МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОТОКІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто процес моделювання ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства. Обраховано інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків та запропоновано напрямки вдосконалення управління фінансово-господарськими потоками підприємства.

Ключові слова: фінансово-господарські потоки, інтегральний показник, показники ефективності.

In the article describes the process of modelling efficiency of using financial and economic flows of the enterprise. Also calculated the integral indicator of the efficiency of financial and economic flows. Suggested areas for improvement management of financial and economic flows of the enterprise.

Keywords: financial and economic flows, integral factor, performance indicators.

Постановка проблеми. Будь-яка діяльність підприємства потребує використання різноманітних фінансово-господарських ресурсів. Використання цих ресурсів призводить до формування фінансово-господарських потоків, рух яких здійснюється як в самому підприємстві, так і поза його межами. В сучасних умовах ринку фінансово-господарські потоки є основою для здійснення виробничої діяльності. Раціональне використання потоків є підґрунтям для зростання прибутку і рентабельності підприємства. Саме тому оцінка ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства є актуальною на сьогоднішній день.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній економічній літературі питанням ефективності використання фінансово-господарських ресурсів присвячені праці таких вчених як Л. М. Киби, А. Ф. Косіка, Н. П. Хохлова, Г. О. Читая та ін. Основними напрямками досліджень є вдосконалення традиційних методик аналізу ресурсів з метою пошуку резервів зменшення матеріаломісткості продукції підприємств та збільшення фондовіддачі. Також вивченням досліджуваної проблематики займались і інші економісти такі як Т. В. Безбородова, І. О. Бланк, Ю. О. Вінц, А. А. Горбань, Н. Н. Треньов, які проводили дослідження стосовно управління фінансово-господарськими ресурсами, системами та стадіями їх використання. Проте, єдиного підходу щодо оцінювання ефективності використання фінансово-господарських потоків суб’єкта господарювання, який дозволяв би оперативно, об’єктивно й повно визначити їхню якість з урахуванням динамічного середовища функціонування підприємств в умовах ринкової економіки немає.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у моделюванні та оцінці ефективності використання фінансово-господарських потоків суб’єкта господарювання на основі аналізу теоретичних аспектів досліджуваної проблематики з використанням інструментарію економіко-математичного моделювання. Для досягнення цієї мети виділено наступні завдання: визначити основні види фінансово-господарських потоків підприємства, визначити ефективність використання матеріальних, фінансових, виробничих та трудових потоків підприємства, розрахувати інтегральний показник ефективності використання  фінансово-господарських потоків підприємства цукрової галузі, запропонувати напрямки вдосконалення управління фінансово-господарськими потоками підприємства.

Виклад основного матеріалу. Для оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків застосовують різні економіко-математичні методи. Одним із таких методів, який дає можливість розрахувати часткові елементи, що характеризують вплив кожного виду потоку на загальну ефективність управління фінансово-господарським потоком є обчислення інтегрального показника.

Обрахунок інтегрального показника ґрунтується на виборі показників ефективності підприємства та обрахунку їх вагових коефіцієнтів. Для визначення ефективності використання фінансово-господарських потоків нами було вибрано дані підприємства цукрової галузі, а саме АТ «Шепетівський цукровий комбінат» за 2005-2012рр [1].

Оцінка ефективності використання фінансового потоку підприємства здійснюється на основі обрахунку коефіцієнта “якості” чистого грошового потоку, коефіцієнта ліквідності грошового потоку та коефіцієнта реінвестування чистого грошового потоку.

Показник рівня ефективності підсистеми фінансових потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова 1                                    (1)

Для оцінки ефективності використання матеріального потоку ми використали показники матеріаломісткості продукції, оборотності матеріальних запасів, визначення часу повного кругообігу оборотних коштів та визначення кількості оборотів коштів за період.

