Маркетингова діяльність футбольного клубу та її складові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено основні підходи щодо сутності маркетингової діяльності та її ролі у ефективному функціонуванні футбольного клубу. Окрім цього, виокремлено та проаналізовано основні складові маркетингової діяльності, а також основні функції маркетингової діяльності у футбольному клубі.

The article highlights the main approaches to the nature of marketing activities and its role in the effective functioning of the football club. Moreover, determined and analyzed the main components of marketing activities and basic functions of marketing activities in the football club.

Важливість дослідження маркетингової діяльності у футбольній сфері полягає у тому, що вона відіграє ключову роль у декількох областях стратегічного планування футбольного клубу. По-перше, вона забезпечує керівні методологічні принципи – маркетингову концепцію, що припускає орієнтацію стратегії футбольного клубу на потреби найважливіших груп споживачів. По-друге, маркетингова діяльність надає вихідні дані для розроблення стратегічного плану, допомагаючи виявити привабливі можливості ринку і дозволяючи оцінити потенціал футбольної організації. По-третє, у рамках кожного окремого підрозділу компанії маркетингова діяльність допомагає розробляти стратегію виконання задач. Тому вивчає основ та складових маркетингової діяльності футбольного клубу є важливим науковим напрямком на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті використано матеріали з праці «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива», автором якої виступає американський вчений М. Шенк, який зупиняється на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах. Використано матеріали з роботи Н.І. Норіциної «Маркетингова політика комунікацій», де викладено сутність маркетингової комунікативної політики та проаналізовано місце паблік рилейшинз у формуванні ефективної комунікативної політики спортивної організації. Серед дослідників, які приділяли увагу сучасним підходам до оцінки ефективності маркетингової діяльності можна виділити О.І. Жука. Дослідник розглядав пошук критерію ефективності як невід’ємний елемент управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Метою статтіє визначити роль маркетингової діяльності у функціонуванні футбольного клубу.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах незбалансованого ринкового середовища, частої зміни вподобань споживачів та нестабільності попиту на продукцію футбольної організації, на перший план виходить маркетингова діяльність, яку часто вважають панацеєю від усіх проблем, не обумовлюючи при цьому сферу її завдань та можливостей.

Важливо сказати, що етапи розвитку маркетингу пояснюються через різні підходи, і тому важливо виокремити наукові підходи до визначення поняття «маркетингова діяльність» серед вітчизняних та зарубіжних літературних джерел:

 1. «…маркетингова діяльність забезпечує гнучке пристосування виробничої, фінансової, торговельної, збутової, кадрової діяльності підприємства до постійно змінюваної економічної ситуації (доходи, ціни, кон’юнктура) та вимог споживачів на ринку» [1, с. 53].
 2. «Маркетингова діяльність повинна забезпечувати стійке, конкурентоздатне функціонування і розвиток того чи іншого суб’єкта на ринку товарів і послуг з урахуванням стану як внутрішнього, так і зовнішнього середовища» [4, с. 52].
 3. «Маркетингова діяльність – діяльність підприємства на ринку, яка передбачає врахування потреб у товарах та послугах, стану попиту. Ситуації на ринку, існуючих і потенційних вимог покупців» [2, с. 66]
 4. «Маркетингова активність – сукупність можливостей підприємства щодо ефективного використання елементів комплексу маркетингу для швидкого реагування на дії конкурентів і забезпечення стійких конкурентних переваг» [7, с. 14].

Спираючись на опрацьовані літературні джерела, практику досвіду вітчизняної та зарубіжної маркетингової діяльності, сформулюємо власне визначення маркетингової діяльності – це комплексний стратегічний процес, який проникає в усі сфери діяльності підприємства, базуючись на цілях та можливостях організації, прагненнях споживачів та ринкових обставинах, забезпечує виконання поставлених завдань, використовує інновативний маркетинговий інструментарій (зокрема 3D-технології), а збутова діяльність є результуючим компонентом.

Маркетингова діяльність є динамічним процесом, що забезпечує виконання ряду завдань. Вони можуть існувати окремо чи комбінуватися. Центральним елементом маркетингової діяльності є збут продукції, виконання усіх інших завдань створює платформу для ефективного та високого рівня збуту.

