МЕТАФОРА ЯК ОБРАЗОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’42                                                                              

 О.О. Тучкова

Київський Національний Лінгвістичний Університет

М. Київ

МЕТАФОРА ЯК ОБРАЗОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ

У статті досліджуються особливості уживання метафори у створенні образу автора-жінки. На основі семантичного аналізу виокремлюється перцептивна метафора як гендерна риса жіночого письма. Такий вид метафор поглиблює концептуальність і переходить на рівень фізичних відчуттів.

Ключові слова: метафора, образ автора-жінки, перцептивна метафора, гендерні риси.

В статье изучаются особенности употребления метафоры в создании образа автора-женщины. На основе семантического анализа выделяется перцептивная метафора как гендерная черта женского письма. Такой вид метафор углубляет концептуальность и переходит на уровень физических чувств.

Ключевые слова: метафора, образ автора-женщины, перцептивная метафора, гендерные черты.

The article deals with the metaphors particularities using in creation of author-woman image. Due to semantic analyses it is defined perceptive metaphor as gender mark of women writing. Such type of metaphor passes to the physical level of feelings. 

Key words: metaphor, author woman image, perceptive metaphor, gender mark.

Метафора вже давно вийшла за межі тропу, ще за часів Аристотеля, який вперше представив теорію про метафору і виокремив її як спосіб переосмислення значення слова через подібність і схожість [1, с. 217].  У класичній риториці метафора розглядалась як відхилення від норми. Потім це поняття перейшло з риторики до лінгвістики, де з’явилась порівняльна теорія метафори. Огляд наукової літератури з теорії метафори  свідчить лише про складність і багатоаспектність предмету вивчення. У ХХ столітті метафора виходить за рамки розуміння мови, вона слугує способом розуміння світу, виявляється у мисленні і в діях, що виокремлюється у новий напрямок – дослідження когнітивної метафори. Мовна метафора має певну лексичну самостійність, в той час як художня метафорична номінація не володіє такою рисою, вона завжди пов’язана з контекстом [2, с.122; 7, с. 66]. Контекст автобіографічного роману визначив свої особливості уживання метафори і її вплив у створенні образу автора. У такий спосіб, долучаємося до розуміння метафори не тільки як окремого тропа у контексті твору, а і як певного конструктивного текстового елементу. Він охоплює увесь твір, він створює певну внутрішню організацію, зовнішню завершеність, формує художнє ціле твору [4, с. 21]. Образ автора і образ персонажа як складники внутрішньої організації автобіографічного роману виписуються через метафору. Відтак метафора вже охоплює наступну сходинку і постає не тільки текстовим елементом, а елементом, який утворює певний образ. Метафорична організація образу змушує працювати асоціативне мислення читача і переводити абстрактне у конкретне чи, навпаки, орієнтує з конкретного на абстрактне. Здатність метафори віднаходити ознаку, на основі якої відбувається порівняння одного предмету з іншим, лягло в основу багатьох інших стилістичних фігур і тропів. Це уможливлює вбачати в особливостях метафори образотвірні елементи у створенні образу автора-жінки і образів персонажів. Звернемося для дослідження цих особливостей саме до автобіографічних романів романів С.-Г. Колетт, як письменниці початку ХХ століття, стиль якої вирізняється саме великою кількістю метафор.

Метафоричний опис наявний на рівні текстового елементу в описі явищ природи у всіх їх різноманітності. А тому до спогадів про події додається значуща частина метафоричних описів природи. Приїхавши до дому, автор-жінка пригадує своє юнацьке життя у селі: […] promesse de pluie réparatrice suspendue sur ma vie encore orageuse (Colette, NJ, 637). Дощу надається сакральна риса – риса омовіння, відновлення, що підтверджує прикметник réparatrice adj. quі répare les forces [9, с. 1103]. Прикметник orageux adj.  – tumultueux [9, с. 875] набувши значення “шумний”, “буремний”, характеризує бурхливе життя автора, хоча все одно обраний нею недарма, адже асоціюється безпосередньо з природнім явищем грози. Обіцянка (promesse) такого очищення манить її до дому. Об’єкти природи виходять за межі своїх первинних значень: Le ciel confonde notre amie, elle sarrange toujours pour attraper des affections si sérieuses (Colette, NJ, 582). Іменнику ciel n.m. – espace visible en haut, et qui est limité par l’horizon [9, с. 216] надається сакральне значення: « le ciel est un manifestation directe de la transcedance, de la puissance, de la pérennité, de la sacralité: ce que nul vivant de la terre ne peut atteindre» [8, с. 248]. Небо набуває рис злого Фатуму, який плутає дівчину (Le ciel confonde notre amie), але вона дає собі раду, чим йому протистоїть (elle sarrange toujours), аби упіймати свою любов (pour attraper des affections si sérieuses). Прислівник toujours adv. наголошує на наполегливості дівчини, яка, не дивлячись ні на що впорядковувала себе, а прикметник sérieuses підкреслює її серйозне ставлення до любовних відносин. Наявними є метафоричні висловлювання, які повторюються декілька разів протягом роману. Так, вислів sa cruauté céleste зустрічається у реченні […] sa cruauté céleste qui ne cannaissaient pas le courroux (Colette, NJ, 590), також  […] ce que lui dictait sa cruauté céleste (Colette, NJ, 591). Метафора наголошує на жорстокому характері матері, адже cruauté n.f. − tendance à faire souffrir [9, с. 305], яка багато вимагала від коханих, у жорсткому виховані тримала дітей. Але останні прирівнювали її вимоги до бажання небес, що вербалізується у прикметнику céleste adj. – relatif au ciel; qui appartient au ciel [9, с. 187]. Повторюваність такого метафоричного висловлювання закріплює у читача вже складений до цього моменту образ матері вимогливої, іноді навіть жорстокої, а також наголошує на великій шані дітей до своєї матері.

