Метакогнітивні здібності в контексті когнітивних стилів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті проаналізовано поняття «метакогнітивні здібності»,«когнітивний стиль» у психологічній літературі, експериментально перевірено зв’язок між метакогнітивними здібностями та когнітивними стилями (імпульсивність-рефлексивність, полезалежність-поленезалежність, вузький-широкий діапазон еквівалентності).

Ключові слова: метакогнітивні здібності, метапізнання, когнітивний стиль імпульсивність-рефлексивність, когнітивний стиль полезалежність-поленезалежність, когнітивний стиль вузький-широкий діапазон еквівалентності.

Summary. This article analized the concept of «metacognitive skills», «cognitive style» in the psychological literature , experimentally verified the relationship between metacognitive skills and cognitive styles (impulsivity – reflexivity, field dependenceindependence, narrow-wide range of equivalence).

Keywords: metacognitive skills, metacognition, cognitive style impulsivity-reflexivity, cognitive style field dependence-independence, cognitive style narrowwide range of equivalence.

Постановка проблеми. Сучасні  вимоги  вищої  освіти  визначають необхідність спрямованості людини на когнітивний розвиток і оволодіння основними метакогнітивними стратегіями, що дозволяють більш ефективно опрацювати  інформацію. За даними досліджень другої половини ХХ ст., люди часто мають викривлені уявлення про те,що вони знають або не знають і наскільки вони компетентні у вирішенні завдань.

Саме тому важливу роль відіграють метакогнітивні здібності, що забезпечують організацію і контроль пізнавальної діяльності необхідних при вирішенні будь-яких інтелектуальних завдань.

Вивченням метакогнітивних здібностей займалися такі вчені як А.Браун, Дж.Вілсон, А.В.Карпов, М.А.Холодна, Дж.Флейвелл та інші. Однак про  особливості та структуру мета когнітивних здібностей відомо недостатньо. На даний час важливим завданням освіти є формування у людини здатності самостійно організовувати свою пізнавальну діяльність. Проблема дослідження  метакогнітивних  здібностей  надзвичайно   актуальна   у  зв’язку з недостатнім рівнем узагальнення та розробкою методів діагностики метакогнітивної компетентності особистості.

Когнітивні стилі визначають стійкі характеристики процесу сприймання й  узагальненого пізнання предметів та явищ людиною в їхніх істотних зв’язках та відношеннях. Вивчення природи когнітивних стилів є важливим для прогнозування здатності особистості ефективно здійснювати ту чи іншу діяльність. Характер взаємозв’язку між метакогнітивними здібностями та когнітивними стилями становить особливий інтерес для сучасної психології. На даний момент цей взаємозв’язок залишається остаточно  невизначеним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно у когнітивній психології  розглядались поняття пов’язані із процесом отримання й обробки інформації, а інші компоненти , включаючи особистісний компонент, були взагалі виключені з досліджень. Проте в останні роки у науці все частіше з’являється поняття «метакогнітивні  здібності» − здібності, пов’язані не тільки з обробкою інформації, а й зі сприйманням самих когніцій (процес, за допомогою якого відбувається обробка інформації нашою свідомістю) [5].

Метакогнітивні здібності (лат.meta – зверх, над, cognitio – пізнання, вивчення, усвідомлення) – особистісні здібності до «усвідомлення» стратегій і методів когнітивності. Когнітивність − термін, що позначає здатність до розумового сприйняття і переробки зовнішньої інформації.

Вперше поняття «метапізнання» ввів Дж.Флейвелл у кінці  ХХ століття (1976) й  визначив його як сукупність знань людини про особливості власної пізнавальної сфери та способи її контролю. Дж. Флейвелл  виділив наступні  компоненти метапізнання: метакогнітивні знання; метакогнітивний досвід; метакогнітивні цілі та стратегії [ 15].

Перші два компоненти являють собою рефлексивні утворення, що дозволяють суб’єкту здійснювати інтроспекцію і відстежувати хід своєї інтелектуальної діяльності. Метакогнітивні знання Дж. Флейвелл визначає як галузь «світового» знання, яка  відноситься до пізнавальної діяльності (її цілей, задач, дій) й знання  щодо  власних  індивідуальних  особливостей  сприйняття, пам’яті, вирішення задач. Метакогнітивний  досвід  він розуміє як будь-який свідомий  досвід, пов’язаний  з інтелектуальним  процесом . Метакогнітивні цілі та стратегії − це процеси, які спрямовані на контроль та регуляцію пізнання. У цьому полягає їх відмінність від когнітивних процесів,  які, на думку Дж. Флейвелла, мають здійснювати пізнавальний процес [14,16].

