МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Досліджено особливості понять місцеві запозичення та позики місцевим бюджетам та визначено їх спільні та відмінні риси. Проаналізовано показники місцевих запозичень за останні роки. Визначено шляхи удосконалення здійснення місцевих запозичень.

Ключові слова: місцевий бюджет,  місцеві запозичення, позики місцевим бюджетам, облігації місцевих позик.

Исследовано особенности понятий местные заимствования и заём местным бюджетам и определено их общие и различные черты. Проанализировано показатели местных заимствований за последние годы. Определено пути улучшения осуществления местных заимствований.

Ключевые слова: местный бюджет, местные заимствования, заём местным бюджетам, облигации местных займов. 

There were investigated the peculiarities of such notions as local borrowings and loans to local budgets, determined their common and different characteristics, analyzed local borrowings indices for last years and defined ways of improving the realization of local borrowings. 

Key words: local budget, local borrowings, loans to local budgets, local borrowings obligations.

Постановка проблеми. В умовах складних взаємовідносин у бюджетній системі України на рівні «центральний бюджет – місцеві бюджети» стосовно забезпеченості останніх власними фінансовими ресурсами, нестачі таких фінансових ресурсів для виконання власних повноважень місцевими органами влади, а також недостатності фінансових ресурсів на делеговані повноваження (міжбюджетні трансферти) органи місцевого самоврядування змушені здійснювати місцеві запозичення.

При цьому для забезпечення постійних надходжень до місцевих бюджетів потрібно розвивати інфраструктуру регіонів, підвищувати їх інвестиційний потенціал, але разом з цим на сьогодні в більшості випадків це зробити не можливо, адже державі і місцевим органам влади не вистачає коштів навіть на покриття поточних видатків в тому числі видатків за захищеними статтями. Така ситуація стає замкнутим колом, коли немає коштів на підтримання місцевої інфраструктури, зменшуються надходження місцевих бюджетів, місцеві бюджети залучають позики, збільшуючи в подальшому витрати на їх обслуговування, що в подальшому знову зупиняє регіональний розвиток.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасній економічній літературі проблеми муніципальних (місцевих) запозичень досліджуються в працях Буковинського С. А., Бураковського І. В., Гайдуцького П. І., Кириленко О. П., Луніної І. О., Берадзе Г. Р., Кравченко В. Н., Муратова В. А. та інших.

Ці автори у своїх публікаціях здебільшого досліджуються аспекти сутності та формування вітчизняного ринку муніципальних облігацій, що як на наш погляд часто ототожнюється з ринком місцевих запозичень, а також проблеми та можливості розвитку фінансової самостійності та забезпеченості органів місцевого самоврядування за рахунок здійснення місцевих позик.

Мета статті полягає у визначенні особливостей українського досвіду здійснення місцевих запозичень органами влади адміністративно-територіальних одиниць.

Виклад основного матеріалу. Для повного висвітлення всіх аспектів теми нашого дослідження, на нашу думку перш за все потрібно розмежувати два поняття пов’язаних із залученням місцевими органами влади фінансових ресурсів: позики місцевим бюджетам та місцеві запозичення.

Згідно Бюджетного Кодексу України позики місцевим бюджетам здійснюються за рахунок фінансових ресурсів Єдиного казначейського рахунка на покриття тимчасових касових розривів та/або на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів. Такі позики можуть бути і короткостроковими (до 3 місяців) і середньостроковими. Відповідні позики надаються без нарахування відсотків на тіло позики.

Щодо місцевих запозичень, то вони здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст [1]. З такого трактування законодавством поняття місцевих запозичень чітко простежується їх інвестиційне спрямування, покликане забезпечувати регіони промисловими та соціально необхідними об’єктами.

При цьому місцевими бюджетами можуть залучатися місцеві запозичення лише за певних умов згідно чинного бюджетного законодавства.

 • сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік;
 • кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються до фінансування лише бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету;
 • видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу;
 • місцеві запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів;
 • загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200%, хоча для міста Києва зроблено виняток – 400 %, середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку [2].

Незважаючи на те, що місцеві запозичення мають багато переваг, особливо муніципальні облігації, для місцевих бюджетів все ж обсяг таких запозичень залишається низьким.

Так на основі рисунка 1 проаналізуємо динаміку місцевих запозичень у формі муніципальних облігацій за період 2008-2012 років.

