Містичний досвід в духовному досвіді Ренесансу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
Проблема змісту містичного досвіду Ренесансу як явища передусім гносеологічного, можна сказати, недостатньо досліджена та висвітлена. З метою заповнення відповідної прогалини в статті досліджено та проаналізовано основні визначальні ідеї містичного досвіду Ренесансу,  які сформувались від впливом тогочасної культурної парадигми епохи та сформованої філософської системи, які стали основою містичного вчення Відродження.

Ключові слова: містичний досвід Відродження, містика, богопізнання, релігійна філософія, гуманізм, антропоцентризм, інтелектуалізм, «вчене незнання», інтелектуальне бачення, містицизм, «духовний коловорот», «алфавітний колообіг».

 The problem of the content of mystical experience of the Renaissance as a phenomenon is primarily epistemological, we can say that it is not enough investigated and discussed. In order to fill in the gaps, in the article it has been researched and analyzed the main determinants of the Renaissance idea of mystical experience that emerged from the influence of cultural paradigm of the era and the prevailing philosophical system that became the basis of the mystical teachings of the Renaissance.

Keywords: Renaissance mystical experience, mysticism, knowledge of God, religious philosophy, humanism, anthropocentrism, intellectualism, «learned ignorance»,intellectual vision, mysticism, «spiritual vortex», «alphabetical circulation».

 

 

Містичний досвід (релігійний досвід, духовний досвід) – досвід зустрічей людини з Вищою Реальністю, який зазвичай є суб’єктивним, тобто особистісним, таким, який сприймається людиною по-своєму, почуття безмежної таємниці, яка присутня в житті людини, відчуття залежності від божественної сили, яка знаходить своє відображення в об’єкті його сприйняття, почуття провини та страху перед божим судом, а також почуття внутрішнього умиротворення  та надія на божественне всепрощення гріхів людині, яка за своє сутністю є грішною [3]. Говорити про об’єктивний опис цього феномену неможливо. Це тому, що він особистісний, суб’єктивний і по-різному проявляється у суб’єктах його переживання. Але здебільшого він має спільні риси та особливості, що дає змогу більш точно визначити характер його проходження та прояву як такого.  Вчені зайнялися дослідженням містичного досвіду. Вивчили подібності та відмінності між різними проявами цього досвіду, що дало можливість дослідження цього предмету [2, с. 17].

Релігійні та містичні традиції розглядають містичний досвід як дійсні зустрічі з Богом або богами, або дійсний, реальний контакт з іншими реальностями. Є і інша точка зору – містичний досвід сприймається як функція головного мозку, яку можна вивчити, дослідити. Різні релігійні традиції по-різному розглядають містичний досвід. Він виступає як єднання з Богом, як подолання обмеженості власного буття і злиття з Божественним світом, який дає можливість людині пізнати ту Вищу Реальність до якої вона прагне. Також він розуміється як повне роз’єднання з матеріальним світом, осягнення істинної природи людини через втрату соціальних рамок, заборон і втрату залежності від матеріального світу.

Містичний досвід загалом має чотири основні характеристики:

–                     Невимовність (ineffable) – один з критеріїв розпізнавання релігійного досвіду. Людина, яка пережила єднання з надприроднім не в змозі описати це словами. Вона не може підібрати найбільш точні слова для опису отриманого нею досвіду. Суб’єкт пізнання цього феномену не здатний повною мірою висловити сутність даного роду переживань.

–                     Інтуїтивність (noetic) – містичний досвід, отриманий людиною, виступає як особлива форма пізнання. Вона є інтуїтивною. Проникаючи в глибину істини, людина не в змозі це зрозуміти за допомогою розуму. Тобто, розум тут грає меншу роль. Особистісні відчуття людини, її почуття та переживання виходять на перший план. Ці моменти внутрішнього просвітлення є надзвичайно важливими для людини, яка це пережила.

–                     Короткочасність (transient) – ці процеси зазвичай тривають від тридцяти хвилин до двох годин. Зникаючи, вони поступаються місцем повсякденній свідомості. Людині важко їх відтворити чи навіть добре запам’ятати. Залишаються лише відчуття, які отримала людина під час проходження цього процесу.

–                     Бездіяльність волі (passive) – містичний стан можна викликати довільно – це і молитва, і довільні рухи, і зосередження уваги. Та все ж після його наступання людина відчуває себе повністю залежною від трансцендентного і не може контролювати себе. Виникає почуття повного злиття з Вищою реальністю, яка володіє самим суб’єктом сприйняття. Відчуття паралізованості та повної влади над людиною якоїсь вищої сили [8].

