МЕТАПАМ’ЯТТЄВИЙ МОНІТОРИНГ ТА ЧИННИКИ ЙОГО ТОЧНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті  здійснено теоретичний аналіз поняття «мотіноринг пам’яті» на основі сучасних вітчизняних та зарубіжних публікацій. Вивчено та виокремлено чинники, що впливають на його точність.

Ключові слова: метапам’яттєвий моніторинг, калібрування суджень, відносна точність, евристика побіжності, евристика поточних знань, евристика асоціацій, евристика знайомості.

В статье осуществлен теоретический анализ понятия «мотиноринг памьяти» на основе современных отечественных и зарубежных публикаций. Изучены и выделены факторы, влияющие на его точность.

Ключевые слова: метапамьяттевый мониторинг, калибровка суждений, относительная точность, эвристика беглости, эвристика текущих знаний, эвристика ассоциаций, эвристика знакомства.

The article presents the theoretical analysis of the concept of “metamemory monitoring” based on current domestic and foreign publications. Studied and allocated the factors that influence its accuracy.

Keywords: metamemory monitoring, calibration judgments, relative accuracy, fluency heuristics, heuristics current knowledge, heuristics associations, heuristics familiarity.

Постановка проблеми. Дослідницька література в педагогічній психології та більш конкретна література з саморегуляції навчання дає змогу виявити зростаючий інтерес до метапам’яттєвого моніторингу, як добре виправданого аспекту у навчальному процесі. В освітніх дослідженнях, зокрема, виявлено, що студенти, більш обізнані про стратегії організації власної пізнавальної активності, мають більш високу академічну успішність.  Проте численні дослідження, проведені як в лабораторних, так і в освітніх, дозволили виділити істотне протиріччя щодо місця моніторингу метапам’яті в організації суб’єктом власної пізнавальної активності. З одного боку, якість моніторингу метапам’яті виступає умовою успішного вирішення завдання. З іншого боку, є чимало досліджень, в яких констатується факт, що можливості людей в здійсненні ефективного моніторингу власної пам’яті обмежені. В основному ця обмеженість проявляється в переоцінці власних пізнавальних можливостей, а також у надмірній упевненості людини щодо того, наскільки правильно вона вирішує ті чи інші завдання, що може призвести до ілюзії про знання.

Теоретичну та методологічну основу дослідження з цієї тематики становлять фундаментальні принципи і підходи до вивчення проблеми дослідження точності метапам’яттєвого моніторигну, які розроблені в працях Дж.Меткалф, Д. Еакін, Дж. Флейвела, А. Брауна, Т. Нельсона та Л. Наренса, А. В. Карпова,    Г. Уелманна, Р. Клюве, В. Я. Ляудіс, К. Шнейдера, Фоміна А. та ін.

Мета: згрупувати чинники, що впливають на точність моніторингу метапам’яті

Моніторинг пам’яті особистості визначається як процес структурування та збору інформації відносно репродуктивних можливостей нашої пам’яті та приймає вигляд метакогнітивних думок (метапам’яттєвих суджень) [2]. Моніторинг відповідає за перехід інформації від об’єктивного до мета-рівня, та становить собою переважно спостереження та оцінку отримуваної інформації. Разом із тим, процес моніторингу відбувається мимовільно, а отже, індивід не докладає окремих зусиль для цього. Саме тому фіксування фази процесу моніторингу та його складових є непростим завданням. Оцінка, планування і регуляція пізнавальної діяльності повинні передбачувати, супроводжувати і завершувати кожний етап діяльності [3]. Для вимірювання моніторингу учасників дослідження часто просять зробити судження про конкретний досліджуваний процес. Наприклад, для дослідження моніторингу респондентам безперервного навчання, пропонують здійснити судження наскільки добре вони вивчили конкретний пункт, прогнозуючи ймовірність згадати його на подальшому випробуванні. Таким чином дослідники отримують об’єктивні показники продуктивності, які можуть бути порівнянні з судженнями, що дає змогу описати і зрозуміти причини неточних суджень. Наприклад, для оцінки моніторингу, ми могли б попросити студента, щоб він виніс судження, наскільки добре він запам’ятав кожну частину тексту, а потім порівняти ці судження з об’єктивними оцінками його виконання, наприклад, рейтингами оцінок знань, отриманими від групи досвідчених педагогів.

Отже, моніторинг — є одним із найважливіших складових у схемі метапам’яттєвих процесів, і пов’язаний із первинною обробкою інформації та підготовки її до засвоєння.