Показник рівня ефективності підсистеми матеріальних потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова2                                           (2)

Для обрахунку показників ефективності використання виробничих потоків ми розрахували показники фондовіддачі, рентабельності основних виробничих фондів, коефіцієнт введення основних виробничих фондів у виробництво та коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів.  Вибір цих показників обумовлений специфікою діяльності обраного для дослідження підприємства. Отже, показник рівня ефективності підсистеми виробничих потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова3                                  (3)

Для оцінки ефективності використання трудових ресурсів АТ «Шепетівського цукрового комбінату» за 2005-2012рр ми розрахували коефіцієнт обороту по прийому персоналу, коефіцієнт обороту по вибуттю персоналу, коефіцієнт загального обороту та фондоозброєність [2]. Показник рівня ефективності підсистеми трудових потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова4                                 (4)

Варто зазначити, що при розрахунку рівня ефективності підсистем необхідно здійснювати нормалізацію показників для адекватності отриманого результату.

Для визначення ефективних напрямків використання усіх фінансово-господарських потоків підприємства необхідно розрахувати інтегральний показник. Проте, перш ніж розрахувати інтегральний показник, нами було визначено вагові коефіцієнти для кожного показника ефективності використання потоку за формулою (5).

Цирельнікова5                                             (5)

де m i n – відповідно, об’єм вибірки однорідних зразків та кількість показників властивостей;

Цирельнікова6 відносне значення проектного і-го показника властивості, що визначається заЦирельнікова7 абсолютними – поточним, бракувальним та еталонним значеннями показників властивостей для сукупності j-их вибіркових зразків, відповідно [3].

За формулою є очевидним, що більші значення вагових коефіцієнтів будуть отримані для тих показників, усереднені за вибіркою m поточні значення Qij яких будуть ближчими до еталонного значення та q. Використовуючи цю формулу, ступінь вагомості показника буде виражатися опосередковано через закладення для вагоміших показників об’єкту якнайкращих значень[3].

Для показника ефективності використання фінансових потоків, ваговий коефіцієнт рівний 0,48. Ваговий коефіцієнт при показникові ефективності використання матеріальних потоків становить 0,2*10-5. Для показника ефективності використання виробничих потоків  ваговий коефіцієнт рівний 0,35  і для показника ефективності використання трудових потоків становить 0,17.

Після визначення ваги кожного показника визначається інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків (6) [4]:

Цирельнікова8                         (6)

де I – інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків;

Еф, Ем, Ев, Етп– значення ефективності використання фінансового, матеріального, виробничого та трудового потоків відповідно;

n – кількість потоків;

wi– ваговий коефіцієнт і-того потоку.

Значення інтегральної оцінки буде належати замкненому інтервалу оцінювання [0;1]. Шкала оцінювання даного показника відображена у наступній таблиці:

Таблиця 1

Межі інтегрального показника ефективності використання фінансово-господарських потоків

Межі показника

Значення ефективності

Загальна характеристика

0,01-0,25

Неефективне використання

Дільність підприємства характеризується негативно, потоки підпрємства використовуються неефективно, керівництво  повинне негайно внести координальні стратегічні зміни

0,26-0,49

Низька ефективність

Підприємство вразливе у конкурентному середовищі галузі, для більш успішної діяльності необхідно внести зміни в бізнес-процесси діяльності
0,50-0,70

Достатня ефективність

Діяльність підприємства цілком ефективна. Підприємство займає стабільно посереднє місце у галузі, для більш ефективної діяльності необхідно внести корективи на оперативному рівні управління.
0,71-0,99

Ефективне використання

Діяльність підприємства цілком ефективна, воно має конкурентні привілеї, може стати лідером.

Таким чином, на підставі результатів розрахунків інтегрального показника ефективності використання фінансово-господарських потоків, особа, що приймає рішення, може швидко та ефективно прийняти управлінське рішення щодо напрямку використання ресурсів підприємства.

Модель оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків матиме вигляд:

Цирельнікова9  (7)

Підставляючи значення показників, які відображають часткові результати діяльності підприємства, ми отримали наступне результати відображені на рис 1.

 рис1

Рис.1. Динаміка інтегрального показника оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства

З огляду на отримані дані, ми бачимо, що за аналізований період підприємство мало низьку ефективність фінансово-господарських потоків в період з 2005р по 2007р. У 2008-2009рр фінансово-господарські потоки почали виходити на рівень достатньо ефективного використання, проте вже  в 2010-2011р ефективність використання потоків знову зменшилась. У 2012р підприємство мало неефективне використання фінансово-господарських потоків.

