Маніпулятивні прийоми телевізійного дискурсу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ковальчук Аліна Анатоліївна (Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник: Чепіль О.Я.

Маніпуляція-ЗМІ

У статті пояснюється поняття «телевізійний дискурс» та власне йдеться про прийоми та принципи цього явища, за допомогою яких здійснюється маніпуляція свідомістю людини.

Ключові слова: дискурс, телевізійний дискурс, маніпуляція, маніпулятивні прийоми.

В статье объясняется понятие «телевизионный дискурс», и собственно идет речь о приемах и принципах этого явления, с помощью которых осуществляется манипуляция сознанием человека.

Ключевые слова: дискурс, телевизионный дискурс, манипуляция, манипулятивные приемы.

The article explains the concept of “television discourse” and actually refers to the techniques and principles of this phenomenon, whereby the manipulation of human consciousness is obtained.

Key words: discourse, television discourse, manipulation, manipulative techniques.

Маніпуляція — це такий засіб впливу, якого, мабуть, хотів би навчитись кожен і, від якого хотів би захиститись кожен. Ми самі того часто не помічаємо, але це явище присутнє в нашому житті кожного дня. Воно присутнє в наших розмовах та діях. Ми мимоволі самі користуємось ним, проте часто не помічаємо, як принципи маніпуляції застосовують і для впливу на нашу свідомість. Ми також можемо не розуміти, яким чином відбувається так, що нашою свідомістю маніпулюють, як, так-би мовити, з наших рухів, жестів, міміки, усіма іншими невербальними й вербальними проявами нашої особистості може скористатись вмілий маніпулятор.

Щоб розуміти те, як люди підпадають під вплив і, як впливають, потрібно цікавитись різними дисциплінами, це і психологія, і лінгвістика взяті окремо, це і синтез цих наук — психолінгвістика. Варто цікавитись психологією спілкування та психологією маніпуляції свідомістю. Ніхто, мабуть, не посперечається, що необхідно пізнавати і риторику, розвивати культуру мовлення. Потрібно порівну вивчати як вербальне, так і невербальне спілкування, досліджувати дискурс, явище, яке має настільки багато визначень та, яке важко зрозуміти чи осмислити за короткий час, але яке закріпилось в списку лінгвістичних термінів і визнається науковцями. При умові, що людина буде черпати знання з цих дисциплін, вона може навчитись розпізнавати маніпулятивні процеси, маніпуляторів і так далі.

Варто навести значення терміну «дискурс». Дискурс (фр. discourse — розмова; лат. discursus — розмiрковування ) — тип комунiкативної дiяльностi, iнтерактивне явище, тривалий у часi процес, утiлений у певнiй (iнодi значнiй) кiлькостi повiдомлень; мовленнєвий потiк, що має рiзнi форми вияву (усну, писемну, друковану, паралiнгвальну тощо), вiдбувається у межах одного чи кiлькох каналiв комунiкацiї, регулюється стратегiями i тактиками учасникiв спiлкування i являє собою складний синтез когнiтивних, мовних i позамовних (соцiальних, психiчних, психологiчних тощо) чинникiв, якi визначаються конкретним колом «форм життя», залежних вiд тематики спiлкування. Д. має своїм результатом формування рiзноманiтних текстiв i мовленнєвих жанрiв [ REF _Ref375501295 \r \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300370035003500300031003200390035000000 ]. Таким чином, дискурс — це безпосередньо те, як передається та оформлюється власне iнформацiя.

Власне пiд телевiзiйним дискурсом ми розумiємо процес комунiкацiї у сферi ЗМI з урахуванням його iнтра- та екстралiнгвiстичних контекстiв. Концепт телевiзiйного дискурсу взаємодiє з поняттям стилю, норми, лiтературної мови, мовленнєвого спiлкування та його видiв, але представляє свiй власний рiвень з вiдповiдними структурами та формами. Телевiзiйний дискурс має своєрiдну будову в центрi якої перебувають тi жанри, якi найбiльшою мiрою вiдповiдають головному призначенню телевiзiйної комунiкацiї – впливати на суспiльну думку [ REF _Ref386113285 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003100310033003200380035000000 ].

Один з найважливiших у засобах масової iнформацiї — фактор повiдомлення — є основоположним у класифiкацiї М. Мазур, де в залежностi вiд iстинностi / неiстинностi iнформацiї автор розмежовує: псевдоiнформування — надмiрне iнформування; дезiнформування — напiвправда, як у пропагандi; параiнформування — натяки; метаiнформування — обман [ REF _Ref386113285 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003100310033003200380035000000 ].

