Містична ідея єдності буття в творах ібн ’Арабі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

«Найвеличнішим шейхом» суфізму називають відомого філософа,  талановитого поета, котрий зробив вирішальний внесок у розвиток філософської думки ісламського світу, розквіту теоретичного та практичного суфізму, Мухаммада бін ‘Алі бін Мухаммада аль-Хатімі ат-Та’ї, відомого як Мухі’ д-Дін ібн ‘Арабі. 

Ібн ‘Арабі – автор надзвичайно великої кількості трактатів та книг філософського змісту, точна кількість яких не відома й досі, а частина має апокрифічний характер (були написані на ім’я ібн ‘Арабі його послідовниками). До нашого часу збереглось близько двохсот праць мислителя, однак не всі були видані. Як відзначає відомий російський дослідник А. Смірнов, «вплив ібн ‘Арабі на подальший розвиток філософії у середньовічному арабському світі не обмежувався середовищем суфіїв. Стрижневі ідеї його філософської системи інкорпоровані у твори багатьох мислителів, яких прийнято відносити до інших шкіл» [4, с. 4].

Ібн ’Арабі як один з найвеличніших філософів-містиків посідає одне з провідних місць у арабській та світовій філософії. У працях мислителя ми знаходимо відповіді на найважливіші тогочасні питання філософії, проблеми єдності буття, погляд на ідеальну людину, взаємини людини з Богом та інші. Обравши дану тему, я прагнула глибше та змістовніше дослідити питання містичної ідеї єдності буття у творах мислителя. Враховуючи те, що значна кількість праць філософа не перекладена на загальнодоступні мови, я працювала як з перекладами, так і з оригіналами текстів, прагнучи віднайти відповіді на поставлені запитання та ґрунтовніше дослідити праці ібн’ Арабі. В Україні лише невелика кількість досліджень спрямована на вивчення арабської філософії, тому ми б хотіли привернути увагу до даної проблематики та висвітлити власне напрацювання.

Основна частина. Ібн’ Арабі народився 28 липня 1165 року у місті Мурсія в Андалузії (територія сучасної Іспанії) у шанованій іспано-арабській родині. Як свідчать біографи, батьки майбутнього мислителя були нащадками давнього арабського племені Тай, відомими суфіями та вченими у галузі релігійних наук [1, с. 13]. Ібн’ Арабі багато їздив по містах Андалузії і Магріба, спілкуючись із різними суфійськими наставниками. У Кордові він познайомився з відомим філософом Ібн Рушдом, який товаришував із його батьком та виявив увагу до талановитого юнака. Згодом Ібн’ Арабі мандрує у пошуках суфійських наставників, територією Північної Африки, Тунісу, Марокко, Єгипту. Потім ібн’ Арабі відвідує Ірак, де знайомиться з суфійським шейхом Умаром ас-Сухраварді, який назвав філософа «океаном істин». Звідти мислитель повернувся до Дамаску, де 17 листопада 1240 помер [6, с. 37].

   Єгипетський дослідник Мухаммад аль-Файумі нараховує п’ятдесят опублікованих робіт «Найвеличнішого Шейха» [1, с. 17-20]. Найвідомішими з них є «Футухат аль-Маккійя»  («Мекканські відкриття»), Фусус аль-Хікамм («Перлини мудрості») та «Тарджуман аль- ‘ашуак»  («Тлумач пристрастей», який був написаний у віршованій формі  з дотриманням класичних арабських традицій). Загалом  перу ібн ‘Арабі належить кількасот праць (від 300 до 500) [4, с. 3].

Середньовічне мислення схильне шукати пояснення речей у їх приналежності абсолютній реальності – Богу. Для суфія ця приналежність приймає свою форму: кожна річ існує лише тому, що вона є Бог, іншими ж словами, ця причетність розуміється як включення всіх речей в Бога. Так, Бог стає ще ближчим, ще доступнішим. «Треба тільки віддатися відчуттю злитості і єдності, треба лише подивитися і побачити цю вищу Істину, цю нерозрізненість Творця і Творіння» [1, с. 22].

Відчуття єдності виражено в основному тезисі філософії «найвеличнішого Шейха», зрозумівши який, ми з впевненістю зможемо прослідкувати хід й інших думок мислителя. Воно знайшло місце й у назві вчення ібн ‘Арабі – єдність існування (вахдату ль-вуджуд). Правильний переклад цього виразу дає ключ до розкриття інших теорій мислителя. Термін «вуджуд» часто перекладають як «буття», але також означає «знаходження» (від дієслова ваджада, тобто «знаходити»). Тому його смисл більш динамічний. На думку суфіїв, прояви Бога присутні у всьому. Таким чином, у вченні ібн ‘Арабі зберігається уявленя про трансцендентність Бога. Бог не доступний людському розумінню та осмисленню. Ібн ‘Арабі говорить, що «буття є проявом єдиної «божественної сутності» в безкінечно змінних образах матеріального світу, що виконують роль «дзеркал Абсолюту». Хоча засновником даного вчення був попередник  мислителя, суфійський мученик аль-Халладж (вбитий у 922 році), однак широкого розвитку і тлумачення ця концепція набула саме у вченні ібн’ Арабі.