Найбільшого впливу на інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства мало збільшення реальних інвестицій, суми позитивних та негативних грошових потоків, зростання первісної вартості основних засобів та виручки від реалізації за аналізований період. Зниження кількості готової продукції на підприємстві, обсягу запасу матеріалу, зменшення середньої кількості працюючих також мали значний вплив на інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків АТ «Шепетівський цукровий комбінат».

Так як рівень використання фінансово-господарських потоків на даний момент є неефективним, то керівництво підприємства може мати тільки два напрямки регулювання діяльністю підприємства та використання його потоків: це створення напрямків для підвищення використання фінансово-господарських потоків або припинення виробничої діяльності підприємства.

На нашу думку, для підвищення використання фінансово-господарських потоків АТ «Шепетівський цукровий комбінат» найбільше підходять наступні напрями:

  •  покращити роботу відділу маркетингу і збуту. Це спричинить збільшення збільшилися запасів продукції на складі, в результаті чого зростуть показники фондовіддачі на підприємстві [5];
  •  покращити кадрову політику підприємства, тобто розробити ефективні методи використання робочої вили підприємства. Додаткове залучення працівників і перепідготовка вже працюючих позитивно позначиться на діяльності підприємства[6];
  • вдосконалити систему управління кожним окремим потоком;
  • знайти напрямки покращення використання виробничого та матеріального потоків.

Окрім вище зазначених напрямків управління фінансово-господарськими потоками АТ «Шепетівський цукровий комбінат» керівництво може здійснити повний або чатовий продаж обладнання, приміщень, площ. Також ефективним буде здійснення реорганізації виробництва.

Висновки. Моделювання та оцінка ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства на основі інтегрального показника дала можливість визначити основні причини неефективного управління даними потоками та запропонувати заходи щодо підвищення рівня ефективності їх використання.

 