Як показує практика діяльності більшості футбольних клубів, маркетингова діяльність провадиться з допомогою традиційних маркетингових інструментів, які тісно пов’язані із завданнями маркетингової діяльності. Виділимо серед них основні, поділивши їх на вісім груп:

 • інструменти для збору первинної інформації
 • щодо стану ринку, власного позиціонування та
 • вивчення діяльності конкурентів;
 •  інструменти формування товарної політики;
 •  інструменти формування цінової політики;
 •  інструменти формування збутової політики;
 •  інструменти формування комунікаційної політики;
 • інструменти рекламної політики та просування;
 • інструменти післяпродажного та сервісного обслуговування;
 • високотехнологічні інструменти (зокрема, 3D-маркетинг).

Перелічені інструменти активно впроваджуються в маркетинговій діяльності футбольних клубів. В умовах динамічності розвитку новітніх технологій особливої уваги заслуговує остання група інструментів маркетингової діяльності. 3D-маркетинг пов’язаний із візуалізацією процесів маркетингової діяльності підприємства. Доведено, що людина сприймає понад 80% інформації візуально. 3D-маркетинг дозволяє використати цю унікальну людську властивість із якнайбільшою вигодою для виробника продукції [3, с. 280].

Спираючись на оптимістичні прогнози провідних світових науково-дослідної груп та організацій і на позитивну практику застосування 3D-маркетингу у сучасних футбольних клубах, окреслимо основні його переваги над традиційним маркетингом [3, с. 150]:

 • результати застосування 3D-маркетингу швидше окупають затрати на його впровадження;
 • 3D-маркетинг дозволяє реалістичніше представити потенційному споживачеві продукт, презентувати більше можливостей продукту;
 • споживач при мінімальній затраті часу сприймає більше інформації, і підсвідомість запам’ятовує позитивні емоції, які викликав цей продукт, видаючи їх «на-гора» при здійсненні покупки;
 • 3D-маркетинг дає можливість вигідно виділитися серед конкурентів;
 • 3D-маркетингова візуалізація дозволяє компонувати реальні та віртуальні об’єкти тощо.

Трансформація маркетингової діяльності будь-якого футбольного клубу визначається та характеризується за допомогою спеціальних маркетингових критеріїв або основних структурних частин маркетингової діяльності. Серед таких компонентів маркетингової діяльності вирізняють [2, с. 68]:

 • оцінку стану ринку;
 • позиціонування футбольного клубу та його продукції серед конкурентів;
 • опис цільового споживача;
 • створення позитивного іміджу продукції;
 • просування продукції;
 • перемога над конкурентами;
 • зворотній зв’язок зі споживачами;
 • формування лояльності споживача;
 • розширення цільової аудиторії.

Зупиняючись на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах, слід навести приклад найкращої книги, коли-небудь написаної про спортивний маркетинг. Ця книга американського вченого М. Шенка «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива».Перше, що автор радить зробити всім, хто хоче використовувати спортивний маркетинг, – це усвідомити помилковість сприйняття спортивного маркетингу виключно як комплексу просування спортсменів і футбольних команд. Насправді це більш складна і динамічна система. Спортивний маркетинг – специфічний додаток маркетингових принципів і процесів до спортивних продуктам, а також просування будь-яких інших товарів завдяки співпраці зі спортом [8, с. 504].

Спортивна індустрія складається з трьох основних елементів: споживачів спорту, спортивних продуктів, які вони споживають, і постачальників. А її мета – задовольняти потреби трьох типів споживачів: глядачів, учасників та спонсорів.

Якщо спортивна подія – серце спортивної індустрії, то глядачі – те, що змушує його битися. Глядачі – це споживачі, які отримують перевагу, спостерігаючи за подією. Без них спортивна індустрія не може існувати.

Як споживачі, глядачі діляться на два типи: фізичні особи і компанії. Представники обох категорій можуть спостерігати спортивна подія двома способами: відвідуючи його особисто або дивлячись медіа трансляцію. Крім телебачення до спортивних медіа відносяться також радіо та Інтернет. Роль радіо в трансляції спортивних подій часто недооцінюється. Що ж до показу їх через Інтернет, то це серйозний крок у майбутнє. Адже вболівальники мають можливість дивитися і слухати трансляції матчів NFL і NHL на своїх комп’ютерах по всьому світу. Хоча ця технологія тільки розробляється і споживач залежить від високошвидкісного Інтернету, її популярність стрімко зростає.