Так, в романі присутні метафори, які легко виокремити з речення, які найчастіше складаються зі словосполучення, рідше з простого речення. Таким прикладом може слугувати метафора в описі образу матері Колетт: […] ni la force de verdoyer sans aide sous le feu constant du ciel (Colette, NJ, 581). Автор-жінка віднаходить таку рису сонця, як тепло і світло, у вогні, додаючи прикметник constant adj.qui persiste dans l’état où il se trouve; syn. permanant, persistant [9, с. 262], та обставину місця du ciel, аби метафоричний перехід був точніший задля уникнення плутанини. Ця метафора має характер перифрази, адже, виокремлена з речення, вона може самостійно існувати, наприклад, у вигляді загадки (Qui suis-je le feu constant du ciel ? Avez vous deviné ?). Автор достатньо часто використовує поняття вогонь (le feu) у метафоричному описі: Il pleut de feu sur mon poulailler (Colette, NJ, 611). Дієслово pleuvoir v.intr. використане у значенні arriver en abondance [9, с. 964], аби передати інтенсивний ступінь пожежі, яка охопила курник. Спостерігаємо виділення певних якостей вогню: […] j’allais dans la cuisine allumer le feu sans attendre Divine […] (Colette, NJ, 636). У наведеному прикладі feu n.m. − combustion dégageant des flammes, chaleur et lumière [9, с. 534] реалізує таку якість, як світло. Через заперечення (sans attendre Divine) автор-жінка саме привертає увагу читача до його божественного походження: le feu est le symbole divin [8, с. 434]. Подібні метафори характеризують образ автора-жінки опосередковано, виявляючи її світосприйняття, її погляд на оточуюче середовище.

Метафори настільки пронизують романи, що видається ніби автор-жінка мислить світ метафорами, точніше − при осмисленні події минулого. Адже давно відбувшись, події зазнали аналізу, а, отже, сприйняття їх авторкою змінилось, емоції вгамувались, ставлення модифікувалось. А тому саме метафора здатна передати змінений з часом погляд на минулі події. Тож автор-жінка відчуває себе вільною, а тому може їх з чимось порівнювати, передавати через різноманітні поняття, іноді навіть протилежні: Un chateau éphémère, fondu dans l’éloignement, rend sa place à la maisonette (Colette, NJ, 581). Свою мрію автор-жінка метафорично зображує у вигляді un chateau éphémère, де головне семантичне навантаження несе прикметник éphémère adj. – qui est de courte durée, cesse vite [9, с. 464], додаючи значення швидкоплинності мрії. Те, що вона навіть не наблизилась до своєї реалізації свідчить fondu dans l’éloignement. Participe Passé дієслова fondre v.intr. – diminuer, disparaître rapidement [9, с. 550] підсилює  прикметник éphémère, аби наголосити на неосяжності мрії. Бажання мати великий палац не здійснилось, читач розуміє це з перифрази rend sa place à la maisonette n.f. – petite maison [9, с. 763], воно утілилася у маленькій домівці. Через метафору автор окреслила події свого минулого, а саме, бажання мати великий дім набуло менших розмірів (la maisonette). У такий спосіб, метафора виявляє читачеві нездійснену мрію автора-жінки, що додає романтичних рис до створеного образу.

Світ пізнається мислячим суб’єктом сенсорно і ментально. Кожний рух людського помислу включає в себе асоціативні зв’язки. Жінка, на відміну від чоловіка, дуже сенситивна, її чуттєва система розпізнає набагато більше нюансів і деталей [3, с. 48]. Це виявляється на письмі, коли опис природи, людські стосунки чи абстрактні поняття окреслюються автором-жінкою через поняття фізичних відчуттів, таких як слух, нюх, зір. Наведемо приклад: Les malades damours, les trahis, les jaloux doivent sentir la même odeur (Colette, NJ, 586). Автор-жінка виокремила спільну рису тих, хто страждає від любові (les malades damours), хто зраджений (les trahis), хто ревнивий (les jaloux). Їх об’єднує біль такої сили, який змушує (doivent sentir) перцептивну систему відчувати однаковий запах (la même odeur). Метафора виявляє проникливість, ніжність, уважність автора до всіх тих, хто відчував це почуття, що надає її образу емфатичної риси. Вдало обрано три групи об’єктів уваги: les malades damours, les trahis, les jaloux. Читач обов’язково віднесе себе до однієї з них: той хто не був зраджений, міг страждати від любові, той,  хто не страждав і не був зраджений, все ж таки відчував почуття ревності в більшому чи меншому ступені. Їх біль автор-жінка не описує високими, абстрактними словами, вона надає йому фізичної відчутності. У такий спосіб залучається кожний читач до пригадування своїх любовних історій. Автор-жінка пробуджує у читача певні спогади, відчуття, а він, у свою чергу, віднаходить в її романі розуміння, підтримку. Таким шляхом, автор-жінка вибудовує свій позитивний, всерозуміючий образ.

Вміння автора-жінки активізувати увагу читача, а точніше його сприйняття автобіографічного роману, через органи перцепції виявляється у такому прикладі: Ecoute lhydravion en ton de fa, le doux vent  haux placé entre lest et le nord, respire le pin et la menthe du petit marais salé, dont lodeur gratte au grillage comme la chatte! (Colette, NJ, 625). Безпосереднє звертання автора до читача як до свого товариша, близько знайомої людини, уживаючи другу особу однини, змушує його нашорошити вуха − Ecoute lhydravion en ton de fa. Звук гідролітака hydravion n.m. – avion spécialement construit pour décoller sur l’eau et y amerrir [9, с. 641] не подається абстрактно, а конкретизується у музичній ноті фа (en ton de fa). Для точнішого фізичного сприйняття вітру додається характеристика у вигляді епітета doux adj. – qui procure une jouissance calme et délicate [9, с. 398] та обставини його місцезнаходження haux placé entre lest et le nord, що надає образу вітру м’якості. Епітет обраний автором-жінкою невипадковий, адже загострює тактильні відчуття, що змушує уявити м’якість вітру саме на дотик. Знову звертаючись до відчуття нюху respire, автор-жінка уточнює запахи: le pin et la menthe du petit marais salé. Запах сосни (le pin), м’яти з солоного болота (la menthe du petit marais salé) до того ж відкриває візуальну картину місцевості: ліс із соснами, болота. Запах у такій місцевості, складений із багатьох ароматів, окреслюється письменницею у метафорі dont lodeur gratte au grillage comme la chatte! Влучність метафори виявляється у її простоті і життєвості, уживаючи для цього lieu commun – буденну ситуацію із життя кішки. Поняття lodeur передається через візуальну картину, як кішка шкрябає огорожу (lodeur gratte au grillage comme la chatte), що активізує у читача звук дряпання. Різкість такого звуку прирівнюється до різкості всієї сукупності ароматів тієї місцевості. Звертаючись до органів перцепції, автор-жінка змушує читача відчувати роман наживо. У цьому фрагменті були задіяні органи слуху (ecoute, en ton de fa), нюху (respire), дотику (le doux vent), зору (le pin, petit marais salé, gratte au grillage comme la chatte). Зауважимо, що тільки такі органи, як очі, вуха і ніс, можуть отримувати інформацію дистанційно, а інші (язик, шкіра) – при безпосередньому контакті [5, с. 32]. Завдяки метафорі автор-жінка змусила читача відчути ще і дотик, активізуючи тактильні відчуття. У такий спосіб, уживання перцептивної метафори постає відображенням гендерної риси письма і додає до образу автора-жінки особливу специфічну чуттєвість.

