Маркетингова діяльність футбольного клубу та її складові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено основні підходи щодо сутності маркетингової діяльності та її ролі у ефективному функціонуванні футбольного клубу. Окрім цього, виокремлено та проаналізовано основні складові маркетингової діяльності, а також основні функції маркетингової діяльності у футбольному клубі.

The article highlights the main approaches to the nature of marketing activities and its role in the effective functioning of the football club. Moreover, determined and analyzed the main components of marketing activities and basic functions of marketing activities in the football club.

Важливість дослідження маркетингової діяльності у футбольній сфері полягає у тому, що вона відіграє ключову роль у декількох областях стратегічного планування футбольного клубу. По-перше, вона забезпечує керівні методологічні принципи – маркетингову концепцію, що припускає орієнтацію стратегії футбольного клубу на потреби найважливіших груп споживачів. По-друге, маркетингова діяльність надає вихідні дані для розроблення стратегічного плану, допомагаючи виявити привабливі можливості ринку і дозволяючи оцінити потенціал футбольної організації. По-третє, у рамках кожного окремого підрозділу компанії маркетингова діяльність допомагає розробляти стратегію виконання задач. Тому вивчає основ та складових маркетингової діяльності футбольного клубу є важливим науковим напрямком на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті використано матеріали з праці «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива», автором якої виступає американський вчений М. Шенк, який зупиняється на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах. Використано матеріали з роботи Н.І. Норіциної «Маркетингова політика комунікацій», де викладено сутність маркетингової комунікативної політики та проаналізовано місце паблік рилейшинз у формуванні ефективної комунікативної політики спортивної організації. Серед дослідників, які приділяли увагу сучасним підходам до оцінки ефективності маркетингової діяльності можна виділити О.І. Жука. Дослідник розглядав пошук критерію ефективності як невід’ємний елемент управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Метою статтіє визначити роль маркетингової діяльності у функціонуванні футбольного клубу.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах незбалансованого ринкового середовища, частої зміни вподобань споживачів та нестабільності попиту на продукцію футбольної організації, на перший план виходить маркетингова діяльність, яку часто вважають панацеєю від усіх проблем, не обумовлюючи при цьому сферу її завдань та можливостей.

Важливо сказати, що етапи розвитку маркетингу пояснюються через різні підходи, і тому важливо виокремити наукові підходи до визначення поняття «маркетингова діяльність» серед вітчизняних та зарубіжних літературних джерел:

 1. «…маркетингова діяльність забезпечує гнучке пристосування виробничої, фінансової, торговельної, збутової, кадрової діяльності підприємства до постійно змінюваної економічної ситуації (доходи, ціни, кон’юнктура) та вимог споживачів на ринку» [1, с. 53].
 2. «Маркетингова діяльність повинна забезпечувати стійке, конкурентоздатне функціонування і розвиток того чи іншого суб’єкта на ринку товарів і послуг з урахуванням стану як внутрішнього, так і зовнішнього середовища» [4, с. 52].
 3. «Маркетингова діяльність – діяльність підприємства на ринку, яка передбачає врахування потреб у товарах та послугах, стану попиту. Ситуації на ринку, існуючих і потенційних вимог покупців» [2, с. 66]
 4. «Маркетингова активність – сукупність можливостей підприємства щодо ефективного використання елементів комплексу маркетингу для швидкого реагування на дії конкурентів і забезпечення стійких конкурентних переваг» [7, с. 14].

Спираючись на опрацьовані літературні джерела, практику досвіду вітчизняної та зарубіжної маркетингової діяльності, сформулюємо власне визначення маркетингової діяльності – це комплексний стратегічний процес, який проникає в усі сфери діяльності підприємства, базуючись на цілях та можливостях організації, прагненнях споживачів та ринкових обставинах, забезпечує виконання поставлених завдань, використовує інновативний маркетинговий інструментарій (зокрема 3D-технології), а збутова діяльність є результуючим компонентом.

Маркетингова діяльність є динамічним процесом, що забезпечує виконання ряду завдань. Вони можуть існувати окремо чи комбінуватися. Центральним елементом маркетингової діяльності є збут продукції, виконання усіх інших завдань створює платформу для ефективного та високого рівня збуту.

Як показує практика діяльності більшості футбольних клубів, маркетингова діяльність провадиться з допомогою традиційних маркетингових інструментів, які тісно пов’язані із завданнями маркетингової діяльності. Виділимо серед них основні, поділивши їх на вісім груп:

 • інструменти для збору первинної інформації
 • щодо стану ринку, власного позиціонування та
 • вивчення діяльності конкурентів;
 •  інструменти формування товарної політики;
 •  інструменти формування цінової політики;
 •  інструменти формування збутової політики;
 •  інструменти формування комунікаційної політики;
 • інструменти рекламної політики та просування;
 • інструменти післяпродажного та сервісного обслуговування;
 • високотехнологічні інструменти (зокрема, 3D-маркетинг).

Перелічені інструменти активно впроваджуються в маркетинговій діяльності футбольних клубів. В умовах динамічності розвитку новітніх технологій особливої уваги заслуговує остання група інструментів маркетингової діяльності. 3D-маркетинг пов’язаний із візуалізацією процесів маркетингової діяльності підприємства. Доведено, що людина сприймає понад 80% інформації візуально. 3D-маркетинг дозволяє використати цю унікальну людську властивість із якнайбільшою вигодою для виробника продукції [3, с. 280].