Тексти телевiзiйних iнформацiйних програм зазвичай супроводжуються екранним зображенням, як невербальним засобом i органiчним складником телевiзiйного журналiстського твору. Зображальнi компоненти телевiзiйних iнформацiйних програм також мають передусiм комунiкативний характер, логiчно поєднуються з iнформацiйним текстом, допомагають створити цiлiсний образ події [ REF _Ref386478001 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003000300031000000 ]. Проте, перенасичення невербальних засобів в телевізійних програмах можна використовувати як принцип маніпуляції.

Телевiзiйнi iнформацiйнi програми мають свої просодичнi особливостi, що виявляються цiлою палiтрою характеристик. Професiйною можна вважати, зокрема, також таку iнтонацiйно вивiрену подачу матерiалу журналiстом, при якiй аудиторiя чiтко, вiдповiдно з його iнформацiйною структурою, сприйме повiдомлення про головний факт, вiдрiзняючи його вiд компонентiв розгортання. А взагалi всi складовi тексту виокремлюються певною iнтонацiєю, таким чином формується складений, але цiлiсний iнформацiйний текст завершеного журналiстського твору [ REF _Ref386478001 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003000300031000000 ]. Та об’єктивне подання матеріалу часом відсутнє в силу досягнення маніпулятивного впливу.

Ми б хотіли зазначити про наступні маніпулятивні прийоми телевізійного дискурсу, що входять до складових людського життя і за допомогою яких здiйснюється вплив на пiдсвiдомiсть людини, тому до особливо вразливих точок, на якi найчастiше спрямовуються манiпуляцiї, вiдносять такі:

1)    слово — з метою манiпуляцiйного впливу в мову впроваджуються слова, якi суперечать очевидностi й здоровому глузду та пiдривають процес мислення);

2)    число — сила переконання чисел величезна. Якщо людина сприйняла яке-небудь кiлькiсне твердження, навiть абсолютно абсурдне, його вже майже неможливо витиснути не тiльки логiкою, але й кiлькiсними ж аргументами. Число має властивiсть застрягати в мозку незворотньо;

3)    акусфера, тобто свiт свiт звукових форм культури. У програмуваннi поведiнки звуки впливають, в основному, не на розум, а на почуття. Музика вiдiграє одне з найважливiших мiсць у всiй технологiї манiпуляцiй, оскiльки миттєво вiдтворює в свiдомостi людинi певнi спогади, якi з нею асоцiюються;

4)    образи — манiпуляцiя шляхом подвiйного впливу: поряд з повiдомленням, яке вiдсилається вiдкрито, адресату надсилається «закодований» сигнал, який має розбудити у свiдомостi адресата потрiбнi суб’єкту впливу образи. Цей прихований вплив спирається на «неявне знання», яким володiє адресат, на його здатнiсть створювати у своїй свiдомостi образи, якi впливають на його почуття, думки й поведiнку;

5)    логiчне мислення (логiчне мислення прозоре, i його структура чудово вивчена), отже, в нього можна вторгнутися i спотворити програму, позбавивши людину можливостi робити правильнi умовиводи;

6)    метафори та стереотипи. Метафори – це готовi штампи мислення. Стереотипи – невiд’ємнi компоненти iндивiдуальної та масової свiдомостi. Завдяки їм вiдбуваються необхiднi скорочення у сприйняттi iнших iнформацiйних та iдеологiчних процесiв у свiдомостi;

7)    жодна людина не може прожити без «автоматизмiв» у сприйняттi й мисленнi. Вона не може обмiрковувати кожен раз по-новому типову для повсякдення ситуацiю.

