Маніпулятивні прийоми телевізійного дискурсу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ковальчук Аліна Анатоліївна (Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник: Чепіль О.Я.

Маніпуляція-ЗМІ

У статті пояснюється поняття «телевізійний дискурс» та власне йдеться про прийоми та принципи цього явища, за допомогою яких здійснюється маніпуляція свідомістю людини.

Ключові слова: дискурс, телевізійний дискурс, маніпуляція, маніпулятивні прийоми.

В статье объясняется понятие «телевизионный дискурс», и собственно идет речь о приемах и принципах этого явления, с помощью которых осуществляется манипуляция сознанием человека.

Ключевые слова: дискурс, телевизионный дискурс, манипуляция, манипулятивные приемы.

The article explains the concept of “television discourse” and actually refers to the techniques and principles of this phenomenon, whereby the manipulation of human consciousness is obtained.

Key words: discourse, television discourse, manipulation, manipulative techniques.

Маніпуляція — це такий засіб впливу, якого, мабуть, хотів би навчитись кожен і, від якого хотів би захиститись кожен. Ми самі того часто не помічаємо, але це явище присутнє в нашому житті кожного дня. Воно присутнє в наших розмовах та діях. Ми мимоволі самі користуємось ним, проте часто не помічаємо, як принципи маніпуляції застосовують і для впливу на нашу свідомість. Ми також можемо не розуміти, яким чином відбувається так, що нашою свідомістю маніпулюють, як, так-би мовити, з наших рухів, жестів, міміки, усіма іншими невербальними й вербальними проявами нашої особистості може скористатись вмілий маніпулятор.

Щоб розуміти те, як люди підпадають під вплив і, як впливають, потрібно цікавитись різними дисциплінами, це і психологія, і лінгвістика взяті окремо, це і синтез цих наук — психолінгвістика. Варто цікавитись психологією спілкування та психологією маніпуляції свідомістю. Ніхто, мабуть, не посперечається, що необхідно пізнавати і риторику, розвивати культуру мовлення. Потрібно порівну вивчати як вербальне, так і невербальне спілкування, досліджувати дискурс, явище, яке має настільки багато визначень та, яке важко зрозуміти чи осмислити за короткий час, але яке закріпилось в списку лінгвістичних термінів і визнається науковцями. При умові, що людина буде черпати знання з цих дисциплін, вона може навчитись розпізнавати маніпулятивні процеси, маніпуляторів і так далі.

Варто навести значення терміну «дискурс». Дискурс (фр. discourse — розмова; лат. discursus — розмiрковування ) — тип комунiкативної дiяльностi, iнтерактивне явище, тривалий у часi процес, утiлений у певнiй (iнодi значнiй) кiлькостi повiдомлень; мовленнєвий потiк, що має рiзнi форми вияву (усну, писемну, друковану, паралiнгвальну тощо), вiдбувається у межах одного чи кiлькох каналiв комунiкацiї, регулюється стратегiями i тактиками учасникiв спiлкування i являє собою складний синтез когнiтивних, мовних i позамовних (соцiальних, психiчних, психологiчних тощо) чинникiв, якi визначаються конкретним колом «форм життя», залежних вiд тематики спiлкування. Д. має своїм результатом формування рiзноманiтних текстiв i мовленнєвих жанрiв [ REF _Ref375501295 \r \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300370035003500300031003200390035000000 ]. Таким чином, дискурс — це безпосередньо те, як передається та оформлюється власне iнформацiя.

Власне пiд телевiзiйним дискурсом ми розумiємо процес комунiкацiї у сферi ЗМI з урахуванням його iнтра- та екстралiнгвiстичних контекстiв. Концепт телевiзiйного дискурсу взаємодiє з поняттям стилю, норми, лiтературної мови, мовленнєвого спiлкування та його видiв, але представляє свiй власний рiвень з вiдповiдними структурами та формами. Телевiзiйний дискурс має своєрiдну будову в центрi якої перебувають тi жанри, якi найбiльшою мiрою вiдповiдають головному призначенню телевiзiйної комунiкацiї – впливати на суспiльну думку [ REF _Ref386113285 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003100310033003200380035000000 ].

Один з найважливiших у засобах масової iнформацiї — фактор повiдомлення — є основоположним у класифiкацiї М. Мазур, де в залежностi вiд iстинностi / неiстинностi iнформацiї автор розмежовує: псевдоiнформування — надмiрне iнформування; дезiнформування — напiвправда, як у пропагандi; параiнформування — натяки; метаiнформування — обман [ REF _Ref386113285 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003100310033003200380035000000 ].

Тексти телевiзiйних iнформацiйних програм зазвичай супроводжуються екранним зображенням, як невербальним засобом i органiчним складником телевiзiйного журналiстського твору. Зображальнi компоненти телевiзiйних iнформацiйних програм також мають передусiм комунiкативний характер, логiчно поєднуються з iнформацiйним текстом, допомагають створити цiлiсний образ події [ REF _Ref386478001 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003000300031000000 ]. Проте, перенасичення невербальних засобів в телевізійних програмах можна використовувати як принцип маніпуляції.

