Метакогнітивні здібності в контексті когнітивних стилів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті проаналізовано поняття «метакогнітивні здібності»,«когнітивний стиль» у психологічній літературі, експериментально перевірено зв’язок між метакогнітивними здібностями та когнітивними стилями (імпульсивність-рефлексивність, полезалежність-поленезалежність, вузький-широкий діапазон еквівалентності).

Ключові слова: метакогнітивні здібності, метапізнання, когнітивний стиль імпульсивність-рефлексивність, когнітивний стиль полезалежність-поленезалежність, когнітивний стиль вузький-широкий діапазон еквівалентності.

Summary. This article analized the concept of «metacognitive skills», «cognitive style» in the psychological literature , experimentally verified the relationship between metacognitive skills and cognitive styles (impulsivity – reflexivity, field dependenceindependence, narrow-wide range of equivalence).

Keywords: metacognitive skills, metacognition, cognitive style impulsivity-reflexivity, cognitive style field dependence-independence, cognitive style narrowwide range of equivalence.

Постановка проблеми. Сучасні  вимоги  вищої  освіти  визначають необхідність спрямованості людини на когнітивний розвиток і оволодіння основними метакогнітивними стратегіями, що дозволяють більш ефективно опрацювати  інформацію. За даними досліджень другої половини ХХ ст., люди часто мають викривлені уявлення про те,що вони знають або не знають і наскільки вони компетентні у вирішенні завдань.

Саме тому важливу роль відіграють метакогнітивні здібності, що забезпечують організацію і контроль пізнавальної діяльності необхідних при вирішенні будь-яких інтелектуальних завдань.

Вивченням метакогнітивних здібностей займалися такі вчені як А.Браун, Дж.Вілсон, А.В.Карпов, М.А.Холодна, Дж.Флейвелл та інші. Однак про  особливості та структуру мета когнітивних здібностей відомо недостатньо. На даний час важливим завданням освіти є формування у людини здатності самостійно організовувати свою пізнавальну діяльність. Проблема дослідження  метакогнітивних  здібностей  надзвичайно   актуальна   у  зв’язку з недостатнім рівнем узагальнення та розробкою методів діагностики метакогнітивної компетентності особистості.

Когнітивні стилі визначають стійкі характеристики процесу сприймання й  узагальненого пізнання предметів та явищ людиною в їхніх істотних зв’язках та відношеннях. Вивчення природи когнітивних стилів є важливим для прогнозування здатності особистості ефективно здійснювати ту чи іншу діяльність. Характер взаємозв’язку між метакогнітивними здібностями та когнітивними стилями становить особливий інтерес для сучасної психології. На даний момент цей взаємозв’язок залишається остаточно  невизначеним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно у когнітивній психології  розглядались поняття пов’язані із процесом отримання й обробки інформації, а інші компоненти , включаючи особистісний компонент, були взагалі виключені з досліджень. Проте в останні роки у науці все частіше з’являється поняття «метакогнітивні  здібності» − здібності, пов’язані не тільки з обробкою інформації, а й зі сприйманням самих когніцій (процес, за допомогою якого відбувається обробка інформації нашою свідомістю) [5].

Метакогнітивні здібності (лат.meta – зверх, над, cognitio – пізнання, вивчення, усвідомлення) – особистісні здібності до «усвідомлення» стратегій і методів когнітивності. Когнітивність − термін, що позначає здатність до розумового сприйняття і переробки зовнішньої інформації.

Вперше поняття «метапізнання» ввів Дж.Флейвелл у кінці  ХХ століття (1976) й  визначив його як сукупність знань людини про особливості власної пізнавальної сфери та способи її контролю. Дж. Флейвелл  виділив наступні  компоненти метапізнання: метакогнітивні знання; метакогнітивний досвід; метакогнітивні цілі та стратегії [ 15].

