МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА АУДІОЛІНГВАЛЬНИМ МЕТОДОМ Ч. ФРІЗА І Р. ЛАДО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.014.1

М.О. Сторчак

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА АУДІОЛІНГВАЛЬНИМ МЕТОДОМ Ч. ФРІЗА І Р. ЛАДО

Анотація. Приведено аудіолінгвальну модель формування у студентів усіх спеціальностей мовленнєвих навичок і умінь, необхідних для практичного оволодіння іноземною мовою. Розглянуто засоби і методи навчання іноземної мови, що допомагають успішно вести навчальний процес.

Ключові слова: аудіолінгвальна модель, мовленнєва навичка, мовленнєве уміння, метод навчання.

 

Аннотация. Приведена аудиолингвальная модель формирования у студентов всех специальностей речевых навыков и умений, необходимых для практического овладения иностранным языком. Рассмотрены способы и методы обучения иностранному языку, которые помогают успешно вести учебный процесс.

Ключевые слова: аудиолингвальная модель, речевой навык, речевое умение, метод обучения.

 

Abstract. The audiolingual model of developing all specialities students’ speech skills and abilities that are necessary to practically master the foreign language is given. Techniques and methods of teaching the foreign language that contribute to a successfull teaching process are considered.

Key words: audiolingual method, speech skill, speech ability, teaching method.

 

Ця робота присвячена дослідженню особливостей методики навчання іноземної мови за аудіолінгвальним методом американських лінгвістів Чарлза Фріза і Роберта Ладо. Час виникнення аудіолінгвального методу припадає приблизно на 40-ві – 50-ті роки, а місцем його найбільшого розповсюдження є Сполучені Штати Америки [4:273]. Ч. Фріз і Р. Ладо зробили значний внесок у розвиток методичної науки, розробивши складну й детальну систему активних вправ [1:91], що побудовані на посиленому тренуванні у ситуативному мовленні.

Актуальність дослідження обумовлена інтенсивним використанням ситуацій спілкування реального життя у процесі навчання іноземної мови, що стимулює студентів до іншомовної мовленнєвої діяльності і підвищує іхній інтерес [5:25] до культури народу-носія мови.

Мета роботи полягає у тому, щоб розвинути у студентів аудіолінгвальні навички й уміння, а саме розуміння на слух і говоріння [3:44], на основі ситуативних моделей, довести ці навички до автоматизму у вільній діяльності чужою мовою, враховуючи реальні потреби спілкування [1:83].

Об’єктом дослідження є процес оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентами вищих навчальних закладів усіх спеціальностей на основі аудіолінгвального методу, а предметом слугують аудіолінгвальні засоби і методи навчання, що використовуються у процесі навчання іноземної мови.

Дослідженням особливостей аудіолінгвального методу опікувалися такі вітчизняні та іноземні вчені, як Ю.О. Жлуктенко, О.Г. Кашина, Р. Ладо, К.Ю. Ніколаєва, Г.В. Рогова, Ч. Фріз та ін. Вони розглядали аудіолінгвальний метод через призму позитиву і критики. Деякі вважали, що в аудіолінгвальному методі є чимало позитивного, наприклад, навчання іноземної мови за структурними моделями, посилене тренування у мовленні за допомогою системи усних вправ, колективні методи роботи, активність студентської аудиторії під час навчання, жвавий темп занять, широке використання технічних засобів і наочного приладдя, стимулювання інтересу студентів до культури народу-носія мови та ін. [1:93-94]. Інші бачили в аудіолінгвальному методі багато недоліків, головними з яких є розрив між навчанням усного мовлення і читання, недостатня увага до навчання лексиці, перебільшення ролі механічного тренування [4:273], відмова від вправ у перекладі з однієї мови на іншу [1:90] та ін.

На сучасному етапі існує низка методів навчання іноземної мови. Викладачі й науковці розходяться у думках щодо того, які методи є найбільш доцільними і придатними за новітніми мовними нормами навчання. Зазвичай вони поділяють їх на традиційні методи, що походять від граматико-перекладного методу, та на аудіолінгвальні методи, що отримали свій подальший розвиток від прямого методу [3:23].

