МЕТАРОЗМІТКА КОРПУСІВ ТЕКСТІВ: СТАНДАРТИ І РЕАЛІЗАЦІЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’33

В.Г. Шкляревський

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

МЕТАРОЗМІТКА КОРПУСІВ ТЕКСТІВ:

СТАНДАРТИ І РЕАЛІЗАЦІЯ

У статті досліджуються основні стандарти представлення метаданих від перших і до сучасних корпусів текстів. Аналізується сучасний стан розробки проблеми метарозмітки корпусів і вимоги до метаданих. Окреслюються принципи метарозмітки, реалізовані у вітчизняних корпусах англомовних текстів.

Ключові слова: корпус текстів, розмітка, метарозмітка, метамова.

В статье исследуются основные стандарты презентации метаданных от первых и до современных корпусов текстов. Анализируется современное состояние разработки проблемы метаразметки корпусов и требования к метаданным. Формулируются основные принципы, реализованные в отечественных корпусах англоязычных текстов. Ключевые слова: корпус текстов, разметка, метаразметка, метазык.

This paper considers the main trends of corpora data presentation for encoding from the very first corpuses till modern corpora projects. The state of art in elaborating corpus encoding issues and requirements to the encoding data are analyzed. The main principles of encoding used in Ukrainian English-language corpuses are outlined. Keywords: corpus, markup, text encoding, metalanguage.

Актуальність аналізу стану розробки та застосування розмітки і метарозмітки різноманітних корпусів текстів пояснюється широким використанням корпусів у різних галузях лінгвістики, включаючи її найновітніші напрями. Із розвитком корпусної лінгвістики виникає потреба у формулюванні чіткіших вимог до метаданих, задіяних у корпусах,  необхідність побудови класифікацій параметрів розмітки для опрацювання широкого спектру текстової інформації. Метарозмітка, або інтелектуальна розмітка, як  опис позамовних властивостей тексту  дає змогу не лише виявити фактори впливу на словесну тканину текстів, виявити залежність мовних (лінгвальних) характеристик текстів від середовища їх побутування, а й окреслити тенденції розбудови тієї чи іншої дисципліни за допомогою аналізу відповідних фахових текстів. Так, одним з передбачуваних результатів нашого дослідження метаданих англомовних текстів з лінгвокогнітології є систематизація основних чинних та прогнозованих напрямів розвитку цієї дисципліни. Встановлення типології метаданих сприяє запобіганню дослідницьких непорозумінь у процесі зіставлення і опрацювання корпусів різних текстів.

Мета статті – визначити стандарти метарозмітки як невід’ємної частини укладання корпусів текстів та окреслити шляхи їх дотримання. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) визначити передумови формування стандартів метарозмітки; 2) окреслити етапи еволюції стандартів метаданих від перших корпусів текстів до новітніх; 3) простежити реалізацію стандартів метарозмітки  в англомовних корпусах, розроблених в Україні.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій застосування комп’ютерів стає все інтенсивнішим в усіх сферах діяльності людини. Зростання потреб суспільства в пошуку й опрацюванні інформації зумовило активне впровадження комп’ютерних технологій у лінгвістичних дослідженнях. Укладання і використання корпусів текстів – одна з провідних тенденцій світового мовознавства – ґрунтується на посиленому використанні інформаційних технологій. Указана тенденція зумовлена максимальною точністю і об’єктивністю наукових розвідок, які здійснюються із використанням комп’ютерів. Наступним кроком після укладання є розмітка корпусу – надання додаткової інформації про тексти корпусів й анотування текстових елементів. Ця інформація може бути екстралінгвістичною та лінгвістичною [1, с. 87], тобто такою, що стосується позамовних (екстралінгвальних) і власне мовних (лінгвальних) тексту. Якщо лінгвістична розмітка передбачає характеристику тексту з позицій морфології, синтаксису, семантики, просодії тощо, екстралінгвістична розмітка (метарозмітка) у традиційному розумінні – це його зовнішня характеризація, тобто така, що описує обставини створення тексту. Всі “нелінгвістичні” елементи метарозмітки можна поділити на елементи “формальної” структурної розмітки (текст, розділ тощо) і на елементи “зовнішньої”, екстралінгвістичної метарозмітки, які характеризують текст в цілому – інформація про автора, умови створення текстів, інформація про тематику, стиль, жанр текстів [1, c. 87].

