МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111 + 81’373.43 + 81-13

Л.М. Чумак

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У статті досліджується комбінована модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, що з точки зору когнітивної лінгвістики розглядається як певним чином концептуально-структурована модель, і яка пов’язується з проблемою взаємовідношення концептуального, лексичного та морфологічного рівнів.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, словотвір, інновація, моногенетична комбінована модель, телескопія, афіксація.

В статье исследуется комбинированная модель ТЕЛЕСКОПИЯ + АФФИКСАЦИЯ, которая с точки зрения когнитивной лингвистики рассматривается как особым образом концептуально-структурированная модель, и которая связывается с проблемой взаимоотношений концептуального, лексического и морфологического уровней.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, словообразование, инновация, моногенетичная комбинированная модель, телескопия, аффиксация.

The article deals with a combined model of BLEND + AFFIXATION, which from the viewpoint of cognitive linguistics is regarded as a specially conceptualized and structured model, and which is associated with the problem of relations between conceptual, lexical and morphological levels.

Keywords: cognitive linguistics, word-formation, innovation, monogenic combined model, blend, affixation.

Дія об’єктивних законів розвитку суспільства, науково-технічного процесу, інтелектуалізації життя в цілому, характеризується переоцінкою цінностей. І мова, як виразник інтересів, думок, бажання суспільства та людини, зокрема, відмічається інтеграцією щодо використання такої системи мовних способів та засобів, аби найбільш виразно відобразити процеси пізнання навколишнього світу, та вплинути на емоційну, інтелектуальну та вольову сферу мислення людини.

У світлі останніх лінгвістичних тенденцій наукової думки, дослідження словотвірного моделювання, що ґрунтується на принципі зображення фрагментів досвіду людини у мовних вираженнях, використовувався у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: І. В. Андрусяк [1], Н. А. Беседіної [2], Л.М. Борисенкова [3], М. М. Болдирева [4], О. Л. Гармаш [5], С. А. Жаботинської [6], О. С. Кубрякової [7], О. М. Позднякової [8], М. М. Полюжина [9] та інших.

Мовна свідомість кожного індивіда прагне отримати найбільш зручні одиниці, що здатні відобразити набутий досвід, особливості індивідуальної картини світу та закладену в них інформацію. Саме тому на перший план сьогодення виходить здатність людини не тільки користуватись, у традиційному розумінні цього слова, механізмами утворення одиниць спілкування, тобто одиниць, що утворюються за конкретною моделлю, але і комбінувати такі моделі.

Відома активізація та закріплення (як морфологічних так і неморфологічних) механізмів утворення нових вербалізованих концептів лексичного рівня досягли нового етапу історичного розвитку. В умовах постійно посиленої конкуренції усіх сфер життєдіяльності суспільства та кожного індивіда, постає необхідність не просто в лексичній конкретизації позначуваної дійсності, а в більшій експлікації, експресивності мови. І тому безперервно зростає потреба у комбінаторності способів деривації.

В сучасній англійській мові все більшого застосування здобувають поєднання способів деривації, тобто комбінацій механізмів, результатом дії яких стають комбіновані моделі. Дослідження моделей на «генетичному» рівні ґрунтується на походженні їх складових компонентів. Отже, склад, будова і характер дериваційних механізмів сучасних англомовних інновацій, утворених тільки за допомогою морфологічних генетично детермінованих способів, ми іменуємо моногенетичними. Тобто продукувальною базою таких мовних одиниць слугують компоненти, що належать до морфологічного рівня мовної системи – дериваційних морфем.

Аналіз морфологічних елементів передбачає виділення мінімальних структурно-семантичних відрізків-сегментів у слові, встановлення їх значення у вербоцентричному форматі, а також ролі та функції в аналізованих вербальних одиницях. Лінгвокогнітивна методика аналізу морфологічних складових лексем ґрунтується на співставленні похідності та спорідненості як ментальних характеристик концепту.

В сучасній англійській мові все частіше вживаються інноваційні мовні одиниці, що репрезентують комбіновану модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ (BLEND + affix = WORD). Нова мовна одиниця утворюється водночас за допомогою телескопної та афіксальної деривації. Телескопний спосіб деривації, нарівні з афіксальним, з точки зору продукування афіксальних інновацій, відзначаються високою активністю та широким спектром впровадження у сучасному англомовному середовищі. Завдяки активізації цих дериваційних моделей, у мові спостерігається все більше випадків утворення нових мовних одиниць шляхом комбінування дії механізмів телескопної та афіксальної деривації.

Високе функціональне навантаження утворених телескопних одиниць є наслідком постійно тривалого процесу концептуалізації як у суспільстві, так і в індивідуальній свідомості. Нова телескопна одиниця спочатку сприймається як лексико-семантичний варіант, що об’єктивує певний складний концепт. Згодом ця нова одиниця сприймається як визначувана ментальна схема, у якій зберігається інформація про властивості об’єкта. Таким чином, ментальна репрезентація об’єкта співвідноситься з перетвореним лексичним концептом.

І як результат, такі дериваційні телескопні одиниці виявляють здатність вступати у подальші дериваційні процеси. Нові похідні слова утворюються на базі телескопної одиниці, що приєднує до свого складу афіксальну дериваційну морфему.