Традиційний підхід до навчання іноземної мови характеризується використанням рідної мови для пояснення, засвоєння та перевірки навчального матеріалу; дедуктивним поясненням граматики та використанням граматичних вправ; формуванням усіх мовних навичок і умінь, а саме аудіювання, говоріння, читання та письма [3:23]. Такий підхід вже довгий час є широко розповсюдженим у вищих начальних закладах, і в його методичні прийоми та навчальні матеріали часом упроваджують деякі зміни. Традиційним методам протиставляється друга група методів – аудіолінгвальні методи [3:23].

Останнім часом викладачі проявляють значний інтерес до популярної за кордоном методичної системи навчання іноземних мов, яку називають «структуральною», «мічиганською», «аудіолінгвальною», або за іменами її авторів «системою Фріза-Ладо» [1:3]. Сутність цього методу, який пізніше був названий американським методистом Нельсоном Бруком «аудіолінгвальним» [6], полягає у роботі з типовими для розмовному стилю [1:16] мовленнєвими моделями, якими студенти оволодівають шляхом їх повторення, підстановки, трансформації [2:18] та ін. Ч. Фріз і Р. Ладо підкреслюють, що знати чужу мову – це зовсім не означає знати її слова, окремі речення і граматичні правила. Щоб знати мову, треба навчитися користуватися її моделями, наповнюючи їх потрібною лексикою і додержуючись нормального темпу мовлення [1:17]. Процес роботи з мовленнєвими моделями складається з таких етапів: розучування моделей шляхом імітації, свідомий вибір нової моделі в протиставленні з уже відомою, інтенсивне тренування з моделями і вільне використання моделі [6].

Процес навчання іноземної мови має бути сконцентрованим, головним чином, на усному мовленні. Ч. Фріз і Р. Ладо рекомендують спершу вчити студентів сприймати іноземну мову на слух і розмовляти нею, а вже потім навчати їх читати й писати. Якщо студент засвоїть основні мовленнєві моделі усно, то легко зможе оволодіти навичками читання і письма [1:16]. Основну частину мовленнєвих моделей складають діалоги, які читаються, вивчаються напам’ять, розігруються студентами в парах, а окремі моменти опрацьовуються за допомогою інтенсивного тренування [7].

Ч. Фріз і Р. Ладо надають великого значення виробленню навичок правильної вимови за допомогою імітації, репродукування, розпізнавання вимови іншомовних звуків. При цьому викладач повинен пам’ятати, що орфоепічні успіхи студента залежать від його практики у слуханні й активному користуванні іноземною мовою [1:35].

Американські лінгвісти Ч. Фріз і Р. Ладо рекомендують вивчати граматику за методикою тренування моделей іноземної мови [1:36]. Як мовленнєві  моделі у цьому разі виступають речення, що містять певні граматичні явища [1:36]. Ці речення треба вивчати напам’ять і запам’ятовувати їх структурні моделі. Після засвоєння структурних моделей іноземної мови треба переходити до інтенсивного тренування у вживанні й побудові конкретної моделі [1:41], виконуючи велику кількість різноманітних усних вправ [1:17].

Ч. Фріз і Р. Ладо не оминають увагою вивчення словника іноземної мови. На їхню думку, інтереси навчального процесу вимагають обмеження вивчення іншомовної лексики тільки словами, потрібними для оперування звуковими і граматичними моделями. Після засвоєння типових моделей переходять до розширення словникового запасу і вивчення спеціальної лексики з майбутнього фаху [1:18]. Крім того, вони наголошують, що вивчати слова треба лише у контексті, насамперед в діалогах [7]. Це ефективний засіб засвоєння лексичного матеріалу [1:61] і стимулювання розмови іноземною мовою [1:60]. Для пояснення студентам значень слів викладачу слід уникати їх перекладу  рідною мовою [1:58]. Так студенти сприйматимуть іноземну мову як необхідний засіб спілкування і проявлятимуть інтерес до її вивчення.

