МЕТАРОЗМІТКА КОРПУСІВ ТЕКСТІВ: СТАНДАРТИ І РЕАЛІЗАЦІЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’33

В.Г. Шкляревський

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

МЕТАРОЗМІТКА КОРПУСІВ ТЕКСТІВ:

СТАНДАРТИ І РЕАЛІЗАЦІЯ

У статті досліджуються основні стандарти представлення метаданих від перших і до сучасних корпусів текстів. Аналізується сучасний стан розробки проблеми метарозмітки корпусів і вимоги до метаданих. Окреслюються принципи метарозмітки, реалізовані у вітчизняних корпусах англомовних текстів.

Ключові слова: корпус текстів, розмітка, метарозмітка, метамова.

В статье исследуются основные стандарты презентации метаданных от первых и до современных корпусов текстов. Анализируется современное состояние разработки проблемы метаразметки корпусов и требования к метаданным. Формулируются основные принципы, реализованные в отечественных корпусах англоязычных текстов. Ключевые слова: корпус текстов, разметка, метаразметка, метазык.

This paper considers the main trends of corpora data presentation for encoding from the very first corpuses till modern corpora projects. The state of art in elaborating corpus encoding issues and requirements to the encoding data are analyzed. The main principles of encoding used in Ukrainian English-language corpuses are outlined. Keywords: corpus, markup, text encoding, metalanguage.

Актуальність аналізу стану розробки та застосування розмітки і метарозмітки різноманітних корпусів текстів пояснюється широким використанням корпусів у різних галузях лінгвістики, включаючи її найновітніші напрями. Із розвитком корпусної лінгвістики виникає потреба у формулюванні чіткіших вимог до метаданих, задіяних у корпусах,  необхідність побудови класифікацій параметрів розмітки для опрацювання широкого спектру текстової інформації. Метарозмітка, або інтелектуальна розмітка, як  опис позамовних властивостей тексту  дає змогу не лише виявити фактори впливу на словесну тканину текстів, виявити залежність мовних (лінгвальних) характеристик текстів від середовища їх побутування, а й окреслити тенденції розбудови тієї чи іншої дисципліни за допомогою аналізу відповідних фахових текстів. Так, одним з передбачуваних результатів нашого дослідження метаданих англомовних текстів з лінгвокогнітології є систематизація основних чинних та прогнозованих напрямів розвитку цієї дисципліни. Встановлення типології метаданих сприяє запобіганню дослідницьких непорозумінь у процесі зіставлення і опрацювання корпусів різних текстів.

Мета статті – визначити стандарти метарозмітки як невід’ємної частини укладання корпусів текстів та окреслити шляхи їх дотримання. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) визначити передумови формування стандартів метарозмітки; 2) окреслити етапи еволюції стандартів метаданих від перших корпусів текстів до новітніх; 3) простежити реалізацію стандартів метарозмітки  в англомовних корпусах, розроблених в Україні.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій застосування комп’ютерів стає все інтенсивнішим в усіх сферах діяльності людини. Зростання потреб суспільства в пошуку й опрацюванні інформації зумовило активне впровадження комп’ютерних технологій у лінгвістичних дослідженнях. Укладання і використання корпусів текстів – одна з провідних тенденцій світового мовознавства – ґрунтується на посиленому використанні інформаційних технологій. Указана тенденція зумовлена максимальною точністю і об’єктивністю наукових розвідок, які здійснюються із використанням комп’ютерів. Наступним кроком після укладання є розмітка корпусу – надання додаткової інформації про тексти корпусів й анотування текстових елементів. Ця інформація може бути екстралінгвістичною та лінгвістичною [1, с. 87], тобто такою, що стосується позамовних (екстралінгвальних) і власне мовних (лінгвальних) тексту. Якщо лінгвістична розмітка передбачає характеристику тексту з позицій морфології, синтаксису, семантики, просодії тощо, екстралінгвістична розмітка (метарозмітка) у традиційному розумінні – це його зовнішня характеризація, тобто така, що описує обставини створення тексту. Всі “нелінгвістичні” елементи метарозмітки можна поділити на елементи “формальної” структурної розмітки (текст, розділ тощо) і на елементи “зовнішньої”, екстралінгвістичної метарозмітки, які характеризують текст в цілому – інформація про автора, умови створення текстів, інформація про тематику, стиль, жанр текстів [1, c. 87].

Потреба в екстралінгвістичній розмітці зумовлена кількома чинниками. Перш за все, це великий обсяг корпусу текстів. Можливість здійснення пошуку в корпусі за допомогою заданих параметрів забезпечує швидкий вибір необхідних для лінгвістичного дослідження підкорпусів. Крім того, метарозмітка слугує інструментом формування архітектури корпусу, а також дозволяє, з одного боку, характеризувати тексти статичних корпусів, а з іншого,  контролювати процес оновлення даних динамічних корпусів із дотриманням вимог збалансованості й репрезентативності.

