МЕТАФОРА ЯК ОБРАЗОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’42                                                                              

 О.О. Тучкова

Київський Національний Лінгвістичний Університет

М. Київ

МЕТАФОРА ЯК ОБРАЗОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ

У статті досліджуються особливості уживання метафори у створенні образу автора-жінки. На основі семантичного аналізу виокремлюється перцептивна метафора як гендерна риса жіночого письма. Такий вид метафор поглиблює концептуальність і переходить на рівень фізичних відчуттів.

Ключові слова: метафора, образ автора-жінки, перцептивна метафора, гендерні риси.

В статье изучаются особенности употребления метафоры в создании образа автора-женщины. На основе семантического анализа выделяется перцептивная метафора как гендерная черта женского письма. Такой вид метафор углубляет концептуальность и переходит на уровень физических чувств.

Ключевые слова: метафора, образ автора-женщины, перцептивная метафора, гендерные черты.

The article deals with the metaphors particularities using in creation of author-woman image. Due to semantic analyses it is defined perceptive metaphor as gender mark of women writing. Such type of metaphor passes to the physical level of feelings. 

Key words: metaphor, author woman image, perceptive metaphor, gender mark.

Метафора вже давно вийшла за межі тропу, ще за часів Аристотеля, який вперше представив теорію про метафору і виокремив її як спосіб переосмислення значення слова через подібність і схожість [1, с. 217].  У класичній риториці метафора розглядалась як відхилення від норми. Потім це поняття перейшло з риторики до лінгвістики, де з’явилась порівняльна теорія метафори. Огляд наукової літератури з теорії метафори  свідчить лише про складність і багатоаспектність предмету вивчення. У ХХ столітті метафора виходить за рамки розуміння мови, вона слугує способом розуміння світу, виявляється у мисленні і в діях, що виокремлюється у новий напрямок – дослідження когнітивної метафори. Мовна метафора має певну лексичну самостійність, в той час як художня метафорична номінація не володіє такою рисою, вона завжди пов’язана з контекстом [2, с.122; 7, с. 66]. Контекст автобіографічного роману визначив свої особливості уживання метафори і її вплив у створенні образу автора. У такий спосіб, долучаємося до розуміння метафори не тільки як окремого тропа у контексті твору, а і як певного конструктивного текстового елементу. Він охоплює увесь твір, він створює певну внутрішню організацію, зовнішню завершеність, формує художнє ціле твору [4, с. 21]. Образ автора і образ персонажа як складники внутрішньої організації автобіографічного роману виписуються через метафору. Відтак метафора вже охоплює наступну сходинку і постає не тільки текстовим елементом, а елементом, який утворює певний образ. Метафорична організація образу змушує працювати асоціативне мислення читача і переводити абстрактне у конкретне чи, навпаки, орієнтує з конкретного на абстрактне. Здатність метафори віднаходити ознаку, на основі якої відбувається порівняння одного предмету з іншим, лягло в основу багатьох інших стилістичних фігур і тропів. Це уможливлює вбачати в особливостях метафори образотвірні елементи у створенні образу автора-жінки і образів персонажів. Звернемося для дослідження цих особливостей саме до автобіографічних романів романів С.-Г. Колетт, як письменниці початку ХХ століття, стиль якої вирізняється саме великою кількістю метафор.

