МІЖКОНЦЕПТНІ КОРЕЛЯЦІЇ У КОНЦЕПТОСИСТЕМІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО КООПЕРАТИВНОГО ПАРЕНТАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42’371

О.І.Коропецька

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 місто Чернівці

 

МІЖКОНЦЕПТНІ КОРЕЛЯЦІЇ У КОНЦЕПТОСИСТЕМІ

СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО КООПЕРАТИВНОГО ПАРЕНТАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

 

У статті розглянуті ключові концепти кооперативного типу сучасного англомовного парентального дискурсу  та встановлені кореляційні звязки між ними.

Ключові слова:автохтонний концепт, коефіцієнт кореляції, кооперативний дискурс, парентальний дискурс.

В статье рассмотрены ключевые концепты кооперативного типа современного англоязычного парентального дискурса и установлены корреляционные связи между ними.

Ключевые слова: автохтонный концепт, коэффициент корреляции, кооперативный дискурс, парентальный дискурс.

The article describes the key concepts of the cooperative type of the modern English parental discourse and establishes correlations between them.

Keywords: autochthonous concept, correlation coefficient, cooperative discourse, parental discourse.

 

Когнітивно-дискурсивна парадигма є флагманом мовознавчих досліджень останніх десятиліть з огляду на її антропоцентричний вектор та інтегрований підхід до двох основних функцій мови – пізнавальної та комунікативної.  У її межах дискурсом вважається «… усний чи писемний текст з конкретною когнітивною, антропологічно зумовленою семантикою» [1, с. 105-106]. Наявність в основі дискурсу когнітивних структур – фіксованих форм ментального досвіду (концептів, когнітивних схем) – вводить у фокус досліджень лінгвокогнітивний аспект дискурсу [7, с. 38–39].

Парентальний дискурс, як комунікація між мовцями зі статусними ролями батьків та дітей, у когнітивно-дискурсивному контексті постає привабливим об’єктом наукових розвідок (А.А. Бігарі, В.В. Козлова, О.М. Галапчук, А.А. Семенюк, Л.В. Солощук, І.М. Осовська).

Метою дослідження визначаємо виявлення міжконцептуальних кореляцій в концептосистемі кооперативного типу сучасного англомовного парентального дискурсу (далі – САПД). Завдання дослідження зумовлені його метою та включають встановлення сили кореляційних зв’язків між автохтонами конфліктного типу САПД. Об’єктом дослідження є автохтонні концепти САПД як конституенти його концептосистеми, а предметом – взаємозв’язки між ними. Недостатня дослідженість концептуальних структур, що забезпечують парентальний дискурс, дозволяє говорити про актуальність роботи.

Сімейний дискурс належить до сфери побутового спілкування, і, у свою чергу, складається з таких складових, як парентальний дискурс (комунікація між батьками та дітьми), матримоніальний (комунікація між чоловіком та дружиною) та сіблінговий (комунікація між рідними братами та сестрами) [Борисова 2005, цит. за Проценко: 8].

Для аналізу механізмів взаємодії комунікативних намірів мовців у сімейному дискурсі виділяють два його типи: кооперативний та конфронтативний, або конфліктний. Кооперативний дискурс характеризується узгодженістю (або нейтральністю) інтенцій комунікантів та спрямованістю на реалізацію спільної мети. Сюди ж відносять і комунікацію, що відбувається в інтересах хоча б одного з комунікантів та не викликає спротиву з боку іншого. У кооперативному типі виділяють підтипи: консенсусний (наявні сигнали співпраці з боку обох мовців) та координуючий, що розвивається в інтересах одного з комунікантів (як правило того, що наділений ширшими комунікативними повноваженнями). У свою чергу координуючий підтип представлений двома видами: маніпулятивним, мета якого – домогтися змінити поведінку чи дії адресата, та інформативним, мета якого – отримати інформацію. Конфронтативний дискурс характеризується розбіжністю вихідних інтенцій комунікантів та спрямований на вербалізацію конфлікту інтересів або цінностей [4, с. 241].

Для кожного типу дискурсу характерний специфічним ментальний ресурс – концептосистема [7, с. 249], сформована різнотипними концептами. Дотримуємося типології А.М. Приходька, на думку якого концепт в дискурсі може бути метахтонним (утворює ім’я дискурсу), автохтонним (є концептуальною константою дискурсу) або аллохтонним (є концептуальною змінною дискурсу) [6, с. 66-67]. При реконструкції концептосистеми САПД використовуємо методику [5, с. 162 – 173], що базується на основних положеннях концептології та лінгвостатистики.

