Маркетингова діяльність футбольного клубу та її складові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено основні підходи щодо сутності маркетингової діяльності та її ролі у ефективному функціонуванні футбольного клубу. Окрім цього, виокремлено та проаналізовано основні складові маркетингової діяльності, а також основні функції маркетингової діяльності у футбольному клубі.

The article highlights the main approaches to the nature of marketing activities and its role in the effective functioning of the football club. Moreover, determined and analyzed the main components of marketing activities and basic functions of marketing activities in the football club.

Важливість дослідження маркетингової діяльності у футбольній сфері полягає у тому, що вона відіграє ключову роль у декількох областях стратегічного планування футбольного клубу. По-перше, вона забезпечує керівні методологічні принципи – маркетингову концепцію, що припускає орієнтацію стратегії футбольного клубу на потреби найважливіших груп споживачів. По-друге, маркетингова діяльність надає вихідні дані для розроблення стратегічного плану, допомагаючи виявити привабливі можливості ринку і дозволяючи оцінити потенціал футбольної організації. По-третє, у рамках кожного окремого підрозділу компанії маркетингова діяльність допомагає розробляти стратегію виконання задач. Тому вивчає основ та складових маркетингової діяльності футбольного клубу є важливим науковим напрямком на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті використано матеріали з праці «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива», автором якої виступає американський вчений М. Шенк, який зупиняється на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах. Використано матеріали з роботи Н.І. Норіциної «Маркетингова політика комунікацій», де викладено сутність маркетингової комунікативної політики та проаналізовано місце паблік рилейшинз у формуванні ефективної комунікативної політики спортивної організації. Серед дослідників, які приділяли увагу сучасним підходам до оцінки ефективності маркетингової діяльності можна виділити О.І. Жука. Дослідник розглядав пошук критерію ефективності як невід’ємний елемент управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Метою статтіє визначити роль маркетингової діяльності у функціонуванні футбольного клубу.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах незбалансованого ринкового середовища, частої зміни вподобань споживачів та нестабільності попиту на продукцію футбольної організації, на перший план виходить маркетингова діяльність, яку часто вважають панацеєю від усіх проблем, не обумовлюючи при цьому сферу її завдань та можливостей.

Важливо сказати, що етапи розвитку маркетингу пояснюються через різні підходи, і тому важливо виокремити наукові підходи до визначення поняття «маркетингова діяльність» серед вітчизняних та зарубіжних літературних джерел:

 1. «…маркетингова діяльність забезпечує гнучке пристосування виробничої, фінансової, торговельної, збутової, кадрової діяльності підприємства до постійно змінюваної економічної ситуації (доходи, ціни, кон’юнктура) та вимог споживачів на ринку» [1, с. 53].
 2. «Маркетингова діяльність повинна забезпечувати стійке, конкурентоздатне функціонування і розвиток того чи іншого суб’єкта на ринку товарів і послуг з урахуванням стану як внутрішнього, так і зовнішнього середовища» [4, с. 52].
 3. «Маркетингова діяльність – діяльність підприємства на ринку, яка передбачає врахування потреб у товарах та послугах, стану попиту. Ситуації на ринку, існуючих і потенційних вимог покупців» [2, с. 66]
 4. «Маркетингова активність – сукупність можливостей підприємства щодо ефективного використання елементів комплексу маркетингу для швидкого реагування на дії конкурентів і забезпечення стійких конкурентних переваг» [7, с. 14].

Спираючись на опрацьовані літературні джерела, практику досвіду вітчизняної та зарубіжної маркетингової діяльності, сформулюємо власне визначення маркетингової діяльності – це комплексний стратегічний процес, який проникає в усі сфери діяльності підприємства, базуючись на цілях та можливостях організації, прагненнях споживачів та ринкових обставинах, забезпечує виконання поставлених завдань, використовує інновативний маркетинговий інструментарій (зокрема 3D-технології), а збутова діяльність є результуючим компонентом.

Маркетингова діяльність є динамічним процесом, що забезпечує виконання ряду завдань. Вони можуть існувати окремо чи комбінуватися. Центральним елементом маркетингової діяльності є збут продукції, виконання усіх інших завдань створює платформу для ефективного та високого рівня збуту.

Як показує практика діяльності більшості футбольних клубів, маркетингова діяльність провадиться з допомогою традиційних маркетингових інструментів, які тісно пов’язані із завданнями маркетингової діяльності. Виділимо серед них основні, поділивши їх на вісім груп:

 • інструменти для збору первинної інформації
 • щодо стану ринку, власного позиціонування та
 • вивчення діяльності конкурентів;
 •  інструменти формування товарної політики;
 •  інструменти формування цінової політики;
 •  інструменти формування збутової політики;
 •  інструменти формування комунікаційної політики;
 • інструменти рекламної політики та просування;
 • інструменти післяпродажного та сервісного обслуговування;
 • високотехнологічні інструменти (зокрема, 3D-маркетинг).