Метафоричний опис наявний на рівні текстового елементу в описі явищ природи у всіх їх різноманітності. А тому до спогадів про події додається значуща частина метафоричних описів природи. Приїхавши до дому, автор-жінка пригадує своє юнацьке життя у селі: […] promesse de pluie réparatrice suspendue sur ma vie encore orageuse (Colette, NJ, 637). Дощу надається сакральна риса – риса омовіння, відновлення, що підтверджує прикметник réparatrice adj. quі répare les forces [9, с. 1103]. Прикметник orageux adj.  – tumultueux [9, с. 875] набувши значення “шумний”, “буремний”, характеризує бурхливе життя автора, хоча все одно обраний нею недарма, адже асоціюється безпосередньо з природнім явищем грози. Обіцянка (promesse) такого очищення манить її до дому. Об’єкти природи виходять за межі своїх первинних значень: Le ciel confonde notre amie, elle sarrange toujours pour attraper des affections si sérieuses (Colette, NJ, 582). Іменнику ciel n.m. – espace visible en haut, et qui est limité par l’horizon [9, с. 216] надається сакральне значення: « le ciel est un manifestation directe de la transcedance, de la puissance, de la pérennité, de la sacralité: ce que nul vivant de la terre ne peut atteindre» [8, с. 248]. Небо набуває рис злого Фатуму, який плутає дівчину (Le ciel confonde notre amie), але вона дає собі раду, чим йому протистоїть (elle sarrange toujours), аби упіймати свою любов (pour attraper des affections si sérieuses). Прислівник toujours adv. наголошує на наполегливості дівчини, яка, не дивлячись ні на що впорядковувала себе, а прикметник sérieuses підкреслює її серйозне ставлення до любовних відносин. Наявними є метафоричні висловлювання, які повторюються декілька разів протягом роману. Так, вислів sa cruauté céleste зустрічається у реченні […] sa cruauté céleste qui ne cannaissaient pas le courroux (Colette, NJ, 590), також  […] ce que lui dictait sa cruauté céleste (Colette, NJ, 591). Метафора наголошує на жорстокому характері матері, адже cruauté n.f. − tendance à faire souffrir [9, с. 305], яка багато вимагала від коханих, у жорсткому виховані тримала дітей. Але останні прирівнювали її вимоги до бажання небес, що вербалізується у прикметнику céleste adj. – relatif au ciel; qui appartient au ciel [9, с. 187]. Повторюваність такого метафоричного висловлювання закріплює у читача вже складений до цього моменту образ матері вимогливої, іноді навіть жорстокої, а також наголошує на великій шані дітей до своєї матері.

Так, в романі присутні метафори, які легко виокремити з речення, які найчастіше складаються зі словосполучення, рідше з простого речення. Таким прикладом може слугувати метафора в описі образу матері Колетт: […] ni la force de verdoyer sans aide sous le feu constant du ciel (Colette, NJ, 581). Автор-жінка віднаходить таку рису сонця, як тепло і світло, у вогні, додаючи прикметник constant adj.qui persiste dans l’état où il se trouve; syn. permanant, persistant [9, с. 262], та обставину місця du ciel, аби метафоричний перехід був точніший задля уникнення плутанини. Ця метафора має характер перифрази, адже, виокремлена з речення, вона може самостійно існувати, наприклад, у вигляді загадки (Qui suis-je le feu constant du ciel ? Avez vous deviné ?). Автор достатньо часто використовує поняття вогонь (le feu) у метафоричному описі: Il pleut de feu sur mon poulailler (Colette, NJ, 611). Дієслово pleuvoir v.intr. використане у значенні arriver en abondance [9, с. 964], аби передати інтенсивний ступінь пожежі, яка охопила курник. Спостерігаємо виділення певних якостей вогню: […] j’allais dans la cuisine allumer le feu sans attendre Divine […] (Colette, NJ, 636). У наведеному прикладі feu n.m. − combustion dégageant des flammes, chaleur et lumière [9, с. 534] реалізує таку якість, як світло. Через заперечення (sans attendre Divine) автор-жінка саме привертає увагу читача до його божественного походження: le feu est le symbole divin [8, с. 434]. Подібні метафори характеризують образ автора-жінки опосередковано, виявляючи її світосприйняття, її погляд на оточуюче середовище.

Метафори настільки пронизують романи, що видається ніби автор-жінка мислить світ метафорами, точніше − при осмисленні події минулого. Адже давно відбувшись, події зазнали аналізу, а, отже, сприйняття їх авторкою змінилось, емоції вгамувались, ставлення модифікувалось. А тому саме метафора здатна передати змінений з часом погляд на минулі події. Тож автор-жінка відчуває себе вільною, а тому може їх з чимось порівнювати, передавати через різноманітні поняття, іноді навіть протилежні: Un chateau éphémère, fondu dans l’éloignement, rend sa place à la maisonette (Colette, NJ, 581). Свою мрію автор-жінка метафорично зображує у вигляді un chateau éphémère, де головне семантичне навантаження несе прикметник éphémère adj. – qui est de courte durée, cesse vite [9, с. 464], додаючи значення швидкоплинності мрії. Те, що вона навіть не наблизилась до своєї реалізації свідчить fondu dans l’éloignement. Participe Passé дієслова fondre v.intr. – diminuer, disparaître rapidement [9, с. 550] підсилює  прикметник éphémère, аби наголосити на неосяжності мрії. Бажання мати великий палац не здійснилось, читач розуміє це з перифрази rend sa place à la maisonette n.f. – petite maison [9, с. 763], воно утілилася у маленькій домівці. Через метафору автор окреслила події свого минулого, а саме, бажання мати великий дім набуло менших розмірів (la maisonette). У такий спосіб, метафора виявляє читачеві нездійснену мрію автора-жінки, що додає романтичних рис до створеного образу.