Матеріалом дослідження елементів та реконструкції концептосистеми САПД слугували об’єктиватори концептів (повнозначні частини мови), відібрані із джерел британської художньої літератури відповідної тематики останнього десятиліття. Об’єднання об’єктиваторів концептів у семантичні області (домени) та їхня обробка лінгвостатистичними методиками (хі-квадрата та коефіцієнта спряженості Чупрова К) [2, с. 75] дозволяє виокремити значущі домени («Фізіологія та процеси в тілі людини», «Розумова діяльність», «Соціальні події та явища», «Родина», «Інші люди», «Емоції та почуття», «Домівка», «Артефакти», «Харчування»,  «Час», «Оцінка», «Характер», «Рух», «Спілкування» та «Інші істоти») та концепти кооперативного типу САПД в межах цих доменів, які отримали статус автохтонів PHYSIOLOGICAL PROCESS, HEALTH, SICKNESS (домен «Фізіологія та процеси у тілі людини»), KNOWLEDGE (домен «Розумова діяльність»), WORK, MONEY, MEETING, EDUCATION, CARE, BIRTHDAY, NEED, PROTECTION, ECOLOGY (домен «Соціальні події та явища»), PARENT, CHILD, GRANDPARENT, SIBLING, HEREDITY, BIOLOGICAL FATHER (домен «Родина»), FRIEND, FAMILIAR PERSON (домен «Інші люди»), HOME, HOUSE, EVERYDAY LIFE (домен «Домівка»), PARAPHERNALIA, CLOTHES (домен «Артефакти»), FOOD, BEVERAGE (домен «Харчування»), TIME  (домен «Час»), POSITIVE EVALUATION, QUANTITY, DEGREE (домен «Оцінка»), BEAUTY, GRATITUDE, PRUDENCE, INTELLIGENCE (домен «Харктер»), RETURN, MOVEMENT (домен «Рух»), TALK (домен «Спілкування») та PET  (домен «Інші істоти»).

Для виявлення кореляцій між автохтонними концептами було використано коефіцієнт лінійної кореляції r, який засвідчує, що зі збільшенням значень однієї ознаки збільшується або зменшується в певному порядку значення іншої ознаки. Значення коефіцієнту кореляції можуть коливатися в межах від +1 до ‑1. У випадку, коли між ознаками відсутня статистична залежність, значення коефіцієнту буде наближатися до нуля або буде рівне нулю. Відповідно, якщо між досліджуваними ознаками є залежність, то значення r буде наближатися до 1; знак при цьому позначає характер зв’язку [3, с. 123–124]. Коефіцієнт кореляції обчислюємо за формулою:

,

де r – коефіцієнт лінійної кореляції, Σ – сума одержаних в результаті певних операцій величин, хі – значення першої ознаки, уі – значення другої ознаки,  – середня величина значень першої ознаки,  – середня величина для другої ознаки.

За інтенсивністю кореляцій найсильнішими вважаються ті зв’язки, значення яких знаходиться у межах від 0,87 до 1 [9, с. 57].

За результатами проведеного аналізу виокремлені 22 конфігурації автохтонів кооперативного типу САПД, що засвідчили сильні зв’язки.

Родина є основною життєвою ціністю. ‘Families are shared memories, shared experiences, mutual affections, and, in extreme cases, passionate willingness to fight for what we feel to be our world and our values’ [14, c. 121]. Для батьків важливо, щоб діти відчували любов, захист та безпеку [14, 93], а для останніх – самим бути та бачити батьків щасливими [19]. Значущість демонструє інтерконцептна кореляція PARENT-PROTECTION (0,91):‘ If anyone says anything nasty about my mum to me. I … I’ll knock their block off.’ ‘Fighting doesn’t solve anything,’ Emily warned.’Just point them in my direction, son, and leave it to me to put them straight’ [17, c.351].

У гармонійних стосунках сучасних родин помітно позитивне ставлення батьків та дітей одне до одного (CHILD – POSITIVE EVALUATION r = 0,91,  CHILD – BEAUTY r = 0,92): Joanie had a twin. It happens. Her twin died during the birth. … And Joanie was a beautifil child. A cute baby. Perfect.’ [13, c. 323]. Однак, значущими у спектрі емоцій, актуалізованих у кооперативному типі САПД, являються автохтонні концепти FEAR, GUILT та REGRET. На нашу думку, поява страху пояснюється не тим, що він виникає у процесі спілкування, а тим, що батьки і діти діляться своїми переживаннями одне з одним (FEAR – CHILD r = 0,83): We feared youd remained paralysed and Im just overjoyed that youre be able to walk again.’ [17, c. 363]. Відчуття ж провини та жалю має місце у кооперативному дискурсі, коли один із мовців припустився помилки, усвідомив це та бажає виправити ситуацію, що склалася (GUILT – PARENT r = 0,75, REGRET – DEGREE r = 0,7). Із прийняттям почуття провини виникає і почуття жалю за скоєне.

У британському суспільстві обов’язки батьків, так звана батьківська відповідальність, визначається законодавчо та передбачає надання житла, захист і утримання дитини, привчання її до дисципліни, забезпечення її освітою та медичним лікуванням і догляд за її майном [19]. Самі ж британці, хорошими вважають тих батьків, котрі встановлюють дітям певні рамки та дисциплінують їх [18].

Проте у 21 ст. має місце відхід від традиційних родинних цінностей та традиційної «нуклеарної сім’ї» – зростає кількість випадків спільного проживання батьків без одруження, неповних сімей, специфічних стосунків між батьками та дітьми (PARENT-CHILD r = 0,93, PARENT-SIBLING r = 0,88): ‘Hes moving out when the babys born.’ I said. ‘oh, sweetheart.’ Dad said squeezing my hand. ‘ Why don’t you come back home? No need to struggle on your own’ … ‘Millions of women look after babies on their own….’ [12, c. 199].