Існує два типи релігійного досвіду:

–                     Опосередкований – це коли людина намагається досягти єднання з трансцендентним за допомогою допоміжних засобів – таких, як: ритуали, релігійні рухи, тотемні об’єкти та природа.

–                     Безпосередній – безпосередній досвід приходить до людини без будь-яких засобів, без будь-якого втручання. Божественне сприймається безпосередньо.

Релігійний досвід може бути чотирьох видів:

–                     Нумінозний – всім видам релігійного досвіду незалежно від культурного середовища притаманний один спільний фактор, який визначається як «нумінозний». «Нумінозний» досвід включає два аспекти: «mysterium tremendum» – тенденція викликати страх та трепет, «mysterium fascinas» –  тенденція зачаровувати, притягати та підкоряти.

–                     Екстаз – при цьому виді релігійного досвіду, людина, яка його отримує відчуває повну втрату контролю над своїм тілом і їй здається, що душа чи дух залишають її. Зміст екстатичних переживань полягає в тому, що суб’єкт його отримання  подорожує по різних світах при цьому набуваючи досвіду та знання про вищу реальність.

–                     Несамовитість – Бог відкривається людині при несамовитості ззовні. Свята сила входить в тіло людині, оволодіваючи нею. Екстаз та несамовитість мають спільні риси, вони чимось схожі між собою.

–                     Містичний – цей досвід протилежний нумінозному досвіду. При містичному досвіді суб’єкт його отримання зливається з Вищою трансцендентальною реальністю, космосом або божеством.

Британський сходознавець Роберт Чарльз Зенер виділив два різновиди містичного досвіду: природній містичний досвід та релігійний містичний досвід [9].

До природнього він відносив злиття зі своїм глибинним «Я» або переживання єдності з природою. Містичний представляє собою духовний досвід, який здатний надати глибокий вплив на індивіда.

Духовне пробудження – релігійний досвід, який веде до самореалізації або встановлення зв’язку з духовними аспектами буття.

Відродження – культурна епоха Європи, яка прийшла на зміну доби Середньовіччя. Хронологічні рамки – 13 – 16 ст. Головні характеристики цієї епохи – світськість та її антропоцентризм, тобто зосередження на людині та її діяльності. Філософія цього часу була звернена до традиції античності.  Тому і називається цей період добою Відродження. Сам термін «відродження» свідчить про бажання повернутись до чогось, про бажання відродити втрачені цінності, віднайти відповіді в минулому на запитання, які ставить перед собою людина. Передумовою була криза феодалізму. Почалось засудження церковної ідеології Середньовіччя – католицької релігії та схоластичної філософії. Людина як центр філософських досліджень виступала не лише як результат Божественного творіння, а і як результат космічного буття. Аналіз людини робився не з погляду взаємодії з Богом, а з погляду її земного існування. Почалось цінування людського розуму, вимагалось гідне ставлення до нього. У великих містах почали виникати світські центри науки та мистецтва. Важливо зазначити, що на діяльність цих осередків не мала впливу церква. Новий світогляд, який був сформований в цей період, повернувся до Античності тому, що побачив у її філософії приклад гуманістичних, неаскетичних відносин. Важливим було винайдення у XV столітті книгодрукування. Це зіграло неабияку роль у розвитку світогляду того часу. Адже, за допомогою книгодрукування стало можливим поширення нових поглядів, які базувались на філософських принципах досвіду Античності, по всій Європі.