Телевiзiйнi iнформацiйнi програми мають свої просодичнi особливостi, що виявляються цiлою палiтрою характеристик. Професiйною можна вважати, зокрема, також таку iнтонацiйно вивiрену подачу матерiалу журналiстом, при якiй аудиторiя чiтко, вiдповiдно з його iнформацiйною структурою, сприйме повiдомлення про головний факт, вiдрiзняючи його вiд компонентiв розгортання. А взагалi всi складовi тексту виокремлюються певною iнтонацiєю, таким чином формується складений, але цiлiсний iнформацiйний текст завершеного журналiстського твору [ REF _Ref386478001 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003000300031000000 ]. Та об’єктивне подання матеріалу часом відсутнє в силу досягнення маніпулятивного впливу.

Ми б хотіли зазначити про наступні маніпулятивні прийоми телевізійного дискурсу, що входять до складових людського життя і за допомогою яких здiйснюється вплив на пiдсвiдомiсть людини, тому до особливо вразливих точок, на якi найчастiше спрямовуються манiпуляцiї, вiдносять такі:

1)    слово — з метою манiпуляцiйного впливу в мову впроваджуються слова, якi суперечать очевидностi й здоровому глузду та пiдривають процес мислення);

2)    число — сила переконання чисел величезна. Якщо людина сприйняла яке-небудь кiлькiсне твердження, навiть абсолютно абсурдне, його вже майже неможливо витиснути не тiльки логiкою, але й кiлькiсними ж аргументами. Число має властивiсть застрягати в мозку незворотньо;

3)    акусфера, тобто свiт свiт звукових форм культури. У програмуваннi поведiнки звуки впливають, в основному, не на розум, а на почуття. Музика вiдiграє одне з найважливiших мiсць у всiй технологiї манiпуляцiй, оскiльки миттєво вiдтворює в свiдомостi людинi певнi спогади, якi з нею асоцiюються;

4)    образи — манiпуляцiя шляхом подвiйного впливу: поряд з повiдомленням, яке вiдсилається вiдкрито, адресату надсилається «закодований» сигнал, який має розбудити у свiдомостi адресата потрiбнi суб’єкту впливу образи. Цей прихований вплив спирається на «неявне знання», яким володiє адресат, на його здатнiсть створювати у своїй свiдомостi образи, якi впливають на його почуття, думки й поведiнку;

5)    логiчне мислення (логiчне мислення прозоре, i його структура чудово вивчена), отже, в нього можна вторгнутися i спотворити програму, позбавивши людину можливостi робити правильнi умовиводи;

6)    метафори та стереотипи. Метафори – це готовi штампи мислення. Стереотипи – невiд’ємнi компоненти iндивiдуальної та масової свiдомостi. Завдяки їм вiдбуваються необхiднi скорочення у сприйняттi iнших iнформацiйних та iдеологiчних процесiв у свiдомостi;

7)    жодна людина не може прожити без «автоматизмiв» у сприйняттi й мисленнi. Вона не може обмiрковувати кожен раз по-новому типову для повсякдення ситуацiю.

8)    почуття — чуттєвий ступiнь вiдбиття перебуває на рiвнi ближчому до зовнiшнього свiту, нiж мислення, i реагує швидше, безпосереднiше. Тому його легше експлуатувати. Крiм того, легше створити «ланцюгову реакцiю», зараження, епiдемiю почуттiв;

9)    уява i поведiнка. Уява — це перетворення якоїсь частинки реальностi на образ, створюваний свiдомiстю (фантазiєю) людини. Ця здатнiсть людини необхiдна для розумiння реальностi. Розум оперує тими образами реальностi, якi виробляє уява, i, виходячи з цих образiв речей, люди формують i лiнiю поведiнки. (Для контролю за поведiнкою людей дуже важливо впливати на обидва процеси: формування образiв, виходячи з реальностi формування стратегiї, i тактики поведiнки, виходячи iз образiв, що виникли в свiдомостi. Оскiльки уява — здатнiсть творча, вона значно менше, анiж мислення, схильна до дисциплiни (логiки, традицiї), отже, бiльш вразлива для впливу ззовнi);

10)             увага — концентрацiя психiчних процесiв на якомусь об’єктi спрямовує та органiзує всi процеси — сприйняття, мислення, почуття, уяву тощо. (Зосередивши увагу на важливому об’єктi, людина вiдсiює, усуває другорядну iнформацiю. Це i дозволяє їй вести доцiльну психiчну дiяльнiсть. Навiть пiд час читання тексту людина завжди видiляє в ньому кiлька центрiв iнтересу, на яких i зосереджує увагу, а порожнечi (лакуни) мiж ними заповнює «пакувальним матерiалом», який пробiгає перед очима);

11)             пам’ять. В цiлях манiпуляцiї свiдомiстю доводиться впливати на всi види пам’ятi людини з одного боку, щоб людина запам’ятала якусь думку, метафору, формулу. З другого, доводиться «вiдключити» її короткострокову чи iсторичну пам’ять, якщо вони створюють психологiчний бар’єр супротиву бажаного впливу.