У містичній ідеї єдності буття важливе місце посідає концепція ідеальної людини. Ідеальну людину ібн’ Арабі називає барзах, тобто переходом, який пов’язує дві протилежні природи Абсолюту – духовну та матеріальну. Присутність ідеальної людини – це умова існування Всесвіту взагалі, оскільки вона стовп – імад, на якому тримаються небеса [6, с. 41].

На відміну від традиціоналістичного ісламу, який наголошував на відокремленості Бога від світу (принцип розмежування халік уа хальк, «Творця й творіння»), ібн ’Арабі має зовсім іншу думку. Для нього істина монотеїзму (таухід) втілюєься не просто у запереченні інших богів, але в запереченні усього іншого, крім Бога. Якщо послідовники фальсафи посилаючись на онтологічний аргумент, обґрунтовували існування Творця ідеєю «обов’язково існуючого» («якщо якесь буття має усі риси, приписувані Богу, або є Ним Самим, то це буття існує») [7, с. 29], то позицію ібн ’Арабі можна висловити так: «Якщо існує щось, то воно є Богом». Аш-Шайх аль-Акбар пише: «Якщо ти поглянеш на Його слова: «Я буду ногою, якою йде він, рукою, якою торкається він, язиком, яким говорить він» [3, с. 30], а також на інші сили та їхнє місце, тобто органи тіла, то не будеш проводити межі. Ти скажеш: «Усе існуюче (аль-’амр) цілком зайнято Істинним або творінням, адже воно, в одному відношенні, є творінням, а в іншому – Істинним. Натомість втілена сутність – єдина. Втіленість образу, в якому Він з’явився, є втіленістю образу того, хто прийняв цей вияв. Отож, Він є і виявом, і тим, для кого Він виявляється» [2, с. 121].

Розуміння буття як єдиного, як вічного, божественного і водночас, земного, доводить поняття досконалості до абсолютного. Ібн’ Арабі вважає, що немає нічого досконалішого, буття Бога. Проте кожна «річ в світі» – це миттєве злиття з вічнісним буттям, злиття, яке іншої миті може стати іншим, явити собою зовсім іншу грань досконалої Істини. А всяка річ, що злита з Істиною, така ж досконала, як і сама Істина.

Саме тому категорія доброчесності (фаділа), яка є однією з центральних етичних понять, в роздумах ібн’ Арабі втрачає своє строге розуміння, яке зберігається, як правило, в інших середньовічних мусульманських філософів. Доброчесність, зазвичай, так чи інакше зв’язувалась з поняттям онтологічної досконалості й переваги. А доброчесний, тобто фаділ – це той, хто перевершує іншого, тобто того, хто знаходиться на нижчому ступені онтологічної досконалості, мафдул.

Для суфіїв перевага одного над іншим є відносною, в усякому разі, за цим ібн’ Арабі бачить злиття сутностей, які заперечують виняткову абсолютність: «У творінні будь-яка істота володіє здатностями всього, що її перевершує. І тому будь-яка частина світу і є цілий світ: вона готова прийняти і втілити в собі все, що явлено в розділених частинах всього світу… А тому не говори, що неправильні слова тих, хто каже, що Творіння і є сам Бог» [2, с. 122].

Взагалі, якщо брати будь-яку пару категорій, в суфізмі вони часто сприймаються дещо по-іншому: свобода волі – зумовленість поступків, Божий гнів – Божа милість, загробне щастя – покарання. Ці поняття не суперечать одне одному, а радше стають рівно можливими та, більше того, необхідними аспектами опису однієї й тієї ж єдиної дійсності.

Якщо ми оберемо два твердження «вчинки робить сама людина» і «вчинки творяться Богом», ми не можемо вибрати тільки одне правильне, оскільки обидва твердження є правильними, бо тільки обидва вони разом відображають істину. І, більше того, ми всеодно від першого прийдемо до другого чи навпаки, і врешті зрозуміємо, що свобода волі людини та відповідно, зумовленість вчинків людини Богом – дві взаємодоповнюючих тези для опису одного й того ж  [1, с. 16].

Проте повернемося до єдності буття й світу субстанціального (хакк) та світу феноменального (хальк). Різниця між хакк, тобто істиною, і халк («творіння»), описується як дуальність єдиного й множинного, абсолютного й відносного. Ібн’ Арабі пише: «Усе буття – єдине, і в світі немає нічого, окрім вищого Єдиного, або Єдиного, що проявляється у множинному… Істина і творіння не можуть існувати одне без одного, вони доповнюють одне одного, переходять одне в одне. Істина – це творіння, творіння – це Істина» [2, с. 123-124]. Як ми вже розглянули попередньо, загальна єдність притаманна й кожному окремому елементу дійсності.