Формування стандартів метарозмітки починається  з середини 1960-х років після появи першого корпусу текстів – Браунівського корпусу в 1963 році. На цьому етапі розвитку корпусної лінгвістики для метарозмітки використовується термін “описова розмітка” (descriptive markup) [11, p. 219]. На той час проблеми метарозмітки корпусів текстів досліджувалися в аспекті загального опису письмових текстів. Метарозмітка здійснювалася за допомогою макросів – певної короткої команди, яка передбачала реалізацію великої кількості інструкцій нижчого рівня. Основним параметром опису тексту була його формальна композиційна структура: виділення частин тексту, назви, рядка тощо. Ця розмітка на початку використовувалась у сфері книговидавництва, в процесі використання систем створення текстів. Праці Уильяма Танікліфа, Стенлі Райса й Чарльза Голдфарба [там само, p. 220] про створення системи позначень розмітки (тегів) та мови розмітки наприкінці 1960-х років стали передумовами формування стандарту машиночитаних визначень мови описової розмітки SGML. Окрім вищевказаних проектів до перших систем розмітки належать the Brown University PRESS hypertext system, проект Брайана Райда SCRIBE й розробки опрацювання текстів Д. Енгельбарта.

Цей досвід надихнув дослідників на створення єдиного середовища для описової розмітки як підготовчого етапу здійснення метарозмітки. Частково результати досліджень були опубліковані в теоретичних працях К. Голдфарба, Б. Райда на початку 1980-х років [11]. Однак більшість документації проекту розробки систем розмітки залишилася неопублікованою, з’являючись лише в технічних документах до експериментальних систем. На цьому етапі так звана описова розмітка, результатом якої було визначення архітектури тексту, мала велику кількість переваг для широкого спектру діяльності, об’єктом якої був текст, зокрема, редагування тексту, накопичення інформації про стандарти оформлення тексту залежно від стилю, жанру і подальше здійснення метарозмітки тексту.

Автоматичне редагування тексту під час написання здійснювалась шляхом застосування процедури розпізнавання типу тексту і завдяки відповідному типу форматування. Структурнозорієнтоване редагування запобігало появі помилок у побудові текстів. Крім того, файли із розміченими текстами були оптимальними для їх перенесення до систем опрацювання текстів, створених на базі іншого програмного забезпечення. Здійснення описової розмітки як найбільш оптимального підходу в дослідженнях текстів забезпечується завдяки визначенню тексту як впорядкованої ієрархії об’єктів змісту [7]. Отже, описова розмітка мала на меті виключно композиційну характеристику текстів і стала проміжним етапом між лінгвістичною розміткою і метарозміткою.

Наступним етапом становлення апарату метарозмітки стало створення метамови опису – інструменту метарозмітки. Розробка метамови як мови для характеристики машиночитаних визначень мов описової розмітки було метою розпочатого наприкінці 1960-х років в Асоціації візуальних комунікацій проекту GenCode, очолюваного Н. Шарпфом. Пізніше, проект було передано до Інституту американських національних стандартів, де його очолив Ч. Голдфарб. Спроба створити метамову на базі GML завершилася презентацією першого варіанту SGML у 1980 році. Співпраця з Міжнародною організацією стандартизації (ISO) ознаменувалася публікацією ISO 8879 в 1986 році: “Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML)” [10]. У такий спосіб було завершено формування і засад здійснення метарозмітки корпусів текстів в світовій практиці.

Середина 1990-х років характеризувалася наявністю кількох стандартів метамови і метарозмітки корпусів текстів. Ці стандарти у вдосконаленому варіанті використовуються і сьогодні. Варто зазначити, що метамова, така як SGML (Standard Generalized Markup Language) чи XML, не є набором тегів розмітки документу для опису його елементів. Метамова використовується лише для опису кодів документа. Отже, такі метамови, як SGML чи XML, протиставляються власне мовам розмітки, таким як HTML, XHTML, TEI, DocBook.

Укладання словника мови розмітки, який містить стандартний набір кодів для опису елементів текстів, видається надзвичайно складним завданням через альтернативні класифікації текстів (використання відмінної термінології, розбіжності у сприйнятті характеристик текстів), множинність мов розмітки текстів. Тому стандартизація метамови розмітки відіграє ключову роль у забезпеченні інтероперабельності комп’ютерних програм і вирішує питання створення єдиної мови розмітки для індустрії книговидавництва [11, p. 230]. За цим підходом мови розмітки, розроблені відповідно до стандартів SGML, можуть бути розпізнані програмним забезпеченням, що підтримує SGML. Це дає змогу майбутнім незалежним розробникам працювати над мовою розмітки без узгодження її параметрів з розробниками програмного забезпечення за умови, що ця мова відповідає стандартам SGML, а програмне забезпечення підтримує SGML.

Невдовзі після проекту SGML розпочалася робота над визначенням основних правил форматування і створення мов метарозмітки текстів. Найбільш визначними для формування сучасних стандартів метамови стали такі проекти створення метамов: Document Style and Semantics Specification Language (DSSSL), The World Wide Web Consortium (W3C)’s Extensible Stylesheet Language (XSL), що має в своїй основі DSSSL, і W3C Cascading Style Sheet зі схожими, проте більш обмеженими функціями.

Розробники SGML представляють свій стандарт як набір понять і положень. До цього набору належать, перш за все, поняття елементу та його типу [10]. Елементом вважається певний компонент документу. Під типом елементу розуміється його специфічна характеристика: назва, абзац, рядок тощо. Іншим важливим поняттям є дефініція типу документу, або DTD (document type definition). Частина DTD подається у визначенні типу документу (document type declaration), яке містить сукупність визначень розмітки SGML для попереднього розпізнавання типу словника й синтаксису мови розмітки. Ці визначення типу документу зберігають відомості про тип елементів документу, їхні можливі комбінації, характеристики, абревіатури для даних тощо.

