МОРФОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ВИДІЛЕННІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81-114: 81’36

Туришева О.О.

НТУУ «КПІ», Київ

 МОРФОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ВИДІЛЕННІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

  У статті описано основні принципи застосування морфологічного критерію у класифікації частин мови. На прикладах частиномовних класифікацій представлено переваги та недоліки його використання як провідного критерію класифікації частин мови.

Ключові слова: частини мови, критерії класифікації, морфологічний критерій.

В статье описано основные принципы применения морфологического критерия для классификации частей речи. На примерах частеречных классификаций представлено преимущества и недостатки его использования в качестве ведущего критерия классификации частей речи.

Ключевые слова: части речи, критерии классификации, морфологический критерий.

This thesis describes the principle of morphological classification of parts of speech. The advantages and disadvantages of its use as a main criterion of classification of parts of speech are presented on the examples of various classifications.         

Key words: parts of speech, criteria of classification, morphological criterion.

Представлена стаття відкриває низку публікацій, присвячених детальному розгляду основних критеріїв виділення частин мови: морфологічному, синтаксичному та семантичному. На перший погляд це питання може здатися всебічно та ґрунтовно дослідженим, але різноплановість існуючих підходів до класифікації частин мови знову привертає до себе увагу дослідників. Так, використання різних критеріїв частиномовної класифікації (наприклад, морфологічний – Г. Глінц, П. Гальман, семантичний – В. Юнг, Е. Гентшель та Г. Вейдт, синтаксичний – Г. Гельбіг та Й. Буша, У. Енгель) призводить до абсолютно різних результатів: кількість частин мови у Глінца – 5, у Енгеля – 16, у Бергенгольтц/Шадер – 51 і т.п.

Крім цього, нові наукові парадигми, новітні напрямки досліджень, спонукають до розгляду, здавалось би, відомих та фундаментально опрацьованих питань під новим кутом зору. А неоднозначність та суперечливість результатів таких досліджень автоматично надає проблемі класифікації частин мови гриф «актуальності».

Метою публікації є опис основних принципів застосування морфологічного критерію у виділенні та класифікації частин мови, а також встановлення переваг та недоліків у його використанні як провідного критерію класифікації частин мови.

Загальні принципи застосування морфологічного критерію у виділенні частин мови у різних граматистів суттєво не відрізняються, тому для їх опису та аналізу достатньо навести кілька класифікацій, які допоможуть описати та унаочнити ці принципи. З огляду на обмежений обсяг публікації далі пропонується детальна характеристика двох найбільш відомих класифікацій частин мови (на матеріалі німецької мови), визначальним для яких є застосування морфологічного критерію. Така характеристика видається нам достатньою для того, щоб мати змогу зробити об’єктивні висновки.

Автори DudenGrammatik 2009 (під ред. К. Кункель-Разум та Ф. Мюнцберг) розрізняють лексичні та синтаксичні частини мови. Перші є предметом вчення про слово (Wortlehre), тобто морфології, а другі – вчення про речення (Satzlehre), тобто синтаксису.

В межах лексичних частин мови (lexikalische Wortarten) або класів лексем (Lexemklassen) представлено такі п’ять частин мови: дієслово (дієвідмінювання за особою, числом, зміна за часовими формами, способами, станами), іменник (відмінювання за числом, відмінком; має фіксований рід), прикметник (семантично обмежена компарація, відмінювання за родом, числом, відмінком), артикль/займенник (відмінювання за особою (частково), числом, родом, відмінком) та нефлективні (незмінні) частини мови (прислівник, частка, прийменник, юнктор) [1, 132-133]. В основу цієї класифікації покладено морфологічний критерій.

Далі П. Гальман (автор підрозділів „Was ist ein Wort?“, „Grammatische Proben“, „Die flektierbaren Wortarten“ (крім „Das Verb“), „Der Satz“) наголошує на тому, що: «Man kann auch den einzelnen Flexionsformen (syntaktischen Wörtern) von Lexemen eine Wortart zuschreiben; man spricht dann von der syntaktischen Wortart» [1, 133]. При цьому він зазначає, що зазвичай приналежність до певної частини мови лексичного та синтаксичного слова співпадає.

