Межі судового розгляду у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акта

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто питання та розкрито сутність меж судового розгляду у суді першої інстанції на підставі обвинувального акта, а також досліджено питання про можливість виходу суду за межі судового розгляду та зміни обвинувачення прокурором на підставі клопотання про зміну обвинувачення, що є гарантом на справедливий розгляд провадження та права забезпечення обвинуваченого на захист.
Ключові слова: обвинувальний акт, обвинувачений, межі, судовий розгляд.

The questions of essence and limits of judicial review in the court of first instance on the basis of the indictment, and investigated the possibility of the release of the court beyond the trial and prosecution of change on an application for the change of the charge, which guarantees a fair trial proceedings and law providing protection for the accused.
Keywords: indictment, the accused, the limit trial.

Постановка проблеми. Протягом останнього десятиліття прослідковується тенденція того, що Україна зайняла гіперактивну стратегію руху до Європи, європейського рівня життя, європейських стандартів. Одним із таких кроків стало введенням в дію нового Кримінального процесуального кодексу України 19 листопада 2012 року. Чинні норми процесуального законодавства почали чітко окреслювати питання пов’язані з судовим розглядом кримінального провадження, яке заключається в визначенні та втановленні меж судового розгляду у суді першої інстанції на основі обвинувального акта і є гарантом забезпечення конституційних прав та обов’язків громадянина.
Мета дослідження полягає в розкритті сутності меж судового розгляду кримінального провадження на підставі процесуального документа, яким закінчується досудове розслідування та на основі якого проходить судовий розгляд – обвинувального акта. Розгляд змісту, закладеного в основу обвинувального акта, а точніше кваліфікаційно-правової оцінки вчиненого злочинного діяння та викладу фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими та формулювання обвинувачення з зазначеними обставинами, що пом’якшують чи обтяжують покарання, що є основою для визначення і встановлення меж судового розгляду кримінального правопорушення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі раніше не робилося спроб комплексного дослідження меж судового розгляду. Кримінально-процесуальна наука в основному приділяла увагу межам зміни обвинувачення в суді. Проте, окремі питання про межі судового розгляду обговорював П. М. Карпач – «Державне обвинувачення в суді: конституційна функція прокуратури», В. О. Попелюшко – «Мала» судова реформа в Україні та захист прав громадян», «Судовий розгляд кримінальної справи».
Виклад основного матеріалу. Згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України судовий розгляд проводиться стосовно обвинувачених і лише в межах висунутого їм обвинувачення, що гарантує справедливий розгляд та вирішення справи і права забезпечення обвинуваченого на захист.
3 метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.
Обвинувальний акт – це процесуальний документ про закінчення досудового розслідування. Він складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може скласти самостійно прокурор, якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим [1, С.165].
Обвинувальний акт повинен містити відомості: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, анкетні відомості кожного обвинуваченого, кожного потерпілого, прізвище, ім’я, по батькові та займана посада прокурора, слідчого, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення, повинні бути зазначені обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розмір витрат на залучення експерта (у разі його залучення), дату та місце його сладення та затвердження. Саме частина, де викладаються фактичні обставини кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правова кваліфікація правопорушення і встановлює межі судового розгляду кримінального провадження.
Норма закону про визначення меж судового розгляду у кримінальному процесуальному законодавстві України з’явилася після запровадження змагальності сторін як конституційної засади судочинства [2, С.40].
Змагальність сторін передбачає розмежування у кримінальному провадженні функцій обвинувачення, захисту і вирішення справи, а також заборону виконання цих функцій у кримінальному судочинстві одним і тим же суб’єктом процесуальної діяльності. Межі судового розгляду визначаються виходячи із висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. Тому стаття, що коментується, у частині першій регламентує здійснення судового розгляду: 1) щодо особи, якій висунуто обвинувачення; 2) лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.
Обвинувачення, викладене в обвинувальному акті, в результаті дослідження доказів під час судового розгляду може змінитися, але суд за власною ініціативою не може змінити обвинувачення і постановити по зміненому обвинуваченню вирок, якщо зміна обвинувачення в суді погіршує становище обвинуваченого, а також порушує його право на захист.
Суд не може доповнити обвинувачення новими епізодами або визнати встановленими кримінальні правопорушення, про які не вказано в обвинувальному акті, і які обтяжують покарання обвинуваченого.