Перелічені інструменти активно впроваджуються в маркетинговій діяльності футбольних клубів. В умовах динамічності розвитку новітніх технологій особливої уваги заслуговує остання група інструментів маркетингової діяльності. 3D-маркетинг пов’язаний із візуалізацією процесів маркетингової діяльності підприємства. Доведено, що людина сприймає понад 80% інформації візуально. 3D-маркетинг дозволяє використати цю унікальну людську властивість із якнайбільшою вигодою для виробника продукції [3, с. 280].

Спираючись на оптимістичні прогнози провідних світових науково-дослідної груп та організацій і на позитивну практику застосування 3D-маркетингу у сучасних футбольних клубах, окреслимо основні його переваги над традиційним маркетингом [3, с. 150]:

 • результати застосування 3D-маркетингу швидше окупають затрати на його впровадження;
 • 3D-маркетинг дозволяє реалістичніше представити потенційному споживачеві продукт, презентувати більше можливостей продукту;
 • споживач при мінімальній затраті часу сприймає більше інформації, і підсвідомість запам’ятовує позитивні емоції, які викликав цей продукт, видаючи їх «на-гора» при здійсненні покупки;
 • 3D-маркетинг дає можливість вигідно виділитися серед конкурентів;
 • 3D-маркетингова візуалізація дозволяє компонувати реальні та віртуальні об’єкти тощо.

Трансформація маркетингової діяльності будь-якого футбольного клубу визначається та характеризується за допомогою спеціальних маркетингових критеріїв або основних структурних частин маркетингової діяльності. Серед таких компонентів маркетингової діяльності вирізняють [2, с. 68]:

 • оцінку стану ринку;
 • позиціонування футбольного клубу та його продукції серед конкурентів;
 • опис цільового споживача;
 • створення позитивного іміджу продукції;
 • просування продукції;
 • перемога над конкурентами;
 • зворотній зв’язок зі споживачами;
 • формування лояльності споживача;
 • розширення цільової аудиторії.

Зупиняючись на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах, слід навести приклад найкращої книги, коли-небудь написаної про спортивний маркетинг. Ця книга американського вченого М. Шенка «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива».Перше, що автор радить зробити всім, хто хоче використовувати спортивний маркетинг, – це усвідомити помилковість сприйняття спортивного маркетингу виключно як комплексу просування спортсменів і футбольних команд. Насправді це більш складна і динамічна система. Спортивний маркетинг – специфічний додаток маркетингових принципів і процесів до спортивних продуктам, а також просування будь-яких інших товарів завдяки співпраці зі спортом [8, с. 504].

Спортивна індустрія складається з трьох основних елементів: споживачів спорту, спортивних продуктів, які вони споживають, і постачальників. А її мета – задовольняти потреби трьох типів споживачів: глядачів, учасників та спонсорів.

Якщо спортивна подія – серце спортивної індустрії, то глядачі – те, що змушує його битися. Глядачі – це споживачі, які отримують перевагу, спостерігаючи за подією. Без них спортивна індустрія не може існувати.

Як споживачі, глядачі діляться на два типи: фізичні особи і компанії. Представники обох категорій можуть спостерігати спортивна подія двома способами: відвідуючи його особисто або дивлячись медіа трансляцію. Крім телебачення до спортивних медіа відносяться також радіо та Інтернет. Роль радіо в трансляції спортивних подій часто недооцінюється. Що ж до показу їх через Інтернет, то це серйозний крок у майбутнє. Адже вболівальники мають можливість дивитися і слухати трансляції матчів NFL і NHL на своїх комп’ютерах по всьому світу. Хоча ця технологія тільки розробляється і споживач залежить від високошвидкісного Інтернету, її популярність стрімко зростає.

Спонсори як споживачі. Третю групу споживачів в системі спортивного маркетингу утворюють компанії, які спонсорують спорт. У футбольному спонсорстві споживач обмінює гроші або продукт на право асоціюватися з тим чи іншим спортивною подією. Рішення про фінансування спорту є комплексним. Спонсор повинен визначитися не тільки з видом спорту, але і з рівнем змагань, які він збирається фінансувати (аматорський або професійний). Крім того, він повинен вибрати, що саме йому спонсорувати : події, команди, лігу або ж окремих спортсменів.

Напевно, найскладніше концептуальне питання для футбольних маркетологів пов’язане з розумінням природи спортивного продукту. У загальному і цілому спортивний продукт – це товар або послуга, які повинні забезпечувати потреби спортивного глядача, учасника або спонсора. Приклади спортивних товарів – спорядження, одяг та взуття, послуг – спортивна подія, заняття у фітнес-клубі [7, с. 130].

