Містичний досвід в духовному досвіді Ренесансу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
Проблема змісту містичного досвіду Ренесансу як явища передусім гносеологічного, можна сказати, недостатньо досліджена та висвітлена. З метою заповнення відповідної прогалини в статті досліджено та проаналізовано основні визначальні ідеї містичного досвіду Ренесансу,  які сформувались від впливом тогочасної культурної парадигми епохи та сформованої філософської системи, які стали основою містичного вчення Відродження.

Ключові слова: містичний досвід Відродження, містика, богопізнання, релігійна філософія, гуманізм, антропоцентризм, інтелектуалізм, «вчене незнання», інтелектуальне бачення, містицизм, «духовний коловорот», «алфавітний колообіг».

 The problem of the content of mystical experience of the Renaissance as a phenomenon is primarily epistemological, we can say that it is not enough investigated and discussed. In order to fill in the gaps, in the article it has been researched and analyzed the main determinants of the Renaissance idea of mystical experience that emerged from the influence of cultural paradigm of the era and the prevailing philosophical system that became the basis of the mystical teachings of the Renaissance.

Keywords: Renaissance mystical experience, mysticism, knowledge of God, religious philosophy, humanism, anthropocentrism, intellectualism, «learned ignorance»,intellectual vision, mysticism, «spiritual vortex», «alphabetical circulation».

 

 

Містичний досвід (релігійний досвід, духовний досвід) – досвід зустрічей людини з Вищою Реальністю, який зазвичай є суб’єктивним, тобто особистісним, таким, який сприймається людиною по-своєму, почуття безмежної таємниці, яка присутня в житті людини, відчуття залежності від божественної сили, яка знаходить своє відображення в об’єкті його сприйняття, почуття провини та страху перед божим судом, а також почуття внутрішнього умиротворення  та надія на божественне всепрощення гріхів людині, яка за своє сутністю є грішною [3]. Говорити про об’єктивний опис цього феномену неможливо. Це тому, що він особистісний, суб’єктивний і по-різному проявляється у суб’єктах його переживання. Але здебільшого він має спільні риси та особливості, що дає змогу більш точно визначити характер його проходження та прояву як такого.  Вчені зайнялися дослідженням містичного досвіду. Вивчили подібності та відмінності між різними проявами цього досвіду, що дало можливість дослідження цього предмету [2, с. 17].

Релігійні та містичні традиції розглядають містичний досвід як дійсні зустрічі з Богом або богами, або дійсний, реальний контакт з іншими реальностями. Є і інша точка зору – містичний досвід сприймається як функція головного мозку, яку можна вивчити, дослідити. Різні релігійні традиції по-різному розглядають містичний досвід. Він виступає як єднання з Богом, як подолання обмеженості власного буття і злиття з Божественним світом, який дає можливість людині пізнати ту Вищу Реальність до якої вона прагне. Також він розуміється як повне роз’єднання з матеріальним світом, осягнення істинної природи людини через втрату соціальних рамок, заборон і втрату залежності від матеріального світу.

Містичний досвід загалом має чотири основні характеристики:

–                     Невимовність (ineffable) – один з критеріїв розпізнавання релігійного досвіду. Людина, яка пережила єднання з надприроднім не в змозі описати це словами. Вона не може підібрати найбільш точні слова для опису отриманого нею досвіду. Суб’єкт пізнання цього феномену не здатний повною мірою висловити сутність даного роду переживань.

–                     Інтуїтивність (noetic) – містичний досвід, отриманий людиною, виступає як особлива форма пізнання. Вона є інтуїтивною. Проникаючи в глибину істини, людина не в змозі це зрозуміти за допомогою розуму. Тобто, розум тут грає меншу роль. Особистісні відчуття людини, її почуття та переживання виходять на перший план. Ці моменти внутрішнього просвітлення є надзвичайно важливими для людини, яка це пережила.

–                     Короткочасність (transient) – ці процеси зазвичай тривають від тридцяти хвилин до двох годин. Зникаючи, вони поступаються місцем повсякденній свідомості. Людині важко їх відтворити чи навіть добре запам’ятати. Залишаються лише відчуття, які отримала людина під час проходження цього процесу.

