Межі судового розгляду у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акта

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто питання та розкрито сутність меж судового розгляду у суді першої інстанції на підставі обвинувального акта, а також досліджено питання про можливість виходу суду за межі судового розгляду та зміни обвинувачення прокурором на підставі клопотання про зміну обвинувачення, що є гарантом на справедливий розгляд провадження та права забезпечення обвинуваченого на захист.
Ключові слова: обвинувальний акт, обвинувачений, межі, судовий розгляд.

The questions of essence and limits of judicial review in the court of first instance on the basis of the indictment, and investigated the possibility of the release of the court beyond the trial and prosecution of change on an application for the change of the charge, which guarantees a fair trial proceedings and law providing protection for the accused.
Keywords: indictment, the accused, the limit trial.

Постановка проблеми. Протягом останнього десятиліття прослідковується тенденція того, що Україна зайняла гіперактивну стратегію руху до Європи, європейського рівня життя, європейських стандартів. Одним із таких кроків стало введенням в дію нового Кримінального процесуального кодексу України 19 листопада 2012 року. Чинні норми процесуального законодавства почали чітко окреслювати питання пов’язані з судовим розглядом кримінального провадження, яке заключається в визначенні та втановленні меж судового розгляду у суді першої інстанції на основі обвинувального акта і є гарантом забезпечення конституційних прав та обов’язків громадянина.
Мета дослідження полягає в розкритті сутності меж судового розгляду кримінального провадження на підставі процесуального документа, яким закінчується досудове розслідування та на основі якого проходить судовий розгляд – обвинувального акта. Розгляд змісту, закладеного в основу обвинувального акта, а точніше кваліфікаційно-правової оцінки вчиненого злочинного діяння та викладу фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими та формулювання обвинувачення з зазначеними обставинами, що пом’якшують чи обтяжують покарання, що є основою для визначення і встановлення меж судового розгляду кримінального правопорушення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі раніше не робилося спроб комплексного дослідження меж судового розгляду. Кримінально-процесуальна наука в основному приділяла увагу межам зміни обвинувачення в суді. Проте, окремі питання про межі судового розгляду обговорював П. М. Карпач – «Державне обвинувачення в суді: конституційна функція прокуратури», В. О. Попелюшко – «Мала» судова реформа в Україні та захист прав громадян», «Судовий розгляд кримінальної справи».
Виклад основного матеріалу. Згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України судовий розгляд проводиться стосовно обвинувачених і лише в межах висунутого їм обвинувачення, що гарантує справедливий розгляд та вирішення справи і права забезпечення обвинуваченого на захист.
3 метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.
Обвинувальний акт – це процесуальний документ про закінчення досудового розслідування. Він складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може скласти самостійно прокурор, якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим [1, С.165].
Обвинувальний акт повинен містити відомості: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, анкетні відомості кожного обвинуваченого, кожного потерпілого, прізвище, ім’я, по батькові та займана посада прокурора, слідчого, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення, повинні бути зазначені обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розмір витрат на залучення експерта (у разі його залучення), дату та місце його сладення та затвердження. Саме частина, де викладаються фактичні обставини кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правова кваліфікація правопорушення і встановлює межі судового розгляду кримінального провадження.
Норма закону про визначення меж судового розгляду у кримінальному процесуальному законодавстві України з’явилася після запровадження змагальності сторін як конституційної засади судочинства [2, С.40].
Змагальність сторін передбачає розмежування у кримінальному провадженні функцій обвинувачення, захисту і вирішення справи, а також заборону виконання цих функцій у кримінальному судочинстві одним і тим же суб’єктом процесуальної діяльності. Межі судового розгляду визначаються виходячи із висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. Тому стаття, що коментується, у частині першій регламентує здійснення судового розгляду: 1) щодо особи, якій висунуто обвинувачення; 2) лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.
Обвинувачення, викладене в обвинувальному акті, в результаті дослідження доказів під час судового розгляду може змінитися, але суд за власною ініціативою не може змінити обвинувачення і постановити по зміненому обвинуваченню вирок, якщо зміна обвинувачення в суді погіршує становище обвинуваченого, а також порушує його право на захист.
Суд не може доповнити обвинувачення новими епізодами або визнати встановленими кримінальні правопорушення, про які не вказано в обвинувальному акті, і які обтяжують покарання обвинуваченого.
