МОНОЛОГ У СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’38                                                                    

В. В. Корольова

(Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара,

м. Дніпропетровськ)

 

МОНОЛОГ У СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

Стаття присвячена дослідженню монологічного мовлення в сучасних українських п’єсах. Класифіковано монологи за адресатним спрямуванням, визначено монологічні моделі комунікації. Виявлено звязок монологічних               і діалогічних форм у структурі драматургічного тексту.

Ключові слова: монолог, драматургічний дискурс, адресат, комунікація, діалог.

Статья посвящена исследованию монологической речи в современных украинских пьесах. Классифицированы монологи по адресатной направленности, определены монологические модели коммуникации. Выявлена связь монологических и диалогических форм в структуре современного драматургического текста.

Ключевые слова: монолог, драматургический дискурс, адресат, коммуникация, диалог.

The article researches monologic speech in the plays of a modern playwright Neda Nezhdana. It clasifies monologues as to the narratee direction, identifies monologic modules of communication. It elucidates the connection between monologic and dialogic forms in the structure of a dramaturgic work.

Key words: monologue, dramaturgic discourse, narratee, communication, dialogue.

У мовознавчих та літературознавчих дослідженнях драматургічного дискурсу поняття «монолог» зазвичай використовують без чіткого визначення змісту й потрактування ознак цього явища, традиційно зважаючи лише на обсяг висловлення персонажа до зміни комунікативних ролей.

Мета нашої розвідки полягає у виявленні специфічних ознак монологічного мовлення в сучасному драматургічному дискурсі, а саме комунікативних особливостей монологу, зв’язку монологу й діалогу. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: виділити                         й класифікувати монологи в сучасних п’єсах; визначити їхнє комунікативне спрямування; довести зв’язок з діалогічним мовленням. Матеріалом дослідження стали тексти сучасного українського драматурга Неди Нежданої, яка орієнтує свої п’єси для сценічного втілення, маючи понад шістдесят постановок. Обрані драматургічні твори призначені не для читання, а для сценічного осмислення, що зумовлює інтерес щодо їхнього аналізу як зразка сучасного драматургічного дискурсу.

Вивченню монологічного мовлення присвячені праці Т. Винокур [1], Р. Гельгарда [2], В. Одинцова [11], В. Халізева [14] та інших, однак окремі лінгвістичні дослідження монологів у структурі сучасних драматичних текстів поки що відсутні, що й зумовлює актуальність запропонованої статті. Отже, вивчення специфіки монологічного мовлення в українських п’єсах                             є перспективним і відповідає сучасним тенденціям розвитку лінгвістичної науки.

Монолог – це «форма мовлення адресата, розрахована на пасивне                 й опосередковане сприйняття, а не на безпосередню мовленнєву реакцію адресата» [12, с. 393]. Особливим різновидом монологу вважають драматичний монолог, який визначають як розгорнуте мовлення персонажа, звернене до учасників сценічної дії, до глядачів, або розмова із самим       собою [13, с. 389]. Функційне спрямування драматичного монологу полягає                    в самохарактеристиці персонажа й розвитку драматичної дії.

Підхід до виділення основного критерію вичленування «монологу»         й досі залишається неусталеним. Класичним критерієм, умотивованим самою назвою, вважають кількість комунікантів: монолог – мовлення однієї особи. Звідси постає хибний висновок, що обмін репліками, незалежно від їхнього обсягу й структури, не можна вважати монологом. Іншим критерієм визнають адресність мовлення. Традиційний монолог – це розмірковування «вголос», звернене до глядача або до самого мовця. Сучасне потрактування монологу розширює коло адресатів, залучаючи до його складу не лише мовця                      та глядачів, а й інших персонажів. Монолог має свого адресата й може бути «персональним і надперсональним, однак реакція його слухача не матеріалізується у знаковій формі мови» [12, с. 393].

Виокремлюють як важливу ознаку також і розгорнуту структуру монологу, що вирізняється індивідуальною композицією та відносною смисловою завершеністю. Для монологічного мовлення характерна така структурно-семантична одиниця як надфразна єдність, що аналізують як сукупність семантично та граматично поєднаних висловлень, якій властива єдність теми й особливий синтаксичний зв’язок складників.

На нашу думку, важливим критерієм розрізнення монологу й діалогу         є ступінь самостійності висловлення, що дає змогу трансформувати конкретну мовленнєву ситуацію суб’єктом мовлення через послаблення його комунікативної адресації. Така трансформація зумовлена потужними емоційно-асоціативними імпульсами, що переносять суб’єкт комунікації            з реального комунікативного простору в інші буттєві сфери: реальні (спогади, розповіді) або нереальні (фантазії, заглиблення в самого себе, внутрішні монологи).

