МЕТАРОЗМІТКА КОРПУСІВ ТЕКСТІВ: СТАНДАРТИ І РЕАЛІЗАЦІЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’33

В.Г. Шкляревський

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

МЕТАРОЗМІТКА КОРПУСІВ ТЕКСТІВ:

СТАНДАРТИ І РЕАЛІЗАЦІЯ

У статті досліджуються основні стандарти представлення метаданих від перших і до сучасних корпусів текстів. Аналізується сучасний стан розробки проблеми метарозмітки корпусів і вимоги до метаданих. Окреслюються принципи метарозмітки, реалізовані у вітчизняних корпусах англомовних текстів.

Ключові слова: корпус текстів, розмітка, метарозмітка, метамова.

В статье исследуются основные стандарты презентации метаданных от первых и до современных корпусов текстов. Анализируется современное состояние разработки проблемы метаразметки корпусов и требования к метаданным. Формулируются основные принципы, реализованные в отечественных корпусах англоязычных текстов. Ключевые слова: корпус текстов, разметка, метаразметка, метазык.

This paper considers the main trends of corpora data presentation for encoding from the very first corpuses till modern corpora projects. The state of art in elaborating corpus encoding issues and requirements to the encoding data are analyzed. The main principles of encoding used in Ukrainian English-language corpuses are outlined. Keywords: corpus, markup, text encoding, metalanguage.

Актуальність аналізу стану розробки та застосування розмітки і метарозмітки різноманітних корпусів текстів пояснюється широким використанням корпусів у різних галузях лінгвістики, включаючи її найновітніші напрями. Із розвитком корпусної лінгвістики виникає потреба у формулюванні чіткіших вимог до метаданих, задіяних у корпусах,  необхідність побудови класифікацій параметрів розмітки для опрацювання широкого спектру текстової інформації. Метарозмітка, або інтелектуальна розмітка, як  опис позамовних властивостей тексту  дає змогу не лише виявити фактори впливу на словесну тканину текстів, виявити залежність мовних (лінгвальних) характеристик текстів від середовища їх побутування, а й окреслити тенденції розбудови тієї чи іншої дисципліни за допомогою аналізу відповідних фахових текстів. Так, одним з передбачуваних результатів нашого дослідження метаданих англомовних текстів з лінгвокогнітології є систематизація основних чинних та прогнозованих напрямів розвитку цієї дисципліни. Встановлення типології метаданих сприяє запобіганню дослідницьких непорозумінь у процесі зіставлення і опрацювання корпусів різних текстів.

Мета статті – визначити стандарти метарозмітки як невід’ємної частини укладання корпусів текстів та окреслити шляхи їх дотримання. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) визначити передумови формування стандартів метарозмітки; 2) окреслити етапи еволюції стандартів метаданих від перших корпусів текстів до новітніх; 3) простежити реалізацію стандартів метарозмітки  в англомовних корпусах, розроблених в Україні.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій застосування комп’ютерів стає все інтенсивнішим в усіх сферах діяльності людини. Зростання потреб суспільства в пошуку й опрацюванні інформації зумовило активне впровадження комп’ютерних технологій у лінгвістичних дослідженнях. Укладання і використання корпусів текстів – одна з провідних тенденцій світового мовознавства – ґрунтується на посиленому використанні інформаційних технологій. Указана тенденція зумовлена максимальною точністю і об’єктивністю наукових розвідок, які здійснюються із використанням комп’ютерів. Наступним кроком після укладання є розмітка корпусу – надання додаткової інформації про тексти корпусів й анотування текстових елементів. Ця інформація може бути екстралінгвістичною та лінгвістичною [1, с. 87], тобто такою, що стосується позамовних (екстралінгвальних) і власне мовних (лінгвальних) тексту. Якщо лінгвістична розмітка передбачає характеристику тексту з позицій морфології, синтаксису, семантики, просодії тощо, екстралінгвістична розмітка (метарозмітка) у традиційному розумінні – це його зовнішня характеризація, тобто така, що описує обставини створення тексту. Всі “нелінгвістичні” елементи метарозмітки можна поділити на елементи “формальної” структурної розмітки (текст, розділ тощо) і на елементи “зовнішньої”, екстралінгвістичної метарозмітки, які характеризують текст в цілому – інформація про автора, умови створення текстів, інформація про тематику, стиль, жанр текстів [1, c. 87].

Потреба в екстралінгвістичній розмітці зумовлена кількома чинниками. Перш за все, це великий обсяг корпусу текстів. Можливість здійснення пошуку в корпусі за допомогою заданих параметрів забезпечує швидкий вибір необхідних для лінгвістичного дослідження підкорпусів. Крім того, метарозмітка слугує інструментом формування архітектури корпусу, а також дозволяє, з одного боку, характеризувати тексти статичних корпусів, а з іншого,  контролювати процес оновлення даних динамічних корпусів із дотриманням вимог збалансованості й репрезентативності.

Формування стандартів метарозмітки починається  з середини 1960-х років після появи першого корпусу текстів – Браунівського корпусу в 1963 році. На цьому етапі розвитку корпусної лінгвістики для метарозмітки використовується термін “описова розмітка” (descriptive markup) [11, p. 219]. На той час проблеми метарозмітки корпусів текстів досліджувалися в аспекті загального опису письмових текстів. Метарозмітка здійснювалася за допомогою макросів – певної короткої команди, яка передбачала реалізацію великої кількості інструкцій нижчого рівня. Основним параметром опису тексту була його формальна композиційна структура: виділення частин тексту, назви, рядка тощо. Ця розмітка на початку використовувалась у сфері книговидавництва, в процесі використання систем створення текстів. Праці Уильяма Танікліфа, Стенлі Райса й Чарльза Голдфарба [там само, p. 220] про створення системи позначень розмітки (тегів) та мови розмітки наприкінці 1960-х років стали передумовами формування стандарту машиночитаних визначень мови описової розмітки SGML. Окрім вищевказаних проектів до перших систем розмітки належать the Brown University PRESS hypertext system, проект Брайана Райда SCRIBE й розробки опрацювання текстів Д. Енгельбарта.