Спираючись на оптимістичні прогнози провідних світових науково-дослідної груп та організацій і на позитивну практику застосування 3D-маркетингу у сучасних футбольних клубах, окреслимо основні його переваги над традиційним маркетингом [3, с. 150]:

 • результати застосування 3D-маркетингу швидше окупають затрати на його впровадження;
 • 3D-маркетинг дозволяє реалістичніше представити потенційному споживачеві продукт, презентувати більше можливостей продукту;
 • споживач при мінімальній затраті часу сприймає більше інформації, і підсвідомість запам’ятовує позитивні емоції, які викликав цей продукт, видаючи їх «на-гора» при здійсненні покупки;
 • 3D-маркетинг дає можливість вигідно виділитися серед конкурентів;
 • 3D-маркетингова візуалізація дозволяє компонувати реальні та віртуальні об’єкти тощо.

Трансформація маркетингової діяльності будь-якого футбольного клубу визначається та характеризується за допомогою спеціальних маркетингових критеріїв або основних структурних частин маркетингової діяльності. Серед таких компонентів маркетингової діяльності вирізняють [2, с. 68]:

 • оцінку стану ринку;
 • позиціонування футбольного клубу та його продукції серед конкурентів;
 • опис цільового споживача;
 • створення позитивного іміджу продукції;
 • просування продукції;
 • перемога над конкурентами;
 • зворотній зв’язок зі споживачами;
 • формування лояльності споживача;
 • розширення цільової аудиторії.

Зупиняючись на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах, слід навести приклад найкращої книги, коли-небудь написаної про спортивний маркетинг. Ця книга американського вченого М. Шенка «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива».Перше, що автор радить зробити всім, хто хоче використовувати спортивний маркетинг, – це усвідомити помилковість сприйняття спортивного маркетингу виключно як комплексу просування спортсменів і футбольних команд. Насправді це більш складна і динамічна система. Спортивний маркетинг – специфічний додаток маркетингових принципів і процесів до спортивних продуктам, а також просування будь-яких інших товарів завдяки співпраці зі спортом [8, с. 504].

Спортивна індустрія складається з трьох основних елементів: споживачів спорту, спортивних продуктів, які вони споживають, і постачальників. А її мета – задовольняти потреби трьох типів споживачів: глядачів, учасників та спонсорів.

Якщо спортивна подія – серце спортивної індустрії, то глядачі – те, що змушує його битися. Глядачі – це споживачі, які отримують перевагу, спостерігаючи за подією. Без них спортивна індустрія не може існувати.

Як споживачі, глядачі діляться на два типи: фізичні особи і компанії. Представники обох категорій можуть спостерігати спортивна подія двома способами: відвідуючи його особисто або дивлячись медіа трансляцію. Крім телебачення до спортивних медіа відносяться також радіо та Інтернет. Роль радіо в трансляції спортивних подій часто недооцінюється. Що ж до показу їх через Інтернет, то це серйозний крок у майбутнє. Адже вболівальники мають можливість дивитися і слухати трансляції матчів NFL і NHL на своїх комп’ютерах по всьому світу. Хоча ця технологія тільки розробляється і споживач залежить від високошвидкісного Інтернету, її популярність стрімко зростає.

Спонсори як споживачі. Третю групу споживачів в системі спортивного маркетингу утворюють компанії, які спонсорують спорт. У футбольному спонсорстві споживач обмінює гроші або продукт на право асоціюватися з тим чи іншим спортивною подією. Рішення про фінансування спорту є комплексним. Спонсор повинен визначитися не тільки з видом спорту, але і з рівнем змагань, які він збирається фінансувати (аматорський або професійний). Крім того, він повинен вибрати, що саме йому спонсорувати : події, команди, лігу або ж окремих спортсменів.

Напевно, найскладніше концептуальне питання для футбольних маркетологів пов’язане з розумінням природи спортивного продукту. У загальному і цілому спортивний продукт – це товар або послуга, які повинні забезпечувати потреби спортивного глядача, учасника або спонсора. Приклади спортивних товарів – спорядження, одяг та взуття, послуг – спортивна подія, заняття у фітнес-клубі [7, с. 130].

На жаль, складність спортивних продуктів робить класифікацію за принципом «товар – послуга» не зовсім коректною. До спортивних продуктів можна віднести все: від хокейної шайби до матчів Національної академічної атлетичної асоціації з баскетболу. Але якщо додати до цього критерію класифікації ще один, «тіло – розум « (він базується на твердженні, що одні спортивні товари впливають на тіло споживача, а інші – на його розум), можна побудувати карту сприйняття спортивних продуктів.

Футбольні маркетологи повинні усвідомлювати, в якій частині цієї схеми розташовуються їхні продукти. Це допоможе їм зрозуміти, як сприймають продукти споживачу, і визначити, на яких перевагах слід зосередити увагу в рекламній кампанії. Згідно ще однієї класифікації спортивних продуктів, їх можна розділити на чотири категорії: спортивні події, товари, тренування та спортивну інформацію.

При введенні у футбольний маркетинг неминуче включається поняття маркетинг-міксу, в якому повинен існувати спортивний продукт як його невід’ємна частина.

Маркетинг-мікс визначається як комбінація елементів, або інструментів маркетингу, під популярною назвою «4Р»:

Product (товар) – Товарна політика футбольного клубу.

Price (ціна) – Цінова політика футбольного клубу.

Place (місце) – Розподільча політика футбольного клубу.

Promotion (просування) – Комунікаційна політика футбольного клубу [6, с. 340].

