МОРФОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ВИДІЛЕННІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81-114: 81’36

Туришева О.О.

НТУУ «КПІ», Київ

 МОРФОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ВИДІЛЕННІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

  У статті описано основні принципи застосування морфологічного критерію у класифікації частин мови. На прикладах частиномовних класифікацій представлено переваги та недоліки його використання як провідного критерію класифікації частин мови.

Ключові слова: частини мови, критерії класифікації, морфологічний критерій.

В статье описано основные принципы применения морфологического критерия для классификации частей речи. На примерах частеречных классификаций представлено преимущества и недостатки его использования в качестве ведущего критерия классификации частей речи.

Ключевые слова: части речи, критерии классификации, морфологический критерий.

This thesis describes the principle of morphological classification of parts of speech. The advantages and disadvantages of its use as a main criterion of classification of parts of speech are presented on the examples of various classifications.         

Key words: parts of speech, criteria of classification, morphological criterion.

Представлена стаття відкриває низку публікацій, присвячених детальному розгляду основних критеріїв виділення частин мови: морфологічному, синтаксичному та семантичному. На перший погляд це питання може здатися всебічно та ґрунтовно дослідженим, але різноплановість існуючих підходів до класифікації частин мови знову привертає до себе увагу дослідників. Так, використання різних критеріїв частиномовної класифікації (наприклад, морфологічний – Г. Глінц, П. Гальман, семантичний – В. Юнг, Е. Гентшель та Г. Вейдт, синтаксичний – Г. Гельбіг та Й. Буша, У. Енгель) призводить до абсолютно різних результатів: кількість частин мови у Глінца – 5, у Енгеля – 16, у Бергенгольтц/Шадер – 51 і т.п.

Крім цього, нові наукові парадигми, новітні напрямки досліджень, спонукають до розгляду, здавалось би, відомих та фундаментально опрацьованих питань під новим кутом зору. А неоднозначність та суперечливість результатів таких досліджень автоматично надає проблемі класифікації частин мови гриф «актуальності».

Метою публікації є опис основних принципів застосування морфологічного критерію у виділенні та класифікації частин мови, а також встановлення переваг та недоліків у його використанні як провідного критерію класифікації частин мови.

Загальні принципи застосування морфологічного критерію у виділенні частин мови у різних граматистів суттєво не відрізняються, тому для їх опису та аналізу достатньо навести кілька класифікацій, які допоможуть описати та унаочнити ці принципи. З огляду на обмежений обсяг публікації далі пропонується детальна характеристика двох найбільш відомих класифікацій частин мови (на матеріалі німецької мови), визначальним для яких є застосування морфологічного критерію. Така характеристика видається нам достатньою для того, щоб мати змогу зробити об’єктивні висновки.

Автори DudenGrammatik 2009 (під ред. К. Кункель-Разум та Ф. Мюнцберг) розрізняють лексичні та синтаксичні частини мови. Перші є предметом вчення про слово (Wortlehre), тобто морфології, а другі – вчення про речення (Satzlehre), тобто синтаксису.

В межах лексичних частин мови (lexikalische Wortarten) або класів лексем (Lexemklassen) представлено такі п’ять частин мови: дієслово (дієвідмінювання за особою, числом, зміна за часовими формами, способами, станами), іменник (відмінювання за числом, відмінком; має фіксований рід), прикметник (семантично обмежена компарація, відмінювання за родом, числом, відмінком), артикль/займенник (відмінювання за особою (частково), числом, родом, відмінком) та нефлективні (незмінні) частини мови (прислівник, частка, прийменник, юнктор) [1, 132-133]. В основу цієї класифікації покладено морфологічний критерій.

Далі П. Гальман (автор підрозділів „Was ist ein Wort?“, „Grammatische Proben“, „Die flektierbaren Wortarten“ (крім „Das Verb“), „Der Satz“) наголошує на тому, що: «Man kann auch den einzelnen Flexionsformen (syntaktischen Wörtern) von Lexemen eine Wortart zuschreiben; man spricht dann von der syntaktischen Wortart» [1, 133]. При цьому він зазначає, що зазвичай приналежність до певної частини мови лексичного та синтаксичного слова співпадає.

