МІЖКОНЦЕПТНІ КОРЕЛЯЦІЇ У КОНЦЕПТОСИСТЕМІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО КООПЕРАТИВНОГО ПАРЕНТАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42’371

О.І.Коропецька

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 місто Чернівці

 

МІЖКОНЦЕПТНІ КОРЕЛЯЦІЇ У КОНЦЕПТОСИСТЕМІ

СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО КООПЕРАТИВНОГО ПАРЕНТАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

 

У статті розглянуті ключові концепти кооперативного типу сучасного англомовного парентального дискурсу  та встановлені кореляційні звязки між ними.

Ключові слова:автохтонний концепт, коефіцієнт кореляції, кооперативний дискурс, парентальний дискурс.

В статье рассмотрены ключевые концепты кооперативного типа современного англоязычного парентального дискурса и установлены корреляционные связи между ними.

Ключевые слова: автохтонный концепт, коэффициент корреляции, кооперативный дискурс, парентальный дискурс.

The article describes the key concepts of the cooperative type of the modern English parental discourse and establishes correlations between them.

Keywords: autochthonous concept, correlation coefficient, cooperative discourse, parental discourse.

 

Когнітивно-дискурсивна парадигма є флагманом мовознавчих досліджень останніх десятиліть з огляду на її антропоцентричний вектор та інтегрований підхід до двох основних функцій мови – пізнавальної та комунікативної.  У її межах дискурсом вважається «… усний чи писемний текст з конкретною когнітивною, антропологічно зумовленою семантикою» [1, с. 105-106]. Наявність в основі дискурсу когнітивних структур – фіксованих форм ментального досвіду (концептів, когнітивних схем) – вводить у фокус досліджень лінгвокогнітивний аспект дискурсу [7, с. 38–39].

Парентальний дискурс, як комунікація між мовцями зі статусними ролями батьків та дітей, у когнітивно-дискурсивному контексті постає привабливим об’єктом наукових розвідок (А.А. Бігарі, В.В. Козлова, О.М. Галапчук, А.А. Семенюк, Л.В. Солощук, І.М. Осовська).

Метою дослідження визначаємо виявлення міжконцептуальних кореляцій в концептосистемі кооперативного типу сучасного англомовного парентального дискурсу (далі – САПД). Завдання дослідження зумовлені його метою та включають встановлення сили кореляційних зв’язків між автохтонами конфліктного типу САПД. Об’єктом дослідження є автохтонні концепти САПД як конституенти його концептосистеми, а предметом – взаємозв’язки між ними. Недостатня дослідженість концептуальних структур, що забезпечують парентальний дискурс, дозволяє говорити про актуальність роботи.

Сімейний дискурс належить до сфери побутового спілкування, і, у свою чергу, складається з таких складових, як парентальний дискурс (комунікація між батьками та дітьми), матримоніальний (комунікація між чоловіком та дружиною) та сіблінговий (комунікація між рідними братами та сестрами) [Борисова 2005, цит. за Проценко: 8].

Для аналізу механізмів взаємодії комунікативних намірів мовців у сімейному дискурсі виділяють два його типи: кооперативний та конфронтативний, або конфліктний. Кооперативний дискурс характеризується узгодженістю (або нейтральністю) інтенцій комунікантів та спрямованістю на реалізацію спільної мети. Сюди ж відносять і комунікацію, що відбувається в інтересах хоча б одного з комунікантів та не викликає спротиву з боку іншого. У кооперативному типі виділяють підтипи: консенсусний (наявні сигнали співпраці з боку обох мовців) та координуючий, що розвивається в інтересах одного з комунікантів (як правило того, що наділений ширшими комунікативними повноваженнями). У свою чергу координуючий підтип представлений двома видами: маніпулятивним, мета якого – домогтися змінити поведінку чи дії адресата, та інформативним, мета якого – отримати інформацію. Конфронтативний дискурс характеризується розбіжністю вихідних інтенцій комунікантів та спрямований на вербалізацію конфлікту інтересів або цінностей [4, с. 241].

Для кожного типу дискурсу характерний специфічним ментальний ресурс – концептосистема [7, с. 249], сформована різнотипними концептами. Дотримуємося типології А.М. Приходька, на думку якого концепт в дискурсі може бути метахтонним (утворює ім’я дискурсу), автохтонним (є концептуальною константою дискурсу) або аллохтонним (є концептуальною змінною дискурсу) [6, с. 66-67]. При реконструкції концептосистеми САПД використовуємо методику [5, с. 162 – 173], що базується на основних положеннях концептології та лінгвостатистики.

Матеріалом дослідження елементів та реконструкції концептосистеми САПД слугували об’єктиватори концептів (повнозначні частини мови), відібрані із джерел британської художньої літератури відповідної тематики останнього десятиліття. Об’єднання об’єктиваторів концептів у семантичні області (домени) та їхня обробка лінгвостатистичними методиками (хі-квадрата та коефіцієнта спряженості Чупрова К) [2, с. 75] дозволяє виокремити значущі домени («Фізіологія та процеси в тілі людини», «Розумова діяльність», «Соціальні події та явища», «Родина», «Інші люди», «Емоції та почуття», «Домівка», «Артефакти», «Харчування»,  «Час», «Оцінка», «Характер», «Рух», «Спілкування» та «Інші істоти») та концепти кооперативного типу САПД в межах цих доменів, які отримали статус автохтонів PHYSIOLOGICAL PROCESS, HEALTH, SICKNESS (домен «Фізіологія та процеси у тілі людини»), KNOWLEDGE (домен «Розумова діяльність»), WORK, MONEY, MEETING, EDUCATION, CARE, BIRTHDAY, NEED, PROTECTION, ECOLOGY (домен «Соціальні події та явища»), PARENT, CHILD, GRANDPARENT, SIBLING, HEREDITY, BIOLOGICAL FATHER (домен «Родина»), FRIEND, FAMILIAR PERSON (домен «Інші люди»), HOME, HOUSE, EVERYDAY LIFE (домен «Домівка»), PARAPHERNALIA, CLOTHES (домен «Артефакти»), FOOD, BEVERAGE (домен «Харчування»), TIME  (домен «Час»), POSITIVE EVALUATION, QUANTITY, DEGREE (домен «Оцінка»), BEAUTY, GRATITUDE, PRUDENCE, INTELLIGENCE (домен «Харктер»), RETURN, MOVEMENT (домен «Рух»), TALK (домен «Спілкування») та PET  (домен «Інші істоти»).

Для виявлення кореляцій між автохтонними концептами було використано коефіцієнт лінійної кореляції r, який засвідчує, що зі збільшенням значень однієї ознаки збільшується або зменшується в певному порядку значення іншої ознаки. Значення коефіцієнту кореляції можуть коливатися в межах від +1 до ‑1. У випадку, коли між ознаками відсутня статистична залежність, значення коефіцієнту буде наближатися до нуля або буде рівне нулю. Відповідно, якщо між досліджуваними ознаками є залежність, то значення r буде наближатися до 1; знак при цьому позначає характер зв’язку [3, с. 123–124]. Коефіцієнт кореляції обчислюємо за формулою:

,

де r – коефіцієнт лінійної кореляції, Σ – сума одержаних в результаті певних операцій величин, хі – значення першої ознаки, уі – значення другої ознаки,  – середня величина значень першої ознаки,  – середня величина для другої ознаки.

