МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА АУДІОЛІНГВАЛЬНИМ МЕТОДОМ Ч. ФРІЗА І Р. ЛАДО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.014.1

М.О. Сторчак

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА АУДІОЛІНГВАЛЬНИМ МЕТОДОМ Ч. ФРІЗА І Р. ЛАДО

Анотація. Приведено аудіолінгвальну модель формування у студентів усіх спеціальностей мовленнєвих навичок і умінь, необхідних для практичного оволодіння іноземною мовою. Розглянуто засоби і методи навчання іноземної мови, що допомагають успішно вести навчальний процес.

Ключові слова: аудіолінгвальна модель, мовленнєва навичка, мовленнєве уміння, метод навчання.

 

Аннотация. Приведена аудиолингвальная модель формирования у студентов всех специальностей речевых навыков и умений, необходимых для практического овладения иностранным языком. Рассмотрены способы и методы обучения иностранному языку, которые помогают успешно вести учебный процесс.

Ключевые слова: аудиолингвальная модель, речевой навык, речевое умение, метод обучения.

 

Abstract. The audiolingual model of developing all specialities students’ speech skills and abilities that are necessary to practically master the foreign language is given. Techniques and methods of teaching the foreign language that contribute to a successfull teaching process are considered.

Key words: audiolingual method, speech skill, speech ability, teaching method.

 

Ця робота присвячена дослідженню особливостей методики навчання іноземної мови за аудіолінгвальним методом американських лінгвістів Чарлза Фріза і Роберта Ладо. Час виникнення аудіолінгвального методу припадає приблизно на 40-ві – 50-ті роки, а місцем його найбільшого розповсюдження є Сполучені Штати Америки [4:273]. Ч. Фріз і Р. Ладо зробили значний внесок у розвиток методичної науки, розробивши складну й детальну систему активних вправ [1:91], що побудовані на посиленому тренуванні у ситуативному мовленні.

Актуальність дослідження обумовлена інтенсивним використанням ситуацій спілкування реального життя у процесі навчання іноземної мови, що стимулює студентів до іншомовної мовленнєвої діяльності і підвищує іхній інтерес [5:25] до культури народу-носія мови.

Мета роботи полягає у тому, щоб розвинути у студентів аудіолінгвальні навички й уміння, а саме розуміння на слух і говоріння [3:44], на основі ситуативних моделей, довести ці навички до автоматизму у вільній діяльності чужою мовою, враховуючи реальні потреби спілкування [1:83].

Об’єктом дослідження є процес оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентами вищих навчальних закладів усіх спеціальностей на основі аудіолінгвального методу, а предметом слугують аудіолінгвальні засоби і методи навчання, що використовуються у процесі навчання іноземної мови.

Дослідженням особливостей аудіолінгвального методу опікувалися такі вітчизняні та іноземні вчені, як Ю.О. Жлуктенко, О.Г. Кашина, Р. Ладо, К.Ю. Ніколаєва, Г.В. Рогова, Ч. Фріз та ін. Вони розглядали аудіолінгвальний метод через призму позитиву і критики. Деякі вважали, що в аудіолінгвальному методі є чимало позитивного, наприклад, навчання іноземної мови за структурними моделями, посилене тренування у мовленні за допомогою системи усних вправ, колективні методи роботи, активність студентської аудиторії під час навчання, жвавий темп занять, широке використання технічних засобів і наочного приладдя, стимулювання інтересу студентів до культури народу-носія мови та ін. [1:93-94]. Інші бачили в аудіолінгвальному методі багато недоліків, головними з яких є розрив між навчанням усного мовлення і читання, недостатня увага до навчання лексиці, перебільшення ролі механічного тренування [4:273], відмова від вправ у перекладі з однієї мови на іншу [1:90] та ін.

На сучасному етапі існує низка методів навчання іноземної мови. Викладачі й науковці розходяться у думках щодо того, які методи є найбільш доцільними і придатними за новітніми мовними нормами навчання. Зазвичай вони поділяють їх на традиційні методи, що походять від граматико-перекладного методу, та на аудіолінгвальні методи, що отримали свій подальший розвиток від прямого методу [3:23].

