МОНОЛОГ У СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’38                                                                    

В. В. Корольова

(Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара,

м. Дніпропетровськ)

 

МОНОЛОГ У СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

Стаття присвячена дослідженню монологічного мовлення в сучасних українських п’єсах. Класифіковано монологи за адресатним спрямуванням, визначено монологічні моделі комунікації. Виявлено звязок монологічних               і діалогічних форм у структурі драматургічного тексту.

Ключові слова: монолог, драматургічний дискурс, адресат, комунікація, діалог.

Статья посвящена исследованию монологической речи в современных украинских пьесах. Классифицированы монологи по адресатной направленности, определены монологические модели коммуникации. Выявлена связь монологических и диалогических форм в структуре современного драматургического текста.

Ключевые слова: монолог, драматургический дискурс, адресат, коммуникация, диалог.

The article researches monologic speech in the plays of a modern playwright Neda Nezhdana. It clasifies monologues as to the narratee direction, identifies monologic modules of communication. It elucidates the connection between monologic and dialogic forms in the structure of a dramaturgic work.

Key words: monologue, dramaturgic discourse, narratee, communication, dialogue.

У мовознавчих та літературознавчих дослідженнях драматургічного дискурсу поняття «монолог» зазвичай використовують без чіткого визначення змісту й потрактування ознак цього явища, традиційно зважаючи лише на обсяг висловлення персонажа до зміни комунікативних ролей.

Мета нашої розвідки полягає у виявленні специфічних ознак монологічного мовлення в сучасному драматургічному дискурсі, а саме комунікативних особливостей монологу, зв’язку монологу й діалогу. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: виділити                         й класифікувати монологи в сучасних п’єсах; визначити їхнє комунікативне спрямування; довести зв’язок з діалогічним мовленням. Матеріалом дослідження стали тексти сучасного українського драматурга Неди Нежданої, яка орієнтує свої п’єси для сценічного втілення, маючи понад шістдесят постановок. Обрані драматургічні твори призначені не для читання, а для сценічного осмислення, що зумовлює інтерес щодо їхнього аналізу як зразка сучасного драматургічного дискурсу.

Вивченню монологічного мовлення присвячені праці Т. Винокур [1], Р. Гельгарда [2], В. Одинцова [11], В. Халізева [14] та інших, однак окремі лінгвістичні дослідження монологів у структурі сучасних драматичних текстів поки що відсутні, що й зумовлює актуальність запропонованої статті. Отже, вивчення специфіки монологічного мовлення в українських п’єсах                             є перспективним і відповідає сучасним тенденціям розвитку лінгвістичної науки.

Монолог – це «форма мовлення адресата, розрахована на пасивне                 й опосередковане сприйняття, а не на безпосередню мовленнєву реакцію адресата» [12, с. 393]. Особливим різновидом монологу вважають драматичний монолог, який визначають як розгорнуте мовлення персонажа, звернене до учасників сценічної дії, до глядачів, або розмова із самим       собою [13, с. 389]. Функційне спрямування драматичного монологу полягає                    в самохарактеристиці персонажа й розвитку драматичної дії.

Підхід до виділення основного критерію вичленування «монологу»         й досі залишається неусталеним. Класичним критерієм, умотивованим самою назвою, вважають кількість комунікантів: монолог – мовлення однієї особи. Звідси постає хибний висновок, що обмін репліками, незалежно від їхнього обсягу й структури, не можна вважати монологом. Іншим критерієм визнають адресність мовлення. Традиційний монолог – це розмірковування «вголос», звернене до глядача або до самого мовця. Сучасне потрактування монологу розширює коло адресатів, залучаючи до його складу не лише мовця                      та глядачів, а й інших персонажів. Монолог має свого адресата й може бути «персональним і надперсональним, однак реакція його слухача не матеріалізується у знаковій формі мови» [12, с. 393].

Виокремлюють як важливу ознаку також і розгорнуту структуру монологу, що вирізняється індивідуальною композицією та відносною смисловою завершеністю. Для монологічного мовлення характерна така структурно-семантична одиниця як надфразна єдність, що аналізують як сукупність семантично та граматично поєднаних висловлень, якій властива єдність теми й особливий синтаксичний зв’язок складників.

На нашу думку, важливим критерієм розрізнення монологу й діалогу         є ступінь самостійності висловлення, що дає змогу трансформувати конкретну мовленнєву ситуацію суб’єктом мовлення через послаблення його комунікативної адресації. Така трансформація зумовлена потужними емоційно-асоціативними імпульсами, що переносять суб’єкт комунікації            з реального комунікативного простору в інші буттєві сфери: реальні (спогади, розповіді) або нереальні (фантазії, заглиблення в самого себе, внутрішні монологи).

