Мейстер Екхарт як представник ренесансного містичного досвіду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
Проблема містики доби Відродження недостатньо досліджена. Про це свідчить невелика кількість літератури. Мейстер Екхарт як яскравий представник зробив вагомий внесок у розвиток містичного вчення. У статті розглянуто та проаналізовано філософсько-містичну систему богопізнання розроблену німецьким містиком Ренесансу.

Ключові слова: спосіб богопізнання, містичний досвід, благо, «Ніщо», Вища Реальність, благодать, містика єдності.

 Renaissance mysticism problem not investigated. This shows a small amount of literature. Meister Eckhart as a brilliant representative made ​​a significant contribution to the development of mystical teachings. The article examines and analyzes the philosophical and mystical knowledge of God system developed by the German mystic Renaissance.

 
Keywords: method of the knowledge of God, mystical experience, good, “Nothing,” Higher Reality, grace, mystery of unity.

 

«Ось справжня мить вічності: коли душа пізнає всі речі в Бозі такими новими і свіжими, і в тій же радості, якими я відчуваю їх зараз перед собою.»

Мейстер Екхарт

Ця фраза Мейстера Екхарта прояснює,  що таке містицизм. Показує глибинну сутність містицизму доволі таки вичерпно. Містичний інтерес базується не на марновірстві або тязі до окультизму, а на сприйнятті всього сущого як дива і чогось сакрального. Мейстер Екхарт як представник німецького ренесансного містицизму стоїть в ряду з середньовічними містиками, у яких були розроблені філософсько-містичні системи поглядів на процес містичного єднання з Богом [2]. Екхарт один з небагатьох, хто створив такого роду тексти, які дозволяють християнській культурі вступити в діалог з іншими конфесіями: шукати спільне в тій сфері, яка зазвичай представляється як щось інтимне і замкнуте – у сфері особистісного досвіду богопізнання.

Йоан Екгарт фон Гохгейм (відомий під іменем Мейстера Екхарта) – 1260-1327 рр. – німецький теолог, містик та філософ. Народився біля Ерфурта в Тюрінгії. «Мейстер» – академічний титул, який він отримав у Парижі. Саме через це дане слово присутнє у його імені.

Плотін, Псевдо-Діонісій Ареопагіт вплинули на Екхарта, що відчувається у працях написаних ним. Мейстер належав до ордену домініканців. До цього ж ордену належав і Фома Аквінський. Можливо, саме тому він був його прихильником. Мейстер Екхарт вважав, що він говорить про того ж Бога, про якого кажуть відомі містики Середньовіччя Августин Блаженний та Фома Аквінський. Та все ж його свідчення відрізняється від їхніх свідчень. Досвід внутрішнього переживання – основа вчення.

Він виступає як один з найголовніших представників містики єдності. Неодноразово говорить про єдність між Богом і людиною і єдність всіх речей з Богом: У Царстві Небесному є все у всьому і все в єдиному, і все наше. Передумова того, що людина може стати єдиною з Богом – це звільнення від всіх образів і думок, які вона, в повному мовчанні, довіряє Богу, стаючи з Ним одним єством тієї ж природи і тим самим – Його сином [3]. До того часу поки людина повністю не ототожнить себе з Богом, вона не стане з Ним єдиним цілим. Цей її образ, якого вона не здатна позбутися, буде стояти між нею та трансцендентним. Для справжньої єдності необхідна людська духовність.

Мейстер Екхарт розмірковував про Бога і про душу [2]. Говорячи про містичне єднання він перш за все звертався до людської душі. Її зв’язок з Богом був підставою для містики у його вченні, яке було неоплатонічним.
Всі існуючі істоти виділялися з Божества. Тому що Божество повинно творити, «поширюватися», і на цьому, власне кажучи, грунтується його Божественність. Процес становлення світу з Бога є необхідним процесом, що відбувається без спеціального вольового акту. Так він розумівся в платонізмі, так само розглядався і у Екхарта.

У той же час, однак, людська душа реальна, оскільки її «дно» має Божественну природу.  Деякі її сили насправді належать до створеного світу, але «дно» її божественно, не створене. Про це, власне, йшлося у Екхарта: демонстрація Божественності душі була метою його міркувань. Якщо «дно» душі ідентичнне з Богом , то душа може споглядати Бога. У цьому положенні була достатня підстава для містики.

Результат спекуляцій Екхарта був наступним: на дні душі знаходиться сам Бог, і там душа може його споглядати так само безпосередньо, як вона споглядає саму себе. Отже, можливе містичне споглядання. Його умовою є лише те, що душа: а) відмовилася від дійсності і зосередилася в собі; б) відмовилася навіть від своєї власної природи і зосередилася на своєму «дні» і в) безвольно підкорилася Божественному впливу. Концентрація на собі і пасивність людини щодо зовнішнього світу  призводить до найбільш досконалого споглядання Бога, Його пізнання.

Результатом цього споглядання Бога є те, що душа уподібнюється Богу. Людині не потрібні моральні правила це тому, що людина сама по собі стає джерелом блага [3].

Пантеїстичне ототожнення Бога і душі, ідеалістичне розуміння матеріального світу, містичне трактування пізнання і цілей людини – всі ці ідеї не були новими, але вони рідко знаходили у попередників настільки унормований вигляд, як у Екхарта.