За інтенсивністю кореляцій найсильнішими вважаються ті зв’язки, значення яких знаходиться у межах від 0,87 до 1 [9, с. 57].

За результатами проведеного аналізу виокремлені 22 конфігурації автохтонів кооперативного типу САПД, що засвідчили сильні зв’язки.

Родина є основною життєвою ціністю. ‘Families are shared memories, shared experiences, mutual affections, and, in extreme cases, passionate willingness to fight for what we feel to be our world and our values’ [14, c. 121]. Для батьків важливо, щоб діти відчували любов, захист та безпеку [14, 93], а для останніх – самим бути та бачити батьків щасливими [19]. Значущість демонструє інтерконцептна кореляція PARENT-PROTECTION (0,91):‘ If anyone says anything nasty about my mum to me. I … I’ll knock their block off.’ ‘Fighting doesn’t solve anything,’ Emily warned.’Just point them in my direction, son, and leave it to me to put them straight’ [17, c.351].

У гармонійних стосунках сучасних родин помітно позитивне ставлення батьків та дітей одне до одного (CHILD – POSITIVE EVALUATION r = 0,91,  CHILD – BEAUTY r = 0,92): Joanie had a twin. It happens. Her twin died during the birth. … And Joanie was a beautifil child. A cute baby. Perfect.’ [13, c. 323]. Однак, значущими у спектрі емоцій, актуалізованих у кооперативному типі САПД, являються автохтонні концепти FEAR, GUILT та REGRET. На нашу думку, поява страху пояснюється не тим, що він виникає у процесі спілкування, а тим, що батьки і діти діляться своїми переживаннями одне з одним (FEAR – CHILD r = 0,83): We feared youd remained paralysed and Im just overjoyed that youre be able to walk again.’ [17, c. 363]. Відчуття ж провини та жалю має місце у кооперативному дискурсі, коли один із мовців припустився помилки, усвідомив це та бажає виправити ситуацію, що склалася (GUILT – PARENT r = 0,75, REGRET – DEGREE r = 0,7). Із прийняттям почуття провини виникає і почуття жалю за скоєне.

У британському суспільстві обов’язки батьків, так звана батьківська відповідальність, визначається законодавчо та передбачає надання житла, захист і утримання дитини, привчання її до дисципліни, забезпечення її освітою та медичним лікуванням і догляд за її майном [19]. Самі ж британці, хорошими вважають тих батьків, котрі встановлюють дітям певні рамки та дисциплінують їх [18].

Проте у 21 ст. має місце відхід від традиційних родинних цінностей та традиційної «нуклеарної сім’ї» – зростає кількість випадків спільного проживання батьків без одруження, неповних сімей, специфічних стосунків між батьками та дітьми (PARENT-CHILD r = 0,93, PARENT-SIBLING r = 0,88): ‘Hes moving out when the babys born.’ I said. ‘oh, sweetheart.’ Dad said squeezing my hand. ‘ Why don’t you come back home? No need to struggle on your own’ … ‘Millions of women look after babies on their own….’ [12, c. 199].

‘…She didnt forget, you know. I think she wanted to have some birthday time just with you but then Hedley needed her and then Morwenna and then we ran out of time, didnt we?‘ [12, c. 311]. У наведеному прикладі батько намагається пояснити синові, що матері просто фізично не вистачило на нього часу через потребу в її увазі молодших брата і сестри. Оскільки сім’я є соціальної групою, важливим видається й уміння налагодити вербальний контакт між батьками і дітьми (PARENT – TALK r = 0,89): Im sorry, John, this must be hard for you. You and I can have a chat later,’ offered Derek’ [17, c.193].

У рамках кооперативного спілкування статистично значущими виявляються міжконцептуальні пари, що відображають турботу членів родини, зацікавленість у стані здоров’я, зокрема бабусь та дідусів, яких в європейській парадигмі не відносять до безпосередньої родини (CARE – PARENT r = 0,93):  Come on, love, dont be so hard on him. He wants you to do well in your exams, but he understands you need time for your mates too.’ [11, c.63], де бачимо, що батько турбується про освіту доньки. Наступні пари концептів демонструють високу інтенсивність зв’язку – GRANDPARENT – SICKNESS r = 0,95: ‘You were, you were going to say somethinf else, Mum. Don’t torment me.’ ‘I’ve no right to say it. Violet (granny) had emphysema, that’s a fact. The doctor had been several times, it was officially diagnosed. And she was vastly overweight, with a kidney problem, plus she had diabetes, I think…’ [12, c. 108] та HEALTH – POSITIVE EVALUATION r = 0,92: ‘What’s wrong with her?’ ‘She’s got an infection.’ ‘Will she die?’ ‘They’ve given her antibiotics.’ ‘So she’ll get better?’  Silence. [10, c. 238].

Кожну людину цікавить її походження і це питання не залишається без уваги у парентальному дискурсі (HEREDITY – PARENT r = 0,94): ‘Did you know him?’ ‘Not to speak to. He was quite a bit older. He may not be alive still. There’s no getting round what genes you might have inherited from Rachel but at least taking my mother out of the picture might improve the odds. Of course I can’t answer for him and his family.’ [13, c.77]. Для дитини наявність у себе спільних рис із батьками є елементом усвідомлення себе, як частини цієї родини.

Значну роль беззаперечно відіграє спілкування та співпраця з іншими людьми (CHILD – FRIEND r = 0,7, FRIEND – POSITIVE EVALUATION r = 0,75), причому важливим залишається момент позитивного сприйняття друзів: I know you didn’t get much of a chance to chat to him while we were loading, but he used to have a stall close to mine on the market and he’s still a good mate.’ [17, c. 108] Статистично важливими міжконцептними зв’язками у кооперативному типі САПД характеризуються пари FRIEND – PARAPHERNALIA (0,65) та FRIEND – TIME (0,88). Особисті речі дітей, батьків та їхніх друзів є тим спільним, що може їх об’єднувати (наприклад, записки, листи, музика):  Zoey helped me choose them and shes got them all on her iPod (its got speakers if you need to borrow it) [10, c. 267]. Для підтримання міцних та теплих стосунків з друзями необхідно приділяти їм час та увагу: Come on, love, dont be so hard on him. He wants you to do well in your exams, but he understands you need time for your mates too.’ [11, c. 63].