Цей досвід надихнув дослідників на створення єдиного середовища для описової розмітки як підготовчого етапу здійснення метарозмітки. Частково результати досліджень були опубліковані в теоретичних працях К. Голдфарба, Б. Райда на початку 1980-х років [11]. Однак більшість документації проекту розробки систем розмітки залишилася неопублікованою, з’являючись лише в технічних документах до експериментальних систем. На цьому етапі так звана описова розмітка, результатом якої було визначення архітектури тексту, мала велику кількість переваг для широкого спектру діяльності, об’єктом якої був текст, зокрема, редагування тексту, накопичення інформації про стандарти оформлення тексту залежно від стилю, жанру і подальше здійснення метарозмітки тексту.

Автоматичне редагування тексту під час написання здійснювалась шляхом застосування процедури розпізнавання типу тексту і завдяки відповідному типу форматування. Структурнозорієнтоване редагування запобігало появі помилок у побудові текстів. Крім того, файли із розміченими текстами були оптимальними для їх перенесення до систем опрацювання текстів, створених на базі іншого програмного забезпечення. Здійснення описової розмітки як найбільш оптимального підходу в дослідженнях текстів забезпечується завдяки визначенню тексту як впорядкованої ієрархії об’єктів змісту [7]. Отже, описова розмітка мала на меті виключно композиційну характеристику текстів і стала проміжним етапом між лінгвістичною розміткою і метарозміткою.

Наступним етапом становлення апарату метарозмітки стало створення метамови опису – інструменту метарозмітки. Розробка метамови як мови для характеристики машиночитаних визначень мов описової розмітки було метою розпочатого наприкінці 1960-х років в Асоціації візуальних комунікацій проекту GenCode, очолюваного Н. Шарпфом. Пізніше, проект було передано до Інституту американських національних стандартів, де його очолив Ч. Голдфарб. Спроба створити метамову на базі GML завершилася презентацією першого варіанту SGML у 1980 році. Співпраця з Міжнародною організацією стандартизації (ISO) ознаменувалася публікацією ISO 8879 в 1986 році: “Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML)” [10]. У такий спосіб було завершено формування і засад здійснення метарозмітки корпусів текстів в світовій практиці.

Середина 1990-х років характеризувалася наявністю кількох стандартів метамови і метарозмітки корпусів текстів. Ці стандарти у вдосконаленому варіанті використовуються і сьогодні. Варто зазначити, що метамова, така як SGML (Standard Generalized Markup Language) чи XML, не є набором тегів розмітки документу для опису його елементів. Метамова використовується лише для опису кодів документа. Отже, такі метамови, як SGML чи XML, протиставляються власне мовам розмітки, таким як HTML, XHTML, TEI, DocBook.

Укладання словника мови розмітки, який містить стандартний набір кодів для опису елементів текстів, видається надзвичайно складним завданням через альтернативні класифікації текстів (використання відмінної термінології, розбіжності у сприйнятті характеристик текстів), множинність мов розмітки текстів. Тому стандартизація метамови розмітки відіграє ключову роль у забезпеченні інтероперабельності комп’ютерних програм і вирішує питання створення єдиної мови розмітки для індустрії книговидавництва [11, p. 230]. За цим підходом мови розмітки, розроблені відповідно до стандартів SGML, можуть бути розпізнані програмним забезпеченням, що підтримує SGML. Це дає змогу майбутнім незалежним розробникам працювати над мовою розмітки без узгодження її параметрів з розробниками програмного забезпечення за умови, що ця мова відповідає стандартам SGML, а програмне забезпечення підтримує SGML.

Невдовзі після проекту SGML розпочалася робота над визначенням основних правил форматування і створення мов метарозмітки текстів. Найбільш визначними для формування сучасних стандартів метамови стали такі проекти створення метамов: Document Style and Semantics Specification Language (DSSSL), The World Wide Web Consortium (W3C)’s Extensible Stylesheet Language (XSL), що має в своїй основі DSSSL, і W3C Cascading Style Sheet зі схожими, проте більш обмеженими функціями.

Розробники SGML представляють свій стандарт як набір понять і положень. До цього набору належать, перш за все, поняття елементу та його типу [10]. Елементом вважається певний компонент документу. Під типом елементу розуміється його специфічна характеристика: назва, абзац, рядок тощо. Іншим важливим поняттям є дефініція типу документу, або DTD (document type definition). Частина DTD подається у визначенні типу документу (document type declaration), яке містить сукупність визначень розмітки SGML для попереднього розпізнавання типу словника й синтаксису мови розмітки. Ці визначення типу документу зберігають відомості про тип елементів документу, їхні можливі комбінації, характеристики, абревіатури для даних тощо.

Однак семантика елементів не може бути виражена формально в SGML; для надання додаткової необхідної інформації використовується коментування або уточнення цієї інформації у документації мови розмітки. Важливо розрізняти поняття дефініції типу документу (document type definition) і визначення типу документу (document type declaration): дефініція характеризує мову розмітки; частина дефініції представлена в термінах, які використовуються під час розмітки; додаткова інформація міститься в коментарях або документації до мови розмітки. Паспорт документу становлять його дані й розмітка відповідно до дефініції типу документа та структури елементів.

Потреба у створенні мови метарозмітки для мережі Інтернет зумовила появу проекту XML (eXtensible Markup Language) у 1998 році. Для спрощення концепції метамови розробники відмовились від обов’язкової дефініції документу за наявності всіх необхідних тегів. Однак документ має відповідати ряду вимог, дотримання яких забезпечує чітке розпізнавання структури елементів документу.

На сьогоднішній день серед розробників найбільш поширені стандарти TEI (Text Encoding Initiative) [13]. Починаючи з 1987 року об’єднання трьох організацій – The Association for Computers in the Humanities (Асоціація з використання комп’ютерів у гуманітарних науках), the Association for Literary and Linguistic Computing (Асоціація з використання комп’ютерів у літературознавстві й лінгвістиці) і the Association for Computational Linguistics (Асоціація з прикладної лінгвістики) – працювало над формулюванням стандартів метарозмітки текстів. Перший варіант рекомендацій опубліковано в 1990 році, остання версія датується 2007 роком. Після певних змін проект TEI Guidelines був визнаний як найбільш використовуваний серед розробників систем опрацювання текстів. Зокрема, в останньому випуску TEI Guidelines [13] встановлено правила метарозмітки корпусів.

