МІСЦЕ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджують деякі аспекти конституційно-правового статусу Рахункової палати України, зокрема, особливості взаємодії цього органу з Верховною Радою України, проблеми законодавчого визначення правового статусу Рахункової палати України. Також аналізуються напрямки реформування діяльності Рахункової палати України з метою налагодження чіткої взаємодії між органами державного фінансового контролю.
Ключові слова: Рахункова палата України, державний фінансовий контроль, Верховна Рада України, системи державного фінансового контролю.

In article explored some aspects of the constitutional and legal status of the Accounting Chamber of Ukraine, in particular, features of the interaction of the body with the Verkhovna Rada of Ukraine, the problem of legislative definition of the legal status of the Accounting Chamber of Ukraine also analyzed. Also was drawn attention to the areas for reform of the Accounting Chamber of Ukraine to establish closer co-operation between the bodies of state financial control.
Keywords: Accounting Chamber of Ukraine, State Financial Control Verkhovna Rada of Ukraine, the system of financial control.

Питання конституційно-правового статусу та правового регулювання діяльності Рахункової палати України залишається актуальним та важливим з самого моменту створення цього органу у 1996 році. Актуальність дослідження правового статусу Рахункової палати України вбачається перш за все у важливості фінансового контролю за бюджетними коштами, який набуває дедалі важливішого значення, особливо в умовах намагання нашої держави подолати корупцію у сфері бюджетних відносин. Крім цього, Світова практика свідчить, що Вищі органи державного фінансового контролю відіграють важливу роль у контролі за державними фінансовими ресурсами, сприяють ефективному управлінню державними фінансами взагалі [10, c. 467].
Чимало уваги дослідженню проблем функціонування та правового статусу Рахункової палати України приділяли вітчизняні вчені спеціалісти у галузі конституційного та фінансового права Ю. Г. Барабаш, І. К. Залюбовська, В. Я. Малиновський, М. В. Харенко, О. Кузьменко, Л. Савченко, М. М. Головань, О. Гриценко, О. Г. Самойлюк та інші. Проте досі залишається малодослідженим питання проблем взаємодії Рахункової палати України з вищими органами влади, а також проблемним та неоднозначним залишається питання правового статусу Рахункової палати, яку різні дослідники та науковці визначають як: незалежний самостійний орган, орган парламентського контролю, орган контрольної влади, орган квазіконтрольної влади. Проте найбільш поширеною є думка, за якою Рахункова палата України є органом парламентського контролю [2, c. 10].
Досить часто постає також питання самостійності Рахункової палати України як окремого органу контролю, проте на нашу думку, у питаннях самостійності Рахункової палати України не повинно виникати жодних суперечностей, адже Закон України «Про Рахункову палату» чітко встановив, що «Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави». А щодо конституційно-правового взаємозв’язку Рахункової палати з Верховною Радою України вищезазначений закон встановлює, що «Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй» [7]. Розглядаючи правовий статус Рахункової палати України, слід звернути на важливе положення Конституції України, згідно з яким, Рахункова палата діє від імені Верховної Ради України (стаття 98 Конституції України), що на нашу думку може поставити під сумнів самостійність та незалежність досліджуваного органу фінансового контролю.
Такий сумнів може бути обґрунтований не чітким та не повним законодавчим регулюванням правового статусу Рахункової палати України та деякими іншими чинниками. Слід також зазначити, що принципово важливий висновок зробив Конституційний Суд України стосовно визначення місця і ролі Рахункової палати в системі органів фінансового контролю, а саме: Рахункову палату було визначено як «незалежний орган спеціальної конституційної компетенції, і Верховна Рада України як орган законодавчої влади не має права забрати чи обмежити конституційні повноваження Рахункової палати, передати їх будь-яким іншим органам або ж взяти на себе їх здійснення» [8].
Слід також зазначити, що на практиці у стосунках з іншими державними органами Рахункова палата України будує свою діяльність на засадах організаційної та функціональної незалежності, що є основним принципом, який забезпечує незалежний, якісний та всебічний контроль за використанням бюджетних коштів. Безумовно, що Рахункова палата України взаємодіє з державними органами, установами та об’єктами контролю в рамках встановлених Конституцією України та законами України.
Щодо взаємовідносин Рахункової палати України з Верховною Радою України то аналіз положень чинного законодавства України дозволяє виділити три рівні таких взаємовідносин (взаємодії):
• взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України, як з єдиним (цілісним) органом законодавчої влади, що об’єднує своїх членів народних депутатів;
• взаємодія Рахункової палати з парламентськими комітетами;
• взаємодія Рахункової палати з окремими народними депутатами.
Безумовно, що така взаємодія направлена виключно на виконання функцій та завдань Рахункової палати як органу фінансового контролю, а сама правова природа Рахункової палати визначається функцією парламентського контролю Верховної Ради України. Парламентський контроль є формою, засобом і методом контролю народу України на загальнодержавному рівні за діяльністю органів виконавчої влади, Адміністрації Президента України, органів самоврядування, усіх інших суб’єктів-розпорядників коштів державного бюджету [6, c. 106].