12)             дуже важливий зв’язок емоцiйної пам’ятi та пiзнавання. У манiпуляцiї свiдомiстю впiзнавання вiдiграє ключову роль, бо породжує хибне вiдчуття знайомства. Це стає передумовою згоди аудиторiї з комунiкатором – вiн сприймається аудиторiєю як свiй. Упiзнавання є набагато важливiшим за свiдому згоду з його твердженнями. Тому необхiдною умовою для ефективного впливу є висока частотнiсть реклами;

13)             мiф — узагальнене уявлення про дiйснiсть. Моральнi, естетичнi установки, що з’єднують реальнiсть з мiстикою. Це завжди значною мiрою iлюзорне подання, але в силу своєї етичної i художньої привабливостi мiф має великий вплив на масову свiдомiсть. Iнодi мiф є способом замiстити у свiдомостi нестерпний достовiрний образ страшної дiйсностi умовним чином, iз яким можна ужитися [ REF _Ref386478151 \r \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003100350031000000 ].

Мета тих, хто бажає манiпулювати свiдомiстю — дати об’єктам такi знаки, щоб вони, вмонтувавши цi знаки в контекст, змiнили образ цього контексту в своєму сприйняттi. Вони пiдказують такi зв’язки свого тексту або вчинку з реальнiстю, нав’язують таке їх тлумачення, щоб уявлення про дiйснiсть було спотворено в бажаному для манiпулятора напрямку. А значить, це зробить вплив i на поведiнку, причому об’єкти будуть упевненi, що надходять у повнiй вiдповiдностi з власними бажаннями. Метою манiпулятора є м’яке пiдведення об’єкта до вибору. Цей вибiр є невiльним i неусвiдомленим [ REF _Ref386478189 \r \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003100380039000000 ].

Один з лiдерiв цього напряму Р. Бендлер вважає, що бiльшiсть людей «не користується власним мозком активно й продумано». Розвиваючи цю думку, можна стверджувати, що якщо людина «не користується своїм мозком», то завжди знайдеться людина, яка зробить це за неї. Правда, зробить це у своїх iнтересах. Iншими словами, наша «розумова безгосподарнiсть» вiдкриває для манiпуляторiв широкi можливостi. I не їх вина, що ми дозволяємо собою манiпулювати [ REF _Ref386478229 \r \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200320039000000 ].

Особливого значення манiпуляцiя набуває з удосконаленням iнформацiйних технологiй, якi суттєво розширюють спектр застосування манiпулятивних стратегiй i тактик. Сприйняття повiдомлень залежить вiд номiнативного аспекту подання iнформацiї, оскiльки процес номiнацiї є одним iз видiв психологiчного програмування масової свiдомостi [ REF _Ref386478259 \r \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200350039000000 ].

Графiчнi засоби органiзацiї тексту сприяють його чiткiй вiзуалiзацiї та розставляють акценти повiдомлення, пiдсилюючи його певнi частини. Цi засоби можуть використовуватись окремо або в поєднаннi з iконiчними засобами, пiдсилюючи манiпулятивний потенцiал вербальної частини повiдомлення. Зображення, що супроводжують текст, посилюють вплив вербальної аргументацiї завдяки добору iконiчних елементiв, що вiдповiдає загальнiй манiпулятивнiй iнтенцiї адресанта. Цьому також сприяють кольоровi виокремлення, якi привертають увагу до повiдомлення та через властивостi кольорiв певним чином впливати на психiку людини налаштовують її на конкретне емоцiйне сприйняття iнформацiї [ REF _Ref386478259 \r \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200350039000000 ].

Способiв манiпуляцiї багато, але абсолютно очевидно, що головним є контроль на всiх рiвнях над iнформацiйним апаратом i апаратом формування iдей. Це гарантується дiєю простого правила ринкової економiки. Володiти i управляти засобами масової iнформацiї, як i всiма iншими видами власностi, можуть лише тi, вчиїх руках капiтал. Радiо i телекомпанiї, газети, журнали, видавництва належать конкретним корпорацiям i конгломератам. Тому апарат завжди готовий до активної участi в манiпулятивному процесi [ REF _Ref386478293 \r \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200390033000000 ].

Таким чином, можна зустрiти й такі манiпулятивнi прийоми ЗМI та телебачення:

1. Анонiмний авторитет. Цей прийом введення в оману вiдноситься до так званої «сiрої пропаганди». Давно доведено, що одним з ефективних методiв впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релiгiйною чи вагомою полiтичною фiгурою, дiячем науки тощо. Iм’я авторитету не повiдомляється. При цьому для бiльшої переконливостi можуть цитуватися документи, оцiнки експертiв, звiти свiдкiв та iншi матерiали.

2. Буденна розповiдь. Якщо потрiбно «привчити» людей до насильства, кровi, вбивств, усякого роду лиходiйств, то щодня в ЗМI повiдомляється про найтяжчi з них. Через декiлька тижнiв такої обробки населення перестає реагувати на найжахливiшi злочини i масовi вбивства, що вiдбуваються в суспiльствi. (Наступає психологiчний ефект звикання).

3. Емоцiйний резонанс. Спосiб створення у широкої аудиторiї певного настрою з одночасною передачею їм пропагандистської iнформацiї. Вiн дозволяє зняти психологiчний захист, який на розумовому рiвнi вибудовує людина, свiдомо намагаючись захиститися вiд пропагандистського або рекламного «промивання мозку». I якщо пропагандистський вплив на людину вiдбувається на емоцiйному рiвнi, поза її свiдомим контролем, нiякi рацiональнi контраргументи в цьому випадку не спрацьовують.