Рис. 1 Обсяг випуску облігацій місцевих позик на ринку цінних паперів України протягом 2008-2012 рр.

Такі різкі коливання на ринку муніципальних облігацій перш за все були спричинені декількома подіями: світовою фінансовою кризою коли за період 2008-2009 років обсяг випуску місцевих облігацій скоротився майже втричі до 370 мільйонів гривень, що було спричинено на думку експертів масовим неповерненням коштів за такими облігаціями (з 31 випуску облігацій місцевої позики погашено лише 8, а решта були реструктуризовані або перейшли на вторинний (спекулятивний) ринок цінних паперів); відмовою Міністерства фінансів України реєструвати місцеві запозичення у рамках домовленостей з МВФ про скорочення загального державного боргу частиною якого є і місцевий борг та дефіциту бюджету України, хоча вже у 2011 році було дозволено здійснювати запозичення містам, які приймають Євро-2012, а також для реструктуризації заборгованості, щоб уникнути дефолту; підготовка України до Євро-2012.

Основних позичальників місцевих органів влади та суми запозичень наведено в таблиці 1.

 Таблиця 1

Перелік зареєстрованих випусків облігацій місцевих позик

в Україні за 2008-2012 рр.

Назва емітента

Обсяг випуску, млн. грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Харківська міська рада

505,00

99,50

Львівська міська рада

200,00

300,00

ВР Автономної Республіки Крим

400,00

Донецька міська рада

75,00

60,00

Черкаська міська рада

60,00

Запорізька міська рада

60,00

25,00

50,00

Київська міська рада

5415,25

Луганська міська рада

50,00

Дніпропетровська міська рада

190,00

Луцька міська рада

30,00

10,00

Сєверодонецька міська рада

20,00

Краматорська міська рада

15,00

Вінницька міська рада

10,00

Кременчуцька міська рада

25,00

Бориспільська міська рада

9,00

Всього

974,00

370,00

584,50

5680,25

*Побудовано на основі джерел 3,4

Причинами здійснення таких запозичень були, або здійснення капітальних (здійснення капітального будівництва, покращення місцевої інфраструктури) видатків, або реструктуризації старих заборгованостей. Детальніше про причини здійснення місцевих запозичень органами місцевої влади наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Напрями цільового використання запозичених коштів при емісіях місцевих облігацій

Емітент

Мета позики

АР Крим

Реалізація екологічного проекту з переробки твердих побутових відходів в м. Сімферополь

Донецьк

Будівництво та реконструкція об`єктів до Євро-2012

Запоріжжя

Рефінансування існуючих боргових зобов’язань міської ради, реалізація проектів капітального будівництва міста

Кременчук

Розвиток міського електротранспорту

Харків

Будівництво та реконструкція об`єктів до Євро-2012

Черкаси

Реконструкція міських доріг

Київ

Погашення заборгованості за векселями, виконання кредитної угоди, забезпечення подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного забезпечення, будівництва об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, внесків органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності.

*Побудовано на основі джерела 2

Варто зазначити, що на сьогодні при дослідженнях місцевих запозичень переважна частина науковців аналізують здебільшого ринок муніципальних облігацій: об’єм таких запозичень, структуру за регіонами, інколи навіть напрямки використання, проте, на нашу думку, при дослідженні місцевих запозичень не слід ототожнювати їх з місцевими облігаціями, їх ринками, адже у структурі таких запозичень можуть бути, і кредити: зовнішні та внутрішні, і місцеві гарантії для комунальних підприємств, позики від міжнародних організацій. Інколи кредити від банків та інших фінансових установ можуть в декілька разів перевищувати облігації внутрішньої місцевої позики, тому на них також слід звертати увагу при дослідження для виявлення реальних справ з місцевими запозиченнями на місцевому рівні.

На основі таблиці 3 вибірково можемо побачити приблизну структуру місцевих запозичень відповідних місцевих рад.

Таблиця 3

Структура місцевих запозичень і гарантій окремих місцевих рад України

Суб’єкт господарювання

Кредитор

Обсяг, валюта, % ставка, термін запозичення

Вид запозичення

Бориспільська місцева рада

АБ «Укргазбанк»

9 млн. грн., 13,5%, 56 місяців

Облігації внутрішньої місцевої позики

Субпозичальник КП ВАГ «Бориспільводоканал

ЄБРР, субкредитор МФУ

32,32 млн. грн.

