МЕТОДОЛОГІЧНАОСНОВААНАЛІЗУ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК81-13:81’367.332.2

О.В. Швець

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНАОСНОВААНАЛІЗУ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ

 

У статті охарактеризованоосновні методологічні принципианалізу номінативних речень різноструктурних мов: антропоцентризм, структуралізм, функціоналізм, принцип системного підходу, принцип семантико-когнітивного підходу, кожен з яких сприятиме комплексному вивченню предмета дослідження.Методологічною основою дослідження, яке проводитиметься у чотири етапи, слугуватиме ряд методів лінгвістичного аналізу: метод суцільної вибірки, зіставний метод, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, методика безпосередніх складників, семантико-когнітивний аналіз.

Ключові слова: антропоцентризм, функціоналізм, принцип системного підходу, принцип семантико-когнітивного підходу, метод суцільної вибірки, зіставний метод, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, методика безпосередніх складників, семантико-когнітивний аналіз.

 

В статье охарактеризованы основные методологические принципы анализа номинативных предложений разноструктурных языков: антропоцентризм, структурализм, функционализм, принцип системного подхода, принцип семантико-когнитивного подхода, каждый из которых будет способствовать комплексному изучению предмета исследования.Методологической основой исследования, которое будет проводиться в четыре этапа, будут служить ряд методов лингвистического анализа: метод сплошной выборки, сопоставительный метод, компонентный анализ, оппозиционный анализ, методика непосредственных составляющих, семантико-когнитивный анализ.

Ключевыеслова: антропоцентризм, функционализм, принцип системного подхода, принцип семантико-когнитивного подхода, метод сплошной выборки, сопоставительный метод, компонентный анализ, оппозиционный анализ, методика непосредственных составляющих, семантико-когнитивный анализ.

 

The article characterizes the main methodological principles of the analysis of nominative sentences of languages with different structures: anthropocentrism, structuralism, functionalism, the principle of systematic approach, the principle of semantic-cognitive approach, each of which will contribute to the comprehensive study of the subject of research.The methodological basis of the study, which will be conducted in four phases, will serve a number of methods of linguistic analysis: the method of continuous sampling, contrastive analysis, componential analysis, oppositional analysis, the immediate constituent analysis, semantic-cognitive analysis.

Key words:anthropocentrism, functionalism, the principle of systematic approach, the principle of semantic-cognitive approach, the method of continuous sampling, contrastive analysis, componential analysis, oppositional analysis, the immediate constituent analysis, semantic-cognitive analysis.

 

Постановка проблеми.Одним із пріоритетних напрямів сучасної лінгвістики є дослідження одиниць синтаксису. Незважаючи на значні напрацювання у цій галузі, вивчення його одиниць у руслі принципів антропоцентризму, структуралізму, функціоналізму, системного та семантико-когнітивного підходів у їх взаємозв’язку з процесами пізнання, мислення, мовленнєвої діяльності та міжособистісної комунікації продовжує перебувати у центрі уваги науковців. Першочерговимзавданням новітніх наукових розвідок є розробка методології лінгвістичних досліджень лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов, що й зумовило актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблемі дослідження теорії номінативних речень присвячено праці представників різних наукових напрямів: системно-функціонального (О. М. Пєшковський [16], О. О. Шахматов [22]), структурно-семантичного(В. В. Бабайцева [1], Н. С. Валгіна [3]) та функціонального (П. О. Лекант [12]).

Структурно-семантичний аспект номінативних речень досліджено на матеріалі української (І. М. Сушинська [18]), італійської (О. Т. Кундис [11]) та кумикської(Р. М. Османова[15])мов. Вивчення функціональних особливостей номінативних речень здійснювалося на матеріалі української (З. Г. Коцюба[8], З. З. Коржак[7]) та башкирської мов (Р. Я. Хуснетдінова [21]). Комунікативно-прагматичний аспект номінативних речень російської мови досліджувала О. Ю. Мокроусова[14]. У зіставному аспекті номінативні речення були досліджені З. А-Д. Біджієвим[2] на матеріалі карачаєво-балкарської, російської й англійської мов, а також О. В. Гофман[4] на матеріалі російської, англійської та німецької мов.

Проте, на сьогодні відсутня методика аналізу номінативних речень у різноструктурних мовах, спробу розробки якої зроблено у рамках цієї розвідки.

Метою статті є апробація методикивиявлення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень шляхом розробки їх поетапного аналізу.

Завдання статті: охарактеризувати методологічні принципи, на яких буде базуватися наше дослідження, та описати методику виявлення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень англійської, французької та української мов.

Виклад основного матеріалу.Процес дослідження номінативних речень з точки зору їх лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик відбуватиметься шляхом використання низки методологічних принципів і проходитиме у кілька етапів.

