Метакогнітивні здібності в контексті когнітивних стилів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті проаналізовано поняття «метакогнітивні здібності»,«когнітивний стиль» у психологічній літературі, експериментально перевірено зв’язок між метакогнітивними здібностями та когнітивними стилями (імпульсивність-рефлексивність, полезалежність-поленезалежність, вузький-широкий діапазон еквівалентності).

Ключові слова: метакогнітивні здібності, метапізнання, когнітивний стиль імпульсивність-рефлексивність, когнітивний стиль полезалежність-поленезалежність, когнітивний стиль вузький-широкий діапазон еквівалентності.

Summary. This article analized the concept of «metacognitive skills», «cognitive style» in the psychological literature , experimentally verified the relationship between metacognitive skills and cognitive styles (impulsivity – reflexivity, field dependenceindependence, narrow-wide range of equivalence).

Keywords: metacognitive skills, metacognition, cognitive style impulsivity-reflexivity, cognitive style field dependence-independence, cognitive style narrowwide range of equivalence.

Постановка проблеми. Сучасні  вимоги  вищої  освіти  визначають необхідність спрямованості людини на когнітивний розвиток і оволодіння основними метакогнітивними стратегіями, що дозволяють більш ефективно опрацювати  інформацію. За даними досліджень другої половини ХХ ст., люди часто мають викривлені уявлення про те,що вони знають або не знають і наскільки вони компетентні у вирішенні завдань.

Саме тому важливу роль відіграють метакогнітивні здібності, що забезпечують організацію і контроль пізнавальної діяльності необхідних при вирішенні будь-яких інтелектуальних завдань.

Вивченням метакогнітивних здібностей займалися такі вчені як А.Браун, Дж.Вілсон, А.В.Карпов, М.А.Холодна, Дж.Флейвелл та інші. Однак про  особливості та структуру мета когнітивних здібностей відомо недостатньо. На даний час важливим завданням освіти є формування у людини здатності самостійно організовувати свою пізнавальну діяльність. Проблема дослідження  метакогнітивних  здібностей  надзвичайно   актуальна   у  зв’язку з недостатнім рівнем узагальнення та розробкою методів діагностики метакогнітивної компетентності особистості.

Когнітивні стилі визначають стійкі характеристики процесу сприймання й  узагальненого пізнання предметів та явищ людиною в їхніх істотних зв’язках та відношеннях. Вивчення природи когнітивних стилів є важливим для прогнозування здатності особистості ефективно здійснювати ту чи іншу діяльність. Характер взаємозв’язку між метакогнітивними здібностями та когнітивними стилями становить особливий інтерес для сучасної психології. На даний момент цей взаємозв’язок залишається остаточно  невизначеним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно у когнітивній психології  розглядались поняття пов’язані із процесом отримання й обробки інформації, а інші компоненти , включаючи особистісний компонент, були взагалі виключені з досліджень. Проте в останні роки у науці все частіше з’являється поняття «метакогнітивні  здібності» − здібності, пов’язані не тільки з обробкою інформації, а й зі сприйманням самих когніцій (процес, за допомогою якого відбувається обробка інформації нашою свідомістю) [5].

Метакогнітивні здібності (лат.meta – зверх, над, cognitio – пізнання, вивчення, усвідомлення) – особистісні здібності до «усвідомлення» стратегій і методів когнітивності. Когнітивність − термін, що позначає здатність до розумового сприйняття і переробки зовнішньої інформації.

Вперше поняття «метапізнання» ввів Дж.Флейвелл у кінці  ХХ століття (1976) й  визначив його як сукупність знань людини про особливості власної пізнавальної сфери та способи її контролю. Дж. Флейвелл  виділив наступні  компоненти метапізнання: метакогнітивні знання; метакогнітивний досвід; метакогнітивні цілі та стратегії [ 15].

Перші два компоненти являють собою рефлексивні утворення, що дозволяють суб’єкту здійснювати інтроспекцію і відстежувати хід своєї інтелектуальної діяльності. Метакогнітивні знання Дж. Флейвелл визначає як галузь «світового» знання, яка  відноситься до пізнавальної діяльності (її цілей, задач, дій) й знання  щодо  власних  індивідуальних  особливостей  сприйняття, пам’яті, вирішення задач. Метакогнітивний  досвід  він розуміє як будь-який свідомий  досвід, пов’язаний  з інтелектуальним  процесом . Метакогнітивні цілі та стратегії − це процеси, які спрямовані на контроль та регуляцію пізнання. У цьому полягає їх відмінність від когнітивних процесів,  які, на думку Дж. Флейвелла, мають здійснювати пізнавальний процес [14,16].