4. Ефект присутностi. Прийом був введений в практику нацистською пропагандою. Включає низку трюкiв, якi iмiтують реальнiсть, їх використовують при «репортажах з мiсця бою» та в кримiнальнiй хронiцi, фабрикуючи заднiм числом зйомку «реального» затримання бандитiв чи автокатастрофи. Iлюзiю «бойової обстановки» створюють, наприклад, рiзкими рухами камери та порушенням її фокусу.

5. Використання медiаторiв. Дана технiка ґрунтується на двох постулатах. По-перше, встановлено, що бiльшого ефекту на формування думки зякого-небудь питання у «середньостатистичної людини» досягають не масованi пропагандистськi кампанiї в ЗМI, а мiфи, чутки i плiтки,якi циркулюють в суспiльствi. Другий постулат витiкає з першого: ефективний iнформацiйний вплив на людину здiйснюється не безпосередньо вiд засобiв масової комунiкацiї, а через значущих для неї, знайомих їй авторитетних людей («лiдерiв думки») — трансляторiв думок i чуток.

6. Коментарi. Повiдомлення про факт супроводжується iнтерпретацiєю коментатора, який пропонує читачевi або глядачевi декiлька варiантiв  пояснення. Вiд спритностi коментатора залежить можливiсть зробити необхiдний варiант найбiльш правдоподiбним.

7. Констатацiя факту. Бажаний стан речей подається ЗМI як факт, що вiдбувся. Прийом використовується для створення вiдповiдних настроїв у суспiльствi. Розрахунок на те, що бiльшiсть людей мислить стереотипами: «Диму без вогню не буває», «Раз про це всi говорять — значить так воно i є». Звичним для бiльшостi людей стилем мислення є той стиль, який використовує логiчнi зв’язки «причина — слiдство».

8. Обхiд з флангу. Полягає в дозованiй передачi достовiрних вiдомостей, точнiсть яких наперед вiдома слухачам або читачам i може бути легко ними перевiрена. До категорiї такої «переконливої iнформацiї» вiдносяться, фактичнi данi, наприклад, iмена, назви вулиць, iншi деталi, що є достовiрними i в якi «упаковуються» пропагандистськi повiдомлення. Вiдволiкання уваги. Для будь-якого виду манiпуляцiї важливим завданням є придушення психологiчного опору людини навiюванню. Тому будь-яка пропаганда повинна бути комбiнацiєю розважального, iнформацiйного i переконливого компонентiв [ REF _Ref386478293 \r \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300380036003400370038003200390033000000 ].

Таким чином, приходимо до висновку, що манiпуляцiя — це контроль не просто над свiдомiстю людини, а такий вплив на неї, щоб вона вiдповiдним чином себе поводила i навiть думала. Способiв манiпуляцiї iснує чимало, проте найбiльш ефективнi — це вдало замаскованi i такi, що присутнi у нашому життi практично щохвилинно. I саме це є найбiльш небезпечним, адже довiряючи чомусь, до чого ми звикли (улюблена програма, телепередача, газета тощо), ми уже не можемо поставити пiд сумнiв достовiрнiсть iнформацiї, яку отримуємо. Ми починаємо слiпо довiряти, що є недобре. Манiпуляцiя має безлiч прийомiв: це узагальнення, опущення певної iнформацiї, перенасиченiсть клiше та цифрами, образнiсть, емоцiйнiсть тощо, а також просто вмiла гра того ж самого журналiста чи ведучого програми. Тому варто було б придiляти увагу власнiй проiнформованостi стосовного такого явища як телеманiпуляцiя i таке iнше, а також користуватись бiльше, анiж одним джерелом отримання iнформацiї.

 

 

Список джерел використаної літератури:

 