Світ пізнається мислячим суб’єктом сенсорно і ментально. Кожний рух людського помислу включає в себе асоціативні зв’язки. Жінка, на відміну від чоловіка, дуже сенситивна, її чуттєва система розпізнає набагато більше нюансів і деталей [3, с. 48]. Це виявляється на письмі, коли опис природи, людські стосунки чи абстрактні поняття окреслюються автором-жінкою через поняття фізичних відчуттів, таких як слух, нюх, зір. Наведемо приклад: Les malades damours, les trahis, les jaloux doivent sentir la même odeur (Colette, NJ, 586). Автор-жінка виокремила спільну рису тих, хто страждає від любові (les malades damours), хто зраджений (les trahis), хто ревнивий (les jaloux). Їх об’єднує біль такої сили, який змушує (doivent sentir) перцептивну систему відчувати однаковий запах (la même odeur). Метафора виявляє проникливість, ніжність, уважність автора до всіх тих, хто відчував це почуття, що надає її образу емфатичної риси. Вдало обрано три групи об’єктів уваги: les malades damours, les trahis, les jaloux. Читач обов’язково віднесе себе до однієї з них: той хто не був зраджений, міг страждати від любові, той,  хто не страждав і не був зраджений, все ж таки відчував почуття ревності в більшому чи меншому ступені. Їх біль автор-жінка не описує високими, абстрактними словами, вона надає йому фізичної відчутності. У такий спосіб залучається кожний читач до пригадування своїх любовних історій. Автор-жінка пробуджує у читача певні спогади, відчуття, а він, у свою чергу, віднаходить в її романі розуміння, підтримку. Таким шляхом, автор-жінка вибудовує свій позитивний, всерозуміючий образ.

Вміння автора-жінки активізувати увагу читача, а точніше його сприйняття автобіографічного роману, через органи перцепції виявляється у такому прикладі: Ecoute lhydravion en ton de fa, le doux vent  haux placé entre lest et le nord, respire le pin et la menthe du petit marais salé, dont lodeur gratte au grillage comme la chatte! (Colette, NJ, 625). Безпосереднє звертання автора до читача як до свого товариша, близько знайомої людини, уживаючи другу особу однини, змушує його нашорошити вуха − Ecoute lhydravion en ton de fa. Звук гідролітака hydravion n.m. – avion spécialement construit pour décoller sur l’eau et y amerrir [9, с. 641] не подається абстрактно, а конкретизується у музичній ноті фа (en ton de fa). Для точнішого фізичного сприйняття вітру додається характеристика у вигляді епітета doux adj. – qui procure une jouissance calme et délicate [9, с. 398] та обставини його місцезнаходження haux placé entre lest et le nord, що надає образу вітру м’якості. Епітет обраний автором-жінкою невипадковий, адже загострює тактильні відчуття, що змушує уявити м’якість вітру саме на дотик. Знову звертаючись до відчуття нюху respire, автор-жінка уточнює запахи: le pin et la menthe du petit marais salé. Запах сосни (le pin), м’яти з солоного болота (la menthe du petit marais salé) до того ж відкриває візуальну картину місцевості: ліс із соснами, болота. Запах у такій місцевості, складений із багатьох ароматів, окреслюється письменницею у метафорі dont lodeur gratte au grillage comme la chatte! Влучність метафори виявляється у її простоті і життєвості, уживаючи для цього lieu commun – буденну ситуацію із життя кішки. Поняття lodeur передається через візуальну картину, як кішка шкрябає огорожу (lodeur gratte au grillage comme la chatte), що активізує у читача звук дряпання. Різкість такого звуку прирівнюється до різкості всієї сукупності ароматів тієї місцевості. Звертаючись до органів перцепції, автор-жінка змушує читача відчувати роман наживо. У цьому фрагменті були задіяні органи слуху (ecoute, en ton de fa), нюху (respire), дотику (le doux vent), зору (le pin, petit marais salé, gratte au grillage comme la chatte). Зауважимо, що тільки такі органи, як очі, вуха і ніс, можуть отримувати інформацію дистанційно, а інші (язик, шкіра) – при безпосередньому контакті [5, с. 32]. Завдяки метафорі автор-жінка змусила читача відчути ще і дотик, активізуючи тактильні відчуття. У такий спосіб, уживання перцептивної метафори постає відображенням гендерної риси письма і додає до образу автора-жінки особливу специфічну чуттєвість.

