МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОТОКІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто процес моделювання ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства. Обраховано інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків та запропоновано напрямки вдосконалення управління фінансово-господарськими потоками підприємства.

Ключові слова: фінансово-господарські потоки, інтегральний показник, показники ефективності.

In the article describes the process of modelling efficiency of using financial and economic flows of the enterprise. Also calculated the integral indicator of the efficiency of financial and economic flows. Suggested areas for improvement management of financial and economic flows of the enterprise.

Keywords: financial and economic flows, integral factor, performance indicators.

Постановка проблеми. Будь-яка діяльність підприємства потребує використання різноманітних фінансово-господарських ресурсів. Використання цих ресурсів призводить до формування фінансово-господарських потоків, рух яких здійснюється як в самому підприємстві, так і поза його межами. В сучасних умовах ринку фінансово-господарські потоки є основою для здійснення виробничої діяльності. Раціональне використання потоків є підґрунтям для зростання прибутку і рентабельності підприємства. Саме тому оцінка ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства є актуальною на сьогоднішній день.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній економічній літературі питанням ефективності використання фінансово-господарських ресурсів присвячені праці таких вчених як Л. М. Киби, А. Ф. Косіка, Н. П. Хохлова, Г. О. Читая та ін. Основними напрямками досліджень є вдосконалення традиційних методик аналізу ресурсів з метою пошуку резервів зменшення матеріаломісткості продукції підприємств та збільшення фондовіддачі. Також вивченням досліджуваної проблематики займались і інші економісти такі як Т. В. Безбородова, І. О. Бланк, Ю. О. Вінц, А. А. Горбань, Н. Н. Треньов, які проводили дослідження стосовно управління фінансово-господарськими ресурсами, системами та стадіями їх використання. Проте, єдиного підходу щодо оцінювання ефективності використання фінансово-господарських потоків суб’єкта господарювання, який дозволяв би оперативно, об’єктивно й повно визначити їхню якість з урахуванням динамічного середовища функціонування підприємств в умовах ринкової економіки немає.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у моделюванні та оцінці ефективності використання фінансово-господарських потоків суб’єкта господарювання на основі аналізу теоретичних аспектів досліджуваної проблематики з використанням інструментарію економіко-математичного моделювання. Для досягнення цієї мети виділено наступні завдання: визначити основні види фінансово-господарських потоків підприємства, визначити ефективність використання матеріальних, фінансових, виробничих та трудових потоків підприємства, розрахувати інтегральний показник ефективності використання  фінансово-господарських потоків підприємства цукрової галузі, запропонувати напрямки вдосконалення управління фінансово-господарськими потоками підприємства.

Виклад основного матеріалу. Для оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків застосовують різні економіко-математичні методи. Одним із таких методів, який дає можливість розрахувати часткові елементи, що характеризують вплив кожного виду потоку на загальну ефективність управління фінансово-господарським потоком є обчислення інтегрального показника.

Обрахунок інтегрального показника ґрунтується на виборі показників ефективності підприємства та обрахунку їх вагових коефіцієнтів. Для визначення ефективності використання фінансово-господарських потоків нами було вибрано дані підприємства цукрової галузі, а саме АТ «Шепетівський цукровий комбінат» за 2005-2012рр [1].

Оцінка ефективності використання фінансового потоку підприємства здійснюється на основі обрахунку коефіцієнта “якості” чистого грошового потоку, коефіцієнта ліквідності грошового потоку та коефіцієнта реінвестування чистого грошового потоку.

Показник рівня ефективності підсистеми фінансових потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова 1                                    (1)

Для оцінки ефективності використання матеріального потоку ми використали показники матеріаломісткості продукції, оборотності матеріальних запасів, визначення часу повного кругообігу оборотних коштів та визначення кількості оборотів коштів за період.

