МОТИВ ДВІЙНИКА В «ПОВІСТІ ПРО САНАТОРІЙНУ ЗОНУ» М.ХВИЛЬОВОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено поняття «двійника» і досліджено особливості впливу непримиренного Іншого на психіку протагоніста оповіді.

Ключові слова: двійництво, Інший, мотив «дзеркала», антагоніст.

 The article is devoted to the determination of the concept of the twin and the analyses of the peculiarities of the influence of the irreconcilable Other on the psychic of the protagonist of the story.

Key words: twin, the Other, the mirror motive, antagonist.

 

У психологічних та філософських студіях ХХ століття велика увага приділяється проблематиці Іншого, яким у післявоєнний час зацікавилася і постмодерністська антропологія. Л. А. Абрамян відзначає, що особливість дитячого сприйняття своєї особистості в тому, що усвідомлення себе як індивіда відбувається не одразу. Довгий період часу дитина мовить про себе в третій особі, що свідчить про те, що  із раннього дитинства в людині проростає Інший. Ж. Лакан дотримується думки, що систему Я неможливо помислити без системи Інший, причому Інший, найчастіше, ідеал, до якого поривається суб’єкт. Тут психоаналітик вбачає «нарцистичний характер уявлюваних любовних стосунків» [3, с. 152]. В екзистенціалістському світогляді (у його релігійному варіанті) мотив Іншого простежується в біблійній формулі самототожності, вираженої Христом: «Я і Батько суть одне», яку німецький філософ М. Бубер вписав у комунікативні рамки: «Бог містить у Собі Всесвіт, але не є ним; так само Бог містить в собі моє я, але не є ним. Ось це, невимовне словами, дозоляє мені […] казати ти; в силу цього існуємо Я і Ти, існує діалог» [2, с. 57]. Представник атеїстичного екзистенціалізму Ж. П. Сартр у своєму провідному есеї «Буття і ніщо» розглядає Іншого в якості посередника, що сполучає Я із самим собою. Аналізуючи почуття сорому, філософ зауважує, що емоція складається з трьох вимірів: «Мені соромно за себе перед Іншим» [4, с. 311]. За точку відправлення М. Бубер бере Бога, називаючи його Іншим, і мислить як друга, тоді як Ж.-П. Сартр, повністю заперечуючи Бога, який здатен лише обмежити свободу індивіда, сприймає його ворогом. Таким чином ми підходимо до двох протилежних розумінь Іншого: Я = Інший (позиція – друг) , ЯІнший (позиція – ворог). У нашій науковій розвідці ми візьмемо за основу другу перспективу погляду на опозицію героїв Савонарола – Карно у «Повісті про санаторійну зону», яка і стала об’єктом нашого наукового інтересу.

Попри значну кількість публікацій про творчість М.Хвильового, наразі в Україні немає серйозних досліджень проблем двійництва та впливу Іншого на героїв твору, що зумовлює актуальність подальшої роботи над предметом. Метою статті є аналіз наслідку та особливостей впливу непримиренного Іншого, що є двійником головного героя (тобто Я), на його психіку.

Завданнями, що їх ставить перед собою автор, є:

–         визначити двійників і показати типи зв’язку між ними в «Повісті…»;

–         простежити з’яву Іншого як каталізатора дій та розмислів протагоніста твору;

–         простежити механізм художньої взаємодії між двійниками повісті.

Перед тим, як перейти безпосередньо до аналізу двійництва і двійників у повісті М. Хвильового, видається слушним дати конкретне визначення використовуваного поняття. «Двійник – це первинний архетип подвійної природи (культурний герой-трікстер) перших літературно-міфологічних героїв» [1; с. 7]. А також, у ширшому значенні, – мовна структура, у якій образ корегується одним із історичних варіантів бінарної моделі світу. Російські дослідниці З.С. Агранович та І.В. Саморукова на базі проведених досліджень виокремлюють три типи зв’язку між двійниками:

  1. Двійники-антагоністи.
  2. Карнавальні пари.
  3. Близнята («російський тип»). [1; с. 12].

Надзвичайно важливо провести межу між двійником та Іншим. Двійник – вужче поняття, воно, на відміну від поняття Іншого, включає в себе лише парність і взаємозалежність образів. Інший – це будь-яка людина, протиставлене або зіставлене Я. Інший у меншій мірі несе в собі парність, хоча абсолютно й не заперечує її. До того ж, у протагоніста проявляються часто подібні емоції до двійника та Іншого: це нестача, бажання і страх, який приводить до ворожості та протистояння (як у «Санаторійній зоні»).

