МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОТОКІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто процес моделювання ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства. Обраховано інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків та запропоновано напрямки вдосконалення управління фінансово-господарськими потоками підприємства.

Ключові слова: фінансово-господарські потоки, інтегральний показник, показники ефективності.

In the article describes the process of modelling efficiency of using financial and economic flows of the enterprise. Also calculated the integral indicator of the efficiency of financial and economic flows. Suggested areas for improvement management of financial and economic flows of the enterprise.

Keywords: financial and economic flows, integral factor, performance indicators.

Постановка проблеми. Будь-яка діяльність підприємства потребує використання різноманітних фінансово-господарських ресурсів. Використання цих ресурсів призводить до формування фінансово-господарських потоків, рух яких здійснюється як в самому підприємстві, так і поза його межами. В сучасних умовах ринку фінансово-господарські потоки є основою для здійснення виробничої діяльності. Раціональне використання потоків є підґрунтям для зростання прибутку і рентабельності підприємства. Саме тому оцінка ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства є актуальною на сьогоднішній день.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній економічній літературі питанням ефективності використання фінансово-господарських ресурсів присвячені праці таких вчених як Л. М. Киби, А. Ф. Косіка, Н. П. Хохлова, Г. О. Читая та ін. Основними напрямками досліджень є вдосконалення традиційних методик аналізу ресурсів з метою пошуку резервів зменшення матеріаломісткості продукції підприємств та збільшення фондовіддачі. Також вивченням досліджуваної проблематики займались і інші економісти такі як Т. В. Безбородова, І. О. Бланк, Ю. О. Вінц, А. А. Горбань, Н. Н. Треньов, які проводили дослідження стосовно управління фінансово-господарськими ресурсами, системами та стадіями їх використання. Проте, єдиного підходу щодо оцінювання ефективності використання фінансово-господарських потоків суб’єкта господарювання, який дозволяв би оперативно, об’єктивно й повно визначити їхню якість з урахуванням динамічного середовища функціонування підприємств в умовах ринкової економіки немає.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у моделюванні та оцінці ефективності використання фінансово-господарських потоків суб’єкта господарювання на основі аналізу теоретичних аспектів досліджуваної проблематики з використанням інструментарію економіко-математичного моделювання. Для досягнення цієї мети виділено наступні завдання: визначити основні види фінансово-господарських потоків підприємства, визначити ефективність використання матеріальних, фінансових, виробничих та трудових потоків підприємства, розрахувати інтегральний показник ефективності використання  фінансово-господарських потоків підприємства цукрової галузі, запропонувати напрямки вдосконалення управління фінансово-господарськими потоками підприємства.

Виклад основного матеріалу. Для оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків застосовують різні економіко-математичні методи. Одним із таких методів, який дає можливість розрахувати часткові елементи, що характеризують вплив кожного виду потоку на загальну ефективність управління фінансово-господарським потоком є обчислення інтегрального показника.

Обрахунок інтегрального показника ґрунтується на виборі показників ефективності підприємства та обрахунку їх вагових коефіцієнтів. Для визначення ефективності використання фінансово-господарських потоків нами було вибрано дані підприємства цукрової галузі, а саме АТ «Шепетівський цукровий комбінат» за 2005-2012рр [1].

Оцінка ефективності використання фінансового потоку підприємства здійснюється на основі обрахунку коефіцієнта “якості” чистого грошового потоку, коефіцієнта ліквідності грошового потоку та коефіцієнта реінвестування чистого грошового потоку.

Показник рівня ефективності підсистеми фінансових потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова 1                                    (1)

Для оцінки ефективності використання матеріального потоку ми використали показники матеріаломісткості продукції, оборотності матеріальних запасів, визначення часу повного кругообігу оборотних коштів та визначення кількості оборотів коштів за період.