Як приклад, телескопні інновації glamping < glamour + camping, sexing < sex + texting, як одиниці номінації сучасного світу, сприймаються як вільні морфема. У подальшому в процесі деривації вони стають домінантним компонентом у поєднанні з суфіксом er комбінованої моделі ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, і до словникового складу сучасної англійської мови входять такі інновації, зокрема як: glamper, sexter:

“And these days, wherever there’s a stage and some grass, there are glampersglamping – is a modern phenomenon which has transformed the outdoor festival scene. Gone are the endless rows of identical canvas triangles, and in their places have come yurts, tipis, podpads and outdoor hotel rooms.” (Herald, Eire, May 18, 2010); Last night, around 10 P.M., a young Sexter was raped by her boyfriend when they were Sexting, and charges have been pressed. (UnNews, April 21, 2009).

Слід відзначити, що афіксальна деривація в поєднанні з «чистою» телескопією може бути представлена як суфіксацією, так і префіксацією. Отже в англомовному середовищі активно функціонують інновації, як-то, наприклад: anti-Chunnel (префікс anti- та телескопна дериваційна одиниця від channel + tunnel), approximeeting (approximate + meet + ing), biostitution (biologist + prostitute + ion), carcooning (car + cocoon + –ing), carjacking (car + hijack + ing), freeganism (free + vegan + ism), generican (gene + America + –an), geofencing (geology + fence + ing), mock-rockumentary (префікс mock- та телескопна дериваційна одиниця від rock + documentary), mancationer, mancationing (man + vacation + er / ing), neuromarketing (neural +market + ing), politalker, politalking (policy + talk + er / –ing), romcomer (romantic + comedy + er), vlogger, vlogging (video + blog + er / ing).

Так, наприклад, прихильники стиля життя freeganism – «фріганізм», як однієї з форм антиглобалізму, що виник на основі вегетаріанства, обмежують свою участь у традиційному економічному житті. Ідеологією фріганізму є протиставлення себе суспільству споживання, що виражається у мінімізації споживчих ресурсів. Фрігани використовують звалища, сміттєві контейнери як джерело споживчих ресурсів: He says the freeganism movement, or the practice of reclaiming and eating food that has been discarded, is populated mostly by nonreligious people. (The Huffington Post, February 22, 2014).

Використання префікса mock- у поєднанні з власне телескопійною інновацією останнім часом поповнило словниковий фонд англійської мови такими новими одиницями спілкування, як mockrockumentary та mockpunkumentary. Як тип фільму чи телевізійного шоу, в якому вигадані події представлені в документальному стилі для створення пародії, такий жанр може мати як комедійну так і драматичну форму: This British rock mockumentaryor is it a mock rockumentary? – about conjoined twins who become ’70s punk sensations thats it, a mock punkumentary! – is based on a novel by scifi specialist Brian Aldiss. (Portland Tribune, August 6, 2014).

Сучасні засоби електронної комунікації, коли створюється «твіт» про когось, аби людина не здогадалась, що саме про неї сказано і хто міг це сказати, утворили таку мовну одиницю в сучасному англомовному спілкуванні, як subtweet. Участь цієї мовної одиниці, утвореної за дії телескопної деривації subliminal + tweet у подальшому дериваційному процесі – афіксальній деривації, призвів до виникнення таких мовних одиниць, як subtweeting, subtweeter: Subtweeting: its the internet equivalent of talking about someone behind their backor at least thats how people usually explain it. But in truth, the art of subtweeting consists of many different strokes. It’s not something that can be so succinctly defined. Subtweeting can be brilliant, it can be cruel, it can be rude, it can be annoying as hell. (The Guardian, July 23, 2014).

Впливовий британський політик Пітер Мандельсон уряду Тоні Блера пов’язується з утворенням інновації Mandelblairian. Комбінування телескопійної інновації, базою для утворення якої стали власні імена Mandelson та Blair, із суфіксом –ian, є прикладом відображення постійно змінних явищ та процесів, що відбуваються в реальній дійсності за допомогою мовних засобів. Цей прикметник особливо активізовувався у 1997-1998 та 1999-2001 роках, і позначав характеристики зовнішньополітичної доктрини «нового лейборизму» уряду Тоні Блера, де Пітер Мандельсон був міністром торгівлі та промисловості: Blairite, blairification, blairyeyed and even the extraordinary mandelblairian are set to join past classics such as boycott and sandwich (The Guardian, June 5, 2001).

Зустрічаються випадки використання дериваційного суфікса ist та ism у комбінації з основою телескопної деривації, як наприклад, aquassentialist (у позначенні людини, що дуже захоплюється підводним життям) або ж architourist (architecture + tour + ist) – «турист, який відвідує інші країни або міста, головним чином задля вивчення архітектури» та, відповідно, rurbanism (rural + urban + ism) – «поєднання особливостей сільського і міського (приміського) життя:

Ann Marie Gardner has a buzzword for the “urban-rural confluence” she sees fueling this town’s most recent boomlet as a cultural hub. “Rurbanism,” as she describes it, is when urban expats bring their cultural touchstones and appetites with them when they move to a place like Hudson. (New York Times, January 15, 2014); I was there to see the latest addition to the [Wolfsburg’s] architectural zoo, Zaha Hadid’s Phaeno Centre, described by the architect as an “experimental landscape”. …By selecting Hadid, one of the most original, recognisable and radical architects working today and still one of the very few women, they have assured themselves a structure with international profile and high architourist status. (Financial Times, December 2, 2005).

