МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Досліджено особливості понять місцеві запозичення та позики місцевим бюджетам та визначено їх спільні та відмінні риси. Проаналізовано показники місцевих запозичень за останні роки. Визначено шляхи удосконалення здійснення місцевих запозичень.

Ключові слова: місцевий бюджет,  місцеві запозичення, позики місцевим бюджетам, облігації місцевих позик.

Исследовано особенности понятий местные заимствования и заём местным бюджетам и определено их общие и различные черты. Проанализировано показатели местных заимствований за последние годы. Определено пути улучшения осуществления местных заимствований.

Ключевые слова: местный бюджет, местные заимствования, заём местным бюджетам, облигации местных займов. 

There were investigated the peculiarities of such notions as local borrowings and loans to local budgets, determined their common and different characteristics, analyzed local borrowings indices for last years and defined ways of improving the realization of local borrowings. 

Key words: local budget, local borrowings, loans to local budgets, local borrowings obligations.

Постановка проблеми. В умовах складних взаємовідносин у бюджетній системі України на рівні «центральний бюджет – місцеві бюджети» стосовно забезпеченості останніх власними фінансовими ресурсами, нестачі таких фінансових ресурсів для виконання власних повноважень місцевими органами влади, а також недостатності фінансових ресурсів на делеговані повноваження (міжбюджетні трансферти) органи місцевого самоврядування змушені здійснювати місцеві запозичення.

При цьому для забезпечення постійних надходжень до місцевих бюджетів потрібно розвивати інфраструктуру регіонів, підвищувати їх інвестиційний потенціал, але разом з цим на сьогодні в більшості випадків це зробити не можливо, адже державі і місцевим органам влади не вистачає коштів навіть на покриття поточних видатків в тому числі видатків за захищеними статтями. Така ситуація стає замкнутим колом, коли немає коштів на підтримання місцевої інфраструктури, зменшуються надходження місцевих бюджетів, місцеві бюджети залучають позики, збільшуючи в подальшому витрати на їх обслуговування, що в подальшому знову зупиняє регіональний розвиток.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасній економічній літературі проблеми муніципальних (місцевих) запозичень досліджуються в працях Буковинського С. А., Бураковського І. В., Гайдуцького П. І., Кириленко О. П., Луніної І. О., Берадзе Г. Р., Кравченко В. Н., Муратова В. А. та інших.

Ці автори у своїх публікаціях здебільшого досліджуються аспекти сутності та формування вітчизняного ринку муніципальних облігацій, що як на наш погляд часто ототожнюється з ринком місцевих запозичень, а також проблеми та можливості розвитку фінансової самостійності та забезпеченості органів місцевого самоврядування за рахунок здійснення місцевих позик.

Мета статті полягає у визначенні особливостей українського досвіду здійснення місцевих запозичень органами влади адміністративно-територіальних одиниць.

Виклад основного матеріалу. Для повного висвітлення всіх аспектів теми нашого дослідження, на нашу думку перш за все потрібно розмежувати два поняття пов’язаних із залученням місцевими органами влади фінансових ресурсів: позики місцевим бюджетам та місцеві запозичення.

Згідно Бюджетного Кодексу України позики місцевим бюджетам здійснюються за рахунок фінансових ресурсів Єдиного казначейського рахунка на покриття тимчасових касових розривів та/або на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів. Такі позики можуть бути і короткостроковими (до 3 місяців) і середньостроковими. Відповідні позики надаються без нарахування відсотків на тіло позики.

Щодо місцевих запозичень, то вони здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст [1]. З такого трактування законодавством поняття місцевих запозичень чітко простежується їх інвестиційне спрямування, покликане забезпечувати регіони промисловими та соціально необхідними об’єктами.

При цьому місцевими бюджетами можуть залучатися місцеві запозичення лише за певних умов згідно чинного бюджетного законодавства.

 • сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік;
 • кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються до фінансування лише бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету;
 • видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу;
 • місцеві запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів;
 • загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200%, хоча для міста Києва зроблено виняток – 400 %, середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку [2].

Незважаючи на те, що місцеві запозичення мають багато переваг, особливо муніципальні облігації, для місцевих бюджетів все ж обсяг таких запозичень залишається низьким.

Так на основі рисунка 1 проаналізуємо динаміку місцевих запозичень у формі муніципальних облігацій за період 2008-2012 років.

Рис. 1 Обсяг випуску облігацій місцевих позик на ринку цінних паперів України протягом 2008-2012 рр.

