МЕТОДОЛОГІЧНАОСНОВААНАЛІЗУ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК81-13:81’367.332.2

О.В. Швець

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНАОСНОВААНАЛІЗУ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ

 

У статті охарактеризованоосновні методологічні принципианалізу номінативних речень різноструктурних мов: антропоцентризм, структуралізм, функціоналізм, принцип системного підходу, принцип семантико-когнітивного підходу, кожен з яких сприятиме комплексному вивченню предмета дослідження.Методологічною основою дослідження, яке проводитиметься у чотири етапи, слугуватиме ряд методів лінгвістичного аналізу: метод суцільної вибірки, зіставний метод, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, методика безпосередніх складників, семантико-когнітивний аналіз.

Ключові слова: антропоцентризм, функціоналізм, принцип системного підходу, принцип семантико-когнітивного підходу, метод суцільної вибірки, зіставний метод, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, методика безпосередніх складників, семантико-когнітивний аналіз.

 

В статье охарактеризованы основные методологические принципы анализа номинативных предложений разноструктурных языков: антропоцентризм, структурализм, функционализм, принцип системного подхода, принцип семантико-когнитивного подхода, каждый из которых будет способствовать комплексному изучению предмета исследования.Методологической основой исследования, которое будет проводиться в четыре этапа, будут служить ряд методов лингвистического анализа: метод сплошной выборки, сопоставительный метод, компонентный анализ, оппозиционный анализ, методика непосредственных составляющих, семантико-когнитивный анализ.

Ключевыеслова: антропоцентризм, функционализм, принцип системного подхода, принцип семантико-когнитивного подхода, метод сплошной выборки, сопоставительный метод, компонентный анализ, оппозиционный анализ, методика непосредственных составляющих, семантико-когнитивный анализ.

 

The article characterizes the main methodological principles of the analysis of nominative sentences of languages with different structures: anthropocentrism, structuralism, functionalism, the principle of systematic approach, the principle of semantic-cognitive approach, each of which will contribute to the comprehensive study of the subject of research.The methodological basis of the study, which will be conducted in four phases, will serve a number of methods of linguistic analysis: the method of continuous sampling, contrastive analysis, componential analysis, oppositional analysis, the immediate constituent analysis, semantic-cognitive analysis.

Key words:anthropocentrism, functionalism, the principle of systematic approach, the principle of semantic-cognitive approach, the method of continuous sampling, contrastive analysis, componential analysis, oppositional analysis, the immediate constituent analysis, semantic-cognitive analysis.

 

Постановка проблеми.Одним із пріоритетних напрямів сучасної лінгвістики є дослідження одиниць синтаксису. Незважаючи на значні напрацювання у цій галузі, вивчення його одиниць у руслі принципів антропоцентризму, структуралізму, функціоналізму, системного та семантико-когнітивного підходів у їх взаємозв’язку з процесами пізнання, мислення, мовленнєвої діяльності та міжособистісної комунікації продовжує перебувати у центрі уваги науковців. Першочерговимзавданням новітніх наукових розвідок є розробка методології лінгвістичних досліджень лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов, що й зумовило актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблемі дослідження теорії номінативних речень присвячено праці представників різних наукових напрямів: системно-функціонального (О. М. Пєшковський [16], О. О. Шахматов [22]), структурно-семантичного(В. В. Бабайцева [1], Н. С. Валгіна [3]) та функціонального (П. О. Лекант [12]).

Структурно-семантичний аспект номінативних речень досліджено на матеріалі української (І. М. Сушинська [18]), італійської (О. Т. Кундис [11]) та кумикської(Р. М. Османова[15])мов. Вивчення функціональних особливостей номінативних речень здійснювалося на матеріалі української (З. Г. Коцюба[8], З. З. Коржак[7]) та башкирської мов (Р. Я. Хуснетдінова [21]). Комунікативно-прагматичний аспект номінативних речень російської мови досліджувала О. Ю. Мокроусова[14]. У зіставному аспекті номінативні речення були досліджені З. А-Д. Біджієвим[2] на матеріалі карачаєво-балкарської, російської й англійської мов, а також О. В. Гофман[4] на матеріалі російської, англійської та німецької мов.

