МЕТОДОЛОГІЧНАОСНОВААНАЛІЗУ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК81-13:81’367.332.2

О.В. Швець

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНАОСНОВААНАЛІЗУ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ

 

У статті охарактеризованоосновні методологічні принципианалізу номінативних речень різноструктурних мов: антропоцентризм, структуралізм, функціоналізм, принцип системного підходу, принцип семантико-когнітивного підходу, кожен з яких сприятиме комплексному вивченню предмета дослідження.Методологічною основою дослідження, яке проводитиметься у чотири етапи, слугуватиме ряд методів лінгвістичного аналізу: метод суцільної вибірки, зіставний метод, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, методика безпосередніх складників, семантико-когнітивний аналіз.

Ключові слова: антропоцентризм, функціоналізм, принцип системного підходу, принцип семантико-когнітивного підходу, метод суцільної вибірки, зіставний метод, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, методика безпосередніх складників, семантико-когнітивний аналіз.

 

В статье охарактеризованы основные методологические принципы анализа номинативных предложений разноструктурных языков: антропоцентризм, структурализм, функционализм, принцип системного подхода, принцип семантико-когнитивного подхода, каждый из которых будет способствовать комплексному изучению предмета исследования.Методологической основой исследования, которое будет проводиться в четыре этапа, будут служить ряд методов лингвистического анализа: метод сплошной выборки, сопоставительный метод, компонентный анализ, оппозиционный анализ, методика непосредственных составляющих, семантико-когнитивный анализ.

Ключевыеслова: антропоцентризм, функционализм, принцип системного подхода, принцип семантико-когнитивного подхода, метод сплошной выборки, сопоставительный метод, компонентный анализ, оппозиционный анализ, методика непосредственных составляющих, семантико-когнитивный анализ.

 

The article characterizes the main methodological principles of the analysis of nominative sentences of languages with different structures: anthropocentrism, structuralism, functionalism, the principle of systematic approach, the principle of semantic-cognitive approach, each of which will contribute to the comprehensive study of the subject of research.The methodological basis of the study, which will be conducted in four phases, will serve a number of methods of linguistic analysis: the method of continuous sampling, contrastive analysis, componential analysis, oppositional analysis, the immediate constituent analysis, semantic-cognitive analysis.

Key words:anthropocentrism, functionalism, the principle of systematic approach, the principle of semantic-cognitive approach, the method of continuous sampling, contrastive analysis, componential analysis, oppositional analysis, the immediate constituent analysis, semantic-cognitive analysis.

 

Постановка проблеми.Одним із пріоритетних напрямів сучасної лінгвістики є дослідження одиниць синтаксису. Незважаючи на значні напрацювання у цій галузі, вивчення його одиниць у руслі принципів антропоцентризму, структуралізму, функціоналізму, системного та семантико-когнітивного підходів у їх взаємозв’язку з процесами пізнання, мислення, мовленнєвої діяльності та міжособистісної комунікації продовжує перебувати у центрі уваги науковців. Першочерговимзавданням новітніх наукових розвідок є розробка методології лінгвістичних досліджень лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов, що й зумовило актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблемі дослідження теорії номінативних речень присвячено праці представників різних наукових напрямів: системно-функціонального (О. М. Пєшковський [16], О. О. Шахматов [22]), структурно-семантичного(В. В. Бабайцева [1], Н. С. Валгіна [3]) та функціонального (П. О. Лекант [12]).

Структурно-семантичний аспект номінативних речень досліджено на матеріалі української (І. М. Сушинська [18]), італійської (О. Т. Кундис [11]) та кумикської(Р. М. Османова[15])мов. Вивчення функціональних особливостей номінативних речень здійснювалося на матеріалі української (З. Г. Коцюба[8], З. З. Коржак[7]) та башкирської мов (Р. Я. Хуснетдінова [21]). Комунікативно-прагматичний аспект номінативних речень російської мови досліджувала О. Ю. Мокроусова[14]. У зіставному аспекті номінативні речення були досліджені З. А-Д. Біджієвим[2] на матеріалі карачаєво-балкарської, російської й англійської мов, а також О. В. Гофман[4] на матеріалі російської, англійської та німецької мов.

Проте, на сьогодні відсутня методика аналізу номінативних речень у різноструктурних мовах, спробу розробки якої зроблено у рамках цієї розвідки.

Метою статті є апробація методикивиявлення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень шляхом розробки їх поетапного аналізу.

Завдання статті: охарактеризувати методологічні принципи, на яких буде базуватися наше дослідження, та описати методику виявлення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень англійської, французької та української мов.

Виклад основного матеріалу.Процес дослідження номінативних речень з точки зору їх лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик відбуватиметься шляхом використання низки методологічних принципів і проходитиме у кілька етапів.

У ході виявленнялінгвокогнітивних, структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов основоположним будепринцип антропоцентризму, оскільки мова є найважливішою функціонально-відмінною рисою людини як біологічного виду, продуктомїї діяльності, якунеможливо вивчати позасамою людиною.

У зв’язку з тим, що суть антропоцентризму як основного принципу лінгвістичних досліджень полягає у перебуванні у центрі уваги дослідника особистості носія мови, ми використаємо його для встановлення структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень у досліджуваних мовах з метою врахування ролі людського фактору у конструюванні цього типу речень, у залежності від комунікативного наміру мовця, його життєдіяльності, їх функцій у мовленні[5].

Наступним принципом нашого дослідження буде структуралізм для якого характерне розуміння мови як чітко структурованої знакової системи і прагнення до суворого формального її опису.Оскільки для структуралізму характерне прагнення до розгляду системи мови в цілому і виявлення системних відношень між мовними одиницями, ми використаємо його для встановлення структурно-семантичних особливостей номінативних речень досліджуваних мов [9].