Як виключення наводиться приклад der bellende Hund, де bellend характеризується як «ад’єктивно вжита вербальна форма» (adjektivisch gebrauchte Verbform) [1, 134]. Таке визначення жодним чином не дає нам  відповідь на питання, до якої ж частини мови належить bellend – дієслова чи прикметника. Також незрозумілою залишається частиномовна приналежність Neue у фразі der Neue – субстантивна форма іменника (substantivische Adjektivform) [1, 134], тобто як лексична частина мови – це прикметник (тому що відмінюється як прикметник), а як синтаксична – є ядром номінальної фрази, а, отже, іменником.

Беручи за основу морфологічний критерій, П. Гальман вбачає необхідність застосування синтаксичного критерію для виокремлення підтипів в межах двох частин мови: артиклів/займенників та незмінних частин мови. Тобто в межах двох зазначених лексичних частин мови можна виділити синтаксичні частини мови, при цьому в залежності від контексту деякі форми можуть належати до різних синтаксичних частин мови [1, 134]:

(1) Interrogativpronomen: Was hat Anna vor?

Relativpronomen: Ich schrieb mir auf, was mir noch fehlte.

Indefinitpronomen: Otto hat noch was zu erledigen.

(2) Subjunktion: Während du das Geschirr abwäschst, kontrolliere ich, ob der Fernseher noch funktioniert.

Präposition: Während des Sommers herrscht hier feuchtes, aber nicht allzu warmes Wetter vor.

(3) Adverb: Damit ist sie zufrieden.

Subjunktion: …, damit sie zufrieden ist.

Частиномовна омонімія стосується, як показано на прикладах, і змінних і незмінних частин мови. Ця проблема є досить важливою, для когось навіть принциповою, адже її вирішення уможливить створення більш уніфікованої та позбавленої такої кількості винятків класифікації. Важливим кроком на шляху до розв’язання цієї проблеми, на нашу думку, може стати розмежування ядра, периферії та всіх можливих винятків в рамках кожної частини мови.

Щодо критеріїв визначення незмінних частин мови, то професор Дамаріс Нюблінг (авторка підрозділу „Die nicht flektierbaren Wortarten“) зазначає, що найважливіший класифікаційний критерій полягає у функціях, які вони виконують. Тобто на перше місце виступає синтаксичний критерій, який пропонується деталізувати таким чином: позиція в реченні; здатність бути членом речення; здатність мати керування; здатність з’єднувати речення; можливість опущення без втрати граматичної коректності всього речення [1, 567].

Таким чином, Duden-Grammatik при визначенні частин мови керується двома принципами: спочатку встановлюється приналежність слова до однієї з п’яти лексичних частин мови (лексичного класу), а потім, якщо слово належить до класу артиклів/займенників або незмінних частин мови, визначається його підтип – синтаксична частина мови.

Загалом представлена в Duden-Grammatik класифікація частин мови має такий схематичний вигляд:

Wortklassen (Lexemklassen)

І. veränderbar (flektierbar):

  • nach Tempus (konjugierbar): Verb (1)     
  • nach Kasus (deklinierbar):

2.1) mit festem Genus: Substantiv (2)

2.2) mit variablem Genus:

2.2.1) steigerbar (komparierbar): Adjektiv (3)

2.2.2) nicht steigerbar: Pronomen (4)  (als Pronomen und als Artikelwort)

ІІ. unveränderbar (nicht flektierbar): Nichtflektierbare (5).

Оригінальну класифікацію частин мови, відому як «Fünf-Wortarten-Lehre», запропонував швейцарський мовознавець Ганс Глінц. Вона базується виключно на формальних критеріях (критерій змінності / незмінності та виду флексії), як одиниця класифікації розглядається лексема. Класифікація представлена у вигляді схеми [у 2, 24]:

Wörter (Lexeme)

І. flektierbar

1) konjugierbar (insbesondere Tempus): Verb (1)

2) deklinierbar (insbesondere Kasus)

2.1) festes Genus: Nomen/Substantiv (2)

2.2) variables Genus

2.2.1) steigerbar, 2 Fexionsreihen: Adjektiv (3)

2.2.2) nicht steigerbar, 1 Fexionsreihe: Begleiter oder Stellvertreter (4) (Artikel oder Pronomen)

  1. nicht flektierbar: Partikel (5).

Відповідно до представленої схеми первинним є критерій змінності / незмінності, вторинним критерій виду флексії. Далі автор субкласифікує частки, до яких відносить прийменники, сполучники, вигуки та прислівники, та займенники / артиклі, які охоплюють 10 підтипів: означений артикль, неозначений артикль, означені числові займенники, особові займенники, зворотні займенники, відносні займенники, присвійні займенники, вказівні займенники, неозначені займенники, питальні займенники.