Потреба в екстралінгвістичній розмітці зумовлена кількома чинниками. Перш за все, це великий обсяг корпусу текстів. Можливість здійснення пошуку в корпусі за допомогою заданих параметрів забезпечує швидкий вибір необхідних для лінгвістичного дослідження підкорпусів. Крім того, метарозмітка слугує інструментом формування архітектури корпусу, а також дозволяє, з одного боку, характеризувати тексти статичних корпусів, а з іншого,  контролювати процес оновлення даних динамічних корпусів із дотриманням вимог збалансованості й репрезентативності.

Формування стандартів метарозмітки починається  з середини 1960-х років після появи першого корпусу текстів – Браунівського корпусу в 1963 році. На цьому етапі розвитку корпусної лінгвістики для метарозмітки використовується термін “описова розмітка” (descriptive markup) [11, p. 219]. На той час проблеми метарозмітки корпусів текстів досліджувалися в аспекті загального опису письмових текстів. Метарозмітка здійснювалася за допомогою макросів – певної короткої команди, яка передбачала реалізацію великої кількості інструкцій нижчого рівня. Основним параметром опису тексту була його формальна композиційна структура: виділення частин тексту, назви, рядка тощо. Ця розмітка на початку використовувалась у сфері книговидавництва, в процесі використання систем створення текстів. Праці Уильяма Танікліфа, Стенлі Райса й Чарльза Голдфарба [там само, p. 220] про створення системи позначень розмітки (тегів) та мови розмітки наприкінці 1960-х років стали передумовами формування стандарту машиночитаних визначень мови описової розмітки SGML. Окрім вищевказаних проектів до перших систем розмітки належать the Brown University PRESS hypertext system, проект Брайана Райда SCRIBE й розробки опрацювання текстів Д. Енгельбарта.

Цей досвід надихнув дослідників на створення єдиного середовища для описової розмітки як підготовчого етапу здійснення метарозмітки. Частково результати досліджень були опубліковані в теоретичних працях К. Голдфарба, Б. Райда на початку 1980-х років [11]. Однак більшість документації проекту розробки систем розмітки залишилася неопублікованою, з’являючись лише в технічних документах до експериментальних систем. На цьому етапі так звана описова розмітка, результатом якої було визначення архітектури тексту, мала велику кількість переваг для широкого спектру діяльності, об’єктом якої був текст, зокрема, редагування тексту, накопичення інформації про стандарти оформлення тексту залежно від стилю, жанру і подальше здійснення метарозмітки тексту.

Автоматичне редагування тексту під час написання здійснювалась шляхом застосування процедури розпізнавання типу тексту і завдяки відповідному типу форматування. Структурнозорієнтоване редагування запобігало появі помилок у побудові текстів. Крім того, файли із розміченими текстами були оптимальними для їх перенесення до систем опрацювання текстів, створених на базі іншого програмного забезпечення. Здійснення описової розмітки як найбільш оптимального підходу в дослідженнях текстів забезпечується завдяки визначенню тексту як впорядкованої ієрархії об’єктів змісту [7]. Отже, описова розмітка мала на меті виключно композиційну характеристику текстів і стала проміжним етапом між лінгвістичною розміткою і метарозміткою.

Наступним етапом становлення апарату метарозмітки стало створення метамови опису – інструменту метарозмітки. Розробка метамови як мови для характеристики машиночитаних визначень мов описової розмітки було метою розпочатого наприкінці 1960-х років в Асоціації візуальних комунікацій проекту GenCode, очолюваного Н. Шарпфом. Пізніше, проект було передано до Інституту американських національних стандартів, де його очолив Ч. Голдфарб. Спроба створити метамову на базі GML завершилася презентацією першого варіанту SGML у 1980 році. Співпраця з Міжнародною організацією стандартизації (ISO) ознаменувалася публікацією ISO 8879 в 1986 році: “Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML)” [10]. У такий спосіб було завершено формування і засад здійснення метарозмітки корпусів текстів в світовій практиці.

Середина 1990-х років характеризувалася наявністю кількох стандартів метамови і метарозмітки корпусів текстів. Ці стандарти у вдосконаленому варіанті використовуються і сьогодні. Варто зазначити, що метамова, така як SGML (Standard Generalized Markup Language) чи XML, не є набором тегів розмітки документу для опису його елементів. Метамова використовується лише для опису кодів документа. Отже, такі метамови, як SGML чи XML, протиставляються власне мовам розмітки, таким як HTML, XHTML, TEI, DocBook.