‘…She didnt forget, you know. I think she wanted to have some birthday time just with you but then Hedley needed her and then Morwenna and then we ran out of time, didnt we?‘ [12, c. 311]. У наведеному прикладі батько намагається пояснити синові, що матері просто фізично не вистачило на нього часу через потребу в її увазі молодших брата і сестри. Оскільки сім’я є соціальної групою, важливим видається й уміння налагодити вербальний контакт між батьками і дітьми (PARENT – TALK r = 0,89): Im sorry, John, this must be hard for you. You and I can have a chat later,’ offered Derek’ [17, c.193].

У рамках кооперативного спілкування статистично значущими виявляються міжконцептуальні пари, що відображають турботу членів родини, зацікавленість у стані здоров’я, зокрема бабусь та дідусів, яких в європейській парадигмі не відносять до безпосередньої родини (CARE – PARENT r = 0,93):  Come on, love, dont be so hard on him. He wants you to do well in your exams, but he understands you need time for your mates too.’ [11, c.63], де бачимо, що батько турбується про освіту доньки. Наступні пари концептів демонструють високу інтенсивність зв’язку – GRANDPARENT – SICKNESS r = 0,95: ‘You were, you were going to say somethinf else, Mum. Don’t torment me.’ ‘I’ve no right to say it. Violet (granny) had emphysema, that’s a fact. The doctor had been several times, it was officially diagnosed. And she was vastly overweight, with a kidney problem, plus she had diabetes, I think…’ [12, c. 108] та HEALTH – POSITIVE EVALUATION r = 0,92: ‘What’s wrong with her?’ ‘She’s got an infection.’ ‘Will she die?’ ‘They’ve given her antibiotics.’ ‘So she’ll get better?’  Silence. [10, c. 238].

Кожну людину цікавить її походження і це питання не залишається без уваги у парентальному дискурсі (HEREDITY – PARENT r = 0,94): ‘Did you know him?’ ‘Not to speak to. He was quite a bit older. He may not be alive still. There’s no getting round what genes you might have inherited from Rachel but at least taking my mother out of the picture might improve the odds. Of course I can’t answer for him and his family.’ [13, c.77]. Для дитини наявність у себе спільних рис із батьками є елементом усвідомлення себе, як частини цієї родини.

Значну роль беззаперечно відіграє спілкування та співпраця з іншими людьми (CHILD – FRIEND r = 0,7, FRIEND – POSITIVE EVALUATION r = 0,75), причому важливим залишається момент позитивного сприйняття друзів: I know you didn’t get much of a chance to chat to him while we were loading, but he used to have a stall close to mine on the market and he’s still a good mate.’ [17, c. 108] Статистично важливими міжконцептними зв’язками у кооперативному типі САПД характеризуються пари FRIEND – PARAPHERNALIA (0,65) та FRIEND – TIME (0,88). Особисті речі дітей, батьків та їхніх друзів є тим спільним, що може їх об’єднувати (наприклад, записки, листи, музика):  Zoey helped me choose them and shes got them all on her iPod (its got speakers if you need to borrow it) [10, c. 267]. Для підтримання міцних та теплих стосунків з друзями необхідно приділяти їм час та увагу: Come on, love, dont be so hard on him. He wants you to do well in your exams, but he understands you need time for your mates too.’ [11, c. 63].

Однією із базових цінностей для британців є будинок, де мешкає родина. Базовою ідеєю дому є “… is a brick house with rooms upstairs and downstairs with a garden … unless you’re young or old or poor”[14, c. 51-53]. Сьогодні будинки є доволі дорогими, але британці, все ж, беруть їх під іпотеку на значну кількість років, воліючи мати власне житло (показник кореляції  у парі CHILD-HOUSE склав 0, 89). Продаж та покупка нового дому часто є основою для багатьох рішень [14, c. 121]: Our daughter has bought a house!’ He pauses momentously. ‘We’re very, very proud, aren’t we,Jane?’ ‘We used to say, who on earth would ever give our little Becky a mortgage?’ Mum chimes in. ‘We were quite worried, love! But now you’ve got a beautiful house in Maida Vale!’[15, c.167].

Отож, домівка, де відбувається безпосереднє спілкування та де мовці проводять значну частину спільного часу, є одним із ментальних стрижнів САПД. Як показує дослідження, значущістю позначена пара RETURN – HOME (r = 0,98): ‘… Whens Linda coming home?’ ‘Shell be insoon as shes finished work.’ [16, c. 394], що засвідчує актуальність повернення додому після роботи чи прогулянки не лише власне мовців, а й інших членів родини з уточненням часових меж TIME – HOME (r =0,94): Oh, youre at home at last[16, c. 393].

Один із найвищих показників кореляційної залежності належить парі автохтонів FOOD – MONEY (r = 0,97): Last week I got five sea bass just lying there in a plastic bag. If I begin to put things in Dad’s freezer, we’ll have plenty for parties and dinners and it won’t cost your father a penny[10, c. 210]. Така значимість концептуальної пари зумовлена тим, що їжа, передусім, є життєвою необхідністю для кожної людини та складає певну частину витрат сімейного бюджету. З матеріалу очевидно, що їжа є особливо важливою у святкові дні та на різноманітних розважальних заходах (наприклад, вечірках). Їжа та напої виконують і функцію ліків від хвороб та поганого самопочуття (кореляція у парі FOOD-BEVERAGE виявлена на рівні 0,9):   ‘Barley sugar thatll make you feel better. … You should be drinking raspberry leaf tea Helps with the pains [16, c. 75].