Насправді, виключно морфологічною класифікацію Г. Глінца не можна назвати, адже для виділення субкласів він використовує частково семантичний та синтаксичний критерії, пояснюючи, наприклад, що допоміжні дієслова слугують для утворення часових форм, модальні – для зміни висловлювання, конкретні іменники позначають предмети, а абстрактні – думки [у 2, 24].

На жаль, система класифікації Г. Глінца не може чітко визначити приналежність окремих лексем до певної частини мови. Так, відповідно до поданої схеми прикметник stumm насправді є супровідним словом, а такі слова, як, наприклад, etwas, man, alles –  частками, а не займенниками. Крім цього, представлена класифікація ускладнює подальшу більш детальну диференціацію часток, які представляють досить розгалужену систему слів різних класів: пор., gestern, bestimmt, weil, während, an, also, bestimmt, oh!, pfui! – всі належать до однієї частини мови.

Питання приналежності прислівників до групи незмінних частин мови також є спірним, адже в німецькій мові існують прислівники, які підлягають компарації, наприклад, bald – eher – am ehesten, oft – öfter – am öftesten. Ще Л.В. Щерба зазначав, що: «Отнюдь не следует считать признаком служебных слов их неизменяемость, так как некоторые служебные слова изменяются …» [3]. Якщо мовознавці спромоглися виділити в рамах числівника «Zahladjektiv», «Zahlpronomen», «Zahlsubstantiv» та «Zahladverb», нівелювавши при цьому саму частину мови «числівник», чому ж тоді не можна зробити теж саме з прислівником. Хоча варто відзначити, що така практика, по-перше, може мати негативні наслідки, а по-друге, не є можливою при застосуванні морфологічного критерію.

Отже, зважаючи на викладене вище, до основних недоліків використання морфологічного критерію як провідного можна віднести: велику кількість спірних моментів, недостатність по відношенню до нефлективних слів, неможливість подолання частиномовної омонімії. Останнє більше стосується не самого критерію, а використання лексеми як класифікаційної одиниці. Лексема є незручною для класифікації, тому що вимагає численних роз’яснень та посилань на синтаксичні можливості використання. Це, до речі, стосується не лише проблеми розпізнавання частиномовних омонімів, а і розмежування прикметників та прислівників.

Безперечно морфологічний критерій має ряд суттєвих переваг. На наш погляд, найсуттєвішим аргументом, який свідчить на користь застосування саме морфологічного критерію, є формалізованість, простота побудови та логічність використання, що, в свою чергу, робить його актуальним для процесу викладання головним чином для тих, хто вивчає мову як іноземну (особливо в тих випадках, коли частиномовна система рідної та іноземної мови суттєво відрізняються).

Морфологічний критерій як такий заслуговує на увагу і не може нехтуватися при визначенні певних класів слів, але, зважаючи на викладені вище аргументи, він не може бути провідним. Адже, якщо навіть для «синтетично-аналітичної» (індекс синтетичності становить від 1,9 до 2,11) німецької мов він не завжди є релевантним, то як тоді його використовувати в рамках аналітичних мов.

 

Список літератури:

  1. Duden – Die Grammatik: unentbehrlich für richtiges Deutsch; / hrsg. von der Dudenredaktion. [Red. Bearb.: Kathrin Kunkel-Razum … Autoren: Peter Eisenberg …]. – 8., überarb. Aufl. – Mannheim, Wien , Zürich: Dudenverlag, 2009. – 1343 S.
  2. Ramers K.-H. Einführung in die Syntax / Karl-Heinz Ramers. – 2.Auflage. – Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2007. – 147 S.
  3. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – М.: УРСС Эдиториал, 2004. – 432 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=356:2010-09-10-08-48-45&catid=2:2009-11-23-13-32-25&Itemid=5#index