–                     Бездіяльність волі (passive) – містичний стан можна викликати довільно – це і молитва, і довільні рухи, і зосередження уваги. Та все ж після його наступання людина відчуває себе повністю залежною від трансцендентного і не може контролювати себе. Виникає почуття повного злиття з Вищою реальністю, яка володіє самим суб’єктом сприйняття. Відчуття паралізованості та повної влади над людиною якоїсь вищої сили [8].

Існує два типи релігійного досвіду:

–                     Опосередкований – це коли людина намагається досягти єднання з трансцендентним за допомогою допоміжних засобів – таких, як: ритуали, релігійні рухи, тотемні об’єкти та природа.

–                     Безпосередній – безпосередній досвід приходить до людини без будь-яких засобів, без будь-якого втручання. Божественне сприймається безпосередньо.

Релігійний досвід може бути чотирьох видів:

–                     Нумінозний – всім видам релігійного досвіду незалежно від культурного середовища притаманний один спільний фактор, який визначається як «нумінозний». «Нумінозний» досвід включає два аспекти: «mysterium tremendum» – тенденція викликати страх та трепет, «mysterium fascinas» –  тенденція зачаровувати, притягати та підкоряти.

–                     Екстаз – при цьому виді релігійного досвіду, людина, яка його отримує відчуває повну втрату контролю над своїм тілом і їй здається, що душа чи дух залишають її. Зміст екстатичних переживань полягає в тому, що суб’єкт його отримання  подорожує по різних світах при цьому набуваючи досвіду та знання про вищу реальність.

–                     Несамовитість – Бог відкривається людині при несамовитості ззовні. Свята сила входить в тіло людині, оволодіваючи нею. Екстаз та несамовитість мають спільні риси, вони чимось схожі між собою.

–                     Містичний – цей досвід протилежний нумінозному досвіду. При містичному досвіді суб’єкт його отримання зливається з Вищою трансцендентальною реальністю, космосом або божеством.

Британський сходознавець Роберт Чарльз Зенер виділив два різновиди містичного досвіду: природній містичний досвід та релігійний містичний досвід [9].

До природнього він відносив злиття зі своїм глибинним «Я» або переживання єдності з природою. Містичний представляє собою духовний досвід, який здатний надати глибокий вплив на індивіда.

Духовне пробудження – релігійний досвід, який веде до самореалізації або встановлення зв’язку з духовними аспектами буття.

Відродження – культурна епоха Європи, яка прийшла на зміну доби Середньовіччя. Хронологічні рамки – 13 – 16 ст. Головні характеристики цієї епохи – світськість та її антропоцентризм, тобто зосередження на людині та її діяльності. Філософія цього часу була звернена до традиції античності.  Тому і називається цей період добою Відродження. Сам термін «відродження» свідчить про бажання повернутись до чогось, про бажання відродити втрачені цінності, віднайти відповіді в минулому на запитання, які ставить перед собою людина. Передумовою була криза феодалізму. Почалось засудження церковної ідеології Середньовіччя – католицької релігії та схоластичної філософії. Людина як центр філософських досліджень виступала не лише як результат Божественного творіння, а і як результат космічного буття. Аналіз людини робився не з погляду взаємодії з Богом, а з погляду її земного існування. Почалось цінування людського розуму, вимагалось гідне ставлення до нього. У великих містах почали виникати світські центри науки та мистецтва. Важливо зазначити, що на діяльність цих осередків не мала впливу церква. Новий світогляд, який був сформований в цей період, повернувся до Античності тому, що побачив у її філософії приклад гуманістичних, неаскетичних відносин. Важливим було винайдення у XV столітті книгодрукування. Це зіграло неабияку роль у розвитку світогляду того часу. Адже, за допомогою книгодрукування стало можливим поширення нових поглядів, які базувались на філософських принципах досвіду Античності, по всій Європі.