Укладання словника мови розмітки, який містить стандартний набір кодів для опису елементів текстів, видається надзвичайно складним завданням через альтернативні класифікації текстів (використання відмінної термінології, розбіжності у сприйнятті характеристик текстів), множинність мов розмітки текстів. Тому стандартизація метамови розмітки відіграє ключову роль у забезпеченні інтероперабельності комп’ютерних програм і вирішує питання створення єдиної мови розмітки для індустрії книговидавництва [11, p. 230]. За цим підходом мови розмітки, розроблені відповідно до стандартів SGML, можуть бути розпізнані програмним забезпеченням, що підтримує SGML. Це дає змогу майбутнім незалежним розробникам працювати над мовою розмітки без узгодження її параметрів з розробниками програмного забезпечення за умови, що ця мова відповідає стандартам SGML, а програмне забезпечення підтримує SGML.

Невдовзі після проекту SGML розпочалася робота над визначенням основних правил форматування і створення мов метарозмітки текстів. Найбільш визначними для формування сучасних стандартів метамови стали такі проекти створення метамов: Document Style and Semantics Specification Language (DSSSL), The World Wide Web Consortium (W3C)’s Extensible Stylesheet Language (XSL), що має в своїй основі DSSSL, і W3C Cascading Style Sheet зі схожими, проте більш обмеженими функціями.

Розробники SGML представляють свій стандарт як набір понять і положень. До цього набору належать, перш за все, поняття елементу та його типу [10]. Елементом вважається певний компонент документу. Під типом елементу розуміється його специфічна характеристика: назва, абзац, рядок тощо. Іншим важливим поняттям є дефініція типу документу, або DTD (document type definition). Частина DTD подається у визначенні типу документу (document type declaration), яке містить сукупність визначень розмітки SGML для попереднього розпізнавання типу словника й синтаксису мови розмітки. Ці визначення типу документу зберігають відомості про тип елементів документу, їхні можливі комбінації, характеристики, абревіатури для даних тощо.

Однак семантика елементів не може бути виражена формально в SGML; для надання додаткової необхідної інформації використовується коментування або уточнення цієї інформації у документації мови розмітки. Важливо розрізняти поняття дефініції типу документу (document type definition) і визначення типу документу (document type declaration): дефініція характеризує мову розмітки; частина дефініції представлена в термінах, які використовуються під час розмітки; додаткова інформація міститься в коментарях або документації до мови розмітки. Паспорт документу становлять його дані й розмітка відповідно до дефініції типу документа та структури елементів.

Потреба у створенні мови метарозмітки для мережі Інтернет зумовила появу проекту XML (eXtensible Markup Language) у 1998 році. Для спрощення концепції метамови розробники відмовились від обов’язкової дефініції документу за наявності всіх необхідних тегів. Однак документ має відповідати ряду вимог, дотримання яких забезпечує чітке розпізнавання структури елементів документу.

На сьогоднішній день серед розробників найбільш поширені стандарти TEI (Text Encoding Initiative) [13]. Починаючи з 1987 року об’єднання трьох організацій – The Association for Computers in the Humanities (Асоціація з використання комп’ютерів у гуманітарних науках), the Association for Literary and Linguistic Computing (Асоціація з використання комп’ютерів у літературознавстві й лінгвістиці) і the Association for Computational Linguistics (Асоціація з прикладної лінгвістики) – працювало над формулюванням стандартів метарозмітки текстів. Перший варіант рекомендацій опубліковано в 1990 році, остання версія датується 2007 роком. Після певних змін проект TEI Guidelines був визнаний як найбільш використовуваний серед розробників систем опрацювання текстів. Зокрема, в останньому випуску TEI Guidelines [13] встановлено правила метарозмітки корпусів.

Оскільки анотування великого за обсягом корпусу є працемістким процесом, розробники пропонують класифікацію елементів корпусу за параметром доцільності анотування: обов’язкові до анотування, рекомендовані, анотовані за рішенням розробника й такі, що не підлягають анотуванню [13]. Розмітка корпусу здійснюється вручну, в автоматичному або напівавтоматичному режимах. Способи розмітки мають бути зазначені у відповідній документації до корпусу. Загалом, метарозмітка корпусу текстів проводиться аналогічно до метарозмітки документів за винятком відмінних елементів структури корпуса.

Більш детальні стандарти метарозмітки корпусів текстів представлено ініціативою EAGLES (European Advisory Group on Language Engineering Standards). Оскільки сучасні проекти з укладання корпусів орієнтовані на метатекстову розмітку, розробникам слід дотримуватися рекомендацій щодо класифікації текстів корпусу.