Однією із базових цінностей для британців є будинок, де мешкає родина. Базовою ідеєю дому є “… is a brick house with rooms upstairs and downstairs with a garden … unless you’re young or old or poor”[14, c. 51-53]. Сьогодні будинки є доволі дорогими, але британці, все ж, беруть їх під іпотеку на значну кількість років, воліючи мати власне житло (показник кореляції  у парі CHILD-HOUSE склав 0, 89). Продаж та покупка нового дому часто є основою для багатьох рішень [14, c. 121]: Our daughter has bought a house!’ He pauses momentously. ‘We’re very, very proud, aren’t we,Jane?’ ‘We used to say, who on earth would ever give our little Becky a mortgage?’ Mum chimes in. ‘We were quite worried, love! But now you’ve got a beautiful house in Maida Vale!’[15, c.167].

Отож, домівка, де відбувається безпосереднє спілкування та де мовці проводять значну частину спільного часу, є одним із ментальних стрижнів САПД. Як показує дослідження, значущістю позначена пара RETURN – HOME (r = 0,98): ‘… Whens Linda coming home?’ ‘Shell be insoon as shes finished work.’ [16, c. 394], що засвідчує актуальність повернення додому після роботи чи прогулянки не лише власне мовців, а й інших членів родини з уточненням часових меж TIME – HOME (r =0,94): Oh, youre at home at last[16, c. 393].

Один із найвищих показників кореляційної залежності належить парі автохтонів FOOD – MONEY (r = 0,97): Last week I got five sea bass just lying there in a plastic bag. If I begin to put things in Dad’s freezer, we’ll have plenty for parties and dinners and it won’t cost your father a penny[10, c. 210]. Така значимість концептуальної пари зумовлена тим, що їжа, передусім, є життєвою необхідністю для кожної людини та складає певну частину витрат сімейного бюджету. З матеріалу очевидно, що їжа є особливо важливою у святкові дні та на різноманітних розважальних заходах (наприклад, вечірках). Їжа та напої виконують і функцію ліків від хвороб та поганого самопочуття (кореляція у парі FOOD-BEVERAGE виявлена на рівні 0,9):   ‘Barley sugar thatll make you feel better. … You should be drinking raspberry leaf tea Helps with the pains [16, c. 75].

Спостерігаємо також, що сучасні родини дотримуються традицій, пов’язаних із національними стравами (fish and chips, Sunday roast, puddings) та залюбки їх споживають: Oh, the puddings I made, … the apple crumbles, the spotted dickgrand. Remember them, Jean? Proper puddings[12, c. 180].

Високовартісна їжа (або дорожча, ніж родина споживає зазвичай) асоціюється, насамперед, із сімейними святами (FOOD – BIRTHDAY r = 0,89), традиційним пригощанням є іменинний торт: Wait till you see the birthday cake, Mum. And the decorations.’ [15, c. 257]. З іменинами також пов’язана традиція вітальних листівок, яка збереглася донині: I almost forgot,’ she said. ‘Your card. Its in the glove compartment.’ [13, c. 205] – мати-художниця щороку власноруч робить усім своїм дітям листівки.

Продукти, які є корисними та здоровими, багатими на вітаміни, інколи розглядаються як елемент розкошу. Важливим акцентом є і кількість харчів, які споживаються, що підтверджує показник кореляції (r = 0,9) у парі FOOD – QUANTITY: ‘Youre cold because you dont eat enough, and thats whats happening nexttoast.’ [11, c. 161], адже достатня кількість їжі є запорукою здоров’я дітей. Обговорення «продуктових» питань (місць продажу, якості, поживності, приготування) та процесів харчування (в межах і за межами дому) типове для комунікації сучасної британської родини та виступає, окрім іншого, і своєрідним обміном досвіду між поколіннями. Зафіксований зв’язок у парі PHYSIOLOGICAL PROCESS – FOOD (r = 0,86), що засвідчує очевидність  відчуття голоду та холоду у разі нестачі їжі.

Частотність об’єктивації пари WORK – TIME (r = 0,9) пояснюється виховною доцільністю ознайомлення дитини з особливістю професійних обов’язків батьків та засвідчує актуальність тематизації або професійної необхідності дорослих або розмежування професійного і сімейного (як правило, обіцянки проведення спільного часу сім’єю після робочого дня): Can you go to our moms this afternoon?’ ‘I need to work late [16, с. 515].

Концепт TIME утворює статистично значущі пари TIME – FOOD (0,87) і TIME – MONEY (0,79). Поєднання автохтонів TIME і FOOD найчастіше актуалізує або певну сімейну традицію щодо прийому їжі, яка регулярно повторюється, або час прийому чи приготування їжі: Did you hear that, John? We may have to put up with your gran, but at least, we’ll still get our Sunday roast’ [17, с. 367] ‘Anyway,’ Mum said, ‘he’s getting his last few things together up there, so I’ll make him some sandwiches in a minute and he can eat them in the car. I don’t want them saying we sent him away hungry.’ ‘Mum?’ ‘Perhaps I should pack him some snacks for later, some crisps and things.  [11, с. 357].

При кооперативних парентальних стосунках батьки характеризують  певний період свого життя, об’єктивуючи автохтон MONEY, що засвідчує певну матеріальну спроможність, очевидно істотну для усвідомлення статусу родини: There was a time when I didnt have the money for new clothes and I had to buy secondhand ones from this very shop [17, с. 117].

Матеріальна спроможність (MONEY – QUANTITY r = 0,91) активується переважно у контексті заробітної плати, бізнесу, благодійності та витрат на покупки: ‘I had enough money! I could get the boots! Hooray!’ [15, с. 11]. Cтатистично значущою для кооперативної парентальної комунікації є пара автохтонних концептів WORK – MONEY (r = 0,92), у якій прослідковується залежність фінансових надходжень від залучених зусиль: Theres nothing wrong with good, honest labour, and most of my earnings will go towards setting up a refuge I dont want to waste money on renting a flat [17, с. 52].

Також у родинах приділяється увага питанням екології та захисту навколишнього середовища (ECOLOGY – PARAPHERNALIA r = 0,88): ‘We’ve all got you eco things, love,’ says Mum fondly. ‘We know how you are, with your chlorine dyes and your natural fibres. ‘There’s apparently some vile, irresponsible company that sells yoga mats made of toxic computer parts. Trying to peddle them as “recycled”.’ [17, с. 43].

Значущими для САПД є домашні улюбленці, якими у Британії традиційно вважаються собака, кіт, кролик, пташка та рибки (CHILD-PET r = 0,7): Hes (parrot) shivering,’ Joyce said. ‘I think he looks poorly,’ Linda said. ‘Dont breathe near him!’ Violet said suddenly [16, с. 244].