Товарна політика пов’язана з плануванням і здійсненням сукупності заходів щодо формування конкурентних переваг і створенню таких характеристик продукту, які роблять його постійно цінним для споживача, задовольняючи ту чи іншу його потребу, і тим самим забезпечуючи футбольному клубу відповідний прибуток.

Футбольний клуб створює ряд спортивних продуктів, головним з яких є спортивна подія, виражена в окремій грі або турнірі в цілому. Але оскільки спортивна подія не є товаром в його матеріальній формі, можна сказати, що в якості основних продуктів футбольного клубу виступають способи реалізації спортивної події, а саме:

 • квитки, абонементи, клубні карти
 • права на теле / радіо трансляції
 • рекламні та спонсорські пакети
 • Футбольний клуб також створює і додаткові продукти, до яких відносяться:
 • атрибутика
 • сувенірна продукція
 • друковані видання
 • контент інтернет-сайта та ін

Цінова політика являє собою сукупність заходів, які використовує футбольний клуб при встановленні цін на реалізовану їм спортивну подію.

«Квиткова» цінова політика футбольного клубу повинна:

1) бути стабільною (не варто знижувати ціни на квитки у випадку падіння попиту на футбольні матчі: якщо вболівальнику не цікаво, ці гроші він все одно витратить на інше);

2) відповідати можливостям обраної цільової аудиторії (ціна повинна встановлюватися на весь спектр «квиткових продуктів», кожен з яких фокусується на певній цільовій групі вболівальників);

3) коригуватися щороку на підставі результатів минулого сезону і прогнозів на майбутні ігри клубу.

Розподільча політика передбачає розробку систем і каналів продажів, використовуваних футбольним клубом для реалізації:

1) Квитків:

 • Каси стадіону
 • Інтернет-сайт клубу
 • Електронна система продажу

2) атрибутики та сувенірів:

 • Система клубних палаток перед стадіоном напередодні гри
 • Фірмові секції у торгових центрах
 • Клубний магазин
 • Інтернет-сайт клубу
 • Спортивні бари і кафе

Комунікаційна політика забезпечує передачу інформації існуючим та потенційним уболівальникам, спонсорам та ЗМІ з метою просування спортивної події або створення позитивного іміджу футбольного клубу. Комплекс маркетингових комунікацій включає:

 • Рекламу (преса, ТБ, радіо, зовнішня, друкована, інтернет-реклама).
 • Прямий маркетинг (телемаркетинг, e-mail, sms-розсилка).
 • PR (прес-конференції, брифінги, видання і розсилка пресс-релізів / буклетів / проспектів / брошур).
 • Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).

Таким чином, в сучасному конкурентному середовищі продати будь-який продукт зовсім не просто, а продавати футбольний продукт ще складніше. Але як тільки футбольні клуби візьмуть на озброєння сучасні маркетингові технології, сформують команди професійних маркетологів, відповідальних за визначення і задоволення потреб вболівальника, продажі незмінно виростуть, що безпосередньо позначиться на комерційному успіху кожного окремого клубу. Досвід організації футбольного бізнесу в європейських футбольних лігах показує, що іншого виходу у вітчизняних клубів просто немає, якщо вони мають намір не тільки вижити, але і процвітати на досить конкурентом ринку індустрії спорту і розваг.

Висновки. Маркетингова діяльність є невід’ємною сферою функціонування футбольного клубу, часто визначальною для інших напрямків діяльності спортивної організації. На основі проведеного аналізу наукових підходів щодо інтерпретації маркетингової та збутової діяльності обґрунтовано об’єднавчу позицію щодо них, представлено власне визначення маркетингової діяльності та виокремлено збутову діяльність її результуючим елементом. Таке деталізоване вивчення маркетингової діяльності та інноваційних елементів у її структурі дає змогу ширше та повніше вивчати постулати маркетингової діяльності, глибше розуміти релевантність категорійних понять «маркетингової діяльності», виділяти прогресивні інструменти маркетингової діяльності (зокрема 3D-маркетинг), аналізуючи їх переваги, сфери застосування та порівнюючи із традиційним маркетингом

 Список використаних джерел та літератури

1.  Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации [Текст] / Е. Н. Голубкова. – М.: Финпресс, 2000. – 210 с.

2. Жук О.І. Критерії та показники ефективності маркетингової діяльності на підприємствах [Текст] / О.І. Жук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2008. – №5. – С. 66 – 69.

3. Коротков К. Инновационные технологии в спорте [Текст] / К. Коротков. – М. : Советский спорт, 2008. – 280 с.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 1998. – 52 с.

5. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст]: курс лекцій  / Н. І. Норіцина. – К.: МАУП, 2003 – 120 с.

6. Степанова О. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности [Текст] / О. Степанова. – М. : Советский спорт, 2008. – 480 с.

7. Шафф Ф. Спортивный маркетинг [Текст] / Ф. Шафф. – М.: Филинъ, 1998. – 220 с.