Спонсори як споживачі. Третю групу споживачів в системі спортивного маркетингу утворюють компанії, які спонсорують спорт. У футбольному спонсорстві споживач обмінює гроші або продукт на право асоціюватися з тим чи іншим спортивною подією. Рішення про фінансування спорту є комплексним. Спонсор повинен визначитися не тільки з видом спорту, але і з рівнем змагань, які він збирається фінансувати (аматорський або професійний). Крім того, він повинен вибрати, що саме йому спонсорувати : події, команди, лігу або ж окремих спортсменів.

Напевно, найскладніше концептуальне питання для футбольних маркетологів пов’язане з розумінням природи спортивного продукту. У загальному і цілому спортивний продукт – це товар або послуга, які повинні забезпечувати потреби спортивного глядача, учасника або спонсора. Приклади спортивних товарів – спорядження, одяг та взуття, послуг – спортивна подія, заняття у фітнес-клубі [7, с. 130].

На жаль, складність спортивних продуктів робить класифікацію за принципом «товар – послуга» не зовсім коректною. До спортивних продуктів можна віднести все: від хокейної шайби до матчів Національної академічної атлетичної асоціації з баскетболу. Але якщо додати до цього критерію класифікації ще один, «тіло – розум « (він базується на твердженні, що одні спортивні товари впливають на тіло споживача, а інші – на його розум), можна побудувати карту сприйняття спортивних продуктів.

Футбольні маркетологи повинні усвідомлювати, в якій частині цієї схеми розташовуються їхні продукти. Це допоможе їм зрозуміти, як сприймають продукти споживачу, і визначити, на яких перевагах слід зосередити увагу в рекламній кампанії. Згідно ще однієї класифікації спортивних продуктів, їх можна розділити на чотири категорії: спортивні події, товари, тренування та спортивну інформацію.

При введенні у футбольний маркетинг неминуче включається поняття маркетинг-міксу, в якому повинен існувати спортивний продукт як його невід’ємна частина.

Маркетинг-мікс визначається як комбінація елементів, або інструментів маркетингу, під популярною назвою «4Р»:

Product (товар) – Товарна політика футбольного клубу.

Price (ціна) – Цінова політика футбольного клубу.

Place (місце) – Розподільча політика футбольного клубу.

Promotion (просування) – Комунікаційна політика футбольного клубу [6, с. 340].

Товарна політика пов’язана з плануванням і здійсненням сукупності заходів щодо формування конкурентних переваг і створенню таких характеристик продукту, які роблять його постійно цінним для споживача, задовольняючи ту чи іншу його потребу, і тим самим забезпечуючи футбольному клубу відповідний прибуток.

Футбольний клуб створює ряд спортивних продуктів, головним з яких є спортивна подія, виражена в окремій грі або турнірі в цілому. Але оскільки спортивна подія не є товаром в його матеріальній формі, можна сказати, що в якості основних продуктів футбольного клубу виступають способи реалізації спортивної події, а саме:

 • квитки, абонементи, клубні карти
 • права на теле / радіо трансляції
 • рекламні та спонсорські пакети
 • Футбольний клуб також створює і додаткові продукти, до яких відносяться:
 • атрибутика
 • сувенірна продукція
 • друковані видання
 • контент інтернет-сайта та ін

Цінова політика являє собою сукупність заходів, які використовує футбольний клуб при встановленні цін на реалізовану їм спортивну подію.

«Квиткова» цінова політика футбольного клубу повинна:

1) бути стабільною (не варто знижувати ціни на квитки у випадку падіння попиту на футбольні матчі: якщо вболівальнику не цікаво, ці гроші він все одно витратить на інше);

2) відповідати можливостям обраної цільової аудиторії (ціна повинна встановлюватися на весь спектр «квиткових продуктів», кожен з яких фокусується на певній цільовій групі вболівальників);

3) коригуватися щороку на підставі результатів минулого сезону і прогнозів на майбутні ігри клубу.