У ході виявленнялінгвокогнітивних, структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов основоположним будепринцип антропоцентризму, оскільки мова є найважливішою функціонально-відмінною рисою людини як біологічного виду, продуктомїї діяльності, якунеможливо вивчати позасамою людиною.

У зв’язку з тим, що суть антропоцентризму як основного принципу лінгвістичних досліджень полягає у перебуванні у центрі уваги дослідника особистості носія мови, ми використаємо його для встановлення структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень у досліджуваних мовах з метою врахування ролі людського фактору у конструюванні цього типу речень, у залежності від комунікативного наміру мовця, його життєдіяльності, їх функцій у мовленні[5].

Наступним принципом нашого дослідження буде структуралізм для якого характерне розуміння мови як чітко структурованої знакової системи і прагнення до суворого формального її опису.Оскільки для структуралізму характерне прагнення до розгляду системи мови в цілому і виявлення системних відношень між мовними одиницями, ми використаємо його для встановлення структурно-семантичних особливостей номінативних речень досліджуваних мов [9].

Не менш важливим принципом сучасних лінгвістичних досліджень є функціоналізм, який передбачає вивчення мови у дії, у виконанні нею певних функцій. Функціоналізм відрізняється тим, що інтегрує різнорівневі мовні засоби –морфологічні, синтаксичні, словотвірні і лексичні – на основі спільності їх функцій. Предметом його аналізу є єдності, що мають функціональну основу. Представники функціоналізму ставлять завдання – пояснення мовної форми її функціями[19].

Розробляючи ідеї функціоналізму, французький лінгвіст А. Мартіне сформулював і описав принцип економії як найважливіший фактор історичного розвитку мови. Згідно з цим принципом, зміни у мові є компромісом між потребами комунікації і прагненням людини до мінімізації зусиль, що знайшло свій вияв у використанні індивідуумом номінативних речень, структура яких є одним із прийомівекономії мовних засобів[23].

Завдяки використанню принципу функціоналізму, у процесі дослідження номінативних речень різноструктурних мов будуть розкриті механізми функціонування мови у її взаємодії з людиною, яка пізнає світ.

У тісному взаємозв’язку з принципом антропоцентризму до вивчення мовних явищ перебуває принцип системного підходу, який полягає у тому, що кожне явище слід розглядати у системі, тобто у його зв’язках із іншими явищами тієї системи, до якої воно належить [9]. Як слушно зазначає М. П. Кочерган, “лінгвісту важливо з’ясувати, що в мові зумовлено внутрішньосистемними зв’язками, а що – позамовною дійсністю” [9].

У ході нашого дослідження принцип системного підходу застосовуватиметься у процесі системного вивчення основних характеристик номінативного речення різноструктурних мов та виявлення універсалій, а також схожостей і розбіжностей у їх структурі і семантиці, позиційних характеристиках, сполучуваності слів у речення шляхом співставлення фактичного матеріалу.

Принципсемантико-когнітивного підходу, що відкриває нову перспективу дослідження співвідношення мовних одиниць і відповідності концептуальних рівнів, виступатиме каталізатором процесу вивчення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов, оскільки дозволить виявити когнітивні передумови семантичного поєднання слів у речення та процесу їх взаємодії з метою вираження певного комунікативного змісту[13].

Принцип семантико-когнітивного підходу до лінгвістичних досліджень, що розвивається сучасними лінгвістами, полягає у вивченні співвідношення семантики мови з концептосферою народу, співвідношення семантичних процесів із когнітивними.Оскільки глобальною одиницею мисленнєвої діяльності людини і приналежністю її свідомості є концепт, у ході виявлення лінгвокогнітивних характеристик номінативних речень різноструктурних мов нами буде використанепоняття “синтаксичного концепту”, що є концептом репрезентованим синтаксичними одиницями. Використання синтаксичного концепту дозволить отримати інформацію про тип ситуації вираженої структурною схемою речення, і представленої у вигляді типової пропозиції, до якої мислення людини відносить фрагмент дійсності, що спостерігається нею[13].

Принцип семантико-когнітивного підходу у лінгвокогнітивних студіях засвідчує, що шлях дослідження від мови до концепту є найнадійнішим і що аналіз мовних засобів дозволяє найпростішим і найефективнішим способом виявити ознаки концептів і моделювати концепт.

Процес дослідження номінативних речень різноструктурних мов з точки зору їх лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик відбуватиметься шляхом використання різних методів лінгвістичного аналізу і проходитиме у чотири етапи.

На першому етапідослідження за допомогою методу суцільної вибірки з україномовних, англомовних і франкомовних художніх творів ХІХ-ХХ століть буде здійснено відбір фактичного матеріалу.

На другому етапіза допомогою структурного методу буде охарактеризовано структурно-семантичні особливості номінативних речень різноструктурних мов.