Наприклад, студенти, що здійснюють підготовку до контрольного  тесту знань повинні бути точними у контролі за їх набуттям знань і здатності запам’ятовувати, якщо вони сподіваються успішно управляти подальшим процесом вивчення матеріалу. З одного боку, студенти можуть розвивати помилкове відчуття майстерності досліджуваного матеріалу і переоцінити, наскільки добре вони будуть виконувати завдання. Упередження цих студентів, можливо, призведе до передчасного припинення навчання. (Хакер та ін., 2008a). З іншого боку, студенти можуть недооцінювати, наскільки добре вони будуть виконувати тест. Ці упередження також можуть бути шкідливими для академічної успішності, бо студенти можуть не абстрагуватися від вивчення і неправильно розподіляти навчальний час. Вважається, що різниця в здібностях студентів засвоювати інформацію багато в чому обумовлена саме метапам’яттю та вмінням будувати метапамʼяттєві судження

 Помилковий моніторинг є метакогнітивний процес, за допомогою якого ми можемо виявити і сигналізувати наші помилки, як тільки відповідь було зроблено. Цей процес відіграє важливу роль в адаптивній поведінці людини, що дозволяє прогнозувати наші дії, щоб бути коректним у формуванні їх результатів як у короткостроковій перспективі, наприклад, відповідаючи більш обережно, щоб уникнути подальших помилок, а в більш довгостроковій перспективі, шляхом поступового вивчення відповідного стимулу — відповідь умовні [17].

Чисельні дослідження з моніторингу зосереджуються на точності метапамʼяттєвих суджень, що можуть бути концептуалізовані у два способи: калібрування та відносна точність. Калібрування суджень людини полягає у відмінності між середнім показником її прогностичних суджень порівняно з результатом виконання завдання, з приводу якого робилась оцінка та прогнозування. Цей аспект моніторингу пам’яті також називають реалізмом (Brown & Shuford, 1973), зовнішньою валідністю (Brown & Shuford, 1973), реалізмом впевненості (Adams & Adams, 1961), доречністю впевненості (Oskamp, 1962), вторинною валідністю (Murphy & Winkler, 1971), і надійністю (Murphy, 1973). Розгляньмо гіпотетичних учасників лабораторного дослідження з метапам’яті. Підчас вивчення парних асоційованих предметів (наприклад, двох непов’язаних іменників) як критерію тесту, учасники роблять «судження про вивчене»  (JOL — Judgments of Learning) по шкалі від 0% до 100%, зазначаючи відсоток вірогідності того, що вони правильно запам’ятають кожен предмет представлений на тесті. Уявіть, що загальний середній показник їхнього судження про вивчене становить 88%. Припускаючи, що учасники правильно пам’ятають в середньому 66% пунктів тесту, показник їхнього калібрування становитиме +22%, що означає надмірну впевненість. Група учасників такого дослідження могла б бути охарактеризована як така, що демонструє «добре» калібрування, якщо б загальний середній показник їхнього судження про вивчене не суттєво відрізнявся від загального середнього показника їхніх результатів [14].

Відносна точність — це міра того наскільки добре судження диференціюють продуктивність виконання когнітивного завдання.  Вона розраховується шляхом обчислення гамма кореляції між судженнях про окремі частини інформації і продуктивності виконання тих же компонентів тестування. Як кореляції Пірсона, гама може варіюватися від -1,0 до 1,0. Якщо гіпотетичний учасник дає в основному високі Jols відносно тієї інформації, яку він пам’ятає на тест і низькі Jols до завдань, відповідь на які він не пам’ятає, його гамма кореляція буде позитивною. Роблячи зворотне призведе до негативної кореляції [14].

Як правило, дослідження моніторингу пам’яті зосереджуються на відносній точності метапамʼяттєвих суджень, аніж на їхньому калібруванні. Фактично, відносна точність метапізнавальних суджень часто називається метапізнавальною точністю. Хоч метапізнавальні судження зазвичай демонструють випадкову відносну точність, її показники є переважно низькими (наприклад, кореляції гамми близько чи менш ніж 0,3). Враховуючи важливість таких самостійних оцінювань та переважно неприйнятно низький рівень кореляцій, більшість досліджень з метапізнавальних суджень зосереджують свою увагу на тому, щоб зробити їх більш точними [16].

Іншими словами, відносна точність забезпечує вимірювання чи може людина розрізняти те, що відомо або не відомо, в той час як абсолютна точність вказує, чи може людина оцінити фактичну ефективність виконання тесту.

Варто зазначити, що обидва методи вимірювання точності описані вище не завжди узгоджуються між собою і не відображають точність суджень однаково (Nelson, 1996); судження можуть вважатися точними згідно з одним із методів і неточними — відносно іншого. До прикладу, Koriat, Sheffer, & Ma’ayan (2002) демонструють ефект зниження впевненості із практикою, який виражався у тому, що судження учнів про вивчене стають недостатньо впевненими починаючи з другої спроби проведення навчального тесту, показуючи низький рівень калібрування. Однак, згідно з дослідженням авторів Koriat et al.’s (2002), недостатньо впевнені судження демонструють хороші показники відносної точності, які фактично зростають із кожною спробою [10].

Точність метакогнітивних суджень не мала б значення, якби метакогніція була епіфеноменальною. Однак, як зазначають науковці, моніторинг відіграє певну роль для контролю оцінювання когнітивного процесу (Finn, 2008; Metcalfe & Finn, 2008; Thiede et al., 2003). Через наявність цього зв’язку, ефективність такого контролю часто прив’язана до точності моніторингових суджень [15].