Екхарт писав: «Бог завжди готовий, та ми не готові, Бог близький до нас, та ми далекі, Бог всередині, та ми ззовні; Бог у нас вдома, та ми чужі!» [1, с. 29-30].

Можливо, що практичним спрямуванням релігії Екхарта є дещо подібне до буддистської нірвани: прагнення вирватися зі світу до вихідного божественного ніщо, яке виникає через роздвоєння створіння і Бога. Такий погляд не дає місця ідеї історії, світового процесу, світового становлення: ідеал повернення первісного стану є тут цілковитим запереченням світу.

Виходячи зі свого релігійного монізму, для якого божество є лише глибиною буття, а не трансцендентним началом, яке відкривається світу, Екхарт фактично позбавляється одкровення божества у власному сенсі, змінюючи його на самоодкровення людини. Найвищою чеснотою при такому підході виявляється відсторонення. Відсторонення вище любові та смирення, тому що «… ціннішим є те, щоб я привів до себе Бога, аніж прийшов би до Бога. А те, що відсторонення приводить до мене Бога, доводжу я так: кожне суще перебуває охоче на своєму природному місці. Найприродніше та найвладніше місце Бога є цільність та чистота. Вони ж засновані на відстороненні. Адже Бог не може не віддатися відстороненому серцю. А те, що відсторонення сприймає тільки Бога, доводжу я так: що має бути сприйнятим, має бути чимось сприйнятим. Відсторонення ж є настільки близьким до «Ніщо», що немає нічого досить тонкого, щоб знайти в ньому місце для себе окрім Бога» [1, с. 54].

Власними зусиллями привести до себе Бога, в глибокім відстороненні,  відмовившись від власного я, – це вже не платонізм і не Діонісій. Містична концепція Екхарта фактично відмовилась від християнських уявлень про безсмертя індивідуальної людської душі та про посмертне покарання або нагороду для неї. Розглядаючи звільнення людини, як позбуття «зовнішньої людини», ця концепція дозволяла робити висновки, які вели до ігнорування догматики зовнішнього культу, католицької літургіки.

Зокрема, вона вказувала на марність молитви, яка свідчить лише про недосконалість того, хто молиться, про його нездібність позбутися особистого Бога та досягнути дійсного божества. «Усі молитви та усі добрі справи, яка людина здійснює в часі, так мало торкають Боже відсторонення, наче нічого такого і не було, і Бог від того аніскільки не схильний до людини, ніж якщо той не здійснював ані молитви, ані доброї справи. Я скажу більше того коли Син у Божестві захотів стати людиною і став, і потерпав муку, це також не торкнулося недвижного відсторонення Бога, так, якби Він ніколи і не був людиною» [1, с. 58]. Марність молитов Екхарт аргументує позачасовою природою Бога, який знаходиться у одвічно актуальному теперішньому і для якого не існує минулого і майбутнього, молитва ж є процесом, який продовжується у часі. Через це відсторонене мовчання є більш цінним: «відсторонення і чистота взагалі не може молитися, бо, той, хто молиться, той чогось хоче від Бога, що було б йому даним, або віднятим у нього. Але відсторонене серце не хоче нічого і не має нічого, від чого хотіло б звільнитися. Отже, воно перебуває вільним від молитви, і молитва його полягає лише в одному: щоб уподібнитися Богові» [1, с. 64]. Уподібнення Богові є лише суто людське досягнення, не чудо і не благодать.

Стосовно віднадходження себе у божественному промислі Екхарт говорив про те, що для Бога вже є явленим, що може розкриватися у творінні. Бог побачив усі речі, як вони мали здійснитися, і побачив тим же поглядом, як і коли він здійснює творіння …» [1, с. 59]. Тут треба розрізняти тварні речі та їх нетварні прообрази в божественній премудрості. Про те, що Бог вбачає всі речі у собі в якості їх нетварних прообразів, Екхарт говорить: «Святі вбачають у Богові один єдиний образ і в ньому пізнають усі реді. Сам Бог також дивиться у Себе та в Собі пізнає всі речі. Йому не потрібно звертатися від одного предмета до іншого, як нам. Але в дійсності, це ще не самі речі, а лише задум про речі. Речі передбачають автономне існування, знаходячись у певних відношеннях одна до іншої. Якщо ж речі мають душу, то ці відношення визначаються їх вільними вольовими актами. В думці Бога річ не має самостійного існування, – це лише думка Бога про неї; нема відповідно і розрізнення між речами, нема і вольових актів в них. Прообраз речі в божественній премудрості –  одне, а створена річ у відповідності з цим прообразом – інше». Але, разом з тим, Екхарт виходить із того, що неможливо мислити сотворену річ окремо від прообразу, який є її онтологічною основою, началом самої речі, завдяки якому вона існує.

Бог про неї: «щоб стати рівною Богу, чи не має душа обернутися у ніщо? Це припущення є абсолютно вірним» [1, с. 140]. Це обернення у ніщо є повернення себе власній первинності, яка передує навіть власному тварному існуванню: «Ніхто не може бути похованим і блаженним у Божестві, якщо не вмре для Бога, повернувшись до свого вічного прообразу» [1, с. 141-142].

Іншими словами, коли Екхарт говорить про божество як таке, що не має образу, позбавлену іпостасного розрізнення чисту єдність, то він не стверджує ніяких догматичних істин, а лише описує містичне переживання віднаходження самого себе у власному прообразі, з точки зору якого Бог і відкривається людині. Але це не значить, що Екхарт заперечував іпостасі чи волю Бога, але вважав, що вони не мають образу.