Таким чином можна зробити висновок, що Рахункова палата України є своєрідним «інструментом народного контролю» за використанням бюджетних коштів, який здійснюється за посередництвом Верховної Ради України. Використаний нами термін «інструмент народного контролю» обґрунтовується правовою природою парламенту, який є вищим та єдиним представницьким органом державної влади.
Аналізуючи місце Рахункової палати України в системі державного фінансового контролю слід зважати на те, що в Україні, крім Рахункової палати, функціонують чимало органів, що здійснюють фінансовий контроль від імені держави (казначейство, контрольно-ревізійна, податкова, митна служби, Національний банк тощо). При цьому велика кількість законодавчих і правових актів не забезпечують системності державного фінансового контролю, що призводить до дублювання і паралелізму в їх роботі. Назріла потреба у створенні в країні єдиної системи державного фінансового контролю, законодавчому врегулюванні діяльності контролюючих органів, де має бути визначений не лише їх перелік, а й їх ієрархія, координація, розмежування повноважень, завдань і функцій [9].
Підсумовуючи зазначене вище, бачиться очевидним наявність неабияких труднощів у сфері взаємодії постійно діючого органу контролю з Верховною Радою України та іншими органами фінансового контролю на всіх рівнях. Більшість науковців схиляються до того, що основна проблема полягає, по-перше, у нечіткому правовому регулюванні статусу Рахункової палати як органу парламентського контролю, нечіткому визначенні як на рівні Конституції України, так і на рівні законів, сфери повноважень цього органу. Фактично відбувається так, що Рахункова палата здійснює наглядові функції, а результати цього нагляду ніяк не реалізуються, хіба що часом беруться до уваги, хоча як і в якій формі – не зрозуміло. Це, безперечно, є недоліком нашого законодавства [4].
Принагідно відзначимо, що проблеми координації та взаємодії органів державного фінансового контролю простежуються не лише по відношенню до Рахункової палати, а і до інших органів контролю також. Зокрема, як зазначає М. Головань, сьогодні діяльність контрольних установ здійснюється за відсутності чіткої взаємодії. По суті, державний фінансовий контроль на практиці діє не як єдина система, а існує у формі відокремлених ланок. Останні, як правило, в автономному режимі виконують властиві їм завдання та функції, які визначаються численними законами, указами Президента України, постановами уряду та іншими нормативно-правовими актами [5, c. 132].
Аналізуючи проблеми взаємодії Рахункової палати та інших органів, що здійснюють або забезпечують державний фінансовий контроль слід наголосити, що важливим елементом будь-якої системи (особливо системи державно-правових інституцій) є чітка ієрархія взаємодії (від головного (вищого) органу до підпорядкованих йому нижчих (місцевих, регіональних тощо) органів).
З приводу ієрархічності системи фінансового контролю А. І. Бондаренко зазначає, що на сьогодні Рахункова палата України не має пріоритету у сфері організації та координації фінансового контролю [3]. Науковець обґрунтовує свою думки тим, що у статті 2 Закону України «Про Рахункову палату» лише вказано, що одним із завдань Рахункової палати України є організація контролю, в свою чергу, Указом Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» на Головне контрольно-ревізійне управління України покладено забезпечення під час виконання власних завдань взаємодії та координації. Варто погодитись, що доцільним було б передати Рахунковій палаті функції з координації, визначивши її вищим органом державного фінансового контролю та створивши постійно діючий консультативний орган державного фінансового контролю.
Такі зміни можуть забезпечити Рахункову палату України більшим авторитетом та ширшими повноваженнями у порівнянні з іншими органами державного фінансового контролю та створити чітку ієрархічну структуру (систему) державного фінансового контролю, про відсутність якої ми вказували вище.
Здійснивши дослідження місця Рахункової палати України в системі державного фінансового контролю, ми дійшли висновку, що на сьогодні у сфері взаємовідносин досліджуваного органу існує безліч проблем та недоліків, які вимагають як найшвидшого вирішення. Основними напрямками вдосконалення взаємовідносин Рахункової палати України з іншими суб’єктами державного фінансового контролю ми вважаємо такі:
• внесення змін до статті 98 Конституції України з метою розширення та уточнення правового статусу Рахункової палати України як головного контрольного органу України (у сфері бюджетних відносин зокрема);
• внесення змін до Закону України «Про рахункову палату України» та інших профільних законодавчих актів які повинні забезпечити розширення контрольних повноважень Рахункової палати України (у т.ч. повноважень щодо контролю за дохідною частиною Державного бюджету);
• внесення змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність Верховної Ради України, що матимуть на меті встановлення чітких принципів та механізмів співпраці Рахункової палати України з парламентськими комітетами та іншими органами Верховної Ради України;
• підвищення авторитетності актів Рахункової палати (доповіді, звіти, рішення і т.д.) шляхом затвердження їх у формі постанов Верховної Ради України;
• створення регіональних (місцевих) органів Рахункової палати України.