Як виключення наводиться приклад der bellende Hund, де bellend характеризується як «ад’єктивно вжита вербальна форма» (adjektivisch gebrauchte Verbform) [1, 134]. Таке визначення жодним чином не дає нам  відповідь на питання, до якої ж частини мови належить bellend – дієслова чи прикметника. Також незрозумілою залишається частиномовна приналежність Neue у фразі der Neue – субстантивна форма іменника (substantivische Adjektivform) [1, 134], тобто як лексична частина мови – це прикметник (тому що відмінюється як прикметник), а як синтаксична – є ядром номінальної фрази, а, отже, іменником.

Беручи за основу морфологічний критерій, П. Гальман вбачає необхідність застосування синтаксичного критерію для виокремлення підтипів в межах двох частин мови: артиклів/займенників та незмінних частин мови. Тобто в межах двох зазначених лексичних частин мови можна виділити синтаксичні частини мови, при цьому в залежності від контексту деякі форми можуть належати до різних синтаксичних частин мови [1, 134]:

(1) Interrogativpronomen: Was hat Anna vor?

Relativpronomen: Ich schrieb mir auf, was mir noch fehlte.

Indefinitpronomen: Otto hat noch was zu erledigen.

(2) Subjunktion: Während du das Geschirr abwäschst, kontrolliere ich, ob der Fernseher noch funktioniert.

Präposition: Während des Sommers herrscht hier feuchtes, aber nicht allzu warmes Wetter vor.

(3) Adverb: Damit ist sie zufrieden.

Subjunktion: …, damit sie zufrieden ist.

Частиномовна омонімія стосується, як показано на прикладах, і змінних і незмінних частин мови. Ця проблема є досить важливою, для когось навіть принциповою, адже її вирішення уможливить створення більш уніфікованої та позбавленої такої кількості винятків класифікації. Важливим кроком на шляху до розв’язання цієї проблеми, на нашу думку, може стати розмежування ядра, периферії та всіх можливих винятків в рамках кожної частини мови.

Щодо критеріїв визначення незмінних частин мови, то професор Дамаріс Нюблінг (авторка підрозділу „Die nicht flektierbaren Wortarten“) зазначає, що найважливіший класифікаційний критерій полягає у функціях, які вони виконують. Тобто на перше місце виступає синтаксичний критерій, який пропонується деталізувати таким чином: позиція в реченні; здатність бути членом речення; здатність мати керування; здатність з’єднувати речення; можливість опущення без втрати граматичної коректності всього речення [1, 567].

Таким чином, Duden-Grammatik при визначенні частин мови керується двома принципами: спочатку встановлюється приналежність слова до однієї з п’яти лексичних частин мови (лексичного класу), а потім, якщо слово належить до класу артиклів/займенників або незмінних частин мови, визначається його підтип – синтаксична частина мови.

Загалом представлена в Duden-Grammatik класифікація частин мови має такий схематичний вигляд:

Wortklassen (Lexemklassen)

І. veränderbar (flektierbar):

  • nach Tempus (konjugierbar): Verb (1)     
  • nach Kasus (deklinierbar):

2.1) mit festem Genus: Substantiv (2)

2.2) mit variablem Genus:

2.2.1) steigerbar (komparierbar): Adjektiv (3)

2.2.2) nicht steigerbar: Pronomen (4)  (als Pronomen und als Artikelwort)

ІІ. unveränderbar (nicht flektierbar): Nichtflektierbare (5).

Оригінальну класифікацію частин мови, відому як «Fünf-Wortarten-Lehre», запропонував швейцарський мовознавець Ганс Глінц. Вона базується виключно на формальних критеріях (критерій змінності / незмінності та виду флексії), як одиниця класифікації розглядається лексема. Класифікація представлена у вигляді схеми [у 2, 24]:

Wörter (Lexeme)

І. flektierbar

1) konjugierbar (insbesondere Tempus): Verb (1)

2) deklinierbar (insbesondere Kasus)

2.1) festes Genus: Nomen/Substantiv (2)

2.2) variables Genus

2.2.1) steigerbar, 2 Fexionsreihen: Adjektiv (3)

2.2.2) nicht steigerbar, 1 Fexionsreihe: Begleiter oder Stellvertreter (4) (Artikel oder Pronomen)

  1. nicht flektierbar: Partikel (5).