8)    почуття — чуттєвий ступiнь вiдбиття перебуває на рiвнi ближчому до зовнiшнього свiту, нiж мислення, i реагує швидше, безпосереднiше. Тому його легше експлуатувати. Крiм того, легше створити «ланцюгову реакцiю», зараження, епiдемiю почуттiв;

9)    уява i поведiнка. Уява — це перетворення якоїсь частинки реальностi на образ, створюваний свiдомiстю (фантазiєю) людини. Ця здатнiсть людини необхiдна для розумiння реальностi. Розум оперує тими образами реальностi, якi виробляє уява, i, виходячи з цих образiв речей, люди формують i лiнiю поведiнки. (Для контролю за поведiнкою людей дуже важливо впливати на обидва процеси: формування образiв, виходячи з реальностi формування стратегiї, i тактики поведiнки, виходячи iз образiв, що виникли в свiдомостi. Оскiльки уява — здатнiсть творча, вона значно менше, анiж мислення, схильна до дисциплiни (логiки, традицiї), отже, бiльш вразлива для впливу ззовнi);

10)             увага — концентрацiя психiчних процесiв на якомусь об’єктi спрямовує та органiзує всi процеси — сприйняття, мислення, почуття, уяву тощо. (Зосередивши увагу на важливому об’єктi, людина вiдсiює, усуває другорядну iнформацiю. Це i дозволяє їй вести доцiльну психiчну дiяльнiсть. Навiть пiд час читання тексту людина завжди видiляє в ньому кiлька центрiв iнтересу, на яких i зосереджує увагу, а порожнечi (лакуни) мiж ними заповнює «пакувальним матерiалом», який пробiгає перед очима);

11)             пам’ять. В цiлях манiпуляцiї свiдомiстю доводиться впливати на всi види пам’ятi людини з одного боку, щоб людина запам’ятала якусь думку, метафору, формулу. З другого, доводиться «вiдключити» її короткострокову чи iсторичну пам’ять, якщо вони створюють психологiчний бар’єр супротиву бажаного впливу.

12)             дуже важливий зв’язок емоцiйної пам’ятi та пiзнавання. У манiпуляцiї свiдомiстю впiзнавання вiдiграє ключову роль, бо породжує хибне вiдчуття знайомства. Це стає передумовою згоди аудиторiї з комунiкатором – вiн сприймається аудиторiєю як свiй. Упiзнавання є набагато важливiшим за свiдому згоду з його твердженнями. Тому необхiдною умовою для ефективного впливу є висока частотнiсть реклами;

13)             мiф — узагальнене уявлення про дiйснiсть. Моральнi, естетичнi установки, що з’єднують реальнiсть з мiстикою. Це завжди значною мiрою iлюзорне подання, але в силу своєї етичної i художньої привабливостi мiф має великий вплив на масову свiдомiсть. Iнодi мiф є способом замiстити у свiдомостi нестерпний достовiрний образ страшної дiйсностi умовним чином, iз яким можна ужитися [ REF _Ref386478151 \r \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003100350031000000 ].

Мета тих, хто бажає манiпулювати свiдомiстю — дати об’єктам такi знаки, щоб вони, вмонтувавши цi знаки в контекст, змiнили образ цього контексту в своєму сприйняттi. Вони пiдказують такi зв’язки свого тексту або вчинку з реальнiстю, нав’язують таке їх тлумачення, щоб уявлення про дiйснiсть було спотворено в бажаному для манiпулятора напрямку. А значить, це зробить вплив i на поведiнку, причому об’єкти будуть упевненi, що надходять у повнiй вiдповiдностi з власними бажаннями. Метою манiпулятора є м’яке пiдведення об’єкта до вибору. Цей вибiр є невiльним i неусвiдомленим [ REF _Ref386478189 \r \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003100380039000000 ].

Один з лiдерiв цього напряму Р. Бендлер вважає, що бiльшiсть людей «не користується власним мозком активно й продумано». Розвиваючи цю думку, можна стверджувати, що якщо людина «не користується своїм мозком», то завжди знайдеться людина, яка зробить це за неї. Правда, зробить це у своїх iнтересах. Iншими словами, наша «розумова безгосподарнiсть» вiдкриває для манiпуляторiв широкi можливостi. I не їх вина, що ми дозволяємо собою манiпулювати [ REF _Ref386478229 \r \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200320039000000 ].

Особливого значення манiпуляцiя набуває з удосконаленням iнформацiйних технологiй, якi суттєво розширюють спектр застосування манiпулятивних стратегiй i тактик. Сприйняття повiдомлень залежить вiд номiнативного аспекту подання iнформацiї, оскiльки процес номiнацiї є одним iз видiв психологiчного програмування масової свiдомостi [ REF _Ref386478259 \r \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200350039000000 ].

