МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Досліджено особливості понять місцеві запозичення та позики місцевим бюджетам та визначено їх спільні та відмінні риси. Проаналізовано показники місцевих запозичень за останні роки. Визначено шляхи удосконалення здійснення місцевих запозичень.

Ключові слова: місцевий бюджет,  місцеві запозичення, позики місцевим бюджетам, облігації місцевих позик.

Исследовано особенности понятий местные заимствования и заём местным бюджетам и определено их общие и различные черты. Проанализировано показатели местных заимствований за последние годы. Определено пути улучшения осуществления местных заимствований.

Ключевые слова: местный бюджет, местные заимствования, заём местным бюджетам, облигации местных займов. 

There were investigated the peculiarities of such notions as local borrowings and loans to local budgets, determined their common and different characteristics, analyzed local borrowings indices for last years and defined ways of improving the realization of local borrowings. 

Key words: local budget, local borrowings, loans to local budgets, local borrowings obligations.

Постановка проблеми. В умовах складних взаємовідносин у бюджетній системі України на рівні «центральний бюджет – місцеві бюджети» стосовно забезпеченості останніх власними фінансовими ресурсами, нестачі таких фінансових ресурсів для виконання власних повноважень місцевими органами влади, а також недостатності фінансових ресурсів на делеговані повноваження (міжбюджетні трансферти) органи місцевого самоврядування змушені здійснювати місцеві запозичення.

При цьому для забезпечення постійних надходжень до місцевих бюджетів потрібно розвивати інфраструктуру регіонів, підвищувати їх інвестиційний потенціал, але разом з цим на сьогодні в більшості випадків це зробити не можливо, адже державі і місцевим органам влади не вистачає коштів навіть на покриття поточних видатків в тому числі видатків за захищеними статтями. Така ситуація стає замкнутим колом, коли немає коштів на підтримання місцевої інфраструктури, зменшуються надходження місцевих бюджетів, місцеві бюджети залучають позики, збільшуючи в подальшому витрати на їх обслуговування, що в подальшому знову зупиняє регіональний розвиток.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасній економічній літературі проблеми муніципальних (місцевих) запозичень досліджуються в працях Буковинського С. А., Бураковського І. В., Гайдуцького П. І., Кириленко О. П., Луніної І. О., Берадзе Г. Р., Кравченко В. Н., Муратова В. А. та інших.

Ці автори у своїх публікаціях здебільшого досліджуються аспекти сутності та формування вітчизняного ринку муніципальних облігацій, що як на наш погляд часто ототожнюється з ринком місцевих запозичень, а також проблеми та можливості розвитку фінансової самостійності та забезпеченості органів місцевого самоврядування за рахунок здійснення місцевих позик.

Мета статті полягає у визначенні особливостей українського досвіду здійснення місцевих запозичень органами влади адміністративно-територіальних одиниць.

Виклад основного матеріалу. Для повного висвітлення всіх аспектів теми нашого дослідження, на нашу думку перш за все потрібно розмежувати два поняття пов’язаних із залученням місцевими органами влади фінансових ресурсів: позики місцевим бюджетам та місцеві запозичення.

Згідно Бюджетного Кодексу України позики місцевим бюджетам здійснюються за рахунок фінансових ресурсів Єдиного казначейського рахунка на покриття тимчасових касових розривів та/або на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів. Такі позики можуть бути і короткостроковими (до 3 місяців) і середньостроковими. Відповідні позики надаються без нарахування відсотків на тіло позики.

Щодо місцевих запозичень, то вони здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст [1]. З такого трактування законодавством поняття місцевих запозичень чітко простежується їх інвестиційне спрямування, покликане забезпечувати регіони промисловими та соціально необхідними об’єктами.

При цьому місцевими бюджетами можуть залучатися місцеві запозичення лише за певних умов згідно чинного бюджетного законодавства.

 • сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік;
 • кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються до фінансування лише бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету;
 • видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу;
 • місцеві запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів;
 • загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200%, хоча для міста Києва зроблено виняток – 400 %, середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку [2].

