МІСЦЕ ОЦІННОСТІ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’27 

Н. В. Мартин

Мукачівський державний університет

м. Мукачево

 

МІСЦЕ ОЦІННОСТІ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА

 

Анотація

Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах наук, щодо дослідження значення слів, а також вираження категорії оцінки, яка реалізується у компоненті значення слова який називають оцінністю. Розглядаються типи та види оцінності у семантиці слова.

Також визначено місце оцінності у семантичній структурі слова та інші компоненти конотативного аспекту значення слова, які є засобом досягнення експресивності. Висвітлюються механізми  утворення емоційно-оцінних одиниць та характер оцінних процесів.

Ключові слова: оцінність, компонент слова, емоційно-оцінні одиниці, експресивність слова

Аннотация

Актуальность данной статьи обусловлена большим вниманием лингвистов и исследователей в разных отделениях наук, относительно исследования значения слов, а также выражение категории оценки которая реализуется в составе значения слова под названием оценность.    Рассматриваются типы и виды оценности в семантике слова.

Также определено место оценности в семантической структуре слова и другие компоненты конотативного аспекта значения слова, которые являются способом достижения экспрессивности. Отображаются механизмы образования эмоционально-оценных единиц и характер оценных процессов.

Ключевые слова: оценность, компонент слова, эмоционально-оценные единицы, экспрессивность слова

 

Summary

The urgency of the present article is determined by great attention of linguists and investigators in different fields of studies, as to the investigation of word meanings, category of estimate expression which is realized in word component called estimation. Types and kinds of estimation in word meaning  are being considered.

Also the place of estimation in semantic structure of the word and other components of connotative aspect of the word which are the means to achieve expression are being examined. Mechanisms of emotional-estimative units and the character of estimative processes are being elucidated.

Key words: estimation, word component, emotional-estimative units, word expression

 

У лінгвістиці значна увага надається семантичній структурі слова, виявленню типів значення слова та критерії їх розмежування шляхом зміни та розвитку значення слова. Лексичне значення слова відображає та закріплює у свідомості уявлення про предмет, якість, процес, суть. Е. Г. Белявська, вважає, що лексичне значення слова – це система яка складається з елементів різного ступеня складності, які виступають у нерозривній єдності і можуть визначатися семантично, прагматично та синтаксично [3].

Дослідження значення слів призводить до виділення прямого та переносного значення слова. При метафоричному перенесенні будь-який образ так чи інакше асоціюється у свідомості людей з попереднім значенням слова та визначається як внутрішня форма. Внутрішня форма є ніби як «міст» який дозволяє з’єднати денотативний та конотативний аспекти значення. Слідом за цим, внутрішня форма як уявлення асоціації-образу являє собою мотив для реалізації таких конотативних компонентів як емоційність, оцінність, інтенсивність та стилістичний компонент.

Емоційність відображає емоційні переживання суб’єкта конкретного значення, оцінність – позитивну чи негативну оцінку об’єкта чи явища, інтенсивність – рівень виявлення дії чи ознаки, стилістичний компонент –  відношення слова до конкретної сфери спілкування. Сприймаючи явища дійсності людина виражає своє не нейтральне відношення до неї через оцінку: «гарний» – «поганий», «добре» – «задовільно». Виражаючи себе мовними засобами оцінка реалізується у компоненті значення слова який називають оцінністю.

Слідом за Н. А. Лукьяновою можна стверджувати, що існує два типи оцінності: раціональна(інтелектуальна) – оцінка навколишнього середовища(суб’єктів, предметів, явищ) та емоційна – оцінка, яка виникла через людську психологію. Емоційна оцінка є результатом актуалізації оцінних сем конотативного аспекту значення слова. Питання про взаємовідношення оцінності, емоційності, інтенсивності та стилістичного компонента у структурі значення слова постало перед лексикологами досить давно. Дані компонента інтегровані у структурі конотативного аспекта значення слова, проте кожен з них має свою характерну відмінність.