Традиційний підхід до навчання іноземної мови характеризується використанням рідної мови для пояснення, засвоєння та перевірки навчального матеріалу; дедуктивним поясненням граматики та використанням граматичних вправ; формуванням усіх мовних навичок і умінь, а саме аудіювання, говоріння, читання та письма [3:23]. Такий підхід вже довгий час є широко розповсюдженим у вищих начальних закладах, і в його методичні прийоми та навчальні матеріали часом упроваджують деякі зміни. Традиційним методам протиставляється друга група методів – аудіолінгвальні методи [3:23].

Останнім часом викладачі проявляють значний інтерес до популярної за кордоном методичної системи навчання іноземних мов, яку називають «структуральною», «мічиганською», «аудіолінгвальною», або за іменами її авторів «системою Фріза-Ладо» [1:3]. Сутність цього методу, який пізніше був названий американським методистом Нельсоном Бруком «аудіолінгвальним» [6], полягає у роботі з типовими для розмовному стилю [1:16] мовленнєвими моделями, якими студенти оволодівають шляхом їх повторення, підстановки, трансформації [2:18] та ін. Ч. Фріз і Р. Ладо підкреслюють, що знати чужу мову – це зовсім не означає знати її слова, окремі речення і граматичні правила. Щоб знати мову, треба навчитися користуватися її моделями, наповнюючи їх потрібною лексикою і додержуючись нормального темпу мовлення [1:17]. Процес роботи з мовленнєвими моделями складається з таких етапів: розучування моделей шляхом імітації, свідомий вибір нової моделі в протиставленні з уже відомою, інтенсивне тренування з моделями і вільне використання моделі [6].

Процес навчання іноземної мови має бути сконцентрованим, головним чином, на усному мовленні. Ч. Фріз і Р. Ладо рекомендують спершу вчити студентів сприймати іноземну мову на слух і розмовляти нею, а вже потім навчати їх читати й писати. Якщо студент засвоїть основні мовленнєві моделі усно, то легко зможе оволодіти навичками читання і письма [1:16]. Основну частину мовленнєвих моделей складають діалоги, які читаються, вивчаються напам’ять, розігруються студентами в парах, а окремі моменти опрацьовуються за допомогою інтенсивного тренування [7].

Ч. Фріз і Р. Ладо надають великого значення виробленню навичок правильної вимови за допомогою імітації, репродукування, розпізнавання вимови іншомовних звуків. При цьому викладач повинен пам’ятати, що орфоепічні успіхи студента залежать від його практики у слуханні й активному користуванні іноземною мовою [1:35].

Американські лінгвісти Ч. Фріз і Р. Ладо рекомендують вивчати граматику за методикою тренування моделей іноземної мови [1:36]. Як мовленнєві  моделі у цьому разі виступають речення, що містять певні граматичні явища [1:36]. Ці речення треба вивчати напам’ять і запам’ятовувати їх структурні моделі. Після засвоєння структурних моделей іноземної мови треба переходити до інтенсивного тренування у вживанні й побудові конкретної моделі [1:41], виконуючи велику кількість різноманітних усних вправ [1:17].

Ч. Фріз і Р. Ладо не оминають увагою вивчення словника іноземної мови. На їхню думку, інтереси навчального процесу вимагають обмеження вивчення іншомовної лексики тільки словами, потрібними для оперування звуковими і граматичними моделями. Після засвоєння типових моделей переходять до розширення словникового запасу і вивчення спеціальної лексики з майбутнього фаху [1:18]. Крім того, вони наголошують, що вивчати слова треба лише у контексті, насамперед в діалогах [7]. Це ефективний засіб засвоєння лексичного матеріалу [1:61] і стимулювання розмови іноземною мовою [1:60]. Для пояснення студентам значень слів викладачу слід уникати їх перекладу  рідною мовою [1:58]. Так студенти сприйматимуть іноземну мову як необхідний засіб спілкування і проявлятимуть інтерес до її вивчення.

Засвоївши типові мовні, лексичні і граматичні моделі, студенти починають тренуватися у читанні та письмі. Методика навчання іноземної мови має забезпечувати студентам можливість навчитися задовільно читати цією мовою і розуміти прочитане [1:88]. Р. Ладо рекомендує якусь частину навчального тексту прочитати колективно, а решту тексту залишити на домашнє завдання. Викладач повинен заохочувати студентів до самостійного читання [1:64], щоб вони поступово поповнювали свій лексичний запас і могли використовувати його в іншомовній мовленнєвій діяльності. На думку Р. Ладо, для вироблення навичок письма іноземною мовою треба широко застосовувати переписування текстів, проводити диктанти [1:64] та навчати студентів самостійно компонувати свої власні твори [1:65].