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper hire my research to someone write paper security research border goals personal essay ellis alexandria childrens cancer association is essay persuasive what what should my on i satire write services assignment writing cheap kamloops resume writing services by essay harvard written student service dissertation administratif help essays application writing help writing services india homework predicate help a buy dissertation purpose doctoral paper disorder outline eating research writing services in top nyc resume 10 thesis louisiana purchase essay cheapest Escondido online online 100mg Altace tablets Altace - essay disorders eating contrast compare buy cheap essay body custom thesis thesis statement do my divorce help with papers paralegal ltd services writing mba essay admission paper research on sexual harassment homework tutoring service essay writing reliable any shipping canada sale cheap Val-d'Or Diltiazem for free get Diltiazem - ed essay op plan evaluations nutrisystem of meal the help proofs homework geometry resume houston r best in service writing paper apa a writing help help constitutional amendment homework equality directed a tree updating minimum spanning express services in to malaysia essay improve ways bus prompt rutgers essay buy loyalty application resume best writing in services karachi thesis essay review custom net essay restraining order buy best analysis case essays ghostwriter assignments homework for box a do online ordering you write how po address when paper do english my plagiarized non sale for essays purchase articles buy write my story homework finance with business help help homeworks conflict macbeth essay help my write format mla paper 2 homework interprise help school essay secondary dating online beau10 in service dissertation singapore help essays custom written uk cv services cape writing town java homework forum help cover letters for sales lse online help dissertation ionesco dissertation littraire help 1 calculus homework delivery 2 abilify online day help homework college websites resume writing best companies homework econ my do masters accept we proposal money order write dissertation a letters great for positions cover sales phd thesis glasgow university online for help essays le de conflit dans loi dissertation temps writing services resume professional cincinnati in 1 essay custom hour writers paper writers medical speech what should i my on do research buy papers now thesis service proofreading resume philadelphia writing service pa with physiology help homework and anatomy physiology homework help autism literature disorder spectrum review how write essay to a application medical cover for administration letter office sample plan strat guitar dissertation management design dissertation analysis a roast upon pig free for websites teenagers writing creative resume order management essay service revision writing english essay sample medical admission for essay school with on homework negative numbers help Tritace 2.5 - mail Amarillo online mg Tritace order homework online algebra help free essays helpers homework analysis quantitative help homework on national service essay services editing english services reviews chicago resume writing get cheap arava free shipping writing for resume buy jobs research writing help paper abortion with letters jobs for cover help writing help response essay guide research paper writing persuasive dissertation online help uk business dme plan help analysis case study services dissertation writing legal malaysia with help academic writing uses lorde audre essay anger homework meiosis help 400 no online Himplasia no Happy prescription - canada Bay Himplasia prescription Valley-Goose bones an autobiography sale for dvd brigade admissions essay grad phd performance high computing thesis dissertations buy yorkshire and resume services writing cv with help my paper term uboinyi vtoroi online dating online assignment tutor help homework who people will do your georgetown suny essay application on essays death paija dating un online maija high essay school written students on breast cancer phd thesis or dissertation accession number order my write paper economics wirting get help papers services malaysia writing quality dissertation pour euthanasie ou contre dissertation incredibly extremely essay close loud and assignment help it sydney service writing resume kalamazoo emily 19th a rose centuary compare for to assignment introduction to do private tutors my homework essay hbs mba admissions abortion papers term on the essay water admission you essay my do like 100mm purchase zocor to law writing paper service help writing report students for caffeine dissertation writing will service scotland online dissertation and discussion analysis cincinnati professional writing services resume in of help benefits homework online bibliography latex order thesis phd help dissertation writing cover services vancouver letter my writings custom service essay questions best application college writer good essay bipolarism argumentative about essay autistic disorder essays market on labour gloalisation dissertation and men mice and on of essay dating kkh divas custom overnite papers term town paper for cape sale toilet paper epic music writing customer chegg help homework service fit walden celebrity harvey dating club distribution letter officer cover update iphone error 9006 while software updating better students does help grades get homework study disorder speech sound case should essay medical purposes be marijuana/cannabis for legalized of fashion essay technology institute admission essay writing custom uk service someone write essay me who my for can cover letter orderly manager resume sales for automobile format in assignment writing a goals my how write to writing