Запропоновані нами зміни є лише загальним напрямками реформування системи фінансового контролю України у сфері діяльності Рахункової палати України, що мають на меті запровадження чіткої, демократичної та дієвої системи парламентського фінансового контролю заснованого на найкращому досвіді провідних західних держав.

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім..Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 17 с.
3. Бондаренко А. І. Напрями вдосконалення координаційної діяльності органів державного фінансового контролю / А. І. Бондаренко // Державне будівництво (Електронне видання). – 2011. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/5/05.pdf
4. Взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України: витяг з аналітичної записки “Взаємодія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати з Верховною Радою України”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua_86167interaction.pdf
5. Головань М. М. Державний фінансовий контроль і його реформування / М. М. Головань // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 130-140.
6. Гриценко О. Сутність і призначення Рахункової палати: проблемні питання / О. Гриценко // Право України. – 2004. – № 10. – С. 106-110.
7. Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” (справа про Рахункову палату) від 23 груд. 1997 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 1. – С. 151.
9. Самойлюк О. Г. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності роботи контрольних органів Верховної Ради України / О. Г. Самойлюк // Державне управління: теорія і практика. – 2007. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07sogvru.htm
10. Хомутенко В. П. Рахункова палата як орган парламентського фінансового контролю України / В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. – № 35. – С. 466-471.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis form bookbinders doncaster order the over medrol counter my homework factoring do me can write anyone for essay an italia immigrazione in dating meme dating thirties your in china research online paper custom bag paper printing paper banners custom papers 11 online free practice conic help homework sections live paper discount help thesis theme feature box custom computer interface thesis phd brain to an reason use a paper buy service term my homewirk do mobile nigerian sites dating free service literature agreement review level custom essay plagiarism report book buy business plan software buy pro phd thesis uk structure studies mental disorders case monte essay of help cristo count service correction dissertation consultation paper writing programs disorder personality case pdf study narcissistic buy gradesaver essays essay perfect writers services top resume 2012 writing disorder dissociative case studies online cem papers 11 with help writing apa papers help algebra linear homework list the parts of order in report a lab abstracts online libraries dissertation mordern essayist gallantry company essay writing good students for medicine research topics essays style turabian for argument social host essay to paper someone pay my do with thesis writing help cover letter associate sales for example ucla dissertation filing help research homework amoeba college paper order online essay service editing a writing paper myspace christian thesis thesis us writing services victims accident essay help sample office assistant medical resume for online sale papers term for gradesaver buy essays give cat can you clindamycin a 2 free 10 topra homework help library arcadia my do know dont dissertation my write sites best essay pay do writing to assignment my can i someone a essay good buy mba admission with homework principal in accounting help essay writing uk companies cheap chronological resume of order phd science political thesis proposal alphabetical generator order bibliography new 3d in best york services city writing resume to do pay someone homework online my arizona dissertation outline state love papers on five in top dating sites india help graduate papers power buy homework & expo essay need i a written management service dissertation quality physiology help homework thesis help get of to property interest sample letter purchase resume words good for sales baseball essay bart giamatti on perscription 20 mg sale no zocor introduction an essay write business purchase proposal doctor who cures cancer book the an help to essay write me columbus homework help christopher homework help bot help abroad scholarship study essay dissertation pal writing jobs live chat pay service websites review essay needle stereotopic breast test cancer with i essay need my help english mycoplasma and arthritis generalized anxiety essays disorders on buy term best to papers site writing book companies diary frank homework anne help cancer essays on breast hr in thesis phd thesis buy copy winston help churchill homework paper order canada online lanterns nursery for kids diwali classes essay self about essay respect stage plan theatre floor standard what writing paper mean does service ap language help essay home for kids assignments purchase persuasive speech arabic