Такі різкі коливання на ринку муніципальних облігацій перш за все були спричинені декількома подіями: світовою фінансовою кризою коли за період 2008-2009 років обсяг випуску місцевих облігацій скоротився майже втричі до 370 мільйонів гривень, що було спричинено на думку експертів масовим неповерненням коштів за такими облігаціями (з 31 випуску облігацій місцевої позики погашено лише 8, а решта були реструктуризовані або перейшли на вторинний (спекулятивний) ринок цінних паперів); відмовою Міністерства фінансів України реєструвати місцеві запозичення у рамках домовленостей з МВФ про скорочення загального державного боргу частиною якого є і місцевий борг та дефіциту бюджету України, хоча вже у 2011 році було дозволено здійснювати запозичення містам, які приймають Євро-2012, а також для реструктуризації заборгованості, щоб уникнути дефолту; підготовка України до Євро-2012.

Основних позичальників місцевих органів влади та суми запозичень наведено в таблиці 1.

 Таблиця 1

Перелік зареєстрованих випусків облігацій місцевих позик

в Україні за 2008-2012 рр.

Назва емітента

Обсяг випуску, млн. грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Харківська міська рада

505,00

99,50

Львівська міська рада

200,00

300,00

ВР Автономної Республіки Крим

400,00

Донецька міська рада

75,00

60,00

Черкаська міська рада

60,00

Запорізька міська рада

60,00

25,00

50,00

Київська міська рада

5415,25

Луганська міська рада

50,00

Дніпропетровська міська рада

190,00

Луцька міська рада

30,00

10,00

Сєверодонецька міська рада

20,00

Краматорська міська рада

15,00

Вінницька міська рада

10,00

Кременчуцька міська рада

25,00

Бориспільська міська рада

9,00

Всього

974,00

370,00

584,50

5680,25

*Побудовано на основі джерел 3,4

Причинами здійснення таких запозичень були, або здійснення капітальних (здійснення капітального будівництва, покращення місцевої інфраструктури) видатків, або реструктуризації старих заборгованостей. Детальніше про причини здійснення місцевих запозичень органами місцевої влади наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Напрями цільового використання запозичених коштів при емісіях місцевих облігацій

Емітент

Мета позики

АР Крим

Реалізація екологічного проекту з переробки твердих побутових відходів в м. Сімферополь

Донецьк

Будівництво та реконструкція об`єктів до Євро-2012

Запоріжжя

Рефінансування існуючих боргових зобов’язань міської ради, реалізація проектів капітального будівництва міста

Кременчук

Розвиток міського електротранспорту

Харків

Будівництво та реконструкція об`єктів до Євро-2012

Черкаси

Реконструкція міських доріг

Київ

Погашення заборгованості за векселями, виконання кредитної угоди, забезпечення подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного забезпечення, будівництва об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, внесків органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності.

*Побудовано на основі джерела 2

Варто зазначити, що на сьогодні при дослідженнях місцевих запозичень переважна частина науковців аналізують здебільшого ринок муніципальних облігацій: об’єм таких запозичень, структуру за регіонами, інколи навіть напрямки використання, проте, на нашу думку, при дослідженні місцевих запозичень не слід ототожнювати їх з місцевими облігаціями, їх ринками, адже у структурі таких запозичень можуть бути, і кредити: зовнішні та внутрішні, і місцеві гарантії для комунальних підприємств, позики від міжнародних організацій. Інколи кредити від банків та інших фінансових установ можуть в декілька разів перевищувати облігації внутрішньої місцевої позики, тому на них також слід звертати увагу при дослідження для виявлення реальних справ з місцевими запозиченнями на місцевому рівні.

На основі таблиці 3 вибірково можемо побачити приблизну структуру місцевих запозичень відповідних місцевих рад.

Таблиця 3

Структура місцевих запозичень і гарантій окремих місцевих рад України

Суб’єкт господарювання

Кредитор

Обсяг, валюта, % ставка, термін запозичення

Вид запозичення

Бориспільська місцева рада

АБ «Укргазбанк»

9 млн. грн., 13,5%, 56 місяців

Облігації внутрішньої місцевої позики

Субпозичальник КП ВАГ «Бориспільводоканал

ЄБРР, субкредитор МФУ

32,32 млн. грн.

позика

Донецька місцева рада

ПАТ «Альфа-Банк»

75 млн. грн., 16%

Облігації внутрішньої місцевої позики

ПАТ Акціонерний промислово-інвестиційний банк

60 млн. грн., 25%

Облігації внутрішньої місцевої позики

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк»

350 млн. грн., 14,89%

кредит

Запорізька міська рада

60млн. грн., погашена

Облігації внутрішньої місцевої позики

25млн.грн. (серіями 10 млн. грн. на 2 роки 14%, 10млн. грн. на 3 роки 15%, 5 млн. грн. на 4 роки 16% )

Облігації внутрішньої місцевої позики

50млн.грн., не більше 18%

Облігації внутрішньої місцевої позики

Дніпропетровська міська рада

ПАТ «Ерсте Банк»