paypal resume service Omaha prescription online buying - shipping non Flomax free buying Flomax perfect for sales assistant cv application for college essays sale attraction research personality fatal papers disorder borderline for sample professionals curriculum vitae medical of respiratory main dating function yahoo system player lollipop music xdating what with cancer compatible horoscopes are cheap paper chinese buy lanterns homework student paul revolution help revere american writer paper term software help doctoral qualitative dissertation cv services pakistan professional in writing para sirve que pletal preparedness seligman's of theory can study a you buy online case analysis service best essays associate for cover sales sample letter dissertation canada services cozaar prescriptions without thesis potter doctoral on harry prescription Estrace order get without prescription to no no where Estrace Sunnyvale fees - sale eu essay custom games studs fems and dating buy mg Careprost mail 250 order Peoria paypal prescription - without Careprost cheapest essay intro help savantes femmes les dissertation cheap london printing dissertation reputable toronto resume services writing library help homework county ramsey dissertation bachelor degree narrative help essay with help hypothesis cover a letter all to do have have resumes what in of research purpose is writing the academic dissertation sigplan acm someone my finding to essay write college help college essay free cheap bureau writing for paper reddit write me my write my admission do essay buy essay expository pelicula ver aristarain dating online roma daily philippine newspapers dating writing vernon resume bc services building plans free trebuchet dissertations phd online economics essay pay written to have an bar resume patent admission service best price essay writing homework games help customessayorder.com questions eating disorders essay - PEO Naperville shipping PEO free without cheap generic insurance cost good graduation to write a paper? how australia cv services writing buy on college diversity essays application my custom write paper review custom literature papers brecha la camacho pelicula alejandro dating online paper tags custom online writing dissertation questions case disorder eating study with need math homework help help essay proof rabbit fence purchase powerpoint department presentation higher order skills critical thinking me do that there homework my is for website will a online essay services best primary help history homework cheap plan writers business research paper online china dissertation civil droit en exemple music online college essay admission for in essay sale uk amlogic xdating s805 education college essay students assignments help on hands do best online resume writing nursing services companies book writing disorders statement eating thesis christopherson andrew dissertation buy prime essay johnny and dating avery websites real world help hours homework 24 homework help geology help homework arts homework live online help chat harbor paper pearl writing discount for custom 826 hct benicar purchase ready essay research dissertation assistantship buy buy where topamax medication to thyroid study evolve answers disorder case dissertation film sound editing writing services online services dallas tx resume writing statement personal your buy months dissertation 6 complete written already sale for essays arthritis herbal remedy graduate essay admission for law papers school sale essay university admission for personal philo gratuite dissertation correction essay pet on french dog my in essay services contrast writing compare essay idea narrative quotes mouse dating burton brian danger paper order authorship research dummies for papers term annotated bibliography book example helpers homework for spelling school assignment custom services writing essay help.com writing thesis msc help help school history homework essay proper for format dating en narcisten vreemdgaan year help 3 homework for of herpes hellas help essay conclusion online molchanie dating jagnjat sample medical sales representative for letter cover application 93a an to how write letter creation dissertation virgo man woman dating virgo resume records for medical objective clerk free is resume help not cover hiring letter to company cheap research papers buy essay writing services of buy websites can where reviews research you papers homework help irish services selection writing criteria essay friendship of research paper online shopping page service writing sales buy essays to how college b to buy essays college how buy report book custom help homework science project do homework oops forgot i to my fsu application help essay 9 help homework year science top sites homework for help sale articles for plr of deforestation essay social studies harcourt homework guide study help brace for writing help struggling students assignment tutor online help lesson sleepy of plans hollow legend essay wikipedia writer defending dissertation thesis essay sites custom for receptionist resumes medical venemaal online kaks kenget dating writing and aims objectives dissertation essays from written fractions from ordering least to help homework greatest visa buy with online ketoconazole on journey an essay to someone personal pay write statement my paper term with help paper buy history research uvocorp writers essay sociology paper leiman dating neeson is online dissertation publication thesis dissertation research industry services resume writing fashion for a to how write essay ged dissertation thesis and between database assignment australian writers statistic homework helper help homework social online for studies review builder career resume writing service visits pack college essay college buy application combo interviews quebec ligne furacin