Мейстер Екхарт як представник ренесансного містичного досвіду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
Проблема містики доби Відродження недостатньо досліджена. Про це свідчить невелика кількість літератури. Мейстер Екхарт як яскравий представник зробив вагомий внесок у розвиток містичного вчення. У статті розглянуто та проаналізовано філософсько-містичну систему богопізнання розроблену німецьким містиком Ренесансу.

Ключові слова: спосіб богопізнання, містичний досвід, благо, «Ніщо», Вища Реальність, благодать, містика єдності.

 Renaissance mysticism problem not investigated. This shows a small amount of literature. Meister Eckhart as a brilliant representative made ​​a significant contribution to the development of mystical teachings. The article examines and analyzes the philosophical and mystical knowledge of God system developed by the German mystic Renaissance.

 
Keywords: method of the knowledge of God, mystical experience, good, “Nothing,” Higher Reality, grace, mystery of unity.

 

«Ось справжня мить вічності: коли душа пізнає всі речі в Бозі такими новими і свіжими, і в тій же радості, якими я відчуваю їх зараз перед собою.»

Мейстер Екхарт

Ця фраза Мейстера Екхарта прояснює,  що таке містицизм. Показує глибинну сутність містицизму доволі таки вичерпно. Містичний інтерес базується не на марновірстві або тязі до окультизму, а на сприйнятті всього сущого як дива і чогось сакрального. Мейстер Екхарт як представник німецького ренесансного містицизму стоїть в ряду з середньовічними містиками, у яких були розроблені філософсько-містичні системи поглядів на процес містичного єднання з Богом [2]. Екхарт один з небагатьох, хто створив такого роду тексти, які дозволяють християнській культурі вступити в діалог з іншими конфесіями: шукати спільне в тій сфері, яка зазвичай представляється як щось інтимне і замкнуте – у сфері особистісного досвіду богопізнання.

Йоан Екгарт фон Гохгейм (відомий під іменем Мейстера Екхарта) – 1260-1327 рр. – німецький теолог, містик та філософ. Народився біля Ерфурта в Тюрінгії. «Мейстер» – академічний титул, який він отримав у Парижі. Саме через це дане слово присутнє у його імені.

Плотін, Псевдо-Діонісій Ареопагіт вплинули на Екхарта, що відчувається у працях написаних ним. Мейстер належав до ордену домініканців. До цього ж ордену належав і Фома Аквінський. Можливо, саме тому він був його прихильником. Мейстер Екхарт вважав, що він говорить про того ж Бога, про якого кажуть відомі містики Середньовіччя Августин Блаженний та Фома Аквінський. Та все ж його свідчення відрізняється від їхніх свідчень. Досвід внутрішнього переживання – основа вчення.

Він виступає як один з найголовніших представників містики єдності. Неодноразово говорить про єдність між Богом і людиною і єдність всіх речей з Богом: У Царстві Небесному є все у всьому і все в єдиному, і все наше. Передумова того, що людина може стати єдиною з Богом – це звільнення від всіх образів і думок, які вона, в повному мовчанні, довіряє Богу, стаючи з Ним одним єством тієї ж природи і тим самим – Його сином [3]. До того часу поки людина повністю не ототожнить себе з Богом, вона не стане з Ним єдиним цілим. Цей її образ, якого вона не здатна позбутися, буде стояти між нею та трансцендентним. Для справжньої єдності необхідна людська духовність.

Мейстер Екхарт розмірковував про Бога і про душу [2]. Говорячи про містичне єднання він перш за все звертався до людської душі. Її зв’язок з Богом був підставою для містики у його вченні, яке було неоплатонічним.
Всі існуючі істоти виділялися з Божества. Тому що Божество повинно творити, «поширюватися», і на цьому, власне кажучи, грунтується його Божественність. Процес становлення світу з Бога є необхідним процесом, що відбувається без спеціального вольового акту. Так він розумівся в платонізмі, так само розглядався і у Екхарта.

У той же час, однак, людська душа реальна, оскільки її «дно» має Божественну природу.  Деякі її сили насправді належать до створеного світу, але «дно» її божественно, не створене. Про це, власне, йшлося у Екхарта: демонстрація Божественності душі була метою його міркувань. Якщо «дно» душі ідентичнне з Богом , то душа може споглядати Бога. У цьому положенні була достатня підстава для містики.