Висновки. За результатами проведеного аналізу можемо твердити, що ключовими автохтонами кооперативної комунікації у сучасній британській родині виступають концепти PARENT, CHILD, FOOD, TIME, та MONEY, за участі яких утворюється найбільша кількість концептоконфігурацій. Посередництвом цих концептів до ментального ресурсу залучаються інші елементи концептосистеми САПД, які формують його концептуальне підґрунтя. Невід’ємною частиною спілкування між батьками і дітьми є теми родини, спадковості та здоров‘я, дому та присутності у ньому, друзів, підтримки і турботи, роботи та грошей, а також емоцій, що супроводжують мовців при спілкуванні. Концепт FOOD проявляє найбільшу кореляційну залежність у парах із автохтонами MONEY, QUANTITY, BIRTHDAY та PHYSIOLOGICAL PROCESS, що при описі дійсності крізь призму парентальної комунікації актуалізує фізіологічні потреби людини, особливо ті, в яких діти залежать від батьків. Автохтон TIME із найбільшим ступенем зв’язку корелює з такими концептами як HOME, WORK, FRIEND, MONEY та FOOD. Ці показники демонструють важливість того як, де та з ким проводять час члени родини. Отож, реальність у проекції засобами концептосистеми, в основі якої знаходиться спілкування сучасної британської сім’ї, на чільне місце виводить концепти, які презентують фізіологічні (вода, їжа, сон) та соціальні (спілкування, робота) потреби людини, а також потреби в особистій і соціальній безпеці (житло, здоров’я). До культурних домінант у межах спілкування сучасної британської родини можемо віднести домівку та харчування, а також відмітити дотримання традицій, однак із можливістю певних змін у складі родини, важливістю позитивних емоцій, спільного проведення часу і турботи про членів сім”ї.

Перспективу дослідження вбачаємо у виявленні типів зв’язків між автохтонними концептами САПД.

 

Список літератури:

 1. Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі / І.А. Бехта. – К.: Грамота, 2004. – 304 с. – Бібліогр.: с. 276.
 2. Коропецька О.І. Автохтонні концепти та їхні конфігурації як елементи концептосистеми сучасного англомовного парентального дискурсу. / О.І. Коропецька // Мир на гранях языка : международ. сб. науч. тр. по лингвокультурологии / под ред. Е.Е. Стефанского. – Самара : Самар. Гуманит. Акад., 2013. – С. 74-78.
 3. Левицкий В.В. Квантитативные методы в лингвистике / В.В. Левицкий. – Винница: Нова Книга, 2007. – 264 с.
 4. Осовська І. М. Стратегії і преферентні тактики парентального німецькомовного дискурсу / І. М. Осовська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 16. – 2010. – С. 240–246.
 5. Осовська І.М. Сучасний німецькомовний сімейний дискурс дискурс: ментальний і вербальний ресурс : монографія / І.М. Осовська. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД» , 2013. – 402 с.
 6. Приходько А.М. Дискурсологія концепту vs концептологія дискурсу // Вісник Харківськ. Нац. Ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2007. №782. – С. 66-67.
 7. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332с.
 8. Проценко О. Особливості матримоніального діалогічного дискурсу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_81_3/statti/100.pdf
 9. Руденко В.М. Математична статистика : [навч. посіб]/ В.М. Руденко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
 10. Downham J. Before I die [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rulit.net/author/downham-jenny/en/1/date
 11. Downham J. You against me [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://royallib.ru/book/ Downham_Jenny/You_Against_Me.html
 12. Forster M. Isa & May /Margaret Forster. – London: Vintage Books, 2010. – 316p.
 13. Gale P. Notes from an exhibition / Patrick Gale. – London, New York, Toronto, Sydney and New Delhi, – 374p.
 14. Hewitt Understanding Britain Today / Karen Hewitt. – Oxford: Perspective Publications Ltd, 2009. – 307p.
 15. Kinsella S. Mini Shopaholic [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://royallib.ru/book/ Kinsella_Sophie/Mini_Shopaholic.htm
 16. Murray A. Family of Women / Annie Murray. – London: Pan Books, – 537p.
 17. Neale K. A father’s revenge / Kitty Neale. – Avon, 2011. – 378p.
 18. The Modern British Family. Research for the Labour Party [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://britainthinks.com/sites/default/files/TheModernBritishFamily-print.pdf
 19. What is parental responsibility [Електронний ресурс]. – Режим доступу: gov.uk/parental-rights-responsibilities/what-is-parental-responsibility