Проте, на сьогодні відсутня методика аналізу номінативних речень у різноструктурних мовах, спробу розробки якої зроблено у рамках цієї розвідки.

Метою статті є апробація методикивиявлення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень шляхом розробки їх поетапного аналізу.

Завдання статті: охарактеризувати методологічні принципи, на яких буде базуватися наше дослідження, та описати методику виявлення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень англійської, французької та української мов.

Виклад основного матеріалу.Процес дослідження номінативних речень з точки зору їх лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик відбуватиметься шляхом використання низки методологічних принципів і проходитиме у кілька етапів.

У ході виявленнялінгвокогнітивних, структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов основоположним будепринцип антропоцентризму, оскільки мова є найважливішою функціонально-відмінною рисою людини як біологічного виду, продуктомїї діяльності, якунеможливо вивчати позасамою людиною.

У зв’язку з тим, що суть антропоцентризму як основного принципу лінгвістичних досліджень полягає у перебуванні у центрі уваги дослідника особистості носія мови, ми використаємо його для встановлення структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень у досліджуваних мовах з метою врахування ролі людського фактору у конструюванні цього типу речень, у залежності від комунікативного наміру мовця, його життєдіяльності, їх функцій у мовленні[5].

Наступним принципом нашого дослідження буде структуралізм для якого характерне розуміння мови як чітко структурованої знакової системи і прагнення до суворого формального її опису.Оскільки для структуралізму характерне прагнення до розгляду системи мови в цілому і виявлення системних відношень між мовними одиницями, ми використаємо його для встановлення структурно-семантичних особливостей номінативних речень досліджуваних мов [9].

Не менш важливим принципом сучасних лінгвістичних досліджень є функціоналізм, який передбачає вивчення мови у дії, у виконанні нею певних функцій. Функціоналізм відрізняється тим, що інтегрує різнорівневі мовні засоби –морфологічні, синтаксичні, словотвірні і лексичні – на основі спільності їх функцій. Предметом його аналізу є єдності, що мають функціональну основу. Представники функціоналізму ставлять завдання – пояснення мовної форми її функціями[19].

Розробляючи ідеї функціоналізму, французький лінгвіст А. Мартіне сформулював і описав принцип економії як найважливіший фактор історичного розвитку мови. Згідно з цим принципом, зміни у мові є компромісом між потребами комунікації і прагненням людини до мінімізації зусиль, що знайшло свій вияв у використанні індивідуумом номінативних речень, структура яких є одним із прийомівекономії мовних засобів[23].

Завдяки використанню принципу функціоналізму, у процесі дослідження номінативних речень різноструктурних мов будуть розкриті механізми функціонування мови у її взаємодії з людиною, яка пізнає світ.

У тісному взаємозв’язку з принципом антропоцентризму до вивчення мовних явищ перебуває принцип системного підходу, який полягає у тому, що кожне явище слід розглядати у системі, тобто у його зв’язках із іншими явищами тієї системи, до якої воно належить [9]. Як слушно зазначає М. П. Кочерган, “лінгвісту важливо з’ясувати, що в мові зумовлено внутрішньосистемними зв’язками, а що – позамовною дійсністю” [9].

У ході нашого дослідження принцип системного підходу застосовуватиметься у процесі системного вивчення основних характеристик номінативного речення різноструктурних мов та виявлення універсалій, а також схожостей і розбіжностей у їх структурі і семантиці, позиційних характеристиках, сполучуваності слів у речення шляхом співставлення фактичного матеріалу.

Принципсемантико-когнітивного підходу, що відкриває нову перспективу дослідження співвідношення мовних одиниць і відповідності концептуальних рівнів, виступатиме каталізатором процесу вивчення лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик номінативних речень різноструктурних мов, оскільки дозволить виявити когнітивні передумови семантичного поєднання слів у речення та процесу їх взаємодії з метою вираження певного комунікативного змісту[13].