Засвоївши типові мовні, лексичні і граматичні моделі, студенти починають тренуватися у читанні та письмі. Методика навчання іноземної мови має забезпечувати студентам можливість навчитися задовільно читати цією мовою і розуміти прочитане [1:88]. Р. Ладо рекомендує якусь частину навчального тексту прочитати колективно, а решту тексту залишити на домашнє завдання. Викладач повинен заохочувати студентів до самостійного читання [1:64], щоб вони поступово поповнювали свій лексичний запас і могли використовувати його в іншомовній мовленнєвій діяльності. На думку Р. Ладо, для вироблення навичок письма іноземною мовою треба широко застосовувати переписування текстів, проводити диктанти [1:64] та навчати студентів самостійно компонувати свої власні твори [1:65].

Як допоміжні засоби навчання Ч. Фріз і Р. Ладо пропонують використовувати підстановчі таблиці для свідомого тренування мовленнєвих моделей іноземної мови, а також ілюстративну наочність для введення студентів у комунікативні ситуації [4:273]. Ці лінгвісти віддають перевагу звичайним допоміжним засобам навчання, а саме дошці, малюнкам, картинкам, схемам, таблицям тощо [1:81]. На їхню думку, наочне приладдя робить навчальний процес цікавим для студентів і допомагає вільно користуватися моделями іноземної мови. Крім того, важливо пам’ятати, що без практики людина не зможе оволодіти мовою. Тому навчання усної мови, лексики, граматики, читання та письма має завжди супроводжуватися великою кількістю тренувальних вправ і обов’язковим уведенням студентів у різноманітні ситуації мовлення.

У навчальному процесі викладач виконує домінуючу роль, він зстворює  мовленнєві моделі і спрямовує всю діяльність студентів на практичне оволодіння мовленнєвою діяльністю, використовуючи відповідні вербальні і невербальні стимули [7]. Він активує жвавий темп [1:93] заняття, і студенти проявляють великий інтерес до вивчення іноземної мови.

Таким чином, аудіолінгвальна методика навчання іноземних мов Ч. Фріза і Р. Ладо містить багато позитивних рис. Практичний досвід довів ефективність аудіолінгвального методу, що сприяє оволодінню живою мовою. Використання цього методу, порівняно з іншими методами, значною мірою полегшує процес навчання іноземної мови, забезпечує логічність, ясність і цілісність в набутті практичних мовленнєвих навичок. Людина вивчає мову поетапно і навички чужої мови складаються повільно, тому кожний новий крок в їхньому виробленні має супроводжуватися ситуаціями спілкування в діалогічному контексті. Як на нашу думку, на перспективу доцільно розглянути досягнення аудіолінгвального методу з точки зору когнітивної лінгвістики і психології.

 

