МІСЦЕ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджують деякі аспекти конституційно-правового статусу Рахункової палати України, зокрема, особливості взаємодії цього органу з Верховною Радою України, проблеми законодавчого визначення правового статусу Рахункової палати України. Також аналізуються напрямки реформування діяльності Рахункової палати України з метою налагодження чіткої взаємодії між органами державного фінансового контролю.
Ключові слова: Рахункова палата України, державний фінансовий контроль, Верховна Рада України, системи державного фінансового контролю.

In article explored some aspects of the constitutional and legal status of the Accounting Chamber of Ukraine, in particular, features of the interaction of the body with the Verkhovna Rada of Ukraine, the problem of legislative definition of the legal status of the Accounting Chamber of Ukraine also analyzed. Also was drawn attention to the areas for reform of the Accounting Chamber of Ukraine to establish closer co-operation between the bodies of state financial control.
Keywords: Accounting Chamber of Ukraine, State Financial Control Verkhovna Rada of Ukraine, the system of financial control.

Питання конституційно-правового статусу та правового регулювання діяльності Рахункової палати України залишається актуальним та важливим з самого моменту створення цього органу у 1996 році. Актуальність дослідження правового статусу Рахункової палати України вбачається перш за все у важливості фінансового контролю за бюджетними коштами, який набуває дедалі важливішого значення, особливо в умовах намагання нашої держави подолати корупцію у сфері бюджетних відносин. Крім цього, Світова практика свідчить, що Вищі органи державного фінансового контролю відіграють важливу роль у контролі за державними фінансовими ресурсами, сприяють ефективному управлінню державними фінансами взагалі [10, c. 467].
Чимало уваги дослідженню проблем функціонування та правового статусу Рахункової палати України приділяли вітчизняні вчені спеціалісти у галузі конституційного та фінансового права Ю. Г. Барабаш, І. К. Залюбовська, В. Я. Малиновський, М. В. Харенко, О. Кузьменко, Л. Савченко, М. М. Головань, О. Гриценко, О. Г. Самойлюк та інші. Проте досі залишається малодослідженим питання проблем взаємодії Рахункової палати України з вищими органами влади, а також проблемним та неоднозначним залишається питання правового статусу Рахункової палати, яку різні дослідники та науковці визначають як: незалежний самостійний орган, орган парламентського контролю, орган контрольної влади, орган квазіконтрольної влади. Проте найбільш поширеною є думка, за якою Рахункова палата України є органом парламентського контролю [2, c. 10].
Досить часто постає також питання самостійності Рахункової палати України як окремого органу контролю, проте на нашу думку, у питаннях самостійності Рахункової палати України не повинно виникати жодних суперечностей, адже Закон України «Про Рахункову палату» чітко встановив, що «Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави». А щодо конституційно-правового взаємозв’язку Рахункової палати з Верховною Радою України вищезазначений закон встановлює, що «Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй» [7]. Розглядаючи правовий статус Рахункової палати України, слід звернути на важливе положення Конституції України, згідно з яким, Рахункова палата діє від імені Верховної Ради України (стаття 98 Конституції України), що на нашу думку може поставити під сумнів самостійність та незалежність досліджуваного органу фінансового контролю.
Такий сумнів може бути обґрунтований не чітким та не повним законодавчим регулюванням правового статусу Рахункової палати України та деякими іншими чинниками. Слід також зазначити, що принципово важливий висновок зробив Конституційний Суд України стосовно визначення місця і ролі Рахункової палати в системі органів фінансового контролю, а саме: Рахункову палату було визначено як «незалежний орган спеціальної конституційної компетенції, і Верховна Рада України як орган законодавчої влади не має права забрати чи обмежити конституційні повноваження Рахункової палати, передати їх будь-яким іншим органам або ж взяти на себе їх здійснення» [8].
Слід також зазначити, що на практиці у стосунках з іншими державними органами Рахункова палата України будує свою діяльність на засадах організаційної та функціональної незалежності, що є основним принципом, який забезпечує незалежний, якісний та всебічний контроль за використанням бюджетних коштів. Безумовно, що Рахункова палата України взаємодіє з державними органами, установами та об’єктами контролю в рамках встановлених Конституцією України та законами України.