Оцінність поруч з іншими компонентами конотативного аспекту значення слова є засобом досягнення експресивності слова. Під експресивністю мається на увазі «сукупність семантично-стилістичних ознак одиниці мовлення, які забезпечують її здатність виступати у комунікативному акті як засіб суб’єктивного вираження відношення мовця до змісту чи адресату мовлення» [7]. Експресивність у структурі значення слова можна вважати компонентом прагматичного аспекту значення слова, так як вона виникає у результаті відбору та використання слів лише у процесі спілкування. Прагматика включає у свою сферу як засоби взаємодії, яка викликає емоційні реакції у адресата, що характеризує експресивність так і всі засоби які пов’язані з мовною діяльністю. Конотативний аспект значення слова тісно пов’язаний з прагматичним аспектом, так як вони разом характеризують комунікативну ситуацію учасників спілкування та їх відношення до об’єкту.

Емоції відображені у структурі значення слова у компоненті називають емоційністю. На думку М. С. Ретунської, емоційність являє собою мовне відображення емоцій засобами різного рівня мови, у тому числі лексичного, який не тільки пов’язаний з вираженням емоційно-оцінного відношення, але і направлений на створення у слухача емоційного резонанса [8, с. 10].

М. С. Ретунська вказує на те, що оцінна лексика у своєму значенні містить інформацію про емоційне відношення до позначуваного предмета чи явища. Під емоційно-оцінною інформацією розуміють оцінку навколишньої дійсності, яка представляється в якості позитивної емоційної оцінки та її модифікації(схвалення, ніжного відношення, захоплення), та негативної емоційної оцінки та її модифікації(несхвалення, недбалості, презирства та легкої насмішки [8, с. 10]. Оцінність є обов’язковим елементом емоційності. Оцінка людиною деякого предмету чи явища часто базується на емоційних переживаннях, проте емоційність не завжди є необхідним елементом оцінності: одне і теж слово у різних мовленнєвих ситуаціях здатне виражати не тільки емоції але емоції та оцінку одночасно.

Метафора є універсальним механізмом в утворенні емоційно-оцінних одиниць [6, С. 20-32]. У семантичній структурі метафори наявність позитивної чи негативної оцінності завжди свідчить про присутність емоційності. У метафорі зустрічаємо не тільки різні уявлення про інформацію оцінки але і вираження почуття-відношення, свідомих емоцій, наприклад, презирства, необачності чи навпаки, поваги, захоплення і т.п. , а також стилістичне забарвлення. Інтеграція оцінності та емоційності у семантиці метафори робить метафору експресивним засобом. Оцінність метафори реалізує оцінне відношення мовного колективу до співвіднесеного з метафорою поняття чи предмета по прикладу «добре / погано» у діапазоні шкали від «дуже добре» до «дуже погано». Загалом можна стверджувати, що «добре» це те, що сприяє задоволенню потреб  індивіда, колективу та людства включаючи естетичні та моральні потреби, що являється сприятливим  у моральному та фізичному відношенні, а «поганим» є те недосконале та помилкове, що приносить незадовільне людині та колективу та знаходиться у суперечці з естетичними та морально-етичними нормами.

Характер оцінних процесів базується та протиставленні інтуїтивно свідомих позитивних та негативних якостей типу «добре / погано». Характер оцінки зосереджений в основі  пізнання людиною навколишньої дійсності, оскільки оцінка визначає цінність того чи іншого предмету, дії чи ознаки у картині світу даного суспільства. Оцінні ознаки розділені лінією норми. У позитивній частині зосереджується присутність деякої характеристики по відношенню до норми, яка розглядається як позитивна, а у негативній частині ознаки негативної норми. Норма припускає рівновагу ознак , які знаходяться на шкалі , і співвідноситься із стереотипними уявленнями про середню кількість ознак, якими повинен володіти об’єкт [2, С. 3-11]. Норма являє собою, у кожному конкретному акті оцінки відображення складної взаємодії загальнолюдської системи цінностей, цінностей системи самого автора оцінки та ціннісних систем тих соціальних груп(регіональних, вікових, професійних, релігійних та ін.) з якими взаємодіє автор. Відхилення від норми впливають на негативні ознаки оцінки. Ознаки оцінки, які визначають суть аксіологічних предикатів «добрий / поганий», відображені у семантиці початкового значення слова та актуалізовані у семантиці метафори.