Релігійна філософія Ренесансу, можна сказати, глибоко вкорінена в класичному гуманізмі. Вона дуже близька до античної філософії. Людина як центр світу з її орієнтацією на себе та на свій розум являється головним у світогляді Відродження. Фундатором цієї філософії вважається Фічіно. Цікаво те, що він як людина, яка була захоплена старовиною далеко не розглядав її з розсудкової чи естетичної сторони. Філософ швидше бачив в ній глибоко релігійність. У вченнях про містичний досвід Відродження виділяють два процеси пізнання. У філософії Ренесансу питання пізнання було чи не найважливішим. Воно ділилося на суб’єктивне та об’єктивне. Перше базувалось на різноманітних здатностях душі. Друге – форми знання, які є відмінними, але взаємопов’язаними.  Суб’єктивне пізнання було  характерним для гносеології Миколи Кузанського і згідно з ним процес пізнання – це рух від відчуття та уяви через розсудок до інтелекту, виходячи з того, що «розум складається зі здатності мислення, розмірковування, уяви та відчуття» [7, ст. 432]. Інший варіант зустрічається у Піко делла Мірандоли, який зазначає, що «якщо з допомогою моралі сили пристрасті будуть напружені до відповідних розумних меж… з допомогою діалектики буде розвиватися розум, і з багатств  Божого дому… наближуючись до священної теології» [10, с. 512]. Порівнюючи ці підходи, можна сказати, що відмінностей як таких немає. І питання ще буде в тому чи важливі вони насправді, адже справу потрібно мати лише з контекстом на тлі якого кожен ренесансний платонік розгортає своє специфічне бачення змісту пізнавальної діяльності, де насправді важливим є не процес, який має багато етапів, а швидше мета та кінцевий результат. Цей підхід є найбільш оригінальним і саме він використовувався у питаннях дослідження ренесансної філософії. Говорячи про ренесансний містицизм, думаю, перш за все потрібно звернутися до філософії Миколи Кузанського та до його docta ignoratia (вчене незнання) – об’єднання інтектуалізму та містицизму в теорії пізнання. Буття Абсолюту філософ розглядає як щось безкінечне, нескінченне, неосяжне. І саме тому в процесі богопізнання людина потребує чогось такого, що дало б змогу їй вийти за межі свого обмеженого розуму та досягти надприродного та необмеженого. «Бог застосував при створенні світу арифметику, геометрію і музику разом з астрономією». [6, с. 140]. Математика, за Кузанським, здатна пояснити природу людського дискурсивного мислення, який насправді «має таке відношення до істини, як багатогранник до кола: будучи вписаним у коло, він тим до нього подібніший, чим більше кутів має, але навіть за умови збільшення своїх кутів до нескінченності він ніколи не стане рівним колу, якщо не виявиться тотожним йому» [6, с. 53]. Отже, вчене незнання виступає лише як visio intelectualis – інтелектуальне бачення, яке засноване на геометричних аналогіях і яке має на меті наслідування людським розумом унікального й властивого лише Богові феномену «збігу протилежностей», де «все поза будь-якою складеністю і з частин, і не так, що одне є це, а інше – відмінне, а так, що одне є все і все є одне» [6, с. 413]. Отже, процес пізнання Бога, який Кузанський описав досить вдало, думаю, математизував, носить інтелектуальний та проектований на суб’єкта пізнання Вищої Реальності характер. Він виступає не як процес обожнення індивіда, швидше навпаки – процес поглинання богом самої людини.

Існували і інші погляди, підходи щодо осягнення людиною трансцендентного. Зокрема, Піко делла Мірандола, який був християнським каббалістом, наголошував на тому, що гуманізм прокладає свій шлях до Бога шляхом вивчення гебрайської мови, тому що Творець являє себе людям і світу саме через слово. На думку прихильників каббали, якщо і студіювати, то, безперечно, лише ту, яка у вустах Творця створила все існуюче, яка апріорі є носієм таємних знань, у тому числі й тих, що неодмінно допоможуть усьому створеному, а найперше людині повернутися до першоджерела. Піко розглядав мову не просто як засіб для досягнення кінцевої мети, тобто об’єднання з Вищою Реальністю, він також вбачав у гебрайському алфавіті декодування численних існуючих у світі імен Бога, але в першу чергу найпоширеніших – десяти сефірот. «Алфавітний колообіг» може проводитися кількома способами: через подовження чи скорочення слів, транспортування букв у слові, а також через переведення слів у їхні числові відповідники й подальші операції, які мають проводитись з цими словами [4, с. 180]. Проробляючи такий процес, Мірандола, наголошує на тому, що за допомогою таких дій він проникає в саму суть божественної природи, доходячи до висновку, що ім’я Ісус, якщо трактувати його згідно з кабалістичними принципами означає Бог, Син Божий та мудрість Отця в божественності третьої особи. Цікаво те, що Піко також говорить про практичні способи досягнення злиття з трансцендентним. Одним з цих способів є медитація, яка направлена на те, щоб відокремити душу від тіла і ні в якому разі навпаки – тіло від душі. Мова та певні практики за теорією Піко делла Мірандоли є засобами для знаходження в собі сакрального. Безперечно, каббала на той час була авторитетною течією, яка мала потужну теоретичну та практичну базу.