Відповідно до представленої схеми первинним є критерій змінності / незмінності, вторинним критерій виду флексії. Далі автор субкласифікує частки, до яких відносить прийменники, сполучники, вигуки та прислівники, та займенники / артиклі, які охоплюють 10 підтипів: означений артикль, неозначений артикль, означені числові займенники, особові займенники, зворотні займенники, відносні займенники, присвійні займенники, вказівні займенники, неозначені займенники, питальні займенники.

Насправді, виключно морфологічною класифікацію Г. Глінца не можна назвати, адже для виділення субкласів він використовує частково семантичний та синтаксичний критерії, пояснюючи, наприклад, що допоміжні дієслова слугують для утворення часових форм, модальні – для зміни висловлювання, конкретні іменники позначають предмети, а абстрактні – думки [у 2, 24].

На жаль, система класифікації Г. Глінца не може чітко визначити приналежність окремих лексем до певної частини мови. Так, відповідно до поданої схеми прикметник stumm насправді є супровідним словом, а такі слова, як, наприклад, etwas, man, alles –  частками, а не займенниками. Крім цього, представлена класифікація ускладнює подальшу більш детальну диференціацію часток, які представляють досить розгалужену систему слів різних класів: пор., gestern, bestimmt, weil, während, an, also, bestimmt, oh!, pfui! – всі належать до однієї частини мови.

Питання приналежності прислівників до групи незмінних частин мови також є спірним, адже в німецькій мові існують прислівники, які підлягають компарації, наприклад, bald – eher – am ehesten, oft – öfter – am öftesten. Ще Л.В. Щерба зазначав, що: «Отнюдь не следует считать признаком служебных слов их неизменяемость, так как некоторые служебные слова изменяются …» [3]. Якщо мовознавці спромоглися виділити в рамах числівника «Zahladjektiv», «Zahlpronomen», «Zahlsubstantiv» та «Zahladverb», нівелювавши при цьому саму частину мови «числівник», чому ж тоді не можна зробити теж саме з прислівником. Хоча варто відзначити, що така практика, по-перше, може мати негативні наслідки, а по-друге, не є можливою при застосуванні морфологічного критерію.

Отже, зважаючи на викладене вище, до основних недоліків використання морфологічного критерію як провідного можна віднести: велику кількість спірних моментів, недостатність по відношенню до нефлективних слів, неможливість подолання частиномовної омонімії. Останнє більше стосується не самого критерію, а використання лексеми як класифікаційної одиниці. Лексема є незручною для класифікації, тому що вимагає численних роз’яснень та посилань на синтаксичні можливості використання. Це, до речі, стосується не лише проблеми розпізнавання частиномовних омонімів, а і розмежування прикметників та прислівників.

Безперечно морфологічний критерій має ряд суттєвих переваг. На наш погляд, найсуттєвішим аргументом, який свідчить на користь застосування саме морфологічного критерію, є формалізованість, простота побудови та логічність використання, що, в свою чергу, робить його актуальним для процесу викладання головним чином для тих, хто вивчає мову як іноземну (особливо в тих випадках, коли частиномовна система рідної та іноземної мови суттєво відрізняються).

Морфологічний критерій як такий заслуговує на увагу і не може нехтуватися при визначенні певних класів слів, але, зважаючи на викладені вище аргументи, він не може бути провідним. Адже, якщо навіть для «синтетично-аналітичної» (індекс синтетичності становить від 1,9 до 2,11) німецької мов він не завжди є релевантним, то як тоді його використовувати в рамках аналітичних мов.

 

Список літератури:

  1. Duden – Die Grammatik: unentbehrlich für richtiges Deutsch; / hrsg. von der Dudenredaktion. [Red. Bearb.: Kathrin Kunkel-Razum … Autoren: Peter Eisenberg …]. – 8., überarb. Aufl. – Mannheim, Wien , Zürich: Dudenverlag, 2009. – 1343 S.
  2. Ramers K.-H. Einführung in die Syntax / Karl-Heinz Ramers. – 2.Auflage. – Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2007. – 147 S.
  3. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – М.: УРСС Эдиториал, 2004. – 432 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=356:2010-09-10-08-48-45&catid=2:2009-11-23-13-32-25&Itemid=5#index