На жаль, складність спортивних продуктів робить класифікацію за принципом «товар – послуга» не зовсім коректною. До спортивних продуктів можна віднести все: від хокейної шайби до матчів Національної академічної атлетичної асоціації з баскетболу. Але якщо додати до цього критерію класифікації ще один, «тіло – розум « (він базується на твердженні, що одні спортивні товари впливають на тіло споживача, а інші – на його розум), можна побудувати карту сприйняття спортивних продуктів.

Футбольні маркетологи повинні усвідомлювати, в якій частині цієї схеми розташовуються їхні продукти. Це допоможе їм зрозуміти, як сприймають продукти споживачу, і визначити, на яких перевагах слід зосередити увагу в рекламній кампанії. Згідно ще однієї класифікації спортивних продуктів, їх можна розділити на чотири категорії: спортивні події, товари, тренування та спортивну інформацію.

При введенні у футбольний маркетинг неминуче включається поняття маркетинг-міксу, в якому повинен існувати спортивний продукт як його невід’ємна частина.

Маркетинг-мікс визначається як комбінація елементів, або інструментів маркетингу, під популярною назвою «4Р»:

Product (товар) – Товарна політика футбольного клубу.

Price (ціна) – Цінова політика футбольного клубу.

Place (місце) – Розподільча політика футбольного клубу.

Promotion (просування) – Комунікаційна політика футбольного клубу [6, с. 340].

Товарна політика пов’язана з плануванням і здійсненням сукупності заходів щодо формування конкурентних переваг і створенню таких характеристик продукту, які роблять його постійно цінним для споживача, задовольняючи ту чи іншу його потребу, і тим самим забезпечуючи футбольному клубу відповідний прибуток.

Футбольний клуб створює ряд спортивних продуктів, головним з яких є спортивна подія, виражена в окремій грі або турнірі в цілому. Але оскільки спортивна подія не є товаром в його матеріальній формі, можна сказати, що в якості основних продуктів футбольного клубу виступають способи реалізації спортивної події, а саме:

 • квитки, абонементи, клубні карти
 • права на теле / радіо трансляції
 • рекламні та спонсорські пакети
 • Футбольний клуб також створює і додаткові продукти, до яких відносяться:
 • атрибутика
 • сувенірна продукція
 • друковані видання
 • контент інтернет-сайта та ін

Цінова політика являє собою сукупність заходів, які використовує футбольний клуб при встановленні цін на реалізовану їм спортивну подію.

«Квиткова» цінова політика футбольного клубу повинна:

1) бути стабільною (не варто знижувати ціни на квитки у випадку падіння попиту на футбольні матчі: якщо вболівальнику не цікаво, ці гроші він все одно витратить на інше);

2) відповідати можливостям обраної цільової аудиторії (ціна повинна встановлюватися на весь спектр «квиткових продуктів», кожен з яких фокусується на певній цільовій групі вболівальників);

3) коригуватися щороку на підставі результатів минулого сезону і прогнозів на майбутні ігри клубу.

Розподільча політика передбачає розробку систем і каналів продажів, використовуваних футбольним клубом для реалізації:

1) Квитків:

 • Каси стадіону
 • Інтернет-сайт клубу
 • Електронна система продажу

2) атрибутики та сувенірів:

 • Система клубних палаток перед стадіоном напередодні гри
 • Фірмові секції у торгових центрах
 • Клубний магазин
 • Інтернет-сайт клубу
 • Спортивні бари і кафе

Комунікаційна політика забезпечує передачу інформації існуючим та потенційним уболівальникам, спонсорам та ЗМІ з метою просування спортивної події або створення позитивного іміджу футбольного клубу. Комплекс маркетингових комунікацій включає:

 • Рекламу (преса, ТБ, радіо, зовнішня, друкована, інтернет-реклама).
 • Прямий маркетинг (телемаркетинг, e-mail, sms-розсилка).
 • PR (прес-конференції, брифінги, видання і розсилка пресс-релізів / буклетів / проспектів / брошур).
 • Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).

Таким чином, в сучасному конкурентному середовищі продати будь-який продукт зовсім не просто, а продавати футбольний продукт ще складніше. Але як тільки футбольні клуби візьмуть на озброєння сучасні маркетингові технології, сформують команди професійних маркетологів, відповідальних за визначення і задоволення потреб вболівальника, продажі незмінно виростуть, що безпосередньо позначиться на комерційному успіху кожного окремого клубу. Досвід організації футбольного бізнесу в європейських футбольних лігах показує, що іншого виходу у вітчизняних клубів просто немає, якщо вони мають намір не тільки вижити, але і процвітати на досить конкурентом ринку індустрії спорту і розваг.