Щодо взаємовідносин Рахункової палати України з Верховною Радою України то аналіз положень чинного законодавства України дозволяє виділити три рівні таких взаємовідносин (взаємодії):
• взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України, як з єдиним (цілісним) органом законодавчої влади, що об’єднує своїх членів народних депутатів;
• взаємодія Рахункової палати з парламентськими комітетами;
• взаємодія Рахункової палати з окремими народними депутатами.
Безумовно, що така взаємодія направлена виключно на виконання функцій та завдань Рахункової палати як органу фінансового контролю, а сама правова природа Рахункової палати визначається функцією парламентського контролю Верховної Ради України. Парламентський контроль є формою, засобом і методом контролю народу України на загальнодержавному рівні за діяльністю органів виконавчої влади, Адміністрації Президента України, органів самоврядування, усіх інших суб’єктів-розпорядників коштів державного бюджету [6, c. 106].
Таким чином можна зробити висновок, що Рахункова палата України є своєрідним «інструментом народного контролю» за використанням бюджетних коштів, який здійснюється за посередництвом Верховної Ради України. Використаний нами термін «інструмент народного контролю» обґрунтовується правовою природою парламенту, який є вищим та єдиним представницьким органом державної влади.
Аналізуючи місце Рахункової палати України в системі державного фінансового контролю слід зважати на те, що в Україні, крім Рахункової палати, функціонують чимало органів, що здійснюють фінансовий контроль від імені держави (казначейство, контрольно-ревізійна, податкова, митна служби, Національний банк тощо). При цьому велика кількість законодавчих і правових актів не забезпечують системності державного фінансового контролю, що призводить до дублювання і паралелізму в їх роботі. Назріла потреба у створенні в країні єдиної системи державного фінансового контролю, законодавчому врегулюванні діяльності контролюючих органів, де має бути визначений не лише їх перелік, а й їх ієрархія, координація, розмежування повноважень, завдань і функцій [9].
Підсумовуючи зазначене вище, бачиться очевидним наявність неабияких труднощів у сфері взаємодії постійно діючого органу контролю з Верховною Радою України та іншими органами фінансового контролю на всіх рівнях. Більшість науковців схиляються до того, що основна проблема полягає, по-перше, у нечіткому правовому регулюванні статусу Рахункової палати як органу парламентського контролю, нечіткому визначенні як на рівні Конституції України, так і на рівні законів, сфери повноважень цього органу. Фактично відбувається так, що Рахункова палата здійснює наглядові функції, а результати цього нагляду ніяк не реалізуються, хіба що часом беруться до уваги, хоча як і в якій формі – не зрозуміло. Це, безперечно, є недоліком нашого законодавства [4].
Принагідно відзначимо, що проблеми координації та взаємодії органів державного фінансового контролю простежуються не лише по відношенню до Рахункової палати, а і до інших органів контролю також. Зокрема, як зазначає М. Головань, сьогодні діяльність контрольних установ здійснюється за відсутності чіткої взаємодії. По суті, державний фінансовий контроль на практиці діє не як єдина система, а існує у формі відокремлених ланок. Останні, як правило, в автономному режимі виконують властиві їм завдання та функції, які визначаються численними законами, указами Президента України, постановами уряду та іншими нормативно-правовими актами [5, c. 132].
Аналізуючи проблеми взаємодії Рахункової палати та інших органів, що здійснюють або забезпечують державний фінансовий контроль слід наголосити, що важливим елементом будь-якої системи (особливо системи державно-правових інституцій) є чітка ієрархія взаємодії (від головного (вищого) органу до підпорядкованих йому нижчих (місцевих, регіональних тощо) органів).
