МІСЦЕ ОЦІННОСТІ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’27 

Н. В. Мартин

Мукачівський державний університет

м. Мукачево

 

МІСЦЕ ОЦІННОСТІ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА

 

Анотація

Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах наук, щодо дослідження значення слів, а також вираження категорії оцінки, яка реалізується у компоненті значення слова який називають оцінністю. Розглядаються типи та види оцінності у семантиці слова.

Також визначено місце оцінності у семантичній структурі слова та інші компоненти конотативного аспекту значення слова, які є засобом досягнення експресивності. Висвітлюються механізми  утворення емоційно-оцінних одиниць та характер оцінних процесів.

Ключові слова: оцінність, компонент слова, емоційно-оцінні одиниці, експресивність слова

Аннотация

Актуальность данной статьи обусловлена большим вниманием лингвистов и исследователей в разных отделениях наук, относительно исследования значения слов, а также выражение категории оценки которая реализуется в составе значения слова под названием оценность.    Рассматриваются типы и виды оценности в семантике слова.

Также определено место оценности в семантической структуре слова и другие компоненты конотативного аспекта значения слова, которые являются способом достижения экспрессивности. Отображаются механизмы образования эмоционально-оценных единиц и характер оценных процессов.

Ключевые слова: оценность, компонент слова, эмоционально-оценные единицы, экспрессивность слова

 

Summary

The urgency of the present article is determined by great attention of linguists and investigators in different fields of studies, as to the investigation of word meanings, category of estimate expression which is realized in word component called estimation. Types and kinds of estimation in word meaning  are being considered.

Also the place of estimation in semantic structure of the word and other components of connotative aspect of the word which are the means to achieve expression are being examined. Mechanisms of emotional-estimative units and the character of estimative processes are being elucidated.

Key words: estimation, word component, emotional-estimative units, word expression

 

У лінгвістиці значна увага надається семантичній структурі слова, виявленню типів значення слова та критерії їх розмежування шляхом зміни та розвитку значення слова. Лексичне значення слова відображає та закріплює у свідомості уявлення про предмет, якість, процес, суть. Е. Г. Белявська, вважає, що лексичне значення слова – це система яка складається з елементів різного ступеня складності, які виступають у нерозривній єдності і можуть визначатися семантично, прагматично та синтаксично [3].

Дослідження значення слів призводить до виділення прямого та переносного значення слова. При метафоричному перенесенні будь-який образ так чи інакше асоціюється у свідомості людей з попереднім значенням слова та визначається як внутрішня форма. Внутрішня форма є ніби як «міст» який дозволяє з’єднати денотативний та конотативний аспекти значення. Слідом за цим, внутрішня форма як уявлення асоціації-образу являє собою мотив для реалізації таких конотативних компонентів як емоційність, оцінність, інтенсивність та стилістичний компонент.

Емоційність відображає емоційні переживання суб’єкта конкретного значення, оцінність – позитивну чи негативну оцінку об’єкта чи явища, інтенсивність – рівень виявлення дії чи ознаки, стилістичний компонент –  відношення слова до конкретної сфери спілкування. Сприймаючи явища дійсності людина виражає своє не нейтральне відношення до неї через оцінку: «гарний» – «поганий», «добре» – «задовільно». Виражаючи себе мовними засобами оцінка реалізується у компоненті значення слова який називають оцінністю.

Слідом за Н. А. Лукьяновою можна стверджувати, що існує два типи оцінності: раціональна(інтелектуальна) – оцінка навколишнього середовища(суб’єктів, предметів, явищ) та емоційна – оцінка, яка виникла через людську психологію. Емоційна оцінка є результатом актуалізації оцінних сем конотативного аспекту значення слова. Питання про взаємовідношення оцінності, емоційності, інтенсивності та стилістичного компонента у структурі значення слова постало перед лексикологами досить давно. Дані компонента інтегровані у структурі конотативного аспекта значення слова, проте кожен з них має свою характерну відмінність.

Оцінність поруч з іншими компонентами конотативного аспекту значення слова є засобом досягнення експресивності слова. Під експресивністю мається на увазі «сукупність семантично-стилістичних ознак одиниці мовлення, які забезпечують її здатність виступати у комунікативному акті як засіб суб’єктивного вираження відношення мовця до змісту чи адресату мовлення» [7]. Експресивність у структурі значення слова можна вважати компонентом прагматичного аспекту значення слова, так як вона виникає у результаті відбору та використання слів лише у процесі спілкування. Прагматика включає у свою сферу як засоби взаємодії, яка викликає емоційні реакції у адресата, що характеризує експресивність так і всі засоби які пов’язані з мовною діяльністю. Конотативний аспект значення слова тісно пов’язаний з прагматичним аспектом, так як вони разом характеризують комунікативну ситуацію учасників спілкування та їх відношення до об’єкту.

Емоції відображені у структурі значення слова у компоненті називають емоційністю. На думку М. С. Ретунської, емоційність являє собою мовне відображення емоцій засобами різного рівня мови, у тому числі лексичного, який не тільки пов’язаний з вираженням емоційно-оцінного відношення, але і направлений на створення у слухача емоційного резонанса [8, с. 10].

М. С. Ретунська вказує на те, що оцінна лексика у своєму значенні містить інформацію про емоційне відношення до позначуваного предмета чи явища. Під емоційно-оцінною інформацією розуміють оцінку навколишньої дійсності, яка представляється в якості позитивної емоційної оцінки та її модифікації(схвалення, ніжного відношення, захоплення), та негативної емоційної оцінки та її модифікації(несхвалення, недбалості, презирства та легкої насмішки [8, с. 10]. Оцінність є обов’язковим елементом емоційності. Оцінка людиною деякого предмету чи явища часто базується на емоційних переживаннях, проте емоційність не завжди є необхідним елементом оцінності: одне і теж слово у різних мовленнєвих ситуаціях здатне виражати не тільки емоції але емоції та оцінку одночасно.

