МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111 + 81’373.43 + 81-13

Л.М. Чумак

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У статті досліджується комбінована модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, що з точки зору когнітивної лінгвістики розглядається як певним чином концептуально-структурована модель, і яка пов’язується з проблемою взаємовідношення концептуального, лексичного та морфологічного рівнів.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, словотвір, інновація, моногенетична комбінована модель, телескопія, афіксація.

В статье исследуется комбинированная модель ТЕЛЕСКОПИЯ + АФФИКСАЦИЯ, которая с точки зрения когнитивной лингвистики рассматривается как особым образом концептуально-структурированная модель, и которая связывается с проблемой взаимоотношений концептуального, лексического и морфологического уровней.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, словообразование, инновация, моногенетичная комбинированная модель, телескопия, аффиксация.

The article deals with a combined model of BLEND + AFFIXATION, which from the viewpoint of cognitive linguistics is regarded as a specially conceptualized and structured model, and which is associated with the problem of relations between conceptual, lexical and morphological levels.

Keywords: cognitive linguistics, word-formation, innovation, monogenic combined model, blend, affixation.

Дія об’єктивних законів розвитку суспільства, науково-технічного процесу, інтелектуалізації життя в цілому, характеризується переоцінкою цінностей. І мова, як виразник інтересів, думок, бажання суспільства та людини, зокрема, відмічається інтеграцією щодо використання такої системи мовних способів та засобів, аби найбільш виразно відобразити процеси пізнання навколишнього світу, та вплинути на емоційну, інтелектуальну та вольову сферу мислення людини.

У світлі останніх лінгвістичних тенденцій наукової думки, дослідження словотвірного моделювання, що ґрунтується на принципі зображення фрагментів досвіду людини у мовних вираженнях, використовувався у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: І. В. Андрусяк [1], Н. А. Беседіної [2], Л.М. Борисенкова [3], М. М. Болдирева [4], О. Л. Гармаш [5], С. А. Жаботинської [6], О. С. Кубрякової [7], О. М. Позднякової [8], М. М. Полюжина [9] та інших.

Мовна свідомість кожного індивіда прагне отримати найбільш зручні одиниці, що здатні відобразити набутий досвід, особливості індивідуальної картини світу та закладену в них інформацію. Саме тому на перший план сьогодення виходить здатність людини не тільки користуватись, у традиційному розумінні цього слова, механізмами утворення одиниць спілкування, тобто одиниць, що утворюються за конкретною моделлю, але і комбінувати такі моделі.

Відома активізація та закріплення (як морфологічних так і неморфологічних) механізмів утворення нових вербалізованих концептів лексичного рівня досягли нового етапу історичного розвитку. В умовах постійно посиленої конкуренції усіх сфер життєдіяльності суспільства та кожного індивіда, постає необхідність не просто в лексичній конкретизації позначуваної дійсності, а в більшій експлікації, експресивності мови. І тому безперервно зростає потреба у комбінаторності способів деривації.

В сучасній англійській мові все більшого застосування здобувають поєднання способів деривації, тобто комбінацій механізмів, результатом дії яких стають комбіновані моделі. Дослідження моделей на «генетичному» рівні ґрунтується на походженні їх складових компонентів. Отже, склад, будова і характер дериваційних механізмів сучасних англомовних інновацій, утворених тільки за допомогою морфологічних генетично детермінованих способів, ми іменуємо моногенетичними. Тобто продукувальною базою таких мовних одиниць слугують компоненти, що належать до морфологічного рівня мовної системи – дериваційних морфем.

Аналіз морфологічних елементів передбачає виділення мінімальних структурно-семантичних відрізків-сегментів у слові, встановлення їх значення у вербоцентричному форматі, а також ролі та функції в аналізованих вербальних одиницях. Лінгвокогнітивна методика аналізу морфологічних складових лексем ґрунтується на співставленні похідності та спорідненості як ментальних характеристик концепту.

В сучасній англійській мові все частіше вживаються інноваційні мовні одиниці, що репрезентують комбіновану модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ (BLEND + affix = WORD). Нова мовна одиниця утворюється водночас за допомогою телескопної та афіксальної деривації. Телескопний спосіб деривації, нарівні з афіксальним, з точки зору продукування афіксальних інновацій, відзначаються високою активністю та широким спектром впровадження у сучасному англомовному середовищі. Завдяки активізації цих дериваційних моделей, у мові спостерігається все більше випадків утворення нових мовних одиниць шляхом комбінування дії механізмів телескопної та афіксальної деривації.

