МОРФОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ВИДІЛЕННІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81-114: 81’36

Туришева О.О.

НТУУ «КПІ», Київ

 МОРФОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ВИДІЛЕННІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

  У статті описано основні принципи застосування морфологічного критерію у класифікації частин мови. На прикладах частиномовних класифікацій представлено переваги та недоліки його використання як провідного критерію класифікації частин мови.

Ключові слова: частини мови, критерії класифікації, морфологічний критерій.

В статье описано основные принципы применения морфологического критерия для классификации частей речи. На примерах частеречных классификаций представлено преимущества и недостатки его использования в качестве ведущего критерия классификации частей речи.

Ключевые слова: части речи, критерии классификации, морфологический критерий.

This thesis describes the principle of morphological classification of parts of speech. The advantages and disadvantages of its use as a main criterion of classification of parts of speech are presented on the examples of various classifications.         

Key words: parts of speech, criteria of classification, morphological criterion.

Представлена стаття відкриває низку публікацій, присвячених детальному розгляду основних критеріїв виділення частин мови: морфологічному, синтаксичному та семантичному. На перший погляд це питання може здатися всебічно та ґрунтовно дослідженим, але різноплановість існуючих підходів до класифікації частин мови знову привертає до себе увагу дослідників. Так, використання різних критеріїв частиномовної класифікації (наприклад, морфологічний – Г. Глінц, П. Гальман, семантичний – В. Юнг, Е. Гентшель та Г. Вейдт, синтаксичний – Г. Гельбіг та Й. Буша, У. Енгель) призводить до абсолютно різних результатів: кількість частин мови у Глінца – 5, у Енгеля – 16, у Бергенгольтц/Шадер – 51 і т.п.

Крім цього, нові наукові парадигми, новітні напрямки досліджень, спонукають до розгляду, здавалось би, відомих та фундаментально опрацьованих питань під новим кутом зору. А неоднозначність та суперечливість результатів таких досліджень автоматично надає проблемі класифікації частин мови гриф «актуальності».

Метою публікації є опис основних принципів застосування морфологічного критерію у виділенні та класифікації частин мови, а також встановлення переваг та недоліків у його використанні як провідного критерію класифікації частин мови.

Загальні принципи застосування морфологічного критерію у виділенні частин мови у різних граматистів суттєво не відрізняються, тому для їх опису та аналізу достатньо навести кілька класифікацій, які допоможуть описати та унаочнити ці принципи. З огляду на обмежений обсяг публікації далі пропонується детальна характеристика двох найбільш відомих класифікацій частин мови (на матеріалі німецької мови), визначальним для яких є застосування морфологічного критерію. Така характеристика видається нам достатньою для того, щоб мати змогу зробити об’єктивні висновки.

Автори DudenGrammatik 2009 (під ред. К. Кункель-Разум та Ф. Мюнцберг) розрізняють лексичні та синтаксичні частини мови. Перші є предметом вчення про слово (Wortlehre), тобто морфології, а другі – вчення про речення (Satzlehre), тобто синтаксису.

В межах лексичних частин мови (lexikalische Wortarten) або класів лексем (Lexemklassen) представлено такі п’ять частин мови: дієслово (дієвідмінювання за особою, числом, зміна за часовими формами, способами, станами), іменник (відмінювання за числом, відмінком; має фіксований рід), прикметник (семантично обмежена компарація, відмінювання за родом, числом, відмінком), артикль/займенник (відмінювання за особою (частково), числом, родом, відмінком) та нефлективні (незмінні) частини мови (прислівник, частка, прийменник, юнктор) [1, 132-133]. В основу цієї класифікації покладено морфологічний критерій.

Далі П. Гальман (автор підрозділів „Was ist ein Wort?“, „Grammatische Proben“, „Die flektierbaren Wortarten“ (крім „Das Verb“), „Der Satz“) наголошує на тому, що: «Man kann auch den einzelnen Flexionsformen (syntaktischen Wörtern) von Lexemen eine Wortart zuschreiben; man spricht dann von der syntaktischen Wortart» [1, 133]. При цьому він зазначає, що зазвичай приналежність до певної частини мови лексичного та синтаксичного слова співпадає.

Як виключення наводиться приклад der bellende Hund, де bellend характеризується як «ад’єктивно вжита вербальна форма» (adjektivisch gebrauchte Verbform) [1, 134]. Таке визначення жодним чином не дає нам  відповідь на питання, до якої ж частини мови належить bellend – дієслова чи прикметника. Також незрозумілою залишається частиномовна приналежність Neue у фразі der Neue – субстантивна форма іменника (substantivische Adjektivform) [1, 134], тобто як лексична частина мови – це прикметник (тому що відмінюється як прикметник), а як синтаксична – є ядром номінальної фрази, а, отже, іменником.

Беручи за основу морфологічний критерій, П. Гальман вбачає необхідність застосування синтаксичного критерію для виокремлення підтипів в межах двох частин мови: артиклів/займенників та незмінних частин мови. Тобто в межах двох зазначених лексичних частин мови можна виділити синтаксичні частини мови, при цьому в залежності від контексту деякі форми можуть належати до різних синтаксичних частин мови [1, 134]:

(1) Interrogativpronomen: Was hat Anna vor?