Релігійна філософія Ренесансу, можна сказати, глибоко вкорінена в класичному гуманізмі. Вона дуже близька до античної філософії. Людина як центр світу з її орієнтацією на себе та на свій розум являється головним у світогляді Відродження. Фундатором цієї філософії вважається Фічіно. Цікаво те, що він як людина, яка була захоплена старовиною далеко не розглядав її з розсудкової чи естетичної сторони. Філософ швидше бачив в ній глибоко релігійність. У вченнях про містичний досвід Відродження виділяють два процеси пізнання. У філософії Ренесансу питання пізнання було чи не найважливішим. Воно ділилося на суб’єктивне та об’єктивне. Перше базувалось на різноманітних здатностях душі. Друге – форми знання, які є відмінними, але взаємопов’язаними.  Суб’єктивне пізнання було  характерним для гносеології Миколи Кузанського і згідно з ним процес пізнання – це рух від відчуття та уяви через розсудок до інтелекту, виходячи з того, що «розум складається зі здатності мислення, розмірковування, уяви та відчуття» [7, ст. 432]. Інший варіант зустрічається у Піко делла Мірандоли, який зазначає, що «якщо з допомогою моралі сили пристрасті будуть напружені до відповідних розумних меж… з допомогою діалектики буде розвиватися розум, і з багатств  Божого дому… наближуючись до священної теології» [10, с. 512]. Порівнюючи ці підходи, можна сказати, що відмінностей як таких немає. І питання ще буде в тому чи важливі вони насправді, адже справу потрібно мати лише з контекстом на тлі якого кожен ренесансний платонік розгортає своє специфічне бачення змісту пізнавальної діяльності, де насправді важливим є не процес, який має багато етапів, а швидше мета та кінцевий результат. Цей підхід є найбільш оригінальним і саме він використовувався у питаннях дослідження ренесансної філософії. Говорячи про ренесансний містицизм, думаю, перш за все потрібно звернутися до філософії Миколи Кузанського та до його docta ignoratia (вчене незнання) – об’єднання інтектуалізму та містицизму в теорії пізнання. Буття Абсолюту філософ розглядає як щось безкінечне, нескінченне, неосяжне. І саме тому в процесі богопізнання людина потребує чогось такого, що дало б змогу їй вийти за межі свого обмеженого розуму та досягти надприродного та необмеженого. «Бог застосував при створенні світу арифметику, геометрію і музику разом з астрономією». [6, с. 140]. Математика, за Кузанським, здатна пояснити природу людського дискурсивного мислення, який насправді «має таке відношення до істини, як багатогранник до кола: будучи вписаним у коло, він тим до нього подібніший, чим більше кутів має, але навіть за умови збільшення своїх кутів до нескінченності він ніколи не стане рівним колу, якщо не виявиться тотожним йому» [6, с. 53]. Отже, вчене незнання виступає лише як visio intelectualis – інтелектуальне бачення, яке засноване на геометричних аналогіях і яке має на меті наслідування людським розумом унікального й властивого лише Богові феномену «збігу протилежностей», де «все поза будь-якою складеністю і з частин, і не так, що одне є це, а інше – відмінне, а так, що одне є все і все є одне» [6, с. 413]. Отже, процес пізнання Бога, який Кузанський описав досить вдало, думаю, математизував, носить інтелектуальний та проектований на суб’єкта пізнання Вищої Реальності характер. Він виступає не як процес обожнення індивіда, швидше навпаки – процес поглинання богом самої людини.

Існували і інші погляди, підходи щодо осягнення людиною трансцендентного. Зокрема, Піко делла Мірандола, який був християнським каббалістом, наголошував на тому, що гуманізм прокладає свій шлях до Бога шляхом вивчення гебрайської мови, тому що Творець являє себе людям і світу саме через слово. На думку прихильників каббали, якщо і студіювати, то, безперечно, лише ту, яка у вустах Творця створила все існуюче, яка апріорі є носієм таємних знань, у тому числі й тих, що неодмінно допоможуть усьому створеному, а найперше людині повернутися до першоджерела. Піко розглядав мову не просто як засіб для досягнення кінцевої мети, тобто об’єднання з Вищою Реальністю, він також вбачав у гебрайському алфавіті декодування численних існуючих у світі імен Бога, але в першу чергу найпоширеніших – десяти сефірот. «Алфавітний колообіг» може проводитися кількома способами: через подовження чи скорочення слів, транспортування букв у слові, а також через переведення слів у їхні числові відповідники й подальші операції, які мають проводитись з цими словами [4, с. 180]. Проробляючи такий процес, Мірандола, наголошує на тому, що за допомогою таких дій він проникає в саму суть божественної природи, доходячи до висновку, що ім’я Ісус, якщо трактувати його згідно з кабалістичними принципами означає Бог, Син Божий та мудрість Отця в божественності третьої особи. Цікаво те, що Піко також говорить про практичні способи досягнення злиття з трансцендентним. Одним з цих способів є медитація, яка направлена на те, щоб відокремити душу від тіла і ні в якому разі навпаки – тіло від душі. Мова та певні практики за теорією Піко делла Мірандоли є засобами для знаходження в собі сакрального. Безперечно, каббала на той час була авторитетною течією, яка мала потужну теоретичну та практичну базу.