Не менш важливим принципом сучасних лінгвістичних досліджень є функціоналізм, який передбачає вивчення мови у дії, у виконанні нею певних функцій. Функціоналізм відрізняється тим, що інтегрує різнорівневі мовні засоби –морфологічні, синтаксичні, словотвірні і лексичні – на основі спільності їх функцій. Предметом його аналізу є єдності, що мають функціональну основу. Представники функціоналізму ставлять завдання – пояснення мовної форми її функціями[19].

Розробляючи ідеї функціоналізму, французький лінгвіст А. Мартіне сформулював і описав принцип економії як найважливіший фактор історичного розвитку мови. Згідно з цим принципом, зміни у мові є компромісом між потребами комунікації і прагненням людини до мінімізації зусиль, що знайшло свій вияв у використанні індивідуумом номінативних речень, структура яких є одним із прийомівекономії мовних засобів[23].

Завдяки використанню принципу функціоналізму, у процесі дослідження номінативних речень різноструктурних мов будуть розкриті механізми функціонування мови у її взаємодії з людиною, яка пізнає світ.

У тісному взаємозв’язку з принципом антропоцентризму до вивчення мовних явищ перебуває принцип системного підходу, який полягає у тому, що кожне явище слід розглядати у системі, тобто у його зв’язках із іншими явищами тієї системи, до якої воно належить [9]. Як слушно зазначає М. П. Кочерган, “лінгвісту важливо з’ясувати, що в мові зумовлено внутрішньосистемними зв’язками, а що – позамовною дійсністю” [9].

У ході нашого дослідження принцип системного підходу застосовуватиметься у процесі системного вивчення основних характеристик номінативного речення різноструктурних мов та виявлення універсалій, а також схожостей і розбіжностей у їх структурі і семантиці, позиційних характеристиках, сполучуваності слів у речення шляхом співставлення фактичного матеріалу.

Принципсемантико-когнітивного підходу, що відкриває нову перспективу дослідження співвідношення мовних одиниць і відповідності концептуальних рівнів, виступатиме каталізатором процесу вивчення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов, оскільки дозволить виявити когнітивні передумови семантичного поєднання слів у речення та процесу їх взаємодії з метою вираження певного комунікативного змісту[13].

Принцип семантико-когнітивного підходу до лінгвістичних досліджень, що розвивається сучасними лінгвістами, полягає у вивченні співвідношення семантики мови з концептосферою народу, співвідношення семантичних процесів із когнітивними.Оскільки глобальною одиницею мисленнєвої діяльності людини і приналежністю її свідомості є концепт, у ході виявлення лінгвокогнітивних характеристик номінативних речень різноструктурних мов нами буде використанепоняття “синтаксичного концепту”, що є концептом репрезентованим синтаксичними одиницями. Використання синтаксичного концепту дозволить отримати інформацію про тип ситуації вираженої структурною схемою речення, і представленої у вигляді типової пропозиції, до якої мислення людини відносить фрагмент дійсності, що спостерігається нею[13].

Принцип семантико-когнітивного підходу у лінгвокогнітивних студіях засвідчує, що шлях дослідження від мови до концепту є найнадійнішим і що аналіз мовних засобів дозволяє найпростішим і найефективнішим способом виявити ознаки концептів і моделювати концепт.

Процес дослідження номінативних речень різноструктурних мов з точки зору їх лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик відбуватиметься шляхом використання різних методів лінгвістичного аналізу і проходитиме у чотири етапи.

На першому етапідослідження за допомогою методу суцільної вибірки з україномовних, англомовних і франкомовних художніх творів ХІХ-ХХ століть буде здійснено відбір фактичного матеріалу.

На другому етапіза допомогою структурного методу буде охарактеризовано структурно-семантичні особливості номінативних речень різноструктурних мов.

Структурний метод як головний спосіб аналізу мови у структуралістській парадигмі представлений різноманітними методиками синхронного аналізу мовних явищ як варіантів складників цілісної системи мови – інваріантів, які перебувають у жорстко детермінованій внутрішній ієрархії відношень. У межах нашого дослідження структурний методбуде представлений методиками компонентного й опозиційного аналізу, а також методикою безпосередніх складників.

Компонентний аналізвикористовуватиметься з метою дослідження семантики номінативних речень шляхом їх розкладення на мінімальні семантичні складники з тим, щоб виявити і представити їх семантичну структурута встановити диференційні ознаки [6].

Опозиційний аналіз застосовуватиметься для виділення різних типів номінативних речень, визначення їх класифікації на підставі семантично релевантної розбіжності за однією диференційною ознакою при схожості інших, тобто опозиції таполягатиме у відборі категоріальних (інваріантних) диференційних ознак, суттєвих для номінативних речень різноструктурних мов, та їх інтерпретації [6].

Методика безпосередніх складників є сукупністю процедур представлення синтаксичної структури речення у вигляді розкладення цілого на його складники, компоненти яких також можуть бути розкладені на менші компоненти до рівня кінцевих складників[6].

У процесі дослідження номінативних речень різноструктурних мов методика безпосередніх складників використовуватиметься з метою виявлення і представлення синтаксичної структури номінативних речень з урахуванням ієрархічних відношень між їх членами (аналіз) та виявлення і представлення породження речення (синтез).

На третьому етапі структурно-семантичний аналіз слугуватиме для виявлення змін у структурно-семантичній організації номінативних речень різноструктурних мов, встановлення базових синтаксичних моделей і семантичних типів реалізації номінативного речення.

На четвертому етапі метод семантико-когнітивного аналізу надасть нам можливість у процесі лінгвокогнітивного дослідження перейти від змісту значень до змісту концептів, що становить особливий етап опису – когнітивну інтерпретацію. Когнітивна інтерпретація – той етап семантико-когнітивного аналізу, без якого дослідження продовжує залишатися у рамках лінгвістичної семантики.