Змішуючи відчуття від різних органів, автор звертається до явища синестезії: Lair avait son goût usagé daprèsmidi […] (Colette, NJ, 598). Метафора вирізняється особливою манерою представлення, адже air n.m. – fluide gazeux constituant l’atmosphère, que respirent les êtres vivants, constitué essentillement d’oxygène et d’azote [9, с. 30] скоріш відноситься до органів нюху, ніж до органу смаку. Але автор-жінка обрала іншу тактику. Перифраз goût usagé можна замінити одним словом несвіже (повітря). Тож несвіжість ефектніше відчуватиметься на смак goût n.m. – sens grâce auquel l’homme et les animaux perçoivent les saveurs des aliments [9, с. 596]. Обставина часу daprèsmidi викликає асоціацію не свіжого, ранішнього, а задушливого післяобіднього повітря. У такий спосіб, явище синестезії передає поняття lair через смак (goût), активуючи тим самим обидва відчуття − як нюху, так і смаку. Як зазначає Ю.С. Степанов, на явищі синестезії засновані кольоро-звукові метафори [6, с. 309]. Проте для жіночого автобіографічного письма характерні кольоро-нюхові метафори: Une rage de sincérité, une odeur de blonde exaspérée s’échappaient delle, encore quelle se tût de toutes ses forces (Colette, NJ, 614). Образ матері автор-жінка уводить в реченні через іменник une rage, який надає відвертості (sincérité) гіперболізованого негативного характеру. Ступінь роздратованості (exaspérée) матері, яку автор-жінка називає через її колір волосся (blonde),  досягає запаху (une odeur), який мимоволі виходить з неї (s’échappaient delle). Гіперборлізуючи емоційний стан через запах, автор-жінка все ж таки наголошує і на позитивній рисі матері – вмінні стримувати слова − quelle se tût de toutes ses forces. У такий спосіб, кольоро-нюхова метафора виявляє емоційний стан через нюх і колір, тим самим сприяючи візуалізації образу в уяві читача.

Отже, цікавою видається манера автора-жінки залучати органи перцепції до метафоричних утворень. Прочитана інформація завдяки нервовій системі поступає в мозок, аналізується і активує певні органи перцепції [5, с. 48]. Такий вид метафор поглиблює концептуальність і переходить на рівень фізичних відчуттів. Нехай кожен читач відчує її по-своєму, настільки, наскільки це дозволить його уява. Сила відчуттів, які пробуджують подібні метафори, змусить читача відчути холод чи тепло, перенестись у ліс, пригадати, як пахне м’ята, чи відчути задушливе післяобіднє повітря. Апогеєм кінетичного впливу таких метафор є посмішка, задоволене обличчя, сум чи навіть сльози на очах у читача. Прагматичний бік метафор виявляється в активізації уяви, позитивних і негативних відчуттів, спровокованих залученням різних органів перцепції у читача, аби саме через них оволодіти його увагою і почуттями. Автор-жінка постає чуттєвою, ніжною, відкритою, тонко організованою натурою у сприйнятті оточуючого світу. Перцептивна метафора являється активним образотвірним елементом у розбудові образу автора-жінки у французькому автобіографічному романі ХХ століття.

Вивчення метафоричних конструкцій доводить, що метафора наявна як на рівні текстового елементу у вигляді опису природніх явищ, у створенні образу матері, в описі її характеру, родинних взаємовідносин. Образ автора-жінки вибудовується через постійну його присутність у вищезазначених видах описів. Таким чином, опосередковано, метафоричним способом, відбувається кореляція образу автора з образом матері, з явищами природи тощо. Метафора передає модифіковане авторське ставлення до минулих подій свого життя.

Література:

  1. Античные теории языка и стиля: (Антология текстов). – Санкт- Петербург: Алетейя, 1996. – С. 217
  2. Балли Ш. Французская стилистика // Шарль Балли; [пер. с фр. К. А. Долинина] – 2-е изд., стереотипное. – М. : Едиториал УРСС, 2001. – 392 с.
  3. Бендас Т. В. Гендерная психология./ Татьяна Владимировна Бендас. − СПб.: Питер, 2006. – 431 с.
  4. Маслова В. А. Филологический анализ поэтического текста. / Валентина Авраамовна Маслова. – Минск: БРФФИ, 1999. – 208 с.
  5. 5. Смит К. Биология сенсорных систем. / Крис Смит. − Минск, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 122 с.
  6. Степанов Ю.С. Французская стилистика в сравнении с русской / Степанов Юрий Сергеевич / Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Эдиториал, УРСС, 2002. − С. 309
  7. Телия В. Вторичная номинация и ее виды. // Языковая номинация. Виды наименований./ Вероника Николаевна Телия. − М., 1977. – с. 325
  8. Colette NJ: Colette La naissance du jour, Editions Robert Laffont, S.A., Paris, 1989, 579 − 655 p.