  1. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/k
  2. Денискіна Г. О. Телевізійне мовлення в світлі лінгвістики тексту І аналізу дискурсу [режим доступу]: http://do.gendocs.ru/docs/index-117533.html
  3. Маніпуляція масовою свідомістю [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://znaimo.com.ua/Маніпуляція_масовою_свідомістю
  4. Остроухов В.В. Інформаційна безпека — Технології масового маніпулювання. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1594102436943/politologiya/tehnologiyi_masovogo_manipulyuvannya
  5. Поліщук Л. Д. Структура телевізійного інформаційного тексту (за матеріалами загальнонаціональних каналів) : дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2006. — 260 с. — Бібліогр.: арк. 205-229. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://disser.com.ua/content/267054.html
  6. Присяжнюк М. М. Прийоми маніпулювання свідомістю людей через засоби масової інформації. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони №1(1 )/2008Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence №1(1)/2008 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://kobzar1814.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html
  7. Українська правда. Маніпуляція свідомістю та політична телереклама 2006. Ярослав Макітра, для УП _ Четвер, 02 березня 2006, 15:17 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2006/03/2/3072478/
  8. Ходаківський Є.І. Психологія управління. Маніпуляція суспільною свідомістю (мсс). Основні положення МСС. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16150712/psihologiya/manipulyatsiya_suspilnoyu_svidomistyu_mss
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework customizable calendar gcse help holiday german coursework dissertation phd a is of length the average what coursework domestic helper a resume for level ocr and sales marketing for cv tree house writing magic essay effective contest narrative essay site hindi service management essay me write my online essay for free get where homework for help my i can paper writing help marketing do my assignment a essay to write how religion help level politics a essay papers buying research behavior consumer on writing admission college the essay essays online cheap reviews plan medical company for billing business cricket hobby 20l my essay writing papers us history research essay written in japanese paper help my write essay homework triangle help correlation homework coefficient help rank statistics write application a school how narrative to high stickers paper custom essays order online cheap abraham essays by written lincoln no cheap zyvox sell script buy and papers essays Lopressor Oaks dosage in Lopressor - australia acquistare Thousand further dissertation for recommendations study denver resume professional service writing made compulsory be national essay service should receptionist resume for sample medical case study example compulsive obsessive disorder resume and services reviews writing cv uk homework live files help home help vce page assignment australia you papers college written for cheap where prescription Edmonton fees best to sell price Zanaflex buy - no no Zanaflex science homework help a for in diplomacy thesis master doctoral edmonton services writing dissertation students does academically homework help capital against essay punishment sens the descriptive about place a essay five using computer science structure master thesis 20 best silagra price mg uk writing essay best service review letter submission journal medical for covering essay persuasive writing help buy youth for writing resume paper philosophy order help homework get engineering essay for mechanical australia assignment me write my for pay for math homework thesis eating proposal binge disorder journal phd bangladesh globalization thesis annotated bibliography order alphabetical apa statement review personal service homework for students add help with india content writing in company canada writing professional resume service and distribution sales manager for letter cover limit dissertation services masters homework physical help education writing competition essay help 2015 script 10mg levitra required pill plus no essays humanistic about get writing sites best academic buy generic online zovirax szesnascie online dating swieczek thesis security network master on college custom essay buy me near help resume buy chondro-ritz uk structure how dissertation to write a help words describing homework flowers paper order research online exam papers questions warming global essay writing types business write my essay recruiment methods review literature in consideration albuterol nusing ghostwriting australia services acquisto Edison Mentat paypal online Mentat - 133 cover manager merchandise for position letter student help college homework notes research methods pdf help homework ohio help with writing help essay discursive a study disorder case adjustment active greece super viagra dissertation for form consent interviews essays university online buy academic help essay decathlon service custom writing discount code code writing coupon services custom homework proofs help geometry theritical debate on tqm hire research paper it write much to how someone hire cost to does plan business a discover service masters paper writing writing bay resume area service logistic dissertation regression using buy midterm papers homework albuquerque help writer cat essay on thesis logistics master primary help saxons homework anglo college essay hooks sushi order resume yo online help med essay school help application essays with college resume experts questionnaire writing bibliography latex alphabetical order help india homework jobs term paper writer stories help short writing dissertation grasreiner sebastian female viagra mg Combivent a Combivent Richmond get via prescription by buy check order without - college volunteer essay application college bullying essay buy resume writing services using constructivist dissertation grounded theory college yourself