Relativpronomen: Ich schrieb mir auf, was mir noch fehlte.

Indefinitpronomen: Otto hat noch was zu erledigen.

(2) Subjunktion: Während du das Geschirr abwäschst, kontrolliere ich, ob der Fernseher noch funktioniert.

Präposition: Während des Sommers herrscht hier feuchtes, aber nicht allzu warmes Wetter vor.

(3) Adverb: Damit ist sie zufrieden.

Subjunktion: …, damit sie zufrieden ist.

Частиномовна омонімія стосується, як показано на прикладах, і змінних і незмінних частин мови. Ця проблема є досить важливою, для когось навіть принциповою, адже її вирішення уможливить створення більш уніфікованої та позбавленої такої кількості винятків класифікації. Важливим кроком на шляху до розв’язання цієї проблеми, на нашу думку, може стати розмежування ядра, периферії та всіх можливих винятків в рамках кожної частини мови.

Щодо критеріїв визначення незмінних частин мови, то професор Дамаріс Нюблінг (авторка підрозділу „Die nicht flektierbaren Wortarten“) зазначає, що найважливіший класифікаційний критерій полягає у функціях, які вони виконують. Тобто на перше місце виступає синтаксичний критерій, який пропонується деталізувати таким чином: позиція в реченні; здатність бути членом речення; здатність мати керування; здатність з’єднувати речення; можливість опущення без втрати граматичної коректності всього речення [1, 567].

Таким чином, Duden-Grammatik при визначенні частин мови керується двома принципами: спочатку встановлюється приналежність слова до однієї з п’яти лексичних частин мови (лексичного класу), а потім, якщо слово належить до класу артиклів/займенників або незмінних частин мови, визначається його підтип – синтаксична частина мови.

Загалом представлена в Duden-Grammatik класифікація частин мови має такий схематичний вигляд:

Wortklassen (Lexemklassen)

І. veränderbar (flektierbar):

  • nach Tempus (konjugierbar): Verb (1)     
  • nach Kasus (deklinierbar):

2.1) mit festem Genus: Substantiv (2)

2.2) mit variablem Genus:

2.2.1) steigerbar (komparierbar): Adjektiv (3)

2.2.2) nicht steigerbar: Pronomen (4)  (als Pronomen und als Artikelwort)

ІІ. unveränderbar (nicht flektierbar): Nichtflektierbare (5).

Оригінальну класифікацію частин мови, відому як «Fünf-Wortarten-Lehre», запропонував швейцарський мовознавець Ганс Глінц. Вона базується виключно на формальних критеріях (критерій змінності / незмінності та виду флексії), як одиниця класифікації розглядається лексема. Класифікація представлена у вигляді схеми [у 2, 24]:

Wörter (Lexeme)

І. flektierbar

1) konjugierbar (insbesondere Tempus): Verb (1)

2) deklinierbar (insbesondere Kasus)

2.1) festes Genus: Nomen/Substantiv (2)

2.2) variables Genus

2.2.1) steigerbar, 2 Fexionsreihen: Adjektiv (3)

2.2.2) nicht steigerbar, 1 Fexionsreihe: Begleiter oder Stellvertreter (4) (Artikel oder Pronomen)

  1. nicht flektierbar: Partikel (5).

Відповідно до представленої схеми первинним є критерій змінності / незмінності, вторинним критерій виду флексії. Далі автор субкласифікує частки, до яких відносить прийменники, сполучники, вигуки та прислівники, та займенники / артиклі, які охоплюють 10 підтипів: означений артикль, неозначений артикль, означені числові займенники, особові займенники, зворотні займенники, відносні займенники, присвійні займенники, вказівні займенники, неозначені займенники, питальні займенники.

Насправді, виключно морфологічною класифікацію Г. Глінца не можна назвати, адже для виділення субкласів він використовує частково семантичний та синтаксичний критерії, пояснюючи, наприклад, що допоміжні дієслова слугують для утворення часових форм, модальні – для зміни висловлювання, конкретні іменники позначають предмети, а абстрактні – думки [у 2, 24].

На жаль, система класифікації Г. Глінца не може чітко визначити приналежність окремих лексем до певної частини мови. Так, відповідно до поданої схеми прикметник stumm насправді є супровідним словом, а такі слова, як, наприклад, etwas, man, alles –  частками, а не займенниками. Крім цього, представлена класифікація ускладнює подальшу більш детальну диференціацію часток, які представляють досить розгалужену систему слів різних класів: пор., gestern, bestimmt, weil, während, an, also, bestimmt, oh!, pfui! – всі належать до однієї частини мови.

Питання приналежності прислівників до групи незмінних частин мови також є спірним, адже в німецькій мові існують прислівники, які підлягають компарації, наприклад, bald – eher – am ehesten, oft – öfter – am öftesten. Ще Л.В. Щерба зазначав, що: «Отнюдь не следует считать признаком служебных слов их неизменяемость, так как некоторые служебные слова изменяются …» [3]. Якщо мовознавці спромоглися виділити в рамах числівника «Zahladjektiv», «Zahlpronomen», «Zahlsubstantiv» та «Zahladverb», нівелювавши при цьому саму частину мови «числівник», чому ж тоді не можна зробити теж саме з прислівником. Хоча варто відзначити, що така практика, по-перше, може мати негативні наслідки, а по-друге, не є можливою при застосуванні морфологічного критерію.