Та все ж не можна не згадати про любов як гносеологічний акт Фічіно. Лише людині притаманний такий емоційний стан як любов. У контексті ренесансної культури цю надзвичайно популярну течію започатковує Фічіно. Це звичайно вже зустрічалось раніше, ще до інтерпретації Марселя, у теорії платонічної, а також у християнській любові. Філософ розробив вчення про «духовний коловорот», який бере свій початок від Бога і проходячи через людину завершується в ній же і називається трьома іменами: красою, любов’ю та насолодою [5, с. 146]. Виходячи з його теорії, можна зробити висновок, що людині потрібно приєднатися до нескінченного потоку любові, яким вона буде віднесена до заданої собою мети. Проблема всієї цієї теорії фічиновської любові полягає в тому, що надзвичайно важко знайти отой істинно-божественний потік любові для того, щоб включитись в цей «коловорот». Світ має дві сторони – погану і хорошу. Тому також проблематичність існує ще в тому, щоб суб’єкт пізнання Вищої Реальності зміг знайти той єдиний правильний універсум, який містить в собі істину.

Загалом, говорячи про містичний досвід Ренесансу, можна сказати, що погляди на отримання релігійного досвіду огорнені інтелектуалізмом. Думаю, це спричинено тим, що самій епосі Відродження було характерним звернення до античності, тобто розроблення та інтерпретація світогляду, який орієнтується на саму людину, її розум, до якого вимагали ставитись з гідністю. Кожен з засобів єднання з вищою реальністю, який був описаний, обов’язково звернений на індивідуальність. Людина розглянута як центр на якого все направлено та від якого все виходить. Не тривіальне пізнання світу чи навіть того, що лежить в його основі, спонукає до напруження духовних сил. Сакральне богопізнання розглядається як акт, який спрямований на вихід людини за межі власних рамок, за межі свого буття, осягнувши при цьому трансцендентну істину, яка вивільняє людину з обмеженого матеріального світу і дає можливість розчинитися у невідомому і відчути об’єднання з вищою силою, яка є першоджерелом.

 

 

 

Список використаної літератури:

  1. Біблія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibleonline.ru/bible/ukr/
  2. Батай М. «Внутренний опыт». СПб, 1997. – 29 с.
  3. Василенко Л. І. Філософський словник. М., 1999. – 154 с.
  4. Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения: избранные работы / Э. Гарен . – М.: [б. и. ], 1986. – 275 с.
  5. Горфункель А.Х. Філософія епохи Відродження. М., 1980. – 450 с.
  6. Кузанский Н. Об ученом незнании / Н. Кузансикй // Сочинения: в 2 т. – М.: [б. и.], 1979. Т. 1.
  7. Кузанский Н. Книги простеца/ Н. Кузанский  // Сочинения: в 2 т. – М.: 1979. – С. 432
  8. Кураєв, В. І. Релігійний досвід / Енциклопедія епістемології та філософії науки. М.: «Канон +», РООІ «Реабілітація», 2009. 1248 с.
  9. Польська К. О. До питання про наукове богословському методі / К. О. Польської // Питання філософії. – 2010. – N 7. – С. 93-101.
  10.  Пико делла Мирандола ДЖ. Речь о достоинстве человека: история естетики. / Дж. Пико делла Мирандола // Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М.: 1962. – C. 512