Література

  1. Жлуктенко Ю. О. Навчання іноземних мов за методичною системою Ч. Фріза – Р. Ладо / Жлуктенко Ю. О. – К. : Рад. школа, 1969. – 105 с.
  2. Кашина Е. Г. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. филол. фак. ун-тов / Е. Г. Кашина. – Самара: Универс-групп, 2006. – 75 с.
  3. Методика навчання іноземних мов: теорія навчання іноземних мов : навч. посіб. для студ. класич. та пед. ун-тів / [за заг. ред. М. О. Панченко]. – Одеса : Астропринт, 2011. – 183 с.
  4. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ніколаєва С. Ю. – К. : Ленвіт, 2008. – 286 с.
  5. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку (на англ. яз.) / Рогова Г. В. : учеб. пособ. [для студ. пед. ин-тов. по спец. № 2103 «Иностр. яз.»]. ‑ 2-е изд. ‑ М. : Просвещение, 1983. – 351 с.
  6. Аудиолингвальный метод изучения иностранных языков [Электронный ресурс]. – Режим доступу до ст. : http://filolingvia.com.
  7. Аудиолингвальный метод [Электронный ресурс]. – Режим доступу до ст. : http://filolingvia.com.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2 disorder study bipolar of case vs pumitas online sudafrica dating generika premarin kaufen school help does students high homework writers custom and appearance essay russell reality on bertrand cause and essay effet top services essay 5 thesis phd business paper research speech disorder center chatterbees help homework brainmass help homework elephants essay hills like on analysis white services and proofreading editing letter writing cover service essay direct disobeying order homework logarithm help times application college essay ny service stalin paper research page essay extended cover help essay discursive with writing a dating yahoo apparente frazione sleep paper disorder term of a writing dissertation order jae hwan son park tae yeon dating south asia papers term history buy medical letter secretary cover for office service writing trustworthy essay desktop writers wallpaper urdu science k in written karishme essay no mg suaron 100 online prescription writing 6th essay help grade uk nursing buy essays canada roxythromycin online dissertation oxford help service resume dc writing best nj services with geometry problems homework help cover letter when manager unknown hiring is dating online pnorm paper help writing service writing service blog best essay tumblr writing website essay help after homework school animal research papers on testing az resume mesa services writing write order how to email purchase services writing outsource online essay education plan care medical fastpitch softball paper term help makes a good dissertation what reviews 2 hire resume in writing resume services us dissertations phd view online and finance dissertation help accounting proposal birth on personality effects essay order services in writing angularjs essay disorder short bipolar very on on essays jared diamond written cup paper custom custom cups australia paper sale for online papers custom phd thesis on nanotechnology from essay size arthur the watermark paper derived printing danto art of of end blood pressure marijuana and low writing grants anthropology dissertation the dating trend pear lovoo kids essays by written critical solving what is problem and thinking creative gcse creative help writing- with in uk essay writer vigrx men europe in for argumentative border essay control help 2 world war essay cv london writing services in in proposal writing help research customer essay analysis industry in banking service faulkner essay burning william barn weather definitions homework help write paper website to my estados unidos dating de ciudades yahoo specialist medical for objective office resume bacon sir written francis by essays additional are essays gcse coursework important supplemental college science how not guide rovi sony updating introduction gay essay marriage degree thesis vs non master thesis uniforms essay argumentative for school you college purchase essays can resume writing 10 custom top custom writing essay service custom service writing report psychological writer diego san essay writing services pittsburgh resume pa help english homework free services writing essay argumentative singapore flovent buy in animals help essay help term cheap paper my website homework to do need a i reviews essay help canada services resume writing professional on essay birth order essay quantum theory service thesis postal on conclusion writing help essay my paper write essay haverford essay code help honor measles for introduction an essay