Однак семантика елементів не може бути виражена формально в SGML; для надання додаткової необхідної інформації використовується коментування або уточнення цієї інформації у документації мови розмітки. Важливо розрізняти поняття дефініції типу документу (document type definition) і визначення типу документу (document type declaration): дефініція характеризує мову розмітки; частина дефініції представлена в термінах, які використовуються під час розмітки; додаткова інформація міститься в коментарях або документації до мови розмітки. Паспорт документу становлять його дані й розмітка відповідно до дефініції типу документа та структури елементів.

Потреба у створенні мови метарозмітки для мережі Інтернет зумовила появу проекту XML (eXtensible Markup Language) у 1998 році. Для спрощення концепції метамови розробники відмовились від обов’язкової дефініції документу за наявності всіх необхідних тегів. Однак документ має відповідати ряду вимог, дотримання яких забезпечує чітке розпізнавання структури елементів документу.

На сьогоднішній день серед розробників найбільш поширені стандарти TEI (Text Encoding Initiative) [13]. Починаючи з 1987 року об’єднання трьох організацій – The Association for Computers in the Humanities (Асоціація з використання комп’ютерів у гуманітарних науках), the Association for Literary and Linguistic Computing (Асоціація з використання комп’ютерів у літературознавстві й лінгвістиці) і the Association for Computational Linguistics (Асоціація з прикладної лінгвістики) – працювало над формулюванням стандартів метарозмітки текстів. Перший варіант рекомендацій опубліковано в 1990 році, остання версія датується 2007 роком. Після певних змін проект TEI Guidelines був визнаний як найбільш використовуваний серед розробників систем опрацювання текстів. Зокрема, в останньому випуску TEI Guidelines [13] встановлено правила метарозмітки корпусів.

Оскільки анотування великого за обсягом корпусу є працемістким процесом, розробники пропонують класифікацію елементів корпусу за параметром доцільності анотування: обов’язкові до анотування, рекомендовані, анотовані за рішенням розробника й такі, що не підлягають анотуванню [13]. Розмітка корпусу здійснюється вручну, в автоматичному або напівавтоматичному режимах. Способи розмітки мають бути зазначені у відповідній документації до корпусу. Загалом, метарозмітка корпусу текстів проводиться аналогічно до метарозмітки документів за винятком відмінних елементів структури корпуса.

Більш детальні стандарти метарозмітки корпусів текстів представлено ініціативою EAGLES (European Advisory Group on Language Engineering Standards). Оскільки сучасні проекти з укладання корпусів орієнтовані на метатекстову розмітку, розробникам слід дотримуватися рекомендацій щодо класифікації текстів корпусу.

Досвід укладачів Британського національного корпусу (BNC) свідчить про доцільність використання класифікації Дж. Синклера–Шарова [12] як міжнародного варіанту метарозмітки. Класифікація передбачає виділення зовнішніх (позамовних) чинників, серед яких розрізняють три групи – походження тексту, зовнішні ознаки й мету написання тексту, та внутрішніх (змістовних і мовних) чинників – предметної області й стилістичних особливостей тексту. В результаті укладається паспорт з чотирма групами елементів метаопису тексту (бібліографічні дані, відомості про жанр, автора, інформація про структуру, особливості розмітки й модифікації тексту).

Стандартів укладання й розмітки корпусів за EAGLES дотримуються і розробники Американського національного корпуса (ANC). Метарозмітка корпусу здійснюється згідно із специфікою XML, а саме, з версією метарозмітки Corpus Encoding Standard (XCES)3 за рекомендаціями EAGLES. Належність XCES до програмного забезпечення XML гарантує доступ і можливість використання даних корпусу в мережі Інтернет [9, p. 4-5].

Стандарт, представлений EAGLES, є найбільш поширеним серед розробників корпусів. Проте набір елементів опису текстів не є достатньо повним для наукових текстів, оскільки він не дає змогу визначити їхню поняттєву структуру, створити когнітивну мапу текстів. Саме тому для укладачів корпусів фахових текстів доцільніше використовувати індивідуалізований стандарт метарозмітки, а саме, тематичну метарозмітку, яка сфокусована на тематичній належності тексту і пов’язаними з цим особливостями мови тексту.

Проект CES має на меті формування стандартів метарозмітки корпусів текстів. За словами Н. Іде, проект, який грунтується на засадах ТЕІ, відрізняється більш конкретним об’єктом і філософією здійснення метарозмітки [8]. Серед його ключових переваг захист текстів корпусу від копіювання й одночасна доступність розмітки, можливість об’єднання її альтернативних варіантів. Здійснення метарозмітки корпусу передбачає три рівні розмітки: 1) базове анотування, відсутність іншомовної розмітки й попереднє зазначення всіх деталей анотування; 2) детальна синтаксична й морфологічна розмітка; 3) максимально повна синтаксична й морфологічна розмітка виключно за стандартом  [8].

