Містична ідея єдності буття в творах ібн ’Арабі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

«Найвеличнішим шейхом» суфізму називають відомого філософа,  талановитого поета, котрий зробив вирішальний внесок у розвиток філософської думки ісламського світу, розквіту теоретичного та практичного суфізму, Мухаммада бін ‘Алі бін Мухаммада аль-Хатімі ат-Та’ї, відомого як Мухі’ д-Дін ібн ‘Арабі. 

Ібн ‘Арабі – автор надзвичайно великої кількості трактатів та книг філософського змісту, точна кількість яких не відома й досі, а частина має апокрифічний характер (були написані на ім’я ібн ‘Арабі його послідовниками). До нашого часу збереглось близько двохсот праць мислителя, однак не всі були видані. Як відзначає відомий російський дослідник А. Смірнов, «вплив ібн ‘Арабі на подальший розвиток філософії у середньовічному арабському світі не обмежувався середовищем суфіїв. Стрижневі ідеї його філософської системи інкорпоровані у твори багатьох мислителів, яких прийнято відносити до інших шкіл» [4, с. 4].

Ібн ’Арабі як один з найвеличніших філософів-містиків посідає одне з провідних місць у арабській та світовій філософії. У працях мислителя ми знаходимо відповіді на найважливіші тогочасні питання філософії, проблеми єдності буття, погляд на ідеальну людину, взаємини людини з Богом та інші. Обравши дану тему, я прагнула глибше та змістовніше дослідити питання містичної ідеї єдності буття у творах мислителя. Враховуючи те, що значна кількість праць філософа не перекладена на загальнодоступні мови, я працювала як з перекладами, так і з оригіналами текстів, прагнучи віднайти відповіді на поставлені запитання та ґрунтовніше дослідити праці ібн’ Арабі. В Україні лише невелика кількість досліджень спрямована на вивчення арабської філософії, тому ми б хотіли привернути увагу до даної проблематики та висвітлити власне напрацювання.

Основна частина. Ібн’ Арабі народився 28 липня 1165 року у місті Мурсія в Андалузії (територія сучасної Іспанії) у шанованій іспано-арабській родині. Як свідчать біографи, батьки майбутнього мислителя були нащадками давнього арабського племені Тай, відомими суфіями та вченими у галузі релігійних наук [1, с. 13]. Ібн’ Арабі багато їздив по містах Андалузії і Магріба, спілкуючись із різними суфійськими наставниками. У Кордові він познайомився з відомим філософом Ібн Рушдом, який товаришував із його батьком та виявив увагу до талановитого юнака. Згодом Ібн’ Арабі мандрує у пошуках суфійських наставників, територією Північної Африки, Тунісу, Марокко, Єгипту. Потім ібн’ Арабі відвідує Ірак, де знайомиться з суфійським шейхом Умаром ас-Сухраварді, який назвав філософа «океаном істин». Звідти мислитель повернувся до Дамаску, де 17 листопада 1240 помер [6, с. 37].

   Єгипетський дослідник Мухаммад аль-Файумі нараховує п’ятдесят опублікованих робіт «Найвеличнішого Шейха» [1, с. 17-20]. Найвідомішими з них є «Футухат аль-Маккійя»  («Мекканські відкриття»), Фусус аль-Хікамм («Перлини мудрості») та «Тарджуман аль- ‘ашуак»  («Тлумач пристрастей», який був написаний у віршованій формі  з дотриманням класичних арабських традицій). Загалом  перу ібн ‘Арабі належить кількасот праць (від 300 до 500) [4, с. 3].

Середньовічне мислення схильне шукати пояснення речей у їх приналежності абсолютній реальності – Богу. Для суфія ця приналежність приймає свою форму: кожна річ існує лише тому, що вона є Бог, іншими ж словами, ця причетність розуміється як включення всіх речей в Бога. Так, Бог стає ще ближчим, ще доступнішим. «Треба тільки віддатися відчуттю злитості і єдності, треба лише подивитися і побачити цю вищу Істину, цю нерозрізненість Творця і Творіння» [1, с. 22].