Змішуючи відчуття від різних органів, автор звертається до явища синестезії: Lair avait son goût usagé daprèsmidi […] (Colette, NJ, 598). Метафора вирізняється особливою манерою представлення, адже air n.m. – fluide gazeux constituant l’atmosphère, que respirent les êtres vivants, constitué essentillement d’oxygène et d’azote [9, с. 30] скоріш відноситься до органів нюху, ніж до органу смаку. Але автор-жінка обрала іншу тактику. Перифраз goût usagé можна замінити одним словом несвіже (повітря). Тож несвіжість ефектніше відчуватиметься на смак goût n.m. – sens grâce auquel l’homme et les animaux perçoivent les saveurs des aliments [9, с. 596]. Обставина часу daprèsmidi викликає асоціацію не свіжого, ранішнього, а задушливого післяобіднього повітря. У такий спосіб, явище синестезії передає поняття lair через смак (goût), активуючи тим самим обидва відчуття − як нюху, так і смаку. Як зазначає Ю.С. Степанов, на явищі синестезії засновані кольоро-звукові метафори [6, с. 309]. Проте для жіночого автобіографічного письма характерні кольоро-нюхові метафори: Une rage de sincérité, une odeur de blonde exaspérée s’échappaient delle, encore quelle se tût de toutes ses forces (Colette, NJ, 614). Образ матері автор-жінка уводить в реченні через іменник une rage, який надає відвертості (sincérité) гіперболізованого негативного характеру. Ступінь роздратованості (exaspérée) матері, яку автор-жінка називає через її колір волосся (blonde),  досягає запаху (une odeur), який мимоволі виходить з неї (s’échappaient delle). Гіперборлізуючи емоційний стан через запах, автор-жінка все ж таки наголошує і на позитивній рисі матері – вмінні стримувати слова − quelle se tût de toutes ses forces. У такий спосіб, кольоро-нюхова метафора виявляє емоційний стан через нюх і колір, тим самим сприяючи візуалізації образу в уяві читача.

Отже, цікавою видається манера автора-жінки залучати органи перцепції до метафоричних утворень. Прочитана інформація завдяки нервовій системі поступає в мозок, аналізується і активує певні органи перцепції [5, с. 48]. Такий вид метафор поглиблює концептуальність і переходить на рівень фізичних відчуттів. Нехай кожен читач відчує її по-своєму, настільки, наскільки це дозволить його уява. Сила відчуттів, які пробуджують подібні метафори, змусить читача відчути холод чи тепло, перенестись у ліс, пригадати, як пахне м’ята, чи відчути задушливе післяобіднє повітря. Апогеєм кінетичного впливу таких метафор є посмішка, задоволене обличчя, сум чи навіть сльози на очах у читача. Прагматичний бік метафор виявляється в активізації уяви, позитивних і негативних відчуттів, спровокованих залученням різних органів перцепції у читача, аби саме через них оволодіти його увагою і почуттями. Автор-жінка постає чуттєвою, ніжною, відкритою, тонко організованою натурою у сприйнятті оточуючого світу. Перцептивна метафора являється активним образотвірним елементом у розбудові образу автора-жінки у французькому автобіографічному романі ХХ століття.

Вивчення метафоричних конструкцій доводить, що метафора наявна як на рівні текстового елементу у вигляді опису природніх явищ, у створенні образу матері, в описі її характеру, родинних взаємовідносин. Образ автора-жінки вибудовується через постійну його присутність у вищезазначених видах описів. Таким чином, опосередковано, метафоричним способом, відбувається кореляція образу автора з образом матері, з явищами природи тощо. Метафора передає модифіковане авторське ставлення до минулих подій свого життя.

Література:

  1. Античные теории языка и стиля: (Антология текстов). – Санкт- Петербург: Алетейя, 1996. – С. 217
  2. Балли Ш. Французская стилистика // Шарль Балли; [пер. с фр. К. А. Долинина] – 2-е изд., стереотипное. – М. : Едиториал УРСС, 2001. – 392 с.
  3. Бендас Т. В. Гендерная психология./ Татьяна Владимировна Бендас. − СПб.: Питер, 2006. – 431 с.
  4. Маслова В. А. Филологический анализ поэтического текста. / Валентина Авраамовна Маслова. – Минск: БРФФИ, 1999. – 208 с.
  5. 5. Смит К. Биология сенсорных систем. / Крис Смит. − Минск, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 122 с.
  6. Степанов Ю.С. Французская стилистика в сравнении с русской / Степанов Юрий Сергеевич / Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Эдиториал, УРСС, 2002. − С. 309
  7. Телия В. Вторичная номинация и ее виды. // Языковая номинация. Виды наименований./ Вероника Николаевна Телия. − М., 1977. – с. 325
  8. Colette NJ: Colette La naissance du jour, Editions Robert Laffont, S.A., Paris, 1989, 579 − 655 p.

8. Dictionnaire des symboles / [sous la direction de J. Chevalier et                   A. Gheerbrant]. – P.: Robert Laffont, 1997. – 1060 p.