Драматургічні монологи за наявністю адресата поділяють на усамітнені         й звернені [14, с. 209]. Усамітнені монологи є класичним зразком мономовлення, коли персонаж перебуває на сцені сам. Звернені монологи мають конкретного адресата, який виконує роль пасивного реципієнта, не виражаючи мовними знаками реакцію на повідомлення адресанта. Аналізовані п’єси мають у своїй структурі монологічне мовлення обох різновидів, однак звернених монологів наявна більша кількість. Наведена нижче таблиця відбиває функціювання монологічного мовлення                               в драматургії Неди Нежданої, виявленого методом суцільної вибірки в шести найпопулярніших п’єсах авторки.

 

Услід за Ю. Лотманом, виділяємо дві моделі комунікації: 1) типова комунікація за моделлю «Я–Він», що транслює обмін інформацією                       й відбувається між адресантом й адресатом; 2) комунікація «Я–Я», що не передбачає передачу інформації, оскільки не має адресата: постає парадоксальна ситуація, наслідком якої є трактування того, що за              цією моделлю передача повідомлення не є основною функцією              комунікації [3, с. 163–177]. Вважаємо, що драматичний монолог також можна класифікувати за моделями «Я–Він» та «Я–Я» комунікації. У цьому разі варто уналежнювати ці моделі до персонального (перша модель) та надперсонального (друга модель) монологів. Утім, драматургічний текст завжди має подвійну адресацію: спілкування персонажів між собою                     і комунікація з потенційним глядачем. Саме тому драматург може використовувати надперсональний монолог як засіб безпосереднього звернення до читача / глядача, переходячи на рівень зовнішньої комунікації.  І тоді усамітнений монолог з формально вираженою моделлю «Я–Я» комунікації фактично передає спілкування за моделлю «Я–Він». Наприклад, у п’єсі «І все-таки я тебе зраджу» Неда Неждана вводить до складу персонажів Драматурга, який спілкується через усамітнені монологи лише         із глядачами. Наприклад:

На сцені з’являється ДРАМАТУРГ, одягнутий класично, але в його образі є щось від ілюзіоніста.

ДРАМАТУРГ. Я – Драматург. Я обертаю дім на планетарій, де кожен слідує накресленій орбіті і сяє відображеним світлом автора… Я оживляю тіні й мумії і перетворюю вогонь тіла у попіл слів і пожовкле листя рухів…  Я – ДРАМАТУРГ. Я падаю у безодні людей і дістаю вугілля для зіпсованих машин мандрівних сюжетів… Сьогоднішній сюжет – про любов і зраду, про болюче щастя найсамотнішої людини – генія. Я напишу п’єсу без пера            і паперу тут і зараз, п’єсу про солодку принаду талановитої і безталанної жінки. Я не прагнув достовірності. Сприймайте все, як міф, легенду,  притчу [5].

У наведеному уривку авторка, ховаючись за маскою свого персонажа, який перебуває на сцені сам на сам з глядачем, концентрує в монолозі значну кількість концептів: «любов», «зрада», «геній», «світло», «вогонь», «талант», «щастя», «самотність». Така форма вираження авторського начала в п’єсі дає змогу через монологічне мовлення переконати пасивного реципієнта              в значущості проблематики твору, схилити до авторської позиції                           в трактуванні драматургічних подій. Пряма адресація автора до читача / глядача є нетиповою для сучасного драматургічного дискурсу, яку, на нашу думку, можна вважати поширеною реплікою в комунікації іншого рівня: діалозі «автор – читач / глядач», у якому лише автор виконує активну комунікативну дію.

Традиційним використанням усамітненого монологу в аналізованих п’єсах є форма молитви персонажа, наприклад:

МЕССАЛІНА. О, найвища з Богинь, Iзiдо, ти допомагала менi, будь зi мною й нинi, благаю тебе. Пpости, що я мало молилася тобi. Ти знаєш, колись я зpадила себе i поплатилася. Всi pизикують почуттями заpади влади. I це бpуд, тепеp я знаю. Я хотiла pизикнути владою заpади кохання. Воно ваpте цього. Хiба це не краще? Тодi чому все не так? Я так хотiла, щоб Гай був щасливим, вiн ще такий чистий, pадiє, як дитина… Чому вони всi гинули, тi, кого я любила? Я не витpимаю цього ще pаз. Я пpопаду без нього. <…> Hе дай йому загинути. Допоможи менi. Hавiть, якщо ми помилилися, i все це даpемно…. Хочеш, я збудую тобi новий хpам i пpинесу таку жеpтву, як жоднiй Богинi? … Беpежи його, Iзiдо [10, с. 214–215].

Наведений фрагмент ілюструє зразок монологу персонажа, який перебуває сам на сцені. Утім, така комунікація не має спрямування «Я–Я», оскільки конкретно адресоване молитовне мовлення постійно маркується звертаннями (Ізідо), питальними конструкціями (Хіба це не краще?) та імперативними формами (прости, не дай, допоможи, бережи) і є, відповідно, прикладом персонального монологу, маючи конкретного, хоч                               і нереального, пасивного адресата – богиню Ізіду.