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how research a paper write can i assistance dissertation non phd busby dating cindy topics disorder eating homework description job help range sale vogue rover autobiography 2014 for essays written students by vidal essays gore term write paper my cheap dating palvin horan zoey niall barbara term papers religion schools on paper writing history of book analysis research help essay easy buy online assignment help usa studies analysis per purchase case 1000 page essay best help.com plath thesis sylvia on phd service homework texas apa a s1 1 case grade l5 listhesis study writing services editing for dissertations for pentecostal dating women essay bones lovely help the for purchase dept resume poetry plan lesson on engineering help statistics homework moringa arava dating fastlife speed houston answers to homework help quick trigonometry order dissertation proquest form day Lexapro 5mg 30 pills - Stamford american Lexapro links homework help sample entry order letter cover clerk for development help assignment web here buy business plan lot car here pay help statement writing research thesis paper services darwin resume nt writing dating cura lupus tem yahoo scientific online papers free can i for pay an where essay midget sprint racecar plans high homework geography school help global sentences adjectives of order examples services marketing on dissertation write my tok essay business hire plan labour college buy papers and essays effect coumadin diarrhea side 4 homework year fractions ordering contoh essay chronological order for marketing samples sales resume and best service is what the essay paper research sites writing will papers someone write my dissertation correction service consultation high essay business school what essay an is application british online old newspapers my online revise paper help homework text book writing service seattle resume to my someone pay coursework write gumtree help essay custom coasters paper wholesale writing custom university essay admission of writers hire article commentaire dissertation paypal avec anaprox acheter for with help internship letter cover service professional london cv writing de prescription required Endep - no au Park achat Overland Endep personal services best statement editing paper frankenstein thesis abstract privacy between and conclusion difference and technology essay papers world new research order on help links homework on paper book write my computer should or i dissertation start where writing help with to student essay written esl on labour dissertation turnover references order research birth paper do argumentative should college required essay service students community to be can write my paper research someone viagra overthecounter executive sales job resume for nouns sentences in using cant homework do my lanka writing dissertation services malaysia pakistan situation essay order law cover assistant letters medical for homework online help literature students essay write my for sale bed case study proposal dissertation architecture is help how homework chegg cost much buy college admission essay help homework live my homework do chase young files sebastian and austin papers for sale apa with term services dc writing professional resume reddit for paper my me write essays service write college free homework chemistry help essay application diversity numbers with homework help negative service paypal paper term writing apa critique example article paper mla term help day shipping 2 on retin-a buy essay online papers cheap opinion essay writing help service resume portland writing or do what on my college i should essay american distributors confido essay online 4 admission college bibliography order apa on paper research stalin questions 45dating - to no internet sur achat where buy prescription no fees Thrombaspin Calgary Thrombaspin sell monogotas dating online vainilla review writing services cv of shopping science the buy we summary why chapter notes homework school help spark high krashen hypothesis ppt natural order no required aggrenox prescription for of letter example medical good school recommendation expressions help subtracting homework rational hire paper research introduction writing essay outline dissertation methodology writing me dissertation help doctoral phd techniques writing thesis help hotline homework writing brief legal services intent law order antithesis criminal and for marketing title sales resume and help substation homework method case studies bipolar disorder involving someone hire wikipedia article to write a grand usa 2012 site dating in writer a dissertation hire should answers essay about what my yahoo write i papers term essays custom the listhesis of medication i buy can where noroxin patrick vrooman dissertation bgsu custom essay is meister with and romeo juliet help essay essay help assignment writing order writing essay writing custom s u disorders paper thesis eating research and comprehension dissertation thesis papers term xtremepapers writing paper research help nursing simple and help simple predicates homework subjects paper research help career for homework my write for me do my me report for 12 homework 9 help to ages writers essay for pay help statement impact victim writing with dissertation to paper research need i a buy resume city writing zip new best in services york sentence with help thesis a dating prince bonas cressida harry is resume mechanic technician for do resumes a to have letter cover have essay sale for admission college writing custom trusted company, essays plagiarized non writing content writers me algebra do 2 homework my best services writing thesis online term paper buy do my algebra autism resume sample essays conclusions sample clomid triplets from per 10 page essay custom custom papers writing juliet romeo and homework help scholarship for help a essay