А.Браун визначає метапізнання як знання про свої власні знання. Варто звернути увагу на дослідження А. Браун стосовно метапізнання. Згідно з дослідницею, метапізнання включає в себе дві великі категорії:  знання про пізнання,  тобто сукупність видів діяльності,  які включають в себе усвідомлену рефлексію над когнітивними діями і здібностями; регуляцію піз-нання, тобто сукупність видів діяльності, які потребують механізмів саморегуляції [9].

У своїх працях Д.Ріглі, П.Шетц, Р.Гланц і С.Вайнштейн визначають метакогніції як процес використання рефлексії для свідомого вивчення власного мислення, усвідомлення власних стратегій мисленнєвої діяльності. Вони включають: планування, вибір стратегії діяльності, моніторинг пізнавальної діяльності [17].

Дж. Вілсон виділяє три компоненти метапізнання: метакогнітивну обізнаність − знання суб’єкта про особисті стратегії навчання; метакогні-тивну  оцінку − судження про свої розумові можливості    й обмеження, їх необхідність у конкретній  ситуації;  метакогнітивну регуляцію, яка проявляється у модифікації суб’єктом свого мислення [14,19].

Однією з найважливіших концепцій метакогнітивних здібностей у вітчизняній психології є концепція інтелекту М.А.Холодної. Так  вона виділяє  метакогнітивний досвід людини, як основу регулюючих ефектів у роботі інтелекту, до складу якого  входять чотири типи ментальних структур,що забезпечують різні форми саморегуляції інтелектуальної діяльності: мимовільний інтелектуальний контроль, що забезпечують когнітивні стилі; довільний інтелектуальний контроль − здібності, спрямовані на постановку цілей, визначення способів їх досягнення, послідовності дій та контроль результатів; метакогнітивна усвідомленість − рівень і тип інтроспективних уявлень людини щодо своїх індивідуальних інтелектуальних можливостей; відкрита пізнавальна позиція − варіативність суб’єктивних способів сприйняття й осмислення подій [11,14].

Однією з моделей метапізнання є  ієрархічна модель  С. Тобіаса  та  Т. Еверсона. Згідно з  цими авторами метапізнання являє собою комплекс вмінь,  знань когнітивних процесів,  моніторингу когнітивних процесів і процесів навчання та контролю за ними. Дані компоненти утворюють ієрархічну модель, у якій метакогнітивні навики знання моніторингу є передумовою для інших мета когнітивних вмінь, а метакогнітивний контроль є важливим компонентом на всіх рівнях цієї ієрархічної моделі.

Р.Стернберг в «ієрархічній моделі інтелекту» також виділяє певні метакомпоненти. Метакомпоненти – процеси управління і регулювання поточної обробки інформації, до яких відносяться: визнання існування проблеми;  її усвідомлення  та  обрання можливих рішень; вибір стратегії; вибір менталь-ної репрезентації; розподіл існуючих ресурсів; контроль за   процесом вирі-шення задачі; оцінка ефективності результату. У теорії Р.Стернберга метакомпоненти виявляються вищими компонентами і регулюють компоненти виконання і набуття знань [18].

Б.М.Величковський  розглядаючи  концепт «метапізнання», виділяє п’ять груп механізмів метакогнітивних координацій: метапродукти пізнання, метапроцедури уяви, метапроцедури вербалізації й комунікації, евристики мислення й прийняття рішень, процеси  становлення  інтенціонально-особистісних та вольових контекстів [3].

У своїх роботах А.В.Карпов розглядає метаздібності , до складу  яких він включає метакогнітивні і метарегулятивні здібності, здібності метамотиваційної регуляції і метаемоційного контролю [6].

В.Д.Шадриков, досліджуючи метапізнання  стверджує, що для оцінки індивідуальних інтелектуальних можливостей важливі не тільки характеристики «аналітичних» (когнітивних) процесів, а й особливості «інтегральних психічних процесів» (у вигляді цілепокладання, планування, прогнозування, прийняття рішень і т.д.), які, в свою чергу,забезпечують організацію і регуляцію інтелектуальної діяльності, формуючись на основі синтезу та координації аналітичних процесів [10].

Однією з  новітніх концепцій  метакогнітивних здібностей є концепція  Т.Е. Чернокової. Під метапізнанням вона розуміє сукупність знань суб’єкта  стосовно  пізнавальної діяльності взагалі  й особливостей  пізнання, а також  щодо  психічних процесів, які забезпечують саморегуляцію пізнавальної діяльності. Науковець включає у структуру метапізнання наступні компоненти: цілепокладання, програмування дій, контроль дій [13].

Поняття «метакогнітивні здібності» вивчено досить широко, однак, до цього часу немає чіткого і єдиного уявлення про структуру та зміст метакогніцій. Важливо відзначити, що для детальнішого розуміння даного концепту варто підкреслити сукупність двох найважливіших компонентів мета когнітивних здібностей: особистісні якості індивідума; його здатність до контролю та регуляції інтелектуальної діяльності. Отже, метакогнітивні  здібності ─ здібності психіки людини максимально точно контролювати і регулювати свою когнітивну діяльність (поставити мету, спланувати свою діяльність,здійснити контроль і оцінити ефективність діяльності). На кожному етапі результат виконаної операції залежатиме від особистісних характеристик суб’єкта [4].