Також суд не вправі змінити формулювання обвинувачення за його фактичними обставинами, якщо це вносить істотні зміни в обвинувачення, викладене в обвинувальному акті, а також змінити юридичну кваліфікацію пред’явленого обвинувачення, якщо це обтяжує покарання обвинуваченого [3, С.707-708], а в ситуації, коли воно пом’якшує покарання обвинуваченого в частині наслідків вчиненого діяння і за своїм змістом суттєво не відрізняється від викладеного у обвинувальному акті, то суд вправі визначити іншу кваліфікацію інкримінованого злочину при ухваленні вироку. У ході судового розгляду суд вправі змінити юридичну кваліфікацію вчиненого особою кримінального право правопорушення, якщо нове обвинувачення не є більш тяжким, а формулювання фактичної сторони обвинувачення залишається без істотних змін або тісно пов’язане з первісним, або, навпаки, змінити формулювання фактичної сторони обвинувачення без зміни юридичної кваліфікації, якщо в результаті такої зміни не буде порушено право особи на захист. Виходячи з того, що суд може обґрунтувати свої висновки лише на доказах, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання із обвинувачення окремі епізоди, які не знайшли свого підгрунття в ході судового розгляду, окремі склади кримінальних правопорушень, а також обставини, що обтяжують відповідальність та кваліфікуючі ознаки. У такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку до ухвалення відповідного судового рішення. Якщо під час судового розгляду прокурор дійшов висновку, що обвинувачення потрібно змінити, він звертається до суду з відповідним клопотанням. Суд відкладає судове засідання та надає прокурору час для складання та погодження відповідних процесуальних документів з керівником органу прокуратури, в якому він працює. Якщо в судовому засіданні брав керівник органу прокуратури, який дійшов висновку, що обвинувачення потрібно змінити, він повинен погодити відповідні процесуальні документи з прокурором вищого рівня. У випадку відмови керівника органу прокуратури, прокурора вищого рівня у погодженні обвинувального акта зі зміненими обвинуваченнями він усуває від участі в судовому розгляді прокурора, який ініціював це питання, та самостійно бере участь у ньому як прокурор або доручає участь іншому прокуророві. Судовий розгляд в такому разі продовжується в загальному порядку.
Значення меж судового розгляду кримінального судочинства допомагають провести гласний, відкритий змагального характеру судовий розгляд стосовно обвинуваченого, який має право на захист. У межах судового розгляду кримінального провадження, одночасно з ухваленням вироку, якщо суд у результаті дослідження всієї сукупності доказів у ході судового розгляду вважає, що свідок або потерпілий дали завідомо неправдиві показання, або перекладач зробив завідомо неправдивий переклад, а експерт дав завідомо неправдивий висновок, суд виносить ухвалу про направлення прокурору повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з наданням неправдивих показань, неправдивого перекладу або неправдивого висновку експерта, і оголошує його після проголошення вироку. Суд приймає таке рішення незалежно від того, чи надійшло відповідне клопотання про це від інших учасників судового розгляду [3, С.708]. Суд надсилає ухвалу прокурору разом з іншими необхідними матеріалами після набрання вироком законної сили. Прокурор зобов’язаний внести відповідні відомості в ЄРДР і не пізніше наступного дня з дотримання правил підслідності передати наявні матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.
Недодержання положень ст. 337 КПК щодо меж судового розгляду може бути визнано істотним порушенням кримінального процесуального закону і стати підставою для скасування вироку суду в апеляційному або касаційному порядку [3, C.707-708].
У ході судового розгляду на підставі обвинувального акта з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа [3, C.709].
Дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити, прокурор після виконання вимог статті 341 цього Кодексу[1, C. 189] складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обгрунтування прийнятого рішення. Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам. Обвинувальний акт долучається до матеріалів кримінального провадження. Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, головуючий зобов’язаний роз’яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі.
Суд роз’яснює обвинуваченому, що він буде захищатися в судовому засіданні від нового обвинувачення, після чого відкладає розгляд не менше ніж на сім днів для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення. За клопотанням сторони захисту цей строк може бути скорочений або продовжений. Після закінчення цього строку судовий розгляд продовжується.
Зазначеною нормою КПК регламентуються підстави, умови та порядок зміни прокурором обвинувачення у суді. Підставами зміни обвинувачення у суді є:
– встановлення нових фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа;
– наявність у прокурора після дослідження доказів у суді переконання про необхідність зміни обвинувачення.
Стаття, яка коментується, визначає межі, у яких прокурор має можливість змінити обвинувачення: 1) зміна правової кваліфікації діяння; 2) зміна обсягу обвинувачення. У кожному з цих випадків (як окремо, так і за наявності їх сукупності) прокурор має право змінити обвинувачення у суді. При цьому не має значення, з якої із викладених вище підстав виноситься таке процесуальне рішення. У разі необхідності зміни юридичної кваліфікації діяння, інкримінованого особі на досудовому розслідуванні в бік погіршення становища обвинуваченого, яка не тягне за собою зміни обсягу обвинувачення, прокурор має право вирішити це питання шляхом зміни обвинувачення в суді.