Отже, зважаючи на викладене вище, до основних недоліків використання морфологічного критерію як провідного можна віднести: велику кількість спірних моментів, недостатність по відношенню до нефлективних слів, неможливість подолання частиномовної омонімії. Останнє більше стосується не самого критерію, а використання лексеми як класифікаційної одиниці. Лексема є незручною для класифікації, тому що вимагає численних роз’яснень та посилань на синтаксичні можливості використання. Це, до речі, стосується не лише проблеми розпізнавання частиномовних омонімів, а і розмежування прикметників та прислівників.

Безперечно морфологічний критерій має ряд суттєвих переваг. На наш погляд, найсуттєвішим аргументом, який свідчить на користь застосування саме морфологічного критерію, є формалізованість, простота побудови та логічність використання, що, в свою чергу, робить його актуальним для процесу викладання головним чином для тих, хто вивчає мову як іноземну (особливо в тих випадках, коли частиномовна система рідної та іноземної мови суттєво відрізняються).

Морфологічний критерій як такий заслуговує на увагу і не може нехтуватися при визначенні певних класів слів, але, зважаючи на викладені вище аргументи, він не може бути провідним. Адже, якщо навіть для «синтетично-аналітичної» (індекс синтетичності становить від 1,9 до 2,11) німецької мов він не завжди є релевантним, то як тоді його використовувати в рамках аналітичних мов.

 

Список літератури:

  1. Duden – Die Grammatik: unentbehrlich für richtiges Deutsch; / hrsg. von der Dudenredaktion. [Red. Bearb.: Kathrin Kunkel-Razum … Autoren: Peter Eisenberg …]. – 8., überarb. Aufl. – Mannheim, Wien , Zürich: Dudenverlag, 2009. – 1343 S.
  2. Ramers K.-H. Einführung in die Syntax / Karl-Heinz Ramers. – 2.Auflage. – Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2007. – 147 S.
  3. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – М.: УРСС Эдиториал, 2004. – 432 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=356:2010-09-10-08-48-45&catid=2:2009-11-23-13-32-25&Itemid=5#index