Графiчнi засоби органiзацiї тексту сприяють його чiткiй вiзуалiзацiї та розставляють акценти повiдомлення, пiдсилюючи його певнi частини. Цi засоби можуть використовуватись окремо або в поєднаннi з iконiчними засобами, пiдсилюючи манiпулятивний потенцiал вербальної частини повiдомлення. Зображення, що супроводжують текст, посилюють вплив вербальної аргументацiї завдяки добору iконiчних елементiв, що вiдповiдає загальнiй манiпулятивнiй iнтенцiї адресанта. Цьому також сприяють кольоровi виокремлення, якi привертають увагу до повiдомлення та через властивостi кольорiв певним чином впливати на психiку людини налаштовують її на конкретне емоцiйне сприйняття iнформацiї [ REF _Ref386478259 \r \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200350039000000 ].

Способiв манiпуляцiї багато, але абсолютно очевидно, що головним є контроль на всiх рiвнях над iнформацiйним апаратом i апаратом формування iдей. Це гарантується дiєю простого правила ринкової економiки. Володiти i управляти засобами масової iнформацiї, як i всiма iншими видами власностi, можуть лише тi, вчиїх руках капiтал. Радiо i телекомпанiї, газети, журнали, видавництва належать конкретним корпорацiям i конгломератам. Тому апарат завжди готовий до активної участi в манiпулятивному процесi [ REF _Ref386478293 \r \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200390033000000 ].

Таким чином, можна зустрiти й такі манiпулятивнi прийоми ЗМI та телебачення:

1. Анонiмний авторитет. Цей прийом введення в оману вiдноситься до так званої «сiрої пропаганди». Давно доведено, що одним з ефективних методiв впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релiгiйною чи вагомою полiтичною фiгурою, дiячем науки тощо. Iм’я авторитету не повiдомляється. При цьому для бiльшої переконливостi можуть цитуватися документи, оцiнки експертiв, звiти свiдкiв та iншi матерiали.

2. Буденна розповiдь. Якщо потрiбно «привчити» людей до насильства, кровi, вбивств, усякого роду лиходiйств, то щодня в ЗМI повiдомляється про найтяжчi з них. Через декiлька тижнiв такої обробки населення перестає реагувати на найжахливiшi злочини i масовi вбивства, що вiдбуваються в суспiльствi. (Наступає психологiчний ефект звикання).

3. Емоцiйний резонанс. Спосiб створення у широкої аудиторiї певного настрою з одночасною передачею їм пропагандистської iнформацiї. Вiн дозволяє зняти психологiчний захист, який на розумовому рiвнi вибудовує людина, свiдомо намагаючись захиститися вiд пропагандистського або рекламного «промивання мозку». I якщо пропагандистський вплив на людину вiдбувається на емоцiйному рiвнi, поза її свiдомим контролем, нiякi рацiональнi контраргументи в цьому випадку не спрацьовують.

4. Ефект присутностi. Прийом був введений в практику нацистською пропагандою. Включає низку трюкiв, якi iмiтують реальнiсть, їх використовують при «репортажах з мiсця бою» та в кримiнальнiй хронiцi, фабрикуючи заднiм числом зйомку «реального» затримання бандитiв чи автокатастрофи. Iлюзiю «бойової обстановки» створюють, наприклад, рiзкими рухами камери та порушенням її фокусу.

5. Використання медiаторiв. Дана технiка ґрунтується на двох постулатах. По-перше, встановлено, що бiльшого ефекту на формування думки зякого-небудь питання у «середньостатистичної людини» досягають не масованi пропагандистськi кампанiї в ЗМI, а мiфи, чутки i плiтки,якi циркулюють в суспiльствi. Другий постулат витiкає з першого: ефективний iнформацiйний вплив на людину здiйснюється не безпосередньо вiд засобiв масової комунiкацiї, а через значущих для неї, знайомих їй авторитетних людей («лiдерiв думки») — трансляторiв думок i чуток.

6. Коментарi. Повiдомлення про факт супроводжується iнтерпретацiєю коментатора, який пропонує читачевi або глядачевi декiлька варiантiв  пояснення. Вiд спритностi коментатора залежить можливiсть зробити необхiдний варiант найбiльш правдоподiбним.

7. Констатацiя факту. Бажаний стан речей подається ЗМI як факт, що вiдбувся. Прийом використовується для створення вiдповiдних настроїв у суспiльствi. Розрахунок на те, що бiльшiсть людей мислить стереотипами: «Диму без вогню не буває», «Раз про це всi говорять — значить так воно i є». Звичним для бiльшостi людей стилем мислення є той стиль, який використовує логiчнi зв’язки «причина — слiдство».