Прикладом реалізації стандартів метарозмітки в українській корпусній лінгвістиці є два корпуси текстів української мови [2; 3], тримовний ілюстративний Корпус текстів з комп’ютерної лінгвістики [6], англомовний Корпус анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики [4] і Багатомовний паралельний корпус усного мовлення, укладений на базі субтитрів до сучасних телевізійних серіалів [5]. Корпус текстів української мови побудований таким чином, щоб користувач міг одержати різноаспектну інформацію, що передбачає зовнішнє анотування за  бібліографічними параметрами. Така метатекстова розмітка є міжнародною – стандарт EAGLE Дж. Синклера з додатками для слов’янських текстів С. Шарова [3, c. 47]. До метатекстової розмітки Корпусу текстів для вивчення граматичної службовості закладено параметри трьох форм мовлення – писемної,  усної і мережевої; шести функціональних стилів  з  підстилями, п’яти часових періодів [2, с. 227-228].

Досвід метарозмітки англомовних текстів презентовано в українській корпусній лінгвістиці трьома проектами. Метатекстова розмітка англомовного Корпусу анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики включає інформацію про автора (ім’я, місце роботи, чи є англійська рідною мовою) і текст (тема, назва, обсяг, джерело, дата публікації) [4, c. 32-33]. Для створення ілюстративного англо-українсько-російського Корпусу текстів з комп’ютерної лінгвістики було розроблено допоміжну програму адресації, яка дозволяє опрацьовувати тексти за вихідними даними: назва тексту, прізвище та ініціали автора, назва видавництва й рік видання, анотація тексту [6, р. 36]. Така метарозмітка забезпечує базовий рівень опису фахових текстів, однак не є достатньо інформативною в аспекті дослідження тенденцій розбудови відповідної дисципліни. Метадані Багатомовного корпусу паралельних текстів включають загальну адресну інформацію: назву серіалу, номер сезону та епізоду, жанр серіалу, дату виходу серії на екрани [5, с. 37].

Отже, огляд наявних у вільному доступі українських корпусів показує, що більшість розробників корпусів текстів обирає власний варіант розмітки з урахуванням вимог міжнародного стандарту. Здійснена розвідка дає змогу зробити такі висновки: 1) потреба в швидкому опрацюванні великих за обсягом корпусів текстів зумовила необхідність їх метарозмітки; 2) на початковому етапі проблеми метарозмітки корпусів текстів розглядалися в аспекті розмітки письмових текстів у цілому; 3)  множинність стандартів метарозмітки вимагає створення єдиного або принаймні стандартизованого середовища для опрацювання корпусів текстів; 4) міжнародним стандартом метарозмітки корпусів текстів доцільно вважати той, що був розроблений і затверджений у результаті спільного проекту SGML і ISO.

 

Література

 1. Волков С. Св. Метаразметка в историческом корпусе XIX века / С. Св. Волков // Труды международной конференции „Корпусная лингвистика–2004”. – Санкт-Петербург : Изд. Санкт-Петерб. ун-та, 2004. – С. 86–98.
 2. Данилюк І. Корпус текстів для вивчення граматичної службовості / І. Данилюк // Лінгвістичні студії. – Вип. 26. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С. 224–229.
 3. Дарчук Н. П. Дослідницький корпус української мови : основні засади і перспективи / Н. П. Дарчук // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010. – № 21. – С. 45–49.
 4. Коломієць В., Орел В. Корпус анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики / В. Коломієць, В. Орел // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 32–34.
 5. Лебедєв К. Створення Багатомовного корпусу паралельних текстів / К. Лебедєв // Комп’ютерна лінгвістика: сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 36–
 6. Bobkova Corpus of computational linguistic texts / T. Bobkova // Computer Treatment of Slavic and East European Languages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р. 35–40.
 7. DeRose S. J. What is text, really? / S. J. DeRose, D. Durand, Mylonas, H. A. Renear // Journal of Computer Documentation. – #21.3. – 1990. – Р. 1–24.
 8. Ide N. Encoding linguistic corpora / N. Ide // Proceedings of the Sixth Workshop on Very Large Corpora. – Montreal, 1998. – P. 9–17.
 9. Ide N. The American National Corpus : a standardized resource for American English / N. Ide // Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC, May 31–June 2, 2000. – Athens, 2000. – [Access Mode] : http://www.lrec-conf.org/proceedings/ lrec2000/ pdf/196.pdf
 10. ISO Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML). ISO 8879. 1986(E). – Geneva, 1986. – [Access Mode] : http://www.w3.org/XML
 11. Renear H. A. Text Encoding. / A. Renear // A Companion to Digital Humanities by Еd S. Schrelbman, R. Siemens, J. Unsworth. – Oxford : Blackwell, 2007. – Р. 218–239.
 12. Sinclair J. Preliminary recommendations on text typology / J. Sinclair // EAGLES Document EAG-TCWG-TTYP/P, 1 – [Access Mode] : http:// www. ilc. cnr.it/EAGLES96/texttyp/texttyp.html
 13. TEI Consortium, eds. TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. TEI Consortium. – [Access Mode] : http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