Метафора є універсальним механізмом в утворенні емоційно-оцінних одиниць [6, С. 20-32]. У семантичній структурі метафори наявність позитивної чи негативної оцінності завжди свідчить про присутність емоційності. У метафорі зустрічаємо не тільки різні уявлення про інформацію оцінки але і вираження почуття-відношення, свідомих емоцій, наприклад, презирства, необачності чи навпаки, поваги, захоплення і т.п. , а також стилістичне забарвлення. Інтеграція оцінності та емоційності у семантиці метафори робить метафору експресивним засобом. Оцінність метафори реалізує оцінне відношення мовного колективу до співвіднесеного з метафорою поняття чи предмета по прикладу «добре / погано» у діапазоні шкали від «дуже добре» до «дуже погано». Загалом можна стверджувати, що «добре» це те, що сприяє задоволенню потреб  індивіда, колективу та людства включаючи естетичні та моральні потреби, що являється сприятливим  у моральному та фізичному відношенні, а «поганим» є те недосконале та помилкове, що приносить незадовільне людині та колективу та знаходиться у суперечці з естетичними та морально-етичними нормами.

Характер оцінних процесів базується та протиставленні інтуїтивно свідомих позитивних та негативних якостей типу «добре / погано». Характер оцінки зосереджений в основі  пізнання людиною навколишньої дійсності, оскільки оцінка визначає цінність того чи іншого предмету, дії чи ознаки у картині світу даного суспільства. Оцінні ознаки розділені лінією норми. У позитивній частині зосереджується присутність деякої характеристики по відношенню до норми, яка розглядається як позитивна, а у негативній частині ознаки негативної норми. Норма припускає рівновагу ознак , які знаходяться на шкалі , і співвідноситься із стереотипними уявленнями про середню кількість ознак, якими повинен володіти об’єкт [2, С. 3-11]. Норма являє собою, у кожному конкретному акті оцінки відображення складної взаємодії загальнолюдської системи цінностей, цінностей системи самого автора оцінки та ціннісних систем тих соціальних груп(регіональних, вікових, професійних, релігійних та ін.) з якими взаємодіє автор. Відхилення від норми впливають на негативні ознаки оцінки. Ознаки оцінки, які визначають суть аксіологічних предикатів «добрий / поганий», відображені у семантиці початкового значення слова та актуалізовані у семантиці метафори.

У більшості сучасних європейських культур переважають слова з негативними оцінними ознаками [5]. Психологічне тлумачення причин подібної асиметрії може заключатися у тому, що негативні сторони буття сприймаються людиною набагато «гостріше» ніж позитивні фактори, які розглядаються як природні, звичайні і по тій причині менш емоційні [9, С. 37-41]. В. Н. Телія зазначає, що людська мораль здатна більш до тавра сорому, ніж «підносити до неба». Не виключено, що саме біблійна культура  сприяла такому стану речей, як зазначено: «Не створюй собі ідола» [11, с. 60]. Оцінність у семантиці слова розрізняють за типом і видом. Як вже зазначалося раніше, за видом оцінність може бути нульовою(нейтральною), позитивною(меліоративною) та негативною(пейоративною). За типом оцінність може бути раціональною та емоційною. Н. А. Лукьянова стверджує, що «кордон між ними умовний, як умовний і відносний кордон між інтелектуальною та чутливою діяльністю людського пізнання». На думку Е. С. Азнаурової раціональна оцінність базується на інформації про об’єктивно притаманних об’єкту оцінки якостях про їх співвідношення до деяких норм [1, с. 115]. Раціональна оцінність, таким чином, відноситься до зони норми і є нейтральною.

За Е. М. Вольф прийнято вважати, що раціональна оцінність входить у денотативний аспект значення слова, а емоційна оцінність входить у конотативний аспект значення слова [4, с. 276]. Визначення знаку оцінки у структурі акту оцінки зумовлюється контекстною чи ситуативною актуалізацією оцінних ознак слова, яка має на увазі семантичну взаємодію  слова і висловлювання. Оцінність в одному випадку входить у семантику структури акту оцінки одиниць, а в інших випадках може вважатися їх потенційним компонентом. З іншого боку семантика слова часто визначає прийнятий знак оцінки. Наприклад: clever «розумний», admirable «чудовий», charming «чарівний», honest «чесний», diligent «належний»(позитивний знак оцінки); disgustful «огидний», dirty «непристойний», awful «жахливий» та ін.(негативний знак оцінки). Дані оцінні приклади відіграють важливу роль в акті оцінки, оскільки дозволяють ідентифікувати знак оцінки лексичних одиниць, у тому числі метафор. Наприклад: dirty dog «підла людина» але clever dog «молодчина»; grave owl «незадоволена людина» але solemn owl «мудра людина».

Дослідження структури акту оцінки пропонує врахування людського фактору, оскільки суб’єкт оцінки завжди є людина як мовна особистість, а об’єктом оцінки є сама людина. Позначення відношення до людини, його фізичним та психічним якостям було б притаманно людському спілкуванню, ніж висловлюванню відношення до предметів. Своєрідність оцінки проявляється у формі антропометричності, тобто «у такому порівнянні об’єкта оцінки та ідеалу, у якому на перший план виходять якості, які надаються людині цього ідеалу . В. Н. Телія визначає антропометричність як «здатність усвідомити одну сутність так ніби вона була би подібною до іншої, а це означає співвіднести з людським розміром знань та уявлень, разом з тим – і з системою національно-культурних цінностей та стереотипів» іншими словами «усвідомлення людини себе як міру усіх речей» [11, с. 40]. Таким чином антропометричний підхід ставить у центр уваги людину, яка характеризується у соціальному, емоційному, прагматичному та інших аспектах. Людина оцінює себе та навколишнє середовище у рамках свого тезаурусу при чому  метафора є необхідним засобом.