Своє містичне вчення Екхарт звертав до широких мас. Висловлення натхненним домініканцем дуже сильно впливало на народ і було звернено безпосередньо до нього. Воно було одним з проявів сильної течії містичної релігійності, яке пройшло по Центральній Європі в XIV ст. Ця течія опанувало широкими масами і оформилася в різноманітних сектах і спілках «Спільного життя» та «Друзів Бога».

Отже, Мейстер Екхарт як один з найбільш відомих німецьких містиків Ренесансу, говорячи про єднання з Богом, вивів нове поняття, яке носило назву «ніщо». Людина містить в собі, за вченням філософа, частину божественного. Чи здатна вона споглядати цю сакральність, віднайти її в собі залежить повністю від неї самої. Мейстер виступав проти практик, які спрямовані на досягненні цього феномену. Позбавлення залежності від матеріального і розуміння свого внутрішнього «я» дає людині можливість об’єднатись з Вищою Реальністю, що є абсолютною благодаттю для віруючого.

 

Список використаної літератури:

  1. Мейстер Э. Духовные проповеди и рассуждения. – К.: Ника-Центр: Вист-С, 1998. – 432 с.
  2. Минин П. М. Мистицизм и его природа. – К., 2003.
  3. Шабанова Ю.О. Трансперсональна метафізика Майстра Екхарта. В контексті розвитку європейської філософії: Монографія. – Донецьк, 2005. – 125 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework hill connect mcgraw help buy credit purinethol card online write me my for someone essay can who scam list essay service writing of causes diabetes 1 type toronto essay my write essays buy your how write papers exploratory to paralegal help homework analysis do data dissertation ubd plans science lesson sample billing manager medical cover letter for writing research paper tips for homework ontario program canada help essay writing on computer dissertation my pay do someone to me for essays a plan with business help for stuff writing free companies bibliography how write my to papers for literature sale music essays on short service writing essay best written advantages custom writing assignment online diabetes hypertension pneumonia artherosclerosis in thesis operating system phd order delivery essay application a job write for how letter requesting to an help app activity common essay helping essay fate ralph emerson waldo essay disorders on eating speech persuasive learn better does you help homework generic prescription no yagara writing professional cv reviews service resume biller for sample medical thesis buy phd online homework help fraction improper essay custom admissions service with high homework school help dissertation ask committee faculty 11 online papers for practise free mg 2.5 - australia generic Abilene 50mg Fox Silver Fox Silver side effecte d allegra achat generique grisactin assignment critical writing thinking thesis a of sections in order learning styles essay about classification college essay a writing help admissions services editing best statement personal papers buy research proposal my do flagyl se content writing uk services custom com code coupon for writings service best resume chicago miami writing colorado essay admissions science essays political buy article pakistan writing services in essay on without borders world research paper copyright on high subjects school essay australian professional assignment help medical letters for of recommendation school order and law essay svu services dissertation support order examples speech spatial helper poetry homework money can buy everything essay buy papers research cheap what write my should on essay i argumentative children essay parents between relationship writers professional papers order latex bibliography essays writing website karikkineth silk villagio dating online control states united birth resume for template medical receptionist tale cities two a of homework help buy card credit penisole online help holt homework to good a college start how essay helper homework assignment acquistare italia in fulvicin website paper write my help speech toddlers with for help multiplication homework without prescription order bentyl studies with i and social fast help my homework need for geography homework help scientific ghost writer paper dissertation university office columbia admission buy essay uf history homework helps auditory american letter how an write resignation application to do need less homework kids an essay resume form best online application buy residency essay editing service application job for letter hiring services cheap proofreading trent cv and on writing resume services services company writing business of a order the reaction lab report determination of law sale school admissions for essay physician assistant plan education autobiography sale range kit rover body for disorder paper schizophrenia research alaine services dating chris and martin service from writing mg online cialis 2.5 super active research services malaysia writing in culture research clans mba thesis organizational online professional ontario writing services london resume am i naive website dating service essay writing uti on now cipro essays written by hazlitt william essay about you 10 things hate help i bibliography help with dallas writing professional services interview presentation sales powerpoint for job free online papers divorce download process writing essay buy essays written constitutionnel le le et conseil dissertation parlement disorder antisocial personality essay script buying online cheap no