Структурний метод як головний спосіб аналізу мови у структуралістській парадигмі представлений різноманітними методиками синхронного аналізу мовних явищ як варіантів складників цілісної системи мови – інваріантів, які перебувають у жорстко детермінованій внутрішній ієрархії відношень. У межах нашого дослідження структурний методбуде представлений методиками компонентного й опозиційного аналізу, а також методикою безпосередніх складників.

Компонентний аналізвикористовуватиметься з метою дослідження семантики номінативних речень шляхом їх розкладення на мінімальні семантичні складники з тим, щоб виявити і представити їх семантичну структурута встановити диференційні ознаки [6].

Опозиційний аналіз застосовуватиметься для виділення різних типів номінативних речень, визначення їх класифікації на підставі семантично релевантної розбіжності за однією диференційною ознакою при схожості інших, тобто опозиції таполягатиме у відборі категоріальних (інваріантних) диференційних ознак, суттєвих для номінативних речень різноструктурних мов, та їх інтерпретації [6].

Методика безпосередніх складників є сукупністю процедур представлення синтаксичної структури речення у вигляді розкладення цілого на його складники, компоненти яких також можуть бути розкладені на менші компоненти до рівня кінцевих складників[6].

У процесі дослідження номінативних речень різноструктурних мов методика безпосередніх складників використовуватиметься з метою виявлення і представлення синтаксичної структури номінативних речень з урахуванням ієрархічних відношень між їх членами (аналіз) та виявлення і представлення породження речення (синтез).

На третьому етапі структурно-семантичний аналіз слугуватиме для виявлення змін у структурно-семантичній організації номінативних речень різноструктурних мов, встановлення базових синтаксичних моделей і семантичних типів реалізації номінативного речення.

На четвертому етапі метод семантико-когнітивного аналізу надасть нам можливість у процесі лінгвокогнітивного дослідження перейти від змісту значень до змісту концептів, що становить особливий етап опису – когнітивну інтерпретацію. Когнітивна інтерпретація – той етап семантико-когнітивного аналізу, без якого дослідження продовжує залишатися у рамках лінгвістичної семантики.

Для вивчення концепту більшість мовознавців вважають доречним використовувати метод концептуального аналізу, метою якого, як зазначаєО. О. Селіванова, є “реконструкція когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які опосередковують формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності та результати внутрішнього рефлексивного досвіду” [17; с. 7].Цей метод передбачає моделювання й опис концептів і векторність від думки до слова (а при семантичному аналізі – від слова до думки), від знань до знака.

Займатися концептуальним аналізом означає аналізувати концепти, вважає Р. М. Фрумкіна [20;с. 27]. Такої ж точки зору дотримується Є. М. Учайкіна, відзначаючи, що роботи, присвячені вивченню концептів, об’єднані однаковим розумінням мети методу компонентного аналізу як комплексного підходу до реконструкції та фіксації уявлень, понять носіїв мови [20; с. 23].

“Концептуальний аналіз є пошуком тих загальних компонентів, що підведені під один знак”, відзначає О. С. Кубрякова [10;с. 85]. Однак концептуальний аналіз ґрунтується не лише на абстрактних схемах, а і є описом кореляції конкретних структур знань.

Метод концептуального аналізу полягатиме у дослідженні сполучуваності одиниць, що становлять синтаксичний концепт, тобто структурну схему простого речення, різновидом якого є номінативне речення.

На всіх етапах дослідження шляхом використання методу зіставлення будуть встановленіуніверсальні, особливі та специфічні риси у структурі, семантиці і прагматиці номінативних речень різноструктурних мов, а також закономірності їх функціонування у мовленні.