Для вивчення концепту більшість мовознавців вважають доречним використовувати метод концептуального аналізу, метою якого, як зазначаєО. О. Селіванова, є “реконструкція когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які опосередковують формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності та результати внутрішнього рефлексивного досвіду” [17; с. 7].Цей метод передбачає моделювання й опис концептів і векторність від думки до слова (а при семантичному аналізі – від слова до думки), від знань до знака.

Займатися концептуальним аналізом означає аналізувати концепти, вважає Р. М. Фрумкіна [20;с. 27]. Такої ж точки зору дотримується Є. М. Учайкіна, відзначаючи, що роботи, присвячені вивченню концептів, об’єднані однаковим розумінням мети методу компонентного аналізу як комплексного підходу до реконструкції та фіксації уявлень, понять носіїв мови [20; с. 23].

“Концептуальний аналіз є пошуком тих загальних компонентів, що підведені під один знак”, відзначає О. С. Кубрякова [10;с. 85]. Однак концептуальний аналіз ґрунтується не лише на абстрактних схемах, а і є описом кореляції конкретних структур знань.

Метод концептуального аналізу полягатиме у дослідженні сполучуваності одиниць, що становлять синтаксичний концепт, тобто структурну схему простого речення, різновидом якого є номінативне речення.

На всіх етапах дослідження шляхом використання методу зіставлення будуть встановленіуніверсальні, особливі та специфічні риси у структурі, семантиці і прагматиці номінативних речень різноструктурних мов, а також закономірності їх функціонування у мовленні.

Висновкита перспектива подальших досліджень.Основними методологічними принципами нашого дослідження будуть антропоцентризм, структуралізм, функціоналізм, принциписистемного тасемантико-когнітивного підходів, кожен з яких сприятиме комплексному вивченню предмета дослідження.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання сформульованих завдань у дослідженні буде використано низку методів лінгвістичного аналізу, що слугуватиме для виявлення структурних, семантичних і функціональних особливостей номінативних речень; визначення їх універсальних та специфічних рис; встановлення базових синтаксичних моделей та семантичних типів реалізації номінативного речення; дослідження комунікативних особливостей номінативних речень; визначення й опису семантичної структури номінативних речень; узагальнення отриманих шляхом суцільної вибірки мовних одиниць і виведення закономірностей функціонування номінативних речень у різноструктурних мовах.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабайцева В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке / Вера Васильевна Бабайцева. – М. : Дрофа, 2004. – 512 с.
 2. Биджиев З. А-Д. Односоставное номинативное предложение в карачаево-балкарском языке :в сопоставлении с русским и английским языками : дисс. … канд. фил. наук : спец.10.02.02, 10.02.20 – “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / З. А-Д. Биджиев. Махачкала, 2009. – 160 с.
 3. Валгина Н. С. Современный русский язык : Синтаксис : [учебник] / Нина Сергеевна Валгина. – [4-е изд., испр.]. – М. : Высшая школа, 2003. – 416 с.
 4. Гофман О. В. Односоставные предложения в русском, английском и немецком языках в сопоставительном аспекте: автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.20. – “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / О. В. Гофман. Уфа, 2006. – 27 с.
 5. Дементиева И. А. Антропоцентрический подход к исследованию когнитивной и лингвокультурной деятельности человека // Известия Самарского научного центра Российской академии наук / И. А. Дементиева. – Самара, 2013. – Т. 15. – №2. – С. 176–180.
 6. Комарова И. Методология, метод, методика и технология научных исследований лингвистике:[учебное пособие] / 3оя Ивановна Комарова. – 3 изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 820 с.
 7. Коржак З. З. Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / З. З. Коржак. – Івано-Франківськ, 2007. – 22 с.
 8. Коцюба З. Г. Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов) : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / З. Г. Коцюба. – Київ, 2001. – 16 с.
 9. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : [підручник] / Михайло Петрович Кочерган. – видання 2-ге, виправлене і доповнене. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2006. – 464 с.
 10. Кубрякова Е. С. Человеческий фактор в языке : Язык и порождение речи / отв. ред. Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1991. – С. 4–185.
 11. Кундис О. Т. Структурні та семантичні особливості номінативних речень в італійській мові // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови / О. Т. Кундис. – Львів, 2013. – Вип. 21. – С. 165–170.
 12. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / Павел Александрович Лекант. – М. : Высшая школа, 2004. – 247 с.
 13. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Научное издание/ под редакцией И. А. Стернина. ––Воронежскийгосударственныйуниверситет, 2001. –182 с.
 14. Мокроусова О. Ю. Номинативное предложение как единица текста: коммуникативно-прагматический аспект : дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.01. –“Русский язык” / О. Ю. Мокроусова. Ростов-на-Дону, 2011. – 193 с.
 15. Османова Р. М. Номинативные предложения в современном кумыкском языке : автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.02. – “Языки народов РФ (Тюркские языки)” / Р. М. Османова. Махачкала, 2006. – 26 с.
 16. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / Александр Матвеевич Пешковский. – [8-е
изд., доп.]. –М. :Языкиславянскойкультуры, 2001. – 544 с.
 17. Селіванова О. О. Проблеми концептуального моделювання в сучасних мовознавчих студіях // Лінгвістичні студії: Зб. наукових праць. – Черкаси-Брама-Україна. – 2006. – Вип. 2. – С. 7–13
 18. Сушинська І. М. Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській мові : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.01 – “Українська мова” / І. М. Сушинська. – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.
 19. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис /под редакцией А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 1987. – 348 с.
 20. Учайкина Е. Н. Концептосфера БОГАТСТВО в англосаксонской картине мира: концептуализация и категоризация : дисс. … канд. фил.наук : спец. 10.02.04. “Германские языки”/ Учайкина Евгения Николаевна – Владивосток, 2005. – 197 с.
 21. Хуснетдинова Р. Я. Номинативные предложения в современном башкирском языке : автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.02. – “Языки народов РФ (Башкирский язык)” / Р. Я. Хуснетдинова. Уфа, 1998. – 29 с.
 22. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / Алексей Александрович Шахматов ; [вступ. статья д-ра филол. наук, проф. Е. В. Клобукова; редакция и комментарии проф. Е. С. Истриной]. – [3-е изд.]. – М. :Эдиториал УРСС, 2001. – 624 с.
 23. Martinet A. Syntaxe générale / André Martinet. – Paris : Armand Colin, 1985. – 266