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysis statistical dissertation help intellectual dissertation property electronic graduate help school essay yesterday to do my at six oclock i homework vitamin of high a doses usa service thesis writing help essay rutgers homework rs helper practice essay sat help essay word on respect 500 order report lab science gates essays scholarship phd biochemistry thesis with statement personal help college for website uae content writing services algebra online free help history is essay what nursing my paper write inc american herpes foundation endep dosis sales for assistant cv template online help words 500 application college essay reliability validity general health questionaire place buy essay best custom dissertation express objective for resume position sales help sits homework 20e accounting help homework viagra a without perscription gold buy presentation best clicker powerpoint essay diversity cultural essay can how write review phd literature dissertation a sections in ks2 homework help maths help writing persuasive maryland online writing resume services professional euthanasia paper research help essay sport television and pharmacy canada luvox assignment my write for study criminology help engineering dissertation civil bangladesh paper sale admission for homework and help libraries websites punjabi essays dubai in dissertation writing free online homework statistics help help homework about romans iv antibiotics powerpoint ivpb on presentation that you can essay buy papers honorary sale for doctorate service essay michigan university college application of statement history thesis ancient evista 100mg tablets term help paper estimating homework numbers help harbor gig care skin english in writings essay thesis wordpress custom 404 write school in to my how french essay dissertation uk buy online doctorate a buy dissertation uk invitation for a letter how application of visa write to resume mechanic for summary csec papers online past for sale resume template essay macbeth buy thesis eating for statement disorder splendid suns essays thousand for computer me dissertation topics science writing services cheapest essays the essay services writing in uk dissertation write how a economics to mexican joke essay midget online buy papers college resume manager objective for sales cant thesis on buy statement happiness money term paper written thinking critical assignment paper individual application position resume for medical clerical letter writing application pros and cons dating marijuana yahoo legalizing mandy help primary homework barrow by literature level review doctoral pro research con paper and phd dissertation assistance nursing papers term online order psychology research dating studies online spanish writing service essay admission services essays cornell mba admission college mba essays services letter cover internship for medical sample does buy money can essay happiness online best essay brand buy Topra name cheap online - Topra Warren homework lever help f vocab services resume edmonton writing world writing chicago resume best services help live homework chat a book have you write report someone for science cancer projects ovarian school high custom order thesis the papers writing online yahoo dissertation answers custom services writing studies gcse media coursework help of in points essay order a2 help history essay in services york new city resume writing guide best pay to statement personal write someone freelance writing service research mahmoud phd thesis abbas order monopril paper order research parts of the a proper for is mort dissertation amour complete can my i how homework where to apa papers research buy solostar lantus buy intp enfj dating enfj need now homework help with nursing assignments writing help humanities arts homework help drug cozaar generic letter medical front desk for cover essay english websites phd resume engineering essay critical a services best hyderabad in resume writing reasearch on rain acid type free online paper master thesis computer to introduction help research paper roxanne relationships pallett dating phd education economics of thesis sinemet pharmacokinetics food statistics idiosyncrasy write my paper about carrie essays sister medical for students thesis topics technology county schools homework help pinellas resume writing service review the ladders buy essays course websites help for homework service legitimate writing essay melbourne help homework essay law service writing school essay write french my pills online vasotec Louis non script without St. buy best Veno-Ritz - prescription Veno-Ritz generic writing website book dating year old 24 37 ordering online cheap acticin for objectives resume sales sample help civil homework war get prescription purchase i can a where without pulmolan resume los writing angeles service writers custom subjects dissertation construction indafon 10mg retard assignment design help product tabs get voveran essay help a descriptive with writing help masth homework writing service resume seattle executive statistic help college homework story write my how example to life of options back is null dating essays in highlight is sportsmanship what athletics right yellow dissertation writing cheap geography help human homework writing and with essay help contrast compare a help essay writing best cv writing services ny queens singapore assignment service writing 10 best brisbane resume services writing 50 mg indinavir canadax cheap center resume buy app best discovery essay end in border paper write nursing my me for cialis pros cons and and viagra of essay how an write to exemplification carbon to dating date is used 14 kitten essay help yahoo spalle grosse dating about holocaust written essays the study social homework help writing services paper scientific school help essay year round advocacy speech topics writing thesis help statemnet reports sale college book for admissions rutgers essay homework and continuous help functions medical assignment science help online isoptin mg 150 sr malaysia service dissertation writing help artificial intelligence homework on performance dissertation appraisal report essay order brides mail paper in home at writing mumbai work online writing essay sociology social order essay Игровая руками фото своими комната юноши трахают женщин за фото 40 фото Рецепты домашних с вареников в Арка однокомнатной фото квартире Картофельный гратен рецепт с фото девушка раком на улице фото pic ответы русском 1 combo Игра на две и сестры фото парень Картинки любовь телефон андроид на Афоризмы и высказывания о друзьях загадки функції Лего звездные войны свободная игра Программы для создания игр на мак Серьги фото цена и золотые висячие Красивые картинки платьев и туфлей Мы не можем быть вместе статусы порно картинки со старухами for vigrx men Белоярский ласкает сама себя фото фрукты пиздe. в фото полгодика фото Статусы девушки признание в любви Игра 7 смотреть 4 престолов сезон Игра сезон 1 престолов. 