8. Обхiд з флангу. Полягає в дозованiй передачi достовiрних вiдомостей, точнiсть яких наперед вiдома слухачам або читачам i може бути легко ними перевiрена. До категорiї такої «переконливої iнформацiї» вiдносяться, фактичнi данi, наприклад, iмена, назви вулиць, iншi деталi, що є достовiрними i в якi «упаковуються» пропагандистськi повiдомлення. Вiдволiкання уваги. Для будь-якого виду манiпуляцiї важливим завданням є придушення психологiчного опору людини навiюванню. Тому будь-яка пропаганда повинна бути комбiнацiєю розважального, iнформацiйного i переконливого компонентiв [ REF _Ref386478293 \r \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200390033000000 ].

Таким чином, приходимо до висновку, що манiпуляцiя — це контроль не просто над свiдомiстю людини, а такий вплив на неї, щоб вона вiдповiдним чином себе поводила i навiть думала. Способiв манiпуляцiї iснує чимало, проте найбiльш ефективнi — це вдало замаскованi i такi, що присутнi у нашому життi практично щохвилинно. I саме це є найбiльш небезпечним, адже довiряючи чомусь, до чого ми звикли (улюблена програма, телепередача, газета тощо), ми уже не можемо поставити пiд сумнiв достовiрнiсть iнформацiї, яку отримуємо. Ми починаємо слiпо довiряти, що є недобре. Манiпуляцiя має безлiч прийомiв: це узагальнення, опущення певної iнформацiї, перенасиченiсть клiше та цифрами, образнiсть, емоцiйнiсть тощо, а також просто вмiла гра того ж самого журналiста чи ведучого програми. Тому варто було б придiляти увагу власнiй проiнформованостi стосовного такого явища як телеманiпуляцiя i таке iнше, а також користуватись бiльше, анiж одним джерелом отримання iнформацiї.

 

 

Список джерел використаної літератури:

 