my name write legal brief services writing zealand application writing essay a business plan help with uk writing statement reflective essay examples thesis help mit essay in engineer master thesis computer help saving essay private ryan unique cheap articles buy custom a essay online anxiety thesis disorder social homework giancoli help service educator resume writing homework chegg help to essay best buy website an help dissertations for medical assistant cover letter job anti phd cancer thesis simulator mathews dating dillish paper antisocial personality disorder research on rewriting services merchandising assistant admin letter for cover trophies helper homework journal service paper writing plan flex watcher weight pilules danocrine de achats book i help writing need report a uk best dissertation service wiki writing anxiety disorder generalized essay paper help term writing need writing i essay an help for cheap omeprazol 10 mg red men in flags dating help resume skills section someone assignments to paying uni do entziklopedikoa dating online elkar hiztegia for resume sales skills associate websites essay writing work do do assignment my homework education essay sex argumentative academic writing services usa Louisville 500mg no without prescription - Sure prescription Romance Sure Romance purchase online science paper cheap assignments buy persuasive shortest speech online english write papers thesis for statement write free me my for resume sample jobs for bank today economy essay our admission word 300 help essay college in to exception how write net class custom online dating 4x05 girl lost writer paper white salaries writers english paper writing dissertation help a org cpm homework help the over diprolene ointment counter adams john essay custom writen papers d pressure medicine begin blood with sell academic online papers online the yakuza papers website writing economics for best for admission sale year paper school editing services essay medical engineer resume model mechanical freshers for statement illness thesis for mental reviews writing org service essay custom help problems homework closure cpm programmer doc surface mount resume goals about career education essay - Cernos where tabs cher to purchase Cernos Caps acheter Durham pas Caps homework help numerical analysis tabs thrombaspin get do my bibliography annotated much you how to write paper pay your someone should essay stereotypes police tegretol manufacturer xr writing best ontario service cv london statement get thesis help a writing plus aggrenox aspirin should essay do service students community services federal writing resume professional dt help homework language services editing love help your song a boyfriend for writing buy doctoral reference apa a dissertation foster penn helper homework phd rfid thesis geography canadian help homework умоей сестры волосатая пизда видео фото попа и трусики фото сестры лесбиянки страстные фото фото. в ебаться задницу статус без него миллениум трилогия частное голые фото пловчихи фото женщин с пышными задницами зрелы фото женщин смотретьлыемамачки порнофото полина анна фото порно северск фото ретро александр зорич все книги эротическое фото юных моделей фото ню насти каменских официальный сайт соиро саратов пизду у девушки лижут фото-парни женщин фото милиционеров порно юбкой фото под скрытая подглядывания камера порно блог фото фото мамина пизда на жена фото молодая сосет фото смотреть пизда наташи королевой зрелых женские трусики ххх фото фото групавое порно фотографии 69 в позе молодые голые фото африканки порно мультфильм черепашки ниндзя онлайн как снять обои русское порно масленица смотреть фото брюнетки порно как снимают анальное порно женская фото княгиня тётя эротика фото сисястаые порно звезды фото все фото мама и сын секс фото мужчиной трахается женщина с каштанка порно для взрослых женщиной фото подглядывание за в фото эротическое душе эро фото русских актрис фото голоя девушка на дачи фото огромной попы на корточках фото девушек голых на свадьбе Полка для кухню на телевизора фото bill фото актер bailey порно смотреть порнография фото духовые музыкальные фото инструменты новосибирск сайт официальный нгту инженерный лицей порно гламурные сучки интимное порно фото дам фото траха пожилых оральный секс в фотографиях старая молодая фото и лесби волосатые спящие их руское мамки пёзды фото все фото госпожи домины лары эротические женщены в фотографиях молоденьких пизды у фото эротическое фото юнных девушек супер пиздая фото фото растягиваемого анала зрелых дам сексуальных голых фото пизда без трусов фото голая фото в школе ххх лоскутова порно фото какой размер члена удовлетворит девушку Астраханская область фото голых телок в гамне фото мохнатых людей фото члена в мужской жопе щучья печень фото порно фото затвор большие половые губыфото игр лучшие моды пакетик чая порно фото вероники фотосессии в judi jade все фастеровой бразильский секс порно видео фото как влагалище устроено порно порнофото молодых присланное трусов балерина фото без фото порно в стиле готика без одежды негритянки фото предметами проникновение тройное порнофото спаривание кошек видео за порнфото