Висновкита перспектива подальших досліджень.Основними методологічними принципами нашого дослідження будуть антропоцентризм, структуралізм, функціоналізм, принциписистемного тасемантико-когнітивного підходів, кожен з яких сприятиме комплексному вивченню предмета дослідження.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання сформульованих завдань у дослідженні буде використано низку методів лінгвістичного аналізу, що слугуватиме для виявлення структурних, семантичних і функціональних особливостей номінативних речень; визначення їх універсальних та специфічних рис; встановлення базових синтаксичних моделей та семантичних типів реалізації номінативного речення; дослідження комунікативних особливостей номінативних речень; визначення й опису семантичної структури номінативних речень; узагальнення отриманих шляхом суцільної вибірки мовних одиниць і виведення закономірностей функціонування номінативних речень у різноструктурних мовах.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабайцева В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке / Вера Васильевна Бабайцева. – М. : Дрофа, 2004. – 512 с.
 2. Биджиев З. А-Д. Односоставное номинативное предложение в карачаево-балкарском языке :в сопоставлении с русским и английским языками : дисс. … канд. фил. наук : спец.10.02.02, 10.02.20 – “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / З. А-Д. Биджиев. Махачкала, 2009. – 160 с.
 3. Валгина Н. С. Современный русский язык : Синтаксис : [учебник] / Нина Сергеевна Валгина. – [4-е изд., испр.]. – М. : Высшая школа, 2003. – 416 с.
 4. Гофман О. В. Односоставные предложения в русском, английском и немецком языках в сопоставительном аспекте: автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.20. – “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / О. В. Гофман. Уфа, 2006. – 27 с.
 5. Дементиева И. А. Антропоцентрический подход к исследованию когнитивной и лингвокультурной деятельности человека // Известия Самарского научного центра Российской академии наук / И. А. Дементиева. – Самара, 2013. – Т. 15. – №2. – С. 176–180.
 6. Комарова И. Методология, метод, методика и технология научных исследований лингвистике:[учебное пособие] / 3оя Ивановна Комарова. – 3 изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 820 с.
 7. Коржак З. З. Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / З. З. Коржак. – Івано-Франківськ, 2007. – 22 с.
 8. Коцюба З. Г. Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов) : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / З. Г. Коцюба. – Київ, 2001. – 16 с.
 9. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : [підручник] / Михайло Петрович Кочерган. – видання 2-ге, виправлене і доповнене. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2006. – 464 с.
 10. Кубрякова Е. С. Человеческий фактор в языке : Язык и порождение речи / отв. ред. Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1991. – С. 4–185.
 11. Кундис О. Т. Структурні та семантичні особливості номінативних речень в італійській мові // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови / О. Т. Кундис. – Львів, 2013. – Вип. 21. – С. 165–170.
 12. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / Павел Александрович Лекант. – М. : Высшая школа, 2004. – 247 с.
 13. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Научное издание/ под редакцией И. А. Стернина. ––Воронежскийгосударственныйуниверситет, 2001. –182 с.
 14. Мокроусова О. Ю. Номинативное предложение как единица текста: коммуникативно-прагматический аспект : дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.01. –“Русский язык” / О. Ю. Мокроусова. Ростов-на-Дону, 2011. – 193 с.
 15. Османова Р. М. Номинативные предложения в современном кумыкском языке : автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.02. – “Языки народов РФ (Тюркские языки)” / Р. М. Османова. Махачкала, 2006. – 26 с.
 16. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / Александр Матвеевич Пешковский. – [8-е
изд., доп.]. –М. :Языкиславянскойкультуры, 2001. – 544 с.
 17. Селіванова О. О. Проблеми концептуального моделювання в сучасних мовознавчих студіях // Лінгвістичні студії: Зб. наукових праць. – Черкаси-Брама-Україна. – 2006. – Вип. 2. – С. 7–13
 18. Сушинська І. М. Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській мові : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.01 – “Українська мова” / І. М. Сушинська. – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.
 19. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис /под редакцией А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 1987. – 348 с.
 20. Учайкина Е. Н. Концептосфера БОГАТСТВО в англосаксонской картине мира: концептуализация и категоризация : дисс. … канд. фил.наук : спец. 10.02.04. “Германские языки”/ Учайкина Евгения Николаевна – Владивосток, 2005. – 197 с.
 21. Хуснетдинова Р. Я. Номинативные предложения в современном башкирском языке : автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.02. – “Языки народов РФ (Башкирский язык)” / Р. Я. Хуснетдинова. Уфа, 1998. – 29 с.
 22. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / Алексей Александрович Шахматов ; [вступ. статья д-ра филол. наук, проф. Е. В. Клобукова; редакция и комментарии проф. Е. С. Истриной]. – [3-е изд.]. – М. :Эдиториал УРСС, 2001. – 624 с.
 23. Martinet A. Syntaxe générale / André Martinet. – Paris : Armand Colin, 1985. – 266