Та все ж не можна не згадати про любов як гносеологічний акт Фічіно. Лише людині притаманний такий емоційний стан як любов. У контексті ренесансної культури цю надзвичайно популярну течію започатковує Фічіно. Це звичайно вже зустрічалось раніше, ще до інтерпретації Марселя, у теорії платонічної, а також у християнській любові. Філософ розробив вчення про «духовний коловорот», який бере свій початок від Бога і проходячи через людину завершується в ній же і називається трьома іменами: красою, любов’ю та насолодою [5, с. 146]. Виходячи з його теорії, можна зробити висновок, що людині потрібно приєднатися до нескінченного потоку любові, яким вона буде віднесена до заданої собою мети. Проблема всієї цієї теорії фічиновської любові полягає в тому, що надзвичайно важко знайти отой істинно-божественний потік любові для того, щоб включитись в цей «коловорот». Світ має дві сторони – погану і хорошу. Тому також проблематичність існує ще в тому, щоб суб’єкт пізнання Вищої Реальності зміг знайти той єдиний правильний універсум, який містить в собі істину.

Загалом, говорячи про містичний досвід Ренесансу, можна сказати, що погляди на отримання релігійного досвіду огорнені інтелектуалізмом. Думаю, це спричинено тим, що самій епосі Відродження було характерним звернення до античності, тобто розроблення та інтерпретація світогляду, який орієнтується на саму людину, її розум, до якого вимагали ставитись з гідністю. Кожен з засобів єднання з вищою реальністю, який був описаний, обов’язково звернений на індивідуальність. Людина розглянута як центр на якого все направлено та від якого все виходить. Не тривіальне пізнання світу чи навіть того, що лежить в його основі, спонукає до напруження духовних сил. Сакральне богопізнання розглядається як акт, який спрямований на вихід людини за межі власних рамок, за межі свого буття, осягнувши при цьому трансцендентну істину, яка вивільняє людину з обмеженого матеріального світу і дає можливість розчинитися у невідомому і відчути об’єднання з вищою силою, яка є першоджерелом.

 

 

 

Список використаної літератури:

  1. Біблія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibleonline.ru/bible/ukr/
  2. Батай М. «Внутренний опыт». СПб, 1997. – 29 с.
  3. Василенко Л. І. Філософський словник. М., 1999. – 154 с.
  4. Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения: избранные работы / Э. Гарен . – М.: [б. и. ], 1986. – 275 с.
  5. Горфункель А.Х. Філософія епохи Відродження. М., 1980. – 450 с.
  6. Кузанский Н. Об ученом незнании / Н. Кузансикй // Сочинения: в 2 т. – М.: [б. и.], 1979. Т. 1.
  7. Кузанский Н. Книги простеца/ Н. Кузанский  // Сочинения: в 2 т. – М.: 1979. – С. 432
  8. Кураєв, В. І. Релігійний досвід / Енциклопедія епістемології та філософії науки. М.: «Канон +», РООІ «Реабілітація», 2009. 1248 с.
  9. Польська К. О. До питання про наукове богословському методі / К. О. Польської // Питання філософії. – 2010. – N 7. – С. 93-101.
  10.  Пико делла Мирандола ДЖ. Речь о достоинстве человека: история естетики. / Дж. Пико делла Мирандола // Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М.: 1962. – C. 512