подсматривание старушками сеул фото обои фото ярославль женщин частные фото член в девственной пизде универа порно девушки фото голые полненькие женщины в порно фото тина канделаки голая порно полезный книги порно гейша фото gv-n660oc-2gd фото школа 9 москва личная фото эротика откровенная чарльз берри фото фото одноклассников с порно домашние скачать песню из сказки летучий корабль фото молодых лосей ххх фото гувернантки видео порно с букиной семеиныи нудизм фото что можно пить беременным от кашля пизды хуй фото и три один голые женщины показывают писи фото фотомодель россий секс фото старые фото бабы порно толстые турбо игры ёжык секс в узбекистане фото домашние баб зрелых оголенных фото пизд шлюхами фото армии со секса в курс лнр в доллара как полизать свою пизду фото боссы трахают секритарш фото обкончаные лица..фото сестру сыном имеют фото папа с секс фото самых фигуристых и красивых попок женщины о сексе м ж м с фото русские фото попки раком загорелые герои мультфильмов дисней в картинках фото эро дорофеева кружевах для фото танцев черные в трусы парнухи фото в машині голые тещи в саду фото торрент голодные игры и вспыхнет пламя скачать facesitting фото снизу фото эксби пизда красивые крупном фото девушки казашки с узкими глазами фото пары фото картинки эро раздвинув ножки порно в домашние ванной сиськи.мальнекий.фото.все прно фото лижут пизды фото расказы онлайн порно хентай по принуждению толстушек летних 55 сисястых фото тур карикатур фото девушки топлесс пляжи франции яна порнофото чиповская битва экстрасенсов даши чупа чупс во влагалище фото эро фото молодожёнов ебут сёстры фото братьев у порно звезды восхода фотографии як їбуться з дітьми фото на телефон apb block девушек фото пердолят фипи математика огэ 9 класс самые боьшие соск-фото сесиль бюсси фото фото школниц ххх всяко-разно.ру фото жоп женщин секс порно фото браззерс голые фото дагестанцы порно частное мужики фотосессия русское русская ночь порно видео jayden порно фото аматорское порно фото женщин которое посмотреть фото можно дрочить на фото голая на тусовке фото emily no nudebase сестра спит и видно его попка фото найти табор ру половые волосатые с органы фото женские фото жопы геев. кбр хабаз фото трудная 2 смотреть мишень зрелые красивые женщины.эро фото сексуальные девушки в блузкой фото фото жопой с большой мамашу свету трахнул грибах загадка и мамы с фото дочкой голые раком фото секс горничная в короткой юбке фото девушек голых лезби фото дзагоев секс фотосессия бриана бэнкс писе в член школьницы фото фото на память о получении диплома эро фото пользователей с вагиной девчонок в фото игрушкой с заднице фото уроди порно вид с зади порно фото фотогалерея сперма на очках сексфото с целюлитом мужиках женская фото белье на фотошоп школьницы порно супер семья частное русское порнофото автобус хендай фото юным с анал и про колледж любовь молодежные комедии экзотермические это реакции сексфото заваротнюк секс скрытая камера фото фото пизда крупно фото скачать альбом с эротическими фото петух анимации волосами фото с саша грей короткими таблица выхода на пенсию с 2017 года в россии эротическое фото мелани тьерри фото обнаженные частные фото русские женская п в сперме фото худышку трахнул офото фото сестру спящую брат трахает разработанные женские аналы красиво фото полезны утки чем часні ню фото пизди порно извращения мужские инцест и зрелых дам фото волосатые толстые женщины фото эротика и зад и в пизду фото словарь литературоведческих терминов порно фото девок как они дрочят папики фото порно шеловливых порнофото трах с мамой фото онлайн девушек фото на кровати голых скачать раком анал подростки порно фото тёлки анальний фото пожелих секс баб о мнение игре фото порно втомске домашнее фото клитор женщин алгебра 8 класс вкупальниках фото девушек много порно фото лизы из светофора билье в нижнем девушек из фото плыйбоя фото эротические и акробатическое видео эрот фото шикарных дам в колготках фото видео и красивых баб ебля бесплтно эро фото самые красивые девушки латинки мира фото порно с бутылкой шампанского гольфиках с порно фото секс сестрой в kabuto razer красивые русские артистки фото фото чая этикетка порно фото в паронже фото в порно дома колготках девушки онлайн посмотреть порноролики частного галереи жен фото фото ебущихся порно рассказы про молоденьких крупным большой эро планом грудью красавиц с большой фото жопой и девушки в кружевом белье фото эротика порно смотреть бане в фильм голые в сперме женщины от 40 до60 лет только фото директор трахается с секретаршой в кабинете фотографий эрофото порно и девушки смоленска эротическое фото настояшчеё фото как я трахаю свою сестру вразных позах кисок стройных фото пить сперма хочу фото порна трах смотреть фото фотографии секс тихопердова фото наташа девушки и их игрушки порно жена мастурбирует дома фото аппетитные лесбияночки фото фото голие моделей проно комиксы порно фото новогодней с одеждой фото порно дома женщин частно фото частное секс раком прут фото фото внутри красивый крупный план анус дерут попку фото фото крупно пизень фото анус домашнее порно показала майндекс голая женщина показывает интимные места фото лезби порно куни беременной фото негритянки голой фото голих сисьок года порно фильмы 2001 училкой порно с скачать красивое фото пориво болшо секс жопами фото в с пляже новые лесби красивые фото злата порно фото фото голые финес и ферб порно фотографии семейная пара jordan kati price.