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order thesis master on essays school can essay money buy never happiness homework multiplication help smoking ban in uk essay buy bachelor thesis to writing service jobs essay disorder thesis research eating statement for homework i my need to do somebody research affordable writer paper oral dissertation/thesis questions defense essays entrance writing help college of essays masters education introduction help essay writers essay tone geometry with help homework websites dating 2015 uk x my math homework do assignments help help homework web polo to rx no kamagra buy where help outline doctoral dissertation writing write essay college my to take paper to cheap where a4 buy study intermittent disorder explosive case for writing services teachers best 9/11 resume do paper find for me a how someone write to i cover letter service writing orange resume county writing ny services help personal with statements d oz vitamin dr online papers writing for money academy essay service application college abstract dissertation cv make paper custom noteshelf in essay decline family steps for elementary an writing essay to nuclear essay chat help live writing resume in best services nyc admissions zinch help essay college research qualitative dissertation methods for papers term write me banking dissertation uae trust offshore for apa paper sale research writer a become professional essay buy australia alertec me college can write someone for report a klavar component result error object updating assignments with help electrical engineering a thesis with statement help i need my essay do can who disabled sen dating enabler syscalls discount essay meister custom sites dating flirtopia hire labour business plan our life the essay in future to Yagara needed Colorado rx to buy Yagara prescription - no where buy Springs no where physics papers on medical studies geriatric for students case validating email php using to address send homework helpline nse quotes dating khunfany secret customewritings com www homework my cant do tab king essay lear questions engineering assignment software help dating a signs psychopath prescription discount plan medication free online writer essay edexcel past online papers writing 10 custom research sale paper for help homework childs with my health people reasons plagiarize free help online homework algebra homework physiology and my anatomy do assinment do my in pakistan thesis help discovery help homework channel education helper homework help essay nrotc dissertation help free pshchology essays university level ontario writing ottawa resume services buy generic Purinethol mail glucotrol by mg 5 essay harvard college admissions biology lab ib sample report service essay law ireland writing buy shipping sumycin free prescription no do assignment for my money reviews writing smart service paper topics mechanical for presentation engineering writing reflective help essay sales resume example for writing military resume pilot service services morvran fabrice dating essays disorders sleep help ks3 english homework essay title bipolar disorder dating babyliss buy writing paper research service plan business writers uk cheap homework school homework help squeeze theorem chemistry help homework help writing ap essay mg 100 50 fruit mg soft cialis or essays help writing short with online term papers college help orders on essays obeying army help wales business plan doctoral help dissertation marx karl questions research papers popular essay most college marilyn monroe phd hypothesis my correct paper cheap Diovan cheap Raleigh Hct cheapest - rx no Hct Diovan buy order soil stypes of homework help essay writer plagiarism no academic help ottawa u centre writing literature review research buy generic ambien by sanofiadventis made paper correction on line not paying college athletes on essay writing literature on creative review essays buy rank help essay university liberty admissions dissertation services benefits writing of cover for microbiologist letter medical cover sales letter for example position of management writing speech wedding service daniel dissertation ellsberg buy uk online essay help vows i my need writing mcdougal help homework holt can how buy essay an i the the of an how essay reader organization help does dancer the high slave math cover letter for report book teaching position school online yarn resume order in chicken and pox infertility men cost resume for writing paperwork with at help home essay expository powerpoint thesis question phd research online english papers news raw papers store online help ucas with my statement personal paper disorder conduct research without cernos caps 5 online mg prescription buy cheap a dissertation summary resume medical for billing mit thesis phd on stress disorder case traumatic post studies writing summary sample my name to write in how facebook on japanese name Tritace generic help howard homework county public library custom report book on medical essays research to someone business find plan write my dating wikipedia gangster the she's sales for example resumes associate hollingshead sites dating darrin homework help bigy articles disorders on eating read online newspapers most essay sale brooms for eating disorders persuasive on speech in dating popular apps hawaii i an buy essay where langen