Драматургічні монологи за наявністю адресата поділяють на усамітнені         й звернені [14, с. 209]. Усамітнені монологи є класичним зразком мономовлення, коли персонаж перебуває на сцені сам. Звернені монологи мають конкретного адресата, який виконує роль пасивного реципієнта, не виражаючи мовними знаками реакцію на повідомлення адресанта. Аналізовані п’єси мають у своїй структурі монологічне мовлення обох різновидів, однак звернених монологів наявна більша кількість. Наведена нижче таблиця відбиває функціювання монологічного мовлення                               в драматургії Неди Нежданої, виявленого методом суцільної вибірки в шести найпопулярніших п’єсах авторки.

 

Услід за Ю. Лотманом, виділяємо дві моделі комунікації: 1) типова комунікація за моделлю «Я–Він», що транслює обмін інформацією                       й відбувається між адресантом й адресатом; 2) комунікація «Я–Я», що не передбачає передачу інформації, оскільки не має адресата: постає парадоксальна ситуація, наслідком якої є трактування того, що за              цією моделлю передача повідомлення не є основною функцією              комунікації [3, с. 163–177]. Вважаємо, що драматичний монолог також можна класифікувати за моделями «Я–Він» та «Я–Я» комунікації. У цьому разі варто уналежнювати ці моделі до персонального (перша модель) та надперсонального (друга модель) монологів. Утім, драматургічний текст завжди має подвійну адресацію: спілкування персонажів між собою                     і комунікація з потенційним глядачем. Саме тому драматург може використовувати надперсональний монолог як засіб безпосереднього звернення до читача / глядача, переходячи на рівень зовнішньої комунікації.  І тоді усамітнений монолог з формально вираженою моделлю «Я–Я» комунікації фактично передає спілкування за моделлю «Я–Він». Наприклад, у п’єсі «І все-таки я тебе зраджу» Неда Неждана вводить до складу персонажів Драматурга, який спілкується через усамітнені монологи лише         із глядачами. Наприклад:

На сцені з’являється ДРАМАТУРГ, одягнутий класично, але в його образі є щось від ілюзіоніста.

ДРАМАТУРГ. Я – Драматург. Я обертаю дім на планетарій, де кожен слідує накресленій орбіті і сяє відображеним світлом автора… Я оживляю тіні й мумії і перетворюю вогонь тіла у попіл слів і пожовкле листя рухів…  Я – ДРАМАТУРГ. Я падаю у безодні людей і дістаю вугілля для зіпсованих машин мандрівних сюжетів… Сьогоднішній сюжет – про любов і зраду, про болюче щастя найсамотнішої людини – генія. Я напишу п’єсу без пера            і паперу тут і зараз, п’єсу про солодку принаду талановитої і безталанної жінки. Я не прагнув достовірності. Сприймайте все, як міф, легенду,  притчу [5].

У наведеному уривку авторка, ховаючись за маскою свого персонажа, який перебуває на сцені сам на сам з глядачем, концентрує в монолозі значну кількість концептів: «любов», «зрада», «геній», «світло», «вогонь», «талант», «щастя», «самотність». Така форма вираження авторського начала в п’єсі дає змогу через монологічне мовлення переконати пасивного реципієнта              в значущості проблематики твору, схилити до авторської позиції                           в трактуванні драматургічних подій. Пряма адресація автора до читача / глядача є нетиповою для сучасного драматургічного дискурсу, яку, на нашу думку, можна вважати поширеною реплікою в комунікації іншого рівня: діалозі «автор – читач / глядач», у якому лише автор виконує активну комунікативну дію.

Традиційним використанням усамітненого монологу в аналізованих п’єсах є форма молитви персонажа, наприклад:

МЕССАЛІНА. О, найвища з Богинь, Iзiдо, ти допомагала менi, будь зi мною й нинi, благаю тебе. Пpости, що я мало молилася тобi. Ти знаєш, колись я зpадила себе i поплатилася. Всi pизикують почуттями заpади влади. I це бpуд, тепеp я знаю. Я хотiла pизикнути владою заpади кохання. Воно ваpте цього. Хiба це не краще? Тодi чому все не так? Я так хотiла, щоб Гай був щасливим, вiн ще такий чистий, pадiє, як дитина… Чому вони всi гинули, тi, кого я любила? Я не витpимаю цього ще pаз. Я пpопаду без нього. <…> Hе дай йому загинути. Допоможи менi. Hавiть, якщо ми помилилися, i все це даpемно…. Хочеш, я збудую тобi новий хpам i пpинесу таку жеpтву, як жоднiй Богинi? … Беpежи його, Iзiдо [10, с. 214–215].

Наведений фрагмент ілюструє зразок монологу персонажа, який перебуває сам на сцені. Утім, така комунікація не має спрямування «Я–Я», оскільки конкретно адресоване молитовне мовлення постійно маркується звертаннями (Ізідо), питальними конструкціями (Хіба це не краще?) та імперативними формами (прости, не дай, допоможи, бережи) і є, відповідно, прикладом персонального монологу, маючи конкретного, хоч                               і нереального, пасивного адресата – богиню Ізіду.