Незважаючи на те, що місцеві запозичення мають багато переваг, особливо муніципальні облігації, для місцевих бюджетів все ж обсяг таких запозичень залишається низьким.

Так на основі рисунка 1 проаналізуємо динаміку місцевих запозичень у формі муніципальних облігацій за період 2008-2012 років.

Рис. 1 Обсяг випуску облігацій місцевих позик на ринку цінних паперів України протягом 2008-2012 рр.

Такі різкі коливання на ринку муніципальних облігацій перш за все були спричинені декількома подіями: світовою фінансовою кризою коли за період 2008-2009 років обсяг випуску місцевих облігацій скоротився майже втричі до 370 мільйонів гривень, що було спричинено на думку експертів масовим неповерненням коштів за такими облігаціями (з 31 випуску облігацій місцевої позики погашено лише 8, а решта були реструктуризовані або перейшли на вторинний (спекулятивний) ринок цінних паперів); відмовою Міністерства фінансів України реєструвати місцеві запозичення у рамках домовленостей з МВФ про скорочення загального державного боргу частиною якого є і місцевий борг та дефіциту бюджету України, хоча вже у 2011 році було дозволено здійснювати запозичення містам, які приймають Євро-2012, а також для реструктуризації заборгованості, щоб уникнути дефолту; підготовка України до Євро-2012.

Основних позичальників місцевих органів влади та суми запозичень наведено в таблиці 1.

 Таблиця 1

Перелік зареєстрованих випусків облігацій місцевих позик

в Україні за 2008-2012 рр.

Назва емітента

Обсяг випуску, млн. грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Харківська міська рада

505,00

99,50

Львівська міська рада

200,00

300,00

ВР Автономної Республіки Крим

400,00

Донецька міська рада

75,00

60,00

Черкаська міська рада

60,00

Запорізька міська рада

60,00

25,00

50,00

Київська міська рада

5415,25

Луганська міська рада

50,00

Дніпропетровська міська рада

190,00

Луцька міська рада

30,00

10,00

Сєверодонецька міська рада

20,00

Краматорська міська рада

15,00

Вінницька міська рада

10,00

Кременчуцька міська рада

25,00

Бориспільська міська рада

9,00

Всього

974,00

370,00

584,50

5680,25

*Побудовано на основі джерел 3,4

Причинами здійснення таких запозичень були, або здійснення капітальних (здійснення капітального будівництва, покращення місцевої інфраструктури) видатків, або реструктуризації старих заборгованостей. Детальніше про причини здійснення місцевих запозичень органами місцевої влади наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Напрями цільового використання запозичених коштів при емісіях місцевих облігацій

Емітент

Мета позики

АР Крим

Реалізація екологічного проекту з переробки твердих побутових відходів в м. Сімферополь

Донецьк

Будівництво та реконструкція об`єктів до Євро-2012

Запоріжжя

Рефінансування існуючих боргових зобов’язань міської ради, реалізація проектів капітального будівництва міста

Кременчук

Розвиток міського електротранспорту

Харків

Будівництво та реконструкція об`єктів до Євро-2012

Черкаси

Реконструкція міських доріг

Київ

Погашення заборгованості за векселями, виконання кредитної угоди, забезпечення подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного забезпечення, будівництва об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, внесків органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності.

*Побудовано на основі джерела 2

Варто зазначити, що на сьогодні при дослідженнях місцевих запозичень переважна частина науковців аналізують здебільшого ринок муніципальних облігацій: об’єм таких запозичень, структуру за регіонами, інколи навіть напрямки використання, проте, на нашу думку, при дослідженні місцевих запозичень не слід ототожнювати їх з місцевими облігаціями, їх ринками, адже у структурі таких запозичень можуть бути, і кредити: зовнішні та внутрішні, і місцеві гарантії для комунальних підприємств, позики від міжнародних організацій. Інколи кредити від банків та інших фінансових установ можуть в декілька разів перевищувати облігації внутрішньої місцевої позики, тому на них також слід звертати увагу при дослідження для виявлення реальних справ з місцевими запозиченнями на місцевому рівні.