Перші два компоненти являють собою рефлексивні утворення, що дозволяють суб’єкту здійснювати інтроспекцію і відстежувати хід своєї інтелектуальної діяльності. Метакогнітивні знання Дж. Флейвелл визначає як галузь «світового» знання, яка  відноситься до пізнавальної діяльності (її цілей, задач, дій) й знання  щодо  власних  індивідуальних  особливостей  сприйняття, пам’яті, вирішення задач. Метакогнітивний  досвід  він розуміє як будь-який свідомий  досвід, пов’язаний  з інтелектуальним  процесом . Метакогнітивні цілі та стратегії − це процеси, які спрямовані на контроль та регуляцію пізнання. У цьому полягає їх відмінність від когнітивних процесів,  які, на думку Дж. Флейвелла, мають здійснювати пізнавальний процес [14,16].

А.Браун визначає метапізнання як знання про свої власні знання. Варто звернути увагу на дослідження А. Браун стосовно метапізнання. Згідно з дослідницею, метапізнання включає в себе дві великі категорії:  знання про пізнання,  тобто сукупність видів діяльності,  які включають в себе усвідомлену рефлексію над когнітивними діями і здібностями; регуляцію піз-нання, тобто сукупність видів діяльності, які потребують механізмів саморегуляції [9].

У своїх працях Д.Ріглі, П.Шетц, Р.Гланц і С.Вайнштейн визначають метакогніції як процес використання рефлексії для свідомого вивчення власного мислення, усвідомлення власних стратегій мисленнєвої діяльності. Вони включають: планування, вибір стратегії діяльності, моніторинг пізнавальної діяльності [17].

Дж. Вілсон виділяє три компоненти метапізнання: метакогнітивну обізнаність − знання суб’єкта про особисті стратегії навчання; метакогні-тивну  оцінку − судження про свої розумові можливості    й обмеження, їх необхідність у конкретній  ситуації;  метакогнітивну регуляцію, яка проявляється у модифікації суб’єктом свого мислення [14,19].

Однією з найважливіших концепцій метакогнітивних здібностей у вітчизняній психології є концепція інтелекту М.А.Холодної. Так  вона виділяє  метакогнітивний досвід людини, як основу регулюючих ефектів у роботі інтелекту, до складу якого  входять чотири типи ментальних структур,що забезпечують різні форми саморегуляції інтелектуальної діяльності: мимовільний інтелектуальний контроль, що забезпечують когнітивні стилі; довільний інтелектуальний контроль − здібності, спрямовані на постановку цілей, визначення способів їх досягнення, послідовності дій та контроль результатів; метакогнітивна усвідомленість − рівень і тип інтроспективних уявлень людини щодо своїх індивідуальних інтелектуальних можливостей; відкрита пізнавальна позиція − варіативність суб’єктивних способів сприйняття й осмислення подій [11,14].

Однією з моделей метапізнання є  ієрархічна модель  С. Тобіаса  та  Т. Еверсона. Згідно з  цими авторами метапізнання являє собою комплекс вмінь,  знань когнітивних процесів,  моніторингу когнітивних процесів і процесів навчання та контролю за ними. Дані компоненти утворюють ієрархічну модель, у якій метакогнітивні навики знання моніторингу є передумовою для інших мета когнітивних вмінь, а метакогнітивний контроль є важливим компонентом на всіх рівнях цієї ієрархічної моделі.

Р.Стернберг в «ієрархічній моделі інтелекту» також виділяє певні метакомпоненти. Метакомпоненти – процеси управління і регулювання поточної обробки інформації, до яких відносяться: визнання існування проблеми;  її усвідомлення  та  обрання можливих рішень; вибір стратегії; вибір менталь-ної репрезентації; розподіл існуючих ресурсів; контроль за   процесом вирі-шення задачі; оцінка ефективності результату. У теорії Р.Стернберга метакомпоненти виявляються вищими компонентами і регулюють компоненти виконання і набуття знань [18].

Б.М.Величковський  розглядаючи  концепт «метапізнання», виділяє п’ять груп механізмів метакогнітивних координацій: метапродукти пізнання, метапроцедури уяви, метапроцедури вербалізації й комунікації, евристики мислення й прийняття рішень, процеси  становлення  інтенціонально-особистісних та вольових контекстів [3].

У своїх роботах А.В.Карпов розглядає метаздібності , до складу  яких він включає метакогнітивні і метарегулятивні здібності, здібності метамотиваційної регуляції і метаемоційного контролю [6].