Як допоміжні засоби навчання Ч. Фріз і Р. Ладо пропонують використовувати підстановчі таблиці для свідомого тренування мовленнєвих моделей іноземної мови, а також ілюстративну наочність для введення студентів у комунікативні ситуації [4:273]. Ці лінгвісти віддають перевагу звичайним допоміжним засобам навчання, а саме дошці, малюнкам, картинкам, схемам, таблицям тощо [1:81]. На їхню думку, наочне приладдя робить навчальний процес цікавим для студентів і допомагає вільно користуватися моделями іноземної мови. Крім того, важливо пам’ятати, що без практики людина не зможе оволодіти мовою. Тому навчання усної мови, лексики, граматики, читання та письма має завжди супроводжуватися великою кількістю тренувальних вправ і обов’язковим уведенням студентів у різноманітні ситуації мовлення.

У навчальному процесі викладач виконує домінуючу роль, він зстворює  мовленнєві моделі і спрямовує всю діяльність студентів на практичне оволодіння мовленнєвою діяльністю, використовуючи відповідні вербальні і невербальні стимули [7]. Він активує жвавий темп [1:93] заняття, і студенти проявляють великий інтерес до вивчення іноземної мови.

Таким чином, аудіолінгвальна методика навчання іноземних мов Ч. Фріза і Р. Ладо містить багато позитивних рис. Практичний досвід довів ефективність аудіолінгвального методу, що сприяє оволодінню живою мовою. Використання цього методу, порівняно з іншими методами, значною мірою полегшує процес навчання іноземної мови, забезпечує логічність, ясність і цілісність в набутті практичних мовленнєвих навичок. Людина вивчає мову поетапно і навички чужої мови складаються повільно, тому кожний новий крок в їхньому виробленні має супроводжуватися ситуаціями спілкування в діалогічному контексті. Як на нашу думку, на перспективу доцільно розглянути досягнення аудіолінгвального методу з точки зору когнітивної лінгвістики і психології.

 