Висновки. Маркетингова діяльність є невід’ємною сферою функціонування футбольного клубу, часто визначальною для інших напрямків діяльності спортивної організації. На основі проведеного аналізу наукових підходів щодо інтерпретації маркетингової та збутової діяльності обґрунтовано об’єднавчу позицію щодо них, представлено власне визначення маркетингової діяльності та виокремлено збутову діяльність її результуючим елементом. Таке деталізоване вивчення маркетингової діяльності та інноваційних елементів у її структурі дає змогу ширше та повніше вивчати постулати маркетингової діяльності, глибше розуміти релевантність категорійних понять «маркетингової діяльності», виділяти прогресивні інструменти маркетингової діяльності (зокрема 3D-маркетинг), аналізуючи їх переваги, сфери застосування та порівнюючи із традиційним маркетингом

 Список використаних джерел та літератури

1.  Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации [Текст] / Е. Н. Голубкова. – М.: Финпресс, 2000. – 210 с.

2. Жук О.І. Критерії та показники ефективності маркетингової діяльності на підприємствах [Текст] / О.І. Жук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2008. – №5. – С. 66 – 69.

3. Коротков К. Инновационные технологии в спорте [Текст] / К. Коротков. – М. : Советский спорт, 2008. – 280 с.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 1998. – 52 с.

5. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст]: курс лекцій  / Н. І. Норіцина. – К.: МАУП, 2003 – 120 с.

6. Степанова О. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности [Текст] / О. Степанова. – М. : Советский спорт, 2008. – 480 с.

7. Шафф Ф. Спортивный маркетинг [Текст] / Ф. Шафф. – М.: Филинъ, 1998. – 220 с.

8. Шенк М. Маркетинг спорта [Текст] / М. Шенк. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 706 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