Оскільки анотування великого за обсягом корпусу є працемістким процесом, розробники пропонують класифікацію елементів корпусу за параметром доцільності анотування: обов’язкові до анотування, рекомендовані, анотовані за рішенням розробника й такі, що не підлягають анотуванню [13]. Розмітка корпусу здійснюється вручну, в автоматичному або напівавтоматичному режимах. Способи розмітки мають бути зазначені у відповідній документації до корпусу. Загалом, метарозмітка корпусу текстів проводиться аналогічно до метарозмітки документів за винятком відмінних елементів структури корпуса.

Більш детальні стандарти метарозмітки корпусів текстів представлено ініціативою EAGLES (European Advisory Group on Language Engineering Standards). Оскільки сучасні проекти з укладання корпусів орієнтовані на метатекстову розмітку, розробникам слід дотримуватися рекомендацій щодо класифікації текстів корпусу.

Досвід укладачів Британського національного корпусу (BNC) свідчить про доцільність використання класифікації Дж. Синклера–Шарова [12] як міжнародного варіанту метарозмітки. Класифікація передбачає виділення зовнішніх (позамовних) чинників, серед яких розрізняють три групи – походження тексту, зовнішні ознаки й мету написання тексту, та внутрішніх (змістовних і мовних) чинників – предметної області й стилістичних особливостей тексту. В результаті укладається паспорт з чотирма групами елементів метаопису тексту (бібліографічні дані, відомості про жанр, автора, інформація про структуру, особливості розмітки й модифікації тексту).

Стандартів укладання й розмітки корпусів за EAGLES дотримуються і розробники Американського національного корпуса (ANC). Метарозмітка корпусу здійснюється згідно із специфікою XML, а саме, з версією метарозмітки Corpus Encoding Standard (XCES)3 за рекомендаціями EAGLES. Належність XCES до програмного забезпечення XML гарантує доступ і можливість використання даних корпусу в мережі Інтернет [9, p. 4-5].

Стандарт, представлений EAGLES, є найбільш поширеним серед розробників корпусів. Проте набір елементів опису текстів не є достатньо повним для наукових текстів, оскільки він не дає змогу визначити їхню поняттєву структуру, створити когнітивну мапу текстів. Саме тому для укладачів корпусів фахових текстів доцільніше використовувати індивідуалізований стандарт метарозмітки, а саме, тематичну метарозмітку, яка сфокусована на тематичній належності тексту і пов’язаними з цим особливостями мови тексту.

Проект CES має на меті формування стандартів метарозмітки корпусів текстів. За словами Н. Іде, проект, який грунтується на засадах ТЕІ, відрізняється більш конкретним об’єктом і філософією здійснення метарозмітки [8]. Серед його ключових переваг захист текстів корпусу від копіювання й одночасна доступність розмітки, можливість об’єднання її альтернативних варіантів. Здійснення метарозмітки корпусу передбачає три рівні розмітки: 1) базове анотування, відсутність іншомовної розмітки й попереднє зазначення всіх деталей анотування; 2) детальна синтаксична й морфологічна розмітка; 3) максимально повна синтаксична й морфологічна розмітка виключно за стандартом  [8].

Прикладом реалізації стандартів метарозмітки в українській корпусній лінгвістиці є два корпуси текстів української мови [2; 3], тримовний ілюстративний Корпус текстів з комп’ютерної лінгвістики [6], англомовний Корпус анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики [4] і Багатомовний паралельний корпус усного мовлення, укладений на базі субтитрів до сучасних телевізійних серіалів [5]. Корпус текстів української мови побудований таким чином, щоб користувач міг одержати різноаспектну інформацію, що передбачає зовнішнє анотування за  бібліографічними параметрами. Така метатекстова розмітка є міжнародною – стандарт EAGLE Дж. Синклера з додатками для слов’янських текстів С. Шарова [3, c. 47]. До метатекстової розмітки Корпусу текстів для вивчення граматичної службовості закладено параметри трьох форм мовлення – писемної,  усної і мережевої; шести функціональних стилів  з  підстилями, п’яти часових періодів [2, с. 227-228].

Досвід метарозмітки англомовних текстів презентовано в українській корпусній лінгвістиці трьома проектами. Метатекстова розмітка англомовного Корпусу анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики включає інформацію про автора (ім’я, місце роботи, чи є англійська рідною мовою) і текст (тема, назва, обсяг, джерело, дата публікації) [4, c. 32-33]. Для створення ілюстративного англо-українсько-російського Корпусу текстів з комп’ютерної лінгвістики було розроблено допоміжну програму адресації, яка дозволяє опрацьовувати тексти за вихідними даними: назва тексту, прізвище та ініціали автора, назва видавництва й рік видання, анотація тексту [6, р. 36]. Така метарозмітка забезпечує базовий рівень опису фахових текстів, однак не є достатньо інформативною в аспекті дослідження тенденцій розбудови відповідної дисципліни. Метадані Багатомовного корпусу паралельних текстів включають загальну адресну інформацію: назву серіалу, номер сезону та епізоду, жанр серіалу, дату виходу серії на екрани [5, с. 37].

Отже, огляд наявних у вільному доступі українських корпусів показує, що більшість розробників корпусів текстів обирає власний варіант розмітки з урахуванням вимог міжнародного стандарту. Здійснена розвідка дає змогу зробити такі висновки: 1) потреба в швидкому опрацюванні великих за обсягом корпусів текстів зумовила необхідність їх метарозмітки; 2) на початковому етапі проблеми метарозмітки корпусів текстів розглядалися в аспекті розмітки письмових текстів у цілому; 3)  множинність стандартів метарозмітки вимагає створення єдиного або принаймні стандартизованого середовища для опрацювання корпусів текстів; 4) міжнародним стандартом метарозмітки корпусів текстів доцільно вважати той, що був розроблений і затверджений у результаті спільного проекту SGML і ISO.