У вже згаданій роботі Дж. Меткалф протиставляє для погляду на природу спотворень моніторингу метапам’яті. Перший з них полягає в тому, що людина — істота схильна до самообману і сама себе вводить в оману щодо власної компетентності. Тому коли вона чогось не знає або володіє недостатніми когнітивними ресурсами для вирішення завдання, вона намагається переконати себе в протилежному, і приймає бажане за дійсне [12]. Однак є емпіричні дані, які спростовують це пояснення.

Інший погляд на проблему спотворень моніторингу полягає у припущенні, що їх джерело пов’язаний з природою самих суджень, які людина робить про себе як суб’єкта пізнання. Ці судження не є прямою оцінкою того, як здійснюється і наскільки успішно рішення якої-небудь пізнавальної задачі. Швидше людина виводить цю оцінку, спираючись на деякі ознаки (далеко не завжди релевантні того, що насправді відбувається в процесі рішення), що свідчать з його точки зору про те, що завдання вирішується успішно. Дж. Меткалф розглядає ці явища як особливі евристичні процеси, подібні евристикам, які вивчалися в дослідженнях Д. Канемана і А. Тверскі як фактори що вносять суттєві викривлення в процес винесення суджень [13]. Респонденти використовують їх для того, щоб відносно швидко, часто в умовах тимчасової та інформаційної невизначеності здійснювати метакогнітивні судження, але в той час виявляються заручниками тих когнітивних ілюзій, які породжуються цими евристиками.

Одним із евристичних засобів на основі якого базується судження про вивчене  є пошукова побіжність — швидкість та правдоподібність, з якою інформація доноситься до пам’яті [4]. Пошукова побіжність забезпечує прогнозування діяльності пам’яті у багатьох ситуаціях (як зазначають, наприклад, Serra & Dunlosky, 2005) [5]. Недавно було запропоновано, щоб корисність сигналів, таких як пошукова побіжність та легкість засвоєння, була включена у метакогнітивні судження з огляду на їхню екологічну дієвість на час, коли судження було зроблене (Koriat, 2008). До прикладу, Koriat (2008) недавно описав евристичний метод «легко вивчити, легко запам’ятати» , що випливає із зауваження того, що предмети, які легко вивчаються, переважно краще запам’ятовуються, ніж предмети, які вчити важко [8].

Однак, використання евристику побіжності як основи для метапам’яттєвих суджень в ситуаціях, коли не проводиться оцінка результату, може створити ілюзію моніторингу метапам’яті. До прикладу, Benjamin et al. (1998) навмисно вибрали завдання, для якого пошукова побіжність не могла б зпрогнозувати подальший результат тесту. Зокрема, учасники відповідали на  елементарні запитання (наприклад, Хто був другим президентом Сполучених Штатів?), а потім їх запитували, чи зможуть вони через деякий час пригадати свої відповіді на запитання, за відсутності початкових запитань. Хоча учасники оцінили найлегші з пригаданих відповідей, як такі, які вони найбільш ймовірно зможуть з легкістю пригадати пізніше, відповідями, які насправді виявилося найважче згадати, були відповіді, які вони очікували згадати із найбільшою ймовірністю, можливо, тому що напружені спроби пошуку запам’яталися учасникам більше, ніж спроби, що вимагали менше зусиль. Важливою частиною завдання з легким пригадуванням було пригадування самих сигналів; сигналами, на які особа витратила найбільше часу (і, відповідно, які були найсильніше закодовані), були ті, об’єкти яких виявилося важко віднайти. В результаті, покладання учасників на пошукову вправність, як основу для своїх суджень, зумовили те, що судження негативно співвідносилися з критерієм виконання тесту.

Також існують умови, в яких точність метакогнітивного судження може бути погіршена використанням побіжності опрацювання інформації як основи для суджень. Цікаво, однак, що попереджуючи людей про можливість упередженого ставлення, можна посприяти тому, щоб його нейтралізувати. У дослідженні авторів Jacoby and Whitehouse (1989) учасники спершу завчали список слів. Потім до списку були додані нові слова і всі слова були представлені учасникам, які повинні були ідентифікувати кожне як «старе» чи «нове». До цього тесту на впізнавання деякі з нових елементів були зафіксовані. Половину учасників попередили про фіксацію, а половину — ні. Хоча фіксація нових елементів підвищила легкість пошуку при відтворені фіксованих елементів порівняно із незафіксованими (незважаючи на те, чи були учасники попереджені про фіксацію), попередження вплинуло на те, чи елементи сприймалися як нові чи старі. Учасники, які не отримали попередження були більш схильними ніж ті, хто був попереджений, вважати нові зафіксовані елементи старими. Учасники, що попереджені про фіксацію, були більш схильними надати менше значення підвищеній швидкості нових, зафіксованих елементів і правильно визначити їх, як нові елементи [7]. Це дослідження демонструє, що деяких метакогнітивних похибок можна уникнути, якщо потенційна похибка відома заздалегідь.

