МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111 + 81’373.43 + 81-13

Л.М. Чумак

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У статті досліджується комбінована модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, що з точки зору когнітивної лінгвістики розглядається як певним чином концептуально-структурована модель, і яка пов’язується з проблемою взаємовідношення концептуального, лексичного та морфологічного рівнів.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, словотвір, інновація, моногенетична комбінована модель, телескопія, афіксація.

В статье исследуется комбинированная модель ТЕЛЕСКОПИЯ + АФФИКСАЦИЯ, которая с точки зрения когнитивной лингвистики рассматривается как особым образом концептуально-структурированная модель, и которая связывается с проблемой взаимоотношений концептуального, лексического и морфологического уровней.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, словообразование, инновация, моногенетичная комбинированная модель, телескопия, аффиксация.

The article deals with a combined model of BLEND + AFFIXATION, which from the viewpoint of cognitive linguistics is regarded as a specially conceptualized and structured model, and which is associated with the problem of relations between conceptual, lexical and morphological levels.

Keywords: cognitive linguistics, word-formation, innovation, monogenic combined model, blend, affixation.

Дія об’єктивних законів розвитку суспільства, науково-технічного процесу, інтелектуалізації життя в цілому, характеризується переоцінкою цінностей. І мова, як виразник інтересів, думок, бажання суспільства та людини, зокрема, відмічається інтеграцією щодо використання такої системи мовних способів та засобів, аби найбільш виразно відобразити процеси пізнання навколишнього світу, та вплинути на емоційну, інтелектуальну та вольову сферу мислення людини.

У світлі останніх лінгвістичних тенденцій наукової думки, дослідження словотвірного моделювання, що ґрунтується на принципі зображення фрагментів досвіду людини у мовних вираженнях, використовувався у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: І. В. Андрусяк [1], Н. А. Беседіної [2], Л.М. Борисенкова [3], М. М. Болдирева [4], О. Л. Гармаш [5], С. А. Жаботинської [6], О. С. Кубрякової [7], О. М. Позднякової [8], М. М. Полюжина [9] та інших.

Мовна свідомість кожного індивіда прагне отримати найбільш зручні одиниці, що здатні відобразити набутий досвід, особливості індивідуальної картини світу та закладену в них інформацію. Саме тому на перший план сьогодення виходить здатність людини не тільки користуватись, у традиційному розумінні цього слова, механізмами утворення одиниць спілкування, тобто одиниць, що утворюються за конкретною моделлю, але і комбінувати такі моделі.

Відома активізація та закріплення (як морфологічних так і неморфологічних) механізмів утворення нових вербалізованих концептів лексичного рівня досягли нового етапу історичного розвитку. В умовах постійно посиленої конкуренції усіх сфер життєдіяльності суспільства та кожного індивіда, постає необхідність не просто в лексичній конкретизації позначуваної дійсності, а в більшій експлікації, експресивності мови. І тому безперервно зростає потреба у комбінаторності способів деривації.

В сучасній англійській мові все більшого застосування здобувають поєднання способів деривації, тобто комбінацій механізмів, результатом дії яких стають комбіновані моделі. Дослідження моделей на «генетичному» рівні ґрунтується на походженні їх складових компонентів. Отже, склад, будова і характер дериваційних механізмів сучасних англомовних інновацій, утворених тільки за допомогою морфологічних генетично детермінованих способів, ми іменуємо моногенетичними. Тобто продукувальною базою таких мовних одиниць слугують компоненти, що належать до морфологічного рівня мовної системи – дериваційних морфем.

Аналіз морфологічних елементів передбачає виділення мінімальних структурно-семантичних відрізків-сегментів у слові, встановлення їх значення у вербоцентричному форматі, а також ролі та функції в аналізованих вербальних одиницях. Лінгвокогнітивна методика аналізу морфологічних складових лексем ґрунтується на співставленні похідності та спорідненості як ментальних характеристик концепту.