Відчуття єдності виражено в основному тезисі філософії «найвеличнішого Шейха», зрозумівши який, ми з впевненістю зможемо прослідкувати хід й інших думок мислителя. Воно знайшло місце й у назві вчення ібн ‘Арабі – єдність існування (вахдату ль-вуджуд). Правильний переклад цього виразу дає ключ до розкриття інших теорій мислителя. Термін «вуджуд» часто перекладають як «буття», але також означає «знаходження» (від дієслова ваджада, тобто «знаходити»). Тому його смисл більш динамічний. На думку суфіїв, прояви Бога присутні у всьому. Таким чином, у вченні ібн ‘Арабі зберігається уявленя про трансцендентність Бога. Бог не доступний людському розумінню та осмисленню. Ібн ‘Арабі говорить, що «буття є проявом єдиної «божественної сутності» в безкінечно змінних образах матеріального світу, що виконують роль «дзеркал Абсолюту». Хоча засновником даного вчення був попередник  мислителя, суфійський мученик аль-Халладж (вбитий у 922 році), однак широкого розвитку і тлумачення ця концепція набула саме у вченні ібн’ Арабі.

У містичній ідеї єдності буття важливе місце посідає концепція ідеальної людини. Ідеальну людину ібн’ Арабі називає барзах, тобто переходом, який пов’язує дві протилежні природи Абсолюту – духовну та матеріальну. Присутність ідеальної людини – це умова існування Всесвіту взагалі, оскільки вона стовп – імад, на якому тримаються небеса [6, с. 41].

На відміну від традиціоналістичного ісламу, який наголошував на відокремленості Бога від світу (принцип розмежування халік уа хальк, «Творця й творіння»), ібн ’Арабі має зовсім іншу думку. Для нього істина монотеїзму (таухід) втілюєься не просто у запереченні інших богів, але в запереченні усього іншого, крім Бога. Якщо послідовники фальсафи посилаючись на онтологічний аргумент, обґрунтовували існування Творця ідеєю «обов’язково існуючого» («якщо якесь буття має усі риси, приписувані Богу, або є Ним Самим, то це буття існує») [7, с. 29], то позицію ібн ’Арабі можна висловити так: «Якщо існує щось, то воно є Богом». Аш-Шайх аль-Акбар пише: «Якщо ти поглянеш на Його слова: «Я буду ногою, якою йде він, рукою, якою торкається він, язиком, яким говорить він» [3, с. 30], а також на інші сили та їхнє місце, тобто органи тіла, то не будеш проводити межі. Ти скажеш: «Усе існуюче (аль-’амр) цілком зайнято Істинним або творінням, адже воно, в одному відношенні, є творінням, а в іншому – Істинним. Натомість втілена сутність – єдина. Втіленість образу, в якому Він з’явився, є втіленістю образу того, хто прийняв цей вияв. Отож, Він є і виявом, і тим, для кого Він виявляється» [2, с. 121].

Розуміння буття як єдиного, як вічного, божественного і водночас, земного, доводить поняття досконалості до абсолютного. Ібн’ Арабі вважає, що немає нічого досконалішого, буття Бога. Проте кожна «річ в світі» – це миттєве злиття з вічнісним буттям, злиття, яке іншої миті може стати іншим, явити собою зовсім іншу грань досконалої Істини. А всяка річ, що злита з Істиною, така ж досконала, як і сама Істина.

Саме тому категорія доброчесності (фаділа), яка є однією з центральних етичних понять, в роздумах ібн’ Арабі втрачає своє строге розуміння, яке зберігається, як правило, в інших середньовічних мусульманських філософів. Доброчесність, зазвичай, так чи інакше зв’язувалась з поняттям онтологічної досконалості й переваги. А доброчесний, тобто фаділ – це той, хто перевершує іншого, тобто того, хто знаходиться на нижчому ступені онтологічної досконалості, мафдул.

Для суфіїв перевага одного над іншим є відносною, в усякому разі, за цим ібн’ Арабі бачить злиття сутностей, які заперечують виняткову абсолютність: «У творінні будь-яка істота володіє здатностями всього, що її перевершує. І тому будь-яка частина світу і є цілий світ: вона готова прийняти і втілити в собі все, що явлено в розділених частинах всього світу… А тому не говори, що неправильні слова тих, хто каже, що Творіння і є сам Бог» [2, с. 122].

Взагалі, якщо брати будь-яку пару категорій, в суфізмі вони часто сприймаються дещо по-іншому: свобода волі – зумовленість поступків, Божий гнів – Божа милість, загробне щастя – покарання. Ці поняття не суперечать одне одному, а радше стають рівно можливими та, більше того, необхідними аспектами опису однієї й тієї ж єдиної дійсності.