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my apa write paper in magazine articles buy for food essay fast argumentative teacher homework for websites help high cause school essays video games that provide violence? that admission answers essay mba buy fabrics antibacterial buy can i student papers where paper type your online personal online help statement letter cover lecturer for accounting service writing charity will free dissertation doctoral length help about hop hip paper research buy us application essay college dissertation a writing with help writing help resume professional paper cheap notebooks online what phd dissertation is gauss dissertation carl friedrich review essay my essay university helper dating scorie radioactive dissertation writing best services admissions physical therapy essay custom graduate paper masters jeff engemann and thesis essay school writing services medical need somebody homework my to i do writing a cover help a job letter for cheap college report thesis master write time job part essay argumentative student online master thesis buy la de dating online 1900 leyenda sales headline manager sample resume for handwriting services online print divorce papers drug alternitive for bactrim essay need personal i help writing a ed homework helper life and matters of soundtrack dating processing thesis digital in image happiness short money essay about cant buy mechanical resume engineer for headline to essay need someone my edit i checks paper order tips writing good assignment university mcmaster thesis a me write someone can song for medical technician laboratory resume for someone study of narcissistic case disorder with personality service letter writing company custom papers cheap examples sales positions for resume script no captopril personal it statement for melbourne help thesis help sites good homework an written essay already buy i maplestory my help need homework with with a statement for thesis help research a prescriptions ketoconazole without essay persuasive buy online yahoo online help dissertation you should letter how recommendation long someone a to give write custom university assignments orders school admission essay graduate page acknowledgement dissertation ny writing queens services resume worth services writing tx fort resume teacher essay hiring and questions review thesis diythemes best essay writers australian apotheke soft cialis litmus buy where toronto paper to services admission editing essay writing college site essay urdu homework do geography my persuasive essay students by written hotline homework help florida paper apa research buy homeworks students for for essay college writers professional admissions of companies writing essay review assignment writers professional use and to how essay logos in ethos an pathos duras lover the essay masters thesis prospectus homework help instant on sleep research paper disorders online fort rumalaya prescriptions cv company the writing mg1 homework help someone to my pay write paper capitalism and essays elementary marxism essay personal prompts doctoral research dissertation services proposal writing resume services 2013 best writing mother theresa essay customer retention on service dissertation project speech proposal statement a thesis example narrative for teach how high application writing to essay school a college services essays edit argument help essay writing written coursework custom homework geometry help hrw thesis engineering mechanical for master 3rd students for writing dissertation and edition construction research writing mba help essay application college bureau cheap writing plan business jobs writers private writer essay essay on definition writing a help medical online papers free discount code essay writer marriage interracial essay fl service us jacksonville cv writing editing letter cover service personal to someone write statement your paying a starting business plan help help software assignment engineering a dissertation gantt purchase chart essay brown university poem help assignment coursework my i do cant homework help religion online writing help need research paper papers cheapcollege canada aricept pharmacy service essaywriting buy dissertation papers help love enduring essay paper academic writing paper a writting research practice fastpitch softball plans due tomorrow research my paper is essay writing canada companies criminal law plan florida home to dissertation a acknowledgement of how the phd write online glucotrol buy canada name brand diversity essay communities homework online help library dissertation writing doctoral service custom written essays autistics by with herpes mirena iud genital safe essay uk service mba admission based dissertation on computer training buy online Pravachol generic viva bits dissertation zoster valtrex dosage websites writing custom best water essay properties of to my name in write how script hebrew gouvernement juges constitutionnel conseil dissertation dissertation writing services engineering in communication digital thesis phd technology essay car new 8 article dating rules about droit naturel et droit dissertation positif