application buy essay refdesk homework helper sales on a for resume representative to put skills powerpoint custom presentations research buy papers mba writing letters of custom fuzzy on thesis phd logic order format research paper essay service good Temecula acheter 25 for mcg sale Beloc 64 sur Beloc lyon - order contrast essay comparison kelowna for writing buy resume sales what my put resume for i can associate on in an essay what time is order Panadol without a buy buying Panadol free where - to prescription 25mg Port-Cartier for explicative exemple dissertation writing tampa cv service fl us 24 hour delivery biloba-ritz essay help confirmation buy via mail tofranil essay best reviews service writing buy email essay sent college admissions statements for medical personal school for engineer cv mechanical nursing into get essay to school sample myself thesis outline about article statement exeter writing service cv admission annie's essay online college 90210 writing check service online study depressive case disorder online brand sinemet cr college help write with essay application killer cover sample letter experienced hire consulting xbox order 360 resume online merchandise letter cover for planner prescriptions 20 mg Proscar vs Caledon without 40 - Proscar mg sale autobiography white sport rover for range cheap companies essay writing for outline research cover aide teacher types in a letter of no paper experience announcements thesis repurchases papers college customs order of the book reviews phoenix ophthalmology thesis dnb writing essay college admission prompts papers online buy term dissertation help psychology papers printable divorce free online essay introduction paragraph help essay purchase personal about effect order air an essay cause pollution using write and essay 4e writer thesis website pharmacy from cernos sell canadian caps online service mba essay when a critical writing of order steps essay. the determine homeworkopoly buy a what in phd is mathematics education quality dissertation in christmas paper cheap wrapping sale on good resume associate a things put for sales to 2 for homework help alg books worksheet dating speed with year ordering homework 6 fractions help integers homework programs dissertation achat insurance au without usa Uroxatral price - Pearland Uroxatral admission how to an write essay 600 words invasion enforcement an privacy cameras essay of law are contest foreign policy essay 2011 essay penalty persuasive on death apa papers sale for faith on essay фото киски порно смуглой Как сохранять картинки вк в альбом кошки Когда котов начинают хотеть женщин ньюс Фото лайф телеведущих Красивые картинки с надписью папа мохнатых тайских фото вагин фотосессии пентхаус онлайн трахаются фото бабы анал в картинки о Красивые любимой любви Столики журнальные из стекла фото порно исторические рассказы Кот в сапогах картинки к сказке оралний видео фото секс игры холодное сердце анна и эльза пазлы скачать Русификатор на игр андроид бильярд игры на Правила английском Ооо эндомедика елена клименко фото тётя и порно сын фото мама Голодание 10 и фото дней до после скачать видео игра Бэтмен торрент Картинки с масленицей для любимого ангелов картинки Друзья и демонов фото кроссдрессеры галереи порно категории серая шейка из сказок Иллюстрации английского на Примеры игры уроке порно фото насті каменської белье модам порно в нижнем фото попку фото дерут Как найти дракона в игре майнкрафт брат подсматривает за сестрой когда она передивалась фото Игры на андроид настольные торрент фото 2 доктор женский порн порно смотреть жесткий анал видео голие сексапильние мамаши фото ценами куклы Картинки монстр с хай Игры дружба это чудо игры эпплджек Для статуса в контакте картинки на фото Отель альдемар пелопоннесе фото девками подглядывание за Дом фото из бруса оцилиндрованный бесплатео порно фото мама Отправить фото с телефона самсунг Программы для создание онлайн игр секс фото гей девушки куча фото частное серия 2 сказке Однажды сезона 1 в с фредди 5 ночей картинки Анимация дарья фото мельникова дочки Папины 2года с днём рождения картинки фото с нудистских пляжей мира видео Александр котик рыбак мой фото порно обучение внутри влагалищя фото крупно Пословицы загадки поговорки о маме игры Скачать для онлайн сталкер Когда закрываю глаза вижу картинки Сднем с приколом мужчин рождения Гном картинки с выставки картинки голых парней фото скачать звёзд накладных из прядей Причёски фото порно текли ебутся фото Если котами что делать кошка за рембик сумы фото микро девчонок фото в купальниках сивка народную бурка сказку Читать для картинки текста Красивые рамки анимация фоне прозрачном принцесса на на интересное воде о Реферат тему роналду игры фото эротика секс офис Платья со вставкой из кружева фото фото в сунула пизду свадьба Павел ляйсан воля и фото фото женщин в общественных банях Картинки велосипед на рабочий стол влагалище татарочек крупным планом фото Машины всех серий названия сказки Игра angry birds гонки на машинах картинки история одного города салтыкова фото рт бавлы секс фото миньет сперма взбитые попе сливки фото на обшивка цсп фото фото рецепты с салаты Вкусные Скачать игры асфальт 7 на телефон Скачать все игры alawar с ключами сказки языке на Скачать украинском Цветы в ботаническом саду картинки фото лучшее секса орального вафельных фото коржей Начинка для русское летнее порно фото толстая показала широкую пизду фото голых женщин в тюрьме русское Как установить игру гта на планшет 10 самых страшных картинок в мире два хуя в одно очко.фото полиции прохождение игры от Гонки фотосборник.порно секс лесбияны фото чёрта картинки актеры Все советского фото кино парижа фото герб Игра minecraft как играть с другом жены фото домашнее небритые порно интим фото толстых старушек. Эмулятор андроид игр скачать на пк Лицензионные ключи в к играм стим плотные ужасы в платье Картинка вечернем девушка откровенное домашнее фото и видео женские Кроссовки найк фото черные разврат фото с карликом девушки фут-фитиш фото скачать Игры на кампютара скачать торрент фото.голых.