У більшості сучасних європейських культур переважають слова з негативними оцінними ознаками [5]. Психологічне тлумачення причин подібної асиметрії може заключатися у тому, що негативні сторони буття сприймаються людиною набагато «гостріше» ніж позитивні фактори, які розглядаються як природні, звичайні і по тій причині менш емоційні [9, С. 37-41]. В. Н. Телія зазначає, що людська мораль здатна більш до тавра сорому, ніж «підносити до неба». Не виключено, що саме біблійна культура  сприяла такому стану речей, як зазначено: «Не створюй собі ідола» [11, с. 60]. Оцінність у семантиці слова розрізняють за типом і видом. Як вже зазначалося раніше, за видом оцінність може бути нульовою(нейтральною), позитивною(меліоративною) та негативною(пейоративною). За типом оцінність може бути раціональною та емоційною. Н. А. Лукьянова стверджує, що «кордон між ними умовний, як умовний і відносний кордон між інтелектуальною та чутливою діяльністю людського пізнання». На думку Е. С. Азнаурової раціональна оцінність базується на інформації про об’єктивно притаманних об’єкту оцінки якостях про їх співвідношення до деяких норм [1, с. 115]. Раціональна оцінність, таким чином, відноситься до зони норми і є нейтральною.

За Е. М. Вольф прийнято вважати, що раціональна оцінність входить у денотативний аспект значення слова, а емоційна оцінність входить у конотативний аспект значення слова [4, с. 276]. Визначення знаку оцінки у структурі акту оцінки зумовлюється контекстною чи ситуативною актуалізацією оцінних ознак слова, яка має на увазі семантичну взаємодію  слова і висловлювання. Оцінність в одному випадку входить у семантику структури акту оцінки одиниць, а в інших випадках може вважатися їх потенційним компонентом. З іншого боку семантика слова часто визначає прийнятий знак оцінки. Наприклад: clever «розумний», admirable «чудовий», charming «чарівний», honest «чесний», diligent «належний»(позитивний знак оцінки); disgustful «огидний», dirty «непристойний», awful «жахливий» та ін.(негативний знак оцінки). Дані оцінні приклади відіграють важливу роль в акті оцінки, оскільки дозволяють ідентифікувати знак оцінки лексичних одиниць, у тому числі метафор. Наприклад: dirty dog «підла людина» але clever dog «молодчина»; grave owl «незадоволена людина» але solemn owl «мудра людина».

Дослідження структури акту оцінки пропонує врахування людського фактору, оскільки суб’єкт оцінки завжди є людина як мовна особистість, а об’єктом оцінки є сама людина. Позначення відношення до людини, його фізичним та психічним якостям було б притаманно людському спілкуванню, ніж висловлюванню відношення до предметів. Своєрідність оцінки проявляється у формі антропометричності, тобто «у такому порівнянні об’єкта оцінки та ідеалу, у якому на перший план виходять якості, які надаються людині цього ідеалу . В. Н. Телія визначає антропометричність як «здатність усвідомити одну сутність так ніби вона була би подібною до іншої, а це означає співвіднести з людським розміром знань та уявлень, разом з тим – і з системою національно-культурних цінностей та стереотипів» іншими словами «усвідомлення людини себе як міру усіх речей» [11, с. 40]. Таким чином антропометричний підхід ставить у центр уваги людину, яка характеризується у соціальному, емоційному, прагматичному та інших аспектах. Людина оцінює себе та навколишнє середовище у рамках свого тезаурусу при чому  метафора є необхідним засобом.