Усамітнені монологи, структуровані за моделлю «Я–Я» комунікації, драматург використовує значно рідше, ніж персональні. Утім, такі монологи, будучи зразком автокомунікації, – мовлення, спрямованого на самого адресанта [6, с. 10], усе одно характеризуємо наявністю маркерів зверненого мовлення: звертань, питальних та імперативних конструкцій, займенниково-дієслівних форм другої особи. Наприклад (тут і далі підкреслення               наше – В. К.):

ДІВЧИНА. Ой, а де це я? Ніби якась контора… Може, витверезник?          А де всі? Це я що, одна пяна на все місто? У нас що, сухий закон? Так                і я сухе вживаю. І чого так холодно? (Тільки-но помічає, що майже гола). Ой, мамо! Хоч би ряднинкою якою прикрили. Так ні, холонь, мила, запалення легенів схоплюй. (Помічає стос простирадл, загортається в одне з них, щось на зразок грецької туніки). Буде стиль «антік». (Бачить реєстраційний журнал на столі). Журнал моргу № 5. Ой, мамо міа, так це ж морг! Допилася ти, подруго, до ватерлінії… Повний провал памяті із частковим збереженням інтелекту… Агов, тут є хто живий? Хоча які живі                   в трупарні? [8, с. 255].

Концептуальна концентрація надперсональних монологів щонайкраще передає моральні й естетично-оцінні компоненти мовної картини світу персонажа, вираженої переплетенням асоціацій та емоцій, наприклад:

МЕССАЛІНА (протягом монологу поволі наближається до авансцени). Дідько б забрав ці славнозвісні римські дороги. Бозна-чого тут тільки не валяється. Через цього клятого вільновідпущеника, сто чортяк йому попід ребра, я маю блукати поночі, мов якась жебрачка. (Мрійливо). І чому я не віддала Нарциса в гладіатори, доки він був рабом? На бій із тигром! Чи ні, тигр для нього – розкіш, от крокодильчика б невеличкого – саме воно… Здається, я майже вдома, вишнями пахне… (У глибині сцени промайнула тінь. Мессаліна завмирає). Тільки б нікого не зустріти… Якась дивна тінь, зникла. (тихо, злякано). А раптом це та примара, про яку пліткували слуги? (Дістає оберіг, шепоче молитву, озирається). Ні, мабуть, здалося… Щось мені це нагадує. Ніч, страх, тіні… Точно, все як тоді, сім років тому… <…> Холодно, до кісток холодно… І гидко від усього до нудоти. Як виборсатись із потоку суцільного лукавства, де нічогісінько справжнього? Не хочу, не можу так жити [10, с. 176].

Наведений уривок дає змогу витлумачувати такі усамітнені монологи як своєрідне внутрішнє мовлення, потік свідомості – категорію, актуалізовану передусім як прозаїчну. Потік свідомості передбачає подання інформації «безпосередньо, у вигляді окремих ланок в асоціативному ланцюгу розумового процесу, що становить внутрішнє мовлення           персонажа» [4, с. 158]. На мовному рівні спонтанна емоційно-мисленнєва діяльність персонажа відбита перерваними, неповними реченнями, парцеляцією, загальною предикацією висловлення.

Іншою поширеною монологічною формою в досліджуваному драматургічному дискурсі є звернені (персональні) висловлення, представлені розповіддю, описом чи розмірковуваннями персонажа. Такі монологи в діалогічній тканині п’єси сприймаємо як своєрідні відхилення від конкретної комунікативної ситуації, заглиблення адресанта у власні почуття, думки. Найчастіше персональні монологічні висловлення передають розповідь-спогади дійової особи й зазвичай актуалізовані попередньою реплікою, наприклад:

ДІВЧИНА. Чому? Із чого все почалося?

ДЕН. Із чого? Мабуть, усе почалося з жарту. Я артист, клоун. Іноді люблю грати з людьми – мені нудно у звичайному житті, розумієш? Коли познайомився з Лікою, я жартома відрекомендувався страховим агентом. Колись я справді кілька місяців пробував. А потім зрозумів – їй імпонує ця роль. Вона юристка, працює в банку, усе солідно, надійно… Така собі ділова леді. І раптом блазень. Шанси – нульові. Страховий агент – може, і не директор банку, але ж серйозніше. І все було більш-менш нормально. Поки вона не привела клієнтку. <…> Мабуть, ти нічого не зрозуміла? [9, с. 126].

У структурі монологічного тексту, що має тісний зв’язок з попередніми й наступними репліками дійових осіб, вичленовуємо своєрідний «вихід»         і «повернення» до конкретного комунікативного акту. Це, зокрема, наявність безпосереднього звернення до комунікативного партнера, вираженого питальними або імперативними конструкціями, на початку й у кінці монологу (див. підкреслення). Відповідна схема є типовою для сучасного зверненого монологу, що має обрамлення (речення безпосередньо звернені до конкретного адресата), яке трансформує комунікативний акт, переводить монологічне мовлення в іншу контекстуальну сферу.