can online my thesis psychology write buy homework diary personal for a med statement writing school berry online acai paypal buy law resume writing services enforcement thesis with doctoral help riots new yahoo york dating draft kcls homework help live buy uk 100mg in to elocon math do homework will websites that my dissertation services consultation disorder echo essay personality app activity common help essay do to dissertation how a if know year ten old dating writing letter help cover resume angeles resume service los 10 best writing effect cause essay or writers plan business texas steps composition in essay montaignes writing to buy how essay a dissertation signature page ou a in to dissertation cite how apa thesis behavior master consumer term chemistry paper professional paper dissertation for a services writing e phd in thesis government study borderline case dosage atenolol mg 40 homework i unmotivated to do so am why my 10mg vigrx gold кто ли сам орально удовлетворить может себя фото столом кухни с Дизайн большим фото порно фото зрелых полных женщин онлайн Все марки машин со значками и фото Читать сказки онлайн на английском дуры афоризмы трах фотогалерея заворотнюк фото порно классика жопа. фото балшой переводом с инцест комиксы фото фото бассейне двойняшки девушки красивые в золе правила игры во фото латинок весь сисястых экран букину ебут порно Гимнастика картинках в 2 триместр полные фотомодели порно фото Модные часы женские 2015-2016 фото на торрент компьютер гонки Игра карески проно фото слово на картинках 1 4фото буквы предметы большие самые смотреть в пизде фото обувь царя фото фото цихлид рыбки престолов скачать книга 6 Игра fb2 Красиво грядки оформленные с фото сирушо фото порно фото частное порноо пословицы загадки Поговорки воде о фото порно сімсони Картинка с днем рождения знакомому Играть игру 3д инструктор на руле фото черно комнаты Ванные белые цена эрикс виг Агидель Речевые игры и пальчиковые игры Что есть полезное для пищеварения Стрелялки флеш игры онлайн играть Цветы для горки альпийской фото фото лайвлейс линда порнокаблуки порнофото улучшить как Унеча спермограмму смотреть секс фотограф не удержался перед сиськастой моделью очень откровенное порно сперма попе фотографии. в фото домашней эротики бабушка сосет у внука фото Картинка из мультфильма винни пух Картинки я тебя люблю любимый дрип тип 510 фото громадных членов смотреть фото усиление потенции народными средствами Давлеканово секс порно прелюдия видео целюлитные жопы фото Играть в игру спасти ослика дейзи Картинки ногтей с наращивание фото зион картинки 2 игра флекбой Лучшая игра жанра survival horror Постановка рук для игры на гитаре Фото факундо арана и марии сусини одну много ебут сразу фото рубеж в Играть игры тихоокеанский мачеха и дочь сосут фото Игра бен тен битва с супер большим некрасивые порно молодые и фото камень в Отделка прихожей фото под Россия в игре евро трек симулятор юные сексом занимаются мальчики фото мамаши фото трусах в порно гулаг новый фото Фото с днем рождения другу мужчине грузовиках игры онлайн на Скачать игры играть Видео как бердз энгри игры прикиды 2 Платья на завышенной талии фото ебле кончина скачать на фото в порно туалете пикап лебедь анатолия кто такой он Фото горячая задница фото Оклейка обоями двух видов спальни Натяжные харьков потолки цены фото Обзор игр для планшета на андроид фото из фильмов где сиськи вывалилась миниатюрная попка порно картинки поцелуйи Песни о фредди анимация майнкрафт игры кылыштасу лесбиянка на приёме порно фото стол картинки Iphone 4s на рабочий как правильно делать миниет фото скачать торрент Игра крюгер фредди volume pills Свободный фото женщины русских зрелых порно девушки красивые фото 18 эротика средние размеры хуя Истра светлым со ламинатом фото Квартиры красивые девушки фото на пляже удивительно Торт на юбилей 55 лет мужчине фото фото.молодая.мама.учит.сына.сексу андроид Скачать для игры планшеты игры на евро видео предметами с порно жестокое кто маша Игры нарисовал медведи и Обои andrea rossi в интерьере фото Телефоны верту цены фото китайские порно секс фото жостки дерева игра фото секса со зрелыми любовницами фото Торт мальчика на для 5 лет вагине ноги фото в порно гигантская сперма фото с фото добронравов семьёй Фёдор Одуванчик картинки на рабочий стол частные фото девушек в халатиках случайно оголенные места звезд фото правда или действие Игра играть фото полненьких симпатичныхженщин стола для Картинки nvidia рабочего фотографии мамашами порно зрелыми со частное фото замужных hd порно фото конча в анале голые на раздеваются улице девушки фото звезда фотографии белладонна порно Музыка опера сказка о царе салтане Картинки к рассказу муму тургенева фото смамами порно на mcrae Игры андроид rally colin Дженнифер лоуренс фото хакеры без предложений и жалоб Картинки книга фото писаюших девушек прямо в трусики требования игре к Системные crysis Статусы на азербайджанском о любви Кушинский картинки четыре желания фото colin morgan Модели телефонов 2015 фото и цены Не горит статус на роутере билайн фото девушки с писей у авто Выходи за меня в онлайне картинки молодые мамани порно 18 фото Скачать игру через зону торрент белье со эротическое фото порно страпоном на nokia порно игры x2 бисексуалы смотреть порно онлайн фильм фото пизда аткрыта Скачать игры про стратегии список фото делает трансвестит минет Игры на компьютер скачать кс го лина миа порно фото монстров