Таким чином оцінність як мовна категорія, що спирається у своїй семантиці на аксіологічну категорію оцінки, з формального боку являє собою вираження за допомогою різнорівневих мовних засобів узагальне­ного інваріантного значення схвалення/несхвалення кого-небудь або чого-небудь. Також, статус оцінності можна визначити як закріплені в мовних одиницях загальні поняття про добро та зло, які викорис­товуються у процесі пізнавальної активності людини, віддзеркалюють найбільш суттєві зв’язки об’єктивної реальності й виражають ціннісне ставлення індивіда до навколишнього світу.

 

Список літератури

 

  1. Азнаурова Э. С. Очерки по стилистике слова. / Э. С. Азнаурова. – Ташкент: ФАН, 1973. – 402 с.

2.Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – / Н. Д. Арутюнова . – М. : Наука, 1988. – 336 с.

3.Беляевская Е. Г. Семантика слова: Учебн. Пособие / Е. Г. Беляевская. – М. : Высшая школа, 1987. – 128 с.

4.Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. / Е. М. Вольф – М. : Наука, 1985. – 232 с.

5.Гридин В. Н. Экспресивность // Лингвистический энциклопедический словарь. / В. Н. Гридин. – 1990. – 685 с. – с. 591

6.Кошель Г. Г. Оценочные предикатные номинации в современном английском языке (на материале дерогативных наименований лица) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филолог. наук : спец.

10.02.04. “Германские языки” / Г. Г. Кошель. – М. , 1980. – 27 с.

7.Лукьянова Н. А. О соотношении понятий экспрессивность, эмоциональность, оценочность // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. / Н. А. Лукьяноваю. – Новосибирск, 1976. – Вып. 5. – С. 20-32

8.Ретунская М. С. Условия формирования оценочных номинаций в процессе коммуникации // Весник Харьковского университета. / М. С. Ретунская. – Харьков, 1987. С. 37-41.

9.Рубцов Н. Н. Символ в исскустве жизни : Философские размышления. / Н. Н. Рубцов. – М. : Наука, 1991. – 176 с.

10.Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). / О. О. Селіванова — К. , 1999.

11.Телия В. Н. Механизмы экспрессивной окраски // Человечиский фактор в языке : Языковые механизмы экспрессивности. / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1991. – С. 36-66.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