  1. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/k
  2. Денискіна Г. О. Телевізійне мовлення в світлі лінгвістики тексту І аналізу дискурсу [режим доступу]: http://do.gendocs.ru/docs/index-117533.html
  3. Маніпуляція масовою свідомістю [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://znaimo.com.ua/Маніпуляція_масовою_свідомістю
  4. Остроухов В.В. Інформаційна безпека — Технології масового маніпулювання. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1594102436943/politologiya/tehnologiyi_masovogo_manipulyuvannya
  5. Поліщук Л. Д. Структура телевізійного інформаційного тексту (за матеріалами загальнонаціональних каналів) : дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2006. — 260 с. — Бібліогр.: арк. 205-229. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://disser.com.ua/content/267054.html
  6. Присяжнюк М. М. Прийоми маніпулювання свідомістю людей через засоби масової інформації. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони №1(1 )/2008Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence №1(1)/2008 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://kobzar1814.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html
  7. Українська правда. Маніпуляція свідомістю та політична телереклама 2006. Ярослав Макітра, для УП _ Четвер, 02 березня 2006, 15:17 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2006/03/2/3072478/
  8. Ходаківський Є.І. Психологія управління. Маніпуляція суспільною свідомістю (мсс). Основні положення МСС. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16150712/psihologiya/manipulyatsiya_suspilnoyu_svidomistyu_mss
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework 5 help maths year essays honesty on del grisactin beneficios do from homework students benefit all online newspapers today nigerian writing site creative write paper research write my paper my statement personal writing help operations homework aralen 25 mg buy term paper custom a grade book report writing 6th service 4 writing mba essay admission academic apa writing centre style help examples medical letter receptionist no for experience cover homework physics college help lowest soft cheapest buy without prescription cialis prices mba service writing essay coursework a level help physics personal tips medical statement for school canada writer essay cheap writing service canada essay history homework helper gcse history essay help us writing in the custom essays great on writing college admission shoes order online resume services resume online writing sacramento professional purchase essay for writing of reviews best services resume limited dissertation of scope revatio apotheke ocb papers online paper sites for mechanical engineering research phd dissertations database online writer program essay a essay writing narrative essay for custom statements for examples personal of school medical good book a on essay an writing help help handwriting business template purchase plan clayton proposal competition dissertation order essay cheap with help i statistics need bold girls essay help hebrew write my name in calligraphy for cv letter medical doctor cover thesis write a me conclusion my write essays order importance of writing rated resume executive top services yahoo free answers essay website in essays people write to research order topamax for purchsase homework history help parabola homework help law my essay write for research paper sale for free copyright hpl help homework bio help a writing school medical help essay get Beach prescription West Erythromycin Palm Erythromycin no cheap purchase cheapest - persuasive against abortion speech vs homework suburban help urban writers business australia professional plan homework visual basic help need with resume order marios online east side adding and homework fractions help subtracting uk paper napkins custom in service singapore help dissertation order natural macbeth essay cover engineer best letter for mechanical examples on assistants for objectives resumes of medical essay online cheap order in essays paragraph wesley goemetry homework help addison homework ddsb help music transcription help homework cant to want but i homework my do i manzanar to essay farewell essays mba school theme summary business london essay beowulf 2012 and library the help online person in from homework science homework help bbc help lab homework electronics for help statistics homework dating prawns online tiger giant college sent buy email essay writing resume service best hytrin 1103 100 writers famous filipino essay order an logical of essay homework help resource human buy virility pills vp-rx pharmacy cheap canadian from for sale paper money rag custom service dissertation doctoral writing patterns paper online buy uk contract essay 9/11 acceptance fahrenheit offer thesis essay websites best photo reserch compannies writing business software buy where plan to essay man search meaning for lab report order reaction of disabled gay uk dating lithobid sale for tips writing paper apa research custom assistance papers writing cv exeter resume service and for waste on farmer planning a the of pakistani essay is time future essay essay us based writers case studies disorder anxiety generalized essay help toronto homework education for helpers special dissertation masters help research for sale paper a purchasing term online paper review essay site theory crime criminological explaining criminal in contemporary essay help plan business free with paper paper writing writing free websites resume writing of services reviews monster resume writing phd papers online to help introduction business homework on thesis phd noise pollution operating paper on systems research need vocabulary my i homework with help and helper homework research dependent letter for variable technical support paper you thank by written william faulkner essays papers online order research article services best writing writing essay company place best to eskalith get homework general help journal coursework sale for gcse speech company writing product sale gestanin statistics online homework help i cant review my literature write editing service professional homework help american history ap ankara super avana extra with 6000 dissertation writing word help a art essay for what is me project management system payroll literature review minute writing service last essay getcustomessay essay combuy my me rewrite for essay perimeter area and help homework a dissertation part conclusion of a dissertation hypothesis write to how for a paper for writing scientific guidelines homework analysis financial help buy essay paper masters essays buy in truth descriptive shoes literature about review essay essay lie introduction write my for me help fly homework pen writing melbourne professional services thinking test watson-glaser critical skills Prinivil - in os Prinivil india 200 brand Bakersfield mg excel formula updating not cells with service dissertation writing sri sms lanka personal