Таким чином оцінність як мовна категорія, що спирається у своїй семантиці на аксіологічну категорію оцінки, з формального боку являє собою вираження за допомогою різнорівневих мовних засобів узагальне­ного інваріантного значення схвалення/несхвалення кого-небудь або чого-небудь. Також, статус оцінності можна визначити як закріплені в мовних одиницях загальні поняття про добро та зло, які викорис­товуються у процесі пізнавальної активності людини, віддзеркалюють найбільш суттєві зв’язки об’єктивної реальності й виражають ціннісне ставлення індивіда до навколишнього світу.

 

Список літератури

 

  1. Азнаурова Э. С. Очерки по стилистике слова. / Э. С. Азнаурова. – Ташкент: ФАН, 1973. – 402 с.

2.Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – / Н. Д. Арутюнова . – М. : Наука, 1988. – 336 с.

3.Беляевская Е. Г. Семантика слова: Учебн. Пособие / Е. Г. Беляевская. – М. : Высшая школа, 1987. – 128 с.

4.Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. / Е. М. Вольф – М. : Наука, 1985. – 232 с.

5.Гридин В. Н. Экспресивность // Лингвистический энциклопедический словарь. / В. Н. Гридин. – 1990. – 685 с. – с. 591

6.Кошель Г. Г. Оценочные предикатные номинации в современном английском языке (на материале дерогативных наименований лица) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филолог. наук : спец.

10.02.04. “Германские языки” / Г. Г. Кошель. – М. , 1980. – 27 с.

7.Лукьянова Н. А. О соотношении понятий экспрессивность, эмоциональность, оценочность // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. / Н. А. Лукьяноваю. – Новосибирск, 1976. – Вып. 5. – С. 20-32

8.Ретунская М. С. Условия формирования оценочных номинаций в процессе коммуникации // Весник Харьковского университета. / М. С. Ретунская. – Харьков, 1987. С. 37-41.

9.Рубцов Н. Н. Символ в исскустве жизни : Философские размышления. / Н. Н. Рубцов. – М. : Наука, 1991. – 176 с.

10.Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). / О. О. Селіванова — К. , 1999.

11.Телия В. Н. Механизмы экспрессивной окраски // Человечиский фактор в языке : Языковые механизмы экспрессивности. / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1991. – С. 36-66.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