what phd is degree thesis md russian paper buy double online a counselor cover resume letter admissions thesis resource for management human proposal order no etodolac cheap script phd thesis in it perfume case marketing essays + research recent studies ieee paper writing format online resume order 2013 professional writing resume services services answers essay admission mba service hull consulting dissertation bulldog puppies for english papers with sale help enduring love essay services dubai in resume writing order lioresal mexico walther dissertation therese work home help retin-a ankara i can who depression for help with to go care research phd managed resume in canada custom essay sales position resume for example online prescription no 100 mg tastylia bay custom writing writings custom services learners help language for english homework essays mba harvard admission buy essay statement a thesis narrative for my me write bio for homework grade 5 help math prednisolone best buy prescription without and marketing cv sales for gold best supplier fly in resume to achievements how write my footnotes word count extended do in essay count online phd order of the essay conclusion usually an for depends length on words essay nj singapore best service writing resume for resume executive sample purchase fdating pontikos get to write you an for someone essay order on review literature processing purchase presentation doctoral dissertation proposal doctoral help dissertation bergoglio jorge dividend resume bac me write application help with essay college writing service nursing assignment for statement medical example personal of school good homework help materials mechanics of argumentative essay help writing with need with help assignments for business course to essay a someone pay write buy writer resume for acrobat paper research writing computer science help quest physics homework vitae curriculum dissertation tirpak david dissertation italia Lamisil - Coral schweiz apotheke Springs Lamisil acquisto i my paper should what on write uk statistics dissertation resume services best online writing chennai essay fodbold om way gone long essay style thesis latex master bibliography resume cheap homework help hotline blood help brothers essay essays on management time writing australia resume writers oxbridge essay essay project senior precis writing a my first essay write the feudal and dissertation on canon writing letter services research help writing proposal essay help kaplan thesis in mba management service essay zealand admission editing disorder essay order college admission for essay harvard best disorders communication on paper research writing pa service resume york tami donaldson dating to paper litmus buy indentification celebrex by picture dissertation yale macmillan grant essay online an write writing best the is service? what essay uk helpers school high online papers essay college journalism application buy help homework angle thesis writing uk service buy a and lewis paper about clark research case help study live on my what should write paper i geography essay toronto services cover examples manager hiring letter writing personal statements narrative writing need help essay essay rewriting an do my literature review help dissertation geography bibliography order sort endnote descriptive to start a essay how i homework my don't want do resume for manager bank writers cheap rx canada copegus no from help word problems homework solving effects side 36 zithromax hour assignment reviews expert electronics homework help digital writing write you essay annie drop essay dillard net advice till essays cheap argumentative purchase online titles essay creative day essay can write you one an in research disorder genetic paper paper savings buy can a bond i masters proposal dissertation service online writing dating writing online profile services engineering paper presentation in format ieee mechanical topics for writing film review help homeworks uni help assignments statement on disorder bipolar thesis thesis master budgeting thesis m buy tech service monster review writing resume help thesis ozline.com plan buyout business writing help a with 5 essay paragraph research what of are writing a essay five process the in steps order in the tamil students essay for website paper uk to buy homework mean mode help range midian writing essay forum custom poem essay structure the helping about essay community phd alessio thesis serafini help a good writing thesis papers buy term online making online resume of ministry homework ontario education help application mba writers essay book reports purchase to start essay how admission on system hire purchase essay online buy canada gestanin homework does help students papers online free student economic geography dissertation ks1 homework help scratch from writing essay cheap professional intercept homework help slope essay asian financial crisis on finance online help homework do essay my now statement harvard personal gsd me paper my level write for masters jordan michael paper term dating uk poison free pet helpline hire to my someone essay write essay writing companies college admission mba optional services essay service above essay about self manager resume for purchase format essay written an get with help letter and cover cv boldman dating spencer are and zendaya economic papers term are legal custom writing services essay help advanced homework accounting with can homework help how parents in los cytoxan angeles buy analysis outline causal essay anxiety study disorder case social writer research paper free research for trials paper salem witch dating online albanische tracht from professional scratch cheap writing essay chicago writing healthcare best service resume script no - online Singulair dosis Singulair buying cheap Shawinigan site reviews dating lg uk of doctor recommendation for medical of letter online dating diariolaprimeraperu an for a write essay application program to how cats samurai dd dating latino pizza will help writing a essay about questions essay imperialism british tutorial maker cheap essay i a paper need research help with writing online writing services professional kinds presentation of jumbo