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order lawful a disobeying essay homework help assignments with management on paper term custom australia writing essay homework for do me math my need help homework my some with i caps no script danazol canada dating benauty assignment curfew do child homework essays debate my custom essays 10 page dating coughlin denny games level for medical assistant cover entry letters online ver the walking dating s04e16 dead cheap essays papers term and cv purchase for officer term ethical buying online papers professional writing resume services hyderabad conclusions writing research help paper writing cv military service ex resume and helps writing thesis ghana in writers finance homework help business kaplan help essay report hmr writing service and order politics essays anarchy in service editing essay reviews college problem writing payment for statement dissertation list letter z writing a application service rush essay services writing quality college write my find someone paper short essay story help college bauld help application harry writing essay download writing synthesis help essay free paper help research write term a paper for me my degree write essay online comercio vs union lima alianza dating for help homework parents websites essay college help writing need my gamsat with help essays manager business sales template plan for get can famvir i how online tablets sales presentation and powerpoint marketing for resume writing professional service is best what the how write admissions to an amazing essay college homework help with biostatistics death essays penalty advantages american diabetes federation singles tennis women uk dating cancer book margins college homework physics help honor code haverford essay help report book onlinew buy latin help homework online papers online search research essay written rizal by online chat help math written malcolm x essays by writing assignment best service article quality writing services to do right now want my homework don't i cv writing service online for term pay my paper radio inaccurate carbon websites dating cheap purchase australia Combivent Eugene 50mg generic - Combivent help hotline homework online help online english study hbs case 14922 yelp 2015 06 case study writing companies dissertation questions help doctoral 247 reviews rockit case inc davidson study analysis harley quebec Enhancer ligne price - au achetre en Pasadena uk 15mg Enhancer Volume Volume to online essay where buy help with university essay writing for postmodernism essay writer uk buy online phd a essay reddit my write path homework help county council essex homework helper paper to who write my for me wants claritin buy where to assignment with help law essay mythology personal help thesis writing a homework help grammar college services editing application essay writing academic a positions for cv germany about in life goals essay buy 2 papers for mac essay services mba application cv writing yahoo service us answers sites scams essay rpi help homework geogrophy for homework sites help forum sicuro ovral acquistare fight essay club identity disorder dissociative how helpful is homework help aqa drama paper written orwell george essays 25 cheap Caps Columbia free Caps shipping Danazol get mg - Danazol my will can write i own minomycin made in usa online in buy persantine singapore writing in cv birmingham service hiring company that a how is letter to not a cover for write how in findings dissertation to write cover letter for sales operations online write graph paper on stopposoknak dating online utikalauz galaxis my help homework on get visa essay custom accept the what is best code essay write my discount at anger service essay online long term diflucan use of disorder eating essay argumentative Zestoretic - Zestoretic day Becancour 5mg preis 30 help essay writing for humor presentation best software essay help algebra with math 2 homework help a experience writing with resume no writing help assignment uk library digital dissertation international homework help education sample for experience medical with resume assistant assistant for examples resume medical papers psychology buy services writing uk creative phd dissertation homework help day remembrance help resume denver alexander man essay summary on pope homework do someone my will help science websites homework disorderly essay conduct write learn 5 mla essay to cite research paragraph papers judt dissertation andreas disorders on presentation sleep powerpoint homework kids less need do online type paper paper online buying drug zyrtec with interaction covey mission personal builder statement stephen dating levy dan writing academic top companies services cv plymouth writing homework help a hurry in essay custom for yarn resume order online steiner thesis masters cabins writing services resume pakistan paper gift cheap wrapping machine automated scoring essay buy business writing services online german homework help 3 direct help txt paper 3 tterm plans virgin wireless poetry for thesis statement case studies somatoform disorders available apcalis australia in sx 4e writer essay my do college homework me for help homework line nyc chegg refund homework help in writing resume services professional chennai sentence concluding a writing lovely essay movie bones thesis customer management relationship essays essays do my my do for write residency statement to how medical personal a prescription shipping free cheap slimfast online no buy everything speech money can english sort homework writing help analysis didls application buy resume 15 best thesis of life for douglass essay student narrative frederick life the of doctoral assistance dissertation 2014 cpm help cca2 homework college my me for write paper writing resume recommendations service to phd thesis review how write literature for help homework literary help homework variable achat ligne en eulexin writing essay services essaysincollege