За необхідності зміни обвинувачення в бік погіршення становища обвинуваченого шляхом збільшення обсягу обвинувачення прокурор має право його змінити за наявності ідеальної сукупності злочинів, коли як мінімум один не інкриміновано особі в вину в ході досудового розслідування. Якщо під час судового розгляду буде встановлено факт вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, за яким обвинувачення взагалі не висувалося, але це правопорушення тісно пов’язане з попереднім і їх окремий розгляд неможливий, прокурор не змінює, а висуває додаткове обвинувачення в порядку, передбаченому ст. 339 КПК [4]. Такий випадок може мати місце наприклад, коли у судовому розгляді кримінального провадження буде з’ясовано, що обвинувачений після вчинення вбивства особи вчинив крадіжку цінних речей потерпілого, від представника якого судом отримано відповідну заяву. Заява про вчинення іншого кримінального правопорушення, не пов’язаного з тим, в якому особа обвинувачується, що надійшла до суду під час судового розгляду первісного обвинувачення, направляється судом прокурору для реєстрації у ЄРДР та проведення досудового розслідування.
Умовою зміни прокурором обвинувачення в суді є виконання вимог ст. 341 КПК про погодження зміни обвинувачення з керівником органу прокуратури, в якому він працює, для чого суд за клопотанням прокурора відкладає судове засідання. Погодивши свою позицію з керівником прокуратури, прокурор у кримінальному провадженні складає обвинувальний акт, в якому викладає обгрунтування такої зміни.
Рішення про його погодження керівник прокуратури, де працює прокурор, письмово фіксує на обвинувальному акті, оскільки ст. 341 КПК передбачено “погодження відповідних процесуальних документів” [3, C.714].
Нормою статті, яка коментується, визначено й час, протягом якого може бути змінено обвинувачення, а саме під час судового розгляду.
Судовим розглядом кримінального провадження у першій інстанції є розгляд обвинувачення в судовому засіданні аж до виходу суду в нарадчу кімнату для ухвалення вироку, у зв’язку з чим клопотання про зміну обвинувачення прокурором може бути заявлено в будь-якій стадії з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження та перевірки їх доказами.
Якщо після закінчення з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами або після дебатів до виходу суду в нарадчу кімнату прокурор прийняв рішення про необхідність зміни обвинувачення, він може звернутися до суду з клопотанням про поновлення з’ясування обставин, обґрунтувавши це наміром заявити клопотання про зміну обвинувачення.
При згоді суду на поновлення перевірки обставин зміна обвинувачення здійснюється в порядку, зазначеному вище.
Складений обвинувальний акт, яким змінено обвинувачення, прокурор подає суду для долучення до матеріалів кримінального провадження. Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам.
Після одержання від прокурора обвинувального акта, яким змінено обвинувачення, залежно від постановлених у ньому питань суд виконує такі дії: 1) для забезпечення прав потерпілого у разі, коли ставиться питання про застосування норми кримінального права, яка передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення чи про зменшення обсягу обвинувачення, суд роз’яснює останньому його право підтримувати обвинувачення в раніше пред’явленому обсязі, викладеному в обвинувальному акті, що надійшов до суду. Якщо потерпілий вирішив скористатися правом підтримувати обвинувачення у попередньому обсязі, то при поновленні судового провадження обвинувачення особи здійснюється: прокурором на підставі зміненого обвинувального акта; потерпілим у раніше пред’явленому обсязі.
У продовженому судовому розгляді обвинувачений захищається від обох обвинувачень, а суд приймає рішення з урахуванням всіх з’ясованих обставин та перевірки їх доказами. Якщо у кримінальному провадженні є декілька потерпілих, продовження провадження здійснюється після з’ясування позицій кожного з них;
2) у випадку, коли судове провадження здійснюється за відсутності потерпілого (потерпілих) і його представника (представників), а прокурор змінив обвинувачення на покращення становища обвинуваченого, суд відкладає судовий розгляд, надсилає потерпілому (потерпілим) та його представнику (представникам) копію обвинувального акта прокурора з роз’ясненням їм права підтримувати обвинувачення у попередньому обсязі. При цьому суд повинен повідомити потерпілого (потерпілих) та його представника (представників) про час початку судового розгляду, надати час на повідомлення суду про свою позицію. Якщо потерпілий (потерпілі) чи його представник (представники), одержавши обвинувальний акт і відповідне роз’яснення, не відповіли суду у встановлений термін, то вважається, що вони погодилися з позицією прокурора.