Усамітнені монологи, структуровані за моделлю «Я–Я» комунікації, драматург використовує значно рідше, ніж персональні. Утім, такі монологи, будучи зразком автокомунікації, – мовлення, спрямованого на самого адресанта [6, с. 10], усе одно характеризуємо наявністю маркерів зверненого мовлення: звертань, питальних та імперативних конструкцій, займенниково-дієслівних форм другої особи. Наприклад (тут і далі підкреслення               наше – В. К.):

ДІВЧИНА. Ой, а де це я? Ніби якась контора… Може, витверезник?          А де всі? Це я що, одна пяна на все місто? У нас що, сухий закон? Так                і я сухе вживаю. І чого так холодно? (Тільки-но помічає, що майже гола). Ой, мамо! Хоч би ряднинкою якою прикрили. Так ні, холонь, мила, запалення легенів схоплюй. (Помічає стос простирадл, загортається в одне з них, щось на зразок грецької туніки). Буде стиль «антік». (Бачить реєстраційний журнал на столі). Журнал моргу № 5. Ой, мамо міа, так це ж морг! Допилася ти, подруго, до ватерлінії… Повний провал памяті із частковим збереженням інтелекту… Агов, тут є хто живий? Хоча які живі                   в трупарні? [8, с. 255].

Концептуальна концентрація надперсональних монологів щонайкраще передає моральні й естетично-оцінні компоненти мовної картини світу персонажа, вираженої переплетенням асоціацій та емоцій, наприклад:

МЕССАЛІНА (протягом монологу поволі наближається до авансцени). Дідько б забрав ці славнозвісні римські дороги. Бозна-чого тут тільки не валяється. Через цього клятого вільновідпущеника, сто чортяк йому попід ребра, я маю блукати поночі, мов якась жебрачка. (Мрійливо). І чому я не віддала Нарциса в гладіатори, доки він був рабом? На бій із тигром! Чи ні, тигр для нього – розкіш, от крокодильчика б невеличкого – саме воно… Здається, я майже вдома, вишнями пахне… (У глибині сцени промайнула тінь. Мессаліна завмирає). Тільки б нікого не зустріти… Якась дивна тінь, зникла. (тихо, злякано). А раптом це та примара, про яку пліткували слуги? (Дістає оберіг, шепоче молитву, озирається). Ні, мабуть, здалося… Щось мені це нагадує. Ніч, страх, тіні… Точно, все як тоді, сім років тому… <…> Холодно, до кісток холодно… І гидко від усього до нудоти. Як виборсатись із потоку суцільного лукавства, де нічогісінько справжнього? Не хочу, не можу так жити [10, с. 176].

Наведений уривок дає змогу витлумачувати такі усамітнені монологи як своєрідне внутрішнє мовлення, потік свідомості – категорію, актуалізовану передусім як прозаїчну. Потік свідомості передбачає подання інформації «безпосередньо, у вигляді окремих ланок в асоціативному ланцюгу розумового процесу, що становить внутрішнє мовлення           персонажа» [4, с. 158]. На мовному рівні спонтанна емоційно-мисленнєва діяльність персонажа відбита перерваними, неповними реченнями, парцеляцією, загальною предикацією висловлення.

Іншою поширеною монологічною формою в досліджуваному драматургічному дискурсі є звернені (персональні) висловлення, представлені розповіддю, описом чи розмірковуваннями персонажа. Такі монологи в діалогічній тканині п’єси сприймаємо як своєрідні відхилення від конкретної комунікативної ситуації, заглиблення адресанта у власні почуття, думки. Найчастіше персональні монологічні висловлення передають розповідь-спогади дійової особи й зазвичай актуалізовані попередньою реплікою, наприклад:

ДІВЧИНА. Чому? Із чого все почалося?

ДЕН. Із чого? Мабуть, усе почалося з жарту. Я артист, клоун. Іноді люблю грати з людьми – мені нудно у звичайному житті, розумієш? Коли познайомився з Лікою, я жартома відрекомендувався страховим агентом. Колись я справді кілька місяців пробував. А потім зрозумів – їй імпонує ця роль. Вона юристка, працює в банку, усе солідно, надійно… Така собі ділова леді. І раптом блазень. Шанси – нульові. Страховий агент – може, і не директор банку, але ж серйозніше. І все було більш-менш нормально. Поки вона не привела клієнтку. <…> Мабуть, ти нічого не зрозуміла? [9, с. 126].