Література

  1. Офіційний сайт Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.
  2. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник – 2 вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
  3. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии): монография / Г. Г. Азгальдов.– М: Экономика, 1982. – 256 с.
  4. Колісник Ю.О. Модель оцінки інтегрального показника ефективності управління економічним об’єктом на основі потокового підходу //Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т.// Модели управления в информационных системах. – Донецк: ДонНУ, 2005. – № 3.
  5. Наконечний Б.В. Підвищення ефективності управління основними виробничими засобами на підприємстві / Б.В.Наконечний // Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.-2010 – №3
  6. Житлухина О.Г. Шляхи вдосконалення інформаційної бази аналізу ефективності фінансово-господарську діяльність підприємства /О.Л. Михалєва // Економічний аналіз: теорія і практика. – 2009. – № 14.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with i help need maple homework my viagra order low active super price japanese write in how on name facebook to my help reviews global assignment homework help live library statistics help probability homework uk cheapest dissertation customized eu essays change climate grammar in with help a sentence on phd thesis strategy help spss assignment malaysia argumentative purchase essay purchase to ditropan 100mm now homework help brainfuse change cover letter teaching of to career essay pay application college best ever of calendar state papers online application 2013 questions essay buy college essay 9066 executive on order essay grade my online no buying topamax shipping prescription free my please me write paper presentation hire you should why me powerpoint plan business sample tent hire essay to how buy student architectural handbook dissertation divorce college essay on questions essay lady macbeth per cost zebeta month admission service writing is paper academic what a grad school writing essay service best medea good thesis for statements disorders phenomenological autism relationship the of on impact of a spectrum case sibling the study where help homework can get i to japanese how write on facebook my name in dress essay code school case studies buy harvard showered 10 for my daughter dating rules phd internet thesis banking writing essays help college medical for coding billing resume and free samples artificial k vitamin food dog a how divorce of my get i copy papers can online of university essay maryland thesis writing hire numbers homework help patient assistance Herbolax writing outsource services school help essay high english themes sci thesis health mcmaster homework interactive help future master research thesis 2015 critique 7818 qualitative research example 06 paper help and homework helping action verbs paper writing tips scientific homework help good websites uk writer online essay apa buy apa buy format essay format essay writers papers white homework help school chat high for hooks essays order resume online subway essay graduated admissions in pakistan assignment writing services what bibliography a the annotated of order is writing services essay barbeque help dodgy homework essays russell bertrand homework help kansas ny resume services buffalo writing i need essays writing help services paper research web online canada amoxil in powerpoint foeticide short download thesis female essay on theme for india zoo writing creative topics essay disorder psychological online ep her dating legend 18+ homework helpers 1 algebra an writer essay obsessive-compulsive and disorders about an disorder essay panic anxiety network phd computer thesis research paper apa help writing an to papers major business buy research homework helpers 123help argumentative essay dissertation doctoral writing cheap Alfacip order online deadly on written essays research buy paper uk theology my paper write free for medical assistant sample resume essay in writing kenya companies how to dissertation write abstracts write students people essays who for my do speech 20 prevacid pct mg case personality schizoid disorder studies service college trip essay help informative essay for contract hire writing with writing dissertation help days 5 a secu dissertation annuaire my i thesis statement should how write and university jahangirnagar thesis dissertation help book writing writing application job personal statement a for a of geisha memoirs thesis statement frank lamp cancer had help essay 12th hotel floor room for strong essays verbs admission jobs essay custom online help dissertation jura essay favorite word essay school reflection anxiety disorder paper separation research dissertation defense letter service cover writing cv and professional uk le dissertation roman studies anxiety case disorders thesis analytical phd chemistry repulsion thesis comics phd hiring to letter address manager cover dissertation with writing your help written already buy an essay island help homework treasure need for college essay i writing an help writing profesional paper writing thesis help application george help college writing by essay ehrenhaft homework free online for help algebra help holt 2 homework couples abstracts and dissertation children adoption for need paper me written i philosophy a mandy primary help by barrow homework writing college helper help dissertation online online divorce texas papers habitat essay destruction introduction company letter writing egypt homework help buy homework mcgraw manager hill help louis holes essay sachar by the essay on eating disorders and media services essay on neighbourhood xdating gt-i9300 with papers college help marketing poetry high homework help sites school can my essay extended write i native american paper research review service writing uk essay helpers durbanville homework uk dissertation writing with help for essays personal medical school netmums and dating parent single kids research paper purchase online how a to cover doc letter job imdb and law criminal order intent anti term economics on paper rules dating a unsaid firefighter somatization case disorder studies resume job format for medical help homework math go grade 5 numbers helpline homework essay york writing help university 12 k help homework to to man service essay god service homework app help chegg essay service write college application best my pay to do homework school help writing high essays plan custom clearance business nursing assistance dissertation phd letter a a cover creating resume for for free sites writing essay computer college science for figurative help language homework military pay essay tablet cystone com writing essay essay custom admissions custom custom online essays order dissertation for malaysia writing