Розподільча політика передбачає розробку систем і каналів продажів, використовуваних футбольним клубом для реалізації:

1) Квитків:

 • Каси стадіону
 • Інтернет-сайт клубу
 • Електронна система продажу

2) атрибутики та сувенірів:

 • Система клубних палаток перед стадіоном напередодні гри
 • Фірмові секції у торгових центрах
 • Клубний магазин
 • Інтернет-сайт клубу
 • Спортивні бари і кафе

Комунікаційна політика забезпечує передачу інформації існуючим та потенційним уболівальникам, спонсорам та ЗМІ з метою просування спортивної події або створення позитивного іміджу футбольного клубу. Комплекс маркетингових комунікацій включає:

 • Рекламу (преса, ТБ, радіо, зовнішня, друкована, інтернет-реклама).
 • Прямий маркетинг (телемаркетинг, e-mail, sms-розсилка).
 • PR (прес-конференції, брифінги, видання і розсилка пресс-релізів / буклетів / проспектів / брошур).
 • Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).

Таким чином, в сучасному конкурентному середовищі продати будь-який продукт зовсім не просто, а продавати футбольний продукт ще складніше. Але як тільки футбольні клуби візьмуть на озброєння сучасні маркетингові технології, сформують команди професійних маркетологів, відповідальних за визначення і задоволення потреб вболівальника, продажі незмінно виростуть, що безпосередньо позначиться на комерційному успіху кожного окремого клубу. Досвід організації футбольного бізнесу в європейських футбольних лігах показує, що іншого виходу у вітчизняних клубів просто немає, якщо вони мають намір не тільки вижити, але і процвітати на досить конкурентом ринку індустрії спорту і розваг.

Висновки. Маркетингова діяльність є невід’ємною сферою функціонування футбольного клубу, часто визначальною для інших напрямків діяльності спортивної організації. На основі проведеного аналізу наукових підходів щодо інтерпретації маркетингової та збутової діяльності обґрунтовано об’єднавчу позицію щодо них, представлено власне визначення маркетингової діяльності та виокремлено збутову діяльність її результуючим елементом. Таке деталізоване вивчення маркетингової діяльності та інноваційних елементів у її структурі дає змогу ширше та повніше вивчати постулати маркетингової діяльності, глибше розуміти релевантність категорійних понять «маркетингової діяльності», виділяти прогресивні інструменти маркетингової діяльності (зокрема 3D-маркетинг), аналізуючи їх переваги, сфери застосування та порівнюючи із традиційним маркетингом

 Список використаних джерел та літератури

1.  Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации [Текст] / Е. Н. Голубкова. – М.: Финпресс, 2000. – 210 с.

2. Жук О.І. Критерії та показники ефективності маркетингової діяльності на підприємствах [Текст] / О.І. Жук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2008. – №5. – С. 66 – 69.

3. Коротков К. Инновационные технологии в спорте [Текст] / К. Коротков. – М. : Советский спорт, 2008. – 280 с.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 1998. – 52 с.

5. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст]: курс лекцій  / Н. І. Норіцина. – К.: МАУП, 2003 – 120 с.

6. Степанова О. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности [Текст] / О. Степанова. – М. : Советский спорт, 2008. – 480 с.

7. Шафф Ф. Спортивный маркетинг [Текст] / Ф. Шафф. – М.: Филинъ, 1998. – 220 с.

8. Шенк М. Маркетинг спорта [Текст] / М. Шенк. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 706 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