Принцип семантико-когнітивного підходу до лінгвістичних досліджень, що розвивається сучасними лінгвістами, полягає у вивченні співвідношення семантики мови з концептосферою народу, співвідношення семантичних процесів із когнітивними.Оскільки глобальною одиницею мисленнєвої діяльності людини і приналежністю її свідомості є концепт, у ході виявлення лінгвокогнітивних характеристик номінативних речень різноструктурних мов нами буде використанепоняття “синтаксичного концепту”, що є концептом репрезентованим синтаксичними одиницями. Використання синтаксичного концепту дозволить отримати інформацію про тип ситуації вираженої структурною схемою речення, і представленої у вигляді типової пропозиції, до якої мислення людини відносить фрагмент дійсності, що спостерігається нею[13].

Принцип семантико-когнітивного підходу у лінгвокогнітивних студіях засвідчує, що шлях дослідження від мови до концепту є найнадійнішим і що аналіз мовних засобів дозволяє найпростішим і найефективнішим способом виявити ознаки концептів і моделювати концепт.

Процес дослідження номінативних речень різноструктурних мов з точки зору їх лінгвокогнітивних, структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних характеристик відбуватиметься шляхом використання різних методів лінгвістичного аналізу і проходитиме у чотири етапи.

На першому етапідослідження за допомогою методу суцільної вибірки з україномовних, англомовних і франкомовних художніх творів ХІХ-ХХ століть буде здійснено відбір фактичного матеріалу.

На другому етапіза допомогою структурного методу буде охарактеризовано структурно-семантичні особливості номінативних речень різноструктурних мов.

Структурний метод як головний спосіб аналізу мови у структуралістській парадигмі представлений різноманітними методиками синхронного аналізу мовних явищ як варіантів складників цілісної системи мови – інваріантів, які перебувають у жорстко детермінованій внутрішній ієрархії відношень. У межах нашого дослідження структурний методбуде представлений методиками компонентного й опозиційного аналізу, а також методикою безпосередніх складників.

Компонентний аналізвикористовуватиметься з метою дослідження семантики номінативних речень шляхом їх розкладення на мінімальні семантичні складники з тим, щоб виявити і представити їх семантичну структурута встановити диференційні ознаки [6].

Опозиційний аналіз застосовуватиметься для виділення різних типів номінативних речень, визначення їх класифікації на підставі семантично релевантної розбіжності за однією диференційною ознакою при схожості інших, тобто опозиції таполягатиме у відборі категоріальних (інваріантних) диференційних ознак, суттєвих для номінативних речень різноструктурних мов, та їх інтерпретації [6].

Методика безпосередніх складників є сукупністю процедур представлення синтаксичної структури речення у вигляді розкладення цілого на його складники, компоненти яких також можуть бути розкладені на менші компоненти до рівня кінцевих складників[6].

У процесі дослідження номінативних речень різноструктурних мов методика безпосередніх складників використовуватиметься з метою виявлення і представлення синтаксичної структури номінативних речень з урахуванням ієрархічних відношень між їх членами (аналіз) та виявлення і представлення породження речення (синтез).

На третьому етапі структурно-семантичний аналіз слугуватиме для виявлення змін у структурно-семантичній організації номінативних речень різноструктурних мов, встановлення базових синтаксичних моделей і семантичних типів реалізації номінативного речення.

На четвертому етапі метод семантико-когнітивного аналізу надасть нам можливість у процесі лінгвокогнітивного дослідження перейти від змісту значень до змісту концептів, що становить особливий етап опису – когнітивну інтерпретацію. Когнітивна інтерпретація – той етап семантико-когнітивного аналізу, без якого дослідження продовжує залишатися у рамках лінгвістичної семантики.

Для вивчення концепту більшість мовознавців вважають доречним використовувати метод концептуального аналізу, метою якого, як зазначаєО. О. Селіванова, є “реконструкція когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які опосередковують формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності та результати внутрішнього рефлексивного досвіду” [17; с. 7].Цей метод передбачає моделювання й опис концептів і векторність від думки до слова (а при семантичному аналізі – від слова до думки), від знань до знака.