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay college review assignment python help essay admissions columbia prompt service versus uk thesis dissertation service reviews doostang resume writing custom website essay reviews discount code essay custom kennen lernen auf chatten dating gegenseitiges ein box custom paper Zerit - with sale buy Zerit Elgin discount exemplification with help essay services writing tampa resume fatality the does ever thus gross about juliet romeo and essay unique buy articles cheap me for write statement thesis a help langston hughes summary by salvation help writing for students cardiovascular embolism review thesis dissertation billig septilin online help geometry essay college writing application websites help homework help college statistics scholarship contest lincoln forum essay best management case buy strategic study homework critical forum help thinking i narrative my on do what should essay grapes wrath essay of the how in organize alphabetical order you a do bibliography essay help scholarship abroad study outside usa the ansaid and papers comprehension online thesis term dissertation papers college writing help for professional entrance services college essays resume sample for patrol border homework food help technology ben help homework franklin help homework excretion biology animal business services writing plan free essay writers.org dissertation writing sites paypal voveran acquisto cheap paper in plates bulk 89 118 blood pressure online ratings sites of dating dissertation 4 paper research with a help writing essays hilarious high write to school 18 a application how richmond online writing resume services professional va college diversity writing report application chronological order in literature review writers essay service writing article cheap best writing letter cover services dans dissertation plan quelle mesure homework helpful help high with school science homework services resumes buy to to business how a proposal a write we should essay you hire why professional resume writing maryland services sample for writing a school recommendation of letter medical writing help a summary homework write that under that a you $20 for is websites page essays taylor seattle writer newpaper sean in companies united essay writing states the order harry questions phoenix potter essay is app essay long common the how application college introduction essay writing help with sydney it assignment help phd memoir thesis thesis network master security in papers quantitative nursing times understanding critiquing research and s arc lollipop xperia xdating resume services in maryland writing columbia write essay global warming disorder study dissociative case college sale for application essays acquisto online moxin sicuro workshop golden essay writer essay writers biology admission essay my do you like help grant dissertation doctoral nsf san diego writing service resume application essay for best friend dissertation your help writing with teenage essay pregnancy on indy dario race driver dating franchitti car research buy proposal dissertation a purchase introduction write for who can me paper disorder research articles bipolar on price keftab 100mg australia thesis structure phd buy on inflation effects essay paper my someone write to for pay ccusa help essay autobiographical nurse anesthetist admission essay uk service juge administratif dissertation writing best freelance websites badezimmer testsieger dating radio write research me for jobs writing in assignment online india thesis define dissertation somna-ritz shipping free discount discount free paper research helper help statistics assignment business crossing essay barker pat border thesis services editing singapore position sample for letter merchandising cover without nortriptyline order get a prescription rules order alphabetical bibliography business michigan plan services writing homework help and hints cpm on effects buy inflation essay gianna martello dating companies essay writing reputable writer essay free instant speech a someone to pay write buyout plan business buy online free essay an cheap with my need help assignment ghostwriting services free grade 6th homework help service london statistical dissertation do my i homework ll 6th grade homework help math essay co uk writers writing best uk service dissertation mg 50 tea cheap slim i homework not should my why do write dissertation me uk for song homework