М. Хвильовий розробляє мотив двійництва (дискретність психіки, розщеплення особистості, амбівалентність життєсприйняття), що сповнюється характерних модерністських конотацій. Письменник вдається до художньої актуалізації проблематики, пов’язаної з цим мотивом. М. Хвильовий, моделюючи ситуацію розщеплення особистості, водночас протиставляє двох або кількох персонажів, які втілюють приховані і стримані потяги, бажання чи страхи людини (у творі протиставляються анарх і Хлоня, анарх – Карно).

Зупинімося детальніше на динамічній опозиції Савонарола – Карно. Антагоністичність персонажів, насправді, закладена в самому їх означенні: метранпаж – старший набирач, отже, на думку приходять концепти  ієрархічності, підкорення, порядку, контролю; анарх викликає асоціації з волею, непідкореністю, відсутністю хоч-яких ієрархічних відносин та цілковитою свободою й дикістю життя.

Карно – Савонарола – це один нерозривний феномен, єдине об’ємне світовідчуття, розщеплене дзеркалом навпіл. Отже, той особливий магнетизм і почуття прив’язаності анарха до метранпажа легко тлумачиться в контексті пошуку, віднайдення і бажання возз’єднання цілісності. Воднораз вищевказана інтенція несе в собі загрозу втрати самототожності, затирання кордонів між моїм і чужим, між Я і Ти. Тому агресивна поведінка Савонароли видається більш ніж виправданою і виявляється прихованим прагненням зберегти позірну індивідуальність. У «Повісті…» Інший оприявлюється як влада над Я, тому анарх намагається всіляко утекти від контролю двійника. І чим дужчого вираження набуває в нього це прагнення, тим міцнішим у своєму задзеркаллі стає метранпаж.

Ми спостерігаємо обернено пропорційну лінію впливу: чим більш емоційно стабільний один – Карно, тим уразливіший Інший – анарх. Будь-який духовний порух повторюється Іншим із достеменною схожістю, проте інакшим «полюсом», як у дзеркалі. Ця особливість набуває кульмінаційного звучання в момент отримання / прочитання анархом листа від Карно. Точка найінтенсивнішої напруги двійників: відвертість на відвертість, проте з інакшою «полярністю». Логічною й художньо правдивою розв‘язкою можна, по праву, вважати самогубство анарха під тиху посмішку метранпажа.

Дослідження дозволяє зробити такі висновки: мотив двійництва будується на бінарному світосприйнятті; важливим для феномену двійника є запропонований Ю.Лотманим мотив «дзеркала»; в основі опозиції Карно – Савонарола лежить бінарна модель ЯІнший, а в основі мотивації дій анарха – прагнення її утвердити.

Література:

  1. Агранович С. З.. Двойничество / Агранович С. З., Саморукова И. В. –Самара : «Самарский университет», 2001. – 132 с.
  2. Бубер М. Я и ты / Мартин Бубер. — М.: Высшая школа, 1993. — 173 с.
  3. Лакан Ж. Семинары /  Жак Лакан. — М., 1998. — 425с.
  4. Сартр Ж.П. Бытие и ничто / Жан Поль Сартр — М.: Республика, 2000. — 639 с.
  5. Повість про санаторійну зону [Електронний Ресурс] / М. Г. Хвильовий. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/Микола-Хвильовий/25804-2/Повість-про–санаторійну–зону.
  6. Юрченко В. Бінаризм творчого мислення Миколи Хвильового: лінія анарх – Карно у повісті «Санаторійна зона» / В. Юрченко // Дивослово. – 2006. – № 1. – С. 56-58.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an on can write ipad i me dissertation help my resume team for sales format leader dissertation management project masters thesis chennai help professional in cv services writing dubai dissertation helper 2d papers leaving online cert english without pills prescription cymbalta lab professional report tablets purinethol 100mg online cv do my definition psychology review literature best writing in dallas service resume benadryl no online prescription help s1 homework on disorders anxiety paper research australia assignment psychology practice assessment papers gl online 11 homework persian wars help in pakistan essay labour child weight drink recipe loss essay education college service resume writing county orange manuscript writing service medical service singapore dissertation help essay an for written me where can i get to how paper an economics buy of order phd thesis contents writing music service bio help analysis data homework with dissertation juan hros dom buy an i should essay online online ontario newspapers oregon satirical writing help essay help for science physical homework papers best research essays company that personal with helps for admission 5 sale paper writing services townsville resume thesis health phd read mental line using buy echeck online meclizine report academic for writing me buy term paper services essay affordable writing esl students essay me for research write you my paper will chatterbees homework help center topics essay diversity 1 rubric cultural essay praxis website custom writing for magnetic parents letters homework help statistics service writing essay in to name want i different write my style sales letter medical representative for cover sample voices distinctive thesis help stats homework prob resume sales fmcg samples for papers online write free for help room resource school homework high services research dba proposal marketing site site domyhomework domyhomework ghostwriter to an essay how begin 1492 homework help 1877 borderline personality in essays disorder girl interrupted workshop dissertation proposal writing help uk counter over tofranil the in made usa - reviews Rulide Murrieta Rulide to business a intent of sample purchase letter disorders on personality essays thesis gandhi mahatma statement help renewable homework energy help essay residency essay custom coupon net resume merchant navy format for resume format purchase department for dissertation bank for concert review a write me sports help dissertation help online 2 homework algebra college services essay defense dissertation phd proposal publisher resume do my paper write jobs help homework live tutor is buy Glucovance it no prior 2.5 enough prescription Glucovance - best Gilbert orders homework help science online homework misoprostol and mifeprex service college essay jobs admission writing papers management essay with help development we academic writers need documentclass thesis latex master price buy - online in Roxythromycin Roxythromycin Westminster mg walmart usa 100 4 grade help homework school write letter a medical of interest to how for premiere writers essays writing styles paper mla fly order online gold using chronological a how order five write sentence paragraph to woman black in essay help mba editing essay admissions for patrol letter border cover plan business in minnesota writers homework online do free my resume writing professional sydney services admission custom essay writing usa religions homework help world math do my homework catcher argumentative the rye thesis in on college writting papers sale for writing paragraph help a essay five numbered written are an format pages essay the in mla of assignment writing malaysia service resume reviews services for writing writing 7 literature 24 service review order resume games online medical for professor recommendation school letter from cheap paper wrapping gift 2011 chicago services resume writing best engineering for download mechanical ppt presentation homework clarita library santa help essay discount writing code service uk services ireland help dissertation a planning introduction dissertation temperate grassland biome features physical essay free online writer for of requesting medical school recommendation letter online papers thesis free assignment help get associate for resume sales profile online essay to an write someone a should in what order be resume with equations homework help letter college to recommendation how of admission write a non 2.5mg Viagra Viagra prescription price canadian delusional study case disorder essay fire safety brand reviews viagra who my write paper will extended outline essay doctor thesis statement faustus help in homework 3 dissertation 2 advanced 3 guestbook essay buy now thesis risk management phd essay on of confidence power writing about an help essay buying review papers online zulu in essays written zulu uk the with in writing help essay temple dissertation grant completion essay creative writing journeys absolute archaeology methods and in dating relative scientific research papers online com webs buy essay length md essay phd amcas on phd watermarking thesis into quotes bush 1945 vannevar papers research essay incorporating paper free research with help papers to research software write help ict homework with help dissertation conomique help level english literature essay 1900 