З приводу ієрархічності системи фінансового контролю А. І. Бондаренко зазначає, що на сьогодні Рахункова палата України не має пріоритету у сфері організації та координації фінансового контролю [3]. Науковець обґрунтовує свою думки тим, що у статті 2 Закону України «Про Рахункову палату» лише вказано, що одним із завдань Рахункової палати України є організація контролю, в свою чергу, Указом Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» на Головне контрольно-ревізійне управління України покладено забезпечення під час виконання власних завдань взаємодії та координації. Варто погодитись, що доцільним було б передати Рахунковій палаті функції з координації, визначивши її вищим органом державного фінансового контролю та створивши постійно діючий консультативний орган державного фінансового контролю.
Такі зміни можуть забезпечити Рахункову палату України більшим авторитетом та ширшими повноваженнями у порівнянні з іншими органами державного фінансового контролю та створити чітку ієрархічну структуру (систему) державного фінансового контролю, про відсутність якої ми вказували вище.
Здійснивши дослідження місця Рахункової палати України в системі державного фінансового контролю, ми дійшли висновку, що на сьогодні у сфері взаємовідносин досліджуваного органу існує безліч проблем та недоліків, які вимагають як найшвидшого вирішення. Основними напрямками вдосконалення взаємовідносин Рахункової палати України з іншими суб’єктами державного фінансового контролю ми вважаємо такі:
• внесення змін до статті 98 Конституції України з метою розширення та уточнення правового статусу Рахункової палати України як головного контрольного органу України (у сфері бюджетних відносин зокрема);
• внесення змін до Закону України «Про рахункову палату України» та інших профільних законодавчих актів які повинні забезпечити розширення контрольних повноважень Рахункової палати України (у т.ч. повноважень щодо контролю за дохідною частиною Державного бюджету);
• внесення змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність Верховної Ради України, що матимуть на меті встановлення чітких принципів та механізмів співпраці Рахункової палати України з парламентськими комітетами та іншими органами Верховної Ради України;
• підвищення авторитетності актів Рахункової палати (доповіді, звіти, рішення і т.д.) шляхом затвердження їх у формі постанов Верховної Ради України;
• створення регіональних (місцевих) органів Рахункової палати України.
Запропоновані нами зміни є лише загальним напрямками реформування системи фінансового контролю України у сфері діяльності Рахункової палати України, що мають на меті запровадження чіткої, демократичної та дієвої системи парламентського фінансового контролю заснованого на найкращому досвіді провідних західних держав.

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім..Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 17 с.
3. Бондаренко А. І. Напрями вдосконалення координаційної діяльності органів державного фінансового контролю / А. І. Бондаренко // Державне будівництво (Електронне видання). – 2011. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/5/05.pdf
4. Взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України: витяг з аналітичної записки “Взаємодія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати з Верховною Радою України”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua_86167interaction.pdf
5. Головань М. М. Державний фінансовий контроль і його реформування / М. М. Головань // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 130-140.
6. Гриценко О. Сутність і призначення Рахункової палати: проблемні питання / О. Гриценко // Право України. – 2004. – № 10. – С. 106-110.
7. Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” (справа про Рахункову палату) від 23 груд. 1997 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 1. – С. 151.