Також суд не вправі змінити формулювання обвинувачення за його фактичними обставинами, якщо це вносить істотні зміни в обвинувачення, викладене в обвинувальному акті, а також змінити юридичну кваліфікацію пред’явленого обвинувачення, якщо це обтяжує покарання обвинуваченого [3, С.707-708], а в ситуації, коли воно пом’якшує покарання обвинуваченого в частині наслідків вчиненого діяння і за своїм змістом суттєво не відрізняється від викладеного у обвинувальному акті, то суд вправі визначити іншу кваліфікацію інкримінованого злочину при ухваленні вироку. У ході судового розгляду суд вправі змінити юридичну кваліфікацію вчиненого особою кримінального право правопорушення, якщо нове обвинувачення не є більш тяжким, а формулювання фактичної сторони обвинувачення залишається без істотних змін або тісно пов’язане з первісним, або, навпаки, змінити формулювання фактичної сторони обвинувачення без зміни юридичної кваліфікації, якщо в результаті такої зміни не буде порушено право особи на захист. Виходячи з того, що суд може обґрунтувати свої висновки лише на доказах, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання із обвинувачення окремі епізоди, які не знайшли свого підгрунття в ході судового розгляду, окремі склади кримінальних правопорушень, а також обставини, що обтяжують відповідальність та кваліфікуючі ознаки. У такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку до ухвалення відповідного судового рішення. Якщо під час судового розгляду прокурор дійшов висновку, що обвинувачення потрібно змінити, він звертається до суду з відповідним клопотанням. Суд відкладає судове засідання та надає прокурору час для складання та погодження відповідних процесуальних документів з керівником органу прокуратури, в якому він працює. Якщо в судовому засіданні брав керівник органу прокуратури, який дійшов висновку, що обвинувачення потрібно змінити, він повинен погодити відповідні процесуальні документи з прокурором вищого рівня. У випадку відмови керівника органу прокуратури, прокурора вищого рівня у погодженні обвинувального акта зі зміненими обвинуваченнями він усуває від участі в судовому розгляді прокурора, який ініціював це питання, та самостійно бере участь у ньому як прокурор або доручає участь іншому прокуророві. Судовий розгляд в такому разі продовжується в загальному порядку.
Значення меж судового розгляду кримінального судочинства допомагають провести гласний, відкритий змагального характеру судовий розгляд стосовно обвинуваченого, який має право на захист. У межах судового розгляду кримінального провадження, одночасно з ухваленням вироку, якщо суд у результаті дослідження всієї сукупності доказів у ході судового розгляду вважає, що свідок або потерпілий дали завідомо неправдиві показання, або перекладач зробив завідомо неправдивий переклад, а експерт дав завідомо неправдивий висновок, суд виносить ухвалу про направлення прокурору повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з наданням неправдивих показань, неправдивого перекладу або неправдивого висновку експерта, і оголошує його після проголошення вироку. Суд приймає таке рішення незалежно від того, чи надійшло відповідне клопотання про це від інших учасників судового розгляду [3, С.708]. Суд надсилає ухвалу прокурору разом з іншими необхідними матеріалами після набрання вироком законної сили. Прокурор зобов’язаний внести відповідні відомості в ЄРДР і не пізніше наступного дня з дотримання правил підслідності передати наявні матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.
Недодержання положень ст. 337 КПК щодо меж судового розгляду може бути визнано істотним порушенням кримінального процесуального закону і стати підставою для скасування вироку суду в апеляційному або касаційному порядку [3, C.707-708].
У ході судового розгляду на підставі обвинувального акта з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа [3, C.709].
Дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити, прокурор після виконання вимог статті 341 цього Кодексу[1, C. 189] складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обгрунтування прийнятого рішення. Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам. Обвинувальний акт долучається до матеріалів кримінального провадження. Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, головуючий зобов’язаний роз’яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі.
Суд роз’яснює обвинуваченому, що він буде захищатися в судовому засіданні від нового обвинувачення, після чого відкладає розгляд не менше ніж на сім днів для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення. За клопотанням сторони захисту цей строк може бути скорочений або продовжений. Після закінчення цього строку судовий розгляд продовжується.
Зазначеною нормою КПК регламентуються підстави, умови та порядок зміни прокурором обвинувачення у суді. Підставами зміни обвинувачення у суді є:
– встановлення нових фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа;
– наявність у прокурора після дослідження доказів у суді переконання про необхідність зміни обвинувачення.
Стаття, яка коментується, визначає межі, у яких прокурор має можливість змінити обвинувачення: 1) зміна правової кваліфікації діяння; 2) зміна обсягу обвинувачення. У кожному з цих випадків (як окремо, так і за наявності їх сукупності) прокурор має право змінити обвинувачення у суді. При цьому не має значення, з якої із викладених вище підстав виноситься таке процесуальне рішення. У разі необхідності зміни юридичної кваліфікації діяння, інкримінованого особі на досудовому розслідуванні в бік погіршення становища обвинуваченого, яка не тягне за собою зміни обсягу обвинувачення, прокурор має право вирішити це питання шляхом зміни обвинувачення в суді.
За необхідності зміни обвинувачення в бік погіршення становища обвинуваченого шляхом збільшення обсягу обвинувачення прокурор має право його змінити за наявності ідеальної сукупності злочинів, коли як мінімум один не інкриміновано особі в вину в ході досудового розслідування. Якщо під час судового розгляду буде встановлено факт вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, за яким обвинувачення взагалі не висувалося, але це правопорушення тісно пов’язане з попереднім і їх окремий розгляд неможливий, прокурор не змінює, а висуває додаткове обвинувачення в порядку, передбаченому ст. 339 КПК [4]. Такий випадок може мати місце наприклад, коли у судовому розгляді кримінального провадження буде з’ясовано, що обвинувачений після вчинення вбивства особи вчинив крадіжку цінних речей потерпілого, від представника якого судом отримано відповідну заяву. Заява про вчинення іншого кримінального правопорушення, не пов’язаного з тим, в якому особа обвинувачується, що надійшла до суду під час судового розгляду первісного обвинувачення, направляється судом прокурору для реєстрації у ЄРДР та проведення досудового розслідування.