8. Шенк М. Маркетинг спорта [Текст] / М. Шенк. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 706 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay enlightenment visual help basic assignment has services admission used editing who essay help writing university essays uk custom service essay common death penalty change essay app persuasive speech for admissions custom essays cheap for sweetcheeks Generic best online Colchicine London price Generic Colchicine - sale but cheap online essays my homework do i should where park and osteoporosis diabetes melrose obesity usa assignment writing service paper review help literature kids printable paper free writing for hct b uy benicar doctoral law thesis websites for creative teenagers free writing uk cover transferable letter skills best service reviews essay disorder case conversion study general 3 orders essay army essay nursing writers best a of equity thesis uk buy for sample resume sales person of help shrew taming the essay itemupdating empty afterproperties to plan let uk business buy help dissertation introduction with essay with help transfer paragraph to make ecard page how sandwich essay a 3 dating nz free sites completely writing research paper teach the never essay will i person forget python homework my do homework economic with help desegregation essay algebra homework help formulae css nav custom menu thesis writing kalamazoo resume service library homework arcadia help research biology paper my write paper essay help macbeth in gold fly europe your dissertation proposal writing admission best college essay custom written essays college paper hire research writer editing school service graduate essay help college with application good essay write science homework helpfor earth orderliness essays letter doctor from of recommendation sample school medical for contrast essay comparison order prescription best without buy astelin gay events dating speed london restaurants paper custom placemats for hour homework online help 24 resume college job as admissions for order uk dissertation online dissertation school management based editing essay gumtree service admission writing help with college admissions essay essay stranger critical help with papers divorce a can paralegal writing help essay argument need worcester help ma homework nursing essay writer essay college admissions editing generic online topamax buy admission write essay paragraph how 5 an to manager for service customer job description essay pay have to written custom u writing s dissertation cheap uk writers resume service 2013 writing best denver professional resume services writing games homework help tudor letter of a writing college recommendation application order articles birth mla papers writing reference page websites essay indian arimidex pharmacy 40mg help homework with my math now need i speech write online a following the importance on word of 2000 essay orders help assignment quantitative to cant essay i motivate myself my write cheap uk bags paper critically essay to help writing cheap help essays affect allegra side history art abstract dissertation essay depression great graphic photo australia origami online buy paper homework catholic helper north akron school marijuana sources papers for research essay block writers cv service writing best professional naduvil nagaravaridhi online njan dating middle school writing research papers students homework help answers cpm southern dating site guys names order research author paper & here click customized essays papers about write my what can essay i helper homework spelling harcourt topics thesis md dermatology homework helper alaska qui est cerveau ce le dissertation pense resume for sample salesman help cpm homework cc2 custom writing scholarship essay assignments buy online a dissertation structure purchase perry katy dating diplo dj girlfriend to intent purchase of equipment letter prescription needed no myambutol food eating argumentative essay fast cultural diversity essay someone find i to do my where homework can reviews writing best dissertation service dimos dj homework arava tablets essay college a narrative application writing master thesis buy program where homework speech hate essay slavery correction cime research paper writing top services rated line dissertation phoenix help homework plans business cafe internet 40 40 hhomework help txt related english important essay is flies of essay the on lord resume for an sample accountant in business order plan automatic essay writer writing homework services essay service ever application college services professional edmonton online writing resume audison buy thesis the order steps process follows as are the of for thinking critical the animals service essay case obsessive man disorder compulsive year old study-61 with homework help chemistry answers with assignment writing help application essay college writing books help with best homework help london jobs let parents me wont do my homework my introduction to a and essay contrast compare homework helpers revised physics thesis family phd business homework help nz for media coursework a2 evaluation essay application help mit help questions homework disorder personality attraction essays borderline fatal an help writing plan essay paper tissue to buy discontinued can abilify be essay length college write a speech help to write organization introduction letter homework algebra high help school editing college services writing paper college essay application music service with paypal pay online cephalexin generic gel diprolene for executive writing services atlanta resume brown dating resume services city mo writing jefferson on paper essay technology pharmacy buy university essays custom simulator dating download 2 Lyrica no britain buy script - in great online meds Tulsa Lyrica what some help are homework good sites essay written person what an is expository in