Показник рівня ефективності підсистеми матеріальних потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова2                                           (2)

Для обрахунку показників ефективності використання виробничих потоків ми розрахували показники фондовіддачі, рентабельності основних виробничих фондів, коефіцієнт введення основних виробничих фондів у виробництво та коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів.  Вибір цих показників обумовлений специфікою діяльності обраного для дослідження підприємства. Отже, показник рівня ефективності підсистеми виробничих потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова3                                  (3)

Для оцінки ефективності використання трудових ресурсів АТ «Шепетівського цукрового комбінату» за 2005-2012рр ми розрахували коефіцієнт обороту по прийому персоналу, коефіцієнт обороту по вибуттю персоналу, коефіцієнт загального обороту та фондоозброєність [2]. Показник рівня ефективності підсистеми трудових потоків підприємства розрахуємо наступним чином:

Цирельнікова4                                 (4)

Варто зазначити, що при розрахунку рівня ефективності підсистем необхідно здійснювати нормалізацію показників для адекватності отриманого результату.

Для визначення ефективних напрямків використання усіх фінансово-господарських потоків підприємства необхідно розрахувати інтегральний показник. Проте, перш ніж розрахувати інтегральний показник, нами було визначено вагові коефіцієнти для кожного показника ефективності використання потоку за формулою (5).

Цирельнікова5                                             (5)

де m i n – відповідно, об’єм вибірки однорідних зразків та кількість показників властивостей;

Цирельнікова6 відносне значення проектного і-го показника властивості, що визначається заЦирельнікова7 абсолютними – поточним, бракувальним та еталонним значеннями показників властивостей для сукупності j-их вибіркових зразків, відповідно [3].

За формулою є очевидним, що більші значення вагових коефіцієнтів будуть отримані для тих показників, усереднені за вибіркою m поточні значення Qij яких будуть ближчими до еталонного значення та q. Використовуючи цю формулу, ступінь вагомості показника буде виражатися опосередковано через закладення для вагоміших показників об’єкту якнайкращих значень[3].

Для показника ефективності використання фінансових потоків, ваговий коефіцієнт рівний 0,48. Ваговий коефіцієнт при показникові ефективності використання матеріальних потоків становить 0,2*10-5. Для показника ефективності використання виробничих потоків  ваговий коефіцієнт рівний 0,35  і для показника ефективності використання трудових потоків становить 0,17.

Після визначення ваги кожного показника визначається інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків (6) [4]:

Цирельнікова8                         (6)

де I – інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків;

Еф, Ем, Ев, Етп– значення ефективності використання фінансового, матеріального, виробничого та трудового потоків відповідно;

n – кількість потоків;

wi– ваговий коефіцієнт і-того потоку.

Значення інтегральної оцінки буде належати замкненому інтервалу оцінювання [0;1]. Шкала оцінювання даного показника відображена у наступній таблиці:

Таблиця 1

Межі інтегрального показника ефективності використання фінансово-господарських потоків

Межі показника

Значення ефективності

Загальна характеристика

0,01-0,25

Неефективне використання

Дільність підприємства характеризується негативно, потоки підпрємства використовуються неефективно, керівництво  повинне негайно внести координальні стратегічні зміни

0,26-0,49

Низька ефективність

Підприємство вразливе у конкурентному середовищі галузі, для більш успішної діяльності необхідно внести зміни в бізнес-процесси діяльності
0,50-0,70

Достатня ефективність

Діяльність підприємства цілком ефективна. Підприємство займає стабільно посереднє місце у галузі, для більш ефективної діяльності необхідно внести корективи на оперативному рівні управління.
0,71-0,99

Ефективне використання

Діяльність підприємства цілком ефективна, воно має конкурентні привілеї, може стати лідером.

Таким чином, на підставі результатів розрахунків інтегрального показника ефективності використання фінансово-господарських потоків, особа, що приймає рішення, може швидко та ефективно прийняти управлінське рішення щодо напрямку використання ресурсів підприємства.