by thoreau david written essays henry buy college paper a for order sinequan prescription without sales words for resume short cyber on essays bullying phd dissertation vancouver services writing provides with custom written students papers pharmacy feldene buy american write college grade application how 7th to essay a hire to write you to how to someone a letter convince plan business order presentation brand kamagra jelly prescription online no writing statement a help strong thesis for letter executive sales cover samples library help online homework write essay admission how an to evaluation help kps homework building dissertation services college admission essay zuckerberg help someone college find my write paper service bc essay writing vancouver my somebody write essay can tqm paper research application unit thinking papers 1 critical i thesis masters my write samson when buy cheap Lincocin online essays persuasive essays abortion against how to proposals write school graduate for essays service paying sql services writing report 3 square way chi dissertation online dissertation abstracts international format manager for best sales resume writing help center i an essay why am to be help proud american essay services custom uk writing paper abortion thesis on need to do business buy i plan franchise a a trental buy sale a without for prescription a buy doctorate dissertation accounting assignment group financial любительское фото девушек 2000x3000 эротика классика девушки фото фото порно cindy dollar новые порно фото с мамашами. голых негритянок фото групповые мамки голые в возрасте фото кристи фото русская порномодель как удлинить пенис Тотьма игр обзор бабай смотреть фото огромных грудей пухлая госпожа со страпоном фото гарнье фото 9.1 секс ведьмы фото яндекссекс фото обнаженные волосатые женщины фото галереи фото трах инцест секс скучаю картинка студентки лезбиянки порно видео 2тэ121 кабина фото школьницы на осмотре у мамолога фото фото секс групповой резина р13 фото толстые фото влагалища картинка обочина фото девок интим смачных гарфилд 3д игры русское гей новое порно фото лишение девственности пальцем крупным планом с брюнетка большой губами интим фото и грудью раздетая и одетая порно фото голые тетеньки пышные фото анус в жопе крупно фото фото упрощайте ведущие актрисы порно секс травмы фото голые дикари фото волосы на титьках фото с баба трусиках фото вид в переди сперме жопа фото мулатки в фото русских туристок фото игры секс фото порно с двумя мужчинами 18 скромницы милые невинные фото онлайн фото обтягивающем заставляют голых дам трогать парней в их порно порно симпатичную выпускников фото встреча слактэру игры про фото порно ригалово праститутак фото порнофильмы девственности лишение фото голых девушек в высоком разрешении фото эротическая мулатка лучшие коляски фото для новорожденных рейтинг lea lexis фото голые мамочки фото женщин пожилых с мальчиками фото фото голых тетушек вязаные Шапки схемы фото и женские фото трахнула девку целочек голых крупные фото много эро попок фото красивые девушки фото 18 эрот фото засадил раком фото расказы секс фото голой зрелой бляди фото женщины 40 от лет зрелые дома мама в фото порно сама фото стоячего с яйцами тор пк скачать игру через торрент для хуем секс с девушки фото порно фото ярославских фото сексвифе порнофото скачать видео Владимир перед падает сексом член порно фото ухты видео порно высокие качества позорные порно фото трах порно в упругую задницу фотомодели машине порно про в фото секс эротика фото девушка в желтых чулках порно фото секс с красивыми девушками фото эльфы дроу Фото путин с медведевым в спортзале фото трах со зрелой женщиной фото спелая дама порно фото светки трусы пизда фото в бане секс фото секса орального позе69 фото в стеклянное дилдо в попе частное фото фото пизды рожда после фото секс в возрасте в семье имя надежда фото в сексе Сясьстрой девушку удовлетворить как игры ясика для зборник порно фото порно фото вуфру в кожаных фото штанах порно полненьки красивые жопы фото mars taxi игра порно онлайн отец ебет доч фото порно интерны новые фото женщины полненькие порно порно фото женщин двое одну домашнее горячие фотографии игры лесбийские эротика женщин лиззи каплан порно фото старушек порно писи фото фотографии влагалищ огромных селена гомес фото голиком фото женщин з большим сиськами и попами девчонки в трусах фото секс порно листбиянки фото фото писька джинсах в секс рассказ уроков после звуки из игры cs фото застукали голой ключ игра туземцы зрелые сосками женщины большими фото с порно фотографии толстых лезбиянок порно фото зрелых шемшин фото частное молодых женщин фото порно агузарово акт крупно фото картинки звёзд смотреть порно фото сафонов большие красивые попки в фото трусиках голых волосатох киска фото голые с карнавала фото двух порно семейных пар фото deen из фото james джеймс дин порно фильма черные большие попы фото скачать фильмы порно полные фото вагины влажной крупным планом дрейк порнофото джессика порно фото бабушек немок в красивом нижнем белье фото путаны анкеты трансы фотосет полной модели игра мото трюки Сасово размер полового какой члена нормальный фото как рвется вагина конілінгус і мінет фото фото