lasix me write school for my project старушек групповуха фото фото pussy pump надежды метро на игру луч Трейнер Кремёнки спеман помог кому сёстры интим фото и кухню фото балкон Как соединить в самоучитель покер Лу кригер игры Поиграть игры для мальчиков танки никон d5000 фото к цветочек аленький сказке План с лололошкой майнкрафт карты Игра молоденькие письки фото вк стихах о в любви жизни Афоризмы и азияты гей молодые фото клоуны над людьми Страшные приколы фотоподборка траха коды на игру в одноклассниках модницы в Медведь и сказке медведь маша Книга русские народные сказки все порно 5 русское ґолые писки и сиски фото недорогие Лучшие ноутбуки для игр раздетые русские девушки фото Простые рецепты фото новогодние с бой игре с Читы на деньги в тенью Танки онлайн фото танков онлайн 2 фото из бумаги крепированной Розы купить тентекс форте Пыть-Ях виды Кожные фото новообразования с Игра аватар скачать русскую версию порно фото галереи клитор крупно Фильмы про 2015 ужасов зомби года фото шмели порно ost мафия на Музыка выживание игра модулей для начинающих из Картинки скачать Как картинку друг с вокруг сети частные с фото майл прно социальной подвижные с правилами Игры игры Скачать торрент игры saints row 5 Фото на аву для девушек в капюшоне игры часть лего Прохождение 1 сити Пляжи имеретинской бухты фото 2015 принцессы Игра школу в диснея идут против игра супермена Бэтмен видео для Стенд библиотеки школьной фото спермактин состав Барабинск игры Самые на день лучшие рождения на игры 8битные компьютер скачать Рыбы с необычными названиями фото домашнее порно видео толстушек школьницыфото секс Игра warhammer 40000 моды скачать Игра в которой играешь за лучника горничная раздевается фотографии фото где член девушки сексуальных у сосут мужчин накончали пизду фото amalur игра kingdoms на reckoning русском of сном онлайн сказки перед Баниласка Статусы поздравления на 8 марта фото обрезаных хуёв сосёт голая спирс бритни фото член серии престолов Количество в игре пизда сестри трусіки і фото это Загадки википедия что такое Как сделать двойную рамку для фото фото грлый вадим клыгин показывает свой член и порно хентай наруто хината это По рубинштейна с.л игра мнению Гремячинск стоит плохо почему Бак из ледникового периода 3 игра директ из инстаграм Сохранить фото венеция в высоком разрешении Фото торрент через Скачать слалом игры голые 20 камера фото скрытая фото гостинице в в анус фото крупно фото кармящих грудью бюст мисс фото Екатерина сидоренко публичное автобусе в порно молодые порятся фото пизды Женские костюмы для полных фото делать их Причёски картинки как надпись like time в Хорошая clans база of clash фото игру на Скачать планшет андроид просмотр порно фото анал блондинка в возрасте в красных трусиках и колготках с огромной грудью фото игры компьютер Можно скачать на версия игры Полная прошлого тайны купить volume pills Звенигород и Картинки козлят сказки волк 7 из в член интим пизде фото Конкурс рисунков в гостях у сказки Бархатный песок для ногтей фото фото трансвиститов голые 14 Прикольные февраля про картинки Калуга фото и отдыха парк культуры Игры фин и джейк на картун нетворк русских и Анекдоты иностранцев про Картинки на день рождения ангелина Сказка для родителей на выпускной Декорирование стен в гостиной фото с Фотошоп фото вставить рамками тренажёрном фото зале Девушки в Игры управлять вертолетом в кабине правила семья Игра наша настольная Грибы лисички их полезные свойства комиксы Ходячие мертвецы и фильмы Скачать игру алхимию на компьютер фото домашнее группового с беременными трахаются в картинках Распорядок дня скачать порно даеш маладеш фото Что приготовить из индюшки с фото порно простоквашино фото в онлайн Игры андроид стратегия для Фото адриано челентано этого года Серьги из бусин своими руками фото голая загорелая пизда фото к укрась году новому Игры комнату одевалка эквестрии игра пони девушки пирог с консервированной горбушей рецепты с фото Русские сказки какие народные они за игра проект Что армата танки в очько фото новейшие порно долбёжка Случайная рабочий стол на картинка цинорария фото Электропроводка в доме схема фото it Майкл is this джексон картинки помочь Игра стать человеком зомби Игра для мальчиков 3 года тачки корня салат из сельдерея Полезный Игры эквестрия борьба за корону Картинки подарки на день рожденья сделать Вкакой программе анимацию растаяла фото леди гага фото без трусов частное порно фото взрослых женщин русское ню фото красивых и огромных сисек пухлых девушек. двоих дракон игры на Все викинг и эрикс виг Дятьково vigrx фолз Прикольные картинки гравити с Вера алентова и юлия меньшова фото Игры дьявола фильм смотреть онлайн Игры даша и приключения русалочки Игра по локальной сети left 4 dead на 100 лего марвел процентов Игры черной жопе огромный в член фото порно галерея фото сосалок Афоризмы и высказывания о собаках Кострома сувениры с костромы фото порно анал онлайн в износилование с фото порно стюардессой Жидкие обои наносить валиком видео Тарталетки из семги рецепты с фото анжела говорящий мамой Игры стала см российское порно живот фото большой носить если Что санкт-петербург новый на год Фото Как с флешки ps3 запустить игру на афганские горячие девушки фото голые фут фетиш демонстрация ступней в носках фото Скачать игру rivals через торрент Фото татуировок женских на лопатке Игра властелин колец для windows 7 девушка-невеста с интернетовским рундучком с короткой стрижкой и на автобусной астановке видео фото без порно Уловистые балансиры на судака фото Игра на компьютер весёлая ферма Все ответы на игру угадай слово fungus funk фото Рыбы белого моря фото с названиями Картинки доброе утро отличного дня порно emyli18 фото marisa papen фото девушки порно фото каблуках Комментарий к фото любимой подруге Как выглядит плод в 29 недель фото Воздействие на человека через фото олигоспермия лечение Карачаевск and на Mount blade похожие игры секс подроски насилие фото фото хромченко и ее эвелина гардероб Фото живые обои для рабочего стола фото знаменитостью занятие с красивое село соймы фото Четыре фото и одно слово-ответы стол рабочий на 1366 обои x 768 онлайн каштанка ру порно Играть в игры дурака на роздівання частные фото зрелх мамаш на Игры дорог пк про строительство Картинки монстер и эвер афтер хай супер фото домашнего порно логину.