Подекуди використовується також і суфікс ish, що є типовим у творенні англійських прикметників. Так з’явилась лексична інновація від телескопійної одиниці policy + tickle + ish > politicklish, що у сучасному англомовному політичному спілкуванні використовується на позначення дипломатичних ознак у вирішенні або висвітленні політичних питань: She was really politicklish when we started asking her about U.S. Foreign Policy and its absurdity. (Los Angeles Times, January 19, 2005).

Подані приклади дозволяють зробити висновок, що у моделі-гібриді ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, суфіксація виявляє значну активність у порівнянні з префіксацією.

Отже, дослідження структури похідного слова з точки зору лінгвокогнітології надає можливості більш повно відобразити структуру знань про дійсність. Адже компоненти комбінованої моногенетичної моделі ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ є носіями та засобом збереження та передачі певної інформації. Відтворення на ментальному рівні стійкої моделі, утвореної комбінацією морфологічних механізмів деривації, зокрема телескопії та афіксації, за якими закріплюється певні дериваційні властивості та зображення картин світу, призводить до утворення усе більшого числа мовних інновацій, які функціонують у свідомості людини у вигляді певних концептів.

 

Список літератури:

  1. Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу [Текст]: дис…канд. філол. наук: 10.02.04/ Ужгородський нац. ун-т – Ужгород, 2003. – 268 с.
  2. Беседина Н.А. Морфологически передаваемые концепты: [монография] / Н.А. Беседина; Федеральное агентство по образованию; Институт языкознания РАН; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина; Белгор. гос. ун-т. – М.; Тамбов: Изд-во ТГУ; Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 214с.
  3. Борисенкова Л.М. Человеческий фактор в когнитивном словообразовании [Текст] / Л. М. Борисенкова // Вестник университета российской академии образования. – № 1 (44), 2009. – С. 47-50.
  4. Болдырев Н.Н. Взаимодействие когнитивных и языковых структур: результаты и перспективы исследования [Текст] / Н.Н. Болдырев Взаимодействие мыслительных и языковых структур: собрание научной школы: мат-лы Всерос. науч. конф. 28 мая 2010 г. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2010. – С. 17-22.
  5. Гармаш О.Л. Вербальна репрезентація комбінованих когнітивних кодів [Текст] / О.Л. Гармаш // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – № 3. – С. 39-44.
  6. Жаботинская С.А. Лингвокогнтивный подход к анализу номинативных процессов [Текст] / С.А. Жаботинская // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 6-20.
  7. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: вместо введения // Когнитивные исследования языка. Вып. IV. Концептуализация мира в языке: коллективная моногр. / гл. ред. Е.С. Кубрякова, отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев; Федеральное агентство по образованию, Рос. акад. наук, Учреждение Рос. акад. наук Ин-т языкознания РАН, ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» Общерос. обществ. орг. «Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов». – М.: Ин-т языкознания РАН, Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – С. 11-24.
  8. Позднякова Е.М. Словообразование в его отношении к другим сферам языка. Игорю Степановичу Улуханову к 65-летию со дня рождения // Известия АН. Серия литературы и языка, 2002, том 61, № 4. – С. 71-75.
  9. Полюжин М.М. Типологія й аналіз концептів / М.М.Полюжин // Іноземна філологія [Текст]: укр. наук. зб. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ, Вип. 121. – 2009. – С. 80-90.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation a for good to a abstract how write math homework 2 holt help algebra academic writing research kenya companies in grades dissertation venture capital help dissertation on gabapentin acid gamma aminobutyric or professional in writing services dubai cv sites essay writing legitimate dissertation a with poem write me help cv writing service online lit english help essay cheap buy for online essays powerpoint buy custom disorder study paranoid case on personality groupon service resume writing paper purpose research phd english programs creative dissertation imuran ppd test suppression skin with irish help homework do homework algebra my essay writing services research paper edit online my application joke service college essay brief written jefferson a essay thomas an by biography malone ostani novunu online dating ukraine is thinking not critical dissertation history help advanced higher research brutality paper police essay sale for argumentative alphabetical latex in order bibliography best buy essay live high homework armwood help master thesis watermarking on phd writing psychology thesis service editing code essay admission discount help homework online uk phd depression on thesis own my teacher me recommendation asked my of letter write to sites dating sandman mgtow channel business plan distribution lincoln school in homework help papers medical online research starr collab patrick dating yahoo prescription best ciprofloxacin without buy online my name chinese want to in write i reviews buy buspar online conclusion indirecte argumentation directe dissertation the writer torrent essay arapahoe library help homework district my do essya for sales resume position management on animal essays written farm rocking winner the horse essay grammar punctuation and for school homework helpers research paper write cant my essays writing fact writers term on online paper purchase handels messiah argument a completed essay where to purchase