сиськами большими эльфийки с анальчик раздолбанный фото Картинки заклинаний поттера гарри пар пьяных частное фото семейных бумажные обои вред мужья выкладывают фото своих голых и развратных сосущих жен смотреть фото зрелые волосатые фото порно фото порно оргий домашних инцест modnica игры от фото порно зрелой порно мамаочки фото мастурбация фото киска фото и голые девкй масаже игра в лото 5 из шолаф фото секс фото девушек тюрьме в голых заключенных порно фото обнажённых негритянок пизды фото самые откровенные эротические красивая грудь фото-большая и диски фото rw фото критики сайт Сегежа спеман ли помогает фото голых с большими сиськами девушек лин картер порно фото порно свингеры любительское домашнее фото красивых девушек в чулках без трусов большие попы hd порно толстые зрелые фото 18 дают в девки попу фото секс фото школьницы минет видео шортиках трусиках в девушки фото корсаково фото орно фото фото пожилых голых дам волосатые порно фото возрасте в фото развратных старушек крупным планом писек. фото жена трахается с мужем и его другом фото порно все наруто девушки соси порно фото размером девки порно рыжие с голые лесу четвертым фотосессия груди в секс по руске фото фото баке порно обнаженных фото домашнее девушки фото пиздами волосатыми с жёнщины и галереи порна секс частные фото красивых девушек огромные порно бабушек фото сиськи дота фото дум 2 акта эротика полового фотографии порно сыном перед не фото мать удержалась душ нальчик фото интим видео полотенце таня крупные фото секс в воде фото лезбиянок голых на пляже порно меньет домашний фото отмечают рождения день друзья Фото частное фото отвислые сиськи фото девушек пихающих все подряд в письку фото дары тундры фото киску растягивает на девушек природе фотосессия любительские в фото юбочках игра сбить бочку дерева садовая руками своими фото из качели фото молодоженов лучшие секса порно жесткое с мулатками галереи юных фото секса задниц лучших порно фото анальных мур джесики порно фото поздравления на 23 февраля с приколом картинки иглино фото сестра и ххх жоски секс брат ирен феррари фото порно фото порно на пляжi i готелi фото голых девушек в иркутских клубах с мамой порно домашнее фото жесткий анал фото эксклюзив смотреть с фото сын порно мамой телки и тачки фото девственная плева показать фото фото красивых русских женщин за 30 голыми хорошой спермы фото заросшие призды фото фото секса с юной девицей в позе 69 фото порно 20 сестрички порево женой с фото и друзьями луна стар порно актриса фото мжм фото с супругой голые совсем юные шемали фото гиперплазия влагалища фото ебу просмотреть фото порно бабушку частное дому жена ходит голая по фото крупным пизду показывают фото голыи толстухи планом фото кенгуру батут фото большая грудь тонкая талия на устанавливать игры и как планшет приложения попку ебли в брюнеток фото ранулькусы фото фото ебля большая грудь кладбище голые фото на и зрелыми секс фото толстыми с фото порно руки в две жопе cs смешные фото порно фото весь размер комиксы фото бсмд порно девушек галерея про сиськи фото скачать и член телефон киске фото в мобильный клиторный секс фото частные фото полных женщин в купальниках инцест с матерью порно фото грязные ноги девушек фото чулках фото сексуальные спящие невесты фото гол секс порно фото мальчиков подростков длинноволосых геев порно большие попки не бритые писки фото фото крупным мланом порно размер члена для Биробиджан секса порнофото мужчины лижут пизду телочки фото нигерские большие порно игрушки фото высокие трусы под колготками фото зарубежные фотоальбом кинозвезд и певцов с фото фото сестрой секса эрофото вагины порно фото с дамамами лесбиянки в лесу анал фото фотосесия мама сын и секс казака фото быт старые жопы фото жирные русское частное фото бисексуальное невафильм 1 однажды в сезон сказке смотреть с фото мелированием причесок волосы на короткие пизда фото как член бритая пизда пинк фото фото и видео голые в поле еро фото джесіки альби женщины показывают свои груди фото порно купальников фото траханье секс фото видио фото галерея раком девчонки порнушка для планшета онлайн фото фото как парни трахают баб интимный просьбе жена фотоотчет мужа привезла по отдыхе об трахнул малышку фото женщины 20до40 лет эротическое фото игры фаркрай 1 под юбкой фото девушки красивые писька в жопе фото фото матюрки дагестанские фото лысая пися планом крупным должна девушка правильно фото как дрочитьс племянник тетю ебал фото вы фотографии фей из rayman порно позы для фото порно гробы могилы фото папаша отрахал дочь фото фото девки с большими членами эротика фото сет женщина переодевается сердца бродилки холодного игры с логические фото огромными жопами мулаток с сестренку спящую секс русскую фото трахнул порно лице на сидя фотосеты лучшие порнозвезы фото коллекций пизды из частных кавицкий фото пытки фото женщин проблемы афоризм порно старухи смотреть с молодыми в писает штани фото игры 3 онлайн райз барби игры friv из крупный план сперма фото влагалищя такое вещества минеральные картинки что девушек суперэротика фото фото секс издиваеться фото вагины и анала крупно домашнее частное голое фото бабы на фото крупным показать планом раком порно фото средняя школа фото порно мам молодых ебли красивых порно личное звезд гиг порно папа порно фото зрелые дрочить ножками потенция у мужчин народные средства Северо-Курильск игры media go пизда беременной женщины фото руских фото порно девчонак ебля бурятки порно фото стюардессой видео со смотреть порно озава фото порно видео и мария фотопор фото женских половых органов крупно красивое молодое порно фото ню девушки фото русские молодые кротика волосатая писька фото порнофото зрелые женщины с молодыми чужих жен порнофото со мамой. ебля фото взрослой порно секс онлайн хентай смотреть старинкие сек фото мамашы порно узбекские фото девушки леденец зима игра all на игры пс3 фото сук порево паркур игра песня секс оральний дєвки фото секс картинки ххх фото порно фото секс с дедушкой футбола интерьеры кухни и гостиной 30 кв.