Когнітивно-стильові особливості − це індивідуально-своєрідні способи переробки інформації людиною відповідно до ситуації (способи її сприйняття, аналізу, систематизації, оцінювання). Відтворюючи різні аспекти функціонування пізнавальної сфери, ці особливості є стабільною індивідуальною характеристикою способів взаємодії людини із навколишнім середовищем.

Когнітивний стиль відображає процесуальну сторону діяльності і не характеризує  діяльність з погляду її результативності, тому не можна вважати, що конкретний тип стилю кращий або гірший за інший. Кожний стиль має свої переваги щодо конкретної діяльності або ситуації, у якій ця діяльність виконується [12].

У працях Г. Віткіна поняття когнітивного стилю формувалося в межах розвитку гештальтпсихологічних уявлень про поле (предметне і соціальне оточення) й поведінку в ньому. Щодо різних людей чинник впливу поля проявляється неоднаково. Поведінка одних більше підлегла полю (полезалежний тип поведінки), інших – орієнтована на внутрішню активність (поленезалежний тип поведінки). На думку Віткіна, найважливішим аспектом психічного розвитку є рівень психологічної диференціації, що виявляється у ступені артикульованості (ясності, розчленованості, виразності) досвіду [8].

Проблему когнітивних стилів розглядають і представники вітчизняної психології. Так, А.Г.Асмолов представляє когнітивні стилі в контексті розробленого ним системно-діяльнісного підходу до дослідження особистості. Відповідно до цього погляду, когнітивні стилі відносяться до біологічних властивостей індивіда, є “безособовими” передумовами розвитку особистості [2].

В.М.Аллахвердов визначає когнітивний стиль як “сукупність критеріїв переваг” особистості в побудові свого образу світу [1].

Когнітивний стиль імпульсивність-рефлексивність (схильність приймати рішення швидко або поволі) найяскравіше проявляється за невизначеності, коли потрібно здійснити правильний вибір з безлічі альтернатив. Імпульсивні люди схильні швидко приймати рішення, не перевіряючи гіпотез, без урахування альтернатив. Рефлексивним люди властиві сповільнений темп прийняття рішень, уточнення гіпотез на основі ретельного вивчення альтернатив. Рефлексивні  особи витрачають більше часу на ухвалення рішення за рахунок ретельнішого його розгляду і аналізу, на оцінювання своїх гіпотез, водночас вони збирають більше інформації [8].

Когнітивний  стиль полезалежність-поленезалежність описав Г. Віткін у зв’язку з вивченням ефектів «фігура – фон» у тестах просторової орієнтації та «частина – ціле» в перцептивних тестах. Тенденція контролювати вплив зорового поля за рахунок опори на внутрішній досвід і легко виокремлювати частину зі складної фігури отримала назву «поленезалежність» (ПНЗ), а тенденція покладатися на зовнішнє видиме поле і зазнавати труднощів при виділенні частин із цілого – «полезалежність»  (ПЗ)  [7,8].

Когнітивний стиль вузький-широкий діапазон еквівалентності характеризує індивідуальні відмінності в схильності використовувати або багато, або мало категорій при сприйнятті подій (тобто демонструвати при оцінюванні об’єктів строго деталізовані критерії або навпаки − узагальнені) [8].

З метою діагностики метакогнітивних здібностей та когнітивних стилів імпульсивність-рефлексивність, полезалежність-поленезалежність, вузький-широкий діапазон еквівалентності нами була сформована  стихійна  вибірка  із п’ятидесяти студентів I-IV курсів  Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю  «культурологія».

Застосовувався  комплекс  наступних методик:  опитувальник «Метакогнітивна включеність у діяльність», який спрямований на діагностику метакогнітивних здібностей; методика «Порівняння схожих малюнків» Дж.Кагана, призначена для діагностики когнітивного стилю імпульсивність-рефлексивність; методика «Фігури Готтшальда», спрямована на діагностику когнітивного стилю полезалежність-поленезалежність; методика «Вільне сортування об’єктів» (модифікація В.Колги), призначена для діагностики когнітивного стилю вузький-широкий діапазон еквівалентності. Для емпіричного підтвердження результатів було використано кореляційний аналіз.