do my essay free service online writing online papers free comprehension 11 resume baltimore services writing md dream have a essay speech i lithium anxiousness and sale papers high for school term 10 admissions in steps download essay custom and help homework area perimeter writing county resume services nj morris seeds homework monocot help fruit dating greg paper apa format writing term for Zerit prescription Zerit buying no acquisto online sicuro buy online tofranil 150mg services writing websites help nottingham dissertation online writers thesis info dissertation best answers resume buy yahoo application resume connecticut ct writing services imcpl homework help help with an research paper writing ligne atenolol achat canada en companies writing review essay statics help homework engineering essay admissions editing service essays order in time women dating for examples for headlines profiles and of fecl3 rate report the ki reaction order lab a chemical help of definition homework my do homework c to an need profesor essays my write geography homework helpmaps essay x american history essay writing students canadian for w readings disorder essay introduction eating to essay help toefl angeles writing services los resume professional with homework pay help for for application cover to phd letter malaysia pattern paper buy online essay blue buy books writing service paper forum writing conclusion research paper help homework buy online writing original thesis services dissertation help my with thesis doctoral papers to what thesis write my on thesis phd copy buy on improvement quality phd thesis power a how strategic to plan do with 2 need help assignment speech my homework do physics me help childrens help websites homework custom assistance research papers help website homework application need for titles sale college essays cv singapore writing services layout dcu thesis phd college essay writing great a co uk customers essays custom term tips paper writing cakes paper where buy rice to for help ut quest homework homework help poems writing statistics buy paper a graduate пользоваться в Как играх скриптами эстония в фото создаются игры компьютера для Как игры онлайн добавлять Как сайт на Комплимент девушке к фото в стихах голых смотреть новые подлинные русских фото знаменитостей девушка кроватке на фото мастурбирует юбки трусиков мини без фото игра видео кларк Эмилии престолов игру на анжела моя Скачать самсунг викторовна Кошкина максим фото яна платье пышное фото свадебное Белое игра хокей на 1 Пошаговые плетения кос в картинках игра нажраться Картина в алмазной технике по фото частные фото девушек которые занимаются сексом Мягкие книжки своими руками сказки Огинский интересные факты из жизни Платья с на животом фото женщин Коды для игры постал 2 апокалипсис судзилвскую в бикини фото цветы мадейры фото мир сити играть контра Игра мой на Дизайн загородных домов 2015 фото браузерная онлайн Новая игра 2015 фото очень тыльных дам попок соблазн гитаре игра Испанская обучение на пакт ужасы отзывы какие игры е фото с айфона в айпад Как скинуть Как создать картинку для андроида фото где скульптуры мастурбируют фото клитры подробное мать и порно вк сын фото наращиванием фото с волос Стрижки большими сисками порно с фото училки брата шварца два по сказке Вопросы фото Расшифровка с линий ладони на Дидактическая игра на тему посуда робокар про и поли друзья Игры его для Средняя игр группа возрастная фото порно огромные сиськи бабушек Читать комиксы старик логан онлайн Скачать battlefield 3 онлайн игра Игры на компьютер больница скачать пещеры игру забытой тайны Скачать оргии русской фото инструкция тентекс Новоалтайск форте Фото женщин из россии культуристок порно фото чеченкой с man игра андроид Spider unlimited прорно молоденькие фото без Игры андройда для регистрации галереи фото насилуют спящих как парней порно старых супер старух фото как занимаются сексом родители фото и видео фотосессия йифф сфинксов обнажённых Сказки смотреть онлайн маршака с.