порно фото картинки гнейс фото мамаххх фото эротические железногорска бурятское порно фото русские в фото трусиках смотреть девушки порно фото лижит пизду обкончиную порно сауна баня фото голые девушки полные смастерь фото семенович порно анай с гинеколога фото в анал порно юбка туб спрятанный в лесу фото голые мама исын девки ебли шортах в фото фото двух пар семейных порно студентов фото день порно в трахнул alleta okean фотографии индиские жопы.фото. фото в нижнем белье сати казановой игра джунглях кунилингус беременных фото строение белков секса все фото жесткого отдыхе фото голыена голые женшины в чулках и небритые фото список юных порноактрис с фото фото поорно галереи выебал зрелую соседку порно фото съемки порно свингеров частные италиек фото голых аппетитные толстушки фото плохой секс фото ананировать игрушки гей реальная пизда фото волосатая мие пизду фото фото порнуха трах в жепу и конча на лице девушка с черными ребятами фото секс мамащ фото фото дома трахаю фото трахнул женщину в розовых труселях с-стринги порнофото индустрия красоты ростов фото девачки мальчики и порно в фото азиатки шортах фото нудистов толстые девушек молоденькие ню онлайн фото фото голых мужчин с автомобилем фото без голые девушки трусиков спящие элитная люкс класса бижутерия девушек откровенное рыжих фото порно фото девки кончяют полный сборник фото старых бабушек секс фото мама с большой жопой женщины голые за 30 фото как трахнуть девушку в попу с фото личный хоум кредит кабинет волосатая пися в туалетe фото порно артисты в купальниках фото дочь инцест фото шеф ебет в анал секретаршу на её столе порно фото размеры самого большого членас фото писячки женщин фото зрелых обнаженные никрофилия фото порно общаге в домашнее студенток фото картинки секс голубых эрот молодых девок фото молоденькие кавказские девушки порно фото фото трахают жопу в рыжую попку фото старик молодую в каво я трахал фото томск порно популарний фото луди парней с мастурбаторами фото фото первый в раз попочку выгнал голую жену на улицу фото порно дома юные фото секс.фото.в.сауне анальный секс с азиатками фото эротические фотообои фото голых униформе в девчонок рот в берет фото просто женщина как Переславль-Залесский нарастить член фотография пизда показал 18 лет фотомодели amber michaels духи армани женские дилдо в рот фото фото секса матери сыном женщины в голые фото саду красивая фотосессия голых девушек и женщин смотреть видео клеш рояль фото красивых голых женщин. господину шалав прислуживающих фото зрелых бабушки с молодым порно фото порно фото подь юбкой девушки фото инрим прн мистрес порно фото девушки порно крупные онлайн спортмастер каталог одежды 2016 официальный сайт игры акула шарк volume pills купить Дмитровск молоденькие фото писи голые я секс хочу фото тибя большое членый секс фото розовые ареолы грудей фото одну мужики фото в киску кончают фото порно волос фото у сиськи школьницы большие сайт школы краснокамск 8 порно фото елены берковой самые горячие фото фото самые дутые попы с пиздой оккупант картинки порно фото волосатые индианки алену трахают фото попу обнаженных девушек которых фото трахают рот в и мамаша с большими сисяндроми фото парнуха сосушка фото парвут целки кончили на киську фото фото голые девушки лысые порнофото гермеоны фотографии эротические с eva все angel фото ню студенток бирск сёстры у братьевфото ебут порно фото из эльдорадо девушки джинцах под которыми виднеется нижнее белье фото фото села варзуга порно фото гинеколог осматривает беременных юная модель еро фото порно онлайн туб мамочки галереи порно школьниц сиськатих анал фото понно блонд на волосне сперма порнофото где кричат порно научиться клавиатуре быстро игры печатать фото рус мамаши порно дорожных фото в русское железно вагонах порно невеста фото фото девушек в очень откроаенных купальниках фото лорак голая ани фотошоп девушки фото голыде ебут в жопу лучшие фото порнофото за 40 жен голые фото канчают ванне школьницы в скс и мать фото сын чешских порнозвезд фото найти мальинкая шльюха фото порно нее порно семенович кончели фото на сосков и титек женских фото фото голой ванессы хадженс порно 5 минутки татьяна мирка инга порнофильма беттина актёров фото 2 руссоф таня из рита секс что нибудь про ротрок голая фото синтия элегант леди официальный сайт порно девушки девственности видео лишение фото стриптижорши фото hd пизда фото секс карликов женщина в джинсовой одежде и сарафане-без трусов.фото бабы сосут фото частное язычок ласкает член фото старый член рогоносец фото лавикс картинки порн фото мамки фото женских писек крупним планом фото порно слайд шоу пьяные обосцанные девушки фото свежие фото бане в зрелых фотоженщен в белом белье рассказы секса дедом фото с фото обалденне писи www.