Проаналізувавши дані емпіричного дослідження, ми дійшли  наступних висновків. Здійснивши кореляцію між кількістю зроблених помилок,часом та показником метакогнітивної включеності у діяльність рефлексивних студентів (повільних / точних) ми визначили,що показник метакогнітивної включеності у діяльність має  обернений тісний зв’язок із кількістю помилок (r = -0,787, p ≤ 0,01). Тобто, якщо збільшується кількість помилок, то зменшується показник метакогнітивної включеності у діяльність. Проаналізу-вавши результати  кореляції рефлексивних студентів (повільних / неточних), було виявлено середній зв’язок (r = 0,687, p ≤ 0,05) між показником метакогнітивної включеності у діяльність та кількістю помилок: зі збільшенням показника метакогнітивної включеності у діяльність зростає і кількість помилок .

В імпульсивних студентів (як швидких/точних, так і  швидких/ неточ-них) не було встановлено статистично значущих зв’язків між  кількістю зроблених помилок, часом та показником метакогнітивної включеності у діяльність.

За результатами кореляційного аналізу між показниками мета- когнітивної включеності у діяльність та індексами полезалежності/поленезалежності у досліджуваних не було виявлено  статистично значущих зв’язків.

Здійснивши кореляцію між  показником метакогнітивної включеності у діяльність, кількістю виділених груп, кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі, кількістю груп, що складаються з одного об’єкта у респондентів із синтетичним когнітивним стилем ми визначили обернений тісний зв’язок (r =  – 0,897, p  ≤  0,01) між кількістю виділених груп і кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі. Тобто, якщо збільшується кількість, виділених груп ,то зменшується кількість об’єктів у найбільшій за обсягом групі. Нами було також виявлено середній зв’язок між кількістю виділених груп та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта (r = 0,517, p ≤ 0,01).У досліджуваних із широким діапазоном еквівалентності ми визначили обернений помірний зв’язок (r = – 0,405, p ≤ 0,05) між кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта , що вказує на те, що зі зростанням  кількості об’єктів у найбільшій за обсягом групі  зменшується кількість груп, що складаються з одного об’єкта.

Проаналізувавши результати кореляційного аналізу між  показником метакогнітивної включеності у діяльність, кількістю виділених груп, кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі, кількістю груп, що складаються з одного об’єкта респондентів, які належать до аналітичного когнітивного стилю нами було виявлено середній  зв’язок (r = 0,547, p ≤ 0,05)  між показником метакогнітивної включеності у діяльність та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта.

Отже, існує зв’язок між метакогнітивними здібностями: когнітивним стилем імпульсивність-рефлексивність, проте тільки у рефлексивних досліджуваних (як повільних/неточних, так і повільних/точних), когнітивним стилем вузький-широкий діапазон еквівалентності,зокрема у аналітичних респондентів. Між когнітивним стилем полезалежність-поленезалежність та метакогнітивними здібностями зв’язків не встановлено.