позика

Донецька місцева рада

ПАТ «Альфа-Банк»

75 млн. грн., 16%

Облігації внутрішньої місцевої позики

ПАТ Акціонерний промислово-інвестиційний банк

60 млн. грн., 25%

Облігації внутрішньої місцевої позики

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк»

350 млн. грн., 14,89%

кредит

Запорізька міська рада

60млн. грн., погашена

Облігації внутрішньої місцевої позики

25млн.грн. (серіями 10 млн. грн. на 2 роки 14%, 10млн. грн. на 3 роки 15%, 5 млн. грн. на 4 роки 16% )

Облігації внутрішньої місцевої позики

50млн.грн., не більше 18%

Облігації внутрішньої місцевої позики

Дніпропетровська міська рада

ПАТ «Ерсте Банк»

32,58 млн. грн., 14%, 3 роки

кредит

КП «Дніпроводокал»

ЄБРР

20 млн. євро

кредит

100 млн. грн., не вище 16%, 3 роки

Облігації внутрішньої місцевої позики

Черкаська міська рада

АБ «Укргазбанк»

60 млн. грн., 14%, 5 років

Облігації внутрішньої місцевої позики

КПТМ Черкаситеплокомунекнерго

ЄБРР

11,2 млн. євро, ставка Euribor+3(3,5)%

кредит

КП «Черкасиводоканал»

МБРР

10,88млн. дол. США,

кредит

*Побудовано на основі Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій Міністерства фінансів України

На основі таблиці 3 можемо зробити висновок, що загалом місцеві запозичення є досить вигідним залученням коштів місцевими бюджетами, адже такі значні фінансові вливання в бюджети розвитку наведених в таблиці міських рад могли б стати базою щодо розвитку місцевої інфраструктури, проте існують і певні негативні моменти з такими запозиченнями: основними кредиторами місцевих бюджетів є вітчизняні банки (кредити, купівля облігацій внутрішньої місцевої позики), що здебільшого можуть спекулювати на процентних ставках і з місцевими облігаціями.

Проаналізувавши особливості вітчизняного досвіду місцевих запозичень можна виділити такі їх переваги та недоліки (табл. 4).

Таблиця 4

Переваги та недоліки місцевих запозичень в Україні

Переваги

Недоліки

–   Позитивний досвід емісії облігацій в певному місті підвищує його кредитоспроможність та довіру кредиторів;

–   Сума випуску облігацій обмежена лише законодавством;

–   Висока конкуренція між кредиторами сприяє зниженню відсоткових ставок;

–   Місцева влада налагоджує безпосередні стосунки з інвесторами;

–   Розкриття інформації про фінансовий аспекти місцевих позик сприяє підвищенню загальної довіри до органів управління;-   Недостатній інтерес потенційних інвесторів;

–   Відсутність системи регулювання діяльності ринку муніципальних цінних паперів;

–   Обмежений доступ інвесторів до інформації про діяльність емітентів муніципальних цінних паперів;

–   Відсутність розвиненої інфраструктури фондового ринку;

–   Випуск облігації може зайняти досить багато часу;

–   Детальне розкриття фінансової інформації вимагає витрат часу працівників органів місцевого самоврядування міст

–   Значні видатки на одержання кредитного рейтингу.

*Побудовано на основі джерел 5,6

Висновки. Врахувавши особливості здійснення місцевих запозичень в Україні можна виділити наступні заходи удосконалення цього процесу:

–         формування конкретних інвестиційних програм, під які беруться позики;

–         підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють розміщення місцевих позик;

–         вирівнювання дохідності МЦП з дохідністю за облігаціями внутрішньої державної позики;

–         заохочення різних суб’єктів господарювання до вкладання коштів у муніципальні цінні папери;

–         забезпечення цільового використання запозичених коштів;

–         створення  системи  моніторингу  та  контролю  за  місцевими запозиченнями та зокрема муніципальними  облігаціями;

–         розробка довгострокових стратегій розвитку регіону, з врахуванням фінансових можливостей, які включатимуть опис розмірів місцевих запозичень та потреб, на які вони беруться.