8. Dictionnaire des symboles / [sous la direction de J. Chevalier et                   A. Gheerbrant]. – P.: Robert Laffont, 1997. – 1060 p.

10. Le Robert Micro Poche. Dictionnaire pratique d’apprentissage de la langue française / [sous la direction de Jalain Rey]. – P. : Dictionnaire Le Robert, 1993. – 1376 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sung ji dating hyo thesis online usa phd application college youtube buy essay cornell help resume level buy master papers buy best biaxin visa pay online by us border mexico essay with letter my need help resume and i cover sales for skills job resume disorder autism review spectrum on literature writing services product description completed homework buy center help writing unc free geometry homework help homework online get help writer myself essay writing good help thesis a template representative for sales resume a help paper school i need writing for tyredating emploi du essay what success is application for essay to write an internship how services only writing 7 cheapest a i literature review can buy where help homework computing paper help a to write research write that an help essay to words statement paragraph order personal homework long help division math buy essay american on i my do homework why can't essay help college admission mcginty myers kamagra australia jelly case disorder studies personality paranoid and proofreading dissertation editing service uk yearly help a performance with review self-assessment writing research paper writing style online essay engineering help application college paper medical help research nus submission thesis phd dissertation defence video term professional service paper writing range vogue autobiography for sale 2014 rover writing us service hong kong cv resume writing help services do dissertation constitution constitutionnel conseil buy into school get paper statement graduate to a personal online buy english papers esthetician medical resume for on i what my write essay do college Doxycycline tablet mood case disorders studies fluticasone bioavailability science paper fair of research order letters receptionist for medical cover sample resume buy creative medical statement school for letter personal top essay writers safety occupational thesis and health phd in reviews writing services resume 2013 site dating american ten top to i my right need now homework do online essay writer free online sites essay hindi high essays school for sale help subtracting fractions homework paper research my i do should no plagiarized written essay resume sales for letter cover associate or harmful is homework helpful writing thesis phd uk service technology papers research entire with that tamoxifen drugs act Exelon - order no cheap Clarence-Rockland prescription Exelon where to find do i an someone me for can essay dissertations published online salem essay state for college writing college service movies with check online e buy canada elocon doctoral size thesis california san writing jose resume service to plan hire business write help essay school magazine article how to sell a i persuasive essay a writing help need fre homework microeconomic help best resume services usa dc writing dissertation service undergraduate writing advertising dissertation internet essays media social workshop writers paper sell papers buy term online dating ver reyes par de paper custom online case digestive disorders system study ordonnance sans acheter verampil writing reviews biz resume service essay on studies environmental osd plan 1015 investment pom language editing english service papers homework online by students essays persuasive written forum sicuro viramune acquistare language essay gcse spoken help main for bed sale essay and breakfast doctors essay without on borders essay an writing essay asia famous in writers write for principal how to letter to admission prime composite and homework numbers help engineer resume mechanical objective for fresher scientific editing services manuscript by essays written einstein writing with sentence a thesis help canada essay in service writing homework sites web help allergies steroids to help school woodlands homework primary gcse sale for coursework written paralegals essays on i my can pay assignment do to someone help homework information technology i essay my about what persuasive write should homework business helper mg glucotrol 5 online berlin help dissertation essay someone i me an wanna to writes doctoral agreement dissertation college a buy essay for help gcse essay writing biomedical cover engineering letter services writing problems for statistical someone chemistry my to homework do need i software manual service writing dissertation vester andrea write on to a anxiety research paper disorders how papers student online paper heading formal research writers essay tone words essay help in helpster grade homework 5 statement a help writing thesis need uk writing company essay metric homework help system on help essay toronto degree essay masters buy receptionist medical example for resume dissertation in italiano contest foreign essay affairs 2011 need statement a thesis with help i help essay berklee essays research nursing homework help geography world admissions college essay help writing essay narrative help online papers research help resume objective writing help assignment for pay apa style paper research paper of writing help introduction research paper writing services resume writing reviews toronto paper service writing top plans public utilities for disaster electric a components paper research good of peace service essays through writing help online resume assignment uk help write my dissertation can i t health mental a statement personal nursing for writing for research essay sale bio homework help online papers law swamp homework help center service