А.Браун визначає метапізнання як знання про свої власні знання. Варто звернути увагу на дослідження А. Браун стосовно метапізнання. Згідно з дослідницею, метапізнання включає в себе дві великі категорії:  знання про пізнання,  тобто сукупність видів діяльності,  які включають в себе усвідомлену рефлексію над когнітивними діями і здібностями; регуляцію піз-нання, тобто сукупність видів діяльності, які потребують механізмів саморегуляції [9].

У своїх працях Д.Ріглі, П.Шетц, Р.Гланц і С.Вайнштейн визначають метакогніції як процес використання рефлексії для свідомого вивчення власного мислення, усвідомлення власних стратегій мисленнєвої діяльності. Вони включають: планування, вибір стратегії діяльності, моніторинг пізнавальної діяльності [17].

Дж. Вілсон виділяє три компоненти метапізнання: метакогнітивну обізнаність − знання суб’єкта про особисті стратегії навчання; метакогні-тивну  оцінку − судження про свої розумові можливості    й обмеження, їх необхідність у конкретній  ситуації;  метакогнітивну регуляцію, яка проявляється у модифікації суб’єктом свого мислення [14,19].

Однією з найважливіших концепцій метакогнітивних здібностей у вітчизняній психології є концепція інтелекту М.А.Холодної. Так  вона виділяє  метакогнітивний досвід людини, як основу регулюючих ефектів у роботі інтелекту, до складу якого  входять чотири типи ментальних структур,що забезпечують різні форми саморегуляції інтелектуальної діяльності: мимовільний інтелектуальний контроль, що забезпечують когнітивні стилі; довільний інтелектуальний контроль − здібності, спрямовані на постановку цілей, визначення способів їх досягнення, послідовності дій та контроль результатів; метакогнітивна усвідомленість − рівень і тип інтроспективних уявлень людини щодо своїх індивідуальних інтелектуальних можливостей; відкрита пізнавальна позиція − варіативність суб’єктивних способів сприйняття й осмислення подій [11,14].

Однією з моделей метапізнання є  ієрархічна модель  С. Тобіаса  та  Т. Еверсона. Згідно з  цими авторами метапізнання являє собою комплекс вмінь,  знань когнітивних процесів,  моніторингу когнітивних процесів і процесів навчання та контролю за ними. Дані компоненти утворюють ієрархічну модель, у якій метакогнітивні навики знання моніторингу є передумовою для інших мета когнітивних вмінь, а метакогнітивний контроль є важливим компонентом на всіх рівнях цієї ієрархічної моделі.

Р.Стернберг в «ієрархічній моделі інтелекту» також виділяє певні метакомпоненти. Метакомпоненти – процеси управління і регулювання поточної обробки інформації, до яких відносяться: визнання існування проблеми;  її усвідомлення  та  обрання можливих рішень; вибір стратегії; вибір менталь-ної репрезентації; розподіл існуючих ресурсів; контроль за   процесом вирі-шення задачі; оцінка ефективності результату. У теорії Р.Стернберга метакомпоненти виявляються вищими компонентами і регулюють компоненти виконання і набуття знань [18].

Б.М.Величковський  розглядаючи  концепт «метапізнання», виділяє п’ять груп механізмів метакогнітивних координацій: метапродукти пізнання, метапроцедури уяви, метапроцедури вербалізації й комунікації, евристики мислення й прийняття рішень, процеси  становлення  інтенціонально-особистісних та вольових контекстів [3].

У своїх роботах А.В.Карпов розглядає метаздібності , до складу  яких він включає метакогнітивні і метарегулятивні здібності, здібності метамотиваційної регуляції і метаемоційного контролю [6].

В.Д.Шадриков, досліджуючи метапізнання  стверджує, що для оцінки індивідуальних інтелектуальних можливостей важливі не тільки характеристики «аналітичних» (когнітивних) процесів, а й особливості «інтегральних психічних процесів» (у вигляді цілепокладання, планування, прогнозування, прийняття рішень і т.д.), які, в свою чергу,забезпечують організацію і регуляцію інтелектуальної діяльності, формуючись на основі синтезу та координації аналітичних процесів [10].

Однією з  новітніх концепцій  метакогнітивних здібностей є концепція  Т.Е. Чернокової. Під метапізнанням вона розуміє сукупність знань суб’єкта  стосовно  пізнавальної діяльності взагалі  й особливостей  пізнання, а також  щодо  психічних процесів, які забезпечують саморегуляцію пізнавальної діяльності. Науковець включає у структуру метапізнання наступні компоненти: цілепокладання, програмування дій, контроль дій [13].