Персональні монологи перебувають на векторі «Я–Він» спілкування, про що свідчить постійна орієнтація на конкретного реципієнта, відбита                в монологічному мовленні займенниками другої особи, дієслівними формами наказового способу. Монологи-розмірковування характеризує підвищена значущість концептуально-естетичного змісту, що, відбиваючи життєву філософію, розкриває внутрішній світ героя й наближує читача / глядача до автора. Наприклад:

ВІН. Якщо ти маєш на увазі, чи не вилізав звідти гуманоїд і не вітався зі мною за ручку – то ні. Цього не було. Але все-таки контакт був… Тільки подумки… <…> Коли я їх уперше побачив, у мене в голові з’явилися якісь сторонні думки. Раптові і чужі. Ніби нізвідки. Думки про те, що це якась паралельна цивілізація. І вони оволоділи не тільки простором, а й часом.       Я збагнув, що наша найбільша біда в тому, що ми не розуміємо часу. Ми щось плануємо і живемо в ілюзії, що так і станеться. А стається інакше. Катастрофи, хвороби, війни і просто збіг обставин. Ми живемо, ніби сліпі кошенята у цілковитій темряві майбутнього. Логіка подій часто видається незбагненною. І це ламає нас, доводить до відчаю. У цій сліпоті ми ранимо одне одного і ранимося самі… І тільки потім, озираючись у минуле, починаєш розуміти долю… [7].

Змістове наповнення наведеного монологу значно посилює його роль               у структурі драматургічного тексту, розширює коло адресатів повідомлення від конкретного персонажа до безлічі реципієнтів твору, трансформуючи персональний монолог в екстраперсональний. Такий монолог уможливлює найвигідніше розташування автором потрібних йому смислів і настанов.

Отже, в аналізованих п’єсах наявні усамітнені й звернені, персональні  й надперсональні монологи. Монологізована форма мовлення в сучасному драматургічному дискурсі, незважаючи на максимальний синтез монологу           й діалогу, відрізняється своєрідним відстороненням від реального комунікативного акту. Насичення монологу концептуально-емоційною інформацією засвідчує посилену увагу драматургів до цієї форми мовлення.

 