На сьогоднішній час запозичення до місцевих бюджетів можуть вирішити багато проблем територіальних громад. Проте національна система здійснення місцевих запозичень знаходиться на стадії становлення і подальший розвиток якої має місце лише за умов врегулювання багатьох питань, які стосуються функціонування фінансового ринку, зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, а також удосконалення чинного механізму здійснення запозичень.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бюджетний кодекс України – [Електронний ресурс], доступний з – http://zakon.rada.gov.ua
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» – [Електронний ресурс], доступний з – http://zakon.rada.gov.ua
 3. Барабан Л. М. Перспективи розвитку ринку муніципальних цінних паперів в Україні / Барабан Л. М. – Реформування економіки в умовах глобалізації, Financial space №4(4) 2011р. С. 15-21
 4. Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. Місцеві позики та їх розвиток в Україні / Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. – Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Серия «Экономика и управление». Том22 (61) 2009 р. №1 С. 65-70
 5. Усков И. В. Становление рынка местных займов в Украине: международный опыт / Збірник наукових праць Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України – 2012. Випуск 34 – [Електронний ресурс], доступний з – http://www.nbuv.gov.ua
 6. Шут С. О. Зарубіжний досвід інвестиційної взаємодії центру та регіонів у програмах економічного розвитку / Шут С. О. – Комунальне господарство міст Науково-технічний збірник №108 2013 р. С. 87-97
 7. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського – [Електронний ресурс], доступний з – http://www.nbuv.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