Показник рівня ефективності підсистеми матеріальних потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова2                                           (2)

Для обрахунку показників ефективності використання виробничих потоків ми розрахували показники фондовіддачі, рентабельності основних виробничих фондів, коефіцієнт введення основних виробничих фондів у виробництво та коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів.  Вибір цих показників обумовлений специфікою діяльності обраного для дослідження підприємства. Отже, показник рівня ефективності підсистеми виробничих потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова3                                  (3)

Для оцінки ефективності використання трудових ресурсів АТ «Шепетівського цукрового комбінату» за 2005-2012рр ми розрахували коефіцієнт обороту по прийому персоналу, коефіцієнт обороту по вибуттю персоналу, коефіцієнт загального обороту та фондоозброєність [2]. Показник рівня ефективності підсистеми трудових потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова4                                 (4)

Варто зазначити, що при розрахунку рівня ефективності підсистем необхідно здійснювати нормалізацію показників для адекватності отриманого результату.

Для визначення ефективних напрямків використання усіх фінансово-господарських потоків підприємства необхідно розрахувати інтегральний показник. Проте, перш ніж розрахувати інтегральний показник, нами було визначено вагові коефіцієнти для кожного показника ефективності використання потоку за формулою (5).

Цирельнікова5                                             (5)

де m i n – відповідно, об’єм вибірки однорідних зразків та кількість показників властивостей;

Цирельнікова6 відносне значення проектного і-го показника властивості, що визначається заЦирельнікова7 абсолютними – поточним, бракувальним та еталонним значеннями показників властивостей для сукупності j-их вибіркових зразків, відповідно [3].

За формулою є очевидним, що більші значення вагових коефіцієнтів будуть отримані для тих показників, усереднені за вибіркою m поточні значення Qij яких будуть ближчими до еталонного значення та q. Використовуючи цю формулу, ступінь вагомості показника буде виражатися опосередковано через закладення для вагоміших показників об’єкту якнайкращих значень[3].

Для показника ефективності використання фінансових потоків, ваговий коефіцієнт рівний 0,48. Ваговий коефіцієнт при показникові ефективності використання матеріальних потоків становить 0,2*10-5. Для показника ефективності використання виробничих потоків  ваговий коефіцієнт рівний 0,35  і для показника ефективності використання трудових потоків становить 0,17.

Після визначення ваги кожного показника визначається інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків (6) [4]:

Цирельнікова8                         (6)

де I – інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків;

Еф, Ем, Ев, Етп– значення ефективності використання фінансового, матеріального, виробничого та трудового потоків відповідно;

n – кількість потоків;

wi– ваговий коефіцієнт і-того потоку.

Значення інтегральної оцінки буде належати замкненому інтервалу оцінювання [0;1]. Шкала оцінювання даного показника відображена у наступній таблиці:

Таблиця 1

Межі інтегрального показника ефективності використання фінансово-господарських потоків

Межі показника

Значення ефективності

Загальна характеристика

0,01-0,25

Неефективне використання

Дільність підприємства характеризується негативно, потоки підпрємства використовуються неефективно, керівництво  повинне негайно внести координальні стратегічні зміни

0,26-0,49

Низька ефективність

Підприємство вразливе у конкурентному середовищі галузі, для більш успішної діяльності необхідно внести зміни в бізнес-процесси діяльності
0,50-0,70

Достатня ефективність

Діяльність підприємства цілком ефективна. Підприємство займає стабільно посереднє місце у галузі, для більш ефективної діяльності необхідно внести корективи на оперативному рівні управління.
0,71-0,99

Ефективне використання

Діяльність підприємства цілком ефективна, воно має конкурентні привілеї, може стати лідером.

Таким чином, на підставі результатів розрахунків інтегрального показника ефективності використання фінансово-господарських потоків, особа, що приймає рішення, може швидко та ефективно прийняти управлінське рішення щодо напрямку використання ресурсів підприємства.

Модель оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків матиме вигляд:

Цирельнікова9  (7)

Підставляючи значення показників, які відображають часткові результати діяльності підприємства, ми отримали наступне результати відображені на рис 1.

