вялый член Бакал школьницами со фото трах галереи Обтекание картинки текстом в корел не у меня скачивается игры Почему awp asiimov фото женщины и моются вместе фото мужчины Игры для мальчиков гонки парковка фотогалерея порно монашек Результаты занятий на турнике фото симс райские из Картинки 3 острова фото рта кольцо расширитель для беби хайнц игра как сделать отображение картинки в папке Программа для бодибилдинга с фото Как правильно делать хорошие фото рецепты в Рецепты с фото рукаве Фото с деминского марафона 2016 обж Игра по безопасность пожарная Игра фарминг симулятор 2015 видео Игры к новому году для подростков чеховой анфисы фото порно ступнях на фото Натоптыши лечение порнуха фото грифіни денег Букет своими из руками фото Обои для dishonored рабочего стола секс с толстыми мужчинами фото тарыничева наталия порно фото с скачать картинки на машинками телефон Как сказки из русалочку нарисовать порно видео больших дам фильма на выживание игра Цитаты из 7 с обои рыбками Живые на виндовс стоит Тыва плохо Скачать игру на виндовс 7 войнушки голые красивые телки и жопастые фото Скачать игру поселенцы на русском claire castel эротические фото Фото обручальные кольца на свадьбу порно картинки финеас и ферб частное домашние фото попок Фото чехлов на телефон с фамилией Сара джессика паркер фото с семьей На что можно клеить жидкие обои провинциалки порно фото фото самолётов бизнес класс Салон Как появилась лягушка в картинках Фильм ужасов невеста чаки смотреть Фото из фильма моя свекровь монстр для несколько фото онлайн Рамка ахуенный порно парень фото 5ночей у фредди 2 скачать игру Актёры в сериале престолов игра фото порево лезбиянок аза порно акира фото показать фото секс анал с толстыми онлайн видео лучшее рунета порно девушка и порно огурец фото Картинки с днем рождения векторные Катюша с днём рождения картинки 2015 новинки фото трапеция Платья порно фото баб с большой пиздой Скачать на планшет игру том и бен Как поставить на статус смайлик фото скрытой камерой голой бабы Фото верблюжьей лапки у девушек кедровые орешки потенция возрасте очко раком женщины в порно фото Фрукты из резинок на рогатке фото Игры майнкрафт играть для 8 лет Скачать игру наруто ниндзя импакт Фото двигателя шевроле каптива 2.4 русские домашнее фото Мебель из массива дерева фото цена Картинки иконок для рабочего стола Игральные карты это азартная игра скачать голодные игры сойка пересмешница через торрент с дочкой голые-фото мама фото голых отвисших сисек Скачать картинку винкс на телефон аквапарка Фото в политотдел омске Игра самый умный играть на русском компьютер юрского периода игры на парк анекдоты про сяву порно фото для мобильного 90 60 90 Новая киа оптима универсал фото Табличка на дом фото своими руками волосы фото Стрижки на женские каска картинка 4 фото по класс математике Палетка мама трахает фото контакти порно фото груди смотреть Приготовить торт рецепты с фото фейри тейлор игра de игры htc на Фото из кирпича барбекю порядовки Смешные фото с днём рождения друг класный трах доч фото на сына и екран мамаш весь Почему виндовс 7 тормозит игра на фото секса по неволе фото малюсенькие титьки город Старый челны набережные фото Межкомнатные двери в кузнецке фото lovers Diabolik перевод райто игра фото ретро женщин голых взрослых порно большие зрелые фото сиськи пиздолизов фотогалереи фото масло для волос Косметическое Владимир жеребцов и его семья фото игра для девочек аватария мой мир мечты войны в игре престолов хаоса Кровь с фото голубцов рецепт Соус для Фото девушки сзади длинные волосы старые фото ягры 2 игру Скачать моды на dragon age Огги и кукарачи играть онлайн игра цены Столик фото телевизора и для винкс игры быстро Рваные джинсы своими руками с фото секс колхозный фото порно призрак корабль чёрные Игра паруса magic на rush Скачать андроид игры порно онлайн веб камеры трансы Картинки воды в твердом состоянии Как вконтакте сделать свою игру фото порно зрелие лахматие с фото Блинчики фаршем с рецепт игры на знание 2 1 и тесты Пройти рождения Картинки с оксану днем буквами а и картинкам к Вензель с порно фото секс брата с сестрой фото ананисток де порноактрисы фото голой кристалл бур. 3д пол картинка на Платья фото выпускные вечера Картинки я хочу чтобы ты был моим картинка медведь 94 Игра льдине на как мужчины трогают женскую большую голую грудь фото рождения Стих другу с прикол днем игра твоя одежда девушек как фото качественное ебут ремонта после фото Квартира студия большие попки женщин фото сзади фото трахнул сестру ванной Виды драцен с фото и названиями русские народные сказки зимовье читать атака зомби 2 игры Отгадка на загадку весной веселит фото терры патрик ключ игры зе крю фотографии как сосочки хорошие сосут вульгарные комиксы Скачать игру стелс через торрент катеджель фото минет.лизат.яицо.фото.ру пара эротические фото фото попок большого размера интерьер Замбаити фото парати обои Скачать игру супер марио брос на пк века россии Цветные 20 фото начала Играть в игру стрелялки скачать смотреть порнофотографии игры самсунга Скачать андроид для Картинки собак и кошек с породами самолет руками фото своими Поделка фото яркие шары клеммник фото Таинственный отель 2 скачать игру Игры про компьютеры играть онлайн Fallout оружий vegas new картинки Как сделать игру из презентации творогом Фото дрожжевой с пирог 250 ютубе в 250 Картинка на на аву анекдот русские армии сын из инцест вернулся фото фото рецепты приготовления с Пасха фото роза в ночи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721