Спостерігаємо також, що сучасні родини дотримуються традицій, пов’язаних із національними стравами (fish and chips, Sunday roast, puddings) та залюбки їх споживають: Oh, the puddings I made, … the apple crumbles, the spotted dickgrand. Remember them, Jean? Proper puddings[12, c. 180].

Високовартісна їжа (або дорожча, ніж родина споживає зазвичай) асоціюється, насамперед, із сімейними святами (FOOD – BIRTHDAY r = 0,89), традиційним пригощанням є іменинний торт: Wait till you see the birthday cake, Mum. And the decorations.’ [15, c. 257]. З іменинами також пов’язана традиція вітальних листівок, яка збереглася донині: I almost forgot,’ she said. ‘Your card. Its in the glove compartment.’ [13, c. 205] – мати-художниця щороку власноруч робить усім своїм дітям листівки.

Продукти, які є корисними та здоровими, багатими на вітаміни, інколи розглядаються як елемент розкошу. Важливим акцентом є і кількість харчів, які споживаються, що підтверджує показник кореляції (r = 0,9) у парі FOOD – QUANTITY: ‘Youre cold because you dont eat enough, and thats whats happening nexttoast.’ [11, c. 161], адже достатня кількість їжі є запорукою здоров’я дітей. Обговорення «продуктових» питань (місць продажу, якості, поживності, приготування) та процесів харчування (в межах і за межами дому) типове для комунікації сучасної британської родини та виступає, окрім іншого, і своєрідним обміном досвіду між поколіннями. Зафіксований зв’язок у парі PHYSIOLOGICAL PROCESS – FOOD (r = 0,86), що засвідчує очевидність  відчуття голоду та холоду у разі нестачі їжі.

Частотність об’єктивації пари WORK – TIME (r = 0,9) пояснюється виховною доцільністю ознайомлення дитини з особливістю професійних обов’язків батьків та засвідчує актуальність тематизації або професійної необхідності дорослих або розмежування професійного і сімейного (як правило, обіцянки проведення спільного часу сім’єю після робочого дня): Can you go to our moms this afternoon?’ ‘I need to work late [16, с. 515].

Концепт TIME утворює статистично значущі пари TIME – FOOD (0,87) і TIME – MONEY (0,79). Поєднання автохтонів TIME і FOOD найчастіше актуалізує або певну сімейну традицію щодо прийому їжі, яка регулярно повторюється, або час прийому чи приготування їжі: Did you hear that, John? We may have to put up with your gran, but at least, we’ll still get our Sunday roast’ [17, с. 367] ‘Anyway,’ Mum said, ‘he’s getting his last few things together up there, so I’ll make him some sandwiches in a minute and he can eat them in the car. I don’t want them saying we sent him away hungry.’ ‘Mum?’ ‘Perhaps I should pack him some snacks for later, some crisps and things.  [11, с. 357].

При кооперативних парентальних стосунках батьки характеризують  певний період свого життя, об’єктивуючи автохтон MONEY, що засвідчує певну матеріальну спроможність, очевидно істотну для усвідомлення статусу родини: There was a time when I didnt have the money for new clothes and I had to buy secondhand ones from this very shop [17, с. 117].

Матеріальна спроможність (MONEY – QUANTITY r = 0,91) активується переважно у контексті заробітної плати, бізнесу, благодійності та витрат на покупки: ‘I had enough money! I could get the boots! Hooray!’ [15, с. 11]. Cтатистично значущою для кооперативної парентальної комунікації є пара автохтонних концептів WORK – MONEY (r = 0,92), у якій прослідковується залежність фінансових надходжень від залучених зусиль: Theres nothing wrong with good, honest labour, and most of my earnings will go towards setting up a refuge I dont want to waste money on renting a flat [17, с. 52].

Також у родинах приділяється увага питанням екології та захисту навколишнього середовища (ECOLOGY – PARAPHERNALIA r = 0,88): ‘We’ve all got you eco things, love,’ says Mum fondly. ‘We know how you are, with your chlorine dyes and your natural fibres. ‘There’s apparently some vile, irresponsible company that sells yoga mats made of toxic computer parts. Trying to peddle them as “recycled”.’ [17, с. 43].

Значущими для САПД є домашні улюбленці, якими у Британії традиційно вважаються собака, кіт, кролик, пташка та рибки (CHILD-PET r = 0,7): Hes (parrot) shivering,’ Joyce said. ‘I think he looks poorly,’ Linda said. ‘Dont breathe near him!’ Violet said suddenly [16, с. 244].