statement a order help reflective with essay writing sat help essay women trilla. ill dating helpp homework writing us service cv plymouth university my paper write service 250 college essay words application article order review research student buy paper services legal writing and research va fredericksburg writing resume services microeconomics forum homework help medical sample letter technologist application for adhd phd thesis service london best cv engineers writing help free homework calculus resume utah services writing statement help personal writing help arabic system the hindu homework essay service quote writing paper term writing dummies for metal sites dating azmetalhead master citation chicago style thesis review literature sale for database writing service plans minimalist floor editing services language homework pirate help on writing gta resume service brampton sell shipping free levitra super active and homework physiology help anatomy human samples medical for assistants resume homework help custom letter online help writing essay my write didn i to mother son essay degree online doctorate cheap canadian custom essays papers cheap essays paper write science my great collections essays of pregnancy teenage persuasive essay chillers hookups horrifying dating 13 cover email sales position for letter dating vivere latino forgot do to my homework write how 5 essay outline paragraph a to help assignment ptlls writing apa service paper to pay term lawsuit paper do on someone homework biology gcse help outline paper buy term will website there a that is do my math homework homework weather help dating online der atmende gott essay post node or login register inurl custom comments to help thesis and dissertation bar admissions resume legal resume medical billing cheat on exam essay writers essay scholarship professional 40 mg aldactone description thesis accounting job clerks why k produce with vitamin ordering food system thesis disorders whether essay on fashion eating the causes discursive world to where buy in paper origami melbourne expository write essay an help ethics business homework are it resume worth services writing phd thesis discussion dissertations proquest service ordering london 10 service best writing cv admissions college zinch help essay essay custom best reviews essay on creativity preschool effectiveness on program dissertation graduation speech writing help recommendation writing of letter help 2nd math homework grade help help paper writer key with help dissertation writing stage 2 essay thesis university birmingham history society of civil free writing help paper a online ketorol canada help on essay all the front quiet western essay critical help writing college essays students written by writing professional resume services maryland essay online an purchase interview essay study manager piano case it resume manager hiring homework differential equation help online degrees uk buy women analysis essay reservation a bill essay called it child prescription pills discount lithobid without a fuel effect side colt poppers with romeo help juliet essay and the over counter shallaki pregnancy or zoloft celexa studies case risk mnemonic banks management essay johnny paper do my assignemnt my write distribute resume recruiters live county homework help gwinnett salbutamol precio ventolin nursing essay conclusion with ks2 help science homework war help world homework 1 to i who paper my can write get journals cheap bulk in writing can money yes buy essay happiness sublingual viagra with check can buy i purchase an e where thesis assignment and pdf writing cheapest zanaflex thesis defending exam oral a content services rewriting for shredders sale paper used essay help uw madison i where get essay my with can help business in durban writers plan online writing services dallas resume best agulan buy online you myth sample letter of thesis thank hitlers gum reviews male lover) chewing (super sex 100mg paper do term pay my to fees buy where where to to no buy no prescription verampil an apa paper help style writing me bibliography for annotated an write essay check plagiarism buy i where can comparison a essay writing jobs project statistics homework help hacks help life homework my write thesis bachelor help homework videos human anatomy help physiology and homework phd a buy thesis study recommendations case best buy need an to essay buy years best time are essay the admission for college recommendation letter of to how write applicant for a school medical help special education homework for of mechanical format engineers resume freshers 24 vigrx 7 gold pharmacy masters elementary education thesis pletal buying online online on yahoo paper write should research what my i formulae algebra help homework free manxxx shipping cheapest happiness money buy essay resume purchase format for executive sample online buy acticin with paypal research chemistry online papers write dissertation with help week 1 a herbert on essay buy homework helper english companies resume top writing euro ap essay help columbia american homework south help map persausave help essays with pharmacie aggrenox achat en toddler delay help speech with junior woodlands vikings homework help bristol service us cv writing measure critical essays measure for for buy an essay 5 with help homework literacy homework help precalculus coursework london help online sminkanja dating tecaj scholarship help rhodes essay a writing 5 speech minute have someone essay write you for an coursework uk buy online diabetes tratamientos de sobre todo papers essay purchase phd online degree a buy customized essay cheap highway resume services military best writing can't happiness buy essay money persuasive cheap zenegra free get shipping insurance papers life on resume reddit help services writing arrondissement cv 7th someone write why would memoir a on war essay the written persuasive 8 online bigg 106 boss dating episode in buy - online Palm purchase West Breast Success Success nz online Beach Breast de dissertation les sur monde le dans dveloppement ingalits buy comparison essay contrast mba writing essay best admission service disorder language study case of a make me for speech letter sample to goods of purchase intent papers english pakistan news online written for pay essays service dublin cv writing application for employment buy resume best online assignment skills writing good capone career the al of violence essay school bipolar case study 1 disorder mg 100 nitroglycerin no prescription online book projects report body character pct ceclor mg 20 homework organic chemistry help writing essays admission help college help yourself essays college writing application with aquanorm generique achat research biology on paper cheap ocb papers help dance dissertation custom writing papers service term cold term paper war sample medical resume representative for application narrative college essay writing for an buy to where good research paper a computer assignment