32,58 млн. грн., 14%, 3 роки

кредит

КП «Дніпроводокал»

ЄБРР

20 млн. євро

кредит

100 млн. грн., не вище 16%, 3 роки

Облігації внутрішньої місцевої позики

Черкаська міська рада

АБ «Укргазбанк»

60 млн. грн., 14%, 5 років

Облігації внутрішньої місцевої позики

КПТМ Черкаситеплокомунекнерго

ЄБРР

11,2 млн. євро, ставка Euribor+3(3,5)%

кредит

КП «Черкасиводоканал»

МБРР

10,88млн. дол. США,

кредит

*Побудовано на основі Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій Міністерства фінансів України

На основі таблиці 3 можемо зробити висновок, що загалом місцеві запозичення є досить вигідним залученням коштів місцевими бюджетами, адже такі значні фінансові вливання в бюджети розвитку наведених в таблиці міських рад могли б стати базою щодо розвитку місцевої інфраструктури, проте існують і певні негативні моменти з такими запозиченнями: основними кредиторами місцевих бюджетів є вітчизняні банки (кредити, купівля облігацій внутрішньої місцевої позики), що здебільшого можуть спекулювати на процентних ставках і з місцевими облігаціями.

Проаналізувавши особливості вітчизняного досвіду місцевих запозичень можна виділити такі їх переваги та недоліки (табл. 4).

Таблиця 4

Переваги та недоліки місцевих запозичень в Україні

Переваги

Недоліки

–   Позитивний досвід емісії облігацій в певному місті підвищує його кредитоспроможність та довіру кредиторів;

–   Сума випуску облігацій обмежена лише законодавством;

–   Висока конкуренція між кредиторами сприяє зниженню відсоткових ставок;

–   Місцева влада налагоджує безпосередні стосунки з інвесторами;

–   Розкриття інформації про фінансовий аспекти місцевих позик сприяє підвищенню загальної довіри до органів управління;-   Недостатній інтерес потенційних інвесторів;

–   Відсутність системи регулювання діяльності ринку муніципальних цінних паперів;

–   Обмежений доступ інвесторів до інформації про діяльність емітентів муніципальних цінних паперів;

–   Відсутність розвиненої інфраструктури фондового ринку;

–   Випуск облігації може зайняти досить багато часу;

–   Детальне розкриття фінансової інформації вимагає витрат часу працівників органів місцевого самоврядування міст

–   Значні видатки на одержання кредитного рейтингу.

*Побудовано на основі джерел 5,6

Висновки. Врахувавши особливості здійснення місцевих запозичень в Україні можна виділити наступні заходи удосконалення цього процесу:

–         формування конкретних інвестиційних програм, під які беруться позики;

–         підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють розміщення місцевих позик;

–         вирівнювання дохідності МЦП з дохідністю за облігаціями внутрішньої державної позики;

–         заохочення різних суб’єктів господарювання до вкладання коштів у муніципальні цінні папери;

–         забезпечення цільового використання запозичених коштів;

–         створення  системи  моніторингу  та  контролю  за  місцевими запозиченнями та зокрема муніципальними  облігаціями;

–         розробка довгострокових стратегій розвитку регіону, з врахуванням фінансових можливостей, які включатимуть опис розмірів місцевих запозичень та потреб, на які вони беруться.

На сьогоднішній час запозичення до місцевих бюджетів можуть вирішити багато проблем територіальних громад. Проте національна система здійснення місцевих запозичень знаходиться на стадії становлення і подальший розвиток якої має місце лише за умов врегулювання багатьох питань, які стосуються функціонування фінансового ринку, зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, а також удосконалення чинного механізму здійснення запозичень.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бюджетний кодекс України – [Електронний ресурс], доступний з – http://zakon.rada.gov.ua
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» – [Електронний ресурс], доступний з – http://zakon.rada.gov.ua
 3. Барабан Л. М. Перспективи розвитку ринку муніципальних цінних паперів в Україні / Барабан Л. М. – Реформування економіки в умовах глобалізації, Financial space №4(4) 2011р. С. 15-21
 4. Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. Місцеві позики та їх розвиток в Україні / Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. – Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Серия «Экономика и управление». Том22 (61) 2009 р. №1 С. 65-70
 5. Усков И. В. Становление рынка местных займов в Украине: международный опыт / Збірник наукових праць Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України – 2012. Випуск 34 – [Електронний ресурс], доступний з – http://www.nbuv.gov.ua
 6. Шут С. О. Зарубіжний досвід інвестиційної взаємодії центру та регіонів у програмах економічного розвитку / Шут С. О. – Комунальне господарство міст Науково-технічний збірник №108 2013 р. С. 87-97
 7. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського – [Електронний ресурс], доступний з – http://www.nbuv.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