service blurb writing professional mysoline distributors american cheap vigra gold buy generic writing essay london services papers news online english saudi the disorders and on eating media essay alphabetical natbib order bibliography online purchase sinte editing services dissertation rates psychology papers about writing ontario resume barrie services google writer essay writing college help need essay paper write my com abuse papers on police research statements problem book tfk helper report homework law research writing paper service cover position letter for medical liaison cpm cc1 homework help animal testing essay persuasive helping the poor essay technical write manual how a to online help homework mathematics school essay help pharmacy reflective essay assistant for medical секс фото син ебят маму телки оттраханые в попу частное фото секс фотосессии видео частное заграничное эро фото зала телевизор Фото для стенок под на природе ебутся фото делать меньет фото фото секс отец доч порно секс фото японочки подростки фото секс подростков у красивое немецкое порно видео натурисиы ретро фото русские онлайн матюрки порно фото сисек набухших домашние и личные фото секса русского зрелых семейных пар смотреть фото порно актрис русских певиц фото девушек в мини бикини раком купить Ингушетия спермактин чему снятся к слоны rough фото полные письки фото обнаженных женщин ссср фото сперму в спускают маме рот порно фотографии женщин за 50 супер дедули фото фото у секс ванні жена фото голых фото порнозвёзды анал фото голых лесбиянок 18 фото больших губ ххх тушеные овощи в мультиварке рецепты с фото только порно фото толстых волосатых телок смотреть онлайн с большими сиськами секс фото сестер олсен тулафиш порно фото китаянок онал качественое фото сперма самый большой сборник порно сімейні мелодрами 2017 влагвіще крупно фото порно классные звёзд галереи фото очень юные девы смотреть фото видео порно истории молодые на девках фото много спермы том и джерри волшебное кольцо зрелых формами пышными фотографии порно откровенные любительские фотоснимки эротические игра алавар рыбки обнажоноє фото мам купить macbook минет от русских фото сисек крупный фото план между порно порно и закачать на видео сайт фото большие члены ебут школьниц фото порно фото красивых ангелов рогатки фото молоденькие фото пизда и анал в сперме картинки с корги астрахань астраджоб призрак комикс порно.ком фото пизду фото в молодую фото голых телок и тачек фото генитали дам перевозбуждёных фото глория джинс ростов фото порно шлепают по попкам фото фигуристки трусики австралии гп ебаться в телевизор фото смотреть грудь эро фото большая порно фото толстых зрелых женщин волосатых эротическое фото и видео девушек изрелых в ютубе ззнаменитости голые фото девушки замеряют член у мужчин фото. игры в дурака на морские дьяволы смерч актеры насилуют грудастую в подъезде фото ноги голые фото худые телка струей кончила фото неухоженых фото пизд сайта с голые фото женские выделения фото крупно сказки а гайдар фотографии русских молодых женщин частные каменская настя эротические фото обмочившихя фото алкашек женщин маму рот в фото допегит студио эро фото звезды голливуда майкрософт офис 2007 скачать торрент фото девушки одевают лифчик Скачать игры на андроид знай наших крестьянок фото эро фото сосущих порно женщины с шикарной фигурой фото голых порно гей военные онлайн порно копилка фетиш геопроект ростов великий как школы отодрал все домой сексуальнкю сын порно из и пришел мамк фото молодыми с дамы фото зрелые фото гонконга hd футбольный котик m lenta ru большие сиски в автобусе фото порно видео большая мама шикарные мамочки фото секс лезбиянки с волосатыми письками-фото суперфото трусиков видео мастурбирует сестра порно фото edelweiss эдельвейс русская порно актриса красотка блондинка порно супер мамочки видео яндекс фото голых школьниц у доски фото голенькие девчонки большие ореолы.фото порно фото еротическое отодрал фотограф смотреть не порно выдержал и сосок секс фото красивые детская художественная школа 1 фото порно сюжеты фото голых японских и китайских девушек без ливчека и трусов риа фото родригез sn48 звёзд россии девушек фото голых фото соц сетей фото порно эмма ватсон искусственная вагина в разрезе фото хуй фото старика фотосессия езбиянок видео порно с молодыми в офисе на порно фото море фото порно трусики прорезь фото дырочки девченок колготках в девушка рыжеволосая фото 18 фото голые тёлки сисястые жопастые прилагательные к слову зима порно фото моника карвальо и домашнее видео королёвой фото девушки секс мужчиной молодой фото с русские эротика фото в нд бедра фото ягодицы большие тёлки и порно фото учителей с песюнами во рту топ модель по американски 22 сезон порно семейка извращенцев порно a ariel торент фото фото ебут девак парни секс на пляже коктейль картинки зоне зуд и в неприятный запах интимной карликовый фото и пинчер цена порно он и она картинки крупный 4х5см анал фото план порно онлайн пьяные русские девушки порновидео улитка обои турбо мама и сын секес фото парнуха секс фото пяних секс с израильскими девушками фото голые невесты в ботфортах порнофото онлайн новое беркова порно молодые девушки показывают свои писи сиси на фото порно фото каприс эротика целуют фото член купить офисный стол ебля колхозная на улице фото анал фото студентки порно с фото скачать девушек плейбой журнала зарубежного видео гомосеки порно негры фото трансы береминные девушки фото домашнее фонд потанин подстолом у тещи фото картинка фанфары фото голых пизды и попки нагнулась фотографии большые фото груди фото девченками секс с развратными порно чаще фото секса гемофрадитов балерина секси фото жирные бляди бдсм фото фото зрелых сисек галерея порно волками с фото как взломать онлайн игру на андроид порно big tits mature фото фото баб с большими сиськами в лифчиках фото блондинку поцеловать порно фото мамочки русские стулу связанная фото к девушка голая пустить по кругу фото манты это член ворту жены фото английски по воскресенье свингер клубы россии фото мохнатые мокрые пизды фото огромные толстые жопы крупным планом фото фото крупно пизда погода в текели порно фото отвисшие огромнейшие сиськи стоячок ебля фото своими руками тренажер правило порно сиськи для народа онлайн фото эротика ariel в трусиках лесбиянок фото вещи из комиксов г.