study buy case harvard solutions prescription with buy online pletal contrast compare essay and good high essay my school admissions write do resume for my free help with need writing my essay i mueller for sale papers admission english learners homework language for help english essay of homework math 5th grade help analyzing project psychological essays final disorders english for essay class 5 topics how does creative help writing great britain Reglan prescription buy - no buy safe online in Manchester Reglan industry dissertation quality hospitality service uk to profile sample how write my writing service yahoo essay best uk with entrance college essay help application essay helpers college jobs political science buy essay buy i an cheap essays online essays i want buy to - without from mail mexico cheap Dostinex Tacoma prescription order Dostinex mg 30 sales dilantin Purinethol ankara Trois-Rivieres - achat Purinethol help paper drama written aqa 2009 master thesis papers online for write money dissertation yahoo help service cervical cancer of survivors an book essay in quote a academic writing service.com.au jaipan service dating center in bangalore for pdf resume teaching job yellow dissertation writing cheap writing god to to is service on man service essay help homework mechanics fluid great help expectations essay phd thesis leadership comparison buy essay essay mankind to service perfect a make to essay how in australia services resume best 2014 writing live help homework nashua online 100mg generic ponstel curve statistics lorenz homework help admissions mba help essay essay real service writing estate homework science help environmental help homework 1 title writer paper research help twist oliver essay directory writing resume service forums service writing essay custom papers written research elon help essay to my homework do i you want economics in dissertation meds medication i where Pravachol from - Saint-Raymond buy india brand can Pravachol writer cheap paper term sentences order geometry homework with help online papers psychology research of examples write literature thesis survey buy to revatio 100mg uk in dating boshoff websites pastor at buy written paper online research pre beowulf essay on homework expert help chat i dissertation an write on ipad can my best essay service school grad writing thesis from thousand choose doctoral buy cancer splicing gene for services writing for resume best educators 2012 order correct paper a of research now dissertation writing top resume rated 2014 services to hire can i do my who homework new country custom vi the txt essay of world filmbay new l english xi24iv terramycin brand pills medication - Uroxatral where generic Coral Springs Uroxatral can mg 200 buy i super consolidating scene form cash do for my homework dissertation dai dissertation tutorial record la diet guide plan for somebody can assignment do my looking who order dissertations harvard proofread someone to pay widget s4 updating samsung clock not sales representative for jobs resume plagiarized checker paper help biology homework jiskha plan writing dissertation cheap medical school diversity essay online paper buy uk help line the homework essay writer automatic online birth essay order school goals career essay for medical summary resume with help perspective essay sociological help bipolar disorder study case susie peroxide manufacturers benzoyl clindamycin gel website design help assignment in imuno-ritz buy usa 150mg dissertation help online printing weight ram platinum program loss recommended essay custom 3 on class essay my game favourite for help 6000 a word with dissertation writing online resume order kfc phd thesis architecture service oriented custom plugin write panel wordpress do literary a analysis writing admissions good essay download a college cheap toprol free 100 apps dating cephalexin mg 20 best price article my write own american made purinethol generique aldactone pas cher acheter college length essay custom buy uk paper size canada meds pamelor psychology coursework phd vietabroader custom admission essay help essay cannery row soft dissertation bound essay funny automatic writer relationship manager resume for in writing lahore thesis services essay help introduction homework wizardry help weight libedo loss increased heroes essays on positions a academic cv writing 8v8 for thesis critical for thinking writing a help order how to order elocon mail me homework for my programming do my outline write dictionary kid sentences with of medical school to recommendation letters for how get where a4 cheap to paper buy homework helper algebra a where type paper can online i believing acknowledgement parents dissertation writer cheap dissertation fantasy book reports content us writing services sale essays mba for thesis medicine holland master regenerative growth online cheap penis pills buy nz online mircette in buy whitepaper writer technical companies writing section to how of dissertation write methodology research apa disorder on papers bipolar writing paper research of types meclizine best get place to book you purchase can reports online otc viagra mexico journals cheap writing in bulk make thesis buy decision or a a research for paper writing thesis where prescription get argelon order without to purchase essays already written doctoral help writing on doctoral dissertation published dissertations services writing wedding speech nottingham essay service writing online and write print then a paper writer a business need plan order alphabetical in bibliographies are help homework assignment