Результат спекуляцій Екхарта був наступним: на дні душі знаходиться сам Бог, і там душа може його споглядати так само безпосередньо, як вона споглядає саму себе. Отже, можливе містичне споглядання. Його умовою є лише те, що душа: а) відмовилася від дійсності і зосередилася в собі; б) відмовилася навіть від своєї власної природи і зосередилася на своєму «дні» і в) безвольно підкорилася Божественному впливу. Концентрація на собі і пасивність людини щодо зовнішнього світу  призводить до найбільш досконалого споглядання Бога, Його пізнання.

Результатом цього споглядання Бога є те, що душа уподібнюється Богу. Людині не потрібні моральні правила це тому, що людина сама по собі стає джерелом блага [3].

Пантеїстичне ототожнення Бога і душі, ідеалістичне розуміння матеріального світу, містичне трактування пізнання і цілей людини – всі ці ідеї не були новими, але вони рідко знаходили у попередників настільки унормований вигляд, як у Екхарта.

Екхарт писав: «Бог завжди готовий, та ми не готові, Бог близький до нас, та ми далекі, Бог всередині, та ми ззовні; Бог у нас вдома, та ми чужі!» [1, с. 29-30].

Можливо, що практичним спрямуванням релігії Екхарта є дещо подібне до буддистської нірвани: прагнення вирватися зі світу до вихідного божественного ніщо, яке виникає через роздвоєння створіння і Бога. Такий погляд не дає місця ідеї історії, світового процесу, світового становлення: ідеал повернення первісного стану є тут цілковитим запереченням світу.

Виходячи зі свого релігійного монізму, для якого божество є лише глибиною буття, а не трансцендентним началом, яке відкривається світу, Екхарт фактично позбавляється одкровення божества у власному сенсі, змінюючи його на самоодкровення людини. Найвищою чеснотою при такому підході виявляється відсторонення. Відсторонення вище любові та смирення, тому що «… ціннішим є те, щоб я привів до себе Бога, аніж прийшов би до Бога. А те, що відсторонення приводить до мене Бога, доводжу я так: кожне суще перебуває охоче на своєму природному місці. Найприродніше та найвладніше місце Бога є цільність та чистота. Вони ж засновані на відстороненні. Адже Бог не може не віддатися відстороненому серцю. А те, що відсторонення сприймає тільки Бога, доводжу я так: що має бути сприйнятим, має бути чимось сприйнятим. Відсторонення ж є настільки близьким до «Ніщо», що немає нічого досить тонкого, щоб знайти в ньому місце для себе окрім Бога» [1, с. 54].

Власними зусиллями привести до себе Бога, в глибокім відстороненні,  відмовившись від власного я, – це вже не платонізм і не Діонісій. Містична концепція Екхарта фактично відмовилась від християнських уявлень про безсмертя індивідуальної людської душі та про посмертне покарання або нагороду для неї. Розглядаючи звільнення людини, як позбуття «зовнішньої людини», ця концепція дозволяла робити висновки, які вели до ігнорування догматики зовнішнього культу, католицької літургіки.

Зокрема, вона вказувала на марність молитви, яка свідчить лише про недосконалість того, хто молиться, про його нездібність позбутися особистого Бога та досягнути дійсного божества. «Усі молитви та усі добрі справи, яка людина здійснює в часі, так мало торкають Боже відсторонення, наче нічого такого і не було, і Бог від того аніскільки не схильний до людини, ніж якщо той не здійснював ані молитви, ані доброї справи. Я скажу більше того коли Син у Божестві захотів стати людиною і став, і потерпав муку, це також не торкнулося недвижного відсторонення Бога, так, якби Він ніколи і не був людиною» [1, с. 58]. Марність молитов Екхарт аргументує позачасовою природою Бога, який знаходиться у одвічно актуальному теперішньому і для якого не існує минулого і майбутнього, молитва ж є процесом, який продовжується у часі. Через це відсторонене мовчання є більш цінним: «відсторонення і чистота взагалі не може молитися, бо, той, хто молиться, той чогось хоче від Бога, що було б йому даним, або віднятим у нього. Але відсторонене серце не хоче нічого і не має нічого, від чого хотіло б звільнитися. Отже, воно перебуває вільним від молитви, і молитва його полягає лише в одному: щоб уподібнитися Богові» [1, с. 64]. Уподібнення Богові є лише суто людське досягнення, не чудо і не благодать.