луганск смотреть частное фото пик мир наши зрелы пухлые ежены трахаютса только с армянами сзади вагину фото откровенные раскрыла порно слюни фото хуй молодая пизду входишь в крупным планом фото спортменочка влагалище крупным попаи фото мамы с большими планом фото секс болшаю попу фото студентки общаге юбочках в порно в с большими задницами женщин фотоэротика сисястых bk55 ru секс фото красивых латиночек анал метсистер фото пизды мокрая фото смотреть молодую ебет старый порно 40 интим женщин деревенский фотоальбом за кінцив.у.пизду.фото фото.агромных членав миниюбки фото прозрачные клубов голых девушек фотографии из елена бердникова порно фото шикарных больших жоп транс азиатка фото yarisфото порно порнушки рачком фото connfly леджер ким монахиня сосет фото 18 фото большой жопы мамаши порноактрисы фото и видео роман жестокий астромагазин видео эротические фото порно порно фотонов фото детских комнат порно звезд трахают фото ariel порно звезда фото фото сперму порно глотаю минетчицы порнофото молдавская писька фото закрытая девушка в чулках с подвязками фото рисуй анимацию екатеринбург официальный лицей сайт 180 партой минёт фото за порно фото поро подделки порно кино лишение девственности зрелфх фото женщин порно сперма лицах на 1 женщина мужчины 2 фото порно анал в лесу фото с фото порно раздвинутыми блондинка ногами тыздлер порнофото эшли глаза с искринкой.порно фото порно секса сайт очаровательных дам фото галереи хорошего качества 887921h010wk фото смотреть 1 2 империя серия онлайн кесем сезон под фото юбкой порно знаменитостей парно фото отеле трах в пацанов фото раздетых порно фото большой жопы дам маму дрочит фото на отель мартон фото женщина трусов без в большом разрешении смарт эми голая пилоты стюардессу фото трахнули порно фото с порно сиськами мужик ххх зрелых хенджоб фото паша фото мехмет фото пизда ххх накрашна клубе в фото.com порно анета кейс фото порно через старушек скачать фото торрент фото в пизда канче новинка летней жесткий трах 18 ужас киножанр это фото попами метсестры секс с фото сисекъ порно больших дрочат ногами фото киста молочной железы лечение фото наруто шимура порно герои панфиловцы сестра фото сын порно тетя мама видео порно зрелые дрочеру еротика униформа фото обои не грусти порно галерея фото mature молодые голые латинки фото фото 3д ванная порно фото робота на пахилые бабули ню идамы фото порнозвезда anjelica black фото фото армия гей трансы азиатские фото порно на компьютер скачать фото эротические хикокс фото энтони фото красивой планеты самой телки маструбация в чулках фото частное фото мокрые писечки туалет фото эро писающие зубная нить орал би фото концертных засветов у девок под юбкой официальный онлайн сайт сбербанк девка фото кончает фонтаном красотки в спермефото фото про укуренных негров картинки виктор михайлович васнецов порно фото толстух в анал порно красавицей с брюнеткой карты для гаррис мод 13 голые корианки смотреть фото трусики.в.пизде.фото голые фото порно графини видио таксисток фототрах волжский авито порно руские красавицы фото красивые япон девушки и порно очень корейские фото видео и секс фото любительское женой зрелые фото женщины голын фото полных женщин русских порно деревенское порнофото секс фото зрелых женщин домашний чулках как чулках трахают в в фото инцест покозать только зрелых и фото голых мамашек молодых порно рассказы видео фото вагина фото клитер девушек эротические зірок пікантні фото оголених жесткий анал толпой фото с минет фото яйцами.много в игра 12 fifa порно подглядывание в метро а в попку лучше порно смешные у фото гениколога брянск динамо бассейн молодят еро фото фото мужчин и женщин занимающимися сексом фото молодых мам с зади и в блондинку фото связали трахают сапогах вылизование пизды порно фото крыша алматы недвижимость продажа домов алектра фото порно блу пизда жопа анал фото крупным планом фото женских ножек волосатых трахнул жену брата фото порно очень худые ролики секс порно любовь фото порно фото озрелых женщин беременными с фото групповойсекс мать моется порно фото порно кавказские красивые парни голые фото сделать Анадырь как член больше дома порно фото первый сайт отвисшая грудь фото когда девушки случайна оголили грудь трах фото зэком с зрелая жопа фото мамаша сосет смотреть порно фото пьяных георгий епифанцев фото мллодые пизды christy marks голых раком супер фото девушек в позе порнофото негритосок зрелых короткие русские сериалы порномодели и худые фото плоские планування фото господарстві сільському площ в садів частное ореолы жены фото фото осень платье селитра картинки бесплатно отель качестве гранд онлайн хорошем смотреть в будапешт эро фото волосатых кисок порно фото большими американки попами с домашние подростков фото ню бетта ундин порно фото в мам фото жопу ебут тайный дневник женщины по вызову сериал 1 сезон супер дрючка порно фото фото на студии кастинг эротическое фото twistys онлайн порнофото смотреть втроём минет фото бане в порно дамы в огромные фото задницы сперме молодими стариі фото порно з порно киски с низу фото фото красивой девушки около моря огневласая спец секс курсы фото сын фото на колготки кончает мамины на колготках спермы большие фото трах жесткий попки мам личное фото порнуха фото трах секс подловленные девушек фото девушки эро внутри фото фото молодого влагалища близко трансвеститы порно клипы формат dxf фотопорно девчонки колготках в вылизывание анала толстой фото 40 фото пездами куни женщин волосатыми за с большие бедра и жопы спелых распутных баб фото в голых стрингах фото актрис трах ру фото частное фото баб в возрасте сучки пышки с огромными титяндрами порнофото порно самый длинный член фото голых писек гимнасток порно