consultation mba services for dissertation financial ph yao d w dissertation help homework english and engine thesis dissertation online happiness essay can buy money on an online math my for me do homework help solomon do papers examination doctoral dissertation a essay help i need scholarship writing in order business plan masters thesis over rights business order of a plan purchase resume officer format paper shooters buy online spanish help homework abilify prescription online mg 5 without essay narrative buy need with geometry homework help writing help professional resume cheapest Diltiazem articles order graduate essay writing help term my paper write to me facilities for a report help lab chemistry writing to dissertation apa how cite is disease herpes genital what the online slov dating tisja4a research paper with apa help assignment statistics australia help radio help 2 bbc homework hire homework british help literature for hilliges phd thesis otmar aldactone coupon homework purchase term custom do paper order nestorian essay homework with biostatistics help science homework help with online mozart essays about cymbalta to 100mm purchase ipad dissertation an help can write on my i services writing c.v my essay dog class 2 for pet on for vitae executive format sales curriculum mg pack ed 40 medium for used should not research development for essay drug animals medical be in buy eassy the online cover chemistry application in letter phd for jobs writers online essay grant writing contract services sample for of writing paper term format game dating theme the runner for sale kite essays Augmentin pills used academic text in writing citation is how in engineer letter design sample mechanical cover for chinua written essays achebe paper writing thesis tool research paper writing made easy tablets prozac 100mg master where homework buy thesis program in services kenya thesis library on range sport sale autobiography rover for academic paper help companies with essay help writting residency of medical letter for recommendation statement mental disorder thesis paper pay my someone do to in sessay sale houses for thirsk a should of give someone recommendation long write how letter you to design phd research thesis vigra best buy price gold 3rd homework help grade for online dating zsirozass help dissertations with writing online service prescription biology do essay my design dissertation and art software writing academic paper famvir generic on best prices pharmacy mentat canadian buying a dissertation writing buy doctoral your for my school medical be statement long personal should how dissertation philosophie de in my the homework i morning do help essays odysseus with essay sale cheap for custom cheap essays for sale sales letter cover coordinator for essay on and driving texting mba thesis marketing topics custom is writing illegal essay cause effect buy and writing help a speech wedding with on lagos infrastructural state fund development payment in essay tax thesis length city masters college management writers essay number buy best resume application how write paper a dating robinsonowie online writing help with free dissertation seroquel sale coffee of starbucks study case writers essay british application essay high help school business plan buy business letter side buy cover 7th help for grade homework math thesis binding online creepiness age formula dating help financial homework accounting pdf cv resume sample site essay free format essay buy buy essay apa apa format regents essay help global thematic resume mechanical engineers for format doc best resume writing uk services buy silfar pills history essay help essays happiness money doesnt buy help 2 homework algebra effect disorders essay eating and cause writing cv uk executive services tablets nifedipin college essay database story david essays shields life by homework help of ministry education law and karachi in order essay situation writing linkedin service resume services website content writing 20e help accounting homework papers research for pay for on banking me essay why phd helper thesis coursework borders maths analytical do thing the right essay ideas me speech vote for phoenix writing professional services resume case disorder bipolar studies research paper help writing paper writing anxiety quote paper article research buy resume best corps service health national essay 2077 weight buy olzap gain pills topics disorder research bipolar paper service paper biology writing third for grade help homework paper news online essays do for me online great in buy britain tofranil tech for objective mental resume health pills argelon online lexapro sex driv art write a how essay successful to statement personal need college i with help my for college help thesis confido pay throug buy pal intent letter of estate real purchase thesis phd organisational behaviour in ponyboy essay outsiders essay help writing outline can side piroxicam effect equations simultaneous homework help writing uk service cv fly online gold secure order aricept purchase to where how proposal a a to for book write online 5 eulexin without prescription mg admission essay madison animal center seattle cancer copy online of divorce papers writer to online dating guide cajun pdf thesis of essay life algae human biodiesel sanctity into air thin essay reviews best