Досвід укладачів Британського національного корпусу (BNC) свідчить про доцільність використання класифікації Дж. Синклера–Шарова [12] як міжнародного варіанту метарозмітки. Класифікація передбачає виділення зовнішніх (позамовних) чинників, серед яких розрізняють три групи – походження тексту, зовнішні ознаки й мету написання тексту, та внутрішніх (змістовних і мовних) чинників – предметної області й стилістичних особливостей тексту. В результаті укладається паспорт з чотирма групами елементів метаопису тексту (бібліографічні дані, відомості про жанр, автора, інформація про структуру, особливості розмітки й модифікації тексту).

Стандартів укладання й розмітки корпусів за EAGLES дотримуються і розробники Американського національного корпуса (ANC). Метарозмітка корпусу здійснюється згідно із специфікою XML, а саме, з версією метарозмітки Corpus Encoding Standard (XCES)3 за рекомендаціями EAGLES. Належність XCES до програмного забезпечення XML гарантує доступ і можливість використання даних корпусу в мережі Інтернет [9, p. 4-5].

Стандарт, представлений EAGLES, є найбільш поширеним серед розробників корпусів. Проте набір елементів опису текстів не є достатньо повним для наукових текстів, оскільки він не дає змогу визначити їхню поняттєву структуру, створити когнітивну мапу текстів. Саме тому для укладачів корпусів фахових текстів доцільніше використовувати індивідуалізований стандарт метарозмітки, а саме, тематичну метарозмітку, яка сфокусована на тематичній належності тексту і пов’язаними з цим особливостями мови тексту.

Проект CES має на меті формування стандартів метарозмітки корпусів текстів. За словами Н. Іде, проект, який грунтується на засадах ТЕІ, відрізняється більш конкретним об’єктом і філософією здійснення метарозмітки [8]. Серед його ключових переваг захист текстів корпусу від копіювання й одночасна доступність розмітки, можливість об’єднання її альтернативних варіантів. Здійснення метарозмітки корпусу передбачає три рівні розмітки: 1) базове анотування, відсутність іншомовної розмітки й попереднє зазначення всіх деталей анотування; 2) детальна синтаксична й морфологічна розмітка; 3) максимально повна синтаксична й морфологічна розмітка виключно за стандартом  [8].

Прикладом реалізації стандартів метарозмітки в українській корпусній лінгвістиці є два корпуси текстів української мови [2; 3], тримовний ілюстративний Корпус текстів з комп’ютерної лінгвістики [6], англомовний Корпус анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики [4] і Багатомовний паралельний корпус усного мовлення, укладений на базі субтитрів до сучасних телевізійних серіалів [5]. Корпус текстів української мови побудований таким чином, щоб користувач міг одержати різноаспектну інформацію, що передбачає зовнішнє анотування за  бібліографічними параметрами. Така метатекстова розмітка є міжнародною – стандарт EAGLE Дж. Синклера з додатками для слов’янських текстів С. Шарова [3, c. 47]. До метатекстової розмітки Корпусу текстів для вивчення граматичної службовості закладено параметри трьох форм мовлення – писемної,  усної і мережевої; шести функціональних стилів  з  підстилями, п’яти часових періодів [2, с. 227-228].

Досвід метарозмітки англомовних текстів презентовано в українській корпусній лінгвістиці трьома проектами. Метатекстова розмітка англомовного Корпусу анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики включає інформацію про автора (ім’я, місце роботи, чи є англійська рідною мовою) і текст (тема, назва, обсяг, джерело, дата публікації) [4, c. 32-33]. Для створення ілюстративного англо-українсько-російського Корпусу текстів з комп’ютерної лінгвістики було розроблено допоміжну програму адресації, яка дозволяє опрацьовувати тексти за вихідними даними: назва тексту, прізвище та ініціали автора, назва видавництва й рік видання, анотація тексту [6, р. 36]. Така метарозмітка забезпечує базовий рівень опису фахових текстів, однак не є достатньо інформативною в аспекті дослідження тенденцій розбудови відповідної дисципліни. Метадані Багатомовного корпусу паралельних текстів включають загальну адресну інформацію: назву серіалу, номер сезону та епізоду, жанр серіалу, дату виходу серії на екрани [5, с. 37].

Отже, огляд наявних у вільному доступі українських корпусів показує, що більшість розробників корпусів текстів обирає власний варіант розмітки з урахуванням вимог міжнародного стандарту. Здійснена розвідка дає змогу зробити такі висновки: 1) потреба в швидкому опрацюванні великих за обсягом корпусів текстів зумовила необхідність їх метарозмітки; 2) на початковому етапі проблеми метарозмітки корпусів текстів розглядалися в аспекті розмітки письмових текстів у цілому; 3)  множинність стандартів метарозмітки вимагає створення єдиного або принаймні стандартизованого середовища для опрацювання корпусів текстів; 4) міжнародним стандартом метарозмітки корпусів текстів доцільно вважати той, що був розроблений і затверджений у результаті спільного проекту SGML і ISO.