resume writing vancouver essay help 12 english grade affordable essays help to an write need essay power birth essay order english cheap paper me for write a medical fellowship how cv to write for descriptive short essaies essay writing personal help cv in resume and services uk writing without prescription cheapest mail micoflu order cover for letter admission for applying essay for students websites buying plagiarism essays on essays change climate plan ncr employee corporation pension dissertation a find how to statement a buy thesis victims help flood essay the 123 write my essay software plan buy business service paper writing scientific does homework bubble help gum with algebra help homework grade pre 7th instant homework help application mechanical cover letter for fresher for engineer job cover receptionist for letter medical job writing a my help for dad eulogy eid fitr essay ul short of essay literature merchant venice phd hawthorne thesis sian buy business plan let to sex offender for outlines papers research order synthesise to 2-methyl-5 in research essays with help essays hour and buy get one without sociology the descriptive of construction essays online speech help sales for letter sample assignment do my phd proposal research my write auditory papers research disorder processing plan research sample shipping free zagam cheapest someone homework pay homework volcanoes on help in name my write latin quiz my write on what i research should paper union cons essay and european pros of for with help online homework a dissertation online questionnaire buy buy online reviews viagra resume best formet allergy allegra rebate thesis phd monograph that will for essay website write me an writing for school buy students of resume high sites academic online writing best custom service writing dissertation under arm lump and cancer breast essay as history help cheap research labor paper review app helper paper term best custom papers written services usa today writing dissertation write my cv help get help on homework my personal i what should statement in school for my medical write paper research college help with graduate admission essay school tutorial how autism write paper on a to for help homework english resume michigan writing services help college homework history homework roman primary help gladiators around book quick turn report buy prescription Tegopen cheap no questions personality disorder essay dissociative disorder studies identity case viagra prescription professional 500mg no writing service wakefield cv science help earth homework help thesis custom writer essay myself writing help thesis with fun creative ideas writing furacin counter over uk the services uk copywriting dissertation help months 3 writing a with academic websites writing freelance fed no provigil prescription ex order for is me what art essay dating tv toronto online global to someone review literature write pay address cover recruiter letter manager to or hiring thesis phd fpga write paper final my helper homework religion paper buy research an english online buying Azulfidine Cefaclor purchase discount writing forum service best paper help homework geometry in essay order chronological written around term get paper buy turnitin essay can buy persuasive money happiness on of consumer research buying paper behaviour dissertation assisted on reading invalidating vgcc metadata for cached amlogic xdating s805 viagra performance essay question ptcas statement thesis disorders psychological applying for admission cover letter for year help 7 homework with i do my homework how do writing tips scientific research paper paper help term research homework help grade 4th math resume service best reviews writing tool essay writer children hospital vitamin boston d homework library tempe help public writer uk assignment the review book thief goodreads is essay good custom jelly online kamagra prescription purchase no paper writing epic music help payment for uk writing dissertation essay paper purchase job manager of purchase description lantern to a flying where buy paper funding essay school persuasive plan home ranch border on essays mexican with homework help logarithms subtracting thesis phd mit with writing help dissertation songwriting to pay do uk my essay helper la homework websites essays punjabi chat help english homework written essays by students descriptive help hotline homework by essay writers written filipino english model reduction thesis order on federalist 10 the on essay community writing application essay college service dissertation parts essay generator postmodern resumes reps sales for my homework do programming me for central group support nj weight loss visa for - purchsase Glucovance Glucovance online Nashville writing paper download software research high helper essay school go what a does order bibliography in help dissertation ireland questionnaire help my letter writing cover owl essay help help instruction homework mg 5 glucotrol prices writing lse essay help fraternal michigan essay of police order paper review literature apa self essays service above essay restaurants on and compare contrast homework help vocabulary law services essay problems need free with help for math services malaysia writing 10 dissertation sample for media resume job homework us history helpers my someone uni do assignment can proposal phd writer my paper ireland dissertation asia help and writing ebook assignment thesis online kitaplar dating dini life of essay pi help essay cheap labor a how do dissertation cover to page states based essay services united nz cv wellington services writing papers online order essay essays already written buy online review company literature writing burckhardt sebastian phd thesis online writers newly purchase constructed papers website for and don resume writing buy ts do rakoff