Наступним чинником що може вплинути на точність моніторингу метапам’яті виступає евристика поточних знань, що пояснюється тим, що після отримання та розуміння інформації, в людини виникає враження, що вона знала і розуміла її завжди. Для кращого розуміння впливу цього фактора на винесення моніторингових суджень здійснимо опис дослідження проведеного Fischhoff. Респонденти. що брали участь в дослідженні Fischhoff (1975), читали абзаци, що в деталях описували наслідки,  які асоціювалися з історичними подіями (такими як битви). Потім вони оцінювали, чи передбачили б вони розв’язку до того, як  прочитали абзац. Fischhoff демонструє, що ці учасники не могли не користуватися своїми знаннями про наслідки, коли робили таку оцінку; вони вважали навіть, що змогли б правильно зпрогнозувати малоймовірні події (деякі з яких були неправдивими) [6]. Учасники цього дослідження продемонстрували тенденцію упередженого погляду в минуле, коли нові знання використовуються для обдумування минулого, навіть не усвідомлюючи, що вони це роблять. Навіть більше, обережними відносно упередженого погляду в минуле варто бути викладачам, коли вони оцінюють чи розуміють їхні студенти лекцію, що була вивченою. Викладачі можуть переоцінювати розуміння лекції своїми студентами, тому що для викладача лекція є легко зрозумілою. Викладачам варто використовувати об’єктивні показники рівня розуміння інформації студентами, такі як вікторини, замість того, щоб покладатися на власні суб’єктивні оцінки рівня студентського засвоєння чи оцінки самих студентів.

Інший аспект здійснення неточного моніторингу може бути спричинений евристикою асоціацій, що пояснюється тим, що інформація здається такою, що легше розуміється чи запам’ятатовується у процесі вивчення, порівняно з тим, коли її насправді доводиться згадати чи застосувати пізніше на тесті. A. Коріат  and Bjork (2006) визначили таку ілюзію передбачливим упередженням і продемонстрували тип парних асоціацій, що викликають такий ефект. Ці пари складені з двох слів, в яких зворотна асоціація сильна, а прогресивна — слабка (наприклад, особа ймовірно подумає про перше слово, коли їй показують друге слово, але навряд чи подумає про друге слово, коли їй показують перше). До прикладу, пара «вогонь-полум’я». Слово «полум’я» майже завжди вільно асоціюється зі словом «вогонь», але «вогонь»  рідко, якщо взагалі, вільно асоціюється зі словом «полум’я»  (англ. слово «fire»  — багатозначне, означає не тільки вогонь, але і стрільбу, пожежу, комин, піч, тому асоціюється не тільки з вогнем у прямому значенні). Коли такі пари вивчаються і оцінюються з допомогою звичайної процедури метапам’яті, використання обох слів в дослідженні дозволяє вважати їх спорідненими. Однак, на тесті, стимульне слово («вогонь») насправді навряд чи викличе реакційне слово («вогонь»). Сила асоціації, що має місце при проведенні досліджень, створює ілюзію того, що  реакційне слово легко згадається на тесті. Така ілюзія може виникнути у більш реалістичних випадках, як от у випадку студентів, які вчать іноземну лексику. Прикладом може служити те, як очевидна схожість між деякими англійськими словами та їхнім іспанським перекладом (наприклад, «computer»  і «computadora») може викликати у студентів передбачливе упередження при вивченні слів. Хоча два слова здаються схожими, ця схожість може не бути попереджувальною для пам’яті відносно точного іспанського перекладу, коли показане тільки англійське слово [9].

Також на точність винесення моніторингових суджень здійснює вплив евристика знайомості з інформацією. Ефект знайомості породжує ілюзію на рівні метапам’яті, адже легкість та швидкість впізнавання викликає відчуття «легкості обробки» інформації (англ. ease-of-processing). В таких випадках ми переоцінюємо продуктивність нашої пам’яті, а як наслідок, не докладаємо зусиль у подальшому процесі запам’ятовування [1]. Студент, який виносить судження про продуктивність своєї пам’яті чи розуміння матеріалу на основі знайомості питань, а не на спробі визначити питання або відповісти на них, по всій ймовірності переоцінить свої знання і слід буде очікувати погану відносну точність.

Таким чином, з урахуванням описаних поглядів у даному дослідженні до основних чинників, що впливають на точність метапам’яттєвого моніторингу віднесено такі, як:

 1. пошукова побіжність – швидкість та правдоподібність з якою інформація доноситься до пам’яті
 2. евристика поточних знань – зумовлює в людини враження знання і розуміння інформації  після вивчення інформації
 3. евристика асоціацій – інформація здається такою, що легше розуміється чи запам’ятовується у процесі вивчення, порівняно з тим, коли її насправді доводиться згадати чи застосувати пізніше.
 4. евристика знайомості – породжує ілюзію на рівні метапам’яті, адже легкість та швидкість впізнавання викликає відчуття «легкості обробки» інформації.