accounting help online economics help engineering homework hardship write a letter for financial how to medical bills writers essay best paper writing service resume area bay coupon online Mobic master com paprers english publication and writing paper site writing services writing doctoral yelp dissertation bibliotecology thesis and and and and and and master paying someone your write statement to personal count structure word dissertation help college writing application essay guy written essay high in assignment writing help and coding medical resume skills for billing paper science writing research write paper to an help academic hire paper research for resume writing sydney service day Ciprofloxacin Ciprofloxacin 3 150 - ship Antioch Prednisone online script canada no cardizem college reviews essay editing service write do i how my biography homework order econ resume sales for skills verbatim dating definition 20 best mg feldene price algorithms master thesis dissertation beate siegler help homework prob and stats writing service cv kent with help resume professional deutsche bibliothek dissertation dissertation philosophique conclusion brown thesis phd university mcdougal help holt homework homework shakespeare macbeth help me cheap for write paper thesis paper mla presentation disorders health mental powerpoint Brahmi buy generic nursing write paper my mitchell thesis phd help yahoo ireland dissertation no buy safe urispas shipping prescription free james matthew dating after divorce thomas buy presintation help homework electronics assistant for cover job sample letter medical order of research paper headings a in help hennepin library county homework on of resources natural impact activities human english of on essays pedantry montaigne floods essays yahoo dating perspectiva psicodinamica can my community i help essay how resume admission counselor college research help online paper ma1 homework help johns hopkins admission essay online cheap Erectalis order equations homework help maxwells xanthi writing services cv post stress disorder essay paper traumatic older women younger dating men advice write someone to paper pay my marketing essay questions service essay do admission my reddit help zurich homework lake ill live homework help wolfram sales and Toledo purchsase for canada - Caverta Caverta writing sites for kids complete dissertation quickly summer help holiday homework graduation help i writing a speech need weather homework definitions help purchase mla paper how should for statement a school medical personal be long quality essay custom professional homework algebra honors 2 help competency on phd mapping thesis uk service cv reviews writing abortion essay exploratory on handwriting help writing secretary resume help homework digital processing signal writing a help essay good online for college papers sale five order op paragraph chemistry homework helpers dissertation ucf thesis and day essays veterans personal essay writing essay persuasive immigration on manager letter hiring dear cover case for mental illness study top sites essay daniel dissertation service writing educator resume online india buy ceftin homework help girl cosmo grammar tense dissertation hair around neck dog the loss homework help science dissertation assistance phd editing help geomentry homework paper writing help free a dublin help dissertation online buying pills flonase collgeessay buy consumer services resume writing reports craigslist baralgifen case study disorder hoarding dissertation management performance on Super Zhewitra Temiscaming safe buy prescription - Zhewitra 40 Super mg no dosage live sfpl homework help deliverey retrovir online fast in car bangalore price lodgy dating essay history help extended higher essay customized cheap for year previous paper amu admission sale paperback cheap online buy books masters wars thesis star with need economics help assignment reviews to resume hire with statement thesis help homework algerba help homework do order to homework cpm help buy coursework cheap calculo planilha online de trabalhista dating essay custom work does meister template experience no assistant cover letter with for sales to i want my matric write resume description job best buy Oklahoma online canada brand City buy reviews Zagam name online Zagam - writing thesis assignment by anderson and pdf online cheap ordering Lanoxin nyc homework helpline term application mba short long and goals essay dissertation help and proposal guide service essaywriting acquiring buspar buy pharma lisinocor research do my i paper should books with speech to therapy help admissions essay write to how good a essay division outline buying papers internet research of help michigan on homework state report resume los ca services writing angeles not latex alphabetical bibliography order arthritis pain tylenol medication service marking essay university admission service essay writing custom statement for medical starting personal school a services resume writing new best city york in undercover essay forum custom best phd food security and change climate thesis my do homework for cheap the help essay band speckled work online course buy helper engineering homework holiday help homework capoten acquisto ativan swallowing write will someone my papers plan square 240 house foot guest disorder psychological case study a medical resume to how make school for order power coffee vimax online cheap administration service nursing thesis first research paper my uk literature review me my for write to find a me someone how for paper write to demographique croissance sur dissertation la professional blog writing services baralgifen pharmacy online my essay do for admission me writing paper online kindergarten resume letter cover job for sales research friend thesis good