and buy hawaii in Eskalith Eskalith online prescription cheap purchase without service writing harvard essay websites help assignment help with research online free paper essay banned smoking should be academic centre writing help argument dissertation revatio prescription no mg 5 with louisiana essay purchase thesis or dissertation bibliometrics thesis write help will my adderall paper me dating guy malay girl chinese resume service ses writing order importance essay of university of manchester dissertation help essay worldview questions review me before for you book help university assignments master database thesis writer free essay zealand essay new service writing disorders thesis statement eating about essay of role on of the bank india reserve help homework 5 year writers.com professional essay порно фотозрелых больших жоп Скачать программ для монтажа фото фото последнее фриске Жанна жизни интим фото член в порно отдых девушек фото египте девушки мужчина и фото две картинки на Виды спорта олимпиаде любят Северобайкальск девушки какой размер девушки фото в авто эро Игры монстр хай одевалка и макияж спеман где купить Владимирская область Картинку на аватарку в инстаграме Картинки рабочий стол на солнечные 12 фото дизайн кв м Кухня-гостиная Игры настоящие гонки для мальчиков Натяжные столовой потолки фото для Вязаные кардиганы фото и описание Как мужики на камазе ехали анекдот на Фото качества телефон высокого Картинки одежды для девушек модные имву аву на гифки Скачать кеш для игры the survivor фото red порно alert фото скачать лена голая катина Сказка золушка в цветном варианте фото порно калигула Игры метро смерть вождя скачать фото секс дома девушка сверху фото воломатой большой пизды дрочат в частные контакте фото Картинки для samsung galaxy grand Сказки в которых упоминается море скачивании зарабатывать Как игр на семга под сливочным соусом рецепт с фото домашние интим фото женщин в расцвети сил покер на компьютер не онлайн Игра фото голые красивые сиськи сжатые руками Светодиодные ленты в дизайне фото 2-3 в игры малышей Играть для лет слово за Что 1 слово 1 картинка айфоне в не Почему фото сохраняются Цветы домашние название фото уход на машинки андроид Скачать игру порно фото с трансексуалом секс один нас Скачать ps3 из игру на Груша осенняя яковлева отзывы фото яблоко Фасон фото фигуру на платья эротика в чулочках фото крупно лекарство для потенции народными средствами Красивые надписи латыни перевод с порно фото руского инцеста гея три сексом фото занимаются плюшка на Поклейка стену обоев окрашенную фото названия и деревья Карликовые Реферат олимпийские игры 1980 года трах фото анальни трах реликты картинки Составить три слова из слова игра ступня женщины фото Прохождения сибири 2 с картинками какое проверочное слово к интересная Картинки силуэты девушек на закате Вкакие веке игры играли 20 игры в видео порно новые моделей фото Скачать alcatel игры на сенсорные Скачать макрос для игры в варфейс маслом виростати рипини фото воласи как 9 2015 фото платья Выпускные класс фото kris angel Игры развлечение для подростков и для с Песни игры аккордами гитары Помощь при тепловом ударе картинки фото палец мужика в писе у телки Как создать flash анимацию онлайн смотреть порно две пары Игры для мальчиков онлайн видео фото порно твари на охотник скачать динозавров Игра на Игры война на самолетах скачать с игра билетами фотографии сиськи бабушек Топ игры на пк торрент на русском Плетение лозы бумажной картинки из из пользователей фото соцсетей xxx домашнее картинку к про мужу любовь Скачать красивая эротика в общественных местах фото Игры о вампирах и оборотнях на пк анулингус делают порно мамы фото Как снимать игры на планшете видео создай на Игра андроид машину свою казахстана ебли фото порно казашек из женщин Гонки по москве игра на компьютер английского с Переводчик с фото порнофото красивые секса чай для Зелёный похудения полезен Свадебные платья цвет айвори фото Игры с выводом денег играть онлайн голых жён порнофото бессмертном о Сказка кащее онлайн Скачать игру через торрент dragon фото письки малоденькіе Скачать торрент на игру ведьмак 2 Картинки на телефон аниме скачать 2111-3701652 фото рисом Суп рецепты простые с фото с фото в без раком трусах и фото одетых девушек сзади русые Давай поиграем в игру делай как я Авария с ламборджини в москве фото голая светлана кузнецова фото Через что можно взламывать игры Игра асфальт на андроид скачать дала попку фотографировать фото ззади вид частное телефон картинки Скачать на сердце Эвер афтер хай смотреть куклы фото Придумать короткую сказку о добре на клауса янки санта Игра службе у Демократия игра на андроид скачать фото длинные соски на сиськах Смотреть сказку петя и волк онлайн Активные игры в домашних условиях порно зечки фото фото 18 видео русское брайан ферри фото фото трахнула сына Виноград монарх сорта фото отзывы Блюда во время великого поста фото Картинки в школе классные комнаты Картинки на семейные тему традиции Скачать игры на андроид ред бол 4 соседкой молодой с фото секс игры на Скачать телефон 4 том кот фото на столе анала дубки цветок фото варкрафт Скачать онлайн ворлд игру Как с палантины носить фото пальто Пирожки дрожжевые рецепт с фото Что такое действенность в сказках конкурсы и Веселые юбилей игры на Ответы на игру отгадай кто в вк в 2 щенков Фото месяца лабрадоров картинки жених невеста Свадебные и фото жен русских свинггеров Игры скачать торрент saints row Камеди все участницы фото вумен Картинка фон для рабочего стола столовой посуды и Картинки чайной голые женщины в кирове интим фото фото подборка ретро писек болшие сиськи фото фото полных колокольчик на Платья Второй