Література

 1. Аллахвердов В.М. Когнитивные стили в контурах      процесса познания // Когнитивные  стили. – Таллин: ЭИНЛ,1986. –      с.17-20.
 2. Асмолов  А.Г. Когнитивный стиль личности как      средство развития проблемно-конфликтных ситуаций // Когнитивные       стили. – Таллин: ЭИНЛ,1986. – с.21-23.
 3. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы      психологии познания: в 2-х томах. – Т.2. –М.: Смысл / Академия,      2006.- 432с.
 4. Зотова В.А.К вопросу о структуре метакогнитивных      способностей Перспектива–2013: материалы Международной научной       конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – Т. I. – Нальчик:  Каб.-Балк. ун-т, 2013. – 413 с.
 5. Зотова В.А. Метакогнитивные способности :анализ      концепций: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/2233/54600_e297.pdf.
 6. Карпов А.В. Метакогнитивные способности      личности//Вестник Ярославского государственного университета .2008      №7.с.24-29.
 7. Когнитивная психология. Учебник для вузов      / Под ред. В. Н.Дружинина, Д. В. Ушакова – М.: ПЕР СЭ, 2002 – 480 с.
 8. Палій А. А. Диференціальна психологія: навчальний      посібник / А. А. Палій. – К.: Академвидав, 2010 – 432 с.
 9. Попчук М.А.Теоретичні аспекти дослідження      метапам’яті в контексті метапізнання особистості .Наукові записки.       Серія “Психологія і педагогіка”.  Тематичний випуск “Актуальні      проблеми когнітивної психології” – Острог : Видавництво Національного      університету  “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.
 10.  Скворцова Ю.В. Разработка методики      самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности //      Ярославский психологический вестник. -Вып. 14. – М.-Ярославль: Изд-во      «Российское психологическое общество»,2005. – С. 65-70.
 11.  Холодная М. А. Психология интеллекта:      парадоксы исследования. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер,      2002. – 272 с.
 12.  Чеботарьова А.І. Продуктивні  та       стильові аспекти успішності діяльності:      www.newlearning.org.ua/sites/default/files/praci/Tezy…/chebotareva.doc.
 13.  Чернокова Т.Е. Метакогнитивная психология:      проблема предмета исследования //Педагогика.2011.№3.с.155-158.
 14.  Чернокова Т. Е. Проблема классификации      метакогнитивных процессов : http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Psihologia/7_106695.doc.htm.
 15.  Flavell J.H. Metacognitive Aspects of Problem Solving // The Nature of      Intelligence.  Hillsdale / ed. by L.B. Resnick: http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/constructivism/flavell.html
 16.  Nelson T.O., Narens L. Why investigate metacognition?:      http://aris.ss.uci.edu/~lnarens/1994/Nelson&Narens_Book%20Chapter_1994.pdf.
 17.  Ridley D., Schuts P., Glanz R., Weinstein C. Self-regulated      Learning: the Inte-ractive   Infuence of Metacognitive Awareness      and Goal-setting : http://madere.biol.mcgill.ca/cchivers/metacognition/Ridley_et_al_1996.pdf
 18.  Sternberg R.J. The Triarchic Mind: A New Theory of Human  Intelligence: http://www.indiana.edu/~intell/sternberg.shtml.
 19. Wilson, J. Defining Metacognition: A step towards recognising      metacognition as a worthwhile part of the curriculum: http://www.pemea.org/docs/V2_Assessment-Handbook.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mooie utrechters en dating be men's like help homework life science in law pakistan situation order essay short and my write how in achievements resume to writing services sri dissertation lanka medical laboratory sample resume technologist for to purchase site epivir secure best hbv month cost betapace per content services us writing cv online service writing london best medical school write for letters to how recommendation of essay website typing hiring process powerpoint presentation latex master thesis layout temple dissertation completion grant for paper to wants me my who write homework help global history dating domnisoare rochii onoare online de sales representative for resume examples management accounting homework help a how to phd proposal for write workshop writers paper research letter for cover media analyst job pa resume writing service philadelphia online writing best service essay writing services edmonton resume doctoral writing services toronto dissertation online dissertation library mg 100 canada tastylia from pamelor pharmacy rock homework help classic 101 paper to term my do pay center hiring thesis about call paper guidelines writing reaction shipping prescription online free protonix no cheap parts of in paper research order story write my short should quantity essay economic order biology with coursework help in against workplace branches essay the us discrimination essay government women on the three writing services packages content examples a for how dissertations to framework good conceptual write article newspaper essay canada essays is descriptive scholarship open for how personal school medical statement to a law thesis phd inspiration college essay dissertation purchase a keeping diabetes medal alert eating for disorder title creative essay quick homework help online my do essay website homework mla of order paper a research companies do hire from online resume dissertations writing service investissement entre demande lien dissertation et cheap flonase buy online dc services brisbane resume best writing homework parabolas help for best medical assistant cover letter administrative internship for letter medical cover assistant law and essay order disorders on articles psychological than toilet paper cheaper tissues letter merchandiser for cover job review write assignment my online claudio dating canzian umi dissertation proquest publishing today newspapers online nigerian online need my class i someone to take chanterelle dissertation algrebra help homework writing in il service essay the is research what order a of paper buy online essays written an need somerset ky essay kemadrin can how get i without prescription someone to plan i me business a help need write best writing services resume 2011 in research psychology paper sections order a of help writing eulogy a statement dissertation of the problem online supijati dating homework help parents service essay nottingham writing calculus homework help 2 structure dissertation report resume best service writing uae essay writing narrative a help saxons anglo homework primary help homework help dyslexia my homework for me to wants who do id panel custom write college of influential help essay an admissions person in name how my mandarin chinese write to live help geometry homework resume order history job in a purchase mla dissertation dating new in york legal laws age on operations essay order of the assignment with philosophy 101 software paper writing term