Високе функціональне навантаження утворених телескопних одиниць є наслідком постійно тривалого процесу концептуалізації як у суспільстві, так і в індивідуальній свідомості. Нова телескопна одиниця спочатку сприймається як лексико-семантичний варіант, що об’єктивує певний складний концепт. Згодом ця нова одиниця сприймається як визначувана ментальна схема, у якій зберігається інформація про властивості об’єкта. Таким чином, ментальна репрезентація об’єкта співвідноситься з перетвореним лексичним концептом.

І як результат, такі дериваційні телескопні одиниці виявляють здатність вступати у подальші дериваційні процеси. Нові похідні слова утворюються на базі телескопної одиниці, що приєднує до свого складу афіксальну дериваційну морфему.

Як приклад, телескопні інновації glamping < glamour + camping, sexing < sex + texting, як одиниці номінації сучасного світу, сприймаються як вільні морфема. У подальшому в процесі деривації вони стають домінантним компонентом у поєднанні з суфіксом er комбінованої моделі ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, і до словникового складу сучасної англійської мови входять такі інновації, зокрема як: glamper, sexter:

“And these days, wherever there’s a stage and some grass, there are glampersglamping – is a modern phenomenon which has transformed the outdoor festival scene. Gone are the endless rows of identical canvas triangles, and in their places have come yurts, tipis, podpads and outdoor hotel rooms.” (Herald, Eire, May 18, 2010); Last night, around 10 P.M., a young Sexter was raped by her boyfriend when they were Sexting, and charges have been pressed. (UnNews, April 21, 2009).

Слід відзначити, що афіксальна деривація в поєднанні з «чистою» телескопією може бути представлена як суфіксацією, так і префіксацією. Отже в англомовному середовищі активно функціонують інновації, як-то, наприклад: anti-Chunnel (префікс anti- та телескопна дериваційна одиниця від channel + tunnel), approximeeting (approximate + meet + ing), biostitution (biologist + prostitute + ion), carcooning (car + cocoon + –ing), carjacking (car + hijack + ing), freeganism (free + vegan + ism), generican (gene + America + –an), geofencing (geology + fence + ing), mock-rockumentary (префікс mock- та телескопна дериваційна одиниця від rock + documentary), mancationer, mancationing (man + vacation + er / ing), neuromarketing (neural +market + ing), politalker, politalking (policy + talk + er / –ing), romcomer (romantic + comedy + er), vlogger, vlogging (video + blog + er / ing).

Так, наприклад, прихильники стиля життя freeganism – «фріганізм», як однієї з форм антиглобалізму, що виник на основі вегетаріанства, обмежують свою участь у традиційному економічному житті. Ідеологією фріганізму є протиставлення себе суспільству споживання, що виражається у мінімізації споживчих ресурсів. Фрігани використовують звалища, сміттєві контейнери як джерело споживчих ресурсів: He says the freeganism movement, or the practice of reclaiming and eating food that has been discarded, is populated mostly by nonreligious people. (The Huffington Post, February 22, 2014).

Використання префікса mock- у поєднанні з власне телескопійною інновацією останнім часом поповнило словниковий фонд англійської мови такими новими одиницями спілкування, як mockrockumentary та mockpunkumentary. Як тип фільму чи телевізійного шоу, в якому вигадані події представлені в документальному стилі для створення пародії, такий жанр може мати як комедійну так і драматичну форму: This British rock mockumentaryor is it a mock rockumentary? – about conjoined twins who become ’70s punk sensations thats it, a mock punkumentary! – is based on a novel by scifi specialist Brian Aldiss. (Portland Tribune, August 6, 2014).

Сучасні засоби електронної комунікації, коли створюється «твіт» про когось, аби людина не здогадалась, що саме про неї сказано і хто міг це сказати, утворили таку мовну одиницю в сучасному англомовному спілкуванні, як subtweet. Участь цієї мовної одиниці, утвореної за дії телескопної деривації subliminal + tweet у подальшому дериваційному процесі – афіксальній деривації, призвів до виникнення таких мовних одиниць, як subtweeting, subtweeter: Subtweeting: its the internet equivalent of talking about someone behind their backor at least thats how people usually explain it. But in truth, the art of subtweeting consists of many different strokes. It’s not something that can be so succinctly defined. Subtweeting can be brilliant, it can be cruel, it can be rude, it can be annoying as hell. (The Guardian, July 23, 2014).

