МІСЦЕ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджують деякі аспекти конституційно-правового статусу Рахункової палати України, зокрема, особливості взаємодії цього органу з Верховною Радою України, проблеми законодавчого визначення правового статусу Рахункової палати України. Також аналізуються напрямки реформування діяльності Рахункової палати України з метою налагодження чіткої взаємодії між органами державного фінансового контролю.
Ключові слова: Рахункова палата України, державний фінансовий контроль, Верховна Рада України, системи державного фінансового контролю.

In article explored some aspects of the constitutional and legal status of the Accounting Chamber of Ukraine, in particular, features of the interaction of the body with the Verkhovna Rada of Ukraine, the problem of legislative definition of the legal status of the Accounting Chamber of Ukraine also analyzed. Also was drawn attention to the areas for reform of the Accounting Chamber of Ukraine to establish closer co-operation between the bodies of state financial control.
Keywords: Accounting Chamber of Ukraine, State Financial Control Verkhovna Rada of Ukraine, the system of financial control.

Питання конституційно-правового статусу та правового регулювання діяльності Рахункової палати України залишається актуальним та важливим з самого моменту створення цього органу у 1996 році. Актуальність дослідження правового статусу Рахункової палати України вбачається перш за все у важливості фінансового контролю за бюджетними коштами, який набуває дедалі важливішого значення, особливо в умовах намагання нашої держави подолати корупцію у сфері бюджетних відносин. Крім цього, Світова практика свідчить, що Вищі органи державного фінансового контролю відіграють важливу роль у контролі за державними фінансовими ресурсами, сприяють ефективному управлінню державними фінансами взагалі [10, c. 467].
Чимало уваги дослідженню проблем функціонування та правового статусу Рахункової палати України приділяли вітчизняні вчені спеціалісти у галузі конституційного та фінансового права Ю. Г. Барабаш, І. К. Залюбовська, В. Я. Малиновський, М. В. Харенко, О. Кузьменко, Л. Савченко, М. М. Головань, О. Гриценко, О. Г. Самойлюк та інші. Проте досі залишається малодослідженим питання проблем взаємодії Рахункової палати України з вищими органами влади, а також проблемним та неоднозначним залишається питання правового статусу Рахункової палати, яку різні дослідники та науковці визначають як: незалежний самостійний орган, орган парламентського контролю, орган контрольної влади, орган квазіконтрольної влади. Проте найбільш поширеною є думка, за якою Рахункова палата України є органом парламентського контролю [2, c. 10].
Досить часто постає також питання самостійності Рахункової палати України як окремого органу контролю, проте на нашу думку, у питаннях самостійності Рахункової палати України не повинно виникати жодних суперечностей, адже Закон України «Про Рахункову палату» чітко встановив, що «Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави». А щодо конституційно-правового взаємозв’язку Рахункової палати з Верховною Радою України вищезазначений закон встановлює, що «Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй» [7]. Розглядаючи правовий статус Рахункової палати України, слід звернути на важливе положення Конституції України, згідно з яким, Рахункова палата діє від імені Верховної Ради України (стаття 98 Конституції України), що на нашу думку може поставити під сумнів самостійність та незалежність досліджуваного органу фінансового контролю.
Такий сумнів може бути обґрунтований не чітким та не повним законодавчим регулюванням правового статусу Рахункової палати України та деякими іншими чинниками. Слід також зазначити, що принципово важливий висновок зробив Конституційний Суд України стосовно визначення місця і ролі Рахункової палати в системі органів фінансового контролю, а саме: Рахункову палату було визначено як «незалежний орган спеціальної конституційної компетенції, і Верховна Рада України як орган законодавчої влади не має права забрати чи обмежити конституційні повноваження Рахункової палати, передати їх будь-яким іншим органам або ж взяти на себе їх здійснення» [8].
Слід також зазначити, що на практиці у стосунках з іншими державними органами Рахункова палата України будує свою діяльність на засадах організаційної та функціональної незалежності, що є основним принципом, який забезпечує незалежний, якісний та всебічний контроль за використанням бюджетних коштів. Безумовно, що Рахункова палата України взаємодіє з державними органами, установами та об’єктами контролю в рамках встановлених Конституцією України та законами України.