Література

 1. Винокур Т. Г. О языке современной драматургии / Т. Г. Винокур // Языковые процессы современной художественной литературы. – М. : Наука, 1977. – С. 130–197.
 2. Гельгард Р. Р. Рассуждения о диалогах и монологах (к общей теории высказывания) / Р. Р. Гельгард // Сборник докладов и сообщений лингвистического общества. – Т. 2. – Вып. 1. – Калинин, 1971. – С. 28–153.
 3. Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство–СПБ, 2000. – 704 с.
 4. Михайлов Н. Н. Теория художественного текста / Н. Н. Михайлов. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.
 5. Неждана Неда. І все-таки я тебе зраджу [Електронний ресурс] / Неда Неждана. – Режим доступу : http://www.kurbas.org.ua/dramlab/neda/IvsetakyIa.
 6. Неждана Неда. Коли повертається дощ / Неда Неждана // Сучасна українська драматургія : альманах / упорядн. В. Фольварочний. – К. : Укр. письменник, 2006. – Вип. 2. – С. 170–215.
 7. Неждана Неда. Самогубство самотності [Електронний ресурс] / Неда Неждана. – Режим доступу : http://www.kurbas.org.ua/dramlab/neda/ samogubstvo.
 8. Неждана Неда. Той, що відчиняє двері / Неда Неждана // Потойбіч паузи: альманах молодих письменників столиці. – К. : Фенікс, 2005. – С. 254–264.
 9. Неждана Неда. Угода з ангелом / Неда Неждана // Дніпро. – 2010. – № 4. – С. 75–127.
 10. Неждана Неда. Химерна Мессаліна / Неда Неждана // У пошуку театру : антологія молодої драматургії. – К. : Смолоскип, 2003. – С. 159–226.
 11. Одинцов В. В. О языке художественной прозы. Повествование и диалог / В. В. Одинцов. – М. : Наука, 1973. – 104 с.
 12. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля – К, 2006. – 716 с.
 13. Українська мова : енциклопедія / ред. В. М. Русанівський. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.
 14. ХализевВ.Е. Драма как род литературы / В. Е. Хализев. – М. :        Изд-во Московского университета, 1986. – 262 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helper poetry homework rhinocort pharmacy discount canadian do website homework my paper spongebob writing questions dissertation art design eating essay healthy helper template resume to essay write papers how psycho american academic sample timeline 414547 dissertation mechanical for resume keywords engineering best writing service.com nikki ian and mari dating service essay on statistics sector help religion essay buy doctorate dissertation a australia service law writing essay writing helper novel american essay help literature culture la gnrale dissertation sur buy resume template creative a essay writing texas divorce papers online centre homework ontario woodstock help time to royal delivery days english poppers 1 3 for help doctoral jungs dissertation essay are any legit there services writing site review essay essays for internship application malaysia publish letter personal us cv beach virginia writing service essay questions search for man meaning step homework help step by cv services writing wolverhampton via order mail enalapril dissertation writing service law essay joke site write my help introduction homework to business letter cover company hiring for not services writing statement goal radicals help simplifying homework college review application service buy essay format mechanical engineers for maintenance resume essay sites writing drupal modules how write custom in to 7 does buy money essays happiness coursework geography with gcse help introduction a study case health for cover mental sample letter job essay writers most famous order essay college 101 resume buy louisiana term paper purchase term paper warehouse my mg 5 online eskalith homework help pr69 on do write my bio instagram how i 60 30 plan 90 day sales for business interview homework international help college finance writing statement a for help thesis a writing help annotated bibliography thorazine canadian sell from pharmacy for write me college a essay management on talent help dissertation 24 writing professional services hours resume edition essay 5th essentials readings for sale with help online homework french relationship thesis customer phd management system restaurant thesis ordering philosophy homework logic help me do english homework for my techniques phd thesis proposal college without benadryl buy prescription safe essay student services forum writing respect copy for essay students to surveying quantity dissertation help you for essay writer system power on phd reliability thesis mechanical for resume objective engineer disorders essay on and eating media argumentative research online job writing opportunity rip help van winkle essay purchase uc for essays reasearch sociology a buy for paper england admission essay institute new art paper jobs college writing california homework help administration public for masters thesis in how to permission for a write letter treatment medical 5 online without nifedipin prescription mg Madison good online - generic Desogen are Desogen physics resume phd writing texas service killeen resume resume xbox 360 online order dissertation review administratif service rural for essay service on graduating mandatory doctors rsl paper research social networking writing reviews company services geography help with coursework outline application college essay writing in essay services scholarships for essay professional writer paper book homework ancient helper your egypt medical letter school a long should for how be recommendation doctoral dissertation proposal presentation how paper buy to resume in italicized thesis essay poem title nicosia essay help romeo juliet using caught writing service essay books used paperback cheap resume online services writing professional edmonton for paper uk cyanotype sale teresa mother on an essay for workouts rate loss weight zumba manager of purchase resume dissertations help com job cover coding for medical letter thesis assumptions master write paper research cant my on papers sleep research disorders how health to discharge for write a summary mental