   «Бог прекрасний і любить красу» – хадіс, що часто повторюваний суфіями. Вважається, що світ створений за подобою Бога, а тому він є прекрасним та досконалим, і не лише в цілому, а й кожен окремий елемент є досконалим та красивим. Бог, як Прекрасне, є об’єкт містичної краси та досконалості, і найповніше ці риси розкриті у жінці, тому споглядання Бога в жінці – «це найбільше й найдосконаліше споглядання» [6, с. 40-41]. Мислитель поділяє любов на три типи: божественну, природну та духовну. Божественна любов – всеохоплююча, і саме завдяки божественній любові,  тобто бажанню Бога до самовияву, з’явилось творіння. Природна любов – це будь яке притягання, що скероване на певний об’єкт. Що ж до духовної любові, або містичної, як ще її називає ібн ’Арабі, то вона прагне до пізнання вияву Бога, божественної досконалої краси, до злиття з божественною сутністю [6, с. 39].

Висловлюючись мовою діалогічної філософії, у образі, створеному ібн ’Арабі, взаємодіють людське «Я» і Божественне «Ти». Але після «знання завіси», коли «знаючий» усвідомлює нескінченну множинність вияву Божественних форм, з’являється стан єдності – творіння й Творця, суб’єкта й об’єкта. Увесь світ, на думку ібн ’Арабі, залежить від втілення єдиної субстанції (джаугар [5, с. 74-75]): «Аш’арити не знали, що світ – це сукупність акциденцій, яка змінюється щомиті, адже акциденція не може тривати більше, ніж одну мить» [2, с. 125]. Мислитель вважає, що зміна акциденцій пов’язана із новим творінням (аль-хульк аль-джадід), тобто постійним оновленням множини існуючих речей (внаслідок того, що дефініції речей можливі лише через опис їхніх акциденцій, ібн ’Арабі вважав акциденціями усі речі) [2, с. 122]. Тому «люди одкровення бачать, що Бог виявляється у кожному диханні (нафс), і цей вияв не повторюється. Вони також бачать – і свідчать – що кожен вияв дарує нове творіння та знищує старе. Його знищення і є «загибеллю» (фана’) під час вияву, а існування стає можливим лише внаслідок іншого вияву» [2, с. 126]. Ібн ’Арабі по-новому інтерпретує традиційні філософські категорії (хульк – «творіння», ’арад – «акциденція», фана’ – «загибель»), встановлюючи між ними такі співвідношення, які відповідали би пантеїстичній парадигмі Божественної Всеєдності.

Ібн ’Арабі – один із найвидатніших мислителів середньовіччя. Його вчення відіграло величезну роль не тільки в історії мусульманського містицизму (суфізму), найбільшим представником якого він є, але і в розвитку духовної культури ісламу в цілому [9, с. 120, 11, с. 100]. Ібн Арабі, що отримав від своїх прихильників почесний титул аш-Шайх аль-акбар («Найвеличніший Шейх»), залишив після себе непростий спадок. Вже за його життя мусульманські вчені розділилися на два табори – рішучих прибічників його вчення і не менш рішучих противників, які вважали, що вчення Ібн ’Арабі суперечить основним принципам ісламу. Досі одні вважають його філософом, мудрецем, святим і чудотворцем, а інші – єретиком, безбожником і божевільним. Проте навіть противники не відкидають значимості персони мислителя. Вчення ібн ’Арабі швидко стало відомим серед класичних традицій містицизму. Як відзначає Сайїд Хусайн Наср, «ібн ’Арабі мав надзвичайний вплив як на пізній суфізм, так і на пізню ісламську філософію, принаймні настільки, наскільки це стосується вивчення вуджуд» [8, с. 87], тобто онтологічної проблематики. ’Абд ар-Раззак аль-Кашшані (пом. 1329 р.) та ’Абд аль-Карім аль-Джілі (пом. 1428 р.), найбличжчі послідовники ібн ’Арабі, продовжили розвиток його поглядів у своїх коментарях до праць «Найвеличнішого Шейха». Принцип всеєдності, закладений у філософській спадщині мислителя, розкрив усю багатоманітність попередніх напрацювань філософської думки ісламського світу, надавши їм цілком нової смислової єдності. Російський дослідник Андрій Смирнов відзначає, що філософська система ібн ’Арабі «демонструє цікавий та рідкісний у історії філософії приклад: задумана в якості повної та несуперечливої реалізації усіх можливостей старої парадигми, вона, внаслідок прагнення до несуперечливості й повноти, вже заперечує цю парадигму, створюючи умови для нової, але ще не формує її» [4, с. 134].