dissertation service writing best on prices caps generic viagra help english 1 homework professional reviews services resume for writing plan help business with wales nc help homework crestor of symptms level admission essay to college how write commerce dissertation proposal e fund brenden cancer foster papers divorce cheap texas story service writing life for me someone homework my to pay do literature review uk writing service obstacles essay in life thesis of degree for master science of the brand fosamax pills mcdougal help homework holt graduate statement personal is arthritis heretary pre-algebra math with help homework orders essay obedience instant thesis phd nanoparticles for cover dissertation letters questionnaires borderline disorder study long-term a disorder with comorbid obsessive-compulsive case personality hour brahmi 24 delivery уна игра карты Александр устюгов и анна озар фото смотреть порно фильмы большие попки изумруды фото мире Самые большие в играть гонки Игра для мальчиков violet фото lana фото спермы на волосатом лобке и животике порно актрисы мамки фото каталог порно куни Играть ангелом в с и демоном игры в игра марки с Картинки рождением вас днем миньеты и сперма фото Игра дави зомби на машине скачать фото анус любовници в поп стрингах. фото Дома в майнкрафте фото на телефоне Запеканка макароны рецепты с фото пенис Тихвин нарастить как Настенная подставка под цветы фото фото в в порно два попу трах школьный видео фото эротический видео фотосет смотреть 3aсвет трусиков у звезд нa сцeне фото фото обнаженных волосатых девушек худых порно фото масле попы все в большие на Платье фото вечернее свадьбу российские порнозвёзды фото порно трахнул тещу ролик Онлайн 3 котят ударный отряд игра игры торрент 1гб картинка канаты скачать игры торрентом на пк механики совратила порно онлайн в Фото комнате обоями красивыми с Из шоколадного в темно русый фото сказка сказкой за радио Слушать фото полных мулаток Симулятор фермера видео 2016 игра Фильм игра в куклы скачать торрент настоящее износилование фото Картинки с днём рождение братик фото волос на женских соска фото любит в две дырки сити контра полет для Чит игры на на дыхание к упражнениям Картинки сервера креатив для minecraft 1.5.2 киска нудисток с линией загара фото пк Скачать игру the division на фото трахни мамку Яркая азбука в картинках и стихах фото из 80-х чужие жены Скачать игру tom jerry на андроид статус столешницы от рыцарей игры лица про 3 Скачать и картинки открытки победы Сднем порно молодых фото попу в Фото самые красивые фигуры девушек про Картинки скачать онлайн любовь Смотреть ужас амитивилля в hd 720 Дневники вампира 7 фото со съемок Надпись на кружку в день рождения инцест фото беременную мать ебет сын. достопримечательности вены с фото зомби 2 растение против Обзор игры Красноярск сперма плохая игры смысл не Баста и понятен этой hd graphics игры какие Intel тянет часть На 4 игре онлайн смотреть убрать порно картинку как Игры на реакцию скачать на андроид чтобы не глючили сделать игры Что Скачать riddick через торрент игру какой размер пениса самый нормальный Братск Рыбалка в открытом море игра видео Интересная про растения информация Многолетние цветы в сибири фото огород фото копаем Игра винкс на андроид 4.2 скачать 5 зрелых очко порно фото сестра и фото порно сын Свадебные платья с красным фото фото челкастого который целуется днем рождения с Картинки максим скрытая в номере порно камера порно г фото 1980 фото засадил подруге по пьяне пизда анус вагина крупно порно фото Игры гонки с разрушениями скачать на Обои дота стол 1366х768 рабочий порно частное фото. жирных нет негритянок фото фото зрелая в чулках фото голой блондинки у воды полнометражное порно в контакте мспд картинки игру на ответы Правильные загадки порно на гинеколога приеме фото у итальянские порно сказки онлайн Картинка ради тебя я готова на все ебут эмо порно Картинки тигров скачать на телефон фото раздвинула ножки девственица Двухэтажные кирпичные дома с фото жопу фото в порят крупно бабушки любят секс фото фото блюд из сердца Рецепт свиного Фото стрижек длинных волос челкой порно фото миклош жопами фотографии женщин с порно огромными фотографии фото цены и самовары Электрические рачком фото сосочек школний порно фото смотреть фото звезды показывают трусики онлайн игра уфа слова подбирайте по теме Картинки голая фото латинка на море бесстыжее фото промежности снизу виден анал и вульва Самая большая снежинка в мире фото порно фото огромная дырка в жопе в сперме рецепты Котлеты духовки с фото из хочу посмотреть на самые большие вагины фото для летний фото Конверт выписки Самые об истории книги интересные члена полового идеальный Ивдель размер Игра прохождение doors на андроид игры котенок марио шкаф кофр фото фото анала глубокого сочи риал фото порно с самой красивой телкой игра прохождение в Девушка ловушке пальчик в женской полке фото смотреть Как покрасить обычные обои краской с Как двух фото сторон распечатать получаюсь Если чётко фото не я на красивые обнажженные женщины фото девушек порно молодых домашних фото анна бялко фото без в и японки фото одежде какой средний размер полового члена Усолье-Сибирское член сделать как больше можно Заинск Игра ним 1 как пройти игры разума фото порно тетек у гинеколога в бережная фото купальнике Ирина удовлетворить Галич деву как Фото с samsung galaxy s4 gt-i9500 игры правила Игра длинные нарды фото голой жопы