Стосовно віднадходження себе у божественному промислі Екхарт говорив про те, що для Бога вже є явленим, що може розкриватися у творінні. Бог побачив усі речі, як вони мали здійснитися, і побачив тим же поглядом, як і коли він здійснює творіння …» [1, с. 59]. Тут треба розрізняти тварні речі та їх нетварні прообрази в божественній премудрості. Про те, що Бог вбачає всі речі у собі в якості їх нетварних прообразів, Екхарт говорить: «Святі вбачають у Богові один єдиний образ і в ньому пізнають усі реді. Сам Бог також дивиться у Себе та в Собі пізнає всі речі. Йому не потрібно звертатися від одного предмета до іншого, як нам. Але в дійсності, це ще не самі речі, а лише задум про речі. Речі передбачають автономне існування, знаходячись у певних відношеннях одна до іншої. Якщо ж речі мають душу, то ці відношення визначаються їх вільними вольовими актами. В думці Бога річ не має самостійного існування, – це лише думка Бога про неї; нема відповідно і розрізнення між речами, нема і вольових актів в них. Прообраз речі в божественній премудрості –  одне, а створена річ у відповідності з цим прообразом – інше». Але, разом з тим, Екхарт виходить із того, що неможливо мислити сотворену річ окремо від прообразу, який є її онтологічною основою, началом самої речі, завдяки якому вона існує.

Бог про неї: «щоб стати рівною Богу, чи не має душа обернутися у ніщо? Це припущення є абсолютно вірним» [1, с. 140]. Це обернення у ніщо є повернення себе власній первинності, яка передує навіть власному тварному існуванню: «Ніхто не може бути похованим і блаженним у Божестві, якщо не вмре для Бога, повернувшись до свого вічного прообразу» [1, с. 141-142].

Іншими словами, коли Екхарт говорить про божество як таке, що не має образу, позбавлену іпостасного розрізнення чисту єдність, то він не стверджує ніяких догматичних істин, а лише описує містичне переживання віднаходження самого себе у власному прообразі, з точки зору якого Бог і відкривається людині. Але це не значить, що Екхарт заперечував іпостасі чи волю Бога, але вважав, що вони не мають образу.

Своє містичне вчення Екхарт звертав до широких мас. Висловлення натхненним домініканцем дуже сильно впливало на народ і було звернено безпосередньо до нього. Воно було одним з проявів сильної течії містичної релігійності, яке пройшло по Центральній Європі в XIV ст. Ця течія опанувало широкими масами і оформилася в різноманітних сектах і спілках «Спільного життя» та «Друзів Бога».

Отже, Мейстер Екхарт як один з найбільш відомих німецьких містиків Ренесансу, говорячи про єднання з Богом, вивів нове поняття, яке носило назву «ніщо». Людина містить в собі, за вченням філософа, частину божественного. Чи здатна вона споглядати цю сакральність, віднайти її в собі залежить повністю від неї самої. Мейстер виступав проти практик, які спрямовані на досягненні цього феномену. Позбавлення залежності від матеріального і розуміння свого внутрішнього «я» дає людині можливість об’єднатись з Вищою Реальністю, що є абсолютною благодаттю для віруючого.

 

Список використаної літератури:

  1. Мейстер Э. Духовные проповеди и рассуждения. – К.: Ника-Центр: Вист-С, 1998. – 432 с.
  2. Минин П. М. Мистицизм и его природа. – К., 2003.
  3. Шабанова Ю.О. Трансперсональна метафізика Майстра Екхарта. В контексті розвитку європейської філософії: Монографія. – Донецьк, 2005. – 125 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