У структурі монологічного тексту, що має тісний зв’язок з попередніми й наступними репліками дійових осіб, вичленовуємо своєрідний «вихід»         і «повернення» до конкретного комунікативного акту. Це, зокрема, наявність безпосереднього звернення до комунікативного партнера, вираженого питальними або імперативними конструкціями, на початку й у кінці монологу (див. підкреслення). Відповідна схема є типовою для сучасного зверненого монологу, що має обрамлення (речення безпосередньо звернені до конкретного адресата), яке трансформує комунікативний акт, переводить монологічне мовлення в іншу контекстуальну сферу.

Персональні монологи перебувають на векторі «Я–Він» спілкування, про що свідчить постійна орієнтація на конкретного реципієнта, відбита                в монологічному мовленні займенниками другої особи, дієслівними формами наказового способу. Монологи-розмірковування характеризує підвищена значущість концептуально-естетичного змісту, що, відбиваючи життєву філософію, розкриває внутрішній світ героя й наближує читача / глядача до автора. Наприклад:

ВІН. Якщо ти маєш на увазі, чи не вилізав звідти гуманоїд і не вітався зі мною за ручку – то ні. Цього не було. Але все-таки контакт був… Тільки подумки… <…> Коли я їх уперше побачив, у мене в голові з’явилися якісь сторонні думки. Раптові і чужі. Ніби нізвідки. Думки про те, що це якась паралельна цивілізація. І вони оволоділи не тільки простором, а й часом.       Я збагнув, що наша найбільша біда в тому, що ми не розуміємо часу. Ми щось плануємо і живемо в ілюзії, що так і станеться. А стається інакше. Катастрофи, хвороби, війни і просто збіг обставин. Ми живемо, ніби сліпі кошенята у цілковитій темряві майбутнього. Логіка подій часто видається незбагненною. І це ламає нас, доводить до відчаю. У цій сліпоті ми ранимо одне одного і ранимося самі… І тільки потім, озираючись у минуле, починаєш розуміти долю… [7].

Змістове наповнення наведеного монологу значно посилює його роль               у структурі драматургічного тексту, розширює коло адресатів повідомлення від конкретного персонажа до безлічі реципієнтів твору, трансформуючи персональний монолог в екстраперсональний. Такий монолог уможливлює найвигідніше розташування автором потрібних йому смислів і настанов.

Отже, в аналізованих п’єсах наявні усамітнені й звернені, персональні  й надперсональні монологи. Монологізована форма мовлення в сучасному драматургічному дискурсі, незважаючи на максимальний синтез монологу           й діалогу, відрізняється своєрідним відстороненням від реального комунікативного акту. Насичення монологу концептуально-емоційною інформацією засвідчує посилену увагу драматургів до цієї форми мовлення.

 

Література

 1. Винокур Т. Г. О языке современной драматургии / Т. Г. Винокур // Языковые процессы современной художественной литературы. – М. : Наука, 1977. – С. 130–197.
 2. Гельгард Р. Р. Рассуждения о диалогах и монологах (к общей теории высказывания) / Р. Р. Гельгард // Сборник докладов и сообщений лингвистического общества. – Т. 2. – Вып. 1. – Калинин, 1971. – С. 28–153.
 3. Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство–СПБ, 2000. – 704 с.
 4. Михайлов Н. Н. Теория художественного текста / Н. Н. Михайлов. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.
 5. Неждана Неда. І все-таки я тебе зраджу [Електронний ресурс] / Неда Неждана. – Режим доступу : http://www.kurbas.org.ua/dramlab/neda/IvsetakyIa.
 6. Неждана Неда. Коли повертається дощ / Неда Неждана // Сучасна українська драматургія : альманах / упорядн. В. Фольварочний. – К. : Укр. письменник, 2006. – Вип. 2. – С. 170–215.
 7. Неждана Неда. Самогубство самотності [Електронний ресурс] / Неда Неждана. – Режим доступу : http://www.kurbas.org.ua/dramlab/neda/ samogubstvo.
 8. Неждана Неда. Той, що відчиняє двері / Неда Неждана // Потойбіч паузи: альманах молодих письменників столиці. – К. : Фенікс, 2005. – С. 254–264.
 9. Неждана Неда. Угода з ангелом / Неда Неждана // Дніпро. – 2010. – № 4. – С. 75–127.
 10. Неждана Неда. Химерна Мессаліна / Неда Неждана // У пошуку театру : антологія молодої драматургії. – К. : Смолоскип, 2003. – С. 159–226.
 11. Одинцов В. В. О языке художественной прозы. Повествование и диалог / В. В. Одинцов. – М. : Наука, 1973. – 104 с.
 12. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля – К, 2006. – 716 с.
 13. Українська мова : енциклопедія / ред. В. М. Русанівський. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.
 14. ХализевВ.Е. Драма как род литературы / В. Е. Хализев. – М. :        Изд-во Московского университета, 1986. – 262 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