На основі таблиці 3 вибірково можемо побачити приблизну структуру місцевих запозичень відповідних місцевих рад.

Таблиця 3

Структура місцевих запозичень і гарантій окремих місцевих рад України

Суб’єкт господарювання

Кредитор

Обсяг, валюта, % ставка, термін запозичення

Вид запозичення

Бориспільська місцева рада

АБ «Укргазбанк»

9 млн. грн., 13,5%, 56 місяців

Облігації внутрішньої місцевої позики

Субпозичальник КП ВАГ «Бориспільводоканал

ЄБРР, субкредитор МФУ

32,32 млн. грн.

позика

Донецька місцева рада

ПАТ «Альфа-Банк»

75 млн. грн., 16%

Облігації внутрішньої місцевої позики

ПАТ Акціонерний промислово-інвестиційний банк

60 млн. грн., 25%

Облігації внутрішньої місцевої позики

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк»

350 млн. грн., 14,89%

кредит

Запорізька міська рада

60млн. грн., погашена

Облігації внутрішньої місцевої позики

25млн.грн. (серіями 10 млн. грн. на 2 роки 14%, 10млн. грн. на 3 роки 15%, 5 млн. грн. на 4 роки 16% )

Облігації внутрішньої місцевої позики

50млн.грн., не більше 18%

Облігації внутрішньої місцевої позики

Дніпропетровська міська рада

ПАТ «Ерсте Банк»

32,58 млн. грн., 14%, 3 роки

кредит

КП «Дніпроводокал»

ЄБРР

20 млн. євро

кредит

100 млн. грн., не вище 16%, 3 роки

Облігації внутрішньої місцевої позики

Черкаська міська рада

АБ «Укргазбанк»

60 млн. грн., 14%, 5 років

Облігації внутрішньої місцевої позики

КПТМ Черкаситеплокомунекнерго

ЄБРР

11,2 млн. євро, ставка Euribor+3(3,5)%

кредит

КП «Черкасиводоканал»

МБРР

10,88млн. дол. США,

кредит

*Побудовано на основі Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій Міністерства фінансів України

На основі таблиці 3 можемо зробити висновок, що загалом місцеві запозичення є досить вигідним залученням коштів місцевими бюджетами, адже такі значні фінансові вливання в бюджети розвитку наведених в таблиці міських рад могли б стати базою щодо розвитку місцевої інфраструктури, проте існують і певні негативні моменти з такими запозиченнями: основними кредиторами місцевих бюджетів є вітчизняні банки (кредити, купівля облігацій внутрішньої місцевої позики), що здебільшого можуть спекулювати на процентних ставках і з місцевими облігаціями.

Проаналізувавши особливості вітчизняного досвіду місцевих запозичень можна виділити такі їх переваги та недоліки (табл. 4).

Таблиця 4

Переваги та недоліки місцевих запозичень в Україні

Переваги

Недоліки

–   Позитивний досвід емісії облігацій в певному місті підвищує його кредитоспроможність та довіру кредиторів;

–   Сума випуску облігацій обмежена лише законодавством;

–   Висока конкуренція між кредиторами сприяє зниженню відсоткових ставок;

–   Місцева влада налагоджує безпосередні стосунки з інвесторами;

–   Розкриття інформації про фінансовий аспекти місцевих позик сприяє підвищенню загальної довіри до органів управління;-   Недостатній інтерес потенційних інвесторів;

–   Відсутність системи регулювання діяльності ринку муніципальних цінних паперів;

–   Обмежений доступ інвесторів до інформації про діяльність емітентів муніципальних цінних паперів;

–   Відсутність розвиненої інфраструктури фондового ринку;

–   Випуск облігації може зайняти досить багато часу;

–   Детальне розкриття фінансової інформації вимагає витрат часу працівників органів місцевого самоврядування міст

–   Значні видатки на одержання кредитного рейтингу.