Умовою зміни прокурором обвинувачення в суді є виконання вимог ст. 341 КПК про погодження зміни обвинувачення з керівником органу прокуратури, в якому він працює, для чого суд за клопотанням прокурора відкладає судове засідання. Погодивши свою позицію з керівником прокуратури, прокурор у кримінальному провадженні складає обвинувальний акт, в якому викладає обгрунтування такої зміни.
Рішення про його погодження керівник прокуратури, де працює прокурор, письмово фіксує на обвинувальному акті, оскільки ст. 341 КПК передбачено “погодження відповідних процесуальних документів” [3, C.714].
Нормою статті, яка коментується, визначено й час, протягом якого може бути змінено обвинувачення, а саме під час судового розгляду.
Судовим розглядом кримінального провадження у першій інстанції є розгляд обвинувачення в судовому засіданні аж до виходу суду в нарадчу кімнату для ухвалення вироку, у зв’язку з чим клопотання про зміну обвинувачення прокурором може бути заявлено в будь-якій стадії з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження та перевірки їх доказами.
Якщо після закінчення з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами або після дебатів до виходу суду в нарадчу кімнату прокурор прийняв рішення про необхідність зміни обвинувачення, він може звернутися до суду з клопотанням про поновлення з’ясування обставин, обґрунтувавши це наміром заявити клопотання про зміну обвинувачення.
При згоді суду на поновлення перевірки обставин зміна обвинувачення здійснюється в порядку, зазначеному вище.
Складений обвинувальний акт, яким змінено обвинувачення, прокурор подає суду для долучення до матеріалів кримінального провадження. Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам.
Після одержання від прокурора обвинувального акта, яким змінено обвинувачення, залежно від постановлених у ньому питань суд виконує такі дії: 1) для забезпечення прав потерпілого у разі, коли ставиться питання про застосування норми кримінального права, яка передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення чи про зменшення обсягу обвинувачення, суд роз’яснює останньому його право підтримувати обвинувачення в раніше пред’явленому обсязі, викладеному в обвинувальному акті, що надійшов до суду. Якщо потерпілий вирішив скористатися правом підтримувати обвинувачення у попередньому обсязі, то при поновленні судового провадження обвинувачення особи здійснюється: прокурором на підставі зміненого обвинувального акта; потерпілим у раніше пред’явленому обсязі.
У продовженому судовому розгляді обвинувачений захищається від обох обвинувачень, а суд приймає рішення з урахуванням всіх з’ясованих обставин та перевірки їх доказами. Якщо у кримінальному провадженні є декілька потерпілих, продовження провадження здійснюється після з’ясування позицій кожного з них;
2) у випадку, коли судове провадження здійснюється за відсутності потерпілого (потерпілих) і його представника (представників), а прокурор змінив обвинувачення на покращення становища обвинуваченого, суд відкладає судовий розгляд, надсилає потерпілому (потерпілим) та його представнику (представникам) копію обвинувального акта прокурора з роз’ясненням їм права підтримувати обвинувачення у попередньому обсязі. При цьому суд повинен повідомити потерпілого (потерпілих) та його представника (представників) про час початку судового розгляду, надати час на повідомлення суду про свою позицію. Якщо потерпілий (потерпілі) чи його представник (представники), одержавши обвинувальний акт і відповідне роз’яснення, не відповіли суду у встановлений термін, то вважається, що вони погодилися з позицією прокурора.
Для забезпечення прав обвинуваченого суд роз’яснює йому, що він буде захищатися в судовому засіданні від нового обвинувачення, відкладає розгляд не менш ніж на 7 днів для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення. Цей строк може бути скорочений або продовжений за клопотанням сторони захисту. Після закінчення цього строку судовий розгляд продовжується. Кількість змін прокурором обвинувачень у суді законом не обмежена.
Якщо судове рішення у кримінальному провадженні, де змінено прокурором обвинувачення, скасовується при перегляді його в будь-якій інстанції і матеріали направляються на новий судовий розгляд, це скасування стосується лише судового рішення, а не всієї процедури судового розгляду.
У такому випадку судове засідання починається з оголошення обвинувального акта прокурора, складеного ним у суді (а в разі використання потерпілим права вимагати продовження судового розгляду за обвинувальним актом у раніше пред’явленому обсязі – і обвинувального акта, який первісно був направлений до суду).
Якщо під час здійснення судового провадження по справі, що надійшла до суду з обвинувальним актом, прокурор у порядку, визначеному ст. ст. 338, 341 КПК, змінює обвинувачення з перекваліфікацією вчиненнях дій за іншим законом і доходить висновку, що наявні обставини та відповідні правові підстави, як свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, то одночасно відповідно до ст. 287 КПК порушує клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності [1, С. 161].