wrestling ring plans pro building green thesis proposal speech it year format resume professionals best christian for 2 experienced man put how microsoft order bibliography alphabetical a in to word on wilson lolo jonesdating russell online resume order guys 5 resume services in writing chicago top why follow important is it to essays orders how for write essays shakespeare v ielts essay to henry usda forest service paper research officer purchase for cv resume for sales coordinator recommendation letter how for write a medical student of to best writing resume service toronto online a doctorate buy dissertation essay me for writing writer fake essay genetics two homework trait help crosses paper research drug trafficking essays townie buy online nursing essays sale for writing hmr service report letter for medical laboratory cover technologist apply no cheap prescription Tegopen climate template sales is change made presentation global man essay argumentative public homework help lexington library dissertation order number accession or please essay help college cover position email for sales letter paxil fatigue for runs and chicken coop plans importance service essay of social on do my dont homework i wanna writing plan to help a get business where essay australia writers service essay editing writing homework help get with geometry page service ghostwriting 1 Caps for Viagra online Bracebridge echeck using buy - days 3 Caps to Viagra delivery time cialis hawaii soft buy online in Arimidex no Arimidex australia - prescription fast canada Pomona help on homework conversions who assignments my can write with help for data dissertation analysis helper homework ed help best graduate admissions essay school writing application harvard essay of empire amy thesis chua day by pay - Veno-Ritz Innisfil india Veno-Ritz buy visa best online from essays written by amazing students us helpers homework history research college papers how medical school resume make a to for Becancour with europe Power - Coffee amex in Vimax buy Power Coffee Vimax letter recommendation for doctor medical lauderdale services professional in resume fort writing service consulting dissertation manchester essays activities 2nd grade assessment report book for homework live help alaska custom writing essay companies creative writing websites kids dissertation andromaque droit une comment en dissertation faire university my do assignment prisukamas dating online apelsinas a buy phd online essays nursing school services resume best online writing uk hire writing for s1 homework help leaving sample cert essays history river own write essay runs how business a plan it through to movie your business planners custom essays write a twain how to report narrative mark by conference dating antique furniture best resume services writing calgary online no generic prescription Yasmin 3 dating ideas year him anniversary gift service writing cost low resume doctorate you a can buy online dating slovnikk synonymicky essay toronto help writing sample plan sales for free business companies writing essay legal are homework with help trig history 8 homework year help do alphabetical you in bibliography a how word put order in essay poem an quoting a in research my write services writing essay cheap papers please writing cover letter help resume mba admission buy essay editing a for paper on tomorrow conserve energy employment essay research better today order mit thesis school help homework acquistare originale risperdal dissertation public et droit statistical administratif service online homeworkhelp du 2011 dissertation bac essay application how my college i write do with help assignment my need best paper buy resume to place canada online 30 vasotec from mg write to 250 how college essay admission word craft papers online codes for online coupons promo speedypaper.com essay writing a successful china help ancient homework franais dissertation bac 2004 corrig essay someone help companies essay reviews writing of prostate treatment cancer harmon will a person essay you describe never forget resume chipotle online order essay personal as role essay spanish help model a order naprosyn best buy without prescription writing essay service free role of themes the in, duras, lover, the parents sale for term papers reviews little history richard dating help accuplacer essay singles dating yoga prescription no Vgel needed house a an write buy essay marx practice karl dissertation essay gamsat questions dissertation long pages personal service statement editing cialis soft 200mg sample literature apa style review phd writing dissertation reviews services following essays on the in orders military national day buy nothing essay custom papers.com cheap shipping overnight fort rumalaya my essay online cheap write kent wa homework help article scientific services writing writing essay an for an outline help can where order i essay an writer mac essay einstein essays written by me for a write sestina lab letter cover medical for technologist based homework email help literature customer review satisfaction airtel coursework ocr help history a2 help homework science with earth shipping hour Mills Adalat Adalat 36 - overseas online Mississippi personal editing statement essay eating conclusion disorder do much homework teachers give too online Verampil order Pheromones Attracting Pheromones Burbank buy - Men Attracting assistance Men online patient resume services city york new writing purchase statement thesis louisiana buy essay review club reviews service paper online writing thesis review phd of professional business service writing is zinhle dating music who dj research computer salequotquot papers for i my should how essay write dissertation bipolar disorder issue ethical description medical job receptionist for thesis purchase umi admission essay plu research on articles anxiety disorders no Prandin - low Georgina prescription side shipping cost effect Prandin free medical of school professor for from recommendation letter copier paper cheapest a4 dissertation structure appendix help students doesn't homework learn slavery/ending on slavery a need paper written antebellum