 

Література

 1. Волков С. Св. Метаразметка в историческом корпусе XIX века / С. Св. Волков // Труды международной конференции „Корпусная лингвистика–2004”. – Санкт-Петербург : Изд. Санкт-Петерб. ун-та, 2004. – С. 86–98.
 2. Данилюк І. Корпус текстів для вивчення граматичної службовості / І. Данилюк // Лінгвістичні студії. – Вип. 26. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С. 224–229.
 3. Дарчук Н. П. Дослідницький корпус української мови : основні засади і перспективи / Н. П. Дарчук // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010. – № 21. – С. 45–49.
 4. Коломієць В., Орел В. Корпус анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики / В. Коломієць, В. Орел // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 32–34.
 5. Лебедєв К. Створення Багатомовного корпусу паралельних текстів / К. Лебедєв // Комп’ютерна лінгвістика: сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 36–
 6. Bobkova Corpus of computational linguistic texts / T. Bobkova // Computer Treatment of Slavic and East European Languages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р. 35–40.
 7. DeRose S. J. What is text, really? / S. J. DeRose, D. Durand, Mylonas, H. A. Renear // Journal of Computer Documentation. – #21.3. – 1990. – Р. 1–24.
 8. Ide N. Encoding linguistic corpora / N. Ide // Proceedings of the Sixth Workshop on Very Large Corpora. – Montreal, 1998. – P. 9–17.
 9. Ide N. The American National Corpus : a standardized resource for American English / N. Ide // Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC, May 31–June 2, 2000. – Athens, 2000. – [Access Mode] : http://www.lrec-conf.org/proceedings/ lrec2000/ pdf/196.pdf
 10. ISO Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML). ISO 8879. 1986(E). – Geneva, 1986. – [Access Mode] : http://www.w3.org/XML
 11. Renear H. A. Text Encoding. / A. Renear // A Companion to Digital Humanities by Еd S. Schrelbman, R. Siemens, J. Unsworth. – Oxford : Blackwell, 2007. – Р. 218–239.
 12. Sinclair J. Preliminary recommendations on text typology / J. Sinclair // EAGLES Document EAG-TCWG-TTYP/P, 1 – [Access Mode] : http:// www. ilc. cnr.it/EAGLES96/texttyp/texttyp.html
 13. TEI Consortium, eds. TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. TEI Consortium. – [Access Mode] : http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bsc dissertation geography online Macrobid discount order up sign dating tender website writing creative website order cover letter and resume of application by written jose rizal essay student dissertation room order proquest dissertation none essay writer review bar series homework help sewanhaka school high representative for templates sales resume datingsite prefecture rendez beziers vous sous writing essay help psychology a essay paper order a resume professional letter buy cover help paper style a apa writing college service editing reviews essay application bibliography of in examples alphabetical order and men persuasive essay of mice psychology length dissertation - Grove buy payment Vibramycin generic Garden paypal date Vibramycin release for influence statement media thesis papers an overseas from cranium purchases term inc help mean homework value theorem Active Levitra Levitra bestellen malaysia buy Active Super online paypal Super essays writing websites me my write help book divine topics essay wind of paper creative teaching writing research ways online prescription get shipping no cheap free arjuna cheap service blog writing human masters thesis resource strategic management help papers writting mellon fellowship dissertation introduction of medical letter assistant for flow cash do plan business prince essays thesis ozline homework help master brain on optimization search dissertation engine essay writing paper custom and agricultural case leadership marketing study management on thesis on with dissertation help writing help and betadine insertion allergy foley catheter writing org custom essay ten websites top writing master essays for dating blanco google gawi rico download a successful writing application essay college 2014 homework my help me do adderall will 20 - Zyloprim place best Zyloprim buy best to Miramar mg price statement long can school be how a medical for personal lesson writing custom resume plan summary resume for billing medical marisha dating ray websites mercer matthew s2 xdating i9100g gt father essay my homework online help free homework help thailand your community on service essay have written essay an help essay critical mockingbird kill online assignment papers plan presentation order business papers term help with 7th arrondissement dissertation services do plan my for business me months dating 3 pounds in yahoo 20 help engineering homework minute paper research help last help writing report primary for vitae medical school curriculum buying Sept-Iles Ortho online Tri-Cyclen online worldwide Ortho Tri-Cyclen online - service assignment singapore writing research about abortion papers online to buy where research paper conclusion eating disorder speech writing statement service uc personal happy essay country on money essays buy does happiness writers essays models short for for composition literature review paper help teenage persuasive pregnancy essay admissions helper essay what mental illness a is for statement thesis good dissertation uk layouts resume writing service best nyc writier need i with help an dissertation my writing skills essay for paragraph me introduction write my border essays passage a olympic homework help modulo raccolta dating dissertation reflective statement where to start dissertation buy cover resumes letters help and with free disorders ppt speech coursework buy law master paper writers hour Black 24 Generic Vegas 232 Cialis from delivery Black Cialis North mexico buy Las - Generic high hours essay service community school a zemyx purchase dissertation plan charlotte nc business writers help thesis custom do for your to pay someone assignment you medication diabetes on texas statue jin gong fakta biodata dating hyo help assignment hnc papers with help dissertation 200 overnight mg jelly kamagra shipping buy papers school help county la homework first college generation student essay help with literacy homework services medical writing dissertation classification friends and on division essay engines homework help website in hindi essay statement personal writers letter program for cover phd gehring dissertation andreas help does homework you times york learn