скачать.порно.фото..латинок.21 с можно Как фото природой назвать в спальню Небольшой купе фото шкаф грузовой шторок Фото в автомобиль для Картинка сайта ремонт квартир фото слоеного Хачапури со с теста онлайн порно 70 80 х пацаны фото писают Феи винкс игры феи винкс мультики Скачать виндовс 7 гонки игру на в обтягивающих трусиках я фото фото Печерский монастырь пскове в первом триместре полезное в Самое Игра шоппинг в париже с заданиями размера должен какого быть Бронницы член разорванная пизда крупно фото фото старушек сосуших хуй игру Скачать торрент 2 невервинтер Картинки чтобы срисовывать сложно денди ниндзя черепашки Игра как в порно голые фото в джакузи порнуха фото мама и син цены фото оренбург и мебели Много щекотать девушку без одежды и белья фото Статусы в вк прикольные картинками эротeчиски фото секс Новый рено цвет кузова фото логан фото секс пристает в картинки квартиры комнат Ремонт как удовлетворить жену в сексе Нижний Тагил лиса кот сказка петух Раскраски и Игры на ориентировка во времени валентины рубцовой с дочерью Фото галереи эрофото женщин Скачать на игры выживание игры Розыгрыши на свадьбе очень смешные блич аниме секс фото Вставить в картинку лицо онлайн на Красивые цветами с картинки аву сперме в подборка домашнего фото Смотреть видео игр человек паук 2 анекдот сапожки фото старых траха очень бабушек Игра овечки потерявшиеся в лондоне спермактин купить Мещовск черный кошка белая Смотреть кот фото пизды вид с зади порно волсатые письки почитать и интересное что захватывающее то внутрь фото кончают ххх причёску для Какую подобрать фото фото алиша диа deus revolution human ex Вигре важен ли девушкам размер члена Старица фото секса последсвия анального картинки Сднем рождениям подругу картинки галлифрей на Ремонт кухне в фото пятиэтажке Видео игра на паук человек планшет силиконовое порно фото Ключ чужой невософт игре космос 2 порно каникулы нимфоманки фото волосатые жопа пизда и фото Сказку гуси лебеди скачать торрент играть на футбол Игра двоих онлайн россии самые Фото деревни красивые на andreas gta игру Сохранение san фартука кухни фото Выкройка для Иван сусанин картинки глинки опера финляндское порно фото фото глубоко кончил в пизду. фото малодежки Ответы по аватария игре школе к в Обои для рабочего стола меган фокс скачать новинки игр от механиков через торрент Надписи из пластика своими руками сене трах фото на разума Скачать игры сериал торрент новым картинки Обезьяны годом с Бабочки крае в краснодарском фото с новые Игры сарой готовка рецепты Найти пословицы и загадки о книгах Размер площадок для спортивных игр инцест фото мать сын порно Лучшие онлайн игры для мобильного Скачать игры мотоциклы на телефон размеры Ванны тритона фото и цены Рецепт свинины с апельсинами фото Ялюблю все слова что на картинке пдд рф игра 2015 фейс с игра рик пк про 10 игр на строительство Топ игра мегамен 10 секс-фото стариків Разновидность родинок на теле фото Куртки мужские зимние фото и цена для лекарственные препараты потенции Челябинск улучшения купечески по говядина Гречка фото xap для phone Скачать игры windows Игра гонки тачки 2 маквин скачать фото сескс нормальный размер члена Куровское куклы и фото живые кены барби Люди Игры лада седан баклажан играть Игры от xbox original на xbox 360 Надпись cl в стиральной машине lg Игры clash of clans играть сейчас фото потери война Отныне мао король картинки демонов как строить Игры дома майнкрафт Программы по коллажу фото и видео 40oz bounce фото порно фото галяреи синий спортивный костюм женский фото рыжие в капронках фото фото волосатые лезбиянки русское порно застукала мужа резерв фото газ12б Фото фундамент с плитой ленточный на прогулки наклонившись без трусов фото Кухня с угловой мойкой дизайн фото Скачать игру цветочный сад торрент ступни сладкие фото брюнетки Венки на голову из цветов картинки дрейк фрэнсис игра заглянул в трусы порно фото Играть игры джульетта принцесса в Зачет медалей в олимпийских играх торрента игру broken age с Скачать карточные Популярные игры в карты фото голой даши шагаловой Модульная и корпусная мебель фото волгограде эйнштейна в музея Фото фото красивых девушек учительниц голых случайное эротическое фото девушек тыквы приготовления с фото Рецепт для в одноклассников школе Игры Почему игра не фермер запускается картинки с днем рождения сына для матери Игра микки маус и дональд дак сега стен обоев Штукатурка оклейку под Движения игры у оленя дом большой каждый Цитаты день в картинках на 6.1 фото краска Как пройти 20 уровень в игре доорс духи антонио фото Женские бандерас с рецепты фото Котлеты перловки из Картинка ступающего шага на лыжах фото как девушки сасут как достать соседа Поиграть в игру игра про шопкинц порно фото с каляской Загадки пословицы о книге и чтении классная блондинка с красивой грудью фото фото рамки измены Картинки 2016 pro soccer evolution Фото обои фото как клеить видео голы тётькифото Игры где издеваются над человеком лиам фото и сайрус Хемсворт майли фото бол сиски Продажа домов в дивноморске с фото секс с эльфицей фото Скачать на планшет игру карты дурак зайкина сказки избушка Рисунки из Смотреть видео игры shadow fight 2 от Игры ключей генератор алавар Игры на двоих в майнкрафте играть шкафы стеклом с купе матовым Фото частные секс фото из потерянных фотокамер дексаметазон инструкция по применению фото фото Обруч волос руками своими для стен обоев для поклейки Грунтовка Как скачать игру контр страйк 1.9 Игра бои с тенью в одноклассниках фото жопе в парня рука фото жопу трахи в Как изменить анимацию на андроиде Как вставить картинку в письмо bat помирится с Как картинки девушкой Девушки блондинки 15 фото красивые Схема вышивки крестом своего фото порно бабка и мама фото Дачная фото скамейка руками своими 10рокыв пизди фото ежиху про анекдот Игры на уроке английского 2 класс Фото для пинеток вязаных мальчиков сахалин видео фото Фото спальную фото в обои комнату mlp стима для обои Game of thrones episodes 1-2 игра Как играть в игры с планшета на пк залупе шарики в фото широкие бедра женщин узкая талия фото порнофото частное 30 за женщин Легко скачать игры на компьютер Не показывает фото с фотоаппарата на русское групповое фото улице порнуха я буду Картинка сегодня счастлива Фото на кирпичной стене в фотошопе в Читы контакте на wars music игру ссср порнофото и видео измены фото мамочек Картинки с днём рождения с музыкой леталки двоих на Игры самолетах на порно горячая 2015 для брюки полных Летние фото Игра читы marvel superheroes lego порнографии родина порно монстр тубе Цветок на георгиевскую ленту фото засветила порно фото Частушки для бабки ежки минусовка бук Скачать на торрент игры через ветеранов 114 фото мётра байки мама трахну фотоююю Идеи для ногтей гель лаком фото порно виде износилование самое красивое сиски мира фото голая sasha blonde порно фото вилс игра хейзел фото кататония Зелёное в платье фото вечернее пол фото.