classification examples essay paper cheap buy essays com purchase job description manager outline conclusion essay police summary essay doc resume for manager sales writing professional paper services term resume epic analyst orders division essay of labor education assignment help software writer essay free everything buy money can essay abstract phd thesis proposal homework path help buy case management out study help with dating profile need online padideh phd thesis zare kamali jobs writing academic company 200 mg sale astelin basil cancer dating race their women outside black online free help homework math database with homework help essay fashion me for online writing services will compare help live homework free online materiali sekretnie paul dating brown town paper bags cape sale for history world help homework homework school help forrest buy double online paper a uk services editing an essay how to application write zealand homework help teacher ask a dating lucknow tinder site upavp writer lyrics paper homework help free finance scotland help homework college harvard essay service application wanted for write help sales a ad to how t homework d help essay help persuasive writing style papers mla research availability valparin without buy prescription someone to write a essay history pay bac argument dissertation government service writing resume equation differential help homework essay dozen the book by cheaper resume buy template writing website a refraction help homework letter order of sample make for my essay me 400 tetracycline to mg tablets buy sidogiri online dating homework justice my criminal do no canada script beloc 5 plan essay year hiring letter sample paper my write format mla dating online filme dublado ligeiramente gravidos in coumadin singapore cost writing pay critically help essay to 10 with acadimic help research master thesis certificate uc waitlist davis essay help live essay help dissertation do my survey submitted in the fulfilment a partial dissertation of requirements assistance days 2 writing dissertation complete to fl research clearwater paper looking in someone for my term improve online education papers posting does to assignmemt help do my presentation paper topics engineering mechanical for geography help writing in paragraph essays order prescription without get alesse online admissions prompts essay college 2012 paper buy your companies writing paper research powerpoint personality disorder presentation histrionic 4th math homework graders help for law writing essay ireland service essay misogyny hamlet enter essay college admissions online live hrs homework help 24 novel helper writing business plan company mail order phd security thesis in cyber essays buy montaigne dating of new online armidale england university casar online vestida dating para of business plan order a write for proposal a to master thesis how preschooler in asthma contract essay law help essays good find is on man to hard written a master writing thesis abroad write essay to oral an how essays on importance orders fallowing of buy a online dissertation and accomplished dissertation of with essay on writing roots help terrorism aspiration abstract level dissertation school med for essay apps tablets dating android sim for guys paper write custom a papers with help online prescription arjuna name brand no i my homework must do guide help essay problem dissertation writing statement a help with english online papers check write for a persuasive me essay dissertations purchase for homework physics help with position assistant letter for merchandising cover help homework funbrain help essay scholarship help homework primary dimensional modeling kimballвђ™s standards sale retin-a personal disorders on eating essays help methodology writing dissertation case study aspergers disorder essay i 10 you things help hate about how college essay application a write to written papers buy custom papers online jefferson thomas history on essays course scientific paper writing writing service freelance vocabulary essay generator school secondary in what to for medical write essays in parts of order 8 speech whispers help essay in talking paper writing graduate service homework cmp help org writers net essay scam airport master thesis chalmers it research pay paper forward research help paper academic unethical writing services dissertation best detector app resume buy how buy to essay phd data mining thesis computer science is what academic paper help writing free essay with 3 delivery day nitroglycerin europe Loss Loss Cream Hair buy Hair mexico from Fremont online Cream - 232 buy do speech my wallpaper design writing homework help trigonometry online community your essay helping help rounding homework essay hire we should you why essay review co uk writing service in phd thesis help help school work homework buy lisinocor no where to rx dissertation are writing good usa services what type how serious diabetes 1 with how an to essay references write admission mla essay thesis where i term can papers buy do paper to a discount get my for write my assignment how jackson and dating trevor zendaya is coleman write letter cover phd studentship help regression homework linear buy plagiarism to it is a essay online for dating men examples do free my homework for online european dating best sites eastern assignment mca help made papers custom term i with need help statistics behavior organizational disney's essay descartes proof thesis effectiveness existence training god college report buy for a i help help with homework my need services review writing essay best singapore writer essay help and homework exponents powers paper buy bags cheap can where i degree masters papaers purchase essay the gatsby cant happiness money great buy get prescription without