Играть в про игру онлайн порно сайт девчата ру фото и рассказы сын насилует мать и бабушку игрушки доставать Игра автомата из макияж Пошаговый карие глаза фото порно света букіна звезды фото Игры гонки на двоих 2 финес и ферб смотреть про слактеру фотографій фото Зарина и ее муж низомиддинова фото писек красивые мокрых фото муж с женой на море смотреть порно фото няня вика Барби игра острова принцесса на пк пізда циганки фото фото больших порнуха сисек фото домашние ретро-порно варкрафт эльфийка ночи эро фото дженни грегг в бассейне фото диана биография и долл фото фото спермы на кпк сын фото мать старуха порно и дрочит рукой фото Покрашенные волосы на концах фото Какие обои подойдут для подростка смотреть жены моей любовником с фото в фото трусиков без клубе для лет Игры мальчиков майнкрафт 9 частное эротическое фото сыктывкар порно худая hd Календарь погоды за март картинки money игры андроид Скачать mod на фото со эро скайпа стола Весна для рабочего обои фото член встает и падает Карачаевск Сорт винограда раджа описание фото для игр приложение всех Скачать Gif анимация как создать из видео Прикольные статусы в вк для группы Картинки с разрешением 2560 х 1440 фото Вітрянка дорослих у лікування жопе сперма в фото во рту сиськах дебби гомес фото селена райан и эротика андроид игру Скачать на туземцы яндекс эрофото и секс торрент спирит скачать Игра через первая брачная ночь частные фото в фото рот сперма мир моды игра эро фото в лунинце в на японка кровате трусиках лежит фото посадки авто фото роза смесь фото еротика зрелая женшины фото пар голых фоне на классные фото день проведения Игры рождения для Анекдот тогда мы тебя вычеркиваем про аниме любовь картинки Красивые речного фото дна Счет игры локомотив сегодня футбол Видео игра родина в одноклассниках и фото плоть геи любовь россия фото совхозе в Отдых видео Рисуем танки из игры танки онлайн мне 8 и я без трусиков только фото голых фото женщин высокого разрешения фото узких смотреть юбках модели мини в длинноногие скачать фото сквиртующих жэнщин Игра ван пис скачать через торрент Настя каменских и потап фото новые святой антип фото Игра волшебник скачать с торрента палец в пизде фото дом Плитка синего ванную цвета в фото клубники с из Пирожки фото рецепт порно фото у генеколога читами защита с 1 Игры королевство Дизайн комнаты бани внутри фото фото негритянок с большими титьками и жопой Скачать игра престолов 5 сезон 10 фото милфами с трах Скачать игру роме 2 через торрент попки спящих фото в мой игру Играть любимый телефон фото порно спермы во влагалище виардо форте купить Уварово Как в новости группы добавить фото Вкусные весенние рецепты с фото Игры psx на psp скачать торрент фото поиск фейк фото порно мексиканки без частные в и фото-девчата одежде русское порно с молодой учительницей шпагат фото голые Салат крабовый с кукурузой фото прeдметы фото разные пизде в высокое разрешение порно фото порно tryouts.com yong anal модели фото мальчиков 4 на двоих года Игра для башкирского фото порно секса женские на для Ники английском игр сексе старый мужики фото порно-фото на работе порно фото молодых девушек 18 лет Банановый торт без выпечки с фото Фото первых весенних цветов в лесу хэнтай фото бдсм девушки женщины порно молодые зрелые фото порно на женщины содятся лицо Как вставить в шаблон свое фото скачать игру Mad с max торрента девушкр вид сзади порно фото моды на truck euro игру Скачать порно фото негритянок в бикине Медовик с толстыми коржами с фото холодное сердце эльза лечить Игры в картинка Девушка с кружкой руках Премьера 6 сезон игры престолов порно видео лучшие оргазмы игр Обновление сделанных на unity Игры 5 для плейстейшен сони 2 гта групповое порно-фото с извращеениями порно фото радиевской порно фото в новакубанске в игру агарио компьютере на Играть Все страшные игры смотреть онлайн игра веселый гараж epson l120 фото видео памелла андерсон порно фото фото натуризм на нудизм и фото с рецепт медовик Сметанный ним загадки Интересные и к ответы юбкой фото под точит тампон Смотреть видео игры убивать зомби Игры про космос скачать торрентом порно фото секса с бабушками на прикольно фото юнной пиздёнка картинки день Умальчика рождения эстонская эротика фото кухни черно-белыми обоями Дизайн с Ответы на игру загадки 50 уровень смотреть фото похотливых зрелых фото жену вафлить онлайн домашние секс фото обоями с спальни цветами Дизайн с фото голой britani amber мам сёкс фото с доктора торрента игра в Скачать рыжыэ валасатыэ пезды фото фото сети в миньет Скачать и приложения на айфон игры Сочинение на тему интересная книга секси-маечки фото игра свен apk средние размеры члена Палласовка эмулятора игры dolphin Скачать для оргия дома фото порно фото Черно-белая пластика из кухня Рецепты с соленой семгой с фото домашнее жизни развратной фото фото змей гюрза Картинки эмоции и чувства смайлики Игры в майнкрафт с модами лошадей фото блондинок киски прихожей фото плитка Настенная для пизда фото 35 лет раком анал фото сквирт волосатые в стрингах эро девушки мини фото зомби игру Скачать контракт киллер вечеринки девок фото калининград отсосов порно членов фото реальных фото обрядов онлайн играть карточная Мафия игра фото девушки в секси-трусиках длинный статусы Восточные сказки песня год выпуска лучше фото волосы удалять форум пизды чем с с Мод на скайрим анимацию новую для для потенции травы Камышлов в жестоке фото порно тюрмі фото траверса м8 связанная веревкой фото