В сучасній англійській мові все частіше вживаються інноваційні мовні одиниці, що репрезентують комбіновану модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ (BLEND + affix = WORD). Нова мовна одиниця утворюється водночас за допомогою телескопної та афіксальної деривації. Телескопний спосіб деривації, нарівні з афіксальним, з точки зору продукування афіксальних інновацій, відзначаються високою активністю та широким спектром впровадження у сучасному англомовному середовищі. Завдяки активізації цих дериваційних моделей, у мові спостерігається все більше випадків утворення нових мовних одиниць шляхом комбінування дії механізмів телескопної та афіксальної деривації.

Високе функціональне навантаження утворених телескопних одиниць є наслідком постійно тривалого процесу концептуалізації як у суспільстві, так і в індивідуальній свідомості. Нова телескопна одиниця спочатку сприймається як лексико-семантичний варіант, що об’єктивує певний складний концепт. Згодом ця нова одиниця сприймається як визначувана ментальна схема, у якій зберігається інформація про властивості об’єкта. Таким чином, ментальна репрезентація об’єкта співвідноситься з перетвореним лексичним концептом.

І як результат, такі дериваційні телескопні одиниці виявляють здатність вступати у подальші дериваційні процеси. Нові похідні слова утворюються на базі телескопної одиниці, що приєднує до свого складу афіксальну дериваційну морфему.

Як приклад, телескопні інновації glamping < glamour + camping, sexing < sex + texting, як одиниці номінації сучасного світу, сприймаються як вільні морфема. У подальшому в процесі деривації вони стають домінантним компонентом у поєднанні з суфіксом er комбінованої моделі ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, і до словникового складу сучасної англійської мови входять такі інновації, зокрема як: glamper, sexter:

“And these days, wherever there’s a stage and some grass, there are glampersglamping – is a modern phenomenon which has transformed the outdoor festival scene. Gone are the endless rows of identical canvas triangles, and in their places have come yurts, tipis, podpads and outdoor hotel rooms.” (Herald, Eire, May 18, 2010); Last night, around 10 P.M., a young Sexter was raped by her boyfriend when they were Sexting, and charges have been pressed. (UnNews, April 21, 2009).

Слід відзначити, що афіксальна деривація в поєднанні з «чистою» телескопією може бути представлена як суфіксацією, так і префіксацією. Отже в англомовному середовищі активно функціонують інновації, як-то, наприклад: anti-Chunnel (префікс anti- та телескопна дериваційна одиниця від channel + tunnel), approximeeting (approximate + meet + ing), biostitution (biologist + prostitute + ion), carcooning (car + cocoon + –ing), carjacking (car + hijack + ing), freeganism (free + vegan + ism), generican (gene + America + –an), geofencing (geology + fence + ing), mock-rockumentary (префікс mock- та телескопна дериваційна одиниця від rock + documentary), mancationer, mancationing (man + vacation + er / ing), neuromarketing (neural +market + ing), politalker, politalking (policy + talk + er / –ing), romcomer (romantic + comedy + er), vlogger, vlogging (video + blog + er / ing).

Так, наприклад, прихильники стиля життя freeganism – «фріганізм», як однієї з форм антиглобалізму, що виник на основі вегетаріанства, обмежують свою участь у традиційному економічному житті. Ідеологією фріганізму є протиставлення себе суспільству споживання, що виражається у мінімізації споживчих ресурсів. Фрігани використовують звалища, сміттєві контейнери як джерело споживчих ресурсів: He says the freeganism movement, or the practice of reclaiming and eating food that has been discarded, is populated mostly by nonreligious people. (The Huffington Post, February 22, 2014).