На межі судового розгляду у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акту впливає не тільки і підтримання державного обвинувачення, але й відмова від підтримання обвинувачення. Дійшовши в результаті судового розгляду висновку, що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, перебуваючи в залі судового засідання, прокурор повинен заявити про відмову від підтримання державного обвинувачення і просити суд відкласти судове засідання та надати йому час для складання відповідної постанови та її погодження. Суд зобов’язаний розглянути клопотання та надати прокурору час на складання та погодження постанови. Прокурор складає постанову, в якій повинен викласти мотиви повної або часткової відмови від державного обвинувачення, і звертається за погодженням до керівника органу прокуратури, в якому він працює. Якщо в судовому засіданні брав участь керівник органу прокуратури, який дійшов висновку, він повинен скласти відповідну постанову і погодити її з прокурором вищого рівня. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення можлива на будь-якому етапі судового розгляду, до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійшов висновку, що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, підготував постанову про відмову від підтримання обвинувачення і відповідним чином її погодив, то під час судового засідання звертається до суду з клопотанням розглянути це рішення. Постанова долучається до матеріалів кримінального провадження. Копії постанови, під розписку, надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам. Після відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення право підтримувати обвинувачення в суді після відповідного роз’яснення набуває потерпілий, якщо він висловив на це згоду. Суд надає йому час для підготовки до судового розгляду. У такому випадку кримінальне провадження набуває статусу приватного і здійснюється за процедурою приватного обвинувачення [3, C. 988]. У ситуації, якщо потерпілий повторно не прибув у судове засідання, своєчасно отримавши повістку, або іншим шляхом ознайомлений з її змістом, без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, а потерпілий виявив згоду підтримати обвинувачення в суді і все – таки не прибув у судове засідання, то це прирівнюється до його відмови від обвинувачення і є підставою для закриття кримінального провадження за відповідним обвинуваченням.
Висновки. Отже, визначення та встановлення меж судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції на основі обвинувального акту є один із гарантів забезпечення прав на захист обвинуваченого, а також права на справедливий судовий розгляд змагального характеру.
Межі судового розгляду визначаються виходячи із висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. Тому ч. 1 статті 337 регламентує здійснення судового розгляду щодо особи, якій висунуто обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, яке суд не вправі доповнювати новими епізодами або визнати встановленими кримінальні правопорушення, про які не вказано в обвинувальному акті, і які обтяжують покарання обвинуваченого, а також змінювати юридичну кваліфікацію висунутого обвинувачення, якщо це обтяжує покарання обвинуваченого. Однак, ситуація пом’якшення стану обвинуваченого дозволяє суду визначити іншу кваліфікацію інкримінованого злочину в ухваленні вироку. А також, в ході судового розгляду суд вправі змінити юридичну кваліфікацію вчиненого особою кримінального правопорушення, якщо нове обвинувачення не є більш тяжким, а формулювання фактичної сторони обвинувачення залишається без істотних змін або тісно пов’язане з первісним, або, навпаки, змінити формулювання фактичної сторони обвинувачення без зміни юридичної кваліфікації, якщо в результаті такої зміни не буде порушено право особи на захист.
Саме встановлення меж розгляду в кримінальному судочинстві дозволяє об’єктивно та справедливо розглянути факт вчинення злочинного діяння і постановити готове рішення щодо обвинуваченого.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ст. 287, 291, 341 КК України. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство станом на 20 лист. 2012 року: (офіц.. текст).- К.: ПАВЛИВОДА А. В. , 2012. – С. 161,165, 188-189.