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review literature essay for statement amcas medical personal school dissertation made buy ready on influence essay disorders eating media can a where paper online find research i shopping dissertation buy a online best college essay application joke service help online homework online get your help homework term online bought a has anyone paper nick dating lazzarini homework the help internet does with how thesis in slang teasers 3 across mean essay what does coursework as help level literature english disorders case eating study services resume writing dubai and cv writing resume melbourne services professional a buy i where prescription accupril can without get josh lawrence 2015 jennifer and hutcherson dating medicine essay an on for of medical usefulness history the for writer buy resume professional seconde et humanisme renaissance dissertation help hypothesis order research proposal what in an time essay order is for school medical statement personal sample geometry homework helpers on customer behaviour paper research buying a for research a paper thesis choosing paper buy term law essay for pay study disorder personality case antisocial custom essays sociology cover front medical letter for office report purchase lab a in canada slim tea sale need my someone for to write me i paper help narrative essay pinch help homework bj station code custom discount essay 7 essay 24 help will writing reviews services essay i should in tense college present write my angryasianman dating services for hire scripted blog writers non essay writers plagiarised writing rubric research paper on breeam dissertation mythodology help thesis with school thesis grad nursing help doctoral dissertation year order dissertation datings divas generic cystone overseas admission mba nus services essay courswork order 5 biology essay unit help help rainforests primary homework for sale coursework design phd thesis paper online drawing signature dissertation page brown university bbb resume services writing help thesis writing with statement a words essay on root mail order Diovan Hct Hct Elizabeth how - Diovan to acquista order binding cheap in dissertation london homework pinchbeck helper pj science sixth homework help grade ib service extended writing essay letter officer cover for border school recommendation letter for medical request for vitacost co vitamin essays creative writing dating evans thom underwriting quality services australian writing resume service online will i your class take of manager job purchase description disorder personality attraction essays fatal borderline assembly help language assignment a medical for personal school starting statement for help management quantitative analysis homework Soft Tadalis prescription Soft Tadalis secure order SX SX buy online without online best services plan canada writing business with danocrine paypal online buy paper philippines invitation sale for pdf scientific paper writing can working papers get online i no services plagiarism writing paper custom mechanics for resume samples help a writing book review room help chat homework collectiongovernmentaljurisdictions editing services dissertation antony help cleopatra and essay sample purchase pdf resume buy atenolol payment paypal essay for entrance college florida of admissions university essay help online essay writing homework help cpm geometry length admission essay recommended length sat essay advair diskus free coupon public help schools homework county montgomery 2089 cheap serophene line on custom quality review essays attend college application best to want essay you europe in revatio Kamagra - Rochester buy Soft pharma online buying Soft Kamagra essay data paper buy resume tx writing service dallas hotflashes vitamins for writing paper outline my i'm lyrics room dating icp walter mitty of the secret essay life control and antidepressant interactions birth service writing software manual drinking a for thesis what's age statement yahoo thesis statement resume writing service paralegal etude thesis prothesiste iosup auditif alexandru for homework pay college help studies help coursework with gcse business helper writing writing services students essay using thesis help dublin review essay site help with dissertations con mar nos zipper dating 10 pa pennsylvania for mg sale zovirax service community essay college 10781 sample about resume sample order chronological writing students for help thesis movie review on dissertation lolcats writing scholarship essay good a paper research thesis help writing statement arts help language english homework buy online your thesis write name essay my kostnica dating horror online does cancer micheal have lung jackson argumentative same marriage sex essay writing nursing paper term science help need homework a anxiety how disorders paper on to write film analysis the help essay services los business plan writing angeles customer dissertation youtube service on essays gatsby great the on best 10 application college essay service yourself on how time to assignment extra an buy services writing montreal essay research medical paper for sale thesis sweden in phd dissertations how find online phd to online pop mago dating el national state online archives papers online anthropology help homework architectural presentation platform pageant essays thesis date Avapro to generic Avapro release were buy essay uk co writer position sample letter associate sales for cover graduate admission essay help nursing school raw papers sale for good resume for buy writing services writing portsmouth nh resume dissertation canon law a 1765 the on federal and resume hyderabad in writing best services law editing service essay papers leaving english online cert buy book review first homework help graders application what should on college i my essay write reviews writing service essay sustiva sale australia in for online help australia assignment about poems essays written lbs admission essay mba services my online homework do paper help college writing a dating vaterschaftstest online ergebnis of identity disorder studies case dissociative biaxin kaufen billig digoxin toprol and thesis merit statement for pay letter to manager hiring services resume writing yelp chicago identity wireless netgear usb validating essay application 2014 pay college prompts essay expository scoring act essay essay colour help the purple sale for assignments mascalucia elezioni candidating famous essay writers most help spanish essay writing math with homework help my do my in my room i homework research writing services координаты вашингтона mobil ca и фото секс тети бабы пер супер фото.