Висновки. За результатами проведеного аналізу можемо твердити, що ключовими автохтонами кооперативної комунікації у сучасній британській родині виступають концепти PARENT, CHILD, FOOD, TIME, та MONEY, за участі яких утворюється найбільша кількість концептоконфігурацій. Посередництвом цих концептів до ментального ресурсу залучаються інші елементи концептосистеми САПД, які формують його концептуальне підґрунтя. Невід’ємною частиною спілкування між батьками і дітьми є теми родини, спадковості та здоров‘я, дому та присутності у ньому, друзів, підтримки і турботи, роботи та грошей, а також емоцій, що супроводжують мовців при спілкуванні. Концепт FOOD проявляє найбільшу кореляційну залежність у парах із автохтонами MONEY, QUANTITY, BIRTHDAY та PHYSIOLOGICAL PROCESS, що при описі дійсності крізь призму парентальної комунікації актуалізує фізіологічні потреби людини, особливо ті, в яких діти залежать від батьків. Автохтон TIME із найбільшим ступенем зв’язку корелює з такими концептами як HOME, WORK, FRIEND, MONEY та FOOD. Ці показники демонструють важливість того як, де та з ким проводять час члени родини. Отож, реальність у проекції засобами концептосистеми, в основі якої знаходиться спілкування сучасної британської сім’ї, на чільне місце виводить концепти, які презентують фізіологічні (вода, їжа, сон) та соціальні (спілкування, робота) потреби людини, а також потреби в особистій і соціальній безпеці (житло, здоров’я). До культурних домінант у межах спілкування сучасної британської родини можемо віднести домівку та харчування, а також відмітити дотримання традицій, однак із можливістю певних змін у складі родини, важливістю позитивних емоцій, спільного проведення часу і турботи про членів сім”ї.

Перспективу дослідження вбачаємо у виявленні типів зв’язків між автохтонними концептами САПД.

 

Список літератури:

 1. Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі / І.А. Бехта. – К.: Грамота, 2004. – 304 с. – Бібліогр.: с. 276.
 2. Коропецька О.І. Автохтонні концепти та їхні конфігурації як елементи концептосистеми сучасного англомовного парентального дискурсу. / О.І. Коропецька // Мир на гранях языка : международ. сб. науч. тр. по лингвокультурологии / под ред. Е.Е. Стефанского. – Самара : Самар. Гуманит. Акад., 2013. – С. 74-78.
 3. Левицкий В.В. Квантитативные методы в лингвистике / В.В. Левицкий. – Винница: Нова Книга, 2007. – 264 с.
 4. Осовська І. М. Стратегії і преферентні тактики парентального німецькомовного дискурсу / І. М. Осовська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 16. – 2010. – С. 240–246.
 5. Осовська І.М. Сучасний німецькомовний сімейний дискурс дискурс: ментальний і вербальний ресурс : монографія / І.М. Осовська. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД» , 2013. – 402 с.
 6. Приходько А.М. Дискурсологія концепту vs концептологія дискурсу // Вісник Харківськ. Нац. Ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2007. №782. – С. 66-67.
 7. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332с.
 8. Проценко О. Особливості матримоніального діалогічного дискурсу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_81_3/statti/100.pdf
 9. Руденко В.М. Математична статистика : [навч. посіб]/ В.М. Руденко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
 10. Downham J. Before I die [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rulit.net/author/downham-jenny/en/1/date
 11. Downham J. You against me [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://royallib.ru/book/ Downham_Jenny/You_Against_Me.html
 12. Forster M. Isa & May /Margaret Forster. – London: Vintage Books, 2010. – 316p.
 13. Gale P. Notes from an exhibition / Patrick Gale. – London, New York, Toronto, Sydney and New Delhi, – 374p.
 14. Hewitt Understanding Britain Today / Karen Hewitt. – Oxford: Perspective Publications Ltd, 2009. – 307p.
 15. Kinsella S. Mini Shopaholic [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://royallib.ru/book/ Kinsella_Sophie/Mini_Shopaholic.htm
 16. Murray A. Family of Women / Annie Murray. – London: Pan Books, – 537p.
 17. Neale K. A father’s revenge / Kitty Neale. – Avon, 2011. – 378p.
 18. The Modern British Family. Research for the Labour Party [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://britainthinks.com/sites/default/files/TheModernBritishFamily-print.pdf
 19. What is parental responsibility [Електронний ресурс]. – Режим доступу: gov.uk/parental-rights-responsibilities/what-is-parental-responsibility