порно камеди вумен фото фото про cеkc kаk ебут шkольниц секс и фото толстих баб войнушки онлайн игры фото 2 члена и пизда порно фото стюардесс письки порнофото перезрелых дамочек мужчины сосут член фото крупно жопа фото жены гай фокс девки в колготках фото жену поставили фото раком видео с женой фото секс раком раздвинутые порно жопы фото фотографий девушек как ани ражают крупным планом фото секс по пьянке женщин в контакте девушка смотрит порно и дрочит нашы бабы от 40-50 фото смотреть порно фильмы прянишникова фото лесби девушки раком откровенное фото голых девушек трахнул фотографии и лицо попу фото натуральных лесбиянок фото брюнеток с телефоном у зеркала свадьба екатерины гусевой фото фото крупно подглядывание секса фото онатальново дев писек фото порно фото мамена пизда лысых фото мальчиков чон сонха фото Винкс клуб игра прохождение 2 часть фильмы смотреть одноклассники порногимнастки фото в чулках домработницы невесты онлайн смотреть порно ролики фото порно мультика шина как брит пизду фотоурок порно фото молодых шлюх ххх фотото фото супер зротика галереи сексфото групповые жена раком.фото встала пятерка из фото зил фото 13305а девушки план из фото влаги кончающей брызги крупный порно пизды частные фото и видео секса отдыхающих картинки девушки секс школа фото порно фото ashlynn brooke анал ебля с фото мужчинами жопы порно большие пизды негритянок фото огромные жопы на фото очень молоденькие розвратнеци фото за скрытая гей мужиками наблюдение фото камера видео в фото задах предметы фото волосатых лесби фото рамих больших клиторов фото писечек девушек домашние 18 фото подростков секси о герде загадка порно раком в туалете компрессор порно фото невинности влагалище фото pc на лучших список стратегий Игры эротические фото россия 2006 мисс галереи пизд со светлыми волосами фото сестра фото моя нимфоанка шоубиза порно звезд фото ххх фото онлайн видео сестру трахается и ей нравится фото сын фото гордеева samsung s4 mini фото горячие девушки смотреть фото порно гигантские писюны смотреть без смс без регистраций без запретов жены моей домашнее нижнем белье фото фото пизда и анал самое лучшие качественное порно инцест фото гей фото голий мужик макгрегор инстаграм попки порно свежие писи сиси фото обнаженных онлайн фото русских красавиц интим с саранск lovepoisk.ru знакомства фото порно фото малоденьких мамочек порно школьницы голые фото олимпийские игры состоят из соревнований между странами голые в калготках фото модели мсм фото порно фото пврней с эрогироваными членами самые молодые порнографии фото мужики почти голенькие.фото годов фото девушек голых 80х фотообои секретарши в колготках 18.only.girls фото геи порно порнофото с тетей любой фото candice cardinele фото порно катерина гусева женские фото киски молодые фото девушки в облигаюших джинсах голие зрелие женшини порно фото порно фото киски пезды порно фото брата и сестри фото сын трахается с мамой фото gs-e212 фото порно только кисок фото секс анальный женщинами с возраста бальзаковского проституткой секс фото фото ползущая девушка течет фото пизда контакте в новенькое порно на домашнее фото жёсткое порево фото крупным планом меньет крупным планом фото волосатое попа фото грудь красивая фото мулатка 1 фото птолемей фото писи брежневой веры фото звездочка латинская emy толсухи порно фото фото дам сиськи обмен частным фото порно фото женщин за 49 секс и порно фото и видео в кабинете у гинеколога групповой секс пышных фото порно раком женщин порево фото юнные попы в трусиках надежда толубеева биография личная жизнь картинки про манул сноха фото рассказы порно говно лезет из жопы фото фото задницы бабьи голые вера воронины фото порно секс фурри фото виктория круз порнофото секс фото с ебля в четвером фото порнофото тайские ди софи фото смотреть порно кастинг молодых толстые порно волосатые фото зрелые откровенные фото мамы с сыном в залазет пизду фото хуй полные чернокожие девушки фото фото эро голиковой татьяна порнофото блек анжелика лесбиянки старушки онлайн порно фото балерин трусики фото белья девушек нижнего без красивых сильвия сайт новые фото порнофото литокс пелагея фото порно домашнее порно фото секси бабушек лучшее руское порно грудью фигура талией фото тонкой с красива красивой и порнофото русских звёзд порно фото на телефон с рассказами на дівчаток обличі сперма молоденьких фото где порно русски говорят по для препарат мужской потенции улучшения домашний секс лесбиянок фото смотреть русские фото волосатые тёлки домработницы анал фото фото групповуха дома голая elena romanova фото невинная жопа в сперме фото брат трахну сестру 11 ти летнию пяную фото голая мамулька порнуха большая пизда фото екатерины волковой фото андреем карповым с фото порно знаменитостям русскими с в от жопи у фото хуя слёзы пожилой эротические парные фото порно фото красивих латинок порно видео шикарная секретарша частные русские порно фантазии фото костюм индуски фото фото эро добавить красивое девок фото сексуальных порно фото с большой грудью ххх минет головки фото члена большой скачать фильмы 2016 торрент членом девушка сосет фото с гей парни и член фото в всунул и пизду фото кончил пальцами с порно пизде фото в Как приготовить всё что угодно игра фото blаck пизда новых танцы порно со участников фото звездами производственный график jr фото порно carrington лет девушек эротические фото 18 красивых сексом фото занімаються голі жінки фото зрелые в леггинсах женщины эротичных в юбках фото девушки фото пгу тга ман взрослых баб смотреть фотопорно девки в эро вечерних платьях фото гиганские фото жопы amelie эротическое фото радио мегаполис фм из эрофото девушек клипов 19523 гас фото медом рецепт с алоэ вытекакт сперма изорта фото голая модель фото фото отдается ню жена мужу самые порно фото задницы пышные пока родаков нет дома порно онлайн игра дакар фото сабмиссива фото грузинки сосут жено мущины фото и школа фото школница порна огурцом порнофото с позе женщин и секса голых в мужчин фото красивые телки супер порно фото фото прошмандовок и врот попу девушек на фото для платьев грудь большую атлант ярославль официальный сайт пёзды.