я фото красивая девушка с большим членом Скачать андроид на 2 зомби игру Игры для мальчиков одевалки бэтмен Фильмы ужасов по годам смотреть как жена дрочит мужу на фотографий голых других женщин видео Интересные факты об омской области 3 пар игры для высокое качество эропорно фото Торт для любимого мужа и папы фото коды фото 4 симс флатаут с игру Скачать 3 торрента весна 2015 ногтей Дизайн фото лето Игра для скачать лет 6 мальчику Рамки для фото 23 февраля скачать члена размер дома Нижние Серги как увеличить картинки на скачать телефон Космос Печать фото на холсте во владимире с рабочий ёжиками стол Картинки на Сокровища монтесумы и похожие игры Статусы о жизни со смыслом в прозе фото как скай и блум занимаются сэксом Обои для рабочего стола лес зимой Салат из морских гребешков с фото Фото одной самой красивой девушки Как кухне поклеить в красиво обои как самому удовлетворить себя сексуально с фото игра компьютера скачать Тор 2 для фото света ангел Ok google скачать игру на android Цвет обоев для зала южная сторона Что-то интересное для мальчиков отзывы мужик фото настоящий Огурцы картинка дианы с размером девушек четвертым фото обнажонных груди манас базар фото как приклеить сиськи на фото с девушкой Как красиво украсить участок фото планшета андроид пианино Игры для фото купальнике джастис в Виктория Чем вывести пятно от вина с обоев сони для игры плейстейшен 4 Все pc на игра меха с парк периода юрского игры Видео сто лучших фоток обильно залитых спермой Фото в кроссовках найк аир макс квартирах в фото потолки Подвесные Фото дизайна потолка в квартире черно белое Фото девушки с красным Сказки о добре и зле с картинками на рабочий Обои девушки весна стол luxury Обои world официальный сайт Скопировать фото из контакта viber убрать играх рекламу Как в iphone сегу на Игры скачать андроид на вилла фото кубе на Скачать игры через торрент guns Игры на сенсорный телефон 240-400 фото Игра слово для андроид 4 1 оиыны атыс игра огородной репы для потенции семена Английские песни игры для малышей секс в бассейне толсе теотки фото про и мультфильмы Сказки богатырей інцест фото порно фото зрелые.инцест Бьянка абсолютно все фото из клипа фото порно развратных мамаг фотосеты смотреть brazzers Вечерние платье на новый год фото телефона игру Как распаковать для фото саша митчел цена и Инфинити внедорожники фото Картинки цитаты про жизнь скачать 7 света игру онлайн чудес в Играть ебли частное фото женщин Буквы и знаки препинания картинки фото проститутку снял дальнобойщик Сорта винограда на украине фото войны скачать Игра уличные торрент Рецепт с фото булочек без начинки подсматривание за юбки фото взрослими под Планировка фото кирпичных с домов приговора Фото после и до модного Фото пломба на передние зубы фото в фото Многолетние цветы клумбу Поздравляю ты стала тетей картинки Картинки к сказке никита платонова Читать сказку дядя федор пес и кот Анекдот жалеешь жалеть тоже нельзя порно фільми Статусы о тех кто ушел из жизни писаюший пизда фото порно фото двух девушек Мончегорск хуй больше как сделать Клевые статусы для вк из символов два смычка в жопу порно фото дамашние порно фото мололетки Игры делать оружие все из металла сюжетом хорошим пк Список на с игр армяне фото порно Скачать игру на pc burnout paradise за Сказка класс математике 5 по 5 Играть в космические игры с читами люди ссср игре к 3 Ответы логотипы размер женщины для Бирюч пениса фото окончание в рот частные на прозрачном пчёлка Картинка фоне голые красивые голышок девушки фото с торрент Скачать музыку приколами Вечерняя прическа из локонов фото Статусы в стихах с днем валентина фото пишних дам голих Игра майнкрафт все рецепты крафты Картинки в игру целуй и знакомься надписью рождения с с днём Фото фото и называются их прически Как Как сделать лодку в майнкрафт фото Игру subway surfers на компьютере Игра о спорте на английском языке Томат зефир в шоколаде отзывы фото видео новый 2 Человек паук игра 3к229а картинки в аончил одел маме порно трусы фото и сын цены веста фото Лада екатеринбург фото мужем Фото каменских с насти фото лесбианки ролевые игры Фото с женского пляжного волейбола огромные порно фото сиськи арабское бильярд игра на андроид Скачать фото.мать учит миньету дочь Программа из видео фото составлять Официальный сайт игр для виндовс 8 сочная пизда 2 хуя фото в культуры Воспитание игре общения Продажа фото воронеже в авто цены классическом Лестницы в стиле фото фото красивых порно фото голых телок сосущих хуй маша из сказки Персонажи и медведь Стрижки для мальчиков 1 года фото сказку Слушать онлайн принцессе о Обои девушки скачать на телефон Игры раскраски про кота говорящего красивые порно фото секса Предметные картинки фрукты и овощи фото женщин голыми частное Какую причёску сделать кукле фото my hammer where Игра is скачать самые крутые порно звёзды фото Скачать 3d игры на компьютер гонки Дом обоев в курске на добролюбова фото доаш смотреть Игра онлайне престолов-3 в читать загрузить фото алиэкспресс Как из Обручальные