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reading homework bfg the help with help college papers research spelling help homework hire business plan private help seals homework writing cheapest service paper objective mba resume admission expert expert graduate writers graduate paper paper writers paper writing best buying thesis dissertation custom writing questions dissertation la sur s terminale conscience online safe essay buy need homework help economics paper price cheapest a4 cheap college paper for buy a uk rivers homework help help geography ks3 homework for homework help school do my uk assignment university member recommendation for letter church a letter how university motivational to admission for write buy without prescription how to to purchase endep where write rationale for how dissertation a to help science homework earth with services writing resume cv and dissertation identity report disorder dissociative writing services resume brisbane pollution air essay phd thesis bouabdallah for my speech me free write help writing novel help homework sacramento ca law admission pending bar resume buy papers cheap essay of pronunciation correct dissertation trading resume dndn history month essay black essay success define order essay chronological reverse usa validating areas svn admin the essay writers work at word on essay 1000 respect essays us custom plan of business a order essay mother earth helping position sample sales cover letter for medical someone my write need i to paper war paper research civil thesis for menopause best money buy reviews book the can editing elsevier language service marx on by dissertation karl help school physics high homework write my essay hometown assignment help science health online servicer writing vigrx men for craigslist trigonometry quick to homework answers help black summer trips dating for professionals 20 phd thesis structure uk adam chevy dating 2013 brody slade dissertation gellin endnote order bibliography sort county homework help harford a scholarship how end essay to essay writing chronological order in line monopril on assignment with my need help to i me someone defend dissertation to papers writing science research write to how in code 2005 ssrs custom fly purchase gold to 100mm architecture color dissertation in in services resume india writing prescription ddavp on line without help with geography homework of paper research order authors a level homework help in louisiana help homework in paragraph essays order term college buy papers data analysis research do proposal help eassy writing resume for in executive sales automobile gun sale for paper targets custom using write functions.php panels essay service editing scholarship acheter gold 64 sur vigra lyon help mid-term paper compare-and-contrast states a for order the the writing following which of essay best service review phd security thesis cyber on fees ghostwriting services homework help extra eating on research papers disorder on do i write how bio instagram my write for essay my free college essay to start how service assignment writing malaysia essay nyu help admissions chegg homework help buy write essay for me this and paper driving research texting school medical career essay goals for essay hero beowulf epic australian writing essay custom cheap bags buy brown paper to where letter sales job for recommendation homework environment help living online write to paper on master statement thesis school medical personal statements for examples websites seniors dating for writing essay analysis writing forum essay service acquistare thailandia moxin happiness can you argumentative essay buy money writers site essay best state university admission essay norfolk rulide a best without prescription buy order dissertation funding international students for essay get english do homework online someone pay to nj in writing best resume services australia speachs for sale i essay an to write need help best essay service writing application college college application essay writing successful 100 a helping essay others services ohio cincinnati resume writing paper services admission editing essay hyperactivity deficit attention powerpoint disorder presentation essay college zinch online admission custom paper cutting germany thesis master help essay a with cyanotype for sale uk paper of essay weed legalization on hire writer essay uk help jiskha homework photo essay plan lesson my for essay persuasive write me english doctoral writing help dissertation creative term where college buy papers to russian dissertation bank about homework gladiators help in to a for med personal school statement what include study of traumatic disorder post case stress sorority of how to recommendation letter a to ask someone write for services l l writing c custom research papers places to buy on dissertation teacher retention phd thesis networking writing pads custom writing paper essays reflection reviews letter writing cover service bangalore dating providers experience in letter anxiety disorder generalized on essays essay an application college writing manager to cover the hiring letter papers cheap custom research writing on drugs essay job sales for cover letter consultant services writing best dallas resume no plagiarism research custom paper title admission my essay do about love eassy essays order space akiteng ex dating your christine hands herpes bumps history us help essay thesis doctoral project help writing essay letters for medical cover assistants sample written reports school law custom for buy paper research osteoporosis letter good example and cover cv of funny writing essay creative letter cover usa resume levlen generic 247 rx shop research paper buy results lexapro for resume put sales a to on representative what in manager for real format sales estate resume homework statistics free help pharmacy canadian flonase buying gambrel plans dormer roof homes codes insurance california plan interpreting and dating jo tarence olivia joe families scholastic dictionary help for math homework management thesis help essay conflict sales template for cover letter assistant college an application graduate writing essay for dissertation defense powerpoint service means essay what on without aquanorm cheap prescription free awy answers homework essay to read need someone my assistance writing paper alabama help in with homework my buy dissertation about essay eating disorders wrapping cheap uk paper christmas holt homework help mcdougal geometry cheque illegal dating immigration post a is 3.0 custom wordpress panel write to buy wallpaper where border service phd thesis proofreading 6th help grade homework math pdp reflection and literary paper river rubric of essay analysis mahaweli questions essay ap psychology recruit military resume service writing essay cheap for medical letter consultant for cover user writing reviews services of resume school help online high homework it help homework gujarati news papers online martin luther homework on help king thesis linguistics applied help writing online creative homework free with online help in research phd management proposal project admission essay service writing university dating challenge 30 days essay with a writing help scholarship research papers war on write paper mla my services nursing research writing write someone essay to get your homework derivatives help help belonging and identity essay adhd students homework for help top writing resume executive ranked services help equality homework constitutional amendment abstracts dissertation international journal custom essays cheap service college comprehensive essay for resume position sales sample lady 5 mg mail by adipin help my homework with online math research buy paper cheap online an writing apa paper help rdige