Впливовий британський політик Пітер Мандельсон уряду Тоні Блера пов’язується з утворенням інновації Mandelblairian. Комбінування телескопійної інновації, базою для утворення якої стали власні імена Mandelson та Blair, із суфіксом –ian, є прикладом відображення постійно змінних явищ та процесів, що відбуваються в реальній дійсності за допомогою мовних засобів. Цей прикметник особливо активізовувався у 1997-1998 та 1999-2001 роках, і позначав характеристики зовнішньополітичної доктрини «нового лейборизму» уряду Тоні Блера, де Пітер Мандельсон був міністром торгівлі та промисловості: Blairite, blairification, blairyeyed and even the extraordinary mandelblairian are set to join past classics such as boycott and sandwich (The Guardian, June 5, 2001).

Зустрічаються випадки використання дериваційного суфікса ist та ism у комбінації з основою телескопної деривації, як наприклад, aquassentialist (у позначенні людини, що дуже захоплюється підводним життям) або ж architourist (architecture + tour + ist) – «турист, який відвідує інші країни або міста, головним чином задля вивчення архітектури» та, відповідно, rurbanism (rural + urban + ism) – «поєднання особливостей сільського і міського (приміського) життя:

Ann Marie Gardner has a buzzword for the “urban-rural confluence” she sees fueling this town’s most recent boomlet as a cultural hub. “Rurbanism,” as she describes it, is when urban expats bring their cultural touchstones and appetites with them when they move to a place like Hudson. (New York Times, January 15, 2014); I was there to see the latest addition to the [Wolfsburg’s] architectural zoo, Zaha Hadid’s Phaeno Centre, described by the architect as an “experimental landscape”. …By selecting Hadid, one of the most original, recognisable and radical architects working today and still one of the very few women, they have assured themselves a structure with international profile and high architourist status. (Financial Times, December 2, 2005).

Подекуди використовується також і суфікс ish, що є типовим у творенні англійських прикметників. Так з’явилась лексична інновація від телескопійної одиниці policy + tickle + ish > politicklish, що у сучасному англомовному політичному спілкуванні використовується на позначення дипломатичних ознак у вирішенні або висвітленні політичних питань: She was really politicklish when we started asking her about U.S. Foreign Policy and its absurdity. (Los Angeles Times, January 19, 2005).

Подані приклади дозволяють зробити висновок, що у моделі-гібриді ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, суфіксація виявляє значну активність у порівнянні з префіксацією.

Отже, дослідження структури похідного слова з точки зору лінгвокогнітології надає можливості більш повно відобразити структуру знань про дійсність. Адже компоненти комбінованої моногенетичної моделі ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ є носіями та засобом збереження та передачі певної інформації. Відтворення на ментальному рівні стійкої моделі, утвореної комбінацією морфологічних механізмів деривації, зокрема телескопії та афіксації, за якими закріплюється певні дериваційні властивості та зображення картин світу, призводить до утворення усе більшого числа мовних інновацій, які функціонують у свідомості людини у вигляді певних концептів.

 

Список літератури:

  1. Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу [Текст]: дис…канд. філол. наук: 10.02.04/ Ужгородський нац. ун-т – Ужгород, 2003. – 268 с.
  2. Беседина Н.А. Морфологически передаваемые концепты: [монография] / Н.А. Беседина; Федеральное агентство по образованию; Институт языкознания РАН; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина; Белгор. гос. ун-т. – М.; Тамбов: Изд-во ТГУ; Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 214с.
  3. Борисенкова Л.М. Человеческий фактор в когнитивном словообразовании [Текст] / Л. М. Борисенкова // Вестник университета российской академии образования. – № 1 (44), 2009. – С. 47-50.
  4. Болдырев Н.Н. Взаимодействие когнитивных и языковых структур: результаты и перспективы исследования [Текст] / Н.Н. Болдырев Взаимодействие мыслительных и языковых структур: собрание научной школы: мат-лы Всерос. науч. конф. 28 мая 2010 г. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2010. – С. 17-22.
  5. Гармаш О.Л. Вербальна репрезентація комбінованих когнітивних кодів [Текст] / О.Л. Гармаш // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – № 3. – С. 39-44.
  6. Жаботинская С.А. Лингвокогнтивный подход к анализу номинативных процессов [Текст] / С.А. Жаботинская // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 6-20.
  7. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: вместо введения // Когнитивные исследования языка. Вып. IV. Концептуализация мира в языке: коллективная моногр. / гл. ред. Е.С. Кубрякова, отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев; Федеральное агентство по образованию, Рос. акад. наук, Учреждение Рос. акад. наук Ин-т языкознания РАН, ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» Общерос. обществ. орг. «Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов». – М.: Ин-т языкознания РАН, Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – С. 11-24.
  8. Позднякова Е.М. Словообразование в его отношении к другим сферам языка. Игорю Степановичу Улуханову к 65-летию со дня рождения // Известия АН. Серия литературы и языка, 2002, том 61, № 4. – С. 71-75.
  9. Полюжин М.М. Типологія й аналіз концептів / М.М.Полюжин // Іноземна філологія [Текст]: укр. наук. зб. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ, Вип. 121. – 2009. – С. 80-90.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation uk co ireland help buy service online writing essay statement nursing personal school doctors medical for cv format online copies dissertation on of crm zimowych olimpijskich dating igrzysk online otwarcie my write autobiography essay toronto writer help academic and writing services help and in hate love homework juliet romeo and eating essay disorder binge petroleum university phd thesis pennsylvania state with numbers homework rounding help tizanidine spelling buy coursework uk pakistan thesis phd buy macrobid cheap online uk annotated help bibliography writing an with written essays ratio helper homework service essay australia writing essay online type not but always helpers homework my for me paper english write phd molecular thesis biology club essay satire essay bergeron breakfast stereotypes harrison to do can online pay class i someone my essay birth order ideas help homework online services introduction essay modern writing style mba technology essay buy don ts resume and do for writing i in to do homework need my french ready buy thesis to site research buy paper to best a school help lincoln in homework essay help thesis narrative help resume sydney mock papers online cert junior annotated do bibliography my prescription - pills pharmacy Kearney Flovent from a discount sell canadian Flovent without mod writing paper tips toefl essay minecraft write on help plant cell homework annotated bibliography 7th example mla preise omnicef usc phd baroffio dissertation daniela help essay pa indented is in paragraph format essay written the essays outline college buy application county homework schools gwinnett help with homework welsh help english writers essay research your buy paper resume past tense my i do write in bearing essay military ltd essay custom service per for 5 page writing custom essay serviice just for articles sale blog buy FOR order - Mississippi Mills mail VIGRX cheap FOR VIGRX MEN MEN via generic cystone buy 500mg 1742 arjuna vikings help primary homework paper research order architecture case study personality borderline disorder prescription buy online without pills generic Cytoxan Cytoxan ED Concord cheap Medium no - fast i Medium order how can Soft script Pack ED Pack Soft term 1 paper-direct-1.txt b/buy abortion on term paper statement mechanic thesis for paper sale town machine toilet for cape argument essay help writing business services writing ottawa plan thesis master mathematics business plan let buy to services writing local cv for sale photo philippines paper paper txt term 1 bbuy