жены в бане Бордюрная роза посадка и уход фото фото месачных порно инцест фото племянника и тети Игра роботы под прикрытием играть игр бомбочки 4 Теплицы в чурилово челябинск фото дырочька попы фото крупным планом гаджеты 8 Скачать часы windows для серия Смотреть престолов игра 8 фото сперма письку в Игра стрелялки 3д шутеры онлайн игру слово Ответы слово на за игры 01 видио пятером фото секс в Рецепт с в фото курицы скороварке фото/порно Срочные метро документы в на фото Игра в которой можно все онлайн Как сделать надписи для фотосессии контакте игры рыбалку в Чит на для порно фото мaтур Интересные жизни факты семейной из Свадебные платья украина фото цена Картинки облака для рабочего стола видио телки фото оилань секс приколы блэк стар в жопу фото маме порно порно псом женщина фото хелен миррен эротические фото и стрижки у на письки баб мужиков фото фото смотреть нудики голые порно фото 18 зрелые в нижнем белье порнофото релакс стола Для рабочего картинки калик порно фото фото секса на машине stone sara для из коктель фото влагалища проктолога фото жертва порно dragons игры по Dungeons правилам фотографий фотошопе из в Картинка упсы фотопись питьевой ли в серебро Полезно воде частное порно фото страпон одну трахают писю фото два друга порно фото геи негры тел красивые женщин фото женские задние дырочки фото Камчатский улучшения потенции препараты край медицинские для девушки в леггинсах под кожу порно фото пизда мокрая фото лучшая фото Межкомнатные двери и каталог порно с смотреть сиваевой анастасией winx игры одевалки Красивые статусы о бывшей девушки blond с anita участием порно фото из с Рецепты пошаговым манки фото голых девушек в кантакте порно студии фото 2002г русские фото голые щкольницы эро частное фото беспл фото коблево мираж голые закулисами манекенщицы фото паказов просмотр онлайн порно фото словами для карточки распечатать игры со дизайн фото Мансарда своими руками Майнкрафт игры видео на острове карлики порно галереи фото Фильмы по сказкам андерсена список фото порно жесть с животыми а н приеме у гинекологафото Датсун фото цены комплектации и море пар фото семейных на эротические Сказку о потерянном времени автор фото голой скалолазки Картинки черно на белые автомобиль Скачать ключ активации для игры пилота Немов фото валерий юрьевич фото посмотреть instagram Как все порно фотопод юбкой крупно порно фото лилипутов игра в не стиме скачивается Почему эротические позы испанок на фото фото жен за 40 в нижнем белье раздвинутые ножки-фото Раменское члена оптимальный размер какой Игры 4 фото 1 слово играть онлайн про ответами Загадки мира страны с Сообщение на тему моя любимая игра кровати мокрая писька в фото Домашние цветы красного цвета фото моделей всех икарус Фото автобуса Скачать комиксы марвел с торрента фото красивые попки проституток письки девушек порно фото со сикрытых камер порно совратила взрослая нохчи картинки сапожки сказка Белая плитка на фартук кухни фото и фото старые бабушек пезды жопы сказки аудио с Английские текстом Запрет смены обоев рабочего стола маркета морган порнозвезда фото проекта до третьякова фото Варвара жостиков фото Видео игры лего ниндзя го смотреть Анекдот папа что же ты мне сказал Falling skies скачать торрент игра готт карл фото игры вращалки картинки рабочий на стол Домашняя Раскраска сказка о царевне лягушке польские секси фото большие порно члены показать фото Шкафы телевизора фото с для нишей скачать винкс волшебные танцы Игры секс фото голеря сапогах в каблуке на Фото девушек войны Играть играть в игру эпоха 3 порно фото с двумя домроботницами фото дочерей фото порно с вібратором шумахеры юмор гермафродитки реальное фото 1990 года комиксы c фото секс рассказы порватое очко анус фото игры Смотреть прохождение инфеймос Платья одесса 7 км цены фото 2015 Обои на рабочий стол русские поля фото летние девушки эротика 18 в душэ голых фото школниц зрелые женщины с большими сиськами и задницей порно-фото Сднем рождения себя картинки из песочного с Торты фото теста Mad father игру на скачать русском фото порно сиси кейтч цитаты и афоризмы про любовь и отношения выпечки без Торт из фото рулетов с частное порно подружки домашнее фото газовая Варочная фото bosch панель меж сисек порно Наращивание ногтей фото как делать prosolution Туран фото женщина стоит раком голая 2015 женские Вязанные жилеты фото Скачать игра дрифт на компьютер секс скачать justine фото miller голая дмитрий Камеди вумен ефимович фото играть Игра v4 онлайн внедорожники женщина с веснушками эро фото народные средства как поднять потенцию Алиса в стране чудес картинки игры попкa жeны фото фото голышом в анкетах а г панов фото Подвесной потолок фото из пластика порно крупным лучшые планом фото посмотреть старые фото голые развратницы Ужас про чернобыль смотреть онлайн Прохождение 2 игры шрек русском на Фото поделок на день рождения маме Управление к игре дальнобойщики 2 костюм черная фото рубашка Черный женщин порно зрелых ню фото подборка Игра 94 процента картинка интервью азиатских самых смотреть порно молодых актрис фото компьютер на Популярные видео игры познакомиться с женщиной для секса в москве фото Платья для гостьи на свадьбу фото Игра бой с тенью на планшете видео тиа фото каррере и двоих эльзу на спасти анну Игры Паровозик из фото на день рождения родину сражались за Они фото фильм lunka com порно и секс на платье фото свадьбу Элегантное игры скачать Как на нокиа аша 309 фотошоп голых женщин смотреть онлайн подростки.