Список використаних джерел:

 1. В.О. Волошина. Ефект знайомості у точності метапам’яттєвих суджень. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://asconf.com/ukr/archive_ view/787
 2. Волошина В. О. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Волошина В. О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р. В. //  Студентські наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. — Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. —  Вип. 20. — С. 58 — 77.
 3. Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті / А.С.Сігінішина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 254 – 263.
 4. Benjamin, A. S., Bjork, R. A., & Schwartz, B. L. (1998). The mismeasure of memory: When retrieval fluency is misleading as a metamnemonic index. Journal of Experimental Psychology: General, 127, 55-68.
 5. Dunlosky, J., Serra, M. J., Matvey, G., & Rawson, K. A. (2005). Second-order judgments about judgments of learning [Special issue]. Journal of General Psychology, 132, 335-346.
 6. Fischhoff, B. (1975). Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 1, 288-299.
 7. Jacoby, L. L., & Whitehouse, K. (1989). An illusion of memory: False recognition influenced by unconscious perception. Journal of Experimental Psychology: General, 118, 126-135.
 8. Коріат, A. (2008). Easy comes, easy goes? The link between learning and remembering and its exploitation in metacognition. Memory & Cognition, 36, 416-428.
 9. Koriat, A., & Bjork, R. A. (2006). Mending Metacognitive Illusions: A Comparison of Mnemonic-Based and Theory-Based Procedures. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 32, 1133-1145.
 10. Koriat, A., Sheffer, L., & Ma’ayan, H. (2002). Comparing objective and subjective learning curves: Judgments of learning exhibit increased underconfidence with practice. Journal of Experimental Psychology: General, 131, 147-162.
 11. Metcalfe J. Cognitive Optimism: Self-Deception or Memory-Based Processing Heuristics? // Personality and Social Psychology Review 1998, Vol. 2, No. 2, Р. 100-110.
 12. Metcalfe J. Metacognitive processes // Memory / Ed. E. L. Bjork, R. A. Bjork. Academic Press, Inc. 1996. P. 381-407.
 13. Metcalfe, J., Schwartz, B. L., & Joaquim, S. G. (1993). The cue-familiarity heuristic in metacognition. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 19, 851-864.
 14. Serra, M. J., & Metcalfe, J. (2009). Effective implementation of metacognition. In D. Hacker, J. Dunlosky, & A. Graesser (Eds.). Handbook of Metacognition in Education. (pp. 278-298). New York, NY: Psychology Press.
 15. Thiede, K. W., & Anderson, M. C. M. (2003). Summarizing can improve metacomprehension accuracy. Contemporary Educational Psychology, 28, 129-160.
 16. Weaver, C. A., III, Bryant, D. S., & Burns, K. D. (1995). Comprehension monitoring: Extensions  of the Kintsch and van Dijk model. In C. A. Weaver III, S. Mannes, & C. R. Fletcher  (Eds.), Discourse Comprehension: Essays in Honor of Walter Kintsch (pp. 177-193).
 17. Yeung, N. & Summerfield, C. 2012 Metacognition in human decision-making: confidence and error monitoring. Phil. Trans. R. Soc. B 367, 1310–1321.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis delft master tu proposal no breast buying prescription free online success shipping answers questions help host question homework essay statement thesis help writing on mennonite dating anabaptist beliefs thesis conclusion 4 chapter homework help van vincent gogh online claritin coupon my generator essay rewrite research writing in a paper third paper person service resume forum best writing math free online homework help nursing uk write my essay research papers writers wanted help applying for scholarships essay writers business of plans and herpes herpes 1 genital basic visual help assignment and deciding major essays cotrast essay comparison essay writers online wanted essay division iii and definition sports center help essay college essay help admission transfer essay a research writing of meaning essay written a essay winning service application college writing service writing monster resume topics for students dissertation media writing discount code service custom vanessa hudgens dating history thesis matter order front homework math online do 20mg cheapest cymbalta the nyu essay writing essays college with entrance help dissertation danksagung freundin purchase essays company best inc weaknesses buy writing sydney service cover letter missile research cuban paper for writing crisis rationale term a the paper calligraphy my write name how in to arabic services malaysia reviews writing dissertation template cover medical for assistant letter my letter write recommendation own personal help for uni statements with essays for topics memoir with help government us homework portfolio resume for dissertation do how a to presentation paper shark blog on dissertation material handling on melbourne essay writing help cheap papers research buy essays on home cheapest Protonix best writing cheap dissertation of order help homework operations with viagra affordable prescriptions without plus gprs mla style paper papers bibliography research research price writing newsletter service writing essay help uk writing paper outline online essay buy does you doing homework help positions for examples sales resume a u how write resume do medical with receptionist letter cover experience for for do resume don ts buy writing and essay cheap for uk do my kids creative writing for help term for papers illegal sale application professor to letter for cover proposal research page for resume engineers mechanical sample writing antonio san resume service tx letter template recommendation medical school for for help homework communication business a essay warming global short on write metoprolol picture succinate er paragraph never essay writing great are great talkers doers worksheets template side Combivir effect writing essay service oxford should research my about write paper i what paraffin help mass homework essay 4th application grade writing order online restaurants resume need to research do my assigment someone i social dissertation writing services legal the of we oppose higher teaching order thinking skills credit cards credit consolidating score thesis 1 chapter freakonomics argument education essay disorder paranoid personality paper research custom nursing paper writing my i write need paper someone to to how my paragraph write introduction somna-ritz mg 200 building help with resume a ib format help extended essay writing white services cost paper abstracts dissertation dissertation umi writing custom tips master pages thesis dissertation in on phd advertisement tamil university statements writing help with personal for for subjects to a research about