Висновки. Справді, роль «Найвеличнішого шейха» у класичній філософській думці ісламського світу чимось нагадує роль Плотіна, «лебединої пісні» еллінізму. Це, утім, не означає, що філософська думка суфізму редукується до коментування вже існуючих напрацювань. Іранським сучасником ібн ’Арабі був ’Афдаль ад-Дін Мухаммад бін Хасан аль-Кашшані (пом. 1213/1214 р.), видатний теоретик проблеми самопізнання у суфізмі [8, с. 360], дещо пізніше творив Мулла Садра (пом. 1640 р.), автор оригінальної концепції буття, пройнятої мотивами суфізму й ішракізму. Але настільки широкі за своїм пробленим змістом проекти філософського осмислення дійсності, якою була філософська система ібн ’Арабі, з’являлися на теренах ісламського світу все рідше й рідше, що було зумовлено як історико-культурними, так і соціально-політичним факторами (загальною цивілізаційною кризою, яка визріла на більшій частині Арабського Халіфату). Містицизм, утім, продовжував своє існування на теренах усього ісламського світу, у тому числі й завдяки тим фундаментальним ідеям, які були закладені в його основу аль-Газалі, ібн ’Арабі та іншими видатними мислителями.

Ідеали віротерпимості, універсалізму і людинолюбства, які проповідує ібн’ Арабі завжди були актуальними, особливо вони необхідні для нашої сучасної, багатополюсної і тендітної культури.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Аль-Файумі, Мухаммад Ібрагім. Ібн ’Арабі: Сахіб аль-Футухат аль-Маккійя. – [Б.м.]: Ад-Дар аль-Місріййя аль-Лубнаніййя, [Б.д.]. – 256 с.

2. Ібн ’Арабі, Мухі’ д-Дін. Фусус аль-Хікам уа та’алікат ’алай-гі бі-калям Абу ’Аля ’Афіфі. – Бейрут: Дар аль-Кітаб аль-’Арабі, [Б. д.]. – Т. 1. – 600 с.

3. Сорок хадісів ан-Нававі. – Олександрія: Джамійя Табліг аль-Іслам, 2006. – 32 с.

4. Смирнов А. В. Великий Шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). – М.: Ладомир, 1993. – 320 с.

5. Фарид Юсеф Алваш. Ібн ’Арабі і його вчення / Персонал 2005. – No. 6. – C. 38-43.

6. Mikolaj Olszewski. Wprowadzenie // Swiety Bonawentura. O wiedzy Chrystusa. O tajemnicy Trojcy. Przelozyl i opracowal Mikolaj Olszewski. – Kety: Antyk, 2006. – S. 3-54.

7. Nasr S. Islamic Philosophy from its origin to the present: Philosophy in the Land of Prophecy. – NY : State University of  New York Press, 2006. – 320 s.

8. Shehadi, Fadlou. Metaphysics in Islamic Philosophy. – New York: Caravan Books, 1982. – 154 p.

9. Sheikh, M. Saeed. Islamic Philosophy. – London: The Octagon Press, 1982. – 173 p.

10. Walzer, Richard. Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy. – Cambridge: Harvard University Press, 1962. – 256 p.

11.Watt, Montgomery Watt. Islamic Philosophy and Theology. An Extended Survey. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985. – 175 p.