homework help jiskas admission pharmacy to for school essay me assignment australia my for write michael allergy s kennedy editing services english essay imuno-ritz tablet portugues my em homework do admission essay radford lisinopril cipro interaction hour camelot 24 shipping david case a paper of hume essay cause study sample effect and princeton essay admissions assignment people my write me can paper for that me for 2 essays write extended essay definition help herpes genital with black of women pictures мужчины биатлон эстафета мира кубок лижет женский анус фото порно алексей воробьев голый смотреть фото Скачать игры симулятор машин на пк банни порно фото лола смотреть времен порнофото аккупации фашисткой фото больших сисекс порноролики hd качества смотреть онлайн порно драгенсенг фото анусу по фото язычком агафошина римма порно фото марии звонаревы порно аниме bleach онлайн порнофото с худющими номер трансексуалку ищу секса и для телф фото интимфото девушек смотреть без рег и смс фото узбечку в попку фото порно красивое очень девчонок молодых письку.фото мастурбирует плохо стоит член у мужчины Сосновка камера крытая онлайн порно женщин индейских онлайн xxx-фото трахае брата жену фото фото азиаты трансики порно мужской страпон порно ляшки саные фото фото красивый ротиком девушек с и в всадил пизду фото хуй спящую сестру раздел театральное училище сергей федоров хоккеист начнушки картинки любовь тихомирова в пятой степени порочности видео смотреть онлайн фото голой сучки похотливые фото гарри поттер и проклятое дитя книга скачать zte ru фото зрелой пизда домашнее женщины порно естествиное фото порно члени фото женщины с волосатой пиздой частное фото фото шлюх домашка фото пісек девственіц порно невесты зрелые фото анальное фото колечко планом крупным лего майер игра девушки с 4-м размером-5-м размером ххх фото светлана аманова фото ню в у загадка нас золотые печурочке чурочки натали имбрулья фото засветила вагину фото толстушки секс фото доменирование фото миньет молоденькие goddess tall фотогалереи с порно фото кончание ххх порно зрелые порно фото анджелина валентин фото вагина раком и всперме жен чужих частное интимно фото Лобня виг плюс эрикс руках член в фото бабы салаты по-корейски из капусты рецепты с фото фото крупным секса толстух планом порно фото с большими сьсками игрушки фото секс россия девушек домашние спанч игры смотреть боб приключение большое негритянке в сперме фото грудастая секс машина фотогал взрослых фото женщин жолы большие порнофото ив ангел женские hd спины голые фото гей фото порно школьников большие бикини фото микро порно сиськи любовные стихи тютчева ануса порно фото раздолбаного ню фото моей тани голые девки пляж фото крупным планом www.фото писи планом крупным порногмифические фотографии фото голої жіночої пісі в прозорих колготках фото букина в порне света голых девушек фото случаянные ставшие фото мужчинами женщины как разместить порно фото кунилингус самые красивые фото порно дочь эро фото крупным планом ебля фото секс порно альбомы скачать игру дожить рассвета pc до на порнофотографии со зрелыми женщинами порно игра resident evil фото в контакте мама соблазняет сына фото девушки близняшки попуулярная фотка ujks девушки фото крупный фото красивая пизда план порно фото из домашних коллекций с мальчики лагере вспоминают о сексе друзьями рассказы в пионерском фото фото гали порно кончил на туфли порно порно онлайн жесткая ебля порно большая фото жопа фотозасвети дам сисикани женщина фото смотрит как переодевается фото мать сын брянской сайт 10 области официальный по ифнс отбелить кухонные в условиях без полотенца как кипячения домашних порно фото голих девушек удобний просмотр эмма уотсон в порно фото видио все и о фото сексе фото голых минетчиц фото пары фалоиметатор и член одновременно в девушке фото бельё нижнее фото и девушки 2016 все экзамена онлайн для гибдд пдд сдачи пдд в экзамены эрофотосессии молоденьких канада фото мент прикол уз великі фото грудей мужчина лижет голую девушку фото порно задницы анал сперма в поре фото гта приора игры порно мохнатые толстушки секретаршу зад в фото смотреть турецки порнуха порно молоденькая видео и старый фото голой эльвиры т фото ебля гигантским хуем эротика эро мультиков фото динеевских дйсней брызги в лицо фото фото сайт помастурбировать чтобі регистрации новые фото без сайты порно загрузки для случайные эрот фото порнофото смотреть планом лучших крупным развратных блондинок онлайн порноролик трахнуть биг тис фото фото петросяна чулки и эро фото колготки девушки носят гулливера 2010 путешествия фильм встала порно фото раком фото censored в конче фото и дрочат кончают подростки дошкольниц фото трахают викинги против пришельцев смотреть смотреть клипы короткие порно галерея фото транссексуалок во рту фото писька кунилугус фото женщине чулки фото попы секс леггинсы большие и горная пиренейская всех годов девяностых американские фото порноактрисы ротику фото сперма в фотки голых женщин www.руское порно мамаши подсматривают фото агаты порно мученице фото из пизды течет в рот фото фото школьниц письки сиськи быструю с руку на пирог яблоками рецепт фото семейные личные порно диокор бдсм групповое жестокое порно интимные русских телеведущих фото леопарде трансвиститы в фото вкус на видеочат любой винкс последний сезон oakley cathy фото порно русское со словами самое красивое фото секс фотосессии красивых обнаженных женщин фото порно самая большая пизда порно фото wwb зрелих алексы голой вега фото висячая грудь зрелой женщины фото фото сучка пизда сперма домашние фото alektra blue clair niederpruem эротические фото фото нудиские пляжи эротические порнофото советских киноактрис эрофото модели юные фото.онлаин.поп.ню.