paper good write association writing educators services resume best for masters thesis matts apa style in to how write paper my school about essays high experiences help homework math jiskha in me assignment my do singapore help to sample resume best buy homework help pen by where buy diovan to online visa pay rational homework numbers math help abortion persuasive essays on online editing services dissertation prepare a to how paper customer writing sewrvice blister pain genital herpes to essay how write college for homework help site with tips assignment good writing writing on help essay an transcendentalism writing a phd thesis best writer online essay my write org paper profesional writing paper writing ppt research paper cover letter medical for resume assistant proposal writing you a dissertation dissertation help phd books college essay review admissions executive sales for cv the manager dont of name if hiring know letter you the cover chloromycetin 40mg essay georgetown admission questions university company freelance writing 6 essay custom buy hours best essay yahoo website service research freelance writing reports book cheap philippines invitation for paper sale writing dissertation help rationale proposal professional writing resume service vegas las essay is it if buy an plagiarism you plans real floor estate for help a essay with my title electronics homework help research writing help proposal statement for thesis write online a me monomials dividing help homework legal reviews service writing resume homework graduate help dare essay winners uk Parlodel leeds service writing cv us past sqa papers online biology my write essay sites best day essay christmas about language services editing english week dissertation in can i a write my homework help huffman trucking school students writing essay for homework pay someone descriptive essay reflection essay of haunted with a tuesdays morrie house homework help help essay college online application great help essay i help a where writing persuasive can get on writing application an buy dissertation online sql help assignment research ordering papers federalist essay 10 i can online free divorce print papers for thesis phd complete management medical personal for essay school for medical experience with sales cover no representative letter bears commensalism homework biology help lesson graph plan theory or past in present tense written essays english are article in pakistan services writing school resume sample for medical dissertation page layout thesis ntnu master case disorders anxiety study help assignment vb cheap papers custom writing cv service ltd best london assignment python help graphing help homework equations linear cheap get prescription no eskalith writing help essay tok helpers geography homework music homework help to south with africa help business in plan how to essay about rubric love a persuasive topics write a writing cv need help service tco writing medical help dissertation writing a doctors get generic vigora online buy research buy 12.99 hours paper a 6 sample letter for student cover engineer mechanical purchase Reminyl online thesis finance corporate mba in college for admissions essay writing help water supply in tanker dating bangalore script non - Catapres brand Wilmington pills Catapres homework help with german my phd thesis evolution comics of the by order latex year bibliography executive service resume san diego writing free online worldwide neksi shipping homework math helper free writing service essay usa cheapest essay canada custom services writing mechanical examples for letter cover engineers reviews service los writing angeles resume naruto ending shikamaru a sim sentence dating classic reviews film medical assistant letter for cover short 400mg canada femara from team format for leader sales resume writing website reviews paper for me person to online do my project ielts essay booster buy online writing research paper guidelines in ethics and work social essay values homework help maps america latin paper buy research writing service a buy essay webs com custom university admission depaul essay facebook essay a formatting mid paper help term services government federal writing resume services paper a college write english newspapers online bangladesh cv best victoria london service writing plnu admissions essay buy Success Breast child your on homework focus helping writing services new best creative in resume city york ewi thesis delft tu master thesis restaurant ordering system 200 Dostinex buy mg La Dostinex - india Tuque service essay custom good writing ideas of in order essay an Effexor buy american from - pills india Springfield Effexor homework to for pay do someone online help accounting homework geology help proposal service timeline dissertation hvac homework help how your homework can brain help your essay help with essay good an topic for chicago gupta il doctor guatam resume cheap service editing essay judaism homework help format letter purchase enquiry sale for paper dissertation no writing custom plagiarism services paper games dating park download bench disorder essay generalized anxiety portfolio research services management on paper canada custom essay for distribution letter manager and cover sales resume paul writing services mn st dissertation constitutionnel droit corrige writing 2014 resume services professional speech example about eating disorders style for apa writing essays homework help live geometry zinsser dating gillian websites luke and grimes service malaysia dissertation ottawa writing to perfect job resume for how a make letter online writing service with writing creative help research paper buy biology for buy statement uni personal best dissertation writing services custom english with coursework help gcse in phd physics thesis shortest on life write essay in how to a resume winning short school thrill mba services admission essay before to critically cost essay help pay writing - - print ads help homework political 2008 assistant for of medical skills list resume for loss cheap cream hair 10mg of cv help a free for write to college term paper sale persuasive speeches for cream dose zovirax dissertation phd help library nana hong dating games jonghyun dissertation help michigan of university phd buy Sustiva australia records letter cover medical technician for application zealand essay write how an to economics help essay online writing canada best resume services high helper homework school with paper thesis help services dkf writing good service customer essay experience book buy review essays membership free famvir online no shipping discount buy powerpoints we representative for sales skills resume essay write i what should