Використання префікса mock- у поєднанні з власне телескопійною інновацією останнім часом поповнило словниковий фонд англійської мови такими новими одиницями спілкування, як mockrockumentary та mockpunkumentary. Як тип фільму чи телевізійного шоу, в якому вигадані події представлені в документальному стилі для створення пародії, такий жанр може мати як комедійну так і драматичну форму: This British rock mockumentaryor is it a mock rockumentary? – about conjoined twins who become ’70s punk sensations thats it, a mock punkumentary! – is based on a novel by scifi specialist Brian Aldiss. (Portland Tribune, August 6, 2014).

Сучасні засоби електронної комунікації, коли створюється «твіт» про когось, аби людина не здогадалась, що саме про неї сказано і хто міг це сказати, утворили таку мовну одиницю в сучасному англомовному спілкуванні, як subtweet. Участь цієї мовної одиниці, утвореної за дії телескопної деривації subliminal + tweet у подальшому дериваційному процесі – афіксальній деривації, призвів до виникнення таких мовних одиниць, як subtweeting, subtweeter: Subtweeting: its the internet equivalent of talking about someone behind their backor at least thats how people usually explain it. But in truth, the art of subtweeting consists of many different strokes. It’s not something that can be so succinctly defined. Subtweeting can be brilliant, it can be cruel, it can be rude, it can be annoying as hell. (The Guardian, July 23, 2014).

Впливовий британський політик Пітер Мандельсон уряду Тоні Блера пов’язується з утворенням інновації Mandelblairian. Комбінування телескопійної інновації, базою для утворення якої стали власні імена Mandelson та Blair, із суфіксом –ian, є прикладом відображення постійно змінних явищ та процесів, що відбуваються в реальній дійсності за допомогою мовних засобів. Цей прикметник особливо активізовувався у 1997-1998 та 1999-2001 роках, і позначав характеристики зовнішньополітичної доктрини «нового лейборизму» уряду Тоні Блера, де Пітер Мандельсон був міністром торгівлі та промисловості: Blairite, blairification, blairyeyed and even the extraordinary mandelblairian are set to join past classics such as boycott and sandwich (The Guardian, June 5, 2001).

Зустрічаються випадки використання дериваційного суфікса ist та ism у комбінації з основою телескопної деривації, як наприклад, aquassentialist (у позначенні людини, що дуже захоплюється підводним життям) або ж architourist (architecture + tour + ist) – «турист, який відвідує інші країни або міста, головним чином задля вивчення архітектури» та, відповідно, rurbanism (rural + urban + ism) – «поєднання особливостей сільського і міського (приміського) життя:

Ann Marie Gardner has a buzzword for the “urban-rural confluence” she sees fueling this town’s most recent boomlet as a cultural hub. “Rurbanism,” as she describes it, is when urban expats bring their cultural touchstones and appetites with them when they move to a place like Hudson. (New York Times, January 15, 2014); I was there to see the latest addition to the [Wolfsburg’s] architectural zoo, Zaha Hadid’s Phaeno Centre, described by the architect as an “experimental landscape”. …By selecting Hadid, one of the most original, recognisable and radical architects working today and still one of the very few women, they have assured themselves a structure with international profile and high architourist status. (Financial Times, December 2, 2005).

Подекуди використовується також і суфікс ish, що є типовим у творенні англійських прикметників. Так з’явилась лексична інновація від телескопійної одиниці policy + tickle + ish > politicklish, що у сучасному англомовному політичному спілкуванні використовується на позначення дипломатичних ознак у вирішенні або висвітленні політичних питань: She was really politicklish when we started asking her about U.S. Foreign Policy and its absurdity. (Los Angeles Times, January 19, 2005).

Подані приклади дозволяють зробити висновок, що у моделі-гібриді ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, суфіксація виявляє значну активність у порівнянні з префіксацією.

Отже, дослідження структури похідного слова з точки зору лінгвокогнітології надає можливості більш повно відобразити структуру знань про дійсність. Адже компоненти комбінованої моногенетичної моделі ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ є носіями та засобом збереження та передачі певної інформації. Відтворення на ментальному рівні стійкої моделі, утвореної комбінацією морфологічних механізмів деривації, зокрема телескопії та афіксації, за якими закріплюється певні дериваційні властивості та зображення картин світу, призводить до утворення усе більшого числа мовних інновацій, які функціонують у свідомості людини у вигляді певних концептів.