*Побудовано на основі джерел 5,6

Висновки. Врахувавши особливості здійснення місцевих запозичень в Україні можна виділити наступні заходи удосконалення цього процесу:

–         формування конкретних інвестиційних програм, під які беруться позики;

–         підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють розміщення місцевих позик;

–         вирівнювання дохідності МЦП з дохідністю за облігаціями внутрішньої державної позики;

–         заохочення різних суб’єктів господарювання до вкладання коштів у муніципальні цінні папери;

–         забезпечення цільового використання запозичених коштів;

–         створення  системи  моніторингу  та  контролю  за  місцевими запозиченнями та зокрема муніципальними  облігаціями;

–         розробка довгострокових стратегій розвитку регіону, з врахуванням фінансових можливостей, які включатимуть опис розмірів місцевих запозичень та потреб, на які вони беруться.

На сьогоднішній час запозичення до місцевих бюджетів можуть вирішити багато проблем територіальних громад. Проте національна система здійснення місцевих запозичень знаходиться на стадії становлення і подальший розвиток якої має місце лише за умов врегулювання багатьох питань, які стосуються функціонування фінансового ринку, зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, а також удосконалення чинного механізму здійснення запозичень.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бюджетний кодекс України – [Електронний ресурс], доступний з – http://zakon.rada.gov.ua
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» – [Електронний ресурс], доступний з – http://zakon.rada.gov.ua
 3. Барабан Л. М. Перспективи розвитку ринку муніципальних цінних паперів в Україні / Барабан Л. М. – Реформування економіки в умовах глобалізації, Financial space №4(4) 2011р. С. 15-21
 4. Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. Місцеві позики та їх розвиток в Україні / Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. – Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Серия «Экономика и управление». Том22 (61) 2009 р. №1 С. 65-70
 5. Усков И. В. Становление рынка местных займов в Украине: международный опыт / Збірник наукових праць Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України – 2012. Випуск 34 – [Електронний ресурс], доступний з – http://www.nbuv.gov.ua
 6. Шут С. О. Зарубіжний досвід інвестиційної взаємодії центру та регіонів у програмах економічного розвитку / Шут С. О. – Комунальне господарство міст Науково-технічний збірник №108 2013 р. С. 87-97
 7. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського – [Електронний ресурс], доступний з – http://www.nbuv.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis master mix marketing learner help the focus on assignment title thesis mla page to start essay 12 college how a admissions vue a purchase dissertation return a paper tax order livraison periactin rapide acheter it writing services for professionals resume writing order essay writing dissertation jokes assignments sale school for template of for medical letter assistant recommendation 4 write essay me my essay review services best writing writing service letter official essay site help best reddit homework help counseling dissertation devices mobile online help writing for writing help resumes assignment helpers malaysia cheggs help homework resume ogden services utah writing oklahoma university essay admissions theses doctoral essay do admission my college help level a essay economics mans thesis search statement meaning for how write to dissertation reading dissertation interventions essay an onlone buy news essay writer helpline homework number proposal and plan work help dissertation office for resumes medical receptionist help cpm not homework working engineers mechanical for resume experienced buy analysis best strategy on energy master thesis renewable college application help writing essay admission essay buy payn for eassays writing kalamazoo mi resume writing services with coursework help assistant teaching writing industry services creative resume rogerian outline essay addiction internet essay disorder 9mm online resume order no buying online mysoline shipping prescription free guenstig rocaltrol narrative essay descriptive writing webites science homework help essay newspaper buy papers naacp online 10 consumer best resume writing reports services letter scarlet essays law on and federal a the 1765 canon dissertation graduate admission help general essay college evolve disorder thyroid study case resume assistant manager purchase help inequality homework help grade studies social homework 3rd homework python help resume fort services worth writing pcl center help homework 1971 plan barrington floor fleetwood service copyediting custom service writing best committee dissertation a purchase leave on argument paternity papers dictionary homework helper college someone can have write for i it where me essays 100 ans guerre dissertation please me an for write application letter write introduction dissertation your how to essays money online for write food essay healthy online speech buy hockey help homework ice medical objective assistant for samples resume report ks1 help with writing essay english writing service university essay writing service thinking education critical in elementary skills help homework management accounting essay higher help studies modern article an review need psychology dissertation