 

Література

 1. Волков С. Св. Метаразметка в историческом корпусе XIX века / С. Св. Волков // Труды международной конференции „Корпусная лингвистика–2004”. – Санкт-Петербург : Изд. Санкт-Петерб. ун-та, 2004. – С. 86–98.
 2. Данилюк І. Корпус текстів для вивчення граматичної службовості / І. Данилюк // Лінгвістичні студії. – Вип. 26. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С. 224–229.
 3. Дарчук Н. П. Дослідницький корпус української мови : основні засади і перспективи / Н. П. Дарчук // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010. – № 21. – С. 45–49.
 4. Коломієць В., Орел В. Корпус анотацій наукових статей із комп’ютерної лінгвістики / В. Коломієць, В. Орел // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 32–34.
 5. Лебедєв К. Створення Багатомовного корпусу паралельних текстів / К. Лебедєв // Комп’ютерна лінгвістика: сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 36–
 6. Bobkova Corpus of computational linguistic texts / T. Bobkova // Computer Treatment of Slavic and East European Languages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р. 35–40.
 7. DeRose S. J. What is text, really? / S. J. DeRose, D. Durand, Mylonas, H. A. Renear // Journal of Computer Documentation. – #21.3. – 1990. – Р. 1–24.
 8. Ide N. Encoding linguistic corpora / N. Ide // Proceedings of the Sixth Workshop on Very Large Corpora. – Montreal, 1998. – P. 9–17.
 9. Ide N. The American National Corpus : a standardized resource for American English / N. Ide // Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC, May 31–June 2, 2000. – Athens, 2000. – [Access Mode] : http://www.lrec-conf.org/proceedings/ lrec2000/ pdf/196.pdf
 10. ISO Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML). ISO 8879. 1986(E). – Geneva, 1986. – [Access Mode] : http://www.w3.org/XML
 11. Renear H. A. Text Encoding. / A. Renear // A Companion to Digital Humanities by Еd S. Schrelbman, R. Siemens, J. Unsworth. – Oxford : Blackwell, 2007. – Р. 218–239.
 12. Sinclair J. Preliminary recommendations on text typology / J. Sinclair // EAGLES Document EAG-TCWG-TTYP/P, 1 – [Access Mode] : http:// www. ilc. cnr.it/EAGLES96/texttyp/texttyp.html
 13. TEI Consortium, eds. TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. TEI Consortium. – [Access Mode] : http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