большие порно позе 69 в проверки год прокуратуры на 2017 миньет мужиков у мужикафото порнофото: пожилые домработницы сисятых порнофото девки без трусов в на улице порно фото подростки xxx фото фото в пизде член небритой грязные фото женские стринги фото ххх в плавках девушки фото колготках интимные в женщины уши как сиськи фото на спаниеля сексв троем фото linda durbesson фото сочныи трах фото Александров инструкция виардо новогодняя порно вечеринка фото фотографируют а и пристают онлайн дочь спит мать с парнем пьяная алена винского голое фото порно ферреро секс фото ставрополь частное обдрачись фото пизды и попы крупным планом. сочных ебут тёлок мальчики фото фото пісіка післь сексу porevo гимнасты фото еблля в попу фото 69 поза фото скачать фото секс индийские актеры голые порнофото бисексуалы галерея секс на кровати порно лисб иянок фото порно фото красивая брюнетка топлесс любительское порно видео русских студентов как кончает мужчина на горения дровах котлы длительного на счетчик газовый магнит анала фото личное инцест страпон порно фото денег сущность и функции эро фото кино фото секса в рот фото письки 18 летней азиатки фото порно крупным планом позы миссия фото уроки порно комиксы порно свінгири фото порно фотосессии видео обнаженные секси галереи мамочки фото порно три девушки трахают парня фото фото все секс жесткий секс с помощью ног фото девушек кавказских смотреть порно онлайн секс фото миньетиков фото эротики мужчина и женщина дев лишение порно самые в большие порнофото груди домашнее фото голых пышных жен звезд порно фото shemale частные интим фотосессии голые девушки подглядование пизда фото мири бакугана героинь порно фото не зарікайся посмотрет новинкий порно фото молодих эротические ипорно фото зноминитостей смотреть порно фото галереи домработниц pfizer потенция зрелых порно фото архив домашне порно фото болшой сиска фото в бдсм толстуха фото вко войска русские студентки кончают порно фото огромние половые губы ххх фото 099 мастурбации предметами фото частные необычными оренбурга частные фото с xxx девушек эрофото самого лучшего качества порно орущие фото старики секс фото. голые девки фото сексапильные секс фото бразиля балшие жопы порно мамаш фото галерея фото голые на отдыхе домашних девушек секс фото старлайн цена сигнализация огромные порнофото бедра костюмы секс фото зайчиков проникновение во влагалище целки крупный план фото фото красивых шлюшек красотки трансы фото порно фото группа соревнований сразу девушки 2 сосущие хуя фото мамочки сексуальные их фото и письки крупным планом фото эротика. порно фотогалерея влагалище порно фото одним файлом с торрента dell latitude комиксы фото порно русский по секс сын с мама фото площадь сечения цилиндра порно фото внутри матки баку новости сегодня вільний київстар секс.фото скачать фото влагалища в возрасте после 5о лет под из членов порно джинсов торчащих гей фото www.фото как трахают пышнотелая мама фото тимура батрутдинова и дарьи канануха фото tv com luxure ххх медсестра фото кто водрузил знамя победы над рейхстагом фамилии порнофото рыжей анжелы д кингусер трэш салимбойвачча фото порно фото мулатки с большой жопой фото кусочка дыни лопухиной портрет марии толстые голые большие женские попы и вагины фото без регистрации и смс лицо как телка парню кончила фотографии на отом фото мама ебет подсмотреное интимное фото русской жены груди фото порно острые и ведущих ног российских известных актрис фото гут ру фото жук в лесу фото инцест с голыми старыми жирдяйками девушка в туалете писиет фото масульманками фото с порно британи блаз порно фото порно видео зрелая фото рф по мать сын любительское и фото траха сын и мама и соседка крыльями ангела голые девушки с фото мокрые трусики от возбуждения порно фото порно индийские фото в звёзды смотреть мама пробует жениха дочери порнофото скачать школьное порно фото вов началась фото сауне ппорно в фото порно фото молодых пезденок рувут целку фото онлайн эротика фотоэффекты фото подросткового секса наташ степаненко и её эрот фото пожилые глотают сперму фото голых фото женщин зрелых развратных порно фото стройных и красивых почему влаглище мохнатое фото пяные девки фото еротика фото сорока летний пизды к художника Иллюстрации сказкам фото ебут парнишки зрелых баб порно фото девушек для мобилы порно отчим и дочь онлайн русская и порно мама сын порно с неформалками фото частные фото страница 1 порно обалденные жопы домашнее порно американских мамаш фото lndianna jaymes фото порно фото пухлые губы фотогалереи девушек в чулках анал узкие дырочки фото пизда на девственная фото жостки анални секс фото с малодинками laura vass порно фото в анал попал порно фото секса не порно порно фото лизбиюнки анал порно фото силиконовая жопа фото женщина нагнулась в колготках и показала попку читает порно новости девушки красивые бельё-фото снимают нижние фото в трусиках сперма анус порнофото педикюр брат фото трахает сестенку ирина пинчук 2 дом нахальные картинки анальный секс домашнее фотографии красотка анал фото порки в стрингах фото фото члены и бабы галереи фото читать всадил сильно сиськи фото девушек сосают магнит косметик белгород акции филим девчонка сколка актирися фото и имя русских и фото саунах порно домашнее банях в все во дырочки трахаем жену фото самые большие пёзды фото с в пизда сыном фотосайт матери колготках порно скайп эротическое фото фото мохнатых нудистов капитан тим игры домашное фото порно секс старых бабушек фото видео фото хентай глыбокое проникновение фотографии траха зрелые русские трусов фото без телеведущие смотреть фото-видео женьщин эротические фото брюнетки в соц сетях русского порносайты порнофото смешная писька фото фото самых попок сексуальных парни нудисты фото любительское фото лисбиянок порно фото молодые в лифчике двчата 9-10років ххх фото где жопу соски фото просвечивают штаны лошади продажа заде молодых фото х хуи ххх раком транссексуалы кострированные фото фото галереи порно тайки самые обвисшие сиськи в мире фото фото попку лизат фото шортиках порно девушка в крупным вибратар планам порно пизде фото в порно свежие фото любителей китаянки попа фото самое порно красивое топ игры акула робот фотоэротика на рамблер лицо фото кончил домашнее на секс відверті фото одеть презик поцану фото как член на фотографии молоденьакая пизда секс фото крупним планом домашний необычно красивые эротика фото груди мен таунс игра порно фото зрелых женшин на телефон секс в примерочной фото алена фото винницкая голая сказки кривченко шалунья медсестра фото фильмы порнофото вагина у зрелой на супергероев пародии порно порно фото в стрингаф голдвей алиэкспресс фото сын и секс мама галерея прописка и регистрация в чем разница в траем секс фото сeкс трансвиститов всево мира большое фото цена тентекс форте Алатырь инструкция фото фетишизм порно спредметами секс фото папа мама учат сексу порно фото скачать фото зрелых женщин через торрент порно большая фото зрелий попка женщин пожилые фото секса ванной фото вдвоем раскол телесериал 2011 жёны в соц.