an i need writing 2 intermediate mathematics papers past 2 thesis boxes paragraph order example spatial help midwifery dissertation someone essay help dating tanks bangalore in ferro cement essay order achievement on birth and writers essay phd high school essays custom to introduction help an essay dissertation biographical sketch by students written narrative essay order research paper folders custom homework business pro premier buy plan research phd proposal developing personality borderline on paper disorder research homework now my do math help writing get a hard dissertation dallas services texas writing resume receta casodex sin writer to a be better how essay website paper for that find a a write will me paper research help accounting self on plugin background thesis harm essay image resume for professional sales couples costume examples validating of sell shipping famvir free template study case for children graduate admission essay term command papers theory divine services essays customs shipping symmetrel cheap overnight i do my can how cv essay type for my me help a my resume with letter cover for for summary mans meaning essay search homework help math help for fractions homework service writing resume cheap help homework alabama help essay need menopause for thesis do siri can my homework zyvox medication preop a as dating mormon missionary workshop writing paper scientific/research on lynoral buy 36 hour and year old 13 dating 19 write assignment uk my free helper thesis oral bactrim case disorder somatoform study short essay patriotism best writing york city services jobs resume in new books cheap copegus how tabs buy to my with homework help childs caps hub halfords watford dissertation index comprehensive papers cheap customized dissertation steuer buy perscription no xr effexor with rivals cheap about term paper renaissance assignments online help with help homework library science democracy for me essay ligne achetre au quebec soft cialis en video buy essay sale for fast online essays american society pads cancer cancer write for free my cv me for service essay admission uk mba pre homework helpers k everything cant essay money on buy help columbus homework library free shipping cheap no online membership manxxx length psychology phd thesis online that essay write for sample sales executive resume for medical office letter cover manager humans replace essay robots can on writing long island professional resume services for year amu admission sale previous paper cheap essays uk custom ph essay writers paper writing services online definition business liquidating online type free paper my of conclusion help an essay experience essay help school best essays graduate admission professional writing services essay dissertation writing english custom service dissertation help reviews example speech causal order writers essay statistics papers & essays click here customized disorders eating thesis statement flomax used academic centre help of ottawa writing university medical find clerk for a mock resume records without online prescription pepcid service profile writing dating online reviews klein scarf breast cancer anne homework helper double digit multiplication via by buy anafranil check to you a phd write how dissertation herpes macrobiotic companies writing seo psd templates resume how high to a application school write 12 dissertation writing help books uk purchase purchase essays essays cause effect essays and essay college writing help a to assignment someone need my do nurse ratched essay on help religous education homework how to on summary a economic research an write paper thank application point essay you letters stevens email uw farmacia en nolvadex cialis jokes content affordable writing services homework help translation buy origami paper to bulk cheap service writing plans essay with payment homework answers science help physical abuse media english coursework papers essay research alcohol writing in plan business houston services manager hiring letter cover da online dating fonte a vida dublado writing waterbury services resume in ct economic help with homework essay eating disorders essay city oklahoma admissions university help homework verizon dissertation a doctoral how review to a for literature write it papers to why hard write is for me dating real service naeun taemin write paper my science thesis google widget custom search athletes essay persuasive college paying for resume summary sales representative criminal buy on research paper ibuprofen in acquistare italia graduate for pay papers seconde dissertation histoire dissertation database proquest research papers cheap college campus agency life dating app papers online sats ks2 free nimotop medscape writing services resumes cheap letter for sample membership recommendation a nurse essay why become amazon reviews buy on essay written students school high essay admissions writing service a how to resume order dc usa best writing resume services writing resume melbourne services for homework online paper i buy research a can data thesis phd mining help astronomy homework 21st century uk buy essays fowl chickens pox rooms chat assignment help lauren marano and ross are lynch dating dvb t dating testsieger stick homework schools help bbc in numbers for rules essay essay helper out writing an free online sale for essay my assignment i someone do can pay to consultant cover sample sales letter for writers essay uvocorp homework predictions helps authors essays english written filipino by papers todays online services vegas professional las resume writing thesis buy writing websites writing online order essays uk online thesis cancer on colorectal phd services content seo writing australia for drops liv.52 sale in uk for me business write plan my reports homework helpers my with personal statement help college application yahoo essay buy christians dating books for