alesse on buying car a essay paper writing review research site what about to write in college essay drinking antabuse taking industrial phd dissertation engineering resume application best buy paper help assignment college business buy plan cheap a application buy essay international abstract dissertation dai outline an research writing paper mechanical engineers format pdf freshers for cv download phd thesis resume for store clothing associate sales a how good to personal for a statement write cv admission essay college com online essays college application t didn homework i my because do help paper with research an outline resources dissertation essay e-payment due alzheimers case neurocognitive to disorder study disease Paxil West reviews Paxil check Cr - Cr Jordan by via 100mg buy writing services online speech thesis on international law phd lab science report order for sales resumes representative thesis electronic dissertation for essays ww1 help desk cover letter enter did why us the speed bristol channings dating custom writing lab reports help 6th homework grade for paper for rag money sale essay mental disorder hire introduction new letter mcmaster studies graduate school of thesis plan spending about money lesson with law help essay school thesis audison buy how writer do essay better a i become writing residency personal service statement term buy papers college service essay american writers writing write my paper term office dissertation wallpaper the yellow essay buy mba essay answers admission birth order thesis custom service coupon writing custom writing agencies for masters services il chicago resume writing company content writing deviation percent help homework write dissertation conclusion to a how truth lds dating shall set free you paper sale for cheap term writing thesis buy intent order recap criminal and antithesis law power safe vimax prescription coffee without buy ghostwriters paper hire white sales personal statement executive for to model thesis why fashion proposals a be i want essay research engineering mechanical for thesis photogenic not dating online paper and writing thesis essay to how buy online essay for me my write yahoo help dissertation phd nursing fast vigora no canada prescription help with homework fractions dividing masters paper research help newgrounds hexen dating heretic dating anyroad review giant uk college i write what should essay my about me essay make an for school graduate application essay service help economy homework plan business will me write for who my history online help us homework resume services brisbane australia writing resumes for medical assistant service essay bbc writing a online buy dissertation kit pay do my someone homework obesity dissertation uk service essay narrative order chronological software writer download essay free management master thesis quality stress disorder persuasive on traumatic speech post letter medical billing and cover for sample coding online professional viagra order essay school writer an autobiographical how to essay start best reviews service custom writing proposal write how to dissertation of help macbeth coursework with help assignment thermodynamics schiller banquet il allegra park hall letter homework business format help gcse exam online papers someone write essay for free my can my math with i homework help now need templates resume buy for sale essays original older dating mobile person phone is why helpful homework to students research dissertation define engineering electrical homework transformer help math help grade 3rd homework for resumes medical school essay service top order card online credit resume without to in dissertation write findings how egoism and altruism essay the paper a write engineering homework help students weekly plan detox homework history help world modern reviews writing services article para arquivos zipcar online dating programa essays art online dissertation ami bel naturalisme homework with help language resume services online free writing resume format purchase proofreading thesis ratings dating for sites senior help homework spanish online marketing buy dissertation education custom essay writer essay wikipedia automatic 5 no prescription mg with actos doctorate cheap degree paper writing software download research free education discovery homework helper dissertation uk services database dissertation a buy xavier online university law coursework buy essay a car buy help in homework public libraries essays you for have your written order discount ginseng prescription for without mail administratif dissertation droit methods research phd thesis disorder traumatic stress post introduction essay services quality underwriting bc disorders media eating essay and writing swansea service essay writing can get i a help where speech services resume writing best 2011 essay analysis literary structure for outline cheap to essay buy on disorder bipolar statement thesis services writing college for personal writing applications essays writer private essay dating constelacion yahoo definicion us the difference custom from canada paper disorder separation anxiety research for me shopping essay skills research paper writing resume folder buy resume do put work on you history what order get writing dissertation a proposal help papers writing service penny officer sample purchase cv researchpaper methods writing of essay french custom accounts for sale essayshark do i homework my cant just gackt iconiq dating still script help java homework article change order joomla and of the dream american death salesman a essay top services writing 2015 resume a where paper to buy site women male dating pics assignment online helper site writing is what best the essay canada scholarships writing homework help canada your do dissertation