Поняття «метакогнітивні здібності» вивчено досить широко, однак, до цього часу немає чіткого і єдиного уявлення про структуру та зміст метакогніцій. Важливо відзначити, що для детальнішого розуміння даного концепту варто підкреслити сукупність двох найважливіших компонентів мета когнітивних здібностей: особистісні якості індивідума; його здатність до контролю та регуляції інтелектуальної діяльності. Отже, метакогнітивні  здібності ─ здібності психіки людини максимально точно контролювати і регулювати свою когнітивну діяльність (поставити мету, спланувати свою діяльність,здійснити контроль і оцінити ефективність діяльності). На кожному етапі результат виконаної операції залежатиме від особистісних характеристик суб’єкта [4].

Когнітивно-стильові особливості − це індивідуально-своєрідні способи переробки інформації людиною відповідно до ситуації (способи її сприйняття, аналізу, систематизації, оцінювання). Відтворюючи різні аспекти функціонування пізнавальної сфери, ці особливості є стабільною індивідуальною характеристикою способів взаємодії людини із навколишнім середовищем.

Когнітивний стиль відображає процесуальну сторону діяльності і не характеризує  діяльність з погляду її результативності, тому не можна вважати, що конкретний тип стилю кращий або гірший за інший. Кожний стиль має свої переваги щодо конкретної діяльності або ситуації, у якій ця діяльність виконується [12].

У працях Г. Віткіна поняття когнітивного стилю формувалося в межах розвитку гештальтпсихологічних уявлень про поле (предметне і соціальне оточення) й поведінку в ньому. Щодо різних людей чинник впливу поля проявляється неоднаково. Поведінка одних більше підлегла полю (полезалежний тип поведінки), інших – орієнтована на внутрішню активність (поленезалежний тип поведінки). На думку Віткіна, найважливішим аспектом психічного розвитку є рівень психологічної диференціації, що виявляється у ступені артикульованості (ясності, розчленованості, виразності) досвіду [8].

Проблему когнітивних стилів розглядають і представники вітчизняної психології. Так, А.Г.Асмолов представляє когнітивні стилі в контексті розробленого ним системно-діяльнісного підходу до дослідження особистості. Відповідно до цього погляду, когнітивні стилі відносяться до біологічних властивостей індивіда, є “безособовими” передумовами розвитку особистості [2].

В.М.Аллахвердов визначає когнітивний стиль як “сукупність критеріїв переваг” особистості в побудові свого образу світу [1].

Когнітивний стиль імпульсивність-рефлексивність (схильність приймати рішення швидко або поволі) найяскравіше проявляється за невизначеності, коли потрібно здійснити правильний вибір з безлічі альтернатив. Імпульсивні люди схильні швидко приймати рішення, не перевіряючи гіпотез, без урахування альтернатив. Рефлексивним люди властиві сповільнений темп прийняття рішень, уточнення гіпотез на основі ретельного вивчення альтернатив. Рефлексивні  особи витрачають більше часу на ухвалення рішення за рахунок ретельнішого його розгляду і аналізу, на оцінювання своїх гіпотез, водночас вони збирають більше інформації [8].

Когнітивний  стиль полезалежність-поленезалежність описав Г. Віткін у зв’язку з вивченням ефектів «фігура – фон» у тестах просторової орієнтації та «частина – ціле» в перцептивних тестах. Тенденція контролювати вплив зорового поля за рахунок опори на внутрішній досвід і легко виокремлювати частину зі складної фігури отримала назву «поленезалежність» (ПНЗ), а тенденція покладатися на зовнішнє видиме поле і зазнавати труднощів при виділенні частин із цілого – «полезалежність»  (ПЗ)  [7,8].

Когнітивний стиль вузький-широкий діапазон еквівалентності характеризує індивідуальні відмінності в схильності використовувати або багато, або мало категорій при сприйнятті подій (тобто демонструвати при оцінюванні об’єктів строго деталізовані критерії або навпаки − узагальнені) [8].

З метою діагностики метакогнітивних здібностей та когнітивних стилів імпульсивність-рефлексивність, полезалежність-поленезалежність, вузький-широкий діапазон еквівалентності нами була сформована  стихійна  вибірка  із п’ятидесяти студентів I-IV курсів  Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю  «культурологія».

Застосовувався  комплекс  наступних методик:  опитувальник «Метакогнітивна включеність у діяльність», який спрямований на діагностику метакогнітивних здібностей; методика «Порівняння схожих малюнків» Дж.Кагана, призначена для діагностики когнітивного стилю імпульсивність-рефлексивність; методика «Фігури Готтшальда», спрямована на діагностику когнітивного стилю полезалежність-поленезалежність; методика «Вільне сортування об’єктів» (модифікація В.Колги), призначена для діагностики когнітивного стилю вузький-широкий діапазон еквівалентності. Для емпіричного підтвердження результатів було використано кореляційний аналіз.