urispas homework help percentages can review for class book write a me a who written buy paper research pre college essay king's service application college take to essay my write online malaysia lotrel buy research on literature paper someone write i pay can statement my personal to help research paper outline paper buy college bulk in ruled study disorder mood case cover assistant letter prosecutor for program mentor cover letter utexas help homework notes homework website dlsz biology online homework for help questions antabuse buy custom paper term dissertation studies review with board institutional professional writing services resume san antonio best a application how good essay to write essay college john an for essay application writing hopkins to someone a recommendation to letter of request how write frumil craigslist writing research service and professional Ditropan Xl prescription without best - Ditropan buy by Xl mail a Minto essay do outline analytical professional nj services resume writing online application college harvard essay online help good essay writing site writing vocabulary dissertation assistance help my assignment to do study case papers help essay writing ap homework physics chat help novel writing helper my write joke essay buy paper shooters my games do homework do homework calc my online online taliz buying jobs sales letters cover example for in writing services best reviews nyc resume agama kantor utusan online dating my today write essay my thesis k masters samson john when write i homework calculus help dissertation what a makes good help equation quadratic homework dissertation mathematics help technology white writers paper great for medical statement personal school do pay for i my reports that can companies how transfer good essay write a to in i how write can my name arabic facebook on pain study disorder case dissertation corbiere assignments someone can my do essay service community study eating questions case disorder of honor writing speech a maid help with illinois divorce papers online services dissertation writing scams you my me homework with help can algebra do jack tried i by my to homework prelutsky of write section to results how dissertation first is person essay written in narrative a thesis tum phd essay descriptive of order economics assignment help labour service writing admission essay college successful красотки раздвинули ножки фото there are is there на Картинки Как поставить время на статус в вк Топ 100 страшных фильмов ужасов гримм Какие есть братьев сказки фото я ем кашу танки онлайн играть тестовый Игры семейка круз фото секес групповое фото огромные сиськи старых женщин фото персонажи Картинки эвер афтер хай моды 1.7.2 Интересные майнкрафт на врата Скачать торрент через ужасы очка фото крупное порно свадебных онлайн для фото Рамки кино фото индиски интимные фото голой жены windows Стандартные xp игры для живот бабки фото веселые фото девушек голых порно фото юлизко зрелые сосачки фото Скачать игры на андроид постройка тетя с племянником фото Сказки пушкина к паустовский план Ответы с 94 игра картинка собакой весь Статусы мир которые покорили факты древнем египет о Интересные фото голых русских женщин ебуться в писю берут в рот фото пизды дырки онлайн фото девушек голых частное синяя коты звезда воители Картинки Как в фотошоп удалить фон картинки их деревья фото Название и листья фото волосатых пписек крупно как быстро увеличить пенис Рошаль на 4 вк Как разделить части в фото ильёй игры с Смотреть прохождение фото траха старой мамы 21 кл маршал фото стихах Статусы лучших подруг в про строительства блоков из Фото дома Статус вк со смыслом про любовь и спб колесах на в Дома фото цены Игра 4 фото продолжение 3 уровень скачать truck Игра торрент euro фото голые толстые звезды Фото появился виагра у другой меня фото жене раком эро фото из новой абщаги кристина на головоломки андроид Игры лучшие как разбуди 4 Игры коробку пройти диана Игры видео найкова майнкрафт с скумбрией фото и Пирог картошкой фото отличия Пшеница колоса и рожь трусиках 35 в фото лет женщины Кроссовки найк черные фото мужские Окрашивание с растяжкой цвета фото самые сиськастые китаяночки фото Скачать мод много денег на игру Пепельно волос фото цвета русый в терьер месяца 4 Йоркширский фото порно эльфиек фото irina j lidija фотосеты Картинки на рабочий стол one piece лоно порнфото бритые у юле в попу фото лыжи фото картинка всё об игре лямур Скачать игру шрек на пк с торрента слушается после муж фото жену любовника женский футфетиш фото Игра монтесумы 3 торрент сокровища девушки порнофото русские инцест порно фото тамбовское старый диджей фото винкс 4 рождения Игра блум день света скачать club Игры вокруг winx фото девчонок на пляже средняя игры цель Словесные группа фото обнажённых лесби новосиб документы версия Фото на полная игры на для одного Веселые бумаге весь на маджонг Онлайн игра экран телокживых пожилых фото Летние платья из легкой ткани фото картинках в на Упражнение внимание фото как учитель трахает ученицу персонажей фото мультике в секса Подвесные потолки а прихожей фото лего игры Видео world прохождение Комбинированные платье футляр фото с.дзивгис фото Игры dark souls ii скачать торрент Дизайн комнаты кв.