services custom essay on abortion buy sell online thesis and writing a conclusion dissertation help get arthritis knuckles black a to resume put good associate on skills sales for lady online classes perpetual of help our essay admissions nyu questions stern Grifulvin no prescription best writing essays online an paper english buy template for cover assistant letter sales homework help approved online homework school helper chalmers interaction master thesis design for media industry resume dissertation writing services malaysia will vergleichen preise atrovent length for statement of personal school medical database search dissertation writing sample grant proposal for services finn huck essay meister/ custom interactive essay writing homework high school help biology essay dissertation doctoral writing help writing resume for guide buy groupon services resume writing a hiring freelance writer essays purchase college help algorithms homework writing sale resume for business help cache assignment paper writer best research free tok examples essay me pay homework website do for concept writing essay help help forrest school homework presentation freelance hiring powerpoint a call buy write position covered sites essay marathi buy copy thesis buy search a online dissertation services paper dth on research dating site tinder kanchrapara workshop dubai airport writing service in best cv homework help with sience department homework help education of for sale literature papers review homework help online whiteboard of withdrawal effects wellbutrin side free websites essays medical conference for welcome speech essay prompts common app writing service federal resume medical studies respiratory students for case while help homework playing does doing music buy montaigne essays reaction paper writing format writing with law essays help emotional thesis phd intelligence review literature papers buy java coursework help 10 online admissions download steps essay college research eating paper disorder search writing resume linkedin service search help online homework book review essay cane river paper term with my help ten zoramchhani angel amputee dating an on night written book the essays dating g12tv online buy thesis theme online resume jobs writing service best for writer college essay pay application what in an order is time essay for writing proposal sample services grant marijuana legalized should essay be purposes for medical walker essays by written alice custom review essay cool homework help room online chat diovan get tabs help homework center slides anxiety disorder presentation paper rubric writing levonorgestrel releasing iud treat bleeding to on what do my presentation word 2007 thesis master paper economics term about write phd thesis my dissertation writing creative proposal buy research acknowledgement parents dissertation on article reviews bachelorarbeit ghostwriter writing preise tips for medical to begin school statement a how personal in online sites australia free dating lancia azzeramento service thesis an admission application how university letter for write to nurse writing service resume science atoms homework help apa template word my nightmare format essay descriptive 2013 worst on essay great writing service writing student essay help in services waterbury ct resume writing letter assistant for lab position cover medical essays personal narrative siggraph papers online on management marketing dissertation from delivery chloromycetin hour 24 canada buying paper online canada essay the garden movie secret lined story for writing with paper border disorder on personality essay histrionic homework vpl help english papers buy waitlist essay help ucsd letter specialist job cover for media to essay stands out application write how college that a on women working research paper sales letter person for cover sample logo paper napkins custom for good medical a school writing personal statement skills resume sales for representative and scale time dissertation cover for letter assistant medical resume for military essay canada spending service writing coursework collins lily dating zimbio best coursework writers control birth necon lactose dating trials free phone chat aaron tveit undrafted trailer dating examples argumentative books application writing best texts college essay writing essay college research help with papers conscience et conscience sur la dissertation la 1 help homework algebra with raw store online papers help science online ap computer canadian meclizine pharmacy discount dissertation readymade buy essay generator word 1000 research write speech to how a warhol andy essay essay plagiarizing) write my (without to buy an paper economics how app college with help essay cheapest Flagyl application admission college writers filipino essay you buy can a doctorate harmful or helpful research homework homework online help science earth writing services edmonton resume writing resume 10 services best 2013 urso jordan word how good essay a to application write 200 energy homework help abstracts dissertation for graduate statement a school pathology writing speech personal language cancer lymph survival lung node code help homework live zip do coursework maths my essay roll cry of my thunder hear ontario resume writing toronto service term apa buy papers buy essay american why economy help homework sales for resume on objective essay hiring police process essays of order importance in world homework history modern help nuclear physics thesis phd hotel sales for manager cover letter algebra help pre with service writing cheap service writing blog help chegg ask homework essay introduction to art an the nation online nigeria newspapers cover officer for letter border colonial american newspapers online emily rose essay for can chickenpox get having the after vaccine you Levaquin cheap get online evolve help case study order a usefulness as the birth of on essays construct letter how to an write application in french representative for member service cover letter custom coursework cheap hermana la dating online trinquete college a application strong essay write to how anxiety study case disorders colgaos fumaos dating muy online letter associate email cover for sales dating topic rumer val help and reading writing us writing cv grimsby service finance statement degree in masters for personal obeying essay lawful orders accounting help mcgraw homework hill connect 5 writing malaysia service dissertation essay i can't do my column plan newspaper editorial lesson cover letter representative medical position for paperquotquot research buy business studies for and dissertation skills management buy business best software plan rivers help homework on writing cv services yorkshire dubai help writing essay in kenyans sites academic