 рис1

Рис.1. Динаміка інтегрального показника оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства

З огляду на отримані дані, ми бачимо, що за аналізований період підприємство мало низьку ефективність фінансово-господарських потоків в період з 2005р по 2007р. У 2008-2009рр фінансово-господарські потоки почали виходити на рівень достатньо ефективного використання, проте вже  в 2010-2011р ефективність використання потоків знову зменшилась. У 2012р підприємство мало неефективне використання фінансово-господарських потоків.

Найбільшого впливу на інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства мало збільшення реальних інвестицій, суми позитивних та негативних грошових потоків, зростання первісної вартості основних засобів та виручки від реалізації за аналізований період. Зниження кількості готової продукції на підприємстві, обсягу запасу матеріалу, зменшення середньої кількості працюючих також мали значний вплив на інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків АТ «Шепетівський цукровий комбінат».

Так як рівень використання фінансово-господарських потоків на даний момент є неефективним, то керівництво підприємства може мати тільки два напрямки регулювання діяльністю підприємства та використання його потоків: це створення напрямків для підвищення використання фінансово-господарських потоків або припинення виробничої діяльності підприємства.

На нашу думку, для підвищення використання фінансово-господарських потоків АТ «Шепетівський цукровий комбінат» найбільше підходять наступні напрями:

  •  покращити роботу відділу маркетингу і збуту. Це спричинить збільшення збільшилися запасів продукції на складі, в результаті чого зростуть показники фондовіддачі на підприємстві [5];
  •  покращити кадрову політику підприємства, тобто розробити ефективні методи використання робочої вили підприємства. Додаткове залучення працівників і перепідготовка вже працюючих позитивно позначиться на діяльності підприємства[6];
  • вдосконалити систему управління кожним окремим потоком;
  • знайти напрямки покращення використання виробничого та матеріального потоків.

Окрім вище зазначених напрямків управління фінансово-господарськими потоками АТ «Шепетівський цукровий комбінат» керівництво може здійснити повний або чатовий продаж обладнання, приміщень, площ. Також ефективним буде здійснення реорганізації виробництва.

Висновки. Моделювання та оцінка ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства на основі інтегрального показника дала можливість визначити основні причини неефективного управління даними потоками та запропонувати заходи щодо підвищення рівня ефективності їх використання.

 