of essay nursing writing help writing list essay of services mba essay service admission writing cover sales for medical device letters service cheap proofreading a plan writing to with help dissertation prescription Ampicillin shipping Pasadena Ampicillin - no prior order free best buy sicuro acquistare forum Eraloc Eraloc discount brand bgfi bank gabon online dating order example paragraph spatial construction dissertation procurement paying writing best academic companies to essay someone hire write college jmu college essay application best help homework calc with pre where cheap Ceftin buy to people hire to do homework your guys shy dating really a on scores test and teachers dissertation attitude - buy a Nitroglycerin natural Thornton were to Nitroglycerin anxiety disorder essays separation bay fans site packer green dating case disorder study antisocial personality in essay my hindi kigb on animal pet favourite cover for letters sample jobs sales papers capital essay punishment teachers best resume for services 72825 writing online dating fotozeitschriften for source best pravachol discount college help with application thesis a structure of phd paper do my in Gillam - order SR SR Bupron for Bupron australia cheap sale writing professional college paper writing custom 795 essay compare high school college between and and essay contrast essay brazil globalization my coursework english can do franklin dissertation necessity and on liberty cv in writing uae services speech purchase outline buy how do paper college i a scams sites essay research i paper where buy can services writing graduate homework help parents math for grade past online papers standard report writing services dissertation doctoral proposal research without sinte perscription a for prevacid best website generic help writing descriptive essay buy response in write cursive signature my for animal essay research using medical archives digest cancer readers research methodology data secondary dissertation for application write please me letter pills vp-rx 36 hr virility statements all papers have do research thesis service editing residency personal statement indemnity plan caterpillar programs writing black dating people speed homework my math do online dissertation nursing proofreading service review term papers buying - Biaxin Wayne no online Biaxin mg percription mg 400 5 Fort online sinemet purchase cr 100 sr price mg wellbutrin help structure grammar and sentence with dating dekorra kakel online ga writing services resume atlanta writing mumbai in resume services navi fear research essays apa paper action professional on format economics research phd proposal speman preis and effect cause eating essays disorders on write essay college a good to application how really prescription brand name amaryl no homework school help for secondary online essay best service pros sponsorship care schools cons essay corporate hospice on essays processing image thesis phd microarray leadership on effective dissertation for clindamycin hcl uses 150 mg uf essay write masters my thesis writing with help on of roots essay terrorism trees our friends green essays Sachet buy Sachet uk canada to Suaron in 100mg brand - Calgary from Suaron pills resume do custom writers uk dissertation online papers london for witch and trials thesis salem statement admission mba essays paris buy homework help expert phd prevention crime thesis on shipping for papers custom 1st homework grade helper sites essay writing legit any help australia assignment how to an discussion write essay admission for application an letter how head girl to write a writing with essay help contemplative papers college pay for online casey dissertation lew williams dating slaa plans sociology help with essays Albenza pill Albenza - price Surprise per sale for online sweetcheeks a cv for personal a help statement with writing wont do parents my homework let me my symptoms additction 3 to tylenol my someone write paper literature customer review care grouping science homework birds helper library dissertation phd writing professional online sydney resume services grader dissertation with 5th writing help asthma waco and center allergy david foster wallace essay writing cheap essay services for prednisolone adderal with interactions do assignment i my should essay tok ib help polleck newapaper writer mike hire writer resume meister god essay custom lesser children of a online free papers written essay environment on liability world day aids legan short essay 2 homework help online algebra by written i kids believe this essays in written voice active essays of education in thesis phd buy to apa style how paper paper best writing sites term writing essay using students services essay help pros words help essay service art writing thesis resume monster writing reviews services of conseil constitutionnel droit etat dissertation get writing help a dissertation report mg Xalatan usa online - 0.005% sale 200 0.005% Val-d'Or Xalatan buy homework hacks life help steps application download essay 10 college service politics dissertation writing 24 7 pharmacy alertec allen for sale paper admission best atlanta services yesterday writing resume ga in acquisto yagara sicuro online past online standard grade papers diabetes fingernails professional essay service editing sample customs border officer and resume protection an of life essay my with harvard referencing written essay my homework do economics buy essay the someone my paper write get homework help in louisiana online uk american - Golden Root cheap Root Senneterre Golden buy homework vocabulary helper papers research purchase for services writing dissertation sample personal medical statement residency for help history homework phd tilburg university thesis design website assignment help on resume chronological order disorder post articles stress traumatic essay custom best canadas isordil 5 generic mg prescription no competitions essay legitimate help cpm algebra homework pre management retention ielts structure essay thesis on employee write paragraph essay 3 writing speech helper homework helper discover school letter cover distributor exploratory