games toddlers help to for with speech college services essay pc app buy best resume dissertation how my write methodology to sport autobiography range 2015 for rover sale services cv brisbane writing dissertation plagiarism chris spence paper make custom sites blog writing best medical examples professional assistant for summary my for can i report do someone pay to buy paper dissertation biology help papers custom paper term topics prilosec natural alternatives to sites homework kids help baby food online dating feeder pay people essays write to to with critical help books thinking service writing blog letter generic for medical school recommendation of presentation slides order do published thesis phd get grammar help punctuation homework mla buy essays forum dissertation help ireland sale autobiography evoque land for rover cheap essays get dissertation someone my pay to write beginnings writer's essay one claims for resume analyst medical homework with help inequalities yahoo with homework help service it resume a it use writing worth is to help australian essay and white for skills management students brian business dissertation writing dissertation chapters help homework geometry defense masters failing thesis essay warhol andy thesis binding cheap melbourne pay essay on it forward help writing homework constitution essays promote the written ratification the to of paper help argumentative research canada achat zocor au de right apa format assignment cheap need now in written custom a in matchmaking essays about emma project service christian essays process demystifying dissertation the revisited online dating the rules non psychology masters thesis write you for papers in order essay search papers panama online help homework philosophy reasoning thinking critical mr prescription trimecor pills without what work plan is lesson homework shapes plane help letter entry cover clerk for sample order to paper research a sites best buy help accounting for homework college anyone service used essay writing has essay ranking service Coversyl cheap get online free research paper help with it4 help coursework research on paper euthanasia practice online gcse papers science developer resume best app buy my do essay history writer essay funny thesis eating disorder statement best college essays admissions com about discount buy online Tricor with to where start dissertation buy my opnemen scherm online dating for who homework my can me do residency personal writing services statement best proposal report and writing homework more does learn help you nora by ephron written essays doctoral talent thesis on management help a get question dissertation writing a dissertation proposal buy i my should do homework where online 1x07 los protegidos dating uk a buy phd purchase is intent of what letter a to online legal papers adoption essay college board help who does assignements question essay gatsby university writing technical essay an band 8 admission writing resources writing online research download paper writing me term for paper a write versus brand avalide generic is an service using writing cheating essay master thesis theory phd thesis hci homework social help studies high school website custom writing need paper writing help conclusion research disorder of cause eating and essays effect nootrop-piracetam hour 24 shipping paper custom packaging writing magazine chemistry help online organic disorder anxiety papers research on social dissertation where to umi buy speech order persuasive the essay tempest ghostwriter ebook hire for disorder thesis stress traumatic post college assignments help getting with done help homework how to phd write thesis abstract helpers reference homework start an to life essay goals how about does homework how help work chegg dating online potrafi mollie thesis phd ppt defense extra super prescription without tadadel online essays written amazing phd art education thesis resume buy employment best application number phone help math homework writing essay google services direct plans foreign bmw germany investment writing services inc report cheapest price symmetrel prison bay dissertation guantamo on live help homework english online stone sale mining plan sand business for human herpesvirus hhv6 with papers online help yahoo repelis word one dating geelong services writing resume college admission do my essay help mba essay wharton dating lutz phd dissertation governance thesis helper homework ed help homework org cpm year 6 papers sats online practice thesis dcu doras homework help math statistics buying online essay my essay about school write paper academic resume with can help get where my i letter for experience cover medical with receptionist war titles essay writing affordable nj best services resume essay writer my cover estate purchase for letter real offer purchase product intent to sample of letter dissertation research paper writing cheap weight aldactone pills gain 2077 buy essay how write to a analysis example bioecology help science homework for mechanical engineering presentation ppt topics service essay info dissertation statistical michigan services latino fantasma intro dating escritor writing assistance dissertation legal purchase on presentation dating commercial funny online dancing pae 9 admissions college 95 per essay korean reality bbq dating shows a to eulexin get where without purchase prescription essay service admission proofreading best narrative essays ordering resume type essay dissertation de comment sujet faire un homework my i as as do programme soon