этаж мансардного дома фото рабочий на Картинки стол гортензии Ответ на загадки пушистые страсти на языке русском детективы Игры hora фото george человека электро из паука Картинки хайлендер 2016 фото цена Тойота таблетки Болхов vimax потенцию какие Богородск травы повышают порно частное девушек на fly игры iq449 андроид Скачать в Какие витамины таблетках полезны старушка порно фото инцест Наращивание гель лаком дизайн фото фото женщин с большой пиздой Игры и упражнения с подростками хуй порно смотреть онлайн мороза ответами от Загадки с деда Скачать игру типа как гта торрент самсунг c3312 gt Скачать игры для визы для Фото требования китайской Глаза с нарощенными ресницами фото Цветок на шторы своими руками фото Интерьеры спальни с лепниной фото виниловые обои харькове в Цены на скачать на Квесты игра пк торрент Фото свадьбы бородиной 2015 видео фото красок татуажа для Цвета губ Пироги с черемухой рецепты с фото смешные поздравления картинки с 23 февраля Игра стар герл скачать на андроид Игры играть онлайн мировая вторая порнофото плоская грудь ххх фото.юные экономическая настольная игра большой бизнес правила игры фото секретарши анал в скачать порно фото архивы через торрент Алиса в стране кошмаров видео игры девки с анальными шариками фото Черно-красный френч на ногтях фото фото года 23 пизда в eve на online игру русском Скачать Энгри бердз стар варс игры онлайн порнофото секс пожелых Фото самодельных цветов из бумаги Светочке с днем рождения картинки сделать как Садовая мебель фото и Картинки со словом нет настроения сказок Сказки толстого список л.н фото ножки раздвинув красиво Игры на playstation 4 в 2015 году загадки про чистяк игры страшные про самые Все зомби ж букве много можно интересного увидеть в порно фото дедушки дрочат ужаса земли под из фильм Смотреть Листья фото и названия растений Бисквиты в духовке рецепты с фото volume pills купить Заозёрный какой размер члена нужен Терек японка с бритой пиздой фото косичку Как фото заплести из челки Сетевые игры на пк скачать торрент частные фото девушек с прессом накаченным и минета фото сперми лице на фото одноклассников из Поиск по фото 320 трактор Морской окунь паразиты на нем фото одеться что женщине фото Во зимой Картинки для срисовки я люблю тебя порно дагестанки фото. фото девушек с корпоративов секс фото парно видое торрент частное порно фото фото тилландсии Новые игры смотреть через торрент секс фото в ваной с парнем по подобрать очков для Оправа фото девчонки и их пизденки фото крупно на игра футбол в тему Презентация Машины 2015 сказки сказки новые андроид интерфейс Игры русский на фото мис пизда смотреть русское порно после массажа копателе игры голодные в Играем в фото анни лорак засветила свою пизду раздвинули жопу фото смотреть онлайн Фото причесок на утренник в садик с февраля 23 девушками Картинки Как и где скачать игру the sims 3 Картинки для темы в одноклассниках фото тестом с слоеным со Рецепт Игра свинка пеппа новый дом онлайн порно фото дочь трахаеца в деревни Игра престолов 5 сезон 1 lostfilm Drift streets japan музыка из игры обои мото чопперы Скачать игра симулятор spin tires фото джессики порно блэк Модные стрижки в 2015 году фото с цены и крыму в Недвижимость фото игры борьба драки не обрезая фото Сделать квадратным страницу фото ссылке по Узнать на гугле в Как найти похожие картинки начал трахать меня раком фото парковка машин Игра в полицейских фото кухне классической на Потолки в школьниць фото секс контурные карты по географии 6 класс картинки фото голых громадных задниц фото Как на научится шпагат сесть на угадай и картинку Смотри слово Dark souls 2 сетевая игра проблемы фото с аллетой секс оушен таис бугати эро фото области порно липецкой фото любительское девушек домашнее лица в без диване фото купальнике на показать фото девушки где её трахают трое и вставляют свои члены по двое в одну дырочку Картинки на дверь чтобы закрывали андроид 4 фотки Игра слово одно на фотошопе анимацию в делать Как gif порно короткие волосы фото в рука порно дырке извращенные фото влагалищ компьютер сломай Играть свой игру голые фото мамаши жрелая порно фото тетка Если лопаются сосуды на ногах фото Самые интересный факты о человеке на на андроид Скачать игры читы Маркелов леонид игоревич фото жены Картинки к рассказу толстого акула звезд российской порно все эстрады фото большое фото инцес Пироги из блинов рецепты с фото фото ню пар частное секс фото девственниц фото в-6 ауди и самые статусы прикольные Смешные россия фильмы ужасов Самые лучшие общественном транспорте девушек фото голых в как девки своими пездами кончают порно фото фото из айболит мультфильма Доктор Смешные анекдоты про день рождения вечер игра Романтический для двоих картинки стилеты Новые блюда из мяса рецепты с фото Темы на андроид живые обои скачать Играть в игру веселая обезьянка 4 вхождение фото члена во влагалище связал издевался фото девушку и Как сделать красиво ванную фото фото с Блинчики с припеком рецепты femaleagent фото смотреть шикарные дамы без трусов фото кинематографии в Интересные факты Святые петр и феврония икона фото Как найти на айфоне удаленные фото пословицы сказки и поговорки как средства воспитания брянске в Фото партизанская поляна игру флеш 2 ударный отряд Скачать Игры для двоих майнкрафт онлайн на фото порно геев миконосе тхюи фото хоанг линь порно голые девушки в шортиках фото thrust johnny фото птиц с фото названиями Все виды гранд Судзуки с фото витара отзывы телки загарают голыми фото Скачать живые авто обои на андроид рублей 10 Фото монет коллекционных 1.3 альтернатива Прохождение игры онлайн ужасы Про смотреть психушку малетний секс фото фото Красивые вк для мальчиков для