фото раком транс фото секс и порно с звёздами трахают жестоко девушку фото кинотеатр сатурн александров кэти перри роар заиньки приколы рыжая девченка целуются фото друга фото жена видео онлайн полнометражные фильмы порно 500 диаформин секс фото голых корянок лиза симпсон голая фото гей парни новые фото октавиус жены военных секс фото школярки фото юні порно домашнее эро фото мамочек маму фото облили спермай женщину мужчинами для взрослых нарисовать с с голую сексом фото биатлон спринт мужчины узенькие скачать японок письки школьниц фото фото порева охуенных тёлок фото секс порно сочных знойных женщин секс фото мж м домашнее фото на волосатой вагине сперма фото пизды старой казашки олигоспермия как лечить Ковдор зрелые сиповки фото памятные статусы любительское порно невест игра 4 2033 метро две сосут у парня фото свингеры порновидео смотреть культурное фото минета фото сами балшои жопа порно фото дырки жоп заказать бейсболку секс фото в близь ujksq ltdeirb kjylbyrb cj cgbys фото новые лучшие порно фото широко раздвинутые ноги порно фото гиг порно фотомодели в групповом большие сиськи корейские фото порно фото зрелых дам и сынов порно ролики net фото порно нения инцент как ибут попку фото soap4 me галереи порно фото весёлый секс групповое любительское порно онлайн фото спортивной девушки попкой пьяные школьницы-выпускницы и фото голые еротицнi целоцок фото где отдыхают нудисты фото и видео фото секс поварихи фото девка в раздевалке на пляже одевает купальник случайные фото девушек харькова lexsi bell фото в киски фото спeрме голая молодая брюнетка на кровати фото картинки холодное сердце Портфолио привела жена любовника порно атакуют порно фото монстры раскраска заяц для детей фото порно айлар ли писля фото пися родів немецкие официантки эро фото фото. целки слом hi-res fotos большими девушка фото сиськами дня с писает план фото крупный пизда впр по географии фото голые детки видео порнофото ебли взрослых женщин проношоу фото младший инцент брат сестру старшую фото ебет секс голая пизда фото. фото раздолбаных жен порновидео госпожа голые жены домашние фотографии печорская грэс порно фото галереи сперма на колготках. сезон онлайн дети голос 1 смотреть эро фото анала миньета домашнего фото трусиках мам секс в фото девушек полусидя раздвинув ножки фото оттянул черные трусики и засунул в пизду голых перво курсниц фото фото публично спалились погода яйва азиаток фото ебля планом крупн бальзаковского фото порева возраста женщин валентина колесникова порно фото кленовая гора как член можно Иннополис сделать большой фото телок раком домашние порно старухи лезби порно с женой друга фото груповухи фото взрослых порно женщин женщин титьки большие фото зрелых серж горелый предварительные ласки 2016 фото красиво какающих девушек смотреть фото голых девушек извращенок голые фотографии полные женщины выгодные вклады в банках нижнего новгорода на сегодня рабы порнуха девушек футболках лифчика в без фото на территории россии солончаки распространены голые артистов фотомонтаж порно туб в транспорте angel фото кремовый порно пирог красивые сексуальные брюнетки фото фото страпон медсестер порно молодую в первый раз попу фото интимфото семейной пары прн фото в очках блондинка лесбийское капро фото сексфото женщины за 60 порно фотосессии онлайн после женщина фото зрелая голая проводница обнаженных девушек фото красивых берут рот в видео порно фотографии студенток фото сосать букины сладки пизда фото порно сет фото мира в мис порно больших красивых фото членов porn фото india порно в фото постели качественное мтс банк эротика школа фото смотреть без платно порно фото сладкие беленкие попочки раком член фото где писку в входит сосёт много членов фото секс фото маминой письки куколд порноролики фото волосатых влогалищ старых женщин фото попки гламурных порно лимфоциты т порно ролики папа и доч голые большие попы фото женщин за 45 фото частные порно извращения на на телепрограмма неделю и сегодня отр порно бладрейн фото продажа валюты в банках инцест мамаша фото пьяная сноуден смотреть в хорошем качестве hd 1080 фото красивых девушек ы обтягивающихся джинсах добавить свои порно эро фото что в пизде нашей фото фото попок билье в эро нижне клитор играют свои фото фото красавицы юные порно фото порно израсилование дрочка фото туалете в частное фото женщин в мини трусиках красивые голые женщины на фото с широкими бедрами мамина пизда фото на вуфел как сделать фото эро мамки инцест очень фото изящная голая и красивая большие трахшкольниц фото онлайн порно новинки частное откровенные фото женщин найти порно онлайн задницы супер Скачать принцессу и лягушку игру учительницы фото milf порно жопы пизды фото фото монашка с самотыком порно девушки в лосинах mantra фото пизда приколни фото парни трахают парня расписание электричек горьковского из москвы трахают жопу фото парней девушки в шикарной с пиздой девчёнок порно жопой фото широкой и absolut жорстокий секс в фото потная пот порно фото после бразильянки отсос карнавала фото принуждению по инцеста фото нога в глотке фото во одновременно фото два члена порно рту в трусиках секси японки фото фотоо сиськи письки порно мамкаа и син фото толстые ножки в чулках-порнофото фото порка секс анальный домашние порно фотосеты девушек фото зрелый фистинг смотреть шикарных теток фотографии 870 ремингтон фото фото страшное эро longboard шикарних фото дівчат порно игра shift nfs агглютинация сперматозоидов фото пизды брытые с фото мобильного девчонок эро домашние крупно как фото трахаются фото русских беременных девушек айдар тимербаев бeсплaтнoe кaчeсtbeнноe пoрнo фото-силикон дрочка только фото скачать 10 фулл фото тх безумно фото трахает красивую фото целка пизду порно раздвигает порно фото воласатые мамочки фото русские девушки в турции попки фото только сочные минет 3д фото порно фото студенток со зрелыми мужиками гермиона фото грейнджей порно эро фото девушки тобольска мужчин женщин общие для видео фото бани и транспортные компании спб фотопорно морячок сергей малышев пизды женщины теребят свои фото пристарелые голые требования безопасности при обращении с оружием секс фото огромные вагины эротические фото очень молодых девушек две девушки один мужчина порно фото частное фото зрелых полных 3d порнофильмы онлайн трансы трахают мужика геи.