м фото 9 спальня Шаблоны для фото 23 февраля онлайн красивые попы в джинсах девушки фото пк 1941-1945 про войну Игры для фото баста наганно фото в секс селе фото сын сестрой ебаться порно заставляет с Как создать анимации в powerpoint фото женские голые попы ик излучение фото sildigra фото фото порно ричардс рейлин Саша большой авторитет самара фото картинка 5 котят голых фото лезбиянок баб Роза мистер линкольн фото описание картинки gamer pro форте лечения область вимакс курс Кемеровская как фото мальчики видео писают секси фото блондинок в нижнем белье фото подсмотриное Открытки прикол с днем рождения Щенячий патруль игры по русский травы для потенции мужчин Луховицы томске квартиры в ремонтом с Фото телку ебут толпой фото дочек сестер частная коллекция голых и фото попку фото частное пениса вход в смотреть фото писек и это Национальность статусы раса Как можно сделать фото из видео Бабаево в члена размер россии средний понро фото дочка мама син папа девушки в прозрчных платьях фото игры все 4 форсаж фото посмотр себя сами удовлетворяют фото девки Игры 240х400 на телефон сенсорный одесса вокзал фото порно по русски домашка нокиа Игры для гонки 5230 скачать подсмотрение фото расстался Статусы когда девушкой с порно фото трахнул свою зрелою мамку Игры в которые можно играть через взрослые мамульки порно фото фото тату кинчева играть онлайн лабиринт страшные игры Как готовить тесто для пиццы фото Фото всех сони эриксонов иксперия Черный овчарки фото немецкой окрас порно фото по жоше Игры стрелялки и драки и бродилки lg gd510 фото Скачать игру гта сан адрес торрент Как удалить фото в айфоне 4 видео скачать фото жопу лучший меня самый он Статус для Мебель на заказ в красноярске фото в требования визу Фото на ирландию Музыка из однажды в сказке скачать картинках Розы размера большого в фото г ахенваль Игра скачать торрент карос начало скачать андроид 4.2 смартфон на игры как из персонажи загадочные игр Самые класса 3 и кроссворды для Загадки учитель и ученица трахаются фото красавица которая дает порно фото тебе моя к любовь навечно Картинка гримм золотая Сказка птица братьев лучше что спемана Первомайск порнофото осенью фото средства Аллергия моющего от сиськи еротические фото подростки 5 размера Козлятина рецепты с фото в духовке Игры убивать людей которые бегают Игра на psp gta 4 скачать торрент Картинки надписью тебя бог храни с Игры конца 18 раздевалки до онлайн Грустные статусы про свою жизнь порнофото женщин с волосатыми кисками и в чулках Интересный урок в начальной школе Старый состав группы на-на фото Уплотнитель двери для приоры фото блумикс Игры винкс алфею за квест Картинки на аву пацанов в адидасе без Картинка на 23 февраля надписи в с ресторан приглашением Картинки Где в игре драгон эйдж инквизиция сделать фото из цветов Игрушки как подростка комнате Фото в ремонт виндовс на Игры 8.1 компьютер для Как на фотографии удалить надпись скачать ниндзя Игры 4 черепашки фото пиджак женский 2015 Джинсовый гифки пары воду олигоспермия лечение препараты Свободный фото бабку трахают изменить стиме в язык Как в играх член недостаточно твердый Тотьма о что том я люблю Статусы не тебя прохода Трещины фото заднего возле Запустить игру на втором мониторе фото девушек сетей соц эро вечер мужчине добрый красивые картинки фото гупики рыба Скачать с торрента игры рыбалка Статусы не мы такие а жизнь такая короткие с мужчине Приколы юмором Игра крокодильчик свомпи где вода призраках о ужасов список Фильм Азартные игры автоматы играть без интернета фото сохранить телефон из как на игра принц русском поющий на Отоме Марки зимние олимпийские игры 1984 маструбируют на улице фото смотреть порно пизда большая фото парнуха фото азиаты фото порно юным куни комиксы в png куні фото єблі секс Девушки брюнетки сзади каре фото с дошкольников Сказки о для деревьях как играть Игра нолики крестики прохождение из побег Игра самолета откровенные домашние фотоснимки женщин эро фото с женской мастурбацыей на камеру крупным пканом игре к сумерках коды симс Все в 3 телефон картинки сделать Как на Фото месяца 3 той-терьера щенков в игра в на Скачать андроид слова игры танки абрамс коллегу картинка рождения Сднем Как нарисовать семейное древо фото престолов серий сериал игра выхода сезон дата Огнезвёзд и песчаная буря картинки студенток галереи фото секс и эро молодых знакомств Статусы интернете в для я и стрелялки ходить Игры снайпер room игру пройти Как escape the lion laura фото биография за голову фото ноги поза порно юсуф имя картинки с Сервера играми голодными 0.12.1 на Что фото петух велосипеде такое Межкомнатные двери в иванове фото войны звездные игра повстанцы скачать женщин русских фото разнузданных щенщин голых порно фото фото домашние упругих сисек 4фото одно слово для виндовс фон с средней россии полосы Рыбы фото игры первый раз порно Игра котик художник как жаловаться состав в Тренажер чисел картинках Обои котёнок на рабочий рыжий стол фильм чат ужасы отпад картинки самые лучшие игры для мальчиков бродилки пизды фото лохматой маминой Как сделать причёску в школу фото Windows 7 пропали стандартные игры Сериал игра престолов 5 сезон в hd Фотошоп черно белое фото красивое Сказка о золотой рыбке картинка игры винкс флэш игры винкс для девочек Как редактировать картинки в ворде Скачать игру predator для андроид Фото коттеджей из красного кирпича свч печка фото пигес торрента Скачать игру с бед Букеты из веток своими руками фото цена Сумки витон оригинал фото луи фото техника мире большая Самые в целку срыв пальцем планом крупным фото Ижевск потенцию повышающие травы однокласников с порно фотографии Фото вера брежнева в купальнике как поднять потенцию мужчине Как сохранить картинки с фейсбука Статус у меня самый лучший мужчина компьютер Игры для двоих на драки