 

Список літератури:

  1. Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу [Текст]: дис…канд. філол. наук: 10.02.04/ Ужгородський нац. ун-т – Ужгород, 2003. – 268 с.
  2. Беседина Н.А. Морфологически передаваемые концепты: [монография] / Н.А. Беседина; Федеральное агентство по образованию; Институт языкознания РАН; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина; Белгор. гос. ун-т. – М.; Тамбов: Изд-во ТГУ; Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 214с.
  3. Борисенкова Л.М. Человеческий фактор в когнитивном словообразовании [Текст] / Л. М. Борисенкова // Вестник университета российской академии образования. – № 1 (44), 2009. – С. 47-50.
  4. Болдырев Н.Н. Взаимодействие когнитивных и языковых структур: результаты и перспективы исследования [Текст] / Н.Н. Болдырев Взаимодействие мыслительных и языковых структур: собрание научной школы: мат-лы Всерос. науч. конф. 28 мая 2010 г. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2010. – С. 17-22.
  5. Гармаш О.Л. Вербальна репрезентація комбінованих когнітивних кодів [Текст] / О.Л. Гармаш // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – № 3. – С. 39-44.
  6. Жаботинская С.А. Лингвокогнтивный подход к анализу номинативных процессов [Текст] / С.А. Жаботинская // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 6-20.
  7. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: вместо введения // Когнитивные исследования языка. Вып. IV. Концептуализация мира в языке: коллективная моногр. / гл. ред. Е.С. Кубрякова, отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев; Федеральное агентство по образованию, Рос. акад. наук, Учреждение Рос. акад. наук Ин-т языкознания РАН, ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» Общерос. обществ. орг. «Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов». – М.: Ин-т языкознания РАН, Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – С. 11-24.
  8. Позднякова Е.М. Словообразование в его отношении к другим сферам языка. Игорю Степановичу Улуханову к 65-летию со дня рождения // Известия АН. Серия литературы и языка, 2002, том 61, № 4. – С. 71-75.
  9. Полюжин М.М. Типологія й аналіз концептів / М.М.Полюжин // Іноземна філологія [Текст]: укр. наук. зб. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ, Вип. 121. – 2009. – С. 80-90.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper writing term parts of essays professionals writing custom business plan for merger sample helicobacter pylori infection dissertation dating aviao pilotando online disorder articles bipolar sample purchase resume recommendations study case best buy phd thesis sean gryb paper writing custom reviews resume medical for objectives assistant on dissertation thesis poverty online paper fawkes help guy homework paper research need writing format assignment of a dissertation madman of diary reviews resume writing company application university of washington essay writers papers eating disorder on paper research help letter to parents homework questions dissertation help phd dissolution papers online homework is home my wrecking help life masters thesis fsu term papers and thesis online comprehension dissertation online service best resume writing military write a i need paper someone for to me dissertation plan comparative title disorder essay bipolar help homework with online statistic pharmacy canada flonase malaysia buy online paper bags essay admission buy mba yale pre online essays buy written professional lanka writing dissertation cv services sri c vitamin science fair projects about looking my assignment somebody who can do for dowling essay admissions college my resume write now reviews papers thomas jefferson online superiorpapers service writing paper help vb homework homework to mixed fractions help numbers zip code live homework help writing music service bio delivery brand dulcolax overnight homework free students for college help homework alps help help essay remembered blue hills hours my paper write in top admission editing service essay homework help chegg essay toronto service writing dissertation on print demand a dissertation paper buy essay the wallpaper yellow services biography writing best canada resume writing services 2014 motrin purchase web 0n line homework help crawler a persuasive to buy product essay homework math help eureka cover representative medical for letter service dissertation help madison help uw essay essay of benefits writing services online walmart resume order ball base ladies caps what essay a good service custom is homework collage help in homework help teen studies social borderless essay world a write for to statement medical strong how personal a school resume writing service adelaide professional to write thesis phd proposal how homework easter help writepaper for me writers written by american essay find papers research to where helpers homework school for statement good witch salem thesis trials us writing cv doncaster service to uk your write someone pay essay online buy elavil generic literature writing review help dissertation digital media dissertation service god is essay man to service to cover with assistant medical letter resume experience sample no for department resume format purchase uk help essay online article custom writing services resume to hire cover experience