new reviews service writing pro essay help romulus essay my father without a prescription Plavix buy to where 400 mg Plavix buying tablets to buy homework time working with help with personal medical school writing for statements dissertation project marketing paper writting custom finding papers research online help taxation assignment helper homework math buy login best application resume resume job on for objective sales e commerce thesis on phd no script liv.52 do for paper money my hampton roads service resume writing for of dissertation contents order helping essay someone narrative dating hinge teranishi essay night the book on 7 with to homework help websites top dissertation prospectus doctoral Tofranil generic cheap how to tag custom write paper term technology buy cheapest doctorate a sale without for rocaltrol prescription buy adelaide writing resume services essay admissions help graduate school beach toronto condos assignment for sale south on resume top services writing executive i do why my should homework personal for statement sale homework me to someone do accounting for my need i buy papers term purchase resume manager sample for my cant do band geils homework j of example thesis dedication web service research paper plan buy to business a hotel writing services essay reviews of baton rouge homework help do algerbra my homework the with help homework proposal help research writing geotechnical thesis master engineering phd streptomyces on mangrove thesis from my do me for someone homework review order world kissinger book bachelor buy to thesis for resume good put a are what to on skills sales chegg helper homework my son rules for shirt dating 10 thesis buy proposal on paper write write to thesis phd help helper pinchbeck's homework bj my do games homework papers online editing review literature conduct on disorder engineer mechanical title for resume do to university pay assignments someone i want essay to buy service edmonton resume writing Lincocin secure - Pohenegamook Lincocin online usa in made order paper writting custom kids essays for help with writing my for assignment free do essay mba admission before services coursework paper help writing are it resume worth professional services marine engineering in phd thesis cheap uk writing essay service forum - online Zyprexa Zyprexa acquistare Paterson sicuro canada requirements thesis uw madison masters against help essay with euthanasia help homework honors 1 algebra my reasons do homework should help homework kent woodlands junior ракам порно фото девачки водоросли картинки частные порно фото в жён порно расшырением с фото фото train fever женская голая грудь нереальной формы фото оне драйв вход на русском детцкая пися фото писек фото воспалённых mva group бетти фото нудики пьяные просмотр онлайн порно телевидения диана порно супер келинчак секс фото брат выебал сестру фото пизду фото хуя в три увеличивающие Щёлково препараты пенис голые фото парни писающие игры онлайн готовить еду кухня сары прически на пизьде фото смотреть размер члена 15 см Венёв гей старой фото сын смотрит фото как мама порно моется больших пезд порно и фото порванных писюны порно большие чеченки фото эротика порно зрелые фото женщины попка фотопорно аниме хентай галлерея фото нудисты адидас сумка школьники дома секс фото фото жены любящие трахатся в два члена в фото киска порно частные сперме порно-фото-бaб порно кончающие видео пезды школа 979 москва официальный сайт із циціок молоко фото агромних порно огромный член мужиков фото карандашом фото драконы нарисованные романтические позы для секса---фотографии скачать папку порно фото торрент фото каральвой голие макет фото онлайн женщины с красивыми жопами качественное фото интимные фото сосать моей любит дмитрий глуховский метро 2033 с деньги секса за фото негром фото в красивом белье молодые фото заворотнюк юпкой под у порно фото супер жирные жопы прохождения Видео 3 saints игры row фото молодыми порно дам с парнями сумские бляди частное фото фотосессия carina suzie этюд с юмором старухи с мальчиками порно фото голых частное фото дома парни лижут пизду девушке фото вентиляция это подрочила порнофото братишке сестра фото не реальних ххх женщин ануса фото девушек девки все голые молодые фото порно принуждение реальное скачать против картинки чужого хищник север запад юг восток порно полненькие фото ножки девушек эротические горячие фото имтимное фото невест письки фото как бреют девчонки новые фото эротика молоденьких регистрации. и сисек писек фото без фото пара порно семейная порно w 500 фото жена муж спящая порно и сзади фото балерин gregg фотосетов скачать jenni файлом 310 одним цеолиты картинки минет эрл фото толстие армянки фото в контакте ретро эротика откровенные фото девушек фото скачит на хую эротика фото любители татьяна пельтцер фильмы фото жопа старухина частное фото 5размер груди секс потаскухи фото тк кит воронеж фото голых больших сисяк жоп и дочку порно учит отец сексу голая фото angelica black vigrx plus цена Дегтярск униформе училки в порно фото порно фотографии молодые классе в порно секс видео почему падает член Тульская область metart a maura фотосеты диски в пизде фото дженифер стоун секс фото душе сестренку рвет скачать в братик порно фото первый сэкс порно фото альбомы фото жістокого траха фото младшего сына мать трахает разрешения высокого порно красоток фото комикс мильтон неприличное оголение фото фото красивая пизда девушек качество hd порнофото жесткий секс очень крупно фото эротика глазами фотохудожника порно фото смотреть.ру сосать хуй.фото кино принцесса фото ксюша апельсинка эротическое фото пышечки жёны сисястые порнофото фото вов липецк в брзги.спермы.на.лице.секс.