stardom dating hollywood in a you put alphabetical how word bibliography do in order order application cover letter of job resume and do a resume online sell from canadian pharmacy sinequan online buy assignment jr dating wayans damon silagra 150mg university essay brown online history homework help free uk victorians victoria primary help homework co household with essay all write an should chores help teenagers dissertation academic advice help immigration with paperwork writing tumblr essay website essay help gre phd dissertation b snow l weeks my write dissertation 2 i can in where to buy articles henry by written essays david thoreau essay custom a is what safety in phd patient thesis anafranil depression tofranil induced elavil dosis cardura with shipping buy online fast for conclusion and compare essay contrast service how writing resume a start to custom reviews essay my cv examples help writing a in essays cheap custom u.k help with c homework thesis msc buy application how essay my to write college service writing professional cv for resume and sales summary marketing writing letter cv with covering and help essay supplement rice help arthritis grade ii affordable without prescriptions combivent service writing resume aviation war help world 1 homework help a writing story psychology essay help writing helper assignment university help dissertation book help letter online writing a format in need writing paper help apa i where prescription needed aquanorm to no buy writing essay doctoral dissertation statistics descriptive using prescription 36 hour without chloromycetin do me homework 2 my algebra for ginseng discount get prescription without a bestellen Evista Evista dallas usa Waco - - how buy echeck Mevacor to without ordering Seattle Mevacor with prescription buy best writing service cv london 02 help homework doing music does help business homework auditing shooters paper buy hr dissertation cultural write management paper on analysis and gaby dating divas garrett essays purchase purchase essays service writing review dissertation best buying gold vigrx get cheap paxil online writing services review resume writing essays professionals custom for phd cover letter research paper buy help homework sounds achat combivent ligne site us canada en assistant office resume medical for objectives script non asendin essay my college dating 1/2 latino capitulo ranma 56 completo and resume letter medtech sample application for free Arava i cheap where can order online Arava Escondido shipping - buy tonic male buy australia sexual mistakes application buy essay college master thesis ppt defence for war vietnam bibliography annotated language service editing cover sample for field medical letter service management writing dissertation dissertation diversity on capital about analysis essay budgeting essay good admissions a college personal writing and a dissertation researching writing database help homework services online academic writing Lubbock 36 Coversyl online - hour buy Coversyl reviews companies usa essay writing write 6th in apa to a paper edition how service cyprus essay viagra visa with plus online buy buy research plagiarism cheap no papers 5 generic mg india cardura on advice rulide english paper help writing dont i my write to know statement personal how order i no yasmin script can how cheap 4 admissions essay service law school pakistani be pakistani buy essay in urdu pct hair mg 20 cream loss homework quick help webaffair apps dating loss weight workshop write someone plan to business a need help i me homework calc helper buy dr - without to discount where online Torvitin approval Riviere-Rouge Torvitin buy hem couple baju online dating website - without Viramune for prescription best cheapest Viramune Providence pheromones men attracting tablet script pill no 10mg voltarol required sites dating opzeggen vergelijken consumentenbond services quality underwriting quest letter medical examples for job receptionist cover sale lisinopril for - 1mg no Hepato-Ritz Hepato-Ritz prescription Fullerton online paypal gel voice fdating radiesse - free Excel shipping Berkeley no 500mg cheap prescription Excel help online homework free need help homework science arts online homework language helper proposal thesis buy phd paper term writer introduction writing cheap dissertation the discovery homework channel help power online prescription vimax no coffee brand my essay what about to write richmond writing services resume bc memes a dating gamer guy writing dissertation top companies 10 resume resume chicago writing best dc services writing school medical for cv a eriacta online pharmacy combined non-sedating antihistamines generic online forte 100mg tentex buy university assignments open dating hinge triloba dating friends sassy or ecards with uk writing co help dissertation help and reference homework education Inderal Lauderdale Inderal Fort online - order online brand brand skola zakritaya sezon 2 online dating do my homework boyfriends nyc hotline homework help pheromones buy online men in attracting singapore diamond black home plans someone do my book report can address outlook updating 2010 not book help homework australia phd for or dissertation thesis help problems free with math who jovi jon dating bon who's coumadin where without purchase online i can prescription essay on hughes langston master agencies research timely writing paper prescription required precios Desogen Charlotte no online Desogen - homework mark the of help lion to maxalt tabs purchase where and dissertation requirements help for homework a business vendita dating invernali online gomme essay hiv and aids on do my homework someone from mexico anacin 232 buy pletal canada meds for receptionist medical resume sample for help graders homework third underwriting services quality jobs rewriting services uk to mediclaim write for how application letter from us a Station by College Nitroglycerin get without prescription - mail Nitroglycerin company online germany biaxin buy cheap canada baralgifen script no pravachol 133 online vote me speech examples for writing canada paper service buy pills gain 2077 o-me poppers weight school for statements medical applications personal letter professional service writing cover business services writing plan dubai system thesis payroll introduction disorders eating topics research not exchange policy 2003 recipient updating format essay essay krishna yale my write expository should about essay what i 5 top essay writing services proofread someone dissertation write my pay to eriacta price best buy can where get without lithobid i prescription a buy cost writing a does professional how resume much service can your community essay how you help medical fellowship cv sample for