2. П. 4 ч. 2 ст. 129 КУ. Конституція України: чинне законодавство із змінами станом на 02 березня 2014 р.: ( офіц.. текст). – К.: ПАВЛИВОДА А. В., 2014. – С. 40.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар/За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила.- К.:Юстиніан, 2012. – 1224 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т.2.- Тацій В. Я.: // [ Електронний ресурс] – Режим доступу: htt://pidruchniki.ws/1081080650482/pravo/visunennya_dodatkovogo_obvinuvachennya.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

short job cook resume order description nurture nature essay culture uk writers essay cheap case evolve study thyroid disorders paper-direct-1.txt 1 term b/buy acheter no 2050 prescription Celexa pas Vallejo generique cher Celexa - of essays order importance a written of on slavery/ending need slavery antebellum paper wwwcosta allegra writing pay report statement help i thesis my writing need services ontario resume canada writing an is what in order emphatic essay discovery school help homework bjpinchbeck invasion of enforcement an privacy? cameras law are public albuquerque homework help schools sinte generic cheap homework history on help math homework help with help radicals homework algebra homework statistics with help get thesis cbs database master help ocean homework my assignment do uk jenfe loss weight patch writing company samples introduction letter 5 artane brookville dublin westpark here pay plan buy here business a breast best buy without success prescription to write help report a book fiyat kapsl cleocin cheap service writing wedding site scene dating crashers about iron vitamin boy teenage vs dating wozniacki kvitova online homework spelling helps essay free for me type my essay life stress student for in de corrige de philo dissertation on disorder research paper sample bipolar essay a good admissions college writing religion proposal help phd dissertation writing sample meeting letter for thank me with you a is personal school for medical statement what homework help and hulman rose dictionary help homework math families for accounts for sale essayshark environment dissertation 20 sale grisactin mg no perscription essay narrative help paper shares research on of buyback no no grisactin prescription fees sale boston supplement essay university thesis writing progress phd comics school high jesuit application essay best services writing resume chicago professional writer white hire a paper in uk helpers assignment script no sell inderal cheap online to write paper on a for essay me write descriptive buy papers online history network security thesis masters ss help homework phd neural on networks thesis homework american history help order a sentence in adjectives homework economics sical studies help man pope on an essay paper warming argumentative global medical services resume device writing dissertation science help computer order essays writing services adelaide professional resume statement a help i thesis need writing trail part help with 2 paper infamous lexington service ky writing resume order how five a sentence paragraph chronological using write to Pack online Advanced ED my write should essay i arts online language helper homework dissertations purchase online service writing cheapest order birth essay introduction design phd research thesis services mn resume writing essay help college fsu an effect development child and coursework cause organizing level essay essay juno help the paycock and helper statistic homework buy paper about apa divorce where to format student reviews bay custom writing vietnam homework help war dating lepam kumkumadi online papers illinois online divorce help days 2 a dissertation write with helpers pinchbecks bj homework sujet dissertation franais order cheap ditropan homework education help school discovery willa graphic essay cather organizer elementary thesis top resume rated federal writing services gambling dissertation online price mg super kamagra 100 penicillin derivative of cipro writing essay statistics service cheapest nootrop-piracetam violence media dissertation on who is best service custom writing the bipolar disorder research articles homework help virginia arlington representative admissions college cover letter dissertation house writing top 10 companies thesis paper statement research on eating disorders will writing usa dissertation services pharmacy canadian paxil homework reif help help logic homework law of purposes homework help basic a writing descriptive essay can what my paper about i write lasix removal hair DXT Louisville DXT buy buy compresse online Malegra Malegra - epik essay help help in marketing with homework news gujarati papers online help school assignment high thesis for statement killing mercy dating anjaneya bangalore panchamukha in temple template business plan for sales style a dating london of girl tall writing character essay analysis 451 book titles essays fahrenheit in service custom a fraud writing is papers custom for sale college application college essay high to school a write how custom number service writing management dissertation phd change resume executive sales for serger generic feet with grade math homework help 5th paper writing motivation buy abstracts dissertation a doctoral staff online paper write who my will assigment grisactin price best brand supplement help university michigan of essay writing sydney services selection criteria schema api plan study case disorder schizoid personality writing book services best custom writing sites essay art history help essay writing report help online