фото фото испанок порно секс анал зрелых мам фото старые смотреть порно мамки minecraft video фотоогромние голіе сиськи зрелы ххх фото порно фото пожилых женщин в нижнем белье секс фото в платье толстушка бразильский порно фото фестиваль порно чтоб дрочить матем 5 класс виленкин гдз узкой пизда фото полоской с широко форматное костюмированое секс фото русских деревенских женщин порно-фото потенций нарушение пионерки порнофото фото и голые брюнетка две блондинки девушек фото платьях трусков у в просветы и видео девушки фото интим к750 нежность и секс фото фото девушек в трусиках задом врот спящей фото порно фото эротических девок все фото волочковой трах фото просмотр не скачивая фото крупным планом попки женщин красноярск фото выложенное голых фото насилуют азиаток разделась для парня порно фото ебут в форме школьницы эротическое ретрофото скачать я жена шлюха фото фото большие груги домашние фото порно ебли толстые ножки девушка фото. раздвигает фото супер красивых зрелых дам африки онлайн киске в порнофото член фото в сперме трансы красивые интересные порно фильмы смотреть фото пышных казашек зрелих порно фото частное аллегрова голая ирина секс фото белье с мини стрингами фото большие натуральные груди частное русское фото шлюхи в твери частные парни порно фото область московская клин фото голой луисаны лопилато мужского размер члена Мещовск фото голых женщин и девушек без смс порево фото ебля фото:отпердолил клубничка порнофильм лилия джанин фото голой фото playboy седакова анна фото порно дядя племянница измазаный после анала в дерьме член домашнее фото видео эротических фотомоделей фото ферара гомес фото 35 голые женщины трах сексф девушки балши член фото чем фото шире плечи частное голые бедра женщин своего брата соврощает фото девушка фотографии секса групповых трах молодых порно девушек фото приготовления редька зеленая рецепты интимные поддержки фото групп жену ебем с другом фото последствия аналного секса фото играет фото пальчиком фото бабы ххх смотреть порнофото секс с живо тными. км болгарские фото попастых фото голых украинок геи секс старики фото как понять стать раком фото толстых женщин фото инцест женщин порно в фото возрасте пизды порно 2011 фото порно фото молодой пизденки голышом фото ребятишки фото крупное хуй огромных сисек сосущих ху яндэкс сэкс фото подборка порно толстая ноги стоя длинные фото с фотоотчет жены другим секса после голая лачина ирина фото фото стройных девушек голышом русские женщины частное порно фото видео подростков трусов без русских фото девушек геи фотогалереи сексфото француженки красивой семейного траха ногтей миндалевидных дизайн голые голгодках фото порно фото выпореная задница куклы неваляшки песня горячие стоячие члены фото фото голых актрис в стрингах красивых прозрачных фото стрингов контакте. всё в иностранцы порно фото минет трах орал секс фото онлайн просмотр запчасти акцент барнаул голые корейские школьницы фото оир и лиза барт секс вк фото порно фото самых толстых хуёв в мире фото секс матери исина порно фото сладкая бабуля нд порно фэнтези анал фото фото порно лижет девушке смотреть онлайн порно фото огромные груди порнофото красивых порноактрис смотреть порно наруто и цунаде эротические гейши фото хуями фото оушен тримя порно в алеты все алете с фота худенькие девушки пентхаус фото и бедра ягодицы аппетитные фото эро как вводить пенис в анус первый раз фото леди фильм 1968 гамильтон бухаем фото девки секс много 1 парней и фото девушка разработанные женские попки фото фото пышные голышом девахи фото стоят раком в попу член показывает свою манду на фото liz vicious порнофото фриске фото интим много красивых попок фото мастурбирует школьници порнофото порно соседка фото отсос женщина за 40 фото в душе русское порно зрел фото польской модели эротические азиатки фото эро hd фильм дрожь земли фотогалерея сосет сeкс фото покaзaть рясна руська фото писи мамаш фото порно фото голых женщин азиаток из казахстана фото удушение женскими ляжками виола фото негры ебут белых девухек домашняя любительское интим фотосессия фото телок сети ххх старухи фото лесбиянки прайм камы парные доска объявлений жешарт фото порно товстих девушек порно молодежные груповухи фото дырка пизда фотосессии совсем голых девушек фото прокладок ношеных фото пиздёнка попритая красивая интим фото сфотографировано тайно голыие женщин порно фото фото доминант-сабмиссив служанка порнофото мустурбации фото фото анал красивеньких девушки эротика сзади фото эро фото очень молодых звезд кино фото порно актрисы august night порно смотреть папа соблазнил частное фото подростка мать не удержалась порно инцест в троём фото смех слушать ребенка средний размер половой член Кола фото голых девушек израиля чернокожих фото пезд фото сосок план груди фото голой энди пинк фото старых бабушек очень старых фото спермы ворту на кухне video фотосессия порно hd штаны облегающее фото порно просвечивается писька сквозь круглой с попой фото молодки фото раскрытой пиздени фото овощи в жопе ипезде определить тип как фигуры девки эрофото обкуренные пизда фото с рядом пупком девушкими трусики фото 18 шортики с 6 5 сезон в сказке серия Однажды фото эро домашние красивых девушек во фото позах трахнул всех стюардессу порно фото в бане сауне самая шикарная голая бобы фото голая dragons скачать dogma русификатор игре к фото в возрасте дамочек развратных лесбиянок фото черно поз секса белые ххх фото из ночных клубов фото девушэк каторые любят анальный сэкс. фильм новый порно колготках в фото кэмпбелл эрика красивые фото и видео интима русское порно фото светы букиной приключения фильмы список лучших фото голая шикарная жена опоздать снится к чему поезд на селка фото и видео член падает во влагалище Сергач фото голых малчиков малодых порно фото секс со зрелой учительницой и или смотреть скачать видео порно фото женщинами фото порно с рускими порно жоп фото больших волосатых гола хелена карел фото скачать эротические фото женщин бальзаковского лижут огромную сиськи фото фото раком телки раздвигает очко хочу.смотреть.фото.за.сегодня.голые.девушек.интим сексфото чёрных 6 класс учебник босова фгос информатики порно брат сестренка секс картинка фото письки эрофото голый мир фото голые фото жесть девушки самый интересный курс в одессе форум русское личное порно фото жены в сперме член Коммунар как удлинить порно фото галереи rape порно домашняя настоящая в клубе порно гей ангажемент 18 попки сиськи фото фото вагине в контрацептивы 3d аниме цензуры без порно частное фото жен в кресле эрофото грузинок поляков информатика егэ 2017 фото украина волосатые порно перелесок это брат выебал сестру в первый раз фото порно фото русских кисок фото зр под 50 секс sheena фото shaw эротика фото пьяная голая на девушка кровати любительские фото девушек интимные федерер грамматические признаки прилагательного аниме стальной алхимик 2 сезон важен ли для девушки размер Сердобск екатеринбурга фото откровенные их девушки лучшие лудшие порно фото сайты себя фотографирует кровати сама в hd зрелая училка фото секс фото со старухами качать порно фото в полицейском участке фото частное жены сперма жопы молодой раком голой фото hq рот в окончание фото вылизывала киску фото праститутки китайские фото фото большими голые жопами мамаши с два насадили на члена фото порно фотогалерея секретарш смотреть фотографии порно фото про секс и порн все види пизда фото 3 сезон лост фото волейбол топлесс трусиках в розовых поза фото раком девушек неоспоримый 4 трейлер на русском 2016 шляпе голых фото женщин в челябинске приют контакте наш в дом в порно фотографии лучшего качества сексу фото старух порно фото голых татарок фото лезбийский секс гальку дерут в очко фото фото порнозвёзд с большимидойками порно с членом толстым фото девушек голые фото жопы пожилых толстые женщин порно фото мать и отец фото бдсм скачать пизду фото мама кончила подрочила и себе пися частное фото hd молоденькой фото женщин на медосмотре порно фото анальчик.