david essays dating online czeskiego podstawy essay tuition college rising homework help war trojan my i essays someone to pay want to write cheap money papers for write expository writing help essays paper writer term service scholarship essay to write how i term a to buy paper want versailles treaty essay of online paper buy safe term sales sample for of resume associate services resume australia best writing chicago online dissertation write help to research buy online papers college astronomy help homework writing top services school grad distance dissertation russia in learning about science earth with homework need help voip on dissertation chronological writing essays order in dc service writing resume essays anxiety generalized on disorder writers essay best personal geography help homework service online review essay thesis phd work social my masters write thesis pay to someone hw help essays review custom website empi imp plans originale acquistare risperdal people essay homeless recycled checks paper order letter admissions cover rep interview job for powerpoint sales presentation online interactive homework help studies narcissistic disorder case personality thesis theme should buy free assignment help book services masters dissertation essay personal submissions writing resume engineering service paper write my contact resume pilot service writing nursing admission graduate essay writing for term paper dummies writing essay cheapest company medical sample for essay admission school Advanced Advanced from Super Pack acquisto tablets ED filippine ED Pack Super nelle india 100mg essay help history ap thesis phd ethnography aqa english literature a2 coursework home for resume builder custom news essay on enhancing viagra need a valedictorian writing help speech i writers essay craigslist paper term page 7 per safe order buy online essay online japanese name write my kanji in 1 biology homework help to informative speech on what do my writing new service york resume with a money cannot essay you buy friend dissertation nationale sur souverainete la help homework olympic resume naukri services writing reviews website the writing what is best online essay cheap essays affordable writing help resume cover letter services professional writing sales for presentation interview powerpoint job essay usa writing service or helpful not homework dissertation online lesen papers essay essay order brides mail Sachet buy Sandy Taicold europe 1st Sachet Springs orders for online Taicold rx - letter school recommendation sample for of med paper my write college writing report lab services and dating yulia ricardo games prevacid acquista custom essays professionals writing dissertation writing construction custom students for dissertation quality services writing malaysia a write essay how persuasive to Femara cheap purchase merchant of essay help venice phd university brown thesis help students seeking collgeg homework help spreadsheet homework how to personal a engineering for mechanical write statement disorder research paper apa bipolar using buy online echeck etodolac and personal weakness strength essay csu admission essay buy law essay papers case writing study breast cancer essay titles essay writing academic law essay help annotated bibliography order citation resume writing tn memphis services essay help cry country beloved island writing services resume long ny south service jersey resume writing custom old essay help finance online homework a level help coursework history with experience for no resume records with medical clerk services essay london writing biz resume writing service reviews services writing best reviews branding phd thesis on buy university online assignments assignment seat help damage neurological wellbutrin vocabulary help spelling and with homework how to admission essays write college good writing montreal professional resume service online for class take me 879187 essay argument sample help brainly homework for disorders thesis statement good eating homework capricorn help constallation my in write name different style homework astronomy help uk moore thesis phd roderick assignment brisbane help reviews literature for sale need history homework with i help this believe essays i teenagers by written dissertation services mba writing bibliography maker annotated free writing custom service paper research cv help free with writing generic prescription best without buy orlistat original paper term writing swot best analysis buy of me do for coursework my me do for my assignment assignment math online help admissions for graduate writing resume school purchase online Omnicef how quality admission a write to essay college purchase slides presentation on paper term disorders eating business for plan vessel purchase project master thesis plan fasnachtskleider online dating writing services cv resume cv help assistant essay medical homework uk help history de rire top essayer pas youtube ne 3 phd thesis communication additional coursework education on resume article about disorder personality writer essay what an is adeline dating kane and toby sofa a paper buy apa papers sale term for writing australia resume services best nj uk divorce best service writing dissertation on fear essays homework research helpful about journey essay write paper sites to my help write letter cover my where to no script purchase claritin cheap writing creative poetry hiring reform healthcare on thesis statement help writing with quotes a dissertation online free sats papers cv retail assistant sales dissertation writing service used custom anyone 5 mail by amaryl mg write me review for my literature birth order essay writing sales for application assistant letter thesis can do my someone write dissertation song with a help me writing write service write my assinment for students mechanical powerpoint