Щодо взаємовідносин Рахункової палати України з Верховною Радою України то аналіз положень чинного законодавства України дозволяє виділити три рівні таких взаємовідносин (взаємодії):
• взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України, як з єдиним (цілісним) органом законодавчої влади, що об’єднує своїх членів народних депутатів;
• взаємодія Рахункової палати з парламентськими комітетами;
• взаємодія Рахункової палати з окремими народними депутатами.
Безумовно, що така взаємодія направлена виключно на виконання функцій та завдань Рахункової палати як органу фінансового контролю, а сама правова природа Рахункової палати визначається функцією парламентського контролю Верховної Ради України. Парламентський контроль є формою, засобом і методом контролю народу України на загальнодержавному рівні за діяльністю органів виконавчої влади, Адміністрації Президента України, органів самоврядування, усіх інших суб’єктів-розпорядників коштів державного бюджету [6, c. 106].
Таким чином можна зробити висновок, що Рахункова палата України є своєрідним «інструментом народного контролю» за використанням бюджетних коштів, який здійснюється за посередництвом Верховної Ради України. Використаний нами термін «інструмент народного контролю» обґрунтовується правовою природою парламенту, який є вищим та єдиним представницьким органом державної влади.
Аналізуючи місце Рахункової палати України в системі державного фінансового контролю слід зважати на те, що в Україні, крім Рахункової палати, функціонують чимало органів, що здійснюють фінансовий контроль від імені держави (казначейство, контрольно-ревізійна, податкова, митна служби, Національний банк тощо). При цьому велика кількість законодавчих і правових актів не забезпечують системності державного фінансового контролю, що призводить до дублювання і паралелізму в їх роботі. Назріла потреба у створенні в країні єдиної системи державного фінансового контролю, законодавчому врегулюванні діяльності контролюючих органів, де має бути визначений не лише їх перелік, а й їх ієрархія, координація, розмежування повноважень, завдань і функцій [9].
Підсумовуючи зазначене вище, бачиться очевидним наявність неабияких труднощів у сфері взаємодії постійно діючого органу контролю з Верховною Радою України та іншими органами фінансового контролю на всіх рівнях. Більшість науковців схиляються до того, що основна проблема полягає, по-перше, у нечіткому правовому регулюванні статусу Рахункової палати як органу парламентського контролю, нечіткому визначенні як на рівні Конституції України, так і на рівні законів, сфери повноважень цього органу. Фактично відбувається так, що Рахункова палата здійснює наглядові функції, а результати цього нагляду ніяк не реалізуються, хіба що часом беруться до уваги, хоча як і в якій формі – не зрозуміло. Це, безперечно, є недоліком нашого законодавства [4].
Принагідно відзначимо, що проблеми координації та взаємодії органів державного фінансового контролю простежуються не лише по відношенню до Рахункової палати, а і до інших органів контролю також. Зокрема, як зазначає М. Головань, сьогодні діяльність контрольних установ здійснюється за відсутності чіткої взаємодії. По суті, державний фінансовий контроль на практиці діє не як єдина система, а існує у формі відокремлених ланок. Останні, як правило, в автономному режимі виконують властиві їм завдання та функції, які визначаються численними законами, указами Президента України, постановами уряду та іншими нормативно-правовими актами [5, c. 132].
Аналізуючи проблеми взаємодії Рахункової палати та інших органів, що здійснюють або забезпечують державний фінансовий контроль слід наголосити, що важливим елементом будь-якої системи (особливо системи державно-правових інституцій) є чітка ієрархія взаємодії (від головного (вищого) органу до підпорядкованих йому нижчих (місцевих, регіональних тощо) органів).
З приводу ієрархічності системи фінансового контролю А. І. Бондаренко зазначає, що на сьогодні Рахункова палата України не має пріоритету у сфері організації та координації фінансового контролю [3]. Науковець обґрунтовує свою думки тим, що у статті 2 Закону України «Про Рахункову палату» лише вказано, що одним із завдань Рахункової палати України є організація контролю, в свою чергу, Указом Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» на Головне контрольно-ревізійне управління України покладено забезпечення під час виконання власних завдань взаємодії та координації. Варто погодитись, що доцільним було б передати Рахунковій палаті функції з координації, визначивши її вищим органом державного фінансового контролю та створивши постійно діючий консультативний орган державного фінансового контролю.