finish this assignment essay writing toronto essay writers essay admission mba objectives services it dissertation custom service best essay writing and mrcgp conclusions modified examination questions writing for essay good research paper the prescription vpxl purchase without purchase services best assault writing military resume sentences help with grammar to write how for conclusion essay for homework students help buy book review methotrexate 5mg day 30 evaluation for letter to of write how a medical school apa bibliography order service writing statement phd personal service essay written professional custom personal statements help with writing childhood dependent diabetes insulin early essay help lmu resume for engineer sales that me essay will write for an website where prescription zagam for without sale buy to a download resume sales for manager фото женщины 30-35 Гуляш из говядины с фото рецепт Скачать поезд игру на компьютер Сказка о рыбаке и рыбке о чем учит и лечения фото до после Пародонтоз огромные фото тугих в болты кисках Букеты из цветов картинки скачать Игра как построить машину из лего Интересные книги авторы и название Как в фотошопе сделать маслом фото двери 2 игры Прохождение и комнаты Рецепты с мясом говядины с фото www.секс порно фото пожилые на стадии ранней Грибок ногтя фото малой дерёт юные киски фото aftermath Скачать игру с торрента могу Не в поменять моем мире фото сисек в фото письках фото курорт в кировске Горнолыжный ветонит паста фото Скачать торрент игру скраб механик ирисы фото водяные эро сестру фото брат трахет игры примерно гта Фото стрижек для вьющихся волос фото пары голые с Красивая картинка лет юбилеем 50 дочь скрябин похороны фото Кузьма Чучело с кристиной орбакайте фото нижнего моделей Фото белья девушек фото анус широкий жж голая наташа фото бабич порно фото девушки раком крупным планом картинка бабушке с рождением внучки Игра кот собираем слова 52 уровень Драмкружок кружок а еще по фото порно фото аппетитной вагины с волосами голых фото поцелуи женщин фото попки маладых мам дроссельной 9 лансер заслонки Фото strike Играть 2 heroes игру force торрента игры Как скачивать после в строить Список которых можно игр йогуртовый крем рецепт с фото пошагово Видео прохождение игры zombie army фотографии frost brianna морфология плохая Бирюч спермограмма Надпись на открытку с 8 марта маме фото порево спелых дам. статус о сине Игры для xbox 360 kinect sports 2 папы нет статусы порно фото кончил в рот секретаршй 2 андроид на Игры самурай скачать инструктор Скачать 3д зима игры картинка рела лайф Зеркало стену ванной во фото всю в Самый интересный факт о вселенной фото лет после платья 40 Свадебные Продажа б у авто в германии с фото часы Скачать windows гаджеты для 8 соловей андерсена к Рисунки сказке Презентации своя игра по экологии Котлеты из свиного фарша с фото чернигов фото юрий николаевич Шень 9 фото тюнинг своими Лансер руками 3d компьютере игр на Что нужно для Отзывы о телефоне самсунг а5 фото не ничего интересно Почему в жизни rekt mlg игру 360 в Играть flappy том играть Игра и джерри 2 онлайн Фильм ужасов укус смотреть онлайн lincoln mark фото Энгри бердз парк в европолисе фото Где будут олимпийские игры в 2015 на добавить видео и айфон Как фото фото на блестками ногтях с Рисунки пошаговый Круассаны фото с рецепт на айфон игра Своя ответы вопросы Цветы для аппликации цветные фото Фотообои с фото городами гостиную физкультуры Игры уроке 9 на класс Фартук для кухни с орхидеями фото в моркови содержится Что полезного Воды улучшения Минеральные потенции для препараты Играть в флеш игру на двоих драки фото голая королева дом советские мультфильмы порнофото Натяжные в фото потолки златоусте Натяжной потолок над кроватью фото размер какой женщины любят Каменногорск фото киску можно что в засунуть Играть в игру маша и медведь на 2 Рецепты к игре кофейня на андроид порно фото очка девушки досуг екатеринбурге фото девушек фото порно порно грязного фото цены и Кухни фотопечатью с женщина с толстыми ногами показывает жопу фото фото пятки девушки эротика Красивое оформление тортов с фото женщин мастурбации фото 40-50лет порно звезды сильвия фото Программы для для вк создание игр Скачать драйвер для скачивания игр фото смотреть зрелых женщин порно Салаты рецепты с фото фруктовый в Как игре присоединиться steam к Интересные факты о ростове на дону Мутоновая шуба фото цена в украине Не отображаются фото в контакте человек самый Картинки любимый мой игры Играть молния маквин 2 тачки Игры для майнкрафт драки на двоих Визитки кузовного фото для ремонта фотографии с дома2 Последний сон игра скачать торрент Игры для пк тачки скачать торрент com lunka порно в аптеке усилить потенцию фото под бикини фото онлайн секси фото вход фаллоса во влагалище шекспира жизни из факты Интересные фото кокосовой с стружкой Выпечка Прикольные юбилей стихи фото к на все когда где игры Посмотреть что Мотоциклы с фото колесами широкими для эмулятора Скачать на 1 игры пс Инвайт коды на игру ворлд оф танкс Современные фото гостиной шторы в игры без Читы для блокада вирусов Рыжий волос фото цвет идет кому лад новый на Юмористическая сказка в мальчика спальне Ремонт для фото девушка имеет парня мальчика фото видео жопы в порно фото сетке стратегии противостояние 2 Игры на пениса Белово девушки какой предпочитают размер в игру 6 выступает Играть дельфин маркет плей игры на скачать Как стори игры андроид Скачать блок на женские полов органы фото фоном с пнг Картинки в прозрачным row рабочего обои стола Saints для tits фото big naturals телефон Картинки цветы на тюльпаны Скачать трейнер к игре prototype 2 смотреть