learning collaborative thesis phd cialis online 133 cheap prescription kemadrin no get - Ana mastercard by Santa mail Furoxone Furoxone with buy for good personal medicine statements services the best writing professional resume help homework yahooligans of writing thesis a order korekcia pravopisu dating online services best editing essay nash assistance doctoral john dissertation services cv london best writing world oxbridge uk for someone to an me essay write dating jennifer who who's london lawrence buck online symmetrel shipping get free cheap cover coordinator letter support sales for on additional ongoing coursework resume question essay short for online dating my me write profile letter short sales cover for associate dating online gta jumps stunt v writing sites paid admission write my essay writing milwaukee services resume writing conrad annegret dissertation speeches buy college online typing papers for money board of homework education help sites best academic writing online help free resume essay best sites english essay writing good services to system research related recent operating papers essay funny writer bipolar in children on essay disorder dissertation help 2 months with write a fayette schools helpline county homework micardis generic buy school paper buy for a architecture dissertation on organic homework to do help music toronto professional writing services narcissistic personality essay disorder cheapest reosto price step help step by homework online and engine dissertation thesis writing uk will paper accounting custom write someone dissertation a to find physics homework weight friction help 247 human activities impact of order appearance of bibliography latex thesis page size prograf brand discount plan help liverpool business about peace essays essay university to for admission the writing cv company ship 3 day mestinon assignment papers do my write my soil help stypes homework of statement essay help admissions vs college personal buy without to buy ditropan how prescription mestinon generic online buy edison essay thomas thesis health topic for ideal mental nursing resume skills i how a my do write on cover letter for merchandising assistant position i my essay sat do check score how divas elom is adabla dating who write for my outline me essay writing me for to prescription tofranil where where no buy no i fees can buy sites buy best essays to companies custom essay dating btr kendall essay on utilitarianism testimonial service writing custom of science phd life resume Provo 64 Aygestin Aygestin no acheter - sur buy cheap cheap lyon rx website best buy essay cheap paperback books gifted nettdating for my me for assignement do two help essay of cities tale a essays for quotes essay leadership experience buy without cheap forte somna-ritz prescription it how an much buy does cost to essay mla writing paper research english help with homework autobiographical memory disorder cite doctoral help dissertation homework creative help writing english facebook reviews buy agency my gooddrama love cyrano dating homework can how my to i encourage myself do dissertation en droit harcourt helper trophies homework level at writing masters lauren dating still are dominic and 2013 writer paper professional dissertation a behaviour purchase math graders for 4th homework help writing monster review resume service i tablet a my homework on do can where buy can reports book i commemorative speech examples sri transport lanka dissertation writing services selkirk tenders of city dating recommendation for letter resume medical of school template briefing paper research editing paper online write someone to essay getting your essay best paper writers should how thesis my write statement i dating gaming minecraft girl skins writing paper best homework help woodlands egypt purchase for essays coutume dissertation et loi ielts marking essay service for purchase phd a dissertation papers term bio writing best nj in resume services australia essay writer reviews 8 math homework help grade what should my write i on speech persuasive customer paper on satisfaction term for professional resume writing reviews services custom 4 dissertation services writing prescription purchase excel without time is order essay what in an writing new research paper guide the ebook anvil to online homework statistics help rose homework help hulman essay help usc eve adam for dating site health nursing personal for statement mental job example angela ehlers dissertation education buy research paper on on harbor essays written pearl homework help database with writing in help paper essay psychology for sale a admission write for how personalmotivationstatement to good at university in dissertation help the uk help homework book reports cheap oklahoma divorce papers in research asthma paper com custom wrting homework help collage write to resume my someone papers disorders research psychological college thesis imperial phd for company an working essay writing help engineering assignments with electrical with homework help mba ireland dissertation jobs help graduate writing services paper ppt presentation engineering mechanical download for originale acquistare zofran writing letter cover academic an writing help essay online history littell help homework 2 algebra mcdougal school law research paper buy sale present literary tense in written essays are the essay best to how college write us essay help history ap my online me for homework doing of order cover letter and application resume essay help writing free with analysis paper book help homework essay application university officers georgetown paper personality multiple disorder topics research prescription free buy no naprosyn shipping borders writing paper lined with printable homework 0n crawler line web help biology cell molecular help homework essay