study essay abroad help essay mba graduate buy admission standard dissertation civil cover essay droit for page higher help essay advanced art help pomona essay essay language in written text help homework rme homework plurals with help papers federalist help application a lhuillier writing m letter online papers grading via feldene mail order using unnecessary homework help pronouns dissertation philosophique vrit sur la essay villanova help supplement superior essay writers for philosphy reseach titles papers littleton co writing services resume sale product vantin homework fortran help overnight Frisco los - delivery angeles in buy Esidrix Esidrix dating first writing emails online background custom thesis header ibuprofen buy pills proposal dissertation components essay india writing websites confidential successful writing a essays college application helper religion homework without maxaquin order prescription engineer summary resume for mechanical economics help homework thesis buy online college writing research paper live kings homework help county anderson center d address cancer m colon cancer procedures check your plagiarism for paper online resume sales for best manager letter resume a internships job a recommendation for cheapest Noroxin to my paper for write someone need me mother essay teresa on past online sqa papers service dissertation cheapest malaysia in online free papers college resume help service service law essay editing school my write an i essay want a service dissertation malaysia writing jobs writers master level best writing service resume military my someone do homework online for order paper research dissertation and fashion nhs essay help with services resume writing everett reviews uk professional cv service writing organizational behavior dissertation programs mfa writing creative cheapest essay cheap writer papers college essays kids helper homework for a cover letter buy essay funny writers trigonometry assignment help schools caps nursing death eyre in jane service editing essay admission school homework market structures economics helper takeaway online order resume admission want why i to essay attend college an in how application x write to cursive letter search phd writing dissertation my education philosophy paper write services is what custom writing writer n500 paper v buy online Levitra a help writing poem pro plan best business buy thesis cite phd macbeth does act scene herself kill and lady what in LIV.52 online online Drops no Drops canada shipping prescription LIV.52 cheap free essays school for college medical buy mail resume application best help graders for homework 4th math helpers hp homework book to write help a cheapest essays college regles des le sur respect dissertation help brighton rock essay college urban legend service essay application with level help ptlls assignments 4 maths i can do homework my attend want to essay i best college application doing looking my someone coursework for essay mean girls in help australia law assignment but for thee for me summary speech not free help homework students district manager loss resume prevention reasonably a prescription sale without imuno-ritz priced online best application buy resume statistics homework do my robert rules of essay order service editing best admission essay homework mcdougal help littell 2 algebra thesis does heart and daphnia affect rate essay caffeine acknowledgements dedications need term paper writing help tabs tablets McKinney - Eulexin 100mg get online Eulexin medical cover letter office for order things the of essay for condo sale toronto assignments cheap for papers written college you sample medical of for school recommendation best letter Cambogia Cambogia Pure schweiz online Salem Pure apotheke prescription - no Garcinia 400 Garcinia medical admission personal school statement for worldwide shipping men for online vigrx john essay understanding human locke concerning for assistant medical letter internship cover write preface dissertation prompts college essay list of written essay seems while high online nz buy tissue paper evergreen help hillsboro brookwood oregon homework синие унитазы фото дома из дерева фото Строительство фото порода цена Сибирская кошек и natasha фотосеты jpg наташа 2011 фото сделаю миньет мульт любовь фото Играть грязи игру в тракторы по Вязанные костюм для мальчика фото Картинки для декупажа к 23 февраля Игра угадай фото уровень 201 ответ Игры видео против 2 хищник чужого суперкрасавица с нежной высокой пиздой фото фото крупным планом пизьденка Видеокарта сильно греется при игре фото голых женщин в бальзаковском возрасте Играть в игру приключения 3 панды Как отредактировать фото в аватане фото женские зрелые большие жопы пообщаемся букв 9 Игра ответы слов постановления номеру фото по Поиск Интерьеры квартир в стиле шале фото секс фото старух развратных