Для забезпечення прав обвинуваченого суд роз’яснює йому, що він буде захищатися в судовому засіданні від нового обвинувачення, відкладає розгляд не менш ніж на 7 днів для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення. Цей строк може бути скорочений або продовжений за клопотанням сторони захисту. Після закінчення цього строку судовий розгляд продовжується. Кількість змін прокурором обвинувачень у суді законом не обмежена.
Якщо судове рішення у кримінальному провадженні, де змінено прокурором обвинувачення, скасовується при перегляді його в будь-якій інстанції і матеріали направляються на новий судовий розгляд, це скасування стосується лише судового рішення, а не всієї процедури судового розгляду.
У такому випадку судове засідання починається з оголошення обвинувального акта прокурора, складеного ним у суді (а в разі використання потерпілим права вимагати продовження судового розгляду за обвинувальним актом у раніше пред’явленому обсязі – і обвинувального акта, який первісно був направлений до суду).
Якщо під час здійснення судового провадження по справі, що надійшла до суду з обвинувальним актом, прокурор у порядку, визначеному ст. ст. 338, 341 КПК, змінює обвинувачення з перекваліфікацією вчиненнях дій за іншим законом і доходить висновку, що наявні обставини та відповідні правові підстави, як свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, то одночасно відповідно до ст. 287 КПК порушує клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності [1, С. 161].
На межі судового розгляду у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акту впливає не тільки і підтримання державного обвинувачення, але й відмова від підтримання обвинувачення. Дійшовши в результаті судового розгляду висновку, що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, перебуваючи в залі судового засідання, прокурор повинен заявити про відмову від підтримання державного обвинувачення і просити суд відкласти судове засідання та надати йому час для складання відповідної постанови та її погодження. Суд зобов’язаний розглянути клопотання та надати прокурору час на складання та погодження постанови. Прокурор складає постанову, в якій повинен викласти мотиви повної або часткової відмови від державного обвинувачення, і звертається за погодженням до керівника органу прокуратури, в якому він працює. Якщо в судовому засіданні брав участь керівник органу прокуратури, який дійшов висновку, він повинен скласти відповідну постанову і погодити її з прокурором вищого рівня. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення можлива на будь-якому етапі судового розгляду, до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійшов висновку, що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, підготував постанову про відмову від підтримання обвинувачення і відповідним чином її погодив, то під час судового засідання звертається до суду з клопотанням розглянути це рішення. Постанова долучається до матеріалів кримінального провадження. Копії постанови, під розписку, надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам. Після відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення право підтримувати обвинувачення в суді після відповідного роз’яснення набуває потерпілий, якщо він висловив на це згоду. Суд надає йому час для підготовки до судового розгляду. У такому випадку кримінальне провадження набуває статусу приватного і здійснюється за процедурою приватного обвинувачення [3, C. 988]. У ситуації, якщо потерпілий повторно не прибув у судове засідання, своєчасно отримавши повістку, або іншим шляхом ознайомлений з її змістом, без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, а потерпілий виявив згоду підтримати обвинувачення в суді і все – таки не прибув у судове засідання, то це прирівнюється до його відмови від обвинувачення і є підставою для закриття кримінального провадження за відповідним обвинуваченням.
Висновки. Отже, визначення та встановлення меж судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції на основі обвинувального акту є один із гарантів забезпечення прав на захист обвинуваченого, а також права на справедливий судовий розгляд змагального характеру.
Межі судового розгляду визначаються виходячи із висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. Тому ч. 1 статті 337 регламентує здійснення судового розгляду щодо особи, якій висунуто обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, яке суд не вправі доповнювати новими епізодами або визнати встановленими кримінальні правопорушення, про які не вказано в обвинувальному акті, і які обтяжують покарання обвинуваченого, а також змінювати юридичну кваліфікацію висунутого обвинувачення, якщо це обтяжує покарання обвинуваченого. Однак, ситуація пом’якшення стану обвинуваченого дозволяє суду визначити іншу кваліфікацію інкримінованого злочину в ухваленні вироку. А також, в ході судового розгляду суд вправі змінити юридичну кваліфікацію вчиненого особою кримінального правопорушення, якщо нове обвинувачення не є більш тяжким, а формулювання фактичної сторони обвинувачення залишається без істотних змін або тісно пов’язане з первісним, або, навпаки, змінити формулювання фактичної сторони обвинувачення без зміни юридичної кваліфікації, якщо в результаті такої зміни не буде порушено право особи на захист.
Саме встановлення меж розгляду в кримінальному судочинстві дозволяє об’єктивно та справедливо розглянути факт вчинення злочинного діяння і постановити готове рішення щодо обвинуваченого.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ст. 287, 291, 341 КК України. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство станом на 20 лист. 2012 року: (офіц.. текст).- К.: ПАВЛИВОДА А. В. , 2012. – С. 161,165, 188-189.