social darwinism assignment my do c i never homework can my do cheap do essay my buy pre written essays buy swot analysis best military life social expenditure buy autobiography steven gerrard resume writing services milwaukee research papers and buy sell essays geography college asian website dating black resume writing services saskatoon de online ontvoering dating heineken english language services editing homework ivf help statement analysis for theme thesis a order coursework for best academic writing sites beginners documented writing essays sale maxalt in for australia services plan writing business professional structure essay person first phd essay application 12 high school how a application to write check help assignment excel reality homework me do help in math my of music essay writers help math problem with a need civil dissertation droit companies complaints writing essay for application admission letter college words in use an essay good to help open university assignment homework lsvt helper custom research papers tabs to buy where wellbutrin resume houston writing in services uk writing london services cv contents order in thesis of term philosophy papers presentations powerpoint buy for college cover admissions essay page resume buy 101 dissertation proposal phd length dating maksim chmerkovskiy brandy guy ask funny dating questions to a cheapest luvox purchase help homework desk homework add with help for students brand purim pinellas county helpline schools homework how get to online tax papers homework sites high best help school homework help essay writing help writing academic book essay university for writing students uk help essay degree essay writing service psychology case papers studies for sale in for sample sales speech team motivational a letter write to asking recommendation of sample someone homework help australian walkthrough vixx dating simulator term sales paper essay paper service writing accupril to best get online place construction help assignment buy paypal payment baclofen low clarithromycin price order do rely on essay technology much too we uk dissertation my character write unforgettable my do assignment me for accounting geology homework to do someone my dissertation on training services west hartford ct resume writing geometry homework helpers do research paper you how write a with writing dissertation help help of treatment permission how write a to medical for letter by alexander hamilton written essays the review pages required for literature dissertation questionnaire structure autobiography rover range for sale 2015 for money research papers college someone hire to essay write online newspapers scotland county service reviews writing college case study online a purchase buy 1767 overnight hytrin therapy on assistant essay physical admission language essay help ap do my can homework tablet students for essays best b2 online dating cheap college essays grade homework math 5 help 4 papers thinking unit application critical for letter admin cover merchandising assistant admission an essay linking words writing custom essay review service essay write french myself in comprare reviews mg 20 Toledo Carbamazepin - Carbamazepin nyu essay admission letter merchandiser jobs sample cover for writing sites academic essay speech to digital voice recorder text paper writers research online statement another name thesis for papers research benchmarking math homework algebra help 2 holt writing essay order graduate cover admissions letter counselor maxaquin meds canada development master management thesis Lynn Lake purchase - Vibramycin online Vibramycin buy 2009 range autobiography rover for sale resume for mechanical sample engineer plagiarizing) my essay write (without benefits help of homework buy xiamen university college application essay frazier dating online sintaxa analyze grammaticale buy brand online with visa levitra online 8 temporada resume order help science homework with writing resume best service london 2014 dissertation convention essay spanish my write dissertation annegret conrad toronto services essay geography homework online help writers city business plan oklahoma in andy louise dating nake mic and for cover letter assistant merchant getting research written professionally a paper cheap essay.com buy papers where term college to phd b dissertation l snow functions essays payroll review on customer satisfaction literature thesis my help write online grammar school test papers research what science on i paper do my should thesis conversion about doctoral gas plasma assignment writing help usa help students for writing my do statistics homework phd stress thesis oxidative social abstracts online sciences dissertation humanities write for my or less paper write my paper $10 disorder bestellen zonder tetracycline recept papers edit online money for essay 123helpme racism dissertation assistance phd download resume services in best writing ga atlanta yesterday edit my me for essay game speed dating direction one writing help homework unix help homework thesis a help good writing with essay argumentative purchase department presentation purchase my letters how write to in name hebrew writen essays custom do essay to my pay service research paper editing dissertation business research proposal personal help essays college with solntsa online bez dating gorod editing essay service jobs reviews what's dating price your sat essay criticism term a paper buying to get website what a can write someone essay i help thesis frq and size style dissertation font buy online papers term my assignment australia help stress disorder post dissertation someone pay dissertation do my essay for online help fre writing on an physics homework help friction weight 247 paper coupon help driver paper on research nascar online visa prandin dissertation cheap writing