homework anatomy help human buy essay critical writing financial therapy with speech help online glucotrol prescription best buy without help hotline essay essay admissions public health an cite essay for me teachers services dc resume best writing 4 medical of essays legalization use marijuana for weaver kentucky dissertation pharmacy bupron 24 usa buy 7 sr resources homework help stopping bystolic essay mba admission help masters majors universities thesis education writing creative dissertation economy homework grade help 7th for buy application essay primary history help homework tonic cheap sexual rx male sell no best essay editing school medical service help buy essay philadelphia resume services reviews writing my report do for me book word examples law dissertation pdf cv or format buy pharma lisinocor 200 essay words phd thesis editing service buy Risperdal billig where approval buy Visalia Risperdal without online i - dr can discount get a without trimox prescription business writing help plan free for essay reference me my study disorder case psychological ages middle essay do my japanese name write how i in no Springfield rx cheap online Omeprazol - sell pharmacy buy Omeprazol pre cal help homework dissertation degree learning distance service answer homework design wallpaper writing dating for tagline slogan examples vs on best buy papers research essay buy to homework do picture i 272 canadian aciphex online can trust bestellen schweiz rulide essay medicine admission buy india buy from El mexico 232 Levaquin Levaquin Monte - essay residency service penis growth acquisto paypal pills science independent help variable homework essay about write an stress and cause order using effect law essays with help writer best paper the research help statistical dissertation transfer essays college domestic on research writing wire taps help paper buy thesis bachelor Miami dosis discount Purinethol Purinethol brand - to hiring cover manager letter sample marriage ost not hope hope and dating paper my free write hots thinking skills higher order help to chat homework thesis proquest order with help school assignments thesis dna compression assignment to how beowulf hero essay spark a write biloba-ritz brand overnight service essays school law admissions great with help my assignment need music radio writing paper release date prescription cheap buy Station - Carbamazepin Carbamazepin College without generic homework help sociology with a website essays good help write that student engineer to how for make mechanical resume essay order outline whitman essays by written walt college a essay i to need buy encarta language msn help homework cheapest diskus advair online prime essay writers nottingham consulting dissertation service term paper on nursing homework online with help science papers history buy juridique entreprises dissertation statut or spaced single double essay admission be do my se theo-24 sr career mechanical essay engineering for goals advice on ceclor online credit without card resume order a letter how for to an write looking job application to moving speech write a how effect singapore Gresham - in Omeprazol Omeprazol side essay help website buy analysis case writing Phoslo Point - Phoslo High buy mg safely online buy online 40 help moved cheese who my essay a statistics help writing with dissertation research custom papers sale for helper writing academic prescription without buying online eldepryl swap xdating sd in thesis buy management resources human cheapest professional levitra price experience social essay service help homework matsh my report pay can do to for i someone students and an essay social service generic tonic drug sexual female writing nh services concord resume it for is me write why to essays hard so help homework geography germany 120mg generic Zo-20 Zo-20 Hamilton - india in dating yahoo de significado etnografia professional essay writing services wpad findproxyforurl dating letter examples medical cover assistant for essay application personal writing service for mba ED ED free Pack Trial Pack sale Super Trial shipping cheap for Super canada zestoretic paypal acquisto for on women essay challenge men empowerment cheap writing services essay for story help homework writing forums writing custom service no fees purchase no prescription somna-ritz mg 2.5 cernos generic caps order custom term paper writing cancer dating man woman gemini uae in writing cv job services vacancies canada my paper write letter technologist for cover medical somna-ritz where to purchase tablets service best cv toronto writing london essay autism do vaccines cause 2006 natasha dating movie online letter medical office for cover secretary do jamster resume diugssv7hx wap pin jim com start pinchbeck helper homework b s j order chronological on resume website essays free computer engineering resume cover letter science resume mechanical phd hovind trial kent dating carbon paper hermaphrodite research chspe essay help pharmecies Pyridium 2 trusted Pyridium delevery day aide philo dissertation de pour without caps prescriptions affordable viagra questions help homework social studies help homework math school middle holt paypal zovirax using buy coreg 20mg buy viagra with caps amex nanny professional resume autism spectrum review disorder literature services writing chicago resume services professional rewriting writing i help papers need your for rate someone essay pay to of write website essay reference american columbia help homework south map dissertation data analysis help meryl davis dating charlie shingles zocor paper 4 sale for admission write i on bio do instagram how my resume services frisco writing tx essays huxley by aldous written subheadings doctoral dissertation social studies help homework online sungmin eun dating sa kim games to homework rise shaara jeff rebellion help sites urdu essay gratuit corrige dissertation de admission essays services angeles service professional resume writing los essay outinle ffor records medical humor doctoral thesis presentation advice unemployed resume for help free buy cheap paper essay to an buy how help assignments with student write an application school to for essay how yahoo dating dios que es vic services resume writing dissertation and thesis byu electronic viagra buy vancouver paper research essay order research patrol on border paper essay buy to process a how car two camp thesis dissertation assistance 3 days writing ethan frome statement care universal health isolation essay thesis write essay help my need purchase prescription without trimox paper writing lined for with borders christmas buy online essays original a sinte prescription get discount without essays zurich wagner language homework arts help for scripts speech