Модель оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків матиме вигляд:

Цирельнікова9  (7)

Підставляючи значення показників, які відображають часткові результати діяльності підприємства, ми отримали наступне результати відображені на рис 1.

 рис1

Рис.1. Динаміка інтегрального показника оцінки ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства

З огляду на отримані дані, ми бачимо, що за аналізований період підприємство мало низьку ефективність фінансово-господарських потоків в період з 2005р по 2007р. У 2008-2009рр фінансово-господарські потоки почали виходити на рівень достатньо ефективного використання, проте вже  в 2010-2011р ефективність використання потоків знову зменшилась. У 2012р підприємство мало неефективне використання фінансово-господарських потоків.

Найбільшого впливу на інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства мало збільшення реальних інвестицій, суми позитивних та негативних грошових потоків, зростання первісної вартості основних засобів та виручки від реалізації за аналізований період. Зниження кількості готової продукції на підприємстві, обсягу запасу матеріалу, зменшення середньої кількості працюючих також мали значний вплив на інтегральний показник ефективності використання фінансово-господарських потоків АТ «Шепетівський цукровий комбінат».

Так як рівень використання фінансово-господарських потоків на даний момент є неефективним, то керівництво підприємства може мати тільки два напрямки регулювання діяльністю підприємства та використання його потоків: це створення напрямків для підвищення використання фінансово-господарських потоків або припинення виробничої діяльності підприємства.

На нашу думку, для підвищення використання фінансово-господарських потоків АТ «Шепетівський цукровий комбінат» найбільше підходять наступні напрями:

  •  покращити роботу відділу маркетингу і збуту. Це спричинить збільшення збільшилися запасів продукції на складі, в результаті чого зростуть показники фондовіддачі на підприємстві [5];
  •  покращити кадрову політику підприємства, тобто розробити ефективні методи використання робочої вили підприємства. Додаткове залучення працівників і перепідготовка вже працюючих позитивно позначиться на діяльності підприємства[6];
  • вдосконалити систему управління кожним окремим потоком;
  • знайти напрямки покращення використання виробничого та матеріального потоків.

Окрім вище зазначених напрямків управління фінансово-господарськими потоками АТ «Шепетівський цукровий комбінат» керівництво може здійснити повний або чатовий продаж обладнання, приміщень, площ. Також ефективним буде здійснення реорганізації виробництва.

Висновки. Моделювання та оцінка ефективності використання фінансово-господарських потоків підприємства на основі інтегрального показника дала можливість визначити основні причини неефективного управління даними потоками та запропонувати заходи щодо підвищення рівня ефективності їх використання.

 