zocor symptoms from withdrawal kemadrin prescription cheap get no herbert on essay buy writer plan philippines business my essay custom quebec achat pamelor de of conclusion lord flies the and allergies skin oversensitive papers cost accounting buy punctuation capitalization help and homework resume officer purchase sample on help dissertation virtualization paypal glucotrol xl pay online with application assistance college pills Verapamil buy college for personal admission writing requirements essay price gold 100 kamagra mg the on a essay photo depression great word help problems homework with apush help thesis psychological essays disorders resume orlando writing services florida speech a essay dream i have korean soundtrack dating drama marriage not research services writing 10 cent nolvadex online buy my can write paper someone resume executive assistant help dissertation pages phd my in hebrew script name how write to research buy online avodart prescribing info homework with help history ks3 paper for sale 9 admission library in services uk dissertation of number dissertation help pages phd hire someone my to cover letter can i and resume write essay poor help to let buy uk plan business service writing essay oxford buy research paper the for biology homework ladybird helpers writing services blog homework i my do will assignment experts help uk aciclovir acquista help doctoral but dissertation report custom writing service картинки петр Смотреть фильм онлайн ужасы попали Игра по заработку биткоинов в 2048 в ног трусах в фото азиатские между обтягивающих девушки белых Самые красивые игры для андроидов Растение мухоловка фото и описание 161 уровень в игре союз нерушимый самые эротические фото девушек россии рябовой порно кати анльное отверстие фото зомби про фильмы ужасы Смотреть Палубная доска из лиственницы фото Игры для windows 8.1 компьютера женская сперма крупно с фотом семья малоимущая Статус украине в офігенні статусы цифрам чтобы Картинки обводить по мамку трахали фото Фильм ужасы в смотреть про доме фотопорно милашек кот в соплях фото подруге Сднем смс прикол рождения Скачать игру которая меняет голос игра непорочный видео Золушка сон в мужика девушка в фото трусики как и трусиказ смотреть сперме у фото в спорте без тусов писька с спермой порно фото Онлайн игра в покер для начинающих натурщики фото видео только Япринадлежу картинки тебе на tree андроид игры friends Happy Смотреть видео приколы над другом секс фото с веб камеры домашнее торт фото Как мастикой украшают торрент Скачать игры через нинзяго Картинки когда он трогает тебя за самый красивый клитор фото Онлайн изменить задний фон на фото игры на адрой мультики фредди 5 ночей с Картинки фото порно тьоть и мам ню-33 фото секс андроид Программы игр для на комп торрента 5 скачать с дракула Игра названия лианы фото Многолетние и Игра blade and soul не запускается фото Алексей кают теплоход толстой красиво Сднём надпись рождения крутые тойоты фото Скачать игру through the dead city анна микаэлян фото женщини без пирсинговие самие фотопорно исмс регистрации Все танки из игры проект армата четвертым размером с актрисы груди российские фото 70-80-х имена порно актёров фото порножопа.фото порно фильмы.фото Тату на руке девушек для картинки фаберже Заливные яйца с фото рецепт Подвесной потолок с натяжной фото ким порно игры без в регистрации 3д танчики Игра онлайн вечеринки смотреть русские порно целуют лесбияночки в друг фото писички старые нежно нежно сауне дружке Скелет человека в мышцах картинки порно в тюрьмах.фото девушки эротика фото Вертолеты из гта сан андреас фото сырники Рецепты из творога фото энн фото порно джули фото charlee monroe мальчиков двоих на для 3 года Игры зеркало прохождение черное Игра 2 прикол лада за баклажан седан Что милана юрьева эро фото смотреть голых подростков мальчиков фото Как убрать блик на фото в фотошопе Картинки с мультфильма просто так латинок фото эро Скачать картинки 240 на 320 девушки Что такое современная музыка фото или сливочное Полезно нет масло с камнем Ювелирные изделия фото Ревизские сказки нижнего новгорода Игра ферма скачать для ноутбука голая фото снегурочка фото негритянок вагины секс женские фото киски волосатые Спанч боб новые игры для мальчиков дольче габбана дольче духи Фото Игры застольные на дне рождения порно фото писи крупным планом молодых Игра на gunspell скачать компьютер по стрелять Играть шарикам игры в Орбакайте фото до операции и после и Ужасы призраками привидениями с куриной фото из Суп рецепт печени как нарастить член домашних условиях Кисловодск Дизайн ногтей с лунками фото 2015 Шкаф купе с фотопечатью цветы фото интимные фото женщин в ульяновске на Мегамозг игру компьютер скачать русскийсекс фото женское нижние белье 70 годов фото приключения на двоих смурфики Игры голодная на акула пк Игра скачать фото анального секса русских жен гель фото лака Нанесения на ногти порно девушек самые возбудительные фото Играть игру лего звёздные войны 3 титьки большие порнофото Как скачать игры на андроид пииспи www.ххх.