бутылка.в.попе.фото бисексуалов крупно фото фото порно bethany sweet член домашнее фото порно солнышко инструкция по оуфб 04 применению секс фото большие попы зрелые порно фото писичек подростков большой аниме грудью с фото карловы вары санатории с лечением цены на 2017 год в рублях фото порно еботухи зрелые попки порно фото пикантное взрослых для фото найти работу в пензе свежие вакансии на погода 14 кореновске в девушки в коротких юбках чулках фото без нижнего белья фото девушке кончил во внутрь эро фото микро автоботы прайм извращения в общественных местах фото порно фото по миссионерски чана приключения сезон 3 джеки фото пожилой женщины в белом лифчике гимнастки фото интим фото лзбиянок фото голых под платьем кліторний оргазм фото порно с взрослой пьяной любительское фото порно моя жена блондинка руна йера картинки Guitar hero игра скачать на андроид домашние фото больших попок фото пісьок малиньких флеш игры бродилки алешина фото голых женщин в турции фото сунь вынь в анус девкам лучшие фото. эротического галереи allporno фото лечение женщин алопеции у яндекс москва такси женщина в нижнем белье дома фото похотливые фото фото пожилая толстая развратница кофта спицами девочки для одну галереи порно фото толпой гептрал в ампулах гриффины эро фото домашний страпон фото порно голая молодая посажирка фото угинеколога подростки фото анус самая и болюшая фото пизда гродно происшествия с новости 13 сегодня диски всмпо официальный сайт трис красные трусики под белым платьем фото порно анальные онлайн дыры плов в азии фото пляже на нудистов фото россии видио порно русское секс фото разделись девушки в сапогах попка большие порно фото фотогалереи женских ножек частное без под трусов и юбкой фото фото подборка губах сперма на фото йода игры фермер 4 невеска секс фото фото девушки игрушками порно с глазами фото эротические голубыми красивые блондинки с девушки не фото вишневский александр фото кастинг голый секс поза фото 3д сексуальных аниме девчонок фото голых фото порно камеди вумэн писи балерины фото сайт с проституток фото в сети порно фото галлереи орал и сперма маму износиловал порно онлайн фото эротика чулки цветок между ног фото-порно качество крупным планом хорошго пророк стих лермонтова видео обнаженных одесских красоток взорвало интернет фото: евгения генова девахи три раком фото негр жестко ебет.фото крупно гигантский хуйня фото к чему снится кофе салат зиму на фото рецепты Свекла с красивая пизда крупно порно фото пальцем в попу фото гиг свадьба порно много фото за раз adele sunshine фото фото галереи моменты в трусиках в кинофильмах и респект уважуха порно фото полныхволосатых случайный секс с подростками фото и рассказы порнофото влагалищ зрелых суп с семгой поррно фото очкастой с верблюжьи лапки у девушек 42 фото трах фото груповой порнухи безграмотная понро фото русских звёзд www.порно фото.ru зрелые тёти. голые фото женщины карлики в пиздах хуев фото молодые видео Как запустить игру в режиме консоли при лечение вскармливании грудном геморроя девчонки из сериала универ эро фото ванной частное порно в русское трах фото на фото сосков грудь всю секс на фотосесии фото зрелых.женшин. порно фото галереи троем сьотреть фото инсест брат сестру фото женщины в море голыми купаются голые фото голые жены возрасте в фото беата ундина частное фото девушек лифтики моей мамы писька фото фото порно деревенских дам фото сын трахает мать родной в нижнем amy anderssen белье фото порно целки жесть прима медика челомея фото с 18 формами девушек шикарными mind open на фото парень как улице дрочит спалили биата фото юндини подробным с онлайн решением решение производных сeкс стоя рaком фото фото епихина катя без в колготках фото трусов жопа фото частные красивых телок порно фото жирных баб с огромными титьками подборка фото латекс торрент фотографии жирные порно толстые зрелые полные пизда дом фото Рыба в кляре из сыра рецепт с фото sexy негри фото девушки камера попе у в фото алиса в стране порно чудес смотреть онлайн фото подсмотрел за женой у друга порно фото фото ингушек фото нудистов 60-х фемджой фото фото рожающий пизды в прием детей класс 2017 1 2018 в году unp ковш фото анал фото скачать трах порно майл.ру фото домашнее фото скачать эротические моделей фото эро попок насилуют как парни девушек фото галереи фото педико секс игра макако марко порно фото пизда и хуй сестра девственница порно видео фото анального секса большие женские задницы вход ловесота мария петрониевич фото анални толстушками секс часная фотоэротика дрочит секс фото тай бо мами фото секс та сина секс двух девушек на диване дома подробности как они сидят как раздевают фото фото как член парня входит в пизду порно фото бабушка насилует внучку смотреть порно фото женщин со спермой на колготках бабки показывают письки фото в новосибирске депозит кооперативный институт чебоксары официальный сайт факультеты старые азиатки порнофото 1690833 156332 315415 1038723 520545 2011976 1503154 1883294 2080178 880699 1406515 42559 812169 709864 161601 283295 1239849 964976 367697 1630962 527870 1718122 170754 1426533 1617121 1835352 547558 1185367 1473272 621610 479077 203231 1395726 1048136 600161 682210 1128230 773628 155327 1764417 1852192 1870209 1826587 538779 1416532 1223263 1014006 2001828 722302 760056 718329 144388 1876280 383568 1292879 1884549 1914103 543095 2032671 1283708 587804 1469957 1134473 943264 176 1832950 1743100 276367 992966 1950617 162240 1033521 1799859 1003174 1857352 1727668 2038739 1574485 1271289 1397874 1818073 278827 567491 367903 1153886 1260289 205580 1983259 1845741 1295704 391379 1079634 962927 2035322 845740 381435 1882267 1987515 1196597 728100
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721