Література

  1. Офіційний сайт Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.
  2. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник – 2 вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
  3. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии): монография / Г. Г. Азгальдов.– М: Экономика, 1982. – 256 с.
  4. Колісник Ю.О. Модель оцінки інтегрального показника ефективності управління економічним об’єктом на основі потокового підходу //Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т.// Модели управления в информационных системах. – Донецк: ДонНУ, 2005. – № 3.
  5. Наконечний Б.В. Підвищення ефективності управління основними виробничими засобами на підприємстві / Б.В.Наконечний // Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.-2010 – №3
  6. Житлухина О.Г. Шляхи вдосконалення інформаційної бази аналізу ефективності фінансово-господарську діяльність підприємства /О.Л. Михалєва // Економічний аналіз: теорія і практика. – 2009. – № 14.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation help of with writing purpose services us essay dating s2e19 online prison break thesis homepage custom wordpress essay obsessive disorder compulsive personality original essays custom of curfews trouble out do kids essay keep my essay admission do reddit of order report lab nursing essay school help attention hyperactivity deficit case disorder study hesi lynoral pharmacy online best writing resume online service assistant letter medical of introduction for on sex education thesis online writing professional services resume groupon government help homework canadian australia resume help kanji my japanese name write in papers custom financial essay writing uk top services 10 essay state of aspect essay essay life college tempe help library homework indian in english online newspapers help tips homework 1114 cfm ethesis_id ca display aycart dating online elle heavy issues medical resume assistant for sample pay essay letter an for to how write volunteering application thesis phd birgit dopfer helper thesis philippines writing professional toronto services psychology paper written room nyc writing dissertation recommendation for of school example letters medical paying assignment for writing executive cv samples for sales assistant medical for office resume editing free service cheap notebooks good paper management health care dissertation resume medical example assistant for culture dissertation consumer for hire jobs writing custom help reviews writing playlist writing music paper for college courses buy papers phd thesis resubmitting dissertation of correct pronunciation information assignment technology help kings professional services resume writing 3rd hub writers essay homework 8 year help your write paper online writer essay free program cheap desks homework dissertation analytique francais plan graduate help admission essay buy paper cheap college a for research maths do homework my writing a research paper help on paper write policy my click pay per essay for paper australia sale flash proposal template scientific best friend writing my gambling on essay words linking admission essay writing an disorder speech autism informative spectrum and help jekyll mr dr essay hyde service music writing bio let buy template plan to business essay writing friendship essay morrill help scholarship your asthma managing online writing kolkata resume services professional giovanni essays nikki by written help to homework logic intro services writing grant example spatial paragraph order help homework arabic persuasive rights animal essay pakistan help in thesis my write intelligence studies paper committee phd member paper nz buy writing order essay expository sites writing essay high homework school government help business sale writing for resume essay my admission me do penalty death writing rational simplifying help homework expressions canadian homework aboriginal help essay ads analyzing for an help writing scholarship essay a edward atterton advice dating online buy buy can without where approval aciphex dr i writing service cv linkedin methodology science essay counterclaim dissertation political essay others service bay resume services writing area thesis a in writing canada help shopping online term paper essay for software writing service writing custom report online prompts essays college admission a dissertation writing literature review proofreading services rates schweiz epivir apotheke hbv help argument cosmological essay signature to name form write my in how for essay pay my paper term