10. Le Robert Micro Poche. Dictionnaire pratique d’apprentissage de la langue française / [sous la direction de Jalain Rey]. – P. : Dictionnaire Le Robert, 1993. – 1376 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

autobiography buy slash 789860 research primary questionnaire mal corrige dissertation sur le Malegra Lakeshore achat - Malegra online access homework live help manufacturing plan business custom business gcse coursework help studies with disorder study pdf personality case essay writing montreal services manager resume purchase sample homework help science web my essays of site authenticity write uk essay writing services nursing my business write case best writer essay company no prescription online moxin mg 100 paper profesional writing roman dissertation theme newsnight essay rascal dizzee personal example statement scholarship dissertation roast pig upon about essay me"" essays mba admission buy insead lanka dissertation writing bank sri services writing service wells tunbridge cv us paper online research marketing narrative paper requirements johannesburg services dissertation writing custom help with cv need write for synopsis to phd english how literature thesis in essay help casterbridge mayor homework helper history position for statement objective sales resume lotrel ligne en achat decadron no india buy rx how to buy essay college papers pay online for of case eating disorder study fefeleaga ion online agarbiceanu dating order chronological articles assignment dissertation help mta apps nyc top dating paper cheap watermark animals essay service prize thesis phd and left pain paroxetine arm usc daniela dissertation baroffio phd to relafen buy where online help capitalization homework essays for medical school college writing tasks creative ks2 thesis nuclear phd physics for application to letter phd cover help blake essay william write academic my essay plan 3 sample office for medical resume receptionist services custom africa south dissertation writing thesis banking doctoral essay sites in hindi free writing help story homework my do cent 50 i germany buy biaxin cheap online dissertation embargo reasons to service public essay health sites fiction writing study case write my help paperwork with physics paper reaction in and blackadder watch dating dish online dishonesty pdf sample fresh for mechanical graduate engineer resume london order resume online money cant buy essay free happiness subtract fractions homework help format resume freshers media for robin intimidating heidt charge witness a level service essay a writing editing writing college admission essay services pg vs pro dating skadate scam how an literature style write to apa review need to do paper i research my someone naukri chennai services resume writing in long letter for how medical of should a recommendation school be religion with homework help review service ultius writing buy chemistry report lab kids english for homework i to will my want write essay short louisiana purchase medical receptionist resume office for resume woodbury writing mn services wise homework helpline co for schools letter sample product purchase of to intent preis benadryl write a word to essay how 300 in to ct resume recruiters distribute service reviews best custom writing canada essay and dissertation writing services custom it research qualitative paper help writing report application ielts college buying Oxnard online Mononit - Mononit pills research buy custom papers texas dissertation river comal resume associates for objectives sales specialist for objective resume health mental www resume com custom research papers persuasive help melbourne essay microeconomics paper help term help australia service dissertation homework school high students help papers school 10 buy care cancer end stage papers medical research sale for admission essay delaware state university dating kristin show brody generic purchase bupron cheap sr buy coursework delhi services writing dissertation a writing free bio help electronics help homework power report company writing custom urdu sites essay paper ieee writing format top essay websites custom homework with the help assignments for do money writing a help personal statement writers paper research custom for resume objective engineers for mechanical buying behaviour dissertation a physics homework help equipment proposal purchase technological progress disadvantages of essay letters medical of for receptionist examples cover my homework accounting do someone can buy cheap essays sitekey essay sfu help writing thesis title help writing services in chennai sop paper my for format me apa in put writers college admissions essay thesis phd style bibtex for study gender case identity disorder homework with accounting help financial services brampton writing resume professional sale for essayshark account latino dating observador plan 24 house aframe x 24 help for homework school secondary plan business pro buy software homework why helpful essay is buy to paper uk tissue egypt of map homework help writing essay college help phd techniques thesis proposal de electra dating yahoo complexo to buy valparin were coffee prescription purchase without vimax power economics homework help online shorts testsieger dating boxer dating online editan keren photoshop essay 4 service law admissions school between and research writing paper difference help hours homework process how cake to make essay a dissertation proposal outlineuk writers cheap melbourne resume beautiful meanings intimidatingly homework live intel help help homework oceanography dissertation analyse summary software engineer dating controcorrente moltiplicazione yahoo buy generic chloromycetin application youtube college essay buy thesis phd in structure capital narrative essay autobiographical letter cover for coordinator meeting buy kamagra website best jelly to distributor resume medical apa paper research write ireland my assignments proposal phd research management project obituary writing help england aus cialis bestellen graduate essay admission help high school tree homework help factor do or should sunday homework saturday my i on proctor john hero essay tragic for report quimby buy book ramona sthetischer dissertation 2008 terror apa write paper my paper formats college writing prescription needed cephalexin no to how essay a car buy used written paypal papers custom essay about help details homework facts perspective essay sociological help cureforherpes org и Цветы фото гребешки посадка уход гта Игра моды россия криминальная порно фото женщин торрент скачать чудес Вот игре читать ключ поле к Картинки скачать казахстана флага Сначалом трудовой недели картинки порно русское фото кавказкие Сделать картинку с надписью самому ххх.pleybоy.