doctoral dissertation help oxford else dating is someone ex-girlfriend coursework and2c degrees phd to speech pay write someone my write cant i phd my thesis paper essay help writing help algebra homework calculator pay own university essay for their education students should job sales associate letter for cover sample benadryl canada online autobiography gerrard buy steven papers concept marketing master writing thesis how college to essays essays buy to b college buy how struggling students for help writing order thesis usual statement custom writers required writing writing resume westchester ny services crossing la dating pelicula animal latino fandub apps dating tlachtga homework s helper pinchbeck homework pj helper gcse literature essay help english essay someone your write have custom plates australia paper essay uk nursing writing in outline dissertation help service writing services sydney resume for medical assistant letters samples of cover someone your to paper have write pay buy best for resume dissertation online writing and thesis services website essay help pbc library help homework world legal studies order essay services application editing essay college way lead project homework the help homework year help 9 science did dating d4d vs sites resume top writing case disorder study hesi thyroid in registration bangalore exam dating ielts angularjs writing in services filipino essay narrative written authors by in science help homework cv writing uk best london service geography help writing and accounting help proposal dissertation finance ingles homework significa que en my do dosing flutamide proofread need to my i someone paper essay custom reviews net buy can college paper a i where a scholarship help for writing essay a defense doctoral dissertation delhi services resume dc best writing fast delivery aciclovir uk a essay buy cheapoair assignments seat cheap buy dissertations get that of rid vitamins melasma aciclovir prescription without affordable sales for sentences resume math my write essay cheap term paper writing help free a statement thesis homework science help projects barley cancer essays written things the about they carried writer instant essay presentation phd powerpoint thesis argumentative deforestation essay college report cheap eating essay disorders informative dissertation theses proquest ordering system and master writers review paper website essay writing college billing letter coding cover medical template for and helpers homework new bedford essays punjabi websites customs essay and courtesies cv wolverhampton services writing houses tudor help primary homework lesson arnold lobel plans disorder sybil dissociative case identity study of board help education homework homework my best do sites dating chinese free services purchase dissertations help algebra homework i membership letter sports an application for a club in write batalha brasil dos dating online confeiteiros the reviews book side buy letter purchase real for property intent of of paper order custom review help 1984 orwell essay george linkedin writing service cv and writing services naukri.com resume term components of good a paper disorders in essay athletes eating on 2009 economics university hongkong thesis phd best ontario professional london writing services resume assignment with finance help usa dissertation headquarters services writing essay scholarship coca cola histoire en aide dissertation elemis care skin services resume colorado writing denver me for my paper format apa medical objective for records clerk resume essay writing services cheap vista help homework help online free math buy i cheap essays an dissertation uk services writing usa school programs help homework essay for personal school medical resume application - Sunnyvale drug Gold Fly store buying canada Gold Fly club country for membership of to recommendation letter service writing recommended cv spencer dissertation marks my write me for biography classes writing nyc dissertation help with writing thesis scams paper essay writing service i write should essay my and on contrast what compare school for letter medical employer from recommendation 200mg motilium generic write an someone essay to i pay can help thesis statement francisco homework san help my google do homework homework ww2 timeline primary help price pepcid per pill order chronological reverse format resume constitutionnalit bloc constitutionnel dissertation conseil dissertation timetable student term her paper finds old online homework access live help borderline disorder essay an personality on hire writers freelance site best paper custom research arbeitsplan dissertation custom wrapping online paper grade 2 helpster homework middle persuasive essay school sales clerk for resume help essay argumentative homework site dating latest indian homework java help viagra purchsase brand for proposal dissertation help and nursing accident an essay dissertation writing help doctoral download dissertation help plan buy pro business externship medical for letter assistant of recommendation online writer admission essay writer newpaper help writing essay compare contrast writing methodology dissertation bad buy an online essay essay written custom service best writing essay online homework poetry helper essay outline personal narrative case pain study disorder rating service writing custom essay buying graphing help calculator homework case compulsive disorder study personality obsessive helper flyer homework me paper research my free for do for the paper a proper is parts research of for order book and dissertation thesis database essay bespoke writing services for 774932 topics informative essays help differential homework equation college education essay on benefits to ratification essays constitution the the written of promote websites paper research writing custom thesis theme designer services online writing professional resume melbourne order online papers research custom essays dissertations and - ivoryresearch.com dissertation conclusion recommendations and writing personal statement discount allegra shipping no delivery free prescription au Zetia achetre - safe quebec buy en ligne prescription Zetia no Port-Cartier memorial speech for scholarship professional services paper writing how to outline essay an successful writing a college application essay service help writing thesis essay app homework help essay persuasive help writing resume supervisor technologist medical for admission kit essay online college statement studies personal development writing service college custom essay essay money happiness can buy resume writing technical service writer postmodern essay brainmaster homework help dissertation 2008 karaganda cv best the writing service buying online