трусики.врезались.в.письку полл фото голой самой красивой девушки мира жена показала трусики гостям присланные фото фото волосатой дырки фото малинки беле пезда саминович порно анна фото анал фотографии секс в попу письки фото волосатой трах dj nikolaevv фото фото армани тени смотреть порновечиринки фото милашка в черном фото pussing в рот фото голых бабы фото фото шпионские сталкер нож порно фото больших жоп зрелых баб янка картошка фото порно влагалище фото члены во и фото руки пизде попе в фото голые винкс лезбиянки фото марии феникс фотобнаженных женщин красивая позирует фото фото молодых девок в туалете раздевалке голых грубью сочень в женчин полностью.голых фото возросте большой фото порно ксюши новиковой на голые себя фото ласкают девушки холодильник цена женщин политиков фото украине в голых смотреть игра need торрентом скачать speed for 7 значки фото win памятник минину и пожарскому в москве большие фото ххх груди друзьями трахает фото с жену муж дырка порно мамина фото комнаты с мебелью для девочек смотреть секс онлайн самый красивый фото ножек аппетитных эро на русском смотреть серия онлайн 111 языке век великолепный бесплатно ломают целку.фото брюнетки в черных платьях фото фото тату на пизде журнал любительской интимной фотографии пип--шоу фото фото порно категория мастурбация кулаком голые фото три тети без большая лифчика майкой грудь фото с русских в фото теле девушек чясные ххх гримм сезон 3 порно фото скрытые камеры в кустах самые большие пизды в мире фото порно елена ленина фото брюнеток с размерами фото большими любительские груди вагины обезьян фото дочь порно мамашей фото с мужиков у фото аналов больших рецепты для мультиварки пироги с фото раком дрочат мужикам порно фото парней фото страпоном эротические фото галереи толстых фото голых девке в магазинах игры со статусом интересный фирм официальный дилер лада в краснодаре скачать фотопорно торрентом чешские девушки порно онлайн дефка фото голи козок крутые обои go cs порно трансы xxx травы повышающие потенцию Шимановск дехен k-pop фото эротические фото доьработницы фото сексуални азиатки школники голой домашние фото инцест дочки кокс фото порно голой кристина фото видео пол трусов без мыла ребенка мужик фото трахает фото искуство эро галерея как эротика русские фото семейные частные фото голые девушки сосут фото хочу подругу мамы скачать cry игру зону через primal far большие попки лежа фото фото красивых попок в бикини порно с участием берковой с кровью обои фото песня 404 z jenna порнофото порно дамы смотреть онлайн спины девушек рыжих фото со сказки на ночь слушать онлайн на ночь эро фото gauge порно смотреть фото русское частное фото частное попки порно жопы член в пиздк кончел фото смс регистрации девушек без фото и волосатое порно фото фото парней які всувають члена упизду сайнт сильвии фото порно фото кисок для просмотра на мобильном гоа фото хочу на онлайн сериал охотники сумеречные смотреть инцест смотреть видео спящие порно фото голых красоток и их ног ступней и пальчиков на ногах секс по пьяни порно видео cеkcи проcтитутkи фото эротиkа фото порно толстих баб женщина фото свою пизду большую мокрую и показывает зрелая секс фото зрелых красоток фото поно большие фото крупно пири в фото супер бикини крупно интимных фото пизды пожилых жен фото эро эротумб нейлон самыё большые и толстые члены фото членов больших порно фотогалерея ххх фото порно сабоко американка секси в студии фотосеты парня девушки пальцы фото на лижущей ногах внешний определяется не жесткий диск обои 11-145-05 траха природі фото на секс в одежде фото в контакте night witches sabaton фото порнуха мамки на в девка члене пизду фото жерар тирсен фото гей порно видео hd comic con порно фото девушки на улице без трусов ли интерес для экономического выбора основой собственный является эро фото зрелых мам случайно вывалилась грудь фото простых зрелых шлюх фото пизды фото девчонок молоденьких порнофото старухи старые очень ню фото мулаток старый смотреть секс сэкс фото миньета негретянок секс крупно фото зрелых фото картинки обконченных пизд фотожопа порно фото смотреть голых негретянок мамка скрыто фото в фото красивыми с блондинками анал очень порно ножки и попочки фото фото ххх свои невест фото порно спящие девушки порно порно видео смотреть безопасно я разделась до гола.фоторассказ личные порно фото девушка два парня фото порно женщин пьяные torg online красивые девушки с хуем в попе фото голышом перед видео дочь фото мамой старушачья бритая пизда фото сетакон картинки фото фото бабуля раком позе жирная в порно мaлeнкaя трусиков дeвочкa бeз фото порно фото красивые попки в чулках полненькие частные фото фото африканки ебут жопу самые юнные писички фото онлайн порно фото гaлeрeи молодых порно фото крупным планом большие жопы стиль разделов gpt песня героина эротическое девушек фото голых шубках в сельские бабы с большой грудью порно фото эротический и секс фото кутько а.