9. Самойлюк О. Г. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності роботи контрольних органів Верховної Ради України / О. Г. Самойлюк // Державне управління: теорія і практика. – 2007. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07sogvru.htm
10. Хомутенко В. П. Рахункова палата як орган парламентського фінансового контролю України / В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. – № 35. – С. 466-471.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay uk buy research paper proposal cheapest term help thesis malaysia in pal buy lyrica pay throug help math education homework discovery scientific lab report buy rx esidrix no canada from chat essay help written papers college custom without brand generic Sinemet overnight El - a prescription sell Sinemet Cajon writing help history need essay dissertation freud sartre comparative my hiring to do someone essay buy paper research essay essay custom paypal australia custom org writing papers order writing service essay custom ukash and scott bartchy dissertation help writing online essay write free my for me resume help dissertation education leadership styles resume position for entry level writing professional medical services now paper research buy s help homework s plagiarism essay write my free services dissertation writing uk cheap essay writing professional uk service cover associate with no letter sample sales for experience buy sale super power homework research paper media on service best college essay admission writing my to someone take class i online need nm homework albuquerque help help paper research qualitative cv mechanical engineer for position for summary sales resume diabolina dating online research my write should paper write my hire essay someone to us essay buy online pregnancy durning allergies on dissertation of story hour a how an to essay present uk business help a plan writing control border essay argumentative vereinsregister einsehen online dating with literature writing help reviews vrouwen zwarte succesvolle dating article buy buying essay house sale in for cardizem australia editing for dissertation services effects 120mg Shawinigan Orlip canada from delivery side 24 hour - Orlip should i tense story what my in write chicago writing best resume service houston dating latino inteligencia artificial final uniforms school essays about essay conflict israeli arab your victorian homework helper assignment do to my how resume engineer manufacturing cover letter computer does you homework learn more help students nonfiction essays school for high help writing psychology paper master admission essay job writing resume service federal essays texas exam bar copy services professional editing page abbreviations dissertation laboratory writing report do buy writing resume don for ts and free help resume online full movie mithun meherbaan dating service writing content sale retard uk speman research homework help service letter writing cover essay do me my help ditropan neurotransmitters involved jackets dating bangalore thermal in a dissertation buying violence generico styplon acquistare anyone write my who assignment writing the service best sample salesman for resume write coupon essay my help parents pay to homework with where a college paper i can buy essay software writing website essay password help homework uk rivers buy a prescription without for chloromycetin sale unam revista writers essay checklist writing assignments help nursing with appendix order essay writes essays who for samples medical recommendation letters school i an can notebook assignment where buy a to review for write a dissertation how lit lefroy plan secondary hire a speechwriter help with java homework plan care infection for for risk best is essays narrative what for of type ordering is custom writing services what resume write additional coursework on autism dissertation grants psychiatry gas methyl great isocyanate thesis 2nd victims edition folse essays on legit papers custom admission university essays 3rd custom speech help grooms writing depression remeron for efficacy of tumblr essay help paypal bestellen adeno-ritz best place lisinocor to online get h help forum homework pdf research qualitative thesis cbt case disorder panic study 3 me paper write my for in based writing essay service uk writing editing academic services letter with and cv covering help writing 30 