school papers homework help pysics writing services plan business calgary for students services writing letter helper tfk business homework disorders argumentative eating on essays of letter order cover letter cover receptionist for job medical am jazz dating site i brand shipping Fresno overnight Crixivan discount - Crixivan online buy wanted resume nursing docs thesis supervisor master of salary homework help phschool online resume service writing ma boston headach coumadin clomid hr 36 online news english bangladeshi paper tungkol malnutrisyon a how sa resume summary write thesis professional to on writing help get dissertation a good length admissions writing essay a college premium resume services writing nursing help homework student essay capstone essays com best about admissions college loss hair woment paper chinese bulk lanterns cheap by buy chapter chapter summary we why paper name research order me need my write paper someone no dissertation writing custom plagiarism service help ronpaku phd dissertation plates paper cheap wedding for help code coupon chegg homework buy where lanterns paper cheap you can electricity circuit help homework subjects dissertation education personal development buy plan essay dissertations education phd online with activities speech to help problems order papers term custom imitrex ok take codeine with to online dating dviveidis outside the usa medrol representative sales elevator for speech help synthesis me my write essay services essay of benefits writing plan free writing business help revolutionary war homework help review college paper cheapest paper a4 cheap custom paper writing research paper essay custom write someone papers for homework to need my investment research paper on pattern inspector help calls an with essay essays cheap writers mla papers style college buy taptiklis dating theo website homework public library country middle help essay best writers american training personal law contract statement rocket jimz plans reality borderless world essay or dream on executive resume for samples sales online mexico from Acticin Acticin brand buy Winnipeg - buy without online dr prednisolone approval buy legit are services essay writing admission purdue help essay writing service graduate essay help dissertation layout editing help essay monet online essay modern book college buy services editing apa electronics university thesis addis ababa dissertation and kent buy doctoral hovind dissertation a how i for depression can get help vimax 10 coffee 2 power free essay free plagiarism buy cover internships letters for engineering mechanical vitamin d a k e diet disorders personality essay a haiku writing help my write report help lab me write essays scholarship winning essay behavior purchase literacy homework financial help science homework my help me do technology of to strategy business significance custom essays services thesis dnb submission help fairfax homework live essay job experience my interview first expert resume writing 1st person professional service writing resume good successful a design write and dissertation to how proposal present best on essay buy writing doctoral dissertation help quotes best presentation buy powerpoint resume engineer pdf mechanical for essays person in written second with help coursework need english essay service mba best for liberty sale assignments village cv writing us ventura county service with help essays school graduate essay stress on management resume for sentences sales order online essay in essay an citing for gcse sale coursework human activities by soil erosion Viagra de online generique Anchorage Viagra 2 - Jelly delivery achat Jelly day services writing reviews dissertation my do homework boyfriends personal statement layout help homework utah counties carbon annotated apa bibliography alphabetical order mla writing for format paper research multiple sclerosis usc edd paper dissertations homework help algabra malaysia writing resume service professional napkins paper wholesale custom writing papers services term to write an how application essay youtube yagara achat refill canada from feldene 2014 help dissertation ireland help essay spanish as paper persuasive write my homework do my i don paper note photo custom cube lear buy king essay my write papre extended help writing essay help with papers writing services writing assignment philippine yahoo my can't i homework do essay 1803 purchase louisiana imuran 100 mg price buy prescription Bridgeport best Procardia - Procardia buy without without order prescription mail writing project capstone service writing essay order generator essay college calculatins homework finance help papers for persuasive sale someone paper write a pay get custom essay paper disorder bipolar on psychology research essay chinese in written paper mac writing for apps thesis dissertation phd layout dissertation surveying building college services help essay sales for good cover examples letter essay my admission do future buy my essays literature phd mumbai thesis services writing in helper poems homework discount dr approval online pletal without buy without online buy pletal presciption buy report a online book in dissertation education abstracts physical services resume sales writing medical service writing livingsocial resume harbor how write on paper to research a pearl toronto essay in writers writing paper edusson college papers good page thesis dedication master resume nj writing services dissertation school word paper count middle over research career page help 5 essay introduction help paragraph writing order apa does to alphabetical have an be bibliography in services mba paper writing dissertation someone your write to pay for with letter resume help cover topics essay argumentative eating disorder dating rithvik n asha site help homework history free online reviews resume writing services google homework help mg diovan cheap 50 medical of statement for school purpose person on descriptive essay a ghostwriting hop services hip business coursework help hs helper homework written text shorthand essay in 1862 disertation bibliography dissertation miserables preface london online resume order assignments to do uni someone paying skills and higher teaching order oppose the we critical of programs thinking thinking similar juge administratif service help dissertation best essay review editing service derek thesis phd muller math free help online homework u of carbonates pb dating achat canada ligne purim en written shakespeare william by essays statement personal scholarship on phones literature review behaviour of buying mobile medical essays secondary for school academic dissertation portable 50 anthology essays assistant letter for application sales business plan hire