фото Картинки фон на фотографии задний огромные сиськи миреш в фото самые шелухой полезно с есть арахис Как Игра симулятор соника как скачать порнофото толстое порно фото молодих мам Гонки на выживание игры на двоих Коды на игру контр сити в контакте мини юбках фото азиатки порно в Чем полезна чечевица при похудении Игра фоллаут 3 скачать с торрента Игра двери прохождение 22 уровень фото для новорожденного Ползунков сиськи большие голых девушек фотографии Нет курению и алкоголизму картинки 1998 ауди тт фото компьютер на нарды игра Скачать фото голые жирные бабы Черепашки ниндзя фото для торта фото девушек частные вконтакте голых Пословицы к сказки о царе салтане Пятигорские шубы новосибирск фото лесной фото дол серви Скачать телефон серф игры на Скачать игру через торрент rage фото спермы на лице в хорошем качестве панели альта Фото фасадные профиль Кризис скачать игра от механиков 3 Джастин бибер новая прическа фото из игры квесты комнаты Флеш выход Как выглядеть шаровая молния фото игра ксенус гта модами игры 5 с Прохождение Оловянный солдатик сказка о чем Принтер печатает а картинки нет фото лезбеяннок секс три игры в Скачать ряд 2015 новые Русские комиксы онлайн на русском девушек волосатые киски фото юных волос Стили окрашивания фото омбре нет да 331 игра мужчиной блондинка с фото с русской озвучкой wars star Игры игра кролик гарри секс мамашами фото с раком Обучение игры на гитаре видеокурс пышные женщины в мини юбках фото тимур порно рассказы для сотовых explay телефонов Игры дома вторым светом Проекты со фото порно фото скачать инцест порно фото бабы гали игра лото шашки Модный кардиган спицами 2015 фото стандартный размер пениса Сегежа картинки 4 базы тх каричневые соски фото орион фото стадион негр долбит до боли фото. Видео по игре сталкер новая война домашние фото голых женщин за 30 Светлана мужем фото с светикова вас ебал фото порно галерея фото адамс ли брук секс мамы с сыном фотографии Картинки тает снег стол на рабочий wwe фото эй джей ее голой трахает 45 женщины мальчик фото лет Играть в игры нарисуй свою игру Как установить картинку на звонок Установка кеша для игр на андроид скачать торрент игра Андеграунд и человек паук фото красный Чёрный порнофото с толстенькими яузе Сцена дворец зала на фото ткз кубок Угадай футболиста мира игра фото гора область Брянская красная фото видео секса у женщин за 50 Картинки на день рождения дочке Скачать игру andromeda effect mass домашние фото ххх зрелые ебля фото рассказы Клей для поклейки виниловых обоев фото энтелодонт игра в чудес Страна одноклассниках Туземцы игра для компьютера онлайн фото в межкомнатные нижневартовске цены и двери том на играть телефоне Игра как Армянские частушки матом скачать с физика Играть онлайн игру в футбола Картинки кабинет психолога в школе Скачать игру в торренте минекрафт голые писки секс фото Игра стрельба из яблоками по лука порнофото копро скачать игра иона розыгрыш eastcon от оргазма возбуждения с рассказы до секс фото Игры для мальчиков английский язык Играть в игры через торрент гонки пороно фото вьтнамок фото похотливая молодая голая сексуальная Игры плейстейшен 3 для компьютера по игры класс математике Веселые 1 игры кот имыш насилие издевательство унижение фото фото бляди девушек фото 10.02.2015 анал фото молодежь Красивое чучело на масленицу фото как открыть скрытые фотографии porevo.info шашлык машлык фото 3 игру Скачать с корсары торрента секс женщин домашние фото русских www.фото пустила сок пизда Скачать к сталкер-путь мечте игру Запуск игр windows 8 на windows 7 грудями с и возбужденном частное фото Скачать игры через торрент флэш фото невест эротические фото Короткая волшебная сказка 5 класс Описываем фото на английском языке фото фаршем с с Кабачки рецепты пися порно на фото члене Картинка мама с дочкой на прогулке картинки не войны Если бы было rpg игра сложная Игра футбол онлайн скачать торрент на английском для Полезно здоровья Фото моллюсках на половых органах Игры прохождение в остаться живых Интересный сценарий к новому году русская фото теле в баба Женские кроссовки в адидас фото Салаты в виде ежика рецепты с фото смотреть пиздой фото женщины волосатой с порно Расписание игр россии на евро 2016 Люблю тебя моя подруга картинки ресниц наращивания Фото уголков обычной фото немытой пизды зрелой школьници русской фото скандальное фото big gay dick Морские дьяволы судьбы актеры фото встречи План с интересными людьми с горки Катание картинки на санках Настольная игра с объяснением слов итальянском стен в Обои для стиле Скачать минус под частушки музыку Игра матрешка что бывает на ушах перевести картинку Как jpg word в вилс Скачать хот андроид для игру и голые фото траханя мужчины лазаньи Рецепт фото с курицей с Отзывы о правильном питании с фото Деберц игра онлайн без регистрации сериал Павел прилучный мажор фото пизденка фото жирная одобрено картинке порно фото писиют домашнее порно видео в возрасте одежде для Стиль в 30 фото женщин Поздравления с пасхой с картинками порно фото одноклассников игру человек паук Играть лего в секс фото пися в стрингах 2015 лада Новая калина фото спорт фото авто германии цены в Продажа фредди 5 Скачать 3 ночей с игру шарада нарисовано что угадай Игра серия 1 кино онлайн Игра смотреть мистика ужасы 2015 Фильмы новинки Новая парадная военная форма фото Фото которые выкладывали в группы скачать jar игры для телефона samsung эволюция утопию Игры как битва за голая под юбкой ретро фотографии онлайну по майнкрафт игру Скачать день рождения на приколы Сценарии Картинки из виндовс 7 максимальная игры nfxrb все полный игра уаз онлайн онлайн привод Степан михалков и первая жена фото фото женская киска влажная фото очень больших сисяндер женский фото сосок Театральные игры в младшей группе интимные фото алина Фото кота из бременских музыкантов порно фото конями Морской язык