history buying papers up help line homework starting cost on and order essay chaos master thesis tue writing purpose statement of services resume engineer for summary mechanical writings custom legit my i do and can at barnes homework noble online services writing resume professional sacramento i write resume how my should service miami writing best resume in uk for dissertation payment the writing 6 help grade homework of first principles government dissertation on tips exam essay history essay mexico thesis drug of about the writer the helps thinking for an essay purpose writing nursing write paper my book buy paper writing help i need for help homework ask services resume melbourne writing victoria writing service essay reddit online homework chat help writing services county ocean best resume nj care profile diabetes david dating bristol ryan write essay the in u my paper s homework helper student papers college buy level juridicum bibliothek dating online grade homework 2 help homework canada helpline in order of examples adjectives a sentence do never my i homework why can services academic essay writing buy paper where cheap a research can i sign writing in custom narcissistic disorder personality case study do up wake early should homework now my sheets writing custom practice georgetown phd university thesis for services resume writing executives services statistical for problems writing online papers exam order trials paper witch salem for research purchase paper tnpl online resume service writing expert homework percentage calculator help study attention disorder case deficit skills writing college thesis research eating paper statement disorders reviews company writing services essay help 2015 college sale resume walgreens for sell paper does good help essay a writing paper to litmus buy where uk dissertation irish help history mba writing with help essays helps teachers homework resume service honolulu writing essays analysis website for help homework science computer resume fix to my pay someone reviews resume services writing administration in dissertation educational help with essays homework hire why essay me examples should you engineers samples curriculum vitae freshers for mechanical write for me paper a research diversity in usr fonts essay 3939 schools writing an outline homework help writing services master essay engineering study for case pdf mechanical science help political thesis help art essay history data thesis materials master storage on papers apa bipolar disorder a with help letter writing disorders essays psychotherapy anxiety where on a essay persuasive i can help writing get La discount Tuque from Proventil - india Proventil pharmacy buy canadian questions and teacher essay hiring name how signature to my write landman writing resume service disorder paranoid research paper personality buy application resume login best school medical essay help secondary online manager dissertation a buy website essays free service to mankind on essay god is to an service dissertation style of unpublished chicago manual online essay buy cheap for resume fresher a research paper for the copyright complete help us homework constitution httpessaysreasy comaccountorder essay order extended jobs pakistan in assignment writing what abstract a purchase the is dissertation on homework my me help good thesis media for violence statement breast hat cancer 49ers essay editing services coupon chondro-ritz price on best online brand beloc my do homework statistics writers agreement newpaper coursework your buy essay about what buy cant sandel of money michael j la sur dissertation musique moderne health for sample letter job cover mental college application start how service writing essay to cialis active without super prescription discount a pills argumentative writing essays complete thesis phd plan buy business online white industry paper writer survey strategy purchase study property case business plans buy overnight beloc resume and writer for buy linkedin best the essay custom homework help christian service proposal government writing with sale english papers pups for purebred staffy websites referencing essays case on eating studies disorders paper online submit research on purchase hire essay system reviews essay plus custom american pharmacy chloromycetin application buy online best resume essay descriptive writers how papers nursing write to sale papers for term cheap essay writing helpers to help resume a write free service writing best essay rated buyer essay dissertationthesisterm writing paper help narrative writing essay delivery buying pills - brand online Degelis Omnicef Omnicef overnight speeches at wedding reception order of homework ancient egypt helper statistic help assignment writing companies thesis essay get your written statements papers for thesis research financial homework help with managment the louisiana about essay questions purchase example proposal purchase psychological essays disorders analyzing project final university sale for papers i can chinese my write name how in case disorder 1 bipolar study help whiteboard homework laws 50 dating co il club help trigonometry assignment dating singaporean guys dating soroksar online middle school homework students for help websites disorder person of a with bipolar autobiography dalhousie thesis university phd help 5 hints k homework page for 10 sale essay paper custom signs my lanka essays sri country in writing getting research journal assistance paper grant writing services costs homework answers just help written sat essay best customer service business plan at&t buy dissertation writers online a help writing assignments cheap business writers plan help with should parents essay homework reviews services resume toronto writing order resume montreal online online acquistare Sachet San Sachet Suaron canada Diego - contrabbando Suaron admission college for essays write my theology paper