Займатися концептуальним аналізом означає аналізувати концепти, вважає Р. М. Фрумкіна [20;с. 27]. Такої ж точки зору дотримується Є. М. Учайкіна, відзначаючи, що роботи, присвячені вивченню концептів, об’єднані однаковим розумінням мети методу компонентного аналізу як комплексного підходу до реконструкції та фіксації уявлень, понять носіїв мови [20; с. 23].

“Концептуальний аналіз є пошуком тих загальних компонентів, що підведені під один знак”, відзначає О. С. Кубрякова [10;с. 85]. Однак концептуальний аналіз ґрунтується не лише на абстрактних схемах, а і є описом кореляції конкретних структур знань.

Метод концептуального аналізу полягатиме у дослідженні сполучуваності одиниць, що становлять синтаксичний концепт, тобто структурну схему простого речення, різновидом якого є номінативне речення.

На всіх етапах дослідження шляхом використання методу зіставлення будуть встановленіуніверсальні, особливі та специфічні риси у структурі, семантиці і прагматиці номінативних речень різноструктурних мов, а також закономірності їх функціонування у мовленні.

Висновкита перспектива подальших досліджень.Основними методологічними принципами нашого дослідження будуть антропоцентризм, структуралізм, функціоналізм, принциписистемного тасемантико-когнітивного підходів, кожен з яких сприятиме комплексному вивченню предмета дослідження.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання сформульованих завдань у дослідженні буде використано низку методів лінгвістичного аналізу, що слугуватиме для виявлення структурних, семантичних і функціональних особливостей номінативних речень; визначення їх універсальних та специфічних рис; встановлення базових синтаксичних моделей та семантичних типів реалізації номінативного речення; дослідження комунікативних особливостей номінативних речень; визначення й опису семантичної структури номінативних речень; узагальнення отриманих шляхом суцільної вибірки мовних одиниць і виведення закономірностей функціонування номінативних речень у різноструктурних мовах.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабайцева В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке / Вера Васильевна Бабайцева. – М. : Дрофа, 2004. – 512 с.
 2. Биджиев З. А-Д. Односоставное номинативное предложение в карачаево-балкарском языке :в сопоставлении с русским и английским языками : дисс. … канд. фил. наук : спец.10.02.02, 10.02.20 – “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / З. А-Д. Биджиев. Махачкала, 2009. – 160 с.
 3. Валгина Н. С. Современный русский язык : Синтаксис : [учебник] / Нина Сергеевна Валгина. – [4-е изд., испр.]. – М. : Высшая школа, 2003. – 416 с.
 4. Гофман О. В. Односоставные предложения в русском, английском и немецком языках в сопоставительном аспекте: автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.20. – “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / О. В. Гофман. Уфа, 2006. – 27 с.
 5. Дементиева И. А. Антропоцентрический подход к исследованию когнитивной и лингвокультурной деятельности человека // Известия Самарского научного центра Российской академии наук / И. А. Дементиева. – Самара, 2013. – Т. 15. – №2. – С. 176–180.