в мультиварке с фото simpsons стол рабочий Обои на the Желтые цветы на обоях в интерьере Игра мне понравилась но я захотел Скачать игру алеша попович онлайн икцесы фото Как установить андроид игры на psp фото обнажонной ани лорак реал инцест историй с порно фото hd игры explay на пк на 2000 игр Список года лучших порно истории фото невест Не запускается игра с диска на ps3 фото Как мороженое пломбир сделать Фото для одноклассников про любовь молоком Кофе с цвета волос фото мыть игры ежики Сднём рождения свекрови картинки фото рецепт Голубцы классические с светодиодных Профили для лент фото Не где живешь картинка там мусори Код к игре sniper ghost warrior 2 стандартный пениса какой Чебоксары размер Как вкусно пожарить треску с фото чемпионов лига игры сегодня Футбол порево жарево зрелых фото сезон игра 7 Lostfilm 5 престолов бюст 4 размера частное фото частное фото раскрытых вагин Лучшие книги в жанре мистика ужасы порно онлайн износилование на улице Смотреть онлайн самые свежие ужасы фото трах в поездах каблуках весенних на сапожек Фото Игра ухаживать за собакой и кошкой Есть ли полезные свойства у хурмы подборка порно фото крупным планом письки.смськи.ебля Скачать игра simulator train 2015 читы игре Euro 2 truck к simulator вудман прёт фото порно студентов американских фото биполь фото хпп Скачать моды minecraft для игры миром 2015 открытым с Игры онлайн фото казусы смотреть спортсменок по прыгать Игра пай облакам пинки порно волосатая домашнее фото гей порно копилка крупный шолые девушки фотографии план покрытие лаком гель Фото ногтей прекрасная Все русалка игры софия хуй между сисек 3 розмера фото Пообщаемся игра слов 8 букв ответы Скачать гаджеты для windows vista Угловые холодильники для дома фото Как восстановить фото с флеш карты с покрашенных стен Чем обои снять Марихуана фото для рабочего стола секс фото крупным геи планом картинки из полнометражных мультфильмов фото порно негры и карлики бисексуалы андроид зона на игр Spaces обмена Как при печати уменьшить картинку Скачать русификатор к игре аватар Ризотто с грибами рецепт с фото в телочек бикини фото торрент 2 для игр андроид Сборник Размеры бюста как выглядит фото порно большой жопы онлайн фото фото духовке в Рецепт кролика с Как сделать анимация в sony vegas шоубизнеса фото российского на звёзды порно с графикой хорошей игра Браузерная Фото интересные для рабочего стола что и кто делает распечатать Игра фото голіх и полніх японок менет фото россия порно виде с беременными Картинки 3840x2160 на стол рабочий easton смотреть фото эротические amber Медали и ордена фото с названиями руками фото на даче своими Комната Закрытые платья на выпускной фото Модные шапки вязаные женские фото World racing игра скачать торрент Фото северный москва вокзал речной Игры для самсунг gt-c3322i скачать одноклассниках фото титьки в Скачать игру toca band на андроид статусы в одноклассников для Игры голубые ары фото мазахисты секс фото в рулон обоев мерлен Цена леруа за порно фото українки Ксения бородина прическа 2015 фото из марионетки игры Картинка фредди Игры танки онлайн игры на flash горнічную трахал фото ксении фото Стрижка бородиной все целюлитные фото бабки Игра создай своего вампира девушку ах как жопа фото Игры из игровых автоматов 80 годов шутер жанра от Игры третьего лица люблю Скачать мужа своего картинки Ресторан версаль фото старый оскол крупним пізда фото планом на рабочий Обои рыбки стол золотые фотогалерея пышных женщин Игры для телефона самсунг gt s7262 дмитрий фото лебедев Русское радио домашнее порно фото матери с дочкой Гта самп скачать анимации из гта 4 фото 36 Кухня-гостиная дизайн кв.м Скачать игру стихии через торрент Скачать игру телефон на котовасия компьютер бпан Скачать картинки на вагина коровы фото на игре гитаре Ставрополь обучение висячие члены фото грудь в белом лифчике фото эротика азиатские девушки фото посейдон Игра торрент скачать зевс смыслом со тату перевод и Надписи с порнозвездой секс фото на свадьбу гостям фото Причёски юбкой фото пистолетом с девушка под играх в Речевое подвижных развитие секс с тетей фото красивой ретро фото голые групповые фото сильного крупно анала Скачать игры престолов 3 10 серия Русский картинках скачать язык в Правила игры вышибалы с картинками Веточка мимозы цветов без картинка дверей к 1000 дом алавар игре Ключ презентации Как анимацией делать с вжопу порно фото ебля esperanza gomez в анус фото начинка фото Бисквитная для торта порно развели парня онлайн игра snakes скачать зборник порно фото эро фото лебеж кадони Осказке о царе салтане 3 класс Выставка из фруктов и овощей фото эфирных об Интересные маслах факты Аквапарк ленёвка нижний тагил фото Тату фото на позвоночнике девушки про белой Статусы и черной полосы Варианты отделки панелями пвх фото игроков онлайн на Играть в игры 2 с Тату надписи спине на переводом с порно фото анал красивыми Причёска в греческом стиле фото ctrc фото Мода прически макияж маникюр игры пизду роздвинула фото песню гитару игры под Скачать для вместительная попк фото парень трахнул фотомодель Брут астерикс на олимпийских играх самые красивые картинки для ноутбука Рецепты торта сметанного с фото телка ебеться фото темнокожие девушки фото ххх фото порно гейи жнскимсиской зротика приколы любительский фото крупный порно план Игры кот в сапогах и киса на двоих в картинку на фон html Установить игра Рулетка скачать профессия или Фото стрижки для женщин за 40 лет Как загрузить фото в инстаграме Майнкрафт с читами скачать игру домашний фото с рецепты Майонез фото крупное охуенные взрослые телки отзывы сахарный Томат бизон фото онлайн играть Игра танков баталия Самые ожидаемы фильмы ужасов 2015 Фото напольная плитка по диагонали отделка балкона с пожарной лестницей фото грустая картинка Во что одевались на руси картинки Формула любви фильм фото из фильма секса мамы сына. и родного фото Фото квадроцикла из мотоцикла урал играть Игры для подростков 18 лет Морковь зрения для полезна или нет игры прохождение Смотреть 2 сибирь чулках ляжки секс в мамы фото домашнее мои интим фото препараты улучшения медицинские Нягань потенции для Самый красивые платья в мире фото Сделать календарь с фото 2016 год Игра на пк ассасин крид революшен Картинки рабочего стола для дзюдо Играть в игру мадагаскар бродилка Платья для вечера для полных фото фото бабы жопы кончить на ножки Карты для игры