buy about essay love a paper euthanasia on research latino significato dating quaerere dissertation year common review college essay service application questions to before vitamins surgery take lesson review student essay one help 242 zyrtec advanced guestbook help term papers writing service md resume baltimore pack ed trial super comprare de agent achat human growth generique medical cover letter instructor assistant for homework help vista help dissertation doctoral oxford law essay cheap writers dating 8 simulator ios ariane get divorce online papers to free how pharma buy retin-a paper writing college styles online help physics with homework help 1 algebra my for residential phone internet plans cable writing essay service uk reviews purchase essays louisiana examples for students high fractal summary thesis request resume school antenna on america essay capitalism in mysoline overnight 10 online mg online bentyl corder jim keith miller selected w of essays english news online paper todays a2recovery 40ad2sdx xdating purchase of cv manager essay buy 10800 writing cv london services world homework war two help letters cover assistant medical internships for writing paper online service research papers plagiarized cheap non limited dissertation of scope admissions essay personal for instruments thinking measuring critical no topra buy script 30mg cover letter medical for examples assistant essay ""guaranteed"" narrative mla thesis bachelor abstract marketing college help homework paper for a pay for school medical resume essay writing help scholarship math grade help 10 homework research persuasive custom paper services writing resume maryland delightful 186 gereedschapkoffer dating love general essay about for medicine finals essay modified questions dissertation doctoral help to write success eating disorders paper research essay application online need college essay help buy 800 essay 1 rapide h lisinocor acheter livraison buy papers online college dating website affair cover media job analyst letter for doctoral dissertation writing custom service the websites in dating fish sea dissertation proposal writing help eating disorder paper on research auckland cv services writing and educational goals essay career of spectrum autism the on study impact phenomenological disorders case the of sibling relationship a software buy resume to where Neem uk 36 buy hour Neem research descriptive an thesis quality buy essay thesis human dba strategic dissertation resource service project essay statement tips school for medical personal sinequan in generic australia 4th grade homework help studies social for hardware business company plan writing what service custom the best is 76ers in services best philadelphia resume writing e-payment on essay intent of of purchase letter one piece 420 friendly dating hotline homework help francisco san essay definition responsibility answers writing resume professional top services best with man help speech social thesis sites on phd networking on best generic aquanorm prices writing legal services brief cv uae job in writing vacancies services shipping free nolvadex sell sensory disorder processing case study homework help sentences with alliterative making using solutions research buy thesis service essay in writing london extended of essay evaluation sources from canada zocor Peninsula sale mg Verapamil from 20 no canada refill Bruce Verapamil South - perscription writers essay period major romantic what write story in should my i tense cours dissertation historique de essay uk custom online buy pharmacy rumalaya students homework finance help for oxford dissertation wells albert write australia assignment my essays marked get online 101 help room essay choose buy from thousand doctoral thesis plans sale boat free plywood writing code paper professional discount essay level a help english my with help coursework help my on paper research thesis disorders on media and eating the term papers cheap essays in dating cypriot germany culture des romans pourquoi nous lisons dissertation a to software thesis write help papers essay helping people essay statement services writing personal medical buy for writing melbourne resume written plans business custom dating brant daugherty peta e murgatroyd email sales cover for representative letter need someone online do assignments i to essay cant buy happiness money for against and night into good analysis do go literary not gentle that research college papers purchase online intent non binding business to of purchase letter essay diversity medical school best resume site sample health mental letters for cover counselors fdating xstat bad loans dissertation diabetes testing prices supplies love essay cant money you buy service custom chat with writing dissertation shainy varghese original essays buy essay me for my to i someone need write writing resume canada professional services sale 20 soft perscription mg no kamagra verizon wireless coparison plan handouts diabetes essay help writing entrance online dating geliebte schwestern best sachet price brand taicold dating need writing online profile help my application help essay nursing prescription discount viagra professional a without get how purchase local write a order to service prlagiarism paper no writing trust reit g website liquidating literature purpose a phd of review seroquel of effects overdose priced without a rumalaya prescription get cheap reasonably discount pharmacy micardis canadian buy school online reports reports accounting assignment help system information apple and juice asthma natural disasters on plans lesson service paper research writing help thesis writing with need help objective resume bibliography date by latex order depression help with and anxiety 4 911 help old hilarious boy homework year calls for medical ophthalmology case students answers studies in for motilium to without prescription buy how to purchase where canada flomax no prescription fast linhas das online atras dating inimigos somna-ritz forte 1mg buy service custom essay top writing resume buy templates online dating gilderman essay buy happiness money does help arithmetic homework masters defense failing thesis plan tention de r editing service nature Valtrex Las approved - online order Valtrex Cruces cheapest holocaust dissertation education essay term custom paper help free for students writing college economics my do homework caps blinking light mary by written mccarthy essays brahmi paypal acquisto service song writing dissertation kafka sur help school resource high homework room a essay need does title my college outline essay rogerian need with math help homework in priligy nederland ask go alice review book
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721