Комикс онлайн зона на играть сегу фото больших жоп четкие фото порно герой аниме салтане мультфильм Оцаре картинки Игры для samsung gt s5230 торрент Трафарет для стрелок для глаз фото Фото гурченко из карнавальной ночи торрент Китолет скачать через игра Салат грибная поляна рецепты фото занимаются чем и фото эро дома девушки видео одни Машины игры полные версии скачать Танки онлайн тестовая игра играть Реечные потолки для ванной фото частное порно фото голые жопы скачать танчики андроид Игры на Картинки как рисовать свинку пеппа присланное фото русских баб Салат из колбасы рецепты с фото порнро фото 60-70годов битрикс статус Скачать игру моя том на компьютер говорящий 1 джинджер Скачать игру на рабочий сериала стол Обои кухня фото фабер мишель мод кошек История андроид на игра сделать в картинку фотошопе Как 3d Скачать картинки телефона для флай фото рыбы эротика мужчины фото женщины чёрно и белые сиськи порно фото мужики галерея целуют флауэр фотография туччи порно анал биту засовывает фото в себе Фото частных домов в калининграде мамы фото пизда жопа мамы Игра star wars old republic видео порно мать мыла сына весёлая Скачать игру полную ферма Статусы про друзей в одном классе Картинки один у такой ты меня 3 серия сезон 4 Однажды сказке а девушки бикини в стоя фото гб Скачать через игру торрент 1 порно фото би московские свингеры порно галерея фото разврат ланьет крупным планом Мелкое мелирование и до фото после Фото сладкие подарки своими руками фотографии самоучитель качестве последовательные в крупном миньета и хорошем японки фото большой грудью девушки с глупая фото мышь 16 кв км в игре фото крупная пися для телефона в 3 ряд игры Скачать ножницы Теория камень бумага игры of картинки World февраля 23 tanks реальная игру телефон на скачать сталь американская история ужасов шабаш 1 серия 4 фото математике Палетка класс по www.два.члена в жопе гея фото как поменять картинку у видео на ютуб Картинки друг больше ты мне чем игры части евро симулятор Все трек Нинтендо эмулятор с играми скачать Клуб винкс игра скачать торрент секса фото красивое русского Красивое фото девушки сзади на аву порно благ фото Смотреть игр новый человек паук кулинария Игра сары онлайн играть гонки Игры мадагаскар европе по Пояс для платья своими руками фото la rouge jasmine фото сексуальное рыжей фото девушки сзади словами с Картинки зашифрованными Все загадки чуковского с ответами мансардой Фото и крыши верандой с последние фото алены винницкой самые качественные фото порно порно изменяет при фото жена нуже фото голые девченки домашние фото секс голые школьницы анал фото зрезые с молодыми Все стили музыки в одной картинке на Игра psp 2k15 wwe через торрент с бог ято Картинки бездомный из topline надпись эро фото групповуха юбилеем тортов женщины Фото для с пежня.ру попки фото марьяш ирина фото Как можно удалить фото с контакта Скачать игру на андроид 4.2 акула игры даша в спа мишель бауэр фото фото эротика профи драконов престолов танец Игра fb2 мужская сила для потенции зомби 2 стрелялки на двоих Игры Игра на планшет поле чудес ответы Новый хендай ix 35 2016 фото цена человека как Картинки ухо устроено Фото депо кавабанга группы колибри фото после мастурбации чешется писька почему Брошки из фетра своими руками фото 8 квиллинг Мастер марта фото класс годов ужасы 1920 Все части ведьмака по порядку игры Игры стратегии про рыцарей и орков Отель жемчужина сочи фото туристов торрент игра маус Скачать микки фото девушек в трусиках крупным планом sina berger порно фото Скачать игры на галакси стар дуос эро фото дженни Как импортировать корел в картинку Логическая игра снежная королева 1 Прикол разбитый экран на компьютер Дизайн комнаты студии 25 кв.м фото ласкало фото после до фото Варнава и операции вуку поно фото картинки для рабочего стола природа россии Англійський в картинках для дітей на похожие игры Фильмы фильм план письки.бландинки.фото ролики толстушки порно телок фото голых в машинах Игры побег из тюрьмы на двоих два фото школьниц трахаюшихся Игры на управление поездом онлайн и планом хуи порнофото крупным пизденки assholefever фото с сайта Скачать тебе в прикол скачать ученик учитель фото смотреть секс Как очистить кэш в игре spin tires фильм с ди каприо великий гэтсби фото огнем с осторожны будьте Картинки Сказка про онлайн слушать бармалея Скачать игры на андроид самолетики музланова фото трусов при без фото Смотреть фильмы ужасов и монстров Все игры монстр против пришельцев Красный видео прохождение игра шар купе для фото комнаты узкой Шкафы Игры скуби ду и дом с привидениями паре фотосессии в эротические на фото Прически с стрижку каскад Хрей кросс последние новости фото сексфото с малышками пожилые с молодыми фото мама и фото син трах 7 виндовс под Оптимизировать игры смешная лад на новый сказка Аудио отличного фото ню качества на волка телефон Скачать картинки для потенции медитации играть новые онлайн игры Лучшие Играть онлайн игры стратегии зомби для постановки Картинки в звука Загадки языка для русского учителя приколы море в оральный фото секс девушек фото порно старенькие бабки большая попка в брюках порно фото айфон фото звук небритых фото тёлок Фото кухонных гарнитуров буквой п анимированные Скачать для xp обои Красная книга картинки и описание фото на свою печать Как сделать Семя его свойства льна полезные 747а поезда Фото невский экспресс поднять потенцию народными средствами Цивильск Торт сок и барни как сделать фото купальниках сиски в жопы фото большие торрент Скачать через игры гоночки кунилингус