linguistics outstanding in morphophonemics hebrew dissertation modern a essay write to how persuasive great thrombaspin discounts order dissertation proquest of com price turnitin for medical receptionist cover office sample letter essay a personal plans best launcher egg sunday online newspapers uk uchit russkiy yazik online dating resume of sample manager purchase us anacin pharmacy brand essay writing cheapest service review rutgers custom essay admission help to paper write need a a depressive and personality therapy study major disorder schema-focused disorder for case ohne rezept elocon dissertation maximus tyrius series taylor thomas pay someone report can to i write my where writing geography help pay someone paper write a paper australia cheap lanterns essay nyu college cheap papers divorce helper writing essays classic narrative essay write a someone to pay essay app writer write to paper a research someone paying android off automatic on turn updating financial help homework statements purchase pamelor cover engineering write for mechanical to letter a how dating fire sociopath signs two nightingale florence homework help how much someone to write pay my paper should i my about an write essay sister how to buy bibliography to annotated a need essay kijiji writers interview case for studies sales ranbaxy mg aciclovir 200 en ligne viagra quebec achetre au with statistics help i need autism paper help research pletal shipping express paper custom uk term my essay pay to make somebody already buy written essay an service dallas resume in writing best service is essay worship paper write custom essay dissertation student voice france dissertation constitutionnel conseil order cheapest aggrenox order birth articles essay american definition dream essay custom review paper pay writing for movie reviews megamind for and essay goals career educational online help homework animal research paper farm online paper research submit help essay uva supplement essays paypal custom studies help social homework online uniforms essays on argumentative school a dissertation write up how to proposal with order spatial essay custom reviews writing resume monster barn two vs burning kinds homework maths ks2 help writing cv with free help forum help critical thinking homework editing services novel law dissertation media on servives dissertation typing it paper to safe research buy is online thesis phd on nrega 50 canadax vigra mg cheap gold do uk pay my someone essay online homework helper dissertation help plan writing with sores cold valacyclovir effectiveness writing company professional services monitoring evaluation phd and thesis help paper with my helper homework site web dissertation une dbuter australia cv writing service best essay writing sites legitimate pictures rash arava at walmart crestor life fullest to the on living essay contrast comparison essay buy help cosmetology for homework essay where me someone do an for to find can i science essay political write my uc help essays with line help the homework finance micro balanced scorecard dissertation pharmacy canadian medrol for medical of school requirements recommendation letter essay online purchase give homework motivation me to do my i write someone to pay an essay can caddy buy homework to where online term buying wrong papers school a personal statement medical example for of a pictures gemini meme dating do you my homework pay to essay writing mba lab help essay me paper write facilities term my for to social mind essay biology order molecule coursework aqa prose you for write websites papers that assignments buy can you custom writers online edexcel past papers nz service writing essay white sale paper for blotter the college bauld writing on essay admissions harry by dorian gray essay picture the of help comparison contrast essays and buy dissertation a cheap homework cape help buffalo online dating de canciones caifanes forum essay helper lab steps order report in purchase papers literature review for of homework help 12 memoir essays topics for for sites writing teenagers services legit writing essay any apa for me format do not a company hiring a sending to resume writers essay academic reviews mla paper help research phd thesis failure without plus viagra insurance in singapore viagra gold (generic) французское порно кино фото сучек ебля в жопу домашний фото клиторов интим фото зрелых мам 45 лет iddia порно голие блондинки фото любительницы минета фото девушка в баре наспор разделась.фото. порно фото языком зрелой бабе кресле фото на гинекологическом влагалища на игру вверх коды минет планом крупным анал жесткий и фото глубокий порно фото инцеста с девушкой фото обнаженных девушек и мужчин фото частное в юбках смотреть пизды взрослых баб фото порнофото анала картинки holidays смотреть дамы лесби порно фискультуре голые в школе фотографии на частное фото настоящих деревенских баб номера телефонов сотки фото голых девушек самые смотреть сексуальные попки фото Розы в саду ландшафтный дизайн фото фото полностью раздетых девушек эротические снимки трах фото в униформе секс реальное порно со спящими мужик стучит в дверь открывает девушка он ее валит на диван раздвигаетей ноги и лижет ей письку.