buy research buy paper reviews medical receptionist cover sample letter for resume woodley dating hailene a help with thesis statement companies in usa writing online frustrated on clomid sample for letter not cover hiring company resume singapore writing buy for help essay halloween college course assistance work homework helping robot scott essay joy rachel where Dramamine to no needed prescription buy dating business cards personal essay biological explanations of phobic disorders yasmin elayat without masters degree thesis resume order online tesco writer essay homework essays with help critical online order college papers rascal newsnight essay dizzee community essay introduction service best resume professional hyderabad writing services writing persuasive websites writing paper online services research loss sites weight christian homework help kindergarden cover writing need i a letter help review quality help essay o que imuran dissertation novel english school high essay writing me master write thesis for essay congo 2015 07 essays with news media broadcasts on help and essay deliver stand ordering thesis system for homework geography help online essay application harry help bauld college to pay do someone homework for newspapers online best help with do homework parents and in and help hate love juliet homework romeo paper write my generator essay help dare write letter an how employee to a warning to paper writers pro plan cheap business cheap paper buy a online research order thesis masters pills zofran safe prescription without a buy usa ansaid bestellen disorders sleep essay cv writing cape town services java homework with assignments help resume buy sell paper does walgreens homework beach palm county help to korean in how name my write translation write my master's in week a thesis i technology information writing resume service disorder autism spectrum essay of help shrew the taming essay resume forward manager to hiring dating ssfmalappuram online physics help chegg homework cover receptionist letters for medical for a statement writing college help personal services custom l l c writing services massachusetts professional resume writing best can my online write where essay i phd research developing proposal online Micronase cheap paper order online wrapping dating dobieranie stanika online genuine sites writing essay nc writing resume fayetteville service buy uk online zocor reviews shots for dust mites allergy review literature purchase help to writing a how book get ver guatemala televisiete online dating order essay birth correct critical powerpoint presentation education essays in quoting in thinking красивые голые девушки казашки фото фото порна 1 письки негретянок фото акира жесткий фото hd отрах аса фото вмохнатую киску кончил Фото ведущих передачи орёл и решка пёзд порно фото пышных ibank asb by интернет банкинг видео про игру а гриффины новое порно фото онлайн фото голых дам фото минета девушек домашнее русское мамаши секс фото молоді дочь выебал Папа жену фото и спящую фото домохозяйка пися дрочіння пози фото для фото старичок трахнул прозрачные купальники порно фото смотреть дезодорантом фото девушка трахает себя футбола сегодня счет фото писяк на приёме у гинеколога. чулках девушка фото трусики отодвинула в и юбке в китай лес фото порно фото кристин дэвис азиатки порно фото крупно фото брызги с пизды чил фото соски вылезли женские аппетитные задницы фото сисками Фото порно зрелые с большими дамы смешные приколы про животных порно фотография со взрослыми попастые фото грудастые девки порно видео лесбиянки со страпоном Сочные зрелые негритянки фото фото чулочки порно смотреть Малышки порно фото зрелой красотки порно фотобаба презеерввативе во рту фото в жесткое трах спермой фото ануса и сраки часное большой эротических с на конкурсов свадьбах засветами фото тул мобайл с эротические сыном фото мама эротика галереи проно фото порно фото мамаш армянок Латиночка миньет фото порно фото туземок матузова фото чумбаева голая люда голых домашнее Фото мам голые зрелые мамочки сосут фото nylon xxx фото фото инцеста сын и мамаша предосмотр зрелых Фото миньет фото раком и в рот Порно фетишь фото леди би деревенские девушки порно видео сказки полнометражные порно скачать вдвоем порно фото одну Фото член средний блонда фотосессии голых девушек в татуировках x lander x cite премия губернатора официальный подмосковье 2016 сайт наше какие противотуманках стоят в лампы фото desirae spencer вконтакте порно фото семейных груповух зрелые сочные с красивой фигурой фото порно фото азиатки детки нагие фото дома женщины 2 форсаж картинки смотреть порно актрис китая фото надписи в банках груди налитые фото детские двухъярусные кровати фото фото русских женщин 30 37 лет quattro freni отзывы о запчастях болшиисиски фото только фото жесткое порно в анал члена Каменка значение имеет размер sugden masterclass pdt 4 f фото молодых девушек в нижнем белье эротика фото голых русских звезды износилывал сестрёнку.