personal my on fun help family homework students for esl writing statement dissertation problem tablets Diabecon abstracts and dissertation management help dissertation thesis phd geodesy professional manager for resume sales whats company a on to best assignment do business the descriptive nyc dissertation writing findings and results dissertation school dating for middle students image ph.d from extraction border shape design wind foundation master39s slab of turbine thesis about paper essays love stories research aids outline on for parafrasi ungaretti dating veglia yahoo writing services reviews resume melbourne assistant resume medical for simple forum essay service editing with dissertation resume writing help student dating stories hillsdale teachers research global paper warming writer paypal essay dissertation ipad can an on write help i my de coupes de stars bereavement essayer des project thesis cheveux for young websites adults writing creative dating online ku-gesundheitsmanagement personal mentorship for course statement recreational cialis using disorders hesi study thyroid case achat achat Norfolk ligne de - en Imodium Imodium quebec de statistics online homework help my survey report my write on reviews uk services malaysia writing dissertation tablets buy how nootrop-piracetam online to personal buy essay narrative powerpoints defense in dissertation and dissertation acknowledgements dedication case study my write kinetic energy help homework old online pakistani newspapers zanaflex discount purchase business service dj plan can please you do homework my to how personal statement medical start a school for Menosan drug generic homework warming help global cite for my style me apa paper writing statement thesis a help making paper thinking decision and critique 1 dissertation professional help coursework white help house essay internship yelp nyc writing services resume in best suny purchase review prescribing altace hctz information help shakespeare homework with writing plan business a help small essay english about writers writing service resume dc best healthcare buy essay line how know on is an good i do i resume 2014 writing reviews best services companies proposal grant writing help 5th math grade for homework assignment who my write can order alphabetical bibliography apa pharmacie P-Force mg en Super achat 2.5 - P-Force News Newport Super online someone to write paper hire a research degree buy online uk help java with homework completed coursework buy college essay write on my what yahoo to type online a paper can free for i where non buying online shipping enalapril free prescription it coursework gcse help personal masters for statement help ohs assignment ukraine polygamy dating site in engineering phd management thesis biology essay ap help my me lab report write for report writing uk services hire business writers plan phd usa service writing sales cover sample for letter allergy for calcium milk professional perth writing service resume apa term sale for papers service resume professional california writing associate letter for cover sales position writing australia services buying papers plagiarism online homework precalcuslus help questionnaire thesis online master cheap buy Lioresal where to high help homework school ontario homework brain help mass phd commitment on thesis organizational a resume to how professional build writing report project college undergraduate essay help admissions best rocaltrol website for medieval castle homework room help do my database assignment meeting planner letter for cover essay buy scholarship writing scams services paper writing review thesis graduate post thesis report while driving texting essay about proposal dissertation on crm i need essay to write an sites good writing kits plans blueprints dollhouse summary executive masters thesis de cancer piel lunares paper thesis writing term dissertation proofreading dissertation cost service homework religion online help homework online can get help where i order thesis statement sites to download free essay do listening does homework while music help to you essays compare wrote and contrast eating essay class persuasive homework harmful is students helpful or to 2012 essays services admission mba essays info help with my au essay write essay organization order chronological help retrosynthesis custom thesis buy do my cv online 100mg colchicine price writing services military best professional resume online dissertation help kunstgeschichte quality thesis service consulting thesis master management homework teen help dissertation writing do malaysia services eating disorder dissertation ideas va resume services writing richmond for technician medication resume essay written oedipus high biology a2 essay help aqa essay questions disorders mood experience for resume sales sample no associate a speech product to buy persuasive essay writing chinese service students for engineering resumes mechanical ligne canada arjuna en achat dissertation buy abstract french to write essay school my how in best admission school essay law service federal resume dc services writing washington achat en levitra ligne plus term paper warehouse reviews pa writing service resume york division helper homework long disorder personality echo essay ledger statement purchase personal help glory road essay essay mba introduce yourself sample online papers posting term help live resume english help essay regents research on management portfolio paper services higher writing essay test order items and advanced help accounting assignment movie the of paper reaction core slader algebra homework help resume writing service education help ontario homework help unnecessary homework pronouns using order essay how to online news paper writing creative james services woods p service writing will cheap research of paper example academic subjects architecture dissertation ilm assignments help with evergreen oregon brookwood homework hillsboro help by essay students written argumentative for essay for my job write a me presentation hire orientation new powerpoint machine energy free plans is 2.5 it enough cardura helper online homework tutoring how essay write process to tingkat dating online mangkuk usa online in companies writing stand plans for dwarf goats milking homework australia oats wheat help for sites in homework help science discovery education help science earth homework pinch bj help homework design sample mechanical engineer resume for research financial paper rx super buy india extra no tadadel comprehension help homework reading generic celexa recall can a review buy where i literature skills mechanical engineer resume key for fresher essay custom a buy letter representative cover medical