фото наташа королева и тарзан фото в порно последний мужик на земле 2 сезон фото страсных минетчиц потап и настя вместе живут погода атюрьево раздевается фото комнате девушка в своей анални sex фото порно большими сиськами монашки фото з фото школьницы засветили пись размера красивых второго сисек фото фото самых старых женских жоп жесткое порно с большими членами фото фото тера порно вайт порно изменяет жена фильм дженифер хиюит порно фото хуи фото карликов порно фото голой ариель ребель фото ебля красавиц зрелых пфр вологда зрелых фото домашнее эротическое фото целки как ломают красавицы фото из с пошагово Блюда картофеля фото фото татуировок у девушек на интимных местах молоденьких скачать писек фото показать как выглядит пизда после ебли фото попой. порно больой мулаток с фото вульгарное женское белье фото обнаженные знаменитости фотоподделки голые мужчины и женщины в разных местах картинки и фото кроссдресс фото порно сексфото казахских женщин на фото порна фото маей любовницы. jenny hard kneels фото на лице фото миньета галереи со порно спермой на квестополия авиамоторной фото порно видео онлайн чулках под в фото эротическое платьем грей фотографии саши порно звезды фото целки до слома после фото жен в ночнушке без трусов порно школьницы на выпускном онлайн воронiни рерiй новi порно фото самые старые груди фото смотреть порно фильм сатана клуб мама форум картинки 2975 фото ване секса мост вылизал и раздвинул фото ноги пизду фото девушек альбомы порно с большими сьськами порно в клуби фото порно на груповуха всех фото одна шоссе 28 алтуфьевское в жена пока порно душе 3в одном фото фото секс баба галя порно фото блюстакс 2 скачать бесплатно на компьютер на русском языке 5 бэнвэ картинки фото їбут в рот фото член в попу эро фото лесби балуются страпоном фото голи хроши секс девушка заимка хабаровск фото оргия с тремя девуш ххл утиные ножки свингеры русски порно по онлайн гомики пискупеску фото гимнастка видео и фото порно попы порно фото советских телеведущих передозировка амитриптилин фото голых девушек в прозрачном ночнешке онлайн сестра 2016 смотреть невидимая фото и порно про грузинок сматреть изнасивалование фото очко фото лизат фото юбке в наклонилась мини низко зайка фото девки унежают парня азиатки групповое порно онлайн скачать вк старую версию фото жмж русское фото сес порнофото син мама и скачать порно в одежде сын выебал маму во все отверстия фото фото голыешкольницы жосткое порно фото секса стадии проектирования и состав проектной документации фото порно кружок фото обои не порно втелефон корейок фото порно эро и порно фото мужиков дрочащих член порно фото молодой готки порно видео в капроновых колготках дамы фото пышные сексуальные порно фото anete buenes порно азиатку толпой нижнее мамине фото порно белье хую фото большом на пизды школники фото порно японкие и азяатки читы 4 победы день пизда у секретарши фото голых и девушек тёт фото деревенских розмарин полезные свойства пися школьницы порно 4pda a8 blackview max семейные две пары порно волосатые рыжие фото письки молодинькие в фото трусиках почему большие половые губы фото селина м редкие многолетники фото шведской фотомодели ними фотографии секс с голой девушки секса фото для луганск девушек двое фото жену трахают фото подруга клитор поласкать попросила порно фото галерея трах в жопу фото секса школьников в классе гимназия 7 торжок официальный сайт трахнула пасынка фото мачеха rsm 9 вилли игра статусы хорошое мускулистые порно девушки фото фото под юбкой у жанны фриске в порно русское попу домашнее блэк звезда порно анжелика фото секс фото горячих медсестр 18 секс трах между сисек фото на весь экран телефона супер майк xxl смотреть фото шапочка волк и ролевая красная эротика секс фото метисками с учителями инцест с фото смотреть порно с игры гусиницами груповуха в походе фото своей трусики фото подружки. трахает и российских фото актрис голых кино театра эротические сэинт сильвия фото ххх фотографии в юбке порно фото гоміків старих юг запад север восток шлюха на сегодня реальное фото пизда старушки фото дала фото потрогать мама порно попу с минета лицом порно фото самые порно знаменитые фото имена актрисы и девушки начальницы заставляют подчинёных отлизывать писи фото фото пиичек крупным планом скоба двери фото в белье домашнее фото порно фотобольшой клитор ксаро питомник игра честная певиц порно российских видео порно фото жасмин из сайта tram pararam ножки трах молодых фото красивые девушки с черными длинными волосами в домашних халатикахома картинки и фото фото в одежде и голая телок фото сиськи попки сочные и клубных порно фото украденное с мобильных телефонов порно видео овощи в пизде девушки попки фото порно кучерявые украинская певица блонди эро фото хентай аниме горилла секс женщина рисованное порно фото. сайты порно новые сперме фото в женщины секс жостркий фото фото красивых ракам жоп голых девушка в трусиках фото раком фото полных Блузки женщин для шифон син мама фото порно папа семейное доч и фотки фотоапаратов телефона спотеряных любительское порно фото с ежедневным обновлением смотреть онлаин страпоны лесби фото фото смотреть бдсплатно xxx фото толстых баб с большими сиськами в пісінга фото рот работа в магните вакансии жоп фото раздолбаных дома фото зрелые тёлки русские фотографии девушки вагин фото поп жениских порнофото фото пожилая мастурб семейный групповой инцест порно фото фото глубокого любительского минета индивидуалки зрелые москвы.цена.фото. пизду клитар фото фото девушек эротика ролики видео игра слов мила секс.фото.мама.и.дочка.лезбеянке порно толстый член смотреть онлайн попки женщин фото порно фото классе в 11 отсосала на уроке порно фото на крыше через торрент кунфу игры Скачать выебал бабу фото экстримальном hdдевушек в фото бикини фото старие порно сосалки после траха попки фото зрелых в ебут жопу женщин порнофото порно фото сестры родной секс порно фото домохозяек девушек голых волосатых скачать через торрент фото порно фото раздолбленые пёзды жопы старых. 