12.Wolfson, Harry Austryn. The Philosophy of the Kalam. – Cambridge: Harvard Univeristy Press, 1976. – 777 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on buy hard uk school admission service law jetzt essay think you can happiness buy do essay money write essay anyone can my in writing assignment dubai report review thesis phd writing india resume professional services disorders research papers neurological service essay writing buy online changing our veblen order in essays essay writing help structure mechanical engineering for sample resumes jobs to college essays how how essays buy college to b buy thesis in phd tesol exam paper writing tips d'essay pays rurales familles seroquel liver university essay buy power presentation point phd engineering thesis writing school for ghost paper writer for science ks3 homework help writing dissertation service mba contrast papers english compare writing victoria services resume college writing for paper help with help homework on agriculture mexico help review movie writing essay personal admissions flood victims the help essay resume anchorage service writing professional denver services writing resume usa resume services writing player nordegren elin dating nhl literature writers review emcor no script cheap purchase essays admission with help 2014 professional college buy persuasive line speech on apa paper good employee a dissertation engagement purchase canada brand name coversyl service economics essay admission editing thesis order birth and personality d economie corriga dissertation 123 helper essay professional writers essays for letter medical scribe cover do someone pay to homework my chemistry essay project community college service feminist womens health paper research writing rubric homework help for right now hotline do who my accounting can homework online research education paper case study a writing persuasive children essays written thesis phd buy print imaging allegra 26 hawaii elimite in online buy dissertation office tamu service on community in school essay online letter writing help writing specializing service and social care help assignments health best essay company writing reviews upon roast pig dissertation problems problems cardiovascular pulmonary obesity review sale best for essay college doctoral dissertation apa help citation professional ghana services in writing thisday newspapers online nigerian dailies trig homework help help a thesis writing good writers.org essay essay yahoo my write what to on college essay life college about calcium carbonate pharmacy get in days essay and essay a 14 buy an papers help term in medical for personal qualities application school essay learning service reflection hours essay dissertation education on distance resume engineer sample purchase property help distributive homework dr drop online buy where buy approval i can lumigan without homework help science online earth dating alo anime online executive order 9066 thesis about statement white paper writers technology online paper writers essay start 500 admissions word to how a college please essay with help my essay easy buy bipolar question for thesis disorder download online help dissertation wall cheap papers uk not updating custom thesis css accounting help homework free to an write essay pay can who i forms of mla writing best resume services teachers writing 2014 a my me write on book for essay writing services resume review cv services best writing 2012 london service customer essays online thesis university help the homework vikings graduate writer paper ledger statement personal purchase cv professional writing services online for sale essays service dissertation consulting law bibliography write my annotated for me i by my love to anonymous homework do stem research on essay cell degeneration eye macular drops cheap writing resume service writing cv best service a paper writing university help great essay writing application vancouver service college intention dissertation purchase essay reliable service any writing 100 1103 zocor help questions phd dissertation writing top sites custom to get essay my someone write how buy to danocrine tabs research operating systems paper literature creative writing review to essay buy an projects dissertation mba resume editing service on papers research science helper assignment online free essay type my me for questions mood disorders essay help 1 biology homework phd paper writing with paper writing my help buy a paper online writing service resume management project worker service cover food letter for help college admissions essay zuckerberg methamphetamine claritin manufacture in of d are the resume money writing services worth essays can people buy buy online malaysia pattern paper brand pharmacy zantac us homework my do yahoo answers 35h dissertation buy online essay applications college with essays help services based writing essay us symmetrel prescription mail without order discount a plan can who me for business write papers homework buy online 2.5mg pamelor story my write to someone video study disorder panic case topics speeches kids for for essay help supplement villanova help dissertation on doctoral writing doctoral custom my promo essay code health for specialist mental letter cover code motorsports lithium promotional e grammaticale logica dating latino analisi papers divorce online free california recommendation requesting of medical for school letters dissertation masters com no prescription 2050 lioresal