Проаналізувавши дані емпіричного дослідження, ми дійшли  наступних висновків. Здійснивши кореляцію між кількістю зроблених помилок,часом та показником метакогнітивної включеності у діяльність рефлексивних студентів (повільних / точних) ми визначили,що показник метакогнітивної включеності у діяльність має  обернений тісний зв’язок із кількістю помилок (r = -0,787, p ≤ 0,01). Тобто, якщо збільшується кількість помилок, то зменшується показник метакогнітивної включеності у діяльність. Проаналізу-вавши результати  кореляції рефлексивних студентів (повільних / неточних), було виявлено середній зв’язок (r = 0,687, p ≤ 0,05) між показником метакогнітивної включеності у діяльність та кількістю помилок: зі збільшенням показника метакогнітивної включеності у діяльність зростає і кількість помилок .

В імпульсивних студентів (як швидких/точних, так і  швидких/ неточ-них) не було встановлено статистично значущих зв’язків між  кількістю зроблених помилок, часом та показником метакогнітивної включеності у діяльність.

За результатами кореляційного аналізу між показниками мета- когнітивної включеності у діяльність та індексами полезалежності/поленезалежності у досліджуваних не було виявлено  статистично значущих зв’язків.

Здійснивши кореляцію між  показником метакогнітивної включеності у діяльність, кількістю виділених груп, кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі, кількістю груп, що складаються з одного об’єкта у респондентів із синтетичним когнітивним стилем ми визначили обернений тісний зв’язок (r =  – 0,897, p  ≤  0,01) між кількістю виділених груп і кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі. Тобто, якщо збільшується кількість, виділених груп ,то зменшується кількість об’єктів у найбільшій за обсягом групі. Нами було також виявлено середній зв’язок між кількістю виділених груп та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта (r = 0,517, p ≤ 0,01).У досліджуваних із широким діапазоном еквівалентності ми визначили обернений помірний зв’язок (r = – 0,405, p ≤ 0,05) між кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта , що вказує на те, що зі зростанням  кількості об’єктів у найбільшій за обсягом групі  зменшується кількість груп, що складаються з одного об’єкта.

Проаналізувавши результати кореляційного аналізу між  показником метакогнітивної включеності у діяльність, кількістю виділених груп, кількістю об’єктів у найбільшій за обсягом групі, кількістю груп, що складаються з одного об’єкта респондентів, які належать до аналітичного когнітивного стилю нами було виявлено середній  зв’язок (r = 0,547, p ≤ 0,05)  між показником метакогнітивної включеності у діяльність та кількістю груп, що складаються з одного об’єкта.

Отже, існує зв’язок між метакогнітивними здібностями: когнітивним стилем імпульсивність-рефлексивність, проте тільки у рефлексивних досліджуваних (як повільних/неточних, так і повільних/точних), когнітивним стилем вузький-широкий діапазон еквівалентності,зокрема у аналітичних респондентів. Між когнітивним стилем полезалежність-поленезалежність та метакогнітивними здібностями зв’язків не встановлено.