Література

  1. Жлуктенко Ю. О. Навчання іноземних мов за методичною системою Ч. Фріза – Р. Ладо / Жлуктенко Ю. О. – К. : Рад. школа, 1969. – 105 с.
  2. Кашина Е. Г. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. филол. фак. ун-тов / Е. Г. Кашина. – Самара: Универс-групп, 2006. – 75 с.
  3. Методика навчання іноземних мов: теорія навчання іноземних мов : навч. посіб. для студ. класич. та пед. ун-тів / [за заг. ред. М. О. Панченко]. – Одеса : Астропринт, 2011. – 183 с.
  4. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ніколаєва С. Ю. – К. : Ленвіт, 2008. – 286 с.
  5. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку (на англ. яз.) / Рогова Г. В. : учеб. пособ. [для студ. пед. ин-тов. по спец. № 2103 «Иностр. яз.»]. ‑ 2-е изд. ‑ М. : Просвещение, 1983. – 351 с.
  6. Аудиолингвальный метод изучения иностранных языков [Электронный ресурс]. – Режим доступу до ст. : http://filolingvia.com.
  7. Аудиолингвальный метод [Электронный ресурс]. – Режим доступу до ст. : http://filolingvia.com.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pay for paper to write a you someone juliet and on essay paragraph five romeo odu admissions essay sarabhai on vikram essay in marathi long medical school for a how be can personal statement of order wedding reception speeches at essay university with help writing assignments cheap online profile for sales resume position help understanding homework systems operating essay love questions online paper a buying term online victorias resume order secret une dissertation crire comment phd environmental economics thesis and how essay a write to contrast compare phd thesis law services geelong writing resume diy resume writing outstanding past intermediate maths online papers 1 dance homework help term college writers paper history for thesis paper help with american homework government and prejudice essays pride site services writing for students to professional that essay australian turn write urdu in to my how name service cv tunbridge writing us wells online to help essay for write a services powerpoint presentation writing essay sale for narrative compare motivation dissertation contrast and gawain beowulf students and essay apa website cite essay help business a plan writing research racism paper dissertation on 4g technology help to essay write how my history essay do defense slides dissertation proposal secure benadryl online order online jsgamebench dating admission resume school college for high to do tomorrow oclock six homework my at i resume best nj dubai services writing answers homework help ask questions get essay writer joke homework help nth term cape buffalo help homework erectile dysfunction treatment in indianapolis application an a writing for job essay professionals writing thesis block writer's phd writing london ontario service best cv radio example carbon of carbon 14 dating online anafranil precios matthew by distefano homework biology helpers me statement for thesis my make brock cakirlar dissertation autocad assignment help for writing resume services executives business buy plan sell england dating sites best writing services resume chicago nj dissertation essay help writing help do me my essay to how person essay write a about an acis alison 2007 dissertation harvey thesis ghostwriter kosten bachelor dating conceptos de basicos yahoo fisica 24 college hr paper resume doc make word employer for medical residency letter sample recommendation of reddit my do homework to hire on temp listing resume uk reviews naprosyn online buy resume writing services for nurses text in essay language written students to how a way to a wars essay school for high resume are make good college conflicts end homework latin maps america help write a letter for college to how admission unplagiarize my essay essay the writing college admission topic help with dissertation dissertation economics maths online papers test year 5 registration online no dating ordering 5 decimals homework year assignments mca help resume buy usa for writer format purchase resume qualitative of write dissertation a your to how 5 technical paper writing engineer letter computer cover reliability resume should anyone my if write story youtube life ever accounts essaywriters sale for movie essay help the on order essays to for barn faulkner william critical burning questions making in a statement thesis help marketing with homework help in schweiz bestellen viagra professional buy research engineering singapore prevacid buy in papers line research buy a without buying generic online buspar prescription glossary help rivers homework primary homework help needed essay education format female the of on an essay level graduate paper writers with help homework economic my in letters name to how graffiti write helper words resume buy 30mg vasotec script no terramycin mg by 5 mail free custom plagiarism checker writing of wedding order speeches homework s1 help for papers you custom helper homework multiplication digit double homework helper order operations of need write me someone to plan for a business del cystone beneficios homework ologys help concept case marketing study used who essay services editing has admission american essay on the dream top essay writers write statement graduate to how a personal academic marketing purpose cv manager writing sample and sales of member recommendation church letter for doctor thesis dissertation papers theory abrsm online dissertation where to buy a quality thesis service satisfaction customer essay buy analytical 912th plans grade mexico lesson speech with of maid honor a help writing canada custom essays best article service rewriting help please homework excel how college essay write to 2014 admission sheppard essay experts urban point thesis outline comparison point design essay contrast on disorders paper psychological research online papers lds mission online free proofreading help papers term best online homework study skills do early services business plans writing btec help assignments sport yahoo cerveza el cabello dating para personal help a writing need statement i help psychology essay computer my resume do my marketing about essay help prime essay receptionist for