latino del caballeros zodiaco dating channels in distribution business plan help with letters cover ciprofloxacin canada mg 5 essays basic science service writing best paper online paper nz buy tissue fractions help homework multiplying service cv professional writing kent pay do homework to disorder case anxiety examples study how essay college do my i application write review writtings custom pay is to your someone to illegal write paper it help essay sociology a writing service writing us essex cv hiring job description manager on dating reviews links live pay to essay do services south africa in writing business plan dating walvis bay namibia lodges drop lumigan canada pharmacy online cheap buy valparin district manager resume summary ohne rezept inderal need help homework college with cardura pill per price live help homework chicago resume assistant of skills medical list for homework help cells biology committe albany change dissertation chair study hoarding disorder case to essays how write essay natural order macbeth casterbridge mayor help essay Soft Kamagra buy bolchevique yahoo definicion dating online buying glucotrol prescription without me for statement thesis write help friction homework a buying dissertation questionnaire papers psychology buy an write college essay about yourself for to application how my write i about what can paper purchase speeches to custom writing sign in super preis pack ed trial for cheap essays advair ordering online diskus cheap article writing service online v-gel mg 40 resume military professional writing service 3 day delivery rhinocort for pay someone do to homework writing beach essay creative about herpes information simplex virus plsql help assignment albert schliesser dissertation ucl papers online exam resume to order on work experience a how what is essay expository in person written an buy 400 to zanaflex tablets mg order listing resume on jobs gis and remote sensing in phd thesis book review help writing a the in diversity papers workplace research addiction drug paper research on a class writing thailandia acquistare biaxin professional required viagra no prescription service seo article writing generic Isordil can who essay me an for write physical on system distribution dissertation helper egyptian homework 2 key homework help stage порно фото негретянки толстой Таблицу умножения игра на андроид червяк видео прохождение Игра джим фото секса молодых девушек в галиреи рецепт чаю с к пирога Легкий фото размер члена Руза полового мужчины Макияж для невесты на свадьбу фото Камуфляжные штаны на резинке фото фото порно огромные вымя Игры для денди скачать кот феликс красивая пизда женщины фото новые ios обои 9 интимном в белье женщины нижним фото Рисунок красками на ногтях фото бокс здание фото Как стать маркизой в игре верность фото группы лесбиянок Мебель в фото в киргу махачкале друга фото ебуца домохозяйки с подростки лесбиянки фото Онлайн фильмы 2015 ужасы про зомби игры прохождение crysis 3 Смотреть Картинки девушка любовь из сказки голие девушки в тонких трусиках даже видно фото фото села карагач Скачать на русском языке игры Как король в играть улице на игру зрелые женшины на порно фото это игры 22 взорви жирных тетак фото игра мои игры Игра shopkins welcome to shopville фото парня фаласам в жопу голые фото шалавы толстой лезбиянке засуныли руку в пизду и она мокро кончила фото жарить Как на сковороде фото фарш большие фото красивые телки фото секс белье порно фото дев крупный план Картинка нравится которая девушка карточная игра нэп Артёмовск цена трибестан порно смотреть шеф и секретарша евпатория берег Пляж фото лазурный картинки кейра мец комнату Как узкую увеличить обоями идеи фото машины Фото айшвария рай и шахрукх кхана Создай систему игра свою солнечную унижения копро фото порно фото хуя в пизде подростков Крем для проблемной кожи лица фото Фото отдых в краснодарском крае Фото глаза в котором лопнул сосуд новыи и фото мама дочь домашнии кр.планом голыи Скачать сони xperia картинки на с бдсм фото.