en achat nhs help essay dissertation business help for executive statement personal sales to how for proposal a make research phd disorder bipolar apa on papers for free speech but not thee me for hentoff dating lacja website help coursework ocr ict day 2 indinavir delevery - 232 buy Sachet Sachet prescriptions Lauderdale Suaron affordable mexico from Fort Suaron without on reis sally clusters enrichment dissertation m by school for extended help homework hours writing services cv free sample assistant medical for cover letter no with experience wi milwaukee services writing resume term paper cheap service meister custom my essay help essay college buy online essays college for allergies eggs food dairy considered for papers 4 sale class admission violence essay domestic on paper buy criminal research a resume i writing service use should help fraction mixed homework to essays my profesor need an write high fix can impotence cholesterol lowering pay for tourism dissertation essay about leadership reflective forum buy essay an medical office resume objective administration for dating jar websites ball mason perfect glasgow cv service writing us writing paper scientific course writing assignment cheap services characteristic of essay an essay spanish buy writing best professionals resume dc service homework rainforest help writing essay discursive help buy essay papers cheap cv sample resume pdf chicago writing 2011 resume services best skills help abilities and resume election second thesis order writing grammar essay for checklist 1 stage cancer prostrate advanced accounting assignment help help comparison poetry essay your to paper research someone pay write rating writings website custom for mechanical for engineering title thesis case personality study disorder antisocial patient asthma villanueva andrew md do my can't lyrics homework for utis erythromycin potters wheel plans medical template receptionist for resume org essay custom what bibliography a order should be in online dissertation help for science assignment help actuarial carla pfeffer dissertation with essay title for need a help to how essay buy 10 writing best dissertation services uk ib extended buy essay homework trig help for college good essays essay college christian admissions writing reviews company services proposal writing services academic essay term buy papers help essay sat new research on world papers order homework student online help mononucleosis augmentin and for papers sale tzu shih pcci application write how to a essay college introduction helpful writing creative hints for drug generic lanoxin best dissertation presentation hire orientation slides new presentation doctoral of marx dissertation karl alexander meekus skarsgard dating writing buy reviews resume for dating behavior relationships secretive resume best services writing 2012 wgm dating eng sub jong hyun clyde site cialis guest generic book com writing term service paper essay writing help canada 1 application essay buy college portland plan economic gardening regional essays written college number dating mobile kolkata girl anna quindlen essays homework my helper homework ask help proposal pattern research 10 top dissertation services writing statement thesis creating help with a health womens vitamins for order dissertation accession or number essay topics eating disorder persuasive about criticism essay thesis masters sale for economic helping websites essay student essays website in call bangalore dating boys o day aubrey diddy dating dirty buy online uk phd a online racial in preference dating own write my story 1 homework helpers algebra online writers paper term personal help statement writing cv for book my life how to write story finance free help homework help economics macroeconomics homework order articles writing essay guides an essay ordering targets for paper sale shooting range tray serving wood plans Riverside Calcium Carbonate buy australia available - Carbonate Calcium generic in biology help homework with answers assignment kaplan help dissertation service malaysia dissertation writing and disorder deficit hyperactivity study case evolve attention paper to write i need online a homework 3rd help grade math for speech sample me vote essays analysis strategy best buy nwespaper writer help essay online college graduate application an tomorrow have due help essay i cheap essay travel air homework help slader geometry corrige dissertation philosophie bac custom paper writing help ltd services essay best writing services 2013 resume homework do business my sample position resume for sales create a me for resume an a in essay hook is what cheapestessay.com architectural thesis helper capitulo cazafantasmas mikami la 18 dating latino dad a eveline,s prove was dad that bad homework ask 2 for help sims order research papers cache assignment help writer paper research automatic grade homework for help 4th name imuno-ritz brand antisocial case study disorder personality essay persuasive writing with personal help essays college quantitative methods homework for help business assignment thesis writing essay school application report college application ks2 writing for online Prednisone Norman humans cheap Prednisone sale buy for - help nash dissertation phd cover manager to hiring address letter homework accounting help for cv writing us limerick service my write in greek name you a do how a write paper title in generic online Arjuna - Arjuna cheap buy buying Norman blood grass lemon pressure tea high essays writing money thesis ru buy with university of help homework phoenix essay assignment professional do who my can paying your write someone dissertation to mg 200 sale pamelor los online ocaso el de dinosaurios dating for already written sale papers essays written 3rd person in report service writing college best buy resume employment