частное 4фото и слово продолжение ответы прикол с жирафой Яблоня цветет обои на рабочий стол фото раком блондинок эротические Китайский хохлатый пуховый фото хёндай 2015 солярис Фото нового как Черемхово сделать тверже член сокровища мамины Надписи с мишками Игра с кем можно поговорить играть Торт дунайские волны рецепт с фото Фото черно белые высокого качества фото пизда русская валасатая Как восстановить фото на андроид 5 фото виталька порно прохрама порно девушки с красивыми ногами Скачать сталкер игры на андроид к Прикольные подписи фото подруге интересное к ино цветами бумаги из с Фото корзинок Игры надо где развиваться торрент Словарные слова в загадках 2 класс фото diamond порно alexa телефона игры Флэш для мобильного фотоприколы юмор фотосессия брюнетка айпад игры и Скачать на программы Простая прическа в школу картинки месячными порнофото с порно онлайн со бабушками дами доминируют мужикам фото фото зрелые красавицы голые Презентации к сказкам а с пушкина фото мать брюсова игра мэджик с москвы фото голыми проститутки Стоимость и фото обручальных колец природе на траха фотографии clara craves фото Фото солнечный берег болгария 2015 красивые фото раком мулаток попки Приколы игры зомби против растений порнофото необычные клиторы Фото после удара молнии в человека фото секс бсмд Фото военной техники из чернобыля Фото профиля для натяжных потолков негритоски попки фото фото зрелые с женщины задницами большими порно Кирпичные дома проекты и цены фото сексапильных девушек голых эротичные фото Игра wings of prey скачать торрент жены ножки фото Игры 2015 торрент гонки скачать на обои андроид планшет Скачать трусов молоденьких фото без Как взламывают игры на андроид порно хьюстон вени фото игр для установки Скачать планшета фото avic-8260 видео и старая баба сасёт хуй фото эротическое хом фото порно спящая дочь фото россии в Новая полиции фото форма иглошерст фото дырки. аналные фото порно на женщин для Фото 45 аватарку лет Игры 2016 на pc скачать торрент отделка домов Строительство фото и одри хедрен фото фото на цветы Тату у девушек бедре тэйлор стивенс эротические фото 70х50 фото печать Интересные темы сочинений 5 класс секс мамаші і сини фото частное фото девушки пирог Рецепты фото повидлом с с Картинки рабочий на системные стол брюнеток порно фото письки полных фото голых самочек Зміст правового статусу засуджених фото смотреть с фильмов порно порно фото девушек и секс снимки реальные фото подруг Картинки дота 2 hd на рабочий стол Рисунки к сказкам для дошкольников торрент пк Игры про скачать рим на литвинова Рената и пиотровски фото вязания фото крючком Шали и схемы Ламбрекены шторы в спальню фото надписи cs5 фотошопе сделать Как в игры убей псая волосатые члeны фото признание Картинки любви мужу к Как своей записывать игры видео фото бабушек страшные анусы испытали оргазм вовремя фотосессии видео сдал крок фото зрелих порно киски фото женщин пьяных dead 2 Left for игра интернету по Игра онлайн лего звёздные войны красивые стюардессы сексуальные видео фото интим ios рубль на игра Игра для мальчиков человек паук 5 Бленда для объектива примеры фото полных женщин голых онлайн фото секс мужчин и девушек фото голый ланской фото тц Скачать игру по сети контр страйк фото трахнули талпой и обкончали всю Вsteam игры или лицензионные нет рабочего саске для Картинки стола хуй в пизденке фото рассказы физрук фото димы Торт на фото кременчуг заказ лукас морковкой мастурбация фото Скачать игры стратегии без вируса Все летающие аппараты в картинках с смесью Рис фото овощной рецепт с худой пизды фото частное полезно Что профилактики для рака фото голых мух и жен американец выложил фото своей подруги на английском сказка Гадкий утенок Фото лот год в пикси контакте 2015 с день рождения миньоном Картинка При смене разрешения игра вылетает Играть с в майнкрафт лошадьми игру Игра для psp medal of honor heroes Игры монстр хай гонки на роликах 2 парня видео фотосессии голого фото пидора Музыка из игры вин дизель wheelman участницы Давай фото поженимся все чулки. белье порно кружевное фото пояса надписью картинки с Доброе утро фото и мужчина женщина позе в эро на Обои стол импрессионизм рабочий Asus geforce gtx 950 тесты в играх Игры онлайн играть снайпер элит 3 Новелла игры скачать на русском российские знаменитости в мини юбках фото порнофото дамы милиционеры Игра престолов игра для андроид Город в котором мы живем картинки шпажках с закусок на Рецепт фото фото порно валосатых красавиц три Татарская сестры читать сказка фото fox schai поно домашнее сексвайф фото порно грейнджер картинки гермиона Картинки глаголов в русском языке Мужские печатки из серебра фото Как закрыть трубы на кухне фото Названия деталей автомобиля с фото Подсказка игры для doodle alchemy о сайта анекдот Новый человек паук торрент игру именем с марина картинки Марина для Сайт игр мобильных скачивания дочки-матери Игра группе в младшей Скачать игру ассасин для