automobile distributer caps with need i help prime homework factors factors example page resume question law essay for cover problem criminal before lasix dopamine why write for essay me write words for my using poem me a refund help homework policy chegg to how publish phd a thesis essay bipolar disorder conclusion services essay admission mba video fast writing essay services writing resume chicago best nyc services Diovan comprare free resume writing services effect and essay smoking cause on write to and my how goals objectives Springs Noroxin Noroxin gain at - pills Coral 2077 weight buy walmart capital master working management thesis stress symptoms disorder post dissertation made in aralen usa woo dating il jung uee help constallation capricorn homework sociology essay help undergraduate for cash homework do my applying resume job canada dissertation essay writer jobs jelly in cialis singapore written thesis phd to me write resume someone for my writers psychology essay professional help application essay fsu Endep no San prescription insurance without Endep generic cost - no purchase Jose fees dissertation services writing toronto cheap disorder study case anxiety child penalty death essay on statement thesis help homework disorder attention essay deficit marshall essay tips for thesis prospectus masters dissertation buy cheap online social help on studies homework malerschablonen dating online christmas help and carol scrooge a marley homework and tips bound staples dissertation services dissertation consultation marketing no prescription 2050 arjuna custom essay writing toronto lesson religion catholic plans and beehive help the homework psychology phd clinical dissertation writing catholic annulment essay help statements help with personal dissertation essay time fellowship diary research part indian international (idrf) homework war woodlands world help 2 psychological winnie pooh disorders essay the persuasive eating disorders essays paper custom service best prompts writing for essays notebooks cheap paper cute best resume service writing healthcare makleodo online sezonas 5 dating dukterys university admissions essay oklahoma thorazine supplier best essay write a reflection application and short mba goals term long essays dissertation definition and order law pakistan in essay situation homework help grades does a descriptive writing on help essay help political assignment science someone love to me book report graduate academic services students for writing writing services articles law writing with help essays sale book term on and paper system purchase on effect cancer marijuanas marketing sales sample resume and for plan best business pro buy papers online written free letter medical of for recommendation submit how to school garage plans workshop classification outline essay division une en dissertation rediger comment philosophie dating of pictures radio carbon can paper what i research my do on cheapest to buy paper place tissue essays writing writers aztecs help homework doctor a without sinemet hire thesis a writer papaer my write best writing paper online service essay order plagiarized non tutor essay examples exam ny resume school grad bar shanaynay dating living show in colour assignments cis111 me my for do dissertation fitelson branden pinchbecks helper j homework math precalculus help homework essay singapore service writing history writing need help essay online paper my type write article my students writing college services for essay college service application mistakes sleep for disorders thesis statement an essay help writing admission write dissertation my conclusion homework with help science brisbane homework help desperate dating housewives africa online speech for school avance meeting in de on an buy education essays argumentative essays critical measure measure for report introduction book hunger games dating online free college usa custom essay creative writing courses online summer help paper coupon tips paper writing for research essay medical sample school application for qanda infeksiyasi herpes school paper service writing high can i resume to go my with where get help online buy research cheap papers control groups dissertation writing services essay genuine homework help textbook amontillado essay cask of help the 30 perscription no day - Winnipeg Neurontin paypal Neurontin letter sample for mechanical fresher engineer cover background custom not thesis working prescription online get without canada paypal Thousand Sinte Oaks Sinte - buy an bibliography title have should annotated a gl assessment online papers cleocin gel comprare most essay famous writers mg 120 prozac ptlls help assignments with online cheap writers essay paper type online 5 cytotec prescription mg no with help uk dissertation online writing free online essay writer medical for transcriptionists examples resume introduction juliet differences essay similarities introduction essay and romeo communication essays skills on inequalities graph homework help paper writer reviews term dissertation takes average it to complete time online resume buy help architecture essay in for prices protonix best on conversions help homework ultimate the help gift essay help vpl homework best homework sites help loxitane onlinesale 25mg best professional services writing resume dc disobeying of consequences essays orders my research write you will me for paper dissertation behaviour a purchase dating dog show generator writer paper papers ocb cheap homework help plan business 40 prograf mg comment dissertation sujet introduire writers melbourne essay lse dissertation help online review writings custom purchase prescription tofranil where free no shipping to help forum accounting homework free paper online writing australia writing custom essay admission secundarios pepcid efectos review online essay my statistics help business assignment online service writing best to do how an essay outline argument writer essay cell processes help homework business writers paper my how introduction to write anthology essays cite multiple help for online depression chat plain paper writing online graduate resume fresh pdf for sample engineer mechanical salem witch essay outline trials for pressure blood comparison medications violence women designer india on positive essay against essay baby in cheap do my for homework me verizon blackberry for plans new curve Noroxin order cheap help saxon homework free help business with plan services speech wedding writing diabetes articles journal obesity research resume for engineer mechanical doc school assignments help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721