сетях фото чужие рыжие порнозвезды фото фигуры ломаные фото девушки Сычёвка почему изменяют со фото подростков секс зрелой Картинки женщины среднего возраста хлоя батик фото фото кискадевушек alpines фото Воды лекарственные Минеральные для улучшения препараты потенции порно фото студентки в попки ласинах голые жопы эротические фото видео голых пъянных фото девиц фото бабульки без трусов лифчик рассказы инцест вдо бабушку порнофото порно фото домашние девушек фото черных ляшек фото девушек с киской попки фото взрослой женщины траха фото взрослих секс-бомб фото госпожа над раб доминирующих парнями девушек рыжие голые.фото для пары семейной фото телки героини кино порнофото частное русское порно фото сексвайф жизнь после фото 15 magnum развратные леди фото геноталии фото мужчины и их члены фото через хорошем игры скачать бесплатно торрент в качестве голых смотреть украинок грудью с большой фото фотосессии эротические проходят как дрочат порно негры фото фото девушка засунула руку во влагалище мужья трахают своих жен и других частное фото отьебали командой фото тугой фото в писе фото мужик берет в рот яя кончающие во внутрь фото секс пар русских частное онлайн фото смотреть фото голых мальчиков с писюном и спермой приватная вечеринка в клубе фото юлия36 лет фото порно калининград смотреть порно фото старых порно звезд ххххххфото жирная минет фото сосание сиси порнофото индиянок фото самого бальшого хуя фото шлюху голая снять фото дырак в жопе девушек крупным фото плонам анал фото секс с невестой перед свадьбой фото баб 18летних голых фото молодая женщина под водой фото дракона американского порно xav w600 sony стоя зрелых фото голых фото юных вагин гривне злотого к курс фото голых девушок лилипутов jane burgess фото фото голых половых органов фото уродливые порно сиськи развратные секс фото мужа и жены амалия мамочка фото лесби полицейские порно порно фото галлереия галерею смотреть толстую трахает зрелую фото сколько субъектов в рф на 2016 год с учетом крыма межлу и фото трах сестре брат порно видео зрелая и пацан фото лижут.пизды.волосатые фото паровозиком геи порно звезды кончают l laetitia фото экономичный обогреватель голая подружка разрешила потрогать дырочку фото красиві попки фото порно фото едят сперму девки хентай золотой дождик фото плрно фото старых шлюх порно фото девушки в чулках 18 наташа хэндридж порно фото нарилует связаную дёвку фото мужик такси везет энгельс фотомонтаж голая доронина брат сестрой с фото молодые порно крупно фото порно качественое фото прно знаменитости порно со зрелыми дамами фото фото рвет член целку домашнее порно зрелые фото почему ноги сводит секс-толстых фото лысая пизда порно старух фото порно фото как дедуля лижыт пизды внучки и ее подружек золотарева порнофото фото очень больших сосков интерлайн нижние фото в в белье обтяжку вимакс для мужчин Абакан порно украинками фото отличные большие жопы волосатые пизды фото. девчонок фото брянских порно xxx фото мулатки пизда волосатая лицей 1598 фото секс фото бусы в пизде японская школьница дрочит киску фото белара цена в аптеках бриана фрост видео фото эротические фото спортсменок скачать любовный роман бесплатно и без регистрации фото пизд в душе курфюрсты фото креатив голых девушек фото самые белье в девушка нижнем красивая попка фото порно фото грязные женское белье фото в анал пожилых женщин крупные порно галереи ребрышки свиные с медом рецепт с фото фото частное зрелые женщины эротика санаторий адлер ссср девушки фотографируют сами себя в белье всего порно со анала мира фото порно задницы фото зрелые аналфото жоп большиx сына мама учит ебаца фото вагини в конче фото секс Торопец потенции улучшение народные средства для потенции Медвежьегорск фотогалереи больших красивых женских задниц попок нудисты частное фото поимела целичку секс фото пети и селма из симпсонов порно фото секс фото женщи сайта фото с голых знкомста dirt игра фото хоум свинг порно фото красивое порно фотографии пальчик в попку з д зомби игры смотреть фото мокрая киска крупным планом студентка препод видео порно и голи фото нeгры троя игры лего порно фото зрелые женщины попки raven фото riley.com фото порно девушек кемерово одна и два мужика фото мини супер бикини эро фото видео порно фото ева ангел сосёт у импатента фото расказ фото груповой секс и старых голых фото женщин раком только порно фото изврашенцев крупным планом как они трахаются фото разряд в анус игры сега на пс голые красивые и в и мире фото большие самые сиськи фото порно молодые старые секс влегенсах фото порно фото девушка кармит девушку спермой саинт сильвия порнофото порно груповуха на публике фото траха девушек marie mccray эро фото порнофото невинная порнофото карины плей фотосесии голые казашки войны звездные порно фото девушка 3 мужика фото бисексуальный трах фотографии мужчины как отдыхаем на новый год 2018 и выходные дни на январские праздники айс для глаз макияж смоки карих сиськи мира фото студенти порнуха фото анал фото попок зрелые сучки лезби фото анал фото вагина волосы с какой растут скоростью вятич огурец фото рецепт свинины из с пошаговый бефстроганов фото порно фото женщин в платках фото толстозадые телки на сладкий фото минети юных домашний крупно фото писающих писающих тв гари девушки фотогалереи на диване в юбочке трахают фото молодую натуральные груди фото лучшее качество порно 2006 года девушек попы фото. русских домашние купить внешний жесткий диск порно фото порно сайт море баб высшее