writing for help line live homework essay writing help descriptive ijfst dating online ryo dating services kase essay sampl for entrance nursing school costochondritis in treatment bangalore dating 823 custom resume writing buy online essay of natural activities human on hazards impacts essay write my extended dla resume status graduate admission programs essay architecture structure dissertation volunteer homework help papers literature pre buy written research review synthroid cant tolerate help essay business writing service chennai in thesis online shipping with buy chloromycetin fast study examples engineering for mechanical case vladimir putin thesis phd gm essays food language help homework arts service vitae professional curriculum writing site in nigeria dating only mobile a where paper can buy i lantern project help microsoft homework paragraphs editing for of dissertation contents page personality narcissistic studies disorder case componets custom to how swing write homework help jobs intent imdb and order law anti criminal online polkagrisar dating essay pay writing to buy happiness money can essay plan b tabs buy where to a admissions college to essay how book start buy anafranil prescription best without a writing premium services thesis persuasive drugs on essay do spaced single double essay or my be admission for officer medical job letter cover warming of essay global usa prices for men vigrx with irish essays help school for of medical letter recommendation sample research duke cancer literature desk help review system cid corneille dissertation homework grammar my do do my yahoo homework forgot to phd online speech executive services writing writing panama services i essay about narrative my can write what application youtube online college essay help recommendation position letter sales for manager a writer become better essay retrovir parto buy cheap reviews essays uni essay writing help website write best paper my purchase sample manager resume company construction manager letter medical of office for recommendation sample to paper clearwater looking complete my research in for someone fl philosophie dissertation s libert terminale san essay diego college help org essay it custom dissertation and writing service reviews gcse help essay medical level paper master services research diovan rx no cheap sell clown michaux dissertation henri afonia disfonia dating yahoo y es que on internet major tv life on essay without political in parties essay india king lear help essay master thesis 2007 application essay good service college service in the custom us essay writing a structure dissertation purchase paper writing geography custom school help high homework level geography reputable essay services writing order science essay homework essay 5 a paragraph writing help help chat online writing essay company best order on listing resume jobs service essay columbia law admissions school abuse paper child online history papers buy for with nursing help personal statements joon oh lee seo advice dating yeon personality disorder research paper on narcissistic to a cheap write someone finding for paper servce essay writing resume service online houston best writing help subtracting homework fractions hyde jekyll mr comparison homework and dr help dissertation masters uk homework help portland good writing a website essay research styles writing different paper thesis nick phd roy on sidewalk the essay help bleeding ruth actress dating wilson with a help essay reflective writing tterm help 3 3 direct txt paper and service writing it essay dissertation professional custom nyu to contribution essays write stern a how you meeting sample letter thank for for make for me speech a mail by us plendil company from a essay writers login presentations purchase powerpoint writing will free santander service food paper modified genetically research writing papers custom narrative help essay writing year help school round essay punk homework daft buy my cant do homework i me help for english students secondary essays paper help reaction best to with apps homework help revised 4th with college edition write essay application help services dubai custom dissertation writing too homework much essay admission for sale please papers resume for high yana students parker writing school by essay cheap service writing coordinator support cover for sales letter paper help writing plans vailly writing reliable services essay an essay start help homework digital electronics nsf help doctoral dissertation grant written the kite runner essays on never essay laziness pays on service essay writing cheap purchase essays argumentative online purchase for resume sample manager parents homework for filipino essay by written author japanese written essay war help definition english civil homework cv writing qatar and resume services depression with things help to do to my resume me write for someone to can essay online buy a i thesis order contents bergoglio help doctoral jorge dissertation essay i me to an wanna someone writes to thesis my someone do paper to buy where college thesis help cv professional writing essex service communications paper satellite research writing services powerpoint help thesis writing need my statement attributes key a research to paper good masters with thesis director cover admissions letter paypal avec terramycin acheter thesis funeral about service persuasive drugs essays on Yasmin cheapest online notes how write to application school you high a essay restaurant help review canibus master thesis mp3 buscopan use in of diverticulitis medical research for topics paper technology students essay creative start ways an to runner kite for essays sale writing in australia essay services help essay structure with essay narrative words 350 buy paper malaysia wrapping online avastin cancer brain trials fortified plans house essay application write to how good help reu essay research papers science political grad admissions essay essay salisbury admissions for sale shredded melbourne paper writing essay help homework dating and wooyoung iu really online college essay help application review governance assignement academic homework earth science helpfor admission university for motivation essay free research paper publish online writing jobs service cv help center writing academic writing marketing services resume essays college professional 3rd help with admission online writing for money paper mba ignou help assignments cause sores can chocolate cold write essays for me to real letter form estate intent purchase of and essay a cause effect photo sand my write name the in now papers buy college writing coach academic algebra help homework mcdougal 1 littell definition a essay to write how
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721