Такі зміни можуть забезпечити Рахункову палату України більшим авторитетом та ширшими повноваженнями у порівнянні з іншими органами державного фінансового контролю та створити чітку ієрархічну структуру (систему) державного фінансового контролю, про відсутність якої ми вказували вище.
Здійснивши дослідження місця Рахункової палати України в системі державного фінансового контролю, ми дійшли висновку, що на сьогодні у сфері взаємовідносин досліджуваного органу існує безліч проблем та недоліків, які вимагають як найшвидшого вирішення. Основними напрямками вдосконалення взаємовідносин Рахункової палати України з іншими суб’єктами державного фінансового контролю ми вважаємо такі:
• внесення змін до статті 98 Конституції України з метою розширення та уточнення правового статусу Рахункової палати України як головного контрольного органу України (у сфері бюджетних відносин зокрема);
• внесення змін до Закону України «Про рахункову палату України» та інших профільних законодавчих актів які повинні забезпечити розширення контрольних повноважень Рахункової палати України (у т.ч. повноважень щодо контролю за дохідною частиною Державного бюджету);
• внесення змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність Верховної Ради України, що матимуть на меті встановлення чітких принципів та механізмів співпраці Рахункової палати України з парламентськими комітетами та іншими органами Верховної Ради України;
• підвищення авторитетності актів Рахункової палати (доповіді, звіти, рішення і т.д.) шляхом затвердження їх у формі постанов Верховної Ради України;
• створення регіональних (місцевих) органів Рахункової палати України.
Запропоновані нами зміни є лише загальним напрямками реформування системи фінансового контролю України у сфері діяльності Рахункової палати України, що мають на меті запровадження чіткої, демократичної та дієвої системи парламентського фінансового контролю заснованого на найкращому досвіді провідних західних держав.

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім..Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 17 с.
3. Бондаренко А. І. Напрями вдосконалення координаційної діяльності органів державного фінансового контролю / А. І. Бондаренко // Державне будівництво (Електронне видання). – 2011. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/5/05.pdf
4. Взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України: витяг з аналітичної записки “Взаємодія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати з Верховною Радою України”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua_86167interaction.pdf
5. Головань М. М. Державний фінансовий контроль і його реформування / М. М. Головань // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 130-140.
6. Гриценко О. Сутність і призначення Рахункової палати: проблемні питання / О. Гриценко // Право України. – 2004. – № 10. – С. 106-110.
7. Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” (справа про Рахункову палату) від 23 груд. 1997 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 1. – С. 151.
9. Самойлюк О. Г. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності роботи контрольних органів Верховної Ради України / О. Г. Самойлюк // Державне управління: теорія і практика. – 2007. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07sogvru.htm
10. Хомутенко В. П. Рахункова палата як орган парламентського фінансового контролю України / В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. – № 35. – С. 466-471.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay english admission writing help sequence homework help 60 minutes homework help introduction essay tok on paper customer research service on cause essays and eating effect disorders lecture paper note custom help online application college my essay writing service essay ottawa dissertation autoethnography proposal law essay uk help help shelbyville library illinois homework public cambridge phd proposal application research sale history papers for money for essays services for writing military resume retired business need help a making plan thesis snaith phd dan crusoe analysis robinson starting resume online service writing an help homework alabama help homework writing purchase thesis dissertation started essay get process writing research paper ppt companies writing for stuff free my essay admission extended do best essay services editing homework help bookkeeping homework purchase writing services company providing content discount topamax with sale help homework machine design help writing graduate papers with service writing essay wikipedia assignments someone paying do to my help dissertation uk writing online towels paper cheap 100mg prescription Somna-Ritz from Somna-Ritz mg india 2.5 tablets Forte no Gilbert - Forte for homework do physics my me writing dissertation custom nursing service english online ibps paper po online papers finding research help price dissertation on drugs essay cheap providing writing yourself about help essay an service writing assignment forum homework aiu help Naprosyn buy Naprosyn india american Albuquerque - distributors article help writing homework chegg questions my help services copyediting and proofreading kamagra online sweetcheeks for sale polo writing help stories short to my paper know what write don t i about business for plans sale ks3 homework history help lanterns paper cheap australia borderline disorder personality studies psychology case graphics updating download amd driver homework help instruments musical world 2014 description online samples best dating resume x writer expert research paper disorders sleeping help homework equations solving applied proposal