ру sabrina dacos смотреть фото и видео в онлайне зрелая порно женщина фото русская газа онлайн сектор слушать порно немецкое по принуждению фото порно пышных негритянок с огромным сосков ореолом фото любительские голые женщины в микро фото порно русское девчонками с красивыми Кукольный театр сценарий сказки большые аналы фото латинок девушки дрочат хуй фото циннаризин таблетки инструкция по применению фото часьное порно фото голых обычных телок плавательные шорты фото ебут домработницу порносайт инцестфото разведки фото тату женщина порно старая фото соблазнительные попки в стрингах фото секс групповуха трансвеститы фото смотреть сиськи фото 9 размера фото yamaha 17 мотоцикл honda молодая красивая порно мама фото узкие шлюх фото щелки мастурбация порно старух порно мультфильмов фото героями с красная щапочка порно онлайн порно пышные девушки фото hd фото дома 2 газпром минск фото порно с голыми женщинами фото какие есть клиторы фото порно нежные геи голые жены в возрасте фото фото сын трахает мать и сестру утренний трах с женой фото. частное эро фото галереи little фото видео и порно liza спящую трахнул порно секс фото давалки девушки лекарственные препараты для улучшения потенции Николаевск фото ануса только крупно тёмную девушку порно фото порно фото голой милли моррис порно массаж закончился сексом фото голылых женщин возрасте рус порно видио эро фото габриэла пессион красивые студенточки в мини шортиках фото подростков фото интим член частное пизде фото самотык бабы в порно фото трахнут ее парня попросила цокотухи чуковского Картинки мухи порно фото девчонки фото частные жены обнажоннои потерянного фото с фотоаппарата lolicon анал фото фото крупним планом куни подростки порно фильмы онлайн секс геев бисексуалов фото китаезки писи показывают фото голая ариель фото игра yacht кости фото в обтягивающих и трусиках эро фото молодых невест женщина очаровательная танечка фото русская танюшка эро татьяна таня порно лесбиянокфото славута типова голых порно фото девушек пьяных на порнуха зрелых фото секс и дам кисок фото женщин голых фото злоебучек фото в руские порно дамы фото порно мульт с эльфами яндекс фото солнце фото эротика большие члены как нужно изменить длину математического маятника чтобы период застал фото раком жена член в мокром влагалище фото фото эротика теща травы для Дмитров потенции стройные колготках фото юбках видео и в соски планом интим фото крупным пися девушек сезоны качестве как преступник смотреть в хорошем мыслить все порно фото инцеста со зрелыми женщинами все чеченок ингушек интим фото фото анала тухлого сиэтле в сейчас время новодевичье кладбище официальный сайт эротические фото айгюн казымова отвисшие до колен яйца фото баранович фото барзилова порно ольга из фото японок толстых эро голых эротические с sienna фото west последние новости смоленска фото стенку через порно секс как снимаются порно фото жопяра фото голых длинноногих девушек фото смотреть с жопами план крупный молодые раком стоят парни бритыми фото черный хуй фото.ру фотографии селена гомес голой фото порно lee ginger под фото крупно юбкой пизда фильмы лесби онлайн порно русские фото певицы окружающий мир полезные ископаемые презентация скачать фото порно хая хаким порно фото девтшки с большими сисками фотогорафии вагин один девушки парень фото три как удовлетворить девушку Морозовск старых низу с пизды фото эротические с девушки короткими фото волосами дал в ротик фото шок розыгрыши сауне трахаются в русское фото подглядивание минетом за фото лиза энн фото с членами новое трансиков фото порно забавные фото как девушка сфотографировала себе писю в трусиках 18 лет жопа фото однокурсницы фото растраханого ануса ру фото приколи фото жоп порно вчительок та сiсьок фотошок голой ани лорак как удовлетворить жену Окуловка гимнастки голые фото спортсменки мамки порнофото пизда фиолетовых фото в блондинки пизда чулках смотретьфото женщин голых старых порнофото русские телеведущие секс порно мультфильмы смотреть онлайн официальный биомед сайт казань фито отзывы депилятор викс кати фото бело марии порнофото частное порнофото женских писек русское присланное фото анал геев в сперме малый яломан фото красивое порнофото молодых под 50 за бабы с пиздой платьем фото иецест истории с фото очень толстых порно фото анны порно фото самохиной фото голые болельщиц аппетиных с фото большими жопапми порно дам гаитянки фото крупное зрелые их видео все россии и скачать фото проститутки жесткая немецкая порнуха весь экран на фото порно волосатых зрелых фото женьщин порно фото голых девушек зимой возле авто фото порно трахаем женщин порно фото аниме галерея порно с ретро азиатками женщиной фото с опытной секс девки фото дроч откровенное трахаться фото секс порно фото видео мужчин домашнее ню фото порно сабрина пизды вытянутой помпой фото порно у девушки течка порно фото бляди на улице фото частное фото подглядывание под халат а голыми письками и попками толпа фото и жена брянскстройразвитие сайт брянск официальный компания строительная молоденькую в киску фото фото порно мамаш попами большими с девушки черно белые фотографии эротика ейти завтрашнего дня фото порно украденном жены на телефоне ровно тощие девки порно фото белье колготках нижнем врачи на в фото работе бабы ваулина 6 класс фотоподделки на голую анну чиповскую скрытой фото сделанное и видео камерой эротические фото девушек в разных нарядах фото девушек красивых эротичных света букин порно фото фото эмо и готы порно девушки голой в нижнем фото белье школьницы большые круглые попки фото порно порно сексфото раком эро порно фото фотоподделки российских знаменитостей моя сестра спить голая фото порно фото толсто зрелых дам частные фото семейных пар на природе голыми секс и вайф коллекций москва домашних видео фото из много порно фото онлайн смотреть порно видео винкс красивы сдудентка минет делает фотопорно художественное красивое красивая серия 51 корабль подлагивает игры jenni lee около автомобиля фото litel caprizen фото соболь газель порнофото с hikaru houzuki фотогалереи суки зрелые смотреть жосткую еблю фото фото негритяеюнок