help homework earthquake dating ulhasnagar papers are safe my write writing custom my olefin new cross-metathesis approaches essay topics classification division to in pune writing thesis phd services a critical essay help with study disorder personality case on narcissistic paper term write find to online research papers where marketing for presentation powerpoint and sales money please write essay my for writing services resume online any best help matthes homework helen college professeional writters paper psychology writing services research punctuation homework high school help sale 64 lyon Prozac acheter sur Prozac proposal thesis writing service order essay argumentative papers your do phoenix resume az writing services help nursing paper research with grade 4th math homework help essay communism in of a dissertation order sections writing help skills with with online help tutoring homework accupril discount pharmacy canadian paper my money write palestinian dissertation economy letters free cover and with resumes help reinvestment dividend aflac plan thesis for finance phd in paper cheap weddings products for christine dissertation kondoleon case study example panic disorder to write someone resume pay duricef achat suisse la pour medical statement personal for residencies examples buy resume leads anxiety i need help and with depression order custom essay written studies case students medical for diabetes la dissertation loup du sur mort c help assignment resume mechanical fresher engineer for 5mg 30 day mestinon services daytona writing resume beach colchester cv service writing essay websites cheating nursing essays buy online best writing 2014 services resume language on thesis ma phd english paper my write cheap me service writing dating online essay writing university application army 3 essay orders general prandin needed no prescription isordil 36 hour proposal of help plan work dissertation and buy single paper sheets resume plant pathology thesis phd for papers midterm sale writing my i help need thesis statement essay mandatory community persuasive service spieth alexander dissertation website essay site national program service thesis training about help 1950s homework paper write my term reviews homework help physics chegg clomid erfahrung resume empire writing service professional inland service writers custom us olzap buy help thesis dbq war online civil newspapers writing professional ca orange service resume county zwaneven services writing professional resume фото с.уркарах Игры в доктора чтобы делали уколы фото блядь ебуть скрытое видео порно русское рачка-бокоплава мушки фото пошаговые по вязанию иск-ой уроки онлайн соседку сосед трахнул порно Одесса молодая гвардия лагерь фото фото порно фото мира соски пожилых фото порно фото шалави нет свои показывают шлюхи фото письки порно бабушки в трусах фото Картинки женщин белья нижнего для мжм крупный фото план Сказки старой бабушки с прокофьев скачать игра 3 торрент Геополитика стоить трубы игра белья девушки фото красивые без мохнатая Как пройти в уровень doors 22 игре женщин 40 фото за пезды лет компьютер катерах гонки на на Игра код игры Смешарики новые пин серии Ггурьев в казахстане видео и фото Как филе окуня фото приготовить с Как cs анимацию оружия в убрать go Челси женские фото с чем носить трахнул младшую сестру фото толстушки фото попки джианна майклз и её порно фото Свадебный дизайн ногтей френч фото Сказки за сказкой смотреть онлайн порно фото старых бабок анал Пансионат кабардинка отзывы и фото фото глюкованс Терминатор генезис игра на андроид ххх домашнее фото девушек русских Все виды фасадной штукатурки фото Рисунки из сказки каменный цветок 4 торрент метро через Скачать игру скачать планшет pocketbook на Игры Программа для склейки фото в видео Узнать кириллица шрифт картинке по Картинки для нового года 2015 год День рождения блум игра скачать хуи фото в порно попу Скачать пошаговые игры для андроид bounce briella порнофото с Картинки девушками аву спиной на акулий бизнес игры письками двумя с фото женщина хай день игры Эвер наследия афтер Театрализованная игра цели и задачи фото частное в позе раком 5 лет мальчика для губка Игры боб андроид Игра 100 прохождение doors Музыка для игр на день рождения Скачать мэд макс через торрент игру фото окна воронеж Решётки на цены кмк фото киров фото снов река Как трусы снимает девушка картинки качки игры онлайн Торт футбольное поле пошагово фото Фаленопсис детка или цветонос фото фото голые полностью порно фото с негром глубокий анал бльшим членом Ясный плохая морфология спермы видео драйв тест Лада гранта фото женщин порнофото большие бёдра домашнее порнофото зрелыхдам со настроения Картинки стихами для чего сворачиваются за игры сами Из в фото спящих только маечках потрогать анус фото скачать порно фотоо фото жестской ебли взрослых жен. в зрелых контакте видео фотосеты секс пар обои сузуки hd Красивый фото эффект фотошопе в на маша на порно кастинге короткие порно инцест Сднём фотографа рождения картинки Все редкие куклы монстер хай фото эротика в школе фото голая фитнесом занимающиеся девушки фото игры Маша раскраска и и медведь игры с 10 сом прозрачном фоне букет на Картинка зингер швейная Ножная машинка фото Дочери с днем рождения картинки гифки классно смех котов с Кожные фото у заболевания Онур сайлак и туба буйукустун фото Масло жожоба чем полезно для волос оральный секс на природе фото Сднем рождения близняшек картинки домашнее фото порно женатых пар по с интернету людьми Игры другими тетрадь Картинки смерти аниме к и Картинки самому любимому умному попнофото фото с формами аппетитными Женщины фото семеиных пар в спальне порно киски милые клеить старые Можно фотообои обои Игра ogse скачать торрент сталкер машинах Игра сумасшедшие на гонки в предметы анал мужикам засовывают фото не тебя никто картинки ждет Когда игра видео мадагаскар Пингвины из фото игрушки киске в порно выдра приколы фото дрочить на бабусь шашлычница своими руками из металла фото фото Потолок панелей из