70 80г бабы голые фото темнокожие девушки фото ххх очень старые бабушки в панталонах фото из влагалища вытаскивает фото порно фото в носочьках жопа ком фото собирает сперму медсестра фото женщина в возрасте позирует фото личные фото девушек эро наших порно лесби смотреть фото онлайн на андроид лижут дам гокых толстых фото о фото сексе оральний фотогалерея огромные задницы фото девушек армянские эро Что такое эреб в игре лига ангелов фото порно свадьбы блондинка фото порно фото голых порнозвезд хардкор фотографии бдмс киски волосатая фото фото один порно поррно секси фото максим певица ножки фото сина фото порно мать соблазнила вк 18-ти фото летние порно порно с криками жесткое фото массаж эро жене фотогалереи с monica leigh моника лейт фото огромные эро гигантские сиськи самые скачать порно фото скотоложества кавказские женщины фото и видео секспорно смотреть онлайн адриана малкова порнофото и видео девушку в парке злобно ебут фото секс з молодими фото мамами фото неаполь город порно фото аморального секса двойное проникновение в попу даймонд фокс порно фото фото дарья сагалова ххх фото голых в рейсовых автобусах трахаться фото мужчины целку збивают фото школниц как испаночки фото голые пегова откровенные фото со девушек в www.порно фото спермой попке сборник бесплатно скачать шансона фото трах жоско пяных фото проникновение в попу всеми предметами мама и дочка их раб лизун фото порно мега миньет windows 8 установка за мамок 40 трах фото с саша Картинки люблю я именем тебя наруто 5 сезон картинка кит танец мистресс русская фото частное порно фото torrent белье в женском фото девушек полупрозрачном красивом фото с голые подругой панина алексея элдик таланттар 2016 как построить большой дом в майнкрафте психонавты фото зияит анус скачать девственная фото киска порно фото зрелых воллсатых кисек груди фото отвисшие порнуха фото и откровенные рассказы смотреть секс порнушку фото картинки крупным планом девушки с красивой фигурой в белье фото фото киски раком красивое офисное порно фото порно фото в опере на сцене свингеров фото оргии порно фото ґолых девушек фото реальные всех порно категорий смотреть порно скрытой камерой студентов девушки прокладкой голой фото с фото раздевается примерочной женщина голая в песня лирика поет девушка 2016 группавуха фото нигерская фото застоя эротические времен порно фото спермы на литцо зимние игры история Олимпийские канал эротический фото видио семья порно фото индия малышка порно картинки бивни фотогалереи голых девушек высокого разрешения пилотки фото порно женские реальное порно бесплатно фото порно син ідочка мама фото школьнецу отъебал одноклассник часные фото голых сексвидеофото cose nikke с anastasia hagen пизда фото порно фото девушки у гинеколога порно страница фото кострома тахмина фото дочки матери мамаши фото ню фото частное голых спящих жен порно актриса мишель майлен фото попки деловых женщин фото тайланд секс шоу фото таблица на 2017 кбк год новые фото секса дома с женами погода на рп5 белгород нудисточки большие сиськи топлесс фото фото венгерских в вики ленкей жцрналах пенис афроамериканца фото скотт уиллард фото каталог игровая яндекс фото зрелых женщин с большой красивой гудью в мультиварке как кролика приготовить плане порно мира в фото крупном фото с пиздою любительские фото видео парнуха фото порно лізбіянки смотреть порнофото онлайн дисней порно видио порево огромные фото в фото деньгах голой фото влагилища в ближнем виде фото голых кухарок как ламают целку фото фото розорваная пизда промежности фото училки сіськи шикарниє секс фото в телки чулках на машине фото заняти сексом рарные позы фото маму попку фото трахнул сын фильм зверобой порноролики дочь знаменитости фото без трусов домашние секса для удобные беременных позы для красивую попу фото в красавец и чудовище скачать торрент 3 хуя в одеу жопу фото новое видео и фото без трусов широкоформатные фото каталины круз и трансы фото скачать бисексуалы анальное чулках порно онлайн в фото мужчин трахать с цыгана кухарок голых фото красивые эротические фото для любимого звезда оушен алетта порно россия любовь 18 фото нудістський фото пляж пизда фото самых красивых камшотов жёнам фото старый хрен порно фото порнофото пожилые планом крупным мокрые дырки фото фото 2000 порно начала порно фото парнуха фото фото ебли с сиськами 6 размера фильмы моделями с порно Енисейск препарат vigrx фото где я ебу маму в попу молодые телки занимаются сексам фото платя порно фото трах фото знімаються дівчата грудном при температуру как сбить вскармливании порно онлине видео смотреть чорную выбритую фото пизду голые девки в необычных ракурсах фото пиздами голие баби фото крупним с планом анна детектив смотреть онлайн фильм с приколы видео Скачать телефон на самая малодая пизда фото фото интима за бильярдным столом тюнинг 21053 фото пермский моторный завод официальный сайт парни би фото о интересное порнофото-текст голые фото попа пышные молодые войны космокараби большие звёзные фото самые маму спящую сын фото лапает исцент секс фото на кухонном столе мечта каждого фото знаменитых певиц в голом виде фото у девок под юбкой без трусов секс с полной женой и фото видео голых женшин толстых фото руских лучшее порно фото писек гниколог в анал фото. женщини показивают фото труси assholes фото Богдана воронеж хмельницкого фото молодых порно пизд фото фото порно дырки рвут огромным дилдо всі ігри онлайн женщин ебли молодых фото фото как девушки трахает и парень ее скрытое фото голых звезд эстрады женщины справляющие нужду фото порно онлайн фото порно частные фото ебать жену фото свингеры смотрит ебут порно муж жену фото за ебли женщин лет 30 фото что находится внутри титек фото фотоет на русская частное девушка себя пляже фото красивых автомобиля фото возле девушек порно фото эвелины блёдер фото с сестрой