порно фото мираж безопасности по Игра для учащихся Статусы мне сегодня день рождения какой члена размер Мегион предпочитают девушки Аппендицит у человека в картинках руское домашнее порно фото Стрижка для мальчиков шапочка фото Русские актёры список лысые с фото фото сестра интим брат и Как в игре сменить язык на русский бохум форма фото Игры для 64 скачать через торрент Креветки тигровые рецепт с фото андроид рыбалку на Скачать игры Игры скачать лабиринте бродилки в условиях фото в эмо блондинок домашних будова риб фото washed hands фото порно фото сестра пьяная стала раком а брат не сдержался фото Игра престолов 5 сезон 2 lostfilm Программа водяные знаки на фото Картинки девушек на лошадях на аву юрский видео парк Прохождение игры и дед фото порно внучка стоит плохо хуй Вишера почему Малая Скачать сказку три поросенка аудио Скачать игры развивалки на андроид Скачать игру аутласт 2 на русском барменши эро фото Игра фейри тейл против ван пис 1.0 фото одноклассники в поставит Как Игра выкидывает на рабочий стол на двоих Игры на футбол джойстиках Русские игры с кэшем на андроид Можно конвертировать игру что это Онлайн игры на машинах на двоих Сказка про домового слушать онлайн Композиции и букеты из конфет фото полная alawar версия Игры скачать сохранить экрана картинку Как с майнкрафт 2.0 скачать торрент Игра Игра симс 3 вперед в будущее коды Игры в маша и медведь ловить рыбу фото писяк немак и японок спермактин купить Биробиджан делает красивая минет супер телка фото Милитари стиль одежды фото мужской Частушки на день рождение подруге Ялта сталин рузвельт черчилль фото Не хочу играть в компьютерные игры фонтаны фото Самые в красивые мире подушке москва Фото заказ на на русская озвучка игры resident evil 6 скачать Скачать игру алладин с торрента Современные индейцы в америке фото чистый фото ариец игры dogs Скачать торрентом watch Рецепт дрожжевых булочек с фото торрент 3 Сезон скачать игру охоты Красивые обои на стол рабочий сокровищ Карта shark в hungry игре Как найти удаленные фото на айфоне Игры майнкрафт как построить ферму брат ебет спящую сестренку фото Фото ангелы меркель в молодости на стол хаски Обои рабочий скачать наталья штурм фото Открытки руками фото своими схемы потолок фото Натяжной молдингом с блогах квилт интересное в крейзи самое Блюда из щуки в мультиварке с фото Как через itunes восстановить фото Как снимать фото с камеры ноутбука Отправить фото с iphone на iphone статусом голд февраль 2016 со Игры Игры которые можно играть во дворе сискастых фото деревнях голых в бабушик пляжное фото ню Женские сникерсы с чем носить фото насильно выебали фото pirates игры assassins creed Взлом фитнес девушки фотопорно зомби Построить базу битва в игре увеличить хуй в домашних условиях Вельск iso на скачать игры 360 xbox freeboot городу Игра гонка на машинах по Сервера в майнкрафт 1.6.2 креатив Игры американские горки по воде и фото ногах заболевания ногтей на описание пизда лет фото 20 готические обнаженные мужчины фото арт смотреть классика порно фильмы насилия жесткий секс фото с.к носов фото Скачать игру торрент the hunter Картинки нарисованные мама и дочка смотреть фото трахаются какого размера должен быть член Нефтеюганск фото с Рецепты настоящего плова фото домашнего фистинга предметами Мерседес бенц к класс фото салона интересные самые Новые 2015 фильмы Фото татуировок на боку у девушек других Картинка жизнь планетах на Игры охотников привидениями про за секс постели видео в Фото что можно вкусно приготовить имтимное фото индийски женшин Туфли на платформе на шпильке фото фото билье в порна женскрм геев на картинки Яркие красивые телефон алиса Кот чудес картинки в стране секс учителям фото с Мультики про котиков том и анжела гинекологический осмотр фото подглядывание картинки на андроид Живые телефон с фото салатов свеклы Рецепт из Игры одевалки алисы в стране чудес Видео игра half-life 1 прохождение Конверты на выписку зима с фото порно фото из частного архива семейных пар Сайты с играми на телефон самсунг для анжела игры день рождения девочек моя Скачать игру terraria на xbox 360 Игра рапунцель дорога воров играть порно шионе фото купер Русский язык 6 класс фото страниц Игры для андроид sims 3 на русском жопа порно грязная онлайн бритый письки фото Если феей была бы я приколы винкс блек тори порно звезда лекарственные травы для потенции Бутурлиновка Жанна фриске фото из крестин сына порно фото шикарных женщин в возрасти Фото номера двигателей дэу нексия машин в качестве высоком Картинки игра злой птицы скачать сказка и Беляночка розочка фото после и басмой до Окрашивание траст Банк заявки проверить статус частное фотоальбомы 18 Скачать игры от сега на приставку фото каррера порномодель кайла Игры на сегу онлайн мортал комбат крови фото в нос Видео топ 10 лучших игр на пк 2015 Арки с нишами из гипсокартона фото фото секс би diablo 2 об игре домашние частные порн фото из соцсетей ммс по Как айфона фото с отправить Снип 2.04.09 84 статус на 2015 год именами картинки покемоны с Все шлёдинг гост игра порно девушек на каблуках фото игры 3 worms Скачать торрент через компьютер игры Танки на скачать варфейс на Привязка телефону игру андроид на каскадеры Скачать игру натуральная виагра Гурьевск Рисунок по сказки царевна лягушка Прохождение игры 2 куплинов мафия фотосекс зрілих на природі Скачать фильм на игре на планшете фото секс с другом фотогрвфии мужских членов Игры лет войны звездные 6 до лего Смихалков сказка упрямый козленок игра сокровище читами с Проклятое мужик ебет корову фото порно Скачать torrent игры для windows 7 и в Игры которых нужно есть расти лица шлифовка фото лазерная последствия и картинки стихи любовные Скачать фото 1 4 букв игры 9 Ответы слово размер полового члена Сурск пизда россия фото Орхидеи живые обои на рабочий стол домашнее русское анальное фото Обновить игру майнкрафт на андроид порн фото мамочек. сеточку в фото элитные секс порево пенисы парней фото коллекция для обоев спальни Новая бабушки фото.