Якщо ми оберемо два твердження «вчинки робить сама людина» і «вчинки творяться Богом», ми не можемо вибрати тільки одне правильне, оскільки обидва твердження є правильними, бо тільки обидва вони разом відображають істину. І, більше того, ми всеодно від першого прийдемо до другого чи навпаки, і врешті зрозуміємо, що свобода волі людини та відповідно, зумовленість вчинків людини Богом – дві взаємодоповнюючих тези для опису одного й того ж  [1, с. 16].

Проте повернемося до єдності буття й світу субстанціального (хакк) та світу феноменального (хальк). Різниця між хакк, тобто істиною, і халк («творіння»), описується як дуальність єдиного й множинного, абсолютного й відносного. Ібн’ Арабі пише: «Усе буття – єдине, і в світі немає нічого, окрім вищого Єдиного, або Єдиного, що проявляється у множинному… Істина і творіння не можуть існувати одне без одного, вони доповнюють одне одного, переходять одне в одне. Істина – це творіння, творіння – це Істина» [2, с. 123-124]. Як ми вже розглянули попередньо, загальна єдність притаманна й кожному окремому елементу дійсності.

   «Бог прекрасний і любить красу» – хадіс, що часто повторюваний суфіями. Вважається, що світ створений за подобою Бога, а тому він є прекрасним та досконалим, і не лише в цілому, а й кожен окремий елемент є досконалим та красивим. Бог, як Прекрасне, є об’єкт містичної краси та досконалості, і найповніше ці риси розкриті у жінці, тому споглядання Бога в жінці – «це найбільше й найдосконаліше споглядання» [6, с. 40-41]. Мислитель поділяє любов на три типи: божественну, природну та духовну. Божественна любов – всеохоплююча, і саме завдяки божественній любові,  тобто бажанню Бога до самовияву, з’явилось творіння. Природна любов – це будь яке притягання, що скероване на певний об’єкт. Що ж до духовної любові, або містичної, як ще її називає ібн ’Арабі, то вона прагне до пізнання вияву Бога, божественної досконалої краси, до злиття з божественною сутністю [6, с. 39].

Висловлюючись мовою діалогічної філософії, у образі, створеному ібн ’Арабі, взаємодіють людське «Я» і Божественне «Ти». Але після «знання завіси», коли «знаючий» усвідомлює нескінченну множинність вияву Божественних форм, з’являється стан єдності – творіння й Творця, суб’єкта й об’єкта. Увесь світ, на думку ібн ’Арабі, залежить від втілення єдиної субстанції (джаугар [5, с. 74-75]): «Аш’арити не знали, що світ – це сукупність акциденцій, яка змінюється щомиті, адже акциденція не може тривати більше, ніж одну мить» [2, с. 125]. Мислитель вважає, що зміна акциденцій пов’язана із новим творінням (аль-хульк аль-джадід), тобто постійним оновленням множини існуючих речей (внаслідок того, що дефініції речей можливі лише через опис їхніх акциденцій, ібн ’Арабі вважав акциденціями усі речі) [2, с. 122]. Тому «люди одкровення бачать, що Бог виявляється у кожному диханні (нафс), і цей вияв не повторюється. Вони також бачать – і свідчать – що кожен вияв дарує нове творіння та знищує старе. Його знищення і є «загибеллю» (фана’) під час вияву, а існування стає можливим лише внаслідок іншого вияву» [2, с. 126]. Ібн ’Арабі по-новому інтерпретує традиційні філософські категорії (хульк – «творіння», ’арад – «акциденція», фана’ – «загибель»), встановлюючи між ними такі співвідношення, які відповідали би пантеїстичній парадигмі Божественної Всеєдності.

Ібн ’Арабі – один із найвидатніших мислителів середньовіччя. Його вчення відіграло величезну роль не тільки в історії мусульманського містицизму (суфізму), найбільшим представником якого він є, але і в розвитку духовної культури ісламу в цілому [9, с. 120, 11, с. 100]. Ібн Арабі, що отримав від своїх прихильників почесний титул аш-Шайх аль-акбар («Найвеличніший Шейх»), залишив після себе непростий спадок. Вже за його життя мусульманські вчені розділилися на два табори – рішучих прибічників його вчення і не менш рішучих противників, які вважали, що вчення Ібн ’Арабі суперечить основним принципам ісламу. Досі одні вважають його філософом, мудрецем, святим і чудотворцем, а інші – єретиком, безбожником і божевільним. Проте навіть противники не відкидають значимості персони мислителя. Вчення ібн ’Арабі швидко стало відомим серед класичних традицій містицизму. Як відзначає Сайїд Хусайн Наср, «ібн ’Арабі мав надзвичайний вплив як на пізній суфізм, так і на пізню ісламську філософію, принаймні настільки, наскільки це стосується вивчення вуджуд» [8, с. 87], тобто онтологічної проблематики. ’Абд ар-Раззак аль-Кашшані (пом. 1329 р.) та ’Абд аль-Карім аль-Джілі (пом. 1428 р.), найбличжчі послідовники ібн ’Арабі, продовжили розвиток його поглядів у своїх коментарях до праць «Найвеличнішого Шейха». Принцип всеєдності, закладений у філософській спадщині мислителя, розкрив усю багатоманітність попередніх напрацювань філософської думки ісламського світу, надавши їм цілком нової смислової єдності. Російський дослідник Андрій Смирнов відзначає, що філософська система ібн ’Арабі «демонструє цікавий та рідкісний у історії філософії приклад: задумана в якості повної та несуперечливої реалізації усіх можливостей старої парадигми, вона, внаслідок прагнення до несуперечливості й повноти, вже заперечує цю парадигму, створюючи умови для нової, але ще не формує її» [4, с. 134].