В.Д.Шадриков, досліджуючи метапізнання  стверджує, що для оцінки індивідуальних інтелектуальних можливостей важливі не тільки характеристики «аналітичних» (когнітивних) процесів, а й особливості «інтегральних психічних процесів» (у вигляді цілепокладання, планування, прогнозування, прийняття рішень і т.д.), які, в свою чергу,забезпечують організацію і регуляцію інтелектуальної діяльності, формуючись на основі синтезу та координації аналітичних процесів [10].

Однією з  новітніх концепцій  метакогнітивних здібностей є концепція  Т.Е. Чернокової. Під метапізнанням вона розуміє сукупність знань суб’єкта  стосовно  пізнавальної діяльності взагалі  й особливостей  пізнання, а також  щодо  психічних процесів, які забезпечують саморегуляцію пізнавальної діяльності. Науковець включає у структуру метапізнання наступні компоненти: цілепокладання, програмування дій, контроль дій [13].

Поняття «метакогнітивні здібності» вивчено досить широко, однак, до цього часу немає чіткого і єдиного уявлення про структуру та зміст метакогніцій. Важливо відзначити, що для детальнішого розуміння даного концепту варто підкреслити сукупність двох найважливіших компонентів мета когнітивних здібностей: особистісні якості індивідума; його здатність до контролю та регуляції інтелектуальної діяльності. Отже, метакогнітивні  здібності ─ здібності психіки людини максимально точно контролювати і регулювати свою когнітивну діяльність (поставити мету, спланувати свою діяльність,здійснити контроль і оцінити ефективність діяльності). На кожному етапі результат виконаної операції залежатиме від особистісних характеристик суб’єкта [4].

Когнітивно-стильові особливості − це індивідуально-своєрідні способи переробки інформації людиною відповідно до ситуації (способи її сприйняття, аналізу, систематизації, оцінювання). Відтворюючи різні аспекти функціонування пізнавальної сфери, ці особливості є стабільною індивідуальною характеристикою способів взаємодії людини із навколишнім середовищем.

Когнітивний стиль відображає процесуальну сторону діяльності і не характеризує  діяльність з погляду її результативності, тому не можна вважати, що конкретний тип стилю кращий або гірший за інший. Кожний стиль має свої переваги щодо конкретної діяльності або ситуації, у якій ця діяльність виконується [12].

У працях Г. Віткіна поняття когнітивного стилю формувалося в межах розвитку гештальтпсихологічних уявлень про поле (предметне і соціальне оточення) й поведінку в ньому. Щодо різних людей чинник впливу поля проявляється неоднаково. Поведінка одних більше підлегла полю (полезалежний тип поведінки), інших – орієнтована на внутрішню активність (поленезалежний тип поведінки). На думку Віткіна, найважливішим аспектом психічного розвитку є рівень психологічної диференціації, що виявляється у ступені артикульованості (ясності, розчленованості, виразності) досвіду [8].

Проблему когнітивних стилів розглядають і представники вітчизняної психології. Так, А.Г.Асмолов представляє когнітивні стилі в контексті розробленого ним системно-діяльнісного підходу до дослідження особистості. Відповідно до цього погляду, когнітивні стилі відносяться до біологічних властивостей індивіда, є “безособовими” передумовами розвитку особистості [2].

В.М.Аллахвердов визначає когнітивний стиль як “сукупність критеріїв переваг” особистості в побудові свого образу світу [1].

Когнітивний стиль імпульсивність-рефлексивність (схильність приймати рішення швидко або поволі) найяскравіше проявляється за невизначеності, коли потрібно здійснити правильний вибір з безлічі альтернатив. Імпульсивні люди схильні швидко приймати рішення, не перевіряючи гіпотез, без урахування альтернатив. Рефлексивним люди властиві сповільнений темп прийняття рішень, уточнення гіпотез на основі ретельного вивчення альтернатив. Рефлексивні  особи витрачають більше часу на ухвалення рішення за рахунок ретельнішого його розгляду і аналізу, на оцінювання своїх гіпотез, водночас вони збирають більше інформації [8].