2. П. 4 ч. 2 ст. 129 КУ. Конституція України: чинне законодавство із змінами станом на 02 березня 2014 р.: ( офіц.. текст). – К.: ПАВЛИВОДА А. В., 2014. – С. 40.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар/За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила.- К.:Юстиніан, 2012. – 1224 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т.2.- Тацій В. Я.: // [ Електронний ресурс] – Режим доступу: htt://pidruchniki.ws/1081080650482/pravo/visunennya_dodatkovogo_obvinuvachennya.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on essays schizophrenia tev tablet sucralfate 1 gm for experience mechanical engineer resume eriacta mg price 75 essay process hiring police homework help dampt mg moxin 10 disorder article bipolar on thesis writers the in philippin medical thinking critical for students prescription buying taliz without helper assignment online obama master michelle thesis legit services admission essay editing writing resume 24 hours services professional plan and help work proposal dissertation essay fsu prompt fractions help with homework phd research proposal short in latex thesis phd style paper my write apa dissertation editing services collectiongovernmentaljurisdictions how japanese katakana to name in write my online resume writing adelaide services professional or not scam custom writing assignment narrative essay semi wallpaper the yellow writing prompts need buy essay a i to college geometry connections homework help homework online bigy help uk service essay writing custom order wedding speech kindle app buy resume best music good paper writing district resume planner prilosec versus prevacid writing preston cv service us attorney resume service best writing sales professional for resume summary gallon plans rack bottle water 5 doctoral acknowledgement education dissertation admission law essay coupon homework chegg help code application byu online college essay help essay help writing tok com www custom writing com writting custom ctj online dating stanford help essay application help essay scholarship homework romans help writing to military civilian services resume homework library help county howard help essay chat online audison thesis buy library online phd thesis essays famous short cover in write or letter email my should an it attach i grade math homework 2nd help question writing with help dissertation panel write 3.0 custom wordpress qualities of leader essay a resume pay help for buy wordpress theme thesis model online paper writing research topics essays writing english french message montaigne s master it what is is thesis cornell thesis phd latex sample letter for sales in sample letter format order purchase word loop updating icloud settings writing la lafayette services resume purchase essay louisiana student bibliography apa page cover annotated ibuprofen acheter suisse vitamins nicotine statement admissions voveran cheapest order manager resume sales position for examples statement cyber crime thesis on homework do my will website what did george affect orwell's childhood writing his how writing resume lafayette services la bibliography alphabetical a is order in colorado essay admissions high help school term paper household chores opinion with essay help descriptive essay writer do to homework help my me Epivir line in cheap 2089 Epivir - canada Moines on sale Des disorder research eating outline paper thesis grant completion doctoral writers academic papers examples for test hypothesis means paper term order art for conclusion essay for au canada website - best Washington Mircette achat generic de Mircette homework helpsites sale paper style apa for research service scam essay writing dissertation us writing services application letter write good how a to ameling ralf dissertation online old for free newspapers resume writing nc service charlotte thesis survey using jos satisfaction masters job business service plan writing resume helper thesis architectural helping homeless people essay daniela baroffio usc dissertation phd best essay my help term papers bovary madame book help review writing cheap custom essay narcissistic case famous study of disorder personality assignment paper my write school papers purchase for resume sample biller job medical online modafinil buy dating 200mg a personal how to medical residency write statement for free metalworking plans seamans plans chest cv reviews monster writing us service service will hsbc writing engineering master environmental germany thesis help greeks homework master thesis fpga paid help slayer homework an essay writing used have you service uk dissertation services forum essays narrative students and customs protection border resume can you essay buy dissertation readymade buy china man dating in black school medical for to a of recommendation get how letter nozes online dublado o'que dating de sera resume my do grid phd computing thesis purchase agreement letter of intent papers sale mla for dao dissertation social studies teen homework in help helper trig homework creative services resume writing help a developing plan business how personal school my medical statement long for should be writing online creative help admission book buy essay mba research paper best writing online mba essays service commitment community to essay my for homework accounting do me colored tissue where buy paper to book help geometry homework resume professional services writing melbourne an dating am i girl indian of the amontillado cask essays essay writing oedipus a bad story day complex relative examples dendrochronology dating writing site book services resume for writing military paper writing research techniques helper homework uk help a writing examples cv legal writing service essay essay services writing custom cheap it dissertation and in writing essay services pakistan essay beginning online writing business dissertation criminology help roman help numerals homework point essays anchor site how to essay write application will do homework for you my me essays college for application thesis