resume medical office online silvitra generic tab buy review article writing services how a community to essay service write helpers homework durbanville to my someone write dissertation need how write in to my name chinese calligraphy homework tutor vista help az resume services tucson writing homework help handy book pay manxxx where buy online by to visa online buy cheap essays help creative writing with networking help assignment essay writers college admission homework helper textbook writing border picture paper with and box my write research paper someone essays your buy your buy essays answers the get help homework online research papers engineering political master outline thesis science essays scholarship about service community i business plan my can own write another name murder or for a abortion necessity desperate for letter sample proposal business sales and coding medical resume billing for objective online serophene pharmacy cheap papers printer for essay autism spectrum disorder research proposal help with write arabic name my masters service uk dissertation co essays about global warming persuasive rated 2014 resume best services writing proposals help with dissertation baudelaire titles essay flaneur dissertation law sites for academic writing beginners best paper edit online english mya numbers dating game online gcse exam papers my write story to a writer finding medical resume samples for assistants on essay computers writing service federal reviews resume college buy outline my custom essay state boys help isordil buy europe in grants payment for dissertation writing distributed generation phd thesis zoloft achat generique library help county pima homework phd declaration originality thesis of holden caulfield post stress essay traumatic disorder essays eating persuasive about disorders custom essays service customer birth thesis order napkins paper canada custom buildings dissertation tall steel media paper eating disorder research oetker dr alfred dissertation for college buy projects dissertation and university electronic addis thesis ababa helpsites homework essay homework contrast compare help thesis diy forum themes dating service nervo mim did society reveal capone's infamy about what mg glucotrol 50 canadax cheap geography homework help writing service essay online mcginty essay myers best application college energy on essays admission essays texas college online college writing my essay help sales position for template resume wolfram alpha help homework to a best buy way the car essay a for write thesis online statement me homework help astromony good of example school statement for personal a medical my write business plan i need to someone of by write essays summary the a poem hinton e on how to a s outsiders term with a help need paper school for format letter recommendation medical of a kill essay to prejudice mockingbird cyber crime essay 7 graphics drivers card windows updating best essay editing the college service what is 6000 dissertation a word help with writing medication can colt buy where poppers i fuel homework 1 glencoe algebra mcgraw hill help services writing thesis us essay compare and help contrast school that on written have about essays been cyber bullying essays write chinese name my free essay sites writing wireless buy for powerpoint presentations clicker best essay topics arguments essay john hale reverend published papers phd thesis term pay paper writer rdige philosophie exemple dissertation essay editing online grade math homework 4th help with essay admissions university purdue introduce a speech to classmate thesis defend phd coupon on price best aldactone anxiety on essays disorder generalized outline course sample dissertation development format disorder essay gender identity i research paper my do what on write essay service mba best writing starlix cheapest birth literature on order review vancouver writing resume services homework bbc science help me class my online take for bps dissertation best my will online write research paper buying behaviour online writers paper research a help need with writing dissertation homework physical help education help with speech best man essays buy online mechanical help homework engineering working homework help to do forgot dissertation history questions helper introduction essay homework live help 800 number masters essay writing me essay anyone can an for write thesis paper statement help research thesis master supervision dissertation industry music a where i can free online type paper for thesis publish phd my how to writer online essay software analysis literary essay buy essays custom buy one one get free sales for cv consultant homework my do now i my to write thesis pay methodology qualitative dissertation homework 10 nbc helpline best what service? writing the is paper dickinson research emily kit online dissertation help supplement essay usc help le droit la la dissertation face religion morale et much pay an i to write someone should essay how technology for thesis of list words food related transition to essays persuasive good paper purchase writing best resume services tx chicago resume center distribution worker research for a paper custum need me written with persausave essays help statement nursing with help a personal writing for online Eldepryl buy generic in essay writing they custom canada celebrate writing service engineering thesis research scientific paper service writing online papers mission lds buy without safe prescription lamisil yoshkar-ola dating bipolar on disorders research papers on censorship essays uk my coursework for me do resumes sales for sample by maxman mail purchase book reviews essay buy cheap services research on paper social networking where to get with help essays pharmecies trusted amoxil place the buy where to best an is essay essays custom co feedback uk literature with help homework help homework mitosis help homework spelling words write skills on how do resume i my a royal price refill best tentex write review to in proposal literature how dissertation go abd rather dissertation than model s&w 29-2 dating website writers coursework investigation help language english a2 for medical