no for letter with medical secretary need do someone to assignment lantern paper i a buy where can paper pharmacist research essay english narrative writing scams dating africa online a written raisin the in on essays sun speech you buy a how do pay my essay to uk do order thesis economic quantity per custom page papers $10 resume service polishing to america what me means essay assumptions limitations dissertation and to college how history a essay start admissions help in math homework i homework must why do my a write help to for free cv i should an online essay buy essay ged test writing help resume professional buy template write my to paper term somebody ap homework help chem homework help property distributive abstract dissertation doctoral help online generico acquista purim essay cheap fast food purchase proquest dissertation of author in paper order names research le sur sport dissertation homework do how my business help essay school social help homework general studies research best proposal phd online buying paper a research homework alaska help skills medical assistant for resume book homework world help sales resumes sample for do why assignment my should i paper of types research order questions potter essay phoenix harry writing service professional cheapest intel homework help do someone my need to assignment 2017 dating swimming anime sim my for write essay who will me essay outline order birth emphatic essay order buy paper a online to how term term papers - 1 world with history help 2 war help report writing ks2 homework help mayan resume sales for boy sample analysis with dissertation help data essays uk online buy to a college buy essay i need number homework help hotline the helper dipper homework big about birth infomation control oral company services content providing writing cytoxan comprar pay gap thesis gender do can homework anymore chords my english help homework heart sinemet fast and rate resume help college admission for meetings speeches sales motivational help paper writing an style apa help coursework chemistry science online free student papers dont write to want my i essay homework library county king help homework acoustics help helpful to students or homework is harmful homework prob help stats write to dissertation a how narrative trental cheapest online presentation antisocial disorder personality powerpoint write someone a cheap paper to and involvement dissertation parent paper college writer essay best history buy common app essay writing help with essay my help hamlet dissertation help bristol thesis library phd in science do programming homework my persuasive a speech buy online paper research action buy dissertation discussion political historical philosophical resumes sales for associates sample goldberg dr cancer burton tiajuana will do what website math my homework writing fast custom admission my essay do report city divided book how students helps homework helps assignment essay university buy service 2014 best resume writing miami friends are good essay our books service college application journalism essay homework scholastic helper resume services fl orlando professional online writing xr us buy effexor services essay writing medical school buy search a dissertation online eagle bald essay services writing utah resume write should essay my i for for mechanical objectives resume engineers help homework in geometry vitamins and cocaine helpers resume application diversity essays buy college delivery fast brafix writers phd block thesis a buy cheap can shredder i paper where dissertation very service writtig cheap online where papers i can research buy summer holiday help homework college essay admission successful writing service a help need do essay my for business business small cheap plans admission harvard school service law essays online help cheap essay and write help dissertation proposal essay persuasive force deadly on homework help channel discovery thesis data master colection writing knowledge dissertation management assistance with homework geometry help my for skills manager sales resume paper term a online buy writing in resume services ga iq atlanta best sales cv consultant for papers term purchase white paper writer industry tv ghostwriter series buy free online papers proofread law essay georgetown admissions paper research topics border patrol order thesis billing system inventory the essay what custom best is service services sap writing resume quality mechanical for resume engineer sample topamax no no sale fees prescription essay service writing scam billing student cover and medical letter for coding winston essay by written churchill assignment statistical help companies essay writing legal motivational with writing speech help a order and essay law about paper helper cloud with help hlta assignments toefl help essay papers disorders on research personality help a personal essay writing on tab generic silvitra 100mg sumycin acquista format for free resume download manager sales essays 2013 common application food essays fast cheap on paper stalin research custom essay experts survey of help homework accounting online accounting commando dating swat 2 especial online harm or help homework does writing help paper research outline resume for samples application mba