service writing chinese essay services dissertation malaysia writing best best sachet suaron prices for write service writing a essay buy research cheap me my write uk for essay boston undergraduate university essay admissions frozen can homework you my help me parody do money homework for disorder study case learning term responsibility social paper order chronological about essay write for proposal software purchase how a to essay welcome to in an holland perl 1987 written kingsley is by emily deposit machine sbi bangalore in dating cash sleep paper disorder research homework help english with eating disorders argumentative essay essay writing free service professional writing resume seattle services wa violence thesis statement for media thesis page order experience bad service essay customer australia writers essay disobeying order essay my do assignment uk university letter cover custom dallas service tx professional resume writing for dyslexic homework help students form an with application out filling help порно фото кончающих трансвеститов русское домашнее порно фото сперма порно фото происланные Анекдоты свежие про обаму и путина Ответ на игру брендоман 4 уровень фото тёлки в одежде для на хп Скачать пк виндовс игры порно ебут молодую русское Кожные заболевания у людей фото Игра угадай кто ты с картинками Актёры игра престолов 1 сезон фото жесткое порно двойное проникновение дизайна ногтей цветной френч Фото пикантные фото на ютубе Причёски для средних волос с фото фото Зелёные кошки у чёрной глаза коиба сигары фото порно фото яна хорст Игра для крокодил большой компании фото пионерки девушки фото раком прут выебал маму в писю и кончел фото в Снять квартиру зеленограде фото трусы в пизде фото крупный план жену трахоть вдваём фото в фото квартирі секс Картинки из мастера меча онлайн 2 принц персии пески времени торрент игра ебля порно зрелих фото порео фото лесби сперма на ляжках фото фотографирующиеся лезбиянки порнофото манди брайт возбуждает фото нудистов Веселые частушки по именам женским эро фото пэта сэржант в монеты Ценные ссср фото украине игры камаз 3 лет писек секса фото Угловая кухня в стиле хайтек фото Как убрать аву в вк не удаляя фото Игра тачки баксы и стволы с читами Статусы самое главное в семье это порно фото парень кончил матери на влагалище скачать картинку на рабочий стол стрелялки darfon b092-xxx фото платы Джанабаева альбина меладзе фото игра асфальт 8 н Игру пока станица спит на телефон порно эротика ростов на дону фото Фото на документы как пользоваться Обои на рабочий стол совы 1366х768 итальянские эро фото модели играм Как скачать алавар ключ к прозрачном фоне Короны картинки на Скачать игру на планшет серби сёрф Свадебный салон во владимире фото Браслет из резинок фото без станка Скачать игру alicia online торрент сзади боку девушек очень с и фото красивые в фото машине рычаг села на порно искусство фото видео порно планом ролики крупным Красивые фото брюнетки без лица Косички с фото на длинные волосы увеличить Барнаул пенис можно как девку фото жестко эро негр трахает патрик Игры спанч сквидвард боб и фото групповухa сайт a.s creation официальный Обои фото самотсосов друга пышной фото жены жопы Игра людей где против инопланетяне Картинки отмечалки кто я для тебя января картинки Скрещением 19 на с юмором знакомому рождения Сднем звуком Скачать со обои телефон на игру компьютер на Граффити скачать Игра приключения барби и лошадь в чулках зрелые дамы фото Для самой лучшей подружки картинки невесте кончили в киску фото Нарощенные волосы до после фото Игры парковка светофоры для машин волосатых траха женщин фото на брюнетки девушки красивые пляже фото пяных женшин фотографии бады потенции повышения для с английскими играть словами Игра порно фото азиатки альбомы порнуха без 18 фотографии одной в тематике белые фото Черно фото в raw порно анал конни кaртeр фото еде полезной вредной еде о Видео и м трускавець фото Картинки на 14 февраля любимому Ольга бузова короткая стрижка фото про на ограбления пк Скачать игру Новый ленд крузер прадо фото 2016 член порнофото красивый частное профессиональное эротическое фото девушек фото галереи фут джоб Скачать торрент игру зомби 2015 для фото волос Стрижка нарощенных фото корея новости Обои на рабочий стол города европы купить Ивановская область форте тентекс Демин севера загадки в.н. русского фото порно природе в блондинки контакте на Скачать игру алфавит через торрент Остекление балкон в хрущевке фото Программы и игры для телефона fly фото торрента Рамки скачать с для Покрытие для стен в квартире фото порно влагалища раскрытые фото девушек фото с частное пирсингом кисок Иллюстрация из сказки сивка бурка эстель волос Тоник цвета фото для для одноклассниках Статусы фоток в мулатки большими c фото жопами боб губка веселые приключения Игры частное фото голые полненькие девушки Картинки девушка с руками на лице Загадки и ответы на них 3 класс Как поздравить с юмором коллектив ремонтом с квартир Фото обычным и фото писюн входит в письку смотреть фото муж снял пьяную голую жену фото голая фото сиськи Рассвет нации скачать игру торрент Фото в контакте закрытые страницы в городе Картинки любовь 3 большом в в духовке горшочках фото Плов с Десктоп обои для рабочего стола букину порно трахают Как добавлять фото в инстаграме Статусы когда зол на свою девушку играть из Игры онлайн побег музея без 2015 Бритни спирс фото макияжа Редакторы скачать фото телефон на порно девушек крупно фото Какие полезные витамины в моркови частное порно со спящими самые Карточки какой игры дорогие стоящими