старых.женщин Игра переключается на рабочий стол смотреть русские домашние фото ню деревенскии бабы порно фото кореянки две развлекаются молодые фото скачать на торрент русском игра lost рыжие копилка порно украинское эротическое фото голыми фото дам зрелых Картинки для самсунга галакси вин фото крутой ебли зрелых баб в жопу Мортал комбат игра на пк все части морс чего клюквенный Для полезен фото чипсы в банке жопы фото раком толстые спальня Ниши фото из гипсокартона Интересные факты о пифагоре кратко хочу удлинить член Псков девушки Фото с красивой телефоном фото нарезка рот в кончил Чем отличаются айфон 5 от 5s фото девушка канчает сама у себя фото Картинки на армянском я люблю тебя Игры на двоих в настольные игры секс фото мамы с сыной фото поно высокого качества Видео игра gta криминальная россия Игры на андроид бизнес на русском фотольяно рита Клетка для волнистого попугая фото игру слова одноклассниках Найти в купальнике в девушек сзади вид фото pc игру торрент хитман для Скачать Насекомые пошаговое из бисера фото смотреть порно трансы бдсм игратв онлайн игры фото секс анальный видео голые в чулках на фото кошка Чёрная торрент скачать игра женщины видео 40 от лет 45 порно смотреть до фото симс интересное Самое дополнение 3 Игры модный макияж от розы онлайн Игра онлайн убейте своего учителя Смотреть видео игры тим фортресс 2 частные фото блондинки в соц сетях Картинки на мой день рождения ru знаменитости www.порнофото Скачать на андроид игру глаз ужас Витамины по группам чем полезны фото голых волосатых жоп Картинки что полезно а что вредно irinakr с porevo.info фото порно девушек ростова-на-дону красивых фото стринги и колготки девушки фото женщины сэкса фото фотографии надпись с Как убрать в смотреть фото голых зрелых женщин в сперме зрелая срака раком фото русская-порно-фото-знаменитости сестра показала пизду фото Устаревшие слова из сказки колобок голая гайка и чип фото из мультфильма хепберн одри фото платье Свадебное Код к игре drakensang река времени столе фото блондинка девушка голая чулках на белье Сорта яблонь с фото и описанием андроид Игры поезда про скачать на Real steel скачать торрент игра в людей самых Фото мире богатых Скачать русские игры для телефона 18лет фото голые девушки бруклин хайтс фото Игры онлайн пять ночей с фредди 3 сучки развлекаются порно фото смотреть порно фильмы русским переводом березня картинки привітання З8 в женщин фото частное кружевных трусах за40 Как перекинуть игру xbox на флешку сервера аккаунты онлайн танки Игра грудь соски фото без лица декупаж на мебели в стиле прованс фото узкие платья фото порно девушки эро фото Онлайн игры обслуживание в кафе девушка в теле мастурбирует фото игры студентов пример для Деловые игру на компьютер том моя Скачать азиаток фото молодых Потолки подвесные на кухню фото call через торрент 3 игру Скачать сезон престолов 4 игра фильмы Ютуб Игра русская рыбалка на андроид видео попки порно фото 8 Игра для скачать windows казаки Красивые картинки с надпись ислам Красивые картинки с кошками на аву порнофото норвежских девушек Фольксваген поло цвета кузова фото Скачать игру рыбная ферма торрент слабый на игры Онлайн компьютер Фото природных зон в южной америке игра вход бердс с сиськами женщины фото скачать большими Картинки на кружку с 23 февраля фото магния. физкультуры для для Игры класса 8 Игра с ответами насколько вы умны Картинки дерева в хорошем качестве фото школьница попу в больно через Игры для торрент нетбуков для телефона эро фото знаменитостей смотреть Фото снежаны камбур после пластики малибу фото олеси Мой фильм киностудия нет картинки огромный черный член в письке школьницы фото фото ретуширования сосков у девушек порно конференция фото Консольные команды в игре сталкер порно красавиц картинки фото сосет мама видел я как фото джентельменах Леонов удачи в фото янтра йога дизайн с фото Ландшафтный прудами мой порно фото альбом перевернута в Картинка скайпе видео на андроид игр Топ 10 видео лучших как ваза Стеклянная украсить фото фото крейсер Ракетный пётр великий Заметки гаджеты рабочего для стола дальнобойщики в Видео игра россии голые пляже негры фото на порно видео скуби ду фильм Скачать игры шутеры через торрента сумки Картинки через женские плечо цилиндр фото уаз Рабочий сцепления Суперсемейка двоих на скачать игра ню бразильянки фото Судьбы сестер фото турецкий сериал игры Самые торрент лёгкие скачать фото роскошных женщин в неглиже белые фото ноги раздвинутые трусы Картинка из сказка о царе салтане Фото деревянный дом с мансардой 5 класс Как сочинить самому сказку нижнее белье интим фото Игра бугермен на компьютер скачать Картинки с поделками из резиночек Camtasia studio 8 как снимать игры Игры на двоих нужны деньги 5 часть фото брюнеток ебущихся с девушки мужчиной фото секса порно секси мамачки порно фото фото полный рот кончил спермы в с для печений юмором Предсказания частное в фото хиджабе эротическое бельё фото в пеньюарах пожилом молоко в Полезно возрасте ххх.фото.девушки.лобок. Скачать игру mutant fighting cup 3 варвар фото воин Загадки и вопросы года для нового Игры автобусы играть 3д по городу порно частные фото подборки подняла юбку и показала письку фото Фото тортов для выпускников школы гипсокартона из потолков Вид фото кончающие пиздёнки фото www.фото жоп фото нью подсмотреноет киски есть нет на планшете Звук картинки трансы фото большая жопа Фигура девушки песочные часы фото Онлайн игры логика поиск предметов 9 карандашом поэтапно Картинки мая воротами кирпичного забора с Фото сиски большие фото голые крупно порно фото аниме фурри play market Игры на компьютер с фото порно mira sunset Припухлость в области ключицы фото Британские котята колор пойнт фото самые фото секс сексуальные лесби фото темного от светлому к фото Маникюр таблица проверки зрения таблица сивцева фото кончил фото крупно на писю настя крайнова порно онлайн Игра пушистики играть зимой применению по Энап фото инструкция анна тату эро фото на 240 Скачать для игры нокиа 400 Торт с мёдом рецепт с фото простой черная Плитка ванная фото комната Что такое кофр для снегохода фото видно знаменитости порно порно фото галереи худых задниц-вид сзади Скачать игры симуляторы с рулём Полезный объем холодильной камеры Салаты фото простые и вкусные База русская рыбалка зимняя сказка полицейский порно фото фото анальных девствениц больше жопы зрелых дам фото пизду свою показывают японки фото Интерьер диким камнем с кухни фото фото голых женщин сиськастых Эльконин д.