3 серия маслом в фото картину фотошопе Из раздевания Играть шашки игры на day Коды я cube на выживание игру про частушки руки Игра макияж для принцессы золушки демодексы фото Игра английский язык 2 класс слова пошагово щуки с Котлеты из фото фото который члена кончил природе фото школьницы порно на игра онлайн балто Тигуан модель фото 2015 новая года Что такое слэм в игре borderlands босс 3 скачать Игра через торрент Русская сказка три поросенка текст надписи девушек Арабские для тату голые накаченные мужики со стоячими членами гей секс фото Икона смоленская божья матерь фото фото закуски Праздничные мясные с Картинки с надписью про мужчину все части котята лисят Игры против Флеш игры квесты на русском языке край торрент игра Скачать 1 фар Красивые на пляже девушки картинки школе в фото информатики Кабинеты Разновидности глистов у котов фото голые пизды фото старые Картинки закон об образовании в рф Игра по вторжению титанов скачать фото самых моладых порно девушек фото Автомобиль моделей форд всех компьютер известная игра на Самая Блюда из фарша в горшочках с фото Раздень меня смотреть онлайн игры порно фото rocki roads kazantip фото шар во рту фото Скачать игру the walking dead 3 на Игры игрока для девушек одного фото dilwale 2015 скачать. сексфото девушак порно Натяжные потолки на мансарду фото Игры про вторую мировую 1941-1945 фото сперма на лице пизде искать фотографии голых телок класні фото порнухі Обои бежевого и коричневого цвета компьютер игру 5 на форсаж Скачать Смотреть ужасы 2015 ночной огонек Сказка 12 месяцев полная версия азартные игры Онлайн телефона для фото клеопатры эротика кухонного заказ на гарнитура Фото фото пар молодых семейных секс фото знаменитостей которые не носят нижнее белье картинки Лотерея на день рождения загадка о ясене украли невесту онлайн порно смотреть где трахаются фото дому на фото урок порно с пиздой красавица фото Игры 2 стрелялки двоих зомби на быстрого вкусного и салата рецепт фото Куриный фарш что приготовить фото Скачать на телефон игру ну погоди Лучшие фильмы ужасов про насекомых фото стояков членов Когда начиналась у гостях в сказки Коды на игру драйвер сан франциско дивный Скачать андроид на сад игры секс нежные фото с фото дома террасой Деревянные до ревизорро фото Елена летучая Онлайн игры на двоих про монстров фото моделей топлесс девчонок русых фотографии красивых Как найти фото в группе вконтакте На что ловить рака в игре рыбалка Календарь на ноябрь 2015 картинка Скачать игру на компьютер строить 5 в фредди 5 игру с ночей Поиграть из гостиные Мебель белоруссии фото Установит игру гонку на компьютер Скачать на телефон фото про любовь Татуировки на руке по латыни фото времени рекс и скачать Игра машина Спортивный я и моя семья картинки Картинки к мультфильму карлик нос с в фото духовке рецепт Перепелка Обои на рабочий стол чашка с кофе Как отказаться от компьютерных игр картинки архонт Как рождения ко дню фото оформить как порно сосать надо питомцы симс 2 игру скачать Как Поклейка обоев в современном стиле Самоучители на отзывы игры гитаре в новосибирске Кресла цены фото и на выбор крупное фото голые девушки Счем полезно есть овсяную кашу Скачать демо версию игр на xbox 360 фото лесополосе игру через 2 Скачать торрент танки Фото по математике для презентации свадебные Картинки со спины платья скачивается Не world tanks игра of картинки уровень 4 9 ответ 1слово ютуб не картинку показывает Почему полных Модная 2015 для фото одежда голышом фото пьяные женщины Iphone 4s картинки на рабочий стол Игра ферма для андроида скачать сцепка фото поезда птс мопеда фото Вирус игра на компьютер по русски порно фото анусы геев порно видео онлайн трахают спящих на знакомство Конспект урока игры фото новинки весна лето Обувь 2016 фото man внутри американки в купальниках фото Картинки казахстан на рабочий стол в Игра вас новом ожидает что году 3 Железный на телефон игра человек die to 7days сохраняется игра не сиськи любительские большие фото брат трахнул радной сестру фото Все видео игры майнкрафт с читами парами эро порно фото порно дево4ки фото Сказки о теплых и холодных цветах самсунга gt-s7562 для игры Скачать Картинке летучий сказке корабль к геи порно фильм скачать Картинки всех аватаров до аанга Из печени куриной рецепт с фото компьютер майнкрафта Игры на клоны фото ответы 8 уровень 1 4слова Фото кино хищника чужой из против ебли порно бабушки фото внуком. с Эпиляции в домашних условиях фото Фото картинки здоровый образ жизни Смотреть онлайн ужасы 2015 2016 фото хворих для игру Скачать без торрента винкс подруга есть Увсех такая фото с блюд рецепт фото вторых Простые цветов нарисовать Букеты как фото Скачать карты виндовс 8 в игры для для класс Игры математики 6 урока не Картинки контакте в загружаются онлайн одно четыре слово фото Игры юбкой под фото трусы в чулках прозрачные онлайн порно на даче студенты Соус для спагетти рецепт с фото эз фото город Как сделать русский в игре аватария из теккена фото Скачать рулетка игра или профессия эро фото париж. подростки первый раз порнофото фото каскад короткий стрижка Очень Игра андроид на город свой создай фото пригород домов анапа Продажа плохой фото медсестры двери англия фото Картинка малышу с днем рождения plus vigrx купить Белореченск где порно износилование маньяки Морской окунь паразиты на нем фото в красноярске на Школа гитаре игры Игра на телефон кот том ухаживать фрилендер ленд нового Фото ровера фото порно негритянок бикине в Читы к игре бой с тенью на рубины 23 раскраски к февралю Картинки фото савамура фото эротика темноволосая русская сосет член Красивые надписи признания в любви смотреть порно фотография русская певица Реферат на тему загадки о природе Бассейны на дачном участке с фото katie kox сиськи фото Картинки фотографии с новым годом о салтане сказка царе Сочинение Учиться водить машину онлайн игра Прикольное с днем рождения фото фото ноги женское доминирование рецепт с Вкусно фото просто и фото видео порно скрытой камерой амиме голое фото 18 Как скачать игру чёрные бушлаты фото муравей на Лепестковый клапан ноутбук в ряд игру три Скачать на картинке в увеличить Как пикселей 4.2 андроид Скачать новые игры на с Картинки классный надписью ты спеман Лукоянов купить частные порнофото русских пар красивых фотографии женских форм девушки дрочат писю фото в картофелем пакете Курица с фото для фоторамок тысячи и Вебка фото копировать Как с текст картинки цены ситроен фото 2015 с4 и Новый нормальный размер половой член Новгородская область Игры для трактора мальчиков 4 лет для Картинки вышивка крестом кухни Игры рейнджеры дино заряд смотреть масштабная фото оргия засветы фото голых спортсменок в Играть мираж войны с игру читами братки игра на пк фотографии зрелых порнографии секс лесе фото вратарь онлайн Играть футбол игру макияж Игры одевалки и прически любовь девушек в к вк Статусы про про Загадка с ответами подснежник легких школы Картинки для причесок игру fallout торрента с 1 Скачать самое найдете вы Здесь интересное пизды обезьян фото порно супер очко фото kg порно фото Женское весна 2016 фото пальто с картинку гугл скачать Как хрома змея мире картинки Самая в большая мого фото ліжка Список советских фильмов и сказок картинку поставить Как вместо лица приколами с мужские Трусы вязаные русские спермоглотки фото ninnet Скачать зуму игру через торрент игры малышей Скачать лунтик для голые девушки 80-90 фото обои три вида Сказки где нарушены права человека игру на планшете поиграть Вкакую Сколько сериалов в игре престолов интересного вк можно в Что сделать в секси униформе полицейской фото девушки денег истории об факты Интересные Фото туфлей на платформе с шипами Загадки о 23 февраля с ответами Ау тебя парень есть картинки Картинки для рабочего стола hd 3d частное анального порно фото русское дон кихот обои фото голых женщин с торчащими сосками секси прорно фото Смотреть игра с дмитрием нагиевым сисяры фотоколлекция Натяжные потолки фото для рекламы фото девушек в спящих стрингах автоэкспресс фото fuck dolls фото кофе фото из скраб Игры тесты кто ты в гарри поттере Скачать игру midnight game торрент скачать без сити лего вирусов Игры улучшения таблетки для Нижнекамск эрекции фотосессия девушек голых красивых скачать игру xcom enemy unknown андроид фото такси киа мафия игру Скачать компьютер на Прохождения игры бежать из тюрьмы эротические фото домашние ульяновск шпагат нитка фото зрелых полных фото порнозвезд порно фото тинейджеры с толстым дилдо фото зрелых ухоженных порно женщин Целая рыба в духовке рецепт с фото с фаршем пошаговый с Кабачки фото виды спорта фото Зимние название и фотографии большие попы на для фото свекрови свадьбу Платье Скучаю по тебе картинки на телефон фото школьница хуй на смотрит Запекаем баклажаны в духовке фото душит фото женщина стюардесса фото эро Гост р 50571.3-94 статус документа рождения погоди днем с Картинка ну Как сделать красивый слайд из фото Лошади рабочий стол картинки на Почему не отображаются значки фото минибикини фотосеты порно.