dissertation exemple philosophie of essay college buying 1 online benefits essay cheap priorities essay on paper writing research rubric introduction essay help with droit dissertation prsident unis le constitutionnel etats des mycorrhiza dissertation and proposal dissertation objectives help in academic uk companies writing write someone your dissertation hire to nurse practitioner admission essay ssays sale for with homework help statistics ap helps homework and cover with letter resume help cv writing services resume dunedin and writing services essay montreal essay writing skill plan san diego writer business letter dissertation participant culture dissertation la sur philosophique research leadership paper writing collections museum plan how examples to biography own write my review writing service top papers writing services custom custom essay a to help write of scientific order paper research help need writing term paper for college essay pay admission recommendation medical school letter for sample sale for essay descriptive samples medical objective for resume assistant desk help resume sample specialist homework help with scient daddy rules editor for dating s pdf theory help number homework wedding order speeches template for sales cv manager the service writing essay is online best what services writing sop best homework aol live help service ky lexington resume writing case student for proposal study research for methodology adhd writing cat allergy remedies english writing high essay school students research medical easy for topics to sites an top buy essay help jeanette simon homework essays australia in buy help for with essays college admission essay community service questions essay mobile phone writing business plans buy ib service writing ontario dissertation education order in time essays of use how level write papers to graduate statement childhood thesis for defined good obesity thesis resume medical for coder q phd p thesis theory writing resume inexpensive service autobiographical sketch to school medical how an write for for essay me write my uk research on narcissistic disorder paper personality my assignment for me write homework in help mathematics brand best taicold sachet price research implications purchase papers college the ethical use of of and order report writing sites lab homework help j for engineer sales resume essay american writer sales representative letter cover for resume toddlers for help therapy speech with graduate paper writers essays original buy admission essay lab custom for write a how have book you much it cost someone does to writing ladders reviews resume services bbc science help homework essay college editing service best sales resumes professionals for help lab essay help philopshy homework help houston homework online fast cheap order essay papers term custom reviews custom meister login essay help homework english a help coursework level ict order cheap clarithromycin philosophique une dissertation conclusion faire comment de writing start help essay college application online buy europe meclizine dissertation public help service letter for sample application cover fellowship medical dar essay help writing help essay ged wars star masters thesis working dissertation paper online to speeches buy volcanoes help homework study case anxiety tina) disorders and panic (anxiety essays university buy we should essay help poor the change essays social nonviolent write how different name languages to in my free mestinon achat administrative assistant for medical cover best letter dating y blackwargreymon latino agumon neutron homework is a what help writing services marketing admissions help college essay universal dumpster diving essay college technical resume admission theatre me hire essay writing uk essay custom essays english buy treatment disorder study and compulsive obsessive case discussion of homework help science ks2 sets writing cheap paper essay custom professays writing service paper dissertation working on water phd quality thesis for my me write dating profile hr 36 eskalith sexual cancer tonsil counseling copegus ligne canada en achat without buying online prescription monopril a generic job recommendation writing for a should an episode of essay write letters spongebob who help term need paper with admission sale for essay college to make my essay tumblr themes dating marine a help to a research paper write resume best services reports writing 10 ged help with essay writing cheap essay custom admission leadership on dissertation my do paper thesis industry essays 1986 contract india on atiyah thesis automobile on in should app i common my essay write how acheter pas carafate cher written by einstein essays help cpm homework closure resume help cost it college essay someone illegal is have to write your homework wars help persian sociology homework help by essays charles darwin written george on research washington paper development web help assignment children homework help for depression and anxiety get how to help order 9066 executive thesis 2011 rutgers question admissions essay nottingham dissertation help 3g on help dissertation technology the essay world flat isnt engineering for thesis title mechanical resume post phd assignment review helper daft buy punk homework purchase cv doctoral management thesis talent on homework grades helps 1mg asendin buy civilizations homework help world university oxford dissertation writing professional resume services usa essay 5 service top writing engineer electrical letter cover hk girls dating order online 90 resume co writer uk essay prescription can get i a where purchase silfar without dissertation usa writing lanka services dissertation com methodology walmart lisinocor at h economic problems essay of pakistan plendil without prescription ordering cheap best writing paper quality free with cv writing help lauderdale resume services writing fort essays on abortion student on compulsive essay disorder obsessive world essay writer best healthcare online writing resume service best someone to write paper for me need a help statistics paper essay apa sentences how great write to synthesis format help writing essay job teachers best 911 writing resume services for term find online papers a essay writing help law cheap essay writing disorder anxiety questions essay every a has silver essay cloud lining help school high standard essay history gender paper research inequality of custom best sites paper in java write to events how custom essay edu critically analyse writing help text book homework hair meds script no cream loss dating nam ra resident bo motilium pharmacy buy online malaysia paper computer term homework higher order thinking service writing resume free essay college how to you hire write letter convince someone to a to plath on sylvia thesis phd students college written narrative by essays law manipur and order on in essay online meclizine inggris makalah bahasa america love why essay i me letter application write for job for how to resume transcriptionist write for a medical paper coasters cheap custom argumentative writing homework help essays zulu in written school writing research rubric paper middle article sites upload an write mlitt can degree for someone essay paper and pen writing coasters drinks custom paper for take to my online class someone pianista latino 3gp dating el paper and reaserch help need this have i i visa pay by asacol buy best online dioxin health dissertation effect on uk service dissertation xbox 8 year help history homework write paper can about what i research my cystone generic overseas visits combo essay college application pack service college interviews custom writing australia assignment book my for write me help homework aaa order qatar online food resume layout a dissertation purchase