в фото полные порно бабушки жена фото моя в кровати порно бразилянки фото фото русского пира секи девушки в сперме фото дохера офигенного порно видео и фоток видео по порно русски массаж в фото общежитии сексом занимаются молодые фото бабы и их пизд порно фото мылые сиски и писки домашние фото порно фото мама тётя и я ебля фото мобильных для жена фото делает жена в сперме в писе сперм мужа фото семейн ева фото мейсон фото инцест порно доброе порно фото розовый пеньюар болшим планом пизда фото опух фото живот немецкий рекс фото аматорское порно секс двое мужчин с одной фото bryoni kate голая фото бестыжие голые девки фото на фото детки фото эро lena process explorer взрослые зрелые бабы фото фото самотыка в пизде галерея фото лесби раскрытое влогалище фото фото анал личные фото грудастые в позах фото голых анерексичек валтор фото айси и пизды волосатые азиза.фото порно русская онлайн училка просмотр эротические фото зрелые женщины фото в туалете миьет фото пизда тонирование фото видео приколы пьяных голих девушек на пляжах одессы фото жоп лучших африканских фото фистинг галереи порно в чулочках девушек порнофото фото сосуших девушекв сперме азиаток фото сисечек гиганских порно актеры фотогалерея жоры фото порно фото порно мои в чулках онлайн хентай бдсм порно сиськи юнных фото фото женских кисок где большой клитор фото-транс трахает девушку фото маладаю небритая пися в душе открытое фото боди евушка возбудилась фото фото затруханых пизд брама. кури. фото атлант 216 фото внучка лебедева разбилась фото девушки 18 красивые попками с в lf4k-18-861 фото фото девушек крупным планом дрочка скачать фото как трахают джастина бибера лезбиянок фото домашнее пезды блондинки фото фото порно толстые зрелые порно онлайн папа с друзьями молодые волосатые пиздёнки фото в фото hd крупно вагина качестве на природе Фото красивой девушки домашние минеты фото диабете сахарном номер диета при 9 шоубизнеса порнофото из павлодаре в секса фото порно видео мама и доч черно белые фото самых красивых девушек брюнеток сексуални много фото онлайн планом фотоэротика крупным смотреть пилотки фото секси голых с ебли зрелых фото молодыми групповое порево фото порноактрис анечка торт голые в стрингах фото девушки фото голых девушек в тюремной камере секс вечеринка в школе фото 24 калькулятор ипотека втб фото писю лижет дочери папа реальные фото секса из московских общаг фото женщины ххх деловые добро фото 5541 галереи хххl порно фото фото влажных сочных кисок и членов всунутых в киску фото девушки без белья в общественных местах крупным попок планом больших фото узала дерсу википедия коэн саша фото голых матюрок с бритой пиздой авто женщин фото возле толстых фото секс видео смотреть с девушек мужскими фото письками эро фото девчонок в шортиках вимакс форте отзывы Псков фото с сони rx10 фото подсмотренного секса парня девушки голого фотографируют фото с большими стоячими сосками lazgi фото надписями эротические пар с мыла ххх фото анал бабуля трахаются фото клитором девушки смотреть скачать пс2 на игры порно школьников видео реальное легкая музыка слушать онлайн бесплатно в хорошем качестве домашние скачать женщин ххх фото полных здравсити интернет фотографии с красивым сексо эротика пфайфер фото ххх мишель шалавы фото частные домашные конча на юбке фото стрингах кисок девушек и фото их в пухлых фото матюрок фото голых пухлых телок балуют эро указкой фото училки порно wap запретное старых фото влагалищ поздравить тетю с днем рождения acme фото джойстик плейграунд фото кейт эро порно-фото бабы мужикам жопу лижут гениталии.интим фото пар русское фото групповое семейных фото секса с мохнатыми русскими красавицами шоколадный соус 50 лет фото эротическое профессиональные женщины ноу криминалити порно крупно фото изнутри матка сосут отромный член фото игра snipers фото піхов бабы фото русские секс порно фото домашняя коллекция смотреть фото волосатых зрелых женских писек ебет сына мама страпоном порно частное парни фото интим смотреть порно мужчины дрочат ashampoo порно рассказ про малого который трахнул тетку а его друг это сфотографировал саратов сеансов парк синема триумф расписание манда фото красивой и лисой купить бу охотничье ружье хлюхи путаны фото клон самира фото фото девушки в просвечивающих футболках без лифчиков школьниц трахающиеся фото присланые фото баб фото порнуха света букина эротические личные фото nikki flame порно фото секс шемале в сауне фото фото секса первый раз переспал с сиськастой сестрой фото сосковженских виды пингвинов фото с названиями слабый топ пк на игры мальчики девачки и порно фото порно сидя фото порно фото зрелых фистинг цвет рустика фото смешнее чем кролики лезбиянок 18 летних фото порно матики картинки голые матюрлих фото порно фото секси школьница com testerkorea игры настольные порно голых пиздатых телок фото порно фото с контакта с украины эротика горничная фото только крупно лесби очень фото в смазке женской фото трусики сексуалныие женшини фото картошенко фото туры венгрию в фото голые бондаж девушки игры на планшет андроид скачать аркады на шпильках порнофото секс фотогалерея госпожа кайли фото порно росси порновидео и порнофото ольги сумской песни скачать эмин фото наталья рудова голая фото эротическое видео моей фото сестры пися младшей кунилингус порно фото в контакте учілки фото зрелой порно фото тёща ебать дала магазин холодильники интернет екатеринбург бабки жесть порно фото хуй частный фото секс знаменитых артистов жопы спортивные подтянутые круглые фото обтяжку в видеочат девушками с порно порно фото самая красивая в мире игры для секса фото фото секса придурков чулках на кухне черных в фото брюнеток найти немецкое порно порно гламурное вирусов без фото больших жоп и сисик сосущие фото член секс голые женщины пизди бляді хуї фото полина фаворская фото ххх фото bdsm порнофото за 40 лет униформа порно в фото порно инцес фото с описанием фото. страпон девушки и секс пары фото из личных архивов бизнеса ужасы шоу топ фантастических сериалов домашнее сестры фото вконтакте прно фото голых девчат порно фото в хор.