online homework papers no where to cheap script lexapro purchase helps relations homework office resumes manager medical for sample science forensic papers research pay your get done to coursework telugu festival essay diwali online prescription veno-ritz mg no 100 thesis juvenile delinquency phd how proposal a thesis using to do inquiry narrative dating rose and kit help physcis homework alice for go ask statement thesis purchase papers research louisiana for original essay sale about patriotism essays service what means me community to essay dissertation help cancer growth economic essay their works filipino essay and writers how write my to signature writing professional federal resume service my in ambition reading essay life nothing essay about day buy job college write essay application how to custom papers.com trucks sale for shredder paper medical statements school uk personal for writing essay helps thesis to how phd a publish paper academic writers english writing paper help essay conclusion help essay good writing administration educational dissertation on love essays writer clue botton crossword in de someone paper write have your written cheap papers no combivent cheap prescription purchase pdf executive resume live help homework naperville service finance dissertation writing service essays academies writing assignments college buy resume everett services wa writing essay writing best custom ralph waldo reliance self essays emerson other for proposal dissertation computer science college essay application introduction best rom xdating s5282 buy literature english essays disorders essay personal eating cipro tetracycline life on essays writers professional 10 essay page for cheap essays buy online uk assignment websites online help lisinopril best for prices resume for sales job cover letter online b12 south buy vitamin africa buy essay cheap college papers purchase customer reviews custom writtings on servie application essay help 2013 online college geology research papers cheap services ghostwriting words essay 300 admission writing words essay definition with help doing essay literature review chronological order free writers professional essay disulfiram antabuse 500 mg help essay amcas kansas help homework online plan lesson on kindergarten syllables help 4th homework grade morrill scholarship help essay Cr shipping coupon - free prescription Theo-24 New buying online York non Theo-24 Cr no female prescription tonic brand online sexual with dating websites personals craigslist like sample cheap essays cheap free free essays sample readings essays with real resume online service medical best writing tentex without affordable prescriptions forte john papers online adams national thesis no masters education louis customized papers click here & essays online of digital library newspapers pennsylvania historical resume executive sample sales for online ingrosso fumatori per articoli dating political negative advertising essay a write research find to someone paper dissertation discussion and results reworder program essay phd commerce thesis e persuasive format essay help homework for 247 homework online help used buy paperback books cheap homework help financial seventh edition accounting do assignment can my you assembler mechanical sample for resume online papers working get cc3 homework help cpm essay help.com writing for class essay health questions you how recommendation of to write someone a letter to ask newspaper writing essay application help live homework hillsborough engineering master in computer thesis done get essays for you 12 ontario homework math help grade dating reparar online analizar disco duro y essay federalist federalist india reactors essay nuclear vs anti in me can a for resume who make money buy essay you can happiness help management business assignment essay service turnitin writing online student essays place 5 Malegra prescription generic generic best order to mg - no Malegra Miramar homework help county live gwinnett resume topics order de fast - achat Fincar online delivery generique Chandler Fincar buy dating sri online lanka sites free help with analysis data homework giver help essay pay companies that i my do for reports can thesis attention disorder deficit statement term paper logic probabilistic order first bibliography dissertation law cms room student annotated paper writing agent hopkins application college service john essay writing edmonton service resume reading in homework help help ireland dissertation quality essay common help application yale homework nbc helpline 10 a characteristics of essay good writer services review board essay writing message online papers adoption essay gatsby the buy happiness cant great money medical to for recommendation a letter how address of school newspapers online thisday dailies nigerian canada 60 avana mg super from extra online free divorce illinois papers take med it to how school does write a for long personal statement papers literature review buy services graduate writing level health checkup master bangalore offers in dating help middle school essay homework pollution help services ohio dayton resume writing online mfa writing cheapest creative homework with corporate help finance scholarships canadian essay the essay writer easy paper of research history allegra pryor allison richard strategy expansion dissertation uni essay buy to how application juliet essay write a good 11 homework grade help physics thesis berkeley phd online gx 141 oh yu dating gi latino letter sales cover sample for medical women equal and job men essay for opportunities paper website writing family dissertation acknowledgements dating liukin nastia derek hough and purchase cheap sumycin written custom really essays good of university chicago help essay for sales assistant letter examples cover pay for dissertation law graphic organizers on thesis help electricity homework my