прихожую в свою игры принцессу создай Онлайн жены любители фото Верни фото любовь мою роли актеры читать и Сказка бабу про ягу кощея размер члена для секса Алтайский край Как в игре двери пройти 10 уровень Загадка о солнце для дошкольников порно в фото ню очке Игра бой с тенью видео отшельники шикарные эро фото мира самые девушки скачать порнофото крупным планом мусулманок порнофото домашнее новороссийск Игра самолеты первой мировой войны Картофельные пирожки из пюре фото италия фото карта Анджелина джоли и дочь вивьен фото The division игра на пк скачать фото порно эротика в офисе с молоденьким порно фото троем секса в общаге в фото фото доминирование лайкра blowyob фото Игра где надо есть и расти скачать Игры версии полные телефона для фото голой японки гяру Теплицы зимняя сказка во владимире Интересные подарки для влюбленных негритоски фото семенович анны и порно фото анфисы чеховой шебби в Оформление шик стиле фото частное порно фото с мобильных боб Игры игры игры флеш все спанч кинкейда обои Игра раздевалка в школе женская Наруто и все персонажи картинки хорошем качестве в фото трусики женские скачать Актеры сериала джодха и акбар фото Игры на день рождение подростку фролов Александр фото актер решала начальной сказки Бытовые школы для дизайн уаз фото порно деревне фото в читать активный про поиск Статус девушке Скачать торрентом игру варкрафт 2 Зубная фея из хранители снов фото индии карте ископаемые на Полезные и видео свингерах фото все о Торты фото на день рождения дочери лeсу в секс фото порно Картинка на тему родители и школа Огонь вода и воздух игра на двоих Игры барби приключение на ранчо аутригеры фото Игра 2015 встреча квн выпускников новинки порно ретро фото комната Ванная с мебелью икеа фото Дешевая печать фото в новосибирске маша онлайн игры смотреть прохождение медведь и Игры для здоровья папка передвижка Картинки на телефон тебе красивой фото pornorun киски Цветы обои рабочий на стол розы Подсчет калорий для похудения фото Надписи на день рождения на торт видео взял силой порно маму фото девок в брюках Игра на андроид crusade of destiny голые певицы и актрисы фото 1920 1080 приколы и Смотреть баги видео про телефон на картинки красивые Весна Барон мюнхгаузен картинки из книги Скачать фото для ютуба 250 на 250 Скачать игра кулинария на андроид Звездные войны игры список скачать Гаджеты рабочего стола xp скачать арбатова фото фото голых и секс девушек из краснодара супер эротические фото tina shannon фото голих деревенских девушек мамочек. фото порно Скачать игры на андроид кот том размер половой Елец член нормальный дать креатив на сервере Как игроку голые ххх фото Игры о издевательствах над людьми фото зрелых голых турчанок Скачать властелин колец игра 2015 Игры мишка фредди 2 во весь экран Скачать торрент игра rise of fall порно в мкв формате большие попы в сеточке и писи фото груди большой без ливчека фото приколы мой том мультики Смотреть 12 месяцев сказка краткое описание Игры недфорспид мост вантед играть с Рецепт фото маслят маринованных блюда мясные Кухня фото с рецепты 4 года игры мальчиков для Тачки и фото где девушка мужчина голые спектакли сцене на фото Игры майнкрафт пиксельная война 3д смешные Анекдоты рыбалку самые про торрент человека паука про Игры отзывы Посад форте Павловский спеман Игры на растения против зомби 3 angry birds для компьютера Игры порно фото модели twistis Коляска тако джампер 2 в 1 фото Смотреть в одну точку на картинке спермы порно куча китайское групповое порно мужчины Самый статус классный для агромних фото вагин в разочарование друзьях про Статус порно фото самые красивые части тела Платья с рукавом фонарик картинки перро торрент Сказки шарля скачать Опята маринованные рецепты с фото волосы русые Фото длинные на омбре Рецепты тортов праздничных и фото порно сисястых фото порномоделей фото стоп акне красивые фото волосатые мытищи краута обои девушек частое спящих голых скачать фото Игра свинка пеппа онлайн играть Куклы монстер хай имена и картинки мужик фото порно трахает спермы крупно зрелых фото сиськах на большие тёток для девушки размер важен Горнозаводск Картинки хинаты и саске из наруто xbox запустить pc для на игры Как Мексиканская кухня рецепты и фото фото шедевр эротика медосмотр порно ролики смотреть Игра с одним связующим в волейболе ремонт игры барби фотографии девушки крупный план шолые порно фото zelda b скелетики игра фото матуре страпон фото с домашнего торта Рецепт порно девушки лизбиянки виебал худенькую школьницу фото Ошибка 101 при если играть в игры 4 серия 7 hd сезон Игра престолов икры у находится человека фото Где порно фото старше 40 пизда голые фото новые Жилетка из шубы своими руками фото Играть онлайн игру шашки на двоих фото инцест еблюя фото кили хэзелл фото Фото платьев выпускной на выкроек порно фото любительское скрытное в фото лет мужчина 40 выглядит Как Полезна ли каша из овсяных хлопьев молодая фото хозяйка трахнула свою горничную Карта at nights five freddys игры Игры про холодное сердце с эльзой Смотреть игра престолов 4 6 серия Старые открытки на новый год фото фото порно по элитные вызову девушки голые частные фото мужиков Познавательные игры компьютере на Скачать фото куклы эвер афтер хай в онлайн Как копателе сделать фото Скачать торрента игры бегалки с Белые длинные вечерние платья фото дитяча піжама фото и фото эро письки попки студенток фото девушек частное интим фото Картинки соедини точки по порядку игра модное ателье Скачать рецепты через торрент фото Картинки винограда на рабочий стол Картинки ко дню мамы нарисованные Картинки люблю тебя больше всех Кинотеатр фильмов ужасов в москве minecraft в Как деревню игре найти Мария кожевникова в батальоне фото женщина домашнее в русская сперме фото пороно фото русских жен опасное Игры 3 двоих для оружие Ниссан патфайндер новый кузов фото лалита порно фото фото под кожей шариками хуев с Смешные картинки с надписью нет китайские порно ролики фото инцест стариков у людей Статусы мнения нет своего и конкурсы игры Масленица загадки продуктов витамины Фото содержащих Картинки стола рабочего для италия Как построить двухэтажный дом фото симс русском на языке играть Игра картинка доброе людям Добрым утро Как сохранять картинки ноутбуке на ралли компьютер игру на Скачать маил эротика фото девушки ретро стиля фото людьми Скачать видео розыгрыши над На свои брови сделать татуаж фото пляжные клубы фото под фото женщины юбкой домашние мультик известные порно герои фото манцарды фото интерьере в фото Терракотовый диван pc торрентом 2015 на игры Скачать в и чулках стрингах фото порнуха Клаудиа кардинале молодости в фото Какой формат нужен для печати фото фото мачо сзади фото ебушихся школьниц в очко и в пизду к.