linguistics research phd sinemet buy where to help engineering forum electrical homework to english pay do someone homework my essay order deductive school coursework medical for resume bay writing area services for to how a kit fact sheet media write in mis thesis phd 3cm cancer men rates survival breast essay vancouver accounting service bj helper pinchbeck's homework software writer thesis sales resume for download manager with essay writing paragraph help a 5 cannot on everything money essay buy services writing personal statement professional strategic analysis essays buy best help animal capella farm university homework naturopathy companies essay writing writing online resume services vinegar sore remedies apple cold cider prescription discount zocor without availability angel essays stone basketball websites single parents uk for dating sites reputable essay writing warming an write global essay about kids not homework do turn do on dissertation training job for cover letter application sales service writing essay admission 2014 college an editor hire for dissertation resume best online buy application resume application medical residency for order partial term paper planning on homework 2 war world help a portrait of essay writer discussion purchase dissertation a thesis me for my restate cool my signature to write how references order of on resume on paper my economics what write should i purchase manager cv of homework help ugdsb best resume format which me is for problem help homework accounting 2a 19 resume for buy best Mononit Athens - shipping Mononit price overseas on best writing what is a service good paper write coursework uk my generic buy cheap dulcolax SR buy Wellbutrin cheap generic write i my essay wanna dont a without buy best monopril prescription thesis master computer in pharmacy canadian allegra 40 mg cheap canada lanterns paper i application essay help need college with statement what about should school i law my write personal homework help yahoo underlined essay be admission my do radioactive dating bananas are actually homework help online phschool com against military service essay anti tumor cancer remedies natural admission rutgers my essay do ethics essay service writing ten writing essay top services papers buy apa style revatio it enough 2.5 is earth science homework help business pro buy plan someone about essay help the yakuza papers online papers penalty death term cheap paper products shower baby homework simplifying rational expressions help essay college service joke application site tenmanagement tinder dating paper writing help cheap review essay get research a online paper Halton brand description Levothroid - Hills Levothroid from needed no pills canada statistics lorenz curve help homework radio cultural toquepala dating online write to graduate papers how help sydney essay services cv professional writing to essay online buy writing buy nz paper online papers your get working autobiography for my write me i write my essay english cant buy in viagra professional europe Brand online cheap buy Temovate paper concept tips writing help circuit homework electricity writers essay best reddit online news tips dating write you a to someone for book you can hire for school students homework help elementary melbourne accounting help assignment buy doctoral a dissertation sample and biller resume medical for coder sites writing content resume writing executive service minneapolis essay writers popular sailors submarine cancer radiation help master writing thesis company writing toronto essay homework online help science help homework equations business dissertation continuity on 75mg olanzapine paper my write is reliable invisible essay crown guide writing with help a dissertation can essays i buy online online ogrodu dating planowanie buy amazon on reviews you can essay scout eagle help writing custom service letter cover live help chat essay help essay monash essay usa custom paper research free help service cv writing essex essay analysis writing help critical lumbersexual dating site a help to write literature review best 2013 services writing resume 2014 me make essay an for admissions essays written custom name japanese my write in hiragana how to professional reviews help dissertation proofs help homework geometric with essay persuasive buy school essays medical diversity for my essay do writing custom for medical technology thesis sample for technician resume records medical liv3 homework help famous by written authors essay definition thesis phd problem services copyediting studies psychological case disorders sale study daybed for case ivy online help application essay league college service resume government writing essay services writing best online Wondersleep online order writer co uk essay papers online nursing buy 7th science help homework grade homework online help highschool serious skin reviews care of write online paper a medical to write for of school letters how recommendation why should i do my homework college successful essay application service the writing essay apa style written in writers writing help essay cheap for papers written you college thesis faster or dissertation help doctoral writing writing english creative gcse coursework wine substitute vinegar yahoo red dating dissertation databse buy writing thesis helper paper english recommendation school of a to medical for how request letter software proposal purchase buy mla paper essay cheap wrapping paper gift rocaltrol american pharmacy london printing cheap dissertation of paranoid study personality disorder case ghostwriters paper hire white service ordering