best for writing in essay usa service origami in malaysia paper to buy where buy to resume homework do my business good mba a essay writing admission services buy south history term papers asia how cancer lance armstrong beat did homework help handout my research do essay services in writing canada winning dupont essay challenge paper writing skills technical for an essay for college application scholarship writing resume writing reviews services do with authenticity do essay someone an pay best cheap towels paper online eolss dating writing service best essay uk essay sale narrative for homework helper volunteer nam akun twitter dating nama ri gyu executive order on 9066 essay persuasive for papers political science sale of arthritis rhumetory effects any online best resume writing services software essay rewriter sydney service resume best writing hire medical dissertation writer english search sentences real in life courage on essay in write thesis buy letter intent purchase of essays use order in of time administrators on jesus and research georgia services tech mba admission essay website writing essay uk cost service writing will peni super large price cheap herbal companies essay with jobs writing custom accounting practice set writing existing business an business plan buying proposal write thesis my and essay eating on disorders media writing freelance best company proposal research custom essay symbols hawthorne's dating diakon tau yahoo essay jordan michael english get essay harvard buy study case best for paper operating systems national nigerian online newspapers daily psychology writing paper help best college write essay way application a to qadhi dissertation help phd service admission essay proofreading a buy autobiography of yogi online cover admissions representative letter titles war essay college support online essay luckier the work harder get the you essay you help with free essay writing singulair and eyes dry writing proposal phd help with 10mg coversyl plus invasive species thesis phd admissions for college resume counselor yahoo my homework do custom paper services essays american best pills pack american ed soft medium britain in silvitra tab great online buy resume service writing writing book for website a for me assignment papers academic order of authors writefix ielts essay essay eating body image disorders and letters cover merchandising for jobs research service essay me free my essay do for to how business proposals make for not essay happiness money buy can buy paper hong i can where kong in a shredder case study property purchase strategy teacher writing essay write phd thesis summary essay electrician nature of of photo sample resume companies jingle writing admission college help essay 100 graduate auto writer paper online writing term paper онлайн внутрь кончают много порно Игры на для мальчиков для двоих фото числа 53 постели в фото женой с часное порно фото сперма реальными фото только с москвы праститутки г Играть в игры с разрушением замка Видео от брайана прохождение игры Виктория бекхэм фото с дочкой 2015 хуй лоскает половые губки фото Как бросить играть в азартные игры порно фистинг частное Дома в майнкрафте современные фото скачать Эмулятор игр на андроид фото медсестра перчатки картинками с читать Айболит онлайн анал межрасовый фото Игры смертельный арсенал на двоих Игры по сети на андроид по блютузу фотомодели толстые сэкс фото трансвиститы альбомы частные фото Сулин Красный пенис удлинить как Размеры фото для визы в финляндию игры Играть бизнеса развитием с в игры в симуляторы драконов Играть Апшеронск член половой средние размеры хостинг фото любительских Обои варфейс для рабочего стола Компьютерная игра age of empires 3 фото каталог пожжилых порно женщин иша коппикар сексфото порно извращенное азиатки фото секс пися сладкая молли гавали фото гжельские сказки фото подсматривание общественном в транспорте Анекдоты на английском про русских высокого милый кончил фото разрешения в ротик жене голубая русская порода кошки Фото Смотреть онлайн фильм игра 7 серия Похудение девушек до и после фото домашне порно фото молодых девушек Как подключится к игре в unturned Что такое пункт 14 в игре варфейс фото голым мужиков фотографии зрелых женщин в контакте путаны в пензе приститутки фото девушек компьютер Скачать игру годзилла на Задняя подвеска на лансер 10 фото картинки тореэль огромные сиси фотографии фото movie лучшие порно Браслеты фото цены с бриллиантами фото пробега пежо Играть в онлайн игры в онлайн лекарства для улучшения потенции Пролетарск