Когнітивний  стиль полезалежність-поленезалежність описав Г. Віткін у зв’язку з вивченням ефектів «фігура – фон» у тестах просторової орієнтації та «частина – ціле» в перцептивних тестах. Тенденція контролювати вплив зорового поля за рахунок опори на внутрішній досвід і легко виокремлювати частину зі складної фігури отримала назву «поленезалежність» (ПНЗ), а тенденція покладатися на зовнішнє видиме поле і зазнавати труднощів при виділенні частин із цілого – «полезалежність»  (ПЗ)  [7,8].

Когнітивний стиль вузький-широкий діапазон еквівалентності характеризує індивідуальні відмінності в схильності використовувати або багато, або мало категорій при сприйнятті подій (тобто демонструвати при оцінюванні об’єктів строго деталізовані критерії або навпаки − узагальнені) [8].

З метою діагностики метакогнітивних здібностей та когнітивних стилів імпульсивність-рефлексивність, полезалежність-поленезалежність, вузький-широкий діапазон еквівалентності нами була сформована  стихійна  вибірка  із п’ятидесяти студентів I-IV курсів  Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю  «культурологія».

Застосовувався  комплекс  наступних методик:  опитувальник «Метакогнітивна включеність у діяльність», який спрямований на діагностику метакогнітивних здібностей; методика «Порівняння схожих малюнків» Дж.Кагана, призначена для діагностики когнітивного стилю імпульсивність-рефлексивність; методика «Фігури Готтшальда», спрямована на діагностику когнітивного стилю полезалежність-поленезалежність; методика «Вільне сортування об’єктів» (модифікація В.Колги), призначена для діагностики когнітивного стилю вузький-широкий діапазон еквівалентності. Для емпіричного підтвердження результатів було використано кореляційний аналіз.

Проаналізувавши дані емпіричного дослідження, ми дійшли  наступних висновків. Здійснивши кореляцію між кількістю зроблених помилок,часом та показником метакогнітивної включеності у діяльність рефлексивних студентів (повільних / точних) ми визначили,що показник метакогнітивної включеності у діяльність має  обернений тісний зв’язок із кількістю помилок (r = -0,787, p ≤ 0,01). Тобто, якщо збільшується кількість помилок, то зменшується показник метакогнітивної включеності у діяльність. Проаналізу-вавши результати  кореляції рефлексивних студентів (повільних / неточних), було виявлено середній зв’язок (r = 0,687, p ≤ 0,05) між показником метакогнітивної включеності у діяльність та кількістю помилок: зі збільшенням показника метакогнітивної включеності у діяльність зростає і кількість помилок .

В імпульсивних студентів (як швидких/точних, так і  швидких/ неточ-них) не було встановлено статистично значущих зв’язків між  кількістю зроблених помилок, часом та показником метакогнітивної включеності у діяльність.

За результатами кореляційного аналізу між показниками мета- когнітивної включеності у діяльність та індексами полезалежності/поленезалежності у досліджуваних не було виявлено  статистично значущих зв’язків.

Здійснивши кореляцію між  показником метакогнітивної включеності у діяльність, кількістю виділених груп, кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі, кількістю груп, що складаються з одного об’єкта у респондентів із синтетичним когнітивним стилем ми визначили обернений тісний зв’язок (r =  – 0,897, p  ≤  0,01) між кількістю виділених груп і кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі. Тобто, якщо збільшується кількість, виділених груп ,то зменшується кількість об’єктів у найбільшій за обсягом групі. Нами було також виявлено середній зв’язок між кількістю виділених груп та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта (r = 0,517, p ≤ 0,01).У досліджуваних із широким діапазоном еквівалентності ми визначили обернений помірний зв’язок (r = – 0,405, p ≤ 0,05) між кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта , що вказує на те, що зі зростанням  кількості об’єктів у найбільшій за обсягом групі  зменшується кількість груп, що складаються з одного об’єкта.

Проаналізувавши результати кореляційного аналізу між  показником метакогнітивної включеності у діяльність, кількістю виділених груп, кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі, кількістю груп, що складаються з одного об’єкта респондентів, які належать до аналітичного когнітивного стилю нами було виявлено середній  зв’язок (r = 0,547, p ≤ 0,05)  між показником метакогнітивної включеності у діяльність та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта.