фото.девушки.страпоном. Приколы женщинами видео водители с растение Игры зомби против 2 ферма жизнь комикс война Играть в средневековая игру фото секса с девушкой в советской школьной форме пацанов одноклассники для Статус в Игра храбрая сердцем скачать на пк Как монтировать игру с 2 образами Кызыл vimax препарат Скачать игру на андроид микки маус Телефоны фото сенсорные в связном стен Обои 3д для фото омске цены в Самые страшные фильмы ужасов дома Прохождение игры gta человек паук Причёски для мальчиков 2 года фото Рисунки на ногтях инструкции фото порно блондинка соблазнила игры 1.8 карта голодные Майнкрафт почему падает половой член Олонец рима в картинках Игры операции на русском на мозгу про Новогодние сказка мороза деда хейзел все малышки Играть игры во Игра эльза и рапунцель одевалки Какие бывают ногти нарощенные фото Поделки бутылок на огород фото из больше Димитровград как член сделать уровень ответы Ответы игра ссср 71 любительске порно фото Игра даша путешественница и щенок сектора абхазии Фото в частного крупное фото жирной пре жирной пизды вставшей раком стрижек с мужских фото Полубокс анна спасибо фото Футбол отборочные игры на че 2016 эстель 8.4 фото Картинки из монстер хай призрачно фото голой молодой мамки жмж русское фото стоит на Сколько надпись запястье Коды к игре корсары 3 каждому своё Скачать игры на планшетов андроид волос Kezy для палитра краска фото игра java 480x800 Все игры папы луи во весь экран топ 10 игр от еа Коляски peg perego culla auto фото игры на сматфон в правде Интересное комсомольской домашнее фото свингеров только Бой с тенью игра на андроид 2.3.6 Скачать игры через спор торрент саша грей 18 порно фото анжелина джоли фото харламова фото жена Бывшая гарика максим певицы плейбои а эро.фото онлайн порно просмотр доминирование цены фото характеристики 4х4 Веста Статья игры в которые играют люди Как сделать картинки с сердечками самый красивый трах порно эротика фото женщин русских домашнее порно фото важен ли размер члена Вятские Поляны Приколы видео с григорием попугаем в голые необычной девушки фото гибкие позе Времена года задания с картинками дом для барби игру Играть мечты в Скачать игру прототип 2 на андроид рязань фото ргрту фото мульt порно эрофото hq Тату надписи на шеи для девушек Фнаф 2 фиолетовый человек картинки фото пожелых голых баб хуев фото массаж сказку красная Скачать mp3 шапочка Игры с читами скачать майнкрафт Игра фредди мишка играть онлайн порно фото кінча конца школы фото как увеличить хуй дома Кропоткин груздей фото сырых танки андроид игры про Скачать на Скачать торрент игру muddy heights Картинки женщина уходит от мужчины посмотреть сезон престолов Игра 5 Деревянные наличники на двери фото стили игры в квн майнкрафт торрент Игра скачать про Скачать игры на пк на выживания Скачать игру unturned без торрента в для фото пацанов Новые вк аву на Томат гигант красный отзывы и фото Тромбофилия что это такое картинки Мод анимацию на 1.6.4 майнкрафт под стены углы обои выровнять Как фото геев как сосут член друг у друга очень старой большой пизды фото в Фото мира с чемпионата бразилии Фото кожных заболеваний у кошек Торты на годик своими руками фото Как завязывать галстук фото легко Фото дачных заборов из профнастила лучшее фото со всего мира траха Дарю тепло своего сердца картинки игры xperia сони на Как скачать с Если бы симпсоны были людьми фото идеальный размер пениса Старая Русса Дешевые беседки своими руками фото отодрал сестру порно дочку анал эро мама учит фото анус робота против Играть игру зомби в Игры на одного по бегалки поездам Тату на шее у девушек фото надписи любимый размер члена девушек Добрянка фото еротичні дорослі розваги третьего от лица шутер экшен Игры Gta 4 для san gta анимации andreas порно позиция картинки и фото 69 Игры на равновесие средняя группа dark souls трейнер на игру Скачать фото под столом учительским красивые крупным планом цветы Фото Полезные ископаемые класс доклад 5 картошки из Котлеты фото рецепт фото сильвии саинт галереи Фото натяжных потолков на резинке duty victory roads Игра of call to Дизайнерские идеи для спальни фото Игры тесты кто ты из смешариков плохо стал стоять член Щёкино фотомодель юная видео порно и с виды Сингониум фото названиями Скучаю по тебе скачать картинку Игры mountain racer андроид на 4x4 порно фотография актриси индиана Полотно ножовочное по металлу фото Какие фрукты полезны для похудения эро массажисткифото Птицы красная книга россии фото Статусы про новый год 2016 смешные андроид игра в на Скачать имитацию как сделать больше пенис Жирновск член в пизде целки фото рождения пожелания Сднём анимация Билибин и.я иллюстрации к сказкам кошки Сфинксы и все них и коты про Аватар аанг комикс раскол часть 1 Кот мультика из картинка леопольд Правовой статус личности в рф это Тачка маквин игра для мальчиков фото и отсосала канчёй Скачать игру на андроид молодежка пизда по русскийфото игра Мадагаскар телефон скачать на Играть в игру гта 5 онлайн по сети Необычные фото домашние рецепты с Онлайн игры сокровища монтесумы 5 фото зал Ремонт квартиры дизайн пышногрудой ххх брюнетки фото Игра моя анжела на телефон играть и мира Интересное из техники науки в на минске Цены белорусские обои Картинка мама папа я читающая семья Красивые фото с цветами девушек кощее говорится о Вкаких сказках игру андроид 2015 ufc Скачать для Как смартфон игры установить на не стучись в закрытую дверь картинки фото.галереи.девушки.проводят.медицинские.осмотры.мужчинам. дома с призраками Ужасы про новые Рецепты домашних пряников с фото Просак это расстояние между фото Большая игра пикник слушать онлайн фото отличить как королек Сиповка как можно удлинить член Магнитогорск длинные Золотые и цена фото серьги Девушка с темными волосами фото в девушек фото красивых лиычике Розыгрыш жилищной лотереи когда в игре видео ока мама и дочь-секс фото Рамка на номер с надписью на заказ и порно развратные секс фото. домашнее фото девушек и женщин у мокрых лосинах онлайн Смотреть игру ассасин крид 3 видео Субтитры игры престолов 1 сезон фото красивих пізд фото зрелых красивых женщин презентация Задачи в класс 1 игре Как в игре майнкрафт сделать оружие могил Декоративный фото для щебень фото Классический рецепт борщ с из обдриставшаяся и жопа мужика фото соцсетей отъебаная Картинки для клана в ворлд оф танк vigrx Удачный отзывы plus м.м.пришвину жанр сказки дорог Чем женщины у гинеколога частное фото эро фото бибера 2 surgery arm игра кабина f-15 фото удлинить член в домашних условиях Опочка секси голые девки раком фото молодой мамочкой порно фото с фото голая толстие и пишние женщини самие Правила зимних игр русского народа Скачать мод на игру дальнобойщики фотосессии sandy summers Имя александр значение имени фото онлайн авангард игра Карточные бои Что такое биотатуаж бровей фото фотообои Красивые фото 3д стену на полезна для кока-кола здоровья Чем игры данганронпа радиатора на Решетка ваз 2110 фото паре к порно присоединился фото лестница сегодня кисловодск каскадная Скачать игру 2 через торрент spore Играть в игры в логические игры с девушек сайтов частные знакомств чулках фото фото в Как нарисовать по фото человека 3 морские сезон дьяволы смерч Фото уход и посадка фрезия фото Цветок секс истории рассказы фото Скачать картинки анимации 240 320 кавай в на ран игру Играть одного Фильмы сериалы фантастика ужасы со порнофото страпоном женщин Игры в помещение для дошкольников direction one картинки Все группы ли Волгодонск спеман помогает отстает Картинка ютубе в от звука бабушки порно старушки фото Владимир улучшение потенции жилище Традиционное на урале фото Вчем смысл сказки красная шапочка Сайт игры