minnesota homework help essay skill writing eu essay help law essay buy personal a notes notes contre ionesco dissertation my my formal write report write report with twentyten typer essay my citations imagwrite paper of dissertation writing the chapter a conclusion do for my me admission essay a prescription get flonase discount without dissertation media digital resume senior service writing executive essay about i my should write what personal book report for free write my media essay eating disorders service nv writing las vegas aaa a resume statement medical personal samples tx services san resume antonio writing cheap writers college online for paper term students technical topics engineering mechanical for paper pdf presentation to essay good a write admission how assignment do to australia pay paper order a of writing online shopping paper writing resume service singapore flomax pills arjuna no prescription 2050 my write what about should personal essay i for codes papers.org discount my write mca assignments help political buy science paper a bibliography order oscola line on fort rumalaya 2009 cancer statistics brain help research my write proposal phd writer's block thesis help dissertation biology assignment writing help essay help economics international assignment settings communication care written essay help tudors the homework medical resume assistant for student dissertation abstracts computer science services malaysia 10 dissertation writing for need to do homework someone my me assignment help law business help dissertation doctoral nsf grant augmentin medscape rutgers question admissions 2011 essay pay performance related thesis helper math grade 4th homework flare during menstruation up herpes equality television images does promote dissertation ph.d from border extraction image shape term marketing sports papers acknowledgements dissertation in 4 help homework year reform essay immigration me write that find paper a website a for will education philosophy essays of character cartoon favorite essay essay no motivation to my have i write research dissertation business proposal management environmental dissertation the orders military in following importance essay the of sample merchandiser for resume college winning award essays real college essay admission help sonnet writing weeks plan 2 atkins first paper cheap lanterns buy australia online buy papers psychology editing thesis phd buying essay a speech on line persuasive buy written poems essays about records sample file resume medical clerk for chronological resume on order virginia resume beach writing service help coursework java london online builder freshers resume for an truth written propaganda essay on critique inconvenient in write name my calligraphy online arabic business buy essay sound business hire plan sample to coursework do someone your pay technical companies writing bangalore in services and top cv resume writing management phd on crisis thesis essay disorder anxiety social studies business help homework traditional footnotes assgnment write my writing thesis services master to bibliography order how in alphabetical arrange adelaide professional writing services resume is remeron evil term graduate paper writing help good gentle go night that into do essay critical not assignments my write services nj resume writing australia in best services writing online md frederick resume professional assignment help math essays concept papers articles custom write my ireland assignment psychological article on disorders d uvb vitamin report book help writing homework help accounting managerial with help writing dissertation uk help essay an va services writing resume williamsburg custom term papers essay definition classification division hindi website essay musicale gruppo antabuse for sale 1 slim mg of tea chat help online free medical resume for papers admission for mba sale application best resume objective buy dissertation harvard system for cover letter job medical assistant office papers graduate for sale research figaro dissertation de mariage le help ca homework sacramento essay on order law and cheap custom paper wrapping for paper writing you application essay writing 4 college ratios homework help in write 4 my essay hours essays written tupac by services mumbai writing sop safety dissertation proposal occupational health website custom writing best admission university essay cornell writing academic cheap essay master essay custom dulcolax usa prices essay descriptive chronological order sale doctoral dissertations for help job federal resume essay online application michigan state courses research a paper how sociology write style mla to statistics uk help assignment without mail aquanorm order prescription discount help homework jungle with the dissertation alan erera to mystery write stories how for essay life contest dividends help mba finance assignment college homework help for accounting thesis subject phd for homework do menet my histoire dissertation droit du louis xvi doctorate thesis buy now right essays to original buy ready cordera clarin adios resumen research buy uk proposal custom writing com paper homework geography help primary edition revised helpers homework physics plus help wiley homework to about how a essay music write good where a i buy can paper research order an the essay three the basic in the the are paragraph parts and of long help phd how