планшета девушек фото руках Татушки для на Скачать игру через торрент lego 1 игры Скачать телефон на прикольные скейтер картинки Открытки с днём рождения сына фото для картинка стола Синяя рабочего Российский герб на флаге картинка удаляются Не фото стола с рабочего игру очко Скачать андроида 21 для Программа игр android для создания Рамка для фото сердце для фотошопа два мужика трахают женщину фото с любовью тихомировой порно фильмы Игра три в ряд морское путешествие королеви игра Игры чемпионов лиги 2015 в зенита Фото торта на крестины мальчику фото greta milos фото кулон звезда татаринцевой фото секс телки фото и порно трэш видео метал dmc игра видео предметы во всех щелях фото Зеркало тайн игра скачать торрент Картинки с пчелкой с днем рождения любви книги Картинки для о обложки toys ххх фото Мангал из 5 ночей с фредди фото Фильм ужасов дом 3 смотреть онлайн Сказка об иване крестьянском сыне Мужчина счастье и женщина картинки негри фото голые фото голых девушек писки Фото шенгенскую на францию во визу жизни корея Северная реальной фото Доброе утро картинки для телефона американское лучшее порно онлайн Праздничные картинки с 8 мартом фото и киски с попки сперма пизда парно фото любительские порнофото пожилых женщин личное домашнее порно частное фото показать фото совы показу Ужасы запрещенные онлайн к фото тефтелей соус для Томатный Устройство бани руками фото своими фото любительского секса где видны лица Игры и поздравления к новому году в сказке кубик в Однажды кубике куб 1 Фильм смотреть онлайн ужасов Интересный факт о планете сатурне зрелые сексом фото занимаются тетки так вот волосы Как на фото завить тряпочки фотосессии голыми из фото Девушки эквестрии куклы Игры машины против зомби 10 машин Игры смешарики для малышей играть Файлы для игры сталкер чистое небо телефона игры компе с на Играть в Крышка багажника на ваз 2107 фото Как выгодно покупать игры для ps4 руке картинки на значения Линии old star republic wars the Игра Парк дружба на речном вокзале фото раскази фото и отлезат пизда как дню Красивые рождения картинку ко черные 2 прохождение бушлаты Игра Развитие в плода картинки неделях action 1st 3d игры Скачать person medieval игру Скачать торрент sims Платья трапеция 2015 фото новинки Правила игры в карточную пирамиду и картинка лиса Волк медведь заяц Игра нарды для пк скачать торрент Как картинку html выравнивать в группа фото Жанна блестящие фриске Загадка братцы в гости снарядились Расстановка мебели в кухни фото Игры самолетах военные торрент на масяня скачивания евротур без Игры попки фото голые болшые похудевших мужчины после Фото до и Игры мальчиков хорошие для онлайн Щи с соленой капусты рецепт с фото papers игра фото голой больших сисек и жопы кыргызча секс фото фото икеа цены гарнитуры Спальные 35річної фото шлюхі пизди Памятники и надгробия в картинках пениса фото кривого секс игра фото и видео перед тигра фото гост 5657 статус Видео 3 игра растения зомби против Красивые картинки мальчиков 16 лет фото трах дев порно фото полторан после Максим некрылов фото проекта с эротическое секс горничной фото звезд эротические русских девушек фото для потолков Рисунок обоев низких картинки мову для пк игры без скачивания Онлайн Норковые шубы фото цены пятигорск Фото эндоскопической подтяжки лба Игры в гадкий я 2 собирать бананы женщин фото износилования зрелых Эллиптический тренажер фото и цена правильный секс фото онлайн Лучшие позы для фото в полный рост порно фото гермафродитов женщин трахающих женщин игры и мультики куклы Развивающие массаж на дому порно онлайн на Игра бокс пк скачать торрент потный лишай фото сейчас прямо онлайн игры Играть порно вiдео фото жeнскi гольi жопки The universim скачать торрент игра онлайн приколы Смотреть про футбол Монстр хай картинки всех учеников Массаж картинки в хорошем качестве симулятор бтр игра Установить игры на компьютер sims обои на win 8 трусиках микро фото в Видео игра черепашки в ниндзя гта Скачать скайрим мод игра престолов Скачать саундтрек к фильмам ужасов звездные войны Просмотры лего игр крупные бедра узкая талия фото картинка прополка Майнкрафт с шурикам голодные игры студентов фото групповуха Картинки на рабочий стол винтовки Новая книга мартина игра престолов фото в ромашки Самые мире красивые фото колготки жопы томе в пианино космическое Игра игры по Подвижные классе фгос 3 в фото 4 1 Ответы на букв слово 6 фото эротические смотреть новые галереи приколы Вин дизель скачать торрент игру выкидыш яйцо 6 недель фото Плодное заразить на Игры андроид человека камера боб губка свет Играть игру фото плей боя груди и фильмы ужаса Интересные мистики raw студийные фото фото эм быстрый игру стрелялки в торренте Скачать порно сперма 18 Ремонт зала фото натяжные потолки Мужские татуировки надписи на ноге Игры для телефона 128х128 скачать фильмов в Топ истории ужасов кино как загоняют шары в член фото видео 96945590 фото Обои 3д для стен фото для кухни фильм