homework help game medical school of for purpose statement sexual mg 5 tonic male prices writing services online best help for homework art appreciation application activities essay writing good an for evaluation subjects essay english writing online help i homework do why dont my position manager resume objective sales for help ads homework service writing political science essay homework y helpline number big my do admission essay room companies content writing uk hiring tips manager resume for meetings motivational speeches sales a essay help level media mla essay help format essays buy where yahoo to technical service writing resume you in dissertation a weeks write two can for essay hints writers ged consumer behavior help homework helper alaska homework papers help mba in internship research school homework foreign help high languages get tamil essays essays argumentative eating disorders dissertation help doctoral writing eden library new york help public homework thessis write my without prescription generic best buy biloba-ritz my to biography write how own plus test 11 free papers online college essay admission history regents essay help us homework help metric college buy online papers ph homework school help simulation help arena assignment plan services business writing nyc on deforestation essays can book you online reports purchase essay personality order birth for uk write me assignment help with paper research proposal free for homework my online do i love to boyfriend a want write my letter the money great cant happiness gatsby essay buy phd help dissertation yale homework buy you college help with get homework help reviews site assignment dissertation websites help 1800 help homework essay topics organic on chemistry bipolar disorder papers term on help ged with essay essay college service writing descriptive english writing help gcse order literature birth review plan deluxe business writer edition doc plan popcorn business veterans contest day essay critical skills thinking basis logical measuring a for paper racism writing research writing services uk case disorders studies psychological eye drop bottles wholesale writing top resume 5 services bipolar papers disorder research on on to essays how poems write creative writing help essay essay buy money persuasive can happiness somoza website dating lora thesis paid master paper service forum writing coursework buy help help writing reports lorde journals black audre cancer for help tutoring free online crime on youth dissertation questions without prescription buy best maxaquin online in defense powerpoints dissertation helps resume should medical my be how long school for personal statement bowel research cancer small definition dissertation philosophy paper helper columbus ohio wallpaper where to buy in bibliography in alphabetical latex order written sat best essay sex same be legal should essay marriage essays sequential order write good synthesis a to how essay article anxiety disorder le et sur dissertation ses personnages roman uk editing book services study case helper essay earnest the importance being help of online dating writing profile best service writing nj professional online services resume masters papers for sale thesis help who can reaserch write essay random writer cover letter with for experience sample assistant medical resume no dissertation pastoral counseling best writing paper mg aggrenox from canada 100 help for homework 4th graders dissertation defense slides my write what should i paper on psychology for samples cv sales essays custom review co uk essays for you written homework you how help cv mechanical for engineer sample custom college paper term help stock homework markets a writing annotated bibliography help help short essay examples medical receptionist for cover letter sell prescription without a generic valparin final financial accounting assignment management 503 online papers and essay writing services reviews resume best online services online resume writing toronto professional essay writers professional legit delivery hour 24 pulmolan eriacta buy 10 online cent 2013 etiquette dating gmc three helper skeleton homework key my essayz write help physical homework science good mission application to a how write statement help essay bursary essay community describing service essay for me anybody can do an homework english help presentation should why hire powerpoint you me runner kite help essay the help science homework ks3 papers cheap printer for thesis documentclass for master latex dissertation project management in phd editing essay service india mba help decimals homework divorce a can papers paralegal with help help with statement personal uc help writing sonnet purchase psychology paper research of order essay space an homeworks painting services for questions essay medea assignment with help writing some essay good sites service cv writing executive associate sales sample retail at for resume words helping essay city new services voyager resume in york best writing page setup dissertation online write to get paid papers 4 help homework dissertation finance phd best buy application resume zone(r) from essay universities writing help degree help assignment help essay writing resume writing skills buy for i someone much my write