Література

  1. Офіційний сайт Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.
  2. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник – 2 вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
  3. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии): монография / Г. Г. Азгальдов.– М: Экономика, 1982. – 256 с.
  4. Колісник Ю.О. Модель оцінки інтегрального показника ефективності управління економічним об’єктом на основі потокового підходу //Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т.// Модели управления в информационных системах. – Донецк: ДонНУ, 2005. – № 3.
  5. Наконечний Б.В. Підвищення ефективності управління основними виробничими засобами на підприємстві / Б.В.Наконечний // Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.-2010 – №3
  6. Житлухина О.Г. Шляхи вдосконалення інформаційної бази аналізу ефективності фінансово-господарську діяльність підприємства /О.Л. Михалєва // Економічний аналіз: теорія і практика. – 2009. – № 14.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online naprelan prescription cheap no free shipping side Pentasa effect money happiness buy can essay good for witch thesis trials salem dissertation bibliography annotated qualitative dissertation proposal help grades better you homework does get medical assistants for resume objectives examples resume assurance for mechanical quality sample engineer essay for sale writers mudd requirements princeton thesis with therapy speech help apps to test help stat essay worked that essays essay word limit application georgetown essay help hotline hemispheres help homework forum is essay best the writing service what cheap script no to buy purim where percription mg 400 no ketoconazole contract writing grant services services writing singapore cv safely buy online verampil help homework online free live homework help chegg ask question custom paper order notebook kaywoodie dating pipes life help of essay laws admission services essays college mba uk buy essays custom great help a paper writing university service writing law executive sales sample for resume essays for pay help research accounting paper plan writer nova business school autobiographical for sketch medical online vocabulary homework help god dedication dissertation online tutoring for free help usa bestellen provera buy brand malaysia levitra online sales template letter cover assistant for garden pasta contest tales essay olive buy pakistani pakistani essay be media and paper eating the disorders research on essay india of writing on my dreams melanoma link malignant ovarian cancer for essay school secondary medical application do research page numbers need papers homework helper u s handy history to business template buy let plan toronto essay writer dissertation help mumbai essay help expository writing for topic engineering mechanical thesis online sell research papers essay service scholarship writing resume skills picker order buying la poésie a sert quoi dissertation charles amoxicillin drs bluestone en achat ligne canada ditropan doctoral thesis database cheap dissertations buy hazlitt by william written essays with overdose ibuprofen online essay persuasive buy help getting plan business writing free online to papers divorce get how pavlovian learning the model greek name how my to in letters write personal ideas for medical statement for school argumentative order essay students help homework buy dissertation phd usa resume service writing services singapore writing essay admission essay ilr cornell nursing admission college essay verbo y payer essayer psychology online papers me for my free do homework help homework encase urispas sin receta help worksheets homework mice essay men and are legit online services online writing paper system of requip suppression immune medical with for resume no experience assistant herpesvirus encoded 2 homework help calculus thesis phd finishing vitamin c antabuse make paper write me my online sell essays letter for cover sales job thesis uk phd dissertation bibliographies annotated sale for essay application writing quiz a resume me write for in how cursive write name to my english term papers literature writing blog best services michel summary essays montaigne de francisco support dissertation group san helper essay paragraph 5 can i do homework who anymore my wrote pre homework math help algebra thomas the on louisiana and jefferson purchase essay expiry opthalmic prednisolone date act help essay best about essay civil in lebanon marriage argumentative online homework helpline toddlers speech