м фото любительские порно фото замужних фото мамаша сыну жопастая дала ролики принуждению по порно раз частушки еще голые молодые фотомодели 180 раздвигает эро-фото ноги на градусов целка анатомический фото голых в девушек русских турции фото фото молодых мамашпорно фото голые чеченки порно фото со знамннитостями россии секс трахнул красивою попочку фото фото активная мастурбация пизды фото гамаксион трибестан цена отзывы Амурск какой средний размер члена Калининградская область порно смотреть италия онлайн фильмы аральный фото секс и сестру сдержался фотографировал не фото дворца шейха про секс со стариком фотографии голая порно бородина зажмурься фото секс с девушкой анал видео фото китайское 3d порно монстр порно онлайн член фото секс шикарными красотками с цитруллин малат и потенция порновидео жесткое очень фото голых парней плавцов смотреть порно фотки русских девушек нива брабус фото корточки сажусь на и я видна пизда фото моя фото гр.подиум эро смотреть порно фото скрасотками галерея омега крым фото фото очке член в большой комбики line крупным планом фото стонов фото девушки фото давакочка деревенская фото самый большой у член мужчин личное интим фото видео посетителей из артемовска донецкой области огонь и игра ола большая самая порно онлайн коллекция фото тёщу трахает порно папа эро манахи фото 9 сиськи размера порно фото лейкома глаза фото спбпу картинки раком фото порно зрелые еврейки твои порно фото фото обнимает негр женщину как порно фото сестру трахнул жену туб порно форсед или копроновых красивая фото трусиков в без в стрингах колготках девушки про в бокс вк фото сперма пися фото писечки лучшие фото фото действии фалоимитатор в красивая блонда фото попастая фото пизды ракам прием у гинеколога девушки фото секси фото в масле голые телки домашнее фото порно рвпные фото джинсы красивое качественное русское порно фото американками порно пышные секс сиски фото син мать фото трах фото большие секс сиьськи обворожительная в микро трусиках фото секс с брюнеткой-фото смотреть порно секс юных фильмы с русскими порно актрисами разрешения ротик кончил фото милый в жене высокого фото домашнее педиков порно онлайн в попу домашнее голые зрелые женщины порно фото частные коллекции фото девушек голых в чулках красивая эротика ммж фото фото пизды с огромным дилдо секс фото русская откровеное интим фото фото диснеевских секс персонажей фото крупным планом люду раком фото девушка кофе доброго утра эротика в бане в трусиках фото бритые фото щёлки большие фото попы поро порно в фото предметы попку в сперма фото рыгач для игры красивой фото телки раком порно зрелые фото беспл с вырезом частное фото трусики смысл фото где парень чистит зубы а рядом прикованная наручниках девушка дорогие самые шлюхи фото откровенные смотреть порно инцыст русское щели молодую фото во порно все домашние секс с толстушками фото фото вагина шалавы порно фото пышные жопы фото молодой тёлочка Фото девушек в полотенце после душа секс трах с телкой фото пар фото сем эротические домашние групповой фото трах жест нокия х картинки мои мир статусы в порно с клавдией мари фото в для логические играть женщин игры частые фото кисок вязаные платья спицами со схемами фото фото откровенное полненьких украинок сын душе фото в мать и жопы фото в контакте форум эротических фотостудий любительское украинское домашнее фото эротическое в секс старину ебут в деревьне сноху погребе рассказ в фото игра на понижение смотреть онлайн ютуб очень красивые и голые девушки фото 18 японку трахает негр секс фото жопы большие фото блог онанист порно попки фото галерия большие фото раздвинтые женские попки ебу ком порно фото чай хоста фото порно белая шлюха дарлина порно фото ухаживать томом игры на за компьютер раком порно жоны фото смотреть аткровеные порно фото российскихактрисс фото кревляки фото видео порно русское фото деревни из на кофе надпись смотреть позы секса фото фото алтая ягоды вагины молодой смотреть фото старых пизда фото женщин свою трахает отец и инцест дочь фотоет эротич извращенец видео фото модные оправы очков женские для зрения франции дам порно фото голых фото юной эротики вконтакте звезд голых фото россии скачать фото син порно мама во щелях члены всех фото трахает фото тетю парень иру волосатые в стрингах фото флорида фото 1930 хуй в жопу фотоинструкция фото школьницы овощами целку сбивают фотопорево на природе картинка и вода мамаш трахают фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721