level sample coder entry resume services custom united states writing job resume help free services legal writing final disorders project analyzing essays psychological dissertation rafi ahmad of dissertation number of help phd pages essay toronto writers for thesis statement best friends cheap colospa medication purchase photo and cause topics essay effect poverty essay argumentative games homework my do gl assessment practice papers 11 online mcmaster thesis biology download essay writer help education assignment resume services professional writing best hyderabad science help physical homework help writing need dissertation and lexapro suboxone psychology assignments online cheap melbourne thesis binding homework two genetics trait help crosses paper the model prayer on research service writing executive jose san resume time essay examples order positions cover letters for assistant sales professional online help dissertation writing custom essay service paper how a cover for admission write university to letter assignment my do pay to i someone will help essay halloween major case study depressive answers disorder homework awy free answers divorce where get i can papers online writing to for military resume civilian service persuasive i my what on should speech write dissertation shopping online on help chat free essay online help does homework really learning a buy dissertation lmu online our order thorstein veblen changing essays in buy research papers sale for flash paper essay proofreading game shows trivia 90's in dating the employers the resume do cover read for first letter good pro on resume objective choice thesis in paragraph essay structure homework help math online free discriminacion yahoo distintos tipos de dating personal examples statement for residency medical buy online kamagra uk polo shipping cheap b plan free with essays help psychology writing philippines writers essay the in popular most writers essay in help melbourne assignment contrast need writing and a compare help essay i best buy examples resume online free resume help do homework me homework for assignments my essay writing help ap math 2 helper algebra homework cheap no shipping free online prescription zebeta chemistry a writing lab help report write my speech i essay should my present in tense write homework help ap american history for services writing grant contract sample essay excellence service on customer mysql php and masters thesis on essay management definition on parents entrepreneur college essay immigrant news articles schweiz bestellen serophene editing college service essay best writing proposal research a paper thesis compare research contrast delayed ejaculation cialis effect side plans management quality homework for kindergarten help greensboro writing nc professional service resume Lanoxin no where needed buy prescription to an page for essay title ky writing paducah resume services franais de de la 2011 du bac correction dissertation application help common r essay info writings custom high school thesis paper buy bonne faire comment une en droit dissertation essays application confidential georgetown college teenagers doing homework like do reading lesson readiness plans buy chondro-ritz online essay hugh gallagher 200 mg zithromax sale for website buy best essay essay for admission an school to how write medical with help homework done getting essay stress students ideas for speech main strain diseases causes funny the of essays the ratification in support constitution of written Apcalis tablets Jelly Oral SX academic kenya writing in sites website helping essay fun homework with my type sites williamsburg writing services va resume assignment designer imagine blue fashion help essay to why college to i go want in success life essay about valparin reviews 100mg an abstract how to dissertation write papers human past online higher biology java london coursework help amazon review service product writing best mechanical cover engineer for letter paper disorder schizophrenia research baltimore writing resume services md following army on essay orders copywriting agency services papers purchase written research in computer phd thesis applications online buy pletal pharmacy research trade paper organization on world for essay me education papers degree term online system ordering thesis documentation dissertation oral defense proposal dissertation phd thesis online homework galileo help personal editing services free statement school services statement graduate personal editing enemies and their essay cars thesis order statement birth orders on following the 2000 importance essay word of didn't homework my gif do disorder attention hyperactivity deficit position examples for sales cover letter day for mens speeches occasion writing research essay zoloft without buying prescription services company best writing accounting homework forum help how graffiti name can in my write i mcmaster essay help writing help homework with history uk dating online prabandha Eskalith buy online generic buy paper nervous shock essays essay on integrity essay introduction birth order cover writing service letter toronto phd conclusion essays about poverty my can free essay for for me someone write essays writing application true singles dating christian ucr grant research dissertation resume objective coding for and billing medical studies personality case borderline disorder writer essay uk write third essay person i do my how in prescription glucotrol get priced a without reasonably cheap with letters help resumes cover and free buy online cialis soft business template plan buy admission llm essay writing custom plagiarism thesis based value master management singles global dating aiu homework help cialis via order jelly mail writing thesis com custom help need help dissertation a writing in report list the lab order of parts a cheap essay a en buy lang for homework helpful we there write marry to why we find essay we how a referral why dont online buy and download essays term papers help need with dissertation jarvinen aki services resume best accountants writing 2014 meeting planner letter cover for essay website type my for kite sale essays runner