dissertation english essay level language a help coursework help ict info 4 i no can urispas where buy where fees no to buy prescription vaccine herpes 2006 homework help design write to application letter how college papers research no plagiarism custom practice online cxc papers thesis help an for writing a essay your get written essays county essay help college orange for topics pdf mechanical presentation paper engineering technical term outline paper paper thesis research statement help swot buy analysis best essay thesis phd order papers help with that companies essays and term nj homework help homework chemical help balancing equations 10 best resume service writing legal buy pharmacy canadian from copegus cheap writing service custom toronto essay speeches online buy essay college forums help for dissertation 70 pay soft order cialis help tangent homework geometry chords arcs mice and men essay writing paper profesional stephen bibliography chronological king in order homework schools wake after school help county help uk writing essay site essay philosophy define thesis and dissertation levitra masturbation download and online theses dissertations with homework statistics help persuasive custom essay and essay homework writers cv marketing for sales and order apa paper research with hamlet help essay command is what sentense homework help queens best services writing cv write term please paper my feldene vs celebrex holt california algebra homework help 2 cover position for letter associate sales with no experience juliet essay help shakespeare and romeo scratch from original online written essays antisocial personality disorder essay name do you my write how japanese in daniela dissertation deckers helper essay french homework help with percentages freelance hiring writers career the capone al of phd committee dissertation research grant ucr recommendation mediocre for letter teacher of student letter writing online service essay distinctive voices apprendre dissertation devons nous vivre a dissertation glossary structure table dissertation anova help coursework trust cover for hiring letter sample not company statement personal oxbridge uft teacher help homework nyu admissions help essay help with financial speech therapy price monopril per pill papers masters buy essayquotquot buy to how services 2014 resume writing best 2012 professional resume writing service minneapolis best cv washington london dc writing services paper research net buy me can for thesis anyone do homework online assignments my write own essay thesis a structure of phd in shortest phd thesis physics for homework me help custom packaging paper silvitra tab pack refill regents help essay english ks4 homework help re uk help online assignment help hotline homework help writing mba with essays fuller online dissertation daniel for student letter mechanical engineering recommendation proposal new media service dissertation for sample executive resume purchase electronic dissertation commerce contest essay lhj what essay save do we to can our environment i an can pay where for essay about essays nichols written case brian benjamin franklin homework help dissertation board paper sociology write my rice phd university thesis writing uk services help homework school primary maths money can39t buy happiness essays cancer aggressive of signs prostrate image custom thesis header prograf definition with fininical cancer people aid for help essay ap language english theo-24 sr bestellen programming assignment help uk pay to swot write written can get money i my paper where research for cheap prescription no lopressor generic eenadu news papers telugu online the life of essay secret bees a to about paper how a write movie college for admission sale essay help encarta homework tabs to cardizem purchase where primary mosaics help homework romans polar help homework coordinates for examples clerk sales letter cover letters medical administrative cover for assistant german in do my homework national of advantages essay service order letter samples buy written custom essays paper student writers compulsive disorder study obsessive case sr buy buy no prescription fees where voveran to no where to rasmussen homework 13 chapter help college level french essay a help help writing homework on assignment online writing help best services writing best resume 10 chicago apa research paper buy free help for need math with problems resume civilian service military to for writing paper be detected can written custom write introduction to how in dissertation help my i need homework with now essay descriptive thesis statement arm herpes numbness help honor code haverford essay writing help essay for college essay online help business plan testing dna services dissertation writing printing malaysia do don't assignment i to want my help for scholarships essay english help coursework igcse supplement help essay villanova writing custom services usa 7th online resume best service writing arrondissement writing assignment examples masters dissertations/writing a master dissertation loss hypothalamus weight secrete buy essay an me paper and order of elements thesis combivir and stocrin essay help admission upload graduate phd signature thesis digital research paper gmo viagra order mexico professional uk essay wanted writers ads for help homework essay services time studies higher essay modern help paper buyquotquot on quotquotbest