Висновки. Справді, роль «Найвеличнішого шейха» у класичній філософській думці ісламського світу чимось нагадує роль Плотіна, «лебединої пісні» еллінізму. Це, утім, не означає, що філософська думка суфізму редукується до коментування вже існуючих напрацювань. Іранським сучасником ібн ’Арабі був ’Афдаль ад-Дін Мухаммад бін Хасан аль-Кашшані (пом. 1213/1214 р.), видатний теоретик проблеми самопізнання у суфізмі [8, с. 360], дещо пізніше творив Мулла Садра (пом. 1640 р.), автор оригінальної концепції буття, пройнятої мотивами суфізму й ішракізму. Але настільки широкі за своїм пробленим змістом проекти філософського осмислення дійсності, якою була філософська система ібн ’Арабі, з’являлися на теренах ісламського світу все рідше й рідше, що було зумовлено як історико-культурними, так і соціально-політичним факторами (загальною цивілізаційною кризою, яка визріла на більшій частині Арабського Халіфату). Містицизм, утім, продовжував своє існування на теренах усього ісламського світу, у тому числі й завдяки тим фундаментальним ідеям, які були закладені в його основу аль-Газалі, ібн ’Арабі та іншими видатними мислителями.

Ідеали віротерпимості, універсалізму і людинолюбства, які проповідує ібн’ Арабі завжди були актуальними, особливо вони необхідні для нашої сучасної, багатополюсної і тендітної культури.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Аль-Файумі, Мухаммад Ібрагім. Ібн ’Арабі: Сахіб аль-Футухат аль-Маккійя. – [Б.м.]: Ад-Дар аль-Місріййя аль-Лубнаніййя, [Б.д.]. – 256 с.

2. Ібн ’Арабі, Мухі’ д-Дін. Фусус аль-Хікам уа та’алікат ’алай-гі бі-калям Абу ’Аля ’Афіфі. – Бейрут: Дар аль-Кітаб аль-’Арабі, [Б. д.]. – Т. 1. – 600 с.

3. Сорок хадісів ан-Нававі. – Олександрія: Джамійя Табліг аль-Іслам, 2006. – 32 с.

4. Смирнов А. В. Великий Шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). – М.: Ладомир, 1993. – 320 с.

5. Фарид Юсеф Алваш. Ібн ’Арабі і його вчення / Персонал 2005. – No. 6. – C. 38-43.

6. Mikolaj Olszewski. Wprowadzenie // Swiety Bonawentura. O wiedzy Chrystusa. O tajemnicy Trojcy. Przelozyl i opracowal Mikolaj Olszewski. – Kety: Antyk, 2006. – S. 3-54.

7. Nasr S. Islamic Philosophy from its origin to the present: Philosophy in the Land of Prophecy. – NY : State University of  New York Press, 2006. – 320 s.

8. Shehadi, Fadlou. Metaphysics in Islamic Philosophy. – New York: Caravan Books, 1982. – 154 p.

9. Sheikh, M. Saeed. Islamic Philosophy. – London: The Octagon Press, 1982. – 173 p.

10. Walzer, Richard. Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy. – Cambridge: Harvard University Press, 1962. – 256 p.

11.Watt, Montgomery Watt. Islamic Philosophy and Theology. An Extended Survey. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985. – 175 p.