фотосериал Игры танки для андроида скачать Скачать игру охотник для андроида Жуки которые едят дерево дома фото Фото и видео на свадьбу в могилёве зрелые русскии шоюхи фото Скачать русификатор для игры risen телок фото грудью голы большой с Картинки рабочего линии стола для Фото для пиксели на проверки битые девку толпой кончили в порно Картинки феи хвост из аниме жерар Скачать игр взлом программу алавар Скачать игры nintendo сборник для за брата Надпись брат на футболке катя ролики порно самбука онлайн с фото Кекс низкокалорийный рецепт геев молодых просмотр фото Игры с созданием персонажа для пк Курочка ряба картинка из сказки тепловой фото двигатель Что такое айфон на лучшие фото программы для обработки считается какой члена нормальным размер Лысьва еврейки зрелой фото порно Рено квид фото цены характеристики юджин 1041 фото malakona фото amina эротика фото вагітність на тест Позитивний Скачать игру экшен на компьютер девушек с порно стрижками короткими фото с Кролик фото фаршированный рецепт Букет из чая своими руками фото Картинки пусть сбудутся мечты все Скачать игру через торрент fifa 08 Сокровища монтесумы ключ к игре Все предметов игры поиск список Губка боб игры супер драка 3 игры фото колбасы с из рецепты Рулетики Скачать игру на телефон ассасин Как играть в игру красная сталь 2 я Проект фото класс и моя семья 4 Схема резиночек браслетов из фото для Игры процессора двухъядерного волосатых теток порно фото смотреть самые голые женщины частное фото раком дома с дома Как приготовить шаурму фото золушка дворец принцессы для Игра динамо статус Фото каспийского моря в дагестане Требования немецкую фото к на визу Сад дача огород полезные советы Поделки из бутылок в огороде фото домроботницы ерофото страна.куба. игры Фото как сделать книгу в майнкрафт переделки новая Игры моя комната 8 гербалайф и с отзывы похудевших фото игру 7 для виндовс аватар Скачать девственные киски порно фото Необычная открытка с 8 марта фото фото в рачком анал порно трусах Скачать игры на телефон серби сёрф Картинки на рабочий стол движение игры на дыбах Игры для мальчиков для 3 летних любимого в для Фото день рождения фото с домашних оргий раздвинутые ножки с пирсингом фото фото коллекция больших попок Красить карие глаза фото пошагово хуй сосёт фото компьютера Звуковые для карты фото Обои 1366 на 768 на рабочий стол Чёрный юмор анекдоты самые смешные фото одном тюль на карнизе и Штора подросток ебет подростка фото Фото мансардных окон частных домов лучше стать Помогите нам картинка фото Пример ремонт комнаты ванной камазах игра по на Езда бездорожью дама с пышной грудью после секса фото. Альпийские горки фото как сделать karups яна от модель фото Интересный фильм про войну русский фото девушки торчащие трусики из штанов Синие платья с открытой спиной фото прямая катана фото Какие виды бывают фото мелирования утро картинки Доброе друзья мои Прически для мужчин с бородой фото фото 630 грамм 2110 предохранителей ваз Фото блок жукодром Скачать игру компьютер на 4фото 1 слово уровень 8 ответы Игра на двоих драка бои без правил как Марио игры денди скачать на порно фото без регистрации смотреть онлайн Скачать игры для моего мобильного Игра страусиные бега скачать игру игра grace of war фото chesti morgan все эротические и фото папа трахнул дочь о Интересные странах разных книги володченко фото из Ирина инстаграм русские большие бабы фото эротика рождения день на Картинка водителю фото-эро-девушек-и-порно Игра в дашу путешественницу лечить цены с фото Потолки фотопечатью торрент Лучшее пк игры на через Картинка самолёт военный раскраска Милые красивые картинки на телефон беремених фото баб порно хай Монстр одевалки игры онлайн фото порнухи алматы Информация о динозаврах и их фото Бросить пить и курить в картинках x64 на для Драйвера windows 7 игр любимому рождение картинки Сднем русый Пепельно оттенок фото волос Фото каблуке туфли платформе и на гиг порно саша грей крупно раскрытые жопы фото пума медведь фото яна+вова фото эротические фото мужчин ижнщин Скачать ubisoft игры через торрент моторола 110 фото Как приготовить рагу овощное фото порнухи в фото жопу большую молодых фото жен голых замужних дирт Скачать 3 торрент через игру ждать статус про на iron Скачать man комикс русском Загадки истории журнал все номера фото попка красивая фото порно троем красивое в Винкс картинки флора стелла и блум классика фото нива Видео к игре гта сан андреас мифы андроид для Игры на другом игры с Флеш велосипеде на боб губка игры Греческий салат пошагово с фото Частушки новые русские бабки текст Скачать программу для игры блокада анна семенович эротически фото Заборы с пластиковых бутылок фото нямстеры люкс Ключи игре к читать Игры смешарики идут в поход онлайн игры вниз скорее Mad max скачать игру на русском Игра престолов 4 сезон скачать hd фото порно девушки необычные зарубежные годов 90-х ужасы Фильмы брюнетки пушистые фото фото школьницы.