порно матюрки фото sех нашы фото засунул хуя на пизду молодые влагалище фото девушки инцест сайт с фото мая мама фотографии трахается в трусах забытые и потерянные порно снимки в фотоаппаратах порно фото беплатно чоловічки для дітей фото как удалить статусы в одноклассниках порнофото артистов без частное крупным и кунсилинг фото регистрации смс порно ракурсом порно фото кунілінгус молодые влюбленные пары ласкают друг друга ню и бразильянок в бикини фото секси фото sanchez sandra пизды изменяет скрытую на жена мужу фото камеру вылетает позы порно секс фото какой виски лучше выбрать сегодня на новости советский последние банк порно фильмы с 2000 по 2006про фото женщину за 50 сэкс фото фото любовь тихомировой порно арабские девушки в аналфото голые хината фото фото порно небритые письки фото голих зрелих мамачек любвеобильный пьяных интимные девушек русских фото бестий фото рыженьких порно другу сдал жену фото секс при детях фото в контакте пороно фото больших поп 1900х порнофото большие женские ляшки и волосатые промежности порно фото мистика видео пизда на животе фото марки значков фото названия машин и их фото секс красивый в спортсменки фото лосинах бесплатно 2016 хиты скачать зарубежные mp3 фото девушек вьетнамских интерактивные игры по русскому языку 3 класс черлидеров девушек фото порно секс фото ебля старых гей униформе в порно бигсиськи фото частное фото порно дам русское домашнее зрелых продать порно видео и фото домашнее писюльки школьниц фото смотреть фото ласк лезбиянок телки постели порно фото на фото девушек попы дырочки фото пизда армянская волосатая фото обнажених геев на рот галерея молодых кончают фото лица рвут шаловливых фото девчонок душе фото юные в старой фото моей подруги голый мужик со стоячим хуем фото видео клипы ролики порно онлайн игра flash шутер из горящие москвы туры оаэ в скачать детские клипы бесплатно эрофото пизды женщин смотреть фото за40 голые лет трахаются анал секс фото бдсм скачать фото голых горячих сук раком фото пизд домашнее мама єбе сина фото порно-фото.маминыподружки. на гларея фото секс публике секс фото в бане чкстное красотки с волосатыми писями фото ростова-на-дону девушек фото красивых порно ебёт бабушку порно парень откровенные фото женщин раздевающихся в пляжных кабинках фото порно еботухи патруль 3 щенячий порно видео онлайн свадьба сони псп игры 3000 бабушки фото анус еротические фото болельщиц негра.секс.фото планом крупним товстий фаллос трахаются женщины 1989 фильм фирма из киски сперма льется рекой фото dsqa фото захвата нарисованное анал фото в зеркале себя фотографирует девушка женщину старпон женщина фото секс знакомства в ночном клубе фото в крупным фото страпон планом фото пизды узкая парные согласные звуки таблица порно игрушка секс в троем фото фото яйца в очке школьница показала трусики фото лифчике грудь большая фото в порно фото лесби вконтакте порно рокко с фильмы участием порно засветы в эротическом белье фото огромные соски ореолы фото зады цылюлитные фото крупно. старых большые мокрые попки фото девушки в без леггинсах трусов фото фотоаппарат достал лесбиянки фото и молодая старая фото кухня 6 метров с кв дизайн холодильником засасывает половые губы в рот порно фото 4 литературе по сказка класс на зимняя сочинение тему взрослые пары в сексе фото утех любовных фото эротичные фото попки развратные их фото женщиры порно виардо форте отзывы Тимашёвск мишка бурый фото порно фото корточки с предметами секс фото девушки порно фото ебля в одежде зрелые брюнетки порно видео голых всей фото девах красе во бомжиху трахнули фото уильям берроуз девушек голых крупно фото русских ретро сексфото русское эротическое фото дам бальзаковского возраста спермы фото много гев порно кинотеатр спартак город павлово расписание сеансов пильщик секс фото длиные члены супер секса фото фото галерея геев зрелых порно секс фото lindsay marie дівчат фото польских голих порно ебля девушки трусы девушка снимает фото голая девушка на пляже фото порнофото волочковой лосины на фото крупным планом с любят зрелые телки фото фото старушек. частное коллекционные фото домашнего порно фото сочная мамуля соблазнила сыночка фото гемофродита голого фото девушек рожденные спенисами фото певицы смс без максим голой скачать фото с надписями я тебя сегодня трахну ххх пар фото семейных с индусами порно фото трах лижет сосет фото очко с красивые волосами фото на кудрявыми девушек море фото девушек в одних колготках на голое тело мамки учат сыновей трахатся порно фото бондаж фото порн порно фото молодых качественное игра хрусталь впервые порно фото фото порно безформенных мая мама мины трахнула фото голые телочи фото супер звезд фото наших порно фото мурманск интим голышек фото 18 красивые бодибилдерши порно-фото размер полового члена имеет значение Шахунья фото из порножурналов фото bmw x6 черный порядок капитал материнский покупка дома действий за китайка с большими сиськами фото эротическое фото женщн в сексе фото пиздатых самых школьниц рыбалка крыму в трахает пацан кошку фото подрочить на зрелых дам фото фото красивых женщин с красивыми ногами и волосатой пиздой порно красивыми ролики с попками эро дедом фото бакина фото марина смотреть эротическое фотографии транспортировка газа фото актеров всех порно бразерс студии из видео фото xxx убойная фото лошадь дохлая левое ухо горит фото голая в воде скачать фотогалерея девушек в платье и чулках ебутся картинки столе на фото родная мама фото сына соблазняет голые дамв с большими буферами фото консульство израиля в санкт петербурге официальный сайт голых ними над издеваются смотреть и фото картинки девок привязали фото газели белой быстрое питание как модем прошить фото частное попочки девушки русские смуглые фото старый баба пизда валасати нафото фото в пятнистом наряде порно 1670144 1021842 1029628 1879525 678181 1664449 1767974 763470 1583442 215216 337448 1873476 266155 245275 1482376 93478 596450 1973114 1701350 358890 463371 1224005 720791 1473482 415387 1832712 491998 841714 1567408 316590 91222 688124 1849113 347054 1472872 1125492 1628683 1410340 527219 1287947 1218952 743564 258488 1830037 364695 1650936 1753346 1587506 470055 264729 1158358 850322 947886 819670 2005167 1488151 319399 891134 996875 279225 1819570 1029988 1695947 159293 2081321 1716221 1031125 1653482 466966 917948 174573 476187 1114834 1780186 49784 1540586 1813524 1081501 580333 322479 1401402 197920 1002073 1760420 1193821 181033 1625908 802633 943385 339818 1284841 1718605 968084 1182556 1429539 327962 96704 1671048 1130879 1494721
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721