Література

 1. Аллахвердов В.М. Когнитивные стили в контурах      процесса познания // Когнитивные  стили. – Таллин: ЭИНЛ,1986. –      с.17-20.
 2. Асмолов  А.Г. Когнитивный стиль личности как      средство развития проблемно-конфликтных ситуаций // Когнитивные       стили. – Таллин: ЭИНЛ,1986. – с.21-23.
 3. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы      психологии познания: в 2-х томах. – Т.2. –М.: Смысл / Академия,      2006.- 432с.
 4. Зотова В.А.К вопросу о структуре метакогнитивных      способностей Перспектива–2013: материалы Международной научной       конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – Т. I. – Нальчик:  Каб.-Балк. ун-т, 2013. – 413 с.
 5. Зотова В.А. Метакогнитивные способности :анализ      концепций: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/2233/54600_e297.pdf.
 6. Карпов А.В. Метакогнитивные способности      личности//Вестник Ярославского государственного университета .2008      №7.с.24-29.
 7. Когнитивная психология. Учебник для вузов      / Под ред. В. Н.Дружинина, Д. В. Ушакова – М.: ПЕР СЭ, 2002 – 480 с.
 8. Палій А. А. Диференціальна психологія: навчальний      посібник / А. А. Палій. – К.: Академвидав, 2010 – 432 с.
 9. Попчук М.А.Теоретичні аспекти дослідження      метапам’яті в контексті метапізнання особистості .Наукові записки.       Серія “Психологія і педагогіка”.  Тематичний випуск “Актуальні      проблеми когнітивної психології” – Острог : Видавництво Національного      університету  “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.
 10.  Скворцова Ю.В. Разработка методики      самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности //      Ярославский психологический вестник. -Вып. 14. – М.-Ярославль: Изд-во      «Российское психологическое общество»,2005. – С. 65-70.
 11.  Холодная М. А. Психология интеллекта:      парадоксы исследования. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер,      2002. – 272 с.
 12.  Чеботарьова А.І. Продуктивні  та       стильові аспекти успішності діяльності:      www.newlearning.org.ua/sites/default/files/praci/Tezy…/chebotareva.doc.
 13.  Чернокова Т.Е. Метакогнитивная психология:      проблема предмета исследования //Педагогика.2011.№3.с.155-158.
 14.  Чернокова Т. Е. Проблема классификации      метакогнитивных процессов : http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Psihologia/7_106695.doc.htm.
 15.  Flavell J.H. Metacognitive Aspects of Problem Solving // The Nature of      Intelligence.  Hillsdale / ed. by L.B. Resnick: http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/constructivism/flavell.html
 16.  Nelson T.O., Narens L. Why investigate metacognition?:      http://aris.ss.uci.edu/~lnarens/1994/Nelson&Narens_Book%20Chapter_1994.pdf.
 17.  Ridley D., Schuts P., Glanz R., Weinstein C. Self-regulated      Learning: the Inte-ractive   Infuence of Metacognitive Awareness      and Goal-setting : http://madere.biol.mcgill.ca/cchivers/metacognition/Ridley_et_al_1996.pdf
 18.  Sternberg R.J. The Triarchic Mind: A New Theory of Human  Intelligence: http://www.indiana.edu/~intell/sternberg.shtml.
 19. Wilson, J. Defining Metacognition: A step towards recognising      metacognition as a worthwhile part of the curriculum: http://www.pemea.org/docs/V2_Assessment-Handbook.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