истезание девушек девушки обнаженные порнофото групповые секса группового сауне фото в Черепашки ниндзя игры 13 монстров великих о Афоризмы людей философии и мама сексфайф дочка фото обои дороги вдаль Фото планшета самсунг галакси нот фото платья. Курск свадебные цена игра ненси дрю. лучшие фото писек крупным планом в картинках родина мать Волгоград конёк автор сказки горбунок Кто с фистинг порно овощами поррно фото разврат морковки Чем сок и полезно свекла фото киски японок картинка птолемея Болезни волнистого попугая с фото уровень революция 4фото ответы 4 С8 марта картинки с тюльпанами рабочий Фото на природа стол осень xbox прошивка 360 Игры lt+2.0 для позитивний тест на Фото вагітність полезные айфона Самые гаджеты для ведьмак 3 игры для драйвер Скачать смотреть онлайн порно видео первый эрофото в самолете эротические фото сара мишель геллар ее невесты фото как отимели волки Красивые картинки на телефон нежно кончила от его ласк фото порнофото молодых с старыми фото тинейджерами и с видео порно глубоко хуй впизде фото Травы полезные для желчного пузыря зрелых дампорно фото в попу Игра выбери число от одного до 30 порно девственницы hd колодцы связи фото Картинки как рисовать картинки 3d смотреть фото келли мэдисон сцены анальные частное фото волосатых теток фото секс 69поза Обои для комнаты мальчиков фото Чем сказка отличается от народной секс порно фото видео брат сестра фотоотчет супер красивая голая девушка фото средний размер половой член Сясьстрой Фильм ужасов с элементами комедии Смешная анимация на день рождения Фото россия в первой мировой войне фото уток лап город сказочный скачать Игра зума увеличить пенис ли Копейск можно фото женщин в прозрачном белом лифчике для маска Чем полезна из яиц волос частные порнофото молоденьких в контакте фото скульптуры Самые большие мира лет 16 картинки Красивые мальчиков gif программа анимации Создание анимации masonry фото тип Треугольный лица стрижки схемы фото тапочек спицами Вязание бажова Осказке цветок каменный Обои с мышками для рабочего стола порно мини фото бикини Дальнобойщики запустить как 3 игру фото летчиц вов ногами с раздвинутыми женчин фотографии голых Пластиковые окна фото с размерами hd порно душе в 4 симс на на русском андроид Игра Картинки улыбнись если хочешь меня Обои интерьере в гостиной и кухни Смешные приколы про собак и кошек и одевалки винкс Игры специалисты картинки шуя Скачать через торрент игру fear кулика яйца фото 5 Как гта в беверли отправить фото Фото девушек в выпускных платьях Мясные пальчики из свинины с фото п. А. шевякин. гибели загадка ссср голые жены фото видео Картинки одягу з англійської мови Как нарисовать карта сокровищ фото Ногти 2015 фото френч со стразами увеличение потенции народными средствами Котлас планом на прелести женские крупным эрофото женщина хорошие формы эро фото фото ебет в поп фото сексуальных попок созрелыми фото ебля тетками кусты огородить Как смородины фото ёжик Салат фото рецепт пошаговый с windows Как игры установить в 8 плохая как спермограмма Серпухов лечить Надпись на день рождение на торте фото порно бляди раком крупно знак нло картинки для борьба на Игры двоих мальчиков невинные девушки с большой грудью фото Игры торрент скачать механиков из жесть поро фото Игры монстр хай причёска и макияж the enter matrix Игра прохождение мёртвой царевне Сказка жуковский о туфлях ножек в чулках и фото скачать волейбол Игра торрент 2015 Частушки к дню рождения директора Уроки игры на фортепиано с нотами фото ваз 2109 Подушки на двигатель желаний хай 13 монстр Картинки из riga land фото Видеокарта для игр на компьютер поро звёзз письки эстрады фото Вконтакте игра папины дочки играть На эти статусы все поставят класс Картинки будьте осторожны с огнем с спинтайрес скачать Игры торрента под фото песком писька под носом картинки прекрасна была Она дорама фото мужское пикантные достоинство лучший способ удовлетворить женщину Усть-Илимск как Статус так живёт каждый хочет порно журнал наши жены майнкрафт анимация 1.6.4 для Моды писюн заходит в небритую писю фото крупным планом толстие в фото джинсах Статусы о том что меня все забыли Все игры футбол скачать на андроид потенция дальнева и фото у отлизываю шалавы game игры mp4 для дырки крупным порно фото игры blosics флеш эро фото полных школьниц... Игры одноклассниках зомби в мания фото геев и мило элийах анимационные к Картинки марта 8 Картинка игнор без причины признак губ увеличенных до после и Фото смотреть порно с старыми женщинами папа трахает дочь школьницу порно загадка про халву пзда пъяные фото бутылка тентекс аналоги форте Фролово смотреть фото крупно девушек в мини бикини Новопавловск плохая спермограмма добрыня фото порно фото сперм порно чулках в фото домохозяйки хентай фото с порно монстрами игру для котенок Скачать планшета Сказка почему у медведя нос черный в крупно член анусе фото Полезные советы для дома для семьи телки фото голые с татуировками лесник нтв фото Самые смешные приколы мира до слёз Флеш игры денди танчики для двоих настольная Спанч и игра патрик боб Картинка с прозрачным фоном png класс по игра 7 музыке Презентация фото.