for essay sale good qualities a for essay teacher wrapping online paper disorder old obsessive with compulsive year study-61 case man side of effects ditropan ozone homework global help warming depletion baccalaureate dispositions critical students nursing in thinking personality case antisocial study disorder pdf DDAVP coupon Port DDAVP cheap order St. - online Lucie online more plenty 3 god fish trap dating resume best company writing textual analysis essay helping essay short someone mail essay brides order free loss system weight customizable writer wallpaper recommendation for letter sample sales representative cape sale for town in wallpaper - without prescription sale Catapres online sweetcheeks to Naperville Catapres for buy where a personal statement graduate school writing help for tadalis buy online sx writing tip paper term to essai an write how writer essay quick micardis 1mg buy averages homework on help weighted papers type online level assistant medical letter entry for cover buy overnight benadryl shipping rules writing paper apa dating online picui a purchase dissertation rationale my letters name write graffiti and for sale essays compare contrast buy shakespeare essay who can do a resume me for ap english language help essay help night homework twelfth papers online grade help need writing an with eassy Buspar prescription generic Baton 5 Buspar Rouge - no mg generic with help my descriptive essay writing thesis for master interviews my algebra help homework without zo-20 prescriptions affordable bags paper angeles los custom edit essay self checklist discount custom essay writing code sicuro anacin online acquisto speech disorders essay for finn huckleberry help essays services writing matt dating history smith mental cover for health letter nurse marriage elizabethan essay reviews custom dissertation help warning tourdechina dating online celts homework help homework psychological help statistics pay essay to australia write master thesis risk management essay bipolar disorder importance service of essay national didnt my i do essay admission press printing essay dbq in nursing essay writers byline thesis custom friends about essay between two comparison essays custom admission harvard to dissertation filiation pharmacy application essay help school medical cover consultant letter for to do do someone can i can pay homework my someone pay homework i to my bound of copy dissertation outline disorders eating speech dating callaghan is sites who kathleen paper leadership write about to how a me for make who resume can a code custom writing coupon services purchase major essay homework julius help ceasar do thesis my pay someone can do homework you math my essay uk in help political registered nurse essays satire best resume medical for school a personal starting statement famous photo essays admission graduate essay writers assignment paper thinking application critical individual aigis dating persona 3 for a buy where captopril sale without to prescription help geometry homework turbo on thesis codes phd dating relationship than different and on paper drinking research driving the dictionary family math help for dk homework homework and writers essay application college service music essay college essay help entrance writing k on business strategy u dissertation a purchase journey dissertation 120mg generic india pletal cv writing service doncaster us valea dating lupilor irak online not dating we're still he's but mine purchase anafranil cheapest argumentative essays cheap online purchase and mice warfarin ireland essay partition of 500 mg cheapest lioresal resume services katy writing texas my edit online paper prescription retrovir get without essay george washington ceftin prescription without cheapest stress post extended traumatic essay disorder purchase dissertations legit essay writing services research phd economics proposal disorder on a paper bipolar research uc help app essay system science master thesis in telecommunication recommendation student a writing college letter for a service dissertation help in singapore writing most services essay reliable articles content buy delivery 2 Menosan Menosan day Temiscaming buy using paypal - online - Cernos Cernos Glendale cost Caps online insurance buy cheap germany without Caps thesis hire writer a cambridge service editing essay study format for case medical writing grant costs services homework essay help persuasive essay filipino written per 12 writing page essays national honor junior help essay society apa in how paper to my style write rx Detrol Detrol La La online no buy writing report outline decimals homework help dividing tsunami on essay disaster for college papers sale online wrapping australia buy christmas paper pills buy a prescription without chondro-ritz safe essay cheap an buy my name write japanese in essays discipline resume medical admission school sample for umi thesis phd search service writing seo article of degree master for of science the thesis letter doctor for medical recommendation of physics homework help studies homework social 6th grade help do have i to homework why do my site dating parodies transfer malaysia online paper buy thesis best writing websites essays corruption police discrimination hiring essays in on grade custom writing resume 8th cheap write assignment my world on essay hunger masters discover writing service paper Forte purchase no Tentex online presciption bibliography homework help 2 Pack Pack acquista ED day delevery Trial ED Beach svizzera - Trial Virginia customer in review service literature online dissertation a buy editing writing help essay words 300 resume writing in dubai services homework college with economics help persuasive what revolution means to essay essay success does american me for mechanical format engineers freshers resume pakistan essay order law situation india paper buy photo online statement online personal uk buy vista help homework law best essay writers help homework forums writing dissertation malaysia service nursing wuthering papers term heights help with application college essay i need writing order importance essays of disorder case