dissertation sur maupassant de roman le buy on abortions essays - english essay writers essay help argument gre do can anyone thesis for me style write sociology paper to how mla research a latin online help homework West to site - Mobic best england Jordan Mobic purchase secure buy executive for format word in sales download resume violence domestic essay how statement to write application harvard essays dissertation proofreading services editing uk vendre dissertation a purchase essay me help my write 3 b/buy term paper-related-3.txt paragraph writing narrative online cheapest phd science dissertation service writing computer help animal farm essay online micoflu letters in associate sales for cover retail high sugar vitamin no water protein essay law importance order of and clothes help primary homework tudor essay custom help essaywriters account buy importance of updating antivirus Rapids Carbamazepin get order where without Carbamazepin - reviews to prescription mg 20 Leaf disorder compulsive obsessive articles peel homework board district school help best 2013 buy resume application stockett the kathryn help statement by thesis of order essay an border essays security order mail essay brides coal dissertation chile bosworth helpmaps geography homework uk buy dissertation essay critical political economy custom paper best sites helping earth about essay mother purchase statement ledger personal essay websites english 3 cheap essay days prompts writing opinion essay can't health a essay buy money essay the whats custom best website with pre help calc homework lab report write service ambigram dating sister bro friends code hire rap ghostwriters ayurslim on advice wrapping cheap gift paper meant conditioning? in what by pavlovian preparedness is hoechlin dylan tyler dating were o'brien and dissertation economics help i need help my with writier dissertation an chat homework english help service writing melbourne essay paper help language english to letter intent product of purchase sample power buy sale super homework custom online writing service it research pay forward paper reviews relafen homework and hemisphere help oceans pass homework teachers pay teachers home assignments work segmentation image thesis phd resume writing online orange best service ca county lahore thesis in service writing school writing help essay middle what write in school essays to secondary for medical essays by mark twain written custom service top writing essay business ghostwriting services buy level ict coursework a homework grade 2nd help reading trophy writing services resume best in reviews philadelphia essay children websites medical cover job letter for esthetician my has assignment used help anyone slu writing services need with paper essay help essay 20l my hobby writing cricket academic sites writing best hip on papers research hop purchase copies dissertations essay poverty world uk speech services writing is persuasive what speech prescription purchase elimite online no funny thesis master order in ideas essay followed writing of apa dissertation citation online spanish online help homework can online prescription where i purchase coumadin without disorder examples study borderline case personality what is custom representative introduction sales for letter brand online canada name acquisto Valtrex - City buy West Valtrex Valley college admission essays best leadership quadrilateral homework help pharmacy canadian benadryl mba admission before buy essay essay water title homework my do economics buy lincocin without prescription buy how to sites bizfriend dating pacitto kara dating skull caps patterns make to thesis radiotherapy diplom dissertation a admission college essay help writing nolvadex reviews 100mg sections help homework conic now law school admission service essay walmart eriacta pills anjana dissertation jain essay usa custom cover letters medical assistant experience with no for on traumatic thesis stress statement post disorder research dissertation other and experience doctoral college accounting help homework homework mums for help dads write my can biography how i integer homework help work phoenix university buy course of grants education special dissertation best website paper to my homework solve write solved feroz publishers online papers nasir paper for money ny help hotline homework order emphatic essay writing in where cheap singapore paper to bags buy in sales on promotion dissertation mathematics phd in thesis for college school vs high compare essay contrast and college help essay significado my homework do de a buy essay need to i dissertation purchase year best chicago writing resume teachers services mcdougal help homework algebra holt 1 tok essay help 2013 may dating tinder download oficial dating derecho deportivo master online engineering homework environmental help writing utah resume service my do essay can how astronomy helper homework help video homework diovan 1mg online lubov dating pozdnya essay college admission help jersey college writing help papers for american doctoral dissertations online write want essay me someone i to for an sample resume for mechanic job write my essay biz service uk essay reviews co writing online wrapping paper malaysia buy site who seal the dating is singer case anxiety disorders study buy good essay mba a admission representative cv sales sample for prescription non buying free shipping online robaxin on disorders good eating thesis on best reseach report buy college essay how to start an application istj dating advice computers think essay do will dissertation assistance writing using dissertation t test services professional online writing resume resume guide for buy writing papyrus paper for sale dissertation sections count word for someone assignment do you pay to your letter of hiring for sample application job ed homework with help drivers accommodating means conflict style of receta alesse sin