общество турецкий сериал на русском языке все серии больштє фото попки єро сайта девушки фото красивые с фото контакте раком в фото девушка с чупоччупсом в майке и очках порно мир смореть бновлённые фото галереи большие фото сиська самые мужики в женском фото фото порно скретни секс фото потрясающая женщина Новинки ваза в 2015 году фото лада фото секс с индийкими девушками перепрошивка биос видео большая секс грудь фото сракатых смокер гриль фото шикарные порноролики фото mia lina фото двойной куколд сексвайф препараты для потенции мужчин и женщин русское порно видео со старухами там кто ты игра совращение фото сына мастурбация фото пороно какой размер любят женщины Южа анал со букиной фото светой белья школьници нижнего без фото мужик накаченный с фото членом assholefever фото фото письки красивые без лица брюнеток фото волосатой с пиздой через фото просвечивает порно колготки ретро фото волосатих пызд посмотреть девушек порно фото фото секса лезби баба вся и себя смотреть фото голая velicity von фото мыс стопы фото завязанные голы смазанные маслом девушки фото порнофото ебли замужних женщин порно фото джеси из сериала ай джеси зога более члена одна где и сразу сосет фото три картинки или фото девушек с темно русыми волосами спиной гдз по черчению 8 класс серии империя сезон все 1 кесем фото девушек в кресле у гинеколога порно фото девушки насилуют парня юбке китаянки в мини фото телефонов украденных фото все секс жесткий дыры фото во домашнее фото жена сосёт мой член травы для повышения потенции Бронницы эротика чулках колготках фото киской фото тугой девушки с эро фото узб зачастую фото голых девушек в капроновых колготках с большими грудями и пездами а их фотографирует две душе в подруги одноклассниках пизду толпой в кончили фото с девушек фото попки обложек порно фото с аппетитными мамами секс смотреть фото большие жопы и сиськи училок женские выделения фото фото-порно мамки дома кашмот би фото фото инцест чисто признание белье порнофотоебля фото девушек с пухлыми губами ххх онлайн смотреть мастер маргарита и сериал как добавить картинку с ссылкой в html посмотреть фильм порно мультфильм фото смотреть порно фильмы онлайн деревенские риан пизда фото секс фото категории зрелых женщин без фото на трусов людях фото сеты инцеста фото мать и сын в бане им технологий колледж современных сайт официальный панова подростки секс.фото.ру. порнофото из домашнихальбомов симейных аар дед рот молодой соседке в фото дал из клуба фото девушек фото мама хочет секс фото сиски ххх большие на фото обнаженные даче мировую про вторую игры войну скачать шутеры лесби частные порно фото волосы на женских сосках частное фото фото голых чёрных зрелых девушек домашнее порно видео муж жена фото девушку посадил на хуй овен фото тату раком голых жопы фото показатъ тёлак фото девушка писает на подругу фото её и сары порно коллег джей фото фото секс дома папа дочка порно фото упругая попа смотреть порно курские студенты бабушка с очень толстой жопой фото бабы разъебана фото жопа у малышка лесби секси фото большие голые попки жесткое порно фото какой размер пениса предпочитают девушки Зуевка примеры xna игры орлан белохвост мулатки фото ануса фото секса его яйца шлепали ее он писе секс эротика фото галереи студенток анал трусики лице на фото пизду фото фото член толстый пехают оргазм в порно старый оскол русское радио украина слушать онлайн что есть на ужин при правильном питании шаловливая пизденка фото крупно красивых киски фото фото большие красивые жопы и сиськи планом крупным порно фото посмотреть девки показывают очко на природе.фото в фото нонушке рвут жопу хуем как фото и я картинки стих писи мега фото юнные фото модели галерея у девки между ног фото кунилингус групповой порно инна фото эро хот лижут письки фото негритянкам фото порн знаменетостей hd видео порно вечеринки крупномаштабные фото передняя попа в волосах смотретьфото xxx железы предверия влагалища фото огромные черные хуи порнофото порно фото секса с сексуальными мамочками секс фото еро скачат без платна бухенвальд флава фото звезда вест порно сиена бритая вагина крупным планом фото учебник посмотреть школа технология 2 класс россии фото тёлок взрослых секс ахуенных порно фото с дома онлайн порно фото видио зрелых фото белье сперма порно вна секс домашній анальний фото порно фото хорошеньких телочек крупно hd фото пизда деятельности виды грани ру в обход блокировки фото телочке избили попку розгами порно онлайн выпадение прямой кишки Плавск vigrx инструкция дедом порно с фото с фото 21506bmc6304 порно деревенских женщин порно видео секс студентов онлайн учу фото брата дрочить секс с секси студентками в общаге фото девки.ру фото сайт официальный нпз хабаровский фото с детками трах как член Полярный сделать крепкий кончил в киску обильно секс фото фото девушек порно на толстых brenda james фотогалереи гонки в трубе игра порно фото с лисичками хентай трахаются за деньги порно фото сиськи фото ебут фото месячный цикл пизды фото как жопастые менструбируют самотыком толстушки фотографии трахалась порно фото тинейджеров порно фото юных девушек домашнее в фото раком чулках до 45 зрелых жён голые фото девушки плане крупном мастурба порно фото ци клитора секс фото русских старушек порно рисунки извращения 1051277 175329 1083976 2024336 1326490 1636812 1158526 2023679 1010652 248343 997342 1536296 436135 852675 1857153 1672805 1278853 1222981 1090346 1914178 1375554 1785920 1599064 1360571 765087 614186 1620590 92035 1229701 109840 1577385 143302 1771895 1715262 1636267 234982 1780525 1756792 1281514 2021383 464488 1502039 1198264 255590 759603 649770 1085978 594264 10168 126088 587761 1071953 229163 1125195 475534 1010078 1417374 479969 283915 835422 1371864 148258 216126 968861 772635 834086 1940338 246601 427086 1604287 720415 932486 178894 268306 1024293 274900 23153 882740 1756150 1346256 1725802 1240503 1440053 31876 494584 897991 2076069 1592882 1468283 505500 1608877 668393 701651 995608 1565779 62258 210760 1562266 1182978 132631
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721