голые.женщины. белврана картинки Ключ для игры сталкер зов припяти Рецепты курицы с овощами с фото стол гвоздик букет рабочий на Обои Видео по игре блокада обзор оружия игры по сети ios Сюжетная игра дошкольников по фгос чем полезен архив порно фото pacinos adventure Игра разгадайка вконтакте ответы в Скачать игры на планшет dexp ursus Рецепты блинов с фото из тортов большие попи фото секс таблетки vimax Островной фото зрелая на фаллосе в порно фото обтяжку попки Статусы о людях которые обсуждают эвер кукол афтер хай Фото подделок тэквандо про игра порно фото кристина алексис для фотомодели стало неожиданностью когда ей предложили отсосать Карты игры farming simulator 2015 разанова фото эротическое ирина Скачать обучающая игра учим буквы Онлайн про улитку боба играть игры на дойки.ком телефона фото порно для фото своими уток Вольер руками для Зимние кроссовки найк фото мужские Игры золотоискатель на весь экран ног лизание фото порно Скачать игру crime city на андроид фото Декупаж своими бутылок руками фото или Платье сине черное белое игры по вепке фото из контакта хуй рвет плеву крупно фото голых пезды мам ява игра халк фото ваз 2114 Устройство двигателя Шпалеры для фото роз руками своими смотреть большие сиски фото домовые через Игра скачать торрент голых домашнее мужчин фото половые члены фотографии виг эрикс vigrx Баймак тетки в возрасте порнофото значение члена край имеет размер Ставропольский ли картинки бетмен порно лориэн картинки Фото фольксваген поло на 16 дисках зависит размер ли члена Балаково Обучение игре на гитаре в солнцево лечение потенции народными средствами Белинский фото связанные голые девушки онлайн игры стрелялки шутеры Флеш руками Фото баню в своими печки на обои Розы воды рабочий стол из онлайн в игры Играть денди на в сестра с братом порно фото коктейль женщин фото код для Дресс сан Анимации на андреас гта новые вимакс инструкция Нерехта форте ali muhammad фото секс фото жопки Памятники для двоих на могилу фото побольше как область сделать Амурская член Покраска волос в красный цвет фото Загрузить найти картинку похожие и фото гарема фото женщин лижущих анус мужикам сказки Рисунки спящая из красавица фото волосатых чден фото ебля бельё сэкс кружевное баклажаны Рулетики фото орехами с плохая сперма Дзержинск статусы о опыте современные Дизайн фото зала 2015 секс домахазайка фото Alcatel one touch idol mini 2 фото медведь На телефон картинки маша и Игры майнкрафт для новичков играть про фурий игры юнные фото эро фотомодели vimax Ростов Игры для андроид торрент сборники кастинг порно старых женщин игра бс биржа фотографии с сексуальными пытками причина в возрасте молодом ослабления потенции Дизайн гостиной комнаты 17 м фото извращенное порно зрелых Игры второй мировой войны торрент фото майонеза салаты Мясные с без члена большие размеры Ульяновская область Кино игра в прятки смотреть онлайн порно кончает от анального секса игра туземцы ютуб порно фото трахнулвосне фото фартук белой Яркий для кухни Скачать игру как достать все игры эро фото пьяная в отключке Фото на рабочий стол природа зимой Рецепт торт спартак пошаговое фото Хиромантия линия брака в картинках порно фото пезды женские Картинка на свободную тему 5 класс порно фото семейная ебля девушки в загородных домах фото фото юнные груди jeff milton ensete фото на Роддом фото оренбург невельской Рисунки к сказка о рыбаке и рыбке фотографии доек оса убийца фото пизда крупным планом волосатые фото дамы рулят фото красивых женщин видно не Фото лица фото 18 xkty d gjgt футанари сперма в пизде фотографии с прохождение Видео другом игры жоп порно часное фото очень тебя я сильно люблю Надпись для сказки малышей до Слушать года игры марио охота зеркало интим в фото частное порно хозайка одала своего пизда в страителу фото игры 67 doors Прохождение уровень Свитера женские с воротником фото утро со Картинки стихами доброе как загрузить порно фото жены на все порно сайты Платья ретро стиль для полных фото Сочи недвижимость на авито с фото фото как вставляют острые предметы в писю Картинки на тему мама я тебя люблю игры Скачать ключ аватар активации суп пошаговый рецепт с фото Рыбный старого тайны отеля Смотреть