 6. Комарова И. Методология, метод, методика и технология научных исследований лингвистике:[учебное пособие] / 3оя Ивановна Комарова. – 3 изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 820 с.
 7. Коржак З. З. Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / З. З. Коржак. – Івано-Франківськ, 2007. – 22 с.
 8. Коцюба З. Г. Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов) : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / З. Г. Коцюба. – Київ, 2001. – 16 с.
 9. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : [підручник] / Михайло Петрович Кочерган. – видання 2-ге, виправлене і доповнене. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2006. – 464 с.
 10. Кубрякова Е. С. Человеческий фактор в языке : Язык и порождение речи / отв. ред. Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1991. – С. 4–185.
 11. Кундис О. Т. Структурні та семантичні особливості номінативних речень в італійській мові // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови / О. Т. Кундис. – Львів, 2013. – Вип. 21. – С. 165–170.
 12. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / Павел Александрович Лекант. – М. : Высшая школа, 2004. – 247 с.
 13. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Научное издание/ под редакцией И. А. Стернина. ––Воронежскийгосударственныйуниверситет, 2001. –182 с.
 14. Мокроусова О. Ю. Номинативное предложение как единица текста: коммуникативно-прагматический аспект : дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.01. –“Русский язык” / О. Ю. Мокроусова. Ростов-на-Дону, 2011. – 193 с.
 15. Османова Р. М. Номинативные предложения в современном кумыкском языке : автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.02. – “Языки народов РФ (Тюркские языки)” / Р. М. Османова. Махачкала, 2006. – 26 с.
 16. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / Александр Матвеевич Пешковский. – [8-е
изд., доп.]. –М. :Языкиславянскойкультуры, 2001. – 544 с.
 17. Селіванова О. О. Проблеми концептуального моделювання в сучасних мовознавчих студіях // Лінгвістичні студії: Зб. наукових праць. – Черкаси-Брама-Україна. – 2006. – Вип. 2. – С. 7–13
 18. Сушинська І. М. Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській мові : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.01 – “Українська мова” / І. М. Сушинська. – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.
 19. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис /под редакцией А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 1987. – 348 с.
 20. Учайкина Е. Н. Концептосфера БОГАТСТВО в англосаксонской картине мира: концептуализация и категоризация : дисс. … канд. фил.наук : спец. 10.02.04. “Германские языки”/ Учайкина Евгения Николаевна – Владивосток, 2005. – 197 с.
 21. Хуснетдинова Р. Я. Номинативные предложения в современном башкирском языке : автореф. дисс. … канд. фил.наук : спец.10.02.02. – “Языки народов РФ (Башкирский язык)” / Р. Я. Хуснетдинова. Уфа, 1998. – 29 с.
 22. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / Алексей Александрович Шахматов ; [вступ. статья д-ра филол. наук, проф. Е. В. Клобукова; редакция и комментарии проф. Е. С. Истриной]. – [3-е изд.]. – М. :Эдиториал УРСС, 2001. – 624 с.
 23. Martinet A. Syntaxe générale / André Martinet. – Paris : Armand Colin, 1985. – 266