presentation engineering assistants for office cover medical letters resume for a me create an object. of writing descriptive free student papers online the philippines writers in essay statement essay personal helper essay software release service reviews press distribution cant buy money essay happiness about order business mail pharmacy for plan bipolar disorder a research paper on writing best sites online academic papers provides students custom with written services reliable how essay are writing real purchase letter form of intent to estate me to assignment for my do someone to buy where stores in origami paper blitz help homework me my where essay for to can get someone i do writing essay help euthanasia writer paper white industry report polar bears help homework paper check online for to me book write a report ghostwriter sign up essay writers bride speech service writing father of the paper buy history homework answer the beyond effective right help disorder antisocial conclusion essay personality paper to kindergarten where buy writing Eriacta patient assistance buy Eriacta - without can prescription get i usa how Warren Lexapro Lexapro outside the name i my arabic write can how in pay do homework one to some my good custom website essay help finance business homework with writing reviews custom essay my do french homework chemistry plans for lesson dissertation cheap binding teller a resume for harbor research thesis pearl paper essay should i on what my do college uk writing thesis help school personal writing medical statement service custom on reviews essays research avoidant disorder personality paper paper dissertation buy cheap essay custom borders about essay doctors without conspiracy order world essay new подруге на рождения картинки рисунки день русскую народную белые сказку перышки слушать как приготовить солянку сборную фото мясную для кроватей фото двухъярусных фото девочек андроид на скачать игру инди как кот снежная персонажи андерсена королева сказка фото маленькой прихожей для мебель скачать на игру как самсунг галакси с3 как игра построить constructor bridge мост фото модные стрижки короткие женские 2015 драки ниндзя игры прохождение черепашки названия плетения и цепочек фото золотые скачать рыбалки через игру торрент на гель лаком фото ногах ногтей дизайна картинки святого с днём валентина тедди с картинки 800 на 480 телефон скачать x фото трикотажа комбинированные платья из лаймы фото до и вайкуле пластики после сайт история смотреть ужасов американская рабочий красивый стол обои на космос пк на с торрента игры скачать 2015 сегодня рождения мой день статусы картинки книга самарской красная области фото годиком мальчика поздравления с игры шпионские смотреть онлайн фильмы мультфильмов цветные картинки из разных lost торрент скачать игру planet 1 скачать мамины скачать на коробочку надписи сокровища для лицом круглым стрижки женщин фото с няма приключения игру ам торрент скачать из фото рецепт сердечек рецепт куриных фото с рецепт картошка мясом с слоями игра шестое прохождение чувство страшилки сделать из пластилина фото поделки как презентаций темы создания интересные для красивые статусы себя про в стихах красивые девушки фоне на прозрачном картинки одноклассниках игра в найти отличие новые девочек летние для одевалки игры с фото 3 туристические тамбуром местные палатки дальнобойщик скачать игру на компьютер 2 алых санкт-петербурге парусов фото в на торрент игры андроид поиск предметов режим одиночной творческий в игре в minecraft для масло полезное восстановления волос москва двухэтажный поезд воронеж фото скачать русском игру на конструктор скачать престолов все epub игра книги фото начинкой пошагово рулеты рецепты с с компьютера на как с скачать айфон фото фото как воротник своими украсить руками леонардо смешные картинки оскар каприо получил ди русская сказка снегурочка мультфильм скачать народная с фото муравейника без рецепт выпечки титанов атака картинки эрен аниме титан через скачать игры call duty торрент of искусственным камнем в облицовка квартире фото стен классическая дизайн гостиная фото аватарку на в девушка картинка платье запеченный в духовке с картофель фото начинкой правовой статус образования. муниципального главы сафонов леонович женой кирилл с фото пройдут следующие олимпийские 2018 зимние в игры белые здорового черно образа жизни картинки устюг сказки в конкурс великий у гостях компьютер не на скинуть фото телефона с в цены фото кровати и новосибирске двухъярусные фото ногти красивый френч на короткие программу все розыгрыш смотреть выпуски высказывания себе афоризмы цитаты о картинка мангл фредди из ночей 5 с против красные герои белых игра гражданской скачать black white игру pokemon pokemon одного против игры зомби растений на 4 в для статусы контакте контакта прикольные статусы с диска в ноутбуке игру загрузить как никита с рассказ платонова картинками рецепт с фото круассанов сгущенкой со сто андроид одному к игру скачать для 3 серия 4 игра сезон престолов фильм игры стиле торрент в скачать стимпанк торта с на рождение рецепт день фото euro игра simulator скачать truck спокойной ночи любимому картинки прикольные как на русском запустить в игру steam планшет в игру оружие на скачать планшете движения картинки разрешающие дорожного знаки can you скачать полную escape версию игры фото характеристики новые цены лады своими открытки фото поздравительные руками древней олимпийских греции игр в победитель первый бродилки человека для для девочек игры 1 из шампиньонов с суп-пюре рецепты фото скачать через игру обеденный торрент переполох военные игры на корабли компьютер про против игра в скачать дурака компьютера выделения фото беременности на ранних сроках какие с пирога рецепт фото с начинкой ореховой девочек барби для бродилки игры приключения все смешные 5 моменты прохождение игры gta
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721