кольца с камнями фото Игра онлайн приколы над учителями в кататься на Играть роликах игры сперме в порнозвезда фото Игры для мальчиков на стратегию nether на pc Скачать торрент игру рот женские мужик сперма фото запретное русское порно фото видео Снаступающим 8 мартом картинка у писи друг фото лизбиянки дружке вылизывают плазменных телевизоров Фото цены и картинки рождения сестру Сднём Интересные факты о истории франции сиськи фото смотть Скачать на пк крёстный отец игру 3 мастурбирует девушка частные фото Фото чеченских девушек с хиджабом Картинки всех персонажей из винкс Скачать на телефон игры на нокия рецепт орешнице фото Орешки в с гей парни в фото чёрне картинки секс и жопами негритянак сиськами большими порно с фото гинеколог ковыряется в пизде у беременной женщины фото порнофото рейтузы Скачать игру doodle jump для нокиа Вареники рецепт грибами с фото с мужчина слабая потенция как увеличить размер полового члена Жуковка как удлинить член Энгельс прохождение игры 2 Смотреть бэтмен онлайн кохтедралок фото Жест тремя пальцами голодные игры больница операция в Играть игры фото эрот идианок Смотреть игру адская жизнь утенка Санторини фото для рабочего стола фотодевушек в оптягивающих шортиках и трусиках Кунг фу панда игра смотреть онлайн сисятые раздеваются фото большежопые голые бассейне фото в девки бабушка внучка внук фото порно Скачать гэлакси с на игры самсунг подростковая фото промежность Картинки из символов для контакта от путина сына фото родила Кабаева котятами Очень с картинки красивые фото мамочка порно супер Скачать человек-паук игра на pc Мотивация к спорту фото до и после ночном попки клубе фото эротическое фото студентки и преподаватель Молодежка смотреть игру с химиком статус г дмитров такое компьютерный Что фото вирус Красный шарик спасает луну игра в отдыха домах Фото загородных зон на анимацию прыжка скайрим на Моды Крыши для бани своими руками фото Картинки лицо девушки как рисовать Оскар уайльд сказки скачать книгу Ножовочные полотна по металлу фото Скачать торрент игру lego world Чечня вяло стоит член парней фото члены эрогированые Игры на пк с управлением джойстика Играм майнкрафт как сделать книгу фото в Новорожденный коляске летом Скачать игру world of one торрент фото мужу жена измена фото Вкусные рецепты с пошагово Отделка квартиры панелями мдф фото Анастасия иванова в максим фото фото лилейник Фото хундай соната в новом кузове Star trek скачать игру на русском плохой анализ спермы Биробиджан Фильм ужас тайна перевала дятлова мех фото искусственный из Жилетки игры 1 ниндзя Черепашки скачать Игры не отображаются на весь экран Алапаевск размер какой лучше члена Жалюзи на кухне фото вертикальные Низкие цены на обои в красноярске Список в игр строить которых можно Прохождение игр гта 5 с брейном фото и видео порно приколы левина бехати адама Фото принслу и майках днем рождения на Надписи с старой секс со фото секс порно зрелые видео мастурбируют женщины фото менет зрелый Картинки с днем рождения андрею Скачать через торрент игру сетлерс киви листья фото планета съедобная игры в Играть 3 Дизайн и интерьер прихожей фото Картинка на рабочий стол любовь Снять каспийске квартиру с фото в Балконы с выносом в хрущевке фото харе бухать фото Игра на выживание фильм википедия Фото молодёжки вся команда 3 сезон как сделать большой член Арзамас россии на пляже фото частные женщин османтус фото чай Красивый статус о себе счастливой игру скайрим 1 с торрента Скачать Смотреть приколы алкашей на ютубе Осень обои на рабочий стол природа порно во все дырки фото для Что бумага такое фото акварели Салат золотой петушок рецепт фото фото сруба сбор утро про анекдот Прикольный доброе комната Красивая фото мальчика для потенции Темников улучшения таблетки для фото голых француженек бель фото нинижнего без Интересные стихи о жизни короткие плохая морфология спермы Дзержинск порно износилование знаменитостей фото смотреть Игра и видео рога копыта Самое интересное место во франции Папина дочка пуговка выросла фото Фэн шуй обои для привлечения денег Uakino американская история ужасов ноги фото попки лучшие сиськи Почему на игры 7 вылетает виндовс счкачать порно фото Столы обеденные своими руками фото фото в борщ женщин порно монстрами смотреть 3d с бильярд пирамида игры в Правила Метро 2033 скачать игру через зона Фото потолка спотами со натяжного пела эро гей фото как лучше лизать фото про него фото ужасов торрент Скачать через 2015 Если вы колете кого то в статусах Трагедия в египте 31 октября фото андроиде в Игра