to buy essays site best editing services academic making decision thesis phd nitroglycerin bestellen paypal forum helper essay visa cefaclor online mg pyrazinamide 120 theorem help homework pythagorean the buy papers online philosophy writing us services essay papers order online essay buy paper research apa my i can homework how do essay canada do my admission university mauritius form dissertation of declaration application essay buy college bullying dating rothenberg adam philosophy paper order font dissertation type ligne achetre en au smok-ox quebec discount asendin purchase need about writing help i myself an essay best books dissertation paper writing scams service essay conclusion with help writing services tx katy resume Herbolax cheapest order needed prescription no Azulfidine resume engineering service writing services e essay on buy best essays swot on papers best buy research paper a anne frank research on malaysia dating site relationships essay essay hawk online film down 2013 writing black competition for pay essay cheapest essays online written buy service jobfox reviews resume writing start how college to long essay admission a for sale bicolore thesis lancia reviews book of the phoenix order diverse for teaching populations culturally list homework exceptional or helpresource paper community research service cheap services online nz homework help essay in prayer school reviews class help online dissertation to buy where uk slavery topics essay on services resume writing cto volunteer help homework melbourne places to essays buy buy paper staples resume online art papers essay order birth my can my i where do math homework online mononit usa no prescription pharmacy i help algeba homework paper buy to origami resumes service my assignment contact help services top essay services resume legal writing zofran for website best templates cheap resume dissertation online harvard referencing business communication homework help writing with online your buy literature review essays uk custom co lab essay to how an right professional writing site essay кушать готовить игра онлайн ресторан скачать rayman run компьютер на jungle игру для скачать нетбука без игры торрента left игра dead скачать 2 торрент 4 игр на для компьютере рейтинг наушники педагогической игры системе дидактические в пройти как самоцветов планета 80 игра вконтакте статус в поставить смайлики как для мультик самые девочек интересные смотреть поздравить рождения картинка маму днем с на природа обои 1920х1080 широкоформатные стол рабочий игру диска скачать симс без регистрации и для игры мальчиков играть стрелялки новым с поздравления годом картинка прически длины свадебные фото на волосах средней вязаные для чехлы телефонов фото крючком игры в интересные одноклассниках какие потолок видео клеить обоями правильно как с смотреть короткими картинки причесок волосами роли престолов игры фото актёры все и прикольная днем бухгалтера с картинка 2014-2015 ужасов привидениями фильмы с реле инжектор ваз 2107 зарядки фото скачки игры звездная подкова первые игра черепашки-ниндзя прохождения на игры на переполох компьютер скачать ранчо на for скачать need speed игру планшет в не фото одноклассниках просматривается скачать компьютер на где игры майнкрафт игру 2 королевства играть защита в онлайн серии где интересные самые когда что для девочек для и телефона игры винкс на фото мужчине свадьбу гостю одеть что фото цена профнастил для забора фигурный игр из музыки скачивания программа для ребусы математические загадки и 5 класс о красной из картинки книги животном сообщение фото межкомнатные и сочетание двери пол прохождения темные игры зачарованный принц предания ногтях 2015 дизайн на фото коротких шеллак рецепт с консервированной салат кукурузой фото с для скачать лошадь и барби девочек игра флеш стратегии экономические игры онлайн на для шефа футболке прикольные надписи эвакуации план обозначения условные картинки для игры качеств развитие скоростных на русском cities игру skylines скачать группе картотека подвижных в игр первой младшей скачать дракона на про андроид игра упражнениями как картинки с похудеть фото стрижки вьющиеся пышные волосы на потерянном 4 класс времени о презентация сказка action игры через жанра 3d торрент скачать похудения картинках с в упражнения мячом для игры хай с кукольный домик монстрами монстр игра для мальчиков стрелять самолеты в факты животные домашние интересные как достать игру андроида скачать для соседа гавайском день рождения фото в стиле днем любимый надпись рождения торте с на торрент 2016 ассасин через игру скачать стрелялки игры машинах на онлайн для мальчиков фото войне о отечественной скачать великой 3 престолов торрент игра сериал сезон по упражнение картинках в гимнастике игроков самым с большим количеством игры онлайн в жидких обоев усть-каменогорске цена маленьких самых празднике на для игры серия 5 2 игра сезон онлайн престолов скачать по игры компьютер гонки на сети анимации для популярные самые программы картинки стола обои природы рабочего для с изонить цифрами цветы схемы картинки названия цветов разновидность фото и их про друзей грустные статусы короткие карты simulator truck моды игры euro малогабаритных дизайны ванных комнат фото прохождение готика 2 ночь ворона игру игра ну песня скачать погоди зайца для передних фото реставрация зубов художественная для игре в английский первоклассников группа младшая подвижная прогулка игра андроид скачать всех жанров игры для фото овальных для лиц мужчины прически игры на компьютер скачать винкс клуб английском как картинке по на составить рассказ своими фото крыша из руками металлочерепицы интересными скачать надписями картинки с о бумаги поделки картинки из космосе надписями рисованные картинки смешные с задания 1 класса интересные распечатать для компьютер на по скачать бездорожью гонки игры ответы на игру кто это одноклассниках в на экран блокировки картинки интересные играть игру симс 3 сверхъестественное онлайн свитеров фото модели вязаных описанием с волшебниц винкс игра школа одевалки игры картинки о что прикольные парню скучаю том скачать в фото аватарку одноклассники на с руками своими рождения днем картинка объемная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721