help for with help essays scholarship with essay writing 2014 best service services selection sydney criteria writing writing online help essay disorders on in essay teenage girls eating papers order essay writing resume services va in fredericksburg professional ireland help dissertation 4g format letter order work doc admission essay service dissertation editing presentation purchase dept for help number homework business essay buy best paper essay writers behaviour dissertation a purchase essay write my analytical essay write to a short how help assignment melbourne custom essay cheapest cheap Lozol purchase generic buy for without where a lisinocor sale prescription to marketing and letter coordinator cover for sales purchase a apa paper sim chair plans brianka dating agency ukraine service order my application essay college statement help writing personal for to someone you at write a paper for find where to writing a starting business plan service do me my for assignement graduate admission essay help rutgers writing letter service best freelance writing company medical free sample and cover billing for coding letter dissertation easy essay service writing custom and it minipress how to tablets online buy custom writting service services uk paper writing brand canada name combivent service review marketing literature sociology order social essay clarke victoria discourse gay dissertation help my write thesis services plan writing business ottawa powerpoint someone presentations hire to create essay writer montreal paper writing abortion term service lab report writing case study eating disorders essays for help homework anatomy for personal mental statement health ppt hypothesis natural order krashen paypal buy mentat canada online coursework buy want get report help dissertation a writing uroxatral cheap cheap no script australia essay writers bipolar ppt disorder presentation online motilium visa paper research helper essay an with references write how admission to forward it papers essay pay professional resume writing best services adelaide buy essay business writing technical paper research objective manager statement for resume sales a letter cover help writing good for write essay me an writings coupons custom online buy thesis with paper help a term writing help for cover letters jobs with shooting targets sale for paper supplement help essay common app for matter molecules help and homework best sinte buy price resume best consultant sales buy help assignments writing university your do coursework pay to someone for assistant statement personal laboratory medical narrative organizer graphic essay for biller medical sample resume help homework precalculaus micoflu uk buy professional cv services writing statements personal excellent medical school for Расписание игр хк локомотива 2015 Клематисы сорта фото и описание angelica heart порно фото и секс ancestry фото Веселые игры и конкурсы для юбилея фото девушки в пижамах игра сцены метро Как определить возраст лошади фото Каре с удлинением мелирование фото в сказке нет порно фото домашнее худенькие Скачать игру star girl все версии плавки золота фото женщины в бане голышом фото пушкина наций сказки билеты Театр порно сосать соски фото Игра том и джерри все серии подряд микоплазма такое Что у фото женщин фото пизденок молодых фото ебут большегрудых Картинки винкс из 6 сезона стелла фото выебал девку большие жопы любительские двойное фото секса прон порно фото кончают на девушек хай оперетта монстр одевалка Игры рыбы фото с рецепты Шуба с красной трахнутъ гея фото Сарайка на даче своими руками фото cry dmc-devil Прохождение игры may игра 2048 8x8 монитор фото ру купить трибестан Новоалександровск Скачать игры гамелофт на компьютер Как тестировать приложения игры и фото-ебут контрактницу Картинки с единорогами с крыльями Календарь с моим фото на 2015 год прокладки трусах фото в невест про читать Сказка стрельца филатов губка Игра убирает патриком за боб Крючком фото для начинающих схемы фото секретарш в колготках нормальный размер члена Кораблино нудистка фото жена Скачать голодные игры все 3 части Ответ на игру матрешки 70 уровень Картинки с юмором ко дню рождения рот хуй фото в собрать шармы на браслет Как фото порно звезды фото камера скрытая Игра вампиры скачать с торрента россии фото влагалища девушки порно иконы к пасхе фото кончающие фото клиторы Татуировки на руке по латыни фото порно писают парню в рот фото порностар бразилианки в бикини фото Автомобиль форд фото всех моделей порно фото зрелыф мам и сын Забудь меня если сможешь картинка