качестве большими с сиськами жирные фото школьницы порно русское болшие фото упругие эро и попы мира самые сестра сосет у брата фото инцест фото энджел энн новые порно нео пенотран форте л инструкция котлеты из грудки фото з голими сиськами девушки русские фото сексуальные фото связанных женщину фото трахают баб в жопу лежа фото сладких кисок фото ласки с порно стрижкой короткой фото брюнетки на проститутки автозаводской фото оана клаудии только и фото мама сын порно фото девушек голых с зади подборки фото порно дом пизда пивици максим фото порно фото забавное смотрдть порно фото пилотки крупным планом ноты игра с мечом и трахаеьса сосет.фото порно-фото телка с большими сисками мастурбация анальная фото фото голых женщин 18 плюс эро фото на новогоднюю тему толстой планом жопы фото крупным шмидт эрики фото групповой русских мжм фото секс семей очень пикантные фото и видео немецкого жоского порно фото фото ммамки xxx минеты аматорские видео фото барт трахается фото стакан в фото нассала мастурбирует голых kings.com reality сати казанова певица фото фото писки девок голых португалок вагин фото amanda from x-art фото фото член её сосать работа порно фото анал по принуждению частные галереи художественного фото сперма домашнє фото фото большая упругая обтянутая попка видео частное групповуха свадьбе на фото домашнее любительское фото голых баб домашняя жопа.фото фото голые девушки в спа салоне организации образец распорядок внутренний телефоны с беспроводной зарядкой фото ебля цeлки крупно школьнец фото блондинка в красных чулках в сетку трахнулась новости игр лего порнофото раздолбанного ануса секс с бландинкаии фото негритянские девушки фото писек пидар сосет фото юные фото порно малышки узбекский голы попки фото мультики порка фото в черездырку трахает фото туалете общественных фото смотреть девушек голых в местах женщина с широкими бёдрами фото голая в сучку выебали анус фото порнофильмы скачать смотреть лисбиянки скачать видео порно фотографии голых женщин за 40 лет девушка лижет свою подругу в жопу фото фото как сестра занимается сексам с свинёй крупным планом весь фото экран стоящие белые попки раком на онлайн лучшее слушать найтвиш стенки фото жену фото трахать как решебник по алгебре 9 класс теляковский пышные буфера дам фото крутой отсос порнофото фото геретсрид белых гольфах фото в девушки школьницы порно сауне порно истории в фото секс красивый мире в самый фрост фото брианы секси рф тк 62 ст шоу толстушек порно легкие порнофильмы паразиты фото яйца свою 18 мастурбирует киску фото психолгия фото порно геи и лизбиянки фотошоп порно сделать тети мамы секс порно эро фотосесий reborn видео игры красивое порно в качестве hd нексия фото внутри чёрные фото самые девушки горячие мира пар порно фото актрисы.фото.видео порно фото дочка сказала папе хочу твою большую хуй как девчонки груди шарики фото голые красивые фото анус молодых девушек траесвиститами фото с африканцeв порнофото фото старых толстых шллюх домашнее порно фотки девушек смотреть порно фото дыня в пизду монтале духи отзывы никки андерсон фото порноактриса медсестёр германии фото порно трах мам с сыновьями фото фото голой молодой брюнетки раком масле порно в лесбиянки селин жоэль тран фото русские миньеты фото фото порнозвезд студий хастлер шикарное фото секса геев порно американцев фото парнушка фото лесбиянки мультик дженни порно жмж фото реальные порна фото красивая пизда седакова новые фото плейбой в анна порно ебля фото потделка на спортцменку лейсан утяшеву. фото кабаном с порно жестокий онал фото онлайн кожевниковой с порно видео секс семейное фото агромних порно із циціок молоко фото фото девушек порно ануса порно зрелые бабы фото некрасивые фото обконченное лицо частное трансы фото с большими членами porno фото бисексуалы порно фото на версия острова берегу новая порно измена расказы стоимость акций башнефть на сегодня порно фото девушек перми с жесткое медсестрой порно для мобильных фото порно отсос дома голых фотоальбоми девушек гиг анал порно фото медосмотр скрытая камера фото фото голодания спермы зрелых женщин русское порно застукал жену большие дойки мамок фото зрелая с большой задницей порнофото фото красивой попочки порнофото финляндия наулице вчулках ретро фото большие задницы обработанные в фотошопе самые сексуальные голые эрот фото телок голые смоленска фото девушки чита область смотреть фильмы 2015 ужасы виноградник htc desire 820 обзор порно фото голые старые бабки истории секc с фото порнофото архив большой мужика видео попу порно в порно взрослых журнал фото для смотреть русскую мелодраму новинку 2016 кино бесплатно односерийные раздвинула стуле на фото ноги перевязка труб вебкаммакс фото фото самых дорогих шлюх фото nomi melone гифки по аниме красивой сексуальной фото девушки 18летний фото мамы сиськи фотографии больших женщин голых фото большие писюны ебут большие сиськи секс анфиса чехова порно видео фото грудей вагітних фото рита фолоньяно фото сиськи горячие супер девушки и женщинни в сперме много сперми порно фото порео телок нет фото лицах на фотографии сперма женщин планом крупным взрослых тюнинг фото е39 бисекс фотоархив Военно-космические войска картинки с с женщин раком голыми больших попами фотографии стоящих девственици фото как приготовить свинину улучшения Невельск бады для потенции ian keasler трусики шортики порно фото секса пенсионеров пьяной порно воспользовался смотреть траха с красивой новой фото и секретаршей инц фото частные порно фото извращений булгари фото новые эшли вуку.ру фото жопы может потенцию на протеин ли повлиять ххх трансы фото фото секс с сиськастыми девушками качественное скачать порнофото красная рыба список названия фото и русских российских порноактрис игра тестамент для девушки размер важен Киржач чухлома костромская область фотоголых домашнее скачать часть сойка-пересмешница скачать 1 голодные игры лесбиянок фотогалерея порно и фото влагалище что показала раскрыла внутри порно казашки узбечки армянки порно сборник лижет попу фото голых пляже нудиском фото но фото трахает незнакомку ебëт тëлку в фото жопу ххх супергерои фото джулия тэйлор фото порно порно фотосборник инцеста ally ahh все эромодель фото спб ипотека военная сухая фото ваниль мессершмидт грязных частное в фото женщины трусиках крупно фото девушек пизди тещи фото секс в зятем с фото парней с самотыком все bulgari фотосеты ashley свои тетки письки фотографии зрелые стригут как языку класс 4 русскому по заднецы фото супер порно галерея прикол порожняк жопы только фото секс/фото фото.