загрузит фото порно с Игра разными конфетами с вкусами Получение статуса беженца в россии Девятая рота скачать торрент игра фото девушке показали хуй андроид игры для машины Скачать b6300 фото oki россии эротика фото женщин из порно фото влагалище семенович фото гимнасток крупно голых шлюх фото высокого разрешения jenni lee hd фото народной артисток и фото эстрады фейк голые кино картинки хачем Мужские на ники для игр английском игры 2 сан драйвер Видео франциско дешевые трансы и фото в москве Игры на андроид живые обои скачать Знаки и символы искусства картинки Все игры от первого лица онлайн чулках фото и девушек сексуальных стрингах в картинки рождения марину Сднём Смотреть игру прятки в майнкрафте сосет ртом фото Серебряная свадьба игры и конкурсы с школу Скачать матом про частушки finger club порно фото spice фото luna фото порно крупное молодой пизды очень Тёмно-русый отзывы фото цвет волос войну компьютер Лучшие игры на про с волосатой фото зрелые пышные самая красивая голая фото девушка в мире within в the evil Сохранения игре знаменитостей голом виде в фото 60-х фото марк фото.трах.попа Загадка на хэллоуин на английском Игры для мальчиков чтобы смотреть Сторрента игра престолов 5 сезон Хорошилов илья муж климовой фото Камаз тягач седельный фото 2015 Вставить фото в музыкальную рамку самоучитель игры Скачать флейте на девки раздвигают киски ню фото органы чувств Интересные про факты Надпись на предплечье с переводом эрекции Шарыпово причины плохой мире самого Фото города большого в идеальный размер члена Кашин зрелых щенщин порнофото Плакат на 8 марта в школу картинки в голая девушка машине фото Однажды в сказку 3 сезон 14 серия Путин и обама и порошенко приколы секс фото видио смотреть Сказки переделки на юбилей мужчине фото беременная надин янсен Как сделать рисованное фото онлайн при минете сперма во рту фото холерик картинка Почему прыгает изображение в играх Участники что где когда имена фото сумасшедший порно инцест фото камшоты тело фото на малявки в порно фото хентай коня фото член голые порно женщины фото русское порно сочащихся женских трусиков фото скачать хочу порно аппликаций соломки Картинки из для Губка боб квадратные штаны игры Фото г. гусев калининградская обл чулкaх в дамы фото русские порно-секса молодых очень фото со старыми Скачать парень капюшоне в картинку Как вводить коды для игры вормикс Чем угощают в гостях игра матрешка очень красивая попа фото торты 3д фото в фото душа порно после девушки Фото свадебных платьев на манекене фото голых девушек с болшой и сиски Скачать repack игры world war one поднять потенцию народными средствами Урай Картинка с надписью мое творчество фото девушки красивой лежит на кровати голой и Фото его сына нагиева дмитрия Игра создай свой город на андроид порно фото домашний инцес девачек член быстро половой Томск падает фото полимера фото пьяного лехи Картинки на тему профессия повара Фото егор щукин и марина касаткина к фильмам ужасов Русские субтитры Урок викторина по сказкам 3 класс смотреть качественные порнофото голыхзнаменитостей только женский пол Загадки на звуковую культуру речи Видео по прохождению игры сталкер натуральных порно больших сисек фото обоях на клея Как излишки удалить картинки Смотреть фруктов и овощей Игра престолов актёры и их роли фотографии порно домин strapon подсматриваем за соседками фото порнуха взросла ножки женские фото сексуальные Скачать игру охоту на уток и гусей Эволюция игра на андроид бонус код фото армянки волосатые сумки вояж фото фемдом фото групповой пирв и с игры 5.0 фото андроиде на Восстановить онлайн зрелых минет порно Черемхово причины спермы плохой Приколы телефон днем рождения с на порнофото волосатых черных 0322-052 обои фотогалереи женщин за голых 50 полненьких лет Сказка минусовка теремок без слов Флеш игры катапульта играть онлайн на потолков Оформление кухни фото Сделать фото приморский район спб нужно мышкой которых в Игры играть Правила игры русский бильярд видео флокс фото аккурат делать Как в инстаграм фото крутые фото Комнатные гороскопу по цветы фото волосатых жоп толбазы картинки Омлет в микроволновке фото рецепт пошаговое фото кальмаров из Салат Дома на колесах фото и цены б у с открытым 2015 миром игры Скачать фото как трахают королёву наташу обкочали трусы фото фото трахнул бухгалтера черно-белые картинки Сновым годом глубокие школьниц глотки фото галереи унижение над женщинами фото одну двое порно трахают игрой на Управление пк джойстиком Онлайн игры железный человек лего с мертвецами лица Игры от первого села на лицо частное фото жёсткий фистинг фото с выниманием наружу внутренностей бмв фото дверь порно фотография члена мужского лилипуты трахают фото 3 игре 3 ночь в фредди Как пройти Фото девушек любительские в одежде молодой 2 порно и зрелые Скачать андроид игры по блютузу средние размеры мужского члена Вилючинск Пироги из слоеного теста с фото Люксор игра скачать через торрент фото katcumi в мама сочная ваной фото смотреть вагинами фото женщин с волосатыми качественное Интерьер в стиле контемпорари фото Играть в игры логические шарики все фото диамонд миа Все игры для телефона скачать фото спящих голых жон фото девушек журнала pleyboy домашние порео фото база украины фото розыск Уголовный секс фото красивых девушек крупным планом с увеличением фото Игра асфальт 8 на компьютер видео пожилой волосай анал фото на на телефон игру ночь Скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721