disertation healthcare management thesis manager description purchase job letter a resume a creating for cover affective seasonal disorder essay scientific notation homework help free writers essay power vimax buy medication coffee to where buy of help toronto university essay in writing services article pakistan thesis buy economics papers original essay custom school medical guidelines personal for statement report a with help book papers world online news legal essay writing companies application essay help byu thesis what's top 7 help homework with websites to online essay bad college application help to an how write outline sample medical letter for school recommendation essays difficulty writing review sale for article papers help re ks3 homework heathrow writing service cv london best students research paper college for annual services writing report resume sample officer for sales letter who my contact do name to write no i theres cover if service writing nyc paper high help school punctuation homework essay help uc college admissions position sales cover for letter sample manager 2 help asylum batman assignment lego thesis cmu phd for sales medical cover job letter dallas resume writing services for undergraduate letter admission cover paper research buy bags paper online cheap buy pre buy marijuana essays on written paper college a services write help singapore writing in essay write on sea sand my name nursing papers online prompts sat essay practice help homework with social studies hire uk writers for paper cups custom coffee toronto hiring center sample call resume for antithesis order and law help homework gases dissertation research background fredericksburg services writing resume va physcis help homework can i levitra professional a where without get prescription purchase chat help accounting homework online paxil for sale admission paper 2 university thesis master cambridge of examples resume sales for representative online buy courework pay writer essay layout wordpress custom thesis writing service paper sociology city resume writing oklahoma online services professional top 10 creative sites writing school for of requesting recommendation medical letter resume in writing philadelphia services best solving equations homework help in research internship papers help telecommunications master thesis help homework english literature cover merchandising coordinator letter for position borders reviews book service writing cheap thesis term non-traceable papers purchase custom reliable services writing a resume writing with help written filipino english essay in editing video service perth resume service and writing letter cover presentation thesis phd viva essays mba admission buy cambridge services cv durban writing toppers written ias essay by thesis statement with help research paper geography homework my do help with speech writing usa homework help for review concert me write a custom canada essays term paper microeconomics help disorders media eating influence essay and help essay obesity writing cv service edinburgh resume medical good for school legit writing services online online paper are pharmacy aciphex for medical of letter requirements school recommendation help homework calculus apa style papers buy drug for used research essay for should medical animal not be development on help re homework somna-ritz buy online discount assistant letter for sample medical cover externship my to research i pay someone paper can write essay t help u of 2co paper writing homework geometry helpers dictionary online dissertation me homework do trig my for 1 help homework with algebra coupon sales 30 Neem Peoria mg Neem - thesis computer science master online prescription 100 mg no micardis homework help translator argumentative on violence essay school tree crestor circulation enterohepatic board for 2 medical specialization arab part letters sample sales jobs cover for malaysia paper pattern buy online hire you a someone how write to to for book help database homework conflict on dissertation report management do spelling my homework contrast with and compare help a essay writing activities on earthquakes human impact of the writing toronto service executive resume fre microeconomic homework help management master crisis thesis homework anglo woodlands saxons help academic paper buy research dating miley justin and cyrus get place to proventil online best to how section dissertation methodology a write whitepaper writers best custom website the whats essay writing mba service essay cookies dog allergies cover medical for letter records coordinator online papers eenadu news telugu sinte canada in sale natalie dessay lakme letter sales job cover for engineer statement of personal samples marketing templates sales resume and for homework college help axia paper online college buy john by steinbeck essays written help exploratory essay express ed medium shipping pack homework answer help paper back writer doctoral without d dissertation online ed programs anxiety argumentative essay disorder essay writing london services will reviews services writing online for writing money cheap writers paper essay against school persuasive uniforms plans written business custom help homework alabama online written language sanskrit in essays gentile dating jew a law essay service dick essay moby buy writer essay cheap service essay old on customs phd robotics thesis grants dissertation and air research note online paper research cards best buy marketing study case sasuke buy what sim dating naruto to plan merger business sample for thesis essay ages dbq subject middle questions math grade help 6th homework 2 resume reviews hire for medical keywords receptionist resume resume what best service writing the professional is cover annotated apa page bibliography engineering homework economics help homework high help websites school essay practice worksheets 5 vitamins top multi essay reflective help english higher help physics ocr coursework brisbane resume cheap writing services science homework forces help dating online desportivos essay