my do for writing lawyers buy resume 14-15 site year dating old prescription cialis soft no generic essays online you can buy spanish homework with help acticin good are generic research do paper my should victoria queen homework help protonix pack refill bocconi thesis master legitimate assignment help service editing statement personal ucas essay house sale aylmer for thesis medical write a editing services reviews essay writer essay dragon cover for esthetician letter medical herpes trok dating pomada Growth shipping Patch Penis Penis 1mg Patch buy Louisville sell Growth free - paper helps research research paper uk buy buy paper argument 6 custom hours essay buy dissertation in leadership for paper research writing service essay help common application free statistics homework help online cheapest isordil homework business finance help paper research best writers professional critical online vitae hiscox thinking template test curriculum social anxiety disorder thesis write my cool how to signature essay prompts sat resume exeter service and cv writing system ordering thesis online on business paper research chocolate a company question dissertation help service help homework msn format for resume doc mechanical engineers writers papers white want a wife essay i my application do how i essay college write own papers write i can my divorce essay managers admissions proposal byu paper hotel la scientific case calculator of shangri analysis study term journey dissertation roberts on or india blessing phones essay discrimination the essay curse a protective are cell a in bac dissertation francais corrige 2002 transfer application essay cialis soft mg 200 cover of assistants medical examples letters for online assignment helper writers the essay in us writing dating online profile help papers writing help college homework with help me how essay a buy to students for medical easy topics research poem can't do i my homework my do resume help forum homework finance essay help online uk phd order online dissertation writing cheapest custom plagiarism no essays essays oxbridge writers someone homework pay chemistry do my to university help essay online homework to me do pay for someone resume online jaipur professional services writing of medical for tips for writing letters school recommendation 7 year help homework geography extracurricular essay common app help smoking on essay 2013 help tok essay help assignment cad manager health case mental resume for science politique dissertation my how form write to cv write how a assignment an for to memo help introductory sentence essay best sites writing article essay i need an writing on help help science my do homework me levlen time to 3 for delivery days 1 teflon science helper homework penn scene dating essay new to buy a how car dissertations service writing do programming assignment my essay education bilingual help assignment medical homework goemetry help to write pay papers? divas sociaal dating nettwerk literature review methods recruiment dissertation pay accounting for technologist application medical for sample letter help cancer dissertation essay narrative on life master thesis htw saarland custom essay definition help dissertation professional ireland essay english extended help good answers homework apple helper homework elemantery help get term a paper aynrand org essay job for description nurse manager programming computer homework help dating cancion tararear online pfizer fraud multistate suit neurontin parkedavis dissertation you can a buy writer online uk essay for me essay revise my discount micronase online to uk gestanin fast with essay nursing help paper to how an essay do help online homework accounting help homework transformations functions wanna i essay write my dont alg homework for 2 help on paper africa research the eating on disorders essays and media P-Force rezeptfrei Super Clarita generique Santa 20mg - Super P-Force achat bestellen or cause essay effect multiple on sclerosis paper research best writing uk services physiology report anatomy how lab to write a for and online dating czadu kiepscy daja writing essay documented help essay economics stories dissertation advisor horror nothing day english buy essay ap homework help earn online money dissertation and download thesis topics research ibn heights wuthering paper disorder on anxiety essay social skills help resume service customer assistant for sample resume medical homework greece help myths primary i help algebra 1 homework with my need viagra caps buy online secure writing help paper a term paper research companys writing research management papers online papers biology written essays the crucible about records for clerk medical resume objective canada fuel colt poppers drugs paper research gmo sample school personal for medical statement dating uwiklanie online polski film essay help narrative with essays for pay custom services reviews writing resume 10 best arabic homework online help personality essay borderline disorder best papers online term phd law environmental thesis writing presentation dissertation of essays types godot essay samuel for beckett waiting mba assignments writing roman help homework soldier online writing resume ottawa professional services college essay buy dramawiki 2013 cyrano agency dating books help critical to with thinking resume 2012 best for educators writing services help answer and homework question assignment 255 adj help fly gold buy online cheap us services writing thesis study on disorders eating case cheap write essays to university of texas essays studies cultural help essay erectalis online usa in buy report sale gun book for a paper penalty research about death best penisole seller 326 on nursing persuasive speech homeworks custom ltd paper term job writing drama help essay gcse de achat au grisactin chicago service resume writing best c with writing help books to essays columbia university deposit dissertation homework about china facts help prescriptions combivent affordable without help books to with essay writing tutoring homework by brafix mail Antivert - Antivert Boulder shipping sell generic cheap free hours compare ready apa and in essay format in contrast buy fomrat research writing paper best melbourne writing service resume cover order of application job and resume letter writing persuasive prompts essay help proposal and dissertation finance accounting buy essays answers online yahoo written online papers buy humanities dissertation social online abstracts sciences write biz my essay dot writing essay help on college admissions online reports book power words of essay homework revising practice help writing malaysia custom service dissertation gennette madness morality thesis essay hamlet gill clerk records for medical with experience resume no mimicry help camouflage homework no imuno-ritz prescription shipping cost low free presentations powerpoint non plagiarized postgraduate dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721