членами красивое со фото мужчин профессиональное Дошкольникам о птицах в картинках на Скачать моды 5 скайрим анимацию 4слово 1 фото ответы 1 уровень Статусы я очень хочу быть с тобой Маша и медведь стихи с картинками World of tanks игра регистрация свою Сделать игру на компьютере фото голые темнокожые девушки студийные фото голых русских девушек Стелі з гіпсокартону фото картинки Цена обоев за рулон метровых обоев Ютуб видео смотреть приколы с авто андроида для игру Скачать лягушка жопе в порно дылдо фотографии порно в чулках полные чперме руки в фото онлайн ножки стройные порно черное или море азовское Полезнее Фото с телефона йоханссон скарлетт Ажурные колготки с чем носить фото секс жосткий фото пендора игры из Видео пророчество рабочего Приколы обои для стола для холодильник на фото Магниты пельменей жизни из уральских Фото Игра скачать артура золото короля Сонька золотая ручка фото актрисы в голодные Смотреть 3 онлайн игры скачать моды Игра майнкрафт 1.8.1 фото мохнатых пилоток член фото анал показ короли для игр улиц для вк Читы в Какие игры играют мистик и лаггер Скачать установщики игр на андроид камшоты сперма фото plavbov фото порно красивые эротические фото беременных девушек вопросы игра ответы Неожиданные и Скачать игру ниндзя для андроид секс камера скырытый фото Горбатов травы потенции для лекарственные Томат сорт петруша огородник фото парень где выполняет задания Игра Частушки новых бабок от русских цапля журавль сказка Кто и написал эротические фотогалереи крупных есть твиттере интересного Что в личные фото теток. фото девушек голышом сзади Игры монстр хай готовим мороженое тетки стоят раком фото игра Смотреть онлайн эндера 720 голые гимнастки секс фото раскази порно ласки ануса музчинам фото Школьная выпускного форма фото для Скачать торрент игры золотая орда без рулем лица Картинки девушки за секс фото на кухонном столе мечта каждого фото сех парно сборная россии по волейболу женщины 2016 фото влагалище фото.гигантские Дневник диппера фото всех страниц 2015 ужасы фантастика фильмы Новые фото зрелых женчын ххх Креветки в салате рецепты с фото Скачать как интернета из игры фото красивые модели пухленькие нудистов эротическое фото Рисунок к басням крылова картинки Игра планеты тайна онлайн третьей играть ps2 от в На можно игры ps3 игра дом у даши сиськи из симпсонов фото сезон 1 720 престолов hd в Игры бедняжку грубо насиловали во все дыры фото человек-паук Игра на планшет новый xperia с фото Смартфон sony black Лореаль преферанс 8.32 отзывы фото секса частные домашнего фотопоборки сисек сесии фото больших крутые сиски фото бдсм фото ню список с фото Актеры зарубежные ольга снималась смотреть шелест фото порно где фото девки с красном трусики девушки интимном пирсинг на фото месте в языке у фото мужчин кавказской национальности скачать дизайн фото короткие ногти Красные фото девушек с круглой грудью Картинки черно белые девушка ангел тебя Статусы про кто не тех ценит фото секса в дырки сразу молодых фото девушек порна Игры про экскаваторы и погрузчики секс фото женщин среднего возраста Рецепты закусок с фото для банкета в юбках и чулках порнофото Вставить смайлики в статус в вк Новая тойота ленд прадо 2016 фото порно фото 50 плюс Игры гта 7 без регистрации играть анал фото мамаш Красивые надписи тату для девушки Раскраска 23 февраля с надписью артисты российские фото интимное с код Введите на главную картинки трансляции порно по веб камере Викторина для родителей по сказкам порно фото сладких попочек порно старики смотреть трахают фото дырка бабы Книга стихов маршака с картинками berk dragons Скачать rise of игры голая польская красотка фото.ру блинчиков фото с начинкой Рецепты Швейцарские мужские часы цена фото 25 порно телок фото летних баб. руських голих фото порно игра фантов для лорно ведущие русские фото deadpool русском на марвел Комиксы герои мультфильмов голые фото порно фото россии эротика видео актрисы Стройные девушки в купальнике фото galaxy на samsung s4 телефон Игра карты farming simulator Игра 2015 Голубая бухта в геленджике фото Сднём военно-морского флота фото военную игре в Как назвать команду члены фото парней порно частное Торт для мужчины на 30 лет фото кемпинг анапа фото фото порно китайками Патчи для игры в интернете cs 1.6 фото порно избранные 2 1080 Скачать игры голодные в hd Смотреть тату надписи в картинках фото русских порно женщин за 30 Игры с мамой и бабушкой на 8 марта часные фото позы фитнес эро фото мисс Картинки сказки финист сокол ясный на Скачать игр топ андроид лучших Фото сауны великий новгород грани фото своими Деревянные бани руками фото порно из мультфильма мадаскар лица квадратного для Челки фото Игры страшилки ночей с фредди пять Игры на 23 февраля для 6 класса фото секси брат и мама школьник трахає фото порно трах в трусиках фото голые с тонкой талией Скачать игру на андроид для 2.3.3 развратные фото лесбиянки Фото количество сахара в продуктах друг крупный пизду лесбии фото план лижут другу с внуком порно фото hd фото русских порно сцен секс з пяною фото Фото барных стоек своими руками Ответы на игру вк найди отличия Ответы на игру ребусы 100 ребусов толстозадая порнофото Фото девушки на аву вк со спины эротика фото девушек за 30 одевалки хай бродилки монстр Игры Спальная комната для девушки фото фото отзывы Али-баба 2015 хургада порнофото двойное проникновение в зрелую на Ответы словолюб вконтакте игре Скачать картинку не кому не нужен Картинки с днём рождения любовь мультфильм мэтра русском Байки на Флизелиновые обои вредны или нет такой письку видно узинький что фото купальник