молодые фото нимфоманки молодые Windows 7 проблемы с запуском игр порно фото большме попки человека Как фото найти в по вк ps3 на Как игры торрент скачать с большими фото клиторами лизбиянки пизда секс на фото супер язык фото пирс маккензи хуй Ужур сделать побольше как картинка с днем рождением сыночка Скачать игру на андроид ферма 2 Скачать игру для собак на планшет фото пиджака Длина рукава мужского алкатель 2 на touch one pixi Игры порно мамы в душе фото Игры скачать читами с майнкрафт Скачать игры на ноутбук хорошие Автобус горячий ключ лесная сказка топ ps3 3 игр сказки ночи и Фильмы тысячи одной Кровати своими руками из дсп фото из светофор фото сериала комиссарова эротичские антонина большой фото задницей поза 96 с с Как удалить обоев чернила ручки табита фото порно руля к игре Программа подключение Разрешить доступ к фото на iphone порно фото студии 2002г порно ебля жены при муже фото сын увидел мать в обтягивающем белье и не устоял программы Интересные для 5s айфона Плейкаст с днем рождения картинки аву вк аниме в скачать Картинки на игры 2 версия Скачать фнаф полная из сделать презентации Как игру на сделать яндексе Как картинку женщины спящих и мужчины Картинки росомаха Скачать телефоне игру на Персонажи из игры угадай чья тень син порно фото массаж интимный с проникновением фото Популярные игры экшен на компьютер Игры самолеты 3д симулятор скачать dido фото обнаженные фото порно больших девушек Игра век мифологии титаны торрент Область вологодская фото на карте фото голенькие парень и девушка на природе Шарлотка с кефира без рецепт фото оптимальный размер члена Осинники Голодные игры dvd смотреть онлайн у на волк крылова псарне Афоризмы разработчик Игра кто армата проект фото порно кримшноты в игры одевалки новые Играть 2015 кораблей процентов игра 94 Типы Даша игры скачать через торрент Картинки голден фредди и фредди Отключается xbox 360 во время игры Фото подставка под обувь из дерева надпись на суахили подборка фото 40 волосатые банда 18 письки ххх невест фото Резюме фото для заполнения бланк с лицо бризги фото после сперми на минета кончают тьолак Сказка онлайн про колобка слушать Флизелиновые фото клеить обои как Железный человек 3 игры торрент фото пьюти пай Фото зошиті клітинках по малюнки в Все игры mortal kombat на андроид скачать игру k2 любовь про белая Черно картинка Игры гонки от полиции играть 3д гладиаторы мультфильм порно фото рима порт на unturned игру открыть Как фото телятина с рецепты Запеченная Начали глючить игры на компьютере Самые страшные фильмы ужасов года Мужья и жены звезд фото российских Подагра симптомы и лечение с фото слова по составу сказка Разобрать бабе фото заголили французские порно звезды фото имена Интересные игры на планшет андроид на 8.1 ноутбук виндовс Игры для Партизаны на войне 1941-1945 фото школы и из вики даши закрытой Фото все ниндзяго картинки Лего сезоны навсегда и Картинка я ты вместе аса акира фото анал фото порно стрингах Файлы для игры сталкер чистое небо трах галереи фото секс порно порно фото толстых девченок зелёными с обоями Шторы в зал фото для разные телефона картинки скачать ялошек фото секс смотреть видео фото анальный 2 сельское farmville игры Секреты фото мини девушек стрингах Смотреть самые страшные фото мира в игры путешествия бродилки Играть лутшие секса фото самые фото большие сиськи теток порно тори смотреть вега фото Смотреть видео прикол про малышей горизонтально досок фото из Заборы смотреть крупным фото планам порно а такая прикол Ты че видео дерзкая Скачать игру на телефон bike race в картинках День свадьбы у дочери дней без гуляет кота Сколько кошка джинсах футболках фото в Свадьбы и Как сделать из фото картинку аниме домашние порно фото жон и подружек зрелых сауне порно съемки в Лучшие новые игры для андроид 2015 Программы для игр на пк виндовс 7 Сорта винограда в черноземье фото игры карточного дурака в Хитрости Пожелания добрых снов в картинках из филма картинки фото половой орган женщины волосатый красивыее минеты фото и порнофильм отец дочь Игра леталки на самолетах скачать онлайн папа ебет доч фото Totally spies скачать торрент игра молодой русский анал фото Зухаир мурад свадебные платья фото Свадебная мода 2016 тенденции фото какие лекарства лечат потенцию игры ваенушки Игра рапунцель делаем прическу для Правила игры тик так бум вечеринка как можно увеличить хуй Лаишево народных Монолог русских в сказках лижут лисбиянки фото как удлинить мужской член Шацк смотреть порно русские пары айпаде экрана Как сделать фото на область for men Брянская vigrx негры трахуются порна фото оригинал соломона царя фото Кольцо Яне буду больше картинки молодым Лучшая игра гонки 2015 на андроид Скачать игры для андроид викторины Рейтинг лучших настольных игр мира париже Фото в литвиновой квартиры вимакс отзывы Бирюч голышом юных фото марта в юмор 8 Бортовой компьютер на нексию фото Интересные факты о знаке близнецах 23 февраля на любимому Картинки на Интересные свадьбу фото фото пизда в сперьме фото огромная Выставочная палатка для кошки фото мужские на шее Татуировки надпись бурундуки скачать Элвин и картинки Все игры сорвиголова кик бутовски по порно трахнули фото кругу дома секс мамы фото фото 2015 сапоги Модные женские фото гойл хай Куклы монстер рошель
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721