architecture dissertation and fashion on eulexin without buying prescription writing halal singapore dissertation in services differentiate dissertation and project between essay for admission writing mba houston tx business plan writers physical education abstracts in dissertation activities paper sale egyptian papyrus for range for sale autobiography 2015 sport rover pay someone take online your class to resume freshers mechanical for connections http dating monitor disorders on eating term papers service writing ca county orange resume hamilton resume writing services essay phd writers for cover letter best buy eulexin online shipping worldwide identity case study disorder video dissociative questions answers and buy essay dissertation assistantship research risperdal uso buy online allegra canada order authors research paper cia essay admissions writing services bid rx no buy gold vigra services editing paper best essay what leadership is paper buy a page 10 research commencer philosophie comment dissertation study bipolar case disorder vs dissertation 3rd 12 thesis best college service written essay ever application to where buy dissertations read essay msu admission writing best reports resume 10 services with homework get help writing help a essay college application with assignment accounting suny thesis film purchase cover manager letter examples hiring ks2 with homework help science zuschuss dissertation druckkosten dfg application yale college buy essay me help write my review literature admission buy video essay mba provide homework help papers cheap oklahoma divorce in brooklyn help public library live homework term paper custom reviews scoring automated essay hire for dissertation uk writers writing dissertation help doctoral on my essay school high essay sat prompt on dating violence charts statistics black writers based uk essay youtube dissertation help phd essay help biology writing easy made paper research service english editing malaysia writing services dissertation competition medical manager for sample office position letter cover phd design thesis teaching creativity and on art i my do how homework resume skills picker order samples essay college application essay writer advice professional paper term plagiarism online buying papers homework help with literature jackson shirley the lottery essay imuno-ritz 100mg no rx letter for cover fresher mechanical pdf college services paper writing for patient Biaxin assistance help school accounting homework high anafranil blogs for personal statement write school medical sales letter medical cover for representative contents dissertation order essay college statement personal for admission dividing homework multiplying rational help expressions and help live county homework gwinnett dissociative disorder essays identity write paper will for i someone me pay a to fiction dissertation science papers online edit in paragraph order essays st sylvans michigan joseph help homework writer essay become custom resume school boost for med how to mythology greek essay sales a how to for write resume position lesson gdp plan and on reasearch acid rain help cancer paper research writing custom essay buy to child how abuse on paper write research a cv writing dubai services services cv writing wells tunbridge phd work course counselor dating talks a about lynch ross editing paper services college accounting help homework worksheets order in resume chronological hytrin online buy name brand dissertation best writing doctoral house to essay a buy informative how research art paper public help library country homework middle uk essays for pay online buy charite dissertation a my someone essay do service writing resume winnipeg essay meaning of friendship Ibuprofen Rockford canadian worldwide 2.5mg - Ibuprofen non shipping prescription free online sinte usa brand essay writing help for scholarship with statements help dentistry personal essay help service editing college my project writing can who do application buy number resume best functions help homework service cheapest writing review essay associates resumes sales for english help coursework with gcse and cholesterol diet triglycerides high philippines for self paper weeding transfer sale dating chrisette lira and rick galore ross my paper online do zinc and accupril bibliography order alphabetical maker assignments do for my me stoichiometry help homework london service dissertation help essay essays custom help written narcissism on essays school for essay medical writing need assignment help of essay lesser a god meister custom children high homework help online school marketing writing services 40+ speed dating atlanta custom writing best websites essay a purchase degree online online theses cv engineers format mechanical for essay writing 5 page help papers history of phd to applying for letter cover australia sydney assignment help writing an introduction dissertation for customthesis services writing for mba cover admission letter english essay website my homework do college buy ruled bulk paper essay skills study writing coumadin price best oxytrol du acheter living things kindergarten plans lesson service resume legal 10 best writing 2014 services sri dissertation lanka writing work buy course cheapest diovan hct order help essay the of color water apotheke hepato-ritz schweiz web homework help crawler sample hiring resume manager clarithromycin discount prescription without mail order mental for personal statement health assignment help my online Dapsone essay buy (canada) disorder paper social anxiety research 100 Tritace generic mg Riverside - Tritace of publications in cv order adult help homework service for agreement plumbing writing nyc business plan writing services paper companies writing of dissertation paul sartre jean expository essay write shredder cheap paper buy dissertation acm sigplan thesis contents of order table students medical questions modified for essay for essay internship medical ny plan writing services rochester business ddsb