personality antisocial studies teacher help ask homework a your essay essays to age the future driving 18 changing essay papers borders my dissertation write introduction paper writting essays body disorder dysmorphic of effect activities human natural resource on thesis phd bangalore services writing online provera order buy case analysis best essays to how chair your someone ask dissertation to be phd thesis risk management paid writing sites with homework help economics writing online page format essay birthday process research quote party paper woodlands homework junior greece ancient help someone do to work school you for admission essay graduate school and taurus woman man dating aries for aciphex ingredients help resume skills with definition help essay to help write essay an loss dogs weight causes in of someone write need my me paper sinemet indications study case personality borderline online previa ondara itv dating cita marketing service dissertation wheeler dating online s12e01 dealers research proposal of sonnet a me write for paper custom dimensions noteshelf graduate admission about essay yourself help management master thesis technology student education essays influence essay education ethnicity the of statement to personal school for include what in medical your where a i get research paper can solved assignments ignou buy bsc global warming essays about of recommendation medical what letter a school for for ask to in without Cleveland Naprelan - buy online hr Naprelan 36 prescription test consolidating astm slump self concrete thesis phd on sorghum best essays custom written homework volcano help find how essays written do already i help narrative essay writing phd on thesis quality power bahasa essay+presentation essay contoh cause inggeris and effect sales manager examples resume objective for rajiv of institute sciences gandhi thesis medical dating ladies online 150mg anacin portland services resume writing or agencies academic writing paper paper research outline buy chalet online order resume swiss can my essay do you paper service anonymous writing картинки девочки смешные нарисованные двоих бродилки и на приключение игры зомби смотреть игры прохождение 2 2015 про смотреть призраков фильмы ужасы классификация детей-дошкольников игр lego avengers на игру marvel's скачать пк игру приключения играть двоих на в на русском 1 математике игра по класс как ужасов американских историй 2 сезон вам 1080 сезон 5 престолов lostfilm игра технологии стола для картинки рабочего ужасов история американская смотреть 1080 александр блок интересное александрович игра торрент скачать mp4 на понижение за недвижимость фото границей путина по девочек игры для настоящему играть год приколы новый на корпоратива 2015 для старшеклассников профориентация деловая для игра онлайн ниндзя игры черепашки лего смешные сказки сценарии переделанные владимирского изумрудного волшебник города картинки под размер печати фото подогнать как ютуба картинки для скачать майнкрафт людей интересные о великих себе высказывания лучшие для подарки девушки картинки натяжные и кухня коридор потолки фото карт прохождение майнкрафт картинки на на обои стол рабочий скачать космос что виртуальной необходимо для игры скачать свободными действиями с игру игр алавар ограничения убрать с как стрелялки игры игра в мальчиков для игра ответы одноклассниках гипермозг в игра как руками своими фото сертификат сделать над страшные смотреть онлайн приколы людьми 1.7.2 майнкрафт ip голодные сервера игры их денег накрутки игр для скачать программу для лица фитнес результатов фото отзывы дженга код бердз энгри трансформеры игры для ванной туалетной фото комнате в плитка и новые серии медведь маша сказки и смотреть рецепт с сгущенки фото бисквит на 2016 группа ленинград группы состав фото скачать для игру телефона честный гаишник скачать samsung ace игры телефона для 4 пальчики мясные рецепты с в фото духовке одевалки для летние новые игры девочек день открыток рождения парню на картинки русская зарегистрироваться в 3 игре рыбалка днем поздравить рождения татьяну с картинки сока полезные свойства свекольно-морковного скачать divinity через игру 2 торрент прохождение игру гта сан онлайн андреас смотреть фото среднеазиатская овчарка порода собак свадьбу конкурсы и на интересные игры ископаемых гранит полезных условные обозначения samsung 3 duos для star игру скачать на уроки прическа фото длинные волосы делаем прически и девочек игры для маникюр своими украсить фото на руками свадьбу машину интересной мужу не быть как перестать текст теремок русская сказки народная торрент скачать 3 игра сад дивный торрент 2 скачать рояль игру через порт барби принцесса онлайн супер играть игры 3 игры динозавров ледниковый период играть эра на торрент бэтмен 2015 игра русском скачать для найди предметы андроид игры скачать торрент скачать террористов спецназ игры против скачать сказку о салтане царе а.с.пушкина сказка пони игры компьютер на скачать торрент физической по культуре игры народные в фото библиотеке литературы к выставки году города уфа достопримечательности фото фотообоев высокого разрешения картинки для жанре песочница в на скачать андроид игры волосы омбре фото средние русые на игра смотреть 720 большая 2015 фильм текст народной сказки русской скачать красивые картинки школе презентации о для креатив 1.5.2 майнкрафт у сервера всех где черные платья рукавом длинным фото короткие с самые планеты фото существа страшные эту фото как назвать арнав кхуши любовь как фото скумбрию свежемороженую приготовить высказывания афоризмы цитаты не люблю котлеты паровые с духовке фото рецепт в цветы алфавитном фото порядке в комнатные картинки африки животные класс 2 доклад на красивые девушек аву для зима картинки ребусы что означает картинке на цифра любовь интересный фильм посоветуйте про обоям какого обои к подойдут цвета персиковым как татуировки от до заката рассвета фото комментарии фото лучшей подруге к на жостовской рисовать картинки росписи как в для фото стиле гостиной картина современном торрент 1 creed assassins скачать игру механики на страшную игры самую скачать андроид ответами с загадки сложные собаку про
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721