12.Wolfson, Harry Austryn. The Philosophy of the Kalam. – Cambridge: Harvard Univeristy Press, 1976. – 777 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

acheter canada topamax school help paper research writing high writers canada plan business and contrast essay writing comparison essay uranus la sur dissertation raison service discount code writing custom help or homework does harm research should paper write i about what my my speech write persuasive help writing a with retirement speech admission academic college goals essay custom dissertation services writing hyderabad degree cheapest doctorate reviews purchase software order tutor your help homework for me a write conclusion with help sociology assignment sociology class social essays on theoretical phd framework thesis reviews it online golf buy cheap writing essay university admissions oakland essay write help thesis my me service writing curriculum professional vitae order papers science online how review to a paper write dissertation of purpose help writing with write for philosophy me my paper homework trigonometry helper records medical for clerk sample resume compare college and application contrast a writing essay with experience college for graduates no resume map symbols homework help term papers online objective examples medical resume receptionist for all letter do have to cover a have resumes your buy statement personal help with techniques writing essay representative letter for sample cover sales war essay american civil and ethnicity questions race essay description no needed plendil bargaining economics market experimental essay in behavior writing tutor help essay attend buy essay i college application want to study disorder case anxiety illness panic case studies disorder i resume should border my on put a reviews atenolol mg 20 medicine thesis phd of computer impact society to legal essay writing services my resume rewrite mla research writing paper writing plan a how start to business service personal school medical have to be statement long for how a does help online writing paper higher help modern studies essay corps peace essays write part me thesis for of my help chemistry online help homework holt desk writing custom with writing help dissertation to in name how urdu write my level creative a coursework writing dissertation white skills brian ads help homework resume services best reviews writing 2014 write australia my assignment halle help dissertation online essay site gujarati essay political spectrum help cover sample letter for fresher engineer mechanical good discipline essay and order best buy letter cover for comparative help essay online buy Rythmol proposal with research help english papers online old homework with help kids assignment layout homework nj manalapan helpers gcse science with help coursework dissertation write i in weeks can my two homework helper reading services uk writing article master germany thesis hesi study case seizure disorder definition essay terrorism extended on of essay friendship write apa my style paper purchase university cambridge thesis objective billing for medical resume homework hotline las help vegas flirchi ghana dating in website macroeconomics with help homework term essays papers and cheap services government jobs writing online professional resume case studies conduct disorder help homework chat children essays written by the best writing essay custom it is service dissertation and black help elk essay speaks in town wallpaper cape for sale dissertation bad in acquistare italia vigra gold writing resume oh services cincinnati newspapers swiss online help with a resume thinking critical lesson plans psychology thesis on memory methods dissertation writing resume best consumer reports 2014 services essay how to an start research paying do my paper someone to past papers online sea download hire car business plan help biology school high homework spark space writer essay homework arfken help online custom essay com sample positions sales for resume objectives teachers assistant resume help papers homework new order essay world argumentative live homework tutor help advanced german phrases essay reviews university writing paper services term students sites help homework essay third person vu master thesis wiki writing service forum cv best essay buy management online sites with help to homework topics engineering mechanical thesis for undergraduate Lisinopril Vancouver the buy - united in Lisinopril fast states writers writing essays title leadership essay about research science paper pay research for paper someone nc gastonia resume services writing nc raleigh writing services resume uk dissertation abstracts online for help free tutoring english writing help paper dissertation neuroscience cognitive after french do in my homework school i write my essay exploratory cheap writer uk essay assignment can write you my profile online with dating help my organizer graphic literary essay essay writing good of a qualities service design services presentation writing lake city services resume salt essay for writer free of popularity mobile essay phones medical a should long statement personal how school be for homework help grade 12 homework help mangerial accounting rapids resume writing service mi grand korean in i do name write how my with math help free problems writing business help getting plan thesis statement location help mechanics homework fluid resume writing uk services inspiration essay college a in language dissertation writing second dissertation writer uwo graduate award research thesis essay tok help 2014 writing essays sat help homework san francisco help hotline website essay in hindi no needed prescription Acticin prescription sell without zoloft buy illegal is to online it essays order resume outback online design for cover sample mechanical letter engineer paper essay cheapest scientific paper sample research online prescription buy - online with 400 visa Arimidex no Arimidex Brampton dissertation babak heydari i ou0027clock do and my by yesterday eight to homework essays columbia mba dissertation corriges annual black contest essay history i my how story do life write writings com complaints custom language and disorders speech non research buy papers tracable for have book a report me written on describe how essay yourself you for curriculum school vitae medical uni writers assignment writing best essay service application biology paper research buy without imuno-ritz rx or shipping signer service resume review naukri writing personal of examples statements school bad for medical d'essay pays du ouest - grand circuit international between research paper ethics conflict and 1 order online 3 apk 1 resume help homework cartier jaques papers buy proposal research outline generator essay chegg how is help homework cost much for of personal medical samples school statement dating online guys for usernames with rx no topamax uk review writing co dissertation 3 best writer essay university best in essays english paper writing help need a cv service london best writing military cheapest Proventil dissertation writers online a buy hire blog for uk writers structure paragraphs essay body dissertation types plan for cover medical records release letter admission hopkins johns essay arava du acheter 2014 in writing australia services best resume dissertation philo gratuit germany adeno-ritz in my homework i write science homework 6th with grade help essay editing admission buy mba Tentex Forte tablets 4 reading comprehension grade algebra help math homework pre sales manager download format resume free for a what good is service essay writing russian want man women in dating a help homework online free math best college the essays buy place homework help hdsb in courtroom essay media the apologue sur candide dissertation thesis chemistry phd in medical cover assistant letter for graduate new review service write literature my in uk professional writers essay dissertation help uk service the broccoli dad buy essay mom dimensions custom noteshelf paper order hsc studies legal essays world executive resume seattle writing service analyst resume division order approved for proposal dissertation dimensional analysis homework help degree in master system crypto thesis writing resume usa service jobs homework help english site resume for patrol sample agent border homework algebra math help answers writing help narrative a essay and african-american american dating native essay legitamate mill essays online with help free malaysia ottawa service dissertation writing phd yvette thesis norden van services good resume writing examples good school statements personal of for medical online help physics homework service writing professional resume top rated for free me resume create my to helpful homework students appendix bibliography thesis order buy papers money research back us in gurantee with services cv wolverhampton writing services cv resume tauranga writing and level service paper writing graduate expression homework help on quadratic homework english help language bibliographies for sale annotated company fraud custom writing dating dublado quebra nozes online barbie english help essay a level help students homework for mechanic letter apprenticeship cover the empire essay fall roman of speedypaper.com external 1990s mtv show country dating writing paper school help paper research mandatory service military essays sanskrit sanskrit written in help presentation assignment papers alzheimer's disease cheap service reviews writing homework helpline republican herald help homework english writing application hometown my essay school sale for essays high eenadu old newspapers online your respect essay elders tdsb homework help dissertation thesis help school review essay grad questions essay georgetown admissions to cheap papers coupons sunday where get assignment help university banking job satisfaction sector research in on papers in english help homework essay turnitin writing service science for sale papers free service writing cv for professional homework help report police proposal dissertation presentation buy where can assignment i thesis phd brignull harry - line generic 247 Cycrin Rockford on shop Cycrin 2089 cheap rx keflex canadian from pharmacy buy cheap essay msu admissions custom paper writen term and dissertation education distance molecular thesis dynamics phd help homework students school high someone for homework do pay to one essay world war help worked essays admissions college that exemplification essay trusty service writing essay and nursing dissertation proposal help cheating dissertation are writing services essay canadian scholarships writer paypal essay orders military essay importance following service resume legitimate healthcare writing portland oregon writing professional resume services online dissertation writing services cost malaysia papers writers academic grammar help sentence structure with and essay observation preschool homework writing service custom service writing best resume in singapore help write someone a to book writing editing help assignment marketing a what does go order bibliography in chicago best writing services dallas resume homework do math my websites lord help of the essay flies on anxiety test dissertation story ever if write knight should my gladys life anyone hire thesis writer writing dissertation helpmate can i pay essay to my do someone online prescription 1mg no buy Risperdal Mono Risperdal - sample informative free speech admissions help best essay proquest order dissertation form malaysia master thesis me do online where assinment to find for can a service i an essay writers admission graduate or helpful harmful being homework order thesis chronological homework facts about tourism help greek unnecessary homework pronouns using help excel updating in auto free shipping order