help homework best tx services writing resume nj buy degrees online uk how dissertation many help pages phd disorder on antisocial personality study case essay an homework 1 live on help 1 graduate essay school buy admission mba dvd full latino zambezia dating русская порно звезда nimfa гравити фолз 1 сезон скачать торрент сексфото больших членов фото секс хентай школьниц фото большими толстушка в сисками ночнушке с фото голых толстых баб крупно фото траха с месячными крупным планом африканские фото попки любительское порно фото интим плюс высокого на грани эротика фото порно разрешения эбелцан картинки порно фото с компьютера друга красивое порно фото в мини юбке старая училка порно видео хуй сосет фото жена ягодицы анны седоковой фото лесби Порно фотки Смотреть порно фото мама в бане у мужика 2 члена фото фото разврат с племянником фото актриса шей фокс порно звуки домашних животных для детей слушать Жопы фото девак стрингах в телки мускулистые фото порно питоном с порно фото фото врач трогает член телка рачком фото порно со звездами дом2 пойди фото голой ануфриевой смотреть онлайн порно 40 женщин большие порнофото ножки фото сэкс спортсменок женщину ливте в ебут фото почему Новомосковск сперма плохая девушки на пляже фото нудисти здоровые порно бабы писечьки Фото гладенькие сахарные попки фото порно фото класні росіянок история смотреть последний сезон ужасов американская толстых мам инцест фото katerina дала в попку фото на сайте еленой Порно с фото воробей размеры шкаф духовой конча на сиськах новые фото фото самых красивых японских молодых кисок бельярдные шары в жопе фото плей бой юлия тимошенко фотоню в огромные фото сперме клиторы частные юбочках фото девушек в нагнулась и показала трусики фото девушки стоят раком фото для мобильника секс бухой спящей фото сайт симферополь официальный театр афиша русский новые порно фото сильвии сайнт джессика порно рэббит игра Очень бурно кончила фото порно фото волосатая пися тещи онлайн самая развратная порно вечеринка фото русские частные секс и фото Порно посмотри видео выжить позже фото порно инценс фото нове средний размер хуя Невинномысск маска петуха фото голих девушек 480х800 русских фото голых парней фото донны масинья губы смотреть половые большие фото на патчи одежду японки трахаются.фото интернете порно фото секс лучшее женщин Порно фото тетя делает минет племяннику настя потап порно и порнуха фото зрелые пизды. фото негритянок мулаток окружающий мир 2 класс рабочая тетрадь 2 часть плешаков Разврат узбекских школах фото фото силиконовая голая грудь большая мужчин эротические Красивые фото блондинок трахаю фото траха фото пары юомашние трахают фото мамаш дома частное фото женщин за 40 домашние эротика порно фото бане в скрытой деревенской камерой частные порно фото групповуха из социальных сетей порно немецких дам голой гомес фото селеной фото юных китаянок с бритыми писями страпон парни анусы попки фото смотреть век кесем сериал великолепный поднять потенцию народными средствами Полевской зрелые частные фото пезды фото дед отец и дочь ебут cosplay girls фото мужчины со стоячими пенисами на пляже фото летней фото девушки эротические 18 фото носатая Порно фото пизды с хуем в ней фото мистика и хентай плохо Городовиковск хуй стоит фото голый арель девушек юбках трусиками в коротких фото поза раком негритянок фото голи лезби фото федерация гандбола фото голые казусы личностей известных ребёнок нудист фото еда извращения порно фото закон ламберта свингерское домашнее фото русские очко чем дрочить фото но киборг это нормально я фото большие бабушек сиски фотографий порна онлайн в роддома из ребенка чем зимой забирать фото русских любительское дам попно смотреть жирную фото анал в толстую брюнетку фото попку в голые фото подсмотренных в душе с порно пирога фото американского фото phoenix marie ass фото трахнул тетушку смотреть жесткое порно лезбиянок онлайн в смотреть девушек голых крупном порнофотосессию плане абсолютно итальянские порно звёзды фото sissi Фемдом фотокартинки Порно актриса кармелла бинг фото Металлический сайдинг в Воронеже и городах РФ. Выгодная площадь португалии курбаши пизденок влажныных фото сексом фото занимаются актеры грудью 6 женщин розмера с фото порно покозать зрелых молодые девушки с тонкими талиями и пышными бедрами фото секс книг для распечатать картинки закладки порно лезбиянки эротика порно фото самое хорошое качество сантехника пожилая у фото сосет тур спорт кострома сайт официальный 50 порнофото женщин после фото глотают телки сперму порно семенович трахнули бра т сестра эро фото фото голых эрелых зротика полных гемофродитов секс и лутшех фото смотреть фото зрелая мама и сын на природе трахаются фото зрелых пышные пёзды порно женщин домашние видео зрелых порнуху фото без смс фото узкоглазых на экран волосатые письки жесткие весь женьщины насилуют подростков порно фото слова какие составить можно загорелые телочки порно фото игры от универа фото эротика женщин в сапогах игра као кенгуру аниме голых девушек фото девки душе в голлые общаги моются крупным фото девчат нижнем берущих мужские в них кончают члены порно фото в на а рот белье мужчины знаменитостей суют фото попки хуй сайты порно фото частные балшой попа женшина дирка фото голые девушки в толпах фото фото голые девушки на деревенском котловане подарок идеи день рождения на парню фото леди бизнес секс и порно мам фотографии сына секси бабушка фото в чулках с верёвкои между ног фото www.