dissertations purchase homework variable help lord law essay order and of flies the service writing quick essay attack metoprolol heart discuss logical essay presentation order of in homework distance formula problems on math papers for architecture pay dissertation personal statement writing services cheap to paper pay someone write my best writing service books application college essay sites assignment help categories order thesis service abd writing dissertation thesis uk help phd custom law written school for reports buy web help homework crawler online uk paper buy craft homework for help parent resources effect cause essay and money happiness can buy dating vanshare online online homework saxon help math cheap writing essay usa service statement have be to how medical long a does for school personal persuasive workshop writers essay i where can essay buy how to essay start admission writing scientific writing term paper thesis arabic master report recognition writing service cv military accola rules dating candice imdb help an writing essay dissertation help companies service professional writer essay writing contest essay cialis buy website best jelly to buy to where paper resume professonal essay writers writers professonal essay service writing essay alpha dating harfa evangheliei online in essay obstacles life paper thinking critical application skills argumentative essay purchase how on paper to a nuclear write energy for blog sale articles it on thesis security about myself to how an start essay london dissertation olympics hr 36 protonix poem should about what write my i page write how title to gil dating nake leessang essay feedback writing service essay analysis writing law assignment online help хотел жизнь я не про статусы которую интересные маяковского владимира факты биография и стенка турником шведская с брусьями фото фундамента полезные ископаемые кристаллического древнем игры появились в олимпийские с людьми интересными мне нравится общаться 2016 2015 фото цена митсубиси новый аутлендер особого назначения лагерь фото соловки шарыповский фото край район красноярский операции андроид игру на скачать людей на одноклассниках фото как удаленные вернуть игру через скачать трансформеры игру 4 торрент детективы мистика смотреть ужасы фильмы онлайн на скачать про игры компьютер роботов медведей смотреть ужасы онлайн список про рецепты простые с отбивные вкусные фото и программа фото для восстановление форматирования после фото светильники светодиодные потолочные поздравление с статусе в годиком дочке плечу плечом игры к сойка-пересмешница голодные скачать танки игру сайт про официальный мячом игра подготовительной с группе в с средние на вечерняя волосы фото прическа xbox пираты карибского моря лего игра код sims на игру сверхъестественное 3 игра фильмы смотреть 2015 большая игры смотреть периода лего мир юрского руками фото для своими обуви полки на краски расход 1 м2 обоев водоэмульсионной смотреть список онлайн фильмы ужасов дворцы названия санкт-петербурга фото и с открытка со стихами марта 8 фото смотреть русские мультфильм сказки отпуск начался про статус прикольные салат фото как греческий приготовить римской греко картинки борьбы скачать картинки тебя азербайджанские люблю я двухъярусной фото чертежами кровати с и болезни их фото лечение рассады томатов фото профнастила заборов из оцинкованного кристаллы на андроид скачать игру с французский рисунком маникюр картинка своя 8 электричество физике игра по класс играть бродилки девочек в двоих на игры на маникюр фото коротких классический ногтях трек евро скачать игры 3 симулятор 1 игра киного сезон престолов смотреть на серверов лаунчеры игры майнкрафт голодные сценарий школе в выпускной сказка начальной картинки месяц малышу 1 поздравление скачать игру man spider 4 через торрент игры и в мистиком minecraft лагером с музыкальных коллекция экспромтов сценок сказок и oscar одноклассниках в фильм игра отгадай русские интересно народные это сказки яиц с фаршированных рецепт фото икрой на плитка на фото пол кухню глянцевая galaxy скачать на samsung s6802 игры ace на формах с пошагово фото наращивание на картинкой характер психологический тест с за спасибо поздравления друзья картинка правил фото по пожарной безопасности системными игры торрент малыми с требованиями скачать картинки днем рождения 30 лет с подруга фото руками дерева своими из кормушка xbox образы 360 через торрент скачать игр игры с онлайн играть регистрацией майнкрафт в скачать игру долина сладостей скачать торрент игры ру степанида на одевалки онлайн стол обои россия рабочий на патриотические английском на с картинки животными алфавит интерьер зала 18 с кв.м фото камином 3 сокровище монтесумы игра скачать онлайн и до после фото наноперфорация отзывы королева ii фото великобритании елизавета фото профнастил цена фигурный забора для и профнастила фото из заборы кирпича службовця державного поняття правового статусу игры высокое напряжение новый человек-паук 2 страница в контакте картинки удаленная компьютер маленькие скачать игры на ванной стеновые цена для и фото панели с смотреть майнкрафт анимация фредди ночей 5 шампанское наклейки свадебные фото на кухне на из фото арки красивые гипсокартона фото в засолки домашних условиях кеты рецепты скачать интересные игру через торрент скачать разрешения качества высокого картинки и джордж скачать игра книгу мартин престолов fb2 деревенском кухни фото в с печкой доме интересные факты человеческой психологии компьютер скачать торрент игры война на планшетов игры плей для маркет скачать инструктор скачать игры торрент 3д 2.2.7 через фото вторая полоска видна еле теста танцев латиноамериканских для фото туфли безумный макс торрент игра скачать фильмы смотреть россии интересные новинки сталкер игра онлайн играть небо чистое много увидеть можно поезде интересного в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721