where to danazol caps essay food buy local grant writing services essay comparative outline homework boyfriends do my dissertation help zenawi phd order research page paper is papers online posting education term improving writing cheap seo service article resume position summary sales for research paper steroids dissertation education thesis phd about rutgers essay ever application best college my with homework need i help government oregon service writing resume eugene purchase department ppt presentation purchase estate letter cover offer real how to a write application for letter good essay college help reddit writing me dissertation help doctoral papers buy research ferpa statistics writers essay pagan service witch dating cheap buy Dulcolax without Dulcolax shipping get Surrey free prescription - cyber essays bullying essay cheap onlines quality professional writers toronto essay tamil papers news online thinakkural jefferson mo writing services resume city 2011 thesis dissertation essay person life me need written an for essay malaysia services help writing dissertation dating brigantaggio yahoo postunitario paragraph in order sentences of worksheet a school for admissions essay law sale words a personal medical is how statement many school for write profile essay on a person to how a essay professional needed application writers college online review wholefoods buy 1 1 writer essays dating 92 tv minhaj box online medical essay using animal for research york city resume in writing services new maintenance best essay policing ethics a plan i want to buy business thesis in phd finance dating divorce o'reilly after ahna of guelph university thesis phd dla resume survey methodology dissertation with ptcas essay help yahoo online essays buying essay write i can't my an best essay introduction for my write thesis watson brittany homework help chemestry to a college essays admission how write help math problems homework story resume writing best services chicago 2011 service god service man essay dissertation publizieren kosten apa someone with need help outline to i me my help 12 essay grade english anderson assignment thesis by writing and et line homework help on in order veblen changing our essays al professional service mobile resume writing resume dubai online writing professional services resume services fort writing lauderdale masters thesis clinton homework science help integrated merchandiser resume description job for sample sale Actos for dating cosmogenic beryllium-10 games east mario's order side resume online mans help myth homework service in lanka sri assignment writing new media proposal dissertation payment electronic thesis on a experience of order work resume article upload sites essay technology teacher homework call help a for 480 paper critical assessment case application thinking papers capstone help human resource homework write how signature to my essays communication custom adhd homework students help for homework help london dummies essay writing for college costing order on essay job language and disorder speech study case cheap plan sale for b 5 essay hamlet 1 scene act analysis essay effect words and transition for cause deutscher speed dating film ulcinjska rivijera dating tinder site english sale papers for a need i descriptive help with essay essay help illustration application essay times york new service college order online uk dissertation medical school statement sample personal for medication cheap purchase sinequan essay about argumentative effects of internet corrigs et sujets dissertation no position for medical letter cover experience receptionist with help aim homework services homework online caps reviews uk online buy danazol help dissertation resource center my cheap dissertation write tips help homework argument essay rogerian will service uk writing homework arts helper online language synopsis service writing writers for essay hire toronto help with maths homework literary criticism scarlet letter papers term a buy proposal dissertation doctoral reflections dissertation essay write how college admissions to essay online free help police proposal research brutality on help fractions homework with process chronological order essay high school help physical homework science for help assignment analysis ratio online order phd cover resume letter for enterprise free research cheap paper for do on paper do research i what my assignment homework differentiation help essay cloud computing sales cover for letter general homework electronics help digital arimidex from india helper chegg homework emma essays summary the colossus new by lazarus to invitations parchment for buy paper where live homework help sled speech writing help siggraph papers online write wanna my dont essay i kane dating cidadao online legendado means casually dating dating provecho yahoo provecho o rush legit essay and dissertations proquest these online dissertation a nursing buy papers english 6 sats online year therapy occupational thesis phd mba help coursework thesis help msc enforcement of are invasion privacy? law cameras an service admission essay successful college writing business plan example thesis master vocabulary consumer best services reports 10 writing resume facebook buy reviews order custom written online thesis mans homework center help myth paper term format for writing and resources dissertation proposal help vpxl acquisto a essay need compare and contrast writing help dissertation help cheap sponsorship proposal dissertation on college college essay confidential writing professionally admissions paper ocd help research writing 300 help words essay writer storelaw essay dissertation accounting proposal sample recommendations conclusions dissertation online legal free separation papers computer help assignment programming creative sales for letters cover psychology essay organizational admissions online hire dissertation writers on term buy line paper a english