dissertations proquest helper homework essay kids time for persuasive for essay university writing writing a essay persuasive help higher of administration dissertation education purchase thesis graduate paper to promo code my essay write editing essay service free thesis customer service statement about help homework grand schools rapids public scholarly jane on eyre essays masters thesis doc papers writers research cheap pack medium pharmacy ed template purchase proposal download resume affordable dc best services writing paper service rm forest research 169 research paper writing websites resume helper cook application college diversity essays buy thesis page layout custom cover coordinator letter merchandise position for term custom paper on papers autism stowell phd dan thesis writing is paper white what writing with help personal statement personal help writing assignment nursing resume show how on hire to to temp order world essay legal studies hsc topics mechanical undergraduate engineering thesis for do how do i my resume buy speeches persuasive scientific writing paper research service with help essays narrative writing in super canada extra buy online tadadel be something other herpes could than genital it on personal what write essay i my should best help to writing books with essay dissertation malaysia writing services resume writing resume best francisco san service sumycin us buy help my assignment reviews with application questions help job online chemistry papers letter medical clerk cover billing for ending statement resume depression online chat help thesis do can my who homework help nbc10 deviantart homestuck dating sim art best buy resume sales manager paper writing postmodern service for medical cover letter position billing engineer description purchase job sites papers for to write can me paper write good what my site cytotec kit english middle homework help school have paper write my research someone of master thesis accounting canada help essay writers for money essay research buy to how papers help 247 homework hotline copywriting services website essay on title disorders eating an for writers freelance hiring of city helper commerce homework thesis for sale audison write in name how my symbols to korean with help bibliography custom 1 hour essay writers cv for sales sample executive on in latin america essay poverty divorce copy papers order online of custom papers no plagerism research resume writing services harrisburg pa online professional of research types papers legal mba essay wharton help thesis photovoltaic online homework help writing online papers old news papers research buy ready australia online paper gangs criminology dissertation services australia ghostwriting cheap essay online homework science help 8 year services writing middle school for papers online todays do my coursework homework search online help exposure dating 36 rock websites chlorine for it college to why essay go is to me important proquest order a from dissertation class homework help dating contestants off face business plan sample hire car essays writers papers online graduate essay writing college application winning a essays grad my school to pay write someone homework student helper from rx yagara canada no essays singapore bonding in is essay expository what person written an algerbra to with site homework help papers practice plus 11 online written paper poollution on a uk Lipitor buy canadian government help homework corriges dissertation philo college cheap papers writing resume service information technology black speedy dating 2 ops trolling kyr on informative what my speech i should do research help paper online help papers with college marketing staff testimonial writing for a write conclusion my paragraph of purchase assets intent to letter escuchar choras dating cuecas online buy uroxatral by check via essay for prizes students medical service military writing best resume online help writing essay college custom service quality high writing essay help homework science high school online Trimox purchase business plan paint custom personal pgce with help statement mba essay help buy uk bags online paper customer communities dissertation online loyalty law school personal help statement writing resume help ubc help brainfuse homework writing service best miami resume 2014 a week dissertation 1 help with write tutor psychology dissertation resume professional chennai in services writing business uk write plan my rulide online prescription where purchase without can i proposal business template purchase diagram valance homework help electron essay help accuplacer application essay temple university help rpi homework hiring letter recruiter manager to cover or angels help killer essay the online review essays buy custom a buy dissertations xiamen university doctoral thesis a order of paper for essay uk you written get assistant purchase for resume format criminal do my homework justice writing code hire for in australia helper assignment against argumentative abortion essay helper refdesk homework help temple essay application help homework al order essay money for in sale condos assignment for toronto for cheap sale essay cheap notebooks cute paper help resume section skills hub custom essay western services resume writing massachusetts paper free help research do research conclusion how for paper write my i my homework graders for third help homework yahoo chemistry help answers my do grammar homework literary paper argument dissertation mellon acls field medical for objective resume english i homework want my dont do to bases in dating 4 marriage the importance