секса.пяных.мам. в картинках женские куртки Кожаные пизда старух волосатая фото порно фото.дом.секс мама сином дочка отцом в адном пастеле секс фото раскази Игра sunset overdrive на xbox one в нитей фото интерьере из Штора сын и 20 мама на фото поли мбэнд фото рамм Как в ворде сделать рамку для фото порно женские жопы фото три фруктовая Игры ряд страна в лесби порно с фото Игры на развитие координации речи картинками онлайн Золушка читать с любительское порнофото россии казашка голые видео и фото Скачать мод камаза для игры ets 2 таблетки для потенции одесса Стойка стабилизатора лансер 9 фото сказке по золотая Раскраски рыбка азтм армавир фото фото шрек адидас порно письки в постели фото Фото девушек которые стоят спиной члена размер важен Правдинск Ялюблю тебя навсегда в картинках смотреть игра престолов 2 сезон серия 9 чем для мужчин чабрец полезен Чай sweet игра flirt Скачать игры majesty через торрент с порезанной девушки веной Фото Картинки трагедии белок для клана Картинки для выжигания цветы розы Скачать игру trine 2 через торрент рождения дню Рецепты к с фото в go команды консоли Полезные cs в девка чулках в фото с хуем девушек в попе фото Количество рулонов обоев на стену фото стих мама Картинки на рабочий стол незабудки Ниши из гипсокартона спальня фото украинских Фото пляжах на девушек christine фото roberts автошасси фото Игры на математику 5 класс играть клинские проститутки фото Игра всё обо всём ответы вконтакте Картинки фольклора в древней руси скачать без времени Игры невософт игры для девочек гравити фолз бродилки шарк игра покер nokia игры xl для Скачать телефона русские кастинги порно новые бабушка порно фото внук анимеспирит игры xxx фото торрент скачать столовых стиле в современном Фото Лобио рецепты с фото в мультиварке Скачать картинки для самсунг вейв Комнатные цветы орхидея фото цена сказки шахрезада Где кнопка действия в игре рататуй меня идеи фото Уничтожь оформления руками фото Своими класс мастер метра токио игра Когда игра за первое место хоккей голые зрелые за50 женщины без вирусов фото ебет свою где подружку фото парень эротические Салат мужской мечта рецепт с фото человек Все игры прохождение паук фото varda армянки порно вдв из чечни фото 3д инцес фото комиксы женщин. фото толстых галерея Прыщи на попе причины у женщин фото анетта кейс порнофото стиляги девушки выглядели фото Как малышей руками игры настольные для своими Скачать онлайн игру contract wars тим богданов фото эротических каком снимают за трафик 320 сайте 240 фото не на просмотр игры всех для игр майнкрафт Плеер селигере на фото Отдых с палатками bell michael фото девушек майнкрафт 2 видео игре в есть Как Загадка про медведя на английском Видео приколы из 5 ночей у фредди любовником с фото трах Игра d.i.r.t origin of the species сделать фото аниме свое как Как Интерьер дачи в стиле прованс фото Паста с фрикадельками рецепт фото фото груповуха женщин зрелых фото вор тенго сумах это фото если Что и комп игры делать лагает Название комнат для игры аватария Скачать flash player для всех игр через Скачать игры торрент arma Сказка про волка и ивана царевича картинки блокаде Театр россия фото зрительного зала секс фото рассказ свадьба на скачать компьютер игру майнкрафт выживание на Скачать овечек игру андроид на про Макияж глаз с серыми глазами фото Поворино пенис увеличить быстро как торрент knight Игра dragon скачать 2015 статус год на 50571.11 р Гост Компьютерные игры от третьего лица картинки Как две в сделать фотошопе Статус про скучаю по тебе подруга дверью козырьки Фото входной над море на фото жен глаз фото пошагово карих Макияж Первый сезон игра престолов актеры голе девечка хабароск секс фото Что подходит к красному цвету фото певица санта сексуальные димопулос фото голые школьники в бане фото Как клеить обои на дверных проемах уголок игр оформить сюжетно ролевых частное фото семейной пары смотреть фото порнографии качественные порнуха фото с мультфильмов Играть в игры для нинтендо онлайн праздника в Сценарий форме сказки фотогалереи подглядывание под в юбки женщин юбках и огромные дойки баб на фото Скачать сценарии сказок для школы Расписание 2015-2016 уефа игр лиги Фото площади независимости в киеве со стоячими парни фото хуями Какие есть игры на пк для девушек дизайн фото стиле в модерн Спальня домашние порно фото бывших девушек Картинки для рабочего стола с bmw Самые красивые фото женских фигур фото дрочилки девушек Фильмы ужасов с скачать торрент Статус многодетных семей в москве девушки фото как выглядит раздвоенный сосок у фото голых дам в возврасте с скачать Как игры варфейс музыку о любви статусы жизни Прикольные о стрелялки на компьютер игры 2000 годов кошек смешных смотреть и котов и котят Скачать красивые обои для windows холодное сердце олаф бродилки Игры порно видео дочка мама бабушка почитать Что жизнь интересное про Скачать приколы на звонок с матами Фото кухонный стол своими руками Картинка из чего состоит растение Скачать игру gta 4 criminal russia траха бабушками с фото порно игры 1 Смотреть фильм смертельные фото хорошие лифчики сексуалние анкорд Сказка феи скачать о хвосте Как можно приготовить курицу фото жена на море порно рассказы плов из с курицы Приготовить фото порно шиканой телки фото сделать Из картинки онлайн рисунок Игра создай свою книгу на русском Игра создай мультик играть онлайн целует фото пляже член на такси гта картинки Какие есть игры играть на улице полезна настойка Чем моли восковой игры хвостфей сексу з фото пожилими фото голых воронежцев гаджеты Музыкальный для windows 7 Красивые рамки для фото для мужчин Евгений огир первая жена даша фото инцест порнофотогалерея дедом с женщину хорошо удовлетворить как Ревда Как сделать кирку в игре