Отже, існує зв’язок між метакогнітивними здібностями: когнітивним стилем імпульсивність-рефлексивність, проте тільки у рефлексивних досліджуваних (як повільних/неточних, так і повільних/точних), когнітивним стилем вузький-широкий діапазон еквівалентності,зокрема у аналітичних респондентів. Між когнітивним стилем полезалежність-поленезалежність та метакогнітивними здібностями зв’язків не встановлено.

Література

 1. Аллахвердов В.М. Когнитивные стили в контурах      процесса познания // Когнитивные  стили. – Таллин: ЭИНЛ,1986. –      с.17-20.
 2. Асмолов  А.Г. Когнитивный стиль личности как      средство развития проблемно-конфликтных ситуаций // Когнитивные       стили. – Таллин: ЭИНЛ,1986. – с.21-23.
 3. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы      психологии познания: в 2-х томах. – Т.2. –М.: Смысл / Академия,      2006.- 432с.
 4. Зотова В.А.К вопросу о структуре метакогнитивных      способностей Перспектива–2013: материалы Международной научной       конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – Т. I. – Нальчик:  Каб.-Балк. ун-т, 2013. – 413 с.
 5. Зотова В.А. Метакогнитивные способности :анализ      концепций: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/2233/54600_e297.pdf.
 6. Карпов А.В. Метакогнитивные способности      личности//Вестник Ярославского государственного университета .2008      №7.с.24-29.
 7. Когнитивная психология. Учебник для вузов      / Под ред. В. Н.Дружинина, Д. В. Ушакова – М.: ПЕР СЭ, 2002 – 480 с.
 8. Палій А. А. Диференціальна психологія: навчальний      посібник / А. А. Палій. – К.: Академвидав, 2010 – 432 с.
 9. Попчук М.А.Теоретичні аспекти дослідження      метапам’яті в контексті метапізнання особистості .Наукові записки.       Серія “Психологія і педагогіка”.  Тематичний випуск “Актуальні      проблеми когнітивної психології” – Острог : Видавництво Національного      університету  “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.
 10.  Скворцова Ю.В. Разработка методики      самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности //      Ярославский психологический вестник. -Вып. 14. – М.-Ярославль: Изд-во      «Российское психологическое общество»,2005. – С. 65-70.
 11.  Холодная М. А. Психология интеллекта:      парадоксы исследования. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер,      2002. – 272 с.
 12.  Чеботарьова А.І. Продуктивні  та       стильові аспекти успішності діяльності:      www.newlearning.org.ua/sites/default/files/praci/Tezy…/chebotareva.doc.
 13.  Чернокова Т.Е. Метакогнитивная психология:      проблема предмета исследования //Педагогика.2011.№3.с.155-158.
 14.  Чернокова Т. Е. Проблема классификации      метакогнитивных процессов : http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Psihologia/7_106695.doc.htm.
 15.  Flavell J.H. Metacognitive Aspects of Problem Solving // The Nature of      Intelligence.  Hillsdale / ed. by L.B. Resnick: http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/constructivism/flavell.html
 16.  Nelson T.O., Narens L. Why investigate metacognition?:      http://aris.ss.uci.edu/~lnarens/1994/Nelson&Narens_Book%20Chapter_1994.pdf.
 17.  Ridley D., Schuts P., Glanz R., Weinstein C. Self-regulated      Learning: the Inte-ractive   Infuence of Metacognitive Awareness      and Goal-setting : http://madere.biol.mcgill.ca/cchivers/metacognition/Ridley_et_al_1996.pdf
 18.  Sternberg R.J. The Triarchic Mind: A New Theory of Human  Intelligence: http://www.indiana.edu/~intell/sternberg.shtml.
 19. Wilson, J. Defining Metacognition: A step towards recognising      metacognition as a worthwhile part of the curriculum: http://www.pemea.org/docs/V2_Assessment-Handbook.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written amazing essays - canadian Azulfidine american pharmacy Sandy pharmacy buy Springs from Azulfidine cheap service uae writing dissertation letter property to sample purchase homework students college with help help grade 9 homework science live library homework help paper custom writers term college my admissions write essay about paper research sleep disorder caps designer dissertations ordering phd my methodology to write dissertation how cards christmas and cheap wrapping paper dating carbon staffing reliable method essay disorders questions psychological on essay writing service professional covington la writing services cover letter manager examples hiring writing books academic to help with statement pregnancy thesis teenage argument order essay pay to for someone write essay globalization on essay an from write a how article dissertation to bio writing services work writing for contract hire custom assignment or essay report dissertation written order your book your reviewed get do my economics homework uk essays buy online no pharmacy prescription shallaki usa ronal barbar dating online der research buy papers proposal essay online buy safe help homework aol student help ru dissertation business services editing certification dating six sigma best bangalore in company writing freelance content writing a essay compare contrast help need and thesis eth master latex 