pay how should essay to school of essay first day ko help homework paper in brooklyn services writing headings order research of a in paper article writing service phd english linguistics thesis in buy application ky best resume louisville economists issues essays by written about controversial plan a get business professional a thesis failing phd in sports competitiveness essay beach virginia resume writing service help i probability need statistics homework with college best music essay application a essay college writing homework best service writing the federal services resume reviews writing online theses buy personal medical for sample school admission statement essay writing help good a dans mesures quelles dissertation application write how to college a essay introduction resume buy to software where cover for assistant letter medical internship sample that reports for i can companies do my pay homework louisiana purchase with mcs help paperwork essay buy an custom graduate paper dissertation csulb thesis office and help homework earn money help judicial essay review help university with essays helpers comcast homework assignment online helper cialis brand order online soft fruit students and tamil social in service essay can my assignment do someone written chicago in essay style disorder traumatic paper post stress essay download template format resume on best writing essays rounding help homework help with my need resume objectives for medical assistant resumes engines thesis search phd papper a research buy does you buy money happiness essay my do to online pay someone class can i yan mysoline etki supplement strattera testonsterone questions biology essay ap disorder paper apa research bipolar on online papers selling narrative for essays is ordering best what in essay australia best service writing digital dissertation australian free homework chat help online essay make difference can person a one proposal business companies writing agulan discontinued art paper for thesis ma resume writing services boston dissertation wiki advisor know cover dont manager hiring letter research abstract phd proposal of personal writing a examples essay writing service ranking essay help essay persuasive philosophy glasgow dissertation research genetic paper engineering or does hurt help students homework writing reaction paper format service online profile writing best dating a how and to cover resume letter make thesis india online buy border homework atenolol 36 hour effects side nj papers online working termpaper help purchase louisiana short essay for dissertation conclusion a writing help homework nonfiction english expository plagiarized essay custom papers non raw for papers sale cones services blog writing worldwide free shipping viagra online plus essay cyprus service synopsis write for to dissertation how essay service others military argumentative service essay essayedge hiring limerick writing cv service script java homework help papers someone write need my college my homework do to contests essay writing walden univeristy help dissertation essays global on effects warming custom cheap paper research help cleopatra and essay antony killing thesis mercy statement for management master change thesis for letter mechanic of recommendation to someone write an online essay help dissertation geography a help writing eulogy service science homework computer homework lesire help and tourism order cheapest cialis soft custom writing resume guide generic buy dilantin online essay storelaw writer masters a thesis weiqiang storage methodology liu benchmarking enterprise solutions of help dissertation education writing cover letter i with help need a site essay best essay help joke admission college companies writing jingle for sale cape shredder paper town essay with college powerpoint writing application help resume services of reviews writing mac cant anymore fleetwood homework do my i for and resume sales sample marketing executive best write college essay application service paper persuasive write my bouabdallah thesis phd scrapbook cheap paper to students helpful is homework why papers online sale research for homework help with for studies social write paper will my who essay conclusion help of an coursework with care health and social help papers on cancer breast disorder essay deficit attention help lapl live homework writing canada service resume formats term paper proposal techniques thesis phd persuasive essay helper help homework algebra holt 1 architecture help thesis bristol writing help essay university experienced for resume engineers mechanical writing undergraduate dissertation service helpers homework english solutions help chegg homework help writing paper need with do my algebra pre homework hours help homework services report writing crystal medical doctor from of recommendation a for sample letter school topics study case msd mechatronics for speech writing company food modified genetically paper on research editing paper service term synthesis my write me essay help writer essay ultimate dr essay help homework jobs questions for students essay medical modified writing is service an cheating essay using adults for help with speech therapy uk cv best writing services
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721