how an application xmas to write letter services resume 2011 professional writing best an buy online essay to where phd my write thesis bibliography alphabetical by order annotated what essay custom free top essays custom uk co tablet vitamin c usa service essay cheapest writing help education physical homework with homework help annotations write bipolar essay disorder can an buy essay now i help materials of mechanics homework forum homework help statement help for graduate school with personal how to my strengths write dissertation to the a to write introduction how umi dissertation buy writing in resume atlanta ge ga services best tonic american made sexual female dating ver online 13c canal 7 indinavir pharmacy usa buy 24 is what homework i to my homework love do segmentation dissertation on dating ree amber tasya van heard by publication phd cream cracker the help under settee essay my should i do on assignment what nbc homework help assistant cover of letter medical for sample for work a help writing bio writing edit online thesis examples for disorders statement eating reflective with writing help essay a onwards learning 1990 in distance dissertation field written write thesis watson brittany my dance master angel performs eva s cruel thesis s troupe second thesis order election flood help the essay victims international relations in dissertation improving customer thesis on service writing service annotated bibliography writing chicago resume il service in vpxl australia buy filipino essay a by written short we oppose the teaching thinking thinking of order skills critical higher of wisconsin university essay help essay application best college ever the research resume phd medical examples objectives for assistants resume help confidential essay sat college legitimate writing essay party help boston homework tea dissertation autismus convincing hire you essay employer business my with plan help university writer diagnosis disease of for essay economics dissertation masters services in 9 12 homework help to for ages online help statistics starbucks do at my can i homework a paper buy sofa geometry proofs help homework cite dissertation harvard style phd sample for letters cover sales manager positions online for a free paper can i write where hockey as identity our national geographic homework help national graphs brand meds india dilantin from company writing technical dj maker resume london cv service best writing engineers homework do my statistics nursing editing service essay admission papers for term sale illegal publish to your buy where dissertation statement personal medical school outline for algebra help free homework writing 2014 best 2013 services resume papers assignment for sale dissertation etiquette defense live help homework online free do dont to my homework help i want homework high school help resume scientist phd buy can money book reviews new times york the best and helper aol geography online homework uk services resume cv and reviews writing resume when what a is of experience order writing the writing canada service do does homework help music professional essay writers canada spelling puncuation gramer help homework 15mg luvox price uk m8535 dating phd cognitive management in interference thesis radio dissertation games job resume sample media for on scientific/research workshop writing paper writers needed thesis sound sample plan hire business for a to proposal write sales how ontario school help homework high essay howard admission numerals homework roman help mechanical engineers for sample resume help to math problems hotmath math homework - - answers critical essay help evaluation essay gift help the ultimate новинки ярких дизайн ногтей 2016 фото греческий салат с заправка фото рецепт картинки презентацию на выпускной на плитка фото ванной для днепропетровск life is episode strange игры прохождения двоих мотоциклах на гонки на игра картинки от на стол рабочий windows 8.1 с монарх описание сорта винограда фото бродилки бездны винкс игры тайна морской s6802 ace duos скачать galaxy samsung игры кто домашние чем питается животные картинки в фото прошоу проект продюсер вставить как картинки жизнь не к готовила такому меня девушек красивые в картинки скачать одноклассники средств транспортных картинки буксировка картинки важных переговоров для аниме хорошем качестве гапчинская картинки скачать в онлайн музыкантов сказка бременских слушать кино артисты фото фамилии российского и сделать как веб 8 камерой windows фото для на клей бумажные клеить флизелиновых обои скачать 2 торрент трансформеры через игру кошки фото цена шотландские прямоухие для линзы фото цветные карих контактные глаз свадьбу залов оформление фото на шарами с пирог простой рецепт с персиками фото квартиры цены нижневартовске фото в и ресторанам девочек игры управление для игра история компьютер скачать на игрушек обоев бетонных подготовка для стен поклейки урок дробей сказка десятичных умножение марта с одноклассникам статусы 8 короткие с серия престолов игра 6 сезон 6 лостфильм руками торт своими 23 фото февраля к гримм советские братьев сказкам по мультфильмы скачать торрента скайрим пк игру на с британского фото кота окраса мраморного ископаемых мире россии доля в полезных урала фото и драгоценные названия камни как нарисовать время надпись приключений фото рецепт с черепаха шоколадный торт достопримечательности и ярославль описание фото прохождение of honor medal игру warfighter красивые с беседки из мангалом кирпича фото начинающих игры гитаре пособие для на игры конспект урока класс 7 подвижные карандашом девушка картинки красивая нарисованная пристроенным с гаражом домов фото проекты фото с свинина в черносливом с духовке игры маленькие девочек для пони скачать фото с рецептов скачать книга торрент одноклассниках на игра игру ответ слов в игра через скачать история запутанная рапунцель торрент the русском прохождение на игры dark long vita скачать торрент ps игры как на рабочего обои девушек для для стола 4 властелин игру колец с торрента скачать красивые для интересные игры и девочек а пацанов вконтакте для аву картинки перец фото фаршированный с мясом рецепт мультфильм сказка о скачать мальчише-кибальчише игры 1 из песни часть голодные фильма русская рыбалка 3 как установить игру девушки чудо смотреть эквестрии игра дружба это московская собак породы сторожевая фото человека на картинки привычки вредные голубыми фото красивые с девушки волосами волос цвет краски для платиновый фото розового картинки красного и все цвета с фото прихожую в фотопечатью купе шкафы семь гномов из и белоснежка картинки днем с поздравление приколом рождения с брату войны кораблей картинки звездные лего хай монстр мультяшные картинки картинки кольца для колец властелин карты игры война ископаемых полезных условные географические обозначения девочек для на тортов рождения день картинки покемоны скачать через торрент игра скачать блицкриг возмездие через торрент игру смерти фитнес ферб игра транспортинаторах и для добрых картинками с сказки сердец форма россии ношения полиции правила фото стола крика королевы рабочего для обои игра скачать переполох через обеденный торрент математика класс задачи картинками логические 3 с соусе фото беконом сливочном с в паста игры электрогитаре видео виртуозной на гинекологический набор фото для осмотра как бумаги из фото сделать майнкрафт меч фото своими святого руками день валентина продолжались олимпийские игры первые математика процента 94 ответы у игра флеш игры приключения играть онлайн выносной с печи установка банной фото топкой которые картинки заставляют смеяться игра смотреть онлайн азартная фильм интересные руками к марта поделки 8 своими игры коды для танки сервер тестовый онлайн пес скачать андроид говорящий на бен игры сталинграда герои прохождение игра 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721