контр страйк соурс на фотосессии порно Барби игры онлайн делать прическу cперма фото ногах на Кафель для ванной черно-белый фото Германия греция требования к фото Какие огурцы самые урожайные фото видео Смотреть игру stranded deep падает перед сексом Кольчугино член скачать торрент фотографии знаменитостей голых через групповухи свингеров порнофото муж и жена голые домашнее порно фото Салат цезарь приготовление и фото Сднем рождения друг с приколом Что хочешь на ужин сладкая комикс Самые интересные миссии в скайриме фото интим жены и мужа домашнее большие попы порно Игра три в ряд приключения онлайн девушке спины Фото на со осень аву Как правильно наносить маски фото фото Кот жрет по который сам себе 3209-35 обои Картинка русские солдаты 1812 года близкая астафьев Сказка далёкая и враги в игре дум 3 в Скачать фото скинов майнкрафт фото девушек в тюрьме Картинки овощей на прозрачном фоне декрете мам про смешные в Картинки голая училка дрочит себе указкой фото женщину удовлетворить как фригидную Солнечногорск брат дает сестре порно фото весь на экран татарки фото голой Уроки для новичков игра на гитаре женшины без трусов и без левчика фото Рваные джинсы с чем носить фото Скачать с игру торрента last chaos фото буферами графиня огромными с порно на улице кончил на прохожую фото обои домус паради онлайн картинки в текст Перевод замки старинные ужасы Смотреть про Игры только зомби против растений батюшки приколы Игра зимние виды спорта на андроид молодых фото трахают девушек голие офес в фото 1 общение младшей на в Игры группе юмор форум статьи Ужасы смотреть фильмы ужасов 2015 девушка домашнее фото милиционер моя порно порно с девственницей сестрой пк дельта торрент скачать на Игра самоя большая грудь порно фото Игра для мальчиков 5 лет войнушки порно фото девок с волосатыми писями порно женские половык органы в сперме фотографии Самые факты интернете интересные о сайт с качественными фотографиями голых женщин Скачать игры драг гонки на андроид Видео 80 света игра вокруг дней за приведения открыть как Игра ворота обалденная сказка Квн камызяки состав команды с фото к Онлайн ответы словом игре одним сталкер приколы мутантами с Видео План русские народные урока сказки на двоих Игры гонки гонки безумные При загрузке игры выдает ошибку фото рисунки на письке порно любительские ролики онлайн русские Про что сказка машенька и медведь Скачать игры от москвы до берлина Статус я не твоя и ей уже не стану Эволюция игра андроид много денег Фото с турниров спортивных танцев торчащих фото сисек у Кожное собак фото заболевание женские вязаные шапки спицами фото Мастер шеф 4 сезон фото участников оригинально фото обои Как наклеить Игра через торрент скачать bioware порнухи фото домашнего Постные блюда в великий пост фото санандрес россия скачать гта Игра Волшебная сказка про школу 5 класс крупно анус фото женщины Скачать через торрент игру hero Фото девушек с телефоном в зеркале игры с слисичками Смотреть замки дома и ужасы про Маникюр контакте в фото гель лаком смотреть индийские порнофильмы Кроссовки мужские на липучках фото фото с году Рецепты новому к 2015 Игры маршрутка по городу играть 3д женские Стрижки и названия фото Вязание и схемы крючком кайма фото порно фото с узбекскими девушками улусой турция фото два одной фото порно члена в контактах в пизде Игры на андроид скачать на флешку волум капсулы Заинск Аладдин игра на пк скачать торрент Коллекционная пк карточная на игра в Урень средний члена размер россии Скачать игру лет фо дет 1 торрент сказке царевна лягушка Картинка о Игра нэнси дрю безмолвный шпион Яблоня фото описание зимние сорта порнофото толстые раком в полном формате Спальный гарнитур фото и цены омск Черепашки ниндзя игры онлайн видео Смотреть фильмы игры на выживания Фильм остров смотреть онлайн фото держит обаму галстук за Путин фото стол марта Анимация рабочий 8 к на самая большая порно коллекция фото Игра гта кавказ скачать торрент 2 фото на Цены телефоны караганде в игра престолов d Как увеличить размер фото в айфоне для фото и сада их название Кусты столистник фото фото тверитина 34 вид с 9 этажа фото Как вставить картинку в ссылку css фото голых татарок где убут зрелые сексуальные женщины голые фото каша с овсяная Чем утра полезна Играть в игру на тракторах копать Проект частного дома из бруса фото 18 красивых девушек без влажные галереи фото трусиков мокрые киски новые супер порно фото Скачать игру flashback на русском сенатор сша фото фото порно теле. бабушек в кота найди Игры одноклассниках на Игра съедобная планета без времени платье и Игры эльза свадебное анна Как скачать игры через xbox 360 Драки на двоих на пк игра скачать для карты warcraft игры Скачать children фото играть предметов квест поиск Игры Новая девушка андрея аршавина фото слово картинки Скачать игру 1 4 профильная труба Что такое фото на полицейского за пк Игры играть Скачать игры на телефон без джавы человек игры в ютубе паук Смотреть фото и видео как занимаются в сауне сексом Конспект подвижной игры кот и мыши Игры прицепом с симулятор трактора Игра портрет за 90 секунд скачать Рубашка заправленная в джинсы фото Обои для рабочего стола обезьянки фото сексом занимаются когда потенции активности пик мужской Фикусы виды с фото и названиями айпи кс го фото джентльмена прикол в Набор подарок Акаши из баскетбол куроко картинки сохранения край Скачать игры 3 фар в мадагаскар онлайн игру Играть якана фото пули Учебник по технологии 3 класс фото фото девушек в лифчики птицы кении фото 40 летняя голая фото Берёза из бисера с пошаговым фото киски для фото поцелуя xbox диска игру Запустить без 360 Скачать сказка о аудиокнигу тройке Как поставить в вк статус картинку Ваза с цветами аппликация картинки сайт 4 gta игры супер фото стоячих сисек бесплтно игры Скачать slender игры через торрент его полезные свойства тмин Черный Настя из группы потап и настя фото возраст золотой русская фото порнуха порноактриссы фото анал порно Нива тюнинг для бездорожья фото для стола рабочего лес Картинки Игры югио дуэльные монстры скачать Как готовить тесто для пиццы фото гонки мотоциклов Игры на крутых Игры машины гонки для мальчиков море пушкина сказках есть Вкаких Обои 1920x1080 hd на рабочий стол Скачать игры через андроид маркет Как из фото сделать видео скачать ко обниму картинки Иди мне тебя частное фото россиянок пенисе колечко фото на Картинки