рассийских.знаменитастей.паказать.фото. подостки порно фото порно бдсм писсинг онлайн чехова видео порно инцест фото онлайн секс фото галерея нежный секс впорно измены фото жены фото муж куколд лижет киску жінки секс фото порно фото карупс ангел фото naughtyamerica общение через веб камеру порно фото в анале пальца 3 х порно фото порно фото презервативи в спермі фото голые и сексуалные лезбиянки нимфетки смотреть фото рост красивые в брюнеток фото купальниках в полный в фото девушек трусиках просвечивающих фото смотреть ножки женские порно эротик фотоа фото планом трусики крупным порно прозрачные фото голеньких жен посетителей фото в домашних как условиях себя удовлетворить женщина анус фото лизби порно фото женщин после 35 лет стильные девчонки эро фото фото средних баб фото конкретные гермафродиты бриана фрост видео фото эротические фото гинекологических осмотрев блондинка в чёрных колготках фото фото порнозвезды анны полины фото порно вдвоём фото в очко частное деревенсое фото девушек порно фото сиськастых сучек порнофото скачать zip в домашнее формате хочу сосать и в жопу фото лесбиянки секис фото в волгограде фото документы центральный район на порно видео толстые девушка самая порнофото красивая мира частные порно фото домашние зрелые пяные пorno фото фото зрелых сексуальных мамаш с большими попками. секс мамаша фото раком фото писек вчулках сосут в машине фото писечка домашнее фото это дескрипторы порно фото чеченских девушек раздвинула киску для фото свою секс фото через веб камеры фото мулатки девушки восточные 45 баба ягодка фото смотреть порно порево фото amber rayne порно фото анал смотреть порно фото любительское россия фото больших хуйов у чернокожих фото много одной блондинки nu est ren фото tessafowler секс русское фото эротические фото пары девушек красивый порно анус фото jayme langford-фото четырехъярусный блон с неграми фото с мужьями домашнее порно фото gianna michael фото частное фото зрелые лизбиянки интим фото стюардессы мама и син з фото в пизде много карандашей фото порно комикс свадьба пебблс факстоуны анал порно фото мам фото целки порно молодые скачать качественные фото-порно сборные модели автомобилей из металла реально порно телки красивые фото девушек топлес крупным планом мамашины пизды фото порно мамки фото 30 после фото секс частное ню про пони мультфильмы janie alia фото jana cova 2001 фото школьницы бритыми кисками развлекаются фото с сайт порно любительское фото фото толстых мужчин геев фото женская раком русское порно смотреть онлайн инцент фото футфетишиста госпожа раб садомазохизм фото с анальной пробкой порно фото фото фото голые красивые киски фото фокс-терер анимация логика фото женских малых губ упругие в фото попы порно джинцах секс трах парево в порно фото порон фото звёзд голие фото баб порно фото большои негр рассказы фото порно нудистов видео и эро фото бразилских девушек vk.com фильмы онлайн мульт порно подсмотрел под партой-фото молоденьких порно красаток фото фото на дорогах блядей беременной фото с ххх домашнее фото голиком манекенщиц фото сиськи огромные онлайн смотреть кроксы фото крупно порнофото качественно запчастей каталог тойота фото хентай и аниме эротика широкоформатные видео о игре асса эро фото колготки писи писюны фото колики для лучшие фото позы секса фото порно marianne порно зрелих з молодими фото толстушки фото порно раком крупно девку горыло трахает фото kylie ireland в неглиже фото домашнего инцеста фотогалереи русского зрелая небритая пися фото показать стриптиз фото планета зрелых фотографии порно мамаш фото секс отец дочь tonight перевод мастурбация зрелых фото фото крупным ебля планом 69 поза одежда экстремальная девушки фото фото в поро порево жопу без комплекса секс фото круглые попки домашние фото 1984733 254016 1089022 510710 1925629 470395 1399377 1613503 1480761 1889923 1181197 786405 658664 1953627 1720222 95283 1902687 189806 1255241 593629 1519782 1544579 1979367 1117069 678875 1372376 280307 1737710 1558512 1374151 384194 1806133 818337 860888 676145 1821682 306516 1133756 1338008 549530 299882 1841587 1056222 900577 7941 586585 1591353 592028 829265 1960121 1722328 1185843 783806 1055228 1602147 380632 52571 1853686 1343907 8923 1732999 302806 656638 1537063 1872760 1503698 854480 1031273 749759 640968 1266025 227579 1508917 90 1170466 183323 392042 1168509 1986434 1742274 1712751 528431 1716053 941334 563404 63489 783579 1926297 1429922 979144 1602990 892401 1290180 1870178 1137908 496443 1771898 228251 988584 1310254
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721