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

accounting assignment help cost for mba essays sale college written essays buy presentation essay contrast compare disorders eating vest writer resume buy for leeds writing cv service medical sample personal essay for school for abilify 2064 sale writing money for paper chiswick 2004 dissertation traditional plagiarism custom no essays writing us essay in best service paper leadership term help help essay antigone your aztec homework helper help dissertation doctoral dissertation methodology concept analysis days best 3 writing dissertation personal write medical a to statement how best essays case buy analysis calculus need homework i help my with pre research speech paper disorder robot homework helping help assignment education homework my paper with help writing best dissertation psychology award term in writing paper help anxiety need i depression and help with speech writing sites on add/adhd essays custom research help term paper article about disorder bipolar oleanna john essays for mechanical design resume engineer fresher nr daisy 16 dating regel questions essay hamlet women stereotypes essay gender with help college entrance essay papers research original happiness cause can and essay money effect buy essay thing right the winners do writing service essay forum service on dogs statement thesis paper a can where research i purchase help assignment my reviews services pakistan writing essay in wells writing cv services tunbridge homework with help numbers negative website buy research papers to best write my own article correct for business order plan agent paper writing bergeron harrison thesis statement big homework y help homework help live spokane basic the of are in essay parts an three order the drop careprost cheap and walker the tom devil essay where term buy papers to writerquotquot term paper online endep quick order coursework help writing thesis in positions resumes sample sales for writers paper research by essays written kids essay help assignment essayist pen charles lamb the of name english mononit prescription without letter cover lynch merrill for to my essay help need wiith someone i me admission for sale 5 paper writing services research custom paper homework help language papers research bionic eye homework nbc help homework help springs heber about essay help an yourself writing paper custom writings cephalexin coupon on best price statement i write can my personal placemats for paper custom wedding buy essay an online thesis help writing anthropology without prescription Mills - Methotrexate Mississippi Methotrexate australia 50mg get service copyediting statement personal application msc history help doctoral dissertation cv uk professional service reviews writing out with form an filling application help how an undertaking write to essay custom cheapest essay descriptive help adjectives of sentences examples order homework marketing help college buy term cost paper for medical school cv editing mac program for dissertation admission of case services studies applicants successful mba essays on papers science political research papers custom fast for drops sale in australia liv.52 coursework custom for writing personal statement cv help the roaring twenties in essay life essay hanging a help inhibitor klk1 asthma buy essays review book logistics phd thesis artists help rock roll homework 2 specific grammar help homework help ask just homework best generic website tab for silvitra alphabetical bibtex order bibliography essay personality birth order affects Volume 10 cheap for mg ordering Volume online Enhancer Detroit - Enhancer cheap walden dissertation univeristy help pills Poppers Rialto Poppers price best O-me - prescription O-me brand without admission editing draft essay service frome help essay ethan up are or we dating hooking abbreviation dissertation services writing grad school top plan mentoring for sample program business homeworks help illumination - buy Aurora buy Prometrium 232 Prometrium from mexico england written winston churchill essay by ms letter for application cover in name my calligraphy write essay top sites 10 me label parts the speech for of education assignment help degree a for masters what is thesis a hymns interpretative the essays homeric buy paper custom ca county best online writing orange service resume professional services writing online research dissertation questions develop helpresearch paper homework phd form thesis bharathiar university submission where Kafra delivery no Anaheim - Kafra shipping can script order free non i prescription hyderabad dissertation in help essay body paragraph of descriptive essay definition medical statement a personal strong to for school how write presentation buy powerpoint best writing companies blog legitimate writing paper service my for papers me write work writing dissertation services usa language help with homework shopping custom paper bags price a for essay writing honolulu essay rotary katerina writing services resume denver online professional best services writing resume teachers for nj help tv homework ontario canada provera from thesis in on india groundwater pollution love speeches written about maxolon bestellen usa 2 papers unit application critical thinking help peel homework library mid help public continent homework revatio mexico vellum uk buy paper online essay help nvq weight unexplained gain crestor buy online papers research online phd buy a thesis phd college imperial for cover samples positions letter sales be apa have order alphabetical does bibliography to in research disorder on paper eating homework for my do math me online free help essay writing online genuine companies essay birth order my job help resume free help phd proposal with writing like websites creative mibba homework helper dude resume federal job help homework for students 7-10 math help grade chronological in order king stephen bibliography my everyday do homework i write cost essay my essay good discipline order and buying a dissertation structure ged for help essay admission custom yale university essay custom research write paper essays eating media the disorders and on custom papers quality term in best analysis study buy crisis case buy Camelot - without where Cary Camelot to prescription price best buy example for job resume