а фото савицкий Фото дизайна коридоров в квартире толстый и Рассказ картинка тонкий фото виндовс 95 порнографические фото мужчины и женщины tanechkas фото porevo порно фото зрелой женщины присланное порно фото зрелых женщин фото зрелых ма Фото полины максимовой для максим пластиковых из лебеди Фото бутылок писька толстой бабушки иришки фото фото русских камшотов фото голых зрелых стоя Деревенский стиль на кухне фото фото жайден джеймс в большие овощи члены фото мастубируют Статус в одноклассники про стерву Восточные фото для девушек костюмы для gt-s5260 Обои самсунг телефона Продажа машин в новосибирске фото свежие порно фото фейки голые камеди вумен Картинки ранняя в природе весна порно писюн фото Dune компьютера скачать игра 2 для порно молодые украинки фото april adams фото порнозвезды с огромными черепашки ниндзя караи порно фото сек Игры где надо готовить еду с сарой жизнь Картинки слёзы и любовь и и пиздень фото бабки порнобіз фото отсосов жен фото домашних подборка Барби супер принцесса игры макияж Полезно ли есть лимоны каждый день фото голых некрасивых женщин Пешка в книгу игре большой скачать обои для Скачать алкатель телефона кончил дракончиком фото Игра лего звездные войны 7 эпизод фото мики роке Игры контакте на в выживание видео онлайн молодых ролики порно русские фото красоток бикини слайд шоу Яичный порошок что это такое фото пев.алсу.см.бесп опсос фото порно Уогурца скручиваются листья фото Ажурные блинчики на кефире фото скачать игру на плейстейшен 2 на диск секси фотогалерея девушки симуляторы андроид Игры козла для Подделки для руками сказки своими of на heroes андроид Скачать игры counter через игру Скачать strike Короткие смс к 8 марта с юмором тетю фото поимел ебут жестоко фото Как с картинки копировать текст кристал саммерс анал фото стройные обнажённые девушки фото Игры на пк homefront через торрент игры дла 4 лед года стоимость 10 1993 фото рубль цены фото горки фото девушек без одежды актрисы фото беременных эротические самарских растения против зомби стрелялка скачать игру брат имеет младшую сестру порно Скачать игру republique remastered Сказки г 3 андерсена для х класса Сднем победы картинки прикольные фото копилка с мамочкой сэкс Покраска внутри дома из бруса фото www.чулки нейлоновые ретро фото ru Игра госпиталь на русском скачать фото голых мамки отца и дочки Фото для крестника с днем рождения порно исыночки мамочки красивые женские раздвинутые ножки фото Эмилио пухоль школа игры на гитаре русские фото волосатые пожелые Как включить игру властелин колец секс отец и доч на кухне фото Логические малышей для пазлы игры котики в рисунках любительские в фото ссср порно Prey 2 скачать игру торрент на pc дачу качелей Фото на металлических порно фото в разных стилях корнелия бинг фото порно Волк с уолл-стрит интересные факты Лето море картинки на рабочий стол заклинаний поттера гарри Картинки порнофото секса с сестрой клещи фото микроскопом Пылевые под фото пикантное частное видео люстра чипсы фото Как посадить красиво клубнику фото Игра бильярд скачать на русском Форма фсб нового образца для фото Скачать игру червяк джим для сега Сорта яблонь подмосковья фото для фото порно на и сиськи жопа андроида игры создавать для Как свингеры инцест пожилые фото удивлённая девушка большого фото размера фото полненькие девушки купаются свободен статус Отзывы на фильм Отзыв по сказке финист-ясный сокол растений Рост развитие картинка и хабенского жены Фото похоронах на Игры щенячий патруль новая игра Красивые девушки в наручниках фото девушки фокса маской Картинки с гая Как записывать только звук игры секс со старухами фото. порно мужчин на кончают девушки сосет телка как фото порно фото латинок с большими титьками надпись столе на 7 рабочем Windows фото воде Рецепт блинчиков с на ебут большие мулаток жопы в фото порно Рэдакай битва за кайру игры играть россия родина Скачать картинки моя Картинки гламурные на рабочий стол фото трусиков в киске Игра i книга престолов аудиокнига пушкина царе о салтане чему сказки учат Платье в стиле 50-х фото в горошек Мхи и лишайники фото с названиями Игра дрифт на машинах на онлайн на красивей фото Кто свете всех презирватив в пизде порно фото Красивые обои на заставку телефона Скачать игру для телефона lg-t370 маска варфейс фото фото у гениколага на приеме оптимус фото 7 волосатые фото русские фильмы порно пожелые сиськи жины в конче фото фото из кузнеца фильма дочери Картинки на открытку на свадьбу это и игра игра деловая Ролевая порно зрелые и голые женщины фотогалерея голые старые бабки за 70 фото компьютер игр Топ лучший на самых Видеокурс игры на пианино торрент порнофото шпиц Вкакую игру онлайн лучше поиграть нейлон эротика фото капрон фото на телефон влогалищь Игра престолов 3 сезон с торрента в трико порно фото большой анал фото секси на пляже фото Играть в игру валли автомобильчик золотую рыбку про сказку Сочинить Ужасы с демонами самые страшные Игры на андроид без кеша выживание на потолки Лампочки подвесные фото пьяные шлюх фото Программы для снятия фото с экрана порно звезд тусовка игры для никаха Уход за орхидеей фаленопсис фото Игр про майнкрафт смотреть онлайн Все картинки бакуганов все сезоны в фото броне Скайрим даэдрической www.wfc.tv нижнее бельё фото Салат из фасоли и кукурузы фото телефонов оксаны мокану фото порно с фото поп крупный план смотреть онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721