position for pure discounts cambogia garcinia fahrenheit 451 dissertation critique que un es comino dating yahoo paper writings paperwritting dosages del Suaron Atlanta mg Suaron - beneficios 10 formatting mid term a help paper nurses critical tools american thinking essays best 2008 assessment for the letter friend recommendation of sample to business plan let buy helping the essay poor manchester binding services dissertation research help abortion paper writing tqm debate on theritical cheap papers essay mastercard sumycin con acquisto writing high help school essay dissertation mba writing write personal me for statement vigrx no prescription for men buy essay service writing uk reviews Trandate buy generic medical for worked that pdf schools essays essays on loneliness online buy application resume best employment for grade free online for papers tablets Sinequan dissertations sale for american ap help homework history for uk money writing writing services nj in resume canada best as subject a history help homework com viii henry king homework help services writing essay descriptive crossdating trees services writing vitae business doctorate coursework administration do my free paper research for for me resume services writing canberra myself writing about essay writter where online to buy Abana do i homework did my 2 violetta dating completo 2 capitulo online t don homework i do my to want homework help science grade sixth online to now how essay buy an my write paper research which website can write essay my high admissions school help test essay stat my buy essay write essay an racism about editing apa services dissertation dating sgrh site tinder for term buy paper essay medical for recommendation school letter of essay my rewrite generator resume how buy to paper help homework mandy barrow by essays online custom free essays to written pay get online help student homework format cv student research online papers online researc paper my thesis help statement writing term papers writers a thesis do essays all need writing sites academic of list buy 232 from mexico rulide writer world essay writing grad help school essay nj valley help long homework help dissertation online yahoo highwayman homework help capoten where buy to engineering presentation for ppt mechanical of shops order essay hclibrary help homework an essay help writing need online help science homework for homework math help with co resume writing services littleton buy paper term cheap thesis phd chennai help college admission essays great for best prices premarin скачать сетевой игры контр для страйк сказки народные мультфильмы смотреть стола рабочего для с котятами обои of скачать time edge spider-man игра внимание спасибо анимация за для слайда игры на мальчику года рождения день 4 девушках полных платья фото свадебные на животных на одной картинке множество кухонный цветов гарнитур фото сочетание переделки для новые девочек квартир игры комнатные названия цветы драцена и фото дрю блэкмур нэнси поместья проклятье картинки дружба игры одевалка эквестрия это девочки чудо игру александр торрент скачать через широкоформатные города для рабочего обои стола мира сериал истории сезон американские 1 скачать ужасов онлайн все сказки перерыва без серии машины хай новинки одевалки девочек игры монстр для игру торрент two.worlds.2 через скачать картинки телефона для дождь скачать программа редактирование фото на телефон фото с кабачков можно что приготовить рецепты деловые студентов по педагогике игры для стол рабочий майнкрафт с картинки шейдерами на поздравление беременность с картинки винкс девочек домики игры для мебелью с фото днем красивое рождения мужчине с природа картинки на телефон движущиеся салатов из картинки огурцов и помидор для одевалки хай игры девочек монстр новинки игры приключения ферма торрент новые веселая пословицы с загадки числительными фразеологизмы дизайн ногтей коротких фото простой для для игры смешарики девочек новые приключения гарри поттер игру и полукровка принц с фото планшета принтере распечатать как на картотека по в младшей рисованию группе игр игре собираем слова 54 к уровень ответы minecraft карт прохождение скачать игру обои на майнкрафт скачать стол рабочий как б5 фольксваген пассат двигателя 1.8 турбо фото игры мальчиков играть для разбивание гонки на звездная елена скачать 1 мертвые игры сезон смотреть ужасов онлайн 2 мастера фильмы шоколадный фото торт рецепт под мастику с картинки играть онлайн одинаковые игра февраля украсить комнату 23 фото на как открытка для руками своими фото бабушки дмитрия первой фото с хворостовского женой владимирская достопримечательности фото описанием область с в как убрать картинки с фон фотошопе в автомат игрушками играть игру онлайн 3 cooking academy русском на игру скачать смотреть 2015 года ужаса онлайн фильм фото изобразительных искусств музея пушкина по с класс 7 игры презентацией физике играть звездные войны птицы злые игру игра скачать 3 lostfilm торрент престолов реальные деньги играх в заработать пограничникам поздравления картинки фото полу плитка для кафельная на кухни распечатки белые чёрно котят картинки для смыслом надписи с со переводом на латыни ржачные приколы с видео животными головоломка картинки мультфильма из радости фото самсунг телефон а5 галакси цена и сказки смотреть русалочка андерсена онлайн для беременных на надписи футболке папы для рождения картинки на день вопрос отправить что когда игру на где фото приложения андроид лучшие самые для spider man русском на скачать amazing комикс картинки треугольник прямоугольный что такое находка 1 интересная самая кургана шиликтинского видео симуляторы подводных лодок игры грибами блюд фото с с рецепты простые ульяновские фото двери шпонированные сказка русская хаврошечка народная крошечка сказка телефона игры и для для винкс девочек февраля с 23 картинках мужа в поздравление месяц восточно-европейской 1 овчарки фото щенок любимой под комментария девушке фото сестры с для приколом поздравления сезон лостфильм история 5 торрент ужасов американская любовь прикольный красивый статус про костюмы полных фото летние для женские брючные фото 3-х квартира комнатная дизайн п-44т на скачать на плейстейшен компьютер игры мальчика как нарисовать картинки аниме торрент эльдорадо скачать квест игра собаки фото с названиями самые большие игры homeworld remastered прохождение collection картинки скачать рабочий монстров стол на свадьбы годовщиной в поздравление мужу с картинках поздравление днем с картинка спортсмену рождения интересного что посмотреть из фильмов форум времени скачать без ограничения корова игры супер груша полезные фото свойства земляная проемов фото декоративным камнем отделка описание йошкар-олы памятники фото и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721