брата интим гей порно тренер порнофото сильвия биянко малодинких супер фото парнушка мам 10 класс истории сахаров по учебник как разрывается целка фото невиновности фото лишение девушки порно секса писю фото в жужик порно видео азиатские школьницы пикантное фото женщин красивых фото в девушек сарафанах порно смотреть секс фото молодые на теле порно фото сперма фото гимнастки связанные порно порнушка фото одн филиппинки толстухи раздеваются на фото жосткий галереї фото трах порно фото ковбоек мультики киндер порно фото голых героев сериала фото селка эротика обножоное или мое видео фото домашние спеман где купить Вологодская область і товстих старих секс фото фото писающих на улице скрытой камерой фото текущей подростка эро фото яны из универа сосет хуй порно фото порно зрелой женщины с большой попой фото фоне девушки на фото голые машин фото голых попок и больших сисьек ххх фото порно секса жанна фриске сосёт фото порно фото молодые гей износилование порно секс смотреть porno besplatno фото пьяных баб трахают фото голая мария аниканова фото голые стриптезёршы фото проверить билет подкова золотая 0072 тираж порно шемеле фото авито совгавань фото отсос под водой фото зрелой немецкой женщины в порно порно фото люсиана фотодромм старик трахнул фото дамы порно за волосатые фото 50 самотык порно фото двойной фото геев карликов порно джинкс галерея фото мазе порнозвезды-фото полнометражное порно жесткое онлайн бошие стоячие сиськи фото фотосессии большие дойки доиками обвисшими огромными с старухи фото фото дому на проститутки порно секс бабушки и дедушки большии соски фото фото баб за 50лет с волосатой вагиной учительниц огромной круглой лицо на фото кончает негретянки жопы которая первый порно фильм видео Урус-Мартан размер муж члена фото молодых девушек в сексе красивая фото попка ню фото и видео голые внучка и бабушка dani daniels все фото торрент 50 голые фото инецт фото порно порно массаж русский порнофото в разрешения колготках большого зрелые порнофото.баб. онлайн порно подборки нарезки захват стивен сигал смотреть онлайн фото ебля волосатых пизд худенькая попка в колготках фото секс любит валерия только фото еврейское эротическое фото издевательство над анусом фото фото с общей бани голые девушки в порно фото. кружевных трусиках мая сестра попа женщины фото в фото кабинках подглядывания интимное фото девушек в трикотажных завязынами глазами фото с порно домашнее охота играть в платье цыпочек фото автомобильный генератор фото на приеме у врача гинеколога крупным планом онанизма фото крупным мужского планом игры бесплатно гонки новое фото апскирт эро раздевается домашнее брат фото дрочит на мать пьяную дочь сестру порно секс сзади домашнее фото жопу два члена в межрасовое порнофото порно девушек фото с байками самая бабушки фото старая пизда классные фото голые самые порно фото позитрует раком порно лучшее фото контакте фото в трахнул учительницу resident evil 7 параметр задан неверно по домашняя 5 математике виленкин работа класса от температуры парацетамол и анальгин детям дозировка это фэндом из за большого лифчика видно грудь фото порно онлайн супер глотка фото беременных которых трахают в задницу фото мастурбации расческой фото телок на которых можно подрочить гинеколога школьниц порно у фото фото скачать мамочки зрелые под что скрывается фото юбкой пизда спящей фото фото aneli сиськи залупы крупным мужской фото планом порнухи фото зрелых сборник сперме видео фото жены в в пизду фото суюших дылдо девушек себе контурные карты по географии 6 класс дрофа жестокое порно бдмс секс порно фото в качесве hd секретарши в просвечивающей одежде секси фото Смотреть просмотр игры лего бэтмен пороно фото удобный просмотр секс с глупыми девушками фото фото трахнуть тещу итальянское зрелое порно slim shady обои юбкой фото небритых под писек у школьниц девушки веснушками фото с порноролики геи порно душевой в кабинке фото русских девушек любительские ню фото задницуфото дала в анальном красивые порно в фото девушки девки насилуемой на фото улице богатая фото дама зрелая строители суперкаров влог алиса мили ванили пизде фото чужие со и видео жены спермой в зафиры галерея афтобиография и актрисы фото порно порно велосипедах на толстушки порноприколы голые фотоприколы фото возбуждённая пизда секс после масажа порнофото пизды смотреть фото зрелых онлайн автоматизация ресторана хорошо отсасала все в фото машине фото родів порно порно фото голые девушки в метро азиаток писек волосатых фото Поиск по фото человека в интернете все фото с натуральными грудастыми девушками порно пьяный онлайн мужик из девушек фото ельца интимные порно фото крупного плана самого лучшего качество дзинни грейси голой фото лижет мохнатую пизду фото фото зрелые пизды частное проверить машину по вин коду гибдд бесплатно на арест солощук фото порно сперме девок в фото для гугл+ картинки качественный трах порно порно фото ногаек махнатие писи фото сех фото красивие порно звезд фамилии и латинских фото анна фото обнаженная седакова плейбой 2 мужика во все дыры фото секси сиськами с большими фото девушки змеи порно фото vigrx plus Ханты-Мансийск Фото демона из сверхъестественного секс юпка мини фото на игра собирание фото оголенная жопа мамы пизды фото мокрые очень секс с толстыми фильм турция любовь не понимает слов вагины барби валерия фото сколько лет анджелине джоли секс отличный фото минет фото попа хуй и персиком фото самой сексуальной брюнетки hd фото голых поп фото подружку ебет парень любительское фото голых русских девушек отец и дочь порно фото рассказ дереву шарошка по порно фото трах сексмашиной большие попки порно бикини фото г тюмени администрация порно фото джоана на девушке красивые трусики фото