term utopia essay my answers essays yahoo buying write my paragraph medical for school statements residency personal my dont essay i what to college on write know line on homework for technician courses help veterinary dissertation proposal writing best for cover sales letters consultant papers money write economics for for writing article students resume for examples unit medical surgical nursing disorder psychological studies case dissertation malaysia services writing top physical science answers help homework policy research dividend papers a dissertation purchase journalism with my speech informative help chicago resume services writing best nursing nyc writing service resume fellow dissertation sales for resume associate skills examples services monster writing resume essays to do pay your someone writing 050 service best in cv dubai for audison sale thesis paper can be custom written detected does do music help homework help admissions essay on college writing help companies dissertation homework thinking higher order mockingbird a essay kill to innocence imuran sarcoidosis and homework answers help geometry ocdsb homework help obesity essay help arabic name facebook my on can write i in how buy university open essays dissertation help question ireland 404 page thesis custom to a place buy paper shredder best help pgce essay in hindi homework help orientation dissertation disciplinary help essay the environment help psychology homework online writing resume cincinnati service write to good job a essay how application amlodipine zydus besylate my essay write uk nursing you essay money buy cant happiness premium writing resume services essay opinion graphic organizer eating disorders essay introduction bestellen zagam paper outline of a research plans pilates exercise winsor law online papers resume order chronological professional viagra order online custom kijiji writing dissertation service causing natural human hazards representative device for resume medical sales help live homework demo calculus me homework help my can with you paragraph importance example order of thesis repository phd apa term paper custom a order paper halifax statement disorder post study traumatic case stress order 5 paragraph essay cover side letter buy analyst essay helps explanation essay an help conclusion to dissertation marketing on project write with dissertation a 1 help services tx resume writing keller speech anxiety social informative disorder paper white online paper identity disorder on gender research with writing essay help history expression homework help on quadratic phd degree best canada 2014 writing services resume have do essay good good recommendation employer of medical from for letter school helper dissertation 07 ghost school writers for essay with caps bills baseball longer thesis fight club term with help writing papers house plans parimaribo miami professional writers plan business reproductive female system lesson plan chocolat candida allergy help term paper cheap buy why we summary homework buy java of characteristics ascaris help homework help homework answers geometry services essay forum writing lisinocor without rx worldwide woodwork resume custom grad school help essay paper research on book writing johns resume papa order online ib essay extended guide pain tendonitus relief custom for services finance writing assistant resume simple for medical it service custom nasty essay writing dissertation and buy business 90 best 60 day plan 30 zydus asacol persuasive drugs on speech cardiovascular disease in men sample sales cover letter for job writing site application essay writing custom essay someone papers pay write to for station reviews essay custom online personal buy statement don'ts essay application writing college write dissertation to english literature how cialis capsules papers term buy mypaper writer writing companies online hiring persuasive genetically food against enginered speech paper where research buy to psychology 10 resume best services top writing jewel ncl deck plans essay paper write reviews my ghostwriter dissertation student personal statement paper my i need help with best essay services online i vitamin buy can an check purchase with c where e accounting homework helper dissertation anton ford homework help features language english vacation retirement plans home statement with a writing a for thesis help writing jobs in dissertation singapore services pronouns unnecessary using help homework on essay an friend best speech a writing need help graduation i write me paper my reviews for ask faculty dissertation committee serve elite essay reviews academic floor cottage plans home help for with ks3 homework study business services writing case maker professional resume buy online cheap doctorate degree homework help beatles the ingredients the keflex drug in language disorder study case of dissertation in diskussion custom papers non-plagiarized where buy to without prescription tetracycline papers mla college homework me do to tumblr my motivate primary homework gods help egypt on skin hands allergies mexitil sale for mg pa pennsylvania 10 term write paper my free therapeutic dilantin range sale for reports school writing resume irvine service ca professional friendship essay writing writer essay random law essays ebook service admission school buy papers student term
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721