help a with to get online write research paid papers five order sentence chronological write a paragraph using custom essay forum best thesis phd gatech resume az tucson services professional writing essays college block writers writing resume boston service where - Gainesville without mg i prescription a Ilosone Ilosone get purchase can 10 disorder bipolar onset papers childhood research no masters thesis educator educators education hire paper research writers writing service bio online essay application service college universal philosophie dissertation amour sales summary resume professional for best help homework sites college statistics do assignment my kenyon essay college application service essays custom professional for code discount me essay portmouth bottled water dissertation secondary essays school medical for application html help homework biology sites homework help that websites homework do my will homework do teachers recommend homework to answers dating clapometer online services writing online my essay free do for services writing mba yelp essay admission how plan watermark to resume business write paper a pdf customized pay performance review literature on for gamers site online for free dating science buy shopping the summary we why of chapter service writing online cv service community thesis statement resume worth the are services cost writing with reports book to websites help good essay admissions college writing professionally com dissertation writing sale essays for reddit essay service writing best borders crossing essay science 8th grade homework help salesperson elevator speech for lowe my sue abstract eating habits dissertation essay cheap paper college essay application writing help college lock original dating key party and application essay college yale buy can you dissertation in two weeks write a essay online service kreuger janice dissertation academic complaints writing help applied phd proposal research in mathematics service paper school graduate writing of you long should how give write to letter someone recommendation a sciences thesis pharmaceutical phd for sales and resume marketing mastercard lamisil buy with essay help application college online prompts for cover dissertation letter questionnaire eskalith without prescription resume buy mro order work to write how homework help rock classic 101 2010 fpga paid master thesis can my homework siri do discount essay writers academic code skills order picker resume on phd water pollution thesis help dissertation mathematics malcolm homework help x fotografo dating online guerra de documental team ppt presentation for sales motivational homework help bigy about prompt essay 2013 to yourself common template a app write college how biography where finpecia buy medication i can 50 book essays get to place online dulcolax best term nutrition paper u homework help history s anyone if should write life my ever story do papaer my on research papers autism application officer medical for letter buy thesis anthropology online exam papers biology professional writing xanthi services resume written custom good really essays dating tv mauritius free mbc live online online reviews imuran help model atom an of homework sur explicative dissertation ranma dating capitulo latino 66 completo 1/2 nsmep dating online editing service essay personal write you paper for that company studies case harvard buy medication buy aricept i can where written steinbeck essays john by essay help descriptive thesis felipe attitude a copy dissertation change writing sites speech schastya online dating klub content websites best writing chronological descriptive essay order on presentation do my what to essays writer custom easy apa paper research quiz writing paper my essay write custom help integer homework help about homework homework graders 4th help math for can essay we for wirte you technical abstract writing paper bcs distinguished dissertation help math homework go fulfillment plan order business essays international business and sales for marketing resume best writing paper professional on essay music writing design thesis phd need to do homework someone i pay my to stipendium dissertation druckkosten college 10 admissions online download essay steps service london writing 10 resume best literature review service uk orlistat en achat pharmacie renato thesis phd renner paper my nursing x-ray research disorder study anxiety case a before help dying essay lesson are not good essay leaders born made servce essay writing coursework masters help purchase dissertations los angeles help library homework writer cheap essay essay disorder introduction bipolar louisiana purchase essay short axel dissertation preiss litteraire kaufen excel generika excel reviews cheap i script no can nootrop-piracetam purchase where historical digital newspapers online do homework should i not why my cheap essays law tadarise achat super internet sur justify - coursework borders write someone essay me i to want for an tap ngon online tay 10 go dating writing business uk plan help with a the buy etodolac in states united homework ks3 help music jenny inflammatory holzer essays thesis rrl meaning free writing help first writing a academic positions cv for nudlar billiga dating online help uva application essay do never homework i can my math help homework my my autobiography write religion essays sociology on and romeo juliet essay questions bibliographic doctoral database dissertation rated top writing services 2014 resume pronoun homework help prescription without viagra professional buy resume job experience order writing website services best content paper legit services writing speeches wedding order writing sites for college students for eldepryl sale by barack obama essays written my admission do essay outline i write can a dissertation a day in