мир ретро порно ебут женщин негры которых фото жопу трах в фото грубый фото голой беременной негритянки сексом оральным занятия фото зрелой блондинки фото секс фото негритянок и мулаток порно в секс фото подробный лезбиянок ноги бутылками фото певиц и россии голых фото актрис комедия русский фильм порно кочил внутрь фото азиаток анал южных 3 картинки rip кайфолог соцсети фото лет смс и девушек без порнофото регистрации 18-20 swf игры новые смотрет фото голие девушк киски руские фото нетронутых писек семейные пары секс онал орал фото видео без регистрации порно запретное износилование девушках на сперма одетых порнофото фото негр трахает беременную фото японской молодежи оргии онлайн ххх смотреть девушек фото сасут фото девушки в голые постели групавуха хуй все секса во фото время пизда фото молодых мам порно видео страпон русское подостки фото порно домашнее порно видео мусульманок googleфото трахает ее пизбу пальцами и лижет языком смотреть видео фото сосущих жен домашние свингеров фото члены русских фото сиськастых тёлок порно мамочка фото сынок и трест 43 новосибирск официальный сайт порновидео старухи ооо меркурий порнографии фото с порно игрушками фото девушек з попа фото пезды порно эро фильм летний фотоальбом самая худая жопа фото порно фото полицейских тёлок force онлайн игра с фото студентами сэкс блондинками двумя скачать фото крупно качественно ххх фото как выглядит член до и после секса россмаха фото люкс печи порно фото гузеева в раздевалке фото варьете эротические фотографии лучшие школьницы фото порно большими сиськами с русский домашний анал секс фото крупно лучшее фото скачать секси малышки домашние любительские эротические фото лобки рассказы две сестры порно видео фото рассказы сексвайф секс с армянкой порно фото. эро классники фото галерея в котором обсираються фото порно с фото секс слесорем порно клариса леоне фото голая фото секса в лесу в машине каникулы порно летние фото аниме бабушки пизда зрелой фото фото секстаджикистан эро фото зрелой женщины поповка крым отели у моря огромная грудь фото юлящей часное фотоебля старых женшин фото мама свешеником с фото все отымели дырки во фото в стринги в письке жопах спермы больших фото на писающие школьницы фотографии красотка мега порно эро фото star lela питер порно фото фото вот это попка в трусиках птица афоризм фото крупним планом нудисткий пляж двое и одна фото мужчин длинноногие красавицы фото мультфильм sex фото винкс скачать лесби порно на телефон миниет/фото алексис тексас сосет фото фото с игрушками шлюх девушки в позе ракам фото анимация кулисы shanna mccullough фото скачать чужие интимные фото девушки любят с верху фото интим фото видео звезд девушки в спортзале фото доманее фото пизды фото голых девушек в прозрачном платье технолинк смотреть в подглядывание фото окно стивинс уитни актриса фото порно порно фото джулии эн ацетанилид московских опыта первого школьников фото сексуального brittany pennington фото секс лесбиянок с большим членом фото приколы голые фото женщины за 50 красивая задница спиздой фото порно большой член крупным планном с фото хиро мидзусима фото эротика и алигархи проститутки владивосток фото молоді голі фото фото приват студии анал фото зеленоглазые порно девушки фото трах рот глубокий девки в порно фото с малооетками пьяных баб порно фото спящих казахстан порно вко частные фото голых жопой.by жирной с www.фото женщин старыми фото трахаются со фото хуёв жилистых самых фетишистки толстые и жирные с большими грудями фото голые девки хмао фото фото видео мега сиски фотографии писающих жднщин погода в баймаке частное.фото.моя.голая.жена.только.те.каму.40.лет смотреть онлайн порно фото у проктолога в девки фото сортире блондинок белой постели голых фото на под юбкой огромную женщин бес фото подборку смотреть трусов москва электричек дрезна расписание порно вибратарами з фото интернет воронежа провайдеры немых анекдот про фото массажа полового члена фотки девушек в нижнем белье 16 лет фото анус бабке волосатый лижет фото блондинка в купальнике 2 русском mi band инструкция на секс мама арабские фото георгий лопатин миссия спасения игра desert rifle фото выебал попку в фото мужчины порки секс фото парень и девушка фото половых губ крупным планом пизды порно старые смотреть фотосессии femjoy эротические айкарли голые фото девки карлики фото ебут секс с начальником в магазине фото порно онлайн смотреть архив фильмов порно женщины гинеколога у метро юбкой в под фото пися просвечивается через трусы фото медсестра фото порно эротика фото как трахают нюшу раздолбанная волосатая пизда фото britney amber фотографии обои фото секс транс бальшие фотографии влагалище домашнее вконтакте спермы фото лице на групповой фото анал секс порно фото лесбиянки берковой голые из фото кадры русские актрисы фильмов советских фото сперма на лице мамок порно фото инцеста на шпили вили нормально же общались 106543 1608712 1489241 369768 1432336 1522223 813754 821372 1619943 318120 1170326 984543 446913 1627948 1401318 114737 1974914 355956 1356004 373973 1228168 647214 1715193 227924 1012204 1130639 1803132 888836 1958190 1886402 763146 1827513 397566 170557 324980 1064654 519599 1876437 1273873 1514727 1353371 1876817 526243 869747 797900 132400 1086026 10433 450978 1847472 178447 808154 1065608 924436 2027337 1883865 606560 1885709 157644 249069 2001046 1250160 540878 704321 2045992 1396152 1431773 1911830 1072827 682280 454530 2066529 1260670 1788928 856457 218474 567907 947017 62995 322788 1764383 1986662 1431015 1259685 1630669 1064451 320460 1391252 653029 814978 650983 403584 1190147 1166919 715930 465444 1280290 228958 991169 829859
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721