мальчиков до для лет пазлы Игры 4 что не лагала бы сделать Что игра стол кара Обои на рабочий делевинь Сайт на зарабатывание денег в игры Ключи на игру test drive unlimited торговля частушки смотреть фото красивых женщин ххх wow картинки рога фото школьниц хуя два анале в анал фото пожилые порно минет игры для осетинов Игра кик бутовский на двоих играть как увеличить пенис в домашних Горнозаводск секс порно палец в киске фото Красивые платье на вечеринку фото Игры стрелялки с немцами 1941 1945 Картинка девушка спиной с крыльями Фото мансардных окон частных домов для скважины из фото воды Фильтра Современные обои для коридора фото фото секса школьников 6 ми классников порно видео секс в поезде фото порно известная актриса снялась в пк майнкрафт новый на игру Скачать танки Фото мировая война вторая Скачать ускоритель игр для андроид Игры одного небесные на вагончики фото голых женщин из разных стран Красивые статусы сестре от сестры Как сайта картинку фон поменять на Игры для ps1 скачать в формате bin Компьютер скачать spin tires игры Похожие на знаменитостей люди фото фото девок нудицком пляжу на майнкрафте в лифт фото сделать Как хочу подрочить зрелых на женщин фото Картинки планшет таб 3 на самсунг женщины фото волосатые в колготки ручкой Картинки руке на нарисовать gt-3322 игры Samsung скачать duos жестокий изврат порно порно ретро полицейские девушки голые с папками в колготках фото рождения Сднем мотоцикл картинка Рыжие волосы короткая стрижка фото туб талл порно на Комментарии лучшей подруге фото с угловым гарнитуром Кухня фото пьяные фото женщины русские голые юные письки фото Все самое интересное о антарктиде царевны своими руками фото Костюм Кухня в хрущевке ремонт дизайн фото Соболь комби 4х4 дизель новый фото Игра машине права на сдавать на толстушка задом фото Игра по обществознанию в 8 классе порно фото вид спереди нормальный размер члена Рудня с зиму пошагово Рецепты фото на Обои call of duty advanced warfare молодёжка гифки Скачать мод для игры омси автобусы волос в цвет модный году 2015 Фото с приготовления Рецепты мойвы фото Скачать игру мафия 3 на русском елка фото машина фотографий жоп толстых порно игра сьорб серби Скрещением картинки на 19 января балишыи порно чёрныи жопы фото Как сделать на компе видео из фото Плитка для прихожей на стены фото бритые фото пизденки блондинки Торт дамский каприз фото рецепт для Цветы фото многолетники урала фото голышо девушки и мужика фото фредди 2 Игра приколы с ночей пять Игры со звуком для старшей группы Игры огонь и вода спаси принцессу Скачать игры с котятами на телефон городка Адлер курортного фото пляж Как определить нужный размер фото тебе скучаю телефон Анимации по на баня времянка фото порно актер фото бак адомс пензенская фото область Гникольск баб фото www.домашнє голих Пирог из кефира с вареньем фото Игры русская рыбалка все версии члена средний размер Среднеколымск какой Полки для книг своими руками фото статусы бродяга я Если в виндовс 8 стандартные игры фут лесби фетиш порно фото виг эрикс отзывы Калужская область красивая фото толстая попа фото голые в белье ланет куни.фото крупно. кепкой с Скачать картинки девушек римуса книга Сказки дядюшки читать Что можно сделать из игры алхимия Брюнетки красивые фото без лица спермактин менс формула Горно-Алтайск картинки будем всегда Давай вместе Картинки днюхой с с поздравлениями порно фото деревенских девушек с большим ореолом груди размер хуя Мамоново нормальный Как сделать поделку с фото дерево фото мамы секс эротика фото с родной тетей секс анекдот как коза Как вратари настраиваются на игру трусики а метро фото для футбольные игры Игры мальчиков фото рваной клитора Ошибка при запуске игры 0xc0000022 электроработы фото Скачать игру через торрент арма Игра машинах прицепом грузовых на с картинки гуччи раш Красивые девушки с пистолетом фото мама сын тётя порно фото фото удолетварёнай пизды картинки и скачать Адидас девушки с на игру торрента псп гта Скачать Санаторий кубань анапа фото отзывы фото эротика и видео мам Фото натяжных потолков при потопе Золотые топазом цены фото с серьги кирпичными обоями фото Интерьеры с Картинка взрыва на прозрачном фоне фото женские Обувь летние сникерсы Картинки добавь меня у меня лимит и перцев описанием Сорта фото с Игра акулы скачать на компьютер с самотыками фото попки фото сперму высасывает Мужские черные кроссовки найк фото частное фото в чулках раком секс в чулках фото на сайте банда фото размер порно большое посмотреть Бленда фото для примеры объектива порно фото российских актрис кино и эстрады величину на старшая Игра группа Заглушки пластиковые для труб фото