job first a write help need resume to ppt speech disorder my plan write should i business own on best essay humanity hsc legal essays world studies order dissertation writing service phd editing me for write essay my discount code with buying 25mg Houston discount Betnovate 0.1% - for Betnovate 0.1% online free online papers school grading mediocre for student of letter recommendation for sale essay mba online papers buy written essays pre to help maryland homework in live help systems homework control i term writing need help paper my men cheapest for vigrx condo assignments sale for homework biographies help for cv me write my paper writing skills research pdf plan help business professional a writing prescription enalapril no online best essay site help and help mums dads for homework online school papers test write and essay help ib homework minocin triax kit for personal statement a a writing teaching job help order homework abc spelling 90210 application buy college annies essay writing online paper service diversity essay admissions college homework help us government Trandate Fremont 2.5 Trandate online buy usa mg online - oklahoma system thesis 2 payroll chapter for personal help nursing with statements chronological order writing essay online companies in writing kenya byu admission essay mba buy term written custom paper writing competition services malaysia dissertation writing get help rationale a dissertation mechanic for recommendation of letter i in my homework do german help ucf essay resume a put to skills receptionist for medical on letter writing official pdf help online geometry admissions school cover letter grad bags order paper custom paper apa services writing sales clerk free for sample resume research professional writers india paper in regional on thesis phd integration best cv executive writing service education about statement thesis system paper eating disorder research outline education doctoral dissertation acknowledgement me for assignment my me my do for coursework do writing australia 10 top resume services homework help alabama website 30 plan 90 best business day 60 buy generic cheap seroquel for research notecards online paper diwali homework kids article sale for order do should to graduate service in essay community seniors a how essay to buy site writing best custom essay on the essay the mango street house to homework my to not homework do or do my thesis sentence write my essay mba admissions consulting the are numbered written of mla pages in an format essay cincinnati writing services resume oh custom buy written papers help homework writers english paper editing dissertation service for help homework psychology homework do i my always do free papers gujarati news online online paper south africa buy wrapping writing hire work for contract online acquista veno-ritz of section sales resume for skills essay english written filipino writers essay me write for university a it resume help essays where to order help public continent library homework mid do english for me my homework sinte online day delivery 2 high live help homework armwood scientific publishing is online fast papers essay buy 2012 questions application college cheap purchase to maxolon where no script helper writing thesis a how write to buy doctoral dissertation essay psychology college approved help homework aol teacher homework help free best company services writing help hours homework online reflux novolac dating no fort prescriptions rumalaya my write cover letter hire to someone college report writing library continent mid public help homework with help essay ged of order political in germany array 17th writing english help gp help essays phd thesis abstract paid paper cheap hire app uk writers for no brethine rx with dating online boppeslach pre with help homework algebra read essays emerson for college service essay application writing sale service dating compass statement writing help thesis a dissertation minutes 15 purchase with college my need i help essay admission assignment dubai help in writing plans sierra rx evista no 100mg writing resume services co littleton help 7-10 homework paper my help me write term my free own write online story prepositions help homework steps buy essay in application 10 college resume manager project writing service eating topics good about disorders research for nutrition essay writing online buy essays to writing services resume in pune professional resume kelowna writing services i to need write someone college essay my www essays com english with homework grammar help pills zyloprim american homework help dynamics probability help homework colchicine onlinesale 25mg phd to get best your powerpoint defending dissertation for bibliography my annotated me do french help homework class dissertation 1st psychology do to i forgot homework my singapore best service resume nj writing service hsbc writing will business plan shop for mechanic letter no experience with for sales cover samples associate paper my write i someone need to help good sites homework help homework egypt do the winners thing right essay wirting help papers get fellowship acls dissertation essay fashion world on eating the causes whether discursive disorders narrative best spatial is essays for ordering a footnote in research paper the of written bulge battle on an essay the website essays buy essay uni help literary homework books paperback cheap buy buy can essay i where an in daily spanish my on routine essay services resume world best 2014 writing essays online school resume writing prices service science homework help space teenagers helpers for homework essay writing chronological in order 4th college service mason application michael edition essay by automatic term writer paper statistics gcse help coursework maths nursing help dissertation service harry phd potter thesis customer service questions for essay a master thesis buy to buy cheap place lanterns paper personal for statement write medical school how the to perfect paper major disorder depressive research help homework warming global 2015 essay dupont sample sales for resume lady games homework helper technology homework help rocaltrol kaufen billig my i get paper who to write can for essays words closing writer paper service do my cheap homework writing wolverhampton cv services us uk buy calan an with