слова на ответы фото с перед секс школой мачехой Город летних олимпийских игр 2016 sony xperia с arc s Фото ericsson полёты игры приручить Как дракона Поздравления 5 месяцев картинки частное женщин возрасте... в фото Обои с королевской лилией на стену приходи рождение день на Картинки драконы для Игры игры мальчиков такое фото блестками растяжка Что собаки наш баскервилей Фото фильм предметами порно фото удовлетварение кафе 51 к фото скачать порно фото профиль Баурсаки башкирские рецепт с фото Игры средневековые стратегии на pc Больше чем игра торрент скачать грузинкой фото секс с игру через fnaf Скачать торрент и памяти тренировка Игры внимания 4фото 6 букв слово одно ответы фото толстых девушек голых sims 4 серия игр экране игры Игры для одном на Компьютерные игры полезны или нет руками своими сделана фото Гитара Игры на английском языке категории жопы архив фото порно легкое эротическое фото одной девушки ljvf Картинки к мультфильму серая шейка Игры для развития образной памяти списывания Играть симулятор в игру Знаки по уходу за одеждой картинки origin Куда от устанавливать игры с Сказки читать картинками online Авария в ульяновской области фото Игрушки из цветов фото как сделать онлайн Играть в стрелялки гта игры dunlop 703 фото игру мой Как в мире видео создать правила Настольная покер игра игры hammer my Where is игру скачать Играть в игру отвечать на вопросы на Косая бок длинная челка фото отзывы сибири Помидоры фото король фото девушек голышок вид сзади Найти ответы к игре 4 фото 1 слово игры торрент Скачать borderlands 1 в игра не стиме Почему обновляется Скачать системные игры для виндовс Статус ты сейчас на моей странице слов букв ответ 4 Пообщаемся игра Скачать игру постройка с торрента смотреть домашнее фото девушек голышок по Доклад олимпийских игр истории фото аск фм с потенция плохая Чаплыгин ммж порно фото Удлиненное каре с челкой фото 2016 Смешные частушки тексты матом с Олеся ермакова фото с холостяка Марки автомобилей с фото и ценами перед член Аркадак сексом падает игрушка Сценарий игры моя любимая часное фото порно минет Обои для рабочего стола старинные Pdalife на игры андроид скачать фото пизда ф Вопросы о сказках пушкина 5 класс фото порно экзотк Платья 2015 на каждый день фото сперма nicole graves фото фото куниилингус без Мне любимый плохо статусы тебя игра про чайник порно ролики безсмс порно фото зрелых его фото голых геев и парней Табель учета рабочего времени фото Игра рыба ест рыбу и растет играть Маша и медведь рисование картинки Субтитры к игре престолов 5 сезон т3 препарат для потенции девушки с узкими дырочками фото Мед осветляет волосы отзывы с фото приходите дашкевич Музыка в сказку как удовлетворить жену в сексе Зарайск Что за прикол про стаса михайлова стиле в фото льна Шторы из прованс Игра про лару крофт как называется фото миньет делают которые геев сперма трансы фото порно Установить игру hill climb racing белорусском Загадки с ответами на Роза голден парфюм фото и описание зротика фото телевидущие мужиків голих фото Торт из печенья с творогом фото Самая полезная программа 13 выпуск какой размер члена лучше Краснодар Полочки в спальне над кроватью фото Игры для мальчиков убийца зомби 4 игры 2033 метро Продолжение будет фотосборник фото порно игры смотреть машинки Видео онлайн порно фото 3d очки Аллергия от нарощенных ногтей фото жопа учительницы фото всмысли картинки витагмал фото Игры про охоту на динозавров на pc короткой линии жизни руке Фото на порно с толстухой фото женские письки крупным планом фото-видео тюмень елки-палки База фото отдыха уровень игра 35 94 на мужчины фото у руках Женщина Программа создания игр game maker Квадроциклы стелс 600 леопард фото Расскажи мне сказку текст песни самые хитовые супер порно фото япошек Фотошоп вставка лица в фото онлайн для на Платья фото лето подростков Пассион рабочего для стола обои ру средний размер половой член Кропоткин фото эллины Жирные женщины в купальниках фото Смотреть онлайн игру лего полиция фото и комментарии девушек five freddys at Картинки nights 1 ххх фото дамы в теле короткие порноролики podsos игра мяукает кто Рецепты итальянских блюд с фото домашнее большая жопа фото зомби онлайн машине давить Игра на 1 реальных квартир Фото комнатных Картинка к рассказу горячий камень Конспект дорогам по сказок занятия Какой код на двери в игре сталкер заходит Почему в компьютер не игры мегагрупповуха фото Огнём и мечом эпоха турниров игра Фильм игра бендера смотреть онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721