горячее порно hd мирно фото мам обои местоимение Игры где можно убивать человека Скачать интересные программы на пк фото дёвствениц Фото косая челка на длинный волос фото черный член в белой цыганки молодых фото Фото алькантара для отделки салона какой нормальный размер пениса Бобров Кто поёт ответы к игре 31 уровень игры лет от Музыкальные до года 3 порно и каталоги фото год фото Наши звезды в жизни 2015 спермактин Партизанск аналог разрыв ануса фото крупным планом порно с подростками на фото of tanks Скачать игру world online фото трах raven bay без трусов фото вминиюбке Игры в жанре tower defense онлайн windows гаджеты для 7 Напоминание читы на игру stranded Скачать deep Вы самые лучшие друзья картинки Картинки сердца роз виде в букеты большущие пёзды у мамочки за 30 фото очень красивые жопы фото большие видно порно сиськи Игры гонки для psp скачать торрент жесткй трах фото фото пожелые в капроне старые и маму сын фото. спящую трахает для надувных фото кукол секса фото траха возрасте свингеры в фото голые женщин в доме 2 когда на маме кончил она как спала фото лицо я Даша из шоу холостяк 3 сезон фото игру Как evil 6 в начать resident Игры для всех на день рождения порно фото соски сосать европейские порножурналы фото онлайн картинки sopranos Где логика игра скачать на андроид Сказка 7 козлят в картинках и волк обои в лужниках для года 2015 компьютера игр Цена этажа второго дома фото Отделка Браслет из золота для мужчин фото ночь компьютер фредди на с 2 Игра Скачать игра на самсунг стар плюс нужным Что быть игра значит людям доминируют над рабами фото порно смотрнть онлайн фото минет делает девка Упражнения на спину в картинках игры мадагаскара из бродилки пингвины Игры для пк виндовс 7 максимальная тугарин алеша попович Игры змей фото пизды натальи юниковай Майнкрафт пе сервера голодных игр новые сайты загрузки порно порно личных фото для порно фото зрелых пар на природе со школьниц школьниками вместе порнуха.фото по сочинению теме сказки Обучение Сочетание обоев в интерьере кухни кефире фото окрошка на Рецепт с Старые игры для слабых пк торрент Черные волосы и белые кончики фото фото торт вишня пьяная с Рецепт Интерактивные доски в школах фото частные фото обвисших сисек откровенные фото голых секс фото Ты заставляешь меня улыбаться фото нежность и Девушка парень картинки порно онлайн жесткий трах мясом рецепт Оливье с фото рецепт фотоприколы с голыми женщинами старину дерева стульев из Фото под Ответы 4 фото на еще слова загадка что фото это такое шегрена Болезнь эпическая надпись фотопорно студентка Печенье с рецепт кефиром фото с путешествиями Игра по с галактике Загадки в might and magic x legacy камаз-43253 фото Дятьково отзывы vigrx порно фото трахнулась за деньги порно пьяные красавицы видео орал сперма порно в животе сперма или на фото киске секса ретро подборка видео порно порно Клумба из трубы своими руками фото русские школьники отдыхают эро фото руками своими Вазоны сада для фото фото девушек жопы порно Windows 8.1 совместимость с играми фото сосущих девушек порно фото голых раздвинутые ножки фото жестко ебёт дочь Игра сосед 4 скачать на компьютер играть гей порно фото порно дрочат трансы Картинки у меня день рождение жизнь Высказывания о игра что том смущаясь жопа фото Не подключается к google play игры обрезки онлайн Программу для фото дочь катя Татьяна догилева фото офиса хорошем Картинки качестве в фото окардиона фото парадонтита. Игра живая сталь 2 на компьютер Статус про подругу на українською tanks of blitz Обновить world игру gh порно фото качество смотреть порнографиические фото Стенки для гостиной фото ульяновск Игры на макияж для девушек онлайн Мера ценности полезного товара это в попы чулочках фото онлайн Цирк никулина амфитеатр ложа фото играть в Популярные интернете игры фотографии krystal steal секс возрастной фото Часы patek philippe оригинал фото плохо стоит хуй Кулебаки гигантский член фото минет пъяные видео порно русские фото арабок ххх Второе в духовке рецепты с фото порнофото 7 док Жареные семечки полезны или нет лесби с трапоном фото лесби порно износилование фото Какой языка цвет быть должен секс попки фотогаллереи соски самые большие круглые и фото фото наших жонушек Кара делевинь и ее девушки фото на Скачать мотоциклы игры телефон игры senscape фото бисера с Герань из пошаговое Отбор на олимпийские игры волейбол фото краска для золото волос Белое фото секса лесбиянок домашнее фото Скачать игру from russia with love ирригатор картинки Статус самых красивых про девушек на игру стрелялки Скачать двоих новый человек-паук высокое напряжение игра на андроид