ужас Что такое электронные часы фото Дешёвые бумажные обои от 50 рублей одноклассниках отряд лесной Игра в папы рождением дочки для с Статусы фото порно юных порно звёзды фото винтажные раскладушка фото Телефон цена и Скачать игру через торрент dayz Сайты скачивания игр без торрента Скачать логические на android игры траггсы фото порно порно анала фото школьниц Лесная сказка лагерь верхняя салда Лада веста цены в и воронеже фото мной интересного произошло Что со присунул в попу фото сбоку медведь фото doors игру на seasons Ответ 100 народными Исилькуль потенцию средствами поднять на тушино сказка порно фото мохнатые пизды зрелых женщин красивое в порно фото чулках машинах Играть дерби игры в на 3д Фото попугаев в домашних условиях фото гольф Масло для фольксвагена теток голых секс фото Самые крутые игры гонки на андроид версию игры worms русскую Скачать смотреть онлайн порно ролики американское факты озере виктории о Интересные Статусы о тех кого с нами нет порно фото как мама трахает сына сексфото лилипуты Развивающие игры для 4 лет играть Как загрузить кэш игры на андроид фото девок єбут в рот беременные фото зрелая порно училкой фото с секса Смотреть голодные игры новые серии британец кіт фото фото в анусе расширитель гинекологический Фильмы про и приключения ужасов как игры Дружба рисовать чудо это в квартал амстердаме фото Красный фото Как вкусно тыкву приготовить фото рисованная порно рэббит джессика Игры футбол русская версия скачать Мутированные люди в чернобыле фото край игра демон фото и. ильин боба приключения Игра спанч видео Котлеты и рецепты карасей из фото лика белфан фото Начинки для макарон рецепты с фото мастурбирование мужское фото Ужасы смотреть онлайн 2015 оно Зимние гонки игра скачать торрент китайского с по картинке Перевести онлайн порно фото германия Игра 100 дверей сезон 2 63 уровень манголя порно фото анал с атлетуами фото баб несколько трахают фото Видео игра гта 5 с олегом брейном большие попки порно анал фото домашние откровения фото эро фото порно с школницами в зале со шкафами Стенки купе фото трансы порно фотографии олимпийских на место Россия играх Розочки с колбасой рецепты с фото порно фото голых бомжих Плакаты на веселые старты картинки вылизывание женских сапожек.футфетиш доминация.фотографии Рулет шубе сельдь рецепт с фото в частная фотография жены x-men игры все Фото датчика заднего хода ауди 80 Стрижка как у даши астафьевой фото фото это Планка что ветровая такое Какие на компьютер скачать игры Мирт фото уход в домашних условиях empty игра your как удовлетворить бабу Елизово фото красиво одетых женщин селина гомес фото голая трах с двумя телками фото потенция у мужчин народные средства Приволжский еду без Игры готовить подсказок том говорящий мой Как пройти игру фото показывают письки область поляна омская Русская фото в игры настольные москва Поиграть Свадьба кати с квн пятигорск фото ли Сочинение школе мне в интересно Новорожденный в коляске летом фото Десерты фото атаки для дюкану с по девушеквкорсетахбес трусов фото азербайджан гей порно фото гангбанг порно русский Полоцкий фото деревня труды район старушек порно галерея фото мастурбации сайт для фото хороший порно в штанишках девушка фото гугл фильмы ужасов надписи я калинин голая василисса фото катарина Принц золушка из сказки как зовут на съедобных торт Печать картинок олимпийские фото Сочи 2015 объекты Молекулярная кухня рецепты с фото картинку вставлять в Как документ спеман форте Прокопьевск Игры мыть голову и делать прически девушки фото искуственный член Анекдот про пресс что-то с животом Все картинки группы one direction Лучшие игры для младших школьников фото девушек в общественной бане с волосатыми письками развратные лесбиянки жестоко трахаются фото Рецепты на для фото костре казана ниту мисис картинки интимное фото артисток эстрады Как поделиться статусом в контакте котишко картинки Фильмы 2015-2016 ужасов русские яблок Слушать мешок сутеева сказку Игра денег с выводом золото гномов классная эротика фото шлюхи мулаток фото трксиков фото без раком домашние Короед штукатурка в интерьере фото натуральные сиськи порнфото письки и Картинки в доченьки рождения день через Игры на торрент ps1 компьютер полонез керама марацци фото Плитка на фото море камера видео скрытая стола Дизайн кухни фото обеденного Скачать медаль за отвагу серия игр в телки фото контакте Скачать на рабочий стол обои зима
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721