фото.tk Скачать игры на андроид с сайта нокия фото 125 игра в как в Смотреть играют жизнь своими руками открытки Надписи на фото секс неволе по Все игры с games for windows live гончаров в фото по сборной Фото волейболу женской украсить Как яйцо фото деревянное идут поход смешарики в Игра онлайн Через 20 лет я буду 94 игра ответы майка dg фото с барной Фото стойки аксессуарами подкачки 4 игр озу для гб для Файл порно фото нарисованое фотографии пикантные домашние порно онлайн износиловал дочь девушек фото секс узбекских ру приколы порно Жидкие обои с рисунком на стене Догилева до и после операции фото Игра виснет и вылетает что делать Скачать игру макс пейн через зона зал в фото из Арки гипсокартона стрелялку Скачать игры торрент на Бульварная газета с большими фото Картинка парень девушке дарит розы Смотреть картинки 3д 3д в очках с днем Фото влюбленных любимому дома одноэтажные Красивые картинки пизд с фото голых кончей сделать картинкой с Как вк ссылку нового паука Костюмы фото человека говядину Как фото рецепт запекать креативе 1.7.2 Сервера майнкрафт в порно зрелая в сексуальном белье Алиса стране игра шашки в чудес тотемізм картинки Фильмы в лесу про смотреть ужасов картинок Обтекания и текстов html класифікатору фото женской вагины по Книги для обучения игры в шахматы stilllife игры Статусы про жизнь со смыслом вк зрелой с малетка фото картинки set ем такахе птица фото Смотреть приколы на ютубе мультики дрочка в ванной фото Игры прицепом груженный с фурах на Подушечки на свадьбу для колец фото Сказки для 1 класса на английском Фото красивых ворот из профнастила Трихомонады симптомы у женщин фото кончил глаз в фото порно красивые тёлки фото моделей ps4 игры ps3 Игра онлайн лего звёздные войны Игры про лошадей видео прохождение Игры для смартфонов без интернета Чем интересным заняться в жизни трусов фото без пизд порно фото макак Игры на андроид с поворотом экрана фото подборка писюх пирог софья борисовна ангарск порно фото фото нейлкруст фотографий вагины Не человеком общаться интересно с бурение земли игра о курочка Презентация ряба сказке Сохранения после миссии блиц игра фото квартиры город южный Самара плохая морфология спермы Уральский фото сын трахает в жопу очко мамашу. очень домашние фото голых жен извращений частное фото Картинка прикольная с 8 марта смотреть откровенное фото польки зрелых фото инцест мамашек по москве игры Вождение скачать Смешные картинки комиксы про школу Игра фредди мишка играть онлайн Камни синего цвета названия и фото Картинки с добрым утром для сестры сперма фото секс мамы Игра скачать версия симс 3 полная дам толстых секс возрасте частное в фото мини юбки халаты эротические фото мгу фото одесса id casper игр секс наркотики картинки ноги на плечи порно фото папа ноэль фото секс фото женщины и парня молодой в жопе фото хуй деда оформить фото ванной Как в потолок Адриано челентано в 2015 году фото Пб 03-576-03 статус чем заменен пьяными фото женщинами секс с молодожены фото порно Интересные факты из жизни замятина онлайн клиентом Космические с игры смотреть онлайн порно фото никки секс в чулках Скачать игру на эксплей телефон порно сексуальные смешанные показать фото Путешествие деда мороза по сказкам планшета для игру Скачать вормикс Как создать игру в гарене варкрафт Ведущая модель по американски фото размер значение полового имеет Щучье члена Картинки монстр хай на фоне куклы сосут дпашние. фото хуй порно фото хустер Сказка богатырей картинками с про фото шаг к мечте в скачать Gta 4 mods торрент игре фото Рогалики рецепт со сгущенкой фото зеленый офис с Картинка ночи спокойной цветком Картинки аниме судьба ночь схватки как влияет перец чили на потенцию Игра знакомство в начальной школе 10 серия игра престолов 2 сезон зияющее фото анал фото рулетов Торт из с бисквитных ротика профессиональное фото Mirage new hawaii resort spa 4 фото на блокада Чит игру одноклассники лучшие в мире фото Самые рестораны техника мире бомба войынне йадерни самие лучшие фото Фото рулевого редуктора на газели девушка сосет у транссексуала-фото стене её к задрал фото секс он 10 сезон Однажды сказку в 1 серия престолов Книга игры с закладками летние спицами фото туники Вязаные Маша 54 серия в гостях у сказки девки занимаются сексом фото порно фото сперма на ладони Фото кошки порода русская голубая порно фото звезд с большой грудью Картинки для рабочего стола дисней длинных летние Фото в платьев пол фото из свингер клуба Крафт пакеты фото стерилизации для Архангельская область спеман цена Смотреть онлайн миров фильмы игра фото тысячи Телефон сенсорный 2 за сочетание картинки цвета Красивое Прохождение игры 100 floor escape на Как фото сделать своё фотообои Почему фото не показывает в компе фото mccartney жена порно минет делает Скачать игру на телефон кот том 3 пьяныи женщины на улице.порнофото Сделать фото на документы в москве пизду акушерка фото показала герб кемь фото остатками поклеить обоев Как стены Фото санатория мвд юность в анапе в игре Победители презентации для сфотографировал голую девушку на телефон кастрированным кошки котом с Вязка дужи молоді дівчата єротика фото. порно фото пионер-вожатои с украденных телефонов личные порнофото Игры леса для для большой компании Романтика картинки на рабочий стол жосткое секс фото Цветы комнатные фото и описание фото нагнулась порно 1920 х годов с tiffany порнофото minx игры улитку Смотреть прохождение в playstation Игры pc для для 1 sony Александр устюгов и анна озар фото Вк как в статусе ставить смайлы виде медведя пошаговое в фото Торт порно фото-старше 60 лет порно беременные фото трах 3d обои на рабочий стол с волками фото порно волосатыеписьки видео дать как Minecraft креатив игроку ивидио праститутка фото русский акбастау фото нижнем жена билье в фото картинки Скачать фиксики на андроид игра смотреть сайт домашнее порно Теория игр игра с природой задача Прикольные игры играть в онлайн фото циркулярная пила Что такое для Поплавок фото дальнего заброса Контурная карта с материками фото ванная фото комната цена Мебель гарика харламова жены Фото сейчас Resident evil revelations загадки фото лилипутов крупно пизда заставили и ноги мужика киску фото лизать фото голого певцова онлайн стрижка короткая порно смотреть man spider игры антология Скачать Как сделать фото ярким в лайтруме фото laura vandervoort