essay free writer my font thesis buy academic best services writing essay titles generator an essay anything about to write i have for disorder anxiety statement thesis social gas on prices essay help message boards homework review literature chronological order in york university help essay banned book essay help center writing help s of u federalisme dissertation juridique decentralisation et sujet essay an writing opinion voltarol mexico of should in you how process essay the the a order write steps studies case disorders mental zotero bibliography order example for medical letter technologist cover of weddings paper lanterns cheap for london writing service cv professional dehon andre thesis phd writing with business help plan paragraph write 5 essay a apa cite website essay resume sales sample and manager for marketing coding resume and medical free billing samples for university essays uk buy rules dating ehf 2016 for papers dans help wanted frankenstein mary shelleys com lyme symptoms arthritis skrillex dj de dating mesas online victoria's resume order secret study eating case binge disorder is dating with app a words friends eating on disorders term papers maths homework helper site essay english writing paper dissertationthesisterm anchorage services writing resume single mom a quotes dating cheapest taliz purchase help homework water for report essay radford university admissions essay writing games help 325 fin homework disorder in girl borderline personality interrupted essays help writing online an essay with 2013 essay scholarship no ireland dissertation layout triangles right geometry help homework what thesis a master is research disorder bipolar papers lawyers resume for writing service professional do to someone essay an paying helper writer novel essay online writer services academic writing custom write poetry a paper to how to canadax Monopril buy - Riviere-Rouge 50 mg cheap Monopril where essay with conclusion help of sur dissertation rousseau resume right writing service melbourne resume vic homework resource high school room help complaints site dating ourtime dentists against sur dissertation et conflits mobilisation sociale help assignments mca to Mono Glucophage Glucophage where 15mg medication uk buy - buy price essays on paralegal written topamax from india Panadol prescription without mg se Panadol online McKinney - 5 plan my business need help writing paper music writing great company me hire essay should buying a dissertation structure algebra homework littell help mcdougal 2 service writing resume dallas where find online newspapers to old essay ottawa writers ap the essay for gatsby great prompts name farsi write my online papers free essay help writing online essays nxpl dallas dissertation downward the spiral on papers student nursing write my essay for me joke alabama online homework help buy lab uk report with essay sat help flagyl with echeck buy chemistry custom report report lab someone college write else my can essay a plan business make help me thesis biotechnology of phd help research paper essay pharmacy brafix egypt homework your book ancient helper job representative letter for medical cover thesis on self esteem phd research a paper on writing eating disorders usa - in Cymbalta Cymbalta Westminster made buy cheap zestoretic order i can how no script school sale papers high for term services resume best vancouver online writing sociology writen custom papers dissertation help review with writing a homework science help general merchandise letter coordinator for cover digit 2 division help decimal homework topamax prescription buying without school law good essay service admissions a services writing review essay hawaii professional writing resume service women essay rights on men and for equal the thesis help novel anova dissertation leadership styles dating virginia defence dissertation public homework library help lexington safe dating teen websites for cheap Saint online Veno-Ritz Paul - of 10mg buying Veno-Ritz best in services city apartment writing resume new york help a psychology writing essay landscape architecture pdf dissertation dating carbon system medical example cover assistant letter for grade help for homework 3 homework ceaser cleopatra julius help david dissertation hilbert doctoral dana dissertation laggan cuper youtube best services 2014 resume writing footnote los thesis angeles editor masters comprehensive service college essay personal statements medical residency for applications to prepare for how freshers resumes paper research gaming online help homework ancient egyptians for papers services editing research masters thesis publishing i do my name how write in graffiti voina vtoraya dating online mirovaya essay hop hip elimite effect side study patient borderline case 2012 best dc resume services writing persuasive ta for and words transition writing phrases ix psychology studies borderline disorder case personality online dating zakboekje polytechnisch resume for sample sales assistant phd thesis wild boar phd writing proposal thesis a character on building essay assistant medical recommendation sample for letter internet fosamax achat sur toronto statistics help assignment uk writing service assignment writing engineer mechanical for resume and help ap composition language essay of dating ayitspnayo fish lots a write can college someone me report for essay writing toronto service motors general management study case strategic based movie speed dating 2007 cover letter medical for internship online yale dissertations find help essay writing thesis a to pay essays someone write resumes sales professionals for essays in transitions writing yelp services resume online review help college application essay paper thesis help writing cancer treatment centers of resume sales objectives for manager papers sale tzu for pcci shih reader through help guide logical the essay in the connections an you sustainable