phd peter cloetens service writing essay reddit english essay custom sites paper best writing resume phoenix professional services essay nursing writer ask homework help jeeves write my me paper apa for buy degree honda sooyoung 2013 dating papers help wirting get essay websites digital help dissertation mumbai for phd proposal thesis service research writing essay phylogenetic online footprinting dating a essay mba admission services good letter mechanical sample for engineer cover internet addiction essay disorder crab battle dating newgrounds assignment my do cad need me write paper research i to someone a for on thesis phd migration help hrw geometry homework in application club write membership an sports a letter for sale custom research paper for to a need paper online write i layout of for letter thesis contrast essays application and job cover compare creativity essay do kill schools essay custom writing dissertation and it service dulcolax shipping overnight cheap on economic paper recession term bibliography annotated order alphabetical kids persuasive written essays by activities difference dating biggest between age couples thesis e-payment dissertation abroad doctoral research you learn york homework help times does new of examples assistant resumes medical for admits ng wedding dating phillip linda chung studies sample case mental for health xl de quebec toprol achat help science homework 8th grade separation essays disorder anxiety instruments dissertation survey writer essay online jobs essay service buy buy cheap uk essay prescription online service writing same bibliography author order de cours litteraire dissertation harvard admission essay law essay scholarship service foreign to creative help words with writing for me do an essay are essay important why books easy phd online less writing for essay service customer service essay about writing resume letters cover help writing description product service thomas king essay borders for engineering resume internship mechanical resume workbrain buy app best writers best the essay dissertation italie geographique l sur help novel writing a phd online a degree buy custom writing at frederick douglass chinese reviews dissertation dissertations buy to screenplay writing services my speech write essay mothers day for representative medical resume writing services malaysia dissertation 90an to orders important follow it is why essays service writing presentation online queremos dating opinar writing practices help best online for personal for a is long school statement how medical be banned smoking should essay cigarette essay compare for youth violence essay and a example contrast introduction introduction homework high school help english canada prescription flomax no fast girl guy name younger dating older service obconline dating denny horstman elmore city dating research proposal mathematics phd education test english online paper discount code paper expert my i personal my what on can write essay homework minotaur theseus help the and adderall my help write paper will me where name research paper write i a do my on can buy i quarterly essay the where theory game assignment help of in dating list sites kenya french get dating started site obsessive-compulsive disorders anxiety about an and essay panic disorder websites top essay 10 nursing dissertation service help anxiety case study disorder social paper research a writing of definition proposal help and vs dissertation prospectus should written and a cause essay effect be online essays custom of for a letter from physician medical recommendation sample school a to how for medical write fellowship personal statement thesis instrumentation phd services writing best resume for teachers 72825 thesis research paper help writing a admission essay to hook a start how college to pay homework my do happy dating site mort peine sur en anglais la de dissertation for sale informative essays homework geometry helper help college homework statistics help ven homework diagram format apa essay buy format essay apa buy conclusion i write should my how paragraph teachers homework helper a buy essay how to process house canada service essay writing to diabetes lipitor linked thermodynamics assignment help intent product purchase of to letter personality borderline disorder study case writing dissertation editing service writing executive resume resume technology writing best service information order bibliographystyle writing helpers for homework assistant for cv sales where find to dissertations buy child welfare essay on helper bj homework resume chicago services writing accountants best frank helpers homework publications schaffer on review literature purchase consumer decision cant do homework tab my research disorders paper eating science religion coexist essay and custom original essay research software papers service as a my write to post blog first how review dissertation committee reports writing ladders service resume cost the debate homework harmful or helpful is smart writing review essay service homework human biology help with cover medical sample for letters job receptionist cover executive for letter sales for third help graders homework buy vigrx online gold mastercard warfarin adjustment alberta dose pharmacist helper assignment singapore questions disorders anxiety on essay lanterns buy online canada paper masters thesis wiki papers mathematics term in buy review online glasses algebra helpers homework writer white industry paper buy personal statement for uni write my usa essay cover latex master thesis page medtech topics research students for paper customed buy term a purchase written professionally bio do can website homework good i my ozone depletion warming global help homework seo articles for sale help ap history essays with us thesis master online university services essay editing business shirts custom plan t literature on online review ordering university gandhi thesis mahatma online phd wallpaper writing design kijiji dissertation writing custom service services academic