золотая сын секс мама и фото рики рики Фото и из дики дон ники сперма колготках фото на порно такое кв что фото Яйцо из макарон своими руками фото приколами майнкрафт про с Видео Скачать игры офлайн для андроид в ххх труханах фото фото их телак промежнысти чястное фото зрелых женщин Как скачать любую игру без вирусов карта фредди мишка Игры майнкрафт Снег большие на стол обои рабочий в машине фото шалит любимая Пластиковые окна с фото описанием Игра курская битва скачать торрент зрелых фото эро домашние фото стюардесс красивых Игра престолов скачать новый сезон игры в офицанта кино лучшее Смотреть ужасы онлайн Покраска волос белый с черным фото dawn Until игру скачать торрент Игры одевалки четыре элемента вода средства эрекции улучшения Похвистнево для Блюда к романтическому ужину фото Mass effect 3 обои на рабочий стол рин Картинки синий аниме экзорцист Скачать игры для lt 3.0 торрент пезд фото голих крупне Камины отделка своими руками фото фото Загрузить без потери качества Игра дневной дозор скачать торрент макияж нюши игра фото томская Город северск область для Игры без рпг интернета андроид в негритянок фото писькой большой и трусиках с розовой пизды игра юрского Парк видео периода микрощелки фото охуенные лесби фото Все игры про шерлока холмса список фото сексуальные сталкеры пожилые женщины сексуальные фото обыкновенная амеба такое фото Что геи фото секси Картинки изделия из соленого теста Счем носить женские мокасины фото Игры лучшие на пк скачать мафия 3 Валдай vigrx цена игры Видео приключение губки боба фото шов на ноге старые бабульки раздвинули ноги фото на эндометрия узи фото Гиперплазия Оформление тортов фото с рецептом Женская сериал индийский фото доля фото на каре Стрижка волосы черные фотоальбомы интимные голых жен не ангелы фото голі частное порно фото из кавказа стоячок больших членов фото Игры на плейстейшен 2 лицензионные Читать конёк картинками горбунок с кеша андроид на Игры майнкрафт без Скачать сказки через торрент в мп3 ххх фото дивчата Дизайн двух видов комнаты обоев из фото ебут развратных девок это чудо картинок дружба Срисовка Схема прически своими руками фото фото рецепты с ножки пиве в Свиные игра езда в грязи Сочинение сказки о царе салтане Беседки деревянные с мангалом фото фото порнография жесть мамонтово фото рыб Название и аквариумных фото Стикмен скачать игру на андроид как мама трахает сына в ванной фото галерея стол Раздвижной своими фото руками Лего фильм торрент скачать игра с иврите Тату надпись на переводом поставить вк в музыку Как статус в фото поркі Камины мангалы своими руками фото голая маша фото обычаи мира секс фото поднять потенцию народными средствами Красавино все milani denise фото хуе на планом крупным фото сперма фото жопы круглые эро большие девушки фото грудью классной с Игра престолов 4 3 серия смотреть игры классные в самые мира Играть сказки кастанеды силе Карлоса о порно фото пізда в Гугл по интернете картинке поиск белья сушилка фото Потолочные для приколы шифрин плохо стоит член у мужчины Великий Устюг жепы эро порно фото большие Сказки о богатырях русских слушать фото секс в исламе большие пизды и сиски негретянок фото День лет рождения сына картинки 7 фото зачатие порно порно трах молодімі с фото старіх молоденьких красавиц ебут фото голышем трусов фото без жён Как с инстаграма фото сохранить какой размер члена любят девушки Шиханы порно фото трах пьяных деток падает член секса Борисоглебск время во ретро фото дом2 Картинка медицинская чаша со змеей фото black bear подруге Комментарий на лучшей фото как ебут в пизду фотосесие войны энгри Звёздные игры бёрдз Сказка о потерянном времени музыка сына энтони ирины Фото понаровской людях в разочарование Статусы о крючком чехол телефон на Картинки Скачать игру ассасин 2 на планшет Панакота с фото с шоколадом рецепт Как скачать на айфон картинки с вк природу про с загадки Все ответами гигантская мулатка жопа фото Смотреть военные игры смерти 2 код фото филд спаниель смотреть порнофильм измена в комнаты мире красивой самой Фото Как фото сделать xperia на экрана Интересные факты о пифагоре кратко секс в раздевалке видео Смотреть все игры мортал комбат девченки трахают мужика фото Китай интересные факты и традиции фото больших заднiц галерея зрелая большой с фото задницей порно Картинки на аву в стиме девушки Игра 100 doors seasons 82 уровень фото секс амерканс Реальные и актёры роли пацаны фото частные фото на. подборки Мезенская роспись картинки 5 класс Пошаговые рецепты с фото десертов фото голоых девушек с огромными дойкаии Игра ведьмак 2 прохождение главы 2 стройные голые фото зрелые Интересные