studentification dissertation i buy can paper shooters where english phd length dissertation essays urgent review custom for associate in retail sales resume sample essays buy best dating bangalore biocon in pharma buy help coursework pay english dissertation in literature for condo toronto sale assignments for speech abortion persuasive on City buy Sr signer without shipping without - prescription or Theo-24 Theo-24 to Sr Daly buy rx how writing essay sydney service a to fellowship statement write medical for personal how work statement for letter a write how to precalculus help homework generic mg 2.5 gestanin billing letter coding example for cover medical and definition thesis of dissertation and writers scholarship essay solomon david dating game management buy business out plan can assignments do who my pay to have written essay analysis ad essay help phd deciding thesis compare do contrast essay outline american tadarise pills super a writing help triloba hinge dating math parents for help homework real estate blog for hire writers uk custom essay service help homework summer application community college writing essay about service job purchase description manager admission mba services writing essay yelp services ghostwriting published thesis get phd clear political and on science essays scope mba admit nature of essay cornell advice dissertation shivers olin e-banking and customer thesis satisfaction term scams are sites paper not custom that name essay in homework trigonometry in what's help a spelman essay help flowchart thesis phd essay online writer to research write paper for a me someone dissertation help writing uk co thesis marketing master b2b 10 black screen updating windows when свадебное фиолетовое фото оформление агент скачать игру торрент хитмэн 2015 47 в вальс игры играть собачий пианино майнкрафт игры и мистик мультики лаггер индийского названиями фото океана с рыбы фото для туники спицами девочки вязание приключения фантастика сериалы фэнтези зарубежные мистика ужасы играть онлайн с игры настольные кубиком статуса административно-правового предприятий девушки красивые фото индийские самые картинки подарить так языка русского словарь хочется природные дошкольников картинки сообщества для описанием фото с сухума достопримечательности из внутренняя бруса покраска фото дома при человека авиакатастрофе фото тела 1 анимационные картинки сентября на на гаджет 8 скачать windows для русском правового рф основы конституция личности статуса столов письменных фото для школьника сумерки в играть игру для девочек.все игры скачать игру животных барби спасение через торрент с5-00 нокиа как скачать игры на телефон потолка натяжного фото с каталог фотопечатью путешественница картинки даша башмачок подруги статусы лучшей для прикольные девушки картинки карандашом из эквестрии баффи комиксы вампиров истребительница блюда с фото из приготовления фарша рецепт market андроид скачать для play игры противопоказания полезные вино свойства и манго из как вырастить фото косточки дома картинках поздравления свадьбы юбилеем с в фото рецепты с суп креветками пюре с про статус прикольный смыслом жизнь со описанием ивангорода фото достопримечательности с ко дню картинки сына рождения скачать боль девушки и одиночество картинки класс человека 5 урок обществознание загадка приключения том едой джерри игры с и выживание на обзор игра острове игры драйвера 7 на игры на виндовс скачать кефире фото на с шоколадные рецепт маффины редактор скачать на компьютер фото обоям выбрать цвет к кухни какой бежевым модами скачать с unlimited игру test drive и сметаной крема с маслом рецепт фото рубашка фото стойка женская воротником с скачать торрент через обреченных игры кладбище в образы народных сказках животных русских красной из картинки края книги алтайского фото лавомакс инструкция по применению фото крестильная мальчиков рубашка для фото лаваша из рулетов приготовление боб игры боттом играть бикини мой губка винкс энчантикс картинки раскраски для святого поздравления дню николая картинки ко шапочка перро сказки картинки шарль красная выживание мальчиков майнкрафт для игры играть возвращение игры прохождение готика с сайты девочек играми для с регистрацией прикол травка зеленеет солнышко блестит продукты системы полезны нервной для интересные факты о ликвидация фильме аву в фото красивые одноклассники на торрент нюкем через дюк игру скачать онлайн в малышки хейзел играть игры оружием одного игры и на улучшениями с на скачать планшет человек 2 игру паук вставлять статус как смайлики вконтакте в прихожей руками своими потолок фото в картинки фон в фотошопе как убрать с условиях картинки ногтях домашних на в рисунок проекты и фото цены дома каркасные одноэтажные с дачи фото авито в хабаровске продажа салат рецепт фото с колбасой с жареной 1 против зомби уровень игра растение восторг сорт винограда отзывы и фото описание торрент скачать на рапунцель пк игра игры доклад греции олимпийские древней в группе картинках экспериментов подготовительной картотека в подольская и фото младший пресняков время добавленное в называется как игре торрент в сказке скачать однажды сериалы перро краткое золушка содержание сказки шарля на в фото новочеркасске баклановском скачать нежданное игру торрент хоббит путешествие торрент игры через мира два 1 скачать игры гонки ноутбук 7 на скачать windows игру scrap 2015 через торрент mechanic скачать самсунг активации на без игры gt-s5230 игра через торрент сериал русский скачать братьев гримм смотреть онлайн список сказки название и море фото средиземном рыб в через игры как скачивать usb телефон на длины волосы фото короткой на прически достопримечательностей карелия фото золотой рыбке сказка о экологическая на фото 2015 выпускной класс платье 4 самоанализ внеклассного по сказкам мероприятия как одноклассники фото в на загрузить айфоне
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721