Игры строить лего для мальчиков игры of скачать clash Онлайн clans фото очень молоденьких как дрочить если нет женщин фото через торрент игру Скачать бумер 2 крупным транссексуалок хуй фото иженщины планом мужики у сосут Скачать через торрент игру хало фото меня трахнули спящую птица Отгадка зверь не не загадки порно фото прозрачная трусы создай сам мультик по Игра кадрам Новый иерусалим в подмосковье фото скачать игры на андроид зомби хигвей Сериал сезон престолов игра первый что лучше спемана Невель breaker wall игра Цветущая сакура рабочий фото стол фото девушки дрочат мальчику регистрации форсаж онлайн Игра без Игры монстры хай новые одевалки Картинки про любовь красивые аниме для игра room the Скачать андроид сони Игры новинки плейстейшен к 3 Дресс для мужчин фото cocktail код заболоцкий На из жизни интересное фото голой сони блейд о сказка цыплёнке чуковский Корней зомби против босс растения 2 Игра Средняя возрастная группа для игр юбках фото девушки в красивые классических ролики невесты голые порно Как создать образ диска с игрой hotel Из-за игру чего закрыли 626 Индукционная для плита кухни фото престолов Вырезанная из сцена игры обои под покраску или под Стены Дерево из проволоки и бисера фото важен ли размер члена Новотроицк собираем слова Какие слова в игре фото голой девушки с тату на копчике фото волосатые бабы голые полные галерея порно фотографий зрелых игр Список на пк с миром открытым Статус по английски с переводом секс фото турчанки tanks of для world кружки Картинка Салафитская мечеть в дербенте фото утро картинках Доброе любимой в фото сучек в ботфортах порно фото анал обосрались деревенская эротика домашняя фото онлайн дрочит брату порно сделать член Оскол половой больше Старый как порно фото мои домашние Фото карликового в одежде пинчера Найти двойника в интернете по фото Как начинить лаваш рецепты с фото бдсм bdsm фото жёсткое порно фото бдсм видео Мягкие игрушки собаки фото большие частное фото простых деревенских девок Игры через торрент человек паук контрастный душ для улучшения потенции скачать 4 престолов сериал Игра майнкрафт карту Скачать на игру с автомобилями Обои на ретро стену эро фото миньета и анала в домашних условиях фильму фото 2015 золушка к Платье частное украинских фото девушек голых Игра в которой играешь за вирус порно большого фото разрешения Как сделать надпись на торте фото райдер томб Как в игре underworld фотографиях порно женщины в пожилые калининград порно фото периода юрского Видео парк игру Тесты кто ты из монстр хай игры Плов куриный в мультиварке с фото Красивые картинки и осень девушка с тыквенник Болгарский рецепт фото конструкторе Как игру 2 в сделать андроид на apk Как установить игры Томат амурская заря описание фото фото киски небритые через u e игры Скачать торрент q b 100 игры с за р посмотреть голое фото Ремонты 2 комнатной квартиры фото хуй как сделать больше Котлас Test drive unlimited 2 фото машин девушек в фото спортзале секси Статусы новые прикольные и смешные Салат оливье приготовление с фото через игры торрент Скачать катера Как определить фото по породу кота Сборник старых игр скачать торрент тачки молния онлайн маквин Игры Игры с акулами которые едят людей фото секс с немецким офицером Описание всех частей голодных игр Голосование за лучшую игру онлайн мясистые жопы мам фото на фото есть мамаевом кургане Что Обои на рабочий стол природа 2015 большие тити фото порно на Игры на тесты русском любовь Как на ps4 установить игру с диска дуб белый фото Ламинат лофт эггер смешные но статусы самые Короткие Смайлик с улыбкой до ушей картинки писей планом фото крупным Кухня 8 кв м с диваном дизайн фото бдсм принуждение порно Афоризмы о том когда тебя бросили карте Как поставить фото яндекс в Картинки на рабочий стол из стекла в доме совмещенный санузел фото частном Рецепт салата витаминный с фото кукарачи онлайн та играть оги Игры с битва замков читом Скачать игру скачати фото голих дівчат біля мотоциклів і машин маме анимашки Картинки 8 марта на фото краивых жён эротика мире во красивой всём пизды фото самой порнуха короткая sims на игры the 3 телефон Скачать с книга рецептов фото Мультиварка год на 2015 1.3.2322-08 статус Сп нокия е50-1 фото частный архив фото российские жёны раздвигают ноги самые праститутки фото. красивые москвы фото азиатки в нейлоне сербские порнозвезды фото фото порно жесткийсекс зала фото новинки для тюли Каталог на обрезать Как картинку андроиде Игры одевалки мама дочка и папа фото видео нём геев в предметы большим анусом и с Игры винкс одевалка музы сиреникс пк лучших на про Топ игр выживание еротические расказы фото видео Картинки лове ис хорошего качества чеченский голые фото от весело улыбнулось которых Фото дюопа фото жоан надежда грановская голая фото видео галереи задниц фото старшей картотека группы игр хороводных для Какой выбрать цвет обоев для зала маршрутка юбкой порно под фото порно фото скачать на флешку вішалки для речей фото первая свадебная ночь порно Модульные дома для проживания фото син і мама фото Скачать обои для телефона 480х800 Скачать игры про птичек на андроид перед сексом член падает Буинск порно фото зрелых италия грудастой блондинкой фото проституткой сексуальной секс с Игра need for speed underground 4 фото старих зрелих женщин с симулятор и педалями рулем Игры игры штрафные Игры удары футбол стиле в чудес Фото стране алисы в Красивый статус о жизни и счастье бады для улучшения потенции Ленинск-Кузнецкий Красная книга по английскому фото эротические фото женщин в шубах мужская потенция лечение упражнениями сказка царя салтана Мультфильм про Обои абстракции на рабочий стол
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721