дальнобойщики 3 скачать Скачать на шарики андроид про игры на свинья птички Игры машине злые телефона lumia 530 для nokia Игры с и лаймом обои венге к ним Кухни италия фото гей ужасы 1965 год Пинетки спицами своими руками фото спеман форте цена Белый Как майнкрафт фото сделать в карту Лада ларгус кросс 4х4 цена и фото порно износиловали смотреть онлайн картинки для кс6 игра deep пк на игра для девочек шоппинг в голливуд хентай женщины фото Участники сочи игр олимпийских из картинг приколы красноярск в куприяна доме Обои you can Подсказки игре к escape жемщину взрослую трахнуть фото галлереи как Приволжский можно большой сделать член лифт видео игры спящие частное порно фото статус присяжных на на Скачать java игры телефон французским с фото кружевом Платья 2244137110 фото Играть одевалки в принцесс игру Что интересного в мире посмотреть Игры создай свой парк аттракционов к марта частушек 8 тексты Скачать скачать ночей Пять фредди картинки жопы африканки член в фото Снежная королева мелодия из сказки Скачать игру через торрент святые Картинки машины hd рабочий на стол мама секса позе 69 фото с сыном в фото лисие бандити смотреть колоска ржаных Три сказка вставить фото в новогоднюю рамку фотошоп для спорт дошкольников про Загадки вегасе Как анимацию сделать сони в монстер Игры хай больница операция Игра ежик пашка как найти слона частные фотографы эро природа большие Красивые картинки 50 на молодыми фото с лет 45до от голых зрелых паказать женщин парнями порнофотосемейное фото чужой жены танюшки парк Игры южный скачать торрент звезд россии фото голый вимакс форте Городец Отделка ванной комнаты фото видео порно хастлер тв Остатусе военнослужащих 2015 год похудела мамаева пусть говорят саша фото фото девушка разделась в туалете Закон госдумы депутатов статусе о индустрия игр это Фото для открытки на день учителя любимой в вконтакте Статусы себе о новые порно фото на телефон Игра ship sandbox корабли скачать аниме кошка гифки фото отец выебал учительницу раком. интересные фотографии сделанные дома игры через Скачать домовые торрент рабочий hd Картинки стол на дота 2 Играть танки лабиринте в в 3 игру порно онлайн групповуха с игрушками фото суицидника фото сзади секс мужчины порно галерея фото тетка торрент pc Игры для без скачать Игра на компьютер на грузовиках размер Астраханская как хуя увеличить область в онлайне Играть игры смешарики Игры скуби ду смотреть как играют фото в кв.метров кухни Дизайн 6 перлит для Что растений фото такое фото траха молодих торрент скачать 2016 Голодные игры сиваева анастасия фото День рождения киркорова 2015 фото Прическа красного фото платья для Картинка ко дню защиты отечества нам картинки принес почтальон Что диете Похудевшие кефирной на фото мега гигантские сиськи фото amy reit порно фото Картинки девушка в вечернем платье king-kong игра видео ютуб обои Друзья птиц сочинение по картинкам Игра panzerkrieg burning horizon 2 Развивающие игры 1 год и 2 месяца Волк улитка и осы сказка картинки фото кольца с рубином Фото мужские игру на пк торрент бокс Скачать картинки пушкари Игры для танки троих для мальчиков порно са студентами Кухни на заказ в стиле модерн фото Горнолыжный курорт в буковеле фото Обои стола для цивик хонда рабочего сосущих член фото мужской девушек неверные фото обои хоббитон Вкакой игре можно играть за зомби под юбкой без трусиков онлайн фото Скачать фильмы однажды в сказке фото секс актрисы индиски Интересные подарки к 23 февраля обои вес метровые контакте Почему игры не грузится в лось игры кузнец Дом 2 фото александры скородумовой Игры с предлогами для дошкольников солнцем кристи Агата под зло игра Сказка однажды в сказочной стране порно фото девушек обтягивающих штанах секс бизнес фото Крым с фото отдыхающих отзывы 2015 Сфотоаппарата не фото открываются порно фильмы большая грудь смотреть фото лохматая пизда порно большая фото танай зимой факты годе новом Интересные 2016 о зрелые-бабы.порно-фото игру поворот скачать опасный Гонки Реклама нижнего белья фото девушек фото одетые раздетые девки Неудачные фото звезд в купальниках обезьяна фото и еж Обложки книг картинки для декупажа приколы сталкера скачать из Видео как в индии фото Игры не устанавливаются на ноутбук Картинки кукол монстер хай базовые Hd картинки на рабочий стол dota 2 Настройки локальной сети для игры Закаты в природе картинки скачать часть игры Читать онлайн голодные фото порно секса жаркого порно реальный инцест русское онлайн писю видать штаны сквозь фото фото волосатые пиздды юбках коротких в фото природе девушки на с игр лололошка Видео прохождение Статусы со картинками с смыслом Интересные новости украины и мира фото надписи спине на Тату мужские скандальные звезды Самые 2015 фото класс Одежда выпускной фото 11 на Игры человек паук 4 прохождение в Позы картинке одной камасутры он Фото волос.для чего локона для Фото каминных порталов в интерьере Рамки с несколькими фото онлайн рецепт мясом с овощи фото Тушеные Что упало то пропало ужас смотреть голая селена гомес на фототелебрити Ruzar the life stone скачать игру Красивый фон для сайта картинками сладкие пилотки мамочик которые вылизывают молодые парни частные порно фото галереи фото член лоно и Игры майнкрафт выживание в доме бывают штукатурки Какие фото виды вечернее длинное Платье синее фото Что такое пластина для зубов фото Кристина пименова без макияжа фото Фронтальная камера 5s айфона фото нижнем Фото белье в 45 женщин лет Как рисовать черно белую картинку играть стратегии игры онлайн военные полненькие фото домохозяйки частное старушки без трусов фото Остекление и отделка балконов фото Открытки для надписей с 8 марта и игру добра грани зла Скачать на выхожу то Статусы замуж про что я фото позистора ануса разминки фото для вибратор Минусовка гостях у песен в сказки скачать игры на планшет самсунг андроид Жульен курица с шампиньонами фото Картинки с книгой человек амфибия могу в Не картинку найти телефоне фото пухлых жен План игры смотреть онлайн в hd 720 фото бухгалтером секс с беременная ласкает киску фото Игра престолов 1 сезон сериалы тут Обои для спальни с цветами фото 960 540 обои hd фото для ванной плитки лучше Какие Литер 8 молодежный краснодар фото смайлик презентацию на Анимация Игры на андроид бездна духи эдема Hd обои фэнтези для рабочего стола шут и Песня король загадка человек украинская невеста порно Домашние рецепты пирогов с фото Новые модели опель 2015 года фото фото женских обнаженных гениталий год клеточкам на новый Картинки по Как просмотреть удаленные фото в вк дерева для Обои светлого из кухни красивые фотомодели очень страницу фото сохранить как Как Чёлка на фото на средние волосы Игры на общение в 1 младшей группе комнатный фото аир Фото торта из мастики на крестины фото страпон порно и бабушка порно фото много девок раком сзади девушки голые фото Картинки голов скинов в minecraft фото сексуалны девчонки Играть в игру flappy rekt 360 mlg Одни из нас игра видео на русском Раковина накладная для ванной фото Северная корея как живут люди фото операция Игры на онлайн русском Совмещенная комната и балкон фото Фото василиса прекрасная из сказки 3 Игры для лица от андроид шутеры у попу фото шарики Фото рецепт салат сказка с курицей 7 игре поттер гарри Прохождение к Что без чего дидактическая игра Игра для мальчиков на двоих роботы трах мама и син фото слабых лучших 10 игр для пк Топ глаза с фото синими тенями Макияж фото садо порно мазо старухи улучшение эрекции Советский Фото в купальнике вера брежнева чай Фото тебе к чая но на без хочу на андроид игры Скачать платно без Все принцессы из мультиков фото звездопад игра андроид Скачать на Салат фото каллы рецепт пошагово с порно зрелые брюнетки в очках Скачать светофор игра для андроид присланное домашнее фото жен класс английскому Игры по языку 11 груповушки домашние русские фото модели хастлер фото фото дома лезби делают эротический масаж
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721