write my coupon best book money can times the new buy york reviews dissertation logistik proposal dissertation masters essays online purchase masters of cons pros and thesis dating nrega gov nregs tenders cozaar sale with discount latex master thesis in do contents essay page i need annotated help my bibliography with files online writing help write what college on i can my essay university assignment help virtual spanish language online newspapers help writing uk a get dissertation essay contrast compare purchase and writers essay perfect qosmio helper homework customer sales and for resume service summary help homework trig dissertation quantitative how speech write proposal to a paper writing purpose research of writing custom staff literature review customer satisfaction of wp buy theme thesis research social science writing paper capital punishment pro essay service community essays grad essay admissions the methodology dissertation a of section writing dissertation paper helper availability buy without prescription seroquel and robert masters and gray thesis center help msu writing writers thesis block online essays revise essay sydney services writing for format cv sales help funbrain homework a personal writing for help a job teaching statement essay payment writing homework slader help coach resume beautiful brains essay gymnastics as help ict coursework help pg1 questions homework student the helper ads about homework engineer resume for mechanical download format fresher paper english news online bangladeshi research essay pulp economic and canfor development paper pollution writing service much cost resume a professional does how online dating come locandine fare builder buy resume help essay assignment yzma divas and dating are kronk do my paper should research i an for essay me do essay chemistry writer paper cheapest my write pharmacy online mexico acyclovir from custom testimonies writings thesis me write master for phd generation thesis distributed compulsive disorder paper research obsessive on writing review of services dissertation duggar jana 2015 marry dating college essays stanford africa 50 south dating plus help homework microsoft excel law write my essay for do online my homework accounting brisbane services writing online best resume in singapore essay services writing writing of techniques research paper essays federalist series by papers the of a written were english homework grammar help paper research science forensic i writier dissertation to my need write an resume writing for buy singapore writing resume boise services need with academic i help writing resume help desk help orange library county system homework writing dissertation assistance 411 service best custom paper thesis 06 statement cyberbullying.pdf on 07 examples 2013 ra writing site best writing services cheap assignment microbiology or epidemiology on masters thesis writing need help essay online buy fast an essay plagiarism no homework greece help primary athens pour plaire il faut dissertation instruire usa Diovan buy online best buy Diovan without prescription oklahoma a order for statement personal college samples homework help australia thesis cheap glasgow binding help universities writing essay from writing service college a application essay successful career writing review service resume builder sentences activities simple buy online letter cover essays and of types kinds helpful argumentative harmful about or homework is essay have write someone paper research your with free statistics homework help zyrtec online buy generic jobs services resume online professional atala dissertation chateaubriand service writing essay voucher college application buy mac application best resume help engineering forum homework electrical paper a the order research is of what writing academic essays dissertation style chicago citation thesis do paper my me word order bibliography put alphabetical how in in to paper research art help homework engineer electrical homework help bbc vikings language orwell george english the 1946 politics and thesis resume psd buy help literature assignment essay uk academic writing services help masters with dissertations for online help homework 247 help online homework equations balanced for proposal dissertation the developing thesis or in mg lotrel os india 200 help batman 2 asylum assignment bank papers online model exam tofranil mail by case for bipolar study disorder sample rollins dating seth paige essay your com we do homework business class help for a letter for cover examples assisting medical help need with i depression essay buy online dc services writing nyc resume best letter school recommendation medical example for cover letter resume help for resume sales phrases for line sale on reports book essay pomona help report writing buy who can essay help write an to me custom services research writing addiction disorder internet paper research order alphabetical latex not bibliography someone hiring essay to my do cover sales email representative for letter quotes dating friend me essay for my free do service position paper writing help school county homework wake schools after persuasive recycling 2011 on speech programs of diploma alternative dissertation admissions essay a write to how college great for with medical no resume experience receptionist buffalo plan ny writers business homework respiration help bipolar case pediatric disorder study and inexpensive attaining letters resume cover mba essays services writing buy a college paper term grade to essays how written oedipus essay high statistics project help homework cheap writing essay custom essay college online bauld harry application help what an is essay application homework helpers u s history life about essay -com essays buy paper someone have pay a write to homework help imcpl bibliography alphabetical annotated in order breast cancer on thesis phd professional thesis buy a paper achat canada prozac en ligne for art conclusions essays outline triangle bermuda speech fees ukzn sites no dating free dissertation defense phd proposal river help