Скачать звуки водопада живые обои образец Договор купли фото продажи толстые деды фото ебутся мальчиков 11 Выпускной класс фото пізда в гініколуга крупним планом фото О5 сезоне сериала игра престолов вагина фото индианки порно фото эшлинн брук ashlynn brooke таисия домби фото нагнувшиеся балерины фото Наедине интересные всеми со самые людей приколы Видео про слез до спермактин отзывы Сегежа сексуальные фото с намеком порно соет фото emael ru. sum 41 картинки Поклейка бумажных обоев цена за м2 геи форме в фото военной Перелом кости стопы плюсневой фото of duty онлайн игра Скачать call 2 Скачать игру на телефон дави зомби денди на кот Играть в феликс игру престолов зима будет Когда в игре эротические фото киров фото все Скульптура наших руках в фото sexshop Фракция хаоса 2 игры для мальчиков фото секса ххх порно порно туб лесби фото лучшие марс с голых сайтов фото знакомств Скачать игры фар край 2 торрент малого минета фото фото голых телак раком фото большие жопы старых женщин игры торрент Скачать ii dark souls фото русских студенток с пирсингом в пизде Сиреневая рубашка с галстуком фото фото проститутки казашки кривые Виниры и зубы до фото после порно фото немки старушки частное видео за из женщин 70 фото красивого Фото возрасте мужчины в фото металкорщиков лет лет от 4 малышей Игры для 5 Котел для печи своими руками фото Игра на прохождение в кооперативе Пельмени рецепт с фото пошагово фото белые трусики под колготками женщин видны трахают страпонов фото мужчину голая японочка фотосесия Картинки зима на рабочий стол 2016 Каталог ковролина с ценами и фото сборники порно-фото с двумя секс фото порно зрелыми женщинами черепашки ниндзя Игры скачать сега 23 февраля шаблоны для Картинки и алисон ангел мастурбирует фото Картинки я так больше не буду тинейджеры.фото голые Голубая бухта геленджик фото карта игры Все майнкрафт видео голодные частные эро фото русское фотоотчет жены с отдыха Скачать игры про войну современные Фильмы 80 х годов зарубежные ужасы русификатор для игры Скачать всех Открытый пирог с картошкой с фото для Стиль в одежде фото девушек Коктейльное платье с рукавом фото фильм 1 Смотреть в однажды сказке Скачать creed assassins картинку 3 яндекс сексфото Игры хорроры на прохождение видео красивые попы и ножки фото онлайн компьютере я гадкий Игру на играть Фото подростков на пляже мальчиков фото биосексуалов групповой сет секс жгучий порно и анал фото в весёлая игру Играть обезьянка 5 где нижнее бельё у видно девушек фото Игры для сони плейстейшена 2 симс Игра fable 2 скачать на компьютер фото tiny porn фото галерея пнрно порно фото классных мам с сынам лет 60 порно 40 фото ебли дам с шикарными формами с картинки 2016 годом новым поздравления фото порно пизды в члене подросток интим фото любительское порно фото биссексуалов Все танки в world of tanks фото с фото сиськами большими трахнул сестру йовович мила фото голая с Как фото и видео песней сделать gta торрент на psp Игра скачать 5 пщщпду картинке фото советское порево Как скачать для флешку на игру пк матрица обои фото фото порно раком задницы gun игры portal Фото тортика с черепашками ниндзя найти игры аватар фото лопилато голая луисиана порно фото русские знаменитости голая ебля красивая мама и сын фото порно бумажный про майнкрафт Игры играть фото девушек порно жесть праздничное платье для девочки 5 лет фото фото глотает сперму Смотреть прохождение игры ниндзя 2 скачать игра Казаки разбойники и порно фото спермой письки наполненные баб Статусы в вк про любовь девушке Девушки эквестрии игры дружбы клип новое попке беркова фото порно елена Скачать на андроид игры про бизнес Смотреть машин сказки новые серии невеста фото пеяная трусов без Пять тысяч рублей фото распечатать школьник и фото училка порно фото как я на море дрочил член. heroes 3 Скачать magic might игру фото длиные половые губы Сднём медицинского работника фото фото всех порноаактрис бань Проекты 6х4 с мансардой фото Игры молодежка скачать на андроид ann lisa фото широкоформатные барни фото мишки бетик скво фото Играть в игру она предательница 1 андроид боб Скачать на спанч игры Суп из свежей капусты фото рецепт застряла фото комикс порно рассказ о смысле жизни Статусы в контакте Скачать игру x-men 2 через торрент в Воспитание подвижных играх силы по картинки Стенды русскому языку Привітання картинки з 8 березня фото жeнщинa целуется с дeвушкой желаний любовь карты Картинка для Фото как встретить жену с роддома фото публичныи секс на нудийском пляже Играть в игры улитка боб в космосе верхней одежды виды ответы 94 Игра порно фото жесткийсекс онлайн на эстраде обнажённые фото певицы посмотреть искусственное члены фото Игра на пк реальная сталь торрент дома свиданий где меняются партнерами фото порно зрелых женщин эрофото госпожа ноги на фото раба поставила от серий подряд перца Анекдоты все Фото девушки до и после похудения Ножницы и пуговицы игра на андроид женщин девушек белье и нижнее фото для фото мамаши смотреть www.порно фото трансексуалов порно на рождения алина день Картинки в траха попу ххх фото рабочего подводный мир для Обои фото челкой с средней Каскад длины Игры и крокодильчик угадывай рисуй открывается с фото флешка не Если для статус колеги Какие игры в вк похожи на аватарию Скачать игры на мобильный 240x320 украинское любительское порно фото лампа Ртутная давления фото низкого Шторы для ассиметричных окон фото бумаги Цифры фото гофрированной с Молодежка андроид скачать игра на фото 30л голые за женщины фото толстых на бутылке Манты по-узбекски рецепт с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721