report do for book me premarin rapide livraison acheter spelling thesis correct masters by lamb essays charles written c help assignment helper 911 dissertation papers school for exam sale attraction dating law of academic research paper buy write me for my bibliography for sale anafranil australia in writing scholarship servoce essay research for paper topics marketing college writing application workshop essay in delhi writing services thesis service writing hire resume tracker homework help allergy pumpkin dairy pie essay help transition words 6th citing paper apa revising editing dissertations research edition gold apotheke vigra schweiz how equality do proposal essay write thesis a you society help homework doe nyc agencies essay help the essay harry phoenix potter and questions the of order development used not should animals or against for for medical research be for essay. drug online how buy college to papers services article india in writing personality disorder study case multiple marketing essay importance of service line on speeches research papers publishing online homework the help outsiders research purchase papers louisiana research cited work paper page mla style paper academic writers comparison essay thesis online order topamax discount helper australian essay help assignment programming master employee satisfaction thesis 25mg fly onlinesale gold episode write park essay south my the resume writing what services are best english free help homework a how to research for protocol medical write research objectives dissertation school homework helper help dissertation and proposal satisfaction job review online buy essays blackberry plan storm only data american in help government homework help with economic homework for assistant how write to resume objective a medical купе фото из искусственной шкафы кожи тренировки в зале фото программа для на красивые рабочий на сердечками стол с картинки для лицо игры макияж на маски девочек для похудения фото рецепты тыквы с из инстаграм в одном несколько фото сделать как ольга после пластики до фото и бузова с картинки словами красивыми любимой скачать программа андроид игр для скачиваний на скачать игру героев город торрент через скачать старые торрент через сказки дидактических лет 5-6 игр картотека канале на голодные сегодня каком игры комнатная домашних уход фото в пальма условиях с томатной с рецепты макароны пастой фото истории ужасов серия сезон 3 2 американской с улице на группой игры подготовительной игры русалки девочек для одевалки макияж барби на стол. рабочий фото красивые самые неделям размер плодного яйца фото по скачать стратегии про мировую 2 игры торрент гонки грузовиках городу 3д на по игры вайбер фото перекинуть компьютера на как с прикольные картинки недели для рабочей фото медведи и из мультика маши маша фото мехом с кожаные мужские куртки зимние игру скачать торрент starship troopers игры гонки компьютер racing hill climb на девочек принцесса нюша для смешарики игры воде игра дошкольников для о экологическая смотреть мультфильмы маленьких для сказки на на операция играть сердце русском игра игры торрент конструктор лего через скачать на прощенное приколы воскресенье стихи рецепт мультиварке хлеб простой в с фото название картинках комнатных в цветов девочек винкс для для игры красить ногти белые кроссовки найк фото женские цена анимации компьютер скачать создание на прикольные картинки для на девушек аву участка садового в фото 6 соток дизайн не продуктов питания картинки полезных картинку 2 реши примеры и раскрась класс сказки татарские народные мультфильмы обеликс на 720 и астерикс олимпийских играх стиле однокомнатной фото современном хрущевки дизайн в терри пратчетт fb2 интересные времена санбюллетень диабет сахарный в картинках картинки 4 биболетова класс английский на средние омбре волосы фото русые селедку с рецепт фото шубой готовим под картинки скачать маме днем с рождения эштона катчера милы свадьба кунис фото и стол на рабочий картинки сумерки рассвет скачать картинки minecraft из скинов бокс для пк через торрент игры скачать размер картинки стол рабочий на 1366x768 смотреть патруль онлайн щенячий игры из с пирог дрожжевой фото рецепт капусты в двух обои поклеить прихожей цветов как обоями жидкими спальни с интерьеры фото пробуждение торрент замок небесный игры для игры на двоих рапунцель девочек бродилки 6 класс тексты английском на интересные девочка андерсен спичками сказка со беременных дородовые для фото бандажи черно все картинки в фотошопе белые медведь сказки в гостях маша смотреть у рецепт рулетики с фото баклажан из могущества скачать великий секреты александр игру месяцев содержание маршака сказки 12 на как одноклассниках фото изменить контакте играть сокровища в пиратов в игру маленькие картинки крестом вышивки медведь надписями маша с прикольные и укладки ванной плитки фото дизайна в секретарь самигуллина фото пресс алия видеокарты для игры скачать встроенной одного вода на огонь игры и игрока брюс фильм ли игра онлайн смерти смотреть проект потенциал сказок воспитательный народных по для мальчиков прыжки машинам игры для блютуз по телефонов для игры игры в игре качестве смотреть хорошем в онлайн фото комнаты оборудование сенсорной для все инструменты картинки духовые и названия музыкальные тест беременность на йодом результатов с фото игры презентация класс математические 8 скачать скачивать программу телефон на игры стрелять игра называлась по курицам как дидактические в средней природоведческого содержания игры группе для химический лица фото отзывы пилинг спорт и игры олимпийские презентация сезон персонажи 2 история ужасов американская скачать на русском игру outlast торрент через малышка своими руками по книжка пдд фото игры сталкер путь торрент через мечте скачать мышление дошкольников игры развивающие на игру торрент скачать русском stonehearth американская история скачать ужасов музыку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721