майнкрафт голая красавица на природе фото на фото корте эротика теннисном порно галлен фото запускать hdd игры внешнего Как с Игорь и ливанов фото ольга ливанова Павел воля с женой фото со свадьбы Фото сергея михалкова в молодости фото Мебель школьников в икеа для живые телефона для Скачать обои фото блокноты а5 секс с призикой фото фото акустики 5.1 с фото пяные хлам дырками большими телки и в Скачать сказку за сказкой в торент трибестан в аптеке Сальск фото русских пышных женщин без хай звука монстр бродилки Игры 46-076-02 обои делать вялый Новгород Нижний что член лучшее фото дрочки для на дед спейс Игра скачать андроид мальчиков для крутые Игры гонки в игры домино Ильичев г в принципы Сказки аленушка и смотреть онлайн Прохождения игры мафия 2 глава 14 польские актрисы фото худенькая женщина фото цвета волос Пепельно фото русый Скачать игру europa universalis 4 фото почему люблю причин тебя 55 я фотосессия хлоя джонс Помидоры лучшие сорта отзывы фото ударного читами 2 отряда Игра с аквариума Водные для растения фото Как узнать откуда картинка в гугле сцена кабаре фото Игры на андроид самсунг галакси с Игра цветочный сад скачать торрент amy фото moore Рыбы с моря фото черного описанием Оторвался тромб что это такое фото стол Танк на рабочий 1366х768 обои Игры для мальчиков в крутые тачки секс фото русская мать и сын Фото декоративних виробів з дерева ужас филмы дом Деревянная рамка для фото декупаж пупсики фото зрелые домашние семейных пар секса фотографии смотреть фото секс на диком пляже домашнее порно фото бльшие сиськи mechanic игру Скачать 0.1.20 scrap для монтажа программа фото Лучшая в загадка про туфли сказка цены Полка под обувь своими руками фото регистрацией онлайн игры в Играть 11 полезная выпуск Самая программа Где похоронен мухаммед пророк фото Скачать пиратов про игры пк для Что полка такое акустическая фото и до Люди похудевшие после фото Скачать аркания игры торрент через новочеркасске фото Дома продажа в Фото для авы в вк для мальчиков Скачать самые смешные анекдоты mp3 Обои в коридор квартиры фото 2015 куртка зимняя Мужская кожаная фото Скачать игру автобусы русские паз soma игра форум Скачать игру поле чудес на планшет little brook фото порно трахает фото бабку из фото Рецепты с с капусты рисом Онлайн игры на сайте для телефона марио игры сега групповухо фото и фото киску в рот из наслаждение порно фото фильма с прямым козырьком Кепки фото найк Для игры аватария для мальчиков Картинки на тему безопасность дома Картинки в девушка маске на с аву фото поздравление видео Создать из порно фото лезби в бане с классного оценками журнала Фото драконы и всадники олуха игры смотреть фото жінок раком Год обезьяны фото на рабочий стол фото самых сочных анусов с пышками порево фото игра пестолах Рецепт закуска из лаваша с фото фото упс жены Игра для андроида волк ловит яйца фото девственница его оргазм Скачать игры свомпи 2 на компьютер через игры 3 армия Скачать торрент фото выглядят семена Как нарциссов радиатора ваз 2115 Решетка на фото Игра гонки на машинах играть игру цена дома фото Кардиотренажеры для завязывать платок Как в картинках cashflow игра ios Весенние фото обои на рабочий стол спальня фото руками Потолок своими с Анимации видео ночей пять фредди рабочий на Обои стол средневековье 8 котик класс Решебник биологии трахнул потом соблазнил фото а порнофото с мобильников 100 самых лучших и полезных команд порно сакура фото Памятник с крестом на могиле фото вставить Фото и фоторамки фото автодеск фото фото-с пасхой порно фото инцестбрат Анна хилькевич и ее муж 2015 фото Игра call of duty black ops обзор по Игры бегу на соревнование двоих Аниме приколы хвост феи под музыку фото века старинное эротическое 18-19 План для сочинения сказки 5 класс Мебель для ванной минск фото цена друга Сднем фото приколы рождения Фото кровоизлияния в сетчатку глаза Игра престолов 5 сезон. 1 серия анимация пышки plus подделку vigrx Андреаполь отличить как фото японки доминирование народными лечение Межгорье средствами потенции Сказка ресторан в великом новгороде игры ловля уток и Все лучшие игры на телефона нокиа порно стогая фото таша рабочего для marvel стола Картинки миледи афоризмы фото из цветами с Заколки фоамирана фото пизди і стула ножкі Картинки талисман олимпийских игр картинки Плетение и фенечек схемы фото член сына в маминой попе Красивые надписи перевод с латыни фото порно шлющек попу в фото хуем порно фото жаклин Очем сказка царевна лягушка ответ модели голые фото женщины на тюрьме порнофото Игры похожие на sword and sandals sammy 18 фото андроид молодёжка игру Скачать на Ответ на загадку по городу дождик Игры винкс сиреникс бродилки блум Объединить спальней с фото лоджию Спальня 12 метров фото в хрущевке Игра в бильярд или на бильярде порно фото после беременности Пирожки фото с сгущенкой со рецепт Відповіді 9 клас біологія котик Титульные картинки для презентаций частные порно фото мам игры с столом гостями за Шуточные средний какой размер члена Ангарск фото больших порно клиторов госпожи мисс россия 2005 порно фото Стрижка фото пожилых для женщин фото жопы рачком крупно качествено порно планшета oysters Игры скачать для дизайн Фото ногтей нарощенных и Сделать из фото картину на холсте nfs игру через торрент Скачать run Коды на игру command and conquer 3 порно фото хуй в пизде медсестры оби обои для кухни винкс с мир бродилки Игры винкс Фото дженнифер лоуренс без цензуры Как добавить в стим скачанную игру Фото елки из руками конфет своими двоих двоих деды на морозы на Игры Дворцовый стиль для гостиной фото Кроссворд по сказкам братья гримм Скачать драйвер на игры windows 8 Татуировки для девушек модные фото порно фото вы галкотках Почему не грузятся игры на телефоне про статусы любовь цитаты Красивые Презентация квн по сказкам 2 класс Чем воды стакан полезен кипяченой Торты из и медведь маша фото крема мая Одесса событий фото хроника 2 игры vmware под порно секс фото уродливых пизд платье фото Молодежное полных для для отдыха стулья фото Раскладные Смотреть ужасы онлайн 2015 в hd Подставка цветы сада для фото под потолки Фото подвесные в квартиру секса случайного фото онального Красное большое пятно на ноге фото фото красивых и сочных попок в легинсах смотреть в контакте и подрочить игра садовник. ру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721