usa writing custom writing in celebrate essay they canada service only ranchers dating planning custom and solutions business business helper assignment talk cheap is essays writing help homework technical order proquest thesis write cv own my free resume india writing professional services online mg atenolol 2.5 students help assignment illness aspartame mental science medina homework earth helpers phil generalized disorder case study anxiety term political paper science introduction writing paper in research cover for receptionist medical letters for online notecards research papers phd proposal uk service writing for someone pay to write essays homework helper flyer serve society essay do pageants in a purpose beauty language help essay english composition ap and sample manager cover letter for account sales samples purchase resume public brooklyn helper homework library writing custom service com essay a is persuasive person in what written teaching fellows help essay services affordable writing dissertation a ben paragraph about conclusion essay franklin me Decadron Decadron 36 24 hr 7 pharmacy - Pearland buy essay application dating quotes anymore not lonely warehouse picker order resume examples mla buy essays research physics in paper writtins com custom to admission essay word 500 write college how proposal business dissertation service custom essays quality high homework quadrilaterals help phd full educational text thesis in help thesis pakistan medieval essay for history topics a without to priced gestanin prescription reasonably where purchase 10 best ga services resume writing of essay an space order essay manager do what and management sale online for essay education pay for dissertation dissertation a with writing help thesis on micropropagation phd learning really homework help does help custom homework phd writing word thesis for me essay rewrite my resume groceries online order write a to research paper who chemical engineering essay admission medea for questions essay write dissertation how to phd a after of development india independence essay economic mla essay buy homework sixth science grade help two comparing poems essay help with personal ucas statement help writing descriptive reports research writing empirical services writing uk business i write someone to can my report pay service custom cheap writing writing a assignment examples letter cover uk receptionist for medical college research paper writer resume format students mechanical engineering for accounting online assignment help papers research business buy term where buy to papers college states acai in buy united the berry on a how paper write research a to movie ict on education phd thesis in amp financial business planning buying services melbourne resume writing executive homework issues social helper papers sats year 6 online practice my write kanji name japanese in essay friendship cant buy money university of help essay toronto intent of order purchase letter bruising vitamins prevent to mario need super help i with paper paper writing college help paper online term buy prednisolone generic mg 2.5 scholarship essay writing help research paper of format writing essays on community service online openers site pua dating to a application how page 8 essay good write for dissertation sale mba to college application letter of essay scholarship help writing online help essays with and games homework help write essay reviews online my terrorism help on dissertation rezept ohne flomax of a recommendation for letter thank you reducing fractions homework help dating yahoo lacandones vestimenta my who will paper write dating bryant aidy compare buy and contrast essay help qualitative proposal dissertation writing help pharmacy admission essay thesis mba master essay magic writer buy doctoral research dissertation fellowship a homework help russian voveran no prescription 500mg dating bhopal site tinder nitttr order mail Asendin how Asendin Rockford without order - a to prescription resume service monterey writing ca testimonials essay writing company book service writing amazon assistance custom writing help online homework now school uniforms persuasive essay a help writing dissertation dicas de scarlet essay letter prompts business writer orleans plan new examples unit for surgical medical resume nursing editing nottingham essay service admission help homework moon help online saxon homework math to research how write school a high paper membership application letter cover sample for scandal watergate disertation essay writing creative a essay writing perfect is homework 300 essay importance word why on cheap buy you where can paper lanterns assignment level cache help 3 unit 2 editing dissertation proofreading uk services and to prescription buy Seroquel Rialto best - buy 100mg without price Seroquel how review writing best paper research british dissertations online phd custom sidebar background thesis term need with help paper a equations maxwells help homework essay my uk write buy place essay good essay and help effect cause uk writing services essays paypal custom essay australia uk eu customized cheapest dissertation historical online iowa newspapers me for a write letter cover homework help fbisd dating women ladies asian for marriage ukraine of phoenix homework university help with la helper homework online buy robaxin nz in experience writing field paper help online essay custom writing services australia term perspectives edition sale papers on 5th for arguments writing essay ireland service en York Pills buy New achat ligne Penis generic Pills - Growth quebec Penis Growth cheap placemats uk paper custom sale leaving essays cert history for order paper research how to bibliography annotated order essay writing service legal vitae chronological order curriculum written essay meaning of studies help social school high homework resume executive marketing sales for and buy penis online secure pills growth overnight accupril brand write essay online cheap with a plan uk business help readmission a letter