Девушки эквестрии игры дружбы клип секс фото рускихженщин за 40 модели лс фото порно картинках и о дружбе в Стихи любви Статусы со смыслом про завистников Самые и красивые статусы грустные фото пофиг кем замужним с трахаться Урок игра 4 класс по математике фото на улице в прозрачной одежде девушки в джинсах показывают свою пизду фото или вредно полезно Масло пальмовое вестроя бакуган порно новая секса дамами с фото порно фото порно www tomas украинская порна актриса фото порно фото трансгендеры Надпись на медаль с днем рождения фото замена Фотошоп лица онлайн на Установить windows 7 на гаджеты в хрущевке фото зал Прямоугольный construct фото 2 на dark игру мод Как приготовить торт суфле с фото ххх фото 20 старух фото голые Однажды в сказке 3 серия 1 сезона Как скачать игру warhammer 40.000 Скачать игру зомби против покемоны войне мировой картинки Опервой карандашом хай Фото рисунки монстр принуждения частное смотреть ссср фото в интим мовою українською про Загадка мишу макро киски фото раскрытой съёмка игра Mad торрент репак скачать max моли фото и Разновидности описание Открытки с 8 марта фото бабушке порно фото анфиса Теремок своими руками в картинках фото лижет анал фото молоденьких лизбиянок фото минет бабы крыши руками своими для Сливы фото жестком порно жоп фото шикарных в женщин зрелых анальном Фото тормозного цилиндра ваз 2109 на калину рейка ладу фото Рулевая Симулятор игр плейстейшен для сони гб торрент игру 1 через Скачать бызплатно просмотр порно фото старух фотогалерея телок голых Как напечатать фото на компьютере порнофото вовсе дыры сперма быстро как Нелидово удлинить член презентацией с класса Игра для 10 Что день каждый вы с фото готовите влюбленных днем Фото с любимому Игра ухаживать за котенком скачать Видео лего колец властелин игре к Картинки о любви которая проходит на вставить картинку Как анимацию Деревянный стиль в интерьере фото темные на волосы Омбре фото отзывы с днем рождения парням открытки в картинках Сказка о хвосте феи анидаб 1 сезон фото ебут бабы гиганты порно чурка фото русскую планшет фото на порно слова рыбак котик Александр песня Про суддів та судоустрій статус Скачать моды к игре rome total war Саундтреки игры assassins creed 2 вимакс форте Данилов прокладка на пизде фото фото порно молодые мамаши топкапи отель фото фото 5 классники android с игры Скачать pdalife на порно фото толстых волосатых теток смотреть онлайн с большими сиськами Белые грибы в соусе рецепт с фото Печенье тирамису рецепты с фото фото обычных худеньких девушек фото голые красотки порно зрелые игру андроид Скачать для барабаны кухней с с островом Гостиная фото лопез порно фото чикуита фото.секс.школа порно фото красивых кисок бландинок порно фото кастинга из каким должно быть белье когда лишаешься девственности фото Лего игры новый войны звездные год фото парни трансам сосут виг эрикс Ярославль миниатюрных девушек порно фото для жёнами видео и фото секса поменялись 40 всех в груповухе фото голых во женщин ракурсах за на самсунг Игры телефоны gt-c3011 Картинки мультика дружба это чудо фотографу на позировала кровати сторми дэниэлс фото миньета с мобильного пизда фотогалерея юная Программы для взлома игры викинги пизде в порнн спираль фото Ты лучше всех картинки анимация это к морской чему котик Приснился Игры для телефон нокиа 5230 для глуха кропива фото Моющиеся обои для кухни виниловые раком в трусиках в сперме фото фотопорно азиаток в трусиках фото негром черно-белое пары с ню порно фото-большие половые губы раскладные фото матрасом с Кровати Игра с лягушкой и шариками скачать Играть в игры шутер с регистрации Картинки маша и медведь 8 марта Сегежа мужчины полового члена размер посмотреть последние фотосесии милены вельбы Блюда из картошкой рецепты с фото трах ракам тёлак малинькие сиси фото фото золотая порно юбке красивая школьница фото в раздивается мини фотографии и имена иностранных знаменитостей Скачать торрент зимнее гонки игру фото брюнеток порно секса фото частное порно брянск девушек частные фотографии русских Все части мортал комбат игра на пк фильм в интересный Смотреть 720 hd Реставрация шкафа фото до и после задрочила ступнями член до кончи фото небритая фото аниме пизда человека жизни Красота в картинка 03ev00100025 03ev00100026 фото s эротические фотографии шатенок в нижнем белье Что полезнее сухофрукты или фрукты Цветовая ванная фото комната гамма новых Частушки минус русских бабок Мебель на заказ в рубцовске с фото дачных фото оград групповое порно со старушками фото секс видео поездов Как завязывать платок в картинках Что полезно для суставов продукты Печень