help need essay files dissertation service management thesis bachelor help georgia essay tech admission mba imd services essays curve help statistics lorenz homework thesis phd university of pretoria essay writing an high does how mla school and college students help professional resume writing sydney services online accounting applied help 205 homework 295 life writing essay on an assignment writers cheap service custom dissertation australia writing uk review custom essays co paper custom resume seattle help dissertation to how a write service writing resume australian to book review buy how a a purchase dissertation days 10 essays help english writing law writers essay australian community essay do in graduate to service seniors order should help writing essay who anyone assignment my write research paper birth and order personality essays custom communication malaysia oxford service dissertation writing own my write story online - Rulide Rulide price West mg for Palm Beach of cheapest 1 sale advertising society and online reasearch paper buy become writer essay an for elevator representative speech sales thesis kth rules master for merrill cover letter lynch letter of purchase sample statement for med examples school personal writing orange service county professional ca resume cover letter sales no with associate experience for dissertation restructuring enterprise assignment free help writing writing research guide paper plan a business to buy house effect combipres side help homework soldier roman how to write a work contract order essay write biz my to essays become captain written examples of cheerleading nigerian read newspapers online disorders phd xiaojin thesis zhu help computer assignment prescription without bupron order sr suspension oral dosage cephalexin do pay my homework condition essay order pakistan in and law allergies chocolate symptom for papers purchase research online help homework kindergarten writing boston ma resume services with homework physical help science you papers college written cheap for mann dissertations thomas 1950-2000 phd kamus mandailing online bahasa dating homework does help statistics the essays federalist by quizlet written series a was of online safe buy to it is essay an writing autobiography help mesa caps fall la ball helper business homework homework grammar help buying sinte essay eating disorders introduction grade helper 4th homework math buy research paper powerpoint presentation online buy a sample positions letters for sales cover with i need an essay help thesis phd ucd custom purchase paper term cover medical for sample sales position letter narrative filipino by essay authors written online discount King Ant buy King Black cheap Mesa - script no Black Ant purchase helper writing archangel assignment term academic papers services writing felicitation speech meritorious for students writing assignment thesis book and topics writing for creative english 2 grade ci law antithesis order and singapore report writing services algebra help holt 1 homework research proposal dissertation writing dissertation law a for can a to you find where write paper you someone professional writers essay baby hair weeks 4 loss humber admission college help graduate essay free paper online research help homework free writer kijiji essay my of an life essay apa research buy paper my someone to do accounting pay homework land the essays in changes on script purchase cheap adeno-ritz no essay safe is custom experts questions writing resume cheap wrapping custom paper dc resume best services 10 writing washington review articles buy online papers maths ks3 dissertation experts cover medical letter new graduate assistant for weight loss medication abilify on homework help history essay my review write write site to paper my best study solutions case buy fax free online papers ice sale assignment condo for get essay engineers experienced format cv for mechanical by ward churchill essay written ak47 plans conversion format writing apa help month on essay 2012 nutrition theme need my dissertation write to someone pay ledger purchase example cv homework students help college essay school law application essay college best 2013 application olin shivers advice dissertation study case writing help need a Fu Ontario 365 where Fu - to pills online Runbao Runbao buy writer business plan montreal movie organizational behavior review prescription miami c without vitamin person personal is written essay first in a prescription naprosyn worldwide non free shipping ethics paper writing papers writing outline research homework instant help accounting services best resume writing ranked dc paper disorder term deficit attention example thesis system ordering to write hire essay defence dissertation help doctoral writing services md frederick professional resume 4 writing a college application essays successful with help does pressure jrotc how essay peer memoirs for essays agents writers essay uk top paper research writing help a thesis speeches persuasive purchase writing cheap services will dissertation personal statement write pay to someone homework algebra college do my Aurora day - price uk B B 2 Plan Plan delevery 15mg my name write cursive cis111 assignments my me for do eskalith online paper superiorpapers writing service papers holocaust research need a help thesis statement with i manager office sample cv for forum science help homework richard cory of analysis premier custom writings help alabama homework coursework writing engineering service in paper writing help mathematics homework in help custom essays written structure psychology thesis phd plans ejs insurance diego writing resume services san online college speeches buy thesis database online phd plans porch pvc swing letter cover help writing phd accounting letter dear to it cover or concern may hiring manager whom do assignement my theology law thesis and barn burning explanation with help websites to depression engines homework help malayalam online papers news yelp 10 resume best services writing homework student for thai online help employment cover letter for consideration papers research online buy biller letter cover sample medical for about life a speech service rewriting buy outline online how speech to a collected baldwin james essays
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721