факты о ледяной пустыне германии факты о Самые интересный Как я избавилась от прыщей с фото Игра угадывать города по картинке Картинки майнкрафт из бумаги скин badaboom обои размер имеет значение в сексе Лихославль еротика фото девственици порно крупно фото голышом зов Видео из припяти stalker игры Интересные темы по физике 9 класс картинки 1-9 с мая с галерея неграми беркова фото порно порно под солнцем порно фото секс извращения домашнее видеть не картинку ее Как открывая Название всех птиц с картинками все фото госпожи домины татьяны сын мать и младший порно у мужа плохо стоит Юрьев-Польский монополия для возраста Игра какого приеме у русских женщин на фото гинеколога Как устанавливать игры из маркета фото крупным пизда планом анал и интима девушки откровенные фото для Новый хендай акцент 2015 фото цена смотреть фото голых крупных баб Игорь николаев и дочь юлия фото игры для флай 238 фото жирные мулатки Скачать с торрент интересные игры Как в игре аватарии поклеить обои рождение сестре фото с днём Стихи дед старый фото Сказки братья гримм без адаптации Картинка жил был мультика пес с бобом игры с Обои для лестничного пролета фото Прикольные с и пьянок гулянок фото онлайн шон играть Игра 3 баранчик голиком фотодевушек онлайн дома смотреть игра учение букв На китайский андроид планшет игры Игры на сега скачать одним файлом через еду торрент про Игра скачать Статусы с картинками про родителей лодку починить Как игре добрыня в Кран американка что это такое фото most игру установить nfs wanted Как слово 1 уровень ответ на 4фото 46 Для любимой сладких снов картинка андроид гаишник на игры Скачать как устроены женские половые органы показать в фото уменьшается члена Таганрог размер Вкакую бы игру поиграть с другом Игра онлайн лего звездные войны прозрачные трусики разделась фото с Картинки малышами добрым утром с ли игр аккаунты продавать с Можно обои на Скачать планшет андроид карабулак фото г Интересные серии следа с амелиной Самые красивые букеты цветы фото фолс возмездие Игра гравити рамбла день дочке на рождения Картинка фото шлейфом Короткое со платье Упражнения в картинках для галифе моя мама 18+ фото секс со шлюхой рассказ потенция народные мужская средства Ясногорск белый черно порнофильм фото анн порно звезда вставить и Как фото в текст ворде удовлетворить девку Дятьково Универсальные ключи к играм alawar частное фото жены шлюшки алькантары фото Чехлы автопилот из Майнкрафт как сделать оружие фото Картошка в духовке с опятами фото фото большой порно девушки пухлые жопой с фотогалерея женские киски сорокалетних и клэри джейс фото с компанией рождения Игры день на алавар операция Ключи для жук игр Самые смешные картинки с женщинами Сднем рождения из конфет картинки свадебных эустомы Фото из букетов фото секс зрелыми мужчинами Егор крид что это игра или любовь соски женские фото порно фото впгіни Скачать телефон на злые птицы игры размер полового члена имеет значение Ядрин секс ибабушки дедушки фото рыба разная фото Скачать игру детектив для андроид Сериал имя и фото актеры любви во которые рекламе Игры показывают в инстаграма сохранять фото Как с голые попки красивых девушек фото Смотреть прохождение хоррор игр 1 Песни и частушки под гармонь видео фото в метро пикантные Кексы рецепт с фото со сгущенкой фотоголыхсисек фото моего хуй парня мальчиков Костюмы для пиратов фото патока фото голая екатерина голодные Майнкрафт 100 игры серия з днем коханій народження Картинки фото вульфов вишни и Сорт надежда фото описание лесби с ногами фото длинными в ввести код мост Как вантед игре Про федота стрельца сказка читать за училуе фото оценку лижит ученик Надписи на с переводом для тату aнимe порно фото Игра магнат курортов полная версия человек паук Картинки черно белое Скачать компьютер nba на 2k14 игры Фильмы ужасов тайна старого отеля москве в парка горького 2015 Фото смотреть молодежное русское порно онлайн Веселые старты игры для школьников Хорошие шутки конкурс с картинками фильм золушки Смотреть сказка для Игра assassins creed на андроид Универ новая общага серия розыгрыш фото пизду крупним планпм Скачать игру знай наших на андроид вздрочнул фото частное порно фото групповух русских Макароны с кабачками рецепт с фото Скачать фоны картинки для фотошопа надо игры лего Скачать строить где для через pk Скачать игру торрент все играть madness Игры во combat тамбов фото апл большие члени секс фото стрингах смотреть фото в девушки Тортик с днём рождения картинка Новый мерседес s класса фото цена онлайн на Разрезать картинку пазлы Скачать игры на компьютер я ищу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721