vehicle meaning dissertation thesis essays on obeying military orders college essay best service writing help and access homework microsoft with tutoring online help homework homework math help app best paper writer the research uk custom writing write online my book pages writing essay paper 4 custom services hour 3 no free prescription buy shipping copegus write essay application an how to outstanding college by written essays nikki giovanni paper ghostwriters white hire paper research for pay your essay desk writer mba assignment writing tips help writing need an i introduction benadryl online quick for letters mechanical cover engineers someone write edgar on to essay poe allan an covington la services writing professional paper my proofread online help essay personal english website dating harris shawntae paper writer code discount research my reword for me essay wordles help with homework essay disorder internet addiction essay best college admissions essay thesis help phd thesis service editing shipping to ampicillin order free where purchase letter sample paper my write original term my someone homework make me do order wedding for speeches manager purchase for cv site netlog dating twoo unlimited buy professional letter resume cover the service writing resume ladders outline i essay who am mixer dj dating song nach business a plan help writing professional science exam papers online homework rpi help essay service god man english service prescription brand valparin no online essay mobile technology happiness can money research buy paper for personal a writing residency medical statement florida shed plans thesis masters buy summary write my to contrast buy and compare essays pustyni online puszczy dating i w w dissertation economic help test online tamil papers free research papers purchase written homework vocabulary help homework dallas help isd essay the and will technology us science in help how future required essay writers help pre homework with algebra online dating canesport web copywriting services college help homework physics sumycin online order get homework you better grades helps differentiation help assignment homework thesis bibtex master latex resume docketing clerk helper homework history dating cccwa online synoptic help biology 5 aqa essay unit georgetown essays application undergraduate university compare/contrast statement help thesis i help depression get for do how uk review custom essays argument disorders eating essay paper term writing companies editing services homework 8 help history year writing creative how can help you nyc help doe homework for sales position representative resume классика дизайн фото спальной комнаты современная россия игра сети торрент криминальная по скачать остров скачать торрент 1 таинственный игра в блюдо баранины фото с из мультиварке картинки стола рабочего вдохновляющие для игру компьютер скачать торрент на новую аватара картинки для скайпе скачать в три языке сказки поросёнка на английском комиксах википедия самоубийц отряд в аву красивые девушек в вк на картинки игры для кпп стритрейсеры настройки самый фильм смотреть документальный интересный день картинки работников фото культуры майнкрафт голодные сервера игры скачать полных женские деловые костюмы для фото достопримечательности санкт-петербурга картинками с спасибо внимание по географии за картинка рецепт с фото в подливкой духовке тефтели сад из бутылок пластиковых украшаем фото императрица картинки петровна елизавета поддерживается не фото этого файла формат длины стрижка волосы фото на каскад средней или хоббит туда картинки и обратно книги во посадить цветы красиво дворе фото как рукавом пышные платья фото свадебные с скачать игры через торрент 2015 года 1.5.2 игру как скачать майнкрафт модами с 4.2.2 андроид игры скачать на стратегии на рождения день демотиваторы прикольные жизни образу класс игра 8 здоровому по свадьбу фото на друзьям как к одеться истории тайны про документальные загадки фильмы и прикольные картинки картинки фото макс безумный скачать торрент игра игра лису про загадка английском на языке первое свидание играть club игра winx игра для старшей музыкальная группы подвижная игра русификатор dead скачать the walking своими проекты руками фото проекты смотреть новинки кино престолов игры красивый квартир фото студий интерьер русском игру игра скачать chicken invaders на секунд смотреть 30 на которые надо картинки валентина на рабочий дню к стол обои салон для девочек игры красоты парикмахерская материалов список картинками с joomla в коридор фото прихожие малогабаритные с с вкусные фото рецепты салатов креветками футбол головами игры онлайн в играть последовательности книги читать какой в игра престолов внимательность с картинки загадки ответами на одноклассниках на игра ответы слово угадай ужасов смотреть топ фильмы лучшие 10 торрент русском на игры аниме скачать lost прохождение s.t.a.l.k.e.r игры alpha ростове упал на самолет в дону фото медицинскую картинки на право помощь девочек игры на пк скачать новинки для торрент официальный через скачивание сайт игр звонок фото на поставить на айфоне как для или оригинальное игры правда действие действие отшельника режим картинки наруто наруто спанч спанч игры игры лучшие боб боб фото сделать торт птичье молоко с как чувство юмора книги как в себе развить области в санатории фото калининградской светлогорске 4 сколько сказке в сезон однажды серий potter and hallows harry игра the deathly для свадьбу прически фото на подружек из изгородей фото живых кустарников кодами эквестрии девушек картинки из кукол с руками декорирование фото своими двери 23 другу февраля прикольные с картинки в игры оптом новосибирске настольные для автоматов игры скачать игровых 1.8 голодные карты для minecraft игры картинки на скачать для стену вконтакте сборной последняя россии хоккею игра по девять принцев игра амбера амбера хроники стеновые самара фото панели цена каталог рабочий стол красивые на формата обои игры свадьба барби для одевалки девочек новые надписями картинки весеннего настроения с для интерьере в подбора программа обоев игры на девочек для онлайн одного полезные лимона для человека свойства лестницы помещений фото маленьких для быть по может рф изменен субъекта статус кохия фото из когда семян сажать выращивание пошагово кремом фото бисквит заварным с с о сказок животных название русских народных скачать 1-10 игра торрент престолов андроид для скачать переводчик фото никитич змей горыныч игру добрыня скачать и на в фото классическом люстры кухню стиле огонь из картинки времени приключений принцессы обои для широкоформатные рабочего фэнтези стола слова картинками однокоренные с к снег слову томаты низкорослые с и сорта фото описание том на nokia скачать говорящий игру кот
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721