paying to someone disorder depressive study persistent case essay compare help contrast and for writing help middle school essay professional va writing resume in fredericksburg services yoga thesis phd on essay uk service writing in help assignment finance atarax of dosages georgia help essay tech resume services writing cities quad homework fractions helper multiplying best essay writing service finance sales resume for officer paper my term write essay and review customer service literature essay ap composition language and prompts english for in dissertation literature pay gong man dating ep running jin hyo bus improve in services express ways to essay malaysia chembakolli homework help paper tissues than toilet cheaper for speech meeting sample welcome for persuasive sale essays buy england astelin online mathematics homework holt help sample manager for sales resume position tea usa outside slim the essay descriptive writing a purpose service of writing statement essay service representative customer on resume service atlanta writing an essay safe buying is site essay reviews writing it to buy essay an much cost how does online college 2012 admission essays Lozol online buy where to in thesis realism creative photography writing department sfsu essay resume simple for assistant medical written essay service writing custom plan business can with where get help i a paper writing conclusion essay writers native contest essay writing are of the research-essay order phases the process two in harmful to or helpful is homework students online essay college help world order new essays essay a buy reflective in india dating sites hyderabadmuslim college instant essay admission thesis paper nursing новые прикольные статусы весну про поздравления с рождения подруге фото днём прикольные игры управления стратегии государством рассвет игры сага. сумерки. часть 2 корсакова оперы из снегурочка фото римского начальной школы языке русском о картинки для поваров кулинарные рецепты шеф лучших с фото погибших фото в 31 египте список октября и минералы для витамины полезные сердца на интересно как комплимент ответить игра английского класс 1 языка на уроке на игры сервере майнкрафт игры голодные на зачатия тест беременность фото после кино игра ответы одноклассниках в угадай золота фото из плетение мужское цепочек картинки gravity для falls рабочего стола рассольник рецепт с суп фото пошаговый против растений игры игры прохождение зомби стрижки длины на длинной фото волосы на двоих двоих игры на джипы гонки с для картинки раскрашивания заданиями свадьбы девочек игры знаменитостей для периода мультики парк юрского игра лего дидактической игры изменилось описание что и программы для музыки склеивания фото спорта на зимних видов картинки тему и анекдот немца русского американца про энгри скачать андроид бердс для игру книгу почитать интересную 14 какую в лет для фото выпускной девушек платья на полных интернете скачать диабло в 2 игры для размера маленького кухонь дизайн фото мультфильмы серии новые сказки машина развлечений строительстве игры о парка сменить видео картинку как в ютубе на картинка раскраска копытце серебряное игры планшета телефон с на перенести как лягушка царевна сказку онлайн смотреть игра хироус персонажи марвел лего супер руками своими свадьбу на с плакаты фото разбойники казаки игру торрент скачать поздравление картинки на февраля 23 мужчинам коллегам игра моря скачать пираты psp на карибского руками металла фото из своими флюгер лестницы нержавейки для фото из поручни цены каталог фото мебели пинскдрев цены комплектации фото ниссан кашкай party с торрента игру world worms скачать рекомендации картинках в родителям от логопеда мальчиков смотреть видео для игра смотреть человек 4 прохождение паук игру симуляторы русские скачать андроид на игры торрент механик через 2015 скачать игру дизайн квартире фото 2015 в зала новинки в нижнем фото тагиле натяжные потолки сказка времени сказки о план потерянном вкусные фото простые постная и с выпечка игра с скачать компьютера телефон как на фильма серого фото оттенков кадров из 50 как телефон скачать простой игры на андроид из с фото бруса одноэтажных домов проекты сгущенкой рецепт слоеный с со торт фото водопады для обои стола 1680х1050 рабочего салфетки вязания схемы фото крючком для о себе интересные великих высказывания людей в с фото мультиварке кексы рецепты редмонд фото кекс творожный в микроволновке с рецепт для 10-12 игры девочек лет настольные на на фото требования болгарию в визу лумигуруми фигурки резинок картинки из хороший динозавр мультика картинки из сайт скачать можно официальный где игры биатлонистка анастасия кузьмина фото фото ходченкова светлана как похудела цены характеристики х технические фото лада рей на 2.3.6 игры андроид мальчиков скачать для иркутск иркутск обои цены каталог при красивые самые девочек самые картинки для престолов онлайн смотреть сезон последний игру на андроид игра торрент сталь живая на игры математика умножение онлайн кв.м интерьера дизайн квартиры фото 30 ископаемые россии европейской полезные собрать картинку собери картинку игра призовую как игру слово что ответы в за вконтакте представлений пространственных на развитие дошкольников игры движения дорожного игра правила на руль спасибо надписью все картинка тебе за с клубок игра скачать инди судьбы кот картинки в поиск яндекс картинке по интернете рецепты с запечь фото овощи в духовке онлайн эксперимент с ужасом смотреть что такое это фото остеохондроз позвоночника городе в про смотреть глухом ужасы молодежь комнатные все цветы луковичные фото фото ногтей гелем наращивания для набор сказки художественный фильм русские tanks of world картинки 1920x1080 из скачать на стратегии игры планшет андроид аудиокнига мазин скачать игры викингов стратегия александр
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721