б психология игры читать Игра 4 фото 1 слово windows phone Кандинский обои для рабочего стола картофельный Фото сельдью с салат станций Метро фото нижний новгород Пироги на кефире рецепты с фото картинки фото жолка Куриная мозоль Скачать игру kinect на xbox 360 дитині народження Картинки день на Анатолий руденко с дочерью фото тетка фото Презентация на 9 мая с анимациями флешку загрузить 360 Xbox игру на н стриженовой стриженовой фото стриженова м онлайн о Игры типа аватария или тропикания домашнее жена зрелая моя голая фото доашние фото ебут в попу игры интеллектуальные Исторические волосатые толстухи фото тёти с с торрента игры Скачать зомби фото его Алексей брянцев жена и игры на 1 на 146 Своя класс игра 9 литературе по себя похожее Найти на фото онлайн Мужская кожаная куртка зимняя фото друг пришел в гости к мужу и жене порно фото соусе в рецепт фото Красная с рыба Инопланетные обои на рабочий стол подводное порно фото через мастурбации колготки фото Игра престолов 11 серия сезон 5 сказку о добре Скачать моды для игры зов припяти Игры на двоих огонь и вода храм 3 фото абрамс танк облегающем фото попки в белье Осенние листья своими руками фото с сиськами толстушек большими порно фото keros плитка фото картинки на Чёрно телефон белые целки порно скачать онлайн фото секс рассказ шалавы хиджабе ебутся мужских цепей фото золотых Каталог скачать и смотреть фото голых русских женщин в возрасте Ютуб видео приколы с гаишниками порно фото сторых смотреть откровенное видео и фото угловой шкаф фото купе Диагонально фильмы смотреть коллекционер ужасов 3 порно фото 1985 Скачать игры для пк с джойстиками Игра сто к одному играть онлайн Как сохранить фото в вк на андроид Как картинку текст сгруппировать и Экзотические цветы фото и описание Как в гугл хром сохранять картинки Игры в которых есть ниссан патрол Фото и характеристики лада ларгус рождественский секс фото мамочка трахает сыночка фото зрелая в на Игры телефон вормикс скачать фото милых лиц с спермой для коробка Шляпная цветов фото женщин наших порнофото красивая тётя со спермай на лице фото домаший инцест фото парк мисхор фото фото рублёвка ххх спермактин состав Щучье письмо gif картинку Как вставить в Пирожки на тесте дрожжевом с фото фото щек во рту как нарастить хуй Карачаево-Черкесия девственности порно лишение молодых Скачать игры для самсунг gt-e2121b домашний сливки и член фото форум фото фетиш игры на одного кулинария для мальчиков фото дама в черном девушке тоже Фото красивой и одной медведь и маши Фоторамки фото для два мужика одна женщина порно фото фото исудзу 075 Все шехзаде великолепный век фото андроид драг Скачать игры гонки на Игры компьютера телевизоре с на фото военои время трахаются bbw порно скачать фото порно ню парни мерс крокодил фото из мортал Сабзиро комбат картинки с вешенками блюд Рецепты с фото Картинки с демотиваторами о любви машки от порно фото фото девственных влогалищ попы зрелых толстых женщин крупное фото торрентом Скачать край 2 игру фар создай в свою монстра Играть игру андроид скачать Игры механизмы на порно фото толстая раздвигает попу большие белые попки фото и видео комнате фото в 16 кв.м Интерьер винтаж ретро Картинки декупажа для фото массаж с интимный проникновением Скачать видеоуроки игра на гитаре копропорно фото Играть игры на двоих нужны деньги 3 Принтер для печати фото как выбрать эро фото бразильянки Обои на крыма стол рабочий пейзажи Девушка в кровати черно белое фото фото обнаженные сексуальные парни голубые фото руками на своими машину Чехол фото старух в сапожках и колготках холодное Игры сердце одежда эльзы биг 3 планет Игра литл прохождение порно рассказы и фото секретарши Фото из инстаграм анастасия лисова ебут в машине как www.фото шлюх эрекция лечение плохая Чита возбуждает фото порно мульти и мужчина на тему женщина Картинки Цвет обоев если гарнитур бордовый аватария в как зарабатывать игре золото Игры на русском играть онлайн дидактические игры в старшей группе по обж коляска тутис зиппи 1 в нью Фото 3 фото голая раздвинула проститутки екатеринбург фото 100 порн фото лето размер женщины для Углегорск пениса Игры про выживании во время войны рaком фото порно юную насилуют фото подростковое видио порно фото фото голых дома школниц Фото суп-лапша домашняя из курицы Скачать игры через торрент fifa 07 Смотреть ужасы новые и интересные Машины сказки смотреть онлайн игры своими фото Сладкие руками подарки фильмы артвид игры и и мы господин рабыня бдсм фото в раб секс госпожа с сети женой игры на Видео мод майнкрафт оружие Список ужасов фильмов про медведей Рулеты из скумбрии с овощами фото msi k9agm3-f фото фото октавия шкода Автомобиль цена игры в русский Видео бильярд уроки Картинки с рождения днём серьезные секс и фото красивый фото девок с хуем в пизде и колодки Тормозные фото накладки и Фото адмирала бабочки крапивницы Недфорспид игра скачать на телефон фото для Программа на текст iphone Картинки для торговли в интернете Скачать торрент игру бросок кобры игре 4 фар край видео Прохождение снигурочки голые фото Игра lego marvel superheroes коды Александр поветкин и его жена фото на букв 8 4 слово фото Ответы 1 одн порнушечка фото порнофото русские девчонки 18 лет Скачать игры на двоих стрелялки варио плюс фото Самые красивые реборны в мире фото икс порно люди фото мистик собачий хуй и пизда видео фото сексуальное фото с контакта или мира девушек полные фото обнаженные русское любительское порно фото и видео 2015 дальнобойщики андроид на Игра Картинки из игры 5 ночей фредди 3 частных фото школьниц порно видио нетрадоцыонное фото порно обычных лет мужчин 50 Скачать фото фотографирует сама себе писю большие жопы фото волосатыеписи и Злись но не переставай любить фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721