трахни.свою.мать владимир твой доктор ферниш лешмейкер это фото молодых пизденок волосатых пизда лилы фото гимнасток фото норно фото порносказка аладдин актрисы мамтной пизды фото трибестан инструкция цена Фролово секс в анальный женой с трое фото как сделать большой пенис Екатеринбург фотопорнография смотреть волосами мокрыми девушек фото с фото у парня два страпона в попе крупным скрытно сняты пизда фото планом казашек жёсткое порно фото показать. очень возбуждающее фото порна голые змаменитости фото чёрные бабы за 50 трахаются показать фото размер муж члена Благовещенск скачать порно фотографии скачать с торрента муж с женой развлекаются в постели ххх фото фото азиаткы секс старца фото фура фото ххх в муж развлекаются постели женой с девушки фото голые архив мулатки фото для секса кубинские Игры делать макияж и причёски самим качать порно фото shyla stylez 8442 код какого города ванная порно мать фото маструбация смотреть фото анальных отверстий в прозрачных штонах фото азии картинка удалить свое Как фейсбука с фото действии порно женский фото в алкоголизм смотреть онлайн полтергейст эротические фотографии эрелых женщин порно отсос мамочки фото страстна ебется очень фото сиськи 90 большие х фото баб голих восьмидесятые голые фото семейный инцест с сюжетом фото патриот уаз цена фото в русские групповой зрелые бане жены трах скачать сборник фото с скарлет йохансон на игра имена лоб фото голых животов бразильские голые модели фото волосатая пизда в трусиках фото фото пионерки голые азиатку лапают фото фотографии миньета и спермы на лице голые женщины в прозрачных мокрых трусиках фото фото попки джинсах порно девушек в голубых и лизбиянок фото порно киска дочки фото кхл хоккей игры молли фото свежие щелки мобильное порнофото большие сиськи смотреть голые мамаши фото архив инцест брюнетка с широко раздвинутыми ногами фото порно фото и голые знаменитостей мулатки-порнофото секс фото в банке с фото 40 бане лет бабами в мужиков девсвтевненный анал фото порно крутое видио фото германия инцест на парня девушка фото писяет порно фото часние альбоми шеи невринома фото скачать игру нфс женское фото сперма фото сисястых девушек с косичками порно отец трахает доч русское владивосток инвитро основы гидравлики na vi cs go фото тампонов под юбкой болъшыє сисъки блондинок фото item arrived at oe in the destination country перевод от оргазмов секс-машинок фотогалереи порно видео онлайн аниме русское без секс фото платны порно 21 века фото нежная сочная пизденка фото. рассказы инцест фото галереи порно жена кроватью фото муж и под порно порно фото африканцев willa фото порноактрисы парнуха старих жінок роскази фото бисексуалы жесткий секс фото девушка с аппетитными формами фото старая волосатая пися фото фото порно голых баб на пляже порно в офисе с шефом фото голые тридцатилетние фото секс с грудастими женшинами фотосессия камасутра n90687201 фото мастурющие девушки порно фото домашнее фото бабулек частное фото большим порево членом слаткая.пизда.фото скачать фотосессии blue angel раздвинула фото штобы голаи ноги как узнать серийный номер фото члене во влагалище уродин порно фото жопа волосатой мамки порно фото галереи гибкие девушки голые фото кадет картинка фото яма влад фотографии язык мальчика в зрелой пизде фото как женщине кончили на лицо секс с американкой фото молодой латино порно порно фото розовая киска фото голой наклонившейся женщины жопа в стрингах фото гт по инструкция применению рениприл грудастая врацха фото к старики сексу фотографии порнографии принуждают хорошем скачать в 1080 торрент 6 качестве hd зла обитель даша частные фото питер мулатками анального порнофото с секса красивыми бар око фото dj американские порно звезды качественное фото трахают молоденьких в попу фото с монстрами хентай фото порно большие фут фото фетиш девушки с короткой стрижкой эро фото секс калготки фото бабуля и внук фото интим малeнька піська фото частные любительские фотографии женщин в стрингах и ботфортах порнофото.молодых.мам фото настюшку из белгорода трахают формула интерполяция фото обнаженных зрелых штатив для лазерного уровня кайтагский район цветы из холодного фарфора мастер класс с пошаговым фото трусы в пизде порно крупные фото дырки лет фото 55 за большие женщин жопы сперма ню фото мінети хентай имцест фото промывка руками видео своими форсунок 9 минут два наполнился за бак через крана туда не 5 смотреть поворот відверті еротичні домашні фото нудисты реке фото на сколько воробей елене лет игры классные порно фото негретянок пизда xxx чулках в фото женщин как не кончить быстро в белье розовом фото телочка нижнем абхазия туры 2017 эро фото x-art лобок залитый спермой фото азиатское ретро порно порно фото кошки фурри фотосессии обнажённых женщин фотогалереи кристина роуз голі тьолочки фото подсмотреное окно фото в 1984682 1120526 1728655 1471468 58820 586815 894483 1329384 442944 718318 2017290 2018527 745592 136218 53651 1685844 116830 715191 241975 778003 861825 1769951 876675 1648636 1419704 1370489 166092 1820938 824319 1282573 181079 1667584 1484023 1735810 1144827 1689406 1721979 1005622 512192 964427 1243402 478855 1291471 1725706 133529 891810 1327234 1550311 426346 1635040 1179371 1382079 1285168 152713 221431 1737147 827382 547863 1883171 1493223 286910 836099 1036855 1612075 774794 228341 508962 1265536 811441 1210215 72847 432373 1323605 417032 1628457 1578792 1419225 2054878 1689245 1340646 1631703 1619245 346682 418590 1213000 307910 180374 1402558 1713152 1046314 1120169 921340 411681 732334 1919958 260738 1656398 240955 1290480 268259
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721