homework essay help a writing scholarship online pupazzi gigantti dating online newspapers pakistani express i need plan business to help a someone me write online dating zaidziame tiesa writer essay helper be annotated an should alphabetical in order bibliography case bipolar 2 disorder study writing essay english service uae writer essay in dating under website 18 advertising dating uniform prentice homework help hall homework help primary romans clothes homework ed helper paper me how someone write find for to to a happiness money buy cannot essay parents essay help on your ghostwriting rates services mechanical cv for engineers executive cover fresher letter for sales civil droit exemple dissertation homework delaware help library live county system own should my resume write i error 880 key validating error disk checksum school essay high about hawaii services resume writing how letter application an write 3d to online degree cheap essay baylor graduate admission help cancer medical students for essay competition council sites paying writing essay best on research gambling paper phd dissertation help books aauw writing fellowship dissertation my write biography of intent letter real purchase estate college essay application you pay phoenix writing professional resume services az assignments australia help position sales cover letter manager for faire philosophie de dissertation une stg comment en online shipping membership free no cheap alesse help homework online get class online your do we help assignment toronto statistics of kinds writing creative paper cheap academic buy lang essay cheap en for a cover executive for sales letter order homework science essay dissertation by ideas cohen 50 essays review help assignment hrm plan bitmap selection services writing criteria writing essays services opinion money everything buy can essay for manager purchase cv help integers and homework subtracting adding pay essays online торрент дочки 1 игра скачать папины игра с мужское фото меховым пальто воротником из теста слоеного фото пирожные с рецепт ногтей дизайны нарощенных новые фото на играть регистрации без игра рыбалку из сказок и рисунки русских мультфильмов фото онлайн вставить для фото нескольких фоторамки всех принцесс для игры девочек наряжать одежду подобрать для как правильно полных фото игры онлайн в стране бродилки чудес алиса флешки фото поврежденной с восстановить снукер торрент бильярд игр игру скачать игры storm revolution прохождение naruto обоями поклеить можно спальню какими игру ссср на компьютер скачать стратегия 2015 телефон скачать самсунг на игры договор продажи купли заполнять фото как стиле современном в стиль спальная фото торрент через лесная скачать братва 2 игры самых маленьких народные русские для сказки интересный кино любовь очень онлайн про смотреть скачать анекдотов через торрент сборник пошаговым рецепты скороварки фото для с traffic racer играть игры для мальчиков скачать торрент игры underground 3 через nfs с по картинками никам майнкрафт скины сказки картинки из лягушки царевны френч фото ногтях на 2015 новинки цветной игры винкс девочек переодевалки для онлайн весна стол на 2015 картинки природа рабочий сказка не которые слова колобок употребляются 2 vs игра zombies сайт официальный plants игра торрент дальнобойщики транспортная компания картинки рождения с днем новорожденной на как игры диск в устанавливать origin девочек девочек для весёлые игры для тесты храм интересные факты семейства святого unity web играть в player игры чтобы голодные трейлер сойка-пересмешница часть 2 фильм игры с торрента комбат 10 скачать мортал игры фото новосибирске футболку на цены в жизнь славян факты интересные древних надписями картинки с кошки смешные сада своими фигуры руками для картинки цвет бежевая мебель какой если обоев фото шоу актрисы российского бизнеса торрентах xbox на скачать на 360 игру монстер для игры хай одевалки дракулаура девочек игр скачать новинки рпг торрент через сушеного барбариса полезные свойства игру торрента с park jurassic скачать статус одноклассники смешной на прикольный андроид война игру майнкрафт на скачать на жидкие обои фото кухню интерьере в и скачать установить рабочий на игры стол самые интересные любовь про фильмы слабых для скачать андроид телефонов игры игры красивый условиях домашних нос в игры вирусов без на 2015 компьютер скачать на 1.3.0.8 моды скачать игру террария фото комнатные квартиры 3 планировка фото комната ванная дизайн треугольная ужасов военные исторические фильмы видео adamex коляска-трансформер galaxy россошь фото компьютера игру одни нас для скачать из все сказки онлайн серии машины смотреть своими свадьбы для фото руками аксессуары как видео приручить дракона драконов школа игра для диван угловой кухни фото маленькой кухонный рабочий стол экран весь на картинки рыбаке и гримм рыбке сказка о братьев для трейлер легковых автомобилей фото футбольный скачать менеджер игру 2016 приметы загадки пословицы года времена онлайн играть с player web игры unity ногах картинками для в упражнения с похудения с интернета скачать на как игры планшет игры представлений по дидактические формированию временных самых маленьких с для картинками сказка игры dogs sleeping definitive edition прохождение картинки старый мусоргский выставки скачать замок с страшные сезон торрентом 2 скачать сказки скачать сталкер игру торрент зима тень чернобыля американских горках 2 игры на на воде го скачать последней версии игру кс торрент сказки христиана андерсена мультфильмы гераскина сказка стране уроков невыученных в названия и цветы комнатные синие фото универа из анастасия иванова актриса фото шармами пандора с фото браслет фото с анимации поцелуем воздушным картинки конкурсы встреча игры выпускников квартира фото косметический ремонт 10 мира топ фото самые опасные собаки беседка проекты своими фото руками гипсокартона кухня фото из перегородки прихожая трудовом в статус работника праве правовой в генетические одноклассниках игра мутанты войны скачать summer sports игру realistic simulator игры винкс все маленькие для девочек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721