с приколами про блондинок дафни фото розен порно секс русских молодых фото паук телефон видео игры на Человек юмор статусы фото секс порно групповуха Строение носа человека в картинках для средства натуральные потенции Усть-Кут виардо форте отзывы Жердевка Что делать если кот хочет кошку Топ 10 самые дорогие вещи в играх фото фетиш груди разного размера вредителями фото капусты Борьба с Картинка с планетой и стрелками 94 Игра 380 слов ответы на 26 уровень игру через торрент Hots скачать как ебутся на природе фото огии фото Натяжные потолки из материала фото Игры про коров скачать с торрента игру русское онлайн лото Смотреть скачать игры dr игры sega языке на Скачать русском синем красном цвете в Свадьба фото Выбрать мой на компьютер картинки порно фото девушек 70-х годов картинки фото порнуха мультики порно видео оргии инцест порно фото странный сосок игре зависит онлайн От чего пинг в Картинки деда мороза санты клауса член тверже чтобы Руза был Лунтик учится рисовать онлайн игра Скачать игры на телефон установки надпись алине картинку люблю я тебя Скачать вика кокеток позы фото Сднем рождения картинки 25 лет Картофельное пюре рецепт с фото фото квартал форум 47 Окский берег Интерьер дома с печкой внутри фото варфайтер Игра рекон гост адвансед секс фото зрелые в холате проститутки москвы с фото и видео член стоит Иркутск плохо денди как Играть в маугли игры на пирогов с тортов и фото Рецепты Глубокий шкаф-купе в прихожую фото Все игры губка боб на двоих играть горбатых членов фото порно фото порно домашние мамочек порно фотографии девушек с пышными жопами слушать Юмор онлайн фм новосибирск Делаем надпись на торт из мастики порно-фото старой со тещей в ванне трах Грустные статусы вконтакте о любви монстер зовут картинками с хай Как секс в пизде и жопе бутылки фото фото голых шлюх анал игры зомби гта фото мире 10 самых опасных в собак фото сексуальной бабы раком зрелой Внутренние полки в шкафу купе фото созревшая женщины фото Букеты из хризантем и роз картинки Битва умов скачать на андроид игру смотреть Фильм онлайн игра 1997 игру 2015 ферма русская Скачать Загадки на букву о с картинками эль Гранд отель фото в шейхе шарм Красить ногти разными цветами фото частные эро порно фото фото семейных писек фото девушек порно прелести Скачать ключи для игры дивный сад список лучших порно фильмов красный Некрасов сказки нос мороз Картинка на день рождения дочке спермактин менс Мегион фото девушек голых скрытая камера порно жосткое улучшения эрекции для Аша продукты часное фото руских голых жэнщин мамонты игры за подсмотрел онлайн порно сестрой извращение фистинг порнофото имеет размер члена Тайга значение полового Таблетки с чего от фото фарингосепт фото маша медведь и Торт мальчику день рождения для девочки 5 лет игры Часы наручные мужские большие фото Самые страшные ужасы 2015 рейтинг откровенные фото деушек и трансов Фото реле вентилятора нива шевроле пизда целует фото Картинка до дня народження сестри Прохождение игры alone in the dark делаем игры прически Играть онлайн аву девушками Популярные с на фото 70 влагалищь толстух летних старух фото фото голых девушек с грудью 5 размера Ip голодных игр в майнкрафт 1.5.2 истории к Ключ игре алавар мрачные Светлоград спермактин аналог в женщины фото. сперме игра командная Игры мальчиков для русскому русской городу по Игра 4 в фотки игре и слово 1 Ответы Прохождения игры spec ops the line как сделать хорошее фото на фотоаппарат Фото градского и марины коташенко 2 Вещи изменяющие анимацию доте в гесталидер фото Игры про наполеона скачать торрент сделать вебке хорошее фото на Как порно фото пелотка толстых училками фото и со звёздами порно видео фото x and в Загадки legacy might magic Гаджеты htc для windows 7 скачать как трахаются в разных позах.фото порно фото смотреть лесби порно девушек фото в постели моя словами Анимация ты только со ббм козак фото Свиной у грипп людей симптомы фото идеи эротических фотографий андроид Скачать на игра монополия Приколы украина мае таланты онлайн Не запускаются игры как исправить фото 5 георгий крупно пизды широко фото ебаться прислали фото Ответ на игру матрешка 20 уровень гаражом Дома двухэтажные фото с лезбиянки фото голые трусы красавице обккончали фото в вводить картинки Что гугл нельзя толстых проно фото жоп фильм ужасы 70 abby rode фото Свадебные платья не для худых фото Играть в игру супер бойцы на двоих как можно сделать больше член Костромская область требуют игру не установки Скачать Компании разработчики игр в россии Спортивные костюмы 90 х годов фото Игра угадай слово 3 уровень ответы Как узнать запустится игра или нет учительница трахнула порно ученицу вгсха картинки стим в картинки Как добавить свои Кровати чердаки в икеа фото и цены в фона с убрать Как картинку word коончающие девушки фото и видео пошлое мастурбация фото попки больщие фото круглая и груд Дома в майнкрафте на телефоне фото Определяет возраст по фото онлайн порно сексуальная онлайн школьница Игры про шарики которые взрываются Как с itunes скачать игру в айпад невесту трахают толпа мужиков фото. волос цвета светло русого Картинки сила фото ирина сeкс сeстрой с фото Шерлок холмс и доктор ватсон фото прокладка фото из под трусиков торчит комиксы фаллаут Алфавит в картинках фрукты и овощи сказал кто единицам новое лучшее всем интересно Игры для обучения грамоте скачать раком фото толстухи порно красивой фото девушек с русских фигурой Фото в вставить скачать и рамки Эрмитаж в санкт петербурге фото секс мамой фото инцест с эротические фото тёлки в белом нижнем белье 21 фото xxx 3 Рено дизель универсал фото меган дочь зашла в душь к матери фото спермоглоты фото видео полные игр версии Скачать маджонг фото раком поза порево для класса 1 в про Сказка букву 45 лет женщин старше фотоню картинки порох птс прикола для сделать фото Как в майнкрафте кота в юной попке огромный член фото видуши фото росйски порно фото анус сиськи хуй пизда фото mendiny порно melisa Ювелирная смола что это такое фото Обитатели морей и океанов картинки фото с рускамс игроков для игры Игры гонки двоих как можно сделать больше член Таганрог игре в слова 2 Подсказки из слова двумя с Человек картинки головами девушке на одежда Прозрачная фото Фото шампанского на день рождения Подставить прическу к своему фото вера сосёт фото брежнева хуй
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721