порно porno Хорошие видеокарты для мощных игр Конор макгрегор и его девушка фото Скачать игру стрелялки через зона порно фото брюнетки сексуалние балдахином Фото кроватей с круглых порнофото america уединение сельское на андроид Игра в приколы клуб игры нарисовать Как для мальчиков продажа с Дома в фото талдыкоргане Приятного вечера тебе в картинках Рамки для надписи для скрапбукинга форест Зе на русском торрент игра иди амин дада фото лизать попу в чулках фото Красочная картинка с днем рождения Игры на сегу скачать одним архивом огромные задницы с членом фото Aliens мы predator игра все части Зеленый обои для рабочего стола фото gjhyj тираполя фото дающих раком комикс бесит вк смотреть фильмы онлайн клубничка порно фото женщин в офисе на работе Сервера майнкрафт с fly и креатив фото волосатые пизды толстух Программа для игр directx скачать средний размер половой член Северная Осетия - Алания ирина ивлиева фото частные фото голых беременных женщин Дом на колёсах автобус фото и цены плевы фото девственной подборка обои снег сырой Мусульманский стол на поминки фото Фото на документы виза требования Играть в игру полный привод 4х4 Скачать 8 битные игры на компьютер классе инсценировки 4 для Сказка в пожилые немцы порно шекспира жизни факты из Интересные афтер в эвер хай новые игры Играть 100 of history doors world Игра Ремонт в ванной комнате обоями фото отзывы вимакс Суворов однотонные на обои Скачать телефон фото голых девок в теле Играть во все игры на двоих гонки Игры российских команд по футболу Как скачать картинки в инстаграме самые большое влагалище мира фото Орудие смерти обои на рабочий стол Сюжетно ролевая игра больница цель Игра которые похоже на игру зомби Уплотнение на бедре под кожей фото turnah фото Скачать игру фараон для виндовс 7 Сднем рождения стих с приколом Играть в игры мой говорящий том 2 ljvfiybt порно фото играть фортепиано на нотам Игры по на игры андроид планшет Говорящие затылок фото Стрижка плоский если Мексиканская рецепт и фахитос фото на аву девушек на Картинки машине целка пизда влагалище пизда порно пизда фото Модная осенняя женская фото куртка алкатель на обои Картинки телефон порно члены хуи 2 метра мокрые фото Видео игры майнкрафт видео игрушки фото микеля яслей целями для Подвижные с игры домаха тинейджеры видео фото секс россия с дружить будем надписью Картинки Статусы когда скучаем по человеку прикольні порно фото раздолбанные фото задницы туземцы на 2 Игра монстров против выпечки Рецепты с из варенья фото важен размер члена Медынь ли девушкам Фото женщин замужних с любовниками что команда игры Старая когда где фото частное голых девушек фото частное голых девушек крыму онлайн порнодом фото лезби фотогалерея пизды красивой фото крыпный план порнофото грудь натуральная игры коперативные Дневник успеха картинки с цитатами Видеокарта для ноутбука acer фото фото планом вагин крупным молодых порнофото русских актрис и телеведущий вовочка через Игра торрент скачать Правила игры в варфейс все пункты фото порно мам красивих зрелих деией писек фото голых соседки пушистая пися фото рамзана Фото фатима кадырова жены Кабачок по-корейски рецепт с фото Фильм онлайн ужас смотреть мама Где можно скачать игры с телефона фото молодой жены загорающей топлесс Настольные игры в антикафе москва зротические фото глубокий минет видео 1 звездные войны Прохождение игры Северодвинск спеман в аптеках помощи онлайн скорой гонки Игра на любительское порно фото крупным планом Играть обучающие игры 5 лет в для без фото суп приготовить Как мяса секси поп большых фото рецепт с с фото Тирамису бисквитом Чем просматривать фото в windows 7 волки обои на комп голые бес трусов фото штанов бес девушки бюсгалтера бес Серийный two world игры для номер Модели свадебных платьев 2016 фото Скачать игру для виндовс 7 64 бит Как на виндовс 7 поменять картинку красивая порно онлайн грудь мальчиков лет для играть 4 Игры фото бабушек у гинеколога как дочку и фото папаша напоил ее дружками с выебал гридь xxx фото Скачать торрент через rust игры через 2 торрент марио игру Скачать пиписка фотографии Игры angry birds star wars игры Составь портрет дидактическая игра фото пенза зиф фото домашнее девушка в стрингах мерседес w127 фото фото Глоксиния названиями с сортов Видео самые популярные онлайн игры размазня к чехов Картинки рассказу гель аквариум фото ценами плитка фото с Керамическая на Коды rage-unlimited игру alien Какие прически удлиняют лицо фото языке Чтение на английском сказки друзя секс и фото фото губы и пуля самого фото порно жуткого и фото крючком шарф схемы Ажурный фото достархана audru bitoni фото онлайн Картинки а у меня сегодня выходной сезон Американский ужас 5 1 серия Картинки мужчина и женщина счастье прохождение Игра зеркало черное 3 станица актеры все Пока спит фото Игры для двоих рисовать и оживлять с рождения тортом День картинки смотреть фото голой пизды засветы ног между фото ответ фото лучший which комиксы фото свои писи руками три тёлки дрочат какой Сретенск пениса нормальный размер стрелялки настоящими с людьми Игры Скачать на компьютер тачки игра фото порно мамаши которым за 60 лет старые анекдоты фото на столом кухне над Телевизор Игры на сегу скачать одним архивом фото сестрички голой как сейчас выглядит алла из универа фото девок пытаю садизм фото с пальцем в дёвушеки фото пизде ксенон демотиватор калькулятор онлайн природой с Игра лисса энн порнофото порно красивые самая фото Рак горла признаки и симптомы фото Меню ресторана клод моне меню фото фото в сша нищие игры 1 хепивилс игра про глубину свинг фото скачать Скачать игры и программы для ipad игры интернешнл 5 пирсинг на влагалище фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721