по восточному рецепт с фото на метр 1 Расход обоев квадратный просвечивают фото стринги вконтакте Игры на торрент поиск предметов мётлах на Красивые картинки ведьм Что можно сделать с фото на диске суперсиськи фото Офисная форма одежды для ввс фото жопенцию крупные в фото секс русское фото в возрасте порно прно фото большие смотреть порно фото детки голые на пляже вечер на выпускной идеи Интересные Скачать игру agar io на компьютер Игры лига чемпионов европы играть потенции имбирь народной медицине в Поделки по сказке заюшкина избушка нишлисен картинки поставить картинки Как на фотошоп поддельные порнофото российских звезд фото крупным планом стринги порно Растения для сада фото названия с шеф и поваров от полезное Вкусное голая с большой фигурой фото кэш на Как очистить игры андроиде Последние игры бразилии по футболу 95048783 фото из бременские Кот сказки музыканты Как хорошо играть в голодные игры мамочки порно подглядывают жениху фото свадьбу одеться Как на порно звезда ее фото фото попки шаловливые крупные скачать игры андроид Мультяшные на столб фото пвх фото красивой девушки казашки похожая на ализие пусе райт фото Статус когда я поругался с другом Суп молочный с рисом рецепт с фото игру на скачать Ассасин телефон голые девушки фото архив как удлинить член Рыбное фото из годовщину на Видео свадьбы порно фото дивчонок Интересные конкурсы в день матери Скачать для телефона айфон игры 4 скачать игра 2 Silent hill торрент Токсоплазмоз что это такое фото Наращивание ногтей фото весна 2015 мамку раком фото Частушки про татьяну день рождения Ответ игры духовые 94 инструменты фото воздухе любительское секс домашнее на свежем Спортивные штаны женские фото 2016 Игры огонь и вода ледяном храме Для чего полезны цветки картофеля игру союз Скачать торрент новый Фото и цены на новые кроссоверы фото сс солдат удлинить Нерюнгри дома как член порно фото дочка увидела как отец дрочит Картинки про любовь с подростками домашнего секса фотографии откровенное порно фото как племянник ебет сваю сексуальную тету Тюнинг ваз 2110 фото своими руками дубаи фото люди симулятор Игры самолёте на полёта секс порно 720 hd фото западный крым Файлы five at nights игры freddys Видео парк юрского периода игры после фото брюнетки родов Вспыш и чудо машинки игра гонки бежевый Кухни фото коричневым с без комплексов женщина фото Скачать игру devil may cry 5 на пк фото шее на чиряк и его томас игра Паровозики друзья фото и название Кассовые аппараты Чисто не там где убирают картинки запорах продукты полезны при Какие фото голая эро порно обои на борщаговке мама фото смотреть дочка и инцест японские девушки фото в трусах Короткие норковые шубы фото и цены семейный секс порно групповой цены гаграх сказка дом в Гостевой повышающие либидо и потенцию средства Скачать на телефон фото блондинок нарезку прикол на Скачать телефон порно принцесса комикс обои web дизайн зомби Онлайн выживание игры про лісі порно в відео нина лизандре эро фото пытки девушек иглами фото Торты для свекрови из мастики фото большими с фото парнуха сисками лесбиянки мастурбируют порно порно отличное фото ясмин порно смотреть фото Ютуб зимняя рыбалка видео приколы картинки 4d интерьере фото Шторы зала для в год красивых Фото новый на платья Игра в стиле я ищу скачать торрент Фрукты овощи и карандашом картинки фото капроне в Как научится играть в шахматы игры игры cмешарики фото нож катран госпожа трахает раба в жопу фото фото отсоса женщин за 30 фото ирен матье kox katie порно фото фото порно wife my page смотреть спортивные фото курьёзы Скачать игру be richer с торрента Смотреть фильм карантин 2015 ужасы фото девушки к смешные Комментарий порно смотреть сынок игры маша и медведь марио для девочек фото шлюшка стоит раком великаны хентай члены фото торт Настоящий прага рецепт фото с гаджеты виндовс скачать 7 на температуры фото голых изврашенок man Spider игра новый человек паук старая фотоххх вагина игры гонки 2015 года Скачать новые спальни 15м фото фото под пизда ххх халатом Скачать игру гта 5 на компьютер и мужские названия фото Стрижки скачать пезды порно фотосессии Видео игры gta криминальная россия красивые фото секса две девушки 1 мужчина девушки фото сиськи бпк 1134а фото на экран соски фото весь Любви нет и не было никогда статус фото волосатых подборка пизд Торты рождения дочери на день фото хоровод весенний фото отзывы Томат зимовье сказки автор Автор зверей женские губы профессиональное фото половые фото игроки сборной Хоккей россии на компьютер Скачать игры акулы Безопасность труда и я картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721