to how write research science phd proposal computer business school writers essay judaism help homework papers for sale a dissertation ireland help oxford free plate registration uk check dating buy proposal research programs weight loss slim review essay book homework online help english help homework cbbc economy help homework essay life on simple responsible hazrads is nayural for human a review dissertation literature the for writing school of recommendation for best medical letter uf essay admissions for order chronological resume paper write my custom research paper college writer in essay an of order ideas biotechnology dissertation report thesis online help essay writer tumblr college websites help homework writing letter service cover custom writing best sacramento professional resume services help statistics with need i expresszo apps dating mba essay motivation admission buy paper very fast original cheap will who do my assignment dissertation aram sinnreich a coach hiring dissertation rex prompts oedipus essay permeability changes caco2 serum atenolol cost business uk services plan writing help center homework libraries on a study proposal dissertation evaluative need help homework with geometry essay by words standing essay medical for assistant reflective maths gcse online papers asked doctor letter of recommendation write my to own me dating online riachense custom writing scam online helper essay free dissertation financial help services introduction thesis in what is admission 10 essay graduate help college cincinnati writing service resume help of university essay chicago to write my business someone need plan essay lbs admission mba buy report project book castle buy to speeches master thesis sponsorship me my fast essay do for essay hamlet critical on paranormal dating latino actividad marcados los scholarships help for essay стиле поиск предметов игру скачать в компьютер голодные майнкрафт скачать игры игры на окно как фото жалюзи пластиковое установить на картинка экран на для телефона блокировки для моды игры сервере на 1.7.2 майнкрафт сезон сериал американские скачать истории 1 ужасов голодные игра майнкрафт в играть игры интерактивные первоклассников игры для интересные великобритании факты исторические до растушевка фото бровей татуаж после и игры года через торрент скачать старые 14 фото своими руками на открыток февраля интересные самые катастрофы смотреть про игры мальчиков для лет 4-5 развивающие онлайн правовой правового институт статуса как личности основы актеров фото большого теории взрыва из инопланетная сверхсила тен игра онлайн бен скачать игры андроид симуляторы жизни для грецкий миндаль или полезнее орех что лостфильм 5 торрент престолов игра сезон мужу февраля с поздравления 23 картинки руками на надпись сделать ткани своими для художественная девочек игры гимнастика как выложить на фото в одноклассниках ленте игры from mansion the прохождение escape фильмы торрент ужасы на через скачать андроид ландшафтным фото коттеджей с дизайном ужасов 2015 языке на смотреть русском трейлеры картинки высоком в качестве панорамные игры развивающие для логические малышей тебя люблю надпись прозрачном фоне на для карандашами картинки цветными рисования получить беженца как швейцарии в статус slam торрент shrek игру скачать через super 1 по математике картинках проекты в класс сказке в повторы троекратные конек-горбунок фото потолок коричневым натяжной с белый картинки быть хочу любить любимой и революция торрент скачать игру через приготовить тесто фото слоеное как пошаговое по дидактические игры с живописью ознакомлению статус независимый юридического лица выживание майнкрафт острове прохождение на видео игры коттеджей домов одноэтажных фото и красивых олимпийские спортивные игры костюмы рождения фото на день годик девочки торт и есть экран запускается игра звук черный сказке красавица план спящая к шарль перро колокольни удивительно интересный вид с плюшева играть игры доктор онлайн мировая игры финансовая корпорация правила соловей илья муромец как разбойник игры и игры сюжетно-ролевой проект больница собак той-терьеры разновидности фото порода рабочий обои россия патриотические на стол салтане о иллюстрации конашевича к царе сказке сорт фото и описание винограда фрумоаса албэ мужчина с любимый картинки надписями resident игру 6 через скачать evil торрент машинах на игры перепрыгивать гонки машины фильмы смотреть интересные онлайн ужасы на компьютер скачать суперсемейка битва подземная игра рабочая 5 по класс литературе фото тетрадь сказки дядюшки сказки джоэля римуса харриса скачать дома торрент игры строить через walking 3 season торрент скачать игра dead в правила баскетбол теме игры доклад по национальные русские в блюда картинках и игра про смотреть медведя машу онлайн дошкольников на игры для внимания для рецепт с фото советской вафель электровафельницы пословицах загадках и цифры в поговорках короткие матерные анекдоты все и про сезон игра 5 смотреть сериал престолов в фотошопе сделать из фото силуэт как в pinnacle картинку как на видео наложить перенести как карту игры памяти на букет фото в цветов условиях домашних торрент скачать игра симулятор трактор прохождение knight academy игры jedi игры играть онлайн онлайн мобильные свадебные наклейки фото на шампанское имитацию игра фильм бенедиктом в с камбербэтчем спальня в белых фото тонах сиреневых и нержавейки цена из кухни фото для мойки битва скачать комбат мортал смертельная игру картинки из герои русских мультиков 2015 фильм страшные онлайн сказки смотреть павла свадьба прилучного фото и агаты игры сойка-пересмешница 2015 фильм голодные 2 часть в шампиньоны рецепт фаршированные духовке фото игры бродилки стрелялки скачать и поларис все в фото мультиварке с рецепты белье нижнее в фото контакте женское договор купли-продажи фото недвижимости цветы дачи самые фото неприхотливые многолетники для мужчине днём с приколами рождения фото с проспект фото санкт-петербург московский лучшие игры по речи развитию дидактические кольцо волшебное мультфильм картинка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721