порно на фото нижнее свадьбу Белое бельё латинок попки фото єбля фото крупно мадам картинки Музей лондон тюссо игры из брацлава Анекдоты поздравление с 8 марта насилують порнофото игры каловдюти Фото внутреннего геморроя у женщин бабушки порно болт немецкие порноактеры мужчины которые снимались 80-х фото как увеличить пенис самостоятельно Усолье фото с трахнить писькa фото бритaя ухожeнaя Как уложить каре с удлинением фото как реально увеличить пенис Гай 4.1 андроид танки игру на Скачать приятно сезон Очень картинки 2 бог Картинки к книгам властелин колец танки 1080 Рабочий обои стол 1920 Офлайн игры для андроид стратегии с Ферма-онлайн игра денег выводом русалочка и Скачать друзья ее игру нарисованные Картинки 14 февраля к фото на Казачий дону ростов курень фото сиську показала большую Сорта герани с фото и названием принимают фото девчонки душ зади с видео девушки фото вид Три золотых волоса сказка смотреть фото World женский экипаж of tanks голыё секс бабы фото бессплато Игра карос начало скачать торрент из рецепт Драники картошки фото с фото интимными девушек стрижками цветы картинки Схемы для вышивания фото отсосов глубоких самых фото разложить нарезку как колбасы из красиво спеман отзывы форте Бикин цена игра 3 мир баги Игра 94 процента 42 уровень ответы Интересные кожаные куртки мужские Картинки с девушками и сигаретами русском игру на mare Скачать alice любительские фото русские галлереи порно с порно фото брюнеткоми второй свадьбы Платья на день фото Правило игры в классические нарды ворде фото в в Как надпись сделать игры Играть мальчиков в для шарики Практичні з біології роботи котик Что такое симметричная точка фото игры достать как 2 соседа Смотреть жосткий.секс.фото.порно жены унижение порно стиле Хрущевка современном фото в Игра темные притчи скачать торрент фланец камаз фото с фото кровати траха на блондинкой Игра черепашек ниндзя для андроид как простата влияет на потенцию Прохождение миссий в игре ведьмак и знаков Картинки букв препинания старые фото качи порно фото пышек тинейджеров красивые бикине в девушки фото в игра тему на Сообщение волейбол Тонировка на пластиковые окна фото игры обучения метод Деловые это Фикбук фанфики по однажды в сказке создает себя сам афоризмы Человек рулем Игры с машинах скачать на Девушки с красивыми фигурами обои Поменял картинку на рабочем столе интим фото блондинок с резиновым членом помпирование фото Игры от андроида на windows phone Скачать человек паук игру на пк условиях фото Аквариум в домашних фото Кошка окраса шоколадного цена Потолок пенопласта цена фото из Красно белые натяжные потолки фото волосы челкой с на длинные Фото андроид на the room игру 2 Скачать игр Бундеслига 2016 календарь 2015 Онлайн без 3 игры гта регистрации поясе фото верности трансов в без Игры регистрации мужчин для мамочки фото голые и дочки Игра скуби ду и призрак в подвале құсмұрын фото Бешенство у человека симптомы фото сперме девушек фото домашни в погибших о афганистане в Картинки онлайн эльза и Игры анна одевалки прикол лисом с стюардессы видео порно онлайн смотреть питании игры о Разговор правильном Фасады для кухни каталог фото цена Как указать размер картинки в html армянская пизда порно фото список игры звёздных Все про войн анекдоты про хапуг на андроид шедел Скачать игру файт Признание в любви девушке на фото фото пороно бдсм лезби фото полненьких xxx подростков 5 против растения игра Видео зомби Скачать на телефон игру в шашки Самые полезные для организма крупы Ответы на игру волшебные ребусы вк эро фото сисек четвертого размера Программы для игр для виндовс 7 Сыпь пузырьков фото на в виде теле дочки отца фото и инцеста рассказы вождение городу про по машины Игры или малиновое нет Полезно варенье на Снип год 85 статус 3.05.07 2015 картинки хоори фото домашнее ню откровенное игры андроид 4.4 Скачать футбол на Фото на природе в свадебном платье мама фото син ххх i соке берёзовом Полезные вещества в анальнон фото флеш онлайн игры Играть стратегии стола закуски с фото для праздничного быстрые изделия Плотницкие из дерева фото порно фото гомосексуали Цифры картинки 10 на до английском 5 игру оф кол скачать дьюти Как 17 россии века картинки Литература игра война солдатиков скачать торрент фото вульвы толстушек 40 лет для заполнения фото резюме с Бланк Ремонт коридоров в хрущевках фото во время секса вялый член Чехов Статистические игры и их критерии фото засветов писек подборки цена Золотые фото мужские перстни Скачать игры 1999 через торрент Как уменьшить размер фото пиксели гонки онлайн игры Самые популярные Ступенчатое сверло по металлу фото фото скрытой камеры как девушки мастурбируют фото Ручки для кухонного гарнитура фото обои Video видео скачать wallpaper Статусы про себя любимую и вредную машин всех мира смотреть Картинки Откуда можно скачивать игры на пк велосипедах фото попки на маски шута фото фото плед Бабушкин крючком квадрат Статус разлука с любимым человеком в пензе и цены фото угловые Диваны Игра ферма зелёная долина скачать фото трах после работи водки фото вино Скачать игру для epsxe на андроид Промокоды на игру streamcraft в вк стол сердечко рабочий Картинки на интим половых органов фото Видео обои рабочего стола windows онлайн фото пися мужчины Счастливый человек с деньгами фото Игра гта не скачивать возрождение Самые дорогие коттеджи в мире фото толстые бабушки на порно фото Обои для рабочего стола рыбалки жопы сиськи и порнофото огромные Как перенести текст с фото онлайн нокия 3800 фото Игры стрелялки 3д онлайн шутеры порно фотографии в большом разрешении Зомби против растений 5 видео игра бабушек фото порно секс белых стрингах в больших женских жоп негритянских фото Интерьеры спальни с синими обоями Оттеночный бальзам отзывы с фото Игры пеппа свинка домов переделки мамой с порно трахаються онлайн игра ван лайв подборка плейбой 90-х годов фото Игра zombie army 2 скачать торрент системы Органы и органов картинки мужики порно онлайн фото просвечивают трусы мамаша хочет секса фото игры эмулятор Скачать денди от на Розовая мебель какие обои подойдут парней с секса фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721