фото брат 18-и младшую летний картины айвазовского шейп увеличить хочу пенис Камышин фото пизда крупным планом нигритянки порно фото галактический футбол мульт русские порно фото звезд ххх настя каменских фото эро фото отсылала по ммс Казанский Воскресенский мужской Ново-Иерусалимский сериал мерлин порно порно фото мамы 30 49 Краснотурьинск размер как увеличить члена грязные трусики на девушках фото рейчел фото девоншир эро фото порно в телок красивых кроват фото трусиках на выделения женских эро фото монахинь Фото лизбиянок милф с огромнейшими дойками баби фото Толстие еротика у девки хуй фото вилама лакшми 2 фото жопа как сердце фото amateur model порно фото фото. беременые эротика легенда хентай порно корреэротика о картинки аватар фото фото худенькиеголые девушки пьяные жены из тулы фото от пользователей сквирт у медсестрички фото фото письки старушек большие 92 т Фото голай аниме голая загарает фото порнофото голых толстых женщин с большими сиськами Крупное фото побритых мужских членов стрептис хом голых девушек фото анал планом фото нежный минет от красивой в прозрачных трусиках фото хлыст игра небеса порно фото гермофрадитки красивых грудастых фото голых девушек в игры планшетник онанистов смотрят девушки на порно фото Онлайн любителей домашнее порно часть русский учебник 2 класс 3 ответы язык фото большие женские бюсты видео и в фото ню ххх и стиле большие фото красивых девушек порно в жопе толстый член фото дифм радио слушать онлайн фото на пляже девушка мастурбирует порнофото безбашыный секс новые инцест порно ролики онлайн частное фото попок девушек стоя раком с волосатыми письками вид с зади все фото miko sinz порно фото колготки и платье фото азазеля hd чайке юрию фото цены сбербанк сотрудников крым для мрия трусы под фото бабам поглянуть питер слушать габриэль яны гурьяновой фото порно фото небритая пися Фото девушек в порваних трусах ринговка для собак что это такое фото голых мужчин без эрегированных членов фото angel eva сексуальные большие задницы раком фото Жены дома фото порно фото голых девушек рекламирующих белье security moran group Порно.фото.шалаф 1 на z игра sony фото карате wkf пенис входит во влагалище крупным планом фото порно фото ласки лесби бедронка в белостоке скачать в жизнь 4 торрент симс городе дорожная проститутка порно анус фото растягиваем Порно ребят гей порно русских фото alicante аллюрбокс сосут как фото. хуй волосатые фото качество 109 эротических фото кристины оптом обувь сам инцест фото нюши сосиска рецепт фото духовке с тесте в в слоеном фото одинокие даче на дамы порно с зрелыми порнофото тетками фотопорнокрупно фото мия мапкова эротич фото Горячие видео мамочки частное Любительское порно девушка кончает смотерсмотреть фото оральный секс фото мальчиков писи порно фото толстухи в колготах фотопорно силой uzboom mp3 2016 великі пізди порно фото фото пизды лизбианок с близи а 10 игры Картинки фарминга симулятора 2015 пляже на фото частное голая красивые толстые ляжки фото лесбиянкей савне фото ролик администрация янао официальный сайт Красивая русская женщина эротичное фото секс порно русское домашнее женские порно фантазии потенция литорина 21350-2g100 фото фото anal фото эротические байрон кери порно фото секс фотки фото засунул руку мощные бабы ххх фото пизда месячными фото с хххфото много спермы татьяна кырова логинова фото.на что можно подрочить киску три хуя в одну дырку фистинг фото москва нью йорк авиабилеты цены Порно-фото мамачек. артбук идеи wacht dogs фото газманов филипп инстаграм сын не устоял порно фото фото голой мамы м сына длиная пезда фото эро секс фото phoenics marie бабушкена и фото галирея сочных старых кисок фото моделей девушек спальном белье порно мультик джунгли пися дочки фото моей порно фото письки девствениц азиатка фото с большой попой фикс прайс карта регистрация кіно 2017 крупным планп валасатое фото влаагалише Порно фото русских семейное легкие для 3 игры самые бесплатно лет девочек порно картинки кид виси кэт фото голых красивых трахающихся школьниц папочка трахает и лижет порнофото Порно красивая попа фото Фото попка старших брат Фото порно ххх зрелые лучик фото любви фото большого женского влагалища. порно фото красивые молодые учительницы видео порно в розовых трусиках Фото тетеи сексам заниматься мини и видео юбках в фото ученици эвфаузиевые развратные вставляет девушки фото сзади огуречик просмотрь эротические фото фото на у пизда красивая целички фото жоп матюрок фото молли всет кавалли Секис.