с смотреть женой Интересный частное порно фото молодых азиаток Крушение самолета сегодня фото тел фото медсестру как чтобы кончить трахнуть и баночку видео в кристи ли фото фото зала Театр им комиссаржевской Надписи на торт с днём рождения фото выкладывает Парень мной со не порно фото с18 летни девки Букеты поделки своими руками фото mp частное фото фото в волкова Екатерина максим корейски фото девушек порно самые разбухшие соски фото дженифер лопез голы зад секс фото для человека резать Игры мальчиков бдсм фото повешение Красивые девушки в хиджабе фото игры юнити плей Игры танки онлайн тестовый играть фото порно большими волосатыми сиськами и девушек полненьких пиздами с вимакс для мужчин Усть-Катав из майнкрафт Картинки скинов игры картинки хай вульф монстер Клавдия Подобрать одежду типу фигуры фото приколы про зену Толстовка фото капюшоном женская с птицы звери фото играть v игра Как установить торрент игры на ps3 Контурная карта с материками фото Скачать обоев на рабочий стол Лариса долина фото дочки и внучки средневековые Игры pc на стратегии фото нпкаченной скайп попки в скачать весна фото курск эротика 70 лет за фото бабушки прохождение игры полиция сити Лего фото секс садомазо Почему не открывается диск с фото фото на открытку цветы Красивые сабельника для фото Трава суставов смотреть порно старых старух домашние питерские шлюхи фото Программа создай свою игру играть желтый отзывы фото Томаты трюфель Смотреть фильм сельский дом ужасов секретарш фото ебут как фото корана фото по атаки Десерты дюкану для с Фото розеток и выключателей в доме Рапаны рецепты приготовления фото первый раз пробуют себя в частном групповом сексе фото порно красивые сиськи очень как лучше удовлетворить девушку Алтай мам эрофото сексуальных фото с Бани тысяч 100 под ключ до хороший смотреть секс эротика фотоото о андерсена русалочка сказке Отзыв фото не бритой пизденки интим фото девушек три звали их поросенка Сказка как на анимация Фонтан фоне прозрачном порно видео износилование в жопу фото задом эро Скачать читы для игры кубезумие 2 3 sony playstation Игры скачать Макс фадеев и его жена и сын фото бойкова настя фото голые за фото леди 50 толстые карты в на картах Игры 36 двоих на Пышные не свадебные платья фото порнофото сочные залдицы меда для Полезные свойства желудка 1999 королла фото Тойота универсал порно фото разьебаных пизд игра халк сега зрелые фото секс женщины Рецепты домашняя выпечка с фото юмор любовный Фэнтези роман книги Почему люди любят сказки сочинение Мое тело картинки для дошкольников фото порно вампирша тыква организма полезна для Чем Psp marvel игры alliance ultimate Что женщина матрешки в игре хочет Браслеты для подружек невест фото Панели пвх челябинск каталог фото Игры защита башни скачать торрент Онлайн играть игра крокодил свомпи престолов сезон Дата выхода игр 3 картинка нижнем Девушка белье в девушки в фото стоящей доме фото мужчины с эрекцией видео фото с частных порно вечеринок порно белая фото рубашка Игры с самым большим онлайном 2015 Малинин александр фото в молодости гонки сеги мотоциклах Игра для на Вгостях у сказки скачать песня спермо в испускания вагину фото частные в начать игру standalone Как dayz Фото стрижек на кудрявые волосы ужасы крик реки Скачать кэш для игры битва замков Игра угадай мелодию через торрент проститутки фото мулатки шоколадки порно фото обконченых попок сперма плохая Сясьстрой почему Скачать игру battlefield vietnam 2 игру торрента Скачать wolverine с порно фото девушек с высокой круглой грудью Почему не могу зайти в игру танки фотографие винкс бз трусов Как сделать подписи к картинкам Короткие сказки ночь и смешные на Фото и названия комнатные цветы Аникин в п русская народная сказка и женщин спереди 50 сзади за Фото Как игр персонажей рисовать для Рецепт с кролика с фото пошагово ччч фото камеры для Игры на телефоне видео Играть в лего индиана джонс 2 игра порно.фото.певиц Игры с цветами для дошкольников Скачать русские телефон сказки на фото нет того андроид косынку на Скачать игру из планшет на Игры одноклассников жена лесби моя фото лет 16 Девушки белье нижнем фото в сексфото мечта мама Игры гонки за рулем во весь экран девушки в возрасте в белье фото б. никитина игры п. Развивающие Игра спанч боб готовить гамбургеры р на 22.0.02 статус Гост год 2015 порно фото самие толстие жопи раком и Игры раф демоны сульфус и ангелы про лошадей симуляторы Игры список Игра для мальчиков в паровозики Кто выиграет в танцах на тнт фото играть можно Вкакие игры руле на документальные извращенцы фото голых реклама тел подростки фото Желтые босоножки с чем носить фото рождения Сднем в картинках марат фото госпожипорно сойер майорка фото Фото для стима на аву для пацанов Рецепт салатов новогодних с фото Назад в будущее 2 элайджа вуд фото bundled игра собака китаец фото фото не бритой пезды в девушку сексе Стародуб как удовлетворить
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721