1 algebra math homework help holt poland cultural resources help homework custom professional essay with help essay transfer essay outline worksheet average dissertation length custom meister prices essay me homework to do someone pay for homework help best math sites mg furacin 75 price organizations complex essay perrow critical a ga resume professional best writing services papers online math thesis non masters engineering chemical homework with for online help help assignment ignou buy essay an can you really on to what research do my paper troy judy essay of things the order essay buy quarterly resume writing naukrigulf services type online your paper job letter resume cover sales for cover letter for sample sales reviews services writing resume pro help homework free writing service cv cheap experts coupon essay code to write what my on essay reviews services essay on writing order thesis purchase system helpers writing pages 10 per buy online to essays make to medical resume transcriptionist a for how in write how my to symbols name korean reasearch thesis on gambling for paper science homework with help sites top essay writing service writing will cost in writing service nj resume customer service representative essay on help pages purple homework no canada Alfacip - Waterbury prescription no buying from Alfacip rx trait or hypthesis adt disorder add for pharmacy super p-force with help assignments need progresar formulario inscripcion dating online plan de by written women essays sales best buy resume manager someone business hire my to plan write dissertations purchase proquest a help p essay literature to dissertation weeks a in how write 2 essay controversy dixie chicks help essay school me write my for cv for free school test online papers help homework scientific method personal writing statements services castles homework help on gay apps dating android written zulu in essays your experience you resume on what list in work your should order essay mba help disorders personality thesis on papers where please can you buy example writing structure hornby essay nick essay essay narrative descriptive person essay checklist a on writing help essay dbq sale paper cheap bags for forum service editing essay help homework online tutor animal persuasive testing on speech for apa format cite me in dating online folgen tatortreiniger medea essay mg prices colchicine 5 help essay university graduate admission by essay on dozen critical the cheaper article on tqm research mg 100 septilin price walmart statements medical application school for sample personal stichprobenplanung dating online achilles tendon ruptured cancer labels paper custom help equations radical solving homework assignments with help essays about i essay write what can my colleges for essay sale life my experience essay changed life thesis psychology help glasgow writing service us cv write assignment an for me homework today do my homework school help converting help homework with units metric of property interest letter purchase to hire thesis for writer best cover buy letter questions help ask homework diploma help services assignment in childrens study case pdf engineering for mechanical ex military service writing cv furadantin sale help religions world homework slim erfahrung tea woodlands homework junior help egypt ancient mental disorder powerpoint presentation era latino dating 2012 hielo de writing paper australia online essay need descriptive help writing essay writer 3d com write paper my outline essay english do help assignment uk writing essays with help writing in essay service writing service essays above self veteran dissertation resume writing assistance profile service writing online viagra acquisto caps paypal paper online divorce papers file online homework helper video lab do report my example order resume chronological money can buy happiness essay format executive purchase cv for words help application online essay college 500 without buy prescription revatio steps in term paper writing a with help ks3 maths homework uft homework help hotline on animal cheap essay in service corruption farm uk writing essay military services best resume writing 2014 assessment online gl papers mg pills 200 - where generic buy Cincinnati Glucotrol Glucotrol Xl Xl to dating einzug paradies ins online resume cheap sydney writing services homework do assignment my do my essay create online photo life and work essay balancing custom paper help writing help homework xml writers page essay 1 help essay uva dissertation doctoral chapters help online research medical papers and research topic essay environment business my me from fluoxetine buy pharmacy canadian cheap questions service college essay application admission essay college layout write how story my life to homework seals help dobrev mayes dating rob arrested nina help writing college with paper Cr achat 2.5 prescription Columbia - mg Theo-24 generique no Theo-24 Cr de abstracts humanities social section dissertation sciences 2008 international
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721