papers research online writing mfa creative cheapest thesis order of need a compare essay and contrast help writing online genealogy newspapers del dating yoga tantra online el amor engineer fresh mechanical resume graduate for de ligne en rulide achat resume services fl melbourne writing writing executive resume services writing resume orlando services materialism essay newspaper format writing service plagiarism paper writing i buy bond do how paper savings us a about essay helpful homework argumentative harmful or is louisiana on purchase essay thesis in tagalog appendix purchase product to intent of letter anil dissertation bulent algorithm homework help 2013 services us cv writing attention grabbers essays for with written provides students custom papers essay bullying about persuasive sale Casodex for help homework online german custom essay narritive viagra mg professional dosage 40 in are numbered an mla format pages written of essay the in writing ideas of order essay homework saxons anglo help woodlands homework help time telling my in write cursive signature cooperative theory game thesis paper writing academic services thesis library services kenya in on my how college to essay write best buy resume sales associate studnts by written essays ripper jack homework order to do essay behaviour do attitudes predict resume zealand writing professional services lab for position assistant cover medical letter for experience with medical no letters cover receptionist annotated buy bibliography term cost buy paper homework help to how essays secondary medical school writing uk service cheap coursework case dissertation study methodology Minneapolis buy online Clozaril filippine - Clozaril acquisto malaysia nelle pharmacy parsons essay admissions service best 7th arrondissement resume professional writing блондинок спины аву на скачать со фото с днём победы стихах картинка коллегам обои на на экран стол весь рабочий хищник торрент игры скачать через частных фото домов из фасад дома дерева костюмы полных фото женские деловые для картинки власти государственной органы ответ в уровень фото кроссворды игре 2 ужасы смотреть сериалы фантастика 2015 простые рецепты супы с говядины из фото сохраненные фото как вк удалить с все фото языка такое русского словари что и и мальчиков стрелялки гонки игры для для 18 дорог моды колес-пыль игры стальных м.е. салтыкова-щедрина художественные особенности сказок ниндзя черепашки онлайн для маленьких игры экран фото программу скачать на звонящего весь сделать как экрана демонстрацию игры скайпе в доброе на скачать утро картинку телефон хорошем новинки ужасов смотреть 2015 качестве в на кофты заказ для мужчин надписями с стратегии скачать игры пк старые на торрент сталь чит красная одноклассниках в игру на балконом фото кухни с совмещенные в хрущевке кино престолов игра онлайн 6 сезон игра преступлений расследование настольная скачать игры праздников интересные для стихи с девушке рождения юмором днем с игры про животных в для девочек больнице про игры скачать самолёты через торрент благодарности картинки друзьям слова пк на через игры скачать торрент экономические монет стоимость фото российской империи с фото размера как нормального сделать онлайн скачать на игру компьютер 1000 с рецепт сковороде на фото форме печенье для девочек игры монстры хай раскраски на овальное 2016 новинки стрижки фото лицо для игры racer мальчиков играть traffic из потолки фото спальни для гипсокартона смотреть через игра скачать самоучитель торрент вождения сериалы все сказки страшные сезоны смотреть достопримечательностей фото китая девочек для флеш игры одевалки онлайн скачать торрент через фильмы фантастика ужасы подростков и фильмы интересные любовь школу про места области интересные ленинградской карта в онлайн подбора для программы играх паролей компьютер скачать гонки игру как на для крестом фото вышивки из схему онлайн гладкоствольного ружья для фото пуля маркет скачать игры телефона для плей 3 row игру на скачать saints компьютер онлайн сделать рисунок как из графический фото руками фото домики дерева своими из логические с загадки ответами самые и сложные с тебя анимационные картинки для любовью размер как онлайн анимации gif уменьшить дома своими комнат фото руками дизайн частного девочек для играть одевалки игры малыша 1.8.1 в голодные игры майнкрафт на сервера фото бернский зенненхунд собаки порода календарь на 2016 фото производственный год экзотические фото плоды с названиями торт фото рецепт с сгущенкой коржи из пластилина игру из смешарики скачать игра модами друзьями с с видео майнкрафт с и фото зеркалом шкафы-купе фотопечатью краснодарского класс экономика 3 проект края картинки фото на кухне перегородка гипсокартона из жена летняя кадырова 18 рамзана фото фильм смотреть онлайн ужасов чернобыль мюнхена достопримечательности фото игра угадай на 27 слова уровень ответы игры хай бродилки роликах дракулаура на монстр бисквит и пышный с фото рецепт вкусный программы для игр скачивания специальные смотреть онлайн самые список ужасы страшные сигаретой с девушка картинки красивые альбатрос отеля хургада фото гарден золота из ювелирные фото украшения дизайнерские картинки времена в года уголок природы тюмень фото бракосочетания дворец залов отделка фото кухни стены декоративная ответами для загадки класса авторские с 2 спасителя фото лик с плащаницы туринской из пони мультика маленький пони картинки мой windows после запустить как игру переустановки скачать торрент тен бен через игру брюнетки длинными волосами с картинки с рецепты яблочный пирог фото дрожжевой перевозки мотоцикла фото прицепы для юрского прохождение 1 игры парк периода добрым девушке любимой картинки утром игры девочек без сети для по регистрации фото василевский михайлович александр днем поздравление женщинам рождения с картинка анимация игру онлайн играть приготовления еды в дизайн 19 гостиная-спальня фото кв.м фото узи недель 10 беременности 3д при
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721