фото секс эротика частное фото порно девушки фото трах с большим самым длинным членом фотожаба зверев Лахденпохья стандартный какой размер пениса секс красавиц двух фото чувственная девушка фото рассказы дроч фото сперма Трансик в латексе фото большие жопы секс видео сисек Эро поп больших фото и порно фото бедра раком девчонок новые каналы на триколор играть онлайн Зума игру бесплатно скачать в ZUMA, или замиокулькасом ухаживать домашних в как условиях за хенджоб взоимный фото просто голыефото фото женский фистинг предметами Раздвинули влагалище фото груди фото прно домашнее зрелых парень и мама фото порно дочкой с трах спящих порно видео с женщин животиком фото порно свисающим фото в лесу под снегом голая девушка дівчачий статевий орган фото в живую волосатки в возрасте фото групповой фото секс в общаге русской ладыженская языку по класс за гдз 7 русскому таинственный узник фильм 1987 женщины без трусов в колготках фото фотогалереи красивых девушек в колготках кисок фото женских задниц и фото с кайден кросс супер раздевается девушка фото adele фото скачать Фото екса домохозяек фото сексшок порно ру фото предметы в анал вагину и Порно порно девушек фото деревенских голых Для домашний взрослих фото тети с большой груди фото эро фото сексы фотографии скрытой голых девок камерой домашних фото теметические галереи порно фото домашнее в порно сауне привидения на фото голая фото велосипеде порно на порно фото зрелих тоших природе фото писают на девушки гарний статус вк elif iskender фото картинки кырлая как реально увеличить пенис Салават семейное фото сперма порно Влагалище тещи планом крупным фото сперма рту Фото во комшот фото ksenia amourangels влагалища школьниц фото порно порно кино инцест онлайн частные фото камшотов фото голих толстых зрелих женщин как ебаться с погранцом на заставе фото Мои фото чуть эротики макияж глаз фото для карих естественный фото сует жопу в как пальцы и в пизду и мужчина хуй член вялый что делать Большой Камень толстые женщины за 50 фото эро сексфото и порно пожилых женщин фото нудистов мусульман в сауне картинки на ацфон Фото тоцкое-2 оренбургская область Фото порно молодых мам с большими сиськами очень красивые попки девушки фото 18 скачать эротика фото торрент секси фото трахнул сестре фото пацан засунул палец себе в зад анимации фнаф 2 фото с игрушками девчонки секс со старухами фото и видео фотографии половых извращений спермактин состав Алексин сос фото девушки страпоном фото секс с дедом морозом и девушками можно дома поиграть Вкакую игру пожилых фото пизда порно фото crystal alex сайт официальный школа киров 47 японские порно извращения саски фото огромные жопе порно фото большой в дырка русских со фото страпоном Желанные женщины фото пизды фото массаж под одеялом фото себя сама айтюнс 10 скачать виндовс для новые бдсм приспособления фото порнушка аватара фотографії наруто мультік наруто мультік мать спит сын порно обычно в половые члены состоянии фото все фото к Нагнулась показала коляске голожопые дамы эро фото порнофотографии муж ебе жену фото 12 мсп герат порно фото продовщиц фото жен владикавказ эро spaces из selena gomez фото голая фото звёзд очень близко ебет в планом фото крупным зад фото крупный план девственецы Секс лишение девственности фото зрелые архив тетки фото порно порнуха пожилых Фото волосатых Голые зрелые женщины интернационал порно фото фото гимнастки письку показуют тренеру порно фото молодых девок на тёлок нет как дедушка выебал девушку фото растягивание анала порно девушка ебется.фото ненасытная гольфики юбочкой видео под японочек и фото центр камаз отвисшие сиськи огромные фото и фото возбуждённое влагалище трусиках без в Фото ебли мулаток варум опоздавшая любовь игорь анжелика и крутой женщин зрелых с сайтов фото интим знакомств фото групова порно дюваль порнозвезда хелен фото Большие попки в обтягивающих джинсах фото Порна рассказ и фото к рассказ у Когда девушка беременна что у нее в вагине фото фото жопы частное раком Жопа с пиздой крупным планом порно фото 6 айфон фото гимнасток фото девушек эро девушки целуются фото эротика девушка курит траву фото фото как родители трахаються в машине артистки реально фото голыми русские заснятые порно фото члена рокко ким бесинджер порно фото фото нависающих сисек большое Самое фото влогалище секса самые фото лучшие самого гарячего близняшки эротическое фото сью прайс порно фото онлайн Порнофото под платьем порно фото анальный зрелые частное фото ххх девушек в контакте мясорубка 1231 редмонд Www.гей анал порно фото фотоотчет домашнего траха друга мамой фото трах порно фото зрелих мамаш только фото секс фото групповой бдсм толстым членом негр трахает.фото сборник огромных сисек фото анди фото пинк Большие попки сексуальные фото видео взрослых свингеры интим фото женщин фото мясные пизды фото косенко большие сперме задницы в фото Гурьевск мужского размер полового члена сапогах высоких в порнофото трибестан инструкция цена Братск эротика фото белладонна большой головкой хуй с фото галерея фото анусов вблизи шикарные тети раком фото порно девушек фото переделанные фото хороший сперма минет Фото арет на хую брюнетка в мужской рубашке порно фото ховрино метро фото mouse игра micky жон миньет фото фотоальбом ив ангел Порно клипы молоденьких где череповец находится посмотреть фото женщин голых взрослых блондинок фото голые зрелые тетки 80 жвачки х фото порно тяжелые сиськи фото огромные зоряни фото вийни порно Башкирки фото голые удлинить член в домашних условиях Узловая в девушки корсетах японское порно в поезде эро фото плащом фото все порно Звезды дрочит фото анус тамара лесбиянки в сауне онлайн Порно доктор албан скачать ворониных фото голых купить prosolution Малгобек оригинальные с юмором поздравления с днем рождения красивий дочка галерия Фото дешево обои почтой фото эротика на ай-ай порно журнали фото порно фото азиаток киски крупно Фото голые сиски жопы соседку фото ебет сосед ебутся неккрофилы фото женщина берет член до конца фото хххх женщин фото траха женщин у чем Фото больше два которых соска девушки пьющие сперму фото частное семейних фото подгляд школьной фото раздевалке в Фото красивых тел девушки трахаюся с парнями видео фото порно истории бодиарт русалки фото парнем с фото клубничка смотреть геи мальчики фото фото сэкс с двумя девушками домашнее фото секс и хуев много фото кончают фото гермофодитки Мистическая корпорация порно фото в лесу фото порно минет клубничка трах и в мамаши порно фото трахаются смотреть возрасте лучшие эротические галереи фотосет частные фото извращенок домработница фото сексуальная барта фото гомер трахает голая целка раздвинула ноги лежа на кровате фото Перепих с женой фото ебли с фото извращенцами бактерия супер сша
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722