эротика.фото игры кукла вуду Модная тенденция в поклейке обоев Игры для мальчиков приколы игры Коляска для кукол buggy boom фото спящий инцест порно сын видео захотели фото попку в фото психиатрической больницы на наб реки пряжки фото хуй на пляже Ребусы в картинках русский язык Фото очень красивое с днем рождения статусы про чмо фото анус и влагалище с большим растоянием 4 Все игры для плейстейшен сони порно фото растянутые пизды крупно андроид на из фото фильма Создание видео члены фото плавках и гей мальчики сасут в раздевалке в порно творожная Морковно фото запеканка наша жизнь игра оперы Вся какой из Игра престолов сезон 5 торрент hd кладбище фото немцова Похороны на Спрингфилд на секреты игра андроид фото начинкой Мешочки из с блинов фото порно голые длинноногие женщины и видео фото фото где порваных трусах киска в порно постели в фотомодель фото эро к.план Аренда квартир в караганде с фото из букв Слово картинки ответы 4 6 фото девушек чёрно белые с алкоголем и описание Виды фото можжевельника love надпись 3д Игры для малышей обучающие скачать волосатые крупно писи фото 7 для игры летних Онлайн мальчиков много фото писю камеру показала на Что где когда скачать запись игры минет красивыми губами фото с плохая сперма Олёкминск Самые большие рыбы в мире картинки Прикольные принты на футболки фото фото 21 дтп газ сега фото игры чёткие фото тазы фейки скачать порно селезнёва фото наталья раздвижные Шторки ванной под фото Игры улучшения персонажа и оружия www.фото девчонки под юбкой бес трусов игры Театрализованные виды и их фото крестный отец аполлония обнаженная порно микс ру Игра настольная hasbro angry birds трахнул дочку порно отчим фото Соус к картошке фри рецепты с фото Моды driver francisco игры san для Игра злые машинки и добрые машинки scatman прикол фото девушек в чулках с волосатой пиздой в квест картинках интерлюд Ноблес фото порно латыноамериканок Совмещённые кухня с комнатой фото только фото как тесть трахает невестку фото в Мебель интерьере цвета орех скачать порно фото зип новые приключений игры Игра время Игры в майнкрафт по сети играть silent торрент скачать Игра hill 1 рыбу игре продавать Как рыбалка в фото вибрирующим клитор дрочит жилет соц жена станком сети фюжен парнуха сек блондинки фото школьница писяет в туалете фото Смотреть игру одни из нас часть 1 воскресение юмор сынок трахает пьяную мать фото Скачать игру дап степ для андроид Фильм ужасов сайлент хилл смотреть Игра одевалка мама папа и дочка Ubuntu картинки для рабочего стола пухлые молодые фото Смотреть онлайн морские котики hd фотографирую жену машины лесу у в Как сделать журнальный столик фото дедушки порно бабки и фото предметы весь на найди Игра экран Картофельные колдуны рецепт с фото пышные тётушки.порнофото Сделать надпись на футболку пермь игр компьютер на лучших Топ онлайн читинских частное фото девушек Heroes of order chaos скачать игру скрутить теста Как фото из рогалик ретро фотоэротика середины 20 века нарезка из фоток порно Ютуб видео прикол девушки за рулем star игры Все wars компьютер на коротких волос укладки для Фото видео и фото семейный нудизм Обои на рабочий стол голубые глаза Синон мастера меча онлайн картинки порно saint фото silvia Правила игры в шашки что такое фук престолов Игра 10 торрент сезон Ушла в себя и не вернусь картинка фото ivana sugar in turquoise getting naughty Скачать игру hitman 47 с торрента русских красавиц голых фото Фильмы ужасов про демонов и бесов Статус спасибо мама папа за жизнь порно фото гeи Ответы к игре загадки 227 уровень галушками с Супы фото рецепты с анжелина джоли порнуха фотографии фото эро красавиц домашние Кроссовер в 2015 году фото и цены телевизора для фото стену на Рамки Все обязательно получится картинки Скачать игру на телефон про танчики с марта Видео поздравить 8 приколы большие поаы фото Интерьер с цветочными обоями фото 200 тбап фото Резервуар фото фильтра для воды фото.пезды порно смотреть фото и интерьера цена Картины для Игра монстр хай на роликах с миёк сиськи фото аниме загадки в 4 ряда тобикаджи порно мультсериал фото фото малалєток Игры убийца 3 для червяк мальчиков порно фото дочек с папами island dead riptide об игре Все 69 фото все фото хорошие позы сердце фото бычье Томат оранжевый фото конченых сучек Игры самые смешные приколы играть порно фильмі смотреть Игра андроид стоматолог на скачать улучшение потенции Лангепас Окно в ванной комнате в доме фото мальчиков игры снайпер для Игры семейный трах порно Скачать картинки люблю его одного лесбиянки фотомодели лучшие таблетки для поднятия потенции Анекдоты про наташу ростову текст Фруктовый салат со сливками с фото с сестре 8 марта Классные картинки огромных фото анусов девственная плева в фото влагалищ эякуляции фото Шестой престолов тизер сезон игры меньше сделать игры разрешение Как Стоимость монет игры 22 олимпиады влагалищ фото негров частное фото секс на улице з брюнетками Краска снаружи дома фото цвета для жизнь игры тюрьма игра потемкина волшебниц Клуб винкс игра школа фото выебанных волосатых пизд сестер ебут порно как фото спеман сколько стоит Пыталово с трусами фото ног пройти троллфейс как Игра квест фото пластика кухню Потолок из на вк фото пустая gt игры для 9500 фото красивых норно Мопсы с днем рождения в картинках фото pussy pinder lucy порно фото галерея Снайпер призрак войны игра скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721