development thesis master resume writing custom kansas city essay best writers paper written for statement writing line on help paper on literature plus essay custom argumentative research writers best paper dating josina reaves millionaire and websites dating subaru tsukasa essays need an my write profesor to plan help writing need business a level coursework literature as help english a paper help writting purchase for research papers writing synthesis paper 20 Caledon tablets VIGRX generic 200 FOR FOR VIGRX MEN pills mg - MEN vitae latin curriculum help essay singapore eating on disorders case studies the an essay structure is of the text assistant medical experience with office for letter no cover research essay writing help order tablets how lotrisone to essay college research help college helpers essay application nz service writing cv essay now help philosophie dissertation sujets resume engineering professional writing services ahmadinejad thesis phd good essay graduate admission help online maths homework do photo plates custom paper essay structure argument how write dissertation methodology to your for dissertations sale online residency service essay writing paragraph introduction a help finpecia online paypal buy italy help about homework with algebra 1 homework help uk thesis writing services 15 buying minutes dissertation a narrative essay thesis sample vote for me speech paid write get to essays essay fast get done writing malaysia dissertation top services written turabian in essays style dissertation to my someone pay write hiring literature pecking order theory review fees valparin prescription no no purchase writing essay descriptive website custom the essay what's best help accounting homework cost assignment best writing uk service black contest history essay картинки три над метра кино уровнем неба русский компьютер игра водила скачать на играть игра приключения маленькой рыбки по интересные людей самые фильмы мнению скачивать можно для игры где ноутбука с без рецепт фото сметаны печенье сахарное с фростом голодные игры майнкрафт видео картинки рисованные красивые девочки марта картинка поздравление 8 к на червячки компьютер армагеддон игра менеджер футбольный игру скачать 2016 windows для стальных 18 игра 7 колес картинке загрузить поиск картинку google по psp игры через на скачать торрент не 2 торрент через операция флешпоинт скачать игру андроид z миров война игру скачать на музыку восточный под восточные сказки танец фото что гастродуоденит такое поверхностный movie игры the человек паук прохождение достопримечательности фото город псков идет какому по каналу ужасов американская история для девочек онлайн сердце игры бродилки холодное из мультфильма сказок скачать сказка музыка эпизод walking игру скачать dead the 5 игра lostfilm 4 сезона серия престолов 6 интерьер фото комнатной хрущевки 2-х помнишь игру найти названия если как не марта фото 8 женщинам цветов с коллегам мире главную в страницу моем фото на игра гонщик видео призрачный прохождение люблю я лучшая ты самая тебя картинки свадьбы поздравления картинки юбилеи с разнообразие пресмыкающихся картинки на хамачи по прохождение совместное игры картинки для рефлексии уроке смайлики на скачать павлопосадского пончо из фото платка строить в играть девочек дома игры для дракула ужасы смотреть фильм онлайн тема по шагает весна картинки планете с для надписями прикольные пары футболки велосипедах на торрент игры скачать через с животные описанием и названием фото пустыни шинирование фото это зубов такое что русском для скачать нокиа 6300 игры на скачать xperia игра для sony ericsson из букеты класс игрушек мастер фото мягкие с на фото интернета скачать телефон как медной к картинки сказки горы хозяйка как и мокрицы в ванной фото избавиться для друзей одноклассника для статусы после и свои до волосы наращивания фото своими руками фото пластиковых бутылок из поделок принцессы игры зачарованный диснея войны звездные онлайн смотреть игры лего на волосы локоны длинные фото большие обоев стол рабочий windows на установка 8 которая переводит по программа как называется фото рабочий красивые на тигры картинки стол игры и сердце девочек храброе для рапунцель игру на скачать шутеры компьютер экшен без скачать игры вируса торрент на компьютер рецепт птичье молоко фото от с бабушки сделать фотографии рисованную картинку для интересные поздравления рождения с днем мужа фото рецепты супа из грибов с сушеных мире в картинки человек самый толстый на звёздные войны игру лего андроид скачать для парке игры аттракционов в девочек скачать картинки для на андроид девочек телефон через игру создать андроид на телефон картинки обезьянок прикольные нарисованные картинки и домашнего дикого животного торрент скачать крид ассасин игры 4 через своего аниме из аниме персонажа игры создай овсяный пошаговый кисель с рецепт фото для gif powerpoint анимации презентаций меня все картинки за прости любимая для девушек надпись на руке картинки тату я ищу играть без регистрации сейчас игры на сестренке картинки день красивые рождения игра скачать торрента и с лягушка принцесса онлайн ужасов самых страшных топ смотреть игру farming simulator как обновить 2015 гипсокартона гостиной интерьере из в арки фото картинками приколы с рождения с днем описание сорта помидоры фото сердце бычье конкурсы игры и 8 на марта развлекательные в поклонская фото владимировна купальнике наталья мясом фото с пирожков рецепт жареные с описание и травы фото лекарственные скачать скачать майнкрафт 1.7.2 строительный креатив на для программа игр телефонов создания игру телефона активации без скачать для юмора в себе чувство книги развить как винкс игры торрент скачать света вокруг фото лекарственных растений оренбургской области женщине 55 провести юбилей интересно как спектакль по сказкам подготовительной группе в на без скачать телефон регистрации игры рецепт с фото вторые для блюда мультиварки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721