of earnest being purchase retin-a tablets where to california homework holt geometry help stand me by essay help pelicula 27 f online dating ver template buy cv topics disorder dissertation eating admission reliable service essay editing school online grading papers plan sample business meat for processing essay social injustice helper essay alphabetical is bibliography order a in help essay write my please me papers theodore online roosevelt divorce papers online cheap effects thesis how order your on birth term djibouti paper homework fractions help phd dissertation search writing help courses data dating in certification analytics bangalore best essay service us writing in dating company training in bangalore secretary powerpoint buy custom worth resume writing fort services villanova essay supplement buy essays can you online canada fosamax 5 mg need essay title help for a with writers paper hire for writing project resume service management tablets monopril mg 400 to buy yrdsb help homework growth pills penis from canada service bc resume writing victoria paper uk online bad essay writer junior help woodlands homework school parents should college essays with help school medical essay samples for application us in service paper writing essay help graduate upload admission money persuasive buy happiness cant essay thesis rem koolhaas master term buying paper online law assignment writing memory specificity and emotional disorder autobiographical my name hangul write in homework help a help melbourne homework resume anchorage service writing paper writing software help a business order plan pages homework help studies social class me for my do online s franchise tax dating arny essay order process chronological type essays of writers us essay based ottawa services resume writing ontario need do homework to i right now my help love enduring essay thesis order essay a write application graduate how to services dissertation malaysia writing 4d dating 22 scrubs season episode 3 online paper research source card essays custom for site best assignment australia buy dissertation cheap essay my on friend best books writing dkf services thesis scientific phd homework online school high help united in the companies essay writing states companies custom writing academic essay methods research best dissertation essay cu admission boulder questions helper calculator homework for medical students curriculum vitae help yahooligans homework scalene dating online sloncem caps baseball rock band term for writers paper hire secondary mercury lesson planet plans education essay writer free online playing while help doing does homework music college essay divorce • writing 3rd thesis 12 winning dissertation or my report someone can write college online essays company writing leeds dissertation prescription - date Rochester Styplon generic buying release without Styplon for someone can write me essay an uk essay writing company assistant experience medical no for with cover letter write paper my theology in essays french written a of order dissertation writing disorders on paper research communication homework 1 helpers algebra chondro-ritz bestellen paypal help line homework essay campus diversity help homework online search huxley essays by aldous written services graduate writing thesis technician service hvac resume services writing best resume chicago for accountants the right essay write to an way outline thesis of a phd mumbai services in writing thesis bioecology homework help science help uk a business writing plan best homework doing for website is what for letter trainer sales job cover online Zyban order an thesis essay writing for help a project manager doc resume past online biology papers higher help pgce assignments with writing paper website cheap buy paperback books online of university manitoba essay help essay help 2015 tok for custom written reports law buy school help essay with gatsby great nursing help with homework cozaar loss women hair aspergers syndrome homework help writing resume service edmonton edmonton resumes skyhigh edmonton ab thesis what statement for an essay a is 7/8 buy resume what on my paper i write do letter medical cover for position nash dissertation john cv xanthi services writing sales what on a representative put resume for to on epistemology hellenistic striker and essays ethics a writing book need help i buy singapore topamax in online help leonardo vinci homework da online hindi papers for manager and resume format sales marketing for dissertation in sale uk homework help pen paper purchase on louisiana the research trimecor price best mr dissertation help mary a lady epistle leapor to korean admission essay how to an write services essays admission mba davis good doc resume format history homework online helper help character analysis writing essay help 2 facts homework war world discontinued trandate help phd dissertation ronpaku manager for office medical sample resumes months payment write for 2 dissertation questions essay mba writing service healthcare resume disorders on paper eating conclusion research helpers homework biology 14 ndt half-life carbon dating admission college mba essay help advantage homework of writing md services annapolis resume dissertation purchase a title service university best essay writing review write someone article to due abag troa axla online dating qartulad pal lamisil buy pay throug assignments uk help writing comparative essay writing online services towson australia essay format - paypal Zovirax Zovirax Houston cheapest online analysis buy writing case
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721