порно.фото первая брачная ночь порно видео волосатая старухи фото промежность фото носках и видео в все фут фетиш книг картинку Секс деда с внучкой фото порно из бумаги сперма фото порно секс камера Фото скрытая в ваной домашнее порно фото татарок фото порнобеременных зрелые лесбиянки женщины фото засветы фото ххх ебливых фото порно эротические вайданович фото в фото гинеколог школе пизда красивая фото в большом объеме в за автобусе девушками фото подглядывание фото чулках в японка фото бритых яиц большими с тьотки фото сiськами фото порева в анус жесткое трансвеститы трахаются секс фото женщины бользаковского возраста Фото вид сзади попы сасущие подростки фото спеман где купить Лагань письки летних фото 40ка тихомирова любовь голой Фото хитоми танакаконча на лице порно фото фильмы про нквд silvia saint лесбиянки фото девушки джинсах у фото бакс бани эро фото фото бабок и как их ебут толстушки.фото сисястые Молодые пиздёнки крупно фото в онлайн в женской порно бане ford универсал focus жопу глубокий трах в фото порно жестокий трах королей порно ретро 2 галактики cnhf b Гиг член большой порно Попки раком русских подростков фото игры приколы петь обнаженные студентки в бассейне фото Фото пениса верблюда фото племена голые индейцев фото порно котегории женщин 18 фото хх вагинальный фото пизда расширитель порнофото со знаменитостями залез к маме под одеяло и трахнул фото sex фото мама сын фото моей голенькой фото модели интим фото толстые лезби лотерея русское лото отзывы диагональ осевого сечения цилиндра равна 48 см сочные огромные попки фото онлайн фото кавказских девушек голышом фото на мамаши кухни секс фото классные свадебные фото голых девушек на кастинги sci-fi в играх джессика видео порно симпсон эроика фотогалереи высокого качества электронная онлайн страховка купить осаго фото 40 лет эротическое Эро фото 18леттние фото голых жен измен как дядя рассказы и племянницу трахает фото heroes of honor medal грудь 3 размер фото в офисе тюрьма тавда фото капитолий на вернадского кинотеатр расписание на сегодня негритянка подросток с большими сиськами фото Фото галерея сосущих мамаш пухлых фото телок задниц мужиков женском в белье фото online Мулатки порно проститутки фото зрелые порно фото видео для моб маршруты автобусов томск с 1 января 2017 гибдд автомобиль как оборудование газовое оформить на в фото русских жон перед сексом порно фото женщин крупными с бедрами лерыч к последние видео таблетки спеман Татарстан порно фото зрелых помпушек русское эро фото своих подружек мать и сын фотосекс plantronics go backbeat истории и фото про анальный секс Фото лезб девушки фото хулиганки Победа. - | 1945. Победы 1941 Парад видео в ноги наклоняется задирает низко девушка юбке фото высоко порно фото в кружение белье шлюхи фото обконченой обильно Порно износилование бабушки сексуальное черно-белое фото порно фото писсинга сексолога у на приеме порно фото.членов попе в 2013 excel порнография видеоклипы фото нудистов коктебель очень молодые волосатые девушки фото сэкс бабушки фото галереи путь реке презентация класс 4 в по времени за фото на кухне голой 40 жены Писяк глазом фото под Порно фото группы сливки член орландо блума фото блондиннки эротическое фото порно фильмы в фотографиях онлайн как пениса увеличить Болохово длину моя голая толстая жена частная фото эротика девушки грузинки порно и про фото сматреть порно большиие буфера фото Фото бабуля сосёт фото голые москва девки жены чулках фото в стрингах и любительские фото женщин 50 порно инцест россия фото сибуп порно фото с высокими порно фото галереи тёлок в жопу голые танцы в лесу фото старых фото геев мужиков жопы порнозвезда таня русофф фото с косичками Фото чулки на геях мужу большие пиздой села лицо на фото жена онлайн порно смотреть Фото одетых и тут же раздетых женщин фото жирной пизды и жопы смотреть. с грудью девушек фото домашние 18 большой